PENGAJIAN PERNIAGAAN 2

946/2

STPM 1999 - 2009 Pengajian Perniagaan 2

BAB 2 – KEUSAHAWANAN BAHAGIAN A SOALAN 1
1999 (c) 2000 (c) 2001 (c) 2002 (c) Terangkan perbezaan antara usahawan dengan peniaga. [2] Jelaskan maksud perikatan strategik, dan berikan dua kaedah bagaimana perikatan strategik lazim dilaksanakan. [2] Huraikan maksud keusahawanan. [2] Namakan tiga agensi yang terlibat dalam memberikan bantuan kewangan kepada usahawan, dan nyatakan satu contoh skim atau pinjaman kewangan yang ditawarkan oleh setiap agensi berkenaan. . [3] Terangkan program mentor-mentee, tujuannya, dan bagaimana program tersebut dilaksanakan dalam konteks pembangunan usahawan. [3] Huraikan tiga pendekatan dalam mengkaji teori dan model keusahawanan. [3] Nyatakan empat faktor yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang usahawan sebelum memulakan perniagaan. [2] Jelaskan konsep perniagaan francais dan berikan dua contoh [2]

2003 (c)

2004 (c) 2005 (c) 2006 (c) 2007

© Mariana Bt. Othman

1

PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 (c)

946/2

Jelaskan bagaimana sesuatu masalah boleh menjadi pencetus peluang kepada seorang usahawan. [2] Huraikan tiga sumbangan usahawan desa kepada industri pelancongan negara [2]

2008 (c)

2009 (c) 2010

Jelaskan maksud modal teroka. [2]

BAHAGIAN A SOALAN 2
1999 (a) (b) (c) [10] 2000 (a) (b) (c) [15] 2001 (a) [6] (b) [6] (c) [3] Terangkan empat sumbangan usahawan kepada masyarakat . [6] Huraikan tiga pendekatan yang disarankan oleh pakar keusahawanan bagi memahami teori keusahawanan. [9] Terangkan lima faktor yang medorong perkembangan dan kejayaan sesebuah perniagaan baru. Apakah yang dimaksudkan dengan rancangan perniagaan, dan nyatakan empat kumpulan yang memerlukannya. [5] Terangkan lima faedah seseorang usahawan menyediakan rancangan perniagaan. [5] Huraikan kandungan rancangan perniagaan.

Huraikan empat sifat peribadi usahawan berjaya. Huraikan empat sumber idea baru selain pelanggan. Terangkan bagaimana pendekatan ekonomi boleh digunakan dalam teori keusahawan.

© Mariana Bt. Othman

2

PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 (d) [10] 2002 (a) (b) (c) Bincangkan empat peranan usahawan dalam masyarakat.

946/2

Huraikan empat peranan Kementerian Pembangunan Usahawan dalam usaha membangun dan memajukan keusahawanan di Malaysia. [4] Terangkan tiga bentuk francais, dan berikan contoh bagi setiap francais tersebut. [6] Seorang usahawan bercadang membuka sebuah kafe siber di sebuah kawasan perumahan yang baru dibuka. Beliau telah meminta bantuan anda untuk menyediakan rancangan perniagaan bagi perniagaan itu, Bagi membantu usahawan tersebut, anda telah membuat tinjauan mengenai aspek pemasaran perniagaan kafe siber. Sediakan rancangan perniagaan mengenai aspek pemasaran perniagaan tersebut

[15]

2003 (a)

Huraikan peranan agensi yang berikut dalam memberi bantuan kewangan kepada usahawan (i) Kementerian Pembangunan Usahawan (ii) Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad [6]

(b) [10] (c) [9] 2004 (a)

Jelaskan lima tujuan rancangan perniagaan daripada perspektif usahawan. Bincangkan bentuk khidmat nasihat dan perundingan yang boleh diperoleh daripada agensi kerajaan, badan berkanun, dan swasta.

Analisis pasaran adalah suatu komponen rancangan pemasaran. Jelaskan perkara yang berikut dalam analisis pasaran. (i) Pasaran keseluruhan (ii) Pasaran khusus (iii) Faktor-faktor persaingan (iv) Pengaruh persekitaran makro Jelaskan kepentingan rancangan perniagaan terhadap pihak yang berikut. (i) Pengurusan 3

[16] (b)

© Mariana Bt. Othman

PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 (ii) (v) [9] 2005 (a) (b) Pembiaya Pekerja

946/2

(c)

Bagaimanakah seseorang usahawan yang inovatif dan kreatif dapat mengurangkan pembaziran sumber? [8] Kualiti bekalan air paip yang rendah, misalnya air yang mengandungi klorin berlebihan, air yang berkeladak dan gangguan bekalan, sering menjadi rungutan para pengguna. Bincangkan bagaimana seorang pengusaha yang memiliki ciri inovatif boleh mengambil peluang perniagaan daripda isu ini. [8] Sebuah tempat pelupusan bahan buangan industri sedang dalam pembinaan di Selangor. Bincangkan bagaimana pengusaha projek tersebut menjalankan tanggungjawab kepada pihak berkepentingan bagi memastikan keuntungan, disamping menjalankan tanggungjawab sosial. [9]

2006 Encik Khamis, seorang usahawan muda telah menerima tawaran untuk mengambil alih perniagaan barang-barang elektronik daripada seorang pelabur asing. Bagi tujuan pengambilalihan itu, beliau bercadang untuk mendapatkan pinjaman bank sebagai tambahan modal. (a) Terangkan tiga ciri peribadi yang perlu ada pada Encik Khamis mengikut pandangan McClleland. [6] (b) Huraikan empat manfaat yang akan diperoleh oleh Encik Khamis melalui pengambilalihan perniagaan tersebut. [4] (c) Sediakan draf rancangan perniagaan untuk Encik Khamis bagi tujuan mendapatkan pinjaman bank. [15] 2007 (a) (b)

Jelaskan bagaimana pelanggan dan jururunding professional dapat membantu memberikan idea baru tentang perniagaan. [9] Encik Sulaiman bercadang untuk membuka sebuah perniagaan yang menghasilkan pakaian siap untuk golongan kanak-kanak dan remaja. Dengan modal peribadi berjumlah RM50 000, Beliau telah merangka satu rancangan perniagaan untuk memulakan perniagaannya. (i) Huraikan empat tujuan Encik Sulaiman menyediakan rancangan perniagaan. [8] (ii) Huraikan empat pihak yang memerlukan rancangan perniagaan yang disediakan oleh Encik Sulaiman. [8] 4

© Mariana Bt. Othman

PENGAJIAN PERNIAGAAN 2

946/2

2008 Encik Ahmad Fikri merupakan seorang usahawan yang menjalankan perniagaan perabot di Selayang Baru, Selangor. Perabot beliau dipasarkan di Kuala Lumpur, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Baru-baru ini perniagaan beliau menghadapi masalah dari segi modal pusingan dan pembayaran balik pinjaman kepada bank. Syarikat beliau tidak mampu untuk menjelaskan semua hutang dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. (a) Jelaskan aternatif yang boleh dilakukan oleh Encik Ahmad Fikri untuk mengatasi masalah melunaskan hutangnya melalui pinjaman dan ekuiti. [10] (b) Sediakan rancangan perniagaan dari aspek pengeluaran untuk dikemukakan oleh Encik Ahmad Fikri kepada pihak berkepentingan bagi tujuan pembiayaan. [15] 2009 (a) (b) [10] (c) Jelaskan tiga sebab seseorang usahawan membuat keputusan untuk memulakan perniagaan sendiri. [9] Huraikan lima kelemahan dalam pengambilalihan suatu perniagaan. Jelaskan empat sifat peribadi yang perlu dimiliki oleh seseorang usahawan untuk memastikan perniagaannya berjaya. [6]

2010

BAHAGIAN B SOALAN 4
1999
© Mariana Bt. Othman

5

PENGAJIAN PERNIAGAAN 2

946/2

Puan Aminah berkebolehan untuk mereka bentuk dan memotong baju dengan baik. Setelah bersara dari jawatan kerajaan, beliau memulakan perniagaan dengan membeli sebuah mesin jahit yang berharga RM6000. Mesin jahit yang dibeli oleh Puan Aminah mempunyai jangka hayat l0 tahun walaupun digunakan dengan lasak. Puan Aminah menerima pencen bulanan, dan beliau merasakan mampu menampung kehidupannya jika beliau dapat memperoleh RMl000 sebulan daripada perniiagaan jahitannya. Puan Aminah membuat sepasang baju hasil reka bentuk terbarunya sebagai contoh dan membawanya ke Butik Anggerik untuk dijual. Puan Anis, pemilik Butik Anggerik merasakan hasil . jahitan Puan Aminah berkualiti dan reka bentuknya menarik dan unik. Beliau mahu Puan Aminah menghasilkan baju tersebut dalam kuantiti yang banyak untuk dijual di butiknya. Puan Anis berrtanyakan tentang harga baju tersebut tetapi Puan Aminah belum membuat keputusan tentang harga baju itu. Puan Aminah memberitahu Puan Anis yang beliau akan datang semula keesokan hari untuk memaklumkan harga baju tersebut. Setelah pulang ke rumah, Puan Aminah cuba menentukan harga baju tersebut. Beliau telah berbelanja sebanyak RM425 untuk membeli kain dan bahan-bahan lain seperti butang, zip, benang, dan kain lapis. Bahan-bahan ini boleh menghasilkan 50 pasang baju. Beliau juga telah membelanjakan RM42 untuk membelijarum, kapur, dan minyak pelincir mesin jahitnya. Kegunaan barang-barang ini adalah untuk tempoh 6 bulan dan oleh sebab beliau bekerja di rumah, beliau tidak menanggung perbelanjaan lain. Puan Aminah merasakan bahawa beliau akan mudah menyelesaikan masalah untuk menentukan harga apabila beliau menghasilkan sehelai baju. Puan Aminah bekerja selama 8 jam sehari dan 25 hari sebulan. Beliau dapat menyiapkan sehelai baju dalam masa 4 jam tetapi masih tidak tahu berapakah harga yang sesuai bagi sehelai bajunya. (a) [7] (b) [8] (c) (d) Berapakah kos sepasang baju yang dijahit oleh Puan Aminah? Cadangkan empat cara bagaimana PuanAminah boleh mengurangkan kosnya. Berikan lima cara bagaimana Puan Aminah boleh menambahkan nilai baju-baju yang dihasilkannya. [5] Sekiranya Puan Aminah ingin mengembangkan pemiagaannya, cadangkan lima sumber kewangan yang boleh beliau peroleh. [5]

2000 Seorang usahawan yang berminat untuk menjalankan perniagaan boleh memulakan perniagaan baru dengan sendiri ataupun dia boleh mengmbil alih perniagaan sedia ada. (a) Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memulakan perniagaan baru. [9] (b) bandingkan kelebihan dan kelemahan menjalankan perniagaan antara perniagaan baru dengan perniagaan yang diambil alih. [16]
© Mariana Bt. Othman

6

PENGAJIAN PERNIAGAAN 2

946/2

2001 Anda ditugaskan oleh Kelab Bimbingan Rakan Sebaya sekolah anda untuk memberikan penerangan kepada ahli kelab yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang bukan dari kelas pengajian perniagaan. Anda merancang untuk melaksanakan tugas tersebut menerusi satu siri kuliah. Sediakan perincian kuliah anda yang mencakupi topik strategi memulakan perniagaan, sumber pembiayaan disediakan, dan pihak yang memerlukan rancangan perniagaan. [25] 2002 (a) (b) (c) Jelaskan bagaimana saluran pengedaran dan Penyelidikan dan Pembangunan boleh membantu usahawan mencetuskan idea perniagaan. [5] Pembiayaan modal perniagaan boleh diperoleh melalui modal ekuiti dan modal hutang. Jelaskan. [10] Dalam membuat keputusan untuk meluluskan pinjaman kepada usahawan, pihak bank biasanya akan berpandukan kepada faktor-faktor yang tertentu. Jelaskan faktor-faktor tersebut. [10] Bagaimanakah dasar kerajaan dapat membantu mencetuskan idea yang berguna kepada seseorang usahawan? [5] Huraikan maksud sumbang saran dan nyatakan peraturan sesi sumbang saran. [8] Terangkan tiga bentuk francais dan berikan contoh yang relevan. [6] Bagaimanakah seseorang usahawan desa dapat menyumbang kepada industri pelancongan negara? [6] Terangkan peranan seorang usahawan sebagai model ikutan kepada masyarakat. [4] Huraikan perbezaan antara model motivasi keusahawanan David McClelland dengan teori Joseph Schumpeter dan Israel Kirzner dalam menerangkan kejayaan seseorang usahawan. [6] Encik Sulaiman merupakan bakal usahawan dan telah menerima beberapa idea bagi mengusahakan sebuah perniagaan. Bincangkan langkah-langkah yang perlu beliau ambil bagi memastikan idea yang diperoleh itu dapat direalisasikan. [10]

2003 (a) (b) (c) (d)

2004 (a) (b) (c)

2005
© Mariana Bt. Othman

7

PENGAJIAN PERNIAGAAN 2

946/2

Puan. Bedah, pemilik restoran di Seremban, mendapati perniagaan beliau semakin maju. Beliau bercadang membuka satu lagi cawangan di Kuala Lumpur dengan mengambil alih sebuah restoran yang sedang beroperasi. (a) Jelaskan lima faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum beliau mengambil alih restoran itu. [10] (b) Jelaskan tiga jenis sumber pembiayaan modal untuk tujuan pengambilalihan tersebut. [6] (c) Sekiranya beliau ingin menfrancaiskan perniagaannya, jelaskan kelebihan yang diperolehnya sebagai francaisor. [9]

2006 (a) (b) [8] (c)

Huraikan empat kebaikan dan empat kelemahan perikatan strategik. [8] Program mentor-mentee merupakan salah satu kaedah yang digunakan oleh usahawan yang berjaya untuk membantu melahirkan lebih banyak usahawan. Huraikan empat kaedah lain yang dapat digunakan bagi tujuan tersebut. Bincangkan tiga bentuk bantuan yang boleh diperoleh oleh bakal usahawan daripada agensi kerajaan. [9] Sebelum bersara daripada jawatan kanan dalam kerajaan, Encik Khamis telah mengikuti beberapa siri kursus keusahawanan dan kewangan. Dengan bermodalkan wang ganjaran persaraan dan simpanan sendiri yang berjumlah RM2 juta, Encik Khamis telah memutuskan untuk mengambil alih syarikat Ceria Padu Sendirian Berhad, iaitu sebuah perniagaan perkhidmatan pembersihan pejabat yang beroperasi di Putrajaya. Perniagaan itu telah beroperasi lebih dari 10 tahun dan mempunyai 50 orang pekerja terlatih. Kedudukan kewangan perniagaan itu adalah kritikal kerana perniagaan itu terikat dengan liabiliti. Harga pengambilalihan yang ditawarkan kepada Encik Khamis lebih rendah daripada nilai bersih aset syarikat. Jelaskan lima alasan bagi Encik Khamis mengambil alih syarikat Ceria Padu Sendirian Berhad sebagai strategi memulakan perniagaan. [10] Jelaskan lima kelebihan dan lima kekurangan perniagaan francais. [10] Perihalkan bagaimana usahawan memperoleh idea baru daripada pesaing. [5]

2007 (a)

(b) (c)

2008 (a)

Dengan menggunakan gambar rajah, jelaskan Model Motivasi Keusahawanan McClelland. 8

© Mariana Bt. Othman

PENGAJIAN PERNIAGAAN 2

946/2 [8

(b) (c)

] Huraikan lima aspek yang perlu ditekankan dalam perjanjian usaha sama. [5] Nyatakan empat institusi kewangan kerajaan yang membantu menyediakan pembiayaan kepada usahawan, dan jelaskan bentuk pembiayaan yang ditawarkan kepada usahawan tersebut. [12]

2009 (a) [8] (b) (c)

Jelaskan empat sumber idea yang boleh mencetuskan pembentukan perniagaan baru. Perihalkan empat sebab kegagalan usahawan kecil dan sederhana berdasarkan faktor persekitaran perniagaan. [8] Encik Ahmad bercadang untuk membuka sebuah stesen minyak di bawah skim francais Petronas di Johor Bahru. Sediakan satu rumusan eksekutif bagi rancangan perniagaan yang akan dikemukakan oleh Encik Ahmad. [8]

2010

© Mariana Bt. Othman

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful