You are on page 1of 4

SEJM Druk nr 230A

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

o rz!dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy


o p"atno#ciach do gruntów rolnych i p"atno#ci
cukrowej (druk nr 221).
Sejm na 9 posiedzeniu w dniu 27 lutego 2008 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu
Sejmu – skierowa! projekt ustawy zawarty w druku nr 230 do Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w celu rozpatrzenia poprawek zg!oszonych w drugim czytaniu.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu
28 lutego 2008 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m raczy nast"puj#ce poprawki:

1) w art. 1 w pkt 21 w lit. b w art. 24 w ust. 1a pkt 3 otrzymuje brzmienie:


„3) z przekazuj#cym gospodarstwo rolne w zwi#zku z wyp!acan# rent# strukturaln#,
emerytur# lub rent# rolnicz# z ubezpieczenia spo!ecznego rolników, je$eli rolnik
wnioskuj#cy o p!atno%& cukrow# móg!by dziedziczy& przekazane gospodarstwo rolne
z ustawy.”;
- pose" S. $elichowski w imieniu KP PSL
- przyj!%
U w a g a: poprawk& nr 1 nale'y rozpatrywa% "!cznie z poprawk! nr 2.

2) w art. 1 w pkt 22 w art. 24a w ust. 2 dodaje si" pkt 4 w brzmieniu:


„4) przekazuj#cego gospodarstwo rolne w zwi#zku z wyp!acan# rent# strukturaln#,
emerytur# lub rent# rolnicz# z ubezpieczenia spo!ecznego rolników, je$eli rolnik
wnioskuj#cy o p!atno%& do pomidorów móg!by dziedziczy& przekazane
gospodarstwo rolne z ustawy.”;
- pose" S. $elichowski w imieniu KP PSL
- przyj!%
U w a g a: konsekwencj! przyj&cia poprawki nr 2 b&dzie skre#lenie kropki oraz
dodanie wyrazu „ , lub” w art. 24a ust. 2 pkt 3.

3) w art. 1 w pkt 26 w art. 29a w ust. 5 pkt 1 wyrazy „8 lat” zast#pi& wyrazami „5 lat”;
- pose" P. Gosiewski w imieniu KP PiS
- przyj!%
4) w art. 1 w pkt 44 w art. 45a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto:
1) b"d#c zatwierdzonym podmiotem skupuj#cym:
a) nie sk!ada dyrektorowi oddzia!u terenowego Agencji Rynku Rolnego
o%wiadczenia o dostawie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 rozporz#dzenia
nr 1973/2004, lub sk!ada je niezgodnie z przepisami,
b) nie sk!ada dyrektorowi oddzia!u terenowego Agencji Rynku Rolnego
informacji, o której mowa w art. 27 ust. 5 rozporz#dzenia nr 1973/2004, lub
sk!ada j# niezgodnie z przepisami,
c) nie przechowuje kopii umowy, o której mowa w art. 25 rozporz#dzenia nr
1973/2004, przez okres 5 lat od dnia jej zawarcia,
2) b"d#c zatwierdzon# pierwsz# jednostk# przetwórcz#:
a) nie sk!ada dyrektorowi oddzia!u terenowego Agencji Rynku Rolnego
o%wiadczenia o dostawie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 rozporz#dzenia
nr 1973/2004, lub sk!ada je niezgodnie z przepisami,
b) nie sk!ada dyrektorowi oddzia!u terenowego Agencji Rynku Rolnego
informacji, o której mowa w art. 27 ust. 5 rozporz#dzenia nr 1973/2004, lub
sk!ada j# niezgodnie z przepisami,
c) nie przyjmuje od podmiotu skupuj#cego ro%lin energetycznych zgodnie
z zawart# umow#, z której wynika zobowi#zanie do dostarczenia ro%lin
energetycznych,
d) nie sk!ada dyrektorowi oddzia!u terenowego Agencji Rynku Rolnego
informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozporz#dzenia nr 1973/2004, lub
sk!ada j# niezgodnie z przepisami,
e) nie przechowuje kopii umowy, o której mowa w art. 25 rozporz#dzenia nr
1973/2004, przez okres 5 lat od dnia jej zawarcia,
3) b"d#c jednostk# przetwórcz# przetwarzaj#c# produkty po%rednie lub uboczne,
dostarczone przez zatwierdzone pierwsze jednostki przetwórcze lub przez
kolejn# jednostk" przetwórcz#:
a) uniemo$liwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli na miejscu, o której
mowa w art. 39 ust. 3 rozporz#dzenia nr 1973/2004,
b) nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i 2 rozporz#dzenia
nr 1973/2004, lub prowadzi ten rejestr niezgodnie z przepisami,
4) b"d#c zatwierdzonym przetwórc# lub skupuj#cym owoce mi"kkie, uniemo$liwia
lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 171db ust. 3
rozporz#dzenia nr 1973/2004
– podlega karze pieni"$nej.”.
- pose" P. Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzuci%
U w a g a: przyj&cie poprawki nr 4 spowoduje konsekwencje legislacyjne w art. 46 ust.
1 polegaj!ce na zmianie wyrazów „pkt 2-5” na wyrazy „pkt 1-3” oraz w ust. 2
polegaj!ce na zmianie wyrazów „pkt 1 i 6” na wyrazy „pkt 4”.

Warszawa, dnia 28 lutego 2008 r.

Sprawozdawca Przewodnicz#cy Komisji

( - ) Miros!aw Maliszewski ( - ) Leszek Korzeniowski