Druk nr 607

Warszawa, 16 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Pa!stwo" do spraw zwi"zanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-4-2008 Pan Bronis#aw Komorowski Marsza#ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Pa!stwo" do spraw zwi"zanych z ograniczaniem biurokracji wnosi projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o podatku od towarów i us!ug.
Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy zosta# upowa$niony pose# Marek Wiki!ski.

Przewodnicz"cy Komisji (-) Janusz Palikot

projekt USTAWA z dnia ……………….2008 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i us!ug

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us#ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z pó%n. zm. 1)) w art. 91 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku towarów i us#ug, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, s" zaliczane przez podatnika do &rodków trwa#ych oraz warto&ci niematerialnych i prawnych podlegaj"cych amortyzacji a tak$e gruntów i praw wieczystego u$ytkowania gruntów, je$eli zosta#y zaliczone do &rodków trwa#ych nabywcy, z wy#"czeniem tych, których warto&' pocz"tkowa nie przekracza 180 000 z#, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ci"gu 5 kolejnych lat a w przypadku nieruchomo&ci – w ci"gu 10 lat, licz"c pocz"wszy od roku, w którym zosta#y oddane do u$ytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej pi"tej, a w przypadku nieruchomo&ci – jednej dziesi"tej, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku &rodków trwa#ych oraz warto&ci niematerialnych i prawnych, których warto&' pocz"tkowa nie przekracza 180 000 z#, przepis ust. 1 stosuje si( odpowiednio.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w $ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187, Nr 192, poz. 1382.

UZASADNIENIE 1. Uwagi ogólne – cel ekonomiczno-spo!eczny wprowadzenia ustawy Projektowana niematerialnych, ustawa zmienia definicj( &rodka trwa#ego oraz warto&ci prawnych oraz gruntów i praw wieczystego u$ytkowania gruntów

podlegaj"cych amortyzacji, o mniejszej warto&ci, stanowi"c, $e zalicza si( do nich &rodki i inne w/w warto&ci o jednostkowej warto&ci pocz"tkowej ni$szej ni$ 180 000 z#. Zmiana ta spowoduje, $e podatnik w przypadku zakupu i posiadania tego typu &rodków i w/w warto&ci b(dzie móg# odliczy' jednorazowo w pierwszym roku i b(dzie zwolniony z obowi"zku korekty wysoko&ci podatku w okresie 5 (&rodki trwa#, etc) lub 10 lat (nieruchomo&ci). Zmiana ta spowoduje zmniejszenie liczby operacji finansowo-fiskalnych dokonywanych przez podatnika, co wp#ynie pozytywnie na klimat inwestycyjny i rozwój przedsi(biorczo&ci. Podwy$szenie sumy do proponowanej wysoko&ci mo$e by' traktowane jako urealnienie progu do warunków panuj"cych na rynkach (np. wzrost cen nieruchomo&ci, czy realne ceny urz"dze! produkcyjnych). )rodki trwa#e o znacznej jednostkowej warto&ci pocz"tkowej (powy$ej 180 000 z#) b(d" nadal rozliczane z obowi"zkiem 5 lub 10 letniego okresu korekty. Wielko&' podatku w takim przypadku lepiej uzasadnia ponoszone przez przedsi(biorc( koszty czynno&ci podatkowych, a korekta w stosunku do proporcji przychodów w kolejnych latach amortyzacji ma wi(ksze znaczenie tak dla przedsi(biorcy jak i fiskusa. 2. Wp!yw regulacji na dochody samorz$du terytorialnego) Wprowadzenie zmiany spowoduje zmian( rozk#adu wp#ywu przychodów bud$etowych w pierwszym roku, powinna by' za& neutralna w okresie 5 lub 10 lat, zak#adaj"c utrzymanie si( warunków koniunktury. Zmiana ta nie b(dzie znacz"ca gdy$ podatnik mo$e skorygowa' rocznie jedynie wydatki w wysoko&ci odpowiednio 1/5 lub 1/10 kwoty podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu &rodka trwa#ego i innych w/w warto&ci. Brak jest danych o rozk#adzie warto&ciowym &rodków trwa#ych oraz o wielko&ci dokonywanych rocznie korekt. 2 Brak jest równie$ wyników bada! wielko&ci i kosztów obci"$e! podatników czynno&ciami wynikaj"cymi z nowelizowanej ustawy, które by#y by przydatne dla okre&lenia i wydatki bud"etu pa#stwa (ew. jednostek

2

Z#o$ono zapytanie o te dane w Ministerstwie Finansów.

efektu

prakseologicznego

i

ekonomicznego

dla

przedsi(biorców

wynikaj"cego

z proponowanej nowelizacji. 3. Wp!yw regulacji na rynek pracy Projektowana ustawa nie zawiera przepisów, które mog" bezpo&rednio wp#ywa' na rynek pracy. 4. Wp!yw na konkurencyjno%& gospodarki i przedsi'biorczo%&, w tym na funkcjonowanie przedsi'biorstw Projektowana ustawa nie zawiera przepisów, które mog" bezpo&rednio wp#ywa' na konkurencyjno&' gospodarki. Po&rednio wprowadzona ustaw" zmiana wp#ynie pozytywnie na funkcjonowanie przedsi(biorstw poniewa$ zmniejszy obci"$enia czynno&ciami fiskalnymi. 5. Wp!yw na rozwój regionalny Projektowana ustawa nie zawiera przepisów, które mog" bezpo&rednio wp#ywa' na zmienno&' rozwoju regionów. 6. Konsultacje spo!eczne Nowelizacja jest efektem uwag zg#aszanych przez przedsi(biorców i ich organizacje o nadmiernej i nieuzasadnionej uci"$liwo&ci czynno&ci fiskalnych. 7. Ocena zgodno%ci z prawem Unii Europejskiej Zagadnienia dotycz"ce opodatkowania podatkami po&rednimi s" przedmiotem regulacji prawa Unii Europejskiej jako podlegaj"ce harmonizacji na poziomie unijnym zgodnie z art. 93 Traktatu ustanawiaj"cego Wspólnot( Europejsk". Podstawowe znaczenie ma w tym przypadku dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od warto&ci dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r. s. 1; dalej: dyrektywa 2006/112). Prawo Unii Europejskiej, w szczególno&ci dyrektywa 2006/112, nie reguluje zagadnie! obj(tych projektem ustawy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us#ug nie jest obj(ty prawem Unii Europejskiej. 8. Ocena ko#cowa Proponowana zmiana przyczyni si( do uproszczenia i u#atwienia zastosowania prawa podatkowego. Stwarza to bardziej przejrzyste i przewidywalne otoczenie prawnoinstytucjonalne, które jest niezwykle wa$ne dla rozwoju gospodarki, w szczególno&ci dla Ma#ych i )rednich Przedsi(biorstw. Dodatkowo, nale$y si( spodziewa', $e zmiana ta odci"$y administracj( publiczn", która b(dzie stosowa' prostsze procedury.

Warszawa, 5 maja 2008 r. BAS – WAEM – 1113/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Marek Wikiński)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r., Nr 23, poz. 398, ze zmianami) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy Projekt przewiduje zmianę ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami, dalej: ustawa o VAT) w zakresie dotyczącym zmiany definicji środka trwałego oraz wartości niematerialnych, prawnych oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania o mniejszej wartości podlegających amortyzacji, określając, iż ich wartość wynosi mniej niż 180.000 złotych. 2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem Zagadnienia dotyczące opodatkowania podatkami pośrednimi są przedmiotem regulacji prawa Unii Europejskiej jako podlegające harmonizacji na poziomie unijnym zgodnie z art. 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Podstawowe znaczenie ma w tym przypadku dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r. s. 1; dalej: dyrektywa 2006/112). 3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Prawo Unii Europejskiej, w tym dyrektywa 2006/112, nie reguluje zagadnień objętych propozycją zmiany ustawy o VAT.

4. Konkluzje Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. Opracował: Zespół Prawa Europejskiego Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Michał Królikowski

Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, podatki, VAT

2

3

Warszawa, 5 maja 2008 r.

BAS – WAEM – 1114/08

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Opinia w sprawie, czy komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Marek Wikiński) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej Projekt przewiduje zmianę ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami) w zakresie dotyczącym zmiany definicji środka trwałego oraz wartości niematerialnych, prawnych oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania o mniejszej wartości podlegających amortyzacji, określając, iż ich wartość wynosi mniej niż 180.000 złotych. Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. Opracował: Zespół Prawa Europejskiego Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Michał Królikowski
Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, podatek VAT

2