Druk nr 181

Warszawa, 18 grudnia 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu ni"ej podpisani pos!owie wnosz# projekt ustawy:

- o zmianie ustawy - Prawo spó!dzielcze.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upowa"niamy pana pos!a Miros!awa Maliszewskiego.

(-) Leszek Deptu!a; (-) Bronis!aw Dutka; (-) Andrzej Grzyb; (-) Stanis!aw Kalemba; (-) Jaros!aw Kalinowski; (-) Jan Kami$ski; (-) Mieczys!aw Kasprzak; (-) Ewa Kierzkowska; (-) Eugeniusz K!opotek; (-) Adam Krzy%ków; (-) Jan &opata; (-) Miros!aw Maliszewski; (-) Stanis!aw Olas; (-) Miros!aw Pawlak; (-) Janusz Piechoci$ski; (-) Józef Racki; (-) Stanis!aw Rakoczy; (-) Aleksander Sopli$ski; (-) Wies!aw Woda; (-) Edward Wojtas; (-) Józef Zych; (-) Stanis!aw 'elichowski.

PROJEKT USTAWA z dnia ...................................... 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo spó!dzielcze Art. 1. W ustawie z dnia 16 wrze%nia 1982 r. – Prawo spó!dzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006 r. Nr 94, poz.651 oraz z 2007 r. Nr 125, poz. 873) wprowadza si( nast(puj#ce zmiany: 1) w art. 6 § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Liczba za!o"ycieli spó!dzielni nie mo"e by) mniejsza od pi(ciu, je"eli za!o"ycielami s# osoby fizyczne, i trzech, je"eli za!o"ycielami s# osoby prawne.”; 2) w art. 15 § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Spó!dzielnia liczy co najmniej pi(ciu cz!onków, o ile statut nie wymaga liczby wi(kszej.”; 3) po art. 47 dodaje si( art. 47a w brzmieniu: „Art. 47a. W spó!dzielni, w której liczba cz!onków nie przekracza 10, nie powo!uje si( rady nadzorczej. W tym przypadku nadzór i kontrol( nad dzia!alno%ci# spó!dzielni sprawuje walne zgromadzenie cz!onków.”. Art. 2. Do czasu zarejestrowania zmian statutów spó!dzielni postanowienia dotychczasowych statutów pozostaj# w mocy. Art. 3. Ustawa wchodzi w "ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

UZASADNIENIE Jak wynika z bie"#cych do%wiadcze$, wymóg aby spó!dzielni( tworzy!o co najmniej 10 osób, stanowi istotne utrudnienie w praktycznej realizacji za!o"onych celów gospodarczych. Ten uzasadniony wymóg w poprzednich okresach, dzi% gdy dzia!alno%) gospodarcz# mog# podejmowa) i prowadzi) pojedyncze osoby b#d* jednoosobowe spó!ki, nie powinien mie) znaczenia decyduj#cego. Z tych te" przyczyn np. w spó!dzielniach produkcji rolnej oraz w spó!dzielniach socjalnych, ustawodawca s!usznie zdecydowa! o obni"eniu tej granicy. Przyj(cie zmian stworzy warunki dla integracji spo!ecznej i zawodowej, zw!aszcza w obszarach dotkni(tych bezrobociem, gdzie nie istniej# licz#ce si( szanse na utrzymanie wieloosobowych struktur organizacyjnych. B(dzie tak"e podnosi! wiarygodno%) przedsi(biorstwa wobec potencjalnych odbiorców jego produktów lub us!ug w stosunku do przedsi(biorców dzia!aj#cych pojedynczo. Stworzy dalej id#ce mo"liwo%ci finansowania dzia!alno%ci ze %rodków w!asnych cz!onków, ze wzgl(du na zdolno%ci kredytowe. Proponowana zmiana pozwoli uzyska) zgodno%) ustawy – Prawo spó!dzielcze, z rozwi#zaniami ustawy z dnia 15 wrze%nia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich zwi#zkach. Akt ten przewiduje, bowiem mo"liwo%) prowadzenia przez spó!dzielnie dzia!alno%ci jako grupa producencka a jedn# z przes!anek jest w!a%nie liczba 5 cz!onków. Ocena skutków regulacji proponowanych zmian ustawy Prawo spó!dzielcze. 1. Skutki finansowe dla bud"etu pa$stwa: Wej%cie w "ycie proponowanej zmiany ustawy Prawo spó!dzielcze nie spowoduje zwi(kszenia wydatków bud"etu pa$stwa, poniewa" zmiana okre%la jedynie liczb( osób mog#cych za!o"y) spó!dzielnie. Jej rezultatem mo"e by) wy!#cznie zwi(kszenie ilo%ci podmiotów gospodarczych funkcjonuj#cych na zasadach spó!dzielczych. 2. Wp!yw na rynek pracy: Wej%cie w "ycie projektowanej zmiany ustawy Prawo spó!dzielcze b(dzie mia!o nieznaczny, ale pozytywny wp!yw na rynek pracy, w zwi#zku z tworzeniem miejsc pracy przez nowotworzone spó!dzielnie; w tym grupy producentów rolnych w formie spó!dzielni. Ponadto powstanie spó!dzielni, w szczególno%ci jako grup producentów rolnych, stwarza mo"liwo%) lepszego zagospodarowania produktów rolnych.

3. Wp!yw proponowanej zmiany ustawy Prawo spó!dzielcze na konkurencyjno%) gospodarki i przedsi(biorczo%), w tym na funkcjonowanie przedsi(biorstw: Wej%cie w "ycie projektowanej zmiany ustawy b(dzie mia!o pozytywny wp!yw na konkurencyjno%) polskiego udzia!u na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Spó!dzielnie s# wa"nym elementem gospodarki rynkowej czego przyk!adem jest ogromny udzia! spó!dzielni w wielu sektorach gospodarki na ca!ym %wiecie, równie" w krajach o najwy"ej rozwini(tej gospodarce rynkowej: w Stanach Zjednoczonych, Japonii, a zw!aszcza w pa$stwach Unii Europejskiej. Spó!dzielnie zyskuj# si!( w negocjacjach na coraz bardziej konkurencyjnych i skoncentrowanych rynkach. Spó!dzielnie s# aktywnymi uczestnikami rynku pomi(dzy si!ami globalizacji a lokaln# dzia!alno%ci# gospodarcz#. 4. Wp!yw proponowanej zmiany ustawy na sytuacje i rozwój regionalny: Po wej%ciu w "ycie proponowanej zmiany ustawy Prawo spó!dzielcze, nowopowsta!e spó!dzielnie; w tym grupy producentów rolnych w formie spó!dzielni, b(d# mia!y pozytywny wp!yw na rozwój regionalny. Forma spó!dzielni sprawdza si( na ca!ym %wiecie, jako najlepsza forma zbiorowej zaradno%ci lokalnych spo!eczno%ci, stwarzaj#c realne szanse na podj(cie aktywno%ci gospodarczej i spo!ecznej przez ludzi o niskich i %rednich dochodach. Projekt by! konsultowany z Krajow# Rad# Spó!dzielcz# i otrzyma! jej pozytywn# opini(. Projekt nie narusza prawa Unii Europejskiej i jest z nim zgodny.

Warszawa, 22 stycznia 2008 r. BAS – WAEM – 97/08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodno"ci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo spó!dzielcze (przedstawiciel wnioskodawców: pose! Miros!aw Maliszewski)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa!y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r., Nr 23, poz. 398 z pó*n. zm.) sporz#dza si( nast(puj#c# opini(:

1. Przedmiot projektu ustawy Projekt ustawy przewiduje zmian( ustawy z dnia 16 wrze%nia 1982 r. – Prawo spó!dzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, ze zmianami). Zmiany dotycz# okre%lenia minimalnej liczby za!o"ycieli i cz!onków spó!dzielni oraz obowi#zku powo!ywania rady nadzorczej w spó!dzielni. 2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj#tej projektem Prawo Unii Europejskiej nie reguluje materii obj(tej projektem ustawy. 3. Analiza przepisów projektu pod k$tem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Projekt ustawy nie jest obj(ty zakresem prawa Unii Europejskiej. 4. Konkluzje Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo spó!dzielcze nie jest obj(ty zakresem prawa Unii Europejskiej. Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha! Królikowski
Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, spó!dzielczo"#

Warszawa, 22 stycznia 2008 r. BAS – WAEM – 98/08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Opinia w sprawie czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo spó!dzielcze (przedstawiciel wnioskodawców: pose! Miros!aw Maliszewski) jest projektem ustawy wykonuj$cej prawo Unii Europejskiej Projekt ustawy przewiduje zmian( ustawy z dnia 16 wrze%nia 1982 r. – Prawo spó!dzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, ze zmianami). Zmiany dotycz# okre%lenia minimalnej liczby za!o"ycieli i cz!onków spó!dzielni oraz obowi#zku powo!ywania rady nadzorczej w spó!dzielni. Projekt ustawy nie jest obj(ty prawem Unii Europejskiej. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo spó!dzielcze nie jest projektem ustawy wykonuj#cej prawo Unii Europejskiej. Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha! Królikowski
Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, spó!dzielczo"#