J~ it 'C" ' Q" 'U· .

I:;j S M': A' :R' I T- A' IN'"

nl" ..... ~ : _ : ~ ~ .: ' " >_' ~, '.,,~',:; :. I __ : I

BL 10BIli r It ISTinl

TA,;i!,1.:iI uee ~Q'N ,~ U~ (fl L'lliS, iP6.(t,

TERC,EItA, ,EDICION

1QD~.j!QcroN VE& T'ICIE

'E; orro ~UA,L OlJILt'JER'MlQ :KRAFT' L m,M IT A D,A

._

J.

'IUfllo ~fJ~J tk ~.JIt!'4 ~tmJ.j i}lAN AND 'IHE STA.''fE

~,ji;"'1,.j01 II!}>" l'flii!!:, 'UNTVti!!'t:1i.J]'¥ OF (':[J":IICJj,~O I"Rl!!ss. !l.:;; c.r;;'lliJ'l"i' :11',iI.!I~!i}iS E" u_ .1", .it,

fitl!rn~r.;J. l'::Jk~":, EMro 1915.2'. Si!:~mdl!i Erlii1:iOn~: AJ~~il 1 ss 2'"

J'MPRE,SO' EN' L,A, A, ,1,C:m,N1"l,N A Q~~l1. ,~~.el ilif:p~,ilb '~!IU! pn!it~ Id ~, N.;;, J 1',1Z'J~ (.:'~IIYl'';~hl ,6,¥ ,[;d.i1:4n!,j~~:1 Gu.iikrm.o ,Krv"t Ziti,;:" l!4 tt~' It~\ci!'" f~;'<1 t'lI. ;1'9~ ],2'7 ~ /j'U'¢tHf4 iU.;:<~#,.

P' 0';:, do$' ':r;nt(£SlI dU'1'dnt(i" l(i Fimeritl mitad de,'l sig,l'G! ,XXJ los Ji~~'e.nMiS total~tari,OO' SI: ,han Opt~e:£to td' ,cancc,plo a.enwttdHco., Tales $,i:st'€~n~ han. t'labor:ado' fUo$'()#as ,co m"w, t'flJ' $0 bt'e ei hombr-e y el 6'S.fadO ~ 10 bastante' ~~"f!_' tes como ,para, i,'nsp'i'f-ar a $'US Pdr~'idtu'lru un e$ptrit,'t~ d't cru,maa..

La. democr:ae,ia se man.i.uv~' a, 14 ,d'cfe-n:sioo Y' M odd,C), deje.f.uli.da (M~d'a ve~ ,COn may.M /TC,C1;I:e'hc.ia carll ,ar_gumen-. tos pY'a,rmjt:~'cru. Peto Sf: ,ha ,~tJ'tQ q'-'t.' d:ic'n.Q..;,I: la"l~gunMtn,t'o'':!:' :no s,m~ c~tmct:s d'e com:pe~ir C()1l los ,:d.s.Mm..a.,~ ()PQnent.es. La d~nl~C1acia merch«, es cierto: ., ,. ,Per,rj ti!l:rnb Mn 'tnar"" chsb« d _j:1M'Ci8mo .. , luut« que jut ,~~qidlad'Q ,de~~de el ext~1'~'ot., EN t!vid'enb~f;o puesl la ni!!cti'si~d ,de :una filosofia ,qUfJ' prweb,~' cdnHI! J~ de;mOC1'd.cia $( haUd. ilUentada .tobr~ 'fnind:pz'~$ racion~l~'.

, TodtJi$ ltJt(J;S c(Nu,idcrad'ones i:ntl'UieT(j~~ ~ la 'Walg'rele~~ ,F~'fHt'aU'm ,a p~~bl'iccw 'U"lUll ,ser,it!' de voltb.iti~;ieJ' que ,i)'XI"

1&' ] '1'_ . "',:!II .. .i! '. d 1 di ~

~J ... 1gj.r'O· na c~o ne sets ,COrL.l'eTerU:13:!j, .. Ia(~:as ell . tciem-

bre de ]94:9,. mjo los auspiclos de .ra Clut.r.-l'(S R. fVal~ gre,en. F01utd~'ion para el E.i-3.t~dJD de las ~:nsdtudQtU~5 .N orteamerieanas, A.pr..nv.ccb.Q esta opo.i't~nidad para h,at eer iC.Xlenslv,as mls .. gr.adas mas ,~otdialles 3; Ia Fundad~)n r a. su dbthlgt.J:ido ].'I"(!sfdenb~·t proresor 1 erQme· G-

K .

. ~r.Wln ..

:0

'.

,J. M,.

'.

f,RI.MERO

. !

"

a PUEBlO Y B :J.SfADO

'I

'-!!i

=--N" 0 :h2., tarcil m{r.s, :in.w.ll.t~ que tJralar de ci5dqgu[r '''1 elr:: '. nm5cribir :r.ll'(;~Qnl~Jmeilite -=0,. didJ.:-o, eon .!!)It:ttal5., .pal.ab['.~f. eYar.za:rse pOX' .e!·levi3ir· a 'IJrtIJ ~h-el !I:[e~Hfico ,0 [£~ooMk~ las

, • .Ii ~jl 1 'd ~, ,.. -

nOCIQ:JICS eomunes 5~JrgJlulliS '1I,.!;1i]: ;fiJ9, Jil.ecli5:l. a tll'e Si 'pj'a{:~IC3S: co:n t.i ~~-.

.gr:.lues de la hu,to:ria. ~it.nil3ina.,. ca:r.gad~. de· oonno.taci~(:s socla,I es , cmhu:raJIlS e hl3;~6t.~CiMJ> tOln. ambigu;a.iSi come fer:tiJes.., 'Y' '([tiI,e'. 'du em.battO;, enclerran un 'mooU!'.) de $'igl'~.j£ka:il:~6n, :illte:U.giib1c·.

-1'" .' J..... ~'.. ';1, - .;L .... ..!I,. .' .I! .••. - . -.' . _. 'f.. ~ .. _ .. '. . ,1l'1.';'"

., . aM;" eoaeep .. ·o.s. SOn notaaaes, no ~:IIJM: san ~ff!.[!.fa.Iil;u."5! y. Dull-

dos, Ahalra se utm.zalti. CO.lil10' s.]1II6:nimos y ]nego 'B!r.l ~~l€:rta:

"':..t T.l"~ A .o'!.' ~

QlJol:JUrcwn. I, 'OIio,ylj, el mUIlI4Q' !iii: mCUIi311.'bI!':<I! .m~l!O .a Stu. OlDdblas :itIL·

·~.niUza;r]os ;Cllil'n~1)) OOIJ! mener e:x:~·outiJd eonnee Sill. ;signUka(lii)".

M A' .~I,t" • J 1 'k •

as. ,ii:J?etliSS. trat.a. Up!;) io!I.e uelliLltll'.Oi 'Y St_parai'.I!t1iS", SihlrgeR .IIegEo.-

nes de pr~)hl~mas y dl!£h;~ltad~(!s.. l.lno li;lG'rte. ~[ :desgo de eaer .5o,bre una 11IilSla falsa mi.el1lu:';;;IJ~ in'Dentii o.bi~:el;le:r. 1a ljter.,cbd.. "f'

- ,_·It " "'..;:' I ~'- . " ~1I XI -I .

~1!n'·e.1" ananneo 'i ~Ui~.i!.m;nt~_OO· 0 O[I.il~~]Yg. por er m,.e~I);.I';!1.~ a ltQil

~on:hlsa. expe.de:ncia Y 'UN:a vida rnIliCfei~"

U-dS pr.ecedernes. observacieaes ;so':o. cil~JQ.:nt,eme:ri't;e ·~:Uida.s para las J)od.O{lltt>l$. d~ n~cw~, .. CU;iJj"o 'P'oW£ro (,0' $O~l:~da;d ]lOU tiea'.) Y ~:~J~d.Q'. N'o ObSJ1;il]l:te. nadn resulta mas uecesarlo p'llln

ie'i .1:1 ~ ,. • '~_l'. '-br-] ;J _ .

una .lllimo[i!..l po.ruca. S3lU!¥!-a .' eo, q:ue p1'OCllJ'.at' O1'Uc:~1l:r e$.:l$ UCJ

14

nQdQm~$ Y, c:ir~[lscr'j~ daraooe~uif:' el sigtd£icarlQ 8«nui:n~ d:e (:ada una de: 'cUas.

,J\. ii:Iletnilido~ .cl:~a'n;do, b~hlarn~ de ]~ mallJie'ffa tOITielltc ndis. ~ , ~n~ 'v,aga~ 'esoo t~ 'Q,tJ)~repto~ se' 'Ilti~,banc. Y' puetLen '~$a~ ,lesl.~HJiLamIBfite~. ,~,o :S!L1ili6~im~ Peto euande ,U:: llq;a a Sl'IJ ~~. '~,[JJu~ ~t,efl]d{) 5OCjg,I.6g,ICQ l" ,ji ~ Ia ieot,La, poUtica, ,e~ ,pi'-ociso dderenuarLQE; ]let;tlJfl.'eD~. ,La ,cQDifiUiS'i6n, eii,t!re, 10 1:!!J -:sist:e:in~,~ ica l~e!~tif~cad:~1:Jl d~ na~d1;c "P s#c,i~,dad' 'Pi) UtiC/l, ~[J' .f.OC~'~d41d f.i~U~ ,~I't4 ''1 t.'Slf4i£o- <0 ~ac.lo;ii Y ,f,daaa. lila slde 'lI:{ii.a calil:mid.@!di ~rii ,~a ,.l'l:fuitQr'ja, moaII1!1'R!3,,, Se f!e<ct:lsiuta 'DXg.en:!te.rn.efl!te una '(W,i['ect,a, re~ldhi,i:i,ejd'.n ~ ]!l)$ tees eoncepees, Q,u:b'~, pueda exWSalrSe Ia a,1lisU,'il'ld'a,d, de. mi ~1'!!~I.i$ijs:. :p0"l" (bi'j,dgJiiel1l tel' ~f:I: meriti!) a la l~ pOl'",~::JJlda de Jo,; p:d[lci,p~05' de :fn~wJia pOil(tio, q,'l;Ie ,f:bOi pnecl~, :U't: v<elou-

- - ~. ... ..

hembre, !Y..~ ~sEm,d;as :lnthu;ri_5 _:s.ocla~.es, y Sl1ISi cara'el,r.rbdea'S, ad W!l:I!O' :$U$ ~ren-~!i ,de ':f,ea~i:zadQQI nQ !QI)rr}c~d,~n;"t

Para oomp['.f]],d,ej. esta dousti~d6n ,debel:JtiO$ t~~~X q:uJ!: Oa 'Vida soelal, ,cOmiiJ tal, :3.'trri~:~, ,:a" 100 bom'tilres. 'C-'TI'~re, ,~' ]lOr r.a1~'·

r--""1...~ - .::'Q-~ .~.i..~~,-. 11:1._ _ .- "_,.. • ....... _.___ '

!1~ de u clmo 'e!?ie'to ,(low(in, E[l 'las rei;aC~OO1.es ,sodate5' .'!~ern,·, pre bay lI.U1_ objeio~ 8.f1~- mil'~r[d o es,p'lrIiiiat·-,~, ··t:Qn-.o ;]f Dwal

~{i1it~tej~~~~:ll~,al'~ tWiUfc los $'e('e.s bUlmRDOO- ¥!l. '~'~~:".~?~~.~~ dad (rom.o 11a did10 arertadam"'nt'-;:' J,_ "i"'" 'D,t1~ ,~,,,,,] 'ob"&IIi:~O; es

~,~, ,~\..IL ~,~ "" - ,~ "" -~-, ~,- .lL., _ t::lQS :it""... . ,/0 ~ •• _.

1~:~_~'~.£~_~_ qlle.~~~e .~ ~~~. ~~~'~.~~'~.~~~_n~.~ ~~ J~)JoI~t~U~I]~l~ i_'Vo,liLl[lrnirl! humanas :t q,U1~_ '!i'c,~~a, :E:nd!1llpelJidi.eIJ.~,em,e~:ue de ellas l}~j~ ,tti:~{'~'iriJ:i) - ~§u.i:!l oonliilJ111i inwn~dmt.e,; ~nt_]mi~W$ :Y'. es~;t'dOi pslID~,3~' coni'unes 'f 'CiF,slumIire~, 'oo:irl!lirj£~ero en :uJn~ ,.~~ied'~d eJ Q'hj~oo es ~;na' ~a-Tt,i!t ~ re:il;liza:r 0'- un ',i'fJ q,1;a"c alean-

, i lW i!;.iOOliU!.pto di!: 'EElrn!l;llTi1l.dliid, t.a~, ,DiHm,o ~ .empl~ai, ilqul" ,e!I g~~ioo ~' :i!'I:g~~ '13151 'trr)~Io:::Cili3i5! ~~'riGlB' ,die: la ~ii!dab:nid';'lqll ''l~I~ ~, ~5OE' G!ror;g,r~ G'tll~'I'.~tdh, distJlIl,glJ)l~ '~jo les :if![~1;JIte$ cil!: "";QJ~1i"" ~'oomlm:nj.d:3!d,·" y. "·~~~I:n~G:I~,"', 'G~_()~ 'G!;rfLl;Il'fIC'HI; F~ ,d«: St:!t;q.l~g;>t:" '(l~iiilri~. R.l':rnciI $.L~. ~9~,i;;l)~ "1([!ilB!i~'. 'i1)1.;lrtlill~ji1lii,~"; 'Co:iBlIWilllillkln'• ,(Phn.m,~p'bt:I)i;j31 :R.~'L'IgL'.!, !i!m~~l.o (I.e:!: ~,g4IJ 'COO'!CW'ii_~~~fIIlfl~ (D,~, d [pTofumll' G!i1in']Mih :st:i'1:rn~ la dllii:liru;ti_~g, Il:!.'im &lOC1!l:d'a,t '~lil!~~, "f ~~ta;do (&.5~i8 >ti!e S~r)"~·Q,I~1i';:_! .. ,p. iSlD} 'J' d h~ho (ilfl' 'que l:iInito b ~t)6 (1(1 ~ i~ P QUi: lira IE'!:"! 1liI:O e I €:!-t,td!J; Hi n Ierm Bl5i " if 11m CLO:ll:alcs!' I' lo' ilQ ,! ';5.1] r rn- 1:illl1.'i:L'.u~l'B1mi· de h1, :511)(ii!.lJm~I;i1d, i!lIrg;miNdl;'t, DiSitl1Ltiilmfl:S. d,e ,~] en ~~ p'Lm~o;; r['1~~Q]j?!lil!::!i: 1 ~ ,S~l, It'eOti';;II ,,~~~ ~~9 ~'b"' iOOmliU'l!Ikii'!>d..r~ (€fIi cl ~i!:!'ii;t!~I(i; gCliI;:::I~OO' >L'I~ J:a pa'hi:l)~)1! ii))r!, '~I) ,~a~ ~ (!!I (ii!j1!J.ill l:t1, d~t!!fi;cii611i if~m.d:3llITil!l~Ii::i] ;c!~~~ conlllJiiti;i~~d ' '(~s~ehh'li~~I[.e ];:1; :tll1d&~jl 'I ~Q~edi!i!d {~f!eciiii]~c1'I~J!;! ~~Gliii!di '~"i)i~~~l~), 00JIj, T2i ~tl!t=Rai~ i!'Siraiec:u'stk1!, mL'llll!rml t'lll: 'es~[~ ~&tll~;9:" hnd~Jl~, ,~J!!" ~i:i 1a :51JiCu::illlli,l, J:~OUtliCBl ~1!.I::l!o1 m1:!~.'31 !!IHP'2r,e;]!.T:iI)l!l:ltl;lll',a ,doe' ~ ~[la(~_Q.n; :2) In. ~;~t-e ~ qUi!i ~iiII )J.!iII(ellllii ,~~ ~!lp:riij'~tij{lntil~~ i!'"ctn :BD- 1l]!!I:e Il!~, '~a 'e-NI~Fm!:'iild~ clJ~lqllliioo' ~rn~ sociSil ~lj.r~:I'Il§'t)l.!I~~ll'oUI'r'~~ Q; ~3!, i!lli1pl~CIl:ndQ ;'U!IIi ~j;jn]UIlI~D J,!jfini~ ,[,Ie :il'i!~'Q~ }' \!",IQ,J.~' ~l~}"g, ~~q~dlJ'. Iii, ;5fJ\.-" Em :~[J'fin:u~o -en ;(:i;!~~ifJtIi es ,!'!lI~ra'C'H~.m!e' J''!!JlOC!ndili!, 1 l;![i[' !i;il"i'ilI:;:tgt:!:loei1i~~ :l1~ :p'!tiedc hft'iJC.F ,!;,11~ai ,¢11\~!'!.~~Ii!!i"M.i'i, ~El,~i::ULm ;1!"JlI, CIillllqll.Hi!l' gr~1ri); ~ac-bt _~!~ .:gr.~,~j;[I; .:5qci..!~ .~~ di;!_mi!'!'ii' • R'!b.m!it1:!. po:r. u.r'! o'~j~ (cl :ClII3!'! es un lv~eito y '~1) 'I;lJ~ li4"l, !~~!ro ,!l:1n ,~] ~so d:C la TiliIIG.OD ~ en d {i;::- ru!li~gll~iil'lr' oonl'lJ.T~idlrl>d en ge~~r3i~)., LHI n3l,(j6~~ _ ~, i!J!?~~';i;'tiil: f :t1ifii ~~$~!".t!'J'!I!!P,j#;;I':i'o!tIJ' ~"lIjjo lniM. 1h1!Ill ~1\I'1r'6lf,lj~t,t;~i!l:tiiil!I:;.' ~} l1J p'~[li:!:!im GUi''I.!iiA;i't" 'e.oITIlii Hmdl:O!i; .!J!(i:t~ imodc.rm.!i!i. ':-:i:'fini!' :al ;[!!I~3id.o (lii(11MI' "~!rl MOoopDL~[i, dl! 'b !lJ;bI;iP~:OI"Jii:!dl3;d, :~r.i;:;6!idlB~~r;n)~~"'" c.tl~(I;a:;, C~,F~;1!'1Jf,c~j;t SIl,l'ci(ll1;og_'Il' ~ L!mf ~ (N'~'1!'" ''ifotk. PiIiIlla:mphl;[.cal IJJJmlil:'ji"I' ]91~)- 11:1 rri;t~·oo .de lla (fIl):l~~. .~r.~dLtd. moon~l~~:'!iLLt '!::i§..OOi1!o mnl. 1'10[31 e:Hllp~rlei1! dl!:ri'if.!'!;;'i;;l, ,rlr::' ~raC:ilI!r~~[kiJl ... ifi'lEneiiii!~iir r ~g. :ij£lftr,;i b, :11([I;tm,II;I~3! orlIe'U !I!!:ltat'i:u, ,:Fli '\II!:T.dlli~;:::ro (~i~i!:r,OO; ~ ~'. rn.::!i,l~:t~imj:{!fIi~.o >iii!? b ~try' 'F el~ Oro.e.ml ,[t!'ti bl~.aIi ~n ~illlrion C.iim ;:1 M1:~1 ifiiiJi'!ii"!'!1 -de liil. ,E!!lic~::!II.il ~}!:I:nIl'Lc3i"

:; ..if. "]['. JI)~ l.til NdHfi~ ,(Man.~i!I'l; ~-;,Ii; rbiTc!!', Hi oM)."

- D,ill'De hacarse IJ:]m:aJ dbti~lIdo!fil p~,e-]]mJ1nrur enae C{"t'.ln,U'trdil',d' "

~fJd.'~da.d'. P.oo:- Jj;~PtJesl\O\l ~.S dQS ~f.,nli~n{;lS se p1;.le~~ill:r! lUm2a~ legl'um.;am{:[J:te O)ll!IO' si'!l.'6nUn\o,s~, "'f '0, ,mi~i¥!O< Eo< bice asl ~n'u~,ru~tS '"eo~!t Ma$ umib:iAm .,es. U ch:o '41 ade,(:u;ado- :!I!dp!i~r1~s Las dos clases de gil.'lILPOs. 00 ci:de.s, que roil :Jfea1men,t'e dle' rtr:i,tYl!f,~'!em dis·~i[lt'a. :E-sta ,dH.erclEilil:"l~mil~ ~llIn cuaado 11A sido iI1(ml ll~il iuu:i y aJel modo mAis pgrju.d.k~~l pm' ]08, ~fi~, dle]aJ: ~ur~Jiior.~:'d:~'~';'

.ii' _ 'I,,. 0\1' .'" "J',_ ~.' 'to. ~ 'o{, ,~~ ,

'14'C: ~' ' viaa s Q,u ['8: ~;:i, :r,:i.:l.'UI];j es en ,S!!: un hetno soci.o[6,giJoc~ eorn-

pro 00 d.a.; Tanto '~O\ITiii.ti:1i~d1d. IOO.tlW iDcied:ad $Oil dos :reaUdad',e~, £U;OGi' '., ,sodal~ 'Y' au H!{I.ld(:::lltl!i..tnte bU!~t1i~n::;!;5.. ]10 lS!6lQ biu'!6g~Ct~9', P'eJ,'.Q ~na, oo,rf;j,li!.nid:ild: es, al!.gat mii\s, que ]:.=:! Qbj",a de Ll nah~'rnli1l:tm, est!!:'f'..:-hliiimen,t,e' ulado:nadla con ]0 l),iol6gl'oo; }" lll~;:l :SOC.ilI;N'liIl:Q e~ ~iJlgo m~ q1i.l'l!: una. ob]';a, ,de' .La :rm6lli ''Y.' POi: ronsl'guitnt1! .. mUJ It'ei:lltio.nadill. OO:~ .h!~ ptO'pied,:ade$ i':~,ooJ~'\C~;u.rde.5 ''Y ,e5,pii·i'U.lia'le~ de]

J A.·C Q U ES 'MA JUT A.l.~

zar, el eual depe:n.ae_ de b:.s· dif:rer.11I1iu.adllJ·.F!le!l de J~ l:liI:te·Eig,encia y volu:riI.t.~d hlniIJi:;ul:::lsles~!3Ji.d(li ]J(fecedido .. par la :;l!ii:itii,:'i-d~d ...--$t!a !d.eci:SMI~.j ·0 ;al me-n!)$ Q")In:5lt:ll!i:im1-tn.tQ!-= de la .. l'l'I2.'6n. ,de: los hulL.vidWUiS: :asJ. en el iCa!,lfj· de Ia IDdeda~ al Qbjeti"o< y el el¢m~'tiw jfaJc-tonal ,en ~:a ·v.idi!: oocbl rn-.¢tge .e:t:pUdtament~ y a$U.1iue· $ll fUilil:c\ion diret~rb. Un;a. ,enlpr-e~. ~mt;E"d:jl;~lI' un ~ndki:IiO ebrero, una :a5'Od~,cl6n d,e'lJdHca 8IJiD U~r:! &r.u~;;;ed'adc$ ,~ ,~] wetpo polb[oo .. ,~ gf~'JXi}J, t.e,gi,oq;Jii!I~5~, e:ln~:ros y li:rbgllHs~i~, y 1a~

clases ..... .,.. .. .les ~.'"'.,; "",,",,",,, ... ,, ~' ... ..l'~~. 'Iila- ... ;-ljlk." ... ] cll''''n a....,.. .............. '.

~ u;.i:I~ !'I:I~""":iLL 'Ei_. ~IJ. ~U~';lH]~ifljrlia~~~1I . ' .!p-...!ii!dUII!!o!ip' ['iii . H.., .... P. :.,....,.n. !I .. ;";.III.:.';.ia..!I·'

_li1ida~,9 _~,i);I~ J~.U~D!.~'~. el camlnn p'~~,' el ~d.~ell.l:nl'ier!lto de Ia _mo· .C'~~a~ PE'l~i~£!,. ~!_ ;~~~·~t:ti.~,~ .. _~ .. un ,pr:oducto del hts.[~]}~_ J'~ ~:~. __ ~~~~:ci:a ~_.circ~~:nst~:md~, .. ~.~.~;;~~ y. ;afln~¢S, hl~~6rioo9 ~

~;:~·i!;~·6~]~~~::~~f{)~C~a.:t1~:S'~::~:1~~~ ~.elrttz;~~. 'r d< l~ .

En Ia i%lmu.1;1ldaa, las retaclonesi lSOCi;tiles: pmeeden de cieIt::ts . siu1!adof.i)e!5: y s.mbit!1;m l~:i51t:dr,kJtls: las. 'r!!lM'[]}a~: PJ-le-redV;i}ll\; die Mil1ltlm[re!l1oo '-0 ps.:.Uqtl~ ¢Ole~t:i:¥,~. :hlwmd~ll!t~ prevaleeen :SCI,b:rl~ h.l cencleneia pe.1'8ollJ!al y el hombre apar,e~ ,Gom,o_ un _roodu;.cto del :g.rupo' :sooaJ.. Eu ,Da. .$o.ci-e'dIid, 1:& ro!FtL~~l1!da PersO'~~d mam", tiene la pri.o.lridadi, el ,gl'upo, IDcial ;illS;[j modelado par las .hO!in;, bre$ 1" l~· t~l~ciG1ne:.s ood;J~s ,dedvan de tm~ ioiclat1va. ,dad~. de una jdeil!. d;,u:liil!~ !i$~ OOm~ de Ia vcluntaria ae'm:e:r.-min."a.ci{m. de

1",;0; "k _ _"" .

_~ p""'-~ 'l'I"na:s.

Ineluse t,.~ bs ,~oci~~d~!5i tI,,j]tu,ml~\f .. WIn(il' la: -£a:m~U:i!J[" 0' ,]a ~oI~tka -0 sea, en. l:I~ sOiCieclades Im p-e.r,~:~:iV3, y es,pol1Lr~l'le::l!men,. 'U'!: :moddi!l!da:l en birutn PO(t" la na:u.u·aI~a- La ..wcit:~a: bro~a. f.i:mumifrue de la, ]n)er~a:d: .biu:ma-I1I.a.. ,H::uta. en. 3iq~elbs soae..i:,t~~~ '-oomo Ias :r.egEo1:l:illleSi ;0 111$ 'V(!ica:cioiIJiales) por ,ejem.plo-= 'q.'IJIJe: se d!C8;ilrt"U:'<ln em torno a. una :sGcied!~il. p~rt-kiLlihul. eual un il:::9uthl,edmiento :i:~~d.'l1s:t'fjj~~ g, rom.er·c~ru~ b. ro:li':H~ti,id'ad: :5lHg!i'i' 'lie [a :nIMl1:ir,~,le~; - q_llIi.ero decir:, die, la re~.'DdQn y ;3jl1~i!e de ]:a; llauJra'Ie:;'.';_~ buman~ ;!lJ, u:tl am "hiffilte .h~:u-MLOO dettt,lDiM.d~ o· -lel :limpa.cl'O d\c- :!i3! :r.Balidadl de: ]:a: i5lli!cJkdnd come.rciaJ. 0 ind!~ td'd ea ,w'e:s;t'io-n, 90~ fa condici~, IlJ:itUlIl'.:al de ]a e:x:h:t.fnci:l:

human'a.. En Ia ,c;(.Iffl'UJtiiadj Ia p:rel.ton: s(}:ci;d der]'!t.',!1l de ma Olercl.o.n. qlle :im,pon~ 'u,o-rm:as, de eondueta a] h-lJimbf.~ y qJ,i!l~ ~ ... rra en ].~gt) -de. un lIitodQ de,~:~~dif.jd~lkQ" En ]aJ ~'DciC'd'~d' la 'pl~i.6-n social det,i.:\'~ de La Jey. 0- de :btl! :regu:[:a,ciO]'l;BS raci.on:a]es.-,J; Q bien -d~ lH13 ,idea de pro:po.sitO< oo:miUn:. eUQ a~~ omJd€llcia personal '1 ,]rbeua:d\. las- euales delJen. 'u,bedeoet' ~ la, ,[e-y .u~ rn~~ \ ..

Utlia, ~cied:ad sleeapre da vida, 3. comunhtad~, }" ~nthnie:n.~ - tl;ll-5 (-.omllllJi~:I;[es en SolI] :Bello (I; en :sUi (l]erre~lol'·. Pere 'j a.m.:ib: p'U,~de oorn:venirse' ,en ,5ocied:ad. una! oomiLlln1id:-ad~. ann euando puede ses

el :9iL]e]o n'bot'li:!do del caal b:rote';. :iIJ. na~ (k! :I:rt t,fii6T1; aJ.guna !;,Jtga:ni.:mdl6n ~d)e:ta1"l~

< -

A:hor.a. 'hieml;"Ua. :n~d'611, ~5 una, iOOmtm:!d~d. y no una. sociedad. La JiI~ci6;n, ~5- Ulna d~ ]iles. com.llIJ!lidl1d,es m:b :urnpQlJttan:t:e5, '''I

~!~~: !~d:~~~~:~~~: ~;:~]i:~d~;:~ ~:~a~:~:£~:~~:~:

i~ ,tf~;ti~Um etl! PlMpe.lUO ·clloq_llle .d4 Ia llacidn y otra oom:Ilr.i!~dad. : '!hJ,lttll.:ana. hnponame, Ia C'hIl5(:; sin ~mbajj-go.. ,es, Eli); ,ciLtl'oo que el d:h::!l;atmlSm'o de Ja :tl:!lJt.iO-n pfLI,ec:e .ba"ber :$i!dA) ,el ,iIll'~' ~tte, ••• p~ue ~t}cl. m~s :pl"nf't~n.d.arne:l1Lte 3j['[';Jdg-ado ell! ,l\a. liIJaru;rale::;a,

[La pa18br.a,· naekm !W ~dgi'JQ;a del laHf!I: ~QScJ~ 0' 5.ea d,e·.la nodon de ,ith'l'd:P:I1;1i'J!tn.~il:i_;' no [~·bs1tlllnteJ. ]a, J!uld6:~ ne e~ ~]go bill). 16,gico, I~Onl(ii ]a:. rasa, E's algo eticQ..9_Qdal:, 'uHiiJa ,Qt!i!llli!Jli[]iidad. ,bUL :m'li1a baaada en el ~).eI;I1j(!i, del :R:!I,d;Mjen:~-o y 'el Un.:aje,; ,t;(!!tl tiiXl!!!::i.]iaS eennoraclenes morales de ambos t~'mj[l.oo: nltcJim~e[lro a la . 'v,ad~. d~ ]a l'1lIron }" l:a~ ,actiV,ldi!Jd;~!5: d¢ la ,dviI[taci6n.~ nna.j~ ~ ]a~ tradli;dones· Eamj]~;air~.f £ol'iillIa:cii,o!tll social 'Y ]i[t'll'ldiirn, .herencia ,rtdrnl"aJ. ro~,oept IiJ.S "y maneras ,oom.u·nes,. 'fe.Qlcrdo:s hi:5lOricoG,.

:rn:rii:'im:ienr.O$~, ,a$.p,ita'ci.ofjJes~ eSPeJ~nZIl,S, p!i:'~j1,'ii dos y :l"eseJl'1 ~:m:Jem.Ut$ , '~Gm,:.~D~J i£Jna "OO:munl~ttd' tC.~~ca ,putile den::~ !r.se" ~a,~,]afi~ d,o >en genera( 00.810 UDlii. !OOml'l,~iudad d~ ;nO'fma:s {l~' l;tnhlti'ii~ltd!O

,~t.D~.3~ en el ,~'UI.e'Io, ££S£oo origjoal del g.-~:po ,~;S, OODlQ en el ~1:1elo' ,m!l)l~J de ]al fi~t(l.·d:t; se (:(lIn'!;1i!:n~ eilll una f:I!:a:don 'CtlH!I:ljJd{) esta Si,Ul~.'r:iQ;Hl d,e h~o entra en la ~$r:tr,a d;~[ a:lug~t)lllocimie:ll~

• '00 .. 0:. en otras pa.'labr.as .. cua .. a:an d gru:.po- etnku fie ,wroo ,COn'$m cieftt:~ [ie-l ,~ecbo de qml' coll.sdttlye: ~l'i1;a.comlrnl.idad: de lllOml.3i:P;

.4 • '. . .

ne slmt-JImJ!e'A'to =-0 m£jgr aun, t~ene Ul1!1a; l}$i.(J,uls, ,oamlli" jmoon.s.,

den'te~ :pmeyendo so propia UDubtd. e ~f:ldi",iil,uitHd;J.d 'f' $"11 ,p~p'kt,.~OIu~U~d de,~~urnr,' ;e~ el tier~po.~Uml,.~ari[t~fi '~rJJ1I~a. OO1'Ilu~.daJd de ge~te5i que advJ,el:l!BlIl c&no"'1. hnlOl"J3i biSi lila h-'lldt(),. que 'v,~.o.r:a!R -StU pasado y [qu,e ;Sill: am8!l~ a ,s~ mjlmlU ta] rua[ s,;aLbll:::tl i®'.!Se' i:ill..'lglilIilll imir", con Wl3. ~s]?'Gcie de .lRc.vOCtable b:i Dro\IIe,I,',si:6~'Este dl~pert~r pr-o.gr~~,vo de ~;jjJ .[lunciend~, ~a", oon .. al ha SJdo UIl!. rasgo iCal'ia!(:ter.,lst,,(Q. de ]2 hist,otJa modema, Auu CliIa.t1do :~~, ,. i1be':o.efl.,ci08t) en ~ij fmaimcn¢e' nc;:g6 a, exace-r'barse da::ndo vida, a Ia p1a.gii del DacioDalb:1ID1 :mie[ltr~ ="f fllO"b~~Jiie.mente' a eaasa die e111,Q'- q,!1'e' el looneept[i) ·de. :r:Illci6n ' "y el de '~l~do !5C [O(irlifil.:!!;lnU~;n ')' mez'cl:ilbarl, de m~~ra ~":"-~''''':~'I/,a

-- tll:'~'1I. .1_ ,it"',........

'f " !I(Jl.illl;U,a'ill1. .

! ,'1 '.':. :."" .•. n" • r.. ,~'. ~ . '1 ,.. I • I I . 1 - .. ;' '.' II. . _ ._.' _ _ I

" "J;Jj~iOO, tl'!i:'l:li!:, !!J teafa, un :SQd~ loU'nll Ui!:!lIi.lta!J Jo oua[ no

,h:mplKaI cmlli.o. ifni d ~.50 ,d\e'~ esrado, tina, :rona t.mitnda.l de ~ll(!r. ''1' admi:ms:tr.,:u::i.6n~ sino' !.iliJ compleje de. vidaJ1 traba]o, rloIolJ:'" ''fl 'I!n5.Uiefi,~ nadon, 'lene un l~nguajejl aUll.q,:u.e!' en

rn<>do"igww ,l?S' g.r~ucJ Ii,'~,~:nims,".'.' h:r~, an d, :f:' col,"n,', ~d,',ir.. ,~~ , pre Wrill ]1;J5i uaclOoali1M. La 1UiilIoon pn)sprar-a :lOMe ,las; JirnntUC1!!4!- .

il-es ("uya ~~{:i~. ' "~t~une'~ de.pend\e mas de .La :m.eilte y Ia . persona humanas, !D de Ia £~m:iiUa" '0. de los Pupo3 pB.iruOlir~ de Ia sochldalt. 0 del Cll.ttpo poUli:m, '~iu.le de l ii, naddii!. m.iSlifII~:

L~ :Jj'j"lo .... n~~ tie-' .A&l\E""")l;.' , ':. !',,' 'I ,,~". ' , 'Ii, .:I, ! .: ... "'i- "-...IiJ\IJ~ .' ~e YiI;~ ",""~Q$j> q)1J.ill: no. s.Qn mOl!~ qll~ J:09l iU~ lili JPa-

sa]]iijjS a pD1mkf,par [fn los ~aIofel h:uDl!fmos peroHaf>e5 de 'u:n~ lwe:tef[![id'a, naciorl!at La, oaci,On rieD.e liIna y.~d6n h:~!l"..f.ri_ R'""e

"_"~!Ii~'~ '":tu,

no es ahao sou ,propta ,'~6n (oomo .M, hubi«:a m6nadas r.a~

'~I- "'r"~l:-- 'n,riIfiQ{diale,s "'" tfI:red.esti1il:ad.3s;,~ ada cual en '[)i:~esl6J'1

L.; ,v.~ II)~_~ .. r - Ii' 11 r"""""-

de una mi$wn ,supretn.a.)~ peTO Qi~¢ es :5it."i30 Ill:I!mJ p~.rtkR:~ml'a(io'lfi

llj~~t.6rit$j, y condngente die la '!{oc:ad6tJ del ho.mbre lt~cia, el des~i.Nilh)' Y lrm,ni£:esi:ad,oo. d~ $iUS .ai~~ p:cue:nd~nd)~d~,

'M'35t pese a todo -ew.,. Ia n.:ad.6n :r:1i!O< es Ulna soeiedad l!l:ii (l':tI:l;;.!

. el umbral dd :rdl1lll) :po.U):i(:O • .& una, ,()o'munidiacl de (lomtlli1idl::l·, des .. UIII 'Ilioeleo oonsden:t.e dle ,M:.nd:iiDJi:,[:llitos ,comnlles, 'Y d~ ,n.pre. ,sen.'I.'a..dQile$. q~,¢ ];a 'l'lI3:twraleta '''/' [el. ilIlSlti:nn:o burmano, ban &,e<:'ho ho:rm';gue~ilr en, toni.o la, '11m deter min ado' nu.:ro,er,!) d:,~ [t'i)5a5 fisi7 ~~! bli9t;Qyilfas y sod:ales. A ~ro.ejanza de cuaJquler' orr,a cO!1l1if;i:nidad" la nad6n es ~·a.ctbla"~, tim1e illS ,elit~ 'f [cen;trm de i110ue:ru::bd, mas 'DO jeie :0], a,1iI,tor.,jd~d go'ben"aante; (5ttuctll~~. pero :nOl' [mmi1i9. :f,aciQlld~, :~~ (lI,rga:nizacwllJliiI jMr.klkas.; 'p~i.(ijlie:s y Slli.eil:~, pero no un bi~n OO]lil,NIU: ooli.<bithiad, entre sus miembtOOI- fid,I!:~[dad, y honQl"! ilw1que no amJis,tad, d'li'lca;. 'manC'l1l!s y It,Q.s,tunt'bres. ,[1,0 erden r ~o.r1lll.a$. rofmales. No apela a ]s: Uber.ta.d "/' :res.pon5~bmd:,ad i'e Ia roncicDcla pet$oill~l. si1ll0 que insctila, en ,1:is penon,as, :ana seg!J.m'~la fi.iUl1r'a:leza. :iEs 'Un p~U'6-ti gerlerat ell 1~: "ida pdv,a,d;a" pert) :n,j) ,1i:,mlj)C<B' ninguD pr.iDcipIo de' etden. p~bli.oo.. ,i\&"'~, ocurre qu.e... en r~Hd:ad. 'd gn,:po DjJjcio-nal :riO pOll!:de .t'r~$1'm'm4t:5,t,' ,1>0f' &~' e~ una t$Qo'eda:(l. p.oiHtili;:aJ:' 'U.o!i 5(Ii·de-~ad, pCt'Htia pu,ede' di(erfl~d@f$.e F,~grah'3me.nt,~ denrro die ~n:31 OOrJi(ust!! vidJa :social 'm Ia qne ]a:s, ]:u;ru;;ione.s.. poHd,m~ r ]39, attirvidad.es. die 1.3.$ oom:iI:n:id.i!l!.des 'e5:ru:vieron 'me2i!lada.s. en btl 'pripcipio: la idea, del CI!.I!fr-po :polHioco puede f Ol'ocer de] ,!lando de uoi ,oQ~unict~d n~ciO'.nal~ per-o la oo'[lLiun~dlad t1~ci!l);na] 9610 pnedie ser uo 's:ue op-rop~,dQ' ., 'ufila. pea~~fl para aq,uel flore-. c1"mt~n'lo. J,'rn, :d", [:a. 'idea. del werpo pohuoo pe.r~~' a etro

. Oftl~n :SiU!p~:d-or. En oua:ll!tO e;t.1Sitt'e el_ c"~ir'p() poUr,i~Q' e;s: a.'lgp d'i~' f:ere nte. de, 'ilil !Ella, :!l: 0JiD.'1/Ul :idad nac il(liti!~l .. ,

ti, ~n'tbi.8 pucedel'l't~ 'D~ hace :a,dverdr c.uQ:o ,ra'Ve ba :skl.o :pal'3 l~, histur.lll mijde~t'b~ '1a rorllfu5Ji6n, elmtre'._n~,ci~~~l" _r e8l~do, e1 'mit,!) del es.tadilJo :n~,(:w:nal", '"/ d U:IDmad,o pnnCl._PK!i de las 'f.Ii!'!J. '3, 'M. HW!i;'[(MJ: Pr;R:t:tptc$ 4f ,d:roi't ~ff,f.r:j1~ulw,.m.tee' fP,i!:rr~ l:S2$). :po 29.

, .

do:~a.i;ida!d>es,_ .inte:r.ptieud~ em ~,] s~l],tidQ' de q,DJI; (1:id~, gr-npo n:it eo;i,oD:3Jl de be 00. mt • nune i;:'oi}iDO UIll est a do apar te • .;i; Tal m1l1u~ si&l Jt~, ret'ofr~id\1J!o y ddom:t:aid)o.- tilllW tal la n:acl,6:n, oomltt. l."Ji >e"0l ... do. ,Esm:a ,p~iI"tU]j'hatidQn wmcnz,6 eo 10$ ~oon;itrio.s de,iRqcd.tioo~; dUira:n.te ~,] $,f,g'j,g, x~ y 1kg6 a su plell3J 11l1C1iura (on la r~~odOfj au Lidemocr,tlrj.c,a del ,pt,eseIllle: sigl'o,. O:)n5.idLfrem'os.. los, 1,.e$u:I:ta!~05'

~1'11 SUi easos m~lI, :lJgtldO$.. .

Desm-ii];[;g,a.d:a, de su {Iil',ilI,ftll 'eK!lcl.a~ y perd.ii:i':ndo pOr. CO'J1Jsi., guie:mt·e sus limit·es llltt,u·.:de",s en el ,tli:fig de su a:ecl.nde:lu\O, ami, l.'iilit!Jf!llJ,. Iii f.II~(;ioo se ha lCiLI'.nVU-Eido. en U.Qa dlfv.inidad tlli1']:\!Bs.tre ru.yo. a bsoln Eo, 'eg:oimlO es .s~~Ii)., y q~]e ha ,tdli:mdo ~l poder Po.Uu.oo p8J'~ ~Jll,b.;~"'f:.~ii:ir ct.I;!]Jquiell' 'lilrd-C':El estahle ~ lti'c' lo.sp..w. bl0eS... El estade, c>u;UJi(to, se ~:e, ~:d~Jlitinil:ii, OOg Ia nac~6.Hi.J eo tn.cl,1!l$(li ,OOIl! 1,a t,r.z~. J CRil:i'fIdQ Ia lifihre ~le ]00 im8~illt-05' de Ja tierra ha [urv,adido ,a:!l S~ propla $[lngte; el I£! stadQ" replto, dt1:l1~ H~~P!> .rnda $U~ \i'oIll:l'1!tiiJ.d de .poaer; h~, tratade de im.pone.r por ]a fuer-m de. 'La. icy. el ~d;id~nle d.,pg' y genlo de ]~ 1iL3ci~,' trans-rO!tmtll~i(iI,s~ a5~ eo un es,tado- t,Clta.1ha'f.i.6 !I). ees • .l"re().,plIJpistaji cal" f:1.lFa] e id~o]6giitam~ ~e. Al mlsmo tiempo ~e estado t:()w;i~arkl! ~la ~~,g.ef:l;etR~ per percleI' el ~nt[t3.0 del 6l"dtn Q\bjeti.l.'Ot. de Ia JustrCi:iiJ y. e] ,~e.r..e~Q y al de5plaz_aI1ie b.:il.cl;a 10 qtlil;;1 cs pecullar ~ Erus reali;!';!l!IicioilJ!e$. de ]15 ('o.mumi.d4ildes t~Ul:OO tt.ibaJes ,~t;rImo feu. ~:Ies~ I~~.l"que Jcs, ]am!i, IJn~'V'er,5ale-5. y o·bjc.~.i:vos de ]~ ley Y. de ~,(ti_ rfbc-~(m.es e8pcdfic~ enere e'] individuQ :1' el enerpo pol]tioo, ~·on, :s.ll;S~~ unclas. P'OO' JaiO'S pe:r:mnaJes., der-ii'lf',iidO$ M la sangre, 0 de (Q;mlll':o.mi$Q$- pa.irt£rul~ COJil,Qf.flado,s de .bom.bre a hom. bre, 10 ante el clan, c:l partlde (11, el jek.

:Me be liitlJ~do a e::';'PQr3!~[' 1<11 cl'is.t.iIU:i6!J1, entre ·eta, ,~,e.an,!lad ' sooo.J6g,ica que es una, ccmutt#dtJ,d ,uu::'j;onal l" esa at!!:'! te';(d~" d~d, :saciuJ6g:ka qUi~~ '¢!5.. una s.c-t'I~dtCild lNIilUim.· De.be 3.gJ:'Ill,g01rM" ,~llQr,a que~ corn!!) » oh5erv,e .previarnentc!~ Ia 'ex~5t:encia de uno: rocieclad 'd~d3!. ~atuf.ii!;bm::nte d'e~d!e at :fJ,~cim:lielHO' de ilI.:na DUe-.

. "[RJ:!D.I~; }ti~!.'liNM.>J.·::, l.~ ,~ni"dp.c.' d~1: t:!JjN'i{:!~'Jj:M'!' (S!q1IJm.d9! i!t!Hd.6.~ ]}!l:rt~

NOti~Ue- L'L'1ir~liri~ N.!!:!:iullJi.al~. j ~~!} .. _. -.. . -

va ,toOOlunidad ~ el seao .i) en lWD!) de aq~-]el grupo ~I; Ad. 'ooand.o se ba fOl'lDi:. .. do una ,i$'c.(i.ed;a'd p.oU~i,~·~ y eli! e~;pe~iai cu..:a~,d!l). tiene '1Ji ill a, experlensla ,de: S'jg]Q.$ 'rail e:~ r'Or.tal>eciml(:r.lto de !lJIUI, g~lIlu~nia i!i!m]s;IDad d'\f.i.ca" lila orlgen, de un modo f]l;,dUira~ y en 5oU. proplo :!IellJiJ .. , a una, ,c'Qm'w~:hllad rtall,:'lon,:d de 'i:U~ ,gn,cl_o :S1u.peri.o.r.!" sea een ·;rela.cioll :rtl ~Ultooonocimletlt.o de ~1 om:nunii· dad ya I~x;i;nente <0 con mpecto ;II la, i!!Oe~a l'O'r,m~u:::i6n de U!n~'t 11il1!e."io'~, (~IiJ~IuJ[idad na.,OOnal en liill, 'tlJlie 9ie fiL]sil).}fU!~, ';;,r.arlu naeien~lid;ttdes.,

FoT. ta:~ut,)!. de in m.ooo 'e'x;ru;:taltl;f[tlte i;on'lrano :a] ]la~f1' .pr.h~clp'i,o, de las naelonahdades, a.quf Ia na!1:~On dep:i~de de Ia ,e-::dne.ncia, del (ll;,f:]f.PO poUdto-.f y no ,el m.er.po.· ~OlhLOO de l~lI ,ex~~te]lda, ,k ~.:a, :D a cion. La ntl!i:ion no se e.o:rr'iorlltl!U en ·e:staJG.o. El e.staoo da l';fail a, r~ :nad6n., Ad, aquellas /cdlH',(J',C.if).7U!$ de €&€ados nmltina . .(io-o:aleB,!l cO,rnO :iIEs!:ad.CI~ U:n:ti d os,,. wJt 3] mimJ.'Oi' riempo 'i,ina tiad'on, multinaciomd. Un .p:dnci,pio genui·itQ, de l~9.i naclonarid3d~ pooda. fotmubir:se comQ .si:gu:e'= el lCUierpo Folhj~o de.'bed;tJ. d.esocm)]]:a;'!" 'tmt,at' :9iIJ d·imidlil.~~mo moral como el .r~pew .po.r las Hbe-nades humatl~; a t<lll pwntD 'q~~ ]as w.m\!i,~ n 1diad.es na,cwnirl]!i!li ooDt'f'Jilid as. en el t [l vimn. el pl.e[]!I(iI' rem-nocimiau:o de :S-Wi, d.e.oocllO$ natnnde5i '1'. a'[ ;nlis..m.ll tiem.po. .. 're-odie· 'tj'jji'i. espon&nca;me]l.'m:e.· a lundhse ,em una, oollj;unh1~.d ~ado.na] inis el-~",,~d:a }" 'm,is CQmple]:iL

i~):MnpaI\emos. desde ese punro devi:s,ta, cuatro ,ejemploo iig. ,m1ifjjcatMV~!;,\iS;' Alreilt'i!a[.iJill~ el 'viejo r'ropeiio, :am€[lCl~hun,gat[l). F,ir:il:n~ dial y 111)5, bta.d,()s UD~d.09. ,Al·eman]a! es un, w'ro,p]ejo, de n;aci,oiD¢S 1 D~ ka logrado COi'!J£OT.m.a1l'~acs. en ua (:uerpo pohtioo genuinQ; a eausa de esa l~·t1$.[r.aci6111. ha e:.-:r.!g'ido UIIi8 iEx;a];ta:ci6.n an t.i:n a tlll:raI de 10.~ sent:iimlento.s n~do'nales y ul'!ia! nadON,-ellt~~~o· lambiclJi an tinallum]. L!;I, dlj)1ble ror9ll13 :jl:iLl.Ml'(jw.l1.'b~:nga[,!J: etij) UIi'.i, est.:aJd.Ojl pef'i!) Ju·~ :illOP!l!JZ de: (.otlniU:- una naci~" F.r.a.ncia y loo Estald'oll, Umidos. dis.frutab:~.n ~le cirmm;~,nci:::u, pankrdsl'rIDJente: :b.\'~hles, :a.5J. to,mo, 1!Ina, .seJ]j~cl6;u, de Ubi1:Frtad .". dil .pa,pei £undlalll¢Il~ t~fI de la, li,'hJ'e e1e<:,d6:n: >0 Itome:rnim:ielllo, POI" e] plUJe:bJo en, la:

'.'

.IV

(La $oti~d!l]d p.oWi~~ ~mriles;ta poe 'mU,'d.'ra]e.z,a y log:r,~rla pot. ,r,alOD;; es Ia mas penttta de 13150 socledades tempot'aJei.. E~, una f'eilUdad :tr!lilllaflJiii <OOP!n'eta, y wtd ~e- u~dc a 'I!Jn blen DUm31l10 C().Ucrelo v to.Hd: ,e:] bi,cf:I! romt:!In,,,lJr9 una obra de la 'f;;;ljzdiilll;

J' 'iI!Iiif'

'nacia:a de los Ql'!8C-UlffltS, esh~i!1!Ji'zo.s ~ ]a r,aZOO (oisma dC6erillbara",

sada del instinto:i' e ,im:pliOill'ildlo., ,e5'e:rl:ci.ab'ltenle un '~r:c1en 'noli,'). nal; p~ :no' ~5 'mas, P..u-,jl Ital~' ~De bmT:li~, en !Si:(El ~erp~, 'poH'tico tlene rarDQ' '''I s.a]"lgtej ms.lln:oo9, y p~~i:O!flje$,; reJ1eJ;os\I esU-Uelln·"5 pslol))])6gh::,u. hli,')onscicliUiI.::5 '$ d.inarni:mro. .. '(;0008, 'enos: itlje[.o5-~, si e.:5 n.ecc5.'1.l1do par la, oo!1lf.'d6n ,~aljo :a1 oo;m"Q,uo de

~DlaJ Id.~ Y '~ dedsiQoC!5 ;f~.~o~n~'~e~La Just~cia es ~W1a ~mn~~ C'I,6n ~llttwO<li'dW para, ];a eXlst€~o~ ~] (j~e,rJ?O ,;PI;ll~h:!iCQ, ptrrQ. ]a

Amistad 'e5 :5U ie;r;,;;[)'fesilm 'I!tjila],G La Ami$t~d 'd,le!H!d,e lli!i:cl~ una m:m,'!JJ.nio[lJ1 'r.e:a]~enrie l)J'CU!ll3na 'Y 'Ub'.remE:lJif.e (!j'hr'C!JijdR. 'Vive de ]a del'ocion ,de 10 ,pel',so]J~$ Y' ,~e RI, ofoDajenaci6n, (I dOD die ~J nU9~as. E$.ta Jtll":s:puesW!, :a.. lJii)IJJeI' gO j1ilC:go ~u plllJPi'a exismlil.,da.!' :9115- :pGse,:!iione& f Wi 11o:OOir pat,a Slu.slentmr'ht. E[ 5't:lnidda avioo :e$~t:i ·'!b.ecli(J!' de ,es'~)El $'fnddo' Ide dC''!l~d6~ J m'l:l'~UlO!' amor a~l, (omG

. del se["ltido clIi~, III j'Gstid;a, " doe la ley,.

I.] 11.Qttl'bre en !So'lll oota.lidlad ~iliUIl 'CllJliililliag, l1'O' ~ ~~6n, d~ 51~, ",'0 ;ii\b~bno 'Y de ttOO.Q cuante ti y :~iejle~ es 'parte de Ja sode[i~dl. :poUdca:p· '" a;slj 'Il(\ld~ ~~ ilc_tiv.id~d~ ~ulla]e5' oomQ las ~irtictl:blr'es, $01lJ OOQ$e('EI,eDI0HI del redo. poll:U(O,. ClmCll ya dijl:iillO$.., urEi:l!- Irom'!,:~iiddiiLd 'D:i'cw.nal oLe aha graduad.oo humana i1Idquier.e fOr.'flla e&.p.ORta:nearroe.n:re por virtllld dIe' la m~, ~.~s~ 'litUcl;a, del ,cu~po polh:ioo 'Yt a ~'U vez, se oo:n:der.t\e ,en, pa:rte die' Ia $1ll5tarJlcia de. este fi.hi:mo. Nadia, :iimporta [Jj)~,;, ~[I e] Qrd,e.n ,de' la. ta'wsaUd:.t~, 'm:1l!tc.rj;a,l. pa::ra. Ia vida ''1 'La pre..sB'Wadoo del euerpo politico1 que' Ia emlr,gia ~,~I!l.fj[lI.l:ad:ii y Ia COl],tin,'U.idadi MsOO;rica de ,!;!sa ,wmunidadl n;a.clonal ;SlJlrg~da ,en $11 sene, ,E5ti!) imp]ica. priI!!dpalm~nte'. Hila herencla de ,5~rl1l.cmT.U aocpta(]as c i:ru:ules.tionablcs':i cost,um'b[ieSi es:taJb[,ecidlu " 11Qndamerue ';;~;ITa.:i-.

Ii 'Gu..'tib D,. I'IiIEU,N: J1iIi~l,e ,tmd FFup:j'rl';i:~j;r'~ ;:p ~] "M:R1ft~~;i1J '!il:OIun!1lI;::'~ dJ:l Tliill'lN'r,r~ «-~;ew' Yor't(. S'h~ :ilMlid \y'u,d, 1943)' e

. -

ga,clIas: ~n 100 se[lith~.I:iimt(Jts, ,COOD.llD.e5" que ,ori,ginitn. en ~il e:xisil'eill·' cia. 5OCia1 p~ de J!)$ prindpios j~jros Y' determ.i:nadoo de. 1~ iIJItil:tIlita,1~ f de~ la fuersa ',rj~] hlf.onsd,elllt! (',.I:tacrerisdca, de. los mgard:ilmoo 'v.e,ge41ti,vru. [mpol'it:j:!j; ~dC1nas..., loa helf.flJlda c,onnln. die! Ia exper:tt2:fJii::ia r .l~, :ifistin£OS :mOIl'~!Lts. ,;g: inJt.eled.'"yaLr:s: q,ll1e _(;Oi'n'i!aill una espec;it: de' sab:i.dlli.lr-]a" ilmiLpmC3!, pt~mca,! macho mas, .~fllJ!iI1da "l densa, '!l milJ!cllo mHo pr6xim:a . aI Q~]w >oom,p]ejo di.fii_mi:OQ.· de ]a vida hiU:ma.ita. q,ue cu.a1qlde;r comstr'wr.:d,oD arti-

ilcial de Ia razen, .

L:J:. C{):QIl;tmid.ad!. ~~cl¢.I:lial nO' sDlamerl!t!1:' e3'ta oomrpreD!d:w:!iJ. l!i!l~

b. :s.;u.ptil·r,i.OI" un id.:adi. ,del cuerpo po]lt[c,Q; c:amo ~oda.!5! J~s: ,rom'lib t.l]dad.es· de Ia naciM1, :81:11:0. qu(: ttl CllI,U,P0· jloU'tjro ron:lktlle tiU11.·, b,t~, como elemen.to 8t!i.per.ilo'r que es, a. lai!! u[)id~des :[ulli]t~res, cn}"os (:teJ:IeootJ.$ Y Itbertades ese:r.u:ir:l!k:s $Oil: ;:tr.IJl:elikl',res ,~ el m:i:Si.'UJJ)~ "l Ilna m~dt.i.pJi~id;'d de otras .5o.cied.aJde~ ~rlklJil.a.te5 qUle pl'O'~ c.ed.en de h. Ubre 1.tliidativa de k~·~ dmlladauOj y ~ue ~;k'bi~Ol:[Jj ser Iii) m:b :J:iCIl~:6."i~~ma..s p.osi.hle. Tal es d. d,eme:-ftlO doe· p,]ufalid;;lid inne:re.nte a 'ClU3J~;(PJ·im: sociedad ~lQI:fn:iea ~utc.n£ka.,. i'i~lmll'aJ, eeenomL3, ClIIltuR, ed:Ue.3cmQ:n r vida. .religjO'sa ,im.PQ,rtan ~.0i![jJt.(j; como Ia ~Nilst;:mdaJ pollldrn ~. ]~. vida: ~nism.a, "l b~ ,pr,o'5,peridao: de'] C::lel]X~' p.Qll ticih .cua1r,p.d.m' tift). de ley.:ji dtsd.e la.iS· t~am.em.ta~

• • J! -~! '

il;IO'nes, espo:nu.meas "'I iti!tc:::ta:s tie ,@Jl!I:,po bastil .la ley. de fa cO€;-

uitin!b:re y el dif:.i"tt:bo'~ en el sentide cahal del ~r.millo, am.ui~

. bUfe a] erden \'~ial d,(, la soeledad poUtica. Pu!es.to ,~~..e.' ,e:fl est~ 1~ a:uw.di:]ad beota de ;::d;;J~jo\l' deriv~ de] pueblo!, es QJ(lrrmiitl que :wda ]3 diin.aiui(a de esta ;:u.ll'w.rida(] ,em -d cuerpe poUtioo de. hlera ~ta.;tt" Iormada !tOll '!as, al:ttorld[a,des l~aJ'Eic!Jj.JaJ;"(,':S y palt'tia, .. ks" que se ilIIit-tunu]a!lJi .• li..lnill sobre O!:r"d:j ]m~:ta :iiik~iIlzjjj.r III autorid.<Jl~ sama de'~ e~;t~do.. 'Finillrli~lJIte" Itil] i)£ell~tar p,u'blk;g y el Qlfdie;n gc;llJer~l de'] dere.cJh~ iiJl:Ii paf~ esenciales del bien tOom~'I;!!J d~] ~UJe:Lrpo l~oJhioo, pere ese bien, i,';o'I!!i!'~.tn tiene ~llI1pli!l;.ildon,i:!.'ii hl1I'11i'H1i~~S m .• 1~ ,:unpUa:s, ~ic~ 'Y ,e,41l11c:J."elil$, ya, q:l;ie es _POi' natur,~J~2? el b.i,c!1dtC Ja e~l~{tc:n.d;a humana die' la ~-n,~~hlt!Jld }'" es ,[(.I1lTI un 1JI.iO es :~.,(nlj!· la oo~eea!fu1 de a.'ni.,~u~os 'fj ~~ft"jciO$ pu.bH~;;.

v

De. €5ita. ennnlle:Jilcl6fi de' los, ,c::n'ltaC'r.e:r.~stm cas ~eJ. ,Ctt a:'po pi> Hdro: d¢~'rl:a. 'f£s,ultar ,e:ddente q.u~,~l ,r:~etfO po]{dca, iIll{i;ere del ~tilid.o" .Esl:f' es solQ ~queUa piBj'"t¢ del cuerpo polid~ eSfJ~ 'ii:~a]mel1itc .i:n.te~'ildiii! eo el l(lU~'iOltt.enlm:i.enw de la :k:y, el Iomeate (leI Ib[enes.tat i!»>l\UrIit '1 ~l '01'den .. E~~~bUoo,ji as'; ,comQ 121, ::!idma:ia.l.S.· rr.:iI(:i6n de l~ :a!$li!JH\O~ pObl.ioo·g.f!!.l eS[~M 1Z5 .:I;I:f~, lbl~a:te qUifl'

. .

~ 'Ve:1IX' m.]; 'lSbro T' f! P~~5MJ !I'I'fMi ,iJ~t (;."m~t~&It. G~ (~e-w \'ol.k Ch::rix](!;!; ~(:TIb~n i§·arn:, '( ~'1~),

rn . ,;h "_J' 1'" d I " ~

~' ~i'e.;C~iI'd~, en ,iOS 1Jf.!!teres.C5! .,.: ,ta~t)ll:No es un hombre' 1'1'1

ltIl OOo.jllllil!ro, de ho.lilib.res~: es 'un lJa.z ~'imtitUlciiIL'!iJ:'I!(:;S oo.mbina .. droll q'-U(!' fwn:n:m UDa! 'm'n:u:iliLli situs -:Ji""', ..,,,.. ",.,. ~,' " "'~~ "'. ,',' ,.,J'-

. , , ,_ "!Ii ,~ ... u .!J~ c~it:n:3i+ ~,C li.JI'fJ"~

(jbn, de ar~ hi" sido ,l!:cQ~strtlJda :po.r el IU7mb:r.e y utili~ rete-

bl'OS' Y ~:m,m~,g(:~, ~~Y:U]~IJJa:s, "'I, :00' C$ $~~n;o 11'~iX! b'H::'l> pew COJiIJSi:ltuJ"1l' una ,emc:a:nli;a.c~6:1:1! 8U!!pttma, dle~ ,Ia 1'ti::z6n.. una Supe:resttU!~m['a in'lJ. per,5Qll3l,r y ,pe'r.viveililt'~. ,ruyQ' £m!duJil;~:ntiento se podrl'ai, cal1(ku de ,:r.OIici,t)tial eo, :segu:n:dlo grado, dada, 131 a(-ti\fkl~'1d de :13, :ra~tI 'que ,(iorl!tiene:. pero que ~itn:itiJd3, pm:' ,~a ley :Y' pOI' IOn ,s:brema, de t(;glam,euta~iQ.f.!J~:1ji . tJillI'Ii!e'ltcll3!I'f$ es ,In.a$. a cs,tt.;U:t3" m.all, :id~j;a.. da de li,tSi, roJJltJ~i1't(JaSi de ]1 ex,pe~:,i.e!Jicia Y' t~mbi~u 'mts desp,i~d\ad:i: qille fI~eiti:'a!! '!io'id,:fi$ h];.dj,v;cdlltiiies.

E] eJta.ao Il!!i) es la Ititam:::u:iiSn iStllpr.emiili. de 1~ ~d:e.,a ~mo

,C"Ela Melt,eJ! nl tamoeea 1Jj'n'" """m) ";"" r~ .. ''''''rr!If''II'l'' - b '" ",~', " "

, , 'Q -, ~ ",J:' ,_ """'" . , ............ t '-.il"" ""liL~~ _10m, re OOiLIBct..lr

'!f>il.' el_ eseado [[i~ {'.s, 5illO un org:~n_h:mQ ,~~uhad,o, para ~tinZOU' ~~ podtt Y b, coetdfii\, int,egrnifu pw ex:pen,oo: 0 eipeciall.ug

, ~Ii rG'~del!l;arr.d!Emo y 'b:k~n.e5titt pl'libiicos,. un iitlstm:ril¢tIito ,al servicio del hom"b~~. pQtJjeJt el ~01ti'ilrte a] :senido diG: ese :ilt5ttu .. mente a; pe:rv~rsi.6n poUdca,t):l .set Emm11lfllQ OOf.I!lO jnd.i\i'KhlQ ,~ para, d cuerpo pgl:hioo, f cl c;nerJ?Q' po,IJt:i«l' ~s _Pa1.',jl el ser ]1..'tljtUu~!1)) -OCim.o pi;:Ir~,na:. Peril' €lD, modo. a),gumo rf~ li.omL:re' es para el e'S~,itdoj ,~,mo el es~a~t,o' para el ,h!))mbr;tfj ,

OLlaJ[J:OO deo.mclcs que 6] e5~do es ]a pu,t'e superior de]

l,r '" • ..t.', , ,

!&u:e~ P:>JiILu'ro, ~~~l{;!lmQs, qllJie es :ru,,I,l'ff~:W ,:ii, Ito$. le&tilj;otm

,kg.:nruJrS 0' ,paTtil$ roJ.~eci]lj.~ de ,~ we:rpo, pero ,0.10 que sea

~;~,p.erlor., ,~], c~, zr:r. d~ . L~ ,.parte u.empoo' es :".h~e. mr id todo. f!l e.~CJdoest:i al :5e'IVI~o.. (td cuerpc poUlt,cO'

'liX~fll!i(;l; i!.tn mooJ ,PUi!!:$t(I· qlite ,~ .infe:r,iot a] rn,erpo poUt" 0) ili01D1(ji til, t,oog~lltis siquiera. el estado ]11. ,ctlb,c4{i del l:'llerpo polhko!J~ n,iJ'lcl]m~:~. )i;ili, 'qUl!: Ia c,a~ del Sell' b.umaJlo es un ~mtrurb"!tnto. _dle' [aJes p.adttes es,piri.uJale.5 de illtele,~to "!I \dunta.d.

111""" ...... ..:Il_ ', 'I 'I:. d'" '1:.. 'NI f" "

"11 rw",' '",vW' '" ~,po, ~ ,10' 5U,I,,!iOl· Ll1lI.j ell, Cl.Jm!u:liQ'~, ,~!lS UIlClO[fl~

,

.' c :~: n;~Kttd J~$.'!.:j "dc,kt'JbID,: .ill re~[~l'[O' l mool) _1,:It:la. ;[\i:u',pol',~lCEOn_,~ i!i!,1';'1~1lI ,~~bhm. A grom:~ qf Pt.!ldA".5' (Lo.n~!' A. 1.1:':1'l. '" llnw~!l, P.Ir.55). :P·. ti9.

ej~rci~ POl" ,t) If$.tad,i) son pan, el lcuerpo ,p~'1hiro y no a 13. rn,vef:sa.

[~ teQl[,l'[l que.' a.ca.];!!) ,i'e: !resu:mir.", "1 '!llue I~olillridei'a!, al ¢St~cif.o , (Qin~ ,parle 0 [~trUtm,~'W! del CUiei'PO pol~ti!llt\, ~g~bO'mi:nada. ill'

,d d .:II_..,'II~' ";:,. -"'" 'n.lItmida:d! "'0 f'IiI"i'i' • .!Il.. """,1. "

1I::i1. "'I •. (liU,'~, ~ lial, :mruKb~i!!!, :jli - ,- - ,"',: J '~j" r,., ~['I;'y.ID pI'Opo'

In! l!gra su bm!ll.id,C)" shaD uniCUlil!t:lIllt.e en vi.nud de 'f pam, 18"] ~um:p'liwe11:~ de ]35 exi,gencia:s; del '~[~n, OOD'rtlll;, pume cal~ :UCa'I'S.e ,de mo.rm, "',instrnme!l1taUst:il:~ q,iIile' es.tah[,fce la g.eilluina tl;oo.6m, P01Uic~ dei esmdoJl!a'Q n((l50 -v.e.mm ronfront~ 00[11 otra tlioci6m, a~so]!J,t~m.ente. !dbtin't~ la m.od6n fksP.d.tiCli del 'f$; til/do" basada 'W, tma. l-eona. '~·.5ubs1i:a!;lcialjS:Uil~ 0. "al)$OI,'ij,ttst;!ir~ Se;gu'in ~ta~ el estadn es un Silljem de d,M(a.,o1 ~, dedr, lUll, p~pa :mooJ":aii y~ :po!' 1;3,11.00,. Ull tOOO! como ~aJ~iH::ia,1 0' 1),itn :ft': su:,perpo:ne al merpQ ptiU,tico (0' 1'0 ab~~lt.Iltbe pw OJI,~,p~etoj ,disn'UiUmik" de pOid,er,e$ $"Il,pr€mm ;BID vh:ttud die l5;'U propia :rultu~ r~]eta. d~ ,91UiSi d~os ffi.jdl¢i1Lables y die su I)1',.k;, ,inl'ere..s

'St:lpll~mn"J. ' ~

"De. 11Lll,e~,!, lia,y' en 'rodo' kJ. ,gt-an«l.e Y' pot:e<.tlie' ItJEia tenden-

cla itutinti,,,,"ia -y. Ullii, especial tentacM-.m,~ a oobre,pasar l~ p:ropioo ]'!;]dtes. 1]. podc:f' tiie-Jlde a :rumen:taT e'[ )?Oiler; la, 'maqrIll1Jf!t del poilu a a.teed.e:me 'b]"Ci~~~,U,eG)e;n:~e;. la, :maquimui~, 1.1 "J :~uimi,[ligU'at[va :9~wp~:ema :iI Ia al!ll'!Jsu:['licien~a, burotta:~; 'qul: siera ,oons:ideirillrse UJl tin r no ~'il 'mcd.ii;li.[Quit.nes se ,espe.da]!i--

.. , ' l' C "I - ' ...... - d""'l ,t>odo n'm'lYf.lJden' ii:l! e,-ti' - 2' " '~ ....... .:1,..

zan en 'os 3SoURIi/!",!IS ...... -."!t~ -c~" - re - ,,'- 5i,~ m,!1';Sf e~ II,.UI;W!

mism.o~, oel estado :f1til1"0l' a. cr~e 0000' re] ej~r'cifQ(j; ']~ :a;u;lo'fi~ d~d~edesi1:sd<c~" tooa la, lrl:edaj, ~] es.tado:. ,t~o el 'CUef'fO ' 'pOltt:Jco . .l"or 10 mist]'1Ui)j.' eI estade tie"n,d.e 31, adsaiblne' para :s,f un 'bIen romlln };:l¢ic.lJ:Haf' -9'1) Fop]~, ~toeNad6n "l dlf~a!r:001~..Q= ltis;~:im.t.'O, (tel QI~d!!!11I y blmtls,ta.r pdb1ioo:l> que WD :5;'U:S, fines in.~ mea;i:iu05, " d~·] !bIen ,~~1Iin g.eDel"a.]J erule' ItS, III .fiDilHd~d, 5.lI.I ... ptem:.:t.,. T:®.dns, estas '~il.I.:a~~lades, nO !$On si1li10' '~jemp.]os de~~

e·K!~90 0, abllllw '~~l1a;tt1!!t'al" .,j ,

Pr:ro :se .ba pt-oducid'l) aligo :muclm :m:ni(s, e,g,pecfiim .,. ,FWt~

" . ,. ~ ,~, ' .,. ,,"--, 'Mid _ ;a.l"tri2 - - i. .. O'I, "~~- .i..:"

ent,]d\esa:r:ro,uQ Uif: .!L!I, t:~:[,J_a nL_~n~ ~~.,', 0 ,a{~''''U;!i~>I!a, '1;.IiI;:;l ~"'.

'tada,. ,Este heeho. !5i'e' (.I'UOOe OOli1lpl"endier' .50mm,gBtTf: a:t'b:te· la per.!-

, d I ~~.'" '..lI . ,.- d~ ]

~ttJv.~_ C a uU!t:or.la:. mo Yii!:m a . ., comO' una :s.ec:u.eJ.:!J .. e ~s es-

:t'r.n ).ur,a:s :r oonOirpdo:ne~ ;pe~jl;d~, del ,Imperio l!rll~d!ie'!lal:!, Ia ~IIO' . ~qu~a ab;so,bjt~ de la ,~pDc:a. d~$ica francesa y el gDb[,enlf) ~ooil ':' de loo Es,t.uareto· en 11lI,gl::U'er.:r.,i),. !.$ bastante :n.(llUlb·lit.

i '1:0. ,j .:I~ 't.. ;i:.. -'k .. 'L. ' '" J, ........

... ,.a~a.l!.ilra: t'.5.i.,l'lm..; I.aya lY~iQ sa ,a.pa:r.JCl!Qn. em. e!.11 CUJ.'$Q' ee

] Ilii,~ • ..ll~ '~ • ...t.-_ d .ll.... h I~·=·.,. . 'I '.

. ~ ,lIlil.'S :13, mO!iJ.;r;:iiili:!t; .. ::I, iI1OE:h.i!l, . e estai;.W se a ~,';'~, lm pJ.II.CJi ta

,e;d" :. ·~ep.to ,~n[i;guo de ,ciudad (dl.oi:~a$). el cual .hnplica, b~.:tn:t[,:dmefJ.lIe cuerpo poUt:ik:o;, "1 mas ,at'lJn en e.l CQ]].c.ept.o. fQ.o. 1~a!ilQ de .1mpel'".Lo; pei'Q ,llfl!JlIJJC'al. se empleo. de lI.n :mo(]1) IfxpUcito en la: an·ti.gri"ec.iad. De ,a..~erdo OOD 1IJlI;;t :Jj!ot'1ll3 bi:s[,Or1itiiji dci-. g:rilcla~lam.el'llt.e m~:r :t1l!!mrrmte:j ~a:i!~W el d.es.anoUQ ,GiJ\l'milfl del

..:II ,~.". ."

~ta;I;AO -(]l.uc; iIi:llIe en it m:JJ5.m.o un :~anl). y ,ge:m;ulR9 progteso-,

oom.o ,e-] de 1a espUfoetrl; "---2bSO~[!Jti5;l3,- ~~oIfiOi!pciOn j:I,'L.r.idka Y'

fU(lwfka del 1~~.(kJl it1.1,vie:ro:rII, ]UpT al mismo ·~i:empo.. ,

'Una, c'j(;plicadon ~.d.e~ua.da de' ese poo~em hlstol.ioo e:Ki,gill.ria l,!lm; prolongado y deflenjd!.at afndi:lis;is... "Ie: Um.ho, a 501llgeTI!r que m Ia Edad 'Medil'lJ ]~ au t:o'r.id3Jd d~l ,em,p-er,ado:F~, y aI oo.mienzo, de nuestra e~. :modie-rl!13J Ia ee J.oo :reyes ~bSOI]Ut..as., dmoend]EiJ de ~,dba. sobre et cuerpo p!l)~ftioo., ;Ill q.'u.e' fie s.upeI'poRJa. Du~

_ _ ~ 'N ~ ,d, ... ...1 ]' .' .. ~.. l' • '~.~.. .J _ ..

ir,:1IJDlle SJ..glQS ia ,a·ul\Qt.h.Yy PGi' ~tl.? ];I!I~ e~ pnVl!Lt:,gl,1) 'Y.G una ·:rEna.

~ocja!;'" s,upitr:iQ:r. {l'~.'e' teafa eX derecha, - y ,ii;tCla ,que er;a, l~11Ji deretho in:dje'l!~;:d)IIe: innato u ol,orgado ];;1M D£o-s-- $11 pod,cr supr.,enw.·

1.. • • , d 'II •

Y a gtl;l,.l'etnar:. i!l.sJ ,COmO iii ·cra.ns.t.l'tl:l r~ tn gnUl :l!n.Qtal ,', (;'L cu:e-r.po

pol.hioo .. h~~e:g:rndo -=i!n ~U' ,op.ini.6n- PO:f' g~n~:ts, ,en minaU:a, de eaad, ,!!:apa,te5, (Ue ~fec~1.tU' demandiils~ mm.n.du Qhjeclk:vllell ,yO :lILasta de alIliotiuaue ... m~s. DO de !,llObe.triB'.se. ,De ;lfo,aJi'(!.~r,a qae

. ~ 1. '''\ d' "'d "I..... .;;'. .' '"'d ~., .. F. lI~..l d.1 .. . A:· -~ . ..'J' m]!'!; e~ l..I'i11'l"rDC.a, 8.u.r.i~ Cg,IUl·.o JlaJ, :re3.aJ~~;j!!Ui " ,eel, e5lal;,l.Q r ita

,50uldo del e8ta:1iQ. t'om:aJ ban .forma. pJ;'"Qgres b,1',a:n'llen,te cll>m.o gran..

d _ '1-' • .~'j;."\I' ....1 ''I'1i~ .i~

eJ rea. j;l~.C1O:m..e.s, Jtlr-]~l.cas.. ell oo'fIl.Ee',Pt..'il 'iiI.~ '(lsta.u.O $"';;:,i!5 .. iit lE!1Ul,

$' :m~noo mll,hl$~.me:nte como 'OOf!!cept.o.' de :tl:g (000 -ide~tlfi. 'C'"d.do a: '""clZ01ls ron Ia: .pi:tt50Ila. d.i1l'l :rey~; a1 iCu.al se $U~f.P'lJi"nh~: 0

'I!..' I!"I I ,. , 'b _.l' '1' ..J .4_ft..ll_

lliil1<e1l, e.n.V-O.,YJ~ ·ai. cuupo poLI.nro y go.i£i!I, :~, !ilLer 'pGUI!f!r I~~

a;rriD!3!, ,eD! yirtnd. dll!w prilpi.o e illail.ie.lJi~bile· dered~!. ,ts deciri,

,que: ·plsda. ]at :soherll:ll{a,. fet-o, en !I::~ ge:rn.i 1 III 0 5Cfiddo, die la F3" .I.~hr~· ~el enal d'c[prnde' die· la .r:Q:rm~ci:6I1i htst.~.dca df!I 'IPm]Jo;p~)(iI· (if so,'beT:ii:nla, a]l'~erli:ar' a las d'ii""~~5 dc.Um:k~ooes de los, juristas- ]~ ~.ob.eGmf:l im:plica :00 sotg la ve~dadera. PQ1Jesi,on ·de' ~' el derecl10 at pO~I" :5iU[)l'~mo." sino '~:n dereeho qlJl~ es f.ij~1'!,t.fdJ if! inalienGi:b\~e i!t un peder .lJ;llp:r,(;mo .. el eual C$ 5Up:t,e.JliO J·r:paTad.,fj· il.d }." /'0. mci'rn4 de sus !S1~ibditos,.1 .

E~ tiempo5; de Ia 1R.eYQluci6n ba:iil~ se mantuve ese .m~:5· mo con..~pw del es t3J do'. ~\ti5jd,~ndJt) (!;.:!l)tdO tBl OOci0t ~il_~~.p~t1 t:ta!nnir,iiiDdol:iJi' ,diel rcy aI Ia tlaCH~YN" elironea.men[e ~d.efu~.nt.~ . .:;.b:

COD el euerpc poHtiico, De 3:qu£ ~n.e ]a ,idcntirli~:i!ldD"J:. de na,d,gt;JJ,; ,t'I1~po 'poUt~oo 'i (,~o..1.(M y .e] wJtC'~t:o ~I$r~o d~ woo: . ranla, ,iljom.o 'ltn dl¢recho ,i1ia.liC1j.4bld, ~'.atu-r-a1 0 Jnn.a:to F'Jllf,1 UQ: pod.et :5f1Jlp!l."e1~.o JjI"f:Q'Cenknte .. se ,wnsen4 lamb.i,1::!DJ; a:1J:nq_tle: pa~, sando ·igLlI.almelll·e del rey a ]31. nacidD.+ .AI. mlsmOI tiempo; ea. ,1'i:rttu] (le una teOJf'Ja. "~,ro]1.1J.i'Ii:3!.tisul! 00 la. ley ]r la socioo;:)Jdi 1'0.' Htica~, ~p.l~ almnzCJ; su (:,ef.l!it IfD. Ia 6~,~!Mi3. ,dle~ :sigtQ' X,1iIIDI' Ie'] e~tado ,~~ OOIl'Vf!rtb {llil pe:r..son:a. (iIloa: s.edici~liI.te pfl"8aUa m.ar.al) }.' 5!i.'ije~ d:fi:' d'e-i'eda.Q·U 'CD ta] ro:rma q~e ,~] ~tribijit~ de a,lb501,lLIR,

If! Vwe <eap.. n,. . '.' .. ,.. ""_.:.. _

1t E·~t9. ,jOoitf.'Usi61i ,;em,t ee ~ta do", COil!"1 ro 'JIOn IlOO' .., ].iI!'!-' ~U Li~3i. iJre. efj;l~ \I~'.

ditT:ie en. (;1:r'i:s I GtIJ , :rHru ~i.! :D[!ilIrli::Mu life: ":~~1'Ci~~ DlClLl!;'::J.a ,I::]] 18 ... ~,orhll ~t-e A •. ~. :mifrn. ('Y~a ~ ,~I).El';illt16~1 t;~ ~ ,tlntU OOr:lS'~'!~~i!';I;a.i1~6.~t. ~.~ ~d~~:rn. ._:P3i~~I' ~~'. (1fI~~1 SiftYi' l'gn4:~I' 'Rnl~ Hl:;~!:It~BI en QiI.I~ "·d. es.t:l't'ill!! e5 hi!. (!i!:nO"mh.m!l]oo j~.

'r:ldi!.(;!i .;,1e ];a. nifl.CLOIilf". . • .

:1.'1. !I!..'9. 11.or.:OOn de ~mi1 Er.:lr~f.'i::!l]~i!~d. :Dlifi,~.1 ~ ;Ce.~€;fI\I~ -e[t ].11: mit]

"~~r,50na~id~.·! tife:11C lm 'i,;~don ~1II(,jldri:ioo o!Ed'I\.."t;I\!'4ii!:;j~ ~ ~P'lig, :iilpU'o!lh~ 001 ru~, rID. 1M'" de itflii'!.i~l:1i':l'i: ~['jH~l~lIl: POf.qll_1!;! ~;I .:~H1E!~1~ !L1~o, ~ 1.:!1~ ~ ~.i;j; (ib!1:II ,~g-d~: :tJr.dgr«lb i¢!iI ·Iii'j:' mnj Lmw de peroo'Llrui .mt'liv'ldl!"lC'5 I'c;!]~" pCl-TqJnc' .:m I.Il~L[·riI:ll4 (!QftJ Ii:!' i:Of!I 0 redeal d 1!Ii.1jl~. ill{! 'llI.n 'f·g hI IJ:~ d oom ~n Ii&:. "I ~ Ir ,iilgt" L-l ~ d:a.! '!I,1l.!:! S!!!

.0l'iI g.l!n 3;, eJ~ ~31~ !P ;,:-~~ n:il~ ~J)[!.$.; 1. . .,' , • '. ' .,. ~ " . ~ _ ..

Conscru~[]'N~U!oi!~lI~~. la nOe!~ d~ p~(fn3l1Ii:lIl.d OOl!l!ftM. (lI L1ml'll!. SI:! ::i.p'll~ _

,(iii. ,r:'[c !lt1J. ;iiLt!d(1 ~'~riri_]~,!lQ ~~, ~;!:I"~ p!'Jfl,tr:c"'~, q:mli. 1~5 'i::l rod!} iJ[S·~ili!i;O. :hl~egr~do :~.it 'd :rr~~b1o,. ~mD ,.'~i!j:ml]t:.dlo, til!lll.t~' .~e~~ .. glJ!2~~? . fn.n:'~ €.l ,W~r.lll!1; p·~:th1m S.!!IfII gr.Jttl~~J· (0 :pl;1.~'Mf.i ~ __ d~. d~~/irD.~; e~ .P'''.l!;!t,!;;) .~~t"!~!(:_, ~~rcdlo ~ . solt.iErl!1:ame- ill. !~ Tlusm,o;C~L'!ik:. mlAl ~:tI~:liI;;:! .~J;;lI~I~ de J. LE~~ Ii:~~'l;i: d -GIi,C[" po p!l).lftim r sL~ rru.mbr,o,s ·lfI(31\'M~lale.~ . . . ~!., 'M';u; ~ 'ii!i!~~1';]; nn¢:i!io!1 ,r1!f!- ~Qn31nldJjd _n:w.:r.al no, Be ~pJlC3a] ~J'P.~il~. '.

.~t;t'!,:!C: m' es.. ~Ltl ~~" B'~l'Jo. mtl!. p:urtlB U ![I1"giI,llli!iIll~O' .'!:'8p:;!c:liid .. d(!~ :[;,W!1F!J' .~II' ~ml)i}!. ~"il.'!{.€j; (Ii!';! lil:H3i i"l!I:iIlI~ flI:e<"t:lm~n;!\t m~ta.16!"n:~ r I'h1cr~UI.~k Lll:i:i. fim6'~~ j:~rtfdh:,!,l!,lU ~tado l!lO ,§ 9W~c-OO! (k ldr.rocliu:!'2i. liHii Re.~dllt~~bl~..u .. WIJ!LO iiII~,~mos

I~ " it" ,in; I'"~ E Ii ;;,O:;i,,'" ~ T ,~, :0"

,.I!In."",~!U" "" ~.r:LiE'!;.,~ .n,iIi,N

~be.tiU'tl3; ,:WS4:l"it(l! ;I, la :m;J~6:~ 'I:erJi~~ ~~P]'~' seT ,liCdil:m.ado y ~j)g!rcido llliC!'!;i'itab1em.ente per d, es.:~.o.,

, '

Dit ese inlQdo. sucedli:61 quc' en [\os' dem,pos mocnernm 1a ne-

;d,on despotiea Q alb501u:dm~, del estado b~~ ampUameo.Jl.i:t.e. ::u:ep-' [:."1 d a como un dogma diemo.cratloo, (lilltrc It)ls t:eO!J.'looS de, Ia d(.>. .tnacrada,:': ., .• l~;;.;M:tt. el ;advenl'mltenlitD de' He-~et. 18] p!to.,feta y tedi.ogfl' .'de~ eslad'o, 'oot it Ii ta:rio y di"'~ni1::l1clo~ ]in 11iigb.ten~, ,Wit{~wfatS, de J~)luu. Amti[!j ~6'10 tenrlEa .. 1iII a, dO_Ql~liL.ar y civUi.~n

~R Ft:Q. ;t~]. ,~\!'ia'll~lit dc' .ITOb1J~ ... ~~~ ,PTQ{lB80' d,e. acept~cIQ~l 5e VU) favii»l't:.'lCJdo po!!:" 'l)I!:na .pr.Ofi':ted~d S:im~6]jC'il! q'llle' gelWuiila~ ,b'lliie.tlte pel't'eoew a] t;.StaJ(lo:. iii saber, el .he.cl!.o de qlle ,c-tl3ndo y.e]IllQ$ ~cl]l~:C C2:be:za~ de gaJllJado fHillllS.a:nl(Q en veinu::: .'Ul!llillaies. ya, que ,en: :Ia, odsma, .[Qlrtnal ], parte .mas, .s1[j\~!r,e.5a1:ih!l'ni!e de] ener:PQ polft.im :retytc~~~~a :n,lH1lU'a]aum:~ el 'oodo po,lhioo. M"s: :a:u:n~ 'Za jj~1)(i6n de esee ;lidthllQ se eleva a un al to gr.ad.o de' ahsrr3le'cifuJ "1' :s[mool~doo:1ll •. iiisc:endle:ndo Ia con,d!l!ncla d,~ ]~. ~odedad p~ UUca ,:I, una hie a mu rorundame.Dtei:nd;Evid1.ta.I:b.:ada dd ron. ~',a~ estado, .EIl Ia lllocion .libsoJlUi~t3J del estade ese dmbii)IQ

':~~b<l!rnl~B. ~.odm]~, •. ~'ft<ljm:£<~~' Jj~'~l~~~~. ,cr.~l ,·rro~BiIiUe:Il~. {En eol b~[O (!OtHF,!:rtiO\, .l.etill Iht,g,IiI:h ~d!f:1 i:t~;j. con tIa.t.Lldaid qUI!! i!':! dliiildlm' ~I!) ,~ un nl]l!!t:o 'd!et.~ctt<l.Mi. se: ,~. ~f~ ~l. !1:i;;trcm,Q!I)'p!.lCFtD r ifiI, !tt':ooa, ~~C~; P one Gtli pdligl':i) ~3, 1) gci.im I1il rsrna. d·C']! de:lTci!bo)"

w'. dA!r~Il0:3, d~ .f.I]j:~blg, 0 ,dc~, '!:~~tplJ' Po.U[!Q(ji .[1.0' ~ :m.,~ pl'OOiitEn ~ ,~~~p;J"'I'!!i!l~jW 0' _'i.'mil,H!'~ctO;s, ,,~tl. ~tad~, A,d.e~~:5.., ~ ia!li~ q_Uil!! ,fi~ ~t;1'!l10 'Upi'e~ il:i!lt1i~o# :!!I '~1..Je',rp:!' po~~~~o- ,(~:IJ, JiIS J'Cklc:[Otle5 .::x,tl:'l1J!l.~ u~ ~te Ilh;~'!l!ig. c.1i];J~ 1.1!}j !(J~roo, ,CIJ:i!'.f.f'l(lS pg~j~tE~~~}.~ "~i(!:l. ~~~~g..r es UIl1;3. e.[t~i.d:nd m~rillmC[JJi! ab~tlt[~cta )I'

JlO U.fu:li p~t1<i!! '!;!w!',id ![II nIJI!['iJ. de dererhoa I...tI~ ,U;-C'iP!.ehiM :il.docdioo, :;(, 1!'!:1 :00

:KIn ~'Cmc~ :P..['~;~~ Wlili ~O5. (]e~bDS ~] fUi![j_lO< polDmko" ~[ CHill ,~filN~ •. ~Jit.i:!' nf.'!lnt.ul,~!jfi~: ffl!r.' ~F~I!l:U<l 'il~~'W:ld ,a~I~~'J<I(lj;Il., :tIt"!lI'm~'n~~ ~!!:~.5cJ!l.t3idi4, .f'!J.i.r . ':: ,ID~ hO"~tb[~.qll_l,=, l~3i[l! d~elt~l~adM d~ la m:J~dll.<C,ei(ln d!l: r~ ,iilnJjO[~ ]t'Ci.~ blil.f;o!, ~,.flJ'Ye"-5tmdiM d!!J p~ ~pffi:fkQ!L

.~,j:1 A~~. i~·ud".o B.U~ae!' ;'],UC' ,'!JIn :~!1I. !OO~~~ ,Ji:j)l!ntlo EeIt;I~. liIJ.ciE!I'a, U!!;'~ .~~ 1:,,,, 00' !JJli:li", ,I(I~ ~ t'~ a b:!i tr.a'OC[ 0 n j IjJit'.f.d;liI~i", ,I dC'! ~ ~~fj r;;]r:LGo10 ;t;;,rn till ~ e...1l:!i:h 0 )' cB" J!nil!l(!~l ~. {(I~I~yto e.sm .q.~e d~iJfl.3iI,l;f!. ~, '~.;5itad(ji Ik' m. :Ii.U(\liI!uGa ~~t'"i, ~ (l~,,~(~ pt!.dE~I~) Y d mml ~. mu,lo' , ,3(Jt1i!~:guo.. p1;il~~' 'lUI! ;el '''~a. I~;~ '~~~~~ .. (~~o jill, ,l~~t.: ~~ d!!i!illi(;ad~, y.O\[.~lU):~~I.o ~~l ~u;:'i'~ ~i,. tl(~). ~~~~t~~~~, r,~lm,t!iu<!,! (j;Q',[ ::5.1 d~., [ill c.KDinlli ~ni~~gil 'B.-d~r.h:tl II. ~, ~m ·r,g,tj,I!l,;tjjl!f.JVind!~IJ·" ,lOon, o-hj~rQ dJ: lH'bnl!llj' piiJlt,t Cil 11;1, ~iIIto;!i, ;;iIM"lt:rutm! '!i" •• &:lI1le Ir,a Ei :r:l," d d ,de r,!:'(-J:ii 0... . j'

. D.!:bi! .~'!':'l:l~ 11lG'ta:r~ :mo Qlj$~I!IC". qm.:ii! l!!i ~pl.'eJWj]. "roibef<ltlR ~I

,r1lt:mdlO'" ,es ffil~rn,t:l1itlC' :U1l1~ e-Xfl\~iQn D1l"i~aUrkll. i.'j,lilc: ~I: reo~Ql!JiiiI, ,~J:m

se tQ,r.r.Lji IIi.1~H{ti!lid, y se hace .J)~~~J!.:!i' r : De a CUIi:U]1Di con ta[ '11'lQ. a.'6n. el eS:l1~do es U:1l31 m,onada. m.eta£ts~;~. :!!Ina p~na.; es un ~!Jdo ell, $£ mt:;.m!l}", ,d .propio' 'rod'o polhlco em 9~J ,g'[',illl1.o !5.ll,p:re:H'iIII) de ur.:i~ta.d e ]!fldlh!',id'1!lalidad. Pot tartW;;. absorbe. en 9J e] We-plO po.Uti.oo del eual emana aT .igua] qae l'OIdia.s las Vf)]ulr:1Jtad!es hJ,di~idwd~.s, (I jJ3lnicllllla.r., q~~:. se,gull JIl1:!1:rt j~co.'t")(J RO'm;se~ttl" 'f!n,S'e~,th!'al=1i ]a volantad ,~til,~n'i dA:i],tr.o' de ~n O'.rileliL l1ll,i~¢.~iro.

'n:l!"'''''' m'"'l':l· ... y ·.".,a,iilu;,.,...;,r ....... "'1['1 ~·n]·d1a~1 y. d~"f·m·····t"" ~ .. '~"''','' ".,;'-p,-'.

,~, ... !a. D.· U! ,;Ij. 'I iIllb_;l_iLY~ 'u--J.!.I. i'.:I jj '''-1', M.. ,f, --.:zIo':;}' b~! 8· 0... ~~IH; aout.J.:;r.a:~

p.l:il. aboolta~-.i' to:fl~!O' Uf:i.a pr'(i!'pie;:datl i!':SeI1ida~, y ~n derecho,

Ese oon'L'Epto del estado, oibten]c]o per la :F'ne'fl:!ll, en 1:1 hh. toria hum:aJ~:l!i h~ obUgado a las dem.(f!tta.ci3~ a, ~i'iIoor..[.ir e'l~! in;ro~~abJe5· (.!'J(n ltadhx:ione.s, POt cuaillito d:idw w]u::eptl) no fo:rrn~ parte de Ios dog:maJ 3!lU.en.tloos de ]a demeeraeia, [1[~ pertenece 3, ]~ reel ftlsp!IT~d6:n 'I [:iiloso,Jja, dC'ilJ:oCl'atka:5 .•. 5~no a IJ. na h¢r.,e·llci:ll! :klie~J6gia, esl:Ji(Ere~, que. ha vi viii 0 sabre ]a cllemo. ~'1'"acia ,romo un .!pit!['.:b:h;Q·, Durante el im,pe:r.iQ de 18. demLQcracla indIvidual 0.. "Hbe.:ra]··,~ e e~l~ .. oolJJv,e1!!jd(ll' en absoluto, d,e5- flleg:6 una tendencla a )'-t!empIm:.~l" al iPu;3:'b]o", dej~n:doI,i>. 'eo eierta me did a. a~ margen, de 13. v,~da poUtka;.: pllldo. igr.L:a1rne.nl,f' p['orlj.'tI~r glli.'eH,as: entre las n.~,d{ll![lC$ ql1le:! pe:rtnliiilt{'Qr:1J J:II ~]5" tencia del 5Jg10 X1X. Sin. emb3l",go.t deS'p'blf..s., de:[,il era ,n.a,po~ep. Olea •. 11. Il]ow[!ia demao:::.iJuta 'y Ias 009tmnDil"eS .piJlUticas '([Ullil!' pI'c:v~kcif'1!'on en ill:(:lue1 ,e'.ll'l~t;:e$>j, ,!F.e$U'"ingie]"QJl las ~iJn5. 1m. 'p,]ka.ll:iOll'el) de ~~'~e .pwcesoU'!L1;d p:rt,dsamf!n~e;_ 'OOilJ! eE ad'li"e.:tl1r. mienro' de 10$ 'f.e,gJ!m!Ml,e,s, l!o't:dit:u:iil)$ cuando ~,e JJr;;v.uon aJ. Ia , pr;~.cti.ca. Ian larae DJliilob les jmp]icaci{]ll1l.\e~, }i) d e~tadQ.. 'OOIlV{~l'tido en un amQ ahsehrtn, mr,l$'trQ SUI 'V'~ntadeia ~az. Nu~~, epoca. ha Ile':tli!ille> el 'p.riy]l~il} de ooIllempla:r ;a] estade ~'Ot.ali:~lio de

~ a, niil.'tu"a~m, :r:Il,>tiQn;UJ d II: 'lil :fc..y }' '.1!Il .!C~a n,(lll.,o rniill mil 'Y ,~ii.ir.1$~!i(;i ;;i.b~ ~gtli. i.o:r,WIli.. i~!:.'!:'(li qUi!.! ,.'11 l.te!lI j!l]:t:!i!!u!1liI. ,reJ .. d.611 OO.ll d, t:l!lmlll}(l; ~1;i~,F~1i:!o tie 1:.1 :;Q tx: i,j[i~.f oJ,

:b blil!lii;M!n !tooEf·eia, dJ!1: ,~~~(!.\Q, -N' rui~drm, pr1m:lfi.al~ 1!l3, gar.i!r!I~~~<tt' 12] '(]l'!l~OO 1.] )' 6hlig13lro:rJ.f;!~:.1(~ ~~ ~ 'II!}.'. Ili!:]'O 1!:1 ~f9ido, rIA!! ,~, ~~. l.iO:l.' Y l:il, Mdiki!!"CIIL'C ., :w'bcrllillii:l'" d,cl, el'li:::l(~t:I (\\~~, ~p. U) [JOI !E!l 'itirl, modo :::!~II.:t '·:OO'brnflli!J'· r!l!l!Jfr:ai t i,'Il:dtlii1:~, {ca, dcdx;, 1."i 1.!t'(!~.l~diI!d, .00 ~m!l!tci!r a~ ·,~u· u~nd:i!:S, .~ dl: ml!'l'iipoil'el.':!iC' ];1M llJOOi.il) de' ~gr(!~i!l) ~.:, iii! 1.e1- (d~ ~u, I:i!l' ,jlll!lit:li).

]11 Raza en e1 n.az:'b.mo ge:ffi~;a:ltl!l)) el de [a. Nad6ri ·en el fil:Sci:i.mJig, ffit~f~;!nQ "'J el d·e Ia eom'l.~n:~[I.ad EOn'u.hul,ca en el romlm.m.$:lno,

'fl.lS:IJ', .

:rs: ]J'l'edw.. !pu~,. i:t1isis~~':r SQI~ el s.iguien.~ PiI111'tO! e:1JJ Ia .Oi!(tll;!did,a.d. ]a tarea mas il:U''ge'IHle :ill. tcalizar. :pM parte dlt )~5

.lI ' r- ~'l ]-1,_ ..lI • . •. j '''._' ~ •.

ucm.o.O"a"o!ll.5· (:S ,el u~.f~O. ro' ee una j'!;Isu.c_a. OOC~.<u. '1' eJ lll.eJiQ.

ramlenre de ]iIIJ. dh:eoci.oo. eCDtl6m:11Col, mlU!Ld:ial .• ;]JI dempo' q'!l.U::

SB' d,eftend;a dJG 13.'3. amrcn:a;zas: to~.aUtada.$ del ofxt~Om' y de. la. e...p;:uui6:l! tt;J;Uiill:taria e".1i1 .e.]. mi!ll'ldO; mas Ia ,PBI'SocllJ,t;i&n de d:i~ ,OOiO'i Qbjet[mg [nv-o.lu;crarn, Ole manera .. iine~it~bl.z .• el r]f:~go de que lean. deIJrn9,:iiada~ l~ £y;ncione~ de vida sedal q'ue flscalice el ,cs;mdo de$.de .ii1rnbaJ. pen:!!· .tendoo.mos. f;or~m.ent:e que. iiJlcep:1:;3.1' ese :f.ie5go eg t~t1t<i~ que :n:liliEStr.ia: nodan [del cnado no q,uJEde: ,t,tt!e-fiIl1Id,il sobre unes ,dmf:(::ttws 3iilJ!h~n'tm~l:!a, 'y ge:bl'l!.lifi3mente -dc~' .[[['bOn~t.i-oos, y rr.dentr;as el cu.~l'pg, poU'tioo fi([! ba:ya renorade 81.:1: estJj'tlIcltll'a. ''1 ~u ool]dendiil:, de .~1iil:f]e1·~ 'flU!' eJ. P'llli!~'hIO ~. halle ~J!jo.i"' equipado. pam ·f'} ej;f·t'cida· de Ia libtrtad:J, ". ,el est:ild!o ·,se.,a un 'iiletdiit'lll-er'O' ins;rr~m.·e-Ilito priv-a. el mietl (:omulDl ~e uxlQ.s .. S.o~ ·lil.mell're e:tlWiilim ese ,!f.Itganis.mo S>l)lj!re:sa]]e]l~' (d e'sta,,(!,Q) que ·t.iJllies~ta. mod[~:rjjJa <:ivniil1!ici~. ·i;Q:r.na :m,ri.$ 'Y m;~s n,ecm.rio· ]J~r;I, . la, p(1:'so;rudMad :hU1'!!i,;:l'liLa en $U )?-1j'.o.gt'!1lw, poUdoo-, :soda!,. :mor;aJ~ e ii!u::~.uso In te']ec~ual }" c:ie:t'iidH(~, dejad de' ser UJa.3, do h le ;a;.menan para Las nbeIt~cl~s de ]~ FgrsOllat y .h~ de la ]nt.ei.igeti'Jeia y ]a detlcma. SOlo ento:n(;,.:s, qil1edar'n !l'~ta:b]edd<t.s Jas fu.n.do. iiJ!es .!iup.rWlas· del estad·u, -- garan tiza.f. ,eE dere.~, y. fad~l!1ar. e]; Iibre d[e.se·:r:I:'~!ol'Wjm:ien.to ~lS'r euerpe ;poUti~ y 10.s cltlJd:adano-s ree U!_)e l' a r. .... iiil. (1,1 sentido del estado, Un iC3im.en:t~ <C!I'tDr1I;t:5 ;ilc:iLt'i. .t.il!ta: el estade :!il;!! verdsdera .cli.gTI:ida,d~. q'l!.Ie no .~Il:e:de del, poder y' el l~tie!jtigw", s.ino.. did ej~rcicio ~ Ia Jl!i$tk!a •.

VI

ED 'c~te pm'lW qUlsierll: q~ot ~o K!' m.¢ iD~.pl':.'eiara. ~aI. &.per.c. .. q_:ne mls ::UJiteJ".moo-e5. o'b.senraci.olii.es luyan. dt.:rn~~~rado ~.n stufid€"nte diU'idad que. }'-O, en modo algunQ dle~pr~u)· a] CiL-a"do

Y ;SUI asombroso' ~rro.UQ' eill el rnn~ d¢ ]it hi5t.~I~ mode.::n:a:. Do. serJ;a, tan .d:egmet1'b; :irreal 'y :£rjjdl [t[omo OO:ll<t]ertllT 00 :rech,~,~ zar ]os :addatH.'(Ii.S :~oc~nj!OOSi que .DaD 'll'lIi:rUiO'fliJiIJado al ;ITb'I;I:ndQ y q~e .podrun '!f _ d.eb:rri~n ~~r :i:rastt.U'men~ ,para Ia lib~n_ci~ . ,dd hosabre, D~ ¢l ~i]timll} pe'f'Iodol del SJ,glo, X!Ii.K e:m !ii:de']alil:~e",

~~ biw, nl;ce~a:ria l~. inter.venc1OO @i1!'] estado _para. OOliDpe-1fI$3I" el general d.e.m.en bacia, la, j~$~khl y :~:" $o]hiarida!dbl~~.~IJ.'~._ qUie .p:t'El'!il31,,;:.cID d!!.ltiiute las: FJm~.aSi Iases de ~a ['·evOl11dQ:El J;d.~~~ trial. u.. Eeg',islad.6n es'I;[t'!;id ooboo e], mibaj"o es de por :il Ui\a, t'Xi.1!eIl~ia dcl. bien. co'mui:'li. Y do el poder {tel e!ltado -:del es- . taa: d.emouil!cO~ .• ll!;:o.m.o _pod:rf;a, un 'CUl~iI."pCF .poUm:k,t:l! nw.-e ~. .$:i!.~,dr Ia prm6n 0 ]a .a~~6n die 105., t.1il.a-d.Q;S tot~ditadas? E] crmmieDto dd est~·do en los ;s.igl.os modiernos, [COf;[l}O lUna :m:i-- .

~. .

qUirf:tl rndonal :0 jurJd:ilca, y iOO:n :t";:5p!C~ijJ, a :S~ ~~tJi~1!} $lS,'r;ema.

COJiIB'limd'vQ' de: la ley r- po de f:! Sit 'uJ'ii.ldatcl! y d1iso.ph:na; e] erednliclu.-o- de') estadQ en ·e-l si.g]o 'p:]'--e.s.eJ:1lt-.e, eomo una m~'q.uiii:1la.· ~rniQ y C~\l:l ~S,pecID :iii ~u.5 fti:ndo:itfJe5 lq:.iida.~li~.a:s .• lis.adlza~01ia81 t orgAl!.t'iizad~. En b. vida. e~.on6:mi.ca Y social, es: eijl .d mls:mo' pa.rt~ de] progreso moraL

E-~te p.rogrevo' lia. :s~.cao ohje.i.O de ttlt:d co:rrupd6\t\ en los es·I;.i){loo to.:;1iJh~.lrlt1j.s. Sub~~j$tfl' ~,] pmgtreso normal en los estado.s. diemocni,tico.s. a.unqll.l!e 5;Qjet([l1 a ·dl¥e'r.so~ ,de~gtJ$... pankw3['~.'me'

~D J:o. qJt1!e se '~diel"e al d.esa:uo.llo de til jus.t.i.da socia]., .

Puoo.e. il!illsi!lgtaduiJlo'S 13. m.aqu.[na1:']~ estatal, y a mJ. me ,aes,o· a~iad.a ... Peif.'C) .hay ·fIt'I!lil~~ .~~:a~ '(Q_ ue n!i)$ $On dc.~apdaJh~.es. iS1~D·

. " _",l'I..l _. '1\... _'L • ..lI' d ~··~

QQ, slD 'e-m'i:!ilI["go'. neeesanas no :Mn.o ae necno smo ae UD.,

'pil)l" 1lI1Ul perte, Ia prirn¢:i"a f;a:!:,Dfi POl" la C!iJJl ]~ Elomb:res, un~ dos en ~]la sO'{:iedad, ~J\~i~ n~ot'i5iitaB. al estade es el ma:L't:rer [JJimi~p~,Q del o.r~iJ d.e lao jlLl!idda., PM' 61:0 .... laj1i1~tida. seelal e8i 'una :M'C\t5l1d:!l!di, ca,p.~~:rt1 :de bs. :rodooade5: m~d'er~as. O:Imo reSiu]~:jJJd() de etsto,~, el prj~el' deb:rr ,cl)t!l. '!Il~l !!i',sl:id:o IIDOdien1O CS el

cle' hnf.JOlle·]" la, lU;sdd;~ .'!oci~~". ,. L,~ ,~

En nmltda:d.. {$'~:e y.tl'iIne;r· d.eber se I~r~tda ~iD!e\';iltUl:lb~jem.elllle

PO!l" medi'll' de 'lUlll exa,gef~cioo iiln~~iil d~ ~ ~oottes~ d?l. ~ t~dllj; h;1l.$ti el ~Jt.:r~. de que btiii: tIlene ql[l;f:' SUI,pIlI' las deEu:le:ll~ ciiU de' una ooc;led::!d crI;r~~' ~lmct!ll[',a:s bri.sl(;a~ ,tG eleanean !Bit I:lilve1! 11I.,e.c~~.rilj} ron m_[J!ectD a. la j,~~:sdda~ Estas: dieJ:ideJL1::las; ,5(Jn 1ft callSi. pr[ndptd de bs dJHklAl~:idet;'o ~~r ~fi!S~ient.e,. cu~l~ ,q~ie;r' obj;eci6n ~rll'[:ca· Q' eualquler ~ej,v~ru;hC3;oofi _'P"~L1~~r. ,ha'bdiD, d~' ,~r. oo:~side.r::u:l! ~S' l'i:iirro$a'mej,'l~ come S€OOilJ!dliil',.i!ilS .ltE:lJite a esa neeesldad yi:l1al ~:no' s610 de l:l!f:rn0; ~biQ' ,t~j'!flibMD :ni¢r.,d~ de J;'eIXv.h Ios d~'hil$ '/' aJspir.:u:i1)ii1'~ 'f<!l:n.tiO' ~emIm; iO'['Vjdado9~ dJ! las, :perstilnas· en 100 ~$ l~rofullld.os "! ilmplku, estr-:a;too ,ill.e 1:.. :oociedad humana .•

ill prob]em;a~ 'em mi ~op~i:lll&n, ~[\es'~d~ e~iD. 'di$"~i:n:~~~:dr' ~'[. ~ g~~Q normal del est3d:~ de Ias noooPie5 :f.a1sas '[\B]H!i::U;nlada~ con el ro:ncepw de .s9lJer~ja, q,ue vi\len :so:blle ~~~ de \1\0 J',indolo; y tarnbliltl. C3imh~'af las, alt!'a:sarlas oondiclol;Jt$, :impel[',!111l.'~.es: qi.~e-" ~l ~n~ponerl'!i:' Ufl;;I cln~gll 'e)t(e8ivam>ente ;pes~da~, haeen ;~p~e ~a~ ~:p:!lz, de. ·vi'd;iD"S'f. Po;niil:~e ~53:S 'ro~dicio~~ ~~'I$.~es ~greS,1~V'~lS '1' 1305. {a'lsa,$ noelon ~~ ansoIU!itis,ta.s. (b.n ,orl.,g{;\Ii1 ,~ un :proceso -de perv>e~,si6n q.ue :~e.,!;jllJn!.1!, y dilier.e 5olJ. de-$:;i.po.Uo m0l'm.31 ,G6tn.o: des,cr.ibir' ~] p\1!''O~' dc pervtt:5ii(JfJ!{ lE.8te if: produce '=oo.sa. que se ,adv.lertej '!/I~Sil:aiJ, ;n:u'es.'lLn~5 Q'Ibi5!':!'"aciQn~s: :a1!l'¢e1!"'ioTBSI- l~lm;nl~.Q el ~ Ul!do< se oontYiud€' 't~iU!d,Cise PO'l'" un t.odo\!' ,el' rod!!) de Ia :5@Cle. ..ll,,)!1 T'lit'rI,]IU· .. ·...... '\1", ....nIF1i-...,,.:"''''''~''''t"f'j"He., aSll~ e1 ,e~J' erddo ,die {'Un ...

tl;:;t!iJl lL~4:1. 1l'~1i }..~ 'k_y.ll~!I.A·Ji~IiYo~~!! - -.. - - - - ,

clones, ~~-i:l- ]"-~]j~a<don de tii1Teas q,ue, :Iliorwalm€[}jt~ p~n,¢.r.i~

:d (ue:po 'poHiko y ~u~ diwl'WS crpncos.. EIIl:~n~' ~I'H~1!llOS lQ que~ h;a $ii!Q [.ondado oo:mG «'e:,t;ado. ,pat~m~l~$t~"':~ e~, ~t~oo q'I!J,c no $Q.Jla.:ment:e $lJ.:pe-rvi!S:a.~ d.esd.e el PU:ri,tQ, de Vliim:t, doe] b~m

rom,li.n (cosa normal), sino qiLl!e directamente a~h;a, ""f)'!~tt(ii·

], '. d'''' 'ui-,_ ... 1'" iF""~'~.IJ·~"" que "'"tim8! "","' .r"!iaria nsra el :irue'res

a "! .'l[J~T~ e~J· Ell. <L •• ",,1;ll iLl _ ,- ~- "'. iL-"

idld td!i:ne;sta:r p'(jbHoo'~ ,toda$ l!ii5 fQ:r.,iIii.:a$ ,-ewll-6T.!]1c<!l.,; oo.llIliel'cialli ~!1id'fil$~d.3], d"e, -iD'!I-ettigaciorru cieIUUiiC1. e Ineluse de segt.irida~ "'i a)iu.d~ iSodal- ,~fe La. vida del c~~!rPO pOlitioo.

D,igam.os. i!\ est-e :retip~('t;Q qt.l.C 10 q1JJi.e se ha d!l!do, en ILIuTI::u!" '"i']ia.c:~O'n::dig,1(:jful'" y q:ue. .e~ en. reanCll3!d ~,e;statIZHci6'J!;'i'~ :p'Illede ser eportuna ,11) 'Il!e~a'l'ia. en di.tfoo.s, t~~, pero dem!lrr3. por ,SU, pfO~ EJ'ia llil:rmr.a].eza, iSeF ~,oe:pcion~l~ ]fmitiftdo~e i~ aq_'I,!I..cl!oo se["!!'k~(lI~ p ubliq)s Ul:iI1 ir!:ll11edjata:~li.1Jen.le :rell1l!c1011;t(k .. s ,ron ]:!l!. p:ropia exis'Cie[Jjcl~. otde..n 0; priX 1l1itenta del t~~e!tpG ,!poHt~co", q.ue :e'l ,pe.]i.g:ru d,t, 'Una :maln. (ilh~oci6n reslJ!he si~:mp.re un ~al menor compa~'~do eon ;e] r.ics.p de dej:ar: las m:anoo ]iibrts :iii, los .iiIHle~ ,iPtl~ v,~d,Q.s. Siil~si~~e eJ. h~~-ho :dilii' qu~ el ~ta;do time: '~_irn 'J" ,rom .. ,ptt.ei1cfu. en. [as ooes-t~one$ die, auk~€l!' adm.]m~-StraciV<!l'" leg.1I1 'Y

. "", ".' ",.", -" . .,' '. ~ ";-fA '. ~ tv'" : ': ,·eJ·:·· ." .... -~.., 1!lii'rir

PI!)'.I!lUCO', ); como f.Qmti{;Y{iiJ:~ _.r. '!1l5- . .1"pE: Y P ~gr-.o~o -j r ~.

t,'1I:tlto optcs,i,\lQ e frnprU!de!O:~~' >e'n las !lte.sta:nle5i ~~a.s. Y. ,i!i'$ q:UI.e oo:n¥~rtirsQ' en jete! 00 d!h:ec--to:lt de una in.dw;tria Q ~]1:a empreSiiJ. romttclai 0 un palr'O-Jll Itle ~ftt:e Q 'ilJII '~pifiw men:eoit" de Ias !C~II!;:G.t;O'n.e~ eu 1 ru rales , ,cier.bo:l?~C'i!:l- 'Y iil!D$6f'i-cas" resulta a.l!,~

n • d'i .. .~

,conr~.'a·rio a, la n~:~~;ta.~("2m!, nusma . e ta~ m-gamm1iO lI:tmp~lJ:a~,

a.'bstracoo" ,po.r. asl: dleclrlt> y ~ep~:['ol.do de :~;'$ rnUvUG9 pecu]£~.i~ d3di~1l.. tensiones mill tt,.'U:iIit, ri.e.sgos- 'Y' dlIlaJ!llmm.QS. de. l:aJ ~d:it.:elltda toda~ eonereta,

,~,~ vi!l;'illldi, ,die un exJrf:d:iiO '!:(!i~jjfli,l~o.:n:~MHQ ~l wca'bula:do

~ :1'" "...t ' • ~:["L d

In~.Ini~.nQ ]a ,piiliia,btiili, ~il,c~on'(~'~aac;ll(JIn: ]mpO'l"t::l 1i:11i, S(I!,gtlhi,CS! D SO"-

dali.st~, mfe:n.tt.as; ,que La. J!ial:abl'ii, ,s,o~i~li~«c.i&,n~. ;OQtlitr,aTjam.elll~;, 51 'tuera, eorrectam Ifill l:e' ,~t~mdi61.a.} im:pii(1l!ria una! Uael:61li ID.:I~

. .._- - ~'

'[bLeil'll, tper5QllaHs.t:a "1' .phJ:'ra]is~a. ,PorqUiI1!' 'toll'mdla efll :S!lli :5eluiidD . ,gew"l,diu) ~e :f;t;:',li~' a 3,quel ,pr((!~w de bu,egt!!l!d6ln !Social iti. U·a~ VCS· de] O1lIal :[3, 3!5Cciad&n. Ide lI!1.na sola ~m.p':r:fsa se llilt:e 'frX·

~ ]. 1 '. "..:II" '1:."''';:., 1.

teom,[l;,. ':n.o $(Ii'[alrnelllt~ at, Ica:pHa . ~DveffjMi!)~ 'SlID.a tamukll :;Ii .t.W

Qbr~~ y b: dir6Cd~. y wd~~ ]i!I!~ pe~[]JftS. y d.h'~ grnprrJ i!ll."o.lI1JGradu5 ~t'tici~~~,. en uoa 1(1 olt1r,i], ronna,. ,de b, OJip~pi.c-,

· .. r'""d· ~.,l' ••

'I;IWlI_ Y .UU'tJilre«I{m, ,E.~te p.~o E,Q es un i!l:taqJ~e a, :!:illO uaa

~paI15~oo ,de hi ifM''1'}'tvlerliadi fiti'!.!'ad~ ])e'I::.e:ITi.:l~· iii ... , ]... '~'~,~- ~'i";'

~ !r!!J'-"; - --- ~~- - -- --_. ':I:".'~ ,,:,_~, . !Hi' ~iIJlJWl; ,~ ..&l~'!lI

eiatlva 'If'!Qfa ]a5- tiilU!lZVa:so mnd a ]idlOLd:es 'V ajustes econL-,i'-rv"c ,01'11.~:"

1:" 1- wU=~1! "- ..... I:,JilI.

~rre de ma,ror exi:~ Y 'v:lllid,it,l; s@l'a, saJMjDflada, un dt~, pOiif' Ia ,ley., Etn~~ia d,el aredmielltQ J:I;a!it:yt~jl del :smst,~~ul1J;a, de ]]b~e' empl.'lf: sa " cuan dilii' iUi'!!~, eonciencia ;QGITlilr(1l:l de..si(;Jullii[\!J Ia .fI1!tl1ci6:n ;s.o(:ia ~ ,que eample Ia p'OOiP'kda!~ :pt,~",acl::a, y E.~ !t'tooes:~d!a.lcl, de dar fo:rma ~,ncijdttli,i!ci!i)iitJ:iI!I ;j it:Il:jilieJla: 1'11:1" de "ii;lOO ~om.lll1l.··J' :so.:ib!r'i3' lao cuaJ In-

. 515[1.6, p.artii~]a:frue.nte' l',o-ll'ds: de Aquit!~'!l .

.C.onro resulrado, yo dhia que 81. nuesrra :preKe'mI,~,e e-s~rt.l!CIIlJl[,:JL .s.ooa! f~j'I, de e'ltlo·ltllc[.OJ'l3r- sebre ]ine'".!!iS normales, el :p:rilrner paso

'lliece-sa:'rIO ~'&i'" ..... " .• "n·· " 1 ",. , ''''. '. , _J1 .' '1;.,". .. '. ' "

, .' .. ., '.r~:ra, :a.~[l~e-r ,~5; eJ!:l.g-e'n(:Ii3!~, 'Y!CIL ,Llle-1I:leSil:a~: p(Q,bllc.o. se-

t~i:Bi el ,e;sthlllll;Q. y a:poy-o· pot pa,rte: d..el esiado pat-a. b. ':r,~rh:;i;!lci~ ~e ¥,~la5 ,o'b:riL's prCibl,k~s~, 'C,ol'~cebid~~ p;~anelil!~@:5' y dj:r]giihs -h, AlIJtm~id<l!d d{:l,V:<i!l~'ii.';. die'] '1"'eTin.'Q~st\eh es un J'j.'ot~hle ~j.emf!lo~ T"'!i(;i' :POl' el esrado [111 ~]1(J100' desde ,e']. !Oenitii;O de ]a ~d:milli.siU~,:!I:. cl~ politi,c,a ~cl. pah, .dno S.Q'I;)/g m terreno '1 pl:r .emp~·~ :1,~r.J.V'adacS . ~om:di:i~;~du5- ,:con 1:a~ dE.~e'£$a$ ·itom.nlJl:iChdJe~ de 11$ ~l~ res ln1\5; d!m::ctarne.11I.~e !l.lll:~1i_d;i:!J5., bajo Ia d~r¢(cl6n de pe:r&!)a.l~5.' :re5pou5~,1JliJS; ,0 in:d.,epen.d:~e:~n.es. ASi",. el estado tE'ti~lI)lO iomeJ.l'1!ada:. un :mONi[illle'll:I):Q' de l'liIFO~esi'i!B, deS()elll!tt"_'I~ ;"","",~',.,t_ '" ",~1i,...;:;<,~ ... ,+,~.

iF '0"" .. .. ... ~, ..... """Ull. ,1 1I,!i"'~="'L . .;J!,~ ~;m.-

ci6nt~ de: Ia '\~jda, sDd,::d1. tendie:ncl.o baci!9:, e] .ad.~ni'm,i!cl1!to de

'LIn nli1C.¥o iL~gim,~~l per50I1Hui:ua y pluralism}';'

,En tal r-eg,imtrli el [llEhSO fin.lit ,00 ugi!$l!t'atia ell eI i:il5;t~:n:t'(j: (:11 «[!!,!i.'(_, el eBiado no pil.'eci:5ata ~m.pruhar t:des· re.:d:il:iICWllelj. y' que todas las, larma:s (~ritb1l.i~s de: la a;ct]vid1id ,soci~] y eoo:n6- :n~k~ Inelusc las m~s: amplles ..,. oompl~ja5':1' 5<Uir,giet~U:li desde ~'~~jOt es decir, de ]a Ub:l1e .itJ;id\J'~iV3 '"1 :mi.lJt,.Ua. te~i6-11J >C~:~~ Ii)$; ,gm,pos, partiealares, ro.munid.ades; 1i!),[..fel!'OlS, argtuuMllO,S, 00 opera-' ~I,l'"oo" ?5'lnditi'!;.td$., ;1i:socl~dou.est!' C!LURfPOS :led~d105i dc· prQd,1JICIl~ :res y Wfi!1lImidol"~~). q ue se devan POt ~'i;.I,pr;:~:,po5idoi!:1~, in:siliJU!,~ ii:::o:na:lmenl~ :r;fjOO~lio!:,jdoo,. E:tJ'~,(iiJ~:ees $lltrgiI'fa;, a 1:1 'Vida Ulna, '!I:1Im1~la, de a ... .E9;l1tllda scclal ddlnltlv.amen1:e :Pi,?fWJiJ:a]15ita. 'l" ,phu:-':~dlstll~ en: Ja ceal se desan"(II,U:."liI'.ian los nucvos itipoo 5Od:a]es ,de _FIDtiJ.. p,je,(b,c1!. Y' em..p.resa, piriv,~d~:\.; Y d es~;ado- d.ej~rJaJ ,en tna!il~ de los. ,61.',ga[J)os lII:uld[Q~!:i; de] 'Cltf"..rpo ~i;,;i~Ll ];;1 ,all!~oll.o~l!La. de ini .. clotti1ila y dir{:;cci6'n. de :t.O('li!:lIs las a!C~.hrjda:dles que po!r' naturaleza, k5 pertenecee . .su, ittni.ca prarrogativa :30 esll'e re:s,p~coo :5e:d~, lr;l ,~u.y ge!1uil1!i que le mi:~5-p~cle ,~!W, ~:~:t~~.~ro "'I ~t!pe~v[sor . ,$11I.prem.O~ ~]:::IIdlur' de: esss .i)!:ctlv.i.d.:::uies es.pOOldneas: y aill!ldlTi.Q~ ,lDS clesdi'i el ,PUl:l;t.o, de 'l.'ln;a, :poU~ioo superior del bien oomrLlill.

De CSe ;r;nlt)i!o qt]l~ fllil!rn. posible, CiIJi ilin cuerpo po1ittoo· ~ruZr4!do die :ma!~t~, P:1;u:r~H.sf!l1 !t:Jicer de~ es,taJ.1:4i un 'Q~ llismo :supremo q'u.e se ,ocnpara selameete de ]a, S!ul);erv,i.8wn filJi~l de ];;J,!5- tealh~'3!cion~ Ilevadas ;'I, eabc !p0r Ias instiwcioIles, naeidas de la ]jbe1tl~d; wyo ]ibte j~egQ ,expres;,u'ia la v.iia'iidadl de ]:.1 seciedad ~n, iYU$ es'tl'".'lIlc'tu;ras: 'h,:bicars.

:Pai~,il, ~eslljifll~r:' el bien oorud!li, del !Du(",~' piJiolhi~,o ex.].~ una red de :a'lil~.i{bd '1 pod~r en '~a ~ciedad PQUd~,. y par consig~li,el1te.!! "Un oIX,l¥1iJil5mOo ,e$.pecl:ii.1.., d0;~ad9 de f~c;.~,d~~de50 5Y,pre:m!J.s" OOIJ.'l!O :g.aI'aJil.da M' Ia j'l!l$E:icia y del dereeho, El estaoM' GS- ese oo-golli;~dsi~l;j) iPO'U:Uil;Xii ,~.lJp\l!:em.G. Pero no ~ ill] un todD 'Di. un

:La:;'ii.;I~, ~'I~~iflille ~,P'!i!~!ii (!!~br. :131 :p:arta! _ im.pDr~lIiiw .d.C&I!m~~,dlt :por Ill! p!niil::!~j,'j)J, phlw~tl[~ta il!n .!ll.t hl!J.sofb. IPD~jt~r..R:., T3i.i [~nblrul~m.o de' .c:on'!!eJ::f,Ctf;tl~ ,hlll).e'k(;hI3l1 1fl~;tIDG d.UI :U~~~ die: 'Prn<...£iI~ni'l:nro lmii, dii~lIIt~ 'f :ha:s.ta: ~!f.Iii:h~M!!i' ,(frmlAll OCIllTM· t:;!;m,bi~[], ill" otro 3i5_JM:rto", ",-on. Iil"l "~~i"st:i[1.:ii.~ ~~['5mo'). son '1m :Ii.Il(i]icio ds :111: :ulittiilllit ill(J!?!~id~ flo:: b. 8~ilriidioo d.c: clC:Ft!!J~ Kk~ f~lliI.di!ime.0.'t1!~~' CD, m~ :Ir:.{Ij]j,e1i11lfi' d!ad.o ~ :t. h~!iito[\J~~

d~retho _0 i1IIn~a pe.rson~. Es una .. p'3!r.t~ del ctI;er,p~ ,po.Hd!l:o COmo. '~o.dt), m'~:mm~~a '~ eJ. y •. oomQ~ tal, iiJif(.no:r al c~-e.rpo· poHtico y ,al :5enJOIl) de.~ iba..eB, Oi?muiIJ. :ru b:iec.il cOmu-n de Ia soeiedad

PlJrl~t~ es ,~~ objebvo limal del estado, ,~ntet]Ol" al obic~y~ ]~lill£t±iat:o .d.e[ estado .. que ,1:])00 es $~:fio el ma'liI,ren]r,r:ii£Olto de] orden :prd'bnco •. Ea, estado dene un deber pdmot.tUa~: r~'~p'e~o. die na j"~ddar. I~ cual de.'fu.e.r.ia [~jc~"'C(lne. $()l:o La~'o la for.m·a de.

, ~n;a, >S1U_p1.tt'!l'icSi6n, .H nal en lin (:.,",~rpo :PiJ~bi,co lu:ndaJme.f~:hltl~[ellte J~t-$;~Q 'e'n s~' e.s~tUC;Ujrn5 ,~nlel'nas,. FinahnelU:e.,. el ooer.po· ,poU. nco .debe ooliU:fol!)t al ,e-s,~do\l' que, :siFt e]Iiilj<a['go.-~. ,mn.~i~Re ~'~5 ,(Iil!l'lCII~es· ode ~bj('l.n,o ,de!l:H:tro de' su _p.lI:'op"ta :f;ib..rjea. [itJi ague] ,PU1UO de Ia pJram.klc' detodliils .I:u e.stftmtlill'"".ill!l, pa.rtklidi!l:te8.

de 1:1: a1il~'r-:~e1',-_,!I. i1I'~~' .... ";'" 11"1\1" ......,.",;;_,.,'" ... .lI d-.n. . ........J: .. ' , .. - : - .-11 .11.. , .~. _

- c...... lIu.<11U,. ~i""" 'l,.,~. 'W "" 9'Y'ro.,ILI;.;u!o!LUi, '"""'u .... !l::r:i;L i1ica. !l,!ie'ue'.I!"J;fU]

b)mar ~\Qr.r.l1i~. en; el ,merpo poUtko ,d·efde abaji(li' haeia a..r.riba, ~[ estado dj':s,fruta de fa m.bdm:a. aUt.o.:rjdid fj~:Gdi.Qdol'a. Pero ~$a. :Rlum-i,d.o:!d ~ul1pr-ema Ja .recibe de,l c:'U~rpo ,r;U~''CrJ" 0: sea de] pue:b]o;, flO ~' un ~a'ed)o [laitul1Ji! ,ill poder S1l.pre~mo cl que posee e~ eJl~at1o' en ~,], .Co:mo ~e de',rj:"'Ili. dewQ e']ucicbd~ [cri-rri;(l-l ,aol m.n~,tOi de .5o.'biEf.~jti;a --de' Ia ,ciIlal D!!i)$ .;:;i(:!U;pmm~ ,en. ~l segu~dQ [12.pfwl0 de este libr.o~lt Ii: 3utotidacl! 51J[Jre:m,ji de·] estaldo. :m>. p.~da. ,lJU '~Iilkad~, de: .. !So,b~tdil bajo ~jJil.g1!il!l. wncep'~.

A ,~~ YlS'D:a de: una rilOSo!Jl[~a poH:t.i,ca sana no ha s-obc;:nnfa:, es ~C1!r.- .. no bay de.r~cbo. natural e ~~Il!';uj_ena.bJ.e- aJgimo par,a el: ~f' ~"1i,pt,r,mw~ .trtfu'-~nd~~e g. Jeplfrado de Ia :!If>ciecilad :poH. Om. N l ta:m p 001, el pflillCJ!_pe; "ref (\I[ '!i!mper,;(u;]Of' eran 'iImlh:{l!I;nt-e ".oooil'a:n~, aun ~ailldQ il;).5tent.aUIl! el dml'dnlo y JO$. atribu t;fjl3i de lii[ 8o'be-.raJl~'ilIJ., ET e1i.tad@ no. C!S :mberaJlID:j y'm :siq'Ui.ie:ra e'] ,pU!ebLiJi 10 es, 861'0' .n~Qs, es s-obcr iiQ 0 •.

VII:

H.e,mClIi 'bab1:;!lGo d,e ]01. '1l;IlCJDfJ" d cu·eTp.Q :po.lhloo· f el [esf,:l'tdo" .

PerQ (y el pue.'biQ,t

AcabQ d\~ decb 'Jue ,el.pueblo '~I) es soberane IiliU ~] g¢nulno sentldo de lao plillbbn. .orqu.e en puti!dl-d ]ili :nod~, de $O~).eta ... · :nJa. dke ~ :pod~x e iti!~I'i:~d¢m:llcia q,ue' e~,tbi ,5;i.\tprtmJJal1lIteutte· 'll~p~dns r ptn endtna del. 'WldQ 'f<eg,id1o, pol" d. $obe:rnil'io. Y reo S;tlJIl3, evld . ente que- el poder y lao ,i.:n.de,penditJu;::j~, del pueblQ

_,J' "..l'_ :r

00 <5e llalhln, ,5.ij,jlpfli.mam_.(!fj!~ tepwro.""o,s r 'par .tl:l1;t;~:rn!i!! !:K' ,~as ,g'tm~

~€$ misi'n4's,.[pel puehloj; .~~ c:mno del cW!il",pG po1.1doot tenemes que decie q]lle(Ill.Q son soberanes, ~nQ q'~~) tie:neD. ua derecbo l[mtUi'sd' a Ia pl(t:ll;lia. 4tUD11Qm,j'(i: 0 a :goheI~n:3!lf.'.se por sf 'Y a 51'._

lr:l p,'tJ.eb.l.o [~jerci.ta ese der-ee'hQ cu:andQ establ:ea: \l.na '!Jo.ust~ tu.(ioo... escrita ,0; ne, deE ;C:U<eI'PO' polhko~ 0 euando un peqii,]~iijj. gru.plJo poJiuitO s:e teuw: p'fa, ,ap:rQb.u ana ntl" 'Q '~Qm;iT UI1I. a d eeldOn; ;0 enando eUg,e a ~'IlS! ,r'epre:5efi'i;fUl'IDes,. Pero i!:~'~e' dereeb.o, siernpre permanece con e:J. E9, en vjrtud del :mis.mo :pM ]0 q.llle' ,fi~UI. 31 es;t;;:tdo '!l ilk, .!j,U~ h:!1.JGian.:ark,s: ;ilidndni.5U"i!itivos. E$ ell ""lINd d,el w:i$m.o POl' )Q [que· ,PllleilC. elegh' a ;:U~.UleJ~lt)~ e'J1,C1l'i~ pdo!, die: ¥!::::Iar po:r ,~1 bie:J!1. [o(lim:Jim~, de1egitndD ;e~. elles el derecllO a :nata' leye~ Y Sl, go be mar, de maeera ,que al jn,!;,11Slir de !li,d.orjdad. i! ~o~ h.ombre~ (O:f.l:cteto:5i ~'eDtf'O de der.t'O~ limite\§! ii.jm de durad6:m y pDdel1~S- .• el :ruJmo ~je;rdc.io del dle~edio, del ,p:utblo a, :a:u,wgo'bei:tiat:Se I'¢smll!ge ea la mi5'.DJ.a medida :Sill . uU.erlll))t ~i'Uci,io, per.u no detcnmP na que 11. ;~$;i6n de ese de:r-eclll.O· ,~smo eese 0 di:.smrnuy.a ba.]c, :ruimgun ,a.s,peeln. Los tun.- .. cio.n:ario$ a-d·mb'l:if.t.r.ati.vO$" 0 el gobiemo; ~!5i dilf.!dr,. 1351 personas r.i'lv¢stida.-s. [de pod.eres e;jecnUv09i.s00 (e!fl! eT fi1I;<'l:s.: e.stt.i.(~· setJi.· lldo de: lilt pa]abt~ ""go'bej[',i'iU:I:e"') el 6J-g;aIlQ gebernanee en .eJ ,t;,"$t~[d().';. porque el 'PQeb]~ los. ,ba ,Dmnbrado,j ~~ d CUtTpa poU a,

tie», de'l;cg:9 dos del ·hld,o. E!,:o ,eofi'lp3ti'bH:b;a pe1tle.clame-tlH:i' 10011 nuestra ~d1;J.si6.:lii. de ifJluetb: eX.,pre.'ii:·(~n m<hi ~.'cel.'t~dil :r€!:ili!~':(:OO al t.egi.men: democ:i'~t](O ll'1) es ;~s.ib-<!r,~:n.ia de'] pueblo" . .Is el d:icl1o de Lh"l:c,o]nr': ,ccgqbi.er..n.o del pueblo, poor 'f'l pueblo. 'ij,! nara

'I" :I - (I" ,m,"

e [ pu:eblc/'. bro, s~g,rm:~f"iC:iiII q'l1.Iii~' d pud,)lo e5ta goll¢rn ado pi}1i

hornbres elcgi:d{!ls :po:r. ~I, y a, Ios cualss nOi: confiado el di.eIet::J)Q a lIii!~tJ]da;r,. :pa!l:'a cumplir fUfid!!l-Jllcs de :n.~tRl·,;de.u!l "I d:aRdon, de te'lJ'fi1,inadl.Ul'. 'Y' SIi1:k;.if,e C!!Iya:, ::Ii~t1;l~cl6n conserva tina, fiSG!!Ij~. doo :re_gu];!rr:r ];a ptlmera de 'lodas .por :medio de: $'U$ rep:r.f!se.1- ta~te$ y de las: as:nlibleas. ,~Sl <OlJllSdt'lI,idas.t~

. ;I ..

"

AdeID3S" en Ioque coneiema a l~ 'nod6n mlmm.:iI. d~ pueblo ,dj:r.e q,lle ~,] ~~oepw mQd'ErmO d1e ·H'plltbl.li}·~" dle.ne tI.na' ];a!rg:a bj,:noria y .ar.riiUlC'a de. una Sillilg.u1a!l." di-v·er:sicil.l(l de s.ign.ific:ad,os; 't;i'liliB' se han rulil,(lj~OI 'e:!l1'IiIe' :s£.:J.'!jl P ~o ;0olr.lJ&:liidt!rancl,o, tinirr'ame:n.t(!'

. Ia ~gi1liJin,c:i6D poHdQ die la palabr,~. ·b:lJr;.te dear lj,l!I!e'mlHlbJ.o es Ia mltl:~i.t!il.d de pe'l':so:~a~ 'qlUe~, ul]£d;~s IDO!I!j!l) Ic::'l"es jl:1S;~.$.~ PO]' 1:1 lUIlJ,[U.1i. amistad, "'I p..~ ej ib~el] com:U:l1, d,e Slts,m:"um:a:nas. exj$t(!"]1- ~i:ji]5:~ corU,fi.tu:yen M.j].:i, socledad p(t!U~K:a '0 U!I1 'L.ue['po po]hl'oo:' L~ Il([lc[,6Il d;e ,cue'lLpo poUdc:o entra:na, los; ma~n1ihros o~gal.liiea=' lill'eTi 1!:e lIJ1.id.O$ que co mpo.'J:'U!R el (ll.i~iI"pO' poUt~oo. As it eaantn h,BmO$ d~di,Q :!r~pe~ a c:nerpo poUt~oo, y naci6n 0< '{1l.e!l:'ptJ P?" 11 rieo y estado es :iigu~hil1,€'l:l'l!:e ""Mi.clo pa:fa, pueblo y ']]iIlGi6.n~ Y :puebJo r ~:nadQ", Y aun mas;@i!I!do qli~e el put;;:bl0 el~fi :LiJ:t~3!dt} par' pe:twnliHl, lu euales ;n.o ,so.lll). £orrnal.ll 1lI:fj, <CUliZ:l'.]?Q poHtk-o:, .sl!l]}1i} qti;f' alJda oCLul ti-eill,e su pro-pia a[m.a r 8'11 dt.'StJ.no :supra~ 't12"lJ1I. i .pam .. 11, el eonceoto de' ~ilLl.tfb.l(i! GS el mfJis; ,elevado v !il,Q!b- Je de

.. ' ,- . J- -

klI®!j, 100 ~o,nC€.ptOi Ms:h;O'Jl; ,' -: u,co eJllta:mo~ ana,lizin1ido.:_.l~[ iI'1IueibJo,

] .,'. ~ ,m:-

e;s ~ $\i$laIlC-UI HUSJ)1a!, .la, susbu'ich. ,Ubrc.' 'Y v]'t.'a d.~l rue.ti'}Jo po. ,t·

lllI .V'iilLie ~}l~iIT:-5-ncl$lil: (iI~d Piotf.I'ic$ (N'ew Yw-k. ·H.1(M·in~ltl Co. .• 19·~'''" :Q?:P" ]:'I)1 •. ! (l8.

i,,!,' ve.oi2e lIll~~I~T'0 Horo .R-4.f50i!Ii ~l :rai,HJi'fB CP'~tili. LL1~. ·!'!iI.j,1). i;':lp, ): '[.

rico, El pueblo ~i:<i pOl" C!Il!d:ma dd 1t.,~La.d!O; fiO d pua, el es:tadCJI:". siao que el estado es parr.a ,er pueblo.;

Fiti~dme..nte me gl·(5.rnda ~Sl;arn[" que ,el pltlcbl0 tiene 'iIl!Dial 't.leces~dlld e:specifit ad ~t;jlldlo:; iI?T.(lci5:tlJmrn'~' porque t9.te es UI], oIganismo partkulu que se O'C~pa del ·ru£dado del. tOOolo pOl' ro, ,qjue DomJ.~limC]l'te tleJll.e qMif defender 'y pirou::ga ~] puehlo ~~n sus dle;t,ed~t):5 y l~. ·QIi::}O['2!. de S'!.\IS Tj.'id:fi,8 eonrra el, ,q,ro.Is:m,o r e]

" ~"j ",l" 'J '.~1 E 1 '"

I .arucutansmo de JI'oS, ,gcUPOi 0, '~,:iI$.e~, pil'l V,I eg!3.l11a:.s. .i rn: ia lW~J:iIl.

~i't.a:ncia, el pueblo y el :rey se 3ipoya'!ban ·IIHJ!:t.1Jil:m.e:nte'" auq·tI~' die U[]L mQdtJ" ;a;mbigu(II,. en !9<1l, Iucha contra ]a"$up:t~m3da de 10$, ~tande.!i s:efiol'e1;, :f;eil.lda1.~s .Ii) d~ Iii :noibL~z.~+ ED :~O.5, dem.p05 WOo ~lmQ,s 1tm:, ocur:r.ido. ]0 m~smo COlli el pue'Mol }" el estado respecto de lao 11l.Q.,eM. pot' la jus.deia :s;ociWl. Sin e.mh~~ oomo 'y~ :t~emoo vi$t'O;; e~te' proce'SO normal, s.;i se ~·rOInpe a ea 1,15 a, del a,1b.soil:u~ !luroe> del esrado 00 u!lli tarj 01> 'i!iue se eleva a :d :m~~o a norma ":u.ptem~, de'i bleHi )" dd '11: al, C:O'i'!duce aI pueblo a la iufelidd.ad "! 1m 'esililliViU]di; el pueblo, <e[i~pt::O'.ra, }" eorre :desgiils .s] se tor. llt'ega. a un estado, por buene que ~e.~ • .54 antes listit no- ha s,iid\o-

• ~ .... ..::1'",,- ~~.,a." 1k.~' de las c .'

dic5pO'j.ih,J,""" ~ su K-L~iQent{:: 50ueranili;t :a:~~, comoe as.: ddic~.,~

das de heeho del c;uer,po' polHicQo en d. Co'p e.l f'.DlIl de man:i;.ell:Cor.

J E .[' ] ", ..:1' .• ".' , ... 1 '! r. •

y uacer : mCI~ 'em ,e, mo."'1ID]e:rlJo ee ·iOIi!e~o.:ra OOC]l:iS,I :re.s,pa.njo:lid'fJIl

pot el lestadlo.) as;m CQm.CI' de I\estiituir llUeVa:mcnte el .es.t~do' iIll . .I.~a.:r que por naturaleza ]e eorresponde .. 'e& :gitll.'"Oano q1!.i~' mn- ,. dl;ilis lu:ndQn~ qju'e en Ia .:llc[tud]Olad eje[';(}e se d]St.\~tb.l¥yaD. enti',t

" .. ~,u IJl .l' 1 r ,. ,,!il

\I~W,S W,b-ano.$ au 't.J~jOtU~, 'I..IIe un OOel"_PO .pO~U~!:O lUi!;:!: estructura

p]iLlm]is"ta, tilJDOO df!SpUes de:[ ptriodo de' C'.d!pcitalismo de. ·e.tjt~dOi oo:i'Ji.Oi dlel socialisriIl-O die estado, <% C$J;J-et~nJlOO:h)· .a:d·~, d.e:ntll"O' del mismQ ,p:roee8lO de Ia pre.sente evolucion, lis t3m.b:ii~n nea::sm.o que, el pueblo tenga la 'vohu'lti1lld~ ''j' los medlos .. de 13I5egMJtalt ,~i/.I. noS itI3]i zil.'d6(i: Wbft: t:l !Li5tad.Q'.

,

S,E'GUNDO

." ",

.." ro"!uCEPTO-- -,' 'DE SO":- '1IED'IUlI

IlL' 'L: .. ·i~1:.'· . _~', ,:i' ...... ~ 1 _ .•..•.. l.~)Ul.

I

N.I" 'L"_..Ii ., ,.

iJ'..NGuJ.il OOJfJ:cepitD na 8mcti!l:!UiQ! ta:!lJlt:a!!l, ,co!tl~rs~a5 y Opl!;;-

nlones .c-Ol:"litr a d£it:to\:rhts, ni ha envuelte :a los ~lJ.ds.taJ '1 H."(.wicoo ,po,UtlOOS; del, ,~i:slQ' 'xmx e~ U~ l~beri:~,tlji, tan de~esPenlJJt~ ~:-etm(ii' el d!~ ,so'be:ramJa. La causa ... es q,uizu que !il:[ s:ign]Uii:ad:o

.,.] • r"] L;;;- .... '""-1 'Ik~ "_.!I~ 'I

~ ,rlgrna • lelITlntti!amen'~ iLl!_,1ji5VJjOO~ u~, cD:I'J!Oepto" rl,Q na siao ,.0,

hlll5.mn:tle es.am,II1!<I! O:O'!, ,(!ompm'ba.'clil' y :roma,do e:n serlo por e1]os

- -

IJesdi~ m m;i~mo ooJiIlile[t~OI'.

,Ell! b. :mi,$ma m;e!cl!ida., Wn: qU!~ !Se d~s[u1.'lo]:La.ban ]O~ (f"J:tiiOlli pirob1~ma.s, pijClt-i!llo~ I1i1l']ar['!!O~, :all derecho Internaelonal, aument."'1!b-:l:rn, Y se - ~lt~f.i!~,Uafi las 'CO]}:Itr-o'Vf:l',sli~, sebre ,la SOfuil!fan:ilal, del estad'O,. eensiderada e:n su :QS_peCl'W ~t¢r.nQ,. 01 sea de las fe:i:a" i!jCi-D~ entre ,~s,t~do~~ Se p]ilI![lJIt.eO, la ~~t.i6D ,die: ,5~ Ia m:mun[d_ad .[nten:l!i!l!clO['i~d ,oomo uil, 'mao, 100 es b. V-(:'l!'dilde.r;a, deter_!!'~don, Lt,ii!' lil ~Gibel'aD~a, <en ]~~f' d-e' lo~ tstados: :i:n.d]'!,!'idu:d~.1 Eiril af.. gu:na9! esferas 3e neg6 indu~o a dnd!U' de Ia llQCi.6:n, mlsma de

:i. R,DilDT' LAlII·Sl~m: N(J~~ ~ $~'tttf;~ty fW.uhing~oo, FIlIlIll . .:iBli:itilll {::ml..eiYe !plU,1I!, ,I:Ii Ji'-g bl;~~e.lQll!.!lI, :1:Si:i!:[1. ;rap,. 11", "NO'~~ on 'W(I~Id:su¥~~,~t"ji~~yo;" &~I;j~'lI,~~' ,POi" ,C] A:mBr,iOO;tl Joom~l ~' lH~f;r['J~""iI:t~ ,~,.

~'!1Il::J,oQ' ,de: [9.~]' -

,~

.so'l:ie'ra]da.= 'Tal f'IJe Ia pO!j:~d61il ;~dO.Pl~d:.l p9'1' 'I'.depd, 'Y l'wego por orros 1:'f:I"t,ctnacio'md~;sli:aJs, ,como E.dmund6,s y Foun:f'~,;!!' Si n emiba;rgo., ese reto al !DOllicepro, d,e' seberanla q.lLI.ed6 50'I~m~liLllll' wn. .caricmr de D~t!,j)ira;'~e~ j'i!.it~Ji;ea~, $.im~ ]le~[' hasta las ,f;a:!in:5 I:i10s6:fkas de Ia rn;~:!eiil:a...

Mi .ptop6siro ,e:m esta etlS:lYO es a:r;mriiZaI" e] ~:l!repm de 00- be~,ail(a~ no en t~:i!iilift$ de t;eo~,ia ]rut.id:~rn 9~IIlOi de :li'iowf.f;i [po]hcdica. :&d.fi!lO' 'qlle 'I~ ,rl1l[]id~me'.n[os. !p'~f,a preceder 3~. S'!I)n ~:'!Ufi'ejQt~ihle~~ "iI, q.l!le, ,so'beralld~, en ~1m~ orlgent:::I!i bht.6r.j.oos.~ es, como va oih-SleIr'!,I'ar..a J~ninek~ "un wf1ocptn, [po]hJol!) q.UB' $i1l ¢.r~nt'i'{.alm.o _,postttiQ.m}~fitif:·;-it OlD 'vi:!;tas- Si, a8Egu:tta!r 'Un E:m1dD ]!Kr.id~j:u

al pod~' po.H-doo del estado, _

M:i respuesta ~ qi!U~ J~ rtl~oln~ po'~.i'"tiCil. tl;e~ die se:iU barai:ftI-.-.s!'; taIiI:~' del, «lt~~l(ep'[-O CO.fiG (1(; la pa.iaii:JJr,a soberanta t l!,(j pmq~ s;ei!;, 'I!i:na e%lP[,I3!i~6n :liDldooaJaiSj. n,i en: viift~d de :U[rI~1: te'Orla socio16gioo.JlU£WGi, de la "It)' obj~dya,~",. ,D~ ,~(jjQ pOIql1ie. el QJ}:ncepto dill: :9oi;Jeranb, cree ]a:hef.h!l.i-O~ t'OOf~OOs, ,e-n, ,d g'iItIi,Pf) de[ dered~!I)· i~.lternadDJij;~], sino porque, eonsiderado en su .sJ:K' nUicaoo ,[pUM, )" en: la :per,s.pec~i'![li. del adeeuado !r.e-l!l'lt;) cieml££Cfi aJ. q,Uie: ptrtenece =,]a:, f]l.osol~a pol~dca,- t:.l oonoept.Q, 'C:.~

~ H1iM'I1'!l _~ Coti'E'I: ,R'''::C'iHd TJ!oi!:!ji"fri'.s:., 'O! s~'[,~f,~i;gti~'~" (ChlC~'J,

1Jn!,\'crs.ily >bE 011ii;';.'ilfi' P-,li'oi:iF-;5. 1~''j'), PI'"' 82 f ,~ .

;J; S~,Ir.rlll:,l~ )L Dj[)1J,I[IlINM: 'T~~' Li'!:w/'!!:,,~ Law' 01 ,jYI!il~~~' (W;i!i_$'hiug;ro~l:r

m')'.IFl.e & !l))., 192'C)" ~

__ '" .iRfJI~\~9 R" 'fOOi..F;E:..,i _ T-r~t~~ C'/il .if';o:j>t~~~~\iiar,(~~ J.:Arw ([i!hi~~Q~ip'l!J I.:J" lti~fi C. 'iibll~[O:1ii .'Co" .1'92:(1<)-.;, "]A JHI!~(i:t~Tf:. wbel4!iCm~ 'i::~ ~mb5giU!I:."". X,fJ' ql,:j~lIf;!m'i!i.'S! ,pl:'ldi::[' ttt:if!J~ p'~,$L~lt;!MQ; ~tl:!1l1 br~, ~. ptlr' (QJ]SJ.,g:Ll:[;em~ ~"1 r~i1.'WU tmt;iIX!l~QII,\i!: ~~i). :pa~a~'Fl.1_, ,u. 'ro:!! ·;:l:i~cl,~~I(l'{~l~;:1!·' _ jurliu Slidjt~:m';~~'" ,WI!IIl;tc (;!jillqUlilt1' ~A~ea [mbJ]Glrl!~ en ,cl. 'Hnr~1e:o !ill! la ~I.JC[-iIJiIliil" :t:ie~~~i_la pa.n ~~I ,~~iHii1l1!i:Li!n~:o (!H ~'l Ii:cstllLtiliio dd ,d.e-r;~bo .!~!['~if,r:ii!!!ciOJli:l~."". p. ~.

_ ~ G~ J![,L'n.:[~!I!.K~ .R!Cth dM: millJ~~~H S~~IlI!',y;~ A! 1Ig-.!l1t~i~i'~ ,tifa~tri~iJ~ GUerH~. 1'!HWl-)~, p, $1!I'l;,

. ~ H8.UO l:'nlifSioi G:~mrit,.Joi.l' • .8~I!I~i·,. 'rmd R'.c.it:h !l!r8 ,Cei!ji~~~OPGrn.N~\t'~6\FJ;:

~!B:er]fllli. l~, '.,; Ci~aI, 'I(:s .. ~" M;erll',~a:~,~ ~ f-l.I~.~Ih,ry' '-11' .ar-il' Th~~Lry ~4 ~~'ol:!~ig,!1:ii.)' i5'h~C'6 .RiOus:r~ll~ (,N(!l~ Yoflt'k:~ Colnltilbb. tr,[ji~~ t)' iPI\m, HJ I!l 0).

~' U~t ... 'I! JmC,'l;In-; .L~llI' ~~ ~~j~ M,fidt~li: .S&I!& (New Yor.k. Vn':bi.ft ~[1!::'II. 19~.9). 1~if1 [.~ ~e~t.crd-o, roll Dngl1:i.t '[I2ii~CL{! ."L h. :i1(!t>t:~h:l1lldi d.! di;!o'OI.::,I:;:i!:' tinlW [;1, (ii)Ll;c(!p~'o d~ ~a ILtii"'[upo!i\l!I:;;ailJdlLdi:lld! d~l e~ta:ijo ewn.ofji d . .a~ La ~ •. ~~;)~r;l1 ~,[~UI!l. :il.'LiIfl-l!l.ILilC :00 'CIl; (~J;iLTII~Q' :a lilii, !;ilrm·Jii3 iJj](b!ll~ 1:;'!~ ,aiiIJ.n~ .fmlA~;ii . IJii.i1: ~1!ldl;l~miOOll.

t:i,tdmecam.en_.tt.er.~fil~o* y e~1t1 &esdna:do a cO:rI.[u.nd,i:ritlJi!);5l sl Io ' I !,~~ri:tm~m~ y 5 egu,i moo, iLl:tjH:cl!f.u]o,loj arc.n pres.u.poofen.dli) q.ue

] I'~ ,ddo! ateptaclo, pH tlielU;;I;s~dlo tiempe ''! '~m, .eX-O!l:5--1'lj':i. ~mpli-

:j L~d, pa!t'~. q.iIJ!c sea p;:f..iIDi~i'b,le :r~.iII&.MJO'i' e i;gno'li'al1@' lil5, ,fal:S!ls

t'(.IoJmitM;iIlJcI.ODe3 G_'IU( Ie OO:riL i.rd~,er,e~l!,[e_-S. _

~Es una Qbse.t\'~}I;;:idn :rdgo ,pOO_:.'lJiIlt~ Pil!1'(ii' p'!3'mI,&sIble ef~, este j..llHliO y hera, l'eJ:e[r,~~ a la. prech.i6ll, en ,e] em,p.]c.:o de h . s pa .... ktll(fas~

A~l wmo' b5: _pii:a,or.as, ei'vU.as; "t ;n(J'A~ han acdt.)! trsdueldas .r.:ecU,{!nleme!ll.te por "'est~Jo" (~Uin euaudo ~u nQ.litlib~:e· m;l;s ;i;l.li.ir{!t-piado es "':repubJica,'; ~, c"'cuerr.?O' 'poIi~~oi]l,'~" y mO' O'.fe,sli:aino"}." t,~mt~,im, las paLabr.u '~~!fii~' y !"prln,oeps"" C~gobe-l":illan;~" Q "'pbe!r~:i!arior::) Io liI.!iJil :5i.d.Q '1;,:,t;l!~!1iJi • 'so 00 r.,a.n.o'",.:g E9W LOQ!i;ti,1l:~ye

q 11,~i1I! .:-;n,galtosa i:[',i.lduod6:m q:tlle e[jjil,il~bia. ej, ,p:oob:~ema desde ·e'] oomieilllzo" .IJ.irlnc:i1,)Mus: C~pr]:ncip8idd;) l' $i~Ij'{gma PO\t~~'iM {'.r~ .. It.:~n;ad, $Q~,prtmiil;."· '0 "poder :5t!!.premD"") s.igt1l.HjllAlli. s.im.pJe-mcDte .' "Ia ':mas. alea iaILu.a.r:idad! E;l!im.e:t"llante" "/' DO ''''180hC'~lJil~:'~' ~Omo

"C ha ,5ign~_n.'c[!jdo desde que esta p~]aibra t~1i.ro, 51], ,p.r:b::!:lC!r<l, ap~ri~ . !;:.i6.n, eFQ. el \'uca'lliu]at,io· de Ja OOO\L·~::a. :J.!'Oll~i,g .. j[n:v:eir,sa:[~~·r;nte. "soil.J,e~3:riifa;; ,es inte~F.f:1;.:I!~i;1 i;;'o'mg. 1:r~aiq~'as en la:rr.(rl. r a;ri~1i '~WVl!Jir:a, en griego, rosa que se s;~.MjiJ; J?'E'-1:£e<:~!lJr'!!eiOit.e ,f~, iLieJn,pBS, dle' J tan

B~(·HI:t.1QI . -

_'~; 'D~.5~~ .gt~'O [Iii_mHO' .d~, vj~lbJ, :[J~HCQ'. $~a ~~, ti"mlbD~'lI 1:.'1. pi:wl)ci0n -l;!o!} ~~hlrIifM J., '~~:L 'Vetlisc sua S"'E",,'!!ii:\$ j~ t~.:: j~l"t;il!'~J'~ Cit SG!llii!'d'.I\g;1\l1~1 (N~w ~'f;~.'lJi;!~l v- '!I:':l!~t' ll!I!"" ... r.si.y J!'i['('M;. ]:!JI~ 7J l!" A. ,GII',;:j;i;t1ft1:«r' ~! P"I~i'~J (_N~w

K:nrl!n, Ylill~' U!Bh1e'.t6~iy r~~ 1 !1:t5) " .

, :ru. proI~o[i" JiiiI.9.t:lwr'. ~u Sl.l, jl~b;ru; Y;iP3' w~~ (If Gm,;ernili'H::~t" 81:' 0pIIi'ne

iJJ 1[l~n-r{!U?l'O {lr;! ~b<!.r,lLllf:,l, ~ Uri! !il!OOo' :!',jo-.tilbJ~m!?:lrt~ ,e'n&-rg,iro (It. M" r.d:~c.n·E!t: .. The _ ,w,j,l-Q ,at GQi:,!~Ttiim~:'J't, Nt':w '''li1l'-l~. Mll.::Mlll:;l.ffI" Co.,_- 1~:7); !!.P- :l~H ')" 59·1,5-),

iii A.~I~R;f,.&[;~ La P,):;I!iii:,tM .. _ en -diW~a.: A"·r.i:sWt~'I!i!!1 (lUjCl; H:t.F,~o.;'" (!fl Ik ! LIjJ.duff'lO-n d4' Oldo:~. on'jet .liiJ diroi:cuon Ii!l~' W. n. It.~,.Fe i.:rni8~o, SQ~I'\l!'~ igH, (~~ro'Sno). lI~(l.M.\:5; :lf~ AQ'iJ!~ ,Sm'J'ii:!f~a T~tlld#~; d\oniile ·:Ir.a[i::l.a;!; ~ A_~,El!!um'o ,;:fico prilh~.~,i'J&. l~, U'~~~!tci(iiil cli!::ChL'.i.d9i !pOl' JO::I: d'(;ll!liljillli~,~ ~~~~

-dkt:, ,;!ii).l!A~n~1'iI' (OOb!Ha:DO);" .. ~ .

,lD ff!' .... 1'f il]l.'I!1I .... :, D,.::, Iii! '~,~p,!:ilhl.HtW~ (hrI~ C~t~ j3lt:f;]_ iil~~ D'IJ,IJ!L'I')!,; BS!)"

J~l~, ~J' ~'lJ.. ,\/'1 U.. .

JACQ;UES'MARITAU;:'

II

el 'l"I1!Y' posela 1:1 soberanla bu;ma-!12- Olgamos ~ 'Bodhil en sus

,rgtpias. FahibTa~: .

. "Jl est iltY beso'IQ d(!' fotnle:t ]3 d4finltion die sou verai netel

pLtr ee qu'il (;l'y a ny. j:u:rjS(:on5ulte~ n;y. philosephe po:Utiqu(! .• ·qui

'I'<J:yt delinic"'}3 . .

"La sou vtral.t!lli!'itEi t5t la .~.:u:i~a.1I!ce. i1b~·Q1.ue tl perpcluiU,t·

..]'. "L:t'" ,,'"-

t+ une. :rep'!~[I.,t~·q. u..e ."''''

·',{ks.te puissance (:st pe.rpttu:ill~·g.;. es diet'lr .• "'pour lao vie de ce'hly q't.d 01, Ia pUi55alloe~'j)1i1 en o.po.'S.iclfui a aquellos que "ne son qll.¢ dlposiuiI'I1l5." et; g3irde'3; d.e ~t¢ p'iti~!!JJiC~ j-U8q_Uf, a, ee quit pl:ai$t ;flU .peup'Le· QUi .au Prince ]:1 reyoq:aerH)'l _.

,jj.Si Ie peu:ple o.crrcry{\ sa p'i,]1ss~nce a quekun ta:i:I!t q·u·iI '!;\'iv.l'3~, en q.ualitli d·ofEider.t '(.,.1.1, Iieutenant, ou bien 'pour' se d,es.dlarger ·stt!!l(!ment. de ~"":!xC!rdse de sa :p't:d~:t'i(~~ en ce cas· U n'est point sou\<fr-ain, ains 5h!1l~1·e ,onici~rz OU, Uc:.'i,i:'e~'ant: •. ou :regen.t, .0111 gouverneur, ou ga:rthe.u ofl. bad de la pu..I$.~a.loe d'autruy"')1 i'i!;::w (;'.si la pUi55.am:,e .absQlue ~'i!:')'- nt dO'nni~ im,'rl}:r?i,rnt et ;simpltm~.t.. sans qu:dite de m.agistlat} it'll' ;iH~ eommi,a.ite) D} :1o~3f.l\t.: de pre~b-e. ,,1 ,f,.:j,t biet~ ·,e:r~ain q ~J.~ ;i;f.'J;t-uy·[d t!'$~~ d' gr: ,.;Ir,t.kU~: dir,e moo.uque- Go~rai'n.; ·elitr Ii!!' :P'8 up ! e.' re$t

. ,t' , iii j' • ,

ilessa,isl d ilepouitU d'e sa pUintif;l.C'e SOUt~Ti!2mi!l'.., ~~o:r4r ~ rnSal;!i'f-

i~~'i'I'£qd1~ ."u. X'Vbl' :rl~d'~ ~I"~n'£r ]];Q[,,:E~. l~?) :Pi.:.o, i:~:5'!H\t1i: _ L~ R~p~M.iqu~ .,.j~ J~t;;l:n, 1Ii~~'t r Jt:o.n Boo:/.~t ~l lQ: CI',i!'t.q~~ fJ;f;' 1~ !r.:>!#',doi: Ql ,fFj~ro,til'. R.~II~

'fhCl'tn~[I!'r!F; \'Dl B.I {l ~49)_

]:i ~1:.ndjl~. [)lJ!a ~~~~]"hlj~d;ll, mill. t, Qt.,., V[U,. P'. ]22:' ".:&!J ~!i"lO d~ r :.!I qi.l 1 la ~~nHi.dMI de ~D!)E!p::.~~:l P.O'r.q11ll!: ~!I) iu.r t~j. j ~"j~"'!Jm:I.!~w nl :rn~~ :10,tO' po~Sti(1) q~~C' la hil)'i:Ii dclmLdo." (Ihe ;!j'J,X l1.i,o.h~ Q£ a c.~rn~.?[I.weale ,. ,.,-. -[ .... Ib",.,·r Bcdin Oil ftjmm~'S I...:1IWIo··l!'r. an.·1i ::I man ilJ<~. :a:r@~; !E:;II;]Xnmc~' :lin

,I.!. L.:LL i J' ~"'.. J. 'or) - ~,_ - ..E lDsa

matters a.f Statl:': ou t of ~nc .f~~;tL ,iilflid. ],il~l'm!! C(l~~. [J.O)t'I,~.! m~O' rug, ". ~ •

by RLdti!r.a, KT.ll.joi I.>c.~" !Lo:':i~·~C1ili. ~~i1~~~~I~ _;q. _ l'L1Wm'P,,_.1 ~:(16. ~)- ;:ij~J., .. ,: .. _ ~

u '~],.::t ~1~r:-~nfi3. .~ l~: ,i"J>fJ!e·/u'Uf. ,j!'~l.-!l!lg! " r~rJJ~ hHi, .!tit tml'! n.!!p~bl~iI':a, •

lti, "]:1"",r,e p.oo",r ~ Pl£"t'f'!_!ur.f\ .. _', . . ,

U "~CIq" Il'~ [~~Ei~inD' Oil:! ]a vl.d::t dli'#' qu~t1 ~el~I~I1C' .~ podd -. . ,._ i'T "'No- ~on m9;'!i, niue dcp9~ tilri!<i)!i! y gl.J::IIrcl~:L~$ ~ ~ .f'!l'd.cit' haJU 'q~

." . -" '10"

I.e! pl:l~c:a. III pucbliiJ- Q ilil rr:~KIi":: rt':'f.QC3iE' " -" .,. . __ ' .' _ . • ' :

1a "Si ·!:'l p'l~MtIo I)L-(j~~~ _ ~t.il podtl!ill ~l~l~I:~o d~ l~jQ.r ·'Ii.dR. ~ ~al.,d~d, d~ i[lfi,ri~IJ. ol) ~tu·~·~, Ii) I)~f:'il .fJOInl d.~J1i!;.1r~' ~1::IIIIlfi:m.~ i{h:::t_;::]CKI~kj,_ .d:c s~, lI~~I.t;:'l1:idilid;: ~n ~ (a.!1Q. j~1) .1::; (!RI ~b~hJ!~~ .:5o~nm·,~~~ Jlmp~,c; ot1ml .• Q Io::nj..;:!l!~~. I) :r:e,g,en~ •. j) ~l;lI;!,r~;lid'(J!i'. ,00 g'VIii!irQJ.-a:n f ~~~i!IIti1ruJ1 !iiii!' hi :.~ i!,i I,oo-j:d ill d ;i ~ n:a.' ,

J can Bodin est:a jus:tamtrtte eonslderado como el padre de la I:t!:Od~ m'!1ae<fna de la S{lIb~ranb .... hra. Bodin, e[ :r,f!'!i" DO posela

,I L I

una sober,Qnj:ai supramundana, Ia caal no de:n~' absolutamen te

nllida. i!!.l ,Per.i,ot' a eJla. D~C1s. e5taiba POl" eJ:J,cima del :r,ey. 'y d :pQ(le:r supremo del m.oit:tr.ca sebre SoW :s;libd!h'O~ qnedaba :;IiI. misrno tiem po :som~:rjd.1l) "a la :J.ey de DiO$ Y ~, 13. naltl[u·~Leu K~1-1- 1 a .Los requ·erimiientO$. de'] oro~. moral.1I Pel"o el ;r~ era soberaao,

U; DI! 'Ia. m~mil ooh, de' Bod~D. lim. I~ ~p. VUL

1) M~:K Ad"m S~ard ,;·So.vc=.ri!'igmUy __ ~ tD:1I' ClJoos'r:'Jil~' A, ~U,ld.'l :0.' moo~n". j;.[;II~~i.raJ _ s.ci~nc~. QilI(.ij'tIT~·. XLV . (I'~_!ro). pp, &'9~.sq~} iIiIoiI. ~,lUI~ti:dQ eo "lUi'! ~(idio ,S(!' .hn1fl:l~, 1:0 lit cnerueijadi entre ])13: :J;l.O(i6n Dltdi.tl"~l [t~l ~rh'~ • .re 1ilI]~~;::b® .a 191 ~ _~q _.b:llm;l):n~J._ ~o en C~;D.t1),:ill ~~ U~;!; .';:~1;.h~11 iif-no ~t:t-!J' a &<tI, ~' d~ru1ilOO {$urHi:ha T:,emJ&"IC!!l'.,. ~p'. ]. n. .~.!j, ~!'d S) J ta Mci6.11 :mo.da.l!i~ (Q'J((I n:tmJ:j de~ .pr.lliiJ[;~pc'.· oo:mp'[~i~I:'lU,t'lI'{" ]lb~t'~,'!J.Q dl!l' c!ll&.lq_i,id~r Icy .E!Ob~ }i! ticIT.B!" \,,&-.:i~ :tar;nbirn la GP1n~Oil ..;~r.:l pr,o'!!:~)'r Cli!sil1tM Mc:lJwiIi.in ,;slJ!br~ .Llo.tI~iIl Y' Holl\l~ et.I .n~ uUclJIlo ; "S6-li"';:' iftzignlty :i''[I the p'~IJ't W<Qdd"' •. M8ii1it.~, wa:J ~~mer'o ilk ~.'9.:ID. 11$ ;t~r~g, que Badlil. ilierit9ib.I.\e~"!te'. h.l.t ED_ (;ilel['u, med!ld;JI t!i~!;I ti!;'~L'Q' de ~ ~ad N'edll1 ~ no tlOCOr.riti [iJdn Ia diJti'l[1:C~B. cl!Jbj~rt;:i! JX!I!i((!n!!J([mll:~ue .po~ Hobt:lo€!$ '''l Al!;5!1:Ln, .f'.~ !!ii muw <CDl1it~Do ~i OOOCr:fl;D,O :. t.tSp~t.ili£ el .iii$ .g!!:ntmm y ].a Ley .w~;stLtud(ooj!iill . .0,;::' :Ua mDIIl:Elrql~!;tiJ .(l(:'~t"~ im~fii);,. In!'!;_ p~:rq~e<._ (,~ su 0fL:fb~{lI1I. cuande ~Ii:: U g;lJU a iZi]~ tW·'J;!i ;rrnno .t:'E J,1:'l'ylotlh~nd9ld dl: tit_ !l?m~)~('~ dlll~~ p,i'i'V,a.dii. ;0 ,3; .lQ:I: p:rec!!:ptm. d~'l ;w ~ ... ~nlitl-T~l. 0. fI .IM! "~e-~ del rc~lIf',1~' OOIil!l.t;io ~:;!l .ur :5a~i~ ~~lil!: apL"!f15.'5ft eJj .u:ucrdo .E'!I,ifld~m.ml:a[ ~ft el c!iI;ill lit: ()r~.iJbui). c, podf;'~ del p:r].lJ,dp~, .Jal!; kye-a y t~Ef~l~:;dl::!:!l' ~~lllD9IROI ~:n_ l.orl~. m·eui1.!' l~ <L'!;~~.e&'/.diH f!- J~ dr;ftmOB d~ ~ pnJ:p,l.1f, L~ N4lCunzl,. de '!lJ1000 qnr-, ·iOOJIl.Q' r!!!J,I.~ llUlG 0. B 1J!iI, J? l"(Jofi II.! iii G.i!l! al~ irz!l! ~ 0;11 ~_r:;;n. l!.n Ild~, in el Ll:50 00:0. 'r~~.P;: ('I H . 9:1 lia:be-l'm~g,. ~tC!i ]J.<l1l1lU\! de: .,.,i~·a pt,ctlili;ii"r. de~ El:o.di1il. (WtfiD.dG ad'tl'ffi:,t~ en ~!t!:I :iiLle.a cr~n;;;:iIi ~d!C'1 .a~rte:dLu llIiltil.lr!tl) hil.ibo ·d'£ ~ ~Ilt;:KWlldo pOl' :f;n~, 'OOri~Ul t~, pCl.$~ei:'.ror:I:"i!i' di;!: lla: Wb·!irr;il:rilf3i, Y. ~1 e!!1)C' !mii:l;d~ 51: 1!:3,I~OOq. ~! ~.RIi ;::n;;::rndjiild::t di~ 'q~lt· b~ibb Sh~p!u,;t, (ii. l"E:II a m;i~;ild 00 f:l!n~lno" 8;bli1 ,e"tll~l~:t.g(!i. sl1h$i~!c ~l hefitj), ~e q.lI!~ -cl wbt!itaM! d.e :lkidl~ !1~r:dBl~ i!O~Q; ~\lj~~O i111 c;I.c~r:. '];.10 El:Z! CIUJ:il.'m, Y ill nlngU[liil, ~q!' J1iuman~ ,l:,uSl]'Im~oii, dif..:;re!lc.Sa-.dOl, ~c I!i!l~ d.1}o:remD' :t:!<i. t!-m,. 1.0 que' w.:R~liI tUl4!: 1la ltIi}rJ ~1.I:.iI, ,del ;abi'.O~utml'lf) .poh~lOO'.

S!Jobr~ Je;i!:rll D.adjn \'I'.!s:!i$oC' 'R,OOQ CH"U~·.!:R.~~ Je~r'J,: ltl!.1'd'illj .Q<!!:~;;;W" d.e l~ ntIJ'l~&,Uqtl~ f;P'''fr~'5, J:9H!) , . .1" F':m.."t.lIU£lJX,; QCoI\dlij1't1~ d'i:)n~m!!;,!H!'!:' i:f.lidi:.I'e~ ~1!pJ~~fJ; E·o~in. I.O(~·'IC d'll !.'U~ sj·Cd~. vol. Xv .(1m). rO!J~&, i,-2; A.. 6'AR-t1SCl!'~ J~rJ .n·Gltlin, f.llfHi;'j,tI, HI1!t} ~ }?JPRP.: MUN'kYr,: V~r iii: 14. ,MJ.rw:~Plti¢

- ,." 11';' '." E·' "J-' , .,.. -[ •• ~ ,;, 1 -..:r

)i _'I. ~~ ~!LI' ;;;.... ~ ,~ ,: , ,t _ ."1

ne:r et ~~\l!II~'5~,ir.; ,e,~; ~ ,~~t'", .tl',~ tn ~':t.!:y ~t',~',jj,iPO~le tut,U .san pout}{)~"l",

-," ~~- ", ; '- ' '. ' ---- a ,'- -;. -':-""' 'I~'

a:U€~'Qr:,tl!!!", rl'!~fO,ga~iI!tI s.. !t'~ .!tlUifcUinli!!'I).~~ - .:- '

r. II 11 - -,,,,~ ~iI_ II ~: p. ~II.Ii

Ahola blelll1", ~'q,u.'e: ~tgni:Uca, ' ]JUilSSrfIil:C.f' [uI;.i6,i;ll~:'ut,1 ' "'I.e pe"tl.,pttt

,"'u;,;' t_.." ".,,; f.!'%li!j~'''''''' d',,,j1,"'l' n, 'M'roi! bUnu'e .nm:ue~:{ do .... t.l:I!f'l' htl~_ ... _-, j, ~ J:l;'a' ,a"" • .:;.,,~_,Ii+."-'" ,,_ ... - '" _, "',1:-- _ 'i!" :Y - -, _ ,',.' -' I:"_r",--.~~n~

d simple~n.-et1t ~1i2 ~tI;i$.f,an~e: ,f,mI.Ve1~~~;e t:~' In:rpetl'lt!ll'~ .d: quelc~t'l.'j; POtt.f' d.i~i'P&eT d:~~ ,vt.e'ns,jI ,(l~$ ,f?.rTSlrJnnec, .e~' d~ ~o~uJ f es,ta~ ,d! ~{;Ij!1>

- - " :r j ,; ,!i. • ",! _,:t. -' -"

plai'~itj ~~ ,:VUif.S~ ,~~ ,~'!!t~'~w ,U q'u~, h 'v.rJuur~ .. ,¢~[ ~O~l.~ 4ll~:r.~~ que l:f':

p'tapielai1'e' pe~t dO~i18-t run [~,i~t,t ,~~rt'~~~,t es .$hn'pl,t'f)!J~,~,1 t, $iUIIS autre C.l}jj~ que. de' sa libJ:r,~I,ire.~ (jill~ ,est ~a "i'ta:f-g (]on01JIt:t(i~n: er (l'~i, ne :re'1;;.o[jit, plus d~ CQ,ilLdh:iOl!!!S.. !!!Stia:ilJiiL uue iP~dait1f:! et

- ,'1[1 , .•• ;;:i}

"1'i:"~ul'ilpJ!.L'8 • , .

.A51 ~[~d' j\{,C]:r:a~"q-lii'.e ,t;:;§',i: didse dl~ f.'un<l.:I?'~'~'~,~·

, Y "Ie ,pcdmlt pr,it:i,{!~,p~~l de La m~j~~'~~ !s[J!IUIy-el':1IJJ,ne' et pUiSSilUl C~ ~ b~olue, gi:st. p~;ir:cd,pa,le.me:n~[ :<1 donner ]ii;l<Y i:liiJ:Ut ::n;thje'C~ ,c,n gcn~'b"i,l ~:~$ ](!IlliJ: CDn8~mSIllJ:e:Euf',,~

- - ;'.' ,',. ,JL - '-"l~'" ,-",.

"L~ ,h,r.nc-e ,JQUWf6ll:[ij "il'e.!:~· ~!t!'il'U ~ ~'~itq.!I!'~' ~t'1.t(;'!' qt--litll ~h,~-u' ',,"'"

"L« Priil1<6' .$Ou1l't't',am ne do.~l: settfJ:e,n~' qt:lrf. D',ie.'U"'",~

"La ~oitlti!!ff-i1i'i!~et'e :n,~'t','I:t lirniU.ejl tiy en p!li~t1.J~(rtJ~ ~ny en char-

- "'1 • ..-...oir'j.~,~'",. ,~_;;;,·""t,"··:2i!1

g_/?, .... , , a ..;"'. IIlLO:.,'" ~~ .r' '_$.... .-'

.. -~. e- •

.", Ii" 'irP. - J"'. ~ 1]" ,. :ild'

'~',A:!' j"n i1,~\tt ¢!'1' ~, ~m{,l,i(\~ n~' " : .rt'1~ , '

",Ot 1~:t.I:~' ,uins,1t que' ee g-t,gnd D~ J'.vMl'U'~~'itli, '~t~ 'fJf.:!d t~i.'M ~~'N; ,p~~ pareH II h.i!'Y' ~tll.end!U! qu.';i] est -LJlfhll, C'il:, qUi'n ne se ~'!'<ClLoI:t Iaire 'qUi'ill 'Y aIyt, deux ehoees llf.l!finie$j ~r d.em'05'tTI!nion

-. ;a. '! 'n"

,I ~~5~]fe; a.MS8~, ])01Jl.v.O'[lJS no-IUs trlue ql!Je ,!IB ,l!i:'m~ q'I!J~ f.IImi~

:~':~IlS· P~' 'II:O:l'nm~ ['~ma~ ,ljl~' D',E~~t. :ri'-c' ,iP~lt Iaire U'.ID :8tubj:ecc t':,_~~l a' h~'yj' 'q u'e: sa :p!l;~i~$aJnte IllC ~,ij)it a!llea:nde·· .. g~'

III '

l'i:! ,r I! re 0; off. tl ~ fJ;')ol}"T ;iI!--W'lr~t& ~t- ~!r. e.,I~ h'i'!'g~: 11 ~ m I!'loim ~,;!: :!!I' &i .rn,i)-/lP!'n .!'il\ll~, ~iIII CilU£l!ili(~ de: j!!~;;i!.,g~lr.;lil,1tJ" ~] d>e' ;I)OWlJ~:B,i~; ~i tac m;'!m:~riL ~~i!:'C:\[ .. uiil" ~ 1%iJif' troi!l,~ft:-.fe~~ !!t' .... ~\tI""IiiU qi.iJ!!' i!!l,~ ,~B~ ;y ,i!l:;!' ,~,~~ U!'ilrn~~ mCl(i'.i~;rt:olI: .r,Q~l!"r"'!111J';' :p~'M, _~,r.}~:C\~lo ~, IjQ tl'6'.!i?f'Lfndr,;rl'lfi ~' ,ife8f!1ll1dd~dii!',~I~~!l'!" ro?lml~~(J', ,t-'ilr~ ;r."F[I.r-!!'l~~1.(),: ~ ;!!~ ,~(,. )I ,t1>ii!i1~ 1!1,(: ss llt~U{~ ,w-lll~~!e-r~d'lll ~G!l!i(I; ~j, F~r:'!' z. ""r.!1t';!"'.;r~~~,

pi":-!!!tfil,g-dil'~~ :y _ :!io-bITi:i1;r~mi.'!'. _

. !iii]! ·'1l:l pr~~lt-w D' k:!; #~i:-l)'~1 ;(]!I!l' ~;!';I;g; R4'pni'IJfiiOO: ;pwd--etii ;fi~~"Qt' 1:i1i\iJ~" '~~.!'t~,~il' Y !1fll;j."fr1~m,f/.~~!~ 1!!i~'~(!d'4!T _~.p~~_r~r;lIl.', 1'. 'jI)i'r1!~:t!l'o., oil: '~~:r~~~'!i'n tH~~n, .'t/f! d.~p.o1;!g!!!I. i!ii~ ,I~ ili1~H~ .. arr ,i!tr.1 ,/,!Ci'Y.::iRil'$, "1 ,~ rr,tffi! d_ ,!f'~~ilId" ill, $lj, .mWJ(i1 "j' ;~,~I",'!'!p'i:dB' dli'.!!pt.l~ a. .q:tliie,~ It! ,plm::ru, ,J,d' Ui'b-JI\! f,I ~!'i!t;4Q' q~LI' !!;',(, .iH'QP~t'if.:t'r(i l)~!I!1!~~ .e~I;~:rt'gtI;r _&~~F ,l\I~l!':tws _tJ1~l!\tIIHU,~IM 'Y ,~P.tii~JlPl':i';ib~I~, !-lif~ '~il"'l !n~)Lh'IJ' ,q~i':: '~m iibe-IRlidili(~, :c-o' n1~~ ~ h ,\'e'OOii!doi::-rn diot1!nci:O-ll~ )" 'qn~ no, 2Idrul;IIil:' t(tJ'.idli. ,cian<!llidM~~ u·c;,'!!, 'i,'.~ pc:~~C(iO:nii,d:;i, 'f 1-':':iJJ~!;"10!ili'J",

2;], .Ai( "e~ ~Kioni:iir,1t6l q. ~iIL1rl~ ,i,:'p.:.i:f,ci!rJoQ (!~I: ~lIli:l?I'o"',

:H Y. ;:·d j:l'UIIl!i:O p[imlp.:iM 'IiI.Y;! 1:1 fil>1l ~:!_S;~i'iI_d, ~l;1t~if;U1;[1 )' l'Jodr:.r :alM1.I]'I~ ,_ oomii;:()~ p~'.iin~i,p:ill'liIl~:()~ ell odISiir 1~)c(!5! ~ '~O~ ~i~M;.~ ;:L1 g,clfl..iim~ :sJJ} ;5'11 CDh' al: n ~ i '! ~I ~ ~"jH4.~~"

::;:j .;:t:J ¥,'t!~hr~~~ ~~~4],H,;; l';!;j' .r.f~;::: 1l~e j!'-illlidl~~' oi:li'':';I,ml!Qlo ~r~I\Q >iT. D~'f.l1'" " .. .li:J P'I' t.twi'P ~ &i!~i!':!'.:;i I!']!!;i' r.! 0 jJ\I ~ if!ili ~ J.!IF e.i.l'.d.1' i:l~ rn ffi efJ'!;;:" ,9;i 1~"" ;!J ,Vi .... '" .. , '~!!, ., 1:..6 rob.~'~n:fa nil) f.stu ii'm,~~~,ga ,~i' !tl'1 ~tft'~ (',II1'~~ilI iI'ili fi~~tj1J(t d._;-

,tC,f mi'~~!;~(Io"·. - ,

E-st:l, per'l:ecr:am€r.tte dar,a I!I. posiciun !l:kl' ,EIl.lO:.Um.1. :Ptlle8l0 ''l'tl e' r'~ [pueb]o 5\e ha d~po.liad:O "I [pt.i.~'!:Iirllo a,u~O:lu:~][[J,eilte de ~M podu. 'r)~ta it.tansfct.itTo al soberano, e iIJiV~d:r1D (;~dti. liL. ,e~;roilJjC'e!S el soberane 'Yil tliiO' ('orma, F~!l'te' del pueblo y del (LlIerpQ r~:oliti.oo:r. "qneda :S~p3rndo ,del pueblo", ha 5;~dlo '!l;i))]1\1](rl~.d.o en un, toclo", mJJ wcl.(l Jepts.1'ad,'Q' y tt'!i~ti.~Ji! d.entt,ej. t']ii1i! se 'e:riI;Ci:rr'Im, en :S!J.-] viviente ~'~er$OJiI:il soberana, y merced ::11, 10' eual el otro' todo, €I redo iitilllan:eu:te- del ,CUlfl'PO Jpo,lltkOl!, €s: gobel"Jilad,o. desele ~,fi:LW .• 'GuandQ Jean AodiIii. - dice que' ,eol ,p:r,i~[I:Jpe seberano es la ima,· ~~Il: dJ3 D£o5" esta. it,Me: -deb~ :~.fi!,~e:r_p«:'~ne (-Ci'n, ]:3:, ,p]e:t1:hlLld de ~J[]. fU!et1;a:; e imptlc:1t q'!lIC' ,el soberauo ,-m-n~edd)o a Dlos, !per-o ~rLie :n.o, tiene 'GIl~8 Ir,e'n,d:ii~' euentas ,s]1ll0 a tl= tr,ast:i.erf:l!if1:e .e'[ todo [ioUti!l:.o 10 mi:s~mo qI!C .Dioo 'u'.!~.;'${;i!l!fid:e el C05nlDs. Una. de des .. .:1 so-hel':;mi~, NO ,si;g!~Hk:a n;ada:~ ,I';) iimp-l£Ca. :pQdef' i5i!l[p[',emQ ~-e~'un'~'.d() "! t;r:ascendeni~ ,-'Il!il) en. la lI:;us'pide'[" :SlrllO' -pot ,rncii:ma .'f C' if~,13, C~,IP;;tr dEl~5~S ~Oii;l!5i 1c5 5uiblectl5'''}- q ~.HJ g'Obic.rll:!l d~&~

~ ",Fll ,PJ"~~(oi~ tJ5 I.::I! hrJ~~1,1: d',!!" 1Ji!(I'~~", '

, ., ,~'l ,"Y·. ~d fl'j.i~~~,Q :r~m~ !'J.WI:', Q-~' .~!!!I_ pi_1'),~ .-;\9'b.rt'~~~(.i' :!1'!,1i pfl!!!'rr;il,' l~a~~t.l; i!,~ !I)~f,l(lO ~1IJ\li'!'(-.j,']:N:,k,. ~ m" ~~' (:~i!I.'[(I' ~~, 'L'f.i;r.!I!!'~ J_ PD_ P'~~ ]J;;];L~ 'l]rI~ ha~~! 'I~(~ ~<:, i'i'l~,m't~.illJ' _[iQt de~(l~~JfilIelo:l~ JilC~~'l:1,~if~"", ~o:Irn Im~:u p!J(I.'~m;OO. H.[:'d:r.ii!1§i'['

1ii~l~ d :p:rJf~~l'!~ ,~~t-e b~rn~ ~Lri~).,t~ldQ; "'", ~!fh1~;j;!illl~, it:' ilfi'i~rIi ~~;;: l)tjOO,, -; IIlI,f~ nmro.c l1J0:!I" IgLl'::& .il: ,a; ,II! I1iIng~1,1!1 :!1imbrlit<!:h, d:1iI: Que' 8li~ ,9iIil!!.6;l'M:;I!cl; '~]rJ\I:1l~~

'-'~IIt]lU~~;~ocl~·',. -

r:ad:sO"~ en i'u[,ar ,(Lc ~[IIf~,tlt;) i3;t'i, tefrn;h;w~ de dereebes po~~~lO! 1'1;111" €91,!.Jl,d:a - 0 pa!~·ddp~d6;u_., U ill. bien mu·elf:iia[ d~~ei!;mIn:ado

t" ,_, ]_ E. .,

po~eido pOt' ~n(il't. ,no, pued~ [p05eet'1\f;}. ,otto ::Ii nu:s.mo, tll.ej~P!l% r

,sdllQ ,puooe plai[lltear5'e una cll.testi6n d~ ttai:milEirelU:Wili. G do III rl\o, dOn. ,Perij; 'Uno, p"yedc:' po.seer un de:re~.o oomtil 005:3: ilillt;c,[otlillte ,m, su ~pliR ·nau~raleza.~ (Omo a~.go pel'lefiled~,be' ai, I~t Y ]JOe ;r;:e.rJo... adema.s.." O~l\O\., ~om.o !p;t:l't±!:;i'p~i:in.,n. Dies po.s~ pOol esencia, el d.ereohG a mraJiJldlar; el pH,ltblo lK\l5.¢t:: C'S8 mlsmo d;crdo", tanto poI' ,pa'[I~dp~tdQn fl~ e] derecho, divh~o cnaneo p~'r c~cn" cia! en 'La :medida cU, que es uu dereche I~;l!nn.:L!I]lo. ,LO$, "v,~(;"l"JOi"~ del yiiJcblo ;00 dlputados POI." (;1 ,[Ju~'blo plSce::a (prnegn reallNlefl~e) este det¢cll,Ci' 5~() '~Om6 Jti~r~i6p~.{,;k\n en ~,] ~h:(,ecJlo

riel 'pUleb]o,.~ _.

,EQro¢'ce'~5i!. ,en, :rca:Hdadj, e tndwo .en. el ~o' d~, hl. mOna!i:ltrili:~;'" -Pel'O n.o' absolute-« debiera haberse mantc,ri.i.do~, dado que' el

-. _'I .,. ...l1 1 l,,·.. .cl'''''.;:!' ' t ::I, n....... el 'Ii'i".'"'--

prrnel,pe es ,~, -- 'l,!'iI!cano ~Jle 'a m'~! ~~"~I;!!,, ~ {II 'lJilI'j~ 1;JjCO< e''''''; '" ,~'~"":~

blo, que su derecho en '~;;II] ca,padda.d es el 'iul'5IDI# dereehc ,dd y~"eMQ; del cual. :~ i;iid,o .h~h'o' :pari]dpe 'par dep6.shoQ 0 'fidei,oomii!io de'l pUiehloj '"!' que s..igue d.e~intjnrlokj! el ptllcblo ,en. ~u:gu de ,hacbe'l'~le' sido d.es~Ji'r.;JJ]g:lV!O ~rii!J til'a~.:rm'j[·9d? a ~L Par truiDit"O", ~l princi 'p~' t~,drll~ 'i:jl,Il!'! haber :5Hl0 ~$.de!tail(jl eomo en la ;t@~pide ('il.lIa.s, no PI!}l" encima de Ia ~spi~e) de Ia ;fM:rl!H:;turt~ poUti~" '!l;:on:rJilJ! una pa[,~'e' Tetntii'ffj t{di9 dhd to--liO'

fy :no Uri! todo s.ep~noo) a OOfilO una :per,S!';Icoa (ll[!Dhi,olQiiI;dll _pa:r,ij,

~ '" _.., d - '~,," .....",;;;'" 'Ii,._... .;:;" .. ",,,,,, ••• ,,l..,,..,lj "".1 e 11 iCU~r.~t) 't"lIj}]]dm

e.1, eje:rcJ!ClO , e ,~ ,!(~~ i,1:.-1I. ..,'LIl,LUL.lU"U!,.".. -~' "J[,-' if-' - C ~

'qjUe tja:J~ 1a PQStsj,6n, de ]<1: misma en :uka:ri~:f;o eomo un mii,~ X;im!!) de p-i!trt~d~(;£o'fi en ~5tC derecho llHU1Ui'-~lme.nt.€ :paseJdo p:u;' ;e[ pueblo". Tal F,Dnclp~ =01.'1]10 ~cepto jaroils se mue'~.cdfzQ. e'n la ld~wria ,hIllm::a]'l~~ :salvo !quids~, en cie:r~ m,-e d:.id a, ell: el caso die S[ilJii. Luis (L1IJill ,IX -G8 F:r,IlJ.-u:i~)= btlibkm esi~~do !5epa:raldo del ,pueblo pot ]~ wnclki,6~ e"dst.e.I~;iaJ ;fx~:1f.ida, ~ ,et ',ejercidQ del d~f.'eclto, a !L]}~mdar,. Peso jamacS, hubiera estad.n:; d.l1dtUdo del 'pll~ibl'o en, Clli.:r!!ntn i1i la ,iPO~~Oill de !(l'se derecho,

:28, v~, JcMN 'B!om.."I.I: 1R .f.g; R"p",~liq~.t!!~, ~[lI .. '\i", pp.. ]~$i!I ..

e:r~. ilii>aiti:fal e i'f.lIali;enl\1bt~,~ 'Y' a ·Utl .e!x,tr.r.;:mo t[j!a;H.e~i1Lb:le que ]00 f·~ire'Si des·b.'QI'lI:~,d~· y SUs. (]esoof!id~i!_U1;.s s:egUfan ro:l1I.8!M'v;:tnclo' ese (lh:rE~'CJflA' ~[~ sjem.lu'C'. i~'tdii;perHJimHe:mf:[lre de cnalq ulier CQu~ ~jJ!ef;mcioo. so·tIDe· l;:li. ''!ivl't:l:n.t2l.d. de ]O~ Sou fud!il,Oa.

y ,oomO 'l!st€ de!N:~ho natural e h'l!aHet.i able a] poder suprt'· . mOo r...eshti:a solamente en '~;;l .P~WI1i.~, de] rey.. con ].'1illS~c.to al !Cue.if'pO :polhioo.; p!!lO irl!(]t'per.uiiellllte:meDte dil1:·1 ml-srno" el pooe.r del m(Hla!l'~ et-a :5upr-emo no sOlo oom(); ,ei voiler :tIlf'lacS. sobre!8.tUen:!;t· de ];;i!, part·e m~50 e']e'\'iiilda del ~'.;ue:~·po pol.hi('O~; .s~[])~ comQ un ~ef :mOl!larl~oo r !S;'Upr.en:l;Q; '1i'!J.I.e' gX]5;t.:Ja por 1!f1~,ri\ma Idel cuerpo pOll:tk'o 'Y s,epQ::r4~e~~tt!' de ,e:l Asi. d. rcy reinaba sebre sus si.bj)jhll)s dt:~de lo allLu.f. Y 5Ie oct.!l.pa.ba. IiIDd bien ~oml~n. desde .atri~aj era t~. ~nl:.'l!grn }" senlt.j:a:n:l!;a de Dim (privU.e,glo real que i.'boa. ill ir en det[i:mcf.llw ,de D~, pooterio['me'!ifI £e). Y GJ.:I;IIlqu!{:r :restrkddn irlIi3" ]~ sti.pren1~, :i:li1de.peJJideiru:Ja "!f p!'\,'!de'.r del tty .• (iJuic@.· .lmCRt.e podIa pfiiWeM.ir ·dle: una J:iibr.e y :gr.ar;:i.osa, o:m,{}esiCl-;n. 'oror-, gada ,POf' el m.OJJ.~JI."·ca (aun (:uando", en '[I~lM:ad, eedfa ante la P·e'S.iOIl) a tal 0 ~]es paJt~s del po:p~b:cliiO< wtM ~~ ab,"~.jQ. .

~ T~d era ]a. [dea. 'J' e.] p-H.ilp6siw ,iPOt· lo~ cuales se ;O:J,Ctl1l6 b, iP~b:bl'a sC!"!{Deml'll.a:.;M No. :podemo5i ~~.'plea:f ,ei .if.';t.1nce.pio sebera:!1J:la. .SJ1n evO~F ~ :a.1J,rft in ad v e'rti rl amente, ~ q.IUle-Ua ,d~iv:fH::idIJ ·mlg]nal.

,.. ..

-c- ~ .E.·I ..... ;0; ...,... •. ,,"" ~ ·;:;1 .... ;I~ .... , ... ;.l..;, 'V ~nli~[i\ff~ C'1'IF:III·if:L"'a..l'~ AI_" h.

,~,: .-!,i!.~~~ 0,;;;0, "" ... :w.:, 9' 0;;:'. ..iUJ::'''''._.;...y.... J' Qi".;:'''' ... ~~~1;.or i!' ~,_..~~ ..... _cy,v 1i,I, ..... ~~~

1l.Qd6n de &Obemnm;~'

Soberanla :si:gnmca d:G5, ~a5:: pi('im..eoo~. u·~. del!~c111[!i 31, III i:lflde:~ild:en~;;!, Y' e] :PQder s.up1/'Cmoo.. ,e]. ,CU:a:[ es :!I.n d)t:l['~hQ

':ro. Q.uigtl} ,do!;!e!lr '~~li d '!,l)OOlbubno d!!: 131 ;t)mrJ.i. ]W1Lt.1Q. .~ pilbib!_;l. ",~;(l;Iti(!r,aII.o'· (od,d, bil~ ~3id:1iI: rnift!;r'Am.'~:.~ "l?' .~~~lt.jI:iiJ~.'i,!!!f1]1 ~~r.~J;tri~. rr1~~p{l'J ~ ;i!mpik::6 3i[1J[5JI'\D' en .e.L .Iimg;u;_~~~ ~!J1'1'! ~~l, ~~1~l~b;:~:,j<!i:I' ii::LL'&.l.qUiU!!:' filiilt~:I:I!iM&ir~~J ilr'!'~~~_ldilJ: de _ !m~.t~,:cl:, _ ~~~.p~~iI'il:l~, _f.1(l~ i!.!~r.i!~~jl;'CI: .;'j ~]~Z SI:l.pu.[-or-', Dill C~!~"'" {~~m:' .~:!'!'l·mil!. :rei~~~g!!;t;i} ~:]~i'!; I,I!~ ~db;!LO dod .!\~~ fnll'~~ C3Irl!J!'i V; .d:L~. I~;j) en ~.~5J, 'q~: ~iC(!; '.";flILI:'!lI:tI:l~. e~ ·1!}:f!!l\t!ll1!i~.Oj~~ 'q1l!!! 5e, ,.,. ~ II:lI:m~. 0'11 aillitrol." ~emi' S(jfl.l'j,~~D _ • ~ ..

n?~'unll e t'tt~tie~(};7J'le; segunm~ un de>reclro, ill, una iridlepe'Ln4tD' ,eJ',a t un poder, los caales, d:einitirO de Sil!l esfera, SQn sllp['€m~~ d~ l.H1J:il m:ame.ra ab.:m,{tt~a 0. lrtrsc.endt1!'JUe"" y ~() ("Om,iPa"'il'diwme,n~~ ~,~ tampo~ WIno Ia pll'fJe:' -m'b s,o,1J.r,~U.t"!nt~ del WilD,. h O([\OS, t~:rmjllilOO", e$~i4 sepamoo did :ood'o;, a[ que g,ohierflla., -el 5O'beta;nQ~ y ,'~:~ :h~dep7nden(;~, del sobera:!1IIY' COn :rcspectl!) a ese ~odo Y $l,m:s lJOdel"~,$ ,sQlbr,e ,el. :SOD. :!Uj'pN~m,os,. Su In,dcpend.encia 'j" poder no sO"n :96]1[1; :t1ll,pr-em09, ell 'f.t!la\!i,~O,n ,C:QtI1, >Ctl~:iq,uie.r alta, pa.I'~' del (:Jl},d,Q _poU~OO.f. ,1t,untO clma il' pa;:rtG m~s ,e']r;::~l::'l!d:a ~ ~,se: ~!:(ii@~ iSO~, ,ab'GOI:~:tQ.1~,~}l!t~ SU:pi"tU!lOB,. ~' ~ea que estAn ,fior eucima dd, ro~tQ en CJj,eS;i.ipf4

I.-a $QbBr,lIrn:~a es UJ[]~ propiOO_ad. a,Ds61:i;it;J, ,e ,~~cUvjMb~:e, ql/J1e ~U) .ptl~de ioo~t~€ll' nj admit'e grad.O$" 'y 'qtl~ p:nenei!.;~ a[ .Fl~'bG,rail!!). ]Dd.epefid:ient0'~nt"C! del wdo, po,lhioo:; por d.ell!::ldll)) ]1'l"O',Jo.,

Tal (5 ]a iSol1beranf'a :g"E1l'1uilla, ]~, ,sol.e:ra.n:i::3!, que g--.ey~, F.J'O'" $t~ ~]oo tey.es :3ibsoh];~ji ;n,oo.on que he"rwaroiIJi ,d:C ellos 100 eslado,s, a.'bmll)J:~O~,; 'y cu;ya pletl:ai ,sign[(iC$l,ddn sa.Ul) a 1:iJ.!Z en el estilJcTo, )les'eUaJlOj; )' m'ucho, an~e~ ,d~ Heg,eI. ell e] .Diru' ,kl'~t~'l: :ll;Obll!f!,sJ~iino. .,,' . ,

. R.Je-iJ~amoSi a C!sie res,pet~fi l:a, ][I!oJir,IdabTe:· p4i,gli!l;i1j die Hobbes: <:!P.or CJ\"lian:t'Q el aClletdo de ]~ 'iITla:turas: :hrnciiUJ'Ili~[e5, es :!U"ttu'a]~, dice ,:~O,b~1~~ ~l~~ d~:]~ I.w:~bres es ~o,ro pot ~trat~, 10 que '~, A:r,i;.lf]C'.m.L Y P;0'l" OO:l'lsl;g~:~iIJit:e no, '1:5, de eKItf,ih].~i[" que se pre. ,CbSe ,til,s-? ma$ {;j)d~~_!ji dlel (io1.1tr.;'U,'Q) pat-a ]ogl'a!r "Iue 8-tI. Actllerdo, Ra, _ eonsts tlite 'Y' dhlra:&v~: L~ Icual es YiD _r:'-Qder ComiUiIl c~ paz ",d.e ]ibnJT.'L,o~ del :1J;e11(!,tl!1"' y ~e ,d:iri:gir sus aetos {'11 pr.o de-] BI;:'IIebcJo Com(tio,

"Ot, ~ ," ~

, ,. 'at iIJi~!ca tJIIJiUlieIiil de eriglr' ,e~~ P,orler- Com;un~, p.3ra, def>cal~

d'e['jlos d'e UiIl;.'li,. ,~fj!v,~:si'6rJJ ,de ,EKtr_anje~, "'/' de l;;!~!5l inilt5~kias de ~mo y otrn,li y-~ pm." Qi)rJ:'siguiem.e dia;iI:'le-s, la, .segu:ridad ]lelC-e~:rla ~ra ,que p'1/1ea.~n. ~lhue~~~;tlie de ,~itj, prOlpJai irg-dus.trig y de ,nos: f!nl~9- de~ ,la, '] Jiel'l',~ y 'Vl'l,\'l:Jt ('onttlJ!tO$~ ,e!J C'Qf.tf£ii~~:ti:d'o' ~did.Q stJ f:1Od~f'".'1 fU.:1'~(J ~; .1lP1 ;Fl()mlJ'f'~~, ;fJI a: 'Hi!1'a A.;;ambt.e'a d'~ lmfJ;!! b:r~j

'q'U,e P'Ul],d4 f'~d'uci.r ~I]das ~m :Fol'u:rdade-$~, /JfJ'f' "~fdaU.dad' d~ votWlI' en iNn:a ~E.ila Voiun;tj:id:' 1'0' cu~' qtl.i~~e ae,c1f'j! ,d~signi!ll;r ~n, lIo,l'i'j,Ott, 01 iIl;t;i!a, A$l!l!mb-lca dl'; ,k()m'~T~S' ~ iI]'llfe' ,en;M},N~ a SitrJ' pg~'$m~~,; (l~l~ tMiP e,t '1itl:i;li~l~Q. ¢:!nnese l' te-wtuozli:a '9,¢l' Auror de ClJi:il!TqllJe1; dedsion que em ll'o[[llbre: de sus ]jl"Cr$O!l'Jlas, ~dop~", con respectG :II: Ia Paz y b, Si1l~rjd:il_Al Comunes~, 1:31, per.$on,a, 0 As amblea ~i!'i!y~d4!ls.:j ji' ,q-Ufi' {l:i'ii! eUo, tti'dos ~m~,taJ1~, ,BW V'OlU.fi.ta,ties' ~ $~ 'VOhl,fH'~:d}.' ., $'U~ Jt1.idQ'$ (!Ii SiU Ju.it,io .. [.0, cual es a~go mds que COnS'BlltlmJ.'6J,lOO 0 Conc.oroi~,; es '!m.a ~d:acuj"'i1: U1l1;, ,dad' de· ,todOl' ,!',;:U!:M' en una 4:(li'a Per:5QtUl", ,hec:h:a. rn.ediatlte COal,;, tifato die cao:a :ho~h:!rle. O),~ C:~ld~, b.omb:r(;', dill: 'tal :fi,Ji-rma como ,s;~ ada hombre dije:ra a eada :h)omihrte;:; ''''Yo a~~o:fi:to, y ail'!) :m~ 'Dcrecbii) dl!;~, G.Ql~;;:['i:'IIarm,e' a este ,H'Q'1!L1:1kT~:! 0' :a (:Ua AS3r!1tlb[ea ,de

]'i-~"["""" ......... esta ~"',fI'.ri"';'i'fI· -r]'''',,"' ".,0:. '~i:I' ,,",,,,,.l''''D t""m~-~',;J: .... tu D·-~,

~-~~~~~~~r- ~Il~, ~ !if! ~1iL ... ~_ ........ _·v.J!~~ :J.1IJo!f'" iI,;, .... I!!J ill:; """,1;iJlJ~1 ~ _ ,1JIiJ..t::~,1: :1.;.11 .... ~,1I;r

ibn 'l ([lIIe Auto:ril.'E:B, IloJ:I$ ,Si~S. :a~Of:iiE.5 de Ia mt!~ maner~t" Heche e:sto, Ia M'Ulhimd, 'lIJiDliid1l en "Una petScul:a ... se Ua:ma ,R~,P:a. bUt4~ eci ];at:hi ciwi,~.as .. ASJI se ,g~i[',a el gra!l.l Ul'1ATA."4:" tii' ~~i{J" ('Pi'l;f.(i ,h,a;bJi.\W' (.o<n, :m.a)l;(}f rl!~lt;1~re7ld~:) t"!l ooo,s, MORTA'!Jl. 31 cual debemos, b::l](i' e1 D;Jl'O_'$ l':ntn.o'FZi!I!l", nuestra pat. }" defensa, Y por t!ti8!. AlLI.tnr,id:!l!c1!J dada a. ~'1 pOl" fodos 'Y' C!l!aa! U]l.(l! de los hombres de Ia r.ep~blica1' ,e.r tj'me' eo I' 1;l',5iO de h!)JJ;tl.} ,P:o~:r' ., ,F-u£:i"7,.U 'lu~ Jc ,han, $i';;to. t()nferiil!~sj, q~'~ i:i':i!,"hg(li P~r1d';: tlDf" t!~' ,tm-mf' conj'ot'maf' tilt wohm~,ad de ,!,,[j!~ru- ~J1'o$.I' PO'f ]a, F,u: ~rl!ieriQ.t }" la mutua ,ayrula i;O'I1 tra ]00 ,~neruigQ:S' del exterior, .Y en i.l ,CO<n~,~$,~e l~ ,/!!$ent-i(J, d'e l'a B;e.p~!'i bliclt.; [a C!.]a[ (~ta ,~fmir.13) es Una, ,P'e:rooI1a! q,ue A(t~i% i;:fIi1!i,o !Jiina ~n ~lt1i]d~tld!, fl~~r{:,ed. :~l CiiJ\IlJ~]{~:!;;{li ]l~J!l.Il"~rn d¢ Wd08 eUos~ oon Io ClJLrrI.\ 10- han li:'iJilllverti;(l.Q ,e~ el AUlo-t"1 a Ein rl~ que em_p~!Gill: la Iuerea y los medios de toc]os: ellos, Go-rna j'!ill;;-' gtu:;' i1t'fd[)J~:~t;, pa:l',iJ 5~ Pas y ,Defen$i.i, OomiLl!i:'i!~;,

'·',r ,e9~ Pe:r:80n.a ~,$.' l1am!ii:da sO'.BElUi.iNO,~ , ,$~' di(,t"!, d-~ I~'lt~ (t~-liU iiiS'J~~ !li'i[mE~ .. OO~A~O:, '~ q\dm~ l'f: w~an .ron StUil!l~ .:!l:r-iiya1'.~:L

~]. ,Lrnifll'li:htm" c;j], p.. .1\" W.11~~ (ClI;~bfmgc:" At lit'!£: u.n~vtmt,}' Pr'iffi~, UIilM) " ~iI:". H ~p" x'\ru..

".

v

r :tl,O'~n~RE. 'y' zt, ESTABO

E~. del'ee:bo del 't:U:f'l!'PO :pOlhi(lO' a. est:ii! 'plena i:111t·crno:mb. die:r.jv~. de s.u ptopi . a l1altJlI'!sdif!loa oomo. ,socied:ui: pe:r!e'~O}' y :aUOO~H;I ... ;i:'~"":~.., ...... ,... n·atu.fi:'a1e.za diitamO$.l\o. de pasi]da, 'r:!!o'iJii~ 1.05, ~diil3!li:s:

lJ, '_'J1Lo J,. ,"b. _ . . . .!:)I

ct~~rp!!)..~ polhicoo est.ln. pe:n:li\~'f!tdo ?111! n:'BlUdad. cada ~.~~ en mal'w ·~.hlaJ de g'ia!ne:ra. que m·lu·il'h.el~ieJa. su d,el.'lcdl~ ;a, ~~ p]t1~!!J aneonomla S'Ollu (Uma. un "ircstigio y porqll]e. Jl.0 lie halb;[11 tOt:l~"'lli~1 .~nt~ntd'n en una oocledad r~·m:t;lca. m~~s 3~~,I~aJ :f.\e:d:~!Bnte pedec~ y qm~ iS~ ]:!JSJs~ce ;it :d rnn~IiIl~. E'n cualqL~~f:r (i3J30~'~,a~dQ . " .. '. p'" DI"ii~ Hii ........ (:II·~cid.e l"Il.'IIPf' a Eor..M:I.1i" n:Jl''£e· de una :soc~~. .~dl

un ,(llIef .... 1:'" ,··i!.~~·"""'- .I.... Y.'~ t"' .

]?ollitica ·m~y.ar.. d:i?,.'Olrn!l)S una SOciedliilJd poU~iCi:l .. f~l;;t(:[at .. renun-

..•. hn"" ""I ··~,.ll·sm· ..... pri .... dp.iO\ a sus de:rech.o5 de P .. = a.lIl't:ol1\omf~JI

CJiiJj, ~:,".,..\t '1;.;,. !u.. \ "" ," .~+. ! . • ~ • • •

:EJJIl.H"lque ,oom~ die hen::~~ y' dJcredll,,(l· una :l!l]tn~om!a .bmu~(b •. mudlO m~Jil ,Ii~bad~ ,edd,ep~nte~ e:fll Io ext£l".110 que: en. 10,

:iulierOO;, I 1

Al~O:fa Mffi~ digo q'il,llf' el de~re,d1.Q d·e], CD~l'PO ~iP(J~Uicc' a ~

p]~.a autenomla, <rue :acaho ~e .i:rfi~d~~. e~ ,~j] de~e(!l'~ .'~~I!U~ !pal 'Y basta '~n dereeho inalit'n~b'.l;f.~ '([lUCID cl\eo:!!:" e.!':t eJ smtEdo (Ie

qlle' na·die puOOe' pd Viii¥]O de .~e- ~~1'echo:; ~e:ro en ·n.{~,~o oJgu!'() en ,~' ~.ndoo de que hi, plcJ:l!i!I:. mdependem::lut en '~-UC$t.!Qn sea Ul" allenable en 501', y qne ei rue.·,UJ.O poUtiCI;) nc pu.~a ~deir' ese dertdiO:. :d te.C(fnQ.~~ ql~e :tn .a dejaoo_ de ser una 8o.0;e~ad. ~~ed~~~~ ~ 8u;tOOy:lk:k!tlitej 'Y ooill51m.te' eif!. :in.b:~gl'.al' una SQcwedad p)ht!;~. ~;IIi.yor. Por cOIu'i~;~te; Ia plena a.1HOUQmJa. ~l Cl.ier.f». ·PI2!,~dj.C'O implica. d .h-T,~·me.!f e1.eiil'leflID. il1lhere:~·te; ~ ~a w!be~.'ari.![.a gemlHli.aJ

1:'. , ..lI • JI'. l!. I.~ . I

es deck' un t1lereiho naiu:rd y =en un sen UliLO- ~'na,·~en;a[1Mr· a . ~

illdeFt;:~~ellda S'tIpf€m~. 'J' el :poder' n:~prem.o". M~.B: .. ~O ~.m.:~l~~ ,e[ ,segn:nd.o. e]e:mento.. P'mqu.e estj ('hTQ! !1.'-'!!e el Cii.'li~Q .P.O~li.ji;;Q' '[I)il.!I' se gobtiierna. ;11 :d m"smo .;S"t.ptfrt!~dl.lm.!m;t£ de d ~ 1f per

.'_ .~..:.~ . .;ji.,~ ... ~ C·-"""" , ~~II:. ·p·a.la:ibr..u: sa 'I!'..,;I"':'I:' e ][ldEl1i"ien .. &'Bllicia

~{.'!.u...... .Il&§ ,,,,I~ '. · ..... OL ~, ..... " • . ~. .Ii

mpreJnag :Sml s6il\o wmlpar~:ivin_. 0.- _. ·r~ftti.lf.'~:.mt:~~. . ~~.pc~a~ (OOIl1JliJ' ,(:.(i1't.tlf~.pOIi1.d.e ~. ·este todo rlaAo eJ\ Te]adt'ln (Q-f.iI SUS: pa:r~,es,.

y umb:ien con .f'e'Spt:utO a. hl (:O:Mu:rlljdad. no ":n'g.an~a:da de ~3 oU',OS todos.} .. Ad. tl ,f·~sund!), ·e1em·em.o j~·heJ.Iel~1.e ~. la, ~o~~.l:atl:l~.

" .• ._'t._.""... "", r·...." "' .;I", ·'n·.l"'T'iI"' ... ·-fI C.E~ "ii. Ii'liooe:r.

gel:l,ullill3, 0 sea le'~ (""iii- UO;:!I. 0;0 :" t!L", •. , ill"" !~_ • .,1,)I, ,1 .• ~. I !f.'" .

.51

Ail: l!."" 1\· _

. _llO'r~l, I,';ile:n;.. ~ql1e Qcwrre, ~e~,(me'1Uf'. pr:unero CO!!'l rehu:i6n

!lit rn.er,PO' :politico· 1; •. Se:,U-ii,clQ .• OOiiL r~spe,c~'Q al '1:'!:5!;iJdo?'

E rn~'Q 1!oU#co tiene de:reeJ:u), 3: ]a ,ijU.~,t01:1!01iIiLi.:III. ;pLena.

P,f.imew .• a Ia plen~. ,~:tUOIl!Oml·a inuffi4'J,P 0' sea con respecto a .fi~ mi!ma·~ y,. ~nd.oj ;a. ]a :pl,ef.lHi~ autonomta e~.te.f1't.a:. ,;) ~Ql1 £dacl6u .. a J:o~. demjs, C1]e.r.~ po.U~ioo:s"

La plena aftltOOlqmia ~1.'t~a; del. .::uupo poHdbJ si,f)rdi.'ictJ: que ,se gobierna oon iliQa in.d.epende(ll,da 5"Upn.IDIl reJ.a,d.v.a {t'S deeir, rna yfili'" que ]ID: de (:ua]q~i~iI.'a d~ 50US :parte:§;): d~ modo qfir.!· nit!!gun~ die esas .. p.atl,c5 puede, mediante usutpacM;g de ilohi:er~ f'J.D. s;~.$tUuh' a1 tedo ni iimitat Ia !i~ll'tad ([C' a.cdoo del rnlsflilo;

"'~' ,1 J. .. 1!.... ~'._ .

:~mll.llca.". ;a,ue.i'n.;:.oS, rque se g{J' ..... lii:ifill!a. rou lin :p'o~r :su'pl'e!Jj~g. rela ...

livo- (0 m,:aJ'ol~ '!iI.1i1e· el. de eualqulera de sus p,~;rtes): de :Eotm~ qlilie nin;g~na de esas pa.nes, pnede, :;USlltUlY€lJJdl([1 ~1 (OaO, Uruitax ~l poder :mJ~hno de qae d~isJru:tlm. ]05 ol'.gaii'llismo.'$ de gOb£e.-rllo.;,

~ de l I " "" .

a. U'.a'lfiiljg, oW;:: os rfU:il!_'r;$ se l'l~e a l5il lULSiiQQ e']' ptoPl0 wdo ..

La. plena aumnemta ~xterN!4 de] rfll.H·!r.P0, .po.Hdco q:tllle}':~ ~.

.. ..." ..l '1 ' ~.

err que ,gct!a. ae una mue-pe·i~~eI'l;Cta. fC~aU\l4l!meil.tG. suprema lion

,re;speClQ a I.iI coWiu.i!l.hlad illtellt!u::k~·.liIa]; ,0 sea .. una :ii;ndCip.e.nd·~ cia 'q 1M1!' l~, ~uiDid.a.d internadooJila] -que en tal'lt'(li S'~ai. Ur.t~ entidad m.e:ram.e~u: moral y no exisra oom,;o, w(ied:ad. p!J)Ut~]!l:a earece ge ]mierper.l:~te~cia po.H:ticai pl'QP~iit- 11lO ttenc de,rec:ho ni podef. Qhlu.r:~,~nr]o. .par.i\ dismrlJJlI;I!i:da. OOltl. le-sp.eu.Q a ~il Jllisma, POf' QiJlDSlguieoltej cada (:uet}}O po.:J.hioo.; mientra1i ~'i,{!! hdeg£'€ :i;!t'la SAXi.~cbd poUti~~. mBs 3lJ1;p1li\ y ~.pcr.I.or..t- no tie-m.e 50:brB< .si· el'l fa tian .~ingWiL pbder 3] que se 'Vt";a obJi.~dl!JI' ,It obed.eo::f'. !La plma ::1:u.tO:lrnorn!.a e..K.mef~:[t deL ~:rpo .poJ~E.ioo, jm.pmti.1J t~mb~~n ]a [a,·cuJ.tad ,de· ·ejel"o;t H.1!e.flli3~mel.Tfe eJ. pDd.ef mooruol dtll n.eVi.k~ ];a; guel'.ra a:IIllra 0;;.00 oc~rpo' J:;JoUtic:o

ab.$olut'IlJi' y b'4S('rndejJ!-''''~ que ;en ta :ai!.U~bl,lb sliJ.illeta1ilj'a ei1-toilD s,ll,prem;;;ull.lcnte. ~e-ptJmdo-s- de "Y pQ'I" encima del todo :regido i:il!',lt c] so-bennJo (y qU)I1!' ea 1a eS[l€r.a ex:!:'ef..1:1I1: dene ~ijldm(!; ]~ .posJ])~..,. l:id:ad, de ~al.q~im' ;sode-diltd, !J!l)lhjil:<ll :E:na}loT Y :!iU:'plild!OIf.. rosa que :f<~p1Jgna en :d ;!t. la meea esenci:a de[ s.ob.er.an6).t te.piw~ el ~gI.H:lr.:kl· elemenro .m he !I" E1'U.t!· a b. sobe:tania .genu:i:na '110 :se· ajus:rn, a. todes juoes, .d !OOD!~'pto mllmiO de .]a p'~e.na au to;D.O':mj;a, die) cuerpe polltloo:.

, poder !illi's.,o.l~·dGlI y t:ra..~pt,.d~·l~J. que en ~.il_ stibel'~il:da. '!:~u::r-a, .es.t~· 'up.r.emame·]l'!!f' seJ.m.f,"(j,tilQ' 1 F(J.l,' e~tci~i!li .dd ~odo reZ1(1~. p?r. ~.[ $o.'ber31l10 (y que en b, estera ~!l:ema uene .i.rJ<:h~:so.· 13) :pos5b.l!~iI:d:.'ull de coua]!qi!tier. '!ifJ(:ieda.d polftica, m.aygr· y cSu.pe:r.i_orj, 'OO5~ qu.e ".pu,gna en :d 3! III ,mem, es.etli01a del 9oberano); m el prlJn~-1i) !lid el 9la,crum:to, elementn in:iheitel!1l.tei:it Ia S(ilbeTal11a gemlm:;l 1111'"'..,...1 .... ~n mod·ffl' 8Jlw[1,(1i', ,[ji!.~cr:i.b:iir.se al ~fi~:a~l(). Xl enado no es

l~""I!:'Id"'!r".~ ~, . ~ ~" iD

f.liJ ha side jO'tma'3. g€Ilil-dllJiiil:me:riI:~e' S'oib(lXi1no,.

. '

; .

VI ' .

. ' Coos:i~lelem.os. ~hon il] estadQ. E.~ esta,do 9 una pa.li':[e Y UIiI! (Jl':r{j]~mo :iJll5~r!lllmBnta] ,d~l m.erpo· P()UlleO'. Per 10- rante, :DiO ~I)za. de i:n.de.pen¢li1!Dd;!!i suprema a:U'1I: m.pcC1'O ~l mdo, de iSiiiP1re..tt1l!1;) poder ,s~hl'c. el :tQd.Q,!! ,oi de nrngil.n, dereeho P[',Qlp]iO< a, ~!a1 :h.~de,pe~dencla "y poder su,p:r.enuJr5", So~~Ilu~IHe ti'8!fl!e mcl~pIilll.' dcnd.a. y poder .5Upr.,I.'lmOS ¢Ofi mpecw a l3!s t>t'ni!is partes de] cu;'erpo ,polhko', 80JII!~lddi!:5, 3. sus ]e)liZ;S y acbt!!1-nJ:str,aci'On e'D. 'Ilirmd de ]i;L ~tfuctUl'aJ br.1i.sica, Q mnsti:mcioJa, q,!l~ e] eueepo poH~ li~· ]13 de~8]'m1[]:@.do [pigI' :d ''1 a.nte sl, Y. el',ejeI~cidll) de este de!f.le,..

. ..l' " ...... 'r 1- f' 1- • ..l 'i

d:t<YI' .for. part-e ue'1 estai;.to ,5lgtlle :suJeL'Q, a. a-: 'asca.j_z.at:I.6n Uie;~.

oCuer!p0 poHtko,

En ,CUiil'lJ.to a :511 es.ftta. de ~cti'lji'ii([ad .. e,,'~¢lrMJ' la. ,tiene iS610 en :represen racWo del eeerpo .ipo<Ht,ico. "'I ba}o SR c1i)]J.trol.t 0' if;lll. qu.e el ·es;t:a.d.o. d~~fru,ta.. mra f~peC~O a ~~. a!,mlll~jd~dl hltern.~.I(.J'o· nat,. de un de.iredlo a 14'll. :i:nde:p.en¢le.flda $upJ'Cm!i!J Ia cual (co.rn,(l! }'a hemos '!/,Jtlo. a pJ:oposlt.ii) del cU!erp.(} poHditi[)~) IRS. ,s6Jo compa.. :ra·ti;rra;m:c:ntlf y 'f.tt~un.ci!tbl.em:~te :m'p~m~; a~,imjstn!l) .puoo;e; :t,unbiffi ejcr,duul.' el po.der m.ojj.xil'F~ al d.ed:i;1r:a:-r.le Ia petra a

g ttu' estado, -

COJ[b(l. :us;lJ]tillid'o ,~.e .1:0 expll!i.e5tO~ :oi cl pr:.imt-t E[,el!l!len:to In .. h<i!ttJ:~l'C' a ]3), $O,'b(.'>J.'taJJJlfill gtnuim:::lt ~ seber, er dereebe tudu1'41 e-

• :r- ,. J:. J i· ... i! J' + d. ".~~

t'Ub~!t11;a:!it-~" a .II~, m'!.!!~penuelllCj:i y po. let ;su,p:l'erooo, ni ,eo] !5eg-u_'Il1«.U

~[~jIDe:ntOi 0' !Se~ el ~ii:,ac;te1" $l.1ip.rnmo de esa fr:td·r;:peooenda. }'

P.an t'elJll:mt'rt diteM05 qUt ·e'] oo:n.c.ep.1to de. wbtta:lililaj tQJi'ii3 ... .l..., ~1iJI Sill :si'i'Tliitfi.ea(io f,!~l'lllJi'no '"i' ap'il'On;;ado~ nQ es.. apUi(;a.b:!e aJ

UV' ... \!') .13' ~, . ,("~

ceerpo ,po]itico, con ,exre,pcioo dc-I pd~ero. de los dm elemen-

[~. imp.Hd.tQs;; 'IlJi ;S~ :aP'U;Ga ru C..5~ad.o ·de· mn~l'1 lJIl¢.t~. •

No. cs. petmislbk~ llil11gt'l.na duds. en el eroplro die 't~·li:f.tl'iOO' ii:1i:i,bera.nta 'f.'lil, ;tual~lI.li.ier ,s.e:w:mido impl!"op_j~J\. s ig,lIliiIiC:.JirIJdoi ,sim.p.li11'" 'ID en tiE:' el dereeho 11i!i;f;;nt:d dlZ] cuerpo pl)lH~vo ~ Ia plena ~"JJt'~ 'll<o~:I1a,; e e] de:recho, ''1 ue el estadc I:e'dbe del euerpo p,o:HtiiOl a 1[1, l!ld'-e_pelldencLa maxima l' 'moixlmopoder., con re~~ 'I .~ ot:ms. p~des r demaSi e·f.g~'nlsm'Os de ]pQdtt de ]a .SQctcdlad p(;tl'~lt](:a ·0 (O~ ':respect,Q ,aJ ~a;s :r'e']ao.one8 estemas 'e'11I tre esta.~os: •. 8m emh:::u:go', :al pr-oood.e..r ~_(" 5~ ,corte el ;rj~Q de ~e]" en-vu€]tos ~u la :o.OOr. de l.ll$. (Q~h1$;:Q'~-:I' ya ~I~;e la. ?~labm. ~()b.''t~~;'d~

.lr. • '.e' "A~ • .

"iemp:re co:mpo.!l'~ri! Q.Dsc:ur.a:men.'tg su S1.grudC~C'Ji~,. genuma Y Q'li'l~

lina]. Y i3!s], :pod,daElil.05l. o'!iv,idal" qu~ ~i!fjgtl1U _ en:ticl;ad!, humall'~ l~tne~ (to y.irtud de su prop La. l1latur.alel1lij el derecho.· d.e go.l~-" ;fUir a los. la.o.mbr.es. 1'000. (fer·tidto· 3] pcder, ell! la :gociieilad poli" ..~~~ - 1'0 l!'l'""'''''''' .~' .... h""mlb·lie !O Il!fJl 1!):t~nLsmo humano (iii Ia medl-

IL . .....-.::I.~, l' .J r~~ llrli£ll. ~v.' -= . ". - -- - . '1:1".

da en q,~~ CO~$tilllye·n. una parle. d:l .. ~IJj~o pruh~~ ~l _retvl~o del 'bieiil (.ODl6m, ,P1I:1'1>e' que ,hi. :rlili'Cli:b~dg ese dere&boo, del'JlU\l!l!' de.

,~.]

clerras .I.iinitadoclles tij~ .. d¢·~ pu~blo que (!;j~: ~u ·d~ftedli)

J~ ndamenral ,it gober-l1I:m.r.se'. .

En 1'0' q;ue se ·["(fiat,. ffualm.em~e~, al puebJojt ~'r .seguudo e];z:., fj'.i;eil'tQ. i:n~her~;tl.t~, a :I~. sobeL ma g,€IltU[IlI,il '""""'0, sea d, ·ca:r.:,~h:;t,et" supremo de ]iJJdep.e.ll1l!d.elll.rla y podee .ab8o.l'U~o }" wMce.i.idente.,. ql~·e .!P0Iii'" :5t;"J." gf:[iJ1IJ1Di: scbaranfa est i! itl, ,S>U;Pf{;:ID.3.tnente separad.oo f pOol" ·endm'b . del todo· g,oli.Jerna.do por tel OObf:i'ilill.Q-· es evidente q'.JU~' no se b~Ua presente en el pi~.eiMo como no ]0 ~t~. ,~, el ,;;;:-!.1\~~"f.'o iPr)]:rti~,Oo. ~,'Ol" t!ll;j'U·O-~ 1(;;5, preferibl>t:i dro.l" Ide 'el~, ,como ·~1 cuerpo poUtiw". 'calH~' gOZa! (l]e un d~;n.;,dlJ.O Il!~tUI'd e iiliIJJli.en:ilil,e· a Ia ·.plenti.' ,al:;l:lo:rwm.in: .. IE;S declr, al pt;)(le:r e indeplt,udl!l1li:t:ia romparad,,'a:roe:n,l\C: ,supre:mos, ron :reb.dOn a (;u.alg,uie:r p~lte dd .til). do m~~llJ:)t de' 'que esta. inte~l.a-(lo, y' CO~ el -fin de tnarUem.er a ~. tlldlll' en iliIx:i.steilJlcia l' acth'ldad. COliIiLiIJ' 'ra ob$til."!rl'.~:1illi.05 en .el ca,p~tl:do aB'lredio!r''ill:", :serb, sim.p]e neeedad ooncebir' ill pUl.e'blG brQ.ber.il~;~;liase sepa',-.(:u:1(J,tru:;t;dt: de 5i 1t;ji~"{I! )I'. pow ,t]f.u;i:rna.. d£ $i m.i:wno"

• •

vQbmtad general el pueblo; trans ~o:r-ma.dQo 'e'm un solo robe:.r~lIIQ, p05~yt."t,a lI!J1 ~gd{;·t sCp~.\'"aJdl~ ~~b50<]I!JIt-Q y lr-.i.l~iIlIdJente. un po'm;lcl' 'dC5de arriba de' d mismo em} $lfi. c~ljjd:ad. dll;;. muLdtu,d, de [ndhfidiuos:, COJ!u,o, R01:ISSc.au decta: ·'le' ,/xu:te. .jio.~~'t.11 g'o'n:I'i~' ~!u: emp:s poliUqY£, U1~ iPuuV,OIIEll. .iI',;]]SIJ:L.U ~ar tow ses :rf.l:;t',mb'ft!$;· ~~: .f/,e;$.t, c'~ mt.~ p(HJ,vai,,, 9'U~.; diy~e .film u1te 'ool'I!'mU ,gi.r1h:ale .. POf'U l~' 't;tDm, ,~ 00'[1 '!iI'H;A ILN.E-T.E"" ,,:I! rl, ""1.4 $:Q~r;al:ntle,. n'~t~ld' que li)-exwci~' d'1;1' ,ia vl'Jib;il~;I!M gttJbaJeJ m' petl.~ 1lil1:!11iiJi!s' ta-llCtat,l',. iJ:'t Ie .,f,o:tU.lt!':t1lit-J '9 ~i ~~ tit. quO :u-n, ~'trifi .colk dj! r. NE J!'EUT :itru:. R'E.P~ Q,UE W'.l-lt U"I] :M,tMiE~·.~i'ji ~",V'au~o'riU s:U:1~;J':e11f!e :ne l~rmt-Pu .p'J.'U$ ·fe' tl-t-jJ"d,i.fi,~ q!UC s',alid~"er.: U 1;1:;;"':U7!R, d¥z1jT. :tA D£~.it:!~"~:B1Ii "1.4 :p~is.sll~~ s,otro-er:tlitn$ ';li'~$.t fnd be:soin, de g,a,.-ant 'i:il1'1~r$; .5>~ m_jgb, ',. u Lti sQ.:uve:r~~rJ! ... P.AR CEM ~~L Q_IU'[J,. ~~, :e:.~T.' roruJ~~ CI! qo'u, ooi:'ir' !;.tn ": u'

A-5I:jo R.@!ll~ei!iUl~ que no era on d.erno(n.ta,s-:Jo in.y-ec.to en ]as nacientes dlem.octacias< QI'J:.a ,t!iocion de :sobtta.lllb dEBl.fnCJtma PU"3, Ias milImas y 3!,[."'l!ll[taba :lucia, el (!$t~j) ·t,rnt:jlllitar!go; :porqUIC: en Iugar de desembaeazarse dieE poder :IlI.bsoiu:to. :)'. tt~s.c-cltldml~e de Ies ,f,eye~;, .po·r ,~, (It:I(1!I.'tr.;tI~, 1[ev,6 ~qttel poder e-s.;p,ll~e.ii) de .~!i moaarcas abW:huos, a[ P'u,:lUO' de un ;amo-luti5Dlo :moonc_e'bi~lel!!. 3., .fin. die. regalarsele ~l pueD,lo-. COin 110.· ella) Cis. :n.ece5.iil."i01' que ""(ada ciu.daihin.o 5't'l .bane en. perfecta .indepe~dcnda dJe 100 cle.mi1s.. , e;)t'c-.eJ:ivam~nte. d~dign,te dd es.tad-a .. ,. ,P'Or C·iUil:l1,t.() es sol~m;:Nl~' ~'l i~Q.der ~'l t.$'~-ado.· ~1 CJ]i1J!e :nice ]31 lihertad de SUi!!

SIll] e-ltlib:J1- go;. U!.n descabellada n:Qcl~\n hI: naUa;tllOS en ]a m{idu~a 'rui~n'1IilIi del t'm1J~'!ll~O SQ,d~-I ,diE: Juan j:::.oo'bo RO'~Heau. £1 .miw de [a ·v'O,lonf.e gCn~r:{l,1e -qlUle: ne es de' n~Bgu:~' Oil manera uiiia i5;im.p]e. 'V,(!j.]UllJlt3d!. !O'Ia::rClritma, :sm,;jJ un" ljrQ.h_!ll·~d 'r!'flAnad'i!l;il!~ ~uF~1;'lQt e ~n:di!jl:i1~]b[ej emanada de~ pueh-i'l;)i OOlillO una sola unidad, .)' lilt '0I~1 u:sI;e.mpre tienc razon'·,...,..;e £tie .s6~o e'] mcdio para t.t~"ns.fet"i.r a:t plIleb]1!) 'C'] poder ii!lbso,b~t!i)~, ;Se·p~[nd() y U'i!:5c~ruJern,tt del· ,.-irq., mantel1l:itll:d-Q1Q sepa t,ado' y 'I:~~~nd,eQteJo die tal lonna. que por. ia miiSti'ca. a.pera.cian d,e l;t

J~ W'<iiiii! !p'. 2tJ.,

~~ .. ~,;."'N J.MJ01it_~ ROll .. ~1I; ,Cm-Jl ~~~D. ,~~o· irJl: '''D(!_ '10· p~~d~~~ ~ de,iJ~~ct!· ~'Ij~: 1[1i; 'i,ltJ;'1 U~liI,i!ltl ,~.eml ~A::I!IJ.pri:! U!I!noe f.'iili6n. ,. , •• _ " ~:r'Q[' 'tJliJ;f:' 19, 'VolUI!L' ~~. ifpi:!il;i:.L·.ll ~i~n'pIf'~ ~:Ll!1le :I"m!.OO!. y .~~ (j[l.!ti: ir.rVlilltifl,bB~menti: di!ii!!::a 1.

- - "d' .• ..:1' d .~..II~"!iI' """,;J!y .... "... J"

pjf~pb'O_.IN. I.Ol Ii.U'tlWOI' :r .,'" "".. ........., •• ,'

lit: ... _ru p .. C;to' 5.0,.:;[<1] do. IIjl ~IL(!lpl} plllil.itiro U~"II fi.iJ'-M1Ii: 1!.~!J'ro' 'IJIbi'·~ .:odo;s. sus iIl'1J.(!:iifJ:~; 1/ C-5. ese mil;.!llo Il@.(h::~ [!} 'qUJe', dlidgidlQ PM' 1!!JJ;):t!. -..'ilhm·

t ad ~ n I!L ';II to. He ... 'i:l ·-=.1 illJ m.b [~ dt::- :!Oil) E!iBrRAi\i~ .. ' ." .

35,.U !5aba";'}i"ii~a,:iLl :~~, ~ Tnh q,l~e ~~ cj;ctcicio .~ 1 w]!J!il'tad ~u.e:~I. '00 :rml,~ile Cn.''1j~3;r~'j3mb. y ~I ~i)~j';1!_)Q, !IlJl.:i~ JlC' II:$. ,srno. un SCi' ooleet1v.u~ 1:'0:0 rJJ!&f:lB fl .... I..URSl:~ 1Ia:t.'.Il;'C!iF;I';i:l'..wo ~i!\l:l' :!:"Or~ ,t~. MI~WJ'.

~ Cr-mtrotj;l' ,S'''_L'ial: ", •• 191 :::iUEm·rt~:i!i.tU ~1lIr-T;@l~ ~o. '~~tlc: :5.C;ji' ·1EI.ill'lmi·

eada ttl: ·~Il'1~IY.=a~;ro_'i!~ ~mmiiI1i!lds, ;[!S [k5tir.lli['~a·". ..

:::~. ~i', _ .~I ~_)flt~~-Qb!:"rmiltt no Eec-aita. d:;e ga.rliIrMlI'a :;l:~i~I'!iI" OOD R'tiP.~tlJ' III SLl.S 8->ubdHas ... J1f ~obe~1!!O .• ff.ill' l.iII, i'ilCttrI nuOIlI d!!j s!!:1l'kl, ~~re ~ Ii>

t.L ~TiI::' dJl:oc' mli" (.[:Iii:! fa :miml:1 ;mf)..1.~).. '

- 3S ",!i~ amstil!l.'ol. ut.'La i!1a~~" de; ~~\! ,~.t"Ia, ,~$i!I.l~a'(t<L d!~'~~h,idi_}"

m~nL~" i~ro un g!)~iicmjJ! :t!ilJ-D PBJi~tfl; ~~o ,'-"';i.'lje. ~:trc: 101; bOl.'Dilbr-§," (1d~iir)"

JACQ,uns M:ARI'I'AIN

m'iemb:rn!l.:31ji1 zt. ,[.eooL!d::a.dm" ese, ruinf1l:'hfii'i~,t........ ~', _ ":t, : ;- t

_. . _. .~ ,1;;- ~ - _. - r -- _. _.IIJ\L'I!O' Q>iZ9lCIibLD if!!!) e

Con~mtQ Socitd... nos. OlRliJe' un anticl po ad m.o(kroo d.i.ctadol' lo,'t;~dlt:Hi{!i.. C1l,ya O<gtitt1. alma e!. d v-erd~~d\~['o mHaJ,~o q,~€ ilte'bill! pt'IJ!,'b:a..t'''' ,st.l, "mi'sWr.J! .. ,~I);. 'y- que die'be poder "allteraJt la OOlutitiU~

:. fn • .:!I, r he -- -.... ~' ", a. ~';':o ':r. ]'a"'" ~iL :N' -"~ ,n, ,~,..l . 'I~ - '0 =, - ~ _: ,(4,1!J .' "-!lei, '_ .. m~re ,i[li--f,l :rel..Wr -' __ '. ,~, ,.0 JLUC, dU.e:m~" n,v~:;;eaiil

qJtqiiihl penso q U8' el estado '~i;ellie d!eJ!eiho~ Ole v:Ed!a 'Y muerte .5!l)'hrc :5.tQ:5i d'ud~daiH)5--J "y (;tl.~T!I do d ,ptir.",d,pe!' le ha dkbo;:: Es :1'1!~~::'i:d!l). ,piu"a, el 'iLotitiliil.Q ~ril!e '~~ ]n1!.l.e!l:'~!$j i~e:l~e mon!l', PU1eBi:,!Di qtlE:: ha vh'l-ao hasta entonees en se,gu [' [dad. ba jo esa OO!lldjcl6]1~, 'Y su vid,:a, ba d,;;n,:::Ido d.e sa ~ini,pilC'mttlit:e un bien de, .La r!;a:~~1':a,te'lilli" para ser un oon ,ooDd:ki-lJiml:i d{;l 'i2"S!tad,Q,I"'.:i~ Fjr.a,lmente" ell lo que' llof.i!clel'l1e a, bs- euestienes !f.'~li"r1~ti\! ROUSSi;l::m. ~ii'i;~i~d6 €[lJ qli,(:' "el ~~]l,osQ<Io ,!Hobbe.s es el i1iitikiiJ' q,llle ha vls eo ,c:O'H elarldad (:1 mal y d ;t,t::IIl,odiQ:, el ,~t!lLoo q,'ILIJf: Im.ya nsade propoillill"t la, re:u:n.i6;__n. de ,bs dOll C!Il.b~as, del, "~il~ y de T(),blcif',I'o todQ ~ la

~ ;'--"",,~ .t-i""~'[:',; ,",,, so,.. ~ .... , ,""'~ -"a"''''-'i ... "''''''''' ~ :~~ .... , ..... -- ,~"',I s s .,

, ~,.~i!lii.,u. .F""~; :,.; jI ",:,.. h. .. ;~ l '.'.;>IIt", ...,',.'ow,'(.!i i;;I'~i;:",.~ Ci:.nj;i!;~~:U:l:aO' ,e~

-ut'i!ildo:t.ti ;e', gob iemo'" ,'~3: EU estaJdliJo de Rousseau ;rIIQ es mas que: e[ Levhnin. hobbes im,Q" coronado 00\1], Ia volunrad general '~1iI! "V"ili d~ ]$.! .QOf~it'i3, de ,aq,~,e[lQ5 ;~ q,iiJ~efi;e~ el 'l'~,fu'!.i]a:r,i.Q j:a.oobiiIJAi' ilama bs '.lIles rois et Ies r.yrnlls;;.,

.- Pero 'If.'O,haIi.OiOi :31, nuestro '~emj1l. Como :r'eSUllta:.tj:O ,d'~' las ruri'J!jl,..,i'D,i .... ~ ... "ta~-~ .... .,.t"'~.G.c 1;1 ...... n ...,h~~.,~~ ... ,:. ''IJ ,--iI~.I- ldo " '1" n"o .... ~j;,~.-iI~ .r ,iIr_.iIJ'~ '.I: '1~ ~.---iIjI~~ .... --1.!I - rF. .£~~ ~~~"lII~~;l1 I. ~~.-!U'! 'LL til. . ,- .!LJ.!!.J!l~, I~

qu~ ta ]JlIdepll!:ll,djencia, Y :pOider s.Up:[\GIT~Ci5 t:ra.secnde;i';l:t'al~ cli~,]. :~,e'Y b.ab:lian 'qued;ado seneillamente tTIli.il5'l:cr,ido:s i!!![ Fl,le'bl-o~ h.al" Id,EIJid!!Jj; itil qti todo;s los, i~dj1f'ldl~oS pewiera:t:l 1[:[1. IllCl~alid::J!~:l ali!: su propia mdepe~ldeM!cia, dC!1ttl(lo de [a :i:niUl;'isihle uo\i'unta:d;

, , ,. . '" .' d

g(!'.!it6i',-aIJ se :905'l1!:i'V(ji, w:mrO un ]JifJ!tI!Q:FHI) ~llLle' no neeesua •. ~m05,-;-

'~:'!Jcl6:n\, en ·liern.poo de Ia Re~o1l1Jcim '[r,mct:5~, q,iJ.¢ Ia ~ii"Jo'b~r,ai.n~a c:kl :pu-~!bll) ....;a,lb5.ulllAti.l~ m!o:nadlc.l, 'f tttusce.n,d,enite oo,rr.to toda soo erfIiilJ!la-' e~I:IJ.da la lPQs:i:bmd~('l ,~, wdo ~r.po' de Cu.iI!~:,pm: p~]I'~ '~i.cILl,hl1"e$ '0 orga:!E!i~mos d.e .6udadanas, q,llI.e d.:i~lTI.':~~~D, ,tier.!!itt,o d;C'[ e;stadiQ, de, !LllIa]qU!~e-r lcla~ de' 3,1lI1'GlJ!o-mIa. "!mpo'l'ta:, •. rtle~ que 'no tnd$la niIIIg'r.ma, :rodednd p3irdal dentro d.ei 'e.5U.d.o"!·".c<i,

5imUa:ifiUe-'ll,~', ti!;l rf,:i,'I"llS('eKIi,d:[I. al piIleMo de la, :mf1Stica idea del derecho [.u.]:1en,fl'bJe, 4el :rey al S'l!lpr-e.mo, pooe:r ,Wl1Iiui"!d',e:nte.ji -d.:id po,l' re5idtado" en los :pr.,i..mEIIOs. li,empos :mfd~ yu..ra.m:e~te mronla]lOO" de Ia H~,051)'11':a, del1l1'OCl":atlca, (~pU!t,eamen,l'e' democr~ tica). ,ell haeer dip-1!].tados, del [pUicbl0 que eran :rn.;~os, :l'[[J.:stl"Wmerilii(;l$~ pttl-v.ad.oo, de 'oodo d,'Bri;:clto' 3, go b~r-r!lar~~ p~e a _ que, en y,e:rdiad .... peseen e9.C dereehe -po:r 'v h::ar:ia.:lD' ''1' pOol" pa.r.~~!l:ip:a,. d,QfI!,lI pere real y dew 'If,8.'1ll en.re-" con tnda5i las :fC5po:tl$a"b,~]id;a,~ ld£~ :UI1;hcren~.e:s.n Y e5i q1.!l.'e' '3] habCF :sidQ el1C!1!!r.s~do~, par e] pueblo

3t ,tEl ;jn~~inal ,diC!! n[: "En 05iD'Ji't/!' qUi! ,eh3;qLili~ C~Es:.\'Efi sol.: di1ru, uns f9!r.~Jti~ .. in[];6p~n_di1~~' d!!! :L'I!IUi~ ~: ,:nF.t~, S:l. d~m un,!!" _t!X.f.~i.,\. ~ ~flM;J;:I,. 00. [!: ·d~ b ("iJ;M •• ". Ga:-J.' ]1 JiL'Y ;!II, qu;::' .liI: OO!l"'~ dlli [.ctBlt. qillfl :[~ ~~, ,ii~~ !:.Ii!:' K4: ,meii"lb'.t'G:f·,

"'" .. , 'ft o!!'F.IIi-..!I'": J'I - l~'~ 'I""";: -l::t!' y--;, ...... ,,~ '\' ~~, ;-- ~r,~",ii - ---," ,!i .. ·~ -- -~ .-. .

,.. __ !:ji"=O ... ", "" !: !OIi".. ''''"1!!i~:S'' ,A!1iI:l" """ .. J!!:' '" irn!!!_ .... ~~ qll,l!JI u ... l", prou,YCJi

~, ru:l$si:.oo"·,

4'1 "'~.hl~ 'll,il.'i ,~ ~n~pJi;!1!l~~~: d!"lru1liblU UIi'I! p~,p~e ~~I!)i:t ~ ~H~' ;t[j; ~31~ __ ,h ,(]_",oilt,eri!1!' :UiiI. oo,I1!51i:i~,utilDIl: ,~ [",oo~~ :pa.u:r l~, :N!n[o:m~'''':.

~ '''',Et q Ll1iml lli!:. lP~nc:e :~lI:.i ,3; dit: U ,e;~t. ';:;:'i:p0IJi~l!ll[ ill i'E~3i[ oql!!c:' tilt i:Jli!:blIeS" il dD,it Immr.it, pllili~,IIilC ,re J1I.'~5t 'qJl!l:'i!J .l!:etoo .. · .. G!JiIlrl'LtiOJij, !l)lII.'il a v:4~~.1 A,~~!'n:::~.~' jU*lQi!'~!Ofl;, ''"'t (g,U;:: ~:'l: vi;:: :lJ.",~t- phu ,:!l'!:U~I::~1iI!t '1!bliI. "b~l!UIihl1J!: .ijI~, 1~, :fPIUlre, :ljfl;'i!~ UIJj dli);lil, 0i}.i'idii,.1.o.r!J::iel .n"!i:: ,L',;I'~t!llI,"',

. .ID .. ~ ~,(i!i;:_~ l@ ;:(I,:!~~~~ ~~t=;~~e.t!!~, h:',:ll~iI~l(iwp;!:i~ H!Jb~s ,m ~_~ _91:1.1] qui ::!Ilt hi.'(!n ,,..t~ 1~ ![i'I~, i;!i lIi;!: r;f:Iii~~J f1il,11J :::L~~ iI,l!l~ 1~,mp(JSIlf ,d~ 'f":'11.mii: l~ Oe:L'I}l; :t~tl!a, (I'(!, 1~1L~'1.e • .st, d~ rout 'F.ii~lu:r a I'bmitt, p!:iilltiqjUi;!', :~~:i; j_oi!qt:!~i~c ~iillmjlllo

I~D& mI~ ~!J,"'i;:r.lll!Cm!:"mJt. .00 ,~I:!Ii jElimw '!J~ m:[J.stlt~',. --

't '''U ,iII!.p,m':t~ ,,,drl!!. ". qn",il :Ili'y' :lin p.~ ~, ~~ 'patt~.Glii!: ,lll:a;ifL~ '~'e.I:;~IL"·., t~ "'L'3! iSi..1i..i,"er.'i.lt"i!l:!~e !Iii!:: l~U!t ~i.;~, '~,e,r\r~n~tk: :p\5lr la ~~~ :~il,~n, ,ct~'L"' eH~ ne ~~~i: W!:!, '~'Cf~Jt~6e' ,Fiat :I3i :I!l3ll::lillC! :r,i[~ill, 'rut!l· ~He _ ~~ ,p-~.u~ i1;r.e ,3!h~-J16c; •• 'n ,W ,d'..Jput~$ ,d~, ~~~It :rJ:.jI'_ ~'!I\".: ,d~n~ HI ~~ ,tn:t~~ ~~:t'!tl ~iI1' ~~ ..... ~~~;.'lilii!'J; ll~ :tiJlc.' ,K;ll].i .tJi't>t~ ~ ~mti';l;i!.s.rQirM .. ;. :i~ IiI;::: 'p.!:iU~~iit ~~~ ,?JiH.d'll~ di~[~.1iL~:l¥emiimt~ Toul;:;": ]£J! !i:gUI!.· ~c:! :pe!llill'l~ !Co. ~Je~Ofl~1<C :!"ii':~. p&5l '~a~~ (:!il~ !Iii!U~j~; ;j)'!' fj'C5it, !p~j_;m: U~~ lluii. ,L!! pELl_pk :;:.nglaMi ~~' 'll.:~l'IE!' lLb'l:~. lE, 3'!: ~11!J!'tIr"~: ,[o.,rt; It ne ~;~! qu~ ,d~l.t"'!liitt _r~~~t~M ~, m~m~ du. p9lrlel'lliil"ltt: ~I!i(;lt q'lll,']~ ;SOn ~tijliJ" I[ !I!~t. iY.lI:l.:tL'Y_{:, il fr~t 6t!i~. ~lIfi!S, k!l OO'LUt5! mOllilCnYi

~ ~, Ubu~.c'. nLt>3(m.e 'q~u'~~, ~iIi. f,1~t ii1~:~e ~.ll~Ui, !lI~~IU ])3: P!!~',ritill"" •

T:ra1:h!!~EI::, ;'[.'11. ~bct;j;ii!t[:il, 00 t>1l.edi(!' ~t;m!l" r--eiPri!i!i~:tndill" pO'i:" h lrnJiirniil 'r,am:11L 'qiWi: :ru;lI' puolih::' ~ni!ij~~~~'. ,;'.' Lw d~;p~I~t:l1ib1)S dd p~~~'bj~o' .,.~ ,r(I~~, P\lJ(!';$,

"~ ,J.~ . ~.'. - ' .. J\iI'-'"~~. ~ .... ,.. ..... .<i. ",,"."" ........ ""' ... " .... "mr"~.'- ...... .i ......

lilF. i-~~iiII ser' BiItj n, ~.n ~,"~ __ ifII! .. ~'="" "_ , '~ .. "~. , .. ,:.... '!l, ...... _ ""'! """"'_', _ ''"'''''i "", _~: .........

!iIl!rn! ro[j;~l'lliir :Mdi!i, ' ~~I"i!~~,'Illlim.m~n Thdi:lt ~r qu:~ t!!"'l p'!.~;:1JiL1l) !Gil p.I:.I.'30n:!!

iIiO ha::ra 'mtiJk~d\!:fI, e:!I: 1l!1iI!_1'-a; ]]0 ~.!Moo ky, El rit~e'I~(;io ~.1l~~ ;{:'M~ ~ HI~!II~ ]j)t{t(i; lift ~'".-jWI~. diP.' mi!d1O ,iii m-cdiJo; .. ~ J;il; ,~,:ti'i~ qn~ dl!l1"iil!i!H!: b. d~~1li ,~~ :!;ID.~ 'n-u,emb:r(:J.$ ~!l ]ll',a;L',i;ame:mil'O; ~kg_ld~, ,~~, ~i;I!, ~!il c~~::Jw. no- ,i!j3 fI~iI!II" ll!;n ].00 'iJ.J;"C:~jl Ql~W" i:.k- :su W'JerE~d h:,llC'e ~l 'IJ!iii;lI (fe: ~l:a ql'J,i;!' ljjJL"L"oc~ IF.' C1:"d¢T].;], ' ••

I.

fie. ~·}~·T.C'CT ese det,ech.o, =1JlIllq_llI.e del'l:tro de ciert¢s, Ji'mite.J fijos~ "l I~ p].e'f!l~, (I,lrI,to.nomia .• han sidr), en Ja :mlsma m edid a., i:ni'i/lesti~ dos de autorldad, po:r virtud. d,e b, m:er..a election del pueblo Y; pdmc~ y .pr..iIiA:ipraj, pOll" ~irt!ld. d~] -orden. merced al cu.,~l .Di~s it.iliJJl1tie:Ilf:' Ia .D~tu~[,ez.a y 1:19: so cied!:l!ides, r .a 'U'a,l'es. del a.~:FI!·II, .so]ameiltJe·; pueden lQ~ 'hombres to,IDprQ:ilil~~e:r,3e en ronr::ieflid;,u, ;f ebedecer a. il)·t:rm hombres.

VII

La que o~ltr,e· @5 ·que el ·tfu-m.ino :n¢c~3.rjo 00 es d. de ~(!I·beraala,

La :5ij:ti)~iIlla es un Cl'i.U'105cO ~jliim.plo de aquellos [i:lGltli~p:I:(l!~, que ~[i! cenercs .en un orden die 00:5a:5. y >e:r:r,onoos e~ oaro. E~l cuantn s e ]0; ll!'3sp.l:lJJ:lJlla de Ia Po.Uti ca. a. ~:a. r!1[eta£;i·lj.:jCi!i. p:im"d.e su l'''C'neno;. ED lit esfera leS'pJdU1al bay' un oo:n.oep'oo v,Ud,lj· de so'L~nla. Dies .• el ·'foo.o :5~'P~i[:ilJclio, es ;iobe1"'3:no Sc~br'e ~oda I;;iI. J ae~ci6n. Seg-6n la. £e tal61ic:a .• el Papa, Gil ;BU eapaeidad' ,d.'!!; Vk"1ilflo de Cds,lto. es soberane sobre la ~glesi3. Incluso denrre

..1'.<>. ........ m""""" "" .... ,.. .• ~lj ..... m ral l'1IU~.i... ..::1:"'''1"''''' - 1'I"'e' ... 1 1!. - "L.. .iI:

u.... ....:.. . . ",~'.... """''''L "Lv ,. '" , f- 'iii... .u,L.': 'lI.i:;It:, ~:u· . ~. ,j.oIDU',(e [ws;,

cresn 0 sabin .• y cspedahneute e[ hombre Ccspir.i.ILua1:f pos.G;"en till. d'(1irito ti~. tJ!e $O,~et;[!li~. ~'¢f(lll.i..e Ci5t'lJi po.sEls;uO-:EladaSo de una j,rnd,r;:periiJi:tenc-ia, [que es s,'t.Dp:ren'lli!i. d~de [17mba (dl;lsde el :Esp.&1"1 m). reil respeeto :al mando de· las parlODil}S· 'Y iil fl\'~Q,d.o de las leyes, a Ctl.}!(Il5 fu,t1·i::·~5i il;11l(;.t{;i.d''!o~50 no ~ta:o mmetidoo,; ya q'u.e su ·VO~ ]:I..uit.ad es pOl' s~ y tl:n:te' s:~. f:$p6!!lU'i:n(;l-am;(lDte cO!lleo:roaIl:tc 'CQll lao :~e'y y lao j:llSiILicia. '7 EsOSi :h.o~Ub:te5 e5ii:im ad!e.m:..1s "'sepa.r,a;tlw P;;]!1'1 mandar", -0 sea, para deeir la, ·"'erfIlad. Y -1 Eu):mbre es-P~I-h,'U~]

r "jU2~ rodas Ias ensas; mas el no. es j i!.IlgSiO!Ot pm- nadie" .. ~!:!:

Pem en Ia a;fe.:r;ll, PQH:t .. ka y ron .res.pect.o 'il 10.5, hi.'J~ln,'bofe.s 'jj o:tg<i!il:ld~mO-$ ·e'~cal:'.p.dGis. de :ij;U h); I' ~, ]00 .plIlciI;J.]os: hacla SW destlnos terrenos, no .bay a.p]i(ad6i1:1!. ~anda de] t'M,.oopto de :sob~lJI~a, ,Poi'q_ue", en uhhuQ alioillsis .• f:!:~~R pode;r 'u;'i[r~n!a] es Ia imag.<:tl, de D1o.5· 111 dipuutd,o de ltL. SO.o, 10$ vk:ttios de1 pueblo;

'. J:t;i.~, :110, pu:ede:n s~r ,~pattlido{j del pueblo. mismQ PQit ulaguna

. , JI. d - . ] "

propU~'U;i]; , esencia , mpenor,.

Sflbtmmia sigtdficill, i1ild.e,perlJ(:Jien.ciilt y ,PQd~[" que, SOtii tw·p.(l;r(j~, dlll!1.f'iS'~ fe' y trG$'"~:tl;d~~U~-lmlS"jj.t~ sl.I:p:rel]:lJlj),S 'r 'q;we ]00 eie!l:'.r;;e. d iC"l!.iIerp'IJ, poH:tic.o d~s.d~ ,a-rrih,a:. po:r.qu,e ro:nsthij!re un deuibQ [iJ<'I!wm[ e i"1'llll.ie:.na'b]e p8r.te.,!Jedet!!u~ - a lIra. '[JjJdo, (ol:'.i!fin~lm;;r,n:l,e' ta persoilla del 'scilbe:rano)\f 'f'] oCttal es .!iitlpe.dor al t,od~ oon~Uty'~ do par t:l mwpo polhh,:o 0 puebl 0,. y que, oomi~guien·lteme'fl:~'ej

,tIt ~N'h '11.& A~tl.im;:·. Sr.mnJI4 ::r~o!'~"r;'tt, n,ll; '95, ~.

fI 1?',<liTJ.-O: .~ i~., :2~ l!i.: ..

lCr.eo yo 'i:[liliE' ~ta.fi cl at as las oo:~usku]j!1ls 31 I~,...;trur d~' l~d'~s Ia:9 preeedentes OOl:l!ridef;,'l,ci-one;s ,sob:re' e] ~J;je.ptD de so b etaiill b .. t.05 1t.eX.lOS; pt:i'ildpaJes qne he g[asado, ,de ·tes.dmon.io!l, ID im~ pec.abJes CO ill 0 :~o.~ de' Jean .noo.i~ •. Tllo.m.u F.Eobbes )' JiI13i:n: j;a,!CObol RO'lil3S00U~. deberfan hastaT piU1ii. lihl.:5tt:rrn'Os, en C1:I~t:rro al sjg:ni!icad!o gennlne d"e este cotu~ept:o~ A fin ·d(' penser de :Yll8. ma!Q.eta co.nsi,s.t.enl!e en la .:nI,Q:5O'I.I';Ji, polftica, debertamcs d\e$(:3.t~ ~~l' [!!l't ooniCep~ de· soberanfa, ·tJlP.e mo es smn !f:[ COfiQept:o de ;a,b., ~hil:tismo.

Pc-to cl. prob]e:m,a no cs 00100 una, (li!:t&tJ6:n de" pahi.~9. :"0[, ,s:(lpUe~tli)" :50mos. 1ibre$ para deeir • sobet~nia:" rnie:ntfaS pex.sa-,mo~ ell; plena autonomfa Q derecllO a deddi,t· is·in apeb,[d6n,

" ,.!I .d.... ,., ., "....

cQm.0pouemO!i; ~gr ~·mntu.poteDn~;· mic.nttlts· penM:llmo.s en un

podl:tt Hmjt)3do~, 0. dedi"' "tambor" cuaado pensaiaes m Ulna ,Ra,u ta. Sin. emhar.goJl <c,] multa,do de tal .pro~der.!' para naestra manera de raannar ''1' Ia inte]~Blhle inilff.'tOOn:unka-cwn .enfJte .I::JiS ge:n"~cs.. eltll'i:ll.Q' ql~!e~ :ser:i:i P11i1Y di5m:t.ibl,ia' . .El p'm£esw Q,UJi:n~y' '\i~"tIg:tu o;b&8'"~ QOll muc1:lil ra.z.6n,: "el ·~5·tldD tOOa.1P1a. pareee !!:X.i5;~jJ: cOmo djJerend!tdo ii~1! los de:rna.S: '~f,g~rnls:mos, .d,c g·obkrtii:'lio l' ·O'tns asociadone..sii '"i 1("$ neeesario iI:ln ·~.r;:!i:'m:if:!.o 'p~rr,a. de£{n;do".·'w,

H qUi' ~w WfIlGT': ,,~JfUIrJ.!!"t§· 1ftHtiil'l!' ~h~ .~gui,t Qif' N!II'ttoQ[S (CMC:lIg{ii.

GJ!~)"t::p;~ty of: C~limgu.- Ji'r£"$I~. 1.{tJ..(J;), pp., 2£!.:I.~.,. '. .

Ji,A,CqUES :MAitlTA"I~'

(II, se ,~,pel',p0r.ll~ a alJlnos 0. ]08 ::tbsorol3'. La crud:idad. :3is\~ ,d€fin[d~, :net) pertenece iii] (st~dl!)." Adsr;r,ij,ta, a ~U, '[Q' vlc~a. A ~5:W: te$pec;w hernos de oo!LlIrider~r ,~'tj_}eci:dm,en!t.e tires :j:ropiiGaciti;m.e"s de hi. '50ber~,ti!1:ili,:

P,dm~o: OOJl :rela~i&l ,m. Ja :wher.iln.l:I. ex,tern:ll'Ji el e!~~do so'het,i).i'JQ' =eada [e~~:OOo ,so'be.ra]lp..... ,es;ta per dimciJ.'iJ' ,~)~j!"t:' b C,oIl1[n:l~da<d d(j: l:ilj~ naciones y d]sfril1t;a, ,die' ilJlila, rn,cl;e,pe:v,delli~ia :a,lli50J!lIta ,oN"i.TO, :w'~'~"" ~i c:, :it '~'" ." "k'" '~.- ,1i'"'~""",A "O .... ;:;""..-d,en"'ila. no 'e:5:

.. ,...-~~ "'!r. c ""I;.:.Q .. ,iIli:\ m ~JiI1 r 'I;.N.!!~.!i"-" {). ~..,..,., .... ..., .....,

pQ$ibXe ro.n..oe:b[r :njn.g:u:ftla :~JeT. ~n'ter,ma,cw!t.li~l ca,pa~ de obli.g~:r a ,Los .est:a;dos: de Uilli mod,o. ioonrist:.er.Ji!te. . .Ade:mas", esta IndependenCta. a mo,blt;aj, G9 illi~H.{;tIiable' (~~iti::r.ld'abh:), porque '00, vlttlul die SIl misma :rtoci6ft cl, e~tldo :5!!)b~taf!!o es, una tlld;d;~..d :rnon:l\". dica, q'lJe no piJ.]ede' oe~!L die ser oSo'be:rana ~in <cesar' de se!l" -';U'l f$lild.o,. :F-o.r 'talJil.O~[ no. p1[a..!~d\c' Ueg;af el ;d;Ua =:rn:i.enltras. ]0$ estado~ pr«ediam CO;n:sOCUJ8Dt-€IiIJ!i,t.tne OOJ'l! . SUi sedkielD!t.e so'bcr,an.fu.- .. en q.-ue cedan $U s'y,:p'rem~, :L~,dept.'.ftdencia, pa.rn li1,gl\l1lsar ilZ!o un rne.rPQ po~JIti.CQ, m'~$ ~mplio., Q' sea ilJD3 :5o-.t:ied.ad, lil.1ltndiIJt,

.§~tlnd(l!: CD ClIa:n:~, a lao iSob~rail]~ i:!J'OC1:na. el estado ~b~ .. :t~nQ ,di:5:pone die un pader '!l[ll!e -en llAgu de :set'" re,~;;'U·£vl!I~rntc

- d e." ." _'Ii ~11 'I!._ 'i.._'~] t

1U:i'Irt',mo ... ,poillJ:le E'lI, ." nnmtrea ruge; ue~l!lIe .li:iii ::I1r'se en, ]a:, ,rnl!'n~

bile pa!r,~ cliecidir :sbl ,a:re]a,don- t19, iii]]], ~kl~ absol:u.~'!lim~n't.~ ~-wprer.ru)>>, como t"$ :i!~jll~vit.ab~c ,en un too.;:) iIl].¢f.1:iikUoo 5;'!J.I,per,pu~~ to, a] ,c>uerpo polhim .0.; ,a'bg.(n~bi~ndolo. y [es<~e: podet 4wol':rdv del, es,tado ~oh!.:in['lO so,lbre !f,r cu,er,po, PO:Utioo .... 'j) el pueblo:; es de Io m.3Si diK~,u~~hle,. ya. que el estado se toma e-rrQf.i..e;;i!~erg re

. 1000" el OJ.errpo' ptiUt100 m i!5:rnJo' e ]Jw ]a: l~eT50nUirn.ci6n. de] propm pne,'bl'o'; ~!H::msG t!Os: :i'n!di'!!liicl;L1.0S q,l;l.e IG' integt,i:!liU no se ebe,d.¢iteR :5i{UQ, 13, :sf mismos al o'bedec"er' at -f3;'!;1I!d.oP Cotr.1.O ron5ecUt:X!~ da.. ]:!i!. ,ida, ;p]iUfalbta no so:raHlcnte .se :rasa, pOf' allto sino .quJ~' se reidl:I:l::la, pQt tne~:5;tdad, de prit.idplC'. :1.-,0 q,llf: :se p\l"eosa cs renti[',~,Hs,m.o.!' :rao :plu:ral1:sooo. 'Y' :sobm~n'!t.e' 31 [pTocio de iElna, pa,te:n:te- oOflltrndii,ed,oD ,de' d, m:isfnQ,s, aoeldardn ]00 C'staoos., a, :t"e.gaiiad,ientss... la, oos1on, d,e ml'rum.as: poit,~io!tu:$ de ,:itUWD{uuI ... "l p~~ ~g, e~d~ }' :awcl~!i:~t5, ,paruw]a«:3i nru;:~daJ de :La li·,

bertad., A, ~,,,es ~~ Ia Idgica, :l'~:droa, (:Ofl'!Jeoida ,em la, 'D'od6n d-t!: :so.bemn~a~ '~ltfid:cD hacia e] 'rot3!H-ll.arism.o."

TeT~: di..s'pone de un ,pooer SliIp;tt:IDiO ,ej{l[ddo' liin R'9-pom-..Q:bUidad. ~C6:mo ,iPodr.b oo~W~e e~t:a!, .nO'd!l;r,n, de' ]~, nO. re5~sa:onidacl. itliel ,iWber.aN.o :s~ !nO :se reflriese iii. ,il~gO 81l,premo.

~- ,JI_, ,,,,,,~, 'V _,.;' .. " ...... -II",,""~.iiI t....,,"""",', ... 't if"'l""m""' ... :IL.,~",;n,,,,,-[',," 1:l:I' ""b"""''' ~"l"_m"""",m~ ... ~tl' l ~""...., .. "".~ ........ ,,,,~ ... !I"~I''''''. F. .. ,01' 'I!..-!"..-, , ,.... ".,~" .. ",'"" ,~., ,Il!!.,""',' ........

~]lMl'ig~ "'¢1 'IlOOder' de' b,tt~, wd.a~ l~, ~5, ~ia, :re~]Jil):61~~,fu~U .. dad" es ~tK:mm:~ C;6fi Ia $o,be'l'3!f:l!fa de' Dioo" ,En. ,manto iii. Ia SQ'beranJ'a, .biJ!Jiill:!ll!!Ja, i~dl"ja def:i:Dl:i!ifse como el pod:er, em, la, m.e-' dl[,da_ de 10' :hU"miino~ de n~ce:r i~:od~ lais, ~!u; ,en ]Si ~jjm:;Jj :5.'hi IC!:pfi!1sabiJidiidil'il'. oij _B,'g.enl); el a,triblU)O ad dl~iKhJi]do es ~ ~Mn'fQ' pudi.eitHl: d~fHi'l" 100 d:eificadoii, de~tai. po~enUl!dl(]s y empel'3!wea. ,de l~, ;iUlfiigi_iA\:dlad ,m :SU'5, am,bi]Ciooe!i :woi~ o;:'Je$1;[a.. Ies, Ion, los, ti,em_pos model!'fl!Q$ b:), ~i{lo ama-il:Q a~, ;e9m:ad.o :sob:r~ la ])~s.e lktl~ia ,~, q,~e &ie es Ia :l_}.er,90llJfi~d&1l del ,pueb]I)~, }.!' I;Jue [~1 ,pueblG pr~ecl,~' haeer !cVJ~Jq"n.lier ,rosa, un, u:spoDS.I3!hi1idilct:" res declr~ ~i!El, l'end:k !!;UIelt'iltas. !II, :t!i1Iid[,e., Mas, el prceeso l'm:-dade-r'(:i; b:!!l wnris.tido 'en una tt,liJll8ferenda d\~ PJd!c:r ;i].Q-oU'(:s.pi!l\lllSii,]],]e del, w.ber:mo :pEf.,sona] a Ia s~li.deJrite peJl'S.6:Ra]jl!:lild ]ur":d!ka [del GSt:aciLo. As' se !'Ilstfl6 an e~t.e wltimo Uill :pr,~ipiO! dj;r"eeIt:am.eDte ooRtr,iU'jO a a.q_~el otf.(i! par ,e']' ClI.a], ·d lP,ueblo ~ cl j:uwz de[iOl-' 'hvo de 1:!1l, ;m.a,y;o!(',do.m]a; de :5!l'S, fun.do.nariO'$ gubel':tliarrn:ten:t!l]~~ ~ (Dn.s~iguie!f.i!lteme[Iit~,. ~O$ e~lt1I:dos, d.emocr.thiros,_ hJiCiLli[',riellon, en:'

,. , • A' '..J: -,,, "",1 e ta; ..... .o - "-,, ,,'k - -" "

gra~e 1i1lJiil;OllgI:;JJem;Ia.. a , tDulO' e¥!ii'!IlID~ ~ '$ ~.I,,! _' i~m" $(ii,",,!i:iI:',an~~

pot" '~alll'O~ dle:fu.la conduci rse :iPet~-v,en:i.n[,em;ente" dle ,l<(;1;iler'®[ COD! el pth~ipio de l~ ~Q-:r.e~:po:n~hi1id;ad.~ para ~:par alia!, ~1!I,p.mrjs:i(k11l. y ,t~it,HziIJcl61it del pueblo,

'In ]i.1i, m.oo:ida en. q'!J.I,e' el 'Citado wher.,ano t~ene' ,~ir,1) en: ita] :t!e.n:~id~ .adq_uiel"C una clara ~ip:if]caci6n Ia ootma de ]81 no-

'L,'"iJ'''-l d d- 'i,~ .:I,~." - - 'nT'J!'rI'ir;J,""'- .. ~frfiUl"'''' ... .,. -

,re:spQfiSi!lI! liuaJ - .,~e ,!4I~ uerulQl]ll!S !j,'Ur~'~~~~ :~-h-~-'- ~ ';';"~ rea-

l~ die vetd~, que. ~,~, ,#J.:Nl:b-liIl ,pa.gar~, por :b.i ,decicsiol'le1 )].e., ''Wad~5i ,;j_ (a:bo por IEl'l estado em nomwe doe' 5:'1[1. SOb!tlr~Ili!~;" Com'lj[ diCIt un refr,a'DI frifll~~, "'ce' sont '1.'oU!~i:5 ~es. m~, q~j, ,9it £'Q'J1Ll,

ow 'RiQfi~'[' UN 51.'N G: M»~J' '(ilH ~n'~i~~ ,~" is,

CA,PlTULO'

TERCRR.O

wet""' .. '''':lie:m,pH' se h.a«:lil: m'atu JOc' mis-mel,",. L:u, pe:mu.Hda:d,e.J. del p!],~bJ:c, [pi!::p1U: Ias oCUl~«wmcia:s de Jill, ,"!i;lpr.ema~ y. n,o--re;z ponsables ,peT'~O'..nas: 'U Ol'g,a:niwos, es:tado" min~u~io&j; ("Omit~, jl.tn~!ai9, e$l,adw :lDiI:yo:m.,. goherna ares, :~,¢g;i;slad~.f. ex.peno.s~ ~sej:et'4r .. s, ~ .,. ~t :no babl~i[' de. la i''itte,mg,~nt's.ia,1' estt]to]j~, t~ r~c-~ den~-irista~ 1!I,t6pioos~ entendido$,j plo.£e..sClltill'1 '1 ,perlodlis.us..

T'.... ''', , ll" . ~ • It.. AI_ - .' "

&..!iIi mt.e',~,iI:,g¥.!~".5\l4 no ~,i~ ,SJ,luq (();ii1'~81O:l':Iada, po.Y. [~l pueb11i) para

act.lJal"'~ Jj,Q C8i~pollcsa'b'le ante e[ ,pu,e'blo,. ,sabo' ~'twalmente \:pQrq,llIe ,msefJia J:"' 0< acr,i'bk een Ia ll'ft;:sunoi6,Q de que ~o que Ul'tQ' e-x:pr.e!ia 4~JilO '[rae {:Q.n1i~'cJjjerildas.~· RQ. es ;([05:1 per',ml$ibk mu CJlI,li~ par,a los d€ment,~s). d:,Qu~ dllilda. ea,b~ de ~u:e el esl~dl') ~ r.espo~~:b~e; el (;,il1t]ildiJ', :!I!5i' como. tam 'fui~n ]00 [~l'ga:n"i~tnQs 'Y fUl'llcion3!l',i.os, guber,t'ul_,il:w.ilJlt~lf:i?' Sou ll"€Bp4l11s;ab1e!i: ;:!iote el pllCl'b1o. ~No ha de tJm .. e.r derf'cl1o re] puebk~ a ~~fi!:n'~SU y eontrutar ~] ,~tadQf ~Cruno -poor (a, el t5tadQ set' ,P3Isib1¢, dle $upe.rvi's.i6n.

, s<~ 'el podl~ qjue [e'jerce fUeD, n~ ,pxI~ del [quu~ no. wvie;ra, que ['!f:lf)dtt; cu .. entasi

P,er,o d el ~t~do es :reJlpansaM,e 'y. ,~;tl SUljeto ,a, ,S<'I:'I~s.i6l:'ii, ~(.6m.o pue,dL'e' ser ,tibetan??' ,~C~at. ,podda m e[ oom;eplto de una .:w.olUmai4 iujda .~ ,flswliM'c,i6n , u$poma.bl-.el ,En POCi:i.!5.:

p;dabr.a.$~ ,est' (brQ qu.c el etiU!!dl) no es m'bmno. -

Hi ~:ampoco.' 10 esel pueblojt OO.l1UJ; y~ bHnD'8. v:i~m . .Ni l:iUrnporn ,~te ~jfBl',tt u.n pod~ ~tn. 'l."fliponsabHlda_d Slll defiQclIo aJ go. b~l'R~" jj, ]~ pl~na, a,lII.OO~omJi3 :~a«' Qiue ~il) sea, :r,e~r::m~,~lt;:' an:~' Di[~rJ ~]bullal II ()r.gaj\1mo pudcu.laf' en el ooe'f"PO pOun~. ,P'HQ e]~ poder qtJ~' ejoer1oe:i, Ra.J, ~mo nd1.,ejo de 1~9, :m~s.:;u! "! meibli)$ e1t:tl"'a.iJ:e,gdes:" (Ii POt' los ~[ljdiucrt.os :rqld:!Ji['·es: de una S',Od:edL:I.d iIIi):l,t.eIlUtalmen:tl!' del'ilOa,Ii:l:ica1, :i10 es en Intlldo anglHtO un po[fel" 5~n :r;espo.nsa,b~ridad. P,or alilt!nW e5i :s[cmpre e[ qu£en pa.p l:i_ ,menta. Per :!Ul!,p~!iro que deae que ttn.cililrcuenUlS: lit su

II' ~ :I

PfOp!o m:dox J m ,propia s:mgre 'Pill" los e.rrgij;"~ qDle CQm~t'1,

LoI, dOll eron(eptl;)s de $o,blttan~a y abso~uttsm>o f:ue:roll to'l"' jiildos: jllilrl;Ws sabre ,t'l :mismo 'YUl'i:que. LfI$ d,o;s, deb~, !tel' pul~,dM. junto&'

E1 ,pao.BLEIA :DE LOS BIOS

E' ' p-t"~:H>lem,a de 105 'mediQ$. a mi ent,enderf. es d,o.Ne: .pr;;" , 'mero~ el probJmna d~ tines. y ,.medi~~' legund:o" 'el ,de:] pu..e.b,IJO '1 ef !l:1'$;ta.d'.o.j if} ~i1,~ ,de ](iIS ;In!;!dl'O$. po-r. ~ (~]~ ,e]. Plllc·,

bl~ ,pue.de su:pervisu '0. bsmliD.l" at estada

"

,I

':E~, problem'll de Ios :fines '" ,los medi.m es t:Z. pr,o~blema b:l .. lim ,d,~']a Iilos.o.fb. poIhic:a. PeSili! :aJ la.5, di:Ficu]~i!lIdill9, q'~,e' ,i:m,po,r~ :tt!., su SQl~dQm f,6U]g dua e' inev,itab1le ,~, el campo f']~$(}, i~(~: sh~ embargo, paT:1 31P[karo]o. 'M. e'] '~€lr,reDQ d~ :na ,pr,kt!:ea;.. aquella ,sril.ud6n. €:Hjgida pw 11. l'C[ldad ,~~ge 'II m \feZ del 110:mbre un daw lleroJ:smo r II!) predpitli, en ]l ,e:rtgtEnhl 'y hi

[]~fUi!Iid;adel.

. ' (C;u!l~U[ obibub . .;t, 6JtruJ...!. t:!!~ _,~~~~ ~.~~i~] ~~L .'cu~r !pO' 0. :9~i~d, p4Utl~f 'N~ Q)f1sbte en, .f~nt1~;\i.t . h. COIIve--

. ~_, .......... -. " 'I AI ....... • ~"-'d' .....oil"" '-';1, .. 1 if!'

tiil,eb(,lla m;atena, u~ u:t]!os OO'U'h:.u!I Uhlilv.m .1101.,; ...." a! ..... 4J! a ,.JIIo!I!!o'~

to a, d logr:-o de Son. pf1l:pio bimest3if' rae b. riqueea, N.i fHide en ]~:lFi 1a, !,e;a e1 dmnhdo ]ndu'Smal wlrr.-e b na;l1.1I'a.1em, (tl!

. ya, sea, d :pN~d.)oroi~[O, poHti.eo ~o'b:re o~r.m b~b~. .

'. ~ I.!!ll'iba mih~b]~9.~elJJ :~'pjo.raJr. las ,collildi"iooe!i de 1a propb ~iik' ~liimiBa. "'o.wOt1.~:[a,r, ,tl ,bien. oom'\1n de la, iBu.ldWid; ,~

~ .... -

11

tal. mil'n~!.:~_~!...~ada .f1elml'l!:!. co:n;cr.eta.. [[10 .sol!l:!rme]l:~~~ ~JilI iL:n:H~~ if~_~ffvn€gi:ail~ SiinQ.:efi ~~da -la m'~~~' 'piu~cla aJu.n~a'r· Tleal :r;:~1!I:~e aq.?~~~ ... m~-%~da de· ifidc,lle][u:llemcia. prop:i:a. d~ b. ex]steil~ ~~]~_i!~2~~~:t: q'~€' .se. as;e;gtJj~a; $.i'tntdtaiJJe'ame.nte pot. liii_:5i ,gamn .• ' .~~ .. 'eco:~?!~_~~ .. de . ~~hRjQ' Y p.r.opitw.di, .dleretlm.s ~~·]idi1:-.o5,

VJ!.:~.~?:v~::~~g .. y: ~:,]_ ~Id'tlo ~iBl ~~p~~.h~, . .

. . .U{lQo s~gn:liflca qu.e· ]iI! taJrea .iPr.;:d~tfca es ~e!t'i!dallD,(ltlt:e un trs~lJiI)· de civl.i.badolDl Y eultura . .!' de a.f'Udi~J' a] hom.bif'C a. oo:ril'qui'sla:Jt .~'I;i . .ge.lH.WTla. ][bertad: de eKpa:~8i6.n (II !iiU!tQ'nQnda:!i.~ como dice el p:rofesox N"itlI,. de ··lqgt"~ Ia ~:el!' Ia j1;1s<~~d:8. fa s.aoodlur..ia 'II

t.,..........." .... "'O"~·I ..... ;:,-,JI '"l" .• A'." . •

~~'~I"""L""" -: \:I' 1. . .u",,~. t-l;e C_I,l']~,i:ZROuD "~j 0 sea, una. hl!b;1jJ;1' die; .pf¥e',w;

en ~:il. orden q'l,.U;:: e5 ,~senci:LIm,€~~e humane ii)i moral" - !pues .[iI . iI:a!i)t':!!!lidad no .pers;u&"i\l!i: siao el vewade.[o bien del hombre .. . Me gus:tairfa !l!g-r-.f.gIlt ~iUl! esa tarea req'~cilt[\e :rea'liz::rciOiilltls, ms:OOr.i.(3$ eI!~ e'IiLGir:me ofS'Ca]a l" q~~ E:ta, de cllociU" 'iliU~ tales; {:i~' ~"~!tul'05 'Ya,~nte8 e:n ]a naturaleaa h~D:a, 'qu:e: .DC!! ·e!5i ro:na:biihle que se lQgir€' '-lHil:!l v~ :a~1/,I,]1ci:idi!S. 1~~ ~iLi~s; oor,(je.iu~ del .~V}trn;gc.]io=--. $m el ~mp.ac~. ,dei Cr.l~ti:anhimQ &abu, Ia ·"P.'1da p~ .. lh;u:'.;1. ,(3: 1a. h.1;.!.m~nidad ".la, ,pentt(,~JCi,dm de .la i!1:s.pm.ci6n, d~-] E'!,I'.!:n:g,fI~ en Ia sllih~~a:iJicijj de] £uet'po iIJoUtiico. U)m.o COOlm. '~enda, .pcdl;'..mas, decir que: .e:[ run del ~e:rpo [p~]hk~; lmpli.c~n~o een ~]lY'; pm 1Q :me:nos .• loa: pu.e'bLos. CIl! dbnde el Cris:. .t~all:'ii!5mo .?a echado ,ir.ai«5~ es lJ.na 1j'ttdad:.Ja['.a ~ur!!qUJe .~iii'li d'~j~hl: .SJempre Jm,~rl\e«a,~ lQli\l~aHzacii6n de JOg' pr.iilclpiM del i;1r.'inge1io en Ia ·exhrencia terrenal y Ia WildiIJet:a !i~;;ciai ..

(.B&em~ ,ar de l·uS; meliiru IJllI]e~' Peto ,~,no ,~aJb~1iIlQ.S. mJ~f.«d a ~:fi . ~xi~~,~, t!3J~ ~iversill'~~mD ][D.v~oTli.ble~ 2. llnJ ~l'inci,pio. Fri.

nmTIG 100bV!LO- 0'tl,e ·1....... ""'x<-:llI~..:iI .... ben ",,,-', 'iiiiii'h - .""" oJ' - .. '.

_ ,_.. .• '":I~ . .tva ~ .• ""'u ~ '!.II~~!IJ'",.~ "'''I F~~JXIDl!:lOfl~ .... ,(";5. r ;iIi.G~

~j;adOj ~ ]~ ~nesJ PU.(9i1:0 que SOm m.ed·i(,M· para, ,a:l~C~~~T' f.i!f~' fjn y" .~' de(]ii;']}O. 39m, ·~l fm ;lilD, s:1 en el prooe~.Q de' !o']l.rg]r ai. la

,. "'~ /fl~BB~.rutl~!ii!JI~ c,~~ro' "T~.~C(lt:l~~.~of. ~(t.urn.·'·, en ~oo.ptj~ ,l~ =,-~g. CHI ... :;:,uJU'!J .~.ilJMIII, .Arus.h~1il (N~ }'CifJ::. ]jc~iilltOOI!LT~ .J!in~ '&:: (' ... u ..

_ _..~ jallN. 'l!" N:iF.: Th4!' V;i':I~~t4 .S't~\I:· ;iij1;:l! (}.Ml~~#I!(If:il (ChI"'Ii<tioiiI' U '.

~.t" ,of Cf!1:~e:Jgo Jl'U!I!!l.5;, ]~h p. :25<2," ~-'F"' .• ' nl

vMa:? Pdr 'ta:n:b ,e], :a:plirn, medE05 ~t'ltflif:1js.~egb!· ~]~ pan,

~l [ii:anz.a:r un fin Dt1.Clelll0< ~ .~~mple neeedad y desai.d:IWi\S~; sabernes eso, ~[jJit-'lm;oi ~~i!=i. 'La a:yiIJda de t09, notables trao!l,1os, de A]" dm~s HU)l:Jey.!~· sabemos t.~m.bien. q,~~ ]05 bom'b:r(;9. en, gellt:nru.. . no d.fji1n de refrse de CS!t~ ob,v~ "i ~"en.er,iI,ble a;:'ti.oma.. en SUi

•. ..J'~ z.; .' ~ '1 " " '],r " -.~.

viua .pr.i.tdLCii\l' e5peC!i;!l_meO!~e en !L'Ci' 'g.B!::' a ta po lLneil .$e :f.efjei.(;·,.~

'!Iln 'C5,W' piIl;n:a,;o nos .iballam,Q,s. ff:en:te a] prob]em:l de ]3. nrio:ull.n~.fQ~ d;: Ia mtW P()liti~.

Resu]ta, :Il1U·y· diHdl pam el ~Jljh~i:tl :!!:':a:ci-on:a:] 5O'me-ter' SU,' :pmp~i1' vida a la "am de' m.edir de ,la '!raml1, Es !1!fU!I,,' dUfdl, m· [tUi~t(~Si v.idas mmvid:u~le5l" Y es '!/.IDa 'l,t:tltblet!' ,cad intS1J.]perabl~ d~n~bad, eft la exi~te!lcia de] tuerpo ~~Utioo.. Con respect·o . a. ]a direcc.i.olJJ :I',adn~:d Id8' la vida ro:ilieotii.1Va. Y' ~Utica.. dii>.1lta • ment.e :ow Nnal!ln~ to O;:J.l"j a, en iUJi.3, era. pti!1h:iStM[.f:iI:" .

lHa;y dO-$! cam:inas opuestes para. e!l:te:.ndtt lao :r--acio]'li!l!]1~d6n d,~ la ~~d!a poll,tica. El rots facit --=q,lI:1e' ISese.,m'ooCIl ,!;in, un. ma:l

. - _1 ,..;1:., }'~' ., '3 E~' ..l ,','....

~j:tl.~ es li:;a .~~'CII:l:CO ;0. ,i2rl~~lit;'O'." ' . 'l mii!i9, 1oli;Ugooo -'Fro oo:H:s.lru!O",

tj.v-o 'Y p~((ipivo- .~. el 'momt .R~c£~~d·i~t;6n te,rniea, :m~d. a. medkis. eH:&e[n~ al hombl['le:, «UJItrill, ·NciD:t;iIa!U~i.;',;~f,J, mo:r~I.:;.

.lI' l 't..~·b '" ]"11..- .,t

:pQ'( memns 'qlW s!O.n e. li.W~~ ~-e' :I1IllII.8I1J]O~. su ]lot:[,~:!I!ii:J! y s:g, vjil.'tud a.

. ~~e es el ld.raUl~, 'q[we est' ett!:E[i!3iDt.a~dA) li!J ld9lt:m:'ja;-

D

La, moi<on~U~adon ~efC71i'ca d~' iQl iiidil p(!U#m

En, el alOO[l~1' die la 'd~da e b[st·Ji)x~a mooO'R[b JM'aqu;a,Y-e']Il).l!' en. 15;11, Priinc.iJM:~ !tl1D6: @,freci6 UD::IJ, fHoso:Ua de ]a 'meta :!r~' don3Jl~d~. teaUea de b, .VC,]h]ca;, en ctras palalbras: -t;:·]:dxrllc, un .5~5~!l rndona] .5.obl'e ]a, :(Qf.~aJ. m que 100 hOIl1l;bn~· ~' ,oljln· ducen :m.is ~.reoaJelJire:IDen;re., al semeter esa oond\llt:;ta a 'U:na :IU.'Bra fOl.'ma:. art:b:tica y m.e; il' as, :IlO:r.mas, :arniLsrI(:ws . .A!l ... b '!buena

3i H~bll) CJtj, el .~~j'J; :l!!ilr.lB.~;ot~~ ~b~.vo ~ i~!'.iio '~' ~1. vL'rii:ud: b lk:·koc~iI.Ii!il dd h:m~. ~ oonlmQ;i-'5liirlciO:l!ll die la, Mot:'a·I.

12'

~olft~e.I. pa:s~ a $~r:. pOl' de·!hdci6n. nQ··mo·r:t'[ r po,Ut:i'ca, e.t:itIsm t~.t ~'J ar~e de (Ollq I!li$tar • y maIUcltcr el !pQder. pOlil:' ~~rq Ul!sir

:meiho -mclU50 nor' medw.O$ bue.nd9- ,.'." r .. 'r'ir .... "., .... '~_ ... ',i'''''''' .... -.-_ :

.iI,- . - - .• ... .,.'" J)" """""'.......... ... .. ",.. ""'p r~

:t.u.~jd:lld.. ~i~lDp:r'€ lara. 0011 131 'U:miQ. ,~oIildicili6n de n.[l_e~a:~an~

Dee e] f'x1to. 1; Q

. _ ~:a.b;. trata~:O-. de mm~lJ:~ialt a Jt..bqllliilveio en on-o lugar",6 A'~'1iU q~l5lc:m hmUa:r.me, a apu[JitiJIJr' que lao gran fue:r!a de'I iOiUi,\". .' ~.lua.ve~.lml~ ;pt!l}yie:n,-e' ,d.e 1aSi illtesaucei5i ''V,klorias obte!IJJida.$ por. m~_]o~ me.dlOS;. en ]ws· teiIi] [zacimll,e S. ]'l-oUdCiJi£ de ]~ hilllm~lJJldad~.

r d~' ~a, lde_a, de ql~~' sl ~:~ ptifilcl.pe Q una Dad6n: respetan h~ J~8.~I!Cla, . e5.·~~n cO':rlIde~ad'o:S a.l esc1ayI~im['iemo. p~ .p:;Itt.e de, oOtJ'OS prlnopes o· nadone8. q.UB' oo:nJi.an .5410. en el poo~ )81

vloi{':Dcia, J3. per!idi:a y. Ia mrv.aTidlll. d,es.e~tr,eJ,iada.. . I "'-

L'a. _f·~5~~est3J. e~: ,pri~er-t\, ,cru:e Sf' pllede r;t;9J_;1!1:a;;;tr :[.3. jU8tici3l !.~lE~er ,~e~o.s ~} m~:s:mo tlr~mp~ ')" p,>l'OC!lU'al"" SeT .fuetlOO (voh'el"e !!iljl'~e es:ro. en_ !5egu,i!da) p. se.gU!ndl), "que-. en rfla:Hdadi, d In-aqu.ia;. VltiLi.Sl1iLO .nO' :tierte d&i-to·. Y: es asl.t pm.·rqu.re el poder del mil ,eI ~I,?j '~. lea 1J1 dildt, ~,] p~&iii' de hr! .. ~tlpcl&n.. es malba,r:3lt:iti" y d1J8i.~ . ~a EHJ lbs,t-,a.:naa Y .ia 'en1e.r.gb. del,Set" y drf-l ]J.[.e.iD. T~l po,d.er_. ~. d~$~r.~:~. '~, 19~ _. lilU9~O Q.[ d.f.5tJ~;Ii[" a.queil. b~.'e~. que es 5'11 .m!;Uena.. Pm: ~:t'uQ, .La dLaMi!l:tICaJ. intIma {i.e Los; ·hilos: del :mid

IOi5. c~nd~ .iii! nQ' set d ~d!CTOO. Te:ll1ganaos ell cucnta la dii~.

mf'~:51.6!1i del tiem.p~l' Ia dU!l'ad.6u :adrcCllm.([·il raJ ,~ va;h~tB' his •.

to:ru:n.s de ~.a8i :n~cijj),tU~.9, y los eSl:adot. que exeede (o~uidetab:le~,'I';!itlt~ 13! duril[ci.6n ,de· lao "ida humana, De ~ooerdo COn: (sa ~u!a,(j6n e'K~gida :po:r l~. _f,ealidad. .po1~drn. :pua, m1ildun:r y frlm~~ lUfiQJ;:, :~? ibte: ·que' llna: voluntad 'poh~tica .jwt~. h~.,eliJ1i5q, en un

1!J.H'llro d!!I;Sta:llte 1ha:'V:tiI ,.:iI1~.._.;, .... """, L.. .. ( .e,'.- m- - :--""'. .• - - 111 l'

__ , .'_ '.. • ' .. ,,~ . --~ ~~.~ ~.......... ex 11. ",11:_' [_P!r""" III q,ne ,I vQJ,iiJ;n.,

, ta~' m3q.~H~"',~rf_h-cal JJi1JcI.u$Q· en un ~umr.Q disitatlt~, S£Emprt £'ra~e :re:t~m,e!liW. Por-q.ue ~. las n.ai;;~One5i, estadQ1 ''1 rd,y.il[Ifa.ci.o:lil.'e$' ~ .ba~.lam(J;S denurO de U!ll Orden t'li:!ttJIlil'al. e'll. d.o:n.d.c Ia: :mOor"' t:dj.~a~_ ,ei _ [I:altll"a! ~ en las· q.ue. Iii "idia '":I la. mue'r-te dependen ~lHO, de i!I:aUs.as fJs,]t.il:S. rorno ·montes:. Ll) q:u.e- digQ· res [que Jill

'!II ~"11I;:l End. al' M'tldiI>1i.veUi~· RfiIl-etit· ~ : .. ~I~.· -- . - . - 1"~-til

• . . - - .... ,p ,~~~. CllC~ :11'""".

jlJ$I~;cia m.a.n::ha~, m·mc:d a :gil pl'i!JI'p.il:a: mi!JI,5~'H!t:l::n:'[, bada e1 bieneI;~~:r y el ~ito eR el fWl,~orro\l come la, 3~~i;t nnili ]a'bo-r-a 'parn lOll. produa:i6n del fn;tQI ped;ucto.·, '1' que el m:l'l:uL1.veU$]}]O EtabaJa., medb'nte SUl c~.u,$:a.Udad., :Pil'ni Ia :wina Y' Ia lJ~HrattOt.--.ii co.mo, ]a 6~li.",1-a ponmmio.sl1 la-bra,. a Ia l;a~.gii,,; Ia cnf,cit:medad Y' la . mlJut-e de[ 3rOOI.

L'a. ihJ1;5iiQil proJ;.la, del m:aq.urave·l~1Jli0 es 1a del l:~leo it~mt'diat!'}·, L'1l dlu;r!I!ci6-n de ]a v:~da de un no-mbrt,. 0 m.rCjo.r·~ Ia dul'~ld,6.'n. d·e ]:jI! ~cti.v:ida·d de ua pr.blcipe", circun5crib~· 13. -c:dle!llSi6-n mix:im.a de i~e!illpo requ-.edda :p~ra 10. qiUl1! yo UafD.O li~:Uo .i'";.o :JWM'i4t·i!jj·, Abora. hien .. ex.:ii~.o In-me:diiato :ito.p]ka exlto :~.ii 'Un. h(J!nbl"e'~ 'Y. 00 pa.!t'a;, uiil ~~aa'Q· -0 nii!il:!.6n, de acuer-do liOn ]a daracidn ~d·eroa.da: pitir.a la.:.:s· '",':iirni;tud.e~ de ~IJJ.Q Y. etra, CUiii'llt,o miM t.ClilIl:i.1)I~ pance la ilHerlsidilld. del por.le:r. del m:d; tnas debn.e~ en du~ad:61r11. hi5.,·OOrica son las .mejQ1~$ iutern:oa. 'f reI 'v~gOir' v..hal l~>gr.acllos PQr un estado que. util~.rl)e ese :potl.er:.

QI~nto mas pe.dec:ta'S e i:mplH.'caWe.t sean las 'teCtllcas, de Optts:i!6n~, ,de esopiOD.aje mutno· iIlIdvets;al, de tn.'I;,i'-i.joo fOi[ii',;i;!I.t(losJ deportadonts en. ma.sa l' d€lit.fl;flW6'n. en n1:aJSaJ, peClldbr<fls, d.e [os, ~tiidm 'lot~lhados" mt; dUkU tillllltdtu l'leiSrula cualq;lXi:a ]otetUo para aIIUl,blaJ." III .$6juzg-a:r de5de atuua, a, ~ gi~t!ite~ C(lo;!, 'f'abots nJlaquJa,vil:icos. PCI'O earecen d~ !ueaa, [lJJtmorf du'r.!Il.d.etaJ; S'll en~[rfil,e maq_uinM]la die l,jplen!cia ,oiJIDs.dtIllY·it KlJJa .iPl'uc,D.a. ,dr~ .5,'U. h1LU1l3iOaJ, d-e·l1iUda.a, .interna. £1 ,q_ueb.r-a.'n.tamiel'iitO de. la ]ibenad r Ia Ii;; 00 cie.rMj,3, humana es por s:i 'mtsmo un ]?l"!OO!1lSo. de :arlltodes.tfilooO;n. del ~er.p.Q po.H:dooJ IPCi'rqwe: !n~en.dr.:i :!p.~r doqu.ie:f' el '~mo-r y ]~ i'n!!1lg,udchvd, .. 1E.nlIO:IICes, ,,~ua:liLt'o puede durar el 'pDdie[' de 'un e5-t;a,dQ [que· se tOt't'!!!l ~·t:h, 'y mJ,b :g[~ g:rt]U-(lSCO 00'1l. :rmpeii:to a las· ftlenas. ,eXH:i'[t'I!$;~· 0.- 'liiimiil::!it'h 'r cadi) v,ert 'was m:a:rliO OOIl res.Pf(;'b). a las 'Eue::r:a;lloS in.tern:aSI !I:lJumln.as.., reaiil.melttte vit.3Tes? C,uM.plira dlUilatf.llte algul'Iia5. g€11e-.racioii"!.e;S. ~ 't~:rea q.ue ]e ll:a.l'~ sido a~.ip.3da o· petmhi~ pew au.do d.~ que pu,ed,a ecb~1' n:tm m ia dlund6fi1l ~ de lai. 11i'" ,crones.

III

rond~l1.'da 'iiiTI,adura de las mrus ,~r.Jititmu ,it'ioo~5id.ad~ ~ I.i: '& da de la bumanidad" dt Los, ;a;uttn:d.au ;tcqilerjmierl'tQ~, die' la pH: y ~l anIOJ.'~ Y d.ci: IH lenergfas moules, r es,plri~'U;ale.s. del. liombre.

Ese :moo.o de. ncli)l1a]igci6n polhk:a nOS 10' ,~t~5CiL1hrlo. .Ads--

t6tcles y ,~on fl ](16 gr.a.nde,a £i16~.s, de nit aOi]gQooad, l" 10$ ,gmndes, 'p~$ildores medl~V'a.les. Des.,PUfII; de, una: . Iase de raeionalismo.~ ~ Ia cual gti),'I.,'[r,aroo ''t.',aTIQ.s en"iOJj:'O (!':Uldamen~les~ 'f qu f!S;Eim.l!II6 VIstas, Ilusiones en: las m:ib plJJ.'3.$ e.s,pe.T2!1l~g 'nitl mao i3i1l, ,oondny' en, Ia coB.oepc:i6n d,em.ocrj:Dt:a, pue.sta, em ii'!go,r durante el ':'li,g,lo. ~sado.

, I'D e.~t'e .pllmt,o debe deeirse al~ de ~['ri~\1]at ~ifi~:a~· cion: la Q.i1:m.tt...en!Jcia es el lIi:n,ico cani'lnO para !i)b~e[ller 'I;1I11a ':r,a. ~(.It:Ji!'!1li.mridil':l' mm-al' de 13 poUt~~,a; Por,~ Ia demoeraela eI QII,a o:rgan:iza:cl®. ,:raclcn'ud de ,~as, [ibtttad~s, innda,da emil, la [,el'

De9de ene puJJl;W de "iSla pxicm~a; ~,pfeciar' ra cr.iti.c,a., 1m· portancla de ]a, 'Il,pe~,~y,~;nd"~ r. mejio.r.,:iI'r.t~eD~:Q ~ ,1a, ~~~.(~ da p91':l la c¥o]Uo,6n, J el d!ESltmO ICrre[],Bl.[ die ]a humanidad, Con la d.e-mo.a.a·c~a hi hliciadi:). ]a: humanidad el 'un~oo ta'mmo ,~H.nen:lt;oo" 0 sea el de lao :r-adorudlucion morat d,e' Ia 'dda ,POUuca; (!P, ilJit[;tt$ ttir.DiI;i.m,09,~: ~,] ami.:n.o hacia, Ia :m~ e['ill,.~da ~'ari~ci6n t.e.nestr,e d~' que sea ,m:pttz el hQmbr~ en esle :mJUiildo.

Las d.einM'.r.acm~ [levan en un ;&'gil buct;[u·e: la, esperanm . te'n'~ d1irla '£ambihlJ, 1il, esPQta!'l:2lil. btiiQ]~ .. kj,Jj" de la lU . .lmani .. dil:dl. 'y desde tuego, el ibuq'ue es WgilL POl' SU]?1I(i.9ti!)~ ROS, ha~~a.mos, em las; prhmer.o.s. pallO'S de 'I!$~ ,p:ro~~ De~c: ']uego;l!

, r-' 1

hcmoo [pIa:f!:a'li.o ''Y &e,gu[m{1iS, p:agando ,exteslvamen~e ,pal" 0$ V,il~

vel etfO.re5 y];u b]la:a, JiiQ(,al,e5.. La demo:cr-acia puede Sa' to!cllr_n;p, dd~(!tumL 'Q1Q:iz$J~ mereeea Ios severo1 ]ukiQ5' anhU!os

''"''''''Wc-' ,'''" '. " ,

:tOhFe sUi$- ca:paeid:a,de,s, ,PO']'" el jlU'!",itl'ii f:rane& Emi1e Gi:raud~ 'ex

QDllSEjero )'Ui'ldh:,o de la, ILig;a, de las Nacioo~ .. ~u,ando ,escr.iibioJl

<r'" ~ '1.- ]j' '. ]. """"' ,

'i.1!~ es ,cu!!rW q,l1!! .IA po. ,fl]ca e$ aJ,gO l~hJ~dl5C-£tJ:m~]lte' moraJ.

~ primera, oondkiGIJ .poUtica de un buf<D, po:L(tim es Ia de ':ier, Justo. 'y e5 def,t'!!}" ai] 'mismo tiemp.~ que Ia justitia y 1.3 virtud ItO' eondueen, rom10 regl::ll. g,en:~:al,. I 1m: .bom,D!',ill'$ ,~1 b.;~tlt.l' en e5te 'iliiiUtulo;, den t re del m:r~~ .. o t~r,mi:r.i.O' q,lIle 'va de IR eana ;II. r~ t;lJlm,ba, y en er ("1).ia1 pj'eci~ame~ne les impona ~ ,~·xiIOo. Pe.ro la :antino.m[ii queda ,rif!S-1!Je~,ta wil fie.5pecto, ill, ~,as wdedadcfi, hum~ln~", po-r,C[e la COIil$(ifil,clo.n del, ble~ C)i)Im.'il1i,; ron la!; 'amdld@~.e:s, de' p.tQ$,pc;:rldad 'i'D'IIlterial que entra!:na; no, pueden ~ n,el'le e-n, !peU~ ni ser ,d!C:SilniJdoi5l po:r b. observaci6n ,d,!!' 1a, "'ustjcia~ s.ise toma 1f'Ji}, ii::Ue1lta la 'l'hJfl,aci6n hi:st6rlca,. Y :!Ii el

,r. '·,Ii· d 'm, 11 .:5_." ,. •• .' , ,

¢'~ecto. e.speOj[.I!co ... ,e~ em,pJloo ,~ J!~ JUi~baii!l, It: mmlaen. en $1, .

. :tpu~' de' 10$ decoo;s. d~ :tas, d,ec.mdi$ f!IJCtMe.& en jUego. .

HaY' ~tf(i- dpo. ,d!e ucio!laJilaci6n de la vidll poUrica" que

J._ • ,. ~,_." . ~ "

no es ii!iifh,;!itJ!C'3!, :nll: 'tdalica. S"UN :monl. E$:t'i) im.pJ!~;::a ;eU IFe,i!l.on,p.

., d 1 f" !'",,1 'II.. .;a'_ , • ~

CJJD:lent!l) ,,' II! 00" nnes ~c.4Ymen,te JJi,l!.Im.a:no;s, 'Y!It:' Ia !!!)t1stencta

pclhk~ 'J" de' sUs ,ntl·m~s :lIDj~ pf'i)fl)l:ndas: _Jmtici::L" ley.' y mama amis!tad. 'ramblen :invohu::ra 'lin eS'fu.er~ ioce5an;t(!: para l:ogr~l' que J&s, 'v1:va9:, m6viLes, e~ttuctam~ y ,6r.gao.os de'] ~~P'J' poij:L~ ri~ sUvan a] bi!eD COIliJ:"m, Ila ,digJ11ida\dI ,t[e rua Fr~mIa hum.;~nat "I' el :sentido del. am!i)f btem31~, para ,5~ter e] 'v:il:Uo. ma[eriaj oolIDdlidOOla:n£¢ y el pesa;do, ilfiOntaje de' ]~ :tlltereses, eocmttta,-

d"..JI ~ . ..l ~ "'k"~' .'.,

.. OS." ~i. ,[puu.er ''1 Ia OOer'CI!iJ!D Udl'efell,1II!35 a Ia lI'.l!da, :soaat. a, b,

1\of,.iIil!~ " Rglamem:~rul;(S de Ia ra.:dm. humiun;a ,~Im3J1.3.n:~ de ~a hUDl!aJl;1 libutad" 'Y' ,pa:ra b~Mlr Ia a~~ivjdad, pciHda no :5"0- lam~It'te en a,\'aJf.ldaS;. eelos, epmOl~ 'mguUm y' superdierlas ,jnfmti1¢li m'y,indical' el prtstigio, y ,t~,mirQfma.r' Ia doPl.i.r.i;~,~6n CQ, ~lu i9agrad.a!.' dcl, :mas, sel'~Oo NweP, :i~ akiJ];Z3I~" una,

·

lA.CQ'U es M Atal T,;4.:f.N

so'bu' ~'~: perlodo de 19],9·,] 9$!}lj un mn:o 'u't;l1I:la(lr) ,14 ~~li~d tU' ,l~' ;fJUlic.t1. itJ:hi'!i'-r.I\~"iQiijat. ai!l' La! ,V,,~de\f ,d'~;t!·fftilCi'~'.\'I: Sin li!lmba!i:'~,\; l~, ,demOil'aci3! es e[ 1lhtioo ca1m,l:t'lQ ]lQ't el Q'U!1:: deben p.as.:a!r las lellgrgJ:;u: ,pcf<opsiva5 di2 b. h~~(I\t"~a nmnan:!ll.

~:ro:[' 110, :m~'~mo; poc]emru '~nl"b,i61 a,precia:r la respOttls;J'hliUdad. q,:y,~' pesa SQb.re lill! ,iJ,emoernci[J!. &'Qd.ema~ :!ll)dV,eTdr Ja ;1m. pOlrt!ll~da d;n]ca, dram:ti:dc~,. ,dd piJ"cilb I enl 3, del ,~J.~.;..I. _Jm .. :~edi.r;l~ p~m la demot:t,;;I)::ia., En 'e'] Pf'OWO' de :r,adona1haci6111: '(Jim:ra] de: la vida po~ i~~ca.; 100 m€d!i,QS, han d~' se!r ne~~i1'li.Ulli!fnte m.Q. rales, IE] fin, p;n'~, la d~.litliOcr,ada... C$ taf.!:to l:Ibertad. mnm jU:i~i-. cia, .RI, ;e;rli1rilco~ pOI" parte de Ia denllocU{:i:i; de me !l'] izys, M3.i~~ 'ii]\i.<t[)jte II1t,iO[i]'jp~tibiLe5' (:01[ Ia J~$d(ia r :13, nb~n!iid ~'ti;[;ui:r~13! en l~ misma, moo:ida un acto ,de a.1!u1odBs:r::rno:i6:n:1

M',as no J~Jllr.lIllita:mo~ qi!.:!:~ ]:.1 ;so,FJs;t:i@. :ID~q'li.lia,vlrjrn, lla";i!'$ des. ;liliElltej a], dedI[' q.llIe Ia j~'ls~id3i, 'Y d te5pe:w por' ~Os: '~akli!t'¢s morales :pn:nr(j;~n de'!:irn]~Jij;3!d y :t't:!ilil;a~, '''} ,~ij!e l:a fuerza oo~o es '[~!eu~ euande se d~~ 3] nivel :supL..emo d~' la ttl:stl!.n,cia, JlO" 't.hka., 1.0 cual es m'ent:i~,~. No ~ol\a!~ OO:IDO' 'fa b.emCiis: v,ist(l!,,' e:~ ~::t] e".!! i:n,e~,p3z d~ ~'Dtene!t'" txitQ a Ia b.~~·~ s[~, q,Ule aq'w.· Y .:iI1M: plLl.edeu OO~~$t~:r la ,fl]I!!'l!'1la " ]a justid~, y e] pml¢.ri:9 de ~a$' naeiones qu~ ,hl!tb.an pg:r la JibCUiic1! puooe s-er' .i~cl~.ro :rnayor q'u.c' el de ,a'qu~nlUl q'~J€' (lene.~d~n. Ia If!5idav.itu!d, :L~

.. ,~gunda .su~ rnundlal ,fjll~ :J;.i,t)a, iPil'U!~''b~ de ~no.. ]tl,c.lliiso Ia f!iI,(r?:.~, misma de un cuerpo :poHdw, demiOct,al~OO prau:,plJine jUi5,Udili, ,pot'G,Ui2: ll:~m~, ,e..llcr,g~~ El'l!.im~Jila!! Wmo' ene:rg;a.~ di~ hqm'bres .lib~e5i f :RoO de ~da,voo. Mil<5 :I!!~n; se m~i[;cs:i:I:::a' un, esfu.er1:D ,s.up~'~Jl de t::o!las: ,las en.er.g~iii$ d:e.- Ia :m:H~;:il'!:ad! ;00, $11 tnismG reino esiP~:r,i t'llAal, para ,~,pemarl[" if'] momffn,l:aneQ des. :;tilt,fOtHo eli[! Ia flJ~ fblca cbtenide, en las, PO~{!i'i!c~a:s maqu •• 'WmC:l;J:1 aJ. t.eit:.i!;l!n·i:r a ,euRlq'tlier medio eara oomC'frl)Jir sus Ilnes,

,r e, _'i'.

Y ests e&f'uer,Z{lI, i)'lLiPUIDO' no ,!pll!ooe ]o.grane ,cl:.e un. Ctl!l;!'.rpQ ~o]hiii.'

~ 'qUi! ,ig~mo:r.e' 1~ v~J~ 'r las n,Q'f;ffi;~~ m.o.ra]es., I.]], r'8il1!lid;pd~ la

~ li):l~ GI!:;i;~~_ l4 N:f,lllit~ d!l!l' ldl ,f.10i!'f~~'ij:r.i~' i~inM~~aI~ ~ ',&7~n~

d~,p.h~.t (l [l1,1:!li-] 9$') ~1,·,!lIt",b.. '~m=:J. ~-tf", J;!:\!~3). -

f:llliEcr3 e'! ;slJ..'U'Pnnmm.ente ,fu:e'Ii:e roa11l!OO' ,la, :PiiUU!ii, ,5upnma, ,eS h ]mt]ci~ "!. ~Q ]~ £'uerza ..

Y:a sabemcs que la ,ca:rl!j,e' ej, iM:bili]. Se-Jfi'ii i[J:se:r1~'1Ito preeendel': Ia pe:r£'Bcclmi e impe~biljdad de aq'~,d~,o9'. 'que a9'p'~:nm 31 Io:gt"O de Ia c~~sdd~., Hemos de [Jerdonal" ,a, ~;a5 I~mocract~~ pw:' SUi dc'hmd~d ficddeiliUlil "Y' :SW defidcll,cii!:!i. :Si sus esf:t.:lle:r:z.Q~ pOl" desar.ra:ugarr Ia i[IJji!.1!5;~ki:a:, d~: sitU; vldas "'j' Io,gta! qtH~: .loo milidfos adecuados iSCai!1 dJ,S!nOl dt, iru.s. f][Jie:5! £uer~]J, ,deddidam(f.i!I:~~ in;suJidente5, ii!nto-nw, qu]zas Ia M'~~!i»i~, .sea m~.Q:$, w~!er~ntl!

om. C'Ua'S de ]0 que PU'dl]Jcta."IDQSi dese:ll". . .

,[S poSJ~~~' ,~~'I!e ~1 (,!lIreG' p[\e5¢:R~e' y futuro d:.e ,[a hlstorla hamana ,~~ta, Ias demecracias a :tterri'bLei5: ,~itiU}eb!i!,5' Y I:o'Ilt:aJles ~hmla,d~'.3!s" y irlJlJton~ 'q:uiziiiS: se :t~f'n,ta:n. '~:tlI'rad~ id¢ pe.rd~.1' ~a rn~oIl! ]J@riit ron:Sm"i!l!f ;5;11 vi,ail. Como seriOll16 He;ruti .. Bergson! el ~tjmiePito '! la :fi.1~fb. ,del1llocr3Jticos t1ellE:n ,911.1.90 ra:iilBS en, ,el E~:!lll:1!,gcllo-. 'i T.r:a,t;;:.:r de R(]iI,lJcir ]a, d1e1llQcl"acia ;a U![lJ:;i" tecnoera ci a, Y' ex,pilll]9:ii:t de Ia m~i!J]a la, ihupir.ad6n del EvaiD:ge.]io~, lumto. con tooa 1. [e en: liilli :!:eali.d!3ldi!1:9! 9i!Jpmm~tgrj8Ies", mpra,· :Ill~w.ma'tlea$ y ~1l'pr,:I.!emorl;d.e9~, serfa jm:t~iDlt.arr' p:r.iv.3]'la de'. su ,6~ngte nrls~a, La de.b]lLQC1',a!Cm w'l1Q' pi,lfde S;\i,b~i$dr 00fi ]~ i:IJiSo' piraci6:1!1. del ,Ev,angclw', 8610 ell 'v.h"l1!l!d de: lil rnspira.d6n del E,Ya:nge'llo la d~u.,a!t;:i;il pllledle- 9!1]pu.ar sus pruebas y ttlB 11 ta:-, ciQ;f!l(!;; iltb barrendas, SOlo, gm V.h1ttud, de 1a im,ph:~d6ft diitl lVi!I!!n,geJ.1o puede Ia d~em iiJ'.tt:J!d~ de S:iirmlhif." PtOb"l'es~,'\",ilff:l.le ifite su im.pmtaii'lt:¢' tarea de rJLdo:na.'liza.cion. mora] de Ia vida poUt~Cil!" ..

f'e1'O ml i!I![Jj~l.his sena .. il1!'oomp~e'oo si lito, oh5erva:r,a, que el hi:'per.m,olrali5mQ polhiro' es tan ll!oci,v(Ii OOmO' (:1 ;a:mor~I,]~J~lQ y" e~, ~him-o :it!O!§&'!si:s.., oo:ns'utuy,e :uJ:na :res,P'flJ.'BSota. ~[ :prop6.sit,.@ -r.ff!:~s.mo die!:' dnis~o :p-olhko,. La poThieR <E:9i lLI:n:3!, :r:nma, de ]a ,t'tic:at pem una I~rna ,e5,ped~lmiiti1t~ dblinta de ]:u, {\iUa5, surgldas ... 'l .' ;" .- . iI-:r-,.,....... li'J· .... l"'i'"I"j·fll, ''"'ida, l'l:umJ:an;a, "tier:IJe: lim ;'r;,J,tim,Oi:

'lUI.'!! mi_!5JIiIiIJ I!ft!, Qcd'!r",'\, ,T.'I.I",'"], I!.IJ -t,.... T _... . • _ _ __ _ _ ,.. _. ..

fhi~-l' 'tI.no' ,5:ubOfdin~dn al · ~mJ:: Ulli fin d~,[imOI !i!-n ~n, ,DtI"d,en

'ill' f,[EN,;i: 1Ii.lJ!AimN: Lt1G d~ ~ d's til, tIlIIIl!.l'"<IIlk' et A' ~ :rd~gio-;-.:. (p,9..ifl!:,. ,A l.ciIn , l'!l!l~·h, !p. SM"

JA CQ'tI'~1 MARl l"Ai N'

dod'o,:!, ~,~ no, es sino d bien (Ol:lll1u ¢n! la, t£ma 0 la b!ll!:!'u4!m U#tl(f d:vilis.; Y' un lin ul_trimo· abselutc, que es If;]' bien 'Ci!ml~'~ itl'iiUce 11 de ill il.:e' r ,et(;!['[JIo.;JI-'a ,etim indhridlllHlI!l to·nUIl, en menu, el fiD 'LUoma ,s,ubordhlado. perc rupi'fd, ,dif'tdQm~;~ :al ,~I.Hl(ic' fin ,absolu:l/aJ·. el bLen de LQ, ftiU;ur~]ei::3 rncio'm;;-.] en SillS I'teal.i~ ~a.dQ!t1Jes tem~"r,:llei~,De a.cpll la es!)et:Hi_ca ,diicrencia d~: pru'S;.

.f!ictiva entre ;iHJliIif:Uas des ramus de Ia Etica. '

Ad OCU:IT.e [OOD. numerosas n erma 9, die eondueta del ruerpo pol:h-iOO; q'd~ 100 .pe5jm;!5;~5 odie[ :maq.· .. d~,yelism(J. d~,IQil"ma,n en :Ib~~i~clo., de 131 :!I!:ill.(Jra]idad :poU~ica~, t~~!es· wmo el MSOI,. ;por p!!(m dlf'l ~s;ta(l~, de Ia .Iuefza ·mf:ir,clt[va (i'l1L,clu;so, la, gli~ .. er.,nlI, ea LacSQ. de absoluta lliBcesidacl! WDtDi, un agra01' lnjusto); 0] ~mpLea· ~e l'Qs rs~"":td>o~ de e5lpiQn.ajl! 'f mtOOltW9, q.lJ.Il~· jam;a:s deDi,eo, :t,m:i'i!, oort'!ll1iJ!I,per iii. bs, .genI.\E$,,,, :per,o que es in,¢,v;i:-taNe que' !as ~;o[",f.\Q.mpaiD;. Ia mili:zaci6n. de ]~ ,nle~(l1dos; poUcia].f~ q1!l.e Iill,linc:4li, d,e'O~b;1lIi v.io1a.-r 100 d.e:recho5 .humilIlloo de: Ia gen:re, pel'O qu'(: f(~.r;Ma.'_m,ente d.i1er~n en: .riJldet!l'~ mu:chl) del ~go1i9mo y e,go. tl$lf]t) aJdcabJe eo. lQ.s. ]ndi.vjdJtu:t$J el :[recelo. "1 ];a (tes.oolJJfia~za perm:a.negtes; una: pre'v<fDci6n no ~ecesardamerue ;perjfl1di.cblll ,(II nnque tam.poll::o. ,ralJi~ida. ,oot'!! respeete Qj ]os. ,o'U"°os.' ·e8.t!id,Qs.;, 0.' la twmillda :pOt ]3, ley de ciertcs bedtos, ma:[o"s'~~ el recomoct. lluiellt,Ct del 'pd~d,p.iD ,dd 'mal 'menor' y del Jail ~,,'j)ffl'''U rhe~ ,dlo. eonsueaade", ca][fkado de ·"~SJt3tl:1:00. de ]~:roi:ta.ciDn!l:ii> que j?l1lnite ]j: rtUltl,cj6n d'e' M~fi'es: ;0. ventaja:s mal ganada.s,· antafi.Qj; <lebido. a qlte ~uevo-s, Iaaos hum'L1tOs y re~ciO:B~ vitj1E~ les ,ban .m:h.tndldo ,(ie:r,ecilos, :rrecitn ;D~cldo.:i+., ,. T¢.da.'5! e$;a~ I~i$ t~gn,eD, un fundamenm ~tim.

El 1lemi!J;r' ,It :m:a..iilii::hantw.. pot penetliJi'''a:r' en lB'] Oiln:telrllO de Ia ld~toria no es 'Vji!:tud~, 5~~i) 'yna, m.an(ra, de escaPiJI' de Ia \i.f'. urd, AJgunos. paeeeen creer' ~:II.e me'~1" n'u .. f-.5tra5. ;rn;a.':lit05., en <:lste ujjJf~R!ii) ;r.~al .,. OOna.t:w de b.8, C.oSiiliS, y :r.eLiI.d.o:lD!~ bu In an. as

",h·t>Ilde ~;$b:~: y cir(1a]a el .pemdo,,,, Ie'S on :si iIl~ p,acro, COIl el ,P,e-n!:Wl .. ,I!:'om'o sl C$te 5e:.OOfJ:Ji.-r.ajera des.dc: afUlera " ;n,O d:~sd.e aden'1,1.'0. Es;oo '00 es ma.i que' un pt!ITi5l'!1o (:arisaim: no e;S Ia docuri"

r- _ 'f" ",L ,.,'Ii 1 ~1~·

Ilia de .1a pm]. :rrnCili0n ee 05 m.e!O,l!ID.S.

"["ai doctri.:l1I.3. se :1)8fJieJf'e Fi!lld,f~lmeii.Ut a. Ia cu.estioo d.ii:: :]1. t'~:rinquiiil g,,;: Jo&. mt:!if{os.;r' y ((escansae:q el iliiKiama de: q:u'e' d If)rdll'n. d~ ~'o.s m~d:iw CQ'I'r't'.Jpt.!1i4a ~r. .. l,o,s f~n.tfj'... E"X;~ que ~irtluenoo :fi:a.e& d;ipQ:S de] bo.mb:re' se ,~t.5ii,p'i1I par 'medlOS; :n01 u~eoos dlgllos. ln$:is~e prtmern y s:iem:p:re sobre b v.'().]tm~;Jid pe::..~ tlva de· poner en i~egg, me d! i09.· no s.6!o 'bU.eIlO!, en !t'Rctal~ :.;iI:!iijl; proporciOJD;ad,O$ ,ii su .fin.! 'ij)$L\e!lltam1io ni,idmen,te: 1. hueUa .Je- SO f[n~, llClJooioo en. los. cwales debe ha]la,ne encarnada Ia jus.:Ii ~ciil milsroa .• que Fen·eiile~ ill la ifi5.encia del bie:n mmi!;~iIl r Ii, la f...lndfialldoR de [a vida $BCiub.i' '",e impone S~ ,~fecdq~ .. .ni~e[]jID.},g!

Debe harerse una. olHmraci6n :final ':reliiIJd!lluac1ia II\:!On ua ~l;;,pecw. panit'iill3!r.mmte: trine.' de 1a. '",ida ,I!:o,le£tlva. hli!,m~:na.. l.~,ando ,~l r.;wpo :sc<cial se hal13 en un .P:~'{]I ,de' t~5[~rl 0 l'I(:tV'Er,s~6th y S8 ~i"jel moral de$(ie:nde, los :pterep~os de. la mo- . I'~lidadl 'IIO· reamb:i:nl en s.t, :lla['UI'alm.~nte" .sioo que: '1i!1I! 11:1 msnera en (jille de'bm ap:li.ca.~ Ia que K ibu.!ndlt ,a '11m bajo 'Divc']: como n'ute.s,tli~ aciJGs lfiO'l',a.1.e;s SOJiI. ct)llO''e t 01" Ia N:m:!l't.a]e:m moral 0 ts,p.fci:~icacl.6.:n, de 1.0 qu: .puede ser a1it:etadQ por ]31 naturaleza de L'\ ,5ituacioo" es 10 q:jti.e debe eR;~.J"a..n'e. Yo· rifio OlTh l'~fi noma br&: :slllpo.nf,i3imm {fllN~: Io ma~01: ~ Sf:.Ir.b. un 35e5iru..·w. Altl!:!llil!.

; ...... ""'i!l';r ..... i!.D.OO, nrue ese IIIlI~mil!' ho:mbH 'me ,a.lS)::1;t 'nara matann.~:::

·~·'[L-UI45,.·""r;.'~- ,. ~J.' . . .. - -.. - -- r;-' . . ..''',

es il,t'j, (:390 die. d.e:f,eosa propia;;. yo 10 :m.1l~ y et heche DO. 'Ol([I.$;

thuye' 1.UIL a3;esUUU:Q. Sli,p(nllg!JID()~ ''!Uf' viv:im.os ~i:!! \1.'11 gt'upo stidd co:m:pltta:inenL'e' barlb~ una, tirlluu: d·e han.a.idm. en ~iiI: qil.1!t no exi5te'1lJ. ley" trib'~[j::l.les ni. o:rdf]'i, ptilblieo. Enwnw, t,e.n~ ~~m\OS ·qUle to:mar II justi:Cia ,en nuenr,i.cS propial ·ma.nos; 10

11) VI6in~ :n1,K;5,troj; ~i1',W,~, J':I"J4INi'om :ir;il 'i'h~ U:odMn lV'''r/d (N11!'1K' \'·oit.J, t;.h~rli!'3, .s.m,b~& :SOlin!!, 19t1li), 'fS"p. IU.·" ~~ .iI'ltmllllPJ<iJm. ~e.w Yi!lr.'~, i(:iI:mr.-. m~ SaiibDer". &1 ... ]!f!a). :Pp. "00-48.

1 AGQU itS MA,ltl r AIM'

qae ,&npIica q!tte' podemOl verno" 'eiI:l la, n~jlda,d d:e, :mata:r jos.t:a_mefue a ~lgUn itIgmof, y en :tal (:~gl el be-cl~,o fjrs~iCP ,d~ dar' 13 m:lI!ette' a Uln ho.mh~ no ,~on~t.hubt:!l';!!i, un llUesir'l!ato. P(tr cua:n:to Ia ,~~:en,i:~:a, rnlDTIl] del 3,$lt.!iilJJliiO OOJ'l:si'stl! en. DJ!3,tQ.t a un hQm;1xe .POl!" J'~ mera 3UlOb",id:!!id ~. 'tUlia. m~sm.Q,. mUIS en- tal ~aJ:~ no- pl"~md£r,Lajfrmos pot t1i1l1,e:stlta. ,p:r.o,pia :!:!itH:o:rjdad,. dllo ~fi el ~n:ll1,plimi~m:¢O' G£:' una fUm1_d6n j'~Htida"[ a Ii.) qrne 5!,gue ttiiJl,endo d!er"OCh.o ~.Il'tuahrle:n'lle Ja h.umaJltd,ad, y que derh;,a 3 clJa, dd C:r¢adQr d,Q Ja w5t:ellJda~, Y' 9un cund:O -en lit vida; ,civ,iUz:roa ~5ta, tft,~w<tjdad. jt:tdkial d:(l1Den ,encarliiiIr,b. y efetcFht, :j,qlfle.U05. ,:l1111'9t1.,tt~, de pod(f"e5, jtJdidaJes,' creOJu.o rl~ ,cs:tado,. inch15lO «i Ia 'vida dl;lU lsada se p.;,Jjje~ ~oo'!:ar UfOO caw ¢x.cepcional~ oom,o ~ de hi. de(~5a. propia ,a~ 'qu.\f: he ;~dll.d~:-d~lo que 'exi}il ill :)!I,m l~i,]m.~ bre: eualquiers p.artici,p.ar. en es~ j~1Sddlt, parit. ddel.lJder su dQ.

redlo ;:1: La vjd~ .fr:~]lle a Ul!!! 3,gr,ew;r :i:njU!B:tn,. .

IV

Los me:dios tk titcaliuu;i()~. dd ;tublo , del e;dad:o bmot;\l':t#ic;Q

c ~J e~u!l'J)dg, ,:P'r,'~:bT,en:.a 3. est!1u:U;rr ~5 el (Icl, p1i;e·bkJ· "! d t;s.~ ,~d~ ~ de' '~' lll~dJO's. me~~ a los male:s til plil!l~WQ pued~ m.. pp,rv.!S.a:r ? fJisc-.a:bzar a] estad,o, Ese .iProbLem~ ;e~b~, te.latiOIli!l:d.o

con 'el~l~e,~~ ,pol1t)ue ~[ p~,ebl0 e5l1~ ~f.lter'~s2do en la jl:l5tidaJ :al] .~eno5' ~1J.a:JII~O . la pa$.l6nllO 1.0 ticga,. Y el i!;5.tado tr3!osfoF:~lad.o. CIIi ahroliUista. 0 de.s;pOr['li::li) se ,~l)l,(;!ca per eDcim~ de l:lli Jmt~(HI."

'QU:iM~ hater 3~fIIa!: ,ob!~d(l(li1es; rel:uiv.as a t09: d:o.s. ~SOI t~pieos. d.i]er~.w~~ el del 'i:9'~O de:iJlQer,~,tioo, '~I[mde- Ia 1 ,b batilld,. ]a ley y 1a dfg;Ilid<l!t"l. hLtman~ ~OD los d!!:),gma~ lunch~~ ~rnaJes.,. y 13, raclon~~~d6n de Ja vjda po1 hi ca;, ,ISle' ,p~Ri,gru¢ dentro dc, la, pe:rsp!cu.n de ]~S, nOf.i!iI3;$ y los, 'va]ores mornle5 .• ,

. ., e! dc~ enado tot:aJj:tario .. eo donde 561-0. K roman. ~n cO'~!5_ide-

f~dda. el Po.!'I!:t ., 1I~1 .d\eterm:ina.da tar.ea. a ,rumpHr. pot d

. ,--" '_.z__, J[_, ·A I" ,

todo, yeo. el que: [a rndQ'jlouJlza.CI,w~ '~: iii 'VIJua. pounea !Ie ~ .

5igue d.entw, de la pex~'5:F~Cliv.a de' W!., ''f.imoo.s, y not-mas ,m"e'far mente i3!r.tbdt~s 0 tec11 i.OOl.

CCJ;]l!)idle-n:mo"5 prhnero el (:UO del,~t~dG dem.ocr,:hlQ), Ell ,tHo ]a fi5~aliza;d,6n del ~s.mdo, per ,parl€' del .pu~b]~. i~dlJ.l~'

. ,.!]. , ] ~

,~anqu.e el,fst3!d·() 'tr.a;~~ ~, el~dif.aa.. .fie hal ii, UlS(;:n';a, eo 01 ,PI:'.Ul"

• • .~.iii '~-l n ,. , 'i!O"l . ..<11.. ~_=

dfiol 1 ;ai[]lIJi~~ ,r.:onst.l.iUC,Ullil:.3..11. ee ICue:rpo- podHm,. ~ pUiEilliU.l

dlispon~ d~ !OO.ewO$ r,egu]a[',es~ 'fsta£Ul~do&, POf la, l~y. para. e.jetcer

5,U -~~it~nd,:,-,' E]~~ ~p~ri6d.i_~IIX~~ !:_ ~8._ rep:f.'~,?t~~_t;~ ~'. d[·,

re,ltta 0' ]Iu:ll[l'!e(iam~n,l'e'* a iSW tu;m:Jo.;n:anos adnumstfau'¥.o:i'"JNG.

,so]3mili:Jrli~ el P'Uie.b]!l;Ii deu:jlt'1lj:r~ a &~O$ -ilfl:. W;B e:l!f.,'O:5, eo .]0.$ c-.omh:~O!~ :sip.ieote:!! a :Sill ifl-l~cci&ll!' :s~ desaprueba SUi ges;u.QJl-:;. 5~1l0 que a. tra\J&' de b.B. 3Bamb1eaB~ de ,S'1II~ repr~nt~ilit_ft, fi~n.U;F supe"[~a:, Y .p'I'e:dooa ,ii, m gohieIHO darante ,eI ue .. ,Ulpo en que

.e$'le' ejen:e tl porkr'. _

No <]juil¢:ro; d\edl" ton enO\ que: debiie.ran :Sel" ·li.il, 31S3LQ bll!al . [35 qiile' gober.nas.enJ ~ Ingar del podee le:jemtiiYG 0 ,admiruSifra..

.- -~ ,r..: ..:1_, • ",,·.I1_,..;,t ·,r-o............. _.!I1·,Il::

t.t.6tI. ,P'eoo' a na ....; supmrl~;r:i ,!!lyDJU"OJl.; ar, ver,I.1 ........ ~ ¥ mg!UJJ4;r

~ ""...:Ii 1:.,:' - "", ." "",'" ... AI ..... ·l:·n'j' ... ra ",l·"'" "']-j- .,.<1, .:11\:

~l'. e.iI. rnhiyii) ,~ <]J.llie. g ·,l;.!,iilil'il ~. ~: • .:..... i!I!!.!!!t.o .• ,,_..~~ ·, ";'.L!U-.J1_, ~"".. .... Wm

11] "'.1"_

•. \'~ meeani$lll.Ci08 .PUH~OS' 3!. su aieaaee :po:r. .a OOlJlSl!llil11!C]Wl;li

,all!ndll) el ;p«-"omilimie:ruo me's Ia:d~C!JiBld!a, ~!l ~iI1.pn3!.~ dsnoaalcias lL!!lIlr,opeas: el dl31tfba:r a[ gobi~(ii, ,wando SUi 3.(l"Riilc;ldg ie ®n .. sid~~, pow ·~tidacto:rjil!, <A~o ,el pa.d~IHe., pese a qlle no 'e!

. , '.::I _71' .'. d,·it .L

'utll ~,per~'O en med~ci:na" no :Pb"-eBC'-l[]}u.e ·ue los, :5~.C1'0S 'i!!.J. ~.~

dice Cl:u3l1ldo iCS.t.;i, ,~COO(ll1to. co,1iI loo. :ife5.1!.d.tadO$ dt su trata .. :IiI1i,eolo? eoo mayor' r-aJ:~~, p·tles~ ]0 ham elpueblo ......de. cu,}"o de1lcclLOi fl,lln-damef.IJta[ a IOb~l'l'JJaue' pafd-dpan. aqIleHos a 1m, que dBlep el ejeocici.o de ~l], autorl1dlad- qUle~ ~ido POI" W gObk!l'fiO) ]0 flsociUZii ,Ii· 5;'111. vez;, '!:lo:mo jiIJez :in.:apellab]e ,d~; 'iii, g;f!S!-' ti0$l. ;adminbtt.r~dv,L

l,lm, ~e,gundo IlJPl'! el p1iI,eb.lo CYJet'lta con lDll1 m~di.o.s --aWl;' cua:ndo no, .[!iJ! 'u!tilice' dind:llIImeJl~e: pot sl,~ de a.pi,liisai'· Ia opi~ nion. pUibUca, ,a tf:avil de ];. p:reOBa~ ,k racUo. .~, 'Qf~ el~e!;l!~

CIl!UHI.o .!JOn Jibr;J p~ dtredul proJ~io:. Ia Hhertiild de pr,en~. .~g:~ !!:~.'~ ~.f .1IiI:i~ma Uimi~31. y ¢l ,es.~ad.o Pq;JOOe' restt~ng:lr]aJ en b~.I1I~ff.!:~1O del bi!f(11 (:Om'oo, pero en r.e~.1 id3!dl~ y ~tite el 'i:n!EVi table poder ~ ~.ec~e.rue del ,es'tado •. ad OiX110 de ]a omd.U(;Ul 'ql~.e fl:3:0 segHl!cio .al, .r.es, ee to' en. el ,([lUIl'dh· los e8~adiJl.$ ·toutllta:rifi$) el pueblo. Ob~dew' a. nn sane :refl~o .i?oUt~c~ (nand):) se ;areTl:"a a I;;. in~ngibmdad~t;· lao UheJ:1tad 'de .J?'reJI$3, oom~, 3 ¥1fi, 'bi~. 19!1~ad(ll, . ., santa ptut~6n ..

' .. " ~'" ~,er' ~Jug'~f. " ~tiii~ 11: pl"·~i6n de Ios, .@T:u.~ SOil:ta1es y i{jItl[\oS,~med.l.08 ~.o ms,t!1tIJClii)l'iI:aJes par' ruyo coo,ch.:ccto acnta,n sobee .los '01'gal]~.$mos guberD~me]):udeB algtlalQs ~llem.1Oj del: (:'!:u;r;~, .po.Utioo; P.I:'~l'.edimiento q' u,e· e:!1i. fm" , ol', ... ' ....... """"~ ..... ~, ."'~ .... '.'

f;~' .' I/,I/!;; """"','''''-''Il,~, ""~ ",~QI['io

,~3J~ ~r'O ~ti~ c.om.o .~"liJ. de. Ii$:cajiza{;i:&n .~\a]ar· :f:esult:a .: t'Jj~'~ bmcn. dlStunhJ~JTet'u~m,05 .• asl:ri"dmlO:. ]01 mool(l9: de, a;dtaci6n p~ni~a.. PJ:>csi.6ri 0 propaganda. Que puede. n.tlJiza'r e:~ 'd~t~ :nu:nadQ.5i MOmell mi ~ un gru.po de du.da'danru que' ;se cmusi:dere ~umo "a.ba~dmdG de b op~m~6n. p1!ll'l~~) y que yo ca1ifimria. (ie' e!ltl'a~~,gemas de la ,guerra. po H mica..

, .. ~bOta·. bt~~" en,~lo .. q;1IJe ~C! ,~ri~cr~ ~~ F,imer ;a;s.peotol incht~ .~~clQ .el .~ed~~ 'fS~dal J ~lCQ. d:eJ~ smdragjo. uDi~9al y el 'Bl-S~ W~~CJJtatl.,~~ yo dU'I~~u~ m~ ,enos· Ia .. p-a.rtki:PQ.d6B :~~v.a '1 ;I;\~~ de'l pu,~Jo en Ia v,lda. poUda g,ilSlIB' Si,iiliL'U!k;l; .lWU.~a~n;~~. En.. :9i1JJ R~II~tl f-rJr ~diMb..! 8,Rul Aii]l$}"Y'Ll· gli)$ii 1rDil pag)Ra esertta eo. 18$5. pot 1:'~cql]CVnte; 'q;ue :m;e tom.o Ii; 1i-. :berta.d. de. repr.odndl' itqoi! uNo de'be! oJ.vida:t':i'e --deda TeeqlllevJ]~e-- q.i1Je- 'S5 ,espetii.bnetIJt.e ,peli,g:rom escla:\f.[mr :i ,~£ hom. bJ"€S. en J:o!pequc:iia$ de:mUe5 de: ]a ·vida. PM 'm!: ~ iiI:Ji~ :~~~ffif.!l~' a ~pennu qu~·.r.~ li.bel'tad es mello.s ~ce:mr.ja ~:' ]~tr.an:~· ~!e5, q~.e en las peqJ~~:aSl (ma~. i5i fuera pOisib.le pran,tmr Ia una ;UD 1a ·o:m"

·j~5ujed6.m ,en la;.s wes.tiOtl!$ d!·e .mcm.o.r. Cl.la.Dtla. 'qu.'ehranta ~iI'l. PQii:i) ·cl.1lc!a ,dia.,. Y III e.JttJiI) 5e. pe·;t;c·ibe: d.e iiiln :mod'o< .lll$Bnri.

ill. S.~iuL .i.'!i:n.r.NH V, " B~ill~ /fJr' R.a~~alE. {~ ill)niftl':.Rity ~.

·Chl~. uMei]. :pp. ,~~ . .69.' .

Me mhte· tooa la rolllunkbd. No hlEl.puls!l a 10$ b.ombra .:1 .. re- 51~ti.r~ sino q.i1Je los va 'V~jal'llt!Q.' Ii, c.ada in$tarn.te-~ .. basta q(tre OOII.~ duy.efJJ .pm unwflldtn: a~ .e.jel'cicio, de sn vohmtacL ... Es :illtll:tiJ .eo!ll'!j.\ocar· a. 'Un pueblo,. q:ue. Iha'ya ;sidQ de· tal manera .50'met:moo a] poder central, a de~r ·de ~ em. CI1;ll:ildo a .~. r·epr·~~. ·IDa:n·~g. de']' poo(lr. P(!Ii" ~mpottatitte q.ue· rea es·t:e· r.a:ro y bnvt:

e . " ", .4 ~~ ~n .. ",,,,;1,,., ... ~'''.:i. li1'o -lft"iliYf1il:r'::. Due '~iif'L!'llI1I'i ·l1iE!rdi .. ,IlI..JII .... e.] fli"t 1 C 10 1I,.!,El 5 '!d' ~ .... , . .,. .. '.I!<!;I!'u",. " '.' ... r·T.·" '.... ''':1. p...... r-- ,.... !ill .....

.ad·VJ.~dm.en:re Ia fij.j(:uhad. ·de. pe~S~ .•. s,en;trr y actl!l:!!rt 'p!M" !Siu

O1.len:ta. • ;

illy wstengo' q~l[Ie 31 cabo de ~Q' tie:m:po: c,oflcluil:r1n. por m

itllca'.r,$"e.e$ de ejentt el ptiv.i le-gio ,gm:n~' ~ ·6n[r;~. qae I:, ·qwe,-, da, ~ !Il.i3idl;);n~ dit.nooiil~i(a:s· -qne ]lan l!!inJrOiIilJlc1do ]a llberrad ~D. :gill oomdwd6n. polhiCl;.. al :mHmo r[{!~ptl) ·que: aumelnt'il:fi~jJ. e·] des;polisftl!1) en :SUI. ,c:om i:rn,uioo. 31d)minis.na:~i.~~. desembecan ~~. ex:tta~~5. paJi'adoja:s.· Pam. teS~hief a9.~ena9' peq,lfJ.eD~ cma~ que 't.oiJ.o.. cmu]JtQ gx,'igelii. e &. el baen 8en~ido ••. ;, se .mait1Jticnea'i :(fU-~'" bJct) a:p.a-!!.'tado de tal d,ecis~6n; mas cuando ·~e .. baJl3J en ju~go ~] gonia.l1Lo, del.paJs:~ se .i.n.vi~~e ;\d pweblo de: ~n;~t:inampoderes;. as~. abel,"!D:!Iitlv-amen:De. 5€ l'i:a:m d~'] puitb10 el: Jill!gut:t~· de :SUs .gobe.ml:n.t~ "f ,su a-mg,j. iQl~~ P.a(I~YlI q:-ue d Hf U!U:a!.S, ·TUe.S· y.

mel10S; qllle' an ho~!br'e otras, ~ ~

"Cwrt~n.ten:te. es diUdI m:~.'o~:b[r OOmo, es p!)).sible: q.u.e :hOM'hr..es q~e baryan. heclJio ab,~fi(1ll)flQ dir: la cestumbse tte go'hiff.f\I:arse a d 'mismOl .plJ1edatl (([I[l:seg'a:i!!;" Ja ·elec·dQ~ adscuada ,ille ;a.qiJ.leUoo. q]!lJe deban g,oberit1liIDrLi::s; 'Y nadle I!;ooceb.i:rt ,que de 10'$ :sufr.ag;iOSl .d,~ UII pueblo. su~::m['dinado. pueda BUlr.gif 'Wlill gO\]Jiti-r.nO' Ube[';I1:~

hne][gellite. y. e'lle'r;gko,lI.tI. ., . ,. .

Condu:y.:lmtts,;; ]?il.e5. en pr~mtt ttnfiliil.Of. ,que $f.gi!ll1 el ,pr.h11"

-c!pi.(Ii. phu.aU~ta wdC) OIanl() pu~i:e~ :Iog:f.~ne. ~n. el euerpo :po.... ]Ui,oo mer,ted. ;;Ii 1m mgaillos .pa:rl;:u:ulares i!) ,sO;Ci~'d:ades de .gr:a·do, inf,e1"l(tif' al estIIJd\o, :r lDilL·C.kh:l!S, de ];1. !ibm .in:iciilt]V~ d.(!1 pne:blltJ" dl~ber'i~ gbteo.~~ poOl' :Jl'iooio d~ ,di,duiia. ~oclsd.~d;eSi ~. Mrnw.51,

~. ~'S, :11:1 TOiJQUE'ViUL~ DI!l':mIlltmq' l'r.!i .l,mir~·~· (N!Ilw' y~.t. B'lr .. ~ :t ('.;o~, 1:ili~'~)1 :w-. 34:1. . .f~.

, '

,'fIi.'A,.[ii"iiU."EIil' i.i' ~ .

~ '!Io(j. "" oo,.lI"RI·T A:~ N'

'$

~iiu'tiC1\1]itr.eSn';. ~p~do... qne 1,... energla, pO']{d..;:a d:ebe lSurg{r mluigo.~ablemenre del ,pu.elde;, dentro drrJ C!I.I.e rp 0' poUdoo.,. En OtrllJs pidabt,iiis.: .eI pmpma de eondncta del pueblo 1'''0' debef,'J'a bi]']iIl!lfa:ne desdcl 3.rr.rib®; a[ >oontrnll.'.lo':: hi! de is'e:r' eIa'bor.a,do par el p.1'JeblD..:~ !~$.tQ qui:~.re dedI" que, en e'l fo:nd:o.. y ,3 um' ni.vd m,'~c.liLo' m:b pt[ofUtldo ,~ue el ~ 10$ p~rtlcIDs. po1ltj~ .. el ill.t'€~S y l!ifi, ~l;!!kLa.iiva del .p~tb]o em ]a.cs, euesdones c(vi.cas lend!t"l:a q,ue.

m:nlJEr.I!-I' "". ..;Ii. ~. d "-"' ~. . -

, : ,~.~. ,J' ,po.f' un UleS]~f~I'f' .' e .ta (Xlll[C.len;na c~om;dlD! en :I~s; loea.:.

,midillldk~$. m~· peq_ueftas" r ;m;,Ul~-eiJlene eta ,(:o'l:l!f!!lU'i:aie ac~i:ridl<d.. l"enetrnmO$ ~(j]U!;Il en elCa.mpfi dt: tlJ. ,que p.tIidtcia:mos calHiiear d~ e.dificaci,oD Qfganica. AqueUi3l5, activjdadi~' de tt[ecimie:n:oo (6PIO(j!'i:~;noo no SO~l pata el 'pueblo ShlO :m~djas :m.ditedos. pero mu.y !!£f.c.ROOS de :Sll!p.te"t~r 'Y' fiisaj1i.z~r-· :ai[ ~tad.o d,em~dool!' 1!IO 861.,01, _porque tie'lllJe' una l'epetC1'1s.i6~ :normal sobl'e ]1 'COlJE' d\uct~" de ]O~ plirddo.s, po.]rd,~~s.., shlO tam'lb.iCtll porqlle oea, Y ~la,:~t~eDe' en Ie],. euerpo JPo.l~u(:ii) oort]e:lne~ de allia, ,P.0i~~1:l(~!i 'Y ;r~Cl.a:s. t:e·fj,d.er:I:i;:llSi 'que. ~1 ,es,n:ado no. fiJt!!Eiide. ,[gno.ra];;.

,. ,f!,[r.;a][rneJU,tf'1 ha:y <Gitto Ql'd<C1Il de [I!.llediOi~ el ,cl1illa:p.ena!B Ii) tl!ene en n~,enta. :nIlesiua dv,iUzadom o~,id~~t~~. q'l!le ofrw ill lit m.en.te In:lJll3lDial. un ,ca:M.po.' :i.nJ;i;~itQ' para ,cl. de5iCUmifl1imro:' el m~cUQ espidt~~] a.pUcado a1 l'[ei~\o, de Ie ~pgt,ai~, del que. CO;l15tlJtiJye 'U~}, ejc:mpJo .oo.&able el Sa~~k.a (W GmdhVCi

'COlin!!) es ,abid,~ SG.~:;llI1!gr4h~ s;gtljf~clt "la lu."I!!'r.za d~: ]a VEr~ d.id~i'., G~ndh:i sos11:D.\'O ij1\!'af$II.bk~nt·e que "la fut;lln~ "ill;~-] amMo'" del ~sph:J:to. 0 de. la v,el'ua,d es u.:DI m:strume-:n.tQ >0 media ,de ]~ ~tt'i6n poIid,;:,a Y :soc·~aI. !!Paicie:nda ." .. "dcda., pa,(isf.lda ''1 sufrimi;ent(li ,,61ull1.~";)r11!i); l~ defenS;3, de: la ,'I,'c:rda,d: se I ogr a:.. :no :ilnfliigi.em3!o .sin.trimie·II1U:OS, 8. mrestres ad!v.U9~r~os., dliliD.' 3. IIQS(JU"O-$ tni;s:.moS:I~'. ,dmdo ,rtl:s.! '~l.:u ar,m:a~ de 10$ m:M :fue.u,~ e.l:Iiitr'e ,1~

,ftte.r.~lj. .... .

DEn ",' op.:[ni[6fl~ Ia 1:ell)ria '''!' t:«ni;!l:9: de GQ:ndll[ delmdan tdad.otLatSe lJ 4IIdar.ane ,001li Ia t~oc.i6.'n: '[Qmi:sdli;iJ de que el w,t~o-, (:l_pa] acto, ,a;e' ]a vrrtUid[ del [ue-l'tlC:' ne ,oons:.is'~ e:ti1 .. :a:tac:iU'~ :!ji.r,oo ell SQFf~af:' aguamar. y. i5i~[dr ron. cara$~;;utcia.~Qmo' ,!l:on~ cuenoa hay q,ilJe recceoeer q.ue. ,soo do·s, ](Ii$ m.oruos dt: ,hlll:ba: (en el !enud.o :mil'S alto de ,La p~labra), (OQI!Q hay dos dases de fOli'lta~ez~ y de V'.a.lo..r,: el valor del que ataca r el de q'l!.I.ie~l resieie; Ja fi1.,e.·n;~ ,~ lla 'lG'o!U(:ion [0.' Ia agre$i6n " Ia :£u:ena. d.e' b iPiaJ.o' cie.ncia; [a fll,er.,~ q,u~ '~51o..Jil.3 illIT.~mj.enta5 iJi. J.os de.mds y la q?~. ~()p~fta 10.$, p:~.lQS; :&~f['1:tni:(;ll. ·vn~.·'.( e.s. d.1l las ,dos; (Laves, "tafetei1t~ qille revelan las, [005, CBl'1!is te-,!;a, :natllJl;'1!J;eza nillfJl2 nJ:"

pese. a <[~e' :am.boo 3S:jX!c-tm 3!p:are~R (():j1JSt.~i'lt:¢m,el1!te ~lllcla,dlM:

OPO'JlB'Se ,al mal. m~xUa~te' ,e]' at~CJlue. y Ia coerdon" cam.ino es~e· '~ru.[e "al UO .oondluce at den"all'n~ndm,m' de 1~, :!l(f!.l}!gre ;a,j,eoa: .. 81 :resu'Ita :rH~(~U,iio<,; f o,Pfioe!l:''Se aI mal par tel s,lllr-toderno y 13. ro~Jer,:Ii:l'JJd~ :~eJlid.tro ,Cs:I!El' que eondaee, ,~. i!ltim~ i;n5t.a,IH;;i:a.~ al sacr.iiicio de la,p~opia vida. A este :segllnd.o aspeeto eorres,F:l(ulJden ]05 .m®I;:Uoi die Ia 1m:ha teSipirhu:3!l

T,:de;s. $Oli, [Q~, mWiiO'! de la, [u.~ba (i9'p'.ii!['.i:mill~ ]00 que' W[JI p&u.H!!IiiL"n. de'l '~l'Q:r ,dt., :S'()portrn:. (JCi!ues,pO:Jfld1en:te al iicto pr'in.. ci.pal de la n.rtud, ,~e'] .£Il!Erlte.i '!Con 10 cua] $I! ak!I1U.3l el pr.ili'i .. , legio., de :5icr "el m.b: fUJer.t~ e~rl,l.[e Ios fuertes", .como dedi1. Gand.hi. En. un liibro que eser[h( h,~a :mocno.s a:(ios u.'UilI!ba ,de' ;f:x,plicar oomo ;siefldo :~Q9 mas ,diiU,dJes" $On :11 :l!Il!t~mol ti,enl.· po) pOi" !Sio. ,pir~pia DaJtU!L'alez,it,.. los medi,DI!; mii ptuice:!t'Q.Sw..u

I~ ,D.u, '~gi:mf. ~~l ,d' d.c!' ,ltii: .lihn-u. (P,a]j'f~ ~!I'!HS}i

!J pro-plo GandMcsbba rom:vencldo de qll~ ;C-J;',an [gualme;~Ue ;a,p1:h::aldes, en Occidtm:te, UVJI1l0' en O:r,ijen. te, SiEI, o.bta, gf.lOiid I1;g, ,jjjoos]stido en hi! il~u'gilnba:doo :si.steJfi1:arka de b, .pacienda y el ~l[jmicnto voluf.mlir.io como 'mciQdc} IfSipecial 0 tkn,itade. hi ai:Hv,~dat~ po1i.~'m, Sea. ,sigRlend~ el mctooo; de Ga;nd:!d 0 a~ull otro toda-vfa por descubrn-" [os, hombres que ooIl!ced¢n Impor~;atu::_h3i, a los '\I',illo:re~· 'e$pidt.ul~l(ls nan de iiilcllln~'~ qui~n '(]lue no, ,ha,eia una soIurloo, &' ese Upo .. '\"'0 ~ <IUie: dkb,I[lI,S meiH,OI! de, guer~, apldt'll:;l] .s.Bia.n es,p~ci:!illme-nte :ad'e>Cuad,oo pa:ra tre5. elases de li1~a;:' primero, en b. Iueha de una t1,ad6n dnmlnada po:r om~" ,para oMe-ntt su ]jD~t3,d (q~e fwe el I~ de GniIJdh!i);, legullioo~ en la hJdla del pueblo parI ooruegW:r G ml;l'ilte:n,er .:1. «!I,mtrol sebre el Il'"AtaiJo (10 c1!nd se re1adona. '00\11 1e.:1 problema que eUaiiiDOS exrft'm[niiDdo)~: ~!imo;. en la ]ut.ba de ]00 ,C[',lsrianOJJ pa~. u-a:ndoir,miU" nue~, ci\'m~d6JJ. h:l!ci.i!udQ-.la. :r:llliillmeRt-e t1'IBti:aIl:a", ~!ill!tcnt~cameiE1:te ms:p:irn~a. en ~, EvmlgeHQ (A este re5,pocto q,ws..ien d,ecil" q_u~ si. Ios p3Juiclos de ro:nr9jd~ 'fiis~ d;a:flQ.j ap3iU::id,o...s en la: ,e~e.'Ila, ,PQ]hka despU!~ de Ia ,regunda, ,gqlertl!':a!. ml!t'ilidi.al, hubieran '~en]~~ un :semldo m~s: prnfu:m;lo1 d,e 10 ([tilt 10$ hombres 'Esperaba!ll, ~, eU08J dlcho arpecto del p[l(\l;l1i~,oemial. de' 1.0$ m.edl05" ,e-] d.e.scuhr,i.:tl].~er,i:to de U:Ea nueva !iii::== nka iifiil a n:l de G.n1db~i h'ubie:ra ,sid\o 10 p;d.mero eo ooo.par na.spenrsamientos).

Si wiv,eg"ii!}S al problema que 009: OCiUpa 'Y~mog, que' eenemOS razonea su£ki:~ilUe.s, para!, pensar, ,Ii menes a5J r,o eree, que dado pOI' iIlJIl3 ,pa:r.te el ,ttecim.:Ee:Ji1.t(i; ,n~] -que tan . freeuentei!ne~te he menciona.do.= de ]00 pmi.e.res; <1r::l es~Rdo., ''/ ~'[ papel que n,e(,esat[·iUll,Cilfilte' d,es~m,:pe5a, en ;e-l Jogro d~: la jillSticia $Odal. Y POf' otra parte la. ilu5O'ria, idea. aliJ.::io.li1l:tis.ta. de si tnismu y Ia ,500~clem:~, .soberalda. d¢ q~~ es.t~ Imbuido Incluso ,en. b~5 d.eJtl'(). ct"a.claL~, 'qlU!!: '~¢D:d;e a oOcn~e'Jtir su, CII10fme iUaq,lli:rmna: En op1'e. !Siva _ e inh!um~ll8J; los m,edlos .eSpiriiltl:i!ltes: de la Iueha :f?QHtica. PIL:IIi:deJl F'0po:r{:iil)~;p:i' d .pueblo "IIlIfl. arma !SUI,pr,em:aJ para fugr.af' QI :matltOO:faier el .c()f,urol no sollo de .'US fl.il:l1doifl~_Lios gubet'naa

fiiu:ntal:e&, slno :has.ta. de' aquel]iI, misl1lia. maq,tdnin"ia g1lu:t,esa. PO~llIe aUJllq,ue el ,piIle:b]o no pueda e'fi'i:,e'tiI(](:T. "j ,stlperrvjl§;3jr :t.odos. &;115 .oom:pH~d¢iS. oen.b1:"i!i.'naj;e50 1!1:,gitil,es y adm~llistra.ti·V05,i pnede GPOl"I.er ,R, esa ma.qlllioill!. lSi, 1tmp:iil, fU~l~ bumalJia de' ]!iIi iP!i!;ckincia "'I wpo:rtU' el s.ummienl'O en de'fcrna de' SUli 13:5'f,:irr,a.~ diM1es, justu e infloob1~

El I'r,oblema de ttJs mftdiOfm tma: sod~da4 Rgr~~iw 0 bmbQlt>a

Y'a 1:'l.eU1DS '9:amina,do el problema de lu armas po-~.1are! r.o-n 1',es~t!:) al e50tado, en una :socleclii:!idl Id,emOCitatica, Pero cl~be [ld:an£e~ir5e la, ,rol:sma .~UfS,t:im." ry 'CIll~f.lIW ames], con< respeeto a~ estado t~t~ntujo.., POJ.' su mis,ma niltll:u]e~., el esi.a.d:O, to'ta.U~, UttID lu.prime .;::u~.lq,njet :mOOio e-ll!Cnninado 3, con~i',oiariQ 0. flsca;liz.:l'do. : 10 50iQ pf.I.l'3! al ,pu.eblo de I!od!o. :med~o.l le,~l 0' In$. titlildo.:n.31 .tm~r;a. ~upervi:sa:r.lo "'i Y'lSiJi'!IrlQ :re-almf:'U l,t -cl 'tot~ ht:atri!SJl1L() ~ ·;pa:~\er[tll!l"is;ta~·!'.; para! eJ, d p'UlEbw es un oonjunto , de ninos. qlll£:: :igfior-a,n, .l\I)q]l1liB' r~ cOnvienf:., '"f oont'iSpopde ;d itl:~~,lI!(lo haeerlos tel~oeh :5'~f1l0 ineluso de ]01 :instru.melJ:~OI quIC' he ·c:iiUfidlido die' :medios: de credmie.Il'kJ Qrg.itniooj por ,oo~:nto se lil~rtan totrul]um;k. ~ll, m~fiOl ,de[ estado, y tambien .[05, OOJD.m pO'fal.e!" (Ii m.¢di.os de came 'y 5Wgre en Jill, gl!1er.ra, .pllji,Mtk!L. ED euanto :a los :medias es,piritm;aJc$ ·d'e ~ia, guerra pO.]itica qllJooa.!D" :gen,~ra]meJ1lle,. l'cd:u,cidm .a [a nada ]lot el iiBpl,e y p11.I.l''O ani'ca.uil:amJJe1),ro. de aqllel]1!Jo!: .bo'rn "EJ,to~ rnp~~ de utiJI;:l<IJr.~Q:5, En rea]id~d; 10$ 6.1t.00 de. [Ga:odb~i, lue:ron posibles selamente nle:fs eed a la relati"il. l ',lJertad o~'i.l\r-gad;a ]Xtr Ia ;.u:h:nitli.stxai;;loo hri'tii.flIlca a !5l!.i!J5 ~iaJ", t3:nU:o, en virmd ~ ua vieja t:r;a;d:idon ,iI[qt>Oa'atko-nber.ai ,CUia:Qto. POI" iIr.i:na ,a,eend:a, erI'ooea 'y dnica

l'l! G~ (bt'w~lL';; .. 1tdle(looltf, (iil G;iI!~bi:j~ ,P4il'i~lJ .R~ ~ dii:! ];Mg_,

al~rJ.cC!! t@~ ];u a(liv.idadCs; ntmg,enc~s, c,,~ ,;uitopur[fka.cJ6:1\ a~tQSaa,ificli) y amor. h;~<\I., No n.icgo que 'tal p»tci6n es: jr st~fka:hI,e:, ,~, m.tIllOS ,Wi'll rt5:pecliQ. a Jas, jpo$,~lb-md;ad,til9, di!!! iii, :n],~.:5i i:.levada, '\l'Oi4I!d,6n. de cie!l'tm in~:n",f,idillii)S.. CreQ>. Bin ,eillbam:~l que induso en U!Il u:[dv~ oollren:nado:n:ario nn \t$ 'p1'J!~;lb.].e' quer un oombf"e" ,en general". :t.el'liuncie :!Ii cu;a]qoitt t[po, de atli:vi~ dail, poW:ka.

La, .5~Rnd:a paslcl6n imp][,ea que el tin. jil1~tif:~e3l, .los mediQl

y qUIe. DiQS ,DOl OOSite. Por.q,llI.e OOIllQ' d{'it.:e ,eJ e5c.ri:ror- franc,es' D,a,~jd. :D;.Q:1lI.~t ~D, un libt'~ iS~,g;I1.ili01til'O :sobf\e s,'U~ iZXpE!l:'iendaa,' en ~Og C3mpQS de roluJentt~l:d6n ,de.IDm.n.es~ "ne es po.s,fble t,elilJer' :p:rj~(:ipil))$ m,Ql',m]~ desem:pe~and:o. e'] p:apc:[ de Uf.IJ ,a'r.'bit:t'!l}. '(]Ule ,(hvidie lQ.5 ptQcoormie:nWS, en bU!'!M9, y :m!il.lw, a, menes ,que se ma:rm~DgaD tales ,pd:ndp:i~ al ma:fgen de ]aJ re]a:ti\\'[d~dl hts... tonca )' soelal, y pot 'CGus;i,guiell'te ~ biaJ1e Sou f~nda:i'iltem to I'uf:r..1 de J~ eSpi!cie blU1:ll~r.Ii~; 0 sea, ~l~i'cra8e: ·0 u!o~ en Df!()9,". P~mi.. ' t~e'DCiii5 agrqar que el que acl!opta ~~ f'(li!i.d6.,n no., puede ,~itarJi a la, l!U"pj "el ,m:lffQm,perse po-t 5U; tQtal ada,ptaci6:n. a UD am.'bietne oor,ram,p.klo.:L1

ErI!tQ1l.Q1!9, :ri Ia pximel"~' ~cthod, n)o, e$ aco:n~ejab.le oomo :rl'O.r,ma: pdd~ca )" ]a stgQit'lida es :ma~:a, en $i~ ,~'C1lI;ilJ es J~ !iollIldon? '. La ,so;n~lIci6:n. :fJJQ~ o.,])Uga_ a ~tdTelltnf :)lI.n diIid1:i1dm!'iil! pr1lJb[~m3' d.e l:t ""Ida. mon] y aq1.'ulUa l~m.ent,i!ble ley " que. me be ,tg.. . f.e.xidQ~, q(i!ib ];a: mal bI: ,aplie31e:i6n. d.e ,[ilf5i regIa,- merales iillm'l!lfo tabies. en sl ,a,Iq_'i!YeTtf :W:rtr.tM m.u 'Y' mA~ .inferfoI'f'$ i!!J m.ed!~d3, q1il,(' el ambieJ]'WE:' socia] descie'nde' 0 ~~ d~dEl. J;a.m~s. ~' ba de' fif:DiUi!lle]ar a la ]~ m.o~I+ es me1:li&'S~eli a£en"iillt,se a eUa, ron maygr :l't! ern tal ,me.d:ida ql!.lIe el ,amhj:.ent~ ,ooda] G polhioo se lioma m:is ,cr.~:ml~,a] 0 ,pi!ln'I~t';ddo. P'effg Ea !t"ii!ttil.1rnl,e~ .m~r i) ~$pef3:ffca~ ,don, d, ()'b~t() moral I!le' ]0$ ac:tQS iidcos en ,s1, eam.bia CllOl!.ndo la. 51t~:adoD. a la mal peneIb~e·f.I 5e f-ttle.ive tao disdllJitaJ que Ia j'lIJ!lt~m:ill, re~ad6:n, de 101 Wlll11l!l.d loo-n la ;~ df:le-rm:iIIl31i;:lla. se cmlvierte eo dpin.meJ1i'lie difet'e'n~e ;P,o.lf.' err~mplo<" ell nufttm

:Sl D.'ATlID J:.QI,.~ I"t,.. jOitiJ¥ de 11~l.1>it mQft (f'i!I~iI:~ P.,IIi~~, ]~-7l. 'j). ~G

=~OOlO jU9tiiment,e $e; b3, becl:to notar:.J'f $Ow-c' l'alpos[MUdaJOl

.: de 'tIltiiH~~t ,2; Ga:tldld. £1 denimo a qlii~' la, JOgica, iuter.na del e.s!ta dIO, 'k)taUtayio eonduee no es, la !t',e\"O~u.d.6n q~e. fmaJment(l; Ie ,ftlttega ¢'] ,C'Of.d:rai a] pueblO.. sIno. :b. d.e&Due.gt,adam, f]~~l pM la 18 ill ta yu,t.r.eltIlcci6n, -de, ]a, CQ,iiLdendLa numall'lii!,.

- ToI)il.'Jlo est!) es detto" :per(ill liD les.t~rait"'ere ,el pru'DJenna, de los :m!~~U~. :;il\l.o, qy.e' ,[0. CO!ilvii.~['te ~n: :ma.s grave.' y u:,agloo. Coo, el tin de' ~1~ntii'lat'Jg en 1(1ii5 h~mI.:inCi$ mu attemos 'Yel'idetl,[:e5 qllil.:den exami!ll~ir POI' ml mom.,ell't<;i! el OIlS0 ,m;!hs, perfecm' Ide' re,gf'f~ri6Ji. p.dJ~tiC"8J1 0 Sea Ia yJda. e~ un campo. de ,eO:!lccntl'.l),-

- .. d ~ " ,;, [I

ci6Ja. ,_, 10. ·qUte' ha s~dt) w:iiHcado . e iU:tU~ft!'UO Co'!,~"\!'iltmC.~on.g:no.

Perque ,Bt.iclu.'enw,~,jd" pOi'" ,eJempnod' [liO fitle s616 un ma:eadtto h:liU'lUUtO:, ,$ini) una :1iodedadl .. una $(iIcledad til!:' ,lI?etadm_a~, en Ia cllIal ]iit ronqu1!5tl del. poder era, un. problruna. d,e: vidaJ 0. JinueJ"te;, (Q,mo 10 demmu',6 Ia :ilmpb.,cab1e Iueha mitre ]ii)5 ve:r'd~ y ,los, 'TojO'S" 0. sei;, en:n;re lw 'p:rle~~j ,pm detilDS 'OOm,UI~, " .los ,r:e508 ,po lilti@.

Un ,h~:bre o.hUgaoo a: vI"ir em, illft !'!ud~'erm ro:l1~enti'll.ci~ na:rio. pl1l~.e aptu por dQS; aeti,vidades, (I1plleS,~~ 11 prim era. cbs;,ndb~ :r ,~~·l1dUam~nte. mala la ~gU:lJJda. 0 bien se nhp

,. ". . ".l'.d'. 1'1· •• ".,!I'"

a F¢.Rd~at Cll.aI~!U!ler alCtiVlu.:El,y, pout!Le~, pwq,~.e Ios m~Ul!l!09. ,:11:

tU.j]imm ~es..pjoi"l.aje:, dcl!IiJcioof. i'rnIt:Ullf), lra:id6~, mOpeRc.i:6n ,~:tU~l 1!IJ..$ op~cW:res, e ~o\t'1I:lll':a;dore~, ,pa:r.::t 110. b3l:btu de la.$ crueldades a reaUz;.w co~tr,a mit tom.p.aliei'tI')J y el homktlfio dimcw 0. ,~rHlif'G!::to~ 5:oH ,i:nl'('X!1mpa tihle.5, con Ja," Ie')' mon]~ Q,I pot 1:1 COn lirID".kl.J' ,puede' deJu ,~ un .!lado Ia le.y moral y a.ceptar CllIa).,

" ••• '1;, .dr." .ii' :II.' ]

q:Ulfr' dpo de. .mOO:i:05 iP;i:it:l.:iOO9, ,ton ~, !i.J:~ Yi!ll' iE!dr.i:'iltfi!U' a a peer

especie ,~le t!l}.Jt~J:rnOOf,es;F para .har:, ,al ID.en 0 5\., a ,dIfH@ llum.eJ'(). ,de ,pe~~onal dq,i.dias (Ii para iCs.UlMecer. La.! boU~9' d~ una. Insurt"(.c,d6n ;ltn,ai.La. :primer-a actitud im,phQ, '\fet-se. aOOcado a ~'~ma, ('.ata$[f,Qie ,P.QU:tica," "f ~I n,ruooa ,medioo q,1Lt ,qued~ .1; ~u

:001 •

.Ur. HOMB.R.E Y E.iL ,&STAID-I)

,[iviU;tQd'a Soodedlald no. COJiISI~lurye un 3.sfls]I:I!I3lW"" 9~iIiO iIl:tlii!! h~5i1 :m'eI'ilorJa~ d~f ml~.erte a 'PD, soJ:d.'ado e~emjgo; (hl!fame Ia pe:r,!t;;.\ j:1LI$~~, ,En r~ $Oc~edad.es, rota!me:fIlte be5;ti:3lIiz:adas~ como 100 f!$ ~itI campo de mn,~ti'f::r1lici6n",Q ~Didmo.· en shuad:onea pa.rtiCt1]ue~, de la existenda1.' li1jtllmo en el (;<1;50 de. la IieStiSte'I1.cia clalliiIesdna en 'UlQ ,p;::)jis QI!:u.pa.oo", mu"cltas ;(1)5'iI.$ ,que sen, ,a.bjedwm.mlc 'Y at!!!lld'ien.tiQ, ;I, 811 namale!ia! m~al~ de:rnudacioot, 0- ::ileMiil:MD, e ,PI2:l]]d!ta. al la vida, clvni~d~!l w·din,a:ri'lh, :5e: t:r:arusiarman en al~iQ$ ,etjoos,'1' olbje.t.iv.am.e.nte 'pe-rm:is:i[lid~, sin. q_u.e b::llj',a ,cam·· 'biado .(Itt d.e1inicioo". P'er~o ha.y, ~iem'Fe 9igu.~ haib.j,e'lld(}~, bueI]Jas '1 ma:L:iI$ aooones; no (sl!;;i pennhid.o cua]q,~Jier me(UQ.,. too,os lOJ medias; $igv~ siendQ d,.(N;t,o que i!![ fin no jlulSt.i£ka, 100 mooioS!., Lo.~ p;rlndp.kt9, mDr.:1!~et se mlall'JHtirneo ''1 ,se_pjralll, Dl:!litlte.W.e!lldlo· s:.iem,pre pam, :5~p31[,a'r a ,[OS medias: lbl1ien~, de ]00 malO$i 10 q_iUe ha ea mbii a 00:, 'Urrri£ame rl!:te., ;e.1JI Ins, ca$Os, a qu.e mils rdm~ a, la Hoea, demarenorla, La, mndenda eel et ,itbltro pata Ia a,pJica.cl:6n de los, ptinci,pws., qt.i;e, no 1u, ]]Ormil.$ f!Jbslr,acta'l ims-. tab;das e-n un. ,cldQ p];a'[;ooko, ni 'lilTn. diedol"tado jnddioo.., .En Ia :s·ituadoo, e::!(p1!.H~St3, el Jw:mibil'e :riO d-eil1e :11 lniUlO ,oltQ,i6n cMip ,oon que alyu:d:am: les-til rm. una :[Iit:]!cl'i~ OS(:ilfa 1 Ilena de tta;.~: .. (las. en ,ta qlUl' pan, disee'ft.'iJir en ~d'a, mm o:maeoo el jtlllkio fI.ii.9ra]. J-cenaoD ... ,~d, elevar. S~, 000 ci e.wci a, penaU:lial,. $~, :tawn 'y su virtud. mont

,:E!Ili 11011, :r.esi:nencia,. cUir:rJpe!l..t. dWf,ante laJ SQgunda gu~, tn:urn. d!i.a],~, los n.un~t'09OS OOnw.1Uos que: se ~Jtl"rinilero:n ,en ,filthr.icas de doc:y_mm.~, £:!il]so~ oo~5d:tl11'e:rorru ,:I rodas luees 'un &:Iilllde £f5i~I' in'ilaf no :rn~L En. B'U,cJ:HlClW,a:ld., no ~.J..o q_lJIiene.s; cr:e'Jatl que' el fi,n ~iu,5t . [ita, los me;dio.~, ~mQ' OIJrnoien los, cr.is:!:.ianO$ como Eu~-:tne K,Qgan Y SlfIS: aUligoB. ~m,pt:tndi,ei'On, ron ba9;[;alil~' cx.ito, una, iattividad, dande.sti~la para, e-Iu:dir lit fero:z disci,pUna de sus mu:ele:ros..lt 'f en tales: r~re~, dandenfna:s" Una (,onc~tmC.ia jus'~ ,OOl1lore(iora de ]a ley motal" :teufa. que $ep,a;r,u 10 'p~misible

. II ~ iIt~: ,L',ERf..n ~nir.lji nl!ldllJd~B! del ;aI'~ .11 tr-.nm {p!lriJ" .~ J~ilmllil f'nqt1ii:, HI-tiJ.

de 10 no t.o~el'abl:e. ,. ~no ¢il s:i:rtl1ll.cionea, abso.;]ll!tiiilm.e:nt~, iii'OOD,·'

• ~ • OJ" ~'._

;~'iD.ibks. pau, la vJdi!, O'ij'l~l~il~

Con c:u.U'ya mO!l PQ~, q.1:1e' eSlt'3S mi:~!5l ,oons.:ide:ts.!trooe:!: :se apJica:n. ~ Ins. mooio.s pOlit-.icm Rlil:azab1e$ ,~, U1UI 8Odeda,d :pol~ tica oo.rbarizard.::i. r ro;m,pieta.-metllte re,gres~V:l. Ii1IL~us!'> d :h~~altl djiC1l.l;l;i.hl~ Wfi :[',es'lrOC[t) a ]~, ~itU!a,d:On>!li5 innf'relil.t~ ill, til vida d\'1iU;zai~ seguirr,{m slempre :sujetl.$ a 10$ ,prill.dpiO$, de 1a Wy' :rll4f,a.l '''J' al picio de la, oollcim.cia illllmj~~~a por lu Yinu.des,

nIDr.l.~el. . .

E.gs :mn.:raiUst:u !!l>lll, ,gen:l'H de5dJ:cha.da.s .• C'll!andC! ,m:s:isk:tl en

t·- . · ........ • .. ab nidad ,.L ]00 nrmcinilas :rnof,aics, se les tepr' .o.ch!;D ru

"a. mm~ ...... _' I, , ut;. . roO . '~~' ~ .. " -' _. , I ". ,_, . •

iLIl'i~r.Ros. ,exi_g.ell,clu ]lfI.soportab.Je-,s. Y ,c.ua:ndQ' e.x:p1jcan Ia for· ma da Ue'\i'.a:r :1. la pric.dca. <Blehm prin.cipifii$ ~llimum]n,1es.,. se Ies arusa, die oolifvertir a la, '~'o:ral en. ::dgo I'€]al~'!il'O. No (l;b.l.-mn~e',

- .

'en. amboo (,a$05" :solO' e5tan de£endie:11ldo las Hpir.a.dones, ds la

t~z.oo ~ dirlgir la ''!I'id;a, ,oillm:iiilil:ai, ,

La poor 'tmta.d6Pl pata la, lU.I,JluIIida.di, en las e,px:a.8 d~'

- 'L_ .__.t. • 11 ., R-

:r..ome 05CUR, y perturoo,ov:m U!lnl'~~J(; ell ,rennl1031' a l~ . ,::uu).Q;

~l'il>niL. Ja,mik, hay que abdkar de l~, ~~QIi\., La t:are~, de la~nka es bU!m~l,de, pErQ.' 't.unbi~n lWlg;tMillima allieva.t eD, ~ las :a,pJi5

• -'b)-. d- ]-_ .. :1: -,- ··-jil.,l' ... , ,. '.'. "', . ,.-.]-, ,~-

~dmles, m-u:ta· es : _t: 0$ ,;J;n-mUiUh .. i!i!.::S prm(;1,~05 ,mora ... es.., ,~g..

duw en med'io de ]ilS; agon.(a~ d,c:' un mUllioo iQ ,((! liz., ~l :ranto, q;u,ed,e, eD, a uri} d:es.mie]lo de .b~maDid.a.d.,

CAPI.TU'LO

C; U' A 'It T ,0'

108 DERECHOS ,DEt ,HOMBRE

"

W hombr.e.s m.1jUUlm·;l!!~t.t 'O'U.I!B,~r:n en ,nu. t:on"~dOflft teO·, 'r,j-em ,p'Utttim U~gaf' ~ u,* ,ame.r.do F'(ktz'o.o sobr~ 'tiM ,liUti

.' de,r€;c'f~:M h:Um4~

'D '~ .!II 1if '11:." ..f_!:: d]' 'L 'd.:r]' + ~

'.anDO all u!esa!l'l' (h\tg, utstv.HOO '~~ 'a .lii.'f.Ima'nJ, a~ ai!l!~ ttJJ~!I_:S· .

" cad3! 'ON.'" ma'lOlo- .l'(J:] mun .;'1'_ ...." ... dern..... Y' al ~lrofl'f'.c.....,-

... ' ".' '~!!iF.. I:' '.I . '~!ir~ lUi ~ m!.~~ ;Ij~,'."., _v .' , , ,!L' c·· ~

,a;unq1re p~uio" de l~ (:ORCieRda mliJ'l"a[ ''1' :[:1 t-.tflexi.6n, 10$· OOfJ'.Iibtes, de no'1" :!!ldv.i'erten,.. :mi.:s p.1.eA1:mf~te que en ,el p;aaado", aun ctli3J~do lodavia de un mooo imper£eCl~, un n.-d'RJ.leir'O d,e 'v,e!t'da.d.e.s pr~akj'i;s, relQ:d,vas: a ,51J11 '1da en OOi'il~iIi iSO'lU'(! ]a)l wales pueden Uegali.'" ,iii: IUli! aclileniQ~ :pef,t) que de'r1",,;:a;1l! e-.n el ~ltSa-. nl!letllto de c:ada:. Ui[l;Qi de e"Uos -depe~di~Ddo de. !Ius ideol,o-g:iu po,litl<all :sus 'b"~jclcma ~englo..siiS 'Y' filosoi.ic.as,; ~lW "hue: c1Ll~

, '1 " • '11),.' • ..f...! ~ ." ..f, •

It'IIi"ail Y sw expe:rl,e.nca;s, .ull5bjIl!W,-' '!a·B' oo.n'CepC"JICiiNe5.. "MluT:ncaJl·

~Urem:3Jda:m,ente. di~ti:rl!tas~ e iDclu50 fund.am.elltabnente an. tag']'· nfic.a5.- Co.fila. III. D"!i':da:raci6n In:reff.l!~ci{)D~1 de Dttecho:s~. ,pu'bl[· (ada poi' ,[as N1dQoes Unid~s. en 19~a,~. 10. demmt.r.,e, clarnmeli! t·~ .. Nlll!ha sin duda. ~igu.na d]~£dJ. pero :n~ ~m,po~bl~ tstablfioor ilU13 f:O:I':lM;~l:ii!cioo oom!lt'i. de tal~- !t'M'dus,i;O,~'U .f!Mc1ictU 0, en Otilt5, palabrat de· ]01 dlh'efOO.S, der.etboo mn q,uCi cuenta el ,nom~ bre Cil :81.11 e·xi'$~ncl:3J penota.:U y :md!lt Sin. em,ba~ s-er.l'a, 300~

] . il'.~'] 1- - .;., . • ',.( ... , ,,' - ~ -".:i'

o:t;a,:m.¢fiti:: ,vu!C_ ';'(!;iKaItt' urntl ,rlU\tliflcac~~ ':r;t'I!~1;';Ini!li rom li n, iyli!'

l[l:l~8; oo~c~'t.i:SiGIiJes. p:r,krka$, 7 doe re ell os., St prooedtctam~ aM: mr:redamos el desgo de imponer 1J.;1li d.ogmatimm 3lrbi:tratLo.,

... ..:I', '\"''''''"n''''D ..ll""'"e''',"d''''''' en I" 'n d~:L"f-M-'" ~. . I·...... . ""J' ,. - 'b"

N;!' 'lWe' ... ~, '';;'i>' !;.,L .. ,u .:':a.~ ... ,.. i · "..~CJ'1CLU ... t'~L1 ia !.Ie...!!.

L,6 qu~ se planrea aqUi£ es Ea pooibillklaJd, de' un aroerdo. ,p-riai-, ,00 ~n:t:l"e :hombt'Gs q,ue [effi"i~!!1ien:te' se O'pofim. entre .d.

En tal CiI:5Q· ~O$ JJaHam.os, Jnnt~ ai la ~ooja de ,q:tte :r:a j1lstifi,ca;cion ::r.acim::l!al es if"t.di:speuaM'e l' aJt mm$itirJ.(J.· th:mpQ :im.~ ,me1.~t~ ,pi'-.:nl !&lIei8:r c! .a:ClJIe:rclo entre Ios h.o,mbm. :E.~ ~.DdJsF~ 5~ble, po..r.ql!.le' cadit 'Ulli'!J01 de neeotros erne j:ns~im:ti.V'am.en.te €Il ]a: .'entad "1' s6Io desea p:reu~( <so OOn:8eIH:hn.:ill'mlO a 10 que' cad:! eual re~.fiJIfJ1tQ. !l:O;IDQ clerro ''1 radOJil.:ahnentQ: '~::1Jlido.. Pere ~~s jU!S~]ficadom]j~ f.'.adOIil~le8, ne pueden crear' cl 8G1ler.d.Q en tf.~ ,[oS: ll.o;m~ .. pijl[~CJIue son fi!lndfa:me.l1,t,almefJJte d.is:~J;!ltaiS e Incluse 'm;l'p1(lesta~s. entre :sf. ~y es so.r]"-il'eJlld~nte 'que. ;;wi ,sl!J.oo,b .. , Los pre-

'bl ", ..II !... ~~. . 1 .

. , emas 81:.I:!lclLia,'L!lO$ 'pot ,lL.a3 J!I.U;tli.i(30!JRe9 !l'3:C':I.o-naes Sil-I1 djf.ijcul-,

tOiQi .. y Ias tradlcienes fiJOO{dkas de dond;e' diruiiLRa:n: .ha:n; es ta do, ¢:t't, QP~~ci6n per ,mil:lCno. d:,empo.

D .. rlr1a!lJ!te una, de las D!llUiOlooe;s de Ia C'mnisj6fi Nadooat S!i'afl;C~il. d£ ]a Ur.!fESCQ.,. en 1a que se dliscudalli ,]o.s d.er~cbQ~, del: hillm bre, alguic.f1I Be ,que-do ,aSiJlmbrado al advemr que C'iertas p:utida.riOf de :idoolQcgJas: 'vioJen.l.Rmiel:l'1te aJDt~6]liitID9, b~biliD llegado aJ ua acuerdo $Ob:re. Ia :redat:,d~on Ide la, Iisaa de dkh.os, dB"l!'iecl'b.~ Sl:j; oont€still"Oll:, ,eiittilmOS ,d,e' ili!W~O :5!Obr..e (;SO$ dere,&1100; con ,tal M que mo 'Ie ~'flf p·,.e.gu/ld'e. e-l , o'r"{J fJ. e., P~ue. ~f,i! E"] ~~porq,iUit; cmpft.za la dispu:Ui,.,

1.1 tema d:t, 1~5: deJr.echos del Ii.ombm :n.QI, bt,[:nda un iBje;m,. plQ' emhi ente de m.a situa.,d6n q.I1e' [[rate de: defi~it (lD. '111:1l. mens.aj~' a ]aJ, SegiUloda Coo!Eereu.\~ta In:tC:rnad,i:UJiiliI de ]a UNESOO, del cu!lliI me ]lerm.ito .re:prod,llI.cir. unos poeos piin;l;[O'S:·

·'(,Dim!) -,p:l\eguntaba~, es cuJlf;ebi:b1e lID ,!K:UerdQ, ellltte' fu)ml;)~\I:'e$ regjl,!idm con el ~i:to de realisar en oo:mClIJ! 'Ufti taJrea, :rei:lCLonil:dI:a con el ,fUJUlI.fO ,d~i 'cs:pJ'iitll, ,que lI.e,gan de ~!i)$

,. ,", 1 •

I!WEUOO' tmm:oes ii:Je ,:ji. !tJelTa J" 'qti.e pm:eneCCJli DO ,s:6lamel1te

a dis"timttl$ cuh:un.J Y dvUiut1Oliies, ~1il.Q a, di£e'-I'CDl.e5 fami1:bl!i;

e~p~t.nuaie9. "1 :JJ S5lcv:cl~ dill: .peti53Il1je:~lO ;il'I'ii,ta.gooi~asf D3!d)o. i~p.l.C!' el ob.jetivo., de la U:N£500' e.5I de: tipo pd,ctill:'o; (:-1 3iC!J~rdo entre sus m1!em'broo :st' puede J.ogliiilf' ,espcm,t'l]j~m.ente;- DQ' sobte nooCio[lj~ illiJm;ll.liIe.,s· de' arden p:r,a,ctiDo~ mo scbre Jill! !lllfjrma.d.(J1ll

. d'e iden.d;c.as wn,cqJCh)nes, ,dd mundo, del t.ombre y iii s~bi .. dllri!i!.I' sine sobre lao la(htPll(:i6:t!! .tBd m:ismo OO'njUl!flit;(!! de cQR. vicciones relazivas a 131. ,condll!~ a se,guit", F.s.lo est. sin. duda. a.:lgl[fi!;a~ de:m~,i3.do pooo', ,pe:ro es e] ithinlQ I'd l~giO del .iI.,CUE!roQI int,eDectl.!HI.l entre ]!i)$ bo.mbre.5. SiD embargo, l'a es bastante empr,end.er UD3! ,grail! rn.rea.; 'y. :sii.;gnifil(;~j1l! mnclU:dm.o e:I Jh.vil' 3

. - • '~, " • ..,'I:~ de ccnvi .

l'l1ll1¢1'. 'IlotiiCJiii, de .u.:!l ,eXiL:ste:n.Cla ~ este cuerpo e ,toRlll1WIU1ue.S

L..,..{ •

l .... oil! c:ti!ca~ com.\:r[l~s..

"'Q,ut$Ie'.i;'~ :!leflal~r 3!q:u{ que' ]a:s pa1abr.,:I$ idito.logia , pri'"," (;ip i 0.. pueden :in:¢,eifl]Jlf.'e\i;ar.~ '1il11. dQs. formas diferentes, Ac.aJX). de ded.E. que' el est-ado. presen:me' de di:v,id6n Lll:tc'Jectll:a1~·tre lot fbmliibf~ ~o p~nnh;e'- lin acuerdo ,sc'hr.e ~na, ide'ok~l3!. eomun .e'$P~CU.14Hoo;. Itt :~,;i,tm.J.I'O 00 pl.'i:adpi.os rom'Ul'J:fc$ :itil'e.rprdaU-OfM •. N,o, obstante, [Ulal,lW", por. el 'OOfi1;.ntlio,~ se reflere :;I' una Ideologia. WSlca ,p'nfc.tim J I,os pl"rndJ~10s. de ,acr;-1o.~ illlpUcitame1'a:~ ,l'e(OilJ.Qcido~ ho)" de ;l.u'i~. 'maner-a. l'lta], sbw fO'1'[l]:y]adm,. pm ]aJ mn.sciJencia de 10$ prueo'EQ$llbJ:~ .. oeurre q}[te oo.l1:stit'!Jycn gt"'()$Q()

..,'I "(I. '.1'.. • .J'.::!' ._lk

fI!'I10!!i1dQ' lU1;3. suerte ee r.e51 l«\i. OOrn;Yil" lUJJa es.peae ue cerecao

C6m6n no 'C5rnto", al purrtn de una wrlvC'J:geocia pr;icdca de' idEol!o,gI@s 1le.(kjj~5· '1 -lradidoD.e'.S ,e.spixj;~J~ C:K:lrr'emiil!hme~t.e IUstml3;S. Para. ~.pr.end:,el" ~6ibl basta con. disthi:guir adecl1a,.;

, • "Il":. .• I ~ ·W..'II .,

~liUlteii]re ,en.tte ias Jus~m:D:l(..2(:tii)1£les. t:ioliClOl1~ es, .llncSe:par.a' es 'ut'",

dhlam:isJiito., ie5Plil"Itud de una. docrrina lUo:sOfic:iI. 0.' ft:. :1'e..l~o.s3 }f W ,mndu$.iO:~l-es. p:ract;!rns: qllle, jus;tHiClll:ldQ ,scp.11'ada:lllieil'te· cada una de' cUi3!~. WI:ll" lOOn wdQ,. 3:.ni''H(lIg<t~. Cil w.~r,at:o.· :a: lo~ 11.fin~ dplos, de la, acri.6n., E~loy' l~Jen.am~:tc OOl1lNN1Cdo· d~ que ~ :iD1aLle'ra d'e jib'!:5tJfk-aT' la. C:rfleI1cb en 100 a.erccnO&l dcl hombre y. cl ideal de 1i'1be.rt~.d", jSIi!i~ldad:,· {ra[,el'l:llidad es. la UH]Yi;, q ne' iSl!' ]j3;S~ !:m .IiI. ~,wilacl.. 1.1) Il':ud no lille impide csuu: de a cl.len:Lo, I~n las ,prm .. dpjO't p.r.:h:lko.s, d,e il'Jll]j~UOS que esr,~'~ ,ron.~IiLt:i!d,QS

·de qlle :sU m~cto, de .j~j$li.ncarJo~ ·mt.~!men:~e dhtiuto de'] 'mfo e .rn,clu$!}· Op'lll!l~$tQ .11 mio en m. ·dJnandea fOOfica~ es t1limbiC'lI. leI ~:n:iitO que d~flD. 05o.b~ 1<1: verdad, D1i!ndo ]?W s:ent;;!!dltJi· q I))~ ambos Clr-eiaIl en :I:a cair1_~ demuiiditilt, iI1Ima. w.~.u.nla.;j ,cri~lfa.lu y orra !l:'la:doiIJI~ns:~,a.,. ex ponIellidQ jlus~ifk'\il:dones que $Oill ine6m~ p.)~tib]'e9. ,ctO![)j6tl5;~;Irr.u:iarlas· en .sus ::dm:u, SlJ.s men ~'\'l!~, y 8115 s;gn~j disputarrin. en. 'ierno, 3. tales jus;ti!.i.(acl~es. ;Y DiO$ me ,g-g~rd1~ ,d~' decir q1.;U~ 'DO es :impo:r.tiult¢ u'be:r ru~j] ds ]:.0$. dos tielfle rnz:o:md bo. ;as.. ElSencl:a1m.c.nt·e. ~'portaaJit.e. Sin c!nha:rgo... amhos: t'Oilldden en ]:i!, 8J.i:r.mac£dn pr,i!i,cdc~ de dicha ii:"'.dirt:a ,d L"1iI11i'1~· tka y p!II~deDJ formufa.r jUJHiOt5: pil:'a~l'J..~lpIQJl c.o.il\l~neS de 3tci6i1.~~1

En ·e] n;hrel de ]~ in t.er.p.retad'I'jl!I:]J{<.,s; 0. jllJlsltilicae10tl¢1 .l'~·cio-'1I3]e5~ en. el n:ive[ te6r~·t..g. 0 .esp-e,culadVQ .• - la, cu!135ti6n d~e ]QI. d-eterhos, del IW,mbIe' trae i!1l ,oo·fa(iOIl (000. d sis!lema de· ·ite:r:fi .. d.mllbrcs mQ'rrdes '''j m.·t'irnflsd!~!i, (:0. an:r'.im~t:tndw) 'ql*e suscribe ~da .i~n,tlh.jiduo', Ell L1l:jl!t-Q qJOi'i:: :1110· :r-Edllle :13. unidad .:religi,o$:!t ,0 n!O;s6'I]~ enn~ 1,0.s bombr-.~s" ]~. jn:t.ttpre'~do.:Il€l y jU.~ill:jJjca., ,cii~iIlcs. ¢.Star.all: e~ .(;Otl.ti:me)t:o t~~:proco.

P,er'(h ]J IJ:r el cOIllu1n[Q, fU e'] d.o:m.inlo dd. a5er~' pt.tdioo~ e.s lPooJhle· Ie'] 3CtU1:(ld:O sob.:!!!! una declar.a.ci.(l;1l. OOmQfi merced a un enloq.u.e qtle' C~ mas. prapt8m· que t-e6rko .. y pm;' el f\5;fu:enoCOlCCiUVO de oompatat" nfufi:'i:di;r y per.f.cC!l:1 Qruu" FO!$ bOl".I:"<II~o':r:ei a. :fi-ril de q~~' ,t!i-], texto -deiiniti.llfO Sileiii, :ace,p'ttlo!e .[ii!4lIia! tooos dado el punto de vlsea de b. cor.nr.et'lenda. p.fA.clica, pJ7esc.:iinl!iI!ie['lId'o d.e .~;a5 di'!ilergerlt~$ ,de' Pe"t:jpe.cllya; toorica. Ad, aada :im.p.ideal~anta,i" fdrmulas b~:djC1do!l:'a5. de un :1l'O:table.· prQ.greso en :eI .frm:eso :die' la.lud:Heaci6n mtmdial RazCi\na.b·~em.e~te riO e$ p~ 'b~e le'Spefar Dada mds 'q,ue t:9.ta ~Im.l'~n·da prietiaa, :6ol;ir.e una ~a..it de 3l!'dwl!il$ ~actad.iM en oam-u;n, 51. men a de-5~bte. una rec,oncllb-c.i'o.lJi de .lu tceot'iil.s;; il!I:na vcf<ta.d.era. :dIDte.s:b; ,ruo;sO'J:iC2, este s6l!o .pOOr.la. pr.o.fl1l!c-[Qe tOOmo.' n:s,dtac:o' die' illlUl. iSU!RJliit :a;btiJm~dlg[,iII d.e k~na.ti.\!a~ y de pur.lncacicm!e~ .• 10 t'U~I eKi.g~da

~ ~. ~; ill ~'Ii

.ua·pu.cl.o:nes :IJlh:~JS; S'UlpBr..IO'.i:a, una :!i1i1:1e:va $~~tematu;~, J 1. af..

:.. 'CI:~daid! ~ :M~ioo.'i 6 d!f: :1!I~~~rc de ]9-fJ~

d!~ :r.i.d~iell de iD.n d~to ililmeN' ·~e ·en;Oll'-e,s it ~de:i.5. c:onfus;:u:;

d'!I..- ,'" -

p.ero.. . lieua. ,6·]il:lltf$.IS... pOT (!5~S :mIW:U :t-a:mn:~, :a:u:~ aando l{;ii-

gr.:rra !:!jllM'reI' uaa lnfiuEt'!:cia :im!_pona:.lJlt:e «I ]a: I\:fijltur.,at. s.exi'a, tma docttiDai. mas et!I'ffi! tCrtra.s" ace-p'~~dii pOl" i:lII08 'Y fillir.·h.:a.zal1a:

Jlot otres, y no poorll .:;i.:s_pll"<I.r a ~lta:lb-]eu;r una verdadcn. :3isreBo ·de~cliill u:rli'li'er,~al ,sobre el e'S_pb-jtu de .lo.~, hQ'lDbr.eg·.

,fHa,'f ;a;ligl1n :roo.tiv.o plUta S'Qltp~d;er..se oil ver que los 5.j")sra..

.....t ... l' .t, :i' elneid

.mms, t"'V'!! .~oo.s all tDg'l,lilJ:l~ coonCE en en las OOlJ!dlll5lal1l~ p.rac-

tka!Si? La .bisto:ria. die la, fj[,oso-J;j'a m01'"aJ ,ge:m:r..a:~me!l'liile· pre-senta: e[ nl,ismo, p~~Q'r.a:m.a. &:t~ beiho.' d~mllesm. qU! Ics ,Slst¢mu de fiJ.om,(la. moral son el prod:tu:to de. lao rdle-xiolfl hue_Jecu.:tal $0-' bu· .e']emen tes ·c.ei(Q.S. que l~ preeeden .}" CQotrola:(1: , .. que :re.-v~ ,tan. 'Uilli d:po· mu:y c:om.p.l.iC3Jdo tae' g,eQ]oglla. de Ia oo':ilicien~i:a~, en. el il'!:u.a~ Ia b;bo:r n!l.twt~l de la ra:ooll espontanea prGcie-D'~j'fica. l' .pr.e-m0-s6.£ka ,esd ,oomurnutemen~·e cm:!:dido~aifJa pot 13.$ ad-

•• ·w •• 1 Id I

qUEL:SJ:(m!o~~ as! .smrl iIlfll1:U'~ a e5.ti'we!tJtl-i'iIi. l' Ia evolujcion .~

_g:rupo' so.cial~ i.\s{t. b~y una ,especie dit d.e:!'::u'1fo1]1]o , crer.htl:ie!llto '\legttativo:. .POt ad decldtiJj del. mll!Odm~e!n'm .,.. d :seI1.tim.i"!alllti) morar\ei5;, que' " :il1l~lepi!:Il(Uen.te. de ]0$ :sistem.as :fi]~fl~. ann

d "",'... ..:Ii.. ""'1 •

<Cl!IlI]t .Q (I'll un Qr.~D ,9uun'Yla:no e.!lte M :t:tli'iitQ ,en'tnt'en una .:i\tttoa

d~ r-efl.pnx-i;ihd· C()B el prowQ: espoIu.imOO\; Como resUlItac:['l).:j. ,e'5OS1 ,wl"enQj, :si-Ste.m:as. _ a'uD¢J:ue di~:de.l'.I!do $!lbn· el upo.tq:u.,e ..... , p:r,escrlben. e~ 501.ili co.nctwiQD!f'$ FictlaJ!5 trngla.s de' C6ilth.l!t::r~ q.il:lf: parecen en, cor.l:jul1to ser Ias :rm:ii5mas p-a~ cu,idq,uie.r pi!!l'iodo .y ,cld~tl!.fa ·doere:rmi:~~~. P'of tanto.jI' desde UIlI, [i.lUD1i:O d,e vi$ta stldo.-- 16.glooJ el !~ctor. -rn's Impo.·rt:!tt1Jt~ en ~~ prog:r-e.sa. :mol'a] d~· la biUnUl!IJddad ,e'5i el dle5~If.iIO,TJo· eKpe.dm~maI d:~.~ oollHocim:iento que Ie t:r,gi':!ltf,a., al margen de [ot) :5a'~l!em.3fi y s~,b!re otn: base ]6- gica. ••• facilitada a, mo:meit1;t-Qs, por 101 sj'stem.35 clQ,11Ido :adq[ld~'

• ,..,,1 f

tel'.!! m]'l.(:I.enli:~a ce .&,. Y eft! 'IO~ .~[ltm· g'OSl-aii::lfl:hados pOl'

e·]los .. cuando obseureeen 1:a!s; p.efc~pciij};n'es de' Ia ratoo etp<1n. t.:ine;a <0 P-iJDell ·m. _pe]igro ~;ma adquisiriOn d.e. e.x.pm-i.encla m,o-.· tal al!l.~eti:dc:l1 a] ·en:sa:mbiarla mn ddttmiM~ ,mo.rei ~.xi~

0. .a1guD.a .Ulodb. b.:lsa., .

.II

dnni) de ];1, rey ll1hma. La 'v]aori~ die] 'PO si rilV.i8.m 0.' ju.tlkial,eD. el siglo, Xt~, wbre Ia doctrlna del ieredro 'Dat,unl, f]o. s_ipi:F:ioo la 'lQl1!elite' del Q'fremO' nat1ilrn] m'mma" shao $'()io, b. v.kt(!I<ria. de 13, escuela his.t6rj~ oo.n:senadm.a :9oi1lre la. ·escue]at .:J.i'iil:ii::i.ona:li;stll, :rewlu;::i,QDatia" ¢:¢1ii$iIl):Rada po.:r 13)1 OOI"Hiici.ones. bi.s~6ticaiS; gener~]a hnp~m.ni.~ ell. la, primera Initad del m.ellcionad\G ,si,gilo • . L~ t~jM p1'ueba de ~n'o 111 tOD!!nituY>i:1' el becllo, de qJl1iC 3, :lJri.ei de esa eenturlase ,;PI'll)d~,6 el Ual!IUido '~rOlacimi\enW' d,~[ d.e;re..· 'i;:h!l> aatural" .. 3,

Deirle el 5;ig'lo XVII en a:deIa:n;te Ia genre ·wmeru:6 a. pe!l'J!~' m Ia Nat.uralel:a.co'D, N :m;;l"'~scula y ea Ia :ltazdn ,~, :a c:a.pital, .CO:~!) en diviuirlad,es 3!b:.;;ttact;a., estabh::cida:s en (:1 fir.mamenw pi::n;.oIlJico. Como. consecuenefa, ]a conSO,nal'i'cia de Ia m:nducti31 humana ron Ia I'awn, bahIa, de' :signiHc!t.f' que dieha ~du(;a;a ,es,·ta'IJa lluu:ada por DDt!. :nO'l'.m:aJ, ,p.t,eeitisi~lElite Y' :preia,bdc;a,da, qu'e ],1 'RazOn ,i;nJali'bl,f' habfa ],'e.ci,!:p(lo ~:] e.~ca:rg,o de cstabloce:t de la ao :!!Lie'JilO.S :in:(aJjble N.Ui!J1i[a1ea. 'Po:r' tanto, esa DI;J.Xma tern.(a que $et' i:L1!m.u:!:able 'J' U'n ['V{!f..sa hU'fm:I!lEl, l\l;:co·p.oci-da ·erl! todos lQ9i ~upr,es; de Ia tirna y .en ,(:tIi3Jlqu~el.'" Instanre de cualiq'Jier :e:p.oca., Ad, .ib as ta ~ .pit"opit) Pased cr~;6 qUI:: lSl. jiilst.icia. entre :109. nom- e bees d~la. tener !E)O'r, :d :m.fs:llia, ~8U~11a11PIkabiHd[ld u.il.~"..ef5~~ que. la$ pt~o'$je:km,es ide E.'!lI,t(:]idi~. Si Ia rasa humana ool1~dt:::ra. ~.~, j'Qtid~. "el res,plaJ1do:r dt ].a_ 'w,rdada3 ~qili.d3d ·~dEda,-, hi:!Xbiera OOlll.qill:iSita@· ill tedas ]as il;aci.on,,~" y Ies ]Jegis~ad.or.es IlQ! habdan to.mado aJi:mo mode]~. efl lug.ar de esta jl5tidiil: ,~n~ mum,bl\e., las faDt3s,j;i!,:S. y ca.pdc:hos de pe:ms y ,~;Inw. La bubiCr,amos vlsto e.stab-kclrla 'en. it:.od.w· ·]O{) ~$ita.dw· d~]_ mnndQ

" a tr;a'!les die todas las epocas .. ' ." ~ La roa[~ ni. ·q,u~ ded:r tien'e:~ es Rna cotl,c'epcl6n a'bs,ti:'atti 11:' :irre:}'l de b jrl..1sticia. ·M'as. no hay sinG q,ue aguan:Jar pow. m~· d.e: u:n. :dg;io. par:iJ ,ok' iii CondoiJ."'(:e.t

'J lt~,ifj.'It M:, L.~N: "Pori~¥c aDd ~ratlln1 La.' :a:md Theil' 'CoT:rri]a~ 'thoo"", m. l:riktif:FJ..i-nr.l:aao.~!;5: fj!11f.~ L,~ .iP~iJi.i\'ia.~~J~·~ .~iIi iti. H'!'Jfl1M-' 0/' R,w_~~ p.,"!md ~N£w 'i~. O~lof:~ U"mvn!i1t]1 Pr'C!l." 1'9.41])-,

4 .p~'l_: P.:emlu., 11, O~\!I$I, (~G~.d)!l ,k~·i'i'.iliEI:i.II. ldo:l f.ra.m,ct:"':. :fiarfl.

~-e~t,a.., Ur.U). .,-g!., ;{:Ul, :niQm, m, Po 21:51. .

FJ pT,obr,m.a .f:il()$,&fir:o te .,~'l'Q,d,"nl2 (.on: ,~'l f~' ~lt'~;fflen~lo f'6'c;'iil.')!l11fi'l

dfJ lOiS der~cI.I,o.r lJ:i!:oi:m~nat" .

.Sj.~, e-.mOO!l.'.go~, lliesd\e ,el p~~w de ,v.i~ta de fa :i:llI.reUgencla .• :k ~ei!lCllal e;5! ohtener 111[1.3, vud:aclien j'~~st~fk:i<c.i6i".1i de' 1!!),$ va]o]"eJ! 'Y q,orrn.as. mQr.~de5. Con. ~;s.p.eClO a. Ilos" dc-;recho~ oum.mO$:j ]Cj qilfle mas Jmparta. iii! 'litll f!i.losM:o es Ia iC'Ue5d6n de ,SJLis: fan.da m.en tOt :racio:n.3]a.

E~ fundamrn~o UlosMiro d(· ]0$ derewog, del .~ombre e! ,e'] dereclfio D~tita[, ~l.aslima qne no- f'i"Jdili:mo! i!!illll:,cm,trair Olr,i! pa.]~b.ra.1 .Durante . '~a eta .radO'naUs,ta. 10$ j'ruistQ5 y r:.n&A)fo~ lu,ulll.Za:r.on tan mal Ia '~lCJ;C16:n del derBCbo, natural, tiilJiIlW COn ,prqp6sitoo ro:mmii'IJd\o:l',es. ~ 'wre:\'ol~ldo:n;a:rjtl)S1 prese'iti'~]lIdol(! d.e II:ln.~. manera til_tiL ~jmi?]ilffcaci:t J ;alt1b~ttatil)l' 'qu~ re~~d~:a, dIfi.cd uuLlzarl:tli anolH!, ,$111 l!!f,e~'F'qt;u :reofl,!'.» y de5<iJ[m:na:l1m~ entre :rm.u:II.o.s.· de JliU!Ii-.':lf~T-OS, ,ron[.ena.,por.;':I!l,(il09~ Sh~, emberee d,fo,De..;.f."" ....

~,... ~ II;: ,e. :IJ .;.<!III dJ~IUI

a~;;7riif q'i!.i~ b~ h~~,~ia, de, los d~reel~Q.5· d,e'] ho.'m bre est' ]i.gada

,al de;remo .DaJUl ra;[::11 ~ 'Y q'U'e' ie'l descrew ~ aca:mead>iJ- 'n.n'~ ,el ·rvtt[~

,. . b ~,_ . ..!II . ..!II' . r- ...... · r .........

,r:l:v.ISITIQ oo.Te lit IlJ!e.a. uel ~rool<l) natura,] ecmperra, :iiJ:l!~,y.j:ra~

b]~]lHi_G~. UIl._ iWscr&Uto. :Sfmejaut~ pam Ia nocloll,. de lOB: deredW$ del. .ht)ro.ll!!r,e~

P -,", ..

~1Iqu.e come '~lJi®< ,iK(;rt~_d.am'oo:~'t f!i~ 5E:Ho.r I..13l9~:· 'i1:.;as

dloctnn:i!;S, dlii'] de:redto .1D3!tufa:l .[to< <lieben: ~(!Jml1:nd:iir.s~ con. ~.] de--

r~~ ~UAln.l~. ~t~,i~Ja_s do.ctrlr.t_SiS! 3] .i;gl-ta:l 'que cuaIesqui-~, O'~J ,.,de cmc!iel'po<lUtro r Iegal, pued:ell prQpu~:~a:t. dekri. mu~~ulo~ M':gu~eJTro.s, 0 iteaf.i~s_.1t .ffll ,d{:, $'uhsta:[JJd~u' 0. j!LutifiCllf el ~ttem~ na.t!J.ra~ .pe:ro. e.] relc:]:~;am de ,es:.s teo.r.l:as .n-o' impika el I.'e:~aro, d~']' propm· detech.o n:U.m~.]; .asl CQ:mo el aiharltd,o~, ,dle dEt,enJiji"iaGa leOMa 0, fnQs(;d]~ ,de 130 ,[,~, no neva ,d ab!lJl~

_ ~ :H'B~ ,4. ~XEI'Al;:D~' ~~i~'if..~d~k.:iful!'·Jl.t!l.t.Nilt.i;.i~bi ,(yip. ~B'~ ~,p-r,~g~, )'. ':IIIpl:b~, CH.iOO:.u. G·. BA'IiilEi'~ TAs 'T~ ...f,' N"'.··.'-~· ~ 'Cmu:~lJ "'~m"'Dd'_ 1;I',.....,.....&,:i 'U' ,. - .~. _Q18.!'

~.Ii.oOI!_ .1.1 • ..,"'.. ,.',_" ,. ... ,.. !II~'~'~l iP~ 198~

p!"Om'ulg;-ar m d:<OgDla que,., ,i: prlmera v.i'su pareee ~'Io!'i:.d~tlite~, ~:in q;ue en realidad s:igniFiqUie :nada: "Una lp~u:'fJla Jev deberla. ,S~J' 'btlJ!!:na, para mdQs,~'.I! d~~~ tall:to, para el hombre d~ l:Qiil cave!rnil_~

comQ para e1 de Ia :mili'c:rubm .d·e ·v.aptJ~" .Pln J~~ tr.U:m.s ooln!1Hb~ y pa~aJ. los .pUle.blQS wtruh~raj' a;f;rt'~fJJdla,~ ~~UnQ bue'~ ]e.y de.

beria. se.r bue-Ji.a. para wclns., jgu~d 'q~e una .Pil'Op~d6m, 'l.rB..d~~elm, ei ve.rdadcH paea tod~s '.,

p·w bR'~oJ la COIlCepcl.6'n. (lel sig]Q X'!m1: sobre ]0.1 .deremo~. del .000bro pre.su~j'~ .... ;Eo dULd:a. aJ,gu:na; .],a dila!tad31 hu~oria. ,de 1a idea ~d¢.[ d~[I~el1.Q mUUlf.al .. d.es~r-~]]ada ~ las epCica.s' anti, gug, ,. :medi.eval; pe.ro Ilenta i!UI ~lH!me,[baw migen. en ]~ ;s~,,.._ ti~ artifi ci a] y' ,el :rer~i1id[do' rncion::dism.o :it que ha.'bi.: qnedade .~oon~t-i~iI dJ~d1a idea, desde Hugo. 'Gll'<o.d~, 'y Dcl$ m. ge_ ~m] desd~e:1 ad~lOljfi'iie:fito· d\e· lift raz:6n geomerdca. A8t $'e,' 00:11,. dbl' el de·r'eC'b.o··l1lla~-IUri3lr .... q[le efta ~ho· de] $er- de .[as 'COSas com~ su mfsma. eseQcl~ Y tl[w pre,otide. a, lioda .fOwmil1]~d.6.n y q]ue JDdom· 10 oon.(iiCe. Ia fawn b.lLI.mana, mas Rt} en tanullo_' ·M ronocimitllito mn~rtu31 '1 :rari.or.i!Ql- a. itt:'W~ de un (J:]"~.1i)1~ b~t de a('ll~ w:n_ .~:II :norma d.eJ cMtgo I$cftUJ'1' .a:pUea.lde s rodo~ y (lei ooaJ ~gdr& <['UJe. seT' lima U'amcnpcl6ri. cWI..lqtde'r

~q justa, ,q~e dctenninar.lll ~ priori Y flifil. tQdo3 :!:Ui,S .a:5pec~m .~ fi'?_t:m1tS de'1a oond.l!J.cta h.Ull;:Q11, .~ m'fdlo' de diSpD,sioiooet5

. m~lJ,te ~ttip.tu '~ .b. Natu:rd·eza ''Y' I~, R.l1zdnlj pero "d fcwmu1;a;d.a;s de U!fl:al. _:m3!~O-il, 3!t'bitraria y' al';~jfjcia:l.

.• _. _ _ _ dem-w~a:do \llLr:~~C!_erll'g" d~: 1~10 Jdder.on ~~ a~" rJ~~.: D aida Ferta, del .L1bf\O de Lcrpu,g ·c~~ 0 m<tt. sist~m.a. ¥~;.~_-d~o natural, hto ·etta ob$ervaci'6n iro.1lL2:,ca_ de Jea~+

' " R.:!cn.:re-.r·;oo ea ex.al~t.ad:a: ·"'C~d3. {en::!: y cada gUf'ttii! pla.(:Uea. ~JI nl~~'!,\IO de,re.tho :liatlu'al",' Ad.em:Ws.r eUiI. fi[osofta de ]~ de:re. ·dJ~ (O~duy"6.. .• $.~,s, de RQ.tlRe:!J:u 1- de Kant, pw mtalt at :incdi.vjdluo ,COUto it 'Un digs, y iCOnvirtirndo ttldos l~ .!lffiel.:ecltO\l. ad!O"~jptDl .. Q en ]_QS. dued:lmo ,ab.solu:tGJ " U.ilu.itlldos de w nioL

I I,-~. Om.iI 10m di~, !p. Ule.

1m

de$_ a, ,eXpeii:ts3tJ .de 100 de:mi:9, !SL:;l'eI.., Cuttndo 1il1S homijJ:1e's: a:9Ji' i"n~ tmldoo cliLornt,ollJ. pili' CliJJqUi[oelt mn. iI1!l im:pooi,'b]e~, {lOme.l1I2atQU ,11 rt'r'eer, e~, Ia bancarrota ~~. _100 del'tthos, de ]~ persona. Algtl~OO se ,irt'ro1vJetQo [oo~tta, tal.\es. dier-t;:ehos ron Ia turia -de UiIJi tratanudle' eSd:ll:'''''09~ otros OOfUli!lUar(ii.D ]n'lilO1C~Jildo]Qs. mielll'iI;fas 'm :!i-I:II oo~ci:nd~. m~ ro?~dha se ~-e~ tla:n ooJu!:',apesa;dos- par' lII~a :tellit~t:'lDn _,de '(;'!S-iJBpUd19DlO.. Ia qtte oomtitu,ye uno de ]QI ,duro.,

mas de ttJ:§(is: ~:i!i50 Rl!U'm~nu~s de Il!lIlestr.a Il!::i''VilJ1z:itcidn.. .-

Ill'

Y' '~ie:t~lO:I'U~l1don~ m;as a:Ui4 1leg.a.m.m :3J, i$all\ Agil1$tbl; loo.~hdre$ de la, I.gles~a, 'Y' S::tn Pa'blo ~f€(Or-demos. :9illB palabras: "'Por.que los: g.Brl!riles, qu~ ne tlenen ].ey~, n.atuv-Mmi!Nite 1~~dBndo 10- ,que es de Ia ]ey~, ]os "(aloes, mlDq[ue TIG te[t),ga[JJ ]q~, _dlo.5 ~r.L ley a ~ m:ismm,").:lI E lnc-lm:o podomo5 tt~,edlel ;mas ;a:U-R) :h.::u;~a Cl~ ,1t,er6n~ los .estQicas., ]0$ g;ra!tlde$ ::mm'a]~st!l!s. f Tos: gr,md.t';s, ~m!i de [:1 ~mtJgiied;~.d," (lO'tDlil) S~[ucles espeeiahnente, Allt.go.n~;, qU(' sabiendn ,O'ue v.i.Q:~;:..'ba una 1ey b;u:m!l!,'~ 'Y :5i~dQ ;!i,pla~t:td:a ,pOl~

"1. -....l" [II

'1- -~- .'~ -. - i"' '~e '1,: ,;,,:,,,'Ii,.,.,, '," ~iI:-:"'~""""f' Ilina m"ULe;a iSll:Il'!ler'J)Ol" '¥ mle'!oI'~

ILi1 m~:,nill!;!.Ji ~ - ,u .,. ... v,....... .,.,ll.!ll;!i.!!~_ - -- - - - - !I;"' " .J!

1~9, l€jl~$ f20 ~Jcr,if~ e in:r"Ultab'.lu. .. IfS Ia :e~er!Da, h.erol'na dm. ,dc.fG" eho :nJa'L1J.iIfid: p-ue~, como ella muma. ~p~~~j __ ~]~!5i leye!5i ,no.

- • it. '.ii_ ~...;.~, '" ,II ,", - ,",_ ,l'''"-D

e9.(:rit~5" ""no ~o-:n. &'iliD}'" J11 ,~a,j'~ Sl11»' 'q,:oe' l;'IV,eD, eD, ~-'Ui!!'

Ios ti.eml~ y [lJi1:di(i .sabe cuiijndo apareciefO'n;; ~~

_ ~D~bemo~ :h1:t-~n)t:al" el ~ta.biGdm i{:ntn de :r.i!tre:Jitra :fc c~ los d£.['ern~ ib_iL1mafi(i.;5l ,sob.re Ia b~:5iI1i' a;e' una filw.O-fi':lI! d!u:[~ndCiii.? Esm :mOO-1J{ia; vel~&adem dc· los, dereebos de II pel1:Qfl!a se bua, (l',n una :~de:!l: real del deredlO H.tU:£~]~ ,c'!':»"J.ocm,pIa.d.o deMl:e' una p8:r.s,~ec.~tv~, Of.li~.ol~,iQ y paIJd.d,[iilJJd\CJ; de las eS<m.u;~Y_n$ y req]iUl~-']ml~~:ros ~send~des 'ft ]3 nat~r.-a]~ aeii>dii JP9r !tll,] A~tnr de, ,13, ,EK1Sltiell:cta.

14i. ~d~"<l g'e!El!fYilJltl: del de:recll.o Dlltu.ral es una he~,eM.d~. del peills:l.mu~n.to grj.ego' y (::d5;t:j~[l\o." Se' :n!mont;a, 00 solam£Hi'llte ,iii G1V~Q~ _~'~(' J?~ ci~r~' ~:nn~~z6. Ide~O(f,nl~~dola;,. sliuo antes q]ue el a SIl~T(;Z Y Ff,!m.'i::~sOO ,de V1:W.!li!l!;: lJ :an1iC5 aun ,3; S:i:tuo TQ,rn~JS' de: Aqul:n~' {q:nl(:' fw.e el 'd'itioo, que ~bafCo. to-do e[ 'poobl,'Bm~ en. lI)ji!]a, ~lO-Cb'Uil;a .ampli:3! Y_ (}on~s:tefl!~J' Iil!llnqU!e~, par' desgracia, Ia exp.r,es.6 ~IJ!, un roc~,bl:]J:a!rio, ,i:n1Suf1:cientt' y O~CUT.G'l ;ale' ,mod'c. qUill]; S.U:5i caJ:-.3!C te I' is tlcru, m~_!S prufund~5: paSWf'i'Jl'll, ,lna~ve:rt~d_as;}j,

. ~ _ ':Ii ~f;~mJ:me:rlile_ .iP;j,y,'fI!'r~ d. ~biJl:tr1.g, ,if,e-9, [r."m:ePili~'dri;ry d'(!' fIB $t!!irt.m" ~~t,lI!ElJ .Q' '~~ ~~CJ~iI"ibI! ~ lOB p~~p~Ci5l. '":p:lflt:tll:u,ia~''' y ·'is&l;I:iildil~fu~.'" d,,~ d~rc(hD: ~:;I!~!JII:<lJ.,e-1~" ~11I @q~triila:5CQ6iriJ !LCiJ-i ,el 'If!l~blIl]INr,~ d.\G la ~bi'''''''''''' T.::1-0l~nta' II 'Fr, iD'4~ iC~ . "",~.",., .. " ., .tu "'". :..; :~~,~.: ,~,.",,:- t: i ,. ,Q .:m,p.!i!1O ue, J!. -o((Im:Mi hru~a; :Iii:!;, :Fr3l~ ,Bi~~F!;;!!~D '~i".

],OIJ ,~Ii!-I('''-~itrI!~ !I"..lI.lltillJ.tNw ~~IOI1!3, ,i11I~UD:aS ,fC.rtlllr~Gro'Il~, 'il:~;~m(!I:t~... -";1",'1 :1'"," qu~ !Ill! ftfb'l:rn a l'iij;l1an~· , ~~- .. -- . ~'"' ""... ~" ...

EL ::p;:urMER. !EvEMEN'ro ~ONT~OQ) DEL, ,[OE!RECHO N.A.nrMI.

~O< no di~pm]go ml.u:il ,de tie:.mpOo Par~, dl1scu:ur- dl~,ptt:a,t§ (stem~ podeDIloo ~noo;n;lT~U~' filOsol'Os :muy inte]l_gentes., :iPW' no citM" a ,Be:r~d R.'l1ISi&e'll~ ~m d!ejeill.dll31"'~o~. :mu.y brlDa.iIU .. e~nte) d,oy po;r ;se;n.ta,dD' 'que a,dnvicimoo qY¢ b~y Uni!t, 'tlatl,!lfa·, leza bU!m[l;lla r q,uie, lesta es la. :misma ~ rodas, los. .hMlll'hr,es_. AsT-' t'I1Iis~ij) dlOoY por ,adlnitid(l! ·que: eJ) hom'me es tm s;elr' dotado de im:eligelJlda -"'I ~l,lt'e~. COulo; u]~ :prooede OOD ]a\_ O!lDIJ:pr-.e~sf6n dc' 1<0' q:~g b;~· 'f~' pOl" ,oo[}Mi¥dente~ 'que tie;p__e Ja l'acul~ad ,~e d,et:ef~

i!! :iI!'ABLO~ Rom. 2: ] ....

Bi "I'lti, ,t:[~

qu~ :t.~ _biin,do:!: :hail;ld~,~, ~ te~ 'tJln~i1I" ~'IiIJeJ:-:i!a". _, . qUAl' 'hai!?liiui, n~. :mro'~al, doe ~\;:I. ~~ pOl' ~ni!lIm_". d.Cl' :liH ~, :m ~,~~ ;e ~mn'~~ agl 'CIciO .. q!ilie 'M' SI;I~ (iI~, hoy n~, :ElQ~, d~,R~"

mno 'C'I'U-i::' '~!11 ,m itOiiI.OlI, Em t[~'PiD'3

'Ii "~:~, ~3;OO' -ru~rn.d.o :a:p3llfiN_tml'D. ~ ,

:!NJ~ ,iib.a ,!!1'O 3i ~ncul'rir 'iEliI! ]g ir'iiI. ,;iC~1 'C!-e1o~ vJ.o 1.'3.1Ii.dlD- . ~ :tty

..... ~'~1.,.~~ ..1- ''',==I~~= ~~'I!I'illn;[!t

:fi'D1' [c1!DjJ-J.' a .Lv,ii ~~; !IlI.iI: ,~ !ill;!w-----.

~$Oli'O!-:t:~ ~.1!f4'~~

•. J~' .If;" '

ml:n;ru pJF i),. ].'!)'9'" rm .. es q.U!!!' per.9igme. Por o:tra partie:. lesta dO;tade.

de: 'IliOS: _ :Datu~I~a ·0 ~~;~cl:ll![.a -on:wI.6gica. qil..fe oons.tttuyf' Un mnlrQ' de· D)eces:idades: i~tdi,giJb~fS: ¢] bombr,e thme tina qu:.r! .fO'I'.' ~am.en.u: oor;r:("$~Jlld!en a esa ,CQt}sutueJ6.1i!1 ~nclal y. ·que ,Kl!!ij ~~nctI'~ p.;arn tii,')!OO· •.•• ~ loom~ po.r' ·ejc:mp1@1,. 10$ pianos" ,sea OOi'IJ] .~u~-e SUi. m.orl..ew.· '1' IfS,teiij ~ndt': ~5;~D! .• tien,en Ol;!i;D1Q fdn ,esen." eial d prtKh;lO_t det:e:nrJli·rtll.~m. so~[do.s. SD: :00< p.1'I0duce.fU; dichiQS: :wnid.OI· hay qUlC ~ml!'.~ ·0 dIB!l.echa;r]0$, ,iPe:w:romn el h~lm]j.f'!!i ,C5U d,t;>t~~1) de .inten~Jt..cla l' doetermJDat ,,~~ propio$ Dnes .. It IC-! !~ oo:rres,POl'lde ::I!fi!la:f,~ di~ aeuerdo CUIiJI :10.9 {t'mes .[mpe.rat:jV2- m:erJ'te exi.gido~ por so. ~a~iJ.[IJiiII!le1:al • .E:s~o :i':rn. pliea ·i"I1:Ie ·i)."IS<\r 'hn:I"

_ ' ' ~. '~,"",".!!~l F"!.lI'm.

b. mera, virtlll.d de b. naturalesa b.'Um.a.na;, un order.!: ,0 uliia dis-

posid&i. q~'la ru6~ .~aede d~br:ir Y & .alrue'Mo ,coo lao ru~d d:.eb.e. pto-ee:dC!t Ia volun t~d b!l:llmaEli:ii" a. ob~eto de afitl3,f..se 0 ajuseta~· a .b fines es~nciale~ J r!:eO:$H.rio~ del sa-r' hU!maJno. Liil'-S leye.s. ~.Q. C5crltttS. 0' d:a-,eeho iUIi!tu:r.aI 11.1)' mo ,~. 009,a qill.e ]0 ,que acabam .. (itS de ;e~Ili!.1chU' .•

, 11. .ejoemplQ qju;'C: ll.e udJizado -ex~:[·d() d€1 mund:o d.e· • artesa:~Ja bum3Jn~-_ es deh1Jttail:3!men.te ct'UtID, Y pl'DVOcadvo-.:: .0-:cUOo .~ .. ~eg:gri·6. pja~ a ,Ja .id.ea de ,iCl,];;tl:quier '~~b~jo de ]3 j:ndu!SttLa hum:~!;'Ra, .~a !l:de~. de ilia U~a(ji J3, i.d.ea de ]a: .. m£'l1,; pam esd.ueca' .11[( ·l.eor-fa (que yo, :DO oompa,rt·o) de ]~ .. Idea. e~ern.3J? Let q~ quieta ~cif es ·q:u.e ,C'a<ta set Dene: .$1!l propio de:recll!lJt Iilatura], OOIlllIJii '~jene' :JU ~opl!l esencla •. Cu~d;llJle:r ·dpo. de (O~. produ.·dda por .fa Jndllftria .~Qm:a;na ti:efll¢;, como (,r ins;.. i1Jl';EIlllJid:lr.JI(Jl) de ruel'·c;a.s que tt'rtj\f: a Il)o]a,d6.D haca lID i09:t!liil're'

• ' I

t5U5. p:t1}-P]as. .~f"eI !ntillllxalCiii", 10 sea, .]a; ·nOfmal.idl!Z~ .•. ru: fl{;ncion!l-

• .~ _ ... ~. Al~. "

mtef.Uo .. el :1IJI,i.CiJ]1j) ,adect1!3:w' en <[ueJ po,r' l'ailOO de .Ill, ~sb1J,tlj.

d6n ·es.pedfi!~ •. exite· .'l& puesto ;en. luJlOOfiall.~:;CDtO: •. d;:b-~;t~ set ,~tiU:;rado:. C~n&~;nt1i~O$ ron cua:lq!rl:er 'i.udfido ¥Uip'ul~5Cta .. nIIer1'~' ~tsoooo.Qdo" fa :fu..~1I:'1 II:In S(jJca.w.t·duu .• lI!IUa, :maqW!!,'i!il de cil!~li;ular 0.. ~llita bo:m:'~a. .at·6aUta., 'iI1DUj. Jilifio.s 0 :uno.s hij).mh~ d~' ¢.t¢i]ClIi: ... en. :fu. des.eo d~' d~blt.']t h :man-en de' iU,tiJh~!rIQ, 'DO ,polldriau en <blld~. la. e~iit9cb1, de e.a. ~,~ca .le'}" lrufmL .• ~

Cn~lquier' f:OS::I. exjsle[lj~'e en. ]a. natiUlr.~le.za~, sea una, pla:rl:ta., lUI: pet'lQ ·0 ~'fi ",awn!). tiene ,ii,'jJ.. l.~y~ Q. sea, la ·if~f-J.'fmcd~.4 de S:fl. tu:n.cionarn:ientoJ, d modo :aderoa.do en q.'Il.e .. ;pot ,fa:~rl! d.e ~lJl esltructun ;¢s:p.en:ltka 'Y' flnes. ·er.peclrioos,., d".perla. ,aJ.cIIRZaIt" b. ;pEer:titud dd s.:~r. tan~~ ,en su IC['loom:hrntO< ,oom.O en su ,co.ndu(U". ·\Y.!d]d:ngt~ Ca.l"I;rtt':. cu;~.nclo dlc ~liio ctir.ibiJ a. ]iI;,ii, fio:r.es, ei"l.£et'· mas de so: li[rd~trl!. tertia un OruCUf(I!' oonociml1enw'!! tanto cong~·· ~li:t:o wm.o Intelecrual de 11. ley v.e.get3tiva que J3S regia. LoB triad:O!l"C!!S. d~ caballm !t-lmelf:l un oonocim£eoto ~imoenltaJ] .• as.imismra.o inld'ectlJal 'Ola:f1tQ co;n~e·tdto., de b. ]gy r.atu.f'ai] ,de 10J a..baUml'p UD.!l ]ey nJ!lu.ual con. r.es.pe.ct!!) a ji!; wa] ];a.;. eenducra de \\In. ct.lmUo, htllce de en. un buen calJtI!llo ill un mar cab.aUo !Il!IJIJ Icl :rebaf'mn •. :B'l!.Ie~o), ~, ]0$ O1i!balJ!i)$ iIII.O dlLs£rUl;U} de Iibee alberdd~. s,u. ley :na:tll'ral 00 es .sino 'Una ~ dd wnm.ItDSO tlej~do d!l3! tr:mdencias <e:!iellrria1es y :reg~ilm.ent.ilJdone~ ·qiUie limpUa e-:l m~ ·v.im;ien.t·j) d~l ,ciJlsmOiS;. y el ,cab:dk" que .£a[t:t ;:1: Sill. ley eqilJm:R.a ~I)]il~ me-lite i)bede·~ a] ,o·:rd·rn. ii.:IHher~] de ]~. naturaleea did eual depende m nltuf,iller.a .~~dlivjdoa.L Si ]QS O1,li!.lj!Jl[o,s. fue]'~n ]rb:res .•. ha.bria. UOIil. manera eti.ea. de m:1l(M~;j'jjf;!ie ij!i. ~:a ley espe-

- ..._ 'Nl'

dfka de. :1.0.9, mlmn09~ pero esa moral G1i,ua~'Ii1Q es iiltn

;su.emo. pot ,CU:!rnto 10..9- ea,banOs.· no 5iO:11i ]fb:rgs .•

Cu~ndo ,dije' a1l.!'es Iq'lIJf Ia ]~y n~t-ui'tlil de tod08.1~ seres exi$-· teDite:i, en ]a natur.:UeQ es el moo@; adeeuado por. d rna], et'l! raz6n de ~1I naturalesa es:ped£ka. y fh~:~ espe.dfkO$ .• {h!'beriao a:mca.!tl2ar la .P.l(l1tl~t1/Jd. del :9tt en su c.olld.l1lCta.!' esta. pda.bl'ii. dt.b.-t'm da,n.. oonrenfa &olameti:te 'U;Dl 15.1pjtimdo, metaflsioo· (oo~no Ctl3D.do. c1\edmOi .que u:n.o;jQ m~itl 0 b'u,enii) !'deber'll.ar poder leer ]iI$ letr~ e-scrlt:as. en lar. p.imua d.esde· U!fill3; d:i5'~da d~te['miLtlilcht) .• La mMila. ~bbm de.betia mmiJenl.~ a. ~Ili:l" '~n sig;nl" £:il~dl). mOf.al", Q ~ep.-J! a impl·;car. gtb.li~dQIle.s mor.al.e$,. ,wa;!iH.to.' :tnspon.-em.os. el u.mbral de 1-01$ I.gtllIt.,cs. ]~bm·. La ley. lll2.tm:a]. para el hom.o:re es Urilii ~,er tnl'l'l'lil", p<t"f.lque. 'c,] Mmbrt la obed.&e' (I des:obedece .]ibKmeliiw "1 no fo'r:ms.a:me:nte,. y po:t:q'U.-G: la rondUda hU:lna:n~ ~t~~: a. un orde:n. tp3lrt:iloo].ar ''/ Fi.yilegi a do,

'r,. """(1, U' r,,,, ""'.0, 'j'fI.' T,ii, "

.1'.111;,'1;.0 """ c ,;I;o~ DI:I. ~,I:'i.]! ,;rI, IN

U¥l

,Sll1pOJilgamns, un caso 0. :sHuacl6n, !l:om,p]e~~unenrte n:R!lV~. For eJem,pi~ que 1Q qwe .uam~tI!lw hoy gefindd.i'fj; £Ue:ra t!'liD, n'U~o oo:mo b. ~1~,brn mhu:liia .. De] mOOo q'l!l~ -ya, he ex:yl,[tf~t.o .. Ia ~~ dUl~a po.sfbJ.e' en '~l ~n~i<to se en£rem[.ili.I';ii, (:(In Ia ~er:Jicia h1il~:l IDInD imoOOl,:p'a!t~hle' con sus [~!IleSi :genemles ." s,'U. ,esu:~.c!tU!l'!l dintmim :m:b :in~ima: es deelr, como plm'nJi[bi:da, :POf' ii;:~ dne &i 0' frla:t~n;,,,d., :L~, ,wndta!lJld&n. del ,gen,ocldkl p~r Ja ka.mbleil G~ ineI-a] de l~s Na~'i(mes Unidas.:lil ha san-cio(J]3!do Ia prohi,b~ci6n pQr e[ C£:ROOOi na.'~1U'al del meoc1'f.!olIlado crimen, 10 ,00_3], Dl~ im,., plka que b, pllohibkIoo, sea pM'tJe d~ Ia ~t~Jilcia del h(u:~jbt,e~ ,Id ,lgl!J.:al q,'iiI.¢' i:g110f'Q qiUle 03ira:cter:~stka :metlfukil eterna se ,i]aJ[]a Inscrlta en enf!i.~ ni, 31 ,es: una ii'.!Odo.il lt€l;::onoci'lia. desde, el prlnd~.

,- '~.- ". .:11'.- 'I \. "il ;!II

pi,o< IpiJ!" m OOIlCrellCa. Ut;' ia numam ~iu:"

:farra, :r-es~mi:r~, dir{:m..m, que el dere-cl!Lo ,![}:aJt.tJrn~ es ~'~:go tanto o:n~~16gi'w WliIiI.o .rde~l\. 15 ~i'l;1go idem,. im'l'q,~;u~ ire fUDda,TDJ:;mm en las esencias Jnlma.n~, y en :sU ,e~t~,uJ;rta inm'u:t~;b]~~ f en b!5i neiOfsMa,ciI.es. i'MI:~,e']l;g~b.l~, ,que ,en£) :m'VolG:IIT,a.. E[ i:lered-lQ Rill1.l:r'.:d es :idgo ontq,lC-gioojl' ]?iCn:que Ia e9!'encl!l humana es Ul[JJiJj ,real:iidad o;~uo-r~j~. q1l]~ :~u:l,emd:s, no, ex:bllie: S€pa['ad.1mif1lnJt~ sino, m:o 'e'1. ,PfO'pi'O ,Sier h~,m:it:i!!o.. de manef,i\ q~e :pot la, mbma: prseba ~l. . dereeha [Ij:HlUn'l :mm-a OOnllO 'UJiJ. Qt~len. ideal 0\ (l-] ,~er de wd.01, los ibQ1lllbr-es eXi5~,et1:res..

En e5~ _pr i:mG"r a, oowidJE!p,a!CI61J:~ 0- sea ~O-n res,pec<~1l). a :b ere", :me-ft'l'Os. o!tdQ,~cg,i~' que eUo im,p3:iG.\, ,~] d~cho, natural C!: '(:-0"exrellls]T;,\o al c:.m~' Wial de ,~~:S 'r.tOtii:tla~ m~]es, 'iO:!l!ltUR~, al ,t'l:iil"~.o absoluro de Ia m.omlidad ]la'i:-Mnt No W:1.:a~i!lt~ las ,f.q]:ii!men:t~ciQn~ prhil1ad:as 'Y fU!lJid:a:nIL'I!![tt;.des~ sine t.ambiern: las m~s: mim:i!S~lda_~, ,it1wt!1ia~ lte: ]~, e~~ca nUu[',al s!g;I1irlcan 'ilionmrmtd.ad, 00'Jil el dereeho natural, y dioeD d~ '~\od[~,{:ion~!i 0, d~r:ecllo:s naturales de ]00 euales q,lI.lIiz~s )1,'11' 'i:,EmgamM Mea~, y <,Jri,1e lot bJ)Mh.r-.e.s, ,aJ.ciUlIUi!r.i)j;n ~, oomp~i'l:deT 'en un fUlt1110 dllsitante.

'Uu angel ,que ,oo:nocier~ ]a, oeseB~ b:u.m:tila CIl! :SUi :mod;a'U~ dad (t[JJ,gel~-ca, i 'rodas las pO$i.bllf~ :situa,~on~ ~'~il!dalm, d1;!'

~ ~l ,~ d~~i"~:l!lbH' ~ 1~~

:E.'t. S~iU~OO !l;'EJr:r~N'm' (cN,m!!!ociLOOl'CCI}

PEL J19iOClW' NA'')[;fJR.1\.'!:' -

EI derechn natural no es un ,e6digo es.critD " 'cl oonoo~ ll1i~eltm' d~.l m~:sm(ii, [pOI" p~ne del h.omibt:o!1!' ha Jdo iilI:i,UnSf1t:anoo ~dudmente a :m.cdida q,:uI,e' m Olnclentla Moxa] se £1'1,1,6 des:ar;ro]]aJodo-. nt~ ,oof.Lcienci:ilJ, mO(l!'a[ ~. hallaba entl"C! hrn:m~.:U :Los. iaJDtfO'pdlogos; nos, cuentan que se l'br.llll:Q primiH-v,llnt-'CI!1U! e!l:!! Ia '¥iChi de Ia tl"ibUJ y entra 'un~, magla btdp;,ente.. 1.0 eua] dlem.6.Str.,ula, 'itfietameo:te 'q~~ el OOi!lo(:~nile.n lO' que :~o.s, :b.,onlhi'~ han te:ni,do de' ese derecho :rul!) escrillo ha paJsado pD'-1' mrus. form:as dlhi:il',sits, y :lasf~' de' Q.i~Ili.tO s.e :inrnglmll'lon ,cieftO$ fiLdJ.5o-:[o;s y tOO']Qg'lJ!J:, E[ eonociralenro q],ue tiene ]lue:stt,a, ,cl!)lilde~d:a!, mcral de ~, ]ey ~~,gi!,le ~~dQ :irn.p.edecOOt !ii~ duila" :pero lPe:Ji'~(rnti]~ :meIU.e ~e,~1Jild deu,:r.roU.iirru:liM¢· y lIe!£ioiil,nd\ose mientras exist.a, Ia ,~i!.Imj'}Jlida-d. Solo '!l:uanoo el Ev,::I:i!lg,t:,niJ. ba}'1i. renetndo- en ~I;) '. in~ ptMt!!:nclg, de [a $L1,fu~tu'iJcla h~a'~:il..t. .fiQ!t"eceri t'l d~ed_l;o' natural en toda, $U .pe'.t"'.E€cd6n,

PoT. tanto .. Ia ,Ley J 'e-l, m:n.liJlcimLenro de ]a :~'EY son rios oos.u di.$dn.la5·. Sin emhargo" ~5t.a :010 ri,eilll~ (iUeHa llegal CUiI:ando h.a_ $ldQ, Pl'~iin,'u.1ga;cb; r lfu~k~nt'e ad" ell tantO' q,'il1,e wnod~o J' expresade ,par las 3s.eI1t10neS de la razOII, ,practi;c:lj; tiie:rn.>e' £1t€mL de lev' ,e], dcr'OCb.o' natural,

P,~f,~~~~me aJfia;dir 'q;u.e' la, ram_n, humanrt tl0 d:t$th~gue ]a~ ,re;glas dB' rondm.cr!( del dletemiji, natural die ll'rl;t maner,a ~,b$'" 't.t;iw. y we 6rica, oo.mo una !St';de de toor~[(j]~s g€Omi:t-lfloos:.. Nl tt;a!mp~ los; ,de-5~ bre POl' 'me(iit) del ~'jefti(io, a.:nc-e,pt.u;lll del lntelecre 0 la ''W1a del {lo!llocimie:ril1Q racional, Clieo q_'i,iIt; a este ,re5:_pell:to ootli'!;;\lllnd:r£a: 1-i'iIIttirpritt:al' las e:n:s-eii3iDZas ,de' Tomas. de ,Aq,udno. de 'il4V'.!~ :mi!l!~ :w:1:!l, profltnida: 'J pil'~!:h.;a que la usual, Ql,:l.:iUll do i~'] di-ce ql:1.e laJ, :r,;u:-d.n. humanS! d!e~"bre Ias 'n:Otm~5, del dereeho natural ,gibli.tndose pQI' ]a,s incii1'llat':ioO:N:,u de ,b, namra]~a, hl!J!maD~; s1;gnibea <_fIJj(: la :J[I;li\trn!~a Q el mooio, :par el q,U<B' la ':r·a~g, b:i;nna!fl!i!ii, OJ~o;:;:e ~,], d.eredl00 :nat'U~]j nQ e5i ;gn conoei:!ll]en:~ raclonal sino ~IiI, oi1ittiocim1.e:llw iii 'r.ra,v~, de ]aJ Inc'U:nat

:Ill, bom."" M.!il:l'f},;,jlli: H~kl~. ,d'" ,,;fbPilliii~ OB_ 1M prem~ ~ dt. li:ii

~ttn,ti~ maitll~'~ {Piii".~,])cs~ D~ ~wer. 194,,).· .

~.prli]icfi&i;tlcQ; dll! (;935 gen.uin;a.$ :incHn~cio[les ;;u::ra$ga.d!iJ.t5: el! el ~ n:gmtU]Q "l vj,talme~ue peiIJielT,aih;_,;g, de: la ''V,ida WreCO!l.lIs<]st~lJJte . del e~s,iPiri.t'U"" nl q'll.'e aelare s:i se ,(l)Esa'r,roULlJl'On 0- 3£"~uarOn a ~1l1.edjda que rue d.es~x.roU't.l!dos~e' la :n.'llIm)i.Ul]d~(t Tales ill,(lin~ dO:I1I.,es. se bIliifi ev:i.d;:;l1I(:im::lias, pm' la misma ,h~:sto:da de l:a; CQIl'"' del1Ida h'lllma:na. ,~:i1, :ntll!lm~te ~f,jj'u~:t:f,i!U~ .(j~ q;lIIie. em la lnmensidad did, pasado hurn;llino 811l]6 Ii: In, :ramn basta ~iliroJa :1!;J:'Ii,6rtk. pooo, ~, pQ.CO,J; Ia 'i!1xis'[encia, de las. nermas ,k,[i;tl]Jtivia:$ y genera~met1i:be ,lreLQlJ!oorlri1:s, per la iI:'~~~, hU!r.tl!~!I:la:,. a pa~dii:' de ]u rna!:: remotas coml!l~~~di!!!de!50 :5ociales", Y: es que el eoncchnlen ~o de 1m. :a5peCit!i)$ ,pr,i.rno'rdi.aJes: de[ d.erecbo natural iSe ~~'pr.es6 prillr!eramenre en normas sociaLt:i5i eo l!U.'gaI.' de' en j'Ei.id.Q$ per,so;. l"3J~eii" Per co.nsigl.'Jllen:u;. .. :ipuirllemos decir que el ,Il}ooo.t::imiento tL{' ha desarrollado den.tw die;], doble t:ejik"lO' p['O"~~(ltor de lilili ~llidill;~ud,(lInes; ,biU]DaJm::J:as y de Ia socled~d!, hUl"l1aIl~.

COOl ,res,peC1.Q ,al !S~gii,:indo elemento b~s:.ico" ell eI~,e~tQ del 00110 elm 1 I'tD W' qUJe' el d,e.reiho natural im.pJfca! prrra tener IUe r Z3, de ley,.. plJl.ea;e decitse que el dcn;cillo n;ititnl'iii.l =9 sea el derecho ~c.ii'uml'iltlofnt~ ooJ'tQc.ldo !!J,~ ID;b, €,l(_:!:I!(:~am,entlB :aiur!;, t;l-] den:'Cl!!Q natural, .city", t,oiitocii'ldeti!~ $~ haU4 ,t!f.iiCi.H'tl:illiaa ;en l'a h~~ntia ma:t ~..t:ip',p: Y' ge~e:rtd' ~e Ia humanided-« ;a.ooirn snlamente e] .. >c:un:~ de les Ii.'liCil'b'Tll3S etkrus, cl~, 1~5, itJuales h!i:n lkgado- a, tener no.cl.6.D ]O~ 'biom."b,m POt virtud dd, (Onocim:ue:n~o; ~ tti~$ ,~ .

'j' ".. r.- , ...... ~ ~.., '"'''~''.''' II' .. ~,~" -. :!...!'; ...

tU i-n(,'';I1'!.ac~Wi" ., que (o:M!Lll!Luy,en. .,OS, !t""!I'":mciI!imr !!.!U!.S.CQ$

de lSi, vida. moral, r.eoolil.,ljicidos p:ro,gr.~s.:~v~mcnte d~rle I03 prln., ,dpios: mas romu[]:~ a 100 mas y mb e5pe:cWros.

T ..... .:I,' ~ l' ~.' .. , iL. -~ .. : ·~i\IfmA.!i. ,all[er:~O'Jie.!i 'nos; a!'Q"lldatl ;" oomr~fio'

""y~5 J:;;I_S Q ..... -5 .... n'...--.. "". ". _ "_ J ' ' .. """ . .I."~' ~

der pQit !!jUt) por 'lana PaJfte". 111m. e:xarne:n cuidadose de :Ios da,~~, que nos, b:rindla la. a:n.U'o,pitl,log;"='t. d,tmoo!l[roi~ que los e8'ii~mas· d~j'ndmieiQ'g :fl];lJldamei[n;a]~ i!Jd der.ec.bo iIlaWfa·l. iii !I.e' h:rterpre-, tan ,e11 su ~FI;lit;(!fDit~~, Q' ~j; ,en, :SUi, ~.'U'fL indle~e~mi!Ei!~d!~, $.igni£lm". (~, (p0r- 'ejemp]o: quit!l:rle 130 vida a, un hol1LllUr.e l'tQ GS, ,tt); ml8Ill!O qltl€ qu:iin\[,5e1a a otro :aJ1Ili~mal; ;jJo d gIU!f!lO familiar debe ajustarse :3; cieii.'t~5. nai:".mas. ii,j;aSi~ ('.! ]a!5. rej;,..cioi"J,ts :s.eXll!ales, han de

E:nl:rl~' ,s!!:la;n~tid,~:s a del'~,in3!da'S, Ih][h1!dgJiJ'f~~ ,ij) 1lrne11lQs, qt~(!i' itnit.'lr- ,eIe' 'V~r 10 .Il'IIiilisiMc; 0, :fl/Os. "fe:rn,QS 'iJi.])lJgoldQSi a Y~:'v..i':r en u ~ m,'ti:n: Y' :!li~je:tm, a dCl'rta!~ ,r.eg-lacs y p[\ol'iibi,d(iifies}~, gstil:n .so:o_]:~tido:i' ~~ '1.:110, COlu]t:imiel'lltQ mll,l;'ho. mtcS ulitv'EiI:',sa~ ~1iI. 'tod3$ piJj:r.te:~ r ('!'I w~rq u.i:~r' '~'.P~'- de Jo que pair,eat :II! ~rmpte ''Ii',~t;jj:; r pOJ."q!'Jje" pilr (l!U;',~ p.\Elirte", se mcuelur,a. U!iIJI~, <:atl,~~'l~~d. j~~:ell5~ de'F-e~:a:dv]dad. y ''Ioi'atjahilidacl: ifll Ias :regJa~ pglt~rula:te5, iOO;5iu.nnb:[If~ 'r- Jeyes ,or.m ~ (ua~es;. ,"' mt!l't' '00 dos, .l~s, plJJeb!os de 1;IIi dma:, b~ exp~dcJ; la l'3zrki .i:U.l!man:a e:l oo:nJOcirni;eillito q!lle tfecae' ,i:rn.du$(Ii' ~ de ]u:s ~$ipeC1tOO ma:J h~l:OO$, u d~,l de_i'~· :n~:~g:rnl:: pues, 'ro.mo' j'3 :indr.'que ,!tn t~, ese co:ri(licm'j;~;ento e8poiilt.ineu ,flit) de~mn~li1 ,s!i)l~ir-e las ,!reg;i:!lis, mQr~LIe5i de$l;:;ubje:rta:s, oo.r:u::,e'p;t:Ra]ment~ y d\e(h,i:cid~s :f,~,. t"tOtl~Im~-nt~~ ,S1fl'O en las tegIa;; mQl:',ak~s, ca,ptadas a 't.ra'i!6s d't: b. iiDd~:nad611! 1'. en el 'Il)omienml, iIm, la!5i '[\o['ma:s, u:ndC'Jitcl~l.es. ge:-. mra:~1e.5 0 3ml1_a~6n" (II mejQ']\ .oo.ililflO ya, di:je!, e'--n los it-$,qll8mas di:" nd'm~roo't de b~ 1l'e-g]a.meJiM~idD.f.I;tis: m.a[';aje-BJ ta~ 'OOfl(lo pt!!.edeo Gibtrn~ :dllliCi!l!!tl\lmte pOl" m.~di9, de' lIDS 'm,ptadones pdnrer.a$,; ~!.iPr..iir:_iIlhiv.as~'" i~r ,oonoeimjc;rlLt,o a :tr.·n'~ de 1:a .in djn!iid6n" Y ell

'~J,!!i,S arm.:azon.e.s 'le'ndenda]e!: '0 ,e.sqUittminS, d!hta.:tn~';oo;s, ~' pue-d~n ;f'llctrU:r ¥!o:t!!cnO$ oo:n,tll;!n:iidos,;, POt JILO Ita,b]:tt de ,lA.s: ,illcJiIuldo-nes, delol':miit'!±as", ,d.e9:~la:d~s 0- peno-er.!i&s q,~.e pued~_n me2:clafS'iil' &011, ,]iU, ~a:sku.

,A] ,m]~:mo_ tre-m,po p-odenu;'5 l~oDlp:r'e'J!id'~r' par que' el dmcho, nj,1rl1!l;".~l impI~;ca ,~tlllld~~meH~e '!!An d-~:rtfJ.]]G din:amk~, "Y' Lam: 'q,lIe' li!l!, ooudenda: ;mor.a],. 0 (;1. OOtnQr.imi€tlitO del derec.hon:u~., r,~t ha P{{;I,gTe!~do desd.e la eta, de Ias ca,''ttn~s de una do'ole manerar p:rim.e:r.a,'; ,ODD :l1E3,p~CrQ ,ill ,modo, OQJlI ~lhfiie Ia :ramn. .f!iIJ,~ ~il1:a, .ha n~-:ado ;IIi, '~Qcer de una ,~a!iIJIJ~'Ia, cad. a, ~ 'me:n,Q,s, cr'eSIu.!usclllat1' to5ca y c-onflll~i ,IaJ, re~ias ,primyrdiaJes, 'ele.l. derecho n~turnli' .seg,u;ndo~ eon :rt.S,p«t'G iaJ.I mod.o ron 'qu~' ,a'[Qnm a 00 1110 iCei" ~I{l.mpt-.e ,t-J9'.r cr ,wlloe.!mie.ll,to ,i!!l. ~l'ai~~ ,de ,~~a lI1cli.~

. ,lbaci6ti...- :!i~, n(lt.m~: l.d;~d(iir-es Y' ~s ei.evjiJd:~ts.., y ,ese' oo.~ miitn~Q ~ig(Aj~ 'p):,ogr,e~~ndQi tooa:v.!a 'Y oo.nlll'l!ll!1tta Fl\~Il]l.d.o mie.tlttu, dure ja ,bist,orj~ de' Ia ,:h'um..3:J)1jdad" Ese dle$o1irf,ollo ,00

lU'

, . .~

"

,

116

:inot b~Ui!l!~"~ ~!Di.>t;:ltddos: 'ell. el ,otd~n Uill~VeI.§il·~. c:o l~ lC;!fe~ ''1' r,egtal del c.oolDD! r d'e Ia i.]1_me~~i;!!, :b.m:iU~. die: 1a ~uliturnleza de ]3, CTe~ci6n (y fi'fialm,ente ell eE erden de Ia !!~lb[.a,ut"rlil, ,a,e~dCita)" a$i camfJ) ;pcwq.ue ~en~moo If] prhri1egio die, pwrddpiU de ,La, :na'~u.rale2a es,pilf]rtllaJ. POl" tiOdlo eso po$ee.rni0.51 00fi!. respect'Q' a k~ dtem.:as h.ombrts y al 'OO!tlj'l;UU:o de todu :Ia$ criii-' nu',!i.S-,!' 3qu:eUos dler-tthw. aJ'j:~riorr..men'~· me[]lcl,on:3dl09~ En ijj]t1- mo ,iln,~]i5h,. W"mQ (:~di!1, crlatura :!J:atllm. ~g;LiD. m;s, P.i:iE'cipi!i)$~ 10 ,~tal es ]a Ley :iP'ma~; ,romo cada ;a:utor~dad d~gn:a de it:a!l noml)I'e'

{es dedr, ]Ntj%} ,[JNCOO,e en ,oot'licienda p4:l' el P,r.im,dpio d~ 1m,. ,~r~~ .ro 'q,Ui:i! es Sabkl,l/.Ida, pur,a.: ,~~ bmtb~~n eada derecho q1Jle'~ ,fi~en Do" Mj1fi!~, ,~, poo.ee~. par v1fltlJd. de los dJefl'i:c.11OS ~ :se1rlm :por' Dim", Qui.eD es pnra Junilcht .. $latta q,iIlC seil :!i:"¢5i,pe:~ad~. obedecidiJ, y' m:m~da pOi' troda bu,elirgencia, Su, ~:biduda en D!)$ seres. E~ escndal ,cl.e Ia ley oon:!ldtUih II1n ,00rde:ll. de :r;a_wn: '" eE. dereehe natural, ,!j) la. :nor!ffi:aJUdarl. de!l. .fu[JId/o;n:amie:rui;) de Ia na.tun:tJe2iiR ftllm,ulit%; oonore por el 'OORQcimjs:::mo a ~,\iet de III ]nclina,do.:rn,. ;0. sea la tey~ que o'bllg.a en oonck:gda ~61Q' PQ«it~!~ :~;iI :iliityra]eza if ]iN! ,inc:H~a(.iotge5 d!e lit ]lail:u:-,a].exa 'nt:3i!ll~' ,tHe!i~J1 u[ii ,t)rdelJl die :r.aZO!.fl~ e'i deci:r, ]a ,R~~ Divina;. ID ,~ recho natu[',al :~6A.Q, 'e~ iey par-qUie' pii['t-ici.pa de ]~, L.ey ,Et.erQ~,

,En este P1JJJU:lO ¥i1lmm ([UI.e U;n;i, f~low1Ela ,pC!ud,'WlcS~:a ~llll.e re"-": .. -- - . -.-. : c:.l'-,", -. -,~'C .~ _ " H- :,"_i:....w;; =ag[ mm.o cualnui,et' iikiiiQfb

!cM.~, !SQtl.a:mai!:~e ,:1.00 <;:1!.,,1,'~ . _ _ ',,_

~dea]~t~ !l) ;~lU:~~all$n.a cli€ laJ. Mlil:llI1am,encia il!hsoll()t.:jl~ es impo't~'.ri:~e pa!r~ estahl6!i:E.Ii" lao oos.'oollJlda de iIlIII,OS den:nihos q_-u€ po,ilile naturalmeete el :s.er bUJm~ii}~, al1li~d~ '''} Fil)~ encima die- ,toda' ,]e:g]s]a d-60, e~a'h~. 'Y ~w.etdD$ ,en:Dlc;l: go.!biBrnOJ,. dere:cl1m, que ]ra' ,5ocieda:d dcV:~] :111:0 tie.llI,e' qu.e' ,o-iwga:r sino q:!Lle :r~I:O~Oii::G!r y san .. , eionar OOIi1l!O univ<e:rsaooent.:€' vim do a" y qV!ti:: tIilnguna i'iI~re.5ild13id social ,pu:ede 3Ii!Jlth'dzat a ,a,bolir [):i de~det1i.ar,. 'i:iJl siqulera ;fiii.O-. mendi!Qit;,itglen~e.., :L6gJ(::lIinente'~. el 'im\nJEepl,O de tales deNlchm p1!lIed)~ pamoer' nada ma'S que 1JJ1I:a ~1i]pe"[Sdci6ti, :a. ta]~ fj]o5.Q· fjas. Solo [pt]ooe resultar v.llidJo. y deI'eildible :r,il!Ci.oo;ill:roer.l!t~ OS! cada tIl4i¥i~'u,'Y!' ,e~~J$~~n'(::e ~~Il!¢ '1!U1i.jl n:a~ur3!le;:;t 0. eseneia 'Oitl!~

. '11

<es lI!] oeD~I"O ~ b~ :iJJece-sid:ade$ i[)jte'ligib~~ y de ,~'U verdadl~1: ,DOoosiltf,ia~J' .0 sea, Sl c:l ,!I!'i~i[lO de 1:1: !!j:a:tU:r:a~8la ~~g 00Iil'Q IliQi!Ii oo~:5itcl:aci6n, de ,htclt08 '''J aeon tcclmi.en1i'O;SJi euJCJf'-J:'f'iI, :r RVeJ';a, tim. r-eifiu :natural tnrnad:O,· OOmo Il!llj tl:l1:lvt.l'S[) de t"S€Dclil:!i. qtle tr.u. .cle:ndan, 31 hecJ],Q y a~ aOO'll'~cilU£l;i:nto. Eq, oltm, 1P~rab.mt;, :l'tiJo ,billY' de:~-o~ ;a 'mmm. que se e.x:iij~, :UIl. cie~Q Pfd~ lllJl'mla,'M~ --:q'Y;e puede V]O,!a:t.Sili! di! lJl~q....,. gr-acia$ 31 cuI -:1M Co.ms ,$:tI!!1 ,eD. :SU, dpo ,~..n:te-J~i,b1if 0 eseneia, c pOl' ,e.], eual $C(lll Y ifcS,tan. m,Gde-l;!!ld~, ,p.arr,a ,~a naturaleza del ho.ruib"R-: un 'I)men pot. \i'i;r[Ii~ dd W;l[ ill! le debe't'i ,al ~bT-ej 'que e5i ~ exinencla, do,~da de' alma -t;:'S,Eliritua] y ][hr-e l',oll!!ln ~d" aJ8Umas; '~;EI!s, d'~~f!f,m~nad~:;". Tal olden, que DO es Ulna r~lfdad, :~gjb'le en las eesas, ,pern' ,que e~d~ ,qm~ ~'[:a:J ],0' OiJrnpJaill, y q,ll¢ ~' im,pWl€' a, nrUJes'~~ menw, aI exlremo de <!!bHgr'limOIS e'.!!1, oonci.e<B.d:3i~ eXll5.te' ~n .I.ai '~!$ e-m, ue"'l",ta; m~~d1dai' qulero d1ccirr~ ,oanlo, Uill ,f.'tqIler.itrueJUO! ,de' su €Smda. Pero ese ntl9DlJi) h.echo', e,l bedio d'~ q~e Ja:s: 'OO$a!l !p:;J!rtlci.pe!!:l, (m un otde'Jl ide:,al 'Q.'liIte tr,asciellde :Jill; e:ds:rJe.n:cla '1 ]OI:S g®~i~ln:a! :hllpe.rarlv~mfn:te~ IiiQ ;i!Mt~; pos[bJe ri: el .fi!.tlnliilrtl!~ to de 6e! cr'dEn ide'al", como f,u:ndatmEn'm di! :~~!5! (:~e~i!1:La~ mh:~ mas,. no, ex.isuera (D an &:pirltu :!ieFai",~doj 'e,q Ulli AbsQ,lulQ q:ue es $u',pc.rwr' al ,mtlndo y que !~, filloso:n:3!, l"e'ffl:l'lno: rnUfinll, de. Ley Eter.n;a,.

P.a,ra, :ilIila filosofb: 'q:Ut~ fe!XlOnO\Ce' ,ro13DleJiu¢ 10$ IfGCD1tii:S: 10' ,Dams, rnmedJ.a.'~5J lla nod6n d~, 'Ya]or ~viit]e declr:, V:do-.r ohEle,.. ti:vam.cJiLte deitto :en, :Sf' m:i~~ ,Iti!! ItIi~!]ceh~:bJe. ,~C6m,o., enwnees .. Sf: :p<i'ihi'~, 'ilS'pi':ntf' ,il t~cr' der.,~cbO$ Sl ,11'6 st' cree !~ill ]00 va]Qi.ra~ ,sf ]3, a:firm,3ciw ,dle' l~ va~ ,lnt[m~ftm y lSJ dign.il(l,:aiJ .~ :hombil"8' earecen d~ sen ~[di';).j, ~affo! biie.n C!I!"\ece ~'e ~.nti:d.o Ia ,a;ffu ... mad6tJi de los derechus. JUitut:a~e1 dd h.ombl.-e.

;.

: ...

"

ns,

to ,~cl{mdu; en ale leflddo, perle'Dee,e, 31 dereJtho, po.s[tivo :f' cQ'ml1sthu~ un orden ju;r,{dioo (au~ C'U 3: Illd!o, 'I)Q iIlec~ariilment.e fSlCliro r codiEicado}. Pef~CI' e,'ft ]0 que se :ref]eJ'e it su ron,¢,ftl:lOO .t.::] j'~'$ ,gen~iiliun eo!tnprn:l1Ilde ,~m[;as ,cosats, las cu:JIles: petteneitEm igu!11:1m.'etlt:e al derecho n.atlJra] (eJ,!; t~Ult'" que' no :!Wn- ootlloo(!as, :sob:m;en'tf:!' ',E),mO! ittl:&mef:l!ci~, :ra.ciQila]e5\ sino t'3mbien, pOl" iOOoojo de Ia htclinaciqn)~, y que a1 mismo tif'frllpo -=d.,e DtI m,odlo IIlni· 'fttsitl }" POi:' media de J~, oblj,~ tOfj'edad~ ,p,ue$to qne :son OO~ cllJlsiona ,ded '!fad.as (le U!Il pr.inop.;iio d~l ,t1eroe'C.:ho 'i:tatll,u,al-- es: ... dn m~ :an.t _ ,dei 'i.:'O[ljtenid,ii) d~l detcebo· nanrral (porqtlleh~n ,s.iJ[]a. s-dlQ ,l',il!tionat~ente, ir.:d:e-xid!i!.5., "'I DG ,~ tt3,v.65 de la in.cli!lla ... cion,). Eii am:hos rn.so~&r J'w gffflt-iflffl, 0 ley ,oom1llJ1l, d:_~ ,]a ,tl\?,[a ,[Uilici6u, versa, oomo ~[ det',edm n~tUiral.t soihn los de,r,cdu'Ji$ J

, :ij."S~pf1J.~Sa:r;r~1) 'I'~~ {S.um~~' _TL1'~~iIl:~ I~. ~4) e3, i~ ~Ht~m~ ,qu.e_:_~Jf~n::cm,_~ .. ~J:E3irn~[I,.[e' d~ _ dl!'F:02i;:21lC1' D3i'U~r.t~ )' 't'lI;1:i,~1ti:ji, 'm~~ b~{!ft1 '('OJl ,ej r.OflbUV~ C!o5'ti 'j,imciUlb~lt~ oo~ 1iI!Jrl5l!l ]~ OOJa$ ql!l)e d,\C'riWrI a~ ~_i,~-,o. na-. ;tUf-iLIi. OOiflJO _ tu cm~~ltH~'~rou de: '.!;IS p:r,~iii>t~,P.[oj;.

, ' ' C:olru. j:~Q;. tlJ~b~.el!t ,~:i~' 21!OO ~ ,~~" f~ficipli!' &1 dct'~o D3ii.'Ufili ~_f! ~mil)c:a4!('J.IlI~~F.1~5 ~dI!TJ,~~Bi3 ~~ EM lmm,lp,f4 ~<Iffl:Iiii:ij~,I,i~. ~Y' £I'Q!t de:r,bQ qnoe: ,~. ,pr,opl~, ,f~~W.:t)~ ,d~ '~Jl"r~I:1~ .niUl!~~ pe~:c~n ,;' ,~tc- 1 ltC!, al j':fU-' ,g~nfl.uI'i'l3 En .t;J !lli-2, santo 'fmlu3i !p"',cse'n~, hI. iP'rftb~~nd6D ,me' ~'''ibr iOOmQ' 1iI;il ,~ emplo ~e ootlchu~OO1 ,dH1I¥!ildll, d~ Ulrl pdcdpdo dl!l! acre'o;lip. Dl!;ilU!t.-1 ,,(~~, hace!t dBillib~ ])Iid~~"'). 'Y:J?'Cr~:or..t1~cii{,mJt'E! a, :fa <r~e. d~firl:~! ,ro.rllil)l ~,t ,ge~*U;,rn, t!'J'ii ~l 4. ,~m" ~Olih!'l,~,. es 'i!!f.'ldel~te 'q1;1e' Un m:ar,g~nibEa6n ilk !I:il!atS!f. que, ", f.!"gu,ts, en: ~,oo' ~~anlid!i.frn,.ento$-" 'C3 l!.I!n p,r~J!itD deJ dl;!f«bo i1i13it~:['!il;1 a'Em,O'.IlI«..s: . q~J&

_. IJ ytli,rol !1ticdfo dr: t'IIpl'3.f 1a if'.I!I:ti.ma, ¢t)fJS~JtM.tilll d'e. tDd£l ea(o l' 8d~ :~,it .OOl']N!OI~~~' .l!ll. 'lIin~nd&1 tmillmill ,~Uk d~cltD.' ,MCli([~~ Y ~~ ,~~., fi~m,,~ 'Ct.lIiD!p'I,em.~ q ue _ un :p;rucr;:p.lll) !iue cs: OO~9 1lIru!. o:mch.liSJ!lam: &~ifi,d~.,&: U~! 1?'n~dp;ijoc~l ~~J:;(!clil) ml!~ll~,~, ~rQ' q)EL.e' en :.:.e3lIiria~ ~ cfmodd'q. ~ tftHEt'1i ~if I~ m;t;Ci~~~t:hili ],I :tao j)w miScd'w ,ad' la: d~d;~,j;~On. mci'iilfilJ.l.. es UllIl

,fIbU~:Ii!,~ _.d.erill~I!~ If-itli!.¥rnl. _~i~mU~$ -q~~, 'i;I'~" pf«epnD f~,~ooi.l'!'i!I' Q' i~;avi!j tJ't:" ~,d~~~:'W!l ",,~o,r;I\!!l.T ,)I' COmlP tin,;i OOI'-lC,~rJ:$l"';J:I ~i':!'uPW~lmt'll~ EH#r,;,d(1: de ~:rq,_ P!,ti~~~,PJ:(iI de:l:~""ma:~o tlfl,[jtFru!. ~~'P'flf~dr:: ~:t :ius. ~~;I:;i;tI:r;;:r." E!!! '~][d~,o, p'IJlil~~PIiJ': ,fi<:f:U!I1:t!;;;C !ill d~fuj) PQ~na'l.'-Q' :miQ !:,l!ut.e! :U 1l3li:umJ. ri'~!klll~a~;:,iii. (ifll~:SiL ~d~ ,~11: m3!A1!ra, ;(jill, ,q[~~ ,e~ 'fiJn_Q(~dii;,. r~ rl!!'lb1dlJ' a qUi!! ~fiibciV~e lIa! ~ .. ~,b,.mblu:!~ <::~, e~ ~st3ibl\i.:;rnm.[.e.nto _.:iiI: k!5- p~~,ptfl$ CiOOltep-ttll3illir'je,m.t-1!! eonc;h!J~~, ,{de:. :dv,lJid,1! ~.~ d:edI.(C~ 'q~i;;Ja I-O-I'a: :''-'11_ '~'~' ]la, ru;"i! dr;g<l.lffide' C!l ~oerlXhoniiHlnl~, es Uli[~ lllllro(;( ~n'I~'-i1}', ,4 ,?r,a-~~bJlfl6n ,tW ~:iiltll:r", m tIUliitO' qu~ p~;:~?,bg,~ ~,~~:m(lt"l;d;~,_~!i!dw.ll!U~_ ffJ~'UQ:~;J' }' ,p.er,te:rnea :11.1 dmOuo :nI1li~U~~.,bD,r.lj _ i;m,~ p",oh~b~~t11,]" !GEla~~@ r<:S ~n pr~~<tm ~~o 00'.l!Q1) Uil!l~ 'f~~!~wJ!r:m,~.M~tJir1otiblll~_fJ~~ ;!;,(;!{.erId!l de ilIi1i ,pf,im;(;.I~ del der~(rJ; D;3Itunii. ,p ... ~\rt~ ,ill J.~ _ge,I\I,' • .(.!:m." .

i'2(I.

de~min3!'rl:d.o; JIi rorm'a PO:!' ]~. eual 88' apnea, ~. 'It:HI::I! sodedad de.m.ottid~1' el dJ!91~cho na:~llI~l deI .piUic'b~o fa! gob~!I!l;r5it •

• ' II,

.. m ;s~guilldQl punt'o 'rer..mern, s-ohre e, ~ra.cter ]jnaI~e[JJable' d~ l\os- deredhos Jilatu:ro'llles hiLl!ma~!l)S", SO'II 1'__l1iaJJie:n3,'bl~ pOlrque: se bao!a:n. en JaJ !t'IIUU!ta'~ie~a :roi!'r.oa: de'] h!oill'i}fej' qUII:: 'pqr ,5,Upr'l:le5to [tji{['ie puede ,2~e;r. 1.0, qlLle no s~(jjm'~a que: ~.Q' aJclmitil~ Ji :mi~ac-~&n. ,a]guuilJatn],' 'q1U,e; sean o:eTec'llOs inftn.l.dios. 'i!;:'OIDO- ]O~ dii. ::nio.s. Lo 'mbmo que- C!U!alq uier ley --espedalm",mn!e' las. n:a:~.r.a,. l'f!~ en b.~ q'IIC se l'il~~~ ;iU'pb~, ill bien (6m~il. "l ,~i :l¢~, ~.~ ;t;.(;rn.os ,humam0;5 :~iene:n. U!D!ia!. :rebd6.11ii jn:~)"Jnseca OOrJi el ~ien, .c-ottnlhft. A1l,gU[Ji1!}S de enos ... mm-o, el d.er-em1:>. ~ ~a vida, e el d,~' redlo ,3; 'b. ,ptQ,9eaJ!cioliL de Ia felidd[td~, OOr.i, de' ]la:~,1J]ra]~, tal, ,que pan.dr]alli en r lW.!ligt,~ ar bien {;bmUii 501, el Clll'trp~ pout-ld ,~udI~r,a :l'\eS;Llfjn.gir' em cie'lta, medida. ,e~:~ d1ered:J1os q~: :Ws :b?lB~ :tJf"t~ .I_)0500D. de un modo natural, D:iigRIIL1:0~ ~am.b.itn 'qllle ,s.Oft

absi!)JllltameM~ h"i~rk:;D~M¢9. ], _ .

OU'os~ 'OO~.Q a de' ~ociacl6ti c el de li'b~, de palabea .. 59Jl! de: naturaleza tal 'i:3,u:e' pol'lldirJan. en. pe,Hgfl~ a], bien OOlt!ian

'"," ~ .JI'~ . ..:I ..

$~, el C1,i¢j']?O, polftlco no ptJl(:lJier,:Jj :re.stcrm_gir ell (j_,e:ria meli.i!.~

le~t6S, ~dliM (j,II).c!' 10:5, Mtll~fes iP~~n de un modo nilw:ral !~r ]0 menQ,s eomo :$odeda~eSi :son. ma!!! 'ca[pacf1 de: logr,aI'lo~ b~R-nd~' sobee Ia lib.ertad OOrJ1'(tIl). D~~tno~ '~~b,i~R '~UJe ,me ~r.udi.enabJe5, 5610 $Ubi!aflic~Jm.(nte..

per.Qj ~,'Wt ~iendo d~_rem.oo abaoJIll.ta'mell~' ~J:'!J;ilIU',ei1;aJJ'm~S~ 5,Q:nl pas.ib~$ de: lim:it:aci.6ffi.j 'ya qu.e ne en cuanl.o :!Ii,. so pa-s~i6n.~ ,:ai ~~I--;:;;p-ec-.i;=i-',ii~~,c:r-ci~'!. ,Por 'oo\Ul&igu;ieD~i el te.ftoer PUIt:W) tr,atara de ]IJ djuincl6n entre ]~, 'O-$t!'$i&~ Y ,t] e;'~ddo d,e un ~Mcllo., Jitidtl50 00J:iI: 1Ilt'sjpOCw, ;!I ]0$ deret(:bQt ab$.o-l!!l,tarn,¢~til:

·1J1!~aJjena.bl~ hemoo de dj5-tiIlJ~Itil;'r ·en:tr.e pa~esldn ,. eje:rcld'o .• esra;iiJJdiJ. ;este !Ultimo ~·Q.mlet:ido a oo.n;dJdO;ngs: 'Y' .J1m:i:(:.aciQne5~ dierada5· ·cn cada caso poi' Ia j ~J:sdC'ia.. Sf se puede. rond~nar ,a, mOl'~J'~ con jm,:tiei:!il. a 'Ill]}. (;Timina]", es iPo:rqtJ~· Slt aj~f.IJ Je. ha pr.:i\<,.,ilo,. no dii"~mos. de~] detoe.cbo. a l'j)~Lf", s:inQ de Ia .lPotibiUdad de ej~lo die au mndo ju-s.w. m.m-a.lm.eflJte Ie' .1Ila ~e~dQ d~ ~a mj['JjUfJ:hfud .h.ll:mlm~ .precisam;eDt~· con .respeq)'!) 3!I :moo. d~ ese d'ereclto .fUHtldlame'J::Hal ;~ ··JiI:tJaJ:ie,DOIIh1t:.", que ron d ca.st~g;Q {Jue:.

sc· 1~ im.pome ]e imp1clien e:jere,cf'.. ,

.Ei di~bo a f.~clhit Ia .heftlDda de la. filltru'-a. hmn:ana B tr.aves .d~ .r~ ~dU!cacl6D. es ta:mb~,oo. nn. der~cl:1:G fun'tfumern:ta;:I~

I, __ ~ 1; + I' bJ . .n~ H. .' ..;F...,"...... 'k 1""" ~ ~ m",j;';:..I.,.

:alJt:ff)~ll!himen.fe Hllt ]lena., . e.: !i' ..... u \"H- ·ej ;.. ...... se: IHbLIII! .~Q . l,;'wU;~

a las. po5im bHfd.~.de.s m:r~t~. de 'Ilf.!il.sodelad d'et'erntinada.

" ~~ • • • 11' ""..l d ...

P'l.iJede ser OO.ntr.ftr.io .II :1LiI!. j.WUe'.ta.; 1S',Pl[r;Q' aiL eJe:r.c:ta~Q ru:e e~e .~.,

recho ·oodos. y ada MQ- .hie ei.' ·n.U·:I';llc .sj .S,tUo., p1l:e~e effi~T~ ~ amMo de 1a :talD.3 de toot) el cuer.po ~ooa] .• 'OOmo es. e.] ~Il). die' 13. sociedacl eJ:c'la.va. ,ik lil '~Ii~ja .Roma; 013. SQ(:iedad Kendi] de ]~. Ed~d 1\iIe'di;.l.". '" ~.~ ~,un ·wamfo, ese ~sp]r.ar· II. 13. 'f'dncad6n p :De-.r~d siga siendo leghlmo., ~u;nqu.e ttn.ieaDl(:ote ,o-omo a.1go a. :t~11za:rse .~ el tie-m.PQ. ED 'ta1E';S ~!l.os ]0 q.u~ cu,mp.[;e e.s pro(1.na:r R'rr1biat el e5itado ~(:i'a1 en lla for.ma pen in en:re. V~.Q3 con, ·este ejemp~-o -y ].0 h.~go .~Ot:ll" oomo eII:lt~ ,pifilcntesiis_ 'l". I. bali'; <lei t5timu)" q",: u..p..lsa ;D~t""'enll! a bs . ...,

. cled_ades a tt~:I'J.s.to.rr.iID!itr.!ie~. rnsJ.de en ·el bema d~ q.ltle eJ. bombre-

;au,e d~ec:h.os. ina]]eJl1ab1es pero es:U .. ~\[-i\'-',ad:O de ]011 :posihiUd:ad

~ •.•. "'" • T."" .lI 'I-.".J

de reLb:m;~I' oCOliI. j'tUtlC~a ·9,11. el"CI,(.ia en ~..gi.l!IliOJ. ~SOf..t ue..-",;tuo .

. ii!,r ~lem.e:n.t[) ,bih.ltllla.n,i.1l' 'r:i lre Silb~:hrm:e- ea ,il e&tntttu1":a :so~al de eada period",

, ~'.. .'..i_ ''1',_ t..;:_ .~ ,I .. j. ,..'II ,~t

&~ d':5i~m,c].v.:.J entre ~, .p.o~~v,u, '., el 'e"J'e:rCI,c19 qe.: 'tmJ uere-

cl'to e5.,., a m.l jU:k:r01 mlliy im.porta:n:t-c. Y,ii .hetJiw "~5:to que eUiIIi nos per.mite' erpUCO'tf fitS ,Umj_~.do:nes im.PcQllJiWes ~ jru.sdda ~~ q..dcio de "Igu"", de;edw. ell ru.1""';na<l as l:irmll.~ t;lil}!to par Cl!dpa, d·e ~1gUnJ cte]lniCu!c:n:~e· 0 c.rLmirf.iJU indi-v.id,l;ial ·ttJ'mo par. J~. ,d)~ a1gwmli E'J!ltOCLl!JnI, ~a] (1l.'lC:, ,pOI' $.Cr' plij!Jl'dll\!\~

VI

.'

clUJ a l~ pmpi~d-ild p.t~~,ad'a, oom~, ,pr,h·ilegjo m,~~o ~' ,mmilltadlo "~~lJtl:S~~_ ~t$ ~La dlesd~CMdi1 ep.ka d~f11 ~gl~l XI~. (Otr,a e,pig, d~d.l~b,~dlli ~lglU6', ,ji, aqu~l~3" gil Ia 'qUJe~, ~'6f d oo~lwrio:. e] pl"l:it'iiopm' Dl!imlQo de Ia propied~d. pr,iwd!a 5;e j~j]6 ,9~tfdQ a

ull~,aiaJi'u:~ ,ga'i,e,r,a],,"l con tiEl _ ,tndas Jas ]ibe:tiIJ~s ,P¢l'$OJ~!it~)~ l Wiil':ld (Ao.!JslD en, lruO:!, itill!'l!fl!~' esta.ba en v.i'g:o;r J.3, .1~1 IDn ~i"~ ,~!M , ed~,~;o$, f~~it[VQt s D;O ,$(' oons~deT.,~ba CJUalq:ll!£ef' a;~ud<t p~~~ mda: ~ un 'e-illC.iavo ftJR'itll'O '~OmJll; '!tn ,uH'en~ cr-iminar ,CI)D'f..111j cl d~(~dto de p..ropJodad? ' ,

", ,p~[I~, W;?t,[',a.r.i~~a:ue~, los, i·nuevm," dere,h~s ,Ubl1ln SUeJnj ,OODu'a, ,1m, V,iC]'pS. y h,3ee.n que ~s,tQ.s 8e~1I1 dlelidenad'os '~otaJ-

,~~n.~e,i:g, ,CempCi9, d~,]~, ~~~Il~&~ Irnn~a.. ,POl' ~j.e!iiiplo'. lt~,iI ,~~ prOJlu,d~da 'en 1791 _pooh!Lb.m" ,pCI<r ;()i,'):.tl~dei"iirlQ' "':J;i:n :~~t::H:iU\e ,ii}iUI!U1i, h~~d y Ia Di!1i~l~T:aci6:11I: "I.. ~,;n;.. n ' __ I, _ ,

, '''' y", ,;Ii .... '" .IJEteuliCi3'

~e1. ,H'()mb.re';;~ cua]q,yjer ~t~:t:h"l1 pot" pltr~' d\~" ,]~$ tnh a ,-'

~~dores ,de" ~~i!'I~' ~[]j __ ,rlndl,cU(rj~ y ll~lfi:" ,!lfIili fllJm8!S para, f:legar.s~ a tt,abaJ~]";, sa.lvo ,poI'_ i([Illl $;3ibrio d(;te--:rmjn~d-o. f:s.to se OOn~I~,er6 ~'Om~ 'urn Meklrn'Q; itu;l~r,e'CtO- ,aj v,it:Jo ~iiten!!a de ,l~

'COl',POroHaOF.:Cs.. :

. ',_ ~r1 ].Q' 'q,l!J.e I se ~f!Jiefe:. a :n:u;~tra, e,po~,. >e$ evIdeRte que Jot, :ra-~\!J h.wna_:rua ,hal, adrertiJdo, no ,!lo,iil) c!Jjli1~ oo.i!J 10$ de.t~'Cll!C!1i del. ,:hQQi[rn' ~, 'p·eJ;",5ona (ll'1lCil: 'V humana of1l','i' .... ,;."'~'I10.,~'_.t' , '., "",1",,_

'~ J', _. 0' """iI' ,.. ,"'''''''' ~.wJ",Q.!lt:ll SW 'WJ.i""

1'~' t(y~~O p~J'f .. o:na.,s?cia[ ,~rn~Urtsa 'en. ,t'l"~ ,pr~o de p[lod~ccj\5-n y ~n~umo... y ~s..pea:l.lm)mte 50S d.a-edio9, COmo ,Pef.50.na, ua,.. :ti:H':IJadara.

_ JbbJa,ndo en ge~ltta]~, UlJia nlU~y,a e:t1Ii d(:, d"]]~"lacl6n, ,h~lib'H ,~ :[le(illg~oer' ,Y deJ'ud'~ .[os, ,dtt'~m, del ;W.~ b,~m.allQ de a(;"U.e.rd~ CQ.IJ:, sms, fu:ncio~e1 ~c[.aJe;s:~ ~!i::oodmi_as ,.. CiL1Ttu:r~e9<! d~~ de los prod~c"o,['~~ de ]:0", ,~oM$u:m.i:d:on.s,. de li1)I ~bjw£. ,~ ,~ueI~:O,5' ,que se dediQlii a r~s UU',~s, de ,La rnen.te; df:Ri~~ d~ tcdos y eada 'U:til~ i;I!, eo:mplu·~ir Ia h.e.renci:J! de' l~ vida, ,dvm\mia, en ,e] '~dCJI, cl!.d.t~t-a] ''I] le<it~ll:1I.ti:vo'. Pe.ro Ies pro'bLe-m;!:!is ,mas: 'U.ilIlJte5- e5!t,~D ,tC.i:ado.tladoS(, de UIJi:=!! ,prur.te" CQ'tI: ios: derC!e:.I:lC>5 de aq'tl~Ua, ,~(i(fedad, primor,djiit] <Piilt' l~ai]]:ilmQl f~m.ma" 'Y' que ~~,

atllibrrlm- ,at ,e~tj]do pOnt-l(:.Q'~ de otta. 00111: Do~ deittlios del i9~ Imm:a!r.i!ii) en: t~nw q'l!ie elemenm de tnbaj~o.:iJ~

M,e e.$~(!!y :!['Ie£:i.f~.el·u1!o a, deeechcs '£l1WJeiS, ,comO (:1 ,E!.e:fieenOi al teaba]o y a- la, Ubre ,e.]~Ldr.t del p.wpiQ :u'abajp'. Al deraeho de £Qij;~r UbJIe~llJt'~ gr~p~5, 0' Ullionf~ 'lr'oOll~iW"ial~. ,AI dereclrJo, de ill tr~,b~j:!!!dor· i:l: ser OlmJ1dBndo 8ociaooente 'iC'Om.O U~ ;adu]t:o ''Y' a '~~er~ de ,a'~gl'it:Oi medo .. iJ.:!iJ:!la! :r:;uticlpa6~6[l aetlva en las m,poiIJ~,bnkl3d~ de 'La 'vhta '¢£oo!tl6rnIca, Al ~eret:hQ' d~ 100: ,b"fU~O$ ,eoo:fi6fid~$ {~indiea:~ y ~i1l1.Wl,idade$! Q:l:u:,er~)1 " ,o:~a.$ agmp~ci.o.n~ so d ales, a ]a! llbertad y b. autoneeua, A~ d.;e-r.fchQ 31." :pe'-.rt::ibir' ,saiarios jrU!9't,oI.ls.. (!I, sea .. :[i tiZriler' ,~F!.'JHde!l;~emel'u.e gu'an· tii;~da, ]jiJ at5ten.cia lam lli at:. A'l aer.,e,cltQ II ]jjJ, ~yud:a" ~~iiO< 'par' deWI/:ll!piiiCi6n, hene.Eicios par en:rermedad Y i!ie.gurid: a d :so-~lal. AI ,d\erecho de tener parte, girji;tu:in.:mem:Iie' ,!H.mqu,i';l: dependjoriQ die ]:1& poMlbilid:ad£s del eu~o 50d~1~ en r09. l}il'l':nes e~emcRtal~ de' la, ci.vHu~d,oo" t.a~'to m:atef,W_es, OOm(Ol ,esp,ifii:'" 'tuales.

E~~ i!n.\!oll:1U'a ante t.OOD ~a df,j5ll1iEaad dl8'] tra,ba_.jou; Ia J;en. .. :nci6:n pair parte ~l gah[3,l~d,Qf. die' posett 10.9, dereehos de: 'roa, pel~son~, hlllmtui~; lw dete~b,d5 ,el~ ('U''f~ Rotlfi "bte el 'tra,"b;:J;.i~cl/ar' ~, baU~ :uente' a SIllS ~ll,p.I,ea-diIJ:re~ en UitllaJ, :J.'l~':!aJdl&n de jU5ticia, y ¢O.~lQ :Ilm $ffl" ,!aduho~ no GOimD IHi]1 ni:io' :oi 00:1110, 'IlLt), $er~[dQr. Fhy ,aill( 'dill ,elelilileRm ~5eD:da1 q,ue sobrepasa e\ll ,gr,an meiHdliIJ rodm, 109, dillm~s ,priolblema!: de orde~, :dWe!:',!"Iilf!l'i«:' eam,6_mico 0 de ttiw[ca ,wd,alj, po:r'il[ulf: es un el!cmento mo'lfilZJ, 'qj,l1!e ,I!£eaa. ,iiI nQ:!lU'1;we en ,sus: pro.fUllJidid.iJd~s: ,es,pil'ium]e:s.

Eswy mn.rv,t:Dcido' d'e q~e c'l ~Jg:tagof.ii~mo entre 1m deremO$ ~iltl'lf\Os'" 'f "ltiej();5,·· del hombre' -Q ~ea 100 detecho5l, t 'qUle ,acabo dc:: !l!!lud'ix,.. es-pecialment,.e aquelles r,eli:\(i:Onadio5. ro-Jl Ia justtkia ~ocial que: as,pivan 3, Ea, eH;gda ,~d grupo, sociil. Y ,:ij 1a, 'etni1'rM:ipad6n de ]a pobteta y ~rv,iihunbrt eoon6lDlC1. dd

'.

. w v~, 'iliL:il%'tt.il ()'~" ''l'I2~ ~1:pU,~' M'~~, ~itl4 N~l~ lA_.~ ,<~~ Yoik, GhBirlc:s, sm.1.Hl~ $GlIB. :I'IM1I,) 'r 'G~!E5 G]JJi,WJmIi~ 1;& ~t.i~r.t:!!h;pJ'J, dl§ d~ ~~>Ii't.I~ (New Y;o.:rk, M'~~ElD:1lL F.r,IIJJI¥ij~~~, 1!ll4!4}.

EL H:O\MBR'!E. Y. EL 'EST ADO

. 'trabaJ~do':r- q~e ,mm::l"ios ,eK)'itrmEs, de b,oy ~~ OOflliP1il{ie'1l en . ' m:agJljf_h::a['~ no e5. ,~n. modo a~g!J.nl(li inm,_p.frable. !:sa~ d"O,s (;11'~ '. Pf~a_S de d\ereclw.s, pat'Geen meoofi.citl~M,e$ s.olo. POI" e[ choqne

entre dos ideQ~oglas: 'i ,5i~te:m;q poUd!O)$ O-pueuO$ ,ton, 'que .s.e. :re];.t!i:"iotlian, ~ peTt) de 10s que SOil] en :fieaUdad! indepe.tulia:lles. No, Sf' pt1~'e ins1stir dem:l!s,h'i.do ell el llocho d(! que el :r~ ,Irl,ochp"ent,!l) dt:: 1!Ina ,catego,da, paniru]3f ds ,cl:e~.ed'i6;S, fIIO &O<lll~;!::i. 'UIy1e prr.h'Heg,io de' una eSC1!Id:l, d¢ pensam]e'Ji1,to a apeJi1s::ts. ,die ,las, del1ll~~ est<5: dafo que no es :p:recis(» Kr Uti, p3lttidar.[o de ,RoU;OO~iIJ, pa!i:'i!!;, :NtcO:llOcer b: e\':1ste'J1I£m de 14.s cr.eta'hos :indivj~ drla.]~s~ ~~ ser 'D1;!t.Ixi5'ill par:a admJdr Ia ~e' 1!1)S derechos ~cO'.fiQ.. ,miuos J c5(tCi'a]eJ~" lfuI, :hlai]dja,d" ,[a l:uth ... ersal .D-edaracl6n 'de' 10$ De'h~dl~' del HO'mibrei~dopt:ula l' ~amada: P()l' 1a8 Naciones ~,hlida5. eT lO ~e dic~nJ]bl'ie de 1~48 .. d.ejal ,lugar' para q,ue roD~JJV,a:1l los de:rethios jIJllue.vol' (On los "''Vj.eJ,~·'.,lT

Si eada UIl<I) de I,os dgre~Jil!)S hnmaoos fu~[',a fiQr m :n~tur,~~ :[e-za ::ibro.h.ua:llOefi:re :inconitlli:::ioJ'J!a], Y ,f!;('ClU;SIVO' de ,cu:dqnier u:~ mJta.ci.6nJi oom!'1Jo !tin ;ltitr~butl!iJi d[vil1lo .. ,~~en;t'emen'~ (:'t]:idqu[aeonfllcte ~,;~ e'lkJs :rmJl~'tia, i.neoondN;J,ble.. hw tqu~rn no sabe en rea.lldad, que esos derechos, sien:dQ., hllllUi.JU},sJ :501'l!~ romo t~do :[0' .lrum~Jl){\I,. f:tsible.s ~ coiuik:ionamiemo. y 1[m1-taci'6R" pOl" I!l) m.1mi3S d'e] :mooo en q,ne' hliml05 '~'isto ,re;s~ct'(li ;d,e ,~1lI, ejer.clciQt &i ,rttKecta;rIumt,e llOlrma] q,e ](ioS dive.rs·O',S d~bos, ,2 dscritos :!;d s~r hll:'m~l.'l'l!f) ae ]~'m[te'LI. entre' s(" p.a:rticu]ar,Dlmtc 1~ eoo'm)~nj~, ,~~' soda]~; '. q~~', l~ d.erecbm. del hQmbl'c 'mmQ ,pe:f~ SO"~:ii, Uldu~, en ]3! 'Vltda de" ,fa OOmlUlldiI!J~ ne qrnepmll! ¢m ,bi: ,ib:i$:tDtl~, burma~a IDR mttin,gif~ eo icltt~ medi.~ iSl9, ljoouw, ,d\es '"d,et,&ciws, de] hom,bt~ ro,m;;) penoOEl, i~div,iduait. Lo. qou.e ae:a ,difer.ePJciillS, .,. a.L'iti,go.n,imas, ,~ttedllct.iMe$ mtre los hIl)1l1," h;'let, eI ,11 dctermhlaci6n den grad!!) de ta]es :rroitrl~ne5i~ y

. :n J1!i~iU~' Oi'2llpwC:!i, d'~ ~ iPri:m.eZil! tun~ munaal :13 De[;1a:r,p~irIi de 1)CRlIi~ 'f[iI~ en 9lfJ:I!!~! iNiIil'O,f.1:flCS :iilfl:lreti6 'iI;!p Ii§ !OO:ftI~~i.tICC.!!)~8 de lJi1l §. :c:e!J!II <l:tJI~:op.;;:i:!l, re~oO!~, ];i. :[lllF~rlmdil ,!ffii!: b~ dl~oo: oo(:mllil!!'3,,, I~ ~f:II:Iil:~-~[l!EnR.~]'~ 1:~,: _ f.I.~~_' knd1.1i!:li~J' d'" .d\rQil MJ'J,,j'j:JIi:!'I<CmP-lIt' ,CiPili['[iS-. (j.,m::J.I'd. ~9'!l'I). ,i!3:p. Ul.

:m:u ,g.ell'tet".oalmen,lol!!' '[1 del,el'mi[l!acioo _ de: la aca.1n ,d~ "ij',a.l.aret q_1/JC :~l.g,e it ejevticlo y Ia Ol'g~]dz.aci,6p. oot'i~e:rt de, esea deR~' . iJws. dhrenos.. A1I1 DOS vemos ,coiOfln~U~do.s COil, el choque ·entre' la~ iilO:SQ'.Eias poUticas lillci~mp.~tib~.es~, PorqU!e f:1JI tid caBO ya, ;n..i)' 11]' trata del mer'o rew~wiCiilitl!i,e!llw de his cU""e[',sas ,ca:~cgoriii!l5, d\e d~dh05 b"Um8!fi·O~, $ioo del 'pF'incipio ,de ~;uli£~~ci6ti ,[Un~mica segUQ rei !CIlal Sit: Ilevan S!. d~!I:1O;: iilOO c~£~,ent:,~.m.o6' oWrIi.]:<II tOt'll": ]'[d.:a.~, Ia da,'!io"e es,]).flcUIca _P!]l' la, c:J!ja] ~de.fl p1e'Zfl!.S, :rn,tl~lc:a.]e:S ~ll~ f,eroentes, de un mi5mo :itl$'t.ru.me'll,'tilJ sea en 3.rmorua, 0. eg, dil.'s·'

eol'd.3DcL3, ron, Ia d,ign:idad: humana, . a,

PooiZm05 ~~aJgin;;u: ~[l i(o[l,OOlIdanda, con. ]00 pUl'i'to.s, ,de

vis:~ ~,plle'llGS, 'fD. Ia p(l~Im~ p:ilJ"M •. de -:s;tc ~~?,j]Ulll~. qu,e los: at'logados de :JrIn tip> ,~~ 'Scocledlad ~~bera!,-:lnd~Yl'd"~,11~~ ~,~IJo- __ .:

uis:t~_ .,~. p:;~lla'~:~~.~~ otr'ecer..ibl em 'I'eCirda Ia m.:~s.l}]a ]ist3: de' ~' der!::lc]J,g.S ,dil.'::] hombre'. Pel'o Oil) t.ocarin e'~ lDStF1lUIlie.ilJit.O dc'] mjsti'il.O 'im,;))d,o.., Tedn di1!lpE!llid.e' del v.alor !<up-temO! d,e- :acu..retdro., (oil el cual se ordenen 1 lim,t~n. mu:tl,!il~.men:t~ -e.w.s. derecho.s... '!",I'

~ " 'L_ 'b'"

pue~, de aeuerdo ron Iii je:ta!fqjlllfa de los 'vaw!r'~S, que $UmCl"Il~

m:Q9~ oom,g. <dete:ftnJnaIDftI, Ia :formaJ en. ,que lo!, de!['lemm ,del hombre:. UI!f.1!tiOi ,erooomioo.s J' ~jjicla.le9, ci,I)I]iO :in.di,l'Idual<El_s, ,~~~ r]a~'II, eO! 'IJiU!5tra opiJiJ61l. ,e.~:UT.ar eflJ ,e.], :reifi()l' die la, ,e').;~~tetic.ia., AqueUos. a -g;u.i~ef1l~S~ ~, faiIta, de. 'Un noonbre. 'mejo(,; lla~llC: ah~ ,~d05 ~, 'una ,5.:Ociedlld de tipG. liberaMndhridlll3JUsta:l, ','VenJ , la stfial d:,~ ttl dir;nidad ,bUm3lJ3, primero y a;llre facio. 'en e[ pooelr de eada persona a a,p:ro,pi~ hl~ivJduraJilmtm'!re ]05 bilZn'BS de ]::1,~8T.l~F;'d~;:t 00fi e'] fJn de hacer ]ihf,fmelij.t:e lo 'qu~ q~j,¢.r.a: ,.~a ai:bogad~5' de ua ~(;i,eda,d de tlflO' rmnanista ven el jmd~dG de. Ia diglli:dad humana prnnero 'Y aD~ todo en ,~] podu de scmeter esos mbmm b:iellts: al ortl~D role!ttJrv,1l) del ,rnte!rpo sao¢E:!i;l, pafa! '"Ubefru:~' ~] 'tfabajo lUllmauQ. (~o.juz,ga'ndoiQ ,a; la, 00" mnni&a,([ if:OO:n:6.1I1liCii) "f obLene:r e'] -C011,tr{)l de' la, ,ibisroria, Los, abogoadoo de 'Ill] tipo de S'Oc-iiEld!a,d :persona1ist3, ve.n Ja huena de, ,~:., dl:gn ;:th~d. :h Uif;liI:n a if~, ~] potier dl(t (:'l;)lt~,gt-l IT ., que 'esos. m:g.. fOM hie~e!: die' ]~ nat;U!fa~eZ:1 -siwan :t l3l C6f:i;r!u:iSUiJ, comiul de

CAP'lTUL.O

QUINT'O

r~ bj'e~::~o:ra:les y. ~.~p!b:'.itu:.1Jes .intthise~men.le hUlllanos. y ~-e la .. ]I.bertarl de 3i1lltmo..rndil d,e] bombre. N.:3!itJl;Jtatlnen:Ee .. e.sot treg, gr~'pO$ iSl! at;U;5iU'''.n tecl.pr.o(·j:lnell~ de ign.o.:rar :t,aJes. ~ cu.a:= ~~i ~erediQS: ,e:$~l1ciaJfeg; del. ente !n.lm.~J!lo .. 'QIlI~da PIJ.l" '\pH' Qaal ~'~' [eUQS, dcfol'D'H~ f (~!1. o'ode:ne una ima:gen: lld del .~001~ Por ]Q que B. 1ll!i :iI."espe(;.ta, lSi!! a. [q:u·e' .at~ne.ml!~; ,I. Ia w,cet'.a de. la~, (:re5i ,esr;llIe[aB ,wiba mrn.cloud!!ll;" '. . .. ~

IA CARTA, DEMOCRATICA

-.

EN 13. ef'al, "sacra" de 'la E,d:ad MetUa Sf' efectuo nn .gt'ii:m'. diQSIJ: i~teflto dl! ,e:rigi:r Ia vida ,d~,. la _oom~HJ~itdl :f d~l'~ l"b:acl«m 'terrella]es; sobre la base de Ia umdad en Ia fe tooI6,rrc~ v el credo reHg.ioso. Este e:mpefio se logoo iPil)1' un der"tO nU: ... ~er<ll' de si,gloa, pe:m frncas6 ,c,on. el ,~0Her de~ ticm.po. de;s.pUJ~.s

... 1 'D - ,"'

de l~ :Mt:e:lorma Y 'IGJ »..enattmlii!!Ilto, , un 'rewrDCi' ill esa :n:(IIf:m~

saaa e;s, l'i'i,~Otieeb.jbJe-. En b :mooida e:n que ,[:a :sodooa:dl dv.Ll (I cu,er.po, poUtiro se ba Ido diff'UlJ!danido :milS. pet.fuctame.u.e de] relne '!9"piihUi:ld de la Ig'l~[a -PI"O~ ,qu·e ]10 (So ,5~DlO el del~]"riO;]I<@ ~ Ja ,di$,ti:n.ci.&n !!!fitt,e 10 que es ,de] Ge9ar- y ~Oo ·qll!e es ,de, Dt'oM Ia seeiedad .civil ha Ueg.::tdo a ba~.~_t;9e. en ,t·] bien y' la tarea ·m1BlIn.e~ 'que son de md.Cler" ~r.re![m~1 "tem.po.rar~ (I "secular", del que pa~ti.c;pfjjD po:r iglla] los ciudilLd~ru};5 ,p~ nedcnte$ a l~ d:.i!'lin.tol gm,p" 0. lilmjif{i esp,:idmii~Je5~ La djvf~ d6a rellglosa 'eJiI.lR 1.00 .hombres es en sJ U!tliiJ ·dil!sdi~. Pt~r,1) que.ramw, (I. ~o.~ hem£;J$ d.e· 1'.Q~ocer·]a (io.mo. UI1l becb.o ,ci,.~l'to..

Etl los dem.pos modelfl1'QS :K! ruw el ~tl!terno de fundamen,. ~r la vida. d,¢. la d,vm2'aci&n y III oo.mllD]ihHI tt:m1'llaJ. en lla mer-a noon; rHOO .sepa;r.ada de b: :relig:i6ri y del EV(iIllg)eUo. Tal inltttfitQ iail.ent.6 iiDme:nsu e.sp«,IU;taS en Ill)$. .d1;l5 'l\hiJnO$ :S~·OJ., .' .' J m(a16 t;'.apiidamm~.e'. La rn6n p'U:t8, r~'Ult6 mia, inOlPu qn.e

·ddll de 13, y,h;ia [poUt[ca y social:, d~lJ~ ,co.nt.e.~'6T' Wi· ~~d~ h~~~. 7.10 cDm~n" ~'J' ~~d,o dt:' t~, .li.D's.Tt~Zli~l,: er,~r ,del, h~CtaJll~ino. bUlfgUles cO'IIsi,s;tl.6 en e:cmceWr a la ,«tloo:od detl!lor;_f~~.u~l como' UiiJa, esp«ee tIe' CJJlIil.PO en el (UaJI 'wdu la.:$ (i);noe.pc;m(llll~; s~ba:·e. las: bases d\e lao "ida. ii:Ii)D\I:~j\lJ' in;c,J:n,So ]~5' mb ;r;1leat-me:t:of.rlS de .Ia, j'ilb.erit31d 1 ]a Ie'},', encltelll~Jtail! s.,Q,I:amente l;:!l pura )I' 5imp]~ in.di~ £e.uftci:a del (l!jer.po' ,pI))Ut~ooJ .mie'll:1.l'a5 que romphen ante ]a: opinion piblicli en una eSiPoci.e' d~ m~dQ', ]ihfe de idea'S· ~:adm f!i~dv:d,abl,es 01 vef.iJefiwa~) de' Ia vjd~ 'paUt"ica. La demo. Ci1ilcla: b'iilr:gu~. de[ ,,[glo 'X.IX. .lut. m'u.~':rt11 :i:ndi11ID Ctm. !I:"~peCit:o a la J:ijbert~dl. ,As~ «Ult!!O no. '~.ellllfa :tin bfe.n ,c-offltlnJ, ·taJn,pm:,~' t~.· [lia ua pms~mim,to .oomfl;r,a, ,a:~ltn:l~m; n3~31 d:~ eerebee pr'Opr.~. 51~o Ulili ut'i:~oo 'v.ado ''1 :revec.sr[ao de e!i,pe]p;s~. No rei ,de m_Jlnli,,!,!f,o llarse.. Pl£I.es.. qU.,f' wn :a,:n.t,eri.o;r.J\dad a b, se_gunda guem .llltl1:1di3i,. cspooalmenle' en i!I:qll,ellos, .paf5Bs 'que. pti'mrha.lJil '1 oo.r.oo.mp,ja: ]:iIl t.J;i;",o~p!!Jtb, f!.ticista,. :racls.ti\ Q com:tul~5ta. se .b:i!lbi~l'a COll .. ver'i"adQ' ~~ ur.a S«ie.d.ad 'SiD la meaor ~d!e::i!, de. d :ijiis.ma y ,sin fe iiial e)]a" sin nin;gUf!ii f~tt ro:mtln qu'~ Ie ,pen:nfd\en. 'rms:ti:rn:e'

it ]a d:cs.iIlitegrad6.n. ,

p,~ro el IUUUO mu :im.po.1'tat'itc' qu:e' desee desrracar aqul, el'

qm: es'm fe e iDs.pi.raci.(\Dl,: ~'S{ .como. d ,c~~p~.o, de $1, ·~fgm~ ,que me~e5ita, u[j:i; d~~~lC1'aail~ $O.~ '!:lOsa'S. q!.f,~ ~ no p~rt~ene~e.D a] ,oroell ,(lei (red,!) tie]fgtooo " Iii vlda !l!tel"D13!J SI,ilO al otd~ ~~-m-' 'pon1 Q sacular die ,[~ v.~da terrena, dI~ la, aI]tlI1~ ,1. la, ('J_~lHza.-' .dQIi. l.a I~ m w~tiQD. es una M c,{v.,Ctl, 0 6.,e:rnlal'~ qi1]e _no. r-e. ligilosra. N[ es t3!mpo('O e1_$;u:bs~imth\O f~~osolico. ~:e b. ~ r.,e'ligio.sl1 ,q~e bU$c~"ton en '","a'.DO' 10$ 6]05O:~:S de .l~ ~J~I~$ 'xvn[ y. Xl:X,. lln.a rlhllDlIOcrad::i! genitlitil~ _:00' pl'l!ede eKJ.glif m Imp!ll(O;fr' ,a, ,SilliS d1:lda~.os, c([imo. rolll.d:kiion para :pt:r~~necer' ;ii, :um:n:!li !L1U da d, n.ingfln ctilo' fdi~oso' ni ;fj]P$6.I1oo,. I!$ta oo['ll(epcian, de Ia ciuda.d ,fue pa.sibBe durante el pe~ ':OM "sacro" de DlIatr.a d~ "",~~i~a.cMf,iJj Cl~iUlidiJ. oon:i.l1dpl" en Ia fe c[',i:J.m:an;2J ¢rn :un prerre,~uu;ho, pant ]a, '~~5tt-l~uci6n d,:I OI~~~· po!]';']~I". ~_n, ~ue-si:ros. tiem:po.Sse. ha pr.6I;I,I1l(:]!diJi' i!,:U:UJi, ml'ilumana .fa~d,Jcacm6fl, de es:ro-.

Ia .£e ,P3!.!I:'<I. al5legurar. la u:nidad: ,~.sp[ri:tual de ]a nlllm'llll:ida d:) J ,e] e:t1i5;tU~BlO del a"edo .·'<;ieIllU~~~~·~ que babJa de itllDif"~ca:r' a, los homhltO en Ia paz "Ij" l;u;, oo:m'V.l(cm.OUill:S; ,ClOmn:nes, l'espetto ~. los line.s '''1 priftdp]os :£Uridamffltales ,fie Iii 'vida y ]a5ocieciad. ,buma.~ na5" se d¢SV:3:necw en !QilJestras C.1:t-astf.o.ies «rllte:n!i.~pQ"il',trie~5' y. en ]a, ~a .p:r.O:P'O:rdon en: que 105 ItD.gims :ilOlntedmient.os dC' las fd:tima~' ,deau:las han d,~eutido' a] t.!3i(:iO']1l.~dis.mil) IH!I:r:guti-'j, d~ ],0$ ~.gk~ ~f'.fl '''1 X]X:. be"~,s vUlf;) (J.ue Iii!; reIigj6:n J ]~ meta,f1!dc~ sen pnrtCiSl eseneiales de· Ia ,cUlhU!~,a bUt1fi3Ua. Y ,[os: pltima,. tj,Qs e j]]d.isp~sa:ht~ ]1lla'.E'!.ti"vOcs, de' ]3 .. il:11115mHl v.ida sodal.

P,or- ,oonsi.l...r'il;ril';f!lflejl e~ vel'O$imi1 pensar q~le' si Ia dem(iia";3cia: ell tra en la, ~iglli:.e.~Jte faJs~ .hist6rica CO'n Ia $uf.clente ~Dtdigencia, y vi:m:aUd,ad,. 1Il!U:i. dei1jomci~, r-;eno~Ia:d,a no jJgnttil1.lifi, Ia :r,e-U.lidD, cemo la 5Odedt4d burpes3J del sm:gJn XIX, In.dilv,idi:l311iSta ''f "r~wt;ral·' ~ ita v~: .,. ~t:l -demo.ll:rada ,:re.nova,(b, 'Y Uretp)na~ tis.tan $e.ra de ti.Po.' plurali$.ta.

. As:Il, 'ttndr[a:tllG.S -,$;ti,poEie~¢b, '(ja;:. Ias '~illres. h~.b<ieraiil .recl}o bondo, sm. :ft· crjs,ti~oJa <t!1!:., por 1(1) mem)$" '~I'xe re,ooDtJ)C:i.e:r:a.H tl valQl' y se:n.$tibU.idad de' 100 OOrlCfpt'oo ctilsdal'l'Oi de Ilbertad, pr.og;res()1 social, y oogaf.i!~~ci6n pt\iUtka""""p de naa partie·, un cuerpo ,p!i)]~~ tim ,msti'aniillmell'te. ins'pi!l:ado en so. F"OJda vida po]h~m .. POl'·

_9tta .pa.tle', ClSte me:rpo p11.[tioo pcr,SO'n~li\sta :reconocer~a). que JM hombtes: pedenedent.:e.s a. 1M mts: di\l~:I$ ,£:i![Qso.Ha~. credos re1igiosQS "1 H:naje.s.,. puedelli oj" d.tben: ,coo,per:,a,r en la tare:-a COo· :rnllln ~el bieD ,oiJ1:m.'1iIn;, COif] till de 'que ooifilicidm S'OMe IQ~ dog:mas hm,dame.nta1es .de una w.a,ef,b,d, de. Mmb-r,c5 ]ibreS_),Es'Os dogm~. roDtUG:es: oo:mtit~Y'Qn ti 'lema ~lille exige :lU.l~~~f at:en .. dan y que q]tllisiera ~_fi,!tlizaf,.

P,gfqJU!e una wc~d~ de: h'O:mhrc8 li"bn:s rm.pliea, ruJgWil.OS, Oogmas. 'b~si@ qut;! c.o:nSlti'myell lao medula de <5U e,xj5:te.ncia. mi.smll. Una dem.OCf.,acla gefiuillla; ;im:p.orta un 3.C1lerM b;mda;. me~t~l ,de las 'i'Jp:if.JJW.D~ y- hi VOll1lfl~d.e:s so.br·e 1M bases, de b, l":tcla, ~un;: 11:1. d.e ~~ COtllci'encia. d~ sl Y de. :SUB pf'.hld.pig~. r ·deberi ,~ ,Ciip4U de ~efellJder Y pm~' m, pwpia ,U)Dcep.

j'ACQU]U Midl,IT.AU"1

1&

!M;JJ 1,ip6c:rita, Ofli v,io~,el'l!ta" <£(;]'1. lo~ e5:t&d.O$ t.gtaIi.ta.t;~M que impone;n ii Ies b.ombt~ la ,'e~ .~a o.bfdi;eDda r ~ ~mi]J\t" IJ!lJim'!!~no .pa.r.,a.. :su. dio-$~ se ha pl'Qducido· :s6,J\O. en. el es{t!!!!!rz:o pa;r~ :hnpor.j;l~;!~ su aedo en e] ,(l:g.p'l:rim d,e' 'h1S masaSi.!, pm rf[ potier' die' Ii pre-

~gaml~. ]a m~ndta ,. Ja :poHd'a. -

(Cu~l ~ iflllt,(J,JlICe5., il obj'e.w. d:e h 1-e $~cular que nm:alUDt :i!D':~~~.i'!i1imJo? Pues Sf' 'tr-ata de un 'o,b,jet.Q1 meramente :f!'T' td co, "! iDO le6:r.'m a. dO,gm4tko. La ~, mll:ub:r en cnJe~tim:.. se rdado:nl con _](li,!; d:~as pr.d'ti~~ que. la, men t~ blumal'llaJ pued;e querer jU$tiEicll!r' ,-~on m:ll}'Qlf 0 menO,f' ~:ito." pfli"i) ~o ,~ ¢u,~tiO:JI. apariB-, des de' per,5.,pecti:va$ fUooo.ficu mu:y di.sd:liw,. pro~liiI]!e-m:e(jlie porq'ti~' ~s{ta$ depiil'.nd.e.Q; ibiltsicam:en:U:' d.e bli 5iiLllp.~e1I percepcioine.s :.utj'Ifffi',~'f!''!: dll:! que es capacE el CO:i'3Z00 'hlllllna.no. ron' el progreS!l) de la ,t-onC"lSllcia roo,raJ " qUi~ 'm real:hlli~il;, h.u::r·o.n d".p~i'ladas per el E\fa:n~l io ..,. qlLl!~!i1irotl b'u;:lII~MndD~ ,m ]u MWI~,bt,hu, p]'o-,h.U'~dJdad.es, dlQ' J8 bist.oda ~Ulmal:liiil.

'", Ad, ~Clg; hombres, que ti~C!.n op:iniQ:ngs, meta!l~kas: y :tellW,OMliS M'I.!i, f d! iller t]U,ES, e iiDdlLJ~o opille'.nuJ p ueden o;.~iIlcidir. :rn,Q C!'lil virtUid d,~' nil1l.gufll :idrtn tldad d'i:' ,~ct1":iitli! .. :&ino de !!l;t1!fJJ :simi .. Ul~d amaJ6giCi!i m ~O~ :prltu:i'pi:'IJ:~, prii(i"k~O! :lta,d'a ]3)$, mi5.:m31 rolldl~:.si'!I)liJ:es p~cd('.a~ y ,puedm ,~(ilmp~!I:'clr ,Iii :mJ':5ma Ie ~e,OO:r ]:itr ~riil:tiii:l. OO~ Ud de 'que .f!el''eie:nciefl! per .i.gu a 1.. 3u:llqllle ql;i]ds per tilwn9 dj~:t:hl~5 .. J3, lI'erd a. d, )" 1a in t,eEj~rldilJ Ja diit :n idiaJa: .huml:~a .. Jill Hbe.r!ad~, el amO;i ,((.iller'illUII.l 'Y d v,aJar !ilib50·

, lUilO dt'!1 :bi51 m.mal.

. -

L~I cuerpo pol.hieo trene' el deroc'l];o 1 el ,de:fun- d~ fomflnt:£f

entre JUS il:iu.dadaD~ Findpaloofn'~ .iPOl' metiio de .Ja ed;tlal,5 do:fi;, ti.l credo. ht:unanQ.' " tern:po.ral ~)' e~ndCl![meme [pl'il1\ltdco.-, del1ii;;u.;ai de'pe~den ,la, ronn.ud61l J!l:acio.:md 'f ,13 ,Pa:! ch~~fNo d.eont (ll.erechol, ~o'nlO 'CJ\~!i'iismo. :mer.ame.R~e t,empo:ra] 0 ,~e.c • .dai[" enrerrado en. Ia edera dentre de Ia Cllili d. esta.drUi mooer-lln dhfI'Ufa <it! ,iu alll:to:r.id~cl; ,i.ln,6.noma", a, im:po:net' iii, :aus d:Uidiilda:n.o, 01 II I!!~igidflS U!Dl3 ,pot'ma de :re' ni iiIID, mmdO.rmiiirood!e, t,am]]", UD c-.r.edo. .rdi!,pGm ., fUO'5dUQG q.u~ Ie o.-&aa tomo' la, tl~h:a jus,"

- ElL HOMDllE. 'y :m. ES,1':AOO

:~,33,

mpeltO ,Cl11],'1f:' ]atS ,tlhrer5i3s ,igQifQ'IiUiida.d,es; ,e5,pir.[tI]~f'iC9 Y f;lsa,clLl' de pell1Samie:n,~iJ" ,ltOn'vk:cl6n d\"ic:a. y amot ;ii, ,Ia p.:~cia;, I\e~'., l',encia bacia 5iU ruslillrLa y tae.renda", ,rom,pre:nsioo para ];i'5 divl1:!l"-

.-'~., '" ,~ ....... ,"'I ~ ·AI.I b'"

i3'Si!r.l!!1,!!j.ClOl'l!e$ q~e se an ~,g®mii!lXHli ,i~ Grear SiU, u!ii:'ilia:a<LlI.j iO dg;;!-'

clones ld<; !C3Id'a J?emn~ mpeC'oo' del bien cClm6g d,~l (U,c,rj_}u ,p~lU.i~j"o , ,deberes, de carla :D~doo ha:C'-ia el blen I,enaa[ de J;r.

, ,., _.. "..l d.:li ..l' • , •

iSOi:leda;1ll cr""ii:iil~da~ a,s:.( como Ia neQe.S·li;.l:ti tie a~.q,'!lluLU ,~on,{le:til-

eta, d~~ 'l,~. u,~idad _ ~~, ~!~~do _ y_ ~~ .]a~~c:ia u~l, d.e~lla com'U rudad d.e. p.t eb!~ os-o.bfle el pi aneta . ...1

IB 11'1JJ bochQ Cj]iI]e en, las naelones dem.o~~,tk!ls WtD;O' Es,lad~ Ull:iida~, }" .F.r,:Ulol;Ja" qt'h':' tan dura ,expef:iencia hl:n,&da, ti,en,le~~ dl~ ]a bliha pew l~. libe.r.tad,. prnctiC3JP'ien;te 'Lmi(Q 1I~5. (h~d3ir.a* nos c.S:[;a\rf,a:n, dis,p!lJJ~tQs, a swalbi~ desde e] :prim.ero, al 1fi]Umu de ,~,Q$ ,pl"ecept-o:> -,de' hi: carra, Y ,da,d~, IBS3 rlrwidl de Iltlhl',ersa1id.~d' "u:e JQ, dvUU:::JJci6m, 3C~Ual ,biili he-r,eda!do de] cd;stiallm$'~oo.. ,CQ'fr~~~ h~ demwU'.ad.o 'T'I!)j'nb~e d~ una manera ,oo.'Il,\'ilf.!Jcen:te'. ·ti~~O:i sob.t1!:(bs ,[',a.1On.CS- para pe,nsar 'q_~e dieba carta, r.eclWriR d a_poyo. die· tadO$ ]os; ,pueblos. clv..lUzad~" sea W:3l! t;u~t:~ d IObier.m<o, 'qu,c' U:rtgall en ]a., aCt':lJlaUUd.

Q~.ditieta. iilinadir an ,pair de Q'mfrV,ildgJiLe~ qiUliil: no se l'e:fie<l'e~ clJl"e.ttiUliL.ent.t al problema qu.,e ,es.L'Oy a.:n.:idi.zan,(Jo" s.i:n(li' a las ~rJe,stiones. que o::am:inat,e en d CiI!,pitillT'!l)' .siguU!!DW~

'rirnexa:: en :realidad .. (~.all'~0- ,m~, im,buMrj, de la.s m:n,viocio,f:i.~ tti5;[ia.fiIS, y 'oofJi5t:h~n'k;' <i.e Ia ,re ·:r~lig~"..os.l1 que 13.$ ii1splra, ~ .naU(! C'] cnerpo ,po1ftiro -0 sea C!J fmtBbF~. m~$' pto.funif!:lmeillte :SCi! adh.er,im a ]~ :te sttt:':I.!!Jm" de Ja carta ,de.m.I!};Q'I\:tia!l;: ,pOtqjllle .. , er.i! v,~r,d.ad. ,e5'1i:a ultima ha oobr~dQ, forma. en Ia h]fHoria, bu·, mana. mmo. coaseeaencia ,de ,]:as. ins.plrilidoDe5 kl EV;3IlJgeUo. .. que d~peru.T.£i'H las ]lOK'nclaU.dades '"'na'hL1':.a1!tlU!iUe. crj$-.ti3i1las," ,de, ]iIl ~;ciend,il seeulae o(ltmli:o" indlUso e!!l!ltr~ ,[05 malS, dhasos liltl!ajtls es'phitl~:a]e5 Y il};scue,la,s, de penlS-3Dllienlo OpUi!stilS eatre

,~ ..,._L,.....l ".::1 ll.....",.r •• JI'

,9\11, r a veees dg .... rma!l:Ja5..pm::1lIlmiu.oo;~.;aVloa..ua.

,segunda::. en hi. m.ed]da en qJue el cuerpo _palhko, 'O=;@' ;sea e.l plleh~o.- ,6(: ha[le imbu.ido de· ]aJj oof.iiVI,Celollr;.-s ,cr,i.:5ltla]laJ~, e~ la

mi:sm31 e'~'a.ca:a me.,dlda, ge. reco:n!OoCer.la OOJno. Ia n:1J~~ allte~:tk!l ". Ia ]lu5uficaci6n 'que de la ctl.l'ta de;mJOc~.ilka '~l~cece La fIJ?SQU3 ~r.istmaDa" 'f f.l!O ll3om.o l'esuhaJue de D!i.nguna :rtrttlirfere[l!CI4 de.l e~tado~, sino' com.o. CO-mlsi.'lOO€:llcia de [a Iibre ,i!!:{th'c!i~6n die. ampllas . pereiones del :p'liJcb1J.o ~ ]~, ;fe' y Ia f.ilomiia, Cd5[i:l~rla&., _. "

, Y desde ]:li1ego,. 'JlO' se ejener,m njIil,gun1l ,[)IrCJiii6n: 'f~']~,gLo~, pOi:

'p\a~ de 11. ma yorla .En modo ~~tmOI ,e$l3.rj. :am~n~~d3 . La _ ~!~. lilItrt:ad, d~ 100 ,ciudtld~noo IiQ'. aJ,5tJH;~:nOs.~, q_ne fo:ndame--n.ten, 5W5 aee~cla:s, :r.eUgioslS en Qtt,o~ clmiento.s. di:stlllt.os.de ];(llS, ~ce:p.tadIM en ,ge'lller,al., La, ;:n.l'lto.ddacl! d,vil y ~.] ~t~ do. solatllilelOt..{;, se OiLIlJipili[,iian de la, :fe secular oo:m;wlJI en, b:. '1Car.~a (Qm~[]j y ~~I;i!l ate

'Ha,), Glue reeonoeer esta rea~.id~d.~: que. lel rue:rFo :PQl:hi.oo tte.tlC ,g,u.i5l h~J;-eje~" oomo los 'nl€.l.'lIe: Ia .I,g~,e:w.i:!JJ. J...U,s, ;;:d~n: ~n ,Pablo :Ji(:I~, dice 'tI.~~ d,tbie: haber n£l'<ejes .. ,."" ii,,," '''I le~ m,u;y- pl'(l;Ib~M!e· que. t\e!l'l!p que, .set ,f~idi de tin :modo m.'S: inevitable' ~ d estaa:.o.' que e[JJ Ia IglesIa. £NQ jll$.is.~bnos e~ q~{;: se tra:ta,d: ~na ,<C;lInli. de- .. mo.C'I',atLca y, .mas· aiilFl. die un ,ltf,edt) dcm.ocr..atlm? ;::Y (:!D que ~st:e 'l,ul.a 'le dernQcr-a;t:ica. wcu];iJl!'? Buene, p~!:~ diVItd:cI~u.itta eue haJ'la Ie, sea d.u1jl~!f1a 0 bU!rn:!l!D:ili. h:i'libra uLm~n~iil El~.rt]et 'qu,e

.. _'...II . .lI - .~

pcmrln~il en pelig'r~,]a unida d, ,~e :~iil, ~~u:I1L,~~aUi, ,'sea, .. ~Vl~, 0'

nng~.Q;sa. En, la !lO(!)C,d;ad. sacra ,de la ,£dad, ,MedJ_a ,e'] • .hef,e'J~, (J.1lIf~·'

'br~:D'i'~~.b::l!, la ~nida:d RJjyi~. En una :sodedad: 131(3, de hom·, ~~S, U:b:r.e~, ,et hereje qll)eb!l:",rLl1I.tl ··'JaI~, mtmdas "Y prl'~h:d~~ demo.c.dd..cas ot.lmtJX'i~": es un hereje qufe;n Sf' ;a~, oonti['~ ,I~ bben.:!I:d, (l, IC>()mlb1i: la :iguil~~dad, b~ka de los hombres, Q Ia di,gtdd:ad '1 10$, ~ere~.h.os. ,de :-]a persona :h1.u~a.n;a~ 0, tl pedei[' moral. de la, ky ..

:I, 00:1' •. I.H: 19.

,Lij!I:;'j; g~rl't:e.s, '~'U'~ 'teroerde-nl '~'a$ ]ooc.io",eSl de la: bi5~Dtia :s.ai'b'tii '" que una 5oc.ieo.:a,d, dem.om:d,ti.-ca no clgni~' que :tel' una :socied,;u~ i~~'~'ffema, CD la ,que ~OJ ~rJje:mJgO! ,~ lit l[~nad. pu:e.dao. eoud~·dt,ht ma::n~·iiI!ml!];l1I,i!e: sl :nuuadero" en nomtif,'e di~ :la Ube!'t,t;atl. ,Preds~mant,~ pQt' .Bel" una ,iL"ep~ Mica de' hgm'Dres, Ubta deher~, d~ef.enderle m~: ,e~pe,d31 ~Ji!ergf;l, ,fr(!illt,Cl; a aqil1erloo. que, fuc:r;n d.t pri'r!,d'fKmoo; se :njeg.aJl a .. ceptar e lru::JlIso ttnba,j;a:n ~ p.iI:fII deli' rruir los ,b!(,1'] dam(;r.l'to~ rJe' la vld:a. ellli (Om'un dl~ d:ildlQ regh'rJ;tn, :(,ullda:mt.:r1itoo qil,i~ no son 5'll:lt!l b. ltbertad: y ]a pnic~ja ililCltd:ff e:i(p.:r~ad:a em Iii tal I'ta diE!m.og"',d'~J,ca.,

... C~:,ami:o. na. b.,e~ejf~ ~oUtiG:a $e.. e.~~arcll ell ]1 ,Qdi.'lid~d /Wll'-' h,Ciillp, d(l!he· ser Ci!lf,rcnUlida y ['ept'hliiiida. por :Eln~ act:fvi,gJid polltica opuesta, ]ib:remen.re d·efj:!Jlu,o,IJada po.t'. Ios dUld.::ulanos <kJ (Utrpo; poUdm,. ~tulQ' es,pe se :h::dla riO' $unde.n'~.mf'.rnJt:' "i,'iVB ''1 des~i,efto., p.;:~o tua:rlao se emhiifC3: en ;u:na, aei'itAd:ad ;iltt:aJ'. reeurrren do. 0 i.:~H;.eiIJiumd([l, recnr.t:'ir a h.'I.I'illi~'eii'll~ d:.fl~m'~ ,1(::1 Itn rnmtadla y ':reiptr'.hlilhfa. :por Ia alll:totidad de:t C'!itad.Q" qiile en tl:t.l~ SQ~;~dl~d de' :f}omb:res libra se cje]'~' co:r.!:tr.a, 'e] llUE-j'e 0011- ,~e{h~fhio~e: -die un modo :a;uteruko y nO' CO'm.Q .farsa.- to'ilaJ5, las ga.rand;!t5., imuti:l1Llcio'n::iie-s de. Jill jil,lisdcla y Ia ~e,'. En tfsJto no .h.:~:f prob~ema~. La. diIii!:g!tad oom!ienZl CillfilDd~ ~Je,ga.miU5 a la.!5 ,a,cti.., 1)tel~dt!$ lu~bl(}:da~ y "!!s,r;¥.it.4s del llere:le ,POUllOO' •.

La,(:itn:Sn:Un:IJ de la N.bertad ,de' c!x:pTes~6tii I: :00 oES' :mur .:se.nciUa. en ver.dacll. .EiIl Ia: ac'tU:allidad, ii:'s. ta~ gra.n~ ]a, ,~(Irdu$iQn.r ~ue

.. . :a: v~~, cU jm..;p~,~t'i.t~ l:nr:o~!: ~, :FNit, ,and! R;to!i~liI~i&l~' p"'~jI~, pUlbJl~. ,(:ad\o_ por.. aa C9~l,~~6.r •. '~?rn ,UIle!."~i!:tI. ~.~ P;reOiilli, ib;jp ~ ~e,fici:a (It; ,Iloo~t ,_~. Hm,~m~ (CI,~~~ U~~~c.mm.y. of lOJ:dg,gJ:) p~,. Hl'fi}.

Q~lmCr,9._ ,l'eItOTdiar ~Di es.tll, notlll :til!. ;(jIllver_ ~Q:lm4:!n>d.agili'JK:!: b~lls pwr 11'4 OoonL1'Ll)I~~

.]_ ,R~pl!(',t,j), ril,_,!?b~e.l'~o,i, ,I)_ Q,u,c ~~~' h3:",pnnaial. '~$!~tu:~.~n3JI~'. ~_ lR .1~lJ)erlJil~,_ ~i;!., ~,ma. ~~~\1:~~dCt .a ,131 'r~m. X ~a! p.4!.II~J~j;;: 211 Q,IJ.I!! ~~ .~~-.e"J"Il~ flllldlati!l1t I1!WC'VI!i:Si ~iflIlllii!~il:I'i;B$.' en lSi lil1iJustll'l3i de Iw OOIDID· :i:uc..a,cLo.m\i1.lJ _c$~~m,n]~n tR. j~,tmd'!.1rti;6.Dl de g~!il ,~~'ica!l .• ifn!iijjJkng.ll!1ti: In. com" .~~~liI(J:a, '~!~I!:~' ;gr,9!Dd~, r::lliIpr'i!!I9::I: !I?Ot mil.;'!;f6 ,~ ~. ~ 'lXi!ll!tta l,ot, ihM'IS, P,~_ ~qwl!' !I! . emp~~~!'[1: ~;:IiI~i!I lq~, :tfi!!;!m;[:!dilme.m:~~ para . .mil! qUJe'br311tj.'tiilr ': a~Il."'J~;Q C-IDPI'i(!$fjji ~n~ )' 11J~t!'. ,,]\i!!l!id!:Q!Uic~ Kili !l!!Me.mI'ic3! ~a mm.un •. ~d:olil ,en aa:, OOhTUnl!f:~tl.~~~ '~I p:hiu.tZiO prorillre q~ ~l p~:bU~ ,Q!bmll'p befitfiidM .diC' ;t;!!ll~ OO:I!'!c~ghild,Qa;a:::~) Ct:i!no una, ~!tt.iuat[\'i\:iJI pr:~~~I:,Hmll;!<f.iUlI'

w.mm :pr~l'J:c ":p'i09. de setn~~dG <oomiln.· igr.IJM~dos. ,~ el 'paSi,'!IdQ pQ:r 1m ,ad~dOti'es ,de' ~n:jJj U'bena.d td.5>:aJ y. en,gafllou.l. u.tHtzltf$(l' de' un n100,Q ,falsu y eDga~QoW' par,a, df!5-truir' ~a 'I,II~dI:H.liflr.a libe.rta,d.

" ,AqueUas ma.xi.:n1as. .-,r,e]ati'wa! OJ, nu:estH!. o,bHg;a.dQ'flc5: 'p~rn ,c,on .!a ve:rd:i))Q objedq ''1'1'0.5, dereehes del bien oom.(IiI1-, q:t~e ~!,lil!iI'li&O ~~i' esta.b!etiO :1aJ. Iglesia 0IJt61ic:a, l'u·e~oi'i cal il~C'.'lIda.s de' IIi ~ra.j¢ ~ la alu.a':no:mif,~, r.llnna:n:a, "f que, en oposki6n il la Ubcrt~dI de expires r om,. di,v:iiOiilim~l\t'C! mm,iiw.diBI ~. !Sin f'm::no" tel:l!di;an it ~'~",al' i~ liber.t.~d de. ex.p\lie.siQn" las 'u,tmza :y ,pt,od:ll;ma ahiDn ,eJ ,H1L3d.o

.I;'[j~tn d, '~IM!~, qfl:lO i!'e diiel:e '1,'JIII:iI, J:<I!~i:i],9.dOn ~ 'I~ W!a~ 'I~ parte .lr:11Iillr~ad:Jj ~ii~fll;ll lograr u.:niill r,e;tr9l!:~.~n ,G nllJ~'.a ,~pCijiJ.cltln de ,!~, .IT!~~~O _ for Plll[~' ~ Id Or~niSOr. 0. uni :n::pim:1l O~~~II.II~iII; _,4) Rcch3i~9.r ~o!~a 1~ldar;;J"n prob(~hiAlndo ,t'NVtcFi"lilitl~~ '~lI .f;jIJY(lit ·d.:: ~~jti:ilh.iQ!!! ~jJiJ;LicioTJ3IJim ,~t\ tl:IOI~Li'i1 , imti· I'LliriiO:m:,j .. ,~t.cli!:~ qoe n;i)' c:n~ tl:a~ ,.r,~~~~~;::. c~. pi!~iil:J~ "'~ "'1.9h~!1d~, !['!I;Iml;) u:~l,t~~CI ~ :tal!eSl ~:r;:,'P'mIlor.l~'. 5} Que d g.obiJcrno,.o uril\,~ ~~ 11)$ meII1m~ ,dc' ,c<om1~lilIi;Hidh!fl '~Ll, mEu,3i. !In~:O::.1D1! !!!! (i!1!il~Liloo .[(Ifli 'r(!::i.p<:~;:C iii lC!.!i pfllq ti~ '" ~ '11lI!Ii p~,h1.dp;jjoo. 9I!th'}'31~Dlta de ~R, 1b11Snl:Bf, q~le. ~m ii!l,. mcd.id:a ,~"l que ~OJ i1Jrpnimo!l pr.L"I!'adOB C(!_, mfm;;miJj~l?n !l:1l1 lElil!!a ~!c~1it ,drnpl!!c~~rnl ~~ pr.Q~r. ciooa:r'li:!! 0 'no ~!illiI.a mcd~~ :~J ,goh,~~I!t. &CJ!! 1['tNtJ:r,!'~ ~ :!!i!!i~ pt'OpL'''~ medll!q 'I~~ ]n.to\tm:ul~i\I.,. l' Iti,;!~li;i!t-n .q_Yi!l:, !ll:1l' lin ~idla !I)~ ii;1~1ii;! 'g~ org,FI:rni!l~~~ rr.~.dOj ~.e.: wi't1ll,!1lil1;~dtlJ~, ~r!i ~i;I!~, ,e;.1tn :d l:!iplJ)tl~t~ ,i!]! lbO, iii btti1itEliir illdo:lJ'. 'L11~cioft ,$Om' Bi!!J prop'to· p31~![1 :31 on,ilI .'ildt>:n 0 niil.c-nme\!l. i;!~1tr,alli.]~~. EI ~bl1Crllio. ~ru.:00e: BD~ pmpiol. ~, 6e !C(I~i.!f!i~I;;IQn .. C.1li ma~· pqI~liI ,iUlplw'

'[i1i. d!!liid.t;!I1m.,

n. ~ 'la, ql!li:! ~p~t!ill ,!Ill ~ iPfen~ ,. '''_tifmi m1!dkitli de oom~TmIcail;'.M!!!!

('n ~:;I!~.~ m) Qne 1:3,\5: a,~OI~!!i de' @"I;fflI~!fii~ ti~111 en I1fi s sa. ;ilC'ert_~t;l _ J~B '~. il!l'mta'bn!l.dl3;i.'I.~ im~r(!ni.C5i 311 JU:f.ttO d~ !!Ier. :~!:,~~y.o(~ 'ODmUj"t~. d~ nl tOIlmll,dan 'f ~b.i!J~-C:; 2) Q'u~ a!'.itllmiilln, l:t~ Hi!iPiJ'ili.blhdliid~, d'i! fIUl!a1!l1i::~.t c:n :S:~B 1::U'Il'POIJ. d,'!: _ liIUOOm'll iIIttl",~:i!.di!S 'omfl'9.<!! y.' ~.~Ji~.cl1iia]~ ~} O;u-c: 10:1; i~t~iiil,!x~ ~c ,I~ P"I!(Qi,I! .$1:, ,(:n~~JI:n .91 pn<3! (:r~u.n :mnl;1.I::Ii y' '!.'1,g!J(I'ocS:~ 4), Que I~ ~Vi4i~ liIiI:~ll«" ~~.;i-$ :Im. m.cdio!ii 'f!!i'n~b:i,h~·~ p~ri3: :at:l~~!iii;r_ t~ . oolT!ipC't~ci:l), jil'lIi~fef.id~cl3 :v cfi.tiiA;m d~ 15~ :rcri5!1JiJ1i3.~: 5). Qu~ Jii! mrhll!l~. nd!~] f!ls~~i~ ~tlJ!. ~!DlD , ,ue ~clt J.m, a'VlJimi ~' 100li mWEtItJ:iliD

h.1-i :Iil!eji)l~ (ii:ui!1l'.

:i~m" ,En 10 'IiJ!rJ.~ :9] 'p~~. iI;OEI~rf!ll!'~ :1;), 'Q1H'::, ~~ 0Fp!l1Ii1311:EfiiW$ qtilll:: M pC:f.dgliL.m llill OL1Ulndmn. dil!!' :83im:anEJ~5l Q ~1l:!~1~[j~i:05 .. m'il.t!!!!I1'~::"'~~. P'!i'~~;~_~~, g'llabil),T.'~m! ptlli',il miti:'l ~t':i1t:r ,bi, "'B!n~:<b[l'J (:iltf;ftld+!df G1]J):l3id d!~ IEl~ ~eTiI~Iti!~105 de p:ralA, fi.~~ f;;J!i',!!! C] pm.ebhJ' nillfi~illm~r;~i~i 2) _ Que _;g,: • ~ a!1Ii~n1!. ~~~iIfI~ pro.rt!i!i!Jlll!!l~ de: ,tiil:UU~~M .. ~'If11li1 ~(~t.i'8.. : VL cs't~GII.'i:ti6b1, y l)v~tllk~¢I~ <:~, ;el, (jiim;po ,:Erntfu.m'i:l th'(l~ y.. ~_(t~m:b" que ti!i~ ,000t1,,[I.4!lt'-Si Cl!Clildll.!l ~It per-lod~!imD 6.:p.'JOtitlll :1D:!i eeL'I.'JigiJ!!i 'ji~~~(!l!I. Qil! Jll~'lii!~~'L'C:H.ild.~de:s, ~fi! d r~l'i di! que; S~IJ. rgtu:ljiilU~ oli:lWR,B9Jn .I;:!: ~JIrf IIIm~ :m:b ~MP't!!B; y IJ~iICfiiIl ~bJ~,". ~ ,Q,~ :Ie' ,m,~I)~~ _ iJ~. I1UGYo, 'fif,~~;~~o i~~~d:~n~. cnttIJi'pdil! ,Oie! ·!tXlUllmlll\' J 4c ~H!:!a;r afi!~DlIR:D~' ~bR b milWJi. ,c1\e ,lI! p~.

, .

. ~.38

. JA.C:qU&S M.AIII l"All'liQ'

1J G::nll C'~ fin ,;til:: F@llmh Iss .oomidil:fii~e, o:l1,eclcaa. ~ iC;5.u :pa.rte,

yo dJrl9.~ ,

~) lILa 'lib rN.t ad. ,[I~ ap·~oo. ,§ Ijl:!t ·~r~lIto lilUl'fjiUH), peT;<l! I:\!. Mi~D tlliI! d~If~~11100 .~~u~iiL1iIc~I~il.t': ')' ~o ·'~w,I)l:j,g;t.ame..llrb!:·'~ il!isHiCnIa:b~ Hay. lJ:roI~$ para~ ~~.~ :1Ib2~.~ ~_ Y:P~:!i.[61!1J £f:liI:~:lmDhi~~re. ~I:gi~ por·d tfl'cn ~ID'Ii!;!J.}' .. po.l' iCY .II!IJa~~ Jibe1'u.:d, qu~ :$!C' oon\'t'fUD9i 'e'!) .. i!imoo~t:[,lu::tof,i!i st f~

ilitml iitRd:);' . _

. b, Ei dt9ldo :tiCJilill' .~I;t~l'i1l ~ilt~· p:ilft . .irnponer ~imiIIlt:i~jJt~5! .31 Jtii Ilfuert;:l!;iIi

,de' ~);iI?[G!I~OO ~ "f:r.sta de cirClJ]l!i~;Ui(bs: f..i!Jr~l:.cll1i'l:nnBA~' 9I:ri~~ P.~m ii:~ ]l!!31hd!~Ii~,:¥!iie~!l'i. haQer]o d.~ ~~a, Ii'rill(]er.a ~ficl~a: p!ll':i. una ~di~!lbcl ~i!mliJ~<ltlCiI, .. ~lo_ ~I!IJ~~:. ru~l.OIlC! m:.~, ,o.bY;;iJ:~ y.. e?o:-~l:;.maiticrli!·~ :~~pi1b1~. Y COO.' ~ .. ' _ OC~fi; !ii, :Elql~. IGSo. '. bl8rOl!llC!(1J~ b~,.;;w: (Le' 'b~t!l!'!' (Q,mull qoo ~Qn

1m3. mtl~ si.mpd(!,5 y 'i!'I~~iii,t:l~; .

", •. rrt,C~,ltod.~:se. l~ .iI m:al~iia~: ma.s. e'k;w([~3 .. '!I;![i: LiiI& ru!!Itc~· ~31 lltk~[3id tl,e m'r@U~("i6n r J:m; ~lljolD 1:ntimoDS dc' la l~~lj_g~tlo[i,a f till ,ciJnde.oci;a. e~mr~iII. '~Il ,] lHimGl. 'If ~n ~~_i!;Ct(j; iii. Joo· ~:IlgI:m.3ejj~tr::"i!- D'I4U .~:i:a~~ y .e$piri~ .. tI,3~a _,,(,'qll1e ,$QO t~ . i1f "lUl!m~S 1M rnjg :~gjPGiflt3:ftl;!lt!;) ..;J!i';1 b:[e!1i mmlllln, !Ds ll_~nl.~crG.[Js .~IlrlIPDn.ti~ i!iiJ\b~ ]1Ii Ubt'f:t.iLd. ~t -sp~~roOi doi;!poo(~en de hu .i~;sIttmelli)I'I~ '~DD-S y ~Jli.~J;ru OOl:l~~t:uoLtE\\Q.SI "! regu:W!I~~ .., de iaa. ~eti:~ ·'I!idlli,del. Jibr>e '1 1I::5,lJ.Mi-t>iil'1Cami@~C de~:mlll];ru;'hu' ~d ~o pol1~~oo.

CO.m:U:fl!~'la,. p.mr]rde:ndolag, slm.plem enre piira ittiiltqui1ar ]a: n .. bertad de ex.presion., Tri:ne.· ·'\\'tengil:nza del. T'iempo, Y una eportunidad parr.a .me:lal'i~oJjC3Js. ffiCidltilIeio.nes po.-ii:" parte de ~:od.o$,.

Ai e:x3!m.~hiar 1~ lihe:r-tad d~ e:x:p:reddin llernoo dli: :[C!IJ:el" oC!!J CY(;l'J;lta, uaa va ri,e·d ad. de 3ip e I!: to $.. POl" 'U:!1laJ p:tl"¢e.. no. es cjm-"OO qll:li\Z todo l?~nSai!I3.Jtli:l:to~ ,POt ,ii, mer.o ]~Iii(hli) ife haber nacldo en el .]riitelect.o hlUII.\il'fiQ'. mern:te. rC'O!Il. el d.er-erno die.: ser d~funiHdo .po]' 'oodQ. el c:ucrpo .po.Jit~·-Ojj .. iI

:"0'1' ott-a paree, :rl(l; sol-o 1a cell:sun. " [,os met(tdos poUdale.s, s.jmlo caa](J[,.:der .r,e-striocion ,r.Hl'ecta ,ct,!::: ]a ,[Jbenad de ex.p'!l'ed6.n.,. ,alilJii1q'Ue iille"lJ-m,bles< en cie'l"oos WQSi (I.e Dece:sid.ail~ soo. el peD[' camine pan .a.segm~!r 100· deredloo del et'!Ill·rpo.· po.Ih.i.ooa defe:n~ ~et I.a ]ibertadJ.' l~ carta (;,om:uu y :13, m.o:r.aHd:a.d .g~l\1.er.id ... Pcrque ICU dq:u Iera de etaS< mt!l.'i:I::d()tlle5 'V;!I. oontr.a ,el es.pi:dtn mis.,roo· de itlJIlaJ ~d'!ed:ld d,emamdCl3l:: una sodedad ,d;enux:r::\cim :sa.b~ qUi! .iLlt; j'J!I'tima5 ener-gi:as ~ubjetivas; del .bom.bre.,., J~. razon 'Y ]3 ~!'JIQr d.encia ... SOn ]Ci~ :res.or.t~s iY.lJ~ va)W500 de Ia v]dll poUd,ca. Y tampoCO' :Igno,ra que .e,i bIl;u:ti] oom.badf· la.s [cleiJ!I. IC,j)l:jj c::(!!rd.onc$; sa--nitm',iO$ y medirlu repr·es.i.l'la~ (incl1!a$O las esitIl!do.~ t(ua:Utalt:ios .10 5a:fue.n,.. "lj pOl" ·t.anI!OJ simp1eJlll,ftl·te matan a sw. he'l'·ejes 3] :ti.oemr

III

d(! 13 d¢ITa~, y nn 11 rm~a es~. aii:"'i]'l~ e.5pidmal !DO([)tl:1Ii sus pl'O:pkl'$ .Iaer,eje.s. aiM' tras m'U!!:ha :n!e.ditaddln ,. ~n ·~~~d.e:rabfe ('fti\;1 me]'~~."

,eQUiiCir'~ ~mpH:cat l~gD est'O· qp.:u~ ,eo) CUe.r.POI poUtko .d.e~i)Cd.·· ti!(J< !l'i'.Slta des.j):r:mad~ :indi!Jso eon :re;spe~-.iIi I!ll5l ·clI..J!e.5t~one$ $0.peri'o.lI:'Ckl? Predsa:me1U.e dI"i)' :10. 'I!:.ofi:~do~ QUlet'!01 dee.if que Jigs, f.i!~(:iUo.$ .~Qs,i:d,..os~ conSitfl]!Ltl\fQ!i, son .i:nlinit~JII1~nte :mi!! e.fka. .. ces qU}~ Ii: me!t',~" res.u·j:,.:,eMn de Ia Hb.enadi de e~predon. \' en una dI(i;mo~fada 'vjta] tales m~{lio~ OO(l ifln1[l1j'~je('.ab]f$.. Consi ... d~os p(t!rit:i(;U13:rme'l:n~' 131 ~1es.t..i611l de Ia b.erejla.J .polhkli Ios ,gl'Upos: :Y ]J'g.;u; de: d:u.d:!lldanos :~edieLl e:ntrlf.gar,se.· a] prolr~:iD iilr.e Ja nlO$O(~3 d!emnc:ralie:-oi!l 'Y a .ntil~Ua]j aJ pu!eb~o COill toEspectQ a. !5~; m:ua: if'O]f!I ~Il,l! f a Ia ]iI1(fla i:~n.elett1ia] contra. las. tendeneias .poEid·'CiiiS V:~c10;s,;a$,. E~. :prO''p~o ,eSiflldo p!l:lih:la ite~~i" .11..1 p"lileb'lo :illl~ Ih:r.m.ado. de· Ios julr;::los ¢nli:tUkts soble. tlU ideo.'Jog.:fa$ iiill'u.idE:nIQ. c:r.atic3S per illIg(11ll ar:r.:ni:smo teSped:!i!] i[ut(!~dQ pm bombr,es., cllya Dbid:urla itltde~UI~] e hu.egridad .mOf'alJ: estc! l"eoo~Clcida ·t~:nj~.I~~llte.~ ~f39! bn.pDlrtallte .atlll~· las dj:Vers~o:rga:n;b;a .. crones -.bbr.,e.mer:IJt.e lladda.$ dC5d.e ~ib.~.j~ que en una :soclooad p.:UI:rali~·~. unit.ian 3. leetores Y O}.'e:I1I.lles. de 1l:tla. parse, y a. ~ito.;. res y oradores ~Ie e tra !. :podrtll!it.'ii desarrollar, CO'D :re9pet:~'O a] empteo de ]00 :medios. de oomun:h;a;c1:60 Q :b:lifonn~d6':n. ,e..II m~sa.. 'un: :p.~90 J.I1I.(;tlmllJilt.e de aUlt(f~behm~. :a.sl ro.mo 1!,III. rreclente sftilido, cte: .l;a. ~po.l1I$ilb:md;ad, y mt$ i.m.p.orunH!e~ ~ooa'l;i'h .• '1Il·1 cue;r,EID po.Jhko, con. .,e:J sen.ddi{) de· oom!ul'llid:j1!di qUi!!: llI!orrn~:'!.~mel:li~e: hnpor~:!li. cnenra ,eQ'l'l la iPl'~6n. e5pcrun.~nea, d~ La I'JOf.1ld~Cldi3j tomQfl! de la o_p.llllI6tl :p~lb]i~ que ,wanat) e.st<t £:mtme.mCDt.e esttlb~edda emana del e-'~4.0$~ 'Y qo~· tea. lo. !S'uJi:.deJlJt~m.er.IJte {llu~.rte

. 'il t<!: ]:.;k\3I~. piD:r !il~iPU~~o". t~K!jMttm ~~liUiij) :rm~ impl:llficr Imli~tj'o.:l1Ill!l5' ·iII llil ~jbg~."ad de. ~~l\lll'-!:fltOri en si,Q .P~P'f;g :rdoo !C!i.[l'j:rJUi~l roEl' ~p~)t,j) ~ lilts 'l~e '1:1O'1~$. de' lao fe y. t~ m.or~'t, iiI.S.~ OOm~o' while: .A.'qu~rna~. rdan·~rr .. ~ al hie".rn ,efj~1liI~n di!'.1 II,dn.o ,d~ :!Ji~ !La a~.piF.aCll~ ill una H!'J!:li't3ldi dil! Dfl~.i:Ol'll m~~~i!~ 900 ~~o:I~~I«e' ~~ hlbcr3l!~!i1f!rt!) t!W.~Ic:tt. ~_aJU!:i'll}'1i! un dcW'iOo ·di.r~~ :a] d~"'I:'(',ho de ~ l.gI~la.

5; V~i' tallll.l!:l'i~i~ la ~Qomcild::ujl!ba I'; 5", de' 'hIi C€QiJ,tisii'o:m i@bT.~ .ub~rta'ol

d.c' :PT:~Q!. illl ti!r.~~.iilIC.C:bi!: ,~pi.ll~¢a. . . -

m

·La. eih.1~d&l ,e$~ ;8'~1l dlJda algttll!i1", el me.dLo' primo!dial pa:r.a. c,sd~n:d~r [il .• e OOm.illl ~Ia~' ell 111 (:ar,ta dem.aonU~ca:"1 _ _

La. ed:u!C3.ci6n: d"epe.n.d.e ante t.od.o l' sobre lUCI.o. de Ia :rand ... :Ei~. :P'OFq~~ ,~l (ig) de~ Ia familia lJO c~!5is~e sohtm~~·te :~'~. :eo(1;:e:I1.W"1IJ? ut·Otf •. OI -Plles· p~J:'a :e~ ibaM2rt:l c_O;ri! ];a, . .p,:,ml~~iI.lliLd.ad'~1> ~ino, etl e.llge!lldnrlO$ .como hl1j~ :del .~o.m.bre, ed.l!IJw~os u.nlo. .ti:5ica. comQ' (l5,])I~r.[t.m:3Jtmlil1!n:e, ,Bajal ,dl:vet$a~ {«rmas. 'Y .J~!l:!t.~~J l)3Jticlld~i:~~ 1(1$ homh1"e.s de CUa.~q.1!.tier lugar y ~.poca, h.~:~. t~l'U~g. IiInol'OD d,e e~ta. exigtJi!.d!l del d .. e.re.cb.o JI.:3:mnd. par. itCtl~I.g;I;ue~ IDe'". la tut'llcloo d.;e] sis~e~na. edurnti'vo y ]a f:u:GdofIJ edu:t2l)cmoi1'a:~ ~dd ii:i!:l'had.o s;(lfl'il: mel'amm'te lI!u,g]t~res, (on. ·r.cto aJ $Tupo £a:m:Lhaf; . ~'i<>m" .~... .."",~. hin ",:r~[Ij~ a'UXmafe5 IJlOnbla]eI~; 'ya. ii'i'tU! Ie] grujJQ'

~u.... 'O!I:l,..!I'Y'!'~ "".,' .......... - - _. '.. .

f3imiUa~ no pue,c:1~ prop orci o:mU' ~ ]~ ]0l1'¢~e9' l\odl~. ~[ :cilu.d.aJ.

de ,c'G.DochltieJllOl l'u30e~d~· f.!4tr,:l :I~ £orma:(J.QnI de.l hombre" ~iI ]a;. vida; dviliza.da. :r..U orp:iD]~n es, que a] eJ~r.(:er ¢9t~ IUIlI.,C1QU tom-mal ;a.nxm.a.¥:. cl s.1st.e;IDa: eo.ut.ativo ,. el t.stiJd.o. iUeJllelD q.'IM:' propordon~r a]. [Dt~~ _ du~d~t1?. Ii-O 5~lamel1.Ii~'_ u:~. :ca ~,d~,' de. WJl~CimLellit~" '~crdc~ y. er'lHlulQn ,-oonC2~6n ]l,ber.;d ~ili d.e.li'rli.ti.v ... ___jj .• ;!,iin.o. ;t:am.'bJ:e-n una CTee~d3. :allt..eillttJ:~ 'Y :ral.o~;adii

'. '1 : .. -[_ .. ~"''''''~.tica. OOmuD;, tal (mruJi ]01 req.lldm Ia lUl~d:ad,

'~iIJI ,u. ,,""' .... U:"'I!cl!' - - . -

,d,ei ,cUJerpo :poUt:im~ . ." _.

. fl.] $i~'tema ~u~.~volrel .. eesta~o',~i~en .~~ ~eh~~ ~~e. ~:l~r.. po. :1 . ~:aVeJlseftanza de ~ carta. de .b "":J:dia. tomYQ, die&'ndllendo. :r

., 'ROIlSI'M .. '8'11;!'TCR1:N!: .E~iU.fi;UWn J~J" P'~~m {BiilW:m Rcn:l~ :m.ou1!" :ii~,"iiI. s.ti:~1: iUiDl!~Ii':~J&)' Preu. ]t-lt~r

142

JA,tQ1JES; MARIT.A.IN·

- .

10'm,C"ntando an el bien oomun, 'Y' 'E!']estatuto fu:n,dtunetll~l] de] euerpe po.Uti~{d qne depefl,d~ el miil![JJtenimient~· de Ja IC S tad a 1[" OJRul:n. ,.,)'

Sin. ,em,b~lgo;l' iI. ~ii,t,e,m3: e,h~cilti:'\ro y. ·el es:rn.do ,s6iQ pti~d.ert pil"<oa~er ,ad eD',nombre' de] a:S.e:~lrmieI[ljW oornu.n, po.r. «il ~Uial ,~d p,u~bl.o. .m3!!fltiCIHil ]a, ·,etdad! d.e' itt carta, y en !tanW que pt (_) , ret!l.e de aqu.el oorii:v,enio entre mentes y '~\O:hlj'it3des que: ya,t·e! 'Em Ia :r.il~Z de 13 :sodedad ;po.HtiC'al, Ilo.r tanto -pll.teSlO que el c~e'J:])Q .PIJ~hi~ se halla, d~yKUdo ·HI . .sm, ,aooLe_pcio[JJe$ t.llnd~· mentales Y que e] oe5itado ·diem.ocra,tico~ mmi;1l1 va hem,Q5 viMt},

~ . ,,-,

no 'piJ~l!.!.~ )nlpO'.IHlr' :n.il1lgti:r.i: ,cr.·edui, :r.e'li,g.lo~ol 0 :iitQ50Jko-., ,~r esta-

dQ y e.l.~i9t·em~ reallCa:l:ivo. til pooveeir' 31. Ia en~ellaf!za de la ~Tta com.lUi ... deben lirnhtar~ t(Io3~;nJ,!i:r.ttc .al :reoonodmi-enw OPm:ulJiI . . pr,;idiOO dl! lQS,~,pre(eptos :menme:I1.l-e pcle.~i:.oo.s. sobft' ]ii}S ,rual<l5, ;e[ .p!IJle:bio h:il acepuulo ·vh.rir ~n. ot.J'D1I,mnjdadi.!! iPe.5e. a la .div~_T8i,dad! e ]a O!fi6dd61'.1! en ere sus tr,lld:iicionss espiriiLll311es y esruel~5 de.

re:~lsami.ento. .

Mas, a:M~ no' .bay.- ~ciii!i! im]VI)) ,en 10 que ie' n.a]]e .httdn:· ,:eca:merit,t! " est~llbLecid,o ·9 ·\'erd~d1. ni iMitn.ii.l"Q~ielltQ! alg,uRO del m.te]octQ., ISm un. ifuJil.da!:nelllo, y jJu.stiif]!Ul!doo :re~:;rioos:: ,Pi],:r ootuigliliel1te.~ ~[ e~ es:taclo r e1 siseema e!C]ucat]'i,:;o h".liI. de' !cUlmptil:' BU deber .~ mcu]car' cIe: un modo. reahaente efil!i:l~ esa ~r:ia de:t'i'il>-

"!i".t ."" .:1'_ ..:Il~ •

''io-!' anca -Wi:: :m.ow, que 100 In:i::¢l.ecr:m entr·fjJ ¢.iIJ, po5es.idr!l. de

ute1l f!Jjl'Jdamenw$ y ]ust:iifica.do.f.!!t$. , pe'l'cibafll com~, vie rd ad,e:oo· ~~ q:u~ se ]es (lm..el1fi---1fIII.'O' tje:n,tCD )]'i;l15; rem.,ed~o qllle rerur,t"lr a la~ IiTatEidQflIE'$ y e.sCi1]e!~s. de petilsam:ilel:HQ £]tQ.srlfkas y reH.glo~ as: que Iaboran es.piJlllilineamente en Ia C'JUtflcie:fi1cta die la :n.a.d6l1 y 'que oof.IJtribu:yemll hls!t:6l'k~m.el'l!tl! ;11: fOf"m.a:rla.,

- . La ,~db~ig~.";t rualq,·uJ.era de es<as arue]~9- d,e .plii"M53m.iefll-o-

descansa ,e;Pi Ia hbt:ttacl! (De esda pet:SQ03!. Pero $etta ''!,\',I:rn:a, Bus' 6ft ereer que se .pu;e-de. e:n5le~1a.r dib:k'l!amellt:e la earta dElnlQtr.atica $1, se II separa de Ias f"<llic'e<g q:!le: Ie iila:n. con:d$.;~cllda y ri~Ot ell 1~ m,e~~ ~e: m(l)a eual, y si se redujera ill, UM, :me1:'aJ ~je de ·fOTDl:I;I1;!iS; abs:rr.ii'u,t;a$,. e,s:pecll.:dati'l7.u •. aJin $!l:ri!gre.,. ,~.e~:r.adQ de· la

No ~l'OJ mtando aqul el probl~ma, de ]a :in$tr~~,c,d,6p feU'"giOoS:il con :res_pei;to a la [uvenrud edueada en, IfS;I:lbledmie:rrtQs docentes ~eall:.Dm, iCl l]lstirucione:s die] estacll), r1J~: ,I;as taci Uda.des,

'" ,'~", ,r.",. ,:.ttI,., ,'" - ,',. ,~" 'I ...,.;1" BI 'io-n. ''',~·]1' io.s-' a

que ,deIlJl:liril<LH g.Lr.e«r!~ :P13ll',il 1Ji:n:i ;B~:i3J ~ IJ,U;_,C __ , ,~ ... _ g; ,i!:

i~ue']~os nHio~ cu.-yo! padres d~I5e!J~, dl!:rsela. M'e (n.ay oeupandlo, de :13 e:nseiiaJl'J!z::t ,de Ia ai.ta, diemQil:f,<5.tka en, U~]~C:5> i n:ni,mciUlilei.

Lr,r; :so.']Uid6.n m~,$; Hei,(m:al. d,e. ;aJCi;iero.O (On ~!I pr·intidlll.6. ph~l' "lis.l:3~ 'iUOO~,I~It.i,l"~aJ, para mJ. eo que la enseftan:za: de ta rnfill

. d"~·"

democri:ti.e;a, .oo[·l·~eit'a, a CIU'g'Pt!nO - e iI!IllO" !SUllO ,t;.!Ii!!' 'v,a.l'JO! m:a!!M!tr-oi

pen,enedeDteJ :a las princ~:p_3]etS itt ad; do.n(; $ r~l;i,8']Q~as; ~ fi:~Q~' t:i~~, ante ]a pob1ado:n. esoo,]at de C$~,e' !OJ aquel ICi1!D't.:ro _ dO'r::'C1I~:, "! que mdla uno d\e' ~IOS. :lr.I!aes,tl'os gnS'E:m~ra ,3, [~5 ~t~d~~nte5l de ::JJcUle:rdo. Wll :SOl ,pi;'lC)pia. tr.adici6ti, ¢5pir.,I.'~u:aJ, Sin el'!llMll,r.o" ,per 16gjro que: ~a) mucbo mc:' te~1) qll~ tal ,9~I.lIJci6:n, 0,Ue'-JI.t~: (OI!I! pocas. FO$.ibjlidad~s de se'r Je~aJdla a la pnktJc:8I pm el m(UDc~tO'" :Pe,ro CD. cada pat5. se debe n~ctt alp. i!,.\Q.t1JQ'e~to.· :p~n p.f.,:In,M:~ir un-a elle'Selfi:i\lln~l rea] y did,ef.IJte die Ja earta demoerati[,ciI eo, [oa l~tab['eQtl!Ji'Entm doaDtes pu,'b] [OOs,_

La Idea ilX!iDtral '19. qae dr::berJ~, ~ntrod,lI1Icif~e 'Wr.!!1i n:uft1a: d'i,$~i:plina. en los p:rogr:a;nuli~ de esrtud~os" ]~ ~u~l, U:flLi~la. 'ta'iiI di~ versas la.~as diel ilil))fioci:m:i.e:l'ilito ~ ~iI, b:il5.'OOI'j~ ;n!l!i~ti!~~. r ]a :his;w:ria de: :I:a 'i:i'lliliz3I.ddn, ~ re:s.truuu.:ra fU'Ill.diaimo'u;al., y. ,adeoo.ts.. h1!l;rn:anidad¢5. eienclas SCici:al[es~, ,mawfj3. ,soda] y Iii!);· !6.Ua del deremo,;; m3Jterias cennades ~odla5. 'ena5. en el d.es~rJ;'ollo, ysign~.n(a,d6f:1; de las gt:!'i'I[(ies, idea!!. ,compr.e-~jd;~d~_:5 en Ia cal'tiil! oomUit'i.: asJ1~ dikb;a carta :se ell'5&,ii3:i.'1a ([,e' UlJa man era oon-.· ,creta. "!f (ompre:ll_5.:i~ai :a :13), 11lZ de les gtand.es _ pO.t:taS~ ~ll9adoI'ESi y btroes de ];a bllmiiu!l,id~d. iil!~~ (,!l)i'ilO ,eft relaa6;n ,11:01'1 la vida '~!l!"r;:ion:a]~, 'vi$t!i come 'I!.l.tl, tej"ido de' :1:o,::.zaDas J' v-Er.ai3.de:s. siempf,;C:: lJe:rnlS de. si,g~idriciitd.o ,. d!::'bi~mer.!ite 'L'::I!I4I-f!;i-aas. En c'Iii:!i!iii~D a. llo!!l. milie!!ii:ros.. $'0 lamcn Ulj M' deberfa 'e'nrnl',~ia:'f de tal eJ!l;seiflllJjf.llta a IJ,;uell@$ q,iLle f"H~r.:a1l cap:l!li:~ d.e jiu.:ra.t qu~ ereen :5·io,c~·Fi!meJlj:llf'

'lI, 1....Ii ....t .. ..1 k _. ,"

en 'toOJos lo! (l)C1,gm.:n de ta carta u.ifmoc. d.'lna: Q,etii;r.','lIin Ju:rar.

'l,ambie:ll que sl aJ~iIl ,dla de:j~ban de' ,u.c:ey len eU~ enW'noeg

de brell1eq,i!!M para ,todl~$.;· [os :nifi;Os, 'Y :m;od'w, los e-stucllhlDW)' eI. es- - ['I:lena. ed:!llc.i:li t,i1llli) reaHudo plXl' ;~U""e.ildll$ ins.tmt:ILi(:Jo:t1le.5 ,pd'll'adii!l!. 'Ea.:nlO' cQ'(;Lfe~:io.na]eSi ,oomo ,5C'eul~reS:t eI !COal e-.m.::tlla dt.:l: " Q":)',fl'e$;'ponde a los d;l,V'e~ U.Ilaj'les e~:pirinl,ales .qj111C ,ajcul~" ~en ~a, [tall;:~. Y en Cl,lamltO 3. 1m, ool~:i!i,)5 j" ,e5.cue~;Il~ m:fititcr.i:1:tlo.s PO-I" leI eslado. ,[]O solame:nle se debe.dall'l brilllda!f' mcdios Juera de pf~amna pa.~ pra,porcionar bi1:mux:i.6n reiig,~oa." sa,~o ql!J~ eo tii;l{lOo ,el pl~n, de eueft3Du h a bJ":i a, que QO[lteiler. :p-lCilO 'I'~~:RQ' If.i.rn.i,~IU'O ail papt!l e.sencial d~ej;"Elp~do. ~ los dognj!J3$ j Du:leo~ (:f~ti:lnos ell: !it 'f.l.a.cim.i.ento' 1 pe.rv.l,"t'm,d:!I. d.e b. earta deRlloO',"' tt~a. Ig;m)t~t ~ba:jo la" ex;l;wa ~' unil., ··~e'p~ra~6~i·~ ~,Il tr~~ _13 ,Itmsia 'Y Ides.tadQ ~r6uea. Y. aillt:tp~.Mu;C3meD!!te mlel"pl:~~~d~r="' ]~5 t~adicione:s. r.eUg1osas y escuelas de (pen:sam.ie:I1I,I!O que .£orm~1l! ,pute de l~ h.ereDci~ d,e'] ,~r.,PO poUtJcnJ, stg~Uiar,ia.. ~~;r~, _ ,l~, dh~lm,oc;ra!d.a! separ.ax5C aJ 801 ml&m.a y ,separiiu" La. £e democJ:au,CiI deti!lls nub p1'ltJoiu.:nctlls 11111!Dtss '!f'it~J~5. .

IV

Va Re' ttat.ado. die 13, ;\rutorldad en la d~mocr~d31 en alto Ubro.!li S:h:'l e:niba!['gIi)~' e.5 i'l!e.«5$.tiil) remmtr ,~t([~:~ ~]!ii5i cu.a.:ntas iiXiir.isider.aci-o,]11ii'S sobfe ~J tem.a, para! njar !nne.stro o!lmlif;epto d~ ]a ta'~til dtm(il(f$.t.[,ca de una m.aneT,;l oompll!t8 j' ;siLlifici,i:m.t'tB. :Me

~~~!;}. l.~ daemlm3iJa, imp1ill[;i~:I, 1:0 1il. 'pfimer:Jj .p:~'fte ~ ]:a ~~~atil'f.a

o.dt[:i leoll1~!il.lenn:5C·. ,1Z1!:i]"t·1;!m-:n:te. -como 'fli:~i1Idl1l piIJ~~' doe. ta. ;OO~ a~:\!~ ~~.m~l~illa ,illlh~t:~tl't~ ~ i.m ~d(l 'p:,I!I.'bHOO ~~e 'flO., ~ ,:p!!!hm8eo·p.l!f~~ ~n. ull!Ufl1ld. !i «:1 ,dltll;do ili!t) q~~~ 311;llil;PUI:I:- ~~: !!1,!il[;E;ID~ 'S!Cl1IJa!l' :a M!Ii ~hnD~ !l;GIiII!I!:r,Lmief.l1bfl51 ,~It! :t.odall' l.aS! ,e9JM!goilD :d~ CIi~uJlul~,1f!OB, p.wb_BlDklrm~mt1! ~iil~ IIl~o.! df[$p!lli!lli.l!ll :B.l1I~, :II. lJ.tmZ3!:r [lois, rondos, pubboci'5! ;p.a.n mm~B£f ~

.Qd~c~ , " _ - ". - , - -' ,-,' - -"~1 rI".." l"Htv. .. ""11

T~';:G scc:~a:~(i~~rl~I~~~~;h'1J:~~~~~1~~'~;:~;~i~~~~~v,;.,~P(N~';

Yark. :Milii-'1iI :f:~!fm,?he.. 19'4('~. ,C9Jp.. n.

JA.CQ t1 ES M.A."I T'.ldi N

~,rj~J~re~1 ~~m~$~ ~ne~ OC3S~&n par.i!! ~d·ar.M ydeffr.1Jii:r mej}Gf Cle,rta$ 'pOSU:'j)~[Jie$ .._,"f~' ~:d lo 'ft,petQ:. 3!(O"1Ca:rnU!. ,(lll~. a. ]a; 'Wf'.riI~dq;ue efi lRi, (!1J:S~y.0$ poster.IOteJ..

La a.u'wddad y Ie] poder 59.11 dOl tQ$as distm:n ~s: P:od~1' " ]:., ft.erz·a :pm Piedio de· lao ,ro~d s;e plllet!e· a,b.Hg;a.r' 3. 'obooe(et" ;a, ·o'troJ. d';~:dridad' es el dn4;~/I.{J; ,~ wdgj']· '1 m;a:ndir['~, a iSef:' ~n .. ~,~do y o·betl~ddo pm [os, dem~~ l.a :Inl~:orjdad, ,p.id:'e po.ckr.

£J poder :sin ,;u.norid:ad. es tit,ania, _

For 'mnoo. •. Ia. !iliUluH'ld~d. q]~tere dcd[" de.ree;ho. 8[ m: elm m~ mos $6~o' se plt-Jecle prese:rva!r' "i d¢.SItrrQU~r 'WlI:iI. l!'UinUiiid~ comO' ,~~ humana dC1i1tr~ de iUllll ~;t;iido de t"~H'Un~ 'I' :s[ dkhol ,est .. do ,de· >i:UJE1Ull i:1il1POl:'t<t :n:(:cml'·]amen~' la~r$te:nciaJ en ,e'] g,rupo s.od,ld de una £,tI:f>!cio.l1. ,(J,e ,MHillld;o 'Y g,obJer.flo, ¢tI.tam,if;uu.I,o· al 10-- 81',0 ilite.·] hieill. om:ll:IflIi" fe1ilil.'ita entoltlC€$ ·que esta fUrJid6n eI on impe"rard"ilo del deredto liI4!!Niil e tmpUa, 'lU1! d1er-edto ~ m:a.'nd~r' 0'1 ,gober,n~t,

,Ade:ma.~ s[ dleba {undiuJJji [~j~r-ci'da pQt Ia "'itnlltdtUld~; ,it! ]~ de'm.Gctaci3! dif'eda, 0. sea. por d pueblQ. pUlj:d.e (\:IlmpUne ade'~':!,,!JIdamente en s.odedii!.des m:a:yor.,e:s: }" m:as, dif.ell'e.ttci:a:iias,. &6Jio. '. 3, OOl:il'tUd6m. de qu,;;::' el p'~itlb~:O Ia oOllfi'e 3, detetm]ml.dQs b~.b.res qu~' en 10 :JUit'~i\,1) !ie. ,entatgad.i1, HpecillhTtI'l'::llte ~te .~~O"5 asu"UtQ.1 de'] tlOdo. ,eN Wtlife$ ~ilris h!l)m:br~ una l'eZ que I!!' bii~~ll Gt:tgol d~f' ,m ,~irecd.ou d~ 18 counndda.d.. 'd~nen. iiul ~;;:chQ (:redb:jdQ ~e }' ,PCflt me~;Uo del ])ltJeblo)1 31 Bet obedecido~; ,pa.r.a, el :~i~'I1 ~ml~-n~ en (tIttas, palliibra;s~ la :rellldon. de atl!~orid~d entre ]Ol~' bOllfbres p.toced~ d,el deire°cllo iii3:m!['~L, ,Me 're1jero aquJ ,:I la .autiDri~d, ,au~ il'lldete.r.lll'l!~~na..djJj~ y :nQ em, e[ .se.n.ddo de que ~/gtinOf en p.ard~ ,u:~;Qr deha.n mil:~da.lr f alg,r:n!ilf en: parucular t,en,pn qu;e' to,bed.ecer1 halb.1.Q en. un aspeem le!!lil'IT3], diiciendo q!!Je debe br..bet" g>c.ilIl:t:es que ,ma(uj;f'J:l 'r len~a que ,o~::!!:du.can;, fS_i,endiOi I1lIn lema dJ:5drJIt!) :a orlete'rmJmar.se 'poslt~r.iQ.rmiente y d,e ac-:tle.rdo. ·i;':Q!O ia; f~ml ei modo de· ,des.ig;nu' a, ~GiU'¢'U~i que debul mandu. ..

to Su.~R:EZ: Ds t~&w.~ Ub. m. eJI,~. ,41·, iimIIm. ~ NtJI,l1lik: p:ttc:s~_ :re;sla

lOlm3lUtet. Ul t:!i~u ~. dt;: jure ~ullilaQOo"';. . " _.

l5.~.

yg.e5tiai af]r:matiw a la prim.era parte d~ ]11 :ail'lIelrfl:ativ.a: prscedeme, y :n.cg.ad.v,a ill Ia se.gtll[!Jdia .. .si~. emha:rgo .• ln primera 'p~trte es Ia :hl]sa. y la segllilldJa 1:1 clerta, :LiiII ~'1iiI'iJm}h.ucUi~ de esta "!I'¢{,dad 1b~sJ1ca: (apufiU.da haee mucho t~eml.j;l) r~lr gr~:lI1di!i's. erudi[,as.) oomtiitllye uIIJa oonqui'na de' Ja fi]owfi.a dC'mol;£.~ dt~ •. ,4. ate ·it'~Sipect.Ot .sa itlua] f~it'e el T.lgi.·m~N pOllUkQj t~uU·i:) itUf!moctildwl' come :motnirqrtll:r,:!) <0 .• rr.i5;~Q.Cratico., .ra. un:iCO'I rWSQ1{~ l'·e:r.itade·r1i. e.s Ja li]~{:1 d.emoct~Hica.

l.o malo. de] [0150. es rqu·e; a .p!lirtiir d.e} mo:n·U!.U~Q ;r;lismo e:n quese fmpulS(jI~, esta iiJO$Ofj)a; se 'rio aIli:lI:J;1a;E;adi fOl" una (:a:isiri.·' ca.dGrn: i(~eol6gita: loa :i.d.mlogfu, de :S[J!b~;J.'aJlldiln En 'liteL de pener en dam c[ oo~iPro de' ;sobe:rafllia (:Q,'R8 :im:pUc:a .pOlder :supremo ~',·~sr.ot'!nd~t:tt~ 0- s~p.~flad.o.j :fJ'Odel;' supreme e:jer,d41o ·dtf-s,d.e. ~"ib.a) Rousseau t,['a:n:s[iri6· al pueblo", ,oomo ya dij~:mos eo el ·~iPi£. t.uJo .Il. ];)o,50'ber.:ln{a d\e] :mol'!!at,C!l absoluto ~OOC¢lbkl3 die 1a manera m~~ termilJlantt.e:: 0. ~~~. -que: C(\!1:0 U~ p(ll.le·b~Q.· nt'tico' -el ~e'bl(Ji come Sll.ictG ·mM:adic.o d€ lao Vohrn:tad Ge:ne:ra] indivlsible-« como una Perso.:na &~beu:fiJ~a :selp.~Ji'~~. die] v't:rUl~dcro ,plleb[,o {1~ muhi.tllJd} g;Q'be:n1;a.f!(lo dJes;l:le arribl. Como. {;(llti!5e-c1U~cia~, ya que 'Un· enee lmag;inariQ 11,0 ,Pnfde' :gohe:t'nar' real,m~mU·e, ~,e. {Ii,e tmrn·fe:rida a] i!l's.tad]0' -,ill estado, que' denilTO de iD113. gtnuitLa filQ!)o;Ua deJillFocn:'itlc~ debe ser ;su[lJCJrvisado y .. cOn~ t.:ro·ludQ per el pue'b..1G- iCs:i!J soberanla indiYisib[,e y no .~~.PO'IJj~· iti:i!."hJ.I!., !P.or ;OUa .. p~r.[;e', :no] se f"tlii~d.e com;pattlr 131. so"be:r:axda;. coa- 8eIi:UeJllllemf:.l1I.l6.t e[ :pu;f·Mo.. 0 ]a Per.so[!;:a; Soberana de Rousseau, E,Q 'podia rn.v.e5d!!;" de a.'I!I.IQ![':id:'IJd a n:i:il.l5~!I;l :f.'urfiH::·ions..tjo pOtqiU¢ habda ~5ado t~b;: a eolecarse 'pOf encima de' cl .. y Jos ho·m brei ,e](ig.~df1'$ pOpUaal'lllen te: ;no· 'l!en~aD .:lul·oticla.d. i:l!lgnna ;0. .dieu:oc.h.Q

-, T.~ ~ •• .,.. d I bl ~·;t.'I· •

·il J:]lanuaT. ... ~ ~iLtgh~6$ . e. PUIJg:wO e['a:n ~ 0' J][]:)·tl"1J.lTI;enlt.O$ paSJI.

. ..... ,.il'... '.". _,~

Ti"OO~ '1 no· :r.epr.esenta:liI:tes.. Como. ~estlljiIJi ue prmr.rpro ql!l.eu~

• t·,,· n, ~ ~ • . .. .. ..lI ~ ...ll~.11 ' 'I~ II

aJ~,] ,(l·d'mma.rll.o e~ {lcm.;;e.ptlPO!· ·m~t3.mo, Yi~' rel;J\f.~lltante9 Il.l..:::.JI pil,lle·YI~i1JI.

Pero tal ,itlonce:pto es absGlu.t:!l1!OO!e'Jl.te eSilmdw a ]~ fHowf{:a demot(f,'~ka geiIJiulna.., T41da ~a t'i1lm'.i~ dd podi1Ht' en. la secle-

.• ...J:..... d' 'i~"

dad d~m~:t]c.a. OOc..::UUl en ]31 DOC!v.i!l, '. e .iI.'{l·p\L"esen~o!;r,(I. Q ''!iil.''

ariUH'c'. por l'~rtud de :b ,wa~ ]O~ flll1l,clo'Il,a:r.i'os. popn,larment,e e]ectQ.~ eje.rC'1tti d 'Qelledlo dd ,pu~'b,]o a go:b~-;[Iat5e. Q,lUietQ -dIllS'lt.:lO!r :fIdemits qUI!: J.Q5. :reprafimta:liite.<s del p'l!Jeblo ,son "e'fHri!!il~ ~," en, rni5i6n 0 ro:mi,i6n pOl" el· :pu"ehl:O, !P~u, 'e;je:rcer la: autod dad. por.qru;e la mu:hi tud: ]01 haee parlklpaIl:res,. en ci.erlla. med[d~., de: ,~;U, ,prop,ia IUlitoddad: en. otraiS! ;p;ab.m':ll~': parq'Ul!!! :Ie ,tas ,co.nl1iC'rr.[~' e".r., imd;vn't:f d\f~ pue'blo. :0 di,~tadO$ ,po.r e:i pue'Mii).

,AqueUO$. ,'u'O' rt,pflcse~ tan ,al: pueblo< ne SOJit ]~ llmagcm, de

D'" 'D' 1']; ..:II - d A' I] . " Vi' . -'!~ r.~'

l';'lO~. L~ rap~. ue'otto : e ~a, ,g ,illS,:l:it .. p(itf ,K,r e''!;, ,!JC!Ino <ill:: i!.....it.lHSW"

J-. ,.!I' ro,· 'E"l' •• l' ".-.1 d " r."!'

C';9, a ,jmii.~ "llI,j;: ~r.lSto:., Ll pnr.!lU,pei, ,It!n. ia ,sOOw~t POJ.I,~~.~" por

$.(li' e] vk~rio' d~l p:uebh)., es imagen dd pu;eb~iiJ. A este r:espe.c.¢Q.'

..lI. _'I 'r"6 'I .:I l '(.-~ J. ..ii' :1..."'.:1

IC' ,pro~tl.:tJ.o. mUb~~, 001'1. 'Ill$.~ II en ,flJ era, !.lie. auso utas,m()~ ~~lul!!JlO

!II: qliJ;e. ]0 a:aueddad, die1 :ref se (Oncribi~ a, 'v,eces '(jon aneg~.o 3] meddle d;c ]3; a:i!u:Of.,iliad pap~t es ,declr~ oo:m,o pro!Ve~a;e.D'te de

"Ik ..I'~ 'I'd' ..l .. ...:I,' A 11.. .. _. !Ifi, •

a:!:',[',il!;\i81J 'CUaIHllU' 'e'Jii, real~ .. .aU 'proc~da ,~-e a~,JQ. ,:For ilJimJ mOtr'!1O

tamb~iIl1 ,I'!ein,o gr,m, confusiQn pr,el.'ia:mellte., ell! la Edad Me~ia: po:rql!l~' ~~, lOiemne Wlcl.6:11: to, mronaci,On dlc] ,mOn;u'ci!t, 3] "ue.r. dar 5.3.:ndo:n.ado dcsd!e. las, s.aCH,5, alturas dd o:ro:e,fi :SU.pe<l'iUtUlr.1i] Slll dlii!1'iKhQ ,R ,mandar ea e] o:ltdm ,l:1laJttH"d,. le prop(llrdOllliib!l.J'

•• 'b' 11 .;iIll I']' - If-j",;II'

OO.roo. ;5,IfVJef:ite <i) _ f3Z0' $eci!Jl~rr iMe la 'g ei(la", ue ;mi'iB]O oiLlIli!l'

'Ir'tnudes, reale$ ;sitJ'brf'f.lattJfale~~ genle'l:'c~Jdad. H:m:~ida y cl',~l' paealli~l de Cr,i$iOO. C'abe~ de ra Ig)ec$i'~~ D'Bde e'ne p'uajj~o de v'is:ta" en !La :Edad M'edl:a, ,Ie ,oonsJidetaha 11 rey CCmno ]a lm~geD de CrisU,Ji.~1 "tto ell, ,tt] orden :~;3'f::IJl:t1ii], -q[tu~ n el de Ja, 'v.id:!'!:

PQUd(~~, no e-rn ]a im~.e:n de Cr,is.W. ,S,:hlO' del pu.lllh~(I; }:sit (U$ti~dlm, ,.II e.stBl,bh:ej'e.rornJ ron clatridad ]0.-1. ~eQ]O'gos,. esped.d. me!t1l~ ,~w ,d,e[ UDaje :~,mi'sta!. :rese a le Cl_U~] a;a, tofweDichl g€r.l:eral del ~tI',;;dioe1'o' qu~d,~ enred:!tda ftI, .e"$!l :idea, ambi.\ralcmJe del p~r.bu:ip~ ,

:!!5 f;"~moo' d'C' ,1N FCi1'U.171 d:rw.t.il'}'ni!!'., die :Bf;l;i:1iMi, ~'.lIdo ~r m:d!~rdI O':S~tUli'l.',DJli e:[J' i!U 11~~n:Jd!U~~ II d, U:i1,r.c:II" God :Bind, ~l~ t.a,Jj"". 'PiIl'.p.r.i'S ,B~a ,.~ Jht! T,/';I!Ij!,1'lf>1U A:f.otoC!' ,S:fJcl~I'Y gf L!;rld'oi!11. $oUO~u:1 $;rr,;£:Ii ~O);:tfllj'd. m9lck~ ~lU. }9'!))~ .t~ ;t'<Cf "'d~'be 1'I.:OJl~ (OnkJi'~I!' ~! :~ ,P!i!!:,;500 ~ iJic CI el v~k~rto del!' nli).S., mrl1;i)' eV-1di:!illii!:mcn~i:! J.C' d~prcliidtl!! c~lldi!l 1l1il: ~'C!rn1;:!Ja~~ OO.D ,CrAto. m~'O ~~I-.:nte: n efil ,Iii t!~.rli'· (,ru/w Mm' prl" in fM7',IJ).,

ii, '.

1M

ht(i!Si m (ill e:!IitlQ D!, para 'q-wl!' eje~i'i ~l mando -maflldlo, :polldto- : ~"1!b:re los de:rnib" en vJrritJ'Ilcl. de ]a pf.~.frue!ta h:M~fI! Ie de roda all~' ddlad", 0 5-ea qjue la fIlJDci6n, g,ober-tli1lirli:te de !11i'jii1eUoG' hombre'S", ~"~egj!dm, par el pueblo- pata de:~m~f'l.a Con .~.ch;O y,. per 10 I'rt~sm~ !pal'.a hacerse !\}.beil,e~II:" de~Hr.o die los lilillhes. de ~iIJi!~, po,. '!.~ues" 'wa:noo eslQS sean n'~'II:l~fidq~' ,C(;i~n j'lt.ilidl!t", dlmana de !:;Ii in.\lta!llr.,~d6n ,9tllpif:-~m¢mte ],WSita de' ,b ,li:t:3!~6n lHt'!;!U~, 'iJiue da iU!~r,m de' ltYt Q de: la ley j1!lo$ta aecesaria p,ara :i:a;, propia it"::"d9tenda del blen rnmidD, ]a !FI:i1!t.I.lra~"eza y la socied:id.

'p'a~, ~()ompr-ilmd~.1' ,e5,W5: ~P'5 oo~ct~;me:nt~' :sui!ijJ neeesarfo, cr-eo yo" ii_;gllid.iz.arr 10$ ronllEptO$ '£Ho$M~It'O$ 'i!.nili'Z~d)os 'tracliciolJia~ ,mel1tt:: res,p~etQ ,a, ,esta, C'llIe.stio1Ill. EI] ,O!~.$ [pfljl!1ilJJ'l3a,:: creo, qpJli! 'I )ata aberear 'en :Ill _P]if.:']].:a ~igldflcaci,6n, ]a, teo;fi;i ,po]htca de

"r~""'i"J!-· ;:I.. A.·· iI'iI'~ir;!'l!'_ itt"';:,.;, ......... r~ad!a- ... 1... ;'"...... ~,.",·l;"!o~.;" ,....."'I ....... -r-.. iiJiti'i"

~ ~-~~~ i(JIJI:I " .,,~ .~" .~' __ ~~~,!!..... "_ u~ [!P.aI;IIilil. "-!Bl 1i!/'!.JM:i!?.J !L_ •• .a!~IIl:.II!''''''J ,l:::-":"'~

CayetanQ' 'p- .. :Be-]a;irfil!lt'!iQ ill' }" Su~r,el, ~ en el ii:~,gIiIJi x.'W[ y pr.i:IIiI!l;;ipJ~ dd x¥U,. biemm de agv.ega:r :a]g;unas: aelaraeicnes, cu,yo prlr.i:dpio 10 ~~d'l;jjjmoo, en Ia nodo([l de 'V'J~I.W:ri~ i:{.1!" tal COl'111)) ,~,Q '~m:pJe6 S~iOiit(li' Tomas 100m. ::relladoo al ,pr.lnd:p':e' ill "l'i~riQ' d.e la -miLdt-ii.,. t'lild;"n~ f Il3b'l;~)f,21.da. POt .el ,en iOill:'Q 'ii;:it!n_Po i!:~p'l~tlImetl!t"e' di~ ti:n.t-o" a, ~~,beril' Ia 'tforj'iiIJ, del :&igno oomo ·'v,kario'" de Ia "mater.ii:a, ;sig;~~~t:3i," .~~:

Ex:puDrlr.emos .cliUarne~te 1os, ~s ~~t05, pdl1d'p~]es, de~ la, doetrina a qlUe a~b:t~,os. d~ aludir.. ;E[ pidi'ijetQ" te-Ilat~vo at hedo de q,lI.lIe al inve--.Slilr ,de' 3Jutoridad! ;a 01'5 :g-obft'naJiF.i~es el p~jlilaiblo

iii!l CJi.Y.iEt['~~~ GiIl'J'H. ,w.b'I~ la SuI"J'i~ 'T!W~'. ,moll"~ £I1ll~S~ ,~' ,t;Qm,:p~r,d~jonl!l! dwr.,~~ri~I'~ ~F~~~ __ ~~il~i .~Jl~,~c:_. ,A.p~d ~~U!i5~[~qlt~I~'i'\;ngc'ii~!!i!m. ~'~~.

~~~~' ~~~~~: ~ ~ ;~~~~fi~" ~,5, 6A~~t~-~,. llJ9~~~' ~~~~:~~ 1~:.

~ iii o. (:, 1 ;fJi", $i(lil .•

:i!B! ~J:lI,fnNO~ C~H~~~ridru~. d.t ttl':!emhF~ ~,~~~, 1!~ t,"liw~, V<!i ,~1e.iB .si'rtt ,urula5"j'.!J;IiI s, c." ill. ~iQ Oi'JUillii (p3!r[~ 'Vi~~, I 37'i)}; Ul, :~{li~J~.

~ sl!-.A'I!J!Z: Dq;~rujo j'iil'~j ~ili~lil(l-[:i"IlI'~' .el~l !Ill~~~Ji.i;.a& OO':y!t!"IU& ~~'ieari}~'la i!!'rTqr~., lib,. ru~ .. D~. ~'l!'rnm~ ~ P(.!i':!:.t~~g~ _ mpr,j:!: _ ,~~mpor'il!la '~g§ eX,pfJ'I~KJ;~ia, t.'~ ~1;;"il~.;l~., e. Ib 'O,'P¢,!",jji ![V;c~t!!Yi. l~l~'1, l'~~. u4 }i :!ji! .... ; ,,D~ lt~tJm,l' lib. rn; (:.,,4.,

:~, '·Vkem gerH!!I m;I:lLth.u!!lSn:~· ,(_$U\~ml1: T~f,iNigit-l! '~·u, '91), t).

" ~.~ V~M~ ~~, fiIi[.i._ "'.s~oo 'jr ¥mbo,T,o'': de ~t~l!'Sl~ ~'bT;a, R~~m~tJg' ~h~ 1'~I';IJ~ (NI:w Y'IJJ.k;" CIbarJd Si:r.b:I:i~~~, $!)E." JI!;)4l}.

·'

J ;I, ... n U' "'!I!: 'I".r ,", 'D IT j; I ... ~ ft. ~~, - .EmQf In,~ ft .. , ,1'Jj ~

, .

no. ptem:e';. ,i!!D roodill!' ,alguno:. s"u (he:recllO f'Hild~meliita~ III ~\tiC'ir" fi~r.,se .. ,~I !iegu:ndQ.~ re~a:th'o a 12: tuesd'6:n:de' ql;!!e 10'S rep1''E'.S~,qE tatlltd del plI!eb]o no .san meros i:n$trlunenW$~ :d.no gil~er1l!ante5

; id ~ "li .Ii " "-' d .J.~ =~L,~ ..:Ii

mve~U;1 ii)i tile V,C[uilu0':3. aU.W'rlDll-, e tllE:l~.no a .manu~n'~

, '

Ctiando yo' .P()~OO '~:n. 'bien materia] no pu.:.edo· d,:i:r:~e~o a (J.i[rn :dn, perder lit ;P~ts.i6n •. f';reci$a:m!en!lt-e el oonteihir ad bl.1$. 008i1:~ ha ~ido. ~·r rnQllVO' de 1a ('_Qnfui5i~fl! en Ias t·OOf.las, ,d;:i$jca~; ~,:!

...lI ~. • • ~ ,.

pouer poutJCO\f. tl\S.pecj,~lme.me., ·~ll!mlll y.3, 'Ldm.o., .• r~pect!i) a 1:0

et\t·6:nea teM'lia de Ia Wbl~tr,lu1t'a.D P¢ro.- euando ~'e tra.ta d~ unil cuaUdad. mlG<f.U, 0. .~.ipir:k'U~l, co:m.o. 10' es :t!.IEi derecho, p.uledo iJlIl"e~tir a. 01:.00' ~O'm:btt ron Ur.!i ·I!.icre.-C::ho :mi,o • .sin, qWIl!' ,POl' ;f$Q

. d ' • .t,. iI.o" '1,. 'I\,. j ..lI

r-(l! ,pier, ill :sit pO~~ijll, $~.t;mpre que, e'.5C' .:ton} Yl'B' r::ttl,~a: ta _ uei'e-

ch!l) ea vk,3tdiilto ... 0 .5¢a~. oomo 'vicario· udo... En.t4lnees SCl: coo.viull'!

•. I _.t·I, ~ "J ..1 " ..lI!

lem !!iUi2 tmage~ nna, )" ,S!IJII:!i> en: tal C!l,.p'ao(~a'!a p.artl(~pa: !a,e' ese

(Iii::redw qlie e_;s. mit) 'pol" ,~end:i.." fS.i3~nal'm(!.nte. If;1 dm!'cfpUllo "o.m~ .MJ patdci.pa de ]§. m:t$Q'U1l elencla de :5ti! m:l!(:srro:l< ,!tua:nldlo ,eJrl.$eiia a .~-g 've;r; -q'llli¢ro diecil['~ en SiD. .mem ca;p~d.dlad de diS<c1.5

J .'-'~J' '''...:I'' •••.

,'U Q U;ltut'l!iU!I:!'llqo. .3. oel1u::u, we' (litr'O- como l'llCiittlO .. .0. J~geill

de su PJ'OJe$Q,[ "'l dt.l~gado pot cU; ,it>IJD ~d:O 10 cud el maestre no. Ie na: df-JPOj:i!do. de' .ta itWll minima; pardcu]~ de su diillllda).. EI pu.ehl() posee· eJ d,erec'-ao :it go~r.I'1,am' de :ulNa miU'U~,r.a. in hel'ihlte' "I p~rnalJ!e~.~·. V los g,Gber.~]u:et por Iff' ljo'i~r.iiQi.S de~

~. ~.. J:'ti -.if··"d '"

p1il.ehl.o (Ii ]m:l!gen ae .c:'Ji .• ($j,wll Lnves:u os per .parUCI..~t~Q.tit.m

·=eLl .ia, mledida. d~nls; podle1'~ del mtJmo d€crc.'C/l.o y 3!uitOi'.idlaid pair.a IObe:t'~la.t que mide. en ,ciJ pueblo per i1!:$.5lt!'nl'iQ!m ... UtI'Y oomQ, .10 M.TI. t'tCi.biidtt del AiIlm:r de Ia Irmt;u:r~J:e~.;; b~s.ado en SUi ;uuo.. ridlld tusoe.llJideJi1! teo e h:Ul3!tS;. El pueb loil' .al desllgl1lalf ,il o!l\i S i't. preBe'Il:A:rrtet nO' pie-rde ill] re~uHl1da 3. !lU .autg,rifhd iUJ":,3 go:n,e.r~ ]!'jane :Iilil ,I su dereclWi :III. jEll. au:to.-lio.m(a stllpr'ema,

~ V~~ alp. n. MiKho 'me' tf!I!IiIO q:l;!c . ~Ii'm lOOD~ptjJ! .pci\'i'L':~ ·!I!OI iilli J'Ol1® d~ Ille:unu (lpiD.to~~!; ·esm·M.~il;1,';l~ ((:irrie'JlIt~. 135 (;,1l3i~~' (·.::duciri;n r.ndm~f.1t1l: 11! dt'mOerl:iiE~~ .::1 un: mOm;e~~(Iou t~ de l~, JJb['C t(!~~[lin de ,,~ :Dmo,~ .P.~ !I!~ p;1J~blo ,a3icQ.~Qt~ ~1O :Rfi,;!i!~~'1;! II'IIp.onta:. ~oo .::j(;UI31;iia. cl m~Uli;J :rq..'f~t3i!~iI~. ~~tIrlD 10. '~lmdiCI1BlEi~,." V.:~M .11 oc.J':1l lcitadlii de. ,O~~ I:. U •. DIli~I.. Wt2. Hi:11

J' A C IN; ~,. - 10 ',i,~ T.> ' , , - " '''"' '!io!';I;io'!i!l ,M,;!':!i,A,~,T,A.JN

elas, gober]];::.r eiiJJ ~'l:i'rn,i6~ COD, e'~ plJJebl,o dgninca" poT tina. p!Ill'te,,' ed:g~~~ ''I d.eli,pe1'il:ario. [en el prceeso ,de go·'bernar.se~, :~$1. rom.{) die: ex~glr]e.. en eada etapa pog:t~~''V~1I' ]0 que d, pueblo ,ka 'f!$,tado oomcie.n re r d£se~ de ll!ac,el" (me 're:UI!.!oo a una. tarea, de· a,'l)]iteluka edc~i6nJi basada en eE :re,speto 'Y' la (:(I(niianZil Ji:aC_i~ if'] ,pii,lieb~Il}~, en Ia qne ,e:ne sea el oI"11g.gn.le ~ pr]:Jlcl~€IJ'" -t

es ,decitf 100 [i::QD'~'r,,[riio' de 'Y;~I!!di,N"]e :idc:as a 'tI;,a:vi5, de 'UlJ!tl propa~ ,ko;:Jifida slJtil y t,&.::ru~5 p1llblki.¢a'f,ia&). S.ig(IJlIEi~a, tiun,bien~ c po:r ~L'ra, parte, pt'tU;lX a.'te~:~ci&n a ,nJOint.o hay ~.e :miis, profunda. y _ dHrad;~i[\i1:I~, mi!$ :r,ea]me'Ji1j,l,e; d~gno y :m!t:ii.'[u:}IiQ, del. hombre, ell! 1~5' ~~pmf.adone.!l Y' ,eJ, ~dmta dd p'u~:~Io. Pf!~ (;ise, :mo<h}) aii:m ,io·, (tll!',rielldb eo d d~~gtado del pueb]Op. se puede g,obe:r,l'lin en ffili,m"i!ll OO[JJ ,e], gg, el 'ver,dadno seliLtklQ de 13. expres];on.. V '5i

se tr.::.:t!l de 111M,' grail! g9'bem:anRle'" t~[ ves c:o:n:vierta: ese d!~58,grado ' ~~ 'l!J,:113. [con:~i:aJ:llza mjiS: btliliid!a: ? renevada, De Ctl;a]qpl.l!ieii" mQd!Oi'~, :0.0. hRY nada die OO;ifitin. entre iraponer Iil![ [)ue'b]? despo!dC<ilfr m~tiloo' hI. pr'Qlp]a, volunrad ,=de: U-:Ili g~ibttl1!:iloTUe, 'l!1e5d~ ar.r.i'h;,a

y separado de cH~'; y teshdr a] pm,;~:'llIo'J 'Q, ~e'l" techau,do 'Y 3tlli'i ,r)iDia~dD FA: cl .. m~.etrl!u·aJ~ se es:t~, l[U'ljdo a e:1. en sus m~~ 'iI;'t<OOml,· dltas :in.t,enci~, procarando CiL:dd.ailOOg.'~li!re man:l!le!lJlel' ].a, ,~o;.. '~i!i,lJlli6n. 001l su v,iJi~U!iIJliU:td ma:s pI'(Ii{Iil!L'lLda, ~.'~~:nq:u<~: el ,:pucblo Ia , ,

des..:on'iJiz!::i:l,. ,

,Sl esta Oilesti6n., es 1!!DItrlncadl::.". SIC 'de'be a que' no h,il}" relacl6ti m~~ CQm.pleja, 1" mi.stttk05'<1, qtii2: ta q,'~:e' 005tif: entre· tm L'Ilo;t'n,b!rf: y Ia muldt.ud de Olly!!) biern: (D,l1JJiull es J'le5p~ns.\'llbJe~[ , [pii"e:ci!N!lllimte Pil)fq,IIlQ $11: :a.ut'Q,T.,id!:ilidi es una 3'ILUD'J',idi:ld! V]C'a['.i~J, '~bt:.ima!~e~.'~ basada en Dins, (r~:e: b, ejet«: ,Q~mi!) un i3!,ge~~1I.~e' lUJfe 'Y' responaable, im:il.;g,en, [de b, mlIllti.t!illd y d!e~egoldo 'pDf' , ~,]b, Si bY5camM '1.1'n, ,Legis1acl:o:r ia[lq_'Il'edpl!r:::01 peme:mos, '-au;~ CLl~[IIdlj' :f,e~tI!hat Q\em;as;J!ald.'o tIa:5CeJiJd.~JiI:~e ,1O~n :n:lHiUro' propt}" ,sao--- en MQises en $'Y, tel~d6:n OJr!J. d p'!1eMo, ]udlo, Pe.rn los ~\llieI'Il3niL-e5' de nuestras sociedades, 'p'ol~tiicas, :no :!.U~ profetai5l

i!i 'V'(!It~c !!m~~[:)\i; Ub:L'O EL1t1t;'61t.iI~", {Ii t1.I~ 1(l'rol8ro~d;:I' .(tN!:;W B.:a1f(!1l.!; 'Y'. ~,itii~r$,!:t1 ,p[ota5i" 1'IH~~, :pp, ~1. ,

OO'mi;$ilC!llf1l3:d(llft, d':i'iI"'i!!1tt:amente. 'piilt" D.I'os~ ]0 cud haee qil;U:: ,5U (3tj,(1

If -L m·;!"mpT""

~ ,,·ull;uO ' ~Uii 5.1" ,.' ........ '.

En esre ,PlU.ilO' oofl.vt::itldrfa ,f,JrnbJecer la di'5dnd\6n" que 'ra d!iE~ta~il:u!~ en Org-'O (f;;say(). entre tgJlm Ley 'f un: d;~'i:,'o, ·'Ley y. ditt.re(1) p,El!rie'nltCLIffi, a ,dQ5, er:;ie:ras e'.$p~dff!c~:ment:e distift~i!i~~:~ Iii J:e·,~ ;1 ];a: a:leta de las forma'! t3U':UCl.U:li'4Lt.s. d~ ,[a, a:UiI,l'i:l1rKbd~ dcccto. a la, del Itj",c,ici(J ~~ml!tn{'iaJ de; lai 'Iulwrkl~d, ,. ~ U1l3 .

. ~e-y e'I 'Una 'f,"£:gla genera] y d~u;Uid(:r.a,,(ge~er'3!]Ji !O sea, que delfr+. ud:na, en: ,lid c:u¢rpo soei~d una ulilc{&,J;} ttmc;i'Qi1.td';· ditu',adera", es deeir, ,did,gm:d;a, m~ iB' d.d Dio.menm '0 duu:nnan(:i'a, p,f'~"sente 'r Icanubid'a 'Para 'n!i} t.amb,:it:tyla)., "Un dect.el'@! es un man,diiiro concreto, qiUe i'iUn.t:r_~alit,a.i un asfxC-lo len ]a estfUcttlU d~ Ia ,Icy" , q,ilic es;tJ, en c:orrebcl6:n mn URa ,drOlllitan-.cIa, de.Glef" mjna:d.a, en un m.omt'n:OO (Ilad:o" ~

,Par- oorIJSigu~eIn,e:f poo:rj,EUiJ~S, de,d'r q~:e e5 pOl:ibJ,e from,1I1~ ga;r un d:ecli!l!W s,ir(l ,rni},yor meno;sca:bo ,oo.n:tn las ltend\fndas· prill'

'ii ' J 'll..1' d '...l' "l!:

"aJ:,ecl~ntM e:1i'I, e ptl.t€,u~o, en .' elil'jlfmma"uD mto'me!l]it:Q~ l!mpO'([h;;:1\r.

dos-do. «mlfa, 5I1. 'volwntad a! Ia 0p'~llIi,6n p;n'b]h~!l. Peru :una. ley", ~mm3!lfn',;Jtrl'ei d\ebe c$a!fJ:clooll'.lla;r;s.f' (;sioGmprC! ern el $'~p1JestiP ~I! que sea Jltstil) de aCl:llerdCil' c;on ]a clo!fl!(;ie1lti; ccm:un del 'pu\e'b]o:~,. c;'''(:Feud3, ,en ,m OOStlrIID,b!l;1!S 0 en li1l$, IJiec£.slCilades y flem~Jlld",. Q)lectiva$ ,de ].00 g;1i!l.lipOS or.,~~n,iro!, de :ia ;po'bla;ciioo" ;() h],t!n ,se..

• ~ ..J1. '. • ikP -..:Ii.l1 '" 1

gam ,~,al UQl'm:as. 1;,Iic, :serijllC'IiO' pg,,idCO f e-.spontallelY:au. !SOc~a, en

~ t, A" /'..:11' 'I n ..J.........J.o3'" ld

11.-:1 .l\a~ma.. ,'. J~iI.I.II Si!! pltlei.l.e' eXal53:t '!ill e~eme';n «Ii, ae '!j'p;;,jriJIa~, ,ex~g~I" 0

'Ii ~ ".l\ ... D" ,,"' . ~".A " €I I' ""1 ,t.....'.~

~ ~2 toon3l, 1W!i:' ,LiI;llU,; maooptaiU~e en $.It e a _. ley olJle~~:va"',

Conmria~n:te ,Ii esa t.eo:tl3:t·]a ley e.i Y. $eta sLem;p:r~ una obra de f'4IIz,Q.n l'f'~]lzadtli ,POI' ,a.qlleUQ"5! ,q:ue e-st~~ !IIi ca:rgo. d~l b~~eD ClDrn:Iii:~~ pero, estill, ml~ma :r,amn d~~ t.egi:sta,dor t:iene q:Jjl1!! dal' tOl'l1l.l'I3i a, 0' aF~lr lell !!pa.labl',at' log;r.tda.. en. 'I\f.V-e.r'bii;lillll~tt fie:a:li~ 1~d:(1Jo. ,10 fJlu~ e-xi$te ell, ,e;J es,pif.',hu ~ Ii: mmu.na:.dad d.e un modo

~ )_t,···

H.Q. lI:.or.m;u .3!I1Il~!; iru:J 'pilm re.

., Prhtei-pt .. ,d.~PM' p;;lif.i_.q~ "'~il'M~~I' Q90 ,ill tif'-. rl~ "'P'O:!IliYOi':i ,I.~i;l\:if ci, fO'll~ obdf'·.

162

a veres R' Ies efJ:'V[:a.'b~. a~ ·o.;ilio. 0' los· abor"'a.b~iI'iJ. Le 'muwQ :slot(,)',;cae 'en. ~oo esrados Urta]ltari!l);S entre los altes in:n.doilla. ios. .r..h·;al.~ 'y .L:U (am~rm3l5. p(dhm,ClIJ C).tie plilp:an en c[ ien~1 de·j par.ud!).

En las· 5Oi:i.ed:a.des democra~1'ca5_ e,l pti.eblo doesem.pe6a e'J pa~ pel dd mo:nuca, . .,. 1m $!n]m~s· a:nspirad.oo del p'ileblo~. C.r de' ff~[)jd.e~- (iolls~jif,tQo$. ,En ge.net,al" son ~fe1ta$. dIE!' 12 emanelpaCIQ,flI,;. Q~r,a na..c1Q:I1a.id• ora Po.Ut:iic-.a • era $od~L

.lEO! el {-u:ndo'1iI3m.ier...to n~,al de UIlLa, $OclooaO! d.em..ott,atka. [:H 8nitll_:aclon. :poHtirn. p.rn«~le de les ,hJOln.'~i"'(:!;s ',[U!e; ~in:ll:ie~dos~ ]]amaoo:s. !;l ejer,cier l:lii d1ii:reli:ldoti; s1gt1!ert los, iCailla[,es, :t!lSlUl]es d~ bl1 ~(:d.vjdad: ~o]ft~ca .. , '1 Uegan :3. je.fJes. de ~QI p(jtrodo$ .polh[~ ,em" ~I-~a.~;;!raJ]do. ~'l poder ~~ me-di:Q. de la m.aquima. leg~l de ,a;as; ~I,eooO'Jilc,~. La. tin':iU!mta~:lcla m~ l'e']i:-z se d~ e.iII. una mafl.· d.ad de-[ermi.fi~d~; rn2fido 100 .h:orn:bires. m~!5I encum.brado.5 en el est ra da· $0[1:,. a. Ia 'v(;'Z.. 10$ ptol-etas gen,uinos del p~ehm.o. Or,eO' ique' .(![I una dem.oll:'u.cia. re~JliJ)'vada.. ]:a. VQcacwn d:il[;ec!:i,\'a a C)1tIie me ~e.oo ~de Ia ,~;:d IDOl C),mete una sin:ienra ima:-g'en.el IJ~Y-t£d,Ci uni:co' de los e~tad().j tot.alhar.im-· de·b.eF!~'Ill ej;~t'rer]1aJ 111Qf'Jlml]me~:re· •. peqtleii-os ,gfupos ,diil11amioo,s, Ji{mememe '~Di.z!3dm y mi1J]t],p~.e9. en natl!ualeu:t. ·qUl~ ne estuvi.etm pendiente1i ~e.] Wlt~:·]ocllaf.,ai ~5.no qtl,@ se dledica.nn tota:lmeM:t·e ill. una gran Idea poHuca. }'. social, los; wales. actl!lariam OOIIILO !lJiD feml,eil1;tit!l~. deIu:ro c !liJe..r.3. de los .p-attido.s po.JltitCffi.:2?

Pere el ;P!3pel de 1m sinolf1·nes. iillsp:i:r.,adosl- los· pIIo,fetts dle-l plli~bJo:. adq~ie:re' s.u ~~x.im;a. impo.r.t3;f'lIOlli en ]0$ peri,odo~: de c:J\st5ji _ nad.mie~to_ 0 rf~i'iIdorma,1;~. ba~ka. lrnagi:nemos, pot ~j.emplrO a Ics padm de. Ia R.e'voJ:u..dolD franOO8i! 0' 'dc· 1~ Coos;ti.ttilci6I1l norteamerfeana, no-mbH,s .Ii;:'omo "'rom P.lliElt 0. Tcnnds J f':(kf.5M; ~ 0' aquel Jo.hn Brown. .-q'~' ~igue iit!tUJol '\til aim[" nal para los ;SlIJiI."f'.fii.oo "l un :hctoe pl;I.fa. 1m o Ol't:eliM-:, ql\.den ,es. taba ,COO'Vfn(:ijdo de 'q]u.~ 'weo£.a el en.~il_rg(J' di:\liil'io ·de dl~tt-uir 1~

~. V;b:5~ $1':t.I:c H:umm1il~ (N ~.mt:.. m I ~-

;po, Hi2 l; _.' - ~' , ,~. l-il['"QI',-;;'1bner"~ ,$oM;. ~~,

J ,0\\ en, U ~ S M' ,j" 'n '1,. ,;i ~ 'U

.~._. _,f.l!iA. ... I!I9I,L;!I"""!r.

dbl .,. l.ilIS, h.u:n!l.i:I]~clones ll'Sl;llai~,¢~:. :E:l pu:~bJ\o dese;a:da ig'flonu' que ~s. tl plOOb[o:. & iI!Ilil Mc:ho, q'I;e,~ .para. bien () ~l'i!I! QI:j!il. l~1I g~n.de$ ca:mb~os. hi$t,6rlo(l~ e,n. las 5Ockdiilde~ .poJ.hk.a,J .10$ han' o:r,lgmadc' unos poC.Ci~ qiL1if: e~talbaGi OOO'~fii c[dos de ie'nc.araf ];1 al~:t~ndca. VQ.hln.t~d, del pueblo- .... ;d qll1eJ !l31b1.i:l 'qu~ desp.eJtar.;~" ~~ iJl[ 'ttes~ paptlbr de !ie.g!JIjr diil[m['e.nd\~'o, !D 1~, ep,ita; de.J RU:I!:I~gi;mffl~'o, ]O~ ita]i;anosj; d:¢_rtan:lle.Dte .• no- q~m".fa~- que se }tJ~ Hber2se de] )'ugo, il!N,:Ii.s.,tdn-~Q.'. 81 $e. hubi.er.,;\\ :id.Q :3. U:.~ OO~" ~uh,a popillb.f!;'· en 1)05 ;ti etnp 0.9, de samuel Adam5~ qulin: ~be 8. la. mayor,IB. buM:e,r,a vc't:.iiU:W per :ElL" a .~'a, guerr,jl de independenda de ~!l$ ro:lon:ias; de ,Amt,rj~ del N'orte. De ;re.aU~~ un 'r,~/t:~ r~N~tU1~ ~D Francia; ~~ U1'4;OI. es, mu,y pr.o.b:H:ble que' la, maym.]31 ht~ brer~ ,vlD'~a.do pM tl!:J, iDi3iriscal Pr:~aiIl. .• :'; PUles 1:1 ma')'M p~!'rlf ·de· 11)5 .(r,anuses C[.f'j'a qUle ,el mait'j'~c~d Od';ilba: la roia.b.or.ac1Ofill ;Era:noo·g,er.ma.ll:l;;, oom,Q.· ~e9' eeurria <Ii ellos ... E·n ttooos ]0.$ caSO$ rnn!.n,dQlladiQ$ lao :anayod'OIi estaba equi'!ro~d_,a. 'f J!ts m,hlo:rJas .(]~. ,d'loque en, ktl' ciet'l~ .Bu.e:oo; t~m'bj:~iti lil.'emas.' ;p.oil:uoo, ver roroo l~s; ,cte~dfJIf<lil~ d~ :100 es,t4ldos tataliit:;3!ll'io,5- han ~;idli:!i!!!do· if! pod.~'1" d.e' va.nguud~a de las millii)):rlas h:i:5lUlrget1:~s:.

~, priEgU:tl~, que debe haeerse es .J:a 5!gEliente;: {£-b,y .que th;spe.d'(J~ ar .pll~e'bro. 0' h~y qUI!' tltili.z,aricl U IDilii:ofia, prob~tica dh::c "'·nruo~f:iD$~ el p~C'bl~",. tUitl'l!do. ,en r.eaUda,d lIolo. 'tJ,~bl!i4! ella) "J no. e] pueb~o.. }' Un,irnme;n.l~ Ia de.ci:$~d!fi li.~~1 d.d ;FlIIlieb~opllede demosmr $i esa ,£I'p:ra de drcdon era cie'rtll ;0 erronea, Pe~.',~ C8.da v.'~_i que. ii;UljJ par.te ha:bb ,e'~ no.mJ:i,j;~ de] rodc. esa 'pa1'Ee u.s.a.de .iII! creel" q.l!:Ie. ~~ d ·tQdl) f,' pol tar.l:t~, ttat:a:r,d, de' .sup]:3Jllit>aJr a ese todo<~, to, 'lnacs' bk~ a obHgalt.' 3J tedo iii ··ser~ii}"" :realme:rne, e-5 deeir, tl) ,que ,i2'~ p~it:te qui£:i'e que el :rodo sea, ~I" ·e] p~ce~o '~50I:ara. ''lfid~d~ 'Y en iugar ·de· despeH2r aJ ,pueblO' a ]a ]lLbertad~ oomo enOl: ereen 0 pretmde-n haeer, ,ms; ,m£'" .r.L~r.i~ pr.ofettGts, de moquc' tb:nnUuuio a] pa,e'h~o y Ie r:;sda'YJza:rafi mrus a:(m .

. E.n ,e] ;mllKlIM de] i5i'glo XlX oopeu:mn ·t.etrib]ras; ,amihi't:ti& n.N, Q)Oi ff'.5.peao' a ,J:,a ideoJtlgj'i demo!Cddca; JOI ,oma,p.(~ "!

..

Ia em!:iIli:dp:ad6Jll: qu,¢ ilct~a elll! esa histil)fii1l" exrge ,e~~ qUIi!'l!i'f!lll:!f:. tttrni.t"!nto df; fa u" ~l)mD '!,llDla pelpetu:a 'f ,iIJi~«'5ar,[a, ooi!.id!id/i~1 de ,P1.iO,gt{iSlO y el flo:recimiefllt;o ,deti~xQ {~~] miro me.5lia:rajoo ~,I". I~, Rtvolilir;i'dn. Ad~ q:nled'~iI:''O:~, des.~11l[tido~ en ;!i1ombTe' de .1'.;. v:mpla, de.i!TIJom~cia\l' loS, dogm.:a$ ba~«Jos de ]3, f£i demQ~r,'.dc.a; '! e'] mi:tQ, de la, :te'ilQJ!ilICiOIli oon It m":a!,j'wGIII1~. habla '~Ill! ]r.tlth;I:~~j'b' ~, la lIIad:a: los ,ta:mbiw ,de ~£I~I.H:til.llra,. qUle podian $!il' taeoes'tir]HIl Co ,dtetum.lnados mOfi.!lem:~ dli1l' ]'a hls:wr.J;a h.um~~tn;a, (pOt medi~ de ,J:a.s~ d~g.lI![f!il)S .. :r-t'l,i\Olu~c£o!ne$ partiadal'ets", ,oon ,1(" ,miil'l!l'i9ad:al.),~ ~' que eD, naJidad ,3!))'n. y ~i'tl1lJ imi),l:"e~dndi~, 'pot Ia d;I~lracldi;"i

. de' Ia ,hlist~la. .

,~:G6-mo ,fJ.Q;[I:r]il .. ,ptl~ji $O.rpr-el'l!~r' <ful!' :~]l e:.sp'~a fj]OIil'O.H;I' . '~~r,mtlJ..li1i"a, en: 'oofalj ~rurism,QI 'Y que ~~ pr,i:ndpjQ de ooUt,i(l:r {rl ' pueblO' ,a fer U b~ alcanza-ra, 1m, p~~n'~ :(Ie'alhiilcl~ eli el :Si"~€fi.I'~ r,g..biUtair.lQ" <rue. no oo:iflids;~e' ;s]no- em gbHgar ,al pu!e:bL~ ;t, ,iO'bedlfl:;(',1 pam qge el .esta1do, sea 1ibrie 'J' Qn[liLj:~te<IHe; 6 bien pa~ra hacer 31 PiM~'blo ff':!fl.. ill: :resar ,l5>tl}'O\t ro.nw' D!?J.S~£EW,5kr explUiso €\...iU :J.ti

l¥]}d~, del Gr~n I~Hllljdd.o:r.? .

Lil.$ 6b$erva.eiQ,rH~$ ,u.te:riores .. ,ad' WJn\1) la oons[d:era,d:QiJ! dd ,!:::s.tad.o a!Cli1ai del :rDiund¢" l)0:5 indY,rea a ,0000ms.iAl~r' miamef.i:t("' este problema y a ,so'Uc:i:ta'f' die la fl~Q5iJ1if~'~ de~OIIJOc-;r~Uka UlI]a c:l-~.I:~ ~dle'l:~nilci6n de lac ~iiJl'fa ,~el paipel ,! cu:m;r?:iir' por las ;rl] ~ ~od~s p.oof~tkas de' chrK!u~, T~J. ,rOOefin..ki6~ (tOm!) hem~ 'vis to, se ~nc~C1! ~ra!lia wbre' 100 ~ pCUnlli'JS, s.i;gui,eilllt~., f' ~H

Cl))mloo~da!tlda OOn 13, Iil::ill't!l de'm.J)lcr,:!i,~iea: '

',ftm,eT0; rncl:"tf.,r,ir ta;, Ia a.ct.i,v]d!i!!!l. .i1,(;iI!'9!~ es en ;!I~ 'un.a il""""(1/~-

'!:lI~ . '.. ~ ...... ~"

c.i&n~ m.q una rng]:a.ji:'1' debe i!e,guir ide.nOO liempr¢ 'el::a;pciOriA'l i;:

,~6J:3!I~t.n~,e ,$e JIIJ~tifLca" -mmo ~] ,r.tlIm,m"'- (;~:andQ lfIlla, mi:rli.~. rii!i:, ,p:I"Qofe~i',ca de ('hOiq~e .se halla £re'll't;€ ,:.11 'litna; z¢Y:~cidQ ell b ClLla] ~~ ,]~Iicl~d ha ~i,d:o ya - q'~brntadiH, ,t) ;su~penrlida\l' 0 ,s0~. (:!ii3iJldQ se ve ooff!lfro:rUada .POl" un pod:l!f' t1rd'~ioo de m;itJ:q'~iC'ir

tip 0.. I

:5egu:rndfi:,tilll e~pdanM CClilfjJ!,) la ia,c::ttvidSJd i~:~ga~ 'e'S 1,1 eml,p]eo de .~a, £~¢fia 0' de' mi: ,Ud as. rig]du ,de mef.dm,~, 'glue idin

des, poIl:~i(;llil~ la, Ubenad de exp:r.'eSi.'6n f de ednca, E!t~ illS una r,~mn mis. paral oonr~~r.mal" ,10' q,~e rlijhtlos., en el pre-s.ente ~,pl.~ Utlo sobre ]a n.em:eddad vita~ par.a, ]aJ ,d.e~~d:l d~ :ma]1l ~,eltCI" ~a libu:t:ad de: pnBsa y QI.t'Cf:!ii ,f[l!!!'dil(il'l de expm£o!fl dtl pensamijE!l'l!t~, IOcluso a ,oOlsta, de g;m:nde$ :riesg(os." :si:.empr!E:'· m;eOiDSi gt"o!i,l'es ''iRe I.a perdida;, de Ia ]lbenad. Un pueblo. liibre: necffit~

11"", ., ,A',.. '" li'll.. ,.:i-':I ~ 'l.,~k.J

una preasa J.~l,Itt; ii;[tn,erl)!; ~Cil:r: ,UJl"e YlI:'J, '9~!t;IIQ Y ta.nti.~1G.11IJ ne

la, SHvldumhre eooD.6mi~ y de] poder del dJne.r.o."

;

y,;a be dkho' q~e '~:a ;i3;~m.OQ"acla no, puede :ma.rcb3]' :s:in ~]

ftu:~ .I;n:Q.Ieti,co,. '1 que' e] ,JP1Uleblo. ~,eltesi:ma proretats. Q_lllisi:en 3ihldir q,ue: &ta e, UOa, trlste in ooillsi diad,: es decix~, 'que em: 'Una, d~Qi:l"-!Id3l, ma,ym- d,e edad" en una: oo.dedad de' hombres Hbrr.,e~:!expert:O$ en :laSi 'vin:ude<s de' ]a Uoo'~ild. y 13 j'1!J$dich'!i en: ~~s .far':' 'lna, ru:ftd::amEDltate$~. 18. mnd,Qg; proI:etka deiber·J:a, l1:a]l:a'~' ~n· tegmdaen l.a 'vida If'I''Onn.al, y regnb{' del cuerpo ,pol!.t~oo, eiU!i~ nando ·dd propie ,pUleDT~ (jIiI.}!~ imprr.8:!ci6:nl ~Ill'gi:r:i~ deme ,w cQJ[l'Ulllidade.3 :m.ts, eleme'iiUidu" mihl hlLlmiIttes;, en '~S"I13:5i .. :~Etted 3:, ~a ,eJOcc~oll de :i~ dlr-igentei .• dudadi:iLD,QS, to'IlOC" des ,pot: todQ~, Y' eo Ij)$ ,males 'toii:05, ,c'Onf1a:nJl , (rile me.f,ea~~ ~:od:a Ia O)Fj!i~lD" iil :PiU"a, e:l. desempefl)e.. de las g~StiOfles, (Ie :tn4DiP:l" c:uan'tfa. en ];a: vida, die.· la, roml;il!'J;LdJiilJ se pr-epii_mdaJo !pw este pr~ljJ, natural l' ,ex'p'eri:ffli~nt!ii], una modaHd!ad: de a1!l.~1iitiro de5i,pefta:r OOIlScie;n:~e· en Ia ;::le,cd..o.o doe' lQS golJec.rn:F!l:ii'lte,s ·ma.s desu:cadm dee]: cuer);lO' pO]hko~ COrl verdadera pleniwdl pOUtiit'! en ~~ t'~Jidad de diputadm pw: el,p'uebJo.

S E X T 0
U A, .P I T U L 0 , , O:BSEllVACIONES P~.ELIMINAllES

I

supii;atemporales como. un fin. d.e ouo ard~ 'lin lin 'Ilfu;,t tr.~ derm,d..e del ICIl.i!~r~· po.]hi,oo.

nigo ·que. esta s\d:Kr«d:ii~ad6~. l'iilL e'XiSlP.ie en el ordEn Jl3Itur:a] ron re$pec~o a 1mb-ien!!$! IJJuur,~d.e5! :SiU!p'[.;;t'I,em]~(tnde5;, que :s~ baUa:n r.e]:~H::i(l(f.I~.d~ :!ill bien 'OiJimlln de 10. ~l'l1C p<H.l1:r.iamil)$ Ua.:mar . d'\'iiUz~ci6;D como un '0000, (Ii sea la OOfillJUtddad 'f:9,p:iri.lual d~; las ·men·[.es;;, por ejemp:lo: ,el ~enth1\O d,~ Ia j"$~kia. ''1 del amOf haela t~d.~ J)o.~, hOnl!b:res;; La 'vida ·dd esp(yjtlil. y !t;odo 10 qjlle

.;. " • _1i..ll 11 1 .J!.

,es,. ,en nQ~tros. un ]1!I'tfl:itl.PlO natural tile ia eontem P .30liJil,;

b. i~t~ng~blJe dlgnJdad de· la 'vudad ,en. ·t(lldLo& ~O$ dQ:nli:fI.i~$ t gr.:a.d.os", pOl' humildes qlilit se.~Il!, die] OCi[uJdnrle:Iil.'t:O;. '''1 1a1. O!ig:lli .. ,dad. In. i a:ag:i b Ie de iii beil]eza; ambas =veJrdad ''1" bt:Uc:za- s.cm 'ro~ nobles q.ue J(j;$ :i:ng]'(~dje.:n:lti ~dales de' ]a 'v.i.(lill, y cuando quedan fSo~eI~d~s, per est:;!;" jamiils. dejaa de ~'Qg~;rS8'_ En b. miZdid;a en que ]a $Ociedad hiIJmana. ·~:ta d,e Ube'f31.se de esra !Siu.'borruillaidolfi r :proiJ~ma:l::j~ :it $.L mi:wu. ,el hif!!!ll .S;Upt'ertlW., pe:-rvlctlt.e en £cl.€itlid~ n'l,edi.d.a so. p1'O"p.ia, M!rnHI~'D J la ·del bi¢r,t politico OOl-nIliD. El bien ·~:Ofinhi d~ 11 'f:ida cbi~I ¢5, ur.f :fin lihi,mo .• periJ solo. .~ Uti. ~f'n.'t:id_o I\elar['vo f COn Ider.t'G u~ mite, pern· no (1 ;[in. u]ti:mG absohtlO'.&te ~lt':n. COIlli:lI,n Sf' pie.rr·G.'e·. ~~j'i.do ,se_ e:rn.:dett.a e.n .. ~ :in,isQi<Oj, pu_e~ .f0r' ;Ju. m:iSctna IKuur.nl~, e~d de5Uitllamo ia. esu.mula:r les tlD,a S:'i:JPe.:r~o.m de hi; per.soDii li.umaNa. La V(Jicacl6:n de la. :pef.'$U!r.l!SJ a 10.$ b~ef.i!~· que lil:'.~d,f:ndeD d.el bien po1hi!c;Q .oo«Ii~hl, se h:aUa eneamada en ]~. esencia del h[i:!i!l po-lhi.oo· ,oo:l]nm. ignOl'af' 'e$t.~$ vtrd~de;;; es :pe~i'r. $im.1I1thl~e~t¢, lcontr3J,.la,,:peJfOO~a, hUmi-aDa. y. ,ooctt~ ,e] b.ien pCiUtko ootllJOir.l!, PO.r ooli5iLgU!.ml~nt~ .. Inclws[lJI ·en. el orden n~:~l1r.aI, (1:1 biEl!;!n OO'JlIltm de] Cliet'.PO 'po·Utioo· im.:p']~ea una 'orde~ f.l!3!ddm ~lltdI15ecii.. ,Iu,:mqu·e .mm!r'ecta~, haeia aIgoque' [0 'I!.liu" ·d.'li:nde.1

AhC(l.:r~ hlee, el aitt.ia,tii) .sabe· que ha;y lin md.eD!. m'bre:n.a;lu .. r.al y que elfm 61 i~'o =-e~ fin dltiano .aJ»alut(i--;· de ]~ per$O'ri~

:1 'V~ 'u,~rcca obm. Th~' p.~JQ.~ ~d' ~'I!:!' C<;Immlim ,g'Qill'G {Chi:l!det bi;1jMr"1S :!kl11.\!\t 1i!41}. G8:?- IV+.

U'2

2 .. 1..1. .UQATAD DJ!!. M J'Gll'UA

. DtmnoS un p;tSO mils " .c~dettmos ~ ]31 l.gle~a en. S'U ":

PI~ o:r.de:ti. lQU~ es ]a Ig:le~ia? y pa:ra. empesar: .eql1e es Ia ~.~]=

fJ.·(jm tru' f.lii!) cure ~~'~l:?' - ~

A los oj~_i del .In.'~dldo,. l~ 19'~iI?,S[-1l e la_s ts;lesL:3s SOJil cuee

pO'S 'i;l)'l",gani:z:adli)s, 0 asociacio.nes e~.p·~i31m- ... .-. ..... , ;;. , .. -.~. ..1. " ~

. '. _. ~ _ _ -...J!!,"", !I. IL • ...,_.,Cla'lJla~· en

,[as me:e~ndade;s !t'eUgf,OIsa:s. Y' ,~@s, de !!UI nCilmet·o d,etermimu]Q.

de f~.II,gIIeseij 01 sea, eon va.lore.s e5_Pi:ritf1l:3!1e5; a los· (:ulil~ se encam..I.efjJ~:am •. y. 'I!1Ii'Irf (U'\!':9l!l, l1.(Jr.mas mOlt~'-c' s .. "f"JI.~.~' To"....... .]l ~---~.

•• _ "'- 1- .' 0Ij.II!M,.. "" • .Ii '-'CI'_." ~,9, va .O\fe5i

,tll,Pll'ltll:d!;5 $.Q.11i p.rte ~y Ia mli5 im.po:rtltfD ~El' eli!; ttaJ]da~, cQ,lH!t},

lID· dem:ue-St[.~ Ia hls:t:o:r]a'--- d.e .a'q;u.ellas ha:en!!s W'Mi!ttmnn al de' las -..] _ ~~_ ( .... ~. .- .. ' ~_~...i _ _ ,.r.~- .• .r~~L es. . . a:a eI .-f: ~n.'Cd.~· ell! eJl w-yen. lIll3ltlll'lliI--tli:!li5CJ:e:l1Iite hi

per-.s~IIiii .hu~:na~, ~tQ ya henliOi visro~ d~ la iocieda-d. poU'tjrn,.

. , .~~~ oo.l1I;.UUM!~tI el ]¥do moo-a] de la. bUDUluida.d. el biiil'n e5:puu:Lt~d_ ,com'un de ]3) d.v,ilimd6n 0 d~ la ~luud3id de 1a~ m.etl!tes. luduw el inO'M;ildOi., 3iJ1;l!fiQiUC :fi'1!}. aea en .C$QS vaJ~ .

. 1 'V~ ftQ-tSltili .om. .Primiiuh! d~ "'rii.uaJ~·

"

.1'7.,.'

115.

Desde el 'punto ,de: vist.a del btfl' 'P oUti COl COIRo,n,, 1S!:s; ;iI:!l:ti· vifladt:!5< de '1m d.llId:illdaoos. C¢.D'lLQ; a:1l1t~~·b.lfo.s dc' h. Ig'les:ia lie r"4'Ue.jar:J1 s.eb'r,e ese hien coHn:un; '~n.to ,el~o.s ,co.tn!O 'BUS ~nEi~~tu~, do:me:!lo £n:r:man pane de ]~ :so.cied~dl :poUt:ica "i de ~J ~D.'Olnn Iii:ktd ~11;:Ido.!F.i!al; :baJo .es:~~: ,:t!ipect:o t ·ro.od~H.dS!d :p.HcKi;e decl!l:'se (ItH!. ]:a/. ~!Kle$ia. ~ti ·.~tr() del CllIer.po :PQlitico. P,era, ;CSlte. ~~~m~o de ~ ista es s610 p,arciill e irJlild.ec!,!·ado. A~:~ -C11J13:1100 est! d.t:niro {h~l. cu,.er[)OI poUtioo -en. t'Odo euerpo politi,eo,..,,· ill ~:ravh de ~~, JntiemJtu\(iI!$ e huliu:iI(!J.Qnes, la. Ig~.i'iii5-:~i eomo· td. 'la I~ (.1ih~ (~'ii1 su ~'I'iie[1lcia.. !liO es una ~net- sino el rodl~; es '1L11!I t<t'l1.!lIt;} :a liooh.·t,a-- 1 uC!nl,e' u:n..i'U~ill 'qUi1:;: se exde~·de: a] mtindb ,enteli,"tl) , ,wan lod.os

mOB cue.r.po.S 'poUdioos~ '.'

NOI Jury d1-:5tincioo ~m~Me sin uo.·orden de 'vdore1, S] 10 q:~~

Pi:'$ de Diiais. 'e5 ,disth'!Lto, de ]0 q.ule 'H del Cg~aT.~ elle 'eJi::3lil't.~. '1ue ID de DiQ~ es me,jor, La dLchil d.lsdPid6:n,. ai d~'U·t'OnOLr. :iw 'yirma.Ud!a.des. em. tCi curso ,de ]iilI bi!5tf)l:':ila. .b;u.:m~U];a\t :ha. d1esem:r bo.£:adQ ¢!l\ hi nQ.ci6n. de ]:a, in3lt1l1r:ai,ez!I. i[i!tdn'3ecanrerl:U:: la:iaJ' 'i} :fe~t~f" del euerpo poUtiloo.. N,o dl\gG' iC[l1f~ el m~etP() plU~.m' .

- . '~,-. ... d't. ' ,. ...... a. Ia :rt:np'".Q:~

K~ pm :nIU.1.:];I[':al.¢til. l[N.iLigt!lls,o. 0. ~!il' m:l'!l:[I~~rj.'!ii ,: . ,'. ,,::o;~ '.'

r"lai~oo'" , '4"la~.q'Ulizad.Q·""J ·"set<lda.rT;P l ~~seOlJla:rn:ad(t" son dO~, (~.S 'm.1lI.1 d:iEe:re.Jlte~)i dlgo que, pot $1ll propD. paJwnleu,. (:1 ceJlar.po.· .poUt~oo, eSim !('Ji'!ik~me]nc: inrer~do ~ [a. ",idJa t.~Jnpo"l'~l de' los. bOlJibres: )' ,s.-u 'b.~ejl. comO/til. teJ.fi.poraL .Ell ese r"e!l.'fI)(!r ttm'i!:p!Qnl., tl eu,e!rpO .polit[co. como d~jo ir~'C.iu::ttl.d.:a:m..eDt~ e~ papa .LcQ~ 'XIn~ ~ plenocmf;·l'i.te auto,ifio:mo !~, ~ estaJd\o, el ¢5.-utd~ m~n.o, no se haU:a. bajCl! las lord~.iIl~ d(: ~m:gur.tJa Qt:ra 3,1i.I~· tidlad de "tal ulPo.. :I"ero.' ,el ,o·rd.~n de 1 •. vida . .ererna i(llS ;super.~o,r

en .s! ill de ] a Vlda tem.pora],~, -

,Et ltein.o.· de D~ .e~ es~j:1cl:aihnent¢ esp'G:ri~lIlal~ 'J' por. ,eso

j'Ii~:Esnh'J !501li o:rdrn iU,1t) es de ieslte :rmn%lido, Y en m.odo a:l~no amenasa a ).05. :r(;~~M 'y :r¢"pUbllcu de Ea.. ,tiel':t-a.. N,fj)'n ,m"'i.~ f~:Mlr'ali~\I'

:II. Enddm,(;M .l:'JI!PJ1WU~ ll!ri rtil~,R ~1!f;I, 81:.", in .1tI!!l) .nm:: ... 3.'

'x:m1i1l"'l;- ~ $.o'rJii,."~1r.'I1fS G.hri.,":filnll.Ir'" '. iIi'. . .

;iI.l 6tt:t:m J~~l"; b,~ m~I·f."&!'iI.cfl"'& 1M; ;PQJ~ci~'1Iit. 1I,~.,3ir.fJ1,

Egt.Da·. [~1£4}., ·Cl.p. Ill.

file la ,OOii),per.aJci~ n~C¢5lafj~ ,en,ire la :ffi'glesi~ 'y e] ~9t3idi;) en Ia I]faruca~' O;m ,iitm'~ il'uerr.o,g:anles sa]ii1l:liO~ a] eru~:jj!eil~.!r'i) die: 'oue,slt'<ilJ :s~gu:nrlo pro!blem~~ el ulodo '12n qJue !e podd!!l! apli ... ~~' aq,'Ile]]os piIi'm,d 'piil)$ :E~[l;!iIU'ta,ble$ ~:I,l!e .d&ren ,la, OO!l:':5it~OD, '!:iii medlo de las a'i,i\entlll:ra~ y vlclsltades de }M rH)d!c~,'cs terrenales,

,ED C$;w fiiLUU.o 1105 .encOTitta:rnil),$ ,it;@(D, '",,:Jim, dbti:nd6u. u~(b ffe(l:Je[lj~e'm.'e~J!t.e per ,~Q.5, 'ile6.1il)'gQs~: la Cl:bti!HJ6f.!! entre '10 que t::Uo.~ tCalifJ!c;a;n (,en $1.1 prop~o ~oca,'bula:~jo.. t.ota,lmenle~ djfe~itli~,t del :m~flJdan.o) de t,~i:r if: hifJ6,~~u'.'" La ··t~i~m't 'q,u!t ~)i;P[~, ,e.omlOo de"b~n 3,p~ka'rse· los ,pr,imcipios gern.ei['~les. en j n,I!t!g!D';: la "":hip6~'Ci51s;". q1£lc ]l!i.lplka, el ~m,vo dle pO~d~mdlade9, e impe:-~ nliOJ::n~N ,p:r.ti.G~iOOi qii,lii:! iYib'eceJ!!: 136- ,cii:"OCL1,miltalllda,$.

La (~j5t:1fici6fi entre h. t,e9~S 'r b, h[,p6t~.5l~!; es m.uy :f.¢~peta~ l;,]e "'I.. desdle' llL1ego~ puede ta,dU~~:~ de !IlW~ mancra 'Yil~ da, &m I¢m.ba:rgo" no erec ~Uill".l: !ten,ga. rakes ~rad]d\()na!lJes. pf,oE'!J:tldas, Y 10, q'U!~: ~mporita, mas: m:n. freeuencla i5ie ,~.ons.trll,l'e in,oonoctament..e" es decir;. se :i:n'~erpfii!l:ta en 1lJ1'.iJ ~ntidQ :U:nivtlco .. Ell'~fl~ ]a; t~;$i~ e~ ronridet'ada c:omo el idttd -eJ idea] ab:~Q'lu:w~. ~'I ~de~l en .si- para la, :BI,p~h;a,ltjQiO d~' los, pl'incl,p.iru; 'f ~L~ :pmquc IIJOO [Q jitf'~ld~i"!! las, cm;;li.mst!:1,ncia$; ;sl1!perlor~ a nuestra l'OhlIlt'3,d reiIJiluDcia;mos a :ilill!pO"n(f ~o impoJJle:mo3, s61(!! illdjfr:teliil\fm,e:nt~ ese ,1d'ea[ Y!lJ![,~,1!) de :a:pHeQd6:f1, de !es pr]n~ elp~hs. .

Una, ;c(n}ll:,epe~dn tall !ii.lliIlf-QCa, no 'ooma mil: ,rue:lilta ~3 're~li .. dad, iptr~[I;sec8~. a~' DJmo t~mpO«l' d ~iS;lil.moead~)t b'n:.;HgiMt dd . t1ieID.,po:, :p.!!)1 i!iUUI! paJ:rre:.~ ]a mismil nodan g,i(!; UIJi ideal a:bsol·IlI.l'Oj un idea] ,en 1St, UJ[!! 'id~~] ~l;ip'f~~m,iXkr.aI, OO~~ '!1i~d~:O, de ,~plir (~f.' it) 'fi"1lili:il:!ir.1' 1:05 pt~nci:pios~, Bncie:rrn, 'una, !ljon'tr;a~~:L{~W~l!. ya que' Q]~]~u:Ler' reali2:ad6n. 0- .ap'lictlid6Ji es ~istei1!diilil "'I ocui'U' ex. E'] [i,<fmpOi~ p!lt ool1tsigi1i.i,of~He,J; ~d: relaclonado .(;.o.!H! ,dc~eT~ mi:n:a.das, oo:ndiciotle!ii b:istorku.. f,ii>J: Oill';], pane .. la oorrespiD'I!·' dli.eilJ!u:: .rl)JniEe,pciolJl dlt 'hi:p6u::s\1S< se nlt-ef'e a 'ii;:ondid,{lirlie~ y ,dr.C:lUl8UUIiCt~.s ~'QI.ns;j.de'rnda8 de 'ulJa :Io:rma 'empJrica y d!~ al

:I v~, :I!I.~~, ~ »t.i: 'r,t~1'Hf ~mJ.i'm',g:J' «I' ~ is, ~~;;;,~',

pu~t.o de ",,:Uta de 10 f'3i(:tlble, OOit'io 81 d clem.po f'!!Jerl 'Oil IcaJ/m (1'(" U(j!s:w.s 'Vje;jO$ en lEI que m.V':mmmli>S qiLle 5'eleCC]otI3r la~: opcrtunid'a.d6 m.:li~ 0 m.en.GS ap~,o~etha bles;. d'e dcmde. m.uIta qu,r.· d titm:po. titl.fjf· on ~.pif:i~d·o y una dime,doD .•. .,. Ia .his~n;rh bum~iIla es1t~. llflltegada .POT pe!t'fo.do~ . .cada, uno de JIOS; eualcs 'posce i&lDa en:ru:.ctura h~ka. pwrtkular l'~ .iPW eede, e>.;:igeu. c~·a.$ fu:n.damefltrrul:'eI det'Jcl'mioadas,. r:eaUdad .ta que ;n:iug~~ n p.trn~dw .poUtko puede o.lvidu ..

,Adtilm~s. ]a; IOo,l:icepcion 'unlvoca de la t'esis y !a.' bDp6tai;; com.por.ta :uti rie"Sg.Q de error" ·ta:nto para e] U:amaG:(; idea.l absr~-

I ..l- d l' 1 .,., t"

UfO,. ,oomo InelUi~IO' " t ~:p.!~m!t" J;O'S ptU1iaplO$;, rom.Q pa.ra l;QS, p.nu~

d.piO! jfimlLll:abJ~ e~ 01, el m(l'do paici.oda~ .. en qll~ J(I\~ .pr.indpi(lil en jn,e.g-o se a.pl:emr.cm en; un ·p~~ad.1J mall 0- l'llleD"J'l'!i :i'deal'ddo: .mW.n·(,ee,~ des:cl~ef..~~ .108 l"¢lai'tividad. de. ,b'Jis; w.r-· J:'tliilS existendale,s. d.eU· .pa.sad:o·p. y coaJ.q'ijjlU ,eojem.pJ:o. oofl:dfig.enu~ que s.>e o.f .. ezca a, !Due.str.a imaginadlm. 1~ iflk~:a:rem03: l3! .a~oI~:H\I·J'ln;:)]me:~ne', Ia h~'fJd.t,~~is.,. 'tIl.fi,e es ij]oom .. pild'M~ ((lilii: esa im:a,g'Cn dd pasado '--dehidol d~esd,e )~¢go .. a. l.a im:piedad de .nue'Str(r· ooll!itgm.po.r.,tnle~, im portu.,a ~:n .aba:ndOO1o ,o~b.ijgado ,de· j(.t;,.

" • , .J\. ~.I· 'L,~ d

.p.r.m!Cjp:ll~S\.. y ·~:ow't.moJ. qille '!l.J;;:Yer. a, e&e ·~viil:l. 000. .cIjiQ illlli!!

oCiIlclrmcl!lli .i:mpert"Elr·ba:bJe~ mien:tt'a:s· p.wclam;allliliO,S. o.t;gUnO$a~ meitu:e: una t~i$ que no p'od~m.Qs. Ilevar ~ cabo, , ';' $.111\'<0 CUMld(I'

b- 'iI ,·W·]·...!I1 ..:I ..I.~ • ]' • 1 '"

0. eenemos .eft pos~. . H.J~I.!J W; J\mponer Pi;)f'8 VJOJe:fa,cla nu~,t'nl!

.01 ..:i 1 ...lL",A· 01 , J ,.

~.m::1g,eiflJ qe'Ji pasal4Y'. q!lte es, otra m.allUeta. ttIIe 1!:n~IC16nar .()i' .pl'.i.n-

cip:LoS :iillm~:ta:bI9~, ~emp:tu;i.i.ndolo$ po.r 'Un! .fi!ti'ltiitsma •

. OispOJ'Jdr.~05 a\e' Uill equ±.po' iiiLtelC\ctua[ m;;b adecUl~dQ; .pa'f.:'" d[oiflJtar .e:l problema iClJaq]~{lI· cumpre.DldamOiJ el geI1'trioo '\i~Iot de !a fiodon ral~j;Q de lao 4n(aJfi:gl~JI' q·ue· :tan g:r~:1il papet.

A' ~ ~' t, • ,.!f, T ,il.~ ..ll_ A' •

eesempena en: ~:a, MttlLtiJSJCiaJ til!e. ~. omi4l ne nq;g]!I10,. nem:pq·t·

que :Iliru ~'Q]lD.q;g~ en . .la .pei'S.P~ti:va. a;n\31~ita.. q. ,ootUlta~ dudnd6n d~ b: pertIJ"l5ct~v.a. UlIllI.vQca. ... No. 'lui;erg, d:ecir .• iii ~.tur.a:t· m;enit~:. q~e t·] s.ignificado. de' ro~ l~'ilir.tci.pm:o$ ;gem!.tide51 que fl.ge'n el pf'o:blelllil3 ,~ea. au~MgtroJ de fOr.ln:R tal que l11dq:u.ie:ra:n. en ;fa c.urm <dd dempQ !DO ~ que R~~va, $ig:Elilicadlji~~. reempht.

lim .

. Pot ool!lsi'guieate,l' .di.remo·s,.. t~s.tlm:m~nd'o mu.y brevemltD'l'e Ie que I~x.igi:rl~ un dU'ltt3ldlo· all!Lliisi!Si h1.s~6:rjro :q.: ,que' ;btl'~~ ;1!l]Ui. e:~4;lita $4'1"4:,. [a eillIJiil: de 13 Ct:l:5dandad Inediie1ila~~ C!ifa(;ter~da F:r.i:nd·pa]me;tUiil!·, po'r 'tina ~rte •. pOI" eJ heche de qtU~ .113 un[cbd. d~ Ia £: era un ;r.eqtl.is..:i'to pf..evio. p,;ara ta UJl.tidal! poUUm, r que ei ajm'll~n ff·tUl(Jamen trd era ])a, IlInid:ad del euerpo Sl)){':i3l[-,Io d~' naIi:.Un~lf~.m· ~Hciw-r-.e.Hg,ioo3.,., ·0 sea b. Ttj,~bUCd: C'l~'YjJ'#~n4 n,.

J' "..!I' .d'~'" ..J' "'.;[' .• i J f

Y .PO( o'l:ra. parte, _:III iIAJI.,ea; L,,,,,.djJlJ~.nan.le' Y l!;!,ulI;dnUrn ee :lI! ·~:uerza .

. 0. for~:d~a a.1 5micio de Ia j~5tidEi.. M l~. edad ;5acra~ Jos ;p-rill"',p.irnl que. ,es:tamos m.n8i.dSJ'al1do se iitpljca:bi;Ult, !'UndaMtntal~ ;rr.entej. e:n ~am.inO!!i (]e-J pod';et: socia.J. de· 1.1, Igle~.~3: Ia sllipe-rwr' ,d.t.gi.1:~d3d de la Ig~esi'il (e-s dedr. el ,p~ri:ndr]o) tla;na .. ~~ meti:io. de l"ea~i:raci6:n ·~'n ;5~ pode.r 5up.erio;r s{libt"e' eI prbildpe (es docirj ~~ afJi¢~ll:wll)~ lJ come ifuuntmtej. ~. podie.r. poJitkQ· d~J ,~i:If'O' lmper'io· 'f de :t~5, reyes et:a lin} ins:tl'1ument~ ;pan .Ios objetiv.(05i C8r~rti:[tAaJe$ il."te :la, .J'gJf'.si;a~. Por este am.i;l1l.J.) , 1a 19le.da .. ilnt,m;a.b~ ~~ Hbtttad ,d.¢~ e:sp.h:itu Irente .il l~ im.pJaatbtUdad d(l~J' potter ltmpO'r.:d. ]~e.gai'l:~ 3 .im.PQ~u::r.k' ill. ~..ste ~are$ :restll:'iltd';jJ,(iJ:f5' W~~I la Tr:eg~a de n ~oa. No ohriid:emO$" :adema5\j que en b. .!dad . M edla Ii{!l' s6Jo no se JQgt6 .Ia 'lQ.13& d,if:eI''euciado]'li ,d!el: (ue1fl?O

I,· 11\ .,. '111" I'

.PO .1;t~lm tCOitI:O· ltitll.l, smo que']:i !""es,]a lU1io'O fjlJe" su.p~]r por m

d I"·" ~ ..!I'.~ • ", 1.

cue~}'!i;i muntr(l&l1s, I .f:. ICU~iIlCla$ 'en ti o.rwu::1'.iJ CJI'I;!l.~~. ]l-Qrque ,est~.Illi:iJ

d\i·~:nd(ii fQ;rmS! iIli una ch,·.liIbltd6n en ~U. propla 'JniltTj2~ tmdCfi~ dose cargo de div~1"'5~s .fu~il:wr.llet )' ~poll!.saJb.m(lja.da <OOrfiei-·

:10 ,1:Jem. :n 1!!ttD1r1ll(i3me' hntp:d.

n j';(fflr:i Co!JIlflri\iE~ ~ruM.iI."~~: (iOW'm'm~t.A:,il' .1i'~~m.r.tl1. (Jf 1i~nay~ ~ ·dd)t~.iiIi 'I~O:i' ~i'rn·m. (it ,chi C!i1th¢f,,· T.h~(;ll~gi€til~' S!:iI!;il!l'.'J.I ,;;1 ... ·m~. rit'R, 194fl1~ fiP. !iiji..Jii7.

La edad m.odler.na :Dill, es ,lI'Jl!ua~ tS~JilO see-u]arr. m ,o~r.d,ef.ll d:,e Ia dvBh::a..cion t.enes.tte ., d,e 1;1; $Ctf;.iOOOild '~mporar hla Q!:rt¢n~.e,kl' UiiU!a: compl~t31 d:i.Eer,en(']a!l:io.n }" p~ena aUito:nQn1.~, u.. cosa iIlO'rm:d ,en !d.)' e1r,jgid~ per la 'I;Hs;~ine.i6m e~r1Ullgtl:k~ so:br..e le q~:e es de 0'.105 l" ~o' que es del cesar. ,Pero ese proeeso fii;:!l'lm:lL~, ~$t,:"Uvo ,:a:,'~m?'3~~d,(ijo .~y £~e de.sv,i::rtU3do-,pO:l" ([1{-ro ,p.ro';eao de agre8~~o, y e~:{spu;~G als.brn:te~'w' exa:c:etIimdo.:. qige ('1i)Jlditly6 po.r '[If'eJmza:r ,a nJ~ 'f . ~I E1f.':ugdliat de la esfraa; de. bl. vida po;,~~,ti~, 'f Joci~]' La" ool~lIe(~eno!~ d~ C'st:Qi Ia podf1l~QS oontr:mp.lar' hoy 'it]), 'e,,1 ,!ltemmo teocr~,tlOO del 'EJ.!liOdl) ~i!.ndM'a.

'. ~nrtflQ\; ,aq:ll'.el!o! m.stian'Os" qUie C(iilll~lp'Jan el hatl.u'O V esperalJ! -.3,'U]tque sea a largg :t~.rmin.Q. ...... una fJltmfl'\ra o;tsd.~:f!:(b.d, 11113, nueva ci\'iHzaoon It!1spfrada pot' el a]5tm.:J!ll!bmo .. ~be:~'

qu' •• ",;,]. d :1\., '1 ..I

_" ,rz .... ' munoe ,ua OOflCI.lJilAO con lla! natW'ruictid, Volun:tada

o :m'Vab~;n:t~riaDign:te:, ]O~ estado.s, ~tin ,fotzOi'dos, ,a d:eddlrse pOl' '~' co.~tr,~ ,e} Ey;u~g,e]J~;. :re~d:r~n q,u.e lillSpfUN' eil d ~pll-lltll t?~al~f.al-~ 0 _en: _,d cl',asUani$IUo")-~ Sa:b.en q1lJ€' !!lnll ,QuevtiJ dvi· jJz.~,C~:o.fi lDlSp:t[,a:da, en· ,eI ttistiailli'$mo~, $,i, y ,CUlanOO' Be descartoU1C' tn ,1:3, ,histo.da.j liD :5el'i,i' en ntodo ,a~gJlIlo.,· u.n RtQmO ill, Ii Edad ~!ed~ .. ,. ,.'s_ifilO-. um, inte.liJ:llo ,~~:ptcatOlOO'~ dJSitin:to de lQgrar ',q~~e. J~, l~:ad~;F:a, de k'5, eli1liIl,gebot ;pen~tl'S r:-a,iP~idam..ent~ en Ia <:xis, t'e,nCJ.3, tet'n,pOl":ld. Dkh'Oi ,~filSdan,os, c:ree,rl que ,~1. objetivo (le esa ~~eva tpoca seri ,reha ~nl~:ra al !hooibre ,en D.ios 'I a trit\\,,~~ de ~~O'S~, r no separado de jl, ''fj q,u.,e- se :PToti'llJ,dri, la ~nt,i:· fieaCJ~, .. de la ,vida: s,eada:t'~ ~ero1t teN qus dit&:ci6n, ,p;ued')!! ~onte~,]r.,~e es~~~ A ,lTIIl ,~t£nderJi TOe$, clinia;n,QI de q'ue .ha;Mo. ba~an de 'ills,r,aJ!:Jlf'Ca" "i ,desarroUH' Una; filnsO'fl~ ;lI3Diiil de' la kis.-rorJa~ moo~3,a:s{ ,como separCat dd genu:inQ cerrer d,e[ 'dem;. pg" ,r;te,[ gmimilQ pr-;ogr.es(J de i'a ronciel1cia }' chilizad6n lllu,ma"

: ,~~~3i~~:tc, iQflI;i'll5p!~ h m;;i_[J~ _irlMl IJ~., ~1I, .rt~ '(l'Q!f-o,!\\CSI., um~ md~~~i):~~ ",b~, ,~~~1nB . lID. ,.~.tJ:i:3~ifjfD" ED I~]~ mefNCLl tg,; D~diei I('~ f",r::l:~ r.t!i.m p.a;fa dS!~ftill!' iiliJl]!i~1 l"l:llc' 'C'm: fCa!~d~d "'~"""Ili II ;0-

~~~~C:l~.i~. "1,' . - - -,; _........ ,!.!J

if, .QtI'~ &t'J~, m ~ p-:!~i~ ~, '1. d~m~'nio.

'. _ , 11. ~rtB~ fl:l!!estr;a i[)b:If~ '7'J1C' ~j.gl.l'll af ,litem <it_ jlj,ti.~f\21 'L ... ' . (Ii - lOft. Cfuiilrl:ei ,~jlJ.n=-!i. ,Sg,Di!l~ J,~i.8l~ j:i. 2~. <I1U1 " fiW

naSi ]!l)$ :MotUf-ItrOO ~ qtU~ ]0' fllJ~::1lon de'\'o:rand,,~, 'f las I~:t:i:dt[ol._'all, qu'e' !ta.mbien £ff~:I:J, entr,e' e,~ ldbill• Y q'e'~ J\ome'ntan h~ yicios -de ]11) e,p!Jca. Pa[r:a, co.n.cebir' 'IHU':S,U'81 i,mil~eil liLis,!ii6r~ca

,_, ... ,_"'iii". !jj1' 'I'" q-' ue ,.m, .l;~ ,"~;Iil-ar I:!!Vli!Str.3, emJOC:i\1t ,heinO'S, de: de-

[,(h .• '_','" UI!- :J ~.... " _.... J: -. IW.. .".,Y ...... ' ,u, ..

:!~r~llair r tens en,' We:n.t3..t ,foMO ue :r,n,olru:' ~;I(~W~i1dtd de :re{e'~

I'tnda.. ]a;s caractJerilltirns b'si~s, 'tfpicas. 'q;~.e de.bnCfi a 1=:11 ,1;l5:tt'1!ICuna e8e'n.cial tie 'fJlU~!:t05, tfetn,pOO~ 0', ,en otras I~i)htiihi:u" ,La,

t:xIS.4'.e:lillcia Y 1tctlv,idad de Ia COO!iluili.dad li!:~'i~:~,~~ ", , . , ..

ComQ. '~ .aljt,. d dim a hii>uh:r.ioo de_l~, cl.YJh.taaoo m~de.n13~

'll OORI:raposici6n, at, 111 ci1!!iU~att6n, :rnediev-al,. iSe citr.a~l!er!1~. pii)g;~.

~:I u,~ <ea, 'Una, mm~tlid,o~ H]~i.Ca.:~ 0. ~'seclilar' Y, 'flO. '. Qcr~' " D'e

ttm ]adn,jo 1;, idea I~ir.i~m~($l dt1l;OOl!f.iJI!'lite :M' ~ .1a d,e f:ue:na II) r'Q~ta-kza al servic.io de ra jiUstitilaJ sAifltF mi9 b:iem ]a de' ,oonqUl$~a;, dr [a' [ibertad 'Y :rcaUzac.16[1j de. La dig(!l,id:l!ldl, bl[tl'tii:t'lla.~ De 'Q~:'

,r:::l :r-equer{mienlO :r,adi!cal 'pa!t'a, U!fl!iI; Pl'i'l;i:t~~, ,. ,S3lrlii coo.~f.:a,c,o.i\Ii e1i'tre -la 19le~ii '''I el 'CUlel1'0 ,p~Uiioo) NO, ,e'$ ]a u~il,~arn de _ U:~' cm~rpo l?o]hi'~lo:~dtgio~Q;' :~~o; ]~' r,;~publiC"a, ,~~~~3.mu]~,~~, l~a 'Edia;d Merua.. :smo la un!IJd:lid, 'mlls,ma, ~e la, P¢f$'Qllil .hun:H!i:~~"

dD!lu]t~!i:lea&nte 'mirm1m-o del ,cuerpo ,poUtko. y de la: 19l~,s~a,.

5'~ se ~dhieTe' j:, ella Ub:reme!fl!le .• La u'oid!ilicll reIigim'a, l1i,Q ¢.~ ilin r:eqtmidto 'pte'"r.io 'para, ]~ u[lJiciad, :PO:~:~d~~ Y' lo~ ,h'Q;rll1ln~_,~,£~~,tQ$

a di:Y"!a[';so.s ,cr'roo~ r.dtglt).SOS. '0 no', u.ef.lle:n que oo.mpu[lI' y n~~ baj:3il" 5o'b'le e~ ,uJiismO 'b]en. pol1t.ioo ,oomiinf.' (10 temp~al. D\on~ ,e] '.ihcmbl'e' meclli,e~wl'" i COmo dijo ifl~, padre' CQitl.r~ilfl1 Murray )io,. '~.mJltr6. en, ,el e-s<udo tel estad,(ii de tr.tWn,c-cs.) para mn,vertin~' . en ,"clibldwJ.~fiQu a travis, de Ia J:gl,esia y ,pm" ser mi~bf.io.,!il.e' ell.a~ d h.ombre de 'h_,CiJ e.!l un. ducladaM' OOD liodoo ,sus der.ed1o,Q

dYlcOS ,su 0 n~ miembro de ]11. I~~~a··. ' ..

De 10. ,toal ~e d1(.,'dva~n dI'N~TS;!JS, co(tuecl1!enci.aI,; 'prim1E!r:.a: el'

PQds. polhicD 'DQ es d br:u» se:ca]:a;T,l' ,~l pooor- :ei'p:lr'im~j

:II MOI:II;A'V" ~ dlil_dil. p. .51. _'-. " ." ~ . " .' ""

:5.1' SlJbH' !. t'U~u.1Il d.c'1 ··biilZO aci:i,iiliU" VeR!C ~EF.~ ,r. ,.r,lll.¥ i!i.~

J'~r.l1.t: hllt'.tI:r!'li. PP": 2: .. ·9. :'Ii ~1.2ti.. :P!.:oo . JiI(1~ne" ,mil! :p;;t~~9. ~1!J.i[!' ;. 3J :Frr~' ~OOft4i.diil ''''rCwi'dr llil, b'1li3!W ~~I~i1iir"" 'i:Ji gt.""_ a., iL~, lCf af,iiIi~ pay,il_ iJiilpii'n;E[',

~I'.I, dt.l~:l!ll' dJCUilHl!lIlCill.1i if:'dlllti,'VU: 1Ii~, .ori!~ !p~I;i;~ yes' ,~nllW' ttlmpo

. ,e! peeler poU'doo es ~'rorwm~i e if.ljd~p~iUe:ri~ d~trQ de Sti pr,opla ~('e'f~; segu,n:cW9: ha q'~}edado ;r.e~Q'ido o(U'DO' un: dog .. Rl1~, .b~ko Ia i;gua Idad d~e ood~ los ,DlImembro.s del cuetpe poU'",

. .' '~ . j'. .".l,~'

IUD); ~.erce.ro:: .s.~ rre~IiJDiQ.4;C· :1gl.l~tJ:I:ne'nl;c n ,~m,.po.r(tlIH:l;a, ue .I.:':U

f,Qe.na;s., bUer'!1as que ,:u:!tilan, eill ,Ia pc-rsonaUd:l.d, b't1ma:i:l~. 'lf11 1 ron tra:poski'on a las .fuel.ails exterlliiliS ,i'e 1s: ,«.teKiOJiI,: )3 Jibe.r~ lZl.n de fa oofu;:i,etilc]a :inrlh,r~'d:I;I:i!i r ,t'On 'f;¢.5:p.e,eto. i!I~ e.stadQ: e] :ax~om~ '~'ue 'siempr.-e enst;lIlo ,Ill 19'1es:ja ,C.udlka... 'pef.'~ qUie ,de.sde.'~ ml.l!f,On reye$ 'y fl'dmld.p.e$ del pasado--- de que 13 fe [}O se puooe :iiiilPQ'.f:i€!E POl" Ia t;uer:u;.lili Tad;(tI:5, estQS a~-e'ni))S S!C it!lll (OR'It,erdoo:,. m3~ e''''pHt'",i:tafiumt~ 'Q'u,e. :Il!lllncaJi en .caud3la:e~;decisi V-O$ de lit el .. "iH~~tdQn, 'y hay. 'qu~e' pone-dOcs muy de. .rel1~'¢ $:.I q1Li~em~ eseapar i!Il ')0& POOt(!5, pdi:g.--os, ~e 1~ pen.~.n.i:6Jl1 (lei, !CUie'tPJ.' .5ocifd J dt:'J totnl~~lIrismo esla!la:l: CiJlal"tQ:' ~~ ~l>a d:tsarroUaii:\ln ~r.t~ ,con .. genda :r,az:on3daji 311 m,ellOs: en 3Q1ueJla8 p3!1:'lta litd mn~do d:~ \'i.iJZ300 en, d~nde se ~'precia too~ida e1 atnQt, por .~:a, Ubett~d '-y que va <en! n:rlmcnt,o' aJ:~:i1 kII' mas ,llmens'uda $e haUilIi la Ub ee tad ..... , C1S~ l'e!5pett.o al ,heClIO de ,que nada pone mas en peHg,rQ .. taliliO ,a1 bie-n. oo.m.un ,d~' ta ciudad tmen;d ~.o Hi .los: inte'J!e5es ,sup!r::1:tem:po:rale5 de la, ~e:rdill;d en J~5; me1ll res. humanas, qille un d~biHunni.~:n:tQ, y q'tJlte bt3]1 ta,mjeJJlt'li'-l ,de ,Io;s resone~ i:l'ltt'I'" a~ de' ta oo,nidieruo:ia.. ,\La wn'ltienda «,-mutl .ha CfJmprefllwdo. t~uubiiin, qllJj¢ Ia N:hertad de. In:vesdga.dd.lll. a:Yn ron: ritsgo de' er:irO'f ~ es ia, oondlci6n, !normal del. hom,b'l'e pa:r~ alcamar Ii! ~"e.rdad,. de 'm)!'JdIJ' qille esa Ube.rtad de bigKat a Di(l!S cle Ia ,maIIlC,fa que ptdiera ~I" para aqud~Q$ eCllucad~Qs. en la ignaratl" cia 0 :sem:ip;r:ar.tt'-ta de tI" el requJ:siw lliM.ma] .para, p('uf,~r.

nl. 1Ii.1lla ,Cf:~pCi.fk.f6!:1, 'CB:'n(.oiiitca f,t'JaclooulI~t, mo. i0I m!.em f:J~; doe. T~: [gtB~il\, ~i:gl'lilficBl 3.I(go ,po:r. ;OO:l1np~ltI ,dl'f)C'.!"C~H~, d'iiJ:, Olm¢(!,p[fl; d'tI!, Q~?d;{!li'". pofif~~Jm OOJl'llQ ~rn~ Q' ,it1Uf,U:Jl1,~n~o :M:CID]~iJ" ,d~ ,m,a, Ig1csiJll. .Ern ~ma, :SiJE:lOO3t~ pli!jn¥~as;~a <!5i ~ff~.:tllmi!::ru'c I!IMEI1:1i_Q ~ue lias ,tqt~diD~tC~ lP~nJ c.tl]'n~ d'c .• , t1:r!' fU.:rlP"'l' a~HOOlJtr.!(Ii ,~~tl1l' :s:aii1'.fi~~di:!i5: pDli' ~!I ley .:u,~.a. desde l~l P,([OlllQ :p'lUl11:!) (iI~ vL!ta, dc' ~'S3: tmits:JWIi~ .!M!Ic:lroad d\fU" e~D. stin ellJl jltl,ggD, ID&I in~:e~~ ldel b:j~~ OO'D'U~ [11.,

Uj, V~liR! J~ L'~~w d"~ 'Ver!;;r. lJi1'(~'i.", pp. ~l-&l.

'.1

.... ,~.' l,;a U" ·~h

las :nOt,(\!'I;I!i.$ Y pY.moplOS :r.e~;atl,'IIos. a eeeen :r!OuuO) 'Y :5O(:1!aJ~ '. ,;!

d~ ejell'cer13:s, l'IJ, Igles,iJa. de U1l3!. fgrma ~U}]"e 'Y !(Ij~t6niijlmaf. 'Y' cuanQt;, la, aJ:tlIto.ddad roM,al :£'!!mue:ve Ubt"e.m.e~:Jt¢ [a cOrilcitncIa humana en ,t\lda, C35i!l p>artitu~;a:r eJ) e.l q1fl!e Ire .ba.Ua, en )'ltilfg:i'3' ~Jgt\n luteres. €s.p:htitUld $l~pei['i,l]:r,~ 'En:wlJlce!: 13, s;uperiar d,ig-' 'ili:idiul ''j' :21,U:llo.ddad de' l~ 19les[:a ~ ,~l'l~I)Ud~.nQ' p~r virtud

d 'N.~ • . ., rA' l,;a,· ",! '" -.!Ii

, e ,Lei. ooi;!X'CIIm. €Je'li'C!!Y,a, pot' e_ pouer (::l,\,lilL, ,U!I'.I!O' ell v:iJtlU~ ne

la lUI C$,p:i!l'ltillal q~ ,d~r,nma. sabre las ,alm.351 de 10$ c.iud:J!d:i~ nos .. que de\ben In.zpr' l:ilb:rement,e. de !l!:cu.erdo 'COli, !SUi co:nden.·, cia :pel'5.0:i:1~t~ sC)b"f.tee c~da ~'n.4\ de. ,!las: (IlI.estlooe!) rea~ativ.ill!s' 81 bl~n co1mu,n .. J)ta. 1'0r:ma d.e Uev.-a'li" a, deClt» la, primracla. de Io e&pititBfi.'illt 'puede ve~,se 'l¥(lint:r~rr~5t~dla ]Jo"", ,fl'] rnt50 de .ailid6n op'U}es~ to ek,gido por. 'D'~as c.iu)c1a;da:b'tO$ (~J qUl,1e ji:M3.:s exJfd:ib 11m CII,~ mino it~JaIJble) ,. PC'liO,. ;~un lie:ndo 1Q mi5mo:. pi,3Jre:ce lDucli,(i mis segura a ,1a. ~ilrga ,q:ue los mOOl,os. ~lte'bid~s en te:l:'minu:.1oS de iPooe:r es;tata[, "'j lJ]1;;:iipifi(:S!ta de. l1:!Il modo ma.! ,claro la Inxt'-.. tlid:',)' IPIIl!r.eza: de ]0 e.sp4rhual .. ,1P00rq:u~ lo es.pfritual ~o ro~.t:fa,~ oblipd6n :algul'lii. eon e1 'Draw' :s.e.culiilit\ ,st~pf'e ,dis,]:luesto a. logr~r ]a preitm.d,m:,s~fida" )" no dene' que ar,r.,anCil:fSe :t1tb ;0 'me.n.os, d.olo:ro"5;;une.!i'~ del :abr1tm C'NiC~,vame]l'we pCideroso del ~HLd.o" qu.~ nuw!ca s:i"e.~J' :it nu!l![lJlfi$ que e.s.~!rltl, ~t~ &cnido.

No Qh[d.emiP.s ~ qtl!!1;' CO:flStltUiye el ,siguo e.selilidal 'Y' pro-pie-, dad de Ia su.per1oddad. Un agm~e: wperio"i:' nD es:&a '~()I1IHn;il!do, (ii, eooe.rra.dQ gn. s.:l m]l!·J]lQ;. !Slin.ii) cfl!ie inaoij';ilJ, esdmll;lt~ 'b~~ i~It.r.,m9' 1 en;trgias de 'ott(IiS a:lil:entes, -loduso, ,tlU.t6DQ',mos eo $J'1LI. 'es.:':era :pec1Iitit1i"-- qiUJf: orupan lim PU(ls,to m,e:o~ (:'levado' em b. esrnla

, • :....... - ]. j' • -

del Bel'., !Ali W:'perwTW~hA. ;ltJ\I'F' liL~' una e'l!i.,er,gil:a 'Penelt:lITdl!l:1l~ y ,fl: ..

vjI~~il:lJte, La :muestra :mm'sma de 12 s1lIp.er,i.grid::'!ld de: :Iili 1,g:~esii3J es if'l pjder 'Q),oul ,ron el esal ~[lOuy.e vi,taJmmte~ p~netta

2! "P"Ol' :tTlt'dm~'o, ,d~' clM~!!4i:ubl!i'. qj~ (.'Ol!I!I.Kmtf,!, lUn-ool,lI!nl:iI!' m :SIJi d'fK~r~na: ''[ ~u, ~:Yf' "J' q'll!(!, :J~i~IBmo ~[' ~u Ubr,~ oo:m;enl'!IDienl\..'I!i. -d]rig~ 'iil r;OOiii.e'liQ de; iii, g;m(Ji,.t, 131 ,1Jl;I.'oi3!!.do, UIC& llld.roctiUDCIIJ~C 1& 'I,'.da lllC I~ cL!J.d5i!1o ~. ~ilU~ ~ t'fiB,'I,l~ c~ ~li.~OO p;r,~ d!!; '1E!l_ ci;mdiid, ~~ dc' ~~~ '~~3r~ diit!'~ iI;i)~1:! ~fL'ldlll1. J.ooucGtil_,nc- iii, IiI ;mi~M,1!I !liQJ;ifeWQ~ ,~, ki, liK~

l!tla" , (iM!\.1iI.J1Vi,Y" 6b~ oi!;il.od;J. 'P,' 1!)

.'

..

·.18!:

J .4d:::Q U IS 1Il A.Ill T. 1..1 N

'.,

'Y' e~dm:tlla. oomo., un ferme.fi~ C5pjritmi!l~ Iii! exjs,'f'¢n:·d~ t.em:po-. .ral y a:.as ]gtmm!ltS· lene.rg.~·a;s. de ~. n:!lt:tlole.za_!; basta trlt:ns:.po:rt:ul:a;.s ,i: un :!Ii.i"'e9· tltli!s, pede«:o y ,devad'.o dentm de su pit'O.pi.Q. o.rdef1~., en ese tliiismii) orden de.~· m.~:nd.o :r de: Ia vida diE' Ia ci1fUiza.,ci·ol1;.; den:u-o del (]iI~1 el iCUupo .politico es :5t!lpremame:n.te loiilJlt6:nOIUlQ'. y. no Qb8.t~rue~. h:d.edo:r COD; respecw ,a;~ erden ~pjrhuiiJ y d~ hu: oosas qllle SIi:i'l!i de l;a, vida: eierna, EstQ es, e:xaotam~n t·e. 10 ·qwe· d lfS'Ulld!'J;i1 :a:~sO:I!g:tjst:a {II tl!)t31titario (2$.1 ~J! ,em el :rei:nQ int.eieflii,UI:J!t. la filo.!.o:fJa n,ei~Ofl>aUS'~.) R: hie.pll t~rl,~zme.mlte a aldmi ir." ind:uso ,~Uiando p.rodam IJO: .r.($pBtar h. i:iJ)e't~d f"~li~Qsa (e:neerra:ndo ,I la rieUgl60 en su propia. ~.ffft tcle.stia1., y. pr(lihi~ 'bi rim.iole ¢oda :iit.1'!Lhl·encia ten. .til Vidal. t.'C:rn:.ii1·.a~ ,(iODlO si fY'cr.a. po.~mbl.e bn,p.eiiir· ql1tt! e1 ddCt ,ml"ja:r,3. lhl.'v.ia a. Ia dena 0. br,iUa:r-a $Q.bre ella.) .. 'ero eno, -=-:13 v';"'ifica nte .. In.tlfLI~tl,d~a ~ :13 1:g~e,s~:a 'y e:I E:'!i'an.ge~io $(Iibre las lCO!iM del mll;i!i':u!@>--, es, pot el wI1U:'<i1r~'Q~ 10 Que aLi rea] ! gefil·u:i:J.lamel1~ .pt,ii'n,ti~do ea un ~i'po' de' dv.i'Uudrut ttisdafl~.· y U~ !'esdloi; de rdado:E1Ilel enue b, 19io- 8m y. el estado, C'C1!mD las ;qu..e ,ie\'Ii!ll:l(gQs a~'RitiDLtldlii)i .

En ~iS-te' P"~]i'to qUlisi.era, o~eiLV,iU' que b. ioco:r.rida. nse '''';e:1 ,probieml ent.~ la .lgJed:a "'f e;j Edado·- t5 ambigua ·eD cjerta m¢cUdai porq'llJt (rnO:U es ,e] ~ignU.kadol de 1a paJa:bra. ,edadot ,"ubo lIin !tLempo en: qUii! ]81 til!eda tU;YQ qu.e b,a:bmela~ 001'1 .i(ll .fieyes· de ]a, C'rut:tan.d~d. 'Y los emperadores 8~l".m~nioo.5. IHiUOP un tre~po en: qJue la 19Jesia. ·tu:VQ· qUle hal.l~Ias. ·[:on .1Q\S1 J'ej\u a:b:sohrros .•. ~.u!f'O eon .~'o.s· mo.de.t1:ul'.!l es·lt3do5! ~:bso.!u:lO$ '(rut' aJ1l';" mmba~ SB er.t~idiides F-n;ofia~.es, 01 ,su.pf.ap--exBo.Ball:e5: que ~o.he;r~· :[}~l~itl1 iIlI CU~O .polhko ~e.me ,a.1Tjb~" HQy tiene ,q:~e ~ntem.·' dmtlrus ·c,on est,adw l·otaUurdO$ q:uJ1i:!! .POf :But p:ropia ·m'u!itlll~lez:l. h~n. ·dIe pe.~gllJtrl:!l. 0 (on e$t;3d~ demoaad("cOSi :wda'\li:a: eQ1'l6- datOs, oon .i(K5 .res.m,duos de.l .pa;sad'o .. q'l!le ne SIlben: exac~melne

ill ,,~ J!I:I~ ,t.'Btl'- ifu "~:!-e- '"ClI!fflI~ :pp.. lH4l',

J.A C'Q v IS :&f,~Rri! A:U"!l

denl~~tic1lt} ¢! mi'~ pfJDdp£~ gU,p:mmll) bit de ,~ ,~omp'lem,.£lr:tta:clo pOt. t,] dlf'he'l' q~e lie' i:nCIIDlbc ,a[ ,f:H.]iI!'M~. r oobnn:

V,I~_ 'Y ~bJi,~to:r]ed!iid ,:pw su. pro_pia, (o:n}~.ie[tci~"" pot ,ta vob.JN,. lad die (j;;Pi'eQ:iT Y ~dO'plta!r' ~o:m(ii Ia :norma IniO',h] l!!'!!spitr,:iLdora ,Y 3d.ara'~Iu:ja de' ,5Y:, vida social }" ,pO,UtL_(;a _k~' q,lJ.IE lel p~ib[Q,j ~ J~, c:mdo;l}dau,w" esuman "i'us' ¢j ]a, :!i:ut~ntka !,(li,giwL De ,estji:! ~,.,_'rodo ,d,e'pe-Jil,der-a~, 'e<n la p:tiic"]~, de ,~:o ~~e c-] ,ptliebro crea h5J,temente ,etli mtldenc~~,,: y de la, ]~]:tef,lad 3,bs.6:hu:a, de eJlseiiar f precl.icar- ia, palabra, ,~t'.'_ ,D,ios" q1;l( es cl derl~Cihfi) ,ful);; danrelua[ d~ 1a; ,Igltes;[;;t y 'qu_e ~Dd)i~Jl ]~ neeeslta el ,piHJZbJo pam, Ia tnl$cfue(fa de .It 'v~a;d; y del, gr,ad.o de eficacia ~~ el __ ~~[ ~os ~lo~'~[1lhrQ9; _ d.e' _]a iITgJr.tsia", clb,i,goJ. ,0 ,s.e8"Jilrf~ die'.tl, l~tunQ[lJiI!~' real de SoU, f:e v:lYi; r ,~e~ E$plriittl, ,de' nios .. ,

., ,Ern. una 1IIUIf!~!I!I, dv.i~]Z~c:i&D ,In:spirad~, :por' el Cri!i:t]aJr,tir.!~I).~ :n ,~l OOefpo piU']h.ico ,!la, de ,s~d:r eI 'e9>U"mit)]o ,d.e~ la ]eo:vadlllf,a, ~r:tgt]lc~ !E!11 SU ¢lds,te-.n.da te~,po-.rn~j sed. p~:ge ,~, crj~itj3' 11Q:5. ,~o4f.~n~, OOI1l]t). .0 om bres Hmes, babbr.iid\o' a hombres n'bJf.,e~ R'!i"l'v.il'" 'eti! el ,pue,bto 1'080 ~, m.e.n;liieD, tt:L~o'1ucirn~s ~tlJtilii!l!i~tltm

. r estn!!ctlLlt,jJJ!j: ,OOO\F"a!r!ll~ Cd8Ha:~o.s, eJ1!c~rn.:aillM IitJl. ]a :hi~to:f.j:;1 de ~;u ,naocio-nfS _ macidas, de l~ lfLeja Crjsdi!Jj]rlad~, y ~rsua.d]ir' ~I pueblo, 0 ,3. Eli!: ffii:.ij,YOX'ja de eJ~, ,I(fe' Ia ver-rlad: de l~ fe Ic.rJsnj':;]na., e ;Ii] m~Il\~, de La, 'v,:ilj~: de: b. filoso,{-fa ,sO(j~] y poJi:rica, de.l u.i-itia:IiI.~_o.

191

U:rl: cU(:-rpo po.H:~j'ro j11l~~r,i!Jd:Q at'ht~!'I:iDi:li:mrn:~:; U'M mi:::i~dad. -real 'j" \?h:ilimiBnte crfu;d.~.n;aj' eN, ,.irtllJir;:]! del lll]JimlO ~p~tj:l-u., de q~lJe e.U:iif,ia ,a:[ljLIIt1)~da, y que oorri.!figu:ra:tb: su esttu;i'UH,. =-('.i diglima.s, :m~jo:r~, U]TJ;a, ,50decl'ad. evangtii~OO~Jle' ~tistiiu·i1;a,! t,'IDlI,. dd~ ~-u ,mo~J:i:dad, sod'a] r po:Il.~~~ :nI, 'l'>0fii.~, (.(t:l1!Oepci6n ~, b: jtl5;[jda.J ,. tEe ,aa ~,:umg;r:ad. ('J~k~ d~ la, tare'a ("(i(rnro:n;.:del bffie]l

oomu:n 'y d~J ,P3:'{t!greso y dviliza.cMIIJi JH.UD!a.OO9~ ''!/lvam~l>e att:d,ga,~s en ]a {ioil1cie~d::l!, ,ah:~i'~iil:i. 51 !a!IIJi:!l!li~am05 ahon un. ]],1.lt1,\liJi, problema!, panim]a:rm,L}tlt:e' mmp1~cadol!< que, ,Se :reJ~clo~a, ~

'I~ ~'O:d$d~d '~empol"aJ~, 'en su pr.op~o QM.CIiL ,''f' ~lstenda~,_ Y. £lOO su ,~,'egisbd6n~ pcdemos pt'~gu'U'~:ritl~ i!J:i1e.- c:I.~$e: de i!10{JOll.'~S ponru:i~, en, Ju~ eM3, legu~bdl6n rua~dlo ,Se ~ Icg~~e,,,,a, 10$ ai5~n~ t.oo,~de: ]~ ("(J~ci.¢nd:iJ, ;0 aJ las, cu.esdon£is qjUi!: afe;;:_:t.ul d!m:reC!til!me'n~e a 16~ eredes J normss ~er5Q:~;~!e:5 .. ~~ ~rn!i). a ]a ley ,civil: ~ ::~l~:

R5peC~i,) :he mO·:) ,de mantener e~, ,a,~,[eno- de q;ue b leg~d8:i1:ili6~ :d\~ la $Or.::i1e(ljad cris·tiailla a qUE' ]]00 Jief£r.~mm ~1~.m,~5 rodda, Hi deberla ,~,p-Tol1l8r' ana W'ijd.i;.Ije~a 'O~f.i:~f,ia ,!).'~ ~.er.e~~(\I; ~"rru.~";3]. AI mismo ti~'ff~'POJi debeesos OO'JU,J,Wendle]" qJue tid tt;:,gul!Jcii6t!! :p-o clid a, r deber~'a, fMT,m.~ ~i~ eiertas ooll_thid~. ,~u~. se __ ~,~~,.t"~~'Bft eo a~giUi[iia mooid!a de'l derecho naeura], CU;iUldo .la. ~xil;l;l'ubi,_C.~OO pOit la ];e-y de &r,e -0 ,aqu.'fli F(l'OOOd!1l1" .fuiefll en pe:r~JmC'H)' de'l bte~ Wm~[Ij.!' SeR ,pOI'q]ue UL't ,p[{Ji:bib~d6Ji1. nO oonc.otda:ta 00']1, el ii:1:J. d~go ~tEoo de las oo~unid:..des de ci!llda,riano$ . OJ'fa ,i;em,~:tiid, _,ijJ :Ia, nad6n r ri-del~dadJ a SlJ. or~do rn,Q[~]~ pOl' ,~m,pe:r.1ecro q,~,e' fu.'er~~, I!.1u~s~ de jmpo:rt:ii]~d~ p.a:r!'l el bie:iil (.(Im,'U.if~ .. e porque die:ta4 h'J,il:~:YOO', wi,s,e-a, a una ~[jJdu!l;:ra pem'iJi ,pe'fIt1Ll:rbacl,(U',i\ Q die5-b:U.egr.ad'Dl',aJ, del euerpo OOCLa1~, [)OJ:" _par_!ll~' die un, ,~Ciillle'l"O OO'j!t~ side-,ra,b1e de ,ge~,tes ituy.a f1U~~, :roo:eal :fi\1;) ~~:tl;l,v.iien, ,a Diva COR di~a pmb1b~cl&1,:jj:"

_~ Thm..i3 ~~ .A:ql!ii"i.@,~·~p~f~ _'~os :~~i~pi~, ~ .. ~~ t.l;lt;~i6n .~, 'I.1tl,_ :9.1''', d'ltll!l) f~t[J~<l!t!ile~':~!i;]ffill';j.'I:~~ .. '~I,Il:fj;~f1.~~a~.~~ .~'. ,et~b!ea' ~~.. !~ -d,!~-: _ .~;@ l!~. ~~!"~, II~.J~ 'r !Il1Ji!.dhi!;I, ~, ]00 ;i.O;;: mil , lUI!. Eil:me5l;A~.Q:~, b~n. '~;l!l];]d~~, ~b~ Bel' 'ooma~!\-a fOCm _ ~:iII, ~0IliSa; mA!d,~di!,~. ': ,IDe (ki[l;;il! rearu]~"ul2l;!~~~JO, , :ill!: ,Bm)Ii~UIlo In U)\~~ i5i:! :UiIlpiJlJ(!pIlill ,3! . .I~ i1;Drnliblii:! q~.D ,l3iECindLd6!] g~ &:m: :po:rqu~, romo dlee San lairil~ro_(~~uoo~g~}. _l~)~,~b_~,i!li!l' ~,~-l,~f~" -iil:l!r:J!lol '~¢r:!, :r~&"';~1!) _;aii til! 'M~i',!:r,p:j'~Y!!l ,ij;\t)PJ1!t)a hi!_ W$htJI!i~oC! d~ l~, ~~r.r~~~ _'_ .

"'A~liJ;~,"i, ~Hiil::!'II, ~ W~~e-[ Ii) {~,p;:iI!:ld3id, '~' ~nl!;l1" 1?i'Q~le_ de ~, ;j~PI;W~~~ '"&1!!R1l! Q hab--J!w ,tl~. ~lIIji!!~ft, '!lI ,~ t-9.'F.i~. i);{!I !';!_:I; lS!L!lSll!lm.c!iu[! ~,!;~Ws:~ii"iI, .~ 'horiliil!!~ v]nllaw 'l]IJ.Ii!' f.'iU3i ,!!l 'qll!l:' 11I~ t~it:D.(!'. V!llil:rnd,,;Eim,~~I!lU ,~e· no)o, i!:::!i 'EJiilr:iIi, >E"~, :~Iilll0 ]I pa'ra ,!ill ibombr!:i prn'i:(i~I:I' {3idulbo') 3i: ,liIi ,P\ili[,. .. nJ~ ii;Ot'I~e-mc.ng;a, ]]0 -e;stiiilib!~IllIN' _ :iJ.-u;, mi~i1i5- :r~~s __ !pi!lr~~ _loi5: __ :FJdlllU.ilII!, . q.~i! :P:H'B! JOj ruft@;5;, 'y ,k pe~!m!j~. :ji ~:t~ iflUJrnM ~'O~~,]!~:r 1~!i_ (;!.1~}_(,~ '~,_'~a.at'\f~ ,3i, ,kil ~4t~~l\!lJ3 ~g!) ~N~l~ "", ,~, '0 QI>Cll. CI'!J. d~e~rXh~C1. '~:I!'!=!IIlIOO~ .:.K~:~;,~~,L'r;J iiC Jl!l!Ht:dtern mUOO91- ~0&81 :;:i. mos .Ih!!ill!i.br~ .q ~~. 't'lO, ~1I p4!d$CC.01il ~l~ Va~~d, qllJC :moO lDoo'l"mn MJ.en'IT~ 3i 1m, bO:lhlIhTCS! "in~l~ _ _ .. . I.

";'Ad- ,Ia 1e"Y' !hiUi1!Iiilill91 5~ dida IPnl!"a :Ia ,m!u!.t~iml._]}a :ma)'O:!' ,pal',~ ,de ~ oo.ij;ll. est~· In~i5,Sri:tcli3! p!)r hHi IIiQrnlbit,~ d~ vlTt-llld ,illllpeli,fel~la,. CoIJSI!fiJ~.EI,t~.

:~$:il:=. }: iW~~~~:i1;~:il~~~~V'~~~I:~ 1~m:~~~::·:m~=~~

e:xi,gir,b, d'.el eSli!d.o el r~o~Dwmie[ljm jur:id:ico de: los oodap pe.Cl,:di.~:re5 a aqU!!~:Uu tE'iiiilOdu CioroplftndidaSo ~in ~l euerpo po. lItic'a., ,CUY<35 ng;rr.ni!l:,~ ,mor.ale5~, aOUll e:ualldo chdectiv:iS ,eO a;1g;tU1QS :as.peclQ5.. ,co11!i reJla:cion i La. moral cr1s-dalflii Frl[;l"~'m:, resu.I,~,a:rjOit'DI u!f.I,~ re,al1:za.eioll, 'va'Um;a, en ]31 lietef.l.rll:ia. ,de Ia 'n~tdon, j eu su 't!findle!llcia cOmun bacia el bleD! die :la 1tida hi'tl'r.lia;lla~. T,;d 1'«0- n.odm,ien.lIQ, no bahri:a:, de. b3S:itiri~' ee un, d:e[\echo~ sina gil. las. ne(e~i(l!ad,e9 (l\el bien j:M:diU(;Q! ~mu,iln., que ell un~ ~s~do(l~d dll'm,Qcr,~:d.(a e)[ig~~ :po:r. una P@ft,e.'., :![In re.!ipeto 'pal'tjJculu. parli COlli la$. .£lIJlena.s itnte'~~::l!S; Y ,La 'co,nciencia del see bm:m:llnOl~, 'Y de otlr.a~ liD cu'idad.o pu~icl!I',~ar pa:ll"tI! 111(10 bnpol'!!otf p.or La, ('uetzi:., de :lit '~,(ly rt,g1.a9; de mc;~rancl:ad d,e.ma;sb:do peS31dia! 'par.a la- a'r~cl. (I~d m.ora] de las grand.a mas_'s· d¢ ]1. Po.'W$:c.~~. AMm~!j. 0011$-' titUJi.da uaa ,pI"llIiba de la, silbi{h,lltL~, d,e] ,1~i~lad.o:r ,eJ determ:h~~r [q;~' ,("Gnlun1dad9 dl1.i oil!dada:n.os _ pu:eden. d.ms.h:utu. dd t~tado ltga.~ :p:ruuusu; ;3, que :m.e. b.~ 'r-eII.er:ido.

ComQ res"ltMIo" 'li/flJi' b:mfJIS ,en !Illfl:i1 :sGc~illdlad b~UllI'3! ,ad c.em-

cebid.:a:, ,qUi! :Ijs, ley-a ([,e] (tier.,po po,]h[oo' ffliDi;)i.;r.JQoCu.ia(JJ gil; 'Iliiiles (:IlIeSi~i]oC:$ ,-,110' POl' '!j!trtuil, de UDI der.,ecl'l.o hlhe:r.ente aJ Gt:talqU!aer

'OI!rtIM, d:b,'tmkli ,dlc:l. nr'fllidfl,~ l,;,dl ri'I'~j i!h'J: :i'lWlj~~ d~ob.~: ~il!J~r,!;'I!'~ di~ Toi;'iil~ m:I1l! Aqubl~ {S:lirn~Q T~~gi.c~, u-n, ](t_u )., y tI-Q ~:~h~' lot ~l'Vf;r~, OlIIi:m" :s.3Ii<CI '~fllihU~m ,I:al!l d~~;tf!i·lI ID.ancms de: ~p'p:!~L~ h: "'u);;:i, '1 ,~, m~~. nd3Ji:l~S1 dlc- la !i;D:1!i.]W!Ctiill~ f tlMtoe. 'I!!I. ('()(nl!iCm~fi~3, :I los div~~ gruiPo~ ~i' ]l':~~u~,~, q •. ~ ',.-I',rClI!I, dlC~.:rG de b ~Y'!!l~I_I~ g_ !El9, iJilci1;enla ool!l~(ll![ ~fl:'l ,dat~' j~r~dko !p~r.;i.t!,ilk!itr., 1W!' '1:'1 r-oo.4!r ,t.e:gkll<l,'!:I'!.ID' de ,~. J!\l!lpJl:b..t'I>UI! ~n· ,n:

MitJAtirili ~Uil";~ .~31p~31rlill;, prat: iWltia 'pa!~. _ HI :s~~, ~~i~hg,~~: y. oriI;;5i!~rOi!,a

ll! Un~ ;g-c.l~~ m~J!l3itL'!j\3I I;!!~i~ rk~lIi hsC1!; '.Ill!iI. y.Lda "",~t!!.I!~til Y ill l,i!;I' p~" crrrli'dbi'l~ dl!! b Iq mOf,;lt iP:3Jr:l\J :almnu!iI1i" pt:enll!i."iU~:IH~ !iII t1,I'!IIe~dlliCl" tie 1M mrjj~~!Ii!. ,de UlIiI:l IIIIliPl¢'~ 4.iruma "I ~dt'l, modo m'lIiiSi amplm jlG!ihle:',' (l-lmnQ,· nftrM i::tll'~Vld. pp,. I 'i~.:lB,i. -r:n~~ hIll!Jtiil"~tt~., "P' lOO"6. ~ ~ 'tliltrodu).c: 31l~~i,i."i~!i !i;!nmicmdal !:if! ft~ W!f,sJO:l!i i ~I~'). 'Wa.~ i:inb~!_l~C1~ DU! j!'i!!gim~ "t~~I\1~@~'f.'! 'f-t

d:~ It;l, UbtJ'tf ,(!Fr-.j!~mom in tnt modem Woild). 'GilP,," l~ fi~~" nt. C!!l~ [pNt~ J, il,lfII3J mlllcepdoo ~~n ,p'tu'F,l]ilI~ ii1I~-'~{. ~I,.f ~ fp.. SQ. d- ~11i~31 ,.

{i6, de B:I tlilg1~!.il ·~,~8~~~~roll "!l:~Yim ~r'_ «i)lnd(lliiT I;) OOI~~'I.IIn~1f urn ,eli Oen!cilJo 'CiljaOn;:KQ' ~n los, G:lJli6lieo~~· ~llm:IiI:tE' pomrl!i Hr dl~C1~rii:L~ ,~~ " 1ilt:1Mf;!l, lrntll].~~ ,~pfirbi\~:lI~~ J1'CN *fi'!i~. Mi!l!!l'i:~ad',;j! ~:;!I_,(;~ ~Jj5. p-wit:t(iptl'i$, 'l'iUI;,' ~~ A. ~D.e 'mip~~o p!ilJC'~iIc' ,oll!J~nrllr,5lI! q,ut en c~ ~i1loorCli!!J'~'CI p4,m~igi.~., ,~]

~:fII .• , 21, 'p(ro.liii[~i!: - d dr~1/Ili ~!~m!m1.C: iA~ ~(tlli!nO:il que: 1It3i·"an ,oo.ntnddD mat~',Emci.nil) c:i!;tiMi;{j), "lIq liJis,pmmiOn -(li;ll~J,![j.t3i t!~ -p'3dTl!: J~1':I1r1 Coun:r'.Itif MIJ:~)'- ;iil:i;!!'1~ ~o 'S'~' eoliHdg ,~, d.eeir "lUi!! d !l:lt1ill~' or:~lJim en »-

ri,cd~d. »0 q~: 'J& DIlW·. '

~tao :JMQr.a.l d~· vj'd~ :d~o. d1~' Ias lfb[>~ decis&oili~ de la ~a bi~:'tll"]~!iJ p'o']i~i:a~ _a 1M c-6cll~goo mClnte~. a 'que- esi~tt .l:iiffiidos 1Q's ,~l:I!LH:JIBS' es,pifitu;~]~ ,pri'nc~'p~:~¢9 l' su c(lEnplel~a herencia fiiQi'al; '!J)E!.!icil,e .l:u:~,go~, OOn Ia COl1(lici&l de q'ti1e' ,el. ,CiIleJiPO pai.HJoo;!' ann '~mr,sla.Jil.~ '~rJ~ Jfb~d~ a 81l~, 'p:l:r~~ se .ma~t,1Jy]eta, mul" ,~.tetl~ '~_ 1~ m.~~es :mo;ral~ del :todo,o y ,festrfn:gi€J'a, ~11l Ia ,m_oo](h _d~' ,~. ~Q.sI,b~e y d(llUro de'. ,La l·mdidact la"iS d~f(!gac~Or.i~ ,~~ , b~, (;KI,geIitC~~ m4$, e]e~v~da~ dd da-ecbo n;a,lY1':a] que .na .. ~jan,. ,~!e' ~et~~u:r. ~os kgnr~dor~8' .tom~ un ma] ~naff ,para ,b~',.I1!ef:tCJ)o gel bjgn OOJlDIlliDli. !] Qb]eu v,o' fH~,~l de' 111 ley es hlcteJr

~_ ~~ bOJll~_ m~r!i.I~enre :b~uenQ.9,. .La ley' civn de'beri~ ,ad~,P'" ~~:. ~n, 'VIStas, a~ bun m3rXJHul dt, que ~ (;::I!,paz ,l!l muhiuul, a Ios d:tV':tt.5oS ~9ul,o.5, de vida, f~ttu1!r!tn]jldo9. pill [o.s. dl[eren.t~ c_r-edw. _1lJj},?,a]es,~ p¢w' l'eii~li6ndose ,~, 1O'i i['~ff~b~osl qu~ pudLe:rag ,~t_ar' de lm,poner una r.e~jad6n d~ Ia :iR9F.tIll '''/ de las OO~tum~, ~;;!l, deca~_elI!,~es. ~ r:ei1lh:1'~, que :m:::JJf1itaJ,e,r' s:.aem:pre 1iima orie~n~ t."lC'J~ ,gen~~~iiJ. h!iJJ!tla Ia v.!lOla VhllIlOSi\ y ]ogra<i' 'Q'!!1e Ia conducts cCQll]lLhl t~:":d;tera~ en '¢oa:l$ JaS! 'e$.Fctra:s" m!cJ;a, .ra rnalh:td.6n p. -:lena

de JiJ ky In.o.i'aJ. . .

da ~' iii"l1~eUoo; Ia ,S~I];~," 'q)Ul~ ~f«t~ ~~']J«.~ ]m('lTi:~ al est~do

./' '']I, ". <,'t 1'" .oil n· ~

o autoeidad dvU;, ~;r~la ,d,el f'e(:O'nDt;:l:lnlen to :P!Jj,:::' :Loo 1(.11,(: h1!G!S1; J!ii

~~r,~. q,tUZ se :re:fJere' en un Cia.SO eSljeci_!R]1IL1t'!:n't:c' al II1:ll'ado. y" ~Ill .guo ,c~, ~peci:almen~e· am CitI~rpo iPo]ilUQI!:!!~ eeeae :sl)br,~ ,1:al5. :ro:r~ fiIlU c.spedf]~as, de: ayuda ~iIlitua 'e;n,fi:n:' la, ]g~ed[;l 'I la :50dedad .poU~i.ca.

,La 1'1Jf'ma d'~ ,tt1oJ:Wtado~ i'n.di,"~da, :~ genltNl, '= CGil res:pec~o ;:1.1, :primtt ,p~~w QaJ, EOj':ffia de (}ooper.acilmt indil'Cicta '1' g£"'il:~tal), dire cen (!l padre John CQu;rmey ~l;Jl"j[a'f~egjJ, un es;lUdj!!) 'fi'Oila ble eseeito per ,~] $(Ii'~ la Di:(l!ter..!;a, que '.~;a :~;~i!Jdiil: pf.inC~FH3!l, ooiaboJ"a(i6:n, y f~y,ol;;'; ~l1llf:' ,e'] 1(:I.l!erpo pO:I]iticQ Y' It'i;'] €~tad'iJ'~ ~~dl3:'hJcn g, ]~ ~Iesia (dirJa.m08 m,.ejm", ~. la ~rsOina .hu.mana COli, res,pocm II :!iUI, d£stilJil) ererno)" OO[Uj5t~ em, ei cabal ;(;\l_T!],plimie:mI!Ci' d~ 51li.$ cle'b~ .wn )'"f$pecm, a $1,i:S {jnes _ ¢S,p~~jfi.' .cOS; en 5i1.] debida a,tef.l!ddo, a1 dh,::rediLQ naearal }" en. b, pIena, ;ealiz,a,ci6l!! d~ :sus deberes .Ipoihiros. d.e crt:a;r ~'a'que]L:u: eondld,o~es =p oUt~C:ils... :90(:i:l1! les, olDOn&nJiCail.!, (:u'i't'lU"a]e$-=- q'UI~' £)3,VOre:ZCii'R lQ~9' fines, de ta, ~r;so[l::l!H,(bljd humans, el dii.sfnHt.' :pa!~t-

If''' .,!II ~,~ .• 'i."""' .,'i .. ' A, .. ,.. ...... L.,''''''~ ,,,~I """"'mn'IJI·m~"""~ sln loo~)c'l!:ionf:s de [] co UlI3' 1I.'kA,I . .,.,..~ ..... '" u .. ~ "''''U'''''''' ... ! ...... , , 1:"" . ~ ....... IO'!J "" "". _ _. _

~dm ,sus. d"~'OO:~~~ y'd plmlO '~e5iJ.fro~,lo, dt :M:!l~' poitelH':bUda,d.e..s. Hayen elliG i,,;tn~, t~rei m:a,-a;e:r.h.1l, ~] £mn.emr,Q, de :1:1 pifii)$~dd:ll!clI, la eq,lJ.! h;~d,va, d.i~t.:rjbl[u::'i6.D de las >00 S !aJS, ~3tEri.a]e'$ quJe' 'iValil, en ~PQ'yo de la d~g[lidiild hH.:Jlma~,a. Y, glE:~(~tn" U1U. '~:r-ea. ,.mo~,~I;o; b, ga[illld~ ,do(:~j¥,a de] Qr.den _.jul'"j~:'h:oo\. ~n;a, IOIf,~Il;l~~~~, ,d:e' l~, soi!iedlld de ,a!ClllI!!roa. OOD, las, e:~,Ug,el'l!t!Lii.s de b ]:Il$w:il.a !!!:!i!. "]a prlmera, m~ ':il!d£c~aJd.:a y IilIIl!C',~,lrila _ con trj'~i]Jd6]};"',. d{:'~ euel'po [po'utio-o y el c~i~do pua OO~ ~05 :wrH,ere~i3$ ~p:litUiUa·· ~es: d!i: La ~~lesial!' "una col1l.uibtJ.ci.6n. .i'l1lrl,i!i:'elttR.., ,per,!!) que ,sep ..... r~da de Dos filJl~ de ] !ii, 19i.Giia ~. impwi.bl¢l 0 demaslado dmcil de ::dcaiOza(" ~~

~~: lon .. "f~~,'f', ,obI'>!! ej;t~!iI. 'I). (8~ "'N,~diil emdi mii.!1 (;tl!m que l~ ,IUMtfilt'i!':Ilicl'a d~t 'P.ru~ de qwC! et. «Int·d,eJ'j,te c~cr"::ie. ~o. :~i!),T t'l ~~~do de M! PO~~f . d~r~~o< f!)'b~e r~ v~~ ~rfip~.l~ ~ ,e'! ,ej;c~e5t,i~_ c~~.t~~L. gc: ~=i$. :~~"t. (l~~ IncliliN!~1 II!!D foa'lfm' '~ '~'pI!c\~1!ii ,~ b :f.Lfi~ ;de' ~ ,~~le!:Ir~"." ~D N!3ihdii.df.

.f .

HI: ~o:ci'mientQ prJ})UCi() ~, l4 .cxiJ:t~da •. Dias. _ E~j JO! ,.we respeera ~'] segundo .PU!rltD (el :f.1emnQc..i]Jj,~enti;). ~p1ibri~ d.e ]a ex~~:ten'l:a .~. Dios). ~ya. h,:e. ,d.icho q]ue Ui1ii. ~oclooadJ poH~ u~ rear y vitalt[II.'~nte ·crjs,ti:a:iIla tudria cm'icjeI"Ld:a de b. dO'Olri~ na y mo·t:aJidad! C!i!.pa,oe:s: de itumil~~~r]:t. '-e3 deciil.'~ .1\ la :mayo:r.ia did pclll~bio- om l~ dO,gnlals, de Ia ·rnta demoa.a~k .. ~. y pi!!(['b. ~EU'oH, 1a pU~!!a en praetJrn, d¢ e..8~ do.~-maSi. Tend:ria !i;:'"oncle~"i~ de la Ee que ]laJ in~pjil'.a 'Y ·f"'..xptesa:t11a- pUlblkame:!1ltif' dicha .Ie:. .Pot dtti!o 'qu~ ltt.:-SRita obvio q:lLle:. pa:nI C1J;jd-q:uitf pue'tiJ.r,i.1i< da~IJ" ~jd ex;pll'ftlan. .pl~bJj~. de Ia :te mm:un anHI!l]r.~ .. prd~n.t.emeore .las .Wi'.ma.:s de aq.ll.u~Ihi. e£jIn]·e.si.r&.n C'l'.i~;d;m!3i, OJ, 1:a: .eual e.stiIJ~ieii:':at1'J! :m.ts v.i:ta]meH:~' J]g~d":5i Ia h,i~tQr..i:3! y :~d!ickmJes. de eS'e .puebto\; p,~'O Irus Otl!'3!5i ,oonfoiQ.fiH;!9; RUg,~ilJ$a5 l'!f!COlil,od(i:,'u .htstituJdoiJ]:ar~ .

. nl~n~e; tam.bifn. t:on:i;~d!3lD prurte en esta .exp!t\csi6tl p6bUca. -.igua~ ql~~' '~n-e ilh~. ·en. este pilf~;=". f e5tarJilIll)] ]guatmer.l~ :~p~nt a das en .]~ 'OO'.f1:!1~jOiS ·de' la :1'lIa cioo .• :a. fin de ·q·u~ pu .. diC'rno deE:ender ,sus, ptiOpiO.5. derechos, '1 lrbettad:es~ f ~y~d:a:r'- eft ]11 tarela! mm:an" E'~ CJj,:UlI.'to .a; loo d:·ud:adi!lJ1l.os nn cr.elf'B~ii;es~ ,s~ teJu:l:rJian. q.·!IIil' ,a,(i:ve..fiir que el CU!t;iI.'pO po,]itioi:). cuimo u .. !tOd:o, er,~ :t!l:n. libr.e ·OOlhl. :fes:pe~to a .la .pl'l~ljQ '€.K.~i.6.f[I; de· ~. prop1a Ie como eno.~ (in ~afito q.i.!ie :il!J::l!d!ivjd;!J~ .10 $ftian ton :r.dacldn. ·a sus iCO.rJ:vID::i.o~es Ji10 r-ctig~asa$.,

L(J:S .1()r-~ t~i'~t:(;I/i'Oi1'" de· la COO~~T~Ti ·l'1nJ,~tla. .... .cOIUJ :f~9;peCtl,) al t~ff(tl' pllln'to. -:!;I!iS, .Fu._tma:s espedfj~9 de 13. alflida. m-n.uw:t ,~gtlle ~~ cuerpo po.U;tioo f Ja. I.gle:ili!:~ ·q:Y:Isietot ha.oeJ" 'unas, o!:!servaO!!)'j[ies pi!:",e·lh~.iIli.:a:r,~ R.e$w.~. ~vMe1il:te' que Eo qllie :hay q.·~.e aY].Qd::U'· ,e-$ .b. mi'~i:6n '~p.it:jUJJ~r de la .Iglesia .• DO el pod~f. .~olhioo· ,~~ ia~ ·V1enUi:j~. tem fo:raJei q.UC· aI.gur.u:!o$ de ,S-UI ·mlem.br·o~ pud:Lt:lr·i.lin ftclaIDM til. ,SQ. n'Ombre. EI1I: la f~' die'

d~fii¥~~'!o".urumto t ·Cfiti.cif'Jliicia, de' .d. mjsllla~ q.'i;.ie .JJJatli al:rn:il~ :p:mlb~'~~i:liii iI!~irii:t!l.l!a] dl;: 0i~~;J:m~ ~~l:lT;jiFi~!! :5Il!' ~I1!Eir3i. en ~I ~eJl !~mpO.f~. Y ·1:1 ~l1:Ode~.no .'~~iiadi;l ilk' f_j'le!jC5t:u" '!;r~]~ se IfI~,Il i!li~pi.e'J.iIl~~' lOOt!. ·$.::r:v-.ir ·1Ii. ~, f;~Ut~cl~d h'~l~;a:l:m. Rfl'jj!~ :ill ~ J.giJ!ZSiI!J! me'J:o.r- de .100 'qlUl!! .l~. ~~\'.i~

JiIl!il[~ill~oo, I;J! 'C3[iO'm;a~o" {1lJ;itt~P.lI., P. 49}. . .

·_ . . ~

OaCJO:rH~,s . .se.cU:I~ IIl1'I'Y)e ~n de. UbeTil!ad ~ .. 1!Jl .... d "'" re'·· ................

_ ~ 1e.I~D- _. F~' ..... - . "'III ~, ,!~'~~.'!;F'

dmi·m;tQ.· ~ru~hilldomal • .Ademd!~ d'~nd®1 'como pOsible ]; £OO'm~.· don de algl!..u~a ,set;~;~. r.engjm~. dilJgida a 1~ ,d~nruC"d6tl de b$i b~~e5 ~e. la: vida. ~:ln;~n~ dfg:.uno.s .• poi' cjc.mplol, una. sectil IftUie' pt(scr..Ib.lera. I~] sniad:rOo 'iDoJ«tiV(Ii '0 el .aWq'wJar.Q~mtQ :mad,. to;r.r'e:s:!xu',jd~c.r.la. ,al f'at.a;d:O disoJverJa, 10 .mi$.!m!l) que. :si Sf' trataf'.3 d~'

I • ~

malq~lLer otra aooD::~aci6.n;j ya a,iminar, 'fa peUgr.o-~j!l paf.~ b. se.-

gudd;ild :na.cicmaJ, Tedo ifiW. Ie :relacicna (:~IJI 1~ administt"addn

d . ~!I + - - -

. e Jtlstlaa., I~' ,mJ.p.U(3. ]a, igu;QJdad de de:remO'$ de "o!liot) Ies ciif;l·

d~~n;os, ,sin dbdllci6n de· rasa, pos(dQO $Qcl:a1 t.t[. credo. religioso.

A este :te5:pect& dt::tter.la des;~Jca.ne .que: pr.iJ-nelto,. los ;SUi }f!tos: de der'~_9 i"Hj, SOrJ] .e;Iii.th~ad~ amtrIC~$ ,roomo tao "·v:et.dil)d:J<l' 0 e,[

".;lI' ...... r'' .,·i·· "'" ·M'tiii<~· ...... 11:.... ...'Ii ,. d" '"...... it·

..... ~ Y. I' 9."'iIII.:.- i- ;..O •. ,i:-S ullm31nai, tomaUiiU ,m' :I"'~Id.u;al .,. (O~,~ro·

v.~.men~; segultldo._ qUi; Ia i,gTIalda Ii de de~clw,s.p3Jra tooCt5 009, CI'tLIdaJdianos. iSS e'J dogma fundame,lual dt;· wda.$ las de.moG!:'~das m[jidet~as •. p~o~ (onsi\gu~eo:~~ e~ bocllo m,is.rn<I (sQti:J.l'ie e] qtle ~n.~ :to· he :!l~saJSUd\OI ·en, el ptese'n:~~ c:ap~Ull{»), de que .m. $Qci\e-da;~ t:e.mpo-r.id~. al ool]\1.ftd_ne en 8~3it- Q e.strict.aJm.e11l:~~ ·temporal, !Una ¢n .9>111. ·tare~ 'J bklm. ~UILU:I 3! !lombres per:t;enfd(rru~; .1. ~j:¢;r~~. Un~je.s. ~eU,gi~~,,"._ ttae' ap~r;e:jadOo el ·que se aplilquEl' ·e;l pnnc~.pw de 13 J,pallill ad de ·dertcl:lmji !Do. en cna:nto, 3. Ias diiJ& niiialS;. "[i"J.o· pam ]iO-S ,d':Ud!\l:d:anos que. ~e;nemlilJ a esos dh'enQs

_..,~ c~., . c~~~·

'g'teuu9· reiJ810sm a: hn Wij1i~~S: '!!l!!l!D~jdent el merpo plllUt~CQl da~e

Stl ·ponto· de" l.'ist:a.. mmo tlillill ;p;a,tte Ide ,s·u ru:.r·encla tn.ora] co~i~~rl. tAcaso :1JiO' eli annol tnj~ arJ:te~ ill tta~. dIe 1M audit.·· ~:!l!o.CiS; miembros de l'a Ig~C$;:a por donde est8, q~e s:e ludla par :en~Jjm~ deJ: cue.;po· pounoo~ ,m:tra €n :~·a. €$!~n. dei CIlIe:t:po .poUtJ;~o. 'y- ~e $U b.1~.I1I tcmpo.ral oom61l!? 'or oonsiguiEl!IJtc!>I' el estado ha.bri, de ,d·drliiilr :sui p4Ski.OhleS ,CO'D. r.espe'Cto a] esl:a~Jtiw j~;~id.tco de ~a. 19,1e!ia, d~t:t'iwo de .la e'sfera tE:mpm-al y en. rcl~;.. .'-Ion C(:I1n 'fl'l bien ;wmpo![.aJ. w.m:dTiJ' d~e d PL:I!i]l'O di:' v.i:5ta d[~ ,las e$uuBbs de .los du~~da:n08. qge O)m}Wn~"1l d cue~po, poUdw"

o (C.a:~ Ique l~ ~o(iedad pc:tUica. a. qllr!. m·e' eno.y ~efjdt:l'JJdi>. -lfl!l.:poG,i,enldh que predominara. 11 .Me ,g,l·&;Ua. ·en. ae pneb.jo-.

!j~brla ·pctrf.'ec;t.ame~te qMe la 19l~$:~a, 'mi$~a 'fl'C' f-()rrn~b~_ pu_tt·. s.~f.llo, que estaba ]JOlt'· enc:ima de I!!lUil. V a _CS:ltl n2:';l')e-~,:w r,eC-OI1>(J.;' ('e.rJa itt pr~rso~lI~lkhlid ji\J!:Fi',~U,'i!J de I@. .I~BJ~i:!!i i1i5~ ,t'tiillnO su. a.~ (lIP '. ridad. ,espilr.i.llllal pa.r,a .. ~o.·bm.lliU' 8J !lUI m.tc1!nh:t!'1i~$.i .~n ·el n~~nO ,cS'p',:du.JiaB 'i:l'llAe' Je es PI1'JI)i(),. _ tr.a·~:.:nul0 ,OillD el ~~l ciDm~ C!l1ln kA.FJI~ $Odeda:d pem-reCta e in·d.epe·ndt.en te, (00 ~a ·qUi(: p]!~;d·~. mrb! :a~~Jerdas 'i ,OOIl1l cuy;tS s.~.PJ!tmas ~UJ ooridillde9! .WIIH~ ~cTu:1 iii. ~'~ 1~(llQtie5

.rijpio.m'd~~ Mat, p~e a ~OOg· euo.j ·tal .. 5o~~ed~~_pt"U,ti.:a. '(r~ tlana tend:r:b qUIB' SQsie.m:ir q'llle.. en $1l ,Pl'O,P1!3 ,ujcrn ttm~~u;:ilra~

l' con 1"IiHip«m, ;3. 100 d"e'f~hQ$ qiJ,:Ee ptJi5(;~. :~I[,I~. ([l!u:a~:adii1i.n~" ,I(;ri:s.:t.ia!f.l!os (ron las iilCla.lImdaiiJCs. dl versas 'Y ~.a$ miUltl p!es I~S~ul~.!l:aQnel desauo~lm.da9. Uh ... e.mclll te i!l\1l 13: lOODlIU!JJjjd3d. n.acio.~a.J) !i'li!)1 f"'$~m :nJ~g:d:n pd:v.j]egio le.;al ~O'bfe. llG~ .clemds. ,~h~,d~~~mloo" ' .

'En ot.r-os, t6mliitloo: es[a .9ociedad puU:tiea. c.r.istiana. mmpre'n··

dt'j"~a q:~~ ~6J..o .hiPy · .. m bien t~m.poi',~:1 '~Dm6n~ (;:1 ,~~. ~ueIpo . poJDtico; y solo un bien. tOOm.iln sob:rejjja~iI,.ig-~l~. e.~ ~~J:(ljO die Di05.. q l!1i!3' es 5~p.R~olh!A~Q, Unavcz que la .sCI(Jedadl h_.a, Iq~e- . Djad!!) plenOl!me~ti!' dU:ete~dad~ en $~ upo .5ec~:I::n'·, ·eJ . heche de .hits.eJ1UI[[ en! el .CUlel"PO poUta.oo un bie.DI m!.ffi.IltHl f,I~rii:~.) 0 p~r:dc1l;tl:a.r J .imduS(J d bic.n Q:lfn{m.ili '~emporat d,e U!\:i\Il ite reUgios3.(aulil. numdo. se t:rate de Ia .reUgiull ·verdaden). y de :redamar 'para. e.'l l!I~a. po.sh:ion ~u;rj'diu pr.i:vi:~cgja~tlt ,s.ed~ ~I'liir~duc~~ ell e,t cnerpo poUli'oo illllil prifl}d'pio de ,div.l~i6:n .y~ eo la 1lQ~$ma

m~did~ 'ii):~5't.n:!!:~~ ,el I(!lgt:,o dilll~ bieJl ·ille1m·W\ ter.1i1pcn:',atll .

Ii ,..

Des.pnts. de eS£as obrervacioDe.I pn:~.imEfi~i'tsj' ~[e.gamos ~l pI.lUO ¢fa di~$i?n" .? ~ti~K; las. ~~"m~s ~~:p~~m,c~ dc' Ja a:}'uda muraa en tre Ja .Jgle;sJ;a "I ]liI! iJQc.ted~d 'p{.d.1 ~I<Oa..,

y~ ne d1kho., en ]a pr~lliDie-rr~a pure d,e ei!ile~ CilI:P~ti!J]OIl' que d~ hOlldl'I'e es a. la ~~. Ilulooi,embto dd cUlerpo polHilclO yo. $.1 :se., .adhit~ .a 13) 19]esh~~ die eS:ii :sod,ed:ad t{~.,pratelDpota[ que ~ J;a. .

.:iI.! :V~~ f~iit(\JU''''._ all[i1,jJl u.s' d!l!rii!'Chaill, ,dt,~ Tlli:or:ijh~.~, l~: l'q._ ~~!~,.a,~~' .

PJ:l~ 26 .. 2!,.,. ~~ . .lg,l~.;-ia: ."1 ;el U~I'J'~ de H~ iRoMY!£N l.evJt'ii' g.f f'Qh~j,~ '"

Juh.o~. 19!!!lt,

:M.

- '1' '- ~~.~ .. '·1 Ai~._. • . ~ .'..:I.~ .• __

Jgu~Jla" ~ ,~e' PlrtU']it en. i£W, .sill :5!l:: :!ilJitenHue drv,lil;Qf' e"$3 aE]Iia~

d6n ,~ anet:e:r Oipir-i~j'Ci:3J] y 11: orden rU3ll:pt]f,a:l. POl' it"'anto~ 3n'lb:a.s, d(tbeJ1l, e;starr en vemi1ld'er,1j); OOIlt1!mC[Q y :r.e]'al:i6-n:, Y un !lrer,a,adero mntaUQ Y f\i2']addi--:o~ ,s~ ,f.I,Q, e1 de ant~gon.~'MmQ' 'mutu~, mlQ pU(;de ser de :a}'i[U:1!~, ,r1!:dlPfOca. Adflmoti~~ el bif11] ccun!l1'J! en ,d' de ]a md:e~d t(~,]J0I'3], jlnpj~ca qu~ Jas, penenas bUf1'ljana5, ~t:'11 asffi[J;d~:a5 ]fj!d!ir-ei::iafilllie-D:~e ,P.OI" ~fa, ,en ,~1lI, mQvjmje:r[i.~O .hm<:ia la:s. r,e:aH;nd\()I!I~ siljjprn~em,pon:.les~ qtle O),~sri:¢ij!Ylf' una, parte ti.SI11'llcJal d,e b pme~ud6i1l de Ja £ejiddiStd. ,Fhttdtllle.lil.te (pot no ,1lEli!::ru::i(li~:aJr el .h~o;. deli;nido .pof la teuJoorJ:a.. d'e qllle la: natillli'akza. ihiUlma;ilJlIi en iSAl oondid6:D eJ;':ilu:eHc:;'ia.l, l:1Ieb!SitR de la dtv,m~, gr'''!C~:9i para ar.~:t3ir- $U:S .fines, bUl1Ilancs: mas '!:!Levados" ra:~ to, $ociai~ OOID() :i;ndh~d:uales)'.f ]~, ,sO(:'~d.ad! poUdca ,cr,i$da,.

- DIa! d~ que hahlill!m~ ,:II!tlvel'ti'r.1a que tali: ven:faA,es if: m:cea ti:v-os a.uit'jal]li:)~, ,aJ5i oo~ ];3$ im.lp~t,~ciO:ilI'~s, ,dtl .lvaJ'll,~~~ 'Q.U!B' dJeSF prnm;ul Ji!I, mndieilcii1 -!!itHDl'Un 'f van. :nuts ,I!tUd, Q(!' b: (!5Ma, de ]a tx:iiSitef.i!cl.a: teln'pafaJ1, ;eot!!st<itl!l},¢]l, ,eo] alg_ :liiJ!f;ma.", la f'il.ierM, inr,eJ~jiW"~ e~: hah:i!!ittte espirl ~aJ de Ia d,e.il]OO" a; cia. , Ad OODlO b. demecraeia de;~," 'b~jo ca~tigo de desjIUt~gT,:u:iool estjnl~]ar y de-iender Ia carta dem (!I'('l'lIiJti ca,. una demo~ii;,al'ill Cl'tlnia:na,. e;$ 'deci]'~ ,p~:ena:mf:'JIi'ilie' oof,!!scierU',€ de :8UiS, prl!>.',F-I'IR$ m{m:t~I' debe, ;50 peDa de de!i_iill'tegtaci6;_~ malJiten,er \']'!,iI{[I; e.n ,~, :sen!) ,e<] ,~nd~ ~ie-m:o ~' ]a dignf;clad e igl1i~ddad humanas, de jusdda 'I' de li'~d, b.[,iJ; 'Qf,t:1i ,so.eleli:ltdl ,poHtica r-eru, y 'I,i',itaIment:e tt,i~!)liama, como< Jilt que e9ita~ :!!i~ali2~[Ild~ la, ,~~p~M:1t de] ro]l~ero y relilici16n ~aI,e't, 0 :Sea, de Iii 3,],IUd!t mula enue ,1a ~'gb.ia y ei

,il::uerpo pilHlti~ ~rl;a ~~IiI.cH]amelUIEl 'U,fi I~k.i:m@'. - '"

~CI!I.Ua son:. ellOOn~~, ]u fur~as e~,\jpedfic:as de ~yu'd'g, 1:Qp. . lila it que' esw,)i' al'r..id.ie-nd'o?

La _pnnili2Tilll y Ib:u[a _ es ,eI ~Il~t;i!r]detuo y pr.antla ~w parte de.[ 'e8~~do de Ia p[~IlJ~ liber-~d, de la Ig:I¢5I<3i, Po:r~r~e' el he~o die, !a9.egu.r:arle Ia ,[i.bctr.r:ad ;3, algtden, (,S, ,Mll lh.ida una fOr,mll DirliLy rea]" :a:u:n.q~e n;~gaihl',a.., de iOOO,penr (Oi1, elL Ii~ sid~ upa, Uu.:s,i& de ']'0$ ~~pos .tl!lod'en1,(q, cme~ q,~(' la ooopel.

mh.x.tales "f' r.t~iglo~ que C-OQ,pefll'r,l'i;llr.ll ~5[ ri.'brement:e dentre del ~!JeTPQ pO']U1~~, b l,gles:ua, 3, ,Ra tIue ba 5~d0 '~'ODfi~d~a ]1, verdadtra Ie -e:n lcontnd"iMilflci6n {t,jil) 1;(1111, (fOOOS :re~,lg~o.$O:i ~1.Jfl) m.elijsa~t:' 'ei mia: 0. ,meDO$ tlituibe3![lJte ... 11' con: mayOJ!" r~w.1i respecro de ~.a$ ]j]o5oliaiSi b.um3:llIas m's. 0' me.rnJO-$; le[r,61P.1~~, :resPc-t'IIderb. :i[[lm!l;;jorab.~em'ellite a lai ;@~Ol'lt.unjdii11de! que la li~

berUl.1i ibr,indal."hl. a to tlio 11..

lit

EX pT.>!3s£nt,~ no es m~s que '01] Hmi'me, una U![Jie:!l d,ellUIl'ca" it;'O.r.i;a eutre ;I!:] IPMlRdo 'Y e') ll,ll:tur'~ :P-O!r ese, 5Oblll(;llJte" ,po,demos . .e~te:nd.er e:J 'pilresente bajo '~n:Di,IlQ5' lie f~sa~d\(tt Q de ~u.t~lli:[I~. POi. tal caJ.,$'a. eree qlil~ ii:Ofiv,endlr.la ,~ 1,09. ,D',IIU3JilOS ~edn3ilt'· un.

'foro sob."rl! el futuro.

, p.or 1.0 'q~'1!: :~e: l'e£iere a mi ~iI:'itellt'OI de re:sba!~ar 'U:fi, m:ipo :f~ ...

tlll1lriiJ' dt· socied..ad pol ~dm (Cfis.d.:a:na (lP~emese :to' qll1el se !p~ellse de 5D.i$ earactetisltit:as. ese':nc.ila:l,e.s,). 10 'qu:e: 'me: :im,poru.. ,a.~fiii!:' ·wcto· ~ et hemo de q ue ~O$ p:ritlicipm·os. glfn.eralifs, :sup.roemos :!i:m Inmutable..s;. Y (jiU!f: 100 :medim d.e iP]il;;l:Iil~ 0 f~;alb:iirmo.s :SO'n" iifnaMg5,IOO5. y .c,a:m.huilll1l de ~(:t.!<etd.(i! b)~ !La y~riedad . de ]D$ ,i:'llmp..$ :h.lsii.od.(O!. Ad, Joo :prind piO$ que 'Sf' aplieeron die' una manera d~Le'rmrlll~da. p(it! ]~ dviHzacion ~(:t'1!i de' 13 Ectad M·edia "pen s.lfndlO derlos, peru le5.: .n.eof~!I:'llio' apliatl"Loo. de etro modo en. Ia ..

c:i!vUizadoo :s~u]ar m.odlcmiit.:)D.

",

,2N

ttmmen{;c' ,'/ , ,en Q'.ii_IJ!id4;!r!l!e.kin, ,air bic.n '~'tnlll1. poa: ihi~~t. i:a~b.i&llo d 'eo~t;e~. ~ !histOriffl<~ ,~!11 fiI! ,p:a~~do !£!1;:~d~ :I!;~ d:e"l!ch~ ds ~f. ~dla:r. C:U,ii;'~qll:l,ei' 1!2Y ~;:I''':;ll qllll,e- ~u,d~~ Sl!r,~9,_~':nt(! ,dl h'Ii!I~~tn:1 ~p~rfu,lD!l ,de'. pul:iblo\. y. ~Oo :5;(8!lJe po!l~};~J1!!:1~ ,1I'~dimhtleil,~.e." iPefill sJ. 10 eFl11i"'i1l '00 !f:']: clhllO:t b;i'a· ,~6noo . il;:!!;IlI:.ilJ 'p1!-~j Mdu~lI"if~ tiJIl1lf)l]; (IIJ 'J;!1I1m mlillili'lil: ,ac .I3i Igtes:ia It(lmo. ~i d,e tia ~[cdad [1~n., ,M,~ ,pot ~'"~ D.',i~t;e~;;a. ,rj~~~ict8i r~fiiI, ~g; e:1 i:JiJem, mn),~n ~ !:;I! Q'f:ll~I!:LOOa, l' ,c:1;::1 Ri!:lir.ig; ,g:(!' D~i)S}. h 19l~~ ,dt:~, f.l!DiLl!1diillf ,1Ill !!;!Jetc~nD dr= ,~~ ,di;)~iO..

:Jl 'V(!~ nnc5!tf.'Q. hbm 1tiliwfi, ~f, f.iilimH.f; p,p., ~n-.:!',

:(Ulmn '"1:1. ':l(aza hniPerj:a~"'" de .eW)S rein(ir$; gO 'utilirarr.fan, &1, pOON poUdoo J.Xldra, .m®l\e~t~ a] dividij'do r bIEred~,t:U-]? ]egfl~o de'] pu.eblo,. :NtJI, ce~.i'a,t!;~o.s :ftl utila so,~a ,d,e' nls ~gtesjJ~ •. colegt05 0 'Ulr.JJlver,sid.ades. 'TelDdd;Ul,]aJ ,m,~sma ~loona.;d. de qae m.~~

tamo!: nosOtr..os comO. maJ1!o.da ... • .

- T'~~ d,(,cl.;Uad6n, es '\i',lUda t1Ii;1' ,5610. ~[,a lfii,~8wna. uno para

roalql1l~er pals .a:man.~e de' ]::iJ Iib~ir3d •. No S¢ r,e:fi,ere ::1 .13IS ,e'xi

'" '. _.., ~ , ... ....1.r.r'i,.t';>O;<;I· i: lIorJi,'1J!I'e.f!" de :m~la Jl"aI.lla sino ill; Ias

gellJlmM uCi UfIl.. LIII.l"' ... ."..,....... - .... ,I[,".~""~. . ,', ' :I:I~ '" .

de. los, p,rlndpi.O$ mumOf r.ectame';[I:me ap.rl,(ldm eli, .ta. es;tMi1.C~

!lura ,~xisl!enclal del .ciima bi:St.6d,oo' JIIlI:iiderDO" I:n(']i;i!5Q ,Bi i1iJll mL~', du~wJ~~o "isimtte.ra d~ 1& £e' f'e'J]gio~a de l,odo d pueblo, 'e-1\ una $Ociedad: mO'{I.!UItlI, ,de illspinci:oii:il O'is:t:iatll:!!o no ~)odld:iil lief, obj~to. de' roacci6n :011, ;mCEoscaoo. 'Y' basta ~" JlU'~ i~, g;rarl~ . de Dim~ vohricra ,~ ll!~[<bd teU8';g~, M' &etla ormcein.b,]e. en tal Kld.edad, demOi:'fi!t[i::il mederna l" mstila:na una 'Vudta ,ill_ regi~ :me.o sacro, en eJI CUli] ,~~, pld:tt d,,1[ m 'Wi I.rutrume1U,t-O~ 'Ii) bnlzQ' s&u]ari" del ,p.o~~ ~p:i!rhu:il .LQB! (3:tMko~, q~e e~tjD, d~pUlel[OI

.1;, ,tI~[ 'U$ 'V.idal por la I:i'buud no debee a£-ernr:se. R er~s. ;uert.M como u;n. 'mero e:K.pedien:te..I' ,s]Jj}1I). 'COf.QCii Ulna CllI.esd:,on d;o ~bHpcl6n ;m.or.al. ,0 d'e' ,jllnnci_a. 1.0 ,a~ii!D~ no .qu:[ere de,cIT q:tlc desdefi,eD, en m.QOO :a~guni))';, sino q,tu:' 19, m::Ull'illng;tr.!! m,;is ,qUi! : ~;~~~~, 'el priccipw· de la: super~i;o['i:dail, die.! (W~n ts,piTiwal JOhn! el t.em,:pon] Y el il!Jffi:(l!c~:pio dls la C"oopera,cl.o.n ne~~Jdiai

enU"it la :J:gle.s.ta ''1 "d (UJe1;'.po po!lhi,oo. . '. ,.

'l'a ~, <i'll,e' :h.a.r gentes ,que ,q:uasi¢.ra~,. ~. m)1'~ll. de. ~. ~aJdl,

t:tUgios3!, establecet" el wn~pt(il, de la l'n:~ol~:rancla ~v,~.34 ~fuy bi.en .• mlcme5 de.fue'l"b!1JI prop.onl',ll' m[1lrnmen.te $11 $O.1i;jc~61i1, lillite el m.~fld.Q" m:gir.i.e:ndo '~lre el ,estado hag:a de 'l'OdQl.; ll;')~ D.Q

.,' , ~:ta' r;, .... a. 'Il rn.... QI' ....... .4I ... ~ dudadarn~~ Ole. ,5¢~nda Gltegor,iar.

c:n;!I",:!L e ~"""'q ~ .. --' .. ~j!-. .. ~,.. . . ~~ .

, ,A,p!!IllQ, ~l'literri,c.tidl1l ~~W5 ,oos.~'. '''''eDlO$ q,~~ ifil1dlOS prob~~mtU que emtm:r.~m a Ja COTiIl:I.¢.~!l:ia. ,aKllt:e:nll!_p.01'tM'a. querJ:a\t.1l iOJ ~ci)Q.ll~dos h~jQ' iJ mb.m.o ~ig;nD:.

,Pot una parte. ad.'If'e10timO$ q_-ut 11 ,uood~ad6n ,del Ulu~'rn'" ibmo ,ttruagico par ]~ l'gjesm,a, !Cuoli'a. ~ segujn :maJUetr~e:ndQ" p:irquiC: el ll,betaJiswl!) lieo:I6g:ioo ii:tli,pUl4ba lit fah~ ,flil!(lIso:fia de Ja alb.so,]uUil .autii:Yn.om,{a, mlGj[.an$~'c;a, de Ia it"a21on y. Ia vo.~;'mtad: lu.amanat co.n"irtie:ndo t"D. ~rJi (;a,teg;miCIQ e UbUi:tadiltS l~ I~ ,dicienle$ ·<Uben~~tl5, ,1~,o.dCTtl:a$.." .• que ~s obJJgadCl\He& .~ ,hwn· bre, immW hada la ve.rdad, euanjo bacia el bi.ell! ooln6~ :5'C' emmabilllJl $ef.i!dH~ullclile., ba .mbma ii]osoJI;a. tllS~$Ua en ,qlllle" ,~~. prin:ci.piOi q]Y'e' K: ,a,p,l.i~~j~fi ~n Ia Edad. Mtdia e .epOca. ~noQ, .s(~o,en. ciuta, merlid;a, ~l'JJaplimble~ b'O-YI ,~r,an: prj~ (jp~ 'pcre'OeiE~r.~. que ,bablfjD q:wc.c1!ad.o. ~azadm p»' h e\'o.'l~ci6n de' la$ ideas y las 5Ilde.dades. Ta[ ,podcloo. e, intri'a.MCaD'i!:(tlre 'er.t"Qnfa •. 1-0' wa] .DO' deu~Tm::in:iJ; que bmy.:u:l de :n,E,pr$¢

J ", jj]·'m......, ,J',~~ . _..3 .. ' n· .. ..l"d...·

~5 , neertases :mvuel'1las.'· .sa:n amen tt.e' ;e~it:en:~.I.·.~ ,1Il.i :talllpOro

imp·ide 'ql!l~ ,13. ,Ia;JtJs.ia, e5tfmule. nber~., co,mo, .[a de ,oo'iIlcle.n.~ cia, de ili:'JlseiiatIE!lf iC:u:etera.u

Al mi5ffi.Q tiem,po,._ V~"1D6:S: C).tle too in:wC\5ti:anoa,b]eD1~Dl~ (i;efoo lH; d"e.cl:i:facloll~. !l;OmQ' aqueDa, ]OImlm'a upUca ·tte.~ (~t:deflal M§;lll1il~g a G]ad8tOli.l.~~' ""S:i. los: ,tat6I~, Uq;ar,m ,iIil.liliia:!!Ja :d podel" en. Ing]ate-rr3lji no se .pr:Q.po~dr.l;a la m.letlio:r .~~ peniJ !IIi te' eJ,er«Iia Ia meno.f ~mhr.,:i de ooa'lXiQfi ;!l1'J.\D.:[le • fe' de' :ninpm bom:~te. Nil)$(IItfoO$ !li:Y,lIi::'.remno,B q~iJ,C (.000'3, l!')~ lliomlbfoElI tte'.3i1 'oot::i!];m;eOIt;e' en, l~ 'verd!,a.d.; pere una :fe' £orlad.a ~ ulla

·L'·I'I"I "i_ 'M~ns"" .,,. n' , • ',"' 'v: J""'" ',,",-. I ....... ·. ,i:l',' l' - "","",'I' .'

n, ~ _ILiI. 1lOIY ...... <Jj, Q 10,,,, ~ ;!II, .0$ .L'wDlI,I',(j"'GS.,. .,:Il" W, ClwJJOO$

del pen:wnd~'t.o 'y' dviliXid611 ,er.istianos..~~' .Bastaillte p3:rad6ji. .. (:am.ellt·~:t- ~ POl" "i'htlld de [o.~ ,s~rjoo $ef;l!t:iillll~!::nt,~ re:]~iQ.SQ5' dill:

Ios £u:~u1ado,;r;~ de ~.B[ii Dadollia:Hdad .• apared'O en; UD m.Qmell'to de. equi1[bri~ ~file5l'J. ];),11%: ,(>oom't!) 110 ~n lOd!i)$ ]00 Jl'm)m'(;rlltos; de ]a his.tO:il"iI) en. Ia h:t5:tnri3i. de ]as ideas, (,(J'IDO m~ r.nna lakn ~y basta :r.acio,'fia]~sta ,en eierta :medida-, de J~ :p~J~nill;l.':· .(U.fUII vital cr~!Stiit~,a~. qUit a iPesaJ)" de ~fes. 5:ig](j.$ de u'agk"':ii v.id8~t,udes y dhris.i6li esp.idwa] pudo p:roducit' ,~~ .im:potta'n't!f rca I iza.d6n 1t:t1iliporaI. en c-] amanccer de 13 rilac.ion ·ii(lll!1.e;a:m.cfiJCi.rn~, rna] .&it .Ias perdiiilas lSU!frMas 'par ~a, ih]st.Oi~a ]n:n.1l3D::JJ et~l el da.L1Tl.hd~ suprcmQi de ]~ jf.j,lI:egridad. Y uIJiJd.ad. de la f.~j ,a,$( eemo ell e.l :iinteri!s, [pOi" ~a verdad ~.ool6,gka, bl£l'bl!eJi'iiJ ;sido c'] :p:re.clo.· a pag,-ar.~ OlD respecto :31. la5 d.ebiliid:~{b!$ 'Y 'cQ.lIlfU~,Q.JI.eIi. ~:),.u:naf.IJ:ru~ po]" llii libmd6n en 1':10 m.O'mrenw ·daildo [~ ,e:n.ergi:al .cris.~iaJJUn, eem!Po.nli1!~. m's :nliJmJMcs~. q_1iIC deb~, :p~tiJcu'alt a. 1!:liI.::.,lquier eeste em 1~. [e~is;,tEnd:j b]s,'i:.6rj~. ~ b. hU'm;a:nidii'l:d Para la fHmo.1fiiai politka muha. :illco.m,paJi:3ibi~ ·ell ~igl1l.iti.cado de·] ·f:nab,]~!fQle.I'UQJ Ide ]:a:. ~s.tit.1Jd6iil !l0.<ftealiu~!['i.cU1a. iii. (iPi~ de] ,9-11i~o ~[I]. E5;t,B . .c:o:mdtudo[li puede c~lifjii;:a:f',se rom. 0, un it'i(iflab]1! docu:ml::t1W i&U'h.tiano. bd·cillI> oo~o.rt~do. '&.O'JI. Ia ~nDSOna, del mQ:rIl<IllJilt(ii,,, El es:I'.drl~j!.l' e mspi.r!il.\ti;16l:'1 de iEiSte: ,gran dii)c~:m.le:nto. po,Utko aisda:n'i) J.'Ecb~.za. I·on,(lam.entihrnent.e Ia ;idea de que ~i\ seeiedad h~m:il:na perDUU!i~(3!. a;pa:rl'!da ale' Doios T' ,de ]a -f~ !l!ifl]g-ic~5a:. ,En lao ('(IndUCita, [pTa,eti.c.a de' la nad6:n. wn.$.titl!l)~en un ind.icia. de 'Cl5e :mi~m(lii e5,pdiri.ln e kI5,p-iraddn el uta de G:rad;as~. lao o~addl:li -plibUca. ''1 lao iil~ocad6n, del nombte de DiGs, en cl1alq,ui~x :roroli!Jni6n cfidal .imponan.~e'4

;s Co'll'to II~ Cl~Pf'ClI ~ &1JiQl;prtkf.!m d'Nd P·'i,jlil~ (N~' 'fQr'~.; J!.'h.clDl, !.hill '~. i'9.4fli).. f' ~U; I·,I,-U HI~~~lllr,9. debe J;lQ¢II) a. :R'I]lJiS5CiJI~il~ ~e il:!·~f.;i: ,B:lgwrn~ ii!mugOs, ~li(\!WS"'iE3iLlm, c.$ri) CrlO_1d~'I](;ioj1r dl!rle URtii deri3i n:!iB.,~i(JD coOi, JM iiitclIiJ qUfi!' pr-aidic«tn en b. ·~t:~td 'fI,h'di3i 1.1!. ¢OD5rti.tn(;t6.Dl: gje l:Ji 0:r.d~1] de 101 bornini!::C)l". Soon J;;!i, 'h·l:!io.·[~9i )' :dg~~(~¢adQ de mi'iJ ;jj<C[~ltlJd . !I!IoTlNmCi'ie:lln:s. roS:pCtl~ 3;1 proM~a! ,d~' !a ]g]e:io:l",. .., t:lsmdo, 'I,f\,!r.' A!Il!mi PtiEilJ~, Si!;'O'k'I;:!I. GfI,NU~: ~H!I:f, ~ilU iiij th~ Uiiijud s.r:i'I~i!',f. {Nli:ijiI ~·m. HI.!!" :PEf" &:. _ :Urtfi-~. li9!_O} Y ·Tllif. Fir" 1;"'~4IMf;l.~ W1Udd ·PaDi(f,gi:. :Mill"'; 'J~, Miim!idbE!. CD.;., ]~a.l.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful