You are on page 1of 10

Druk nr 168

Warszawa, 8 stycznia 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 10-187-07

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia


2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy o zmianie ustawy


o pa!stwowym przedsi"biorstwie
u#yteczno$ci publicznej „Poczta
Polska”.

W za!"czeniu przedstawiam tak#e opini$ dotycz"c" zgodno%ci


proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Ponadto uprzejmie informuj$, #e do prezentowania stanowiska Rz"du
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta! upowa#niony Minister
Infrastruktury.

(-) Donald Tusk


Projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o pa!stwowym przedsi"biorstwie u#yteczno$ci publicznej


„Poczta Polska”

Art. 1. W ustawie z dnia 30 lipca 1997 r. o pa!stwowym


przedsi"biorstwie u#yteczno$ci publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. Nr 106,
poz. 675, z pó%n. zm.1)) po art. 2 dodaje si" art. 2a w brzmieniu:

„Art. 2a. Do Poczty Polskiej nie ma zastosowania art. 6 pkt 4


ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upad&o$ciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535,
z pó%n. zm.2)).”.

Art. 2. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad&o$ciowe


i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z pó%n. zm.2)) w art. 6 pkt 4 otrzymuje
brzmienie:

„4) instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy,


chyba #e ustawa ta stanowi inaczej, oraz utworzonych
w wykonaniu obowi'zku na&o#onego ustaw';”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w #ycie po up&ywie 14 dni od dnia og&oszenia.

__________________
1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta&y og&oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 93, poz. 894, z 2005 r. Nr 172, poz. 1442 i Nr 267,
poz. 2258, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zosta&y og&oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91,
poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 47, poz. 347,
Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279.

12-40-iw
UZASADNIENIE

Poczta Polska jest pa!stwowym przedsi"biorstwem u#yteczno$ci publicznej


powo&anym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o pa!stwowym przedsi"-
biorstwie u#yteczno$ci publicznej „Poczta Polska” do $wiadczenia us&ug pocz-
towych, w tym przede wszystkim powszechnych us&ug pocztowych.

W $wietle przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad&o$ciowe


i naprawcze, Poczta Polska jako podmiot utworzony na podstawie odr"bnej
ustawy jest wy&'czona spod prawa do upad&o$ci. Oznacza to, #e Poczta Polska
mo#e w swojej dzia&alno$ci doprowadzi( do powstania strat na tej dzia&alno$ci,
a wówczas pa!stwo musi podj'( odpowiednie dzia&ania w kierunku opracowa-
nia programu pomocy na restrukturyzacj" i uruchomienie tej pomocy ze $rod-
ków bud#etowych. Uregulowanie takie budzi powa#ne zastrze#enia Komisji Eu-
ropejskiej, która uzna&a ten stan prawny za nieograniczon' pomoc Skarbu Pa!-
stwa, niezgodn' z postanowieniami art. 87 Traktatu WE. Sprawa nieograniczo-
nych gwarancji Skarbu Pa!stwa dla Poczty Polskiej, która wynikn"&a w trakcie
tocz'cego si" od 2004 r. procesu notyfikacji dwóch programów pomocowych
dla Poczty Polskiej (sprawa E 12/2005 w zwi'zku z programami C21/2005
(ex PL 45/2004) i C22/2005 (ex PL 49/2004)), stanowi przedmiot osobnego po-
st"powania prowadzonego przez Komisj" Europejsk'. Post"powanie to zosta&o
zawieszone po tym, jak strona polska w pi$mie z dnia 15 czerwca 2005 r. zo-
bowi'za&a si" do usuni"cia tej nieprawid&owo$ci przy procesie komercjalizacji
Poczty Polskiej. Stanowisko to zosta&o podtrzymane równie# po zmianie Rz'du
w 2005 r., o czym Komisja Europejska zosta&a poinformowana w pi$mie z dnia
15 grudnia 2005 r. Jednocze$nie strona polska wskaza&a na trudno$( w okre-
$leniu w sposób precyzyjny harmonogramu prac nad projektem ustawy
o komercjalizacji pa!stwowego przedsi"biorstwa u#yteczno$ci publicznej
„Poczta Polska” i ostatecznego terminu jej uchwalenia. Poniewa# Komisja Eu-
ropejska w swojej korespondencji ze stron' polsk' domaga&a si" jednak okre-
$lenia wi'#'cego dla obu stron terminu ostatecznego wyeliminowania z obo-
wi'zuj'cego prawa nieograniczonych gwarancji Skarbu Pa!stwa dla Poczty
Polskiej, które ograniczaj' swobod" konkurencji na wspólnym rynku, to w celu
dokonania szybszego wyeliminowania z polskiego prawa niezgodnych z pra-
wem europejskim przepisów podj"ta zosta&a druga inicjatywa legislacyjna w tym
kierunku przez zmian" ustawy o pa!stwowym przedsi"biorstwie u#yteczno$ci
publicznej „Poczta Polska”. Jednocze$nie w&adze polskie zobowi'za&y si" wo-
bec Komisji Europejskiej wyeliminowa( nieograniczon' gwarancj" Skarbu Pa!-
stwa dla Poczty Polskiej do dnia 30 czerwca 2008 r.

W projektowanej ustawie o zmianie ustawy o pa!stwowym przedsi"biorstwie


u#yteczno$ci publicznej „Poczta Polska” wy&'czone zosta&o w stosunku do
przedsi"biorstwa stosowanie art. 6 pkt 4 ustawy – Prawo upad&o$ciowe i na-
prawcze. Wy&'czenie takie spowoduje, #e w stosunku do Poczty Polskiej b"d'
mia&y zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upad&o$ciowe i naprawcze, a za-
tem b"dzie mog&a by( og&oszona upad&o$( i zrealizowane zostan' zalecenia
Komisji Europejskiej. Taki stan prawny zostanie utrzymany równie# po skomer-
cjalizowaniu przedsi"biorstwa pa!stwowego w stosunku do jednoosobowej
spó&ki Skarbu Pa!stwa.

Wy&'czenie Poczty Polskiej z kr"gu podmiotów niepodlegajacych upad&o$ci


wymaga równie# dokonania zmiany w ustawie ogólnej, czyli w ustawie z dnia
28 lutego 2003 r. – Prawo upad&o$ciowe i naprawcze. Zgodnie bowiem z aktu-
alnym brzmieniem art. 6 pkt 4 ww. ustawy nie mo#na og&osi( upad&o$ci instytu-
cji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy. Dlatego te#, w celu zapew-
nienia spójno$ci systemu prawa, nale#a&o dokona( takiej zmiany brzmienia
w art. 6 pkt 4, z którego wynika&oby, #e przepisy szczególne mog' regulowa(
kwesti" upad&o$ci instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy
w sposób odmienny. Wprowadzana w art. 2 niniejszej ustawy zmiana pkt 4
w art. 6 ustawy – Prawo upad&o$ciowe i naprawcze jest wyra%nym sygna&em,
#e przepisy ustawy, na podstawie których utworzono dane instytucje i osoby
prawne mog' stanowi(, #e w stosunku do tych podmiotów mo#e by( og&oszona
upad&o$(.

Mo#liwo$( og&oszenia upad&o$ci w stosunku do Poczty Polskiej spowoduje, #e


b"dzie musia&a ona dzia&a( tak, aby nie ponosi( strat, a gdy one wyst'pi', b"-
dzie musia&a pokry( je sama z zysków przysz&ych okresów. Jedynie strata na
realizacji na&o#onego przez pa!stwo na Poczt" Polsk' obowi'zku $wiadczenia

2
powszechnych us&ug pocztowych mo#e by( w $wietle przepisów prawa wspól-
notowego obj"ta pomoc' pa!stwa. Warunkiem koniecznym takiej pomocy jest
zabezpieczenie odpowiednich $rodków w ustawie bud#etowej na dany rok oraz
program pomocowy przyj"ty przez Komisj" Europejsk'. W chwili obecnej wa-
runki ekonomiczne dla realizacji ustawowego obowi'zku $wiadczenia po-
wszechnych us&ug pocztowych zapewniaj' przedsi"biorstwu pa!stwowemu
przychody uzyskiwane z us&ug zastrze#onych dla operatora publicznego.
W zwi'zku z planowan' na 2011 r. pe&n' liberalizacj' wspólnotowego rynku
us&ug pocztowych, a tym samym zlikwidowaniem podstawowego instrumentu
finansowania obowi'zku $wiadczenia us&ug powszechnych, tj. „obszaru za-
strze#onego”, w projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmie-
niaj'cej dyrektyw" 97/67 WE w odniesieniu do pe&nego urzeczywistnienia ryn-
ku wewn"trznego us&ug pocztowych Wspólnoty1), w przypadku gdy operator
zobowi'zany do $wiadczenia us&ug powszechnych poniesie strat", z tego tytu&u
przewidziano mo#liwo$( udzielenia rekompensaty z funduszy publicznych lub
zastosowania mechanizmu podzia&u kosztów netto tego obowi'zku mi"dzy
operatorów $wiadcz'cych us&ugi lub u#ytkowników. Je#eli b"dzie zastosowany
mechanizm podzia&u kosztów netto, mo#e by( ustanowiony fundusz kompen-
sacyjny finansowany z op&at wnoszonych przez operatorów lub u#ytkowników.

_________________
1)
Aktualnie dokument pt. „Wspólne stanowisko przyj"te przez Rad" w celu przyj"cia dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady zmieniaj'cej dyrektyw" 97/67 WE w odniesieniu do pe&nego urzeczywist-
nienia rynku wewn"trznego us&ug pocztowych Wspólnoty” zosta&o skierowane do drugiego czytania
w Parlamencie Europejskim (13593/2007-C6-0000/2006-2006/0196 COD).

3
OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddzia&uje ustawa

Podmiotem, do którego ustawa b"dzie mia&a wy&'czne zastosowanie, jest


pa!stwowe przedsi"biorstwo u#yteczno$ci publicznej „Poczta Polska”.

2. Konsultacje spo&eczne

Zmiana wprowadzana w niniejszej ustawie by&a przedmiotem szerokich


konsultacji spo&ecznych w trakcie uzgadniania projektu ustawy o komercja-
lizacji pa!stwowego przedsi"biorstwa u#yteczno$ci publicznej „Poczta Pol-
ska”, który równie# zawiera przepis stanowi'cy o mo#liwo$ci upad&o$ci
Poczty Polskiej. Ww. projekt ustawy w ramach konsultacji zosta& przes&any
Dyrektorowi Generalnemu Poczty Polskiej, Przewodnicz'cemu Rady Pocz-
ty Polskiej, a tak#e wszystkim zwi'zkom zawodowym dzia&aj'cym w Po-
czcie Polskiej oraz zwi'zkom zawodowym reprezentatywnym w rozumieniu
ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo&eczno-
Gospodarczych oraz wojewódzkich komisjach dialogu spo&ecznego (Dz. U.
Nr 100, poz. 1080, z pó%n. zm.). Poza Dyrektorem Generalnym Poczty Pol-
skiej, nikt nie zg&osi& uwag dotycz'cych uregulowania wprowadzanego w ni-
niejszej ustawie, a zawartego równie# w projekcie ustawy o komercjalizacji
pa!stwowego przedsi"biorstwa u#yteczno$ci publicznej „Poczta Polska”.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej w swoich uwagach stwierdzi&, #e „z jed-
nej strony jest to element pozytywny, daj'cy mo#liwo$( pozbawienia KE ar-
gumentu o uprzywilejowanej pozycji PP, z drugiej za$ poddaje w w'tpliwo$(
zabezpieczenie obywatelom przez pa!stwo mo#liwo$ci korzystania z us&ugi
powszechnej – w przypadku upad&o$ci PP S.A. – i jej statusu operatora pu-
blicznego”.

W ramach konsultacji spo&ecznych niniejszy projekt ustawy zosta& przeka-


zany organom pa!stwowego przedsi"biorstwa u#yteczno$ci publicznej
„Poczta Polska”, tj. Dyrektorowi Generalnemu oraz Przewodnicz'cemu Ra-
dy Poczty Polskiej. Rada Poczty Polskiej w uchwale nr 4/2006 z dnia
20 pa%dziernika 2006 r. nie wnios&a #adnych uwag do przedstawionego
w ramach konsultacji projektu ustawy. Natomiast Dyrektor Generalny

4
Poczty Polskiej w swojej opinii wskaza&, #e projektowana nowelizacja jest
niew&a$ciwa z legislacyjnego punktu widzenia, poniewa# powinna by( zre-
dagowana jako ustawa zmieniaj'ca ustaw" – Prawo upad&o$ciowe i na-
prawcze, nie za$ ustaw" o Poczcie Polskiej, gdy# dotyczy materii uregulo-
wanej w ustawie – Prawo upad&o$ciowe i naprawcze. Ponadto, zdaniem
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej, w razie og&oszenia upad&o$ci Pocz-
ty Polskiej mo#e powsta( problem realizacji przez ni' obowi'zku $wiadcze-
nia pocztowych us&ug powszechnych, a tak#e problem pozbawienia spo&e-
cze!stwa gwarancji nieograniczonego dost"pu do powszechnych us&ug
pocztowych. Dlatego te#, w razie og&oszenia upad&o$ci Poczty Polskiej na-
le#a&oby przewidzie( tryb przej"cia jej obowi'zków realizowanych przez ni'
ustawowo. Dyrektor Generalny Poczty Polskiej wskaza& równie#, #e „w&a-
$ciwe uzasadnienie dla Komisji Europejskiej istniej'cych w Polsce regulacji
prawnych wy&'czaj'cych Poczt" Polsk' z upad&o$ci mog&oby przekona(, #e
nie jest to #aden szczególny przywilej, ani te# pomoc publiczna dla niej,
lecz stanowi dla rz'du pa!stwa cz&onkowskiego Unii Europejskiej, jakim jest
Rzeczpospolita Polska, gwarancj" wywi'zania si" przez niego z zalece!
dyrektywy pocztowej i Traktatu WE, w zakresie obowi'zku zapewnienia
wszystkim obywatelom dost"pu do us&ug interesu ogólnego (powszech-
nych)”. Reasumuj'c, zdaniem Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej kwe-
stia upad&o$ci Poczty Polskiej wymaga analizy problemu i ewentualnych
zmian dotycz'cych rozwi'za! w zakresie zapewnienia obowi'zków $wiad-
czenia us&ug powszechnych.

Do Ministerstwa Infrastruktury nie wp&yn"&o #adne zg&oszenie ze strony


podmiotów zajmuj'cych si" dzia&alno$ci' lobbingow' w procesie stanowie-
nia prawa zainteresowanych pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy
o zmianie ustawy o pa!stwowym przedsi"biorstwie u#yteczno$ci publicznej
„Poczta Polska”.

3. Wp&yw regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na bud#et pa!stwa


i bud#et samorz'du terytorialnego

Pa!stwowe przedsi"biorstwo u#yteczno$ci publicznej „Poczta Polska”, któ-


rego regulacja dotyczy, nie jest jednostk' sektora finansów publicznych

5
w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pó%n. zm.). Projektowana
ustawa, przez wy&'czenie nieograniczonych gwarancji Skarbu Pa!stwa dla
Poczty Polskiej, b"dzie mia&a pozytywny wp&yw na bud#et pa!stwa. Mo#li-
wo$( og&oszenia upad&o$ci w stosunku do Poczty Polskiej spowoduje, #e
b"dzie musia&a ona dzia&a( tak, aby nie ponosi( strat, a gdy one wyst'pi',
b"dzie musia&a pokry( je sama z zysków przysz&ych okresów. Jedynie stra-
ta na realizacji na&o#onego przez pa!stwo na Poczt" Polsk' obowi'zku
$wiadczenia powszechnych us&ug pocztowych mo#e by( w $wietle przepi-
sów prawa wspólnotowego obj"ta pomoc' pa!stwa. Warunkiem koniecz-
nym takiej pomocy jest zabezpieczenie odpowiednich $rodków w ustawie
bud#etowej na dany rok oraz program pomocowy przyj"ty przez Komisj"
Europejsk'.

Jednak#e gdyby dosz&o do potencjalnej mo#liwo$ci og&oszenia upad&o$ci


przedsi"biorstwa trudno jest w chwili obecnej przewidzie( skutki tej sytuacji,
gdy# dotychczas w skali kraju nie by&o post"powania upad&o$ciowego w ta-
kiej skali i rozmiarze.

4. Wp&yw regulacji na konkurencyjno$( gospodarki i przedsi"biorczo$(, w tym


funkcjonowanie przedsi"biorstw

Projektowana ustawa b"dzie mia&a pozytywny wp&yw na konkurencyjno$(


gospodarki. Wy&'czenie nieograniczonej gwarancji Skarbu Pa!stwa dla
Poczty Polskiej pozwoli na rozwój swobodnej konkurencji na wspólnotowym
rynku us&ug pocztowych i stworzy równe prawa dla przedsi"biorców dzia&a-
j'cych na tym rynku bez wzgl"du na ich form" prawn'.

5. Wp&yw regulacji na rynek pracy

Projektowana ustawa nie b"dzie mia&a wp&ywu na rynek pracy w najbli#-


szym okresie, poniewa# sytuacja ekonomiczna Poczty Polskiej nie wskazu-
je, #e mog&oby w najbli#szych latach doj$( do sytuacji zagro#enia upad&o-
$ci'. Tym niemniej ze wzgl"du na stan zatrudnienia (obecnie ponad
100 tys. osób) w przypadku ewentualnej upad&o$ci skutki dla rynku pracy
mog&yby by( dotkliwe.

6
6. Wp&yw regulacji na sytuacj" i rozwój regionalny

Projektowana ustawa nie b"dzie mia&a wp&ywu na sytuacj" i rozwój regio-


nalny.

Projekt ustawy nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym


w przepisach dotycz'cych sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych.

Przedmiotowy projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

12-41-iw