You are on page 1of 15

Druk nr 607

Warszawa, 16 kwietnia 2008 r.

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne
Pa!stwo" do spraw zwi"zanych z
ograniczaniem biurokracji
NPP-020-4-2008

Pan
Bronis#aw Komorowski
Marsza#ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Nadzwyczajna


"Przyjazne Pa!stwo" do spraw zwi"zanych z ograniczaniem biurokracji wnosi
projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o podatku od


towarów i us!ug.

Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy


zosta# upowa$niony pose# Marek Wiki!ski.

Przewodnicz"cy Komisji

(-) Janusz Palikot


projekt

USTAWA

z dnia ……………….2008 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i us!ug

Art. 1.
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us#ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z
pó%n. zm. 1)) w art. 91 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku towarów i us#ug, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym,
s" zaliczane przez podatnika do &rodków trwa#ych oraz warto&ci niematerialnych i
prawnych podlegaj"cych amortyzacji a tak$e gruntów i praw wieczystego u$ytkowania
gruntów, je$eli zosta#y zaliczone do &rodków trwa#ych nabywcy, z wy#"czeniem tych,
których warto&' pocz"tkowa nie przekracza 180 000 z#, korekty, o której mowa w ust. 1,
podatnik dokonuje w ci"gu 5 kolejnych lat a w przypadku nieruchomo&ci – w ci"gu 10
lat, licz"c pocz"wszy od roku, w którym zosta#y oddane do u$ytkowania. Roczna korekta
w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej pi"tej, a w przypadku
nieruchomo&ci – jednej dziesi"tej, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub
wytworzeniu. W przypadku &rodków trwa#ych oraz warto&ci niematerialnych i prawnych,
których warto&' pocz"tkowa nie przekracza 180 000 z#, przepis ust. 1 stosuje si(
odpowiednio.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w $ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756,
Nr 143, poz. 1199, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187, Nr 192,
poz. 1382.
UZASADNIENIE

1. Uwagi ogólne – cel ekonomiczno-spo!eczny wprowadzenia ustawy


Projektowana ustawa zmienia definicj( &rodka trwa#ego oraz warto&ci
niematerialnych, prawnych oraz gruntów i praw wieczystego u$ytkowania gruntów
podlegaj"cych amortyzacji, o mniejszej warto&ci, stanowi"c, $e zalicza si( do nich &rodki i
inne w/w warto&ci o jednostkowej warto&ci pocz"tkowej ni$szej ni$ 180 000 z#. Zmiana ta
spowoduje, $e podatnik w przypadku zakupu i posiadania tego typu &rodków i w/w warto&ci
b(dzie móg# odliczy' jednorazowo w pierwszym roku i b(dzie zwolniony z obowi"zku
korekty wysoko&ci podatku w okresie 5 (&rodki trwa#, etc) lub 10 lat (nieruchomo&ci). Zmiana
ta spowoduje zmniejszenie liczby operacji finansowo-fiskalnych dokonywanych przez
podatnika, co wp#ynie pozytywnie na klimat inwestycyjny i rozwój przedsi(biorczo&ci.
Podwy$szenie sumy do proponowanej wysoko&ci mo$e by' traktowane jako urealnienie
progu do warunków panuj"cych na rynkach (np. wzrost cen nieruchomo&ci, czy realne ceny
urz"dze! produkcyjnych). )rodki trwa#e o znacznej jednostkowej warto&ci pocz"tkowej
(powy$ej 180 000 z#) b(d" nadal rozliczane z obowi"zkiem 5 lub 10 letniego okresu korekty.
Wielko&' podatku w takim przypadku lepiej uzasadnia ponoszone przez przedsi(biorc(
koszty czynno&ci podatkowych, a korekta w stosunku do proporcji przychodów w kolejnych
latach amortyzacji ma wi(ksze znaczenie tak dla przedsi(biorcy jak i fiskusa.

2. Wp!yw regulacji na dochody i wydatki bud"etu pa#stwa (ew. jednostek


samorz$du terytorialnego)
Wprowadzenie zmiany spowoduje zmian( rozk#adu wp#ywu przychodów
bud$etowych w pierwszym roku, powinna by' za& neutralna w okresie 5 lub 10 lat, zak#adaj"c
utrzymanie si( warunków koniunktury. Zmiana ta nie b(dzie znacz"ca gdy$ podatnik mo$e
skorygowa' rocznie jedynie wydatki w wysoko&ci odpowiednio 1/5 lub 1/10 kwoty podatku
naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu &rodka trwa#ego i innych w/w warto&ci. Brak jest
danych o rozk#adzie warto&ciowym &rodków trwa#ych oraz o wielko&ci dokonywanych
rocznie korekt. 2 Brak jest równie$ wyników bada! wielko&ci i kosztów obci"$e! podatników
czynno&ciami wynikaj"cymi z nowelizowanej ustawy, które by#y by przydatne dla okre&lenia

2
Z#o$ono zapytanie o te dane w Ministerstwie Finansów.
efektu prakseologicznego i ekonomicznego dla przedsi(biorców wynikaj"cego
z proponowanej nowelizacji.
3. Wp!yw regulacji na rynek pracy
Projektowana ustawa nie zawiera przepisów, które mog" bezpo&rednio wp#ywa' na
rynek pracy.

4. Wp!yw na konkurencyjno%& gospodarki i przedsi'biorczo%&, w tym na


funkcjonowanie przedsi'biorstw
Projektowana ustawa nie zawiera przepisów, które mog" bezpo&rednio wp#ywa' na
konkurencyjno&' gospodarki. Po&rednio wprowadzona ustaw" zmiana wp#ynie pozytywnie na
funkcjonowanie przedsi(biorstw poniewa$ zmniejszy obci"$enia czynno&ciami fiskalnymi.

5. Wp!yw na rozwój regionalny


Projektowana ustawa nie zawiera przepisów, które mog" bezpo&rednio wp#ywa' na
zmienno&' rozwoju regionów.

6. Konsultacje spo!eczne
Nowelizacja jest efektem uwag zg#aszanych przez przedsi(biorców i ich organizacje o
nadmiernej i nieuzasadnionej uci"$liwo&ci czynno&ci fiskalnych.

7. Ocena zgodno%ci z prawem Unii Europejskiej


Zagadnienia dotycz"ce opodatkowania podatkami po&rednimi s" przedmiotem
regulacji prawa Unii Europejskiej jako podlegaj"ce harmonizacji na poziomie unijnym
zgodnie z art. 93 Traktatu ustanawiaj"cego Wspólnot( Europejsk". Podstawowe znaczenie ma
w tym przypadku dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie
wspólnego systemu podatku od warto&ci dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r. s. 1;
dalej: dyrektywa 2006/112).
Prawo Unii Europejskiej, w szczególno&ci dyrektywa 2006/112, nie reguluje
zagadnie! obj(tych projektem ustawy.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us#ug nie jest obj(ty prawem
Unii Europejskiej.

8. Ocena ko#cowa
Proponowana zmiana przyczyni si( do uproszczenia i u#atwienia zastosowania prawa
podatkowego. Stwarza to bardziej przejrzyste i przewidywalne otoczenie prawno-
instytucjonalne, które jest niezwykle wa$ne dla rozwoju gospodarki,
w szczególno&ci dla Ma#ych i )rednich Przedsi(biorstw. Dodatkowo, nale$y si( spodziewa',
$e zmiana ta odci"$y administracj( publiczn", która b(dzie stosowa' prostsze procedury.
Warszawa, 5 maja 2008 r.

BAS – WAEM – 1113/08

Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu
ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (przedstawiciel
wnioskodawców: poseł Marek Wikiński)

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r., Nr 23, poz.
398, ze zmianami) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy


Projekt przewiduje zmianę ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami, dalej: ustawa o VAT)
w zakresie dotyczącym zmiany definicji środka trwałego oraz wartości
niematerialnych, prawnych oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania o
mniejszej wartości podlegających amortyzacji, określając, iż ich wartość
wynosi mniej niż 180.000 złotych.

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem


Zagadnienia dotyczące opodatkowania podatkami pośrednimi są przedmiotem
regulacji prawa Unii Europejskiej jako podlegające harmonizacji na poziomie
unijnym zgodnie z art. 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
Podstawowe znaczenie ma w tym przypadku dyrektywa 2006/112/WE Rady z
dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r. s. 1; dalej: dyrektywa 2006/112).

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii


Europejskiej
Prawo Unii Europejskiej, w tym dyrektywa 2006/112, nie reguluje zagadnień
objętych propozycją zmiany ustawy o VAT.
4. Konkluzje
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług nie jest objęty
zakresem prawa Unii Europejskiej.

Opracował: Zespół Prawa Europejskiego

Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Michał Królikowski

Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, podatki, VAT

2
3
Warszawa, 5 maja 2008 r.

BAS – WAEM – 1114/08

Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej

Opinia
w sprawie, czy komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Marek Wikiński)
jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej

Projekt przewiduje zmianę ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od


towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami) w zakresie dotyczącym
zmiany definicji środka trwałego oraz wartości niematerialnych, prawnych oraz
gruntów i praw wieczystego użytkowania o mniejszej wartości podlegających
amortyzacji, określając, iż ich wartość wynosi mniej niż 180.000 złotych.

Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług nie jest
projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej.

Opracował: Zespół Prawa Europejskiego

Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Michał Królikowski
Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, podatek VAT
2