You are on page 1of 9

SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Druk nr 232
VI kadencja

SPRAWOZDANIE

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

o rz!dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –


Kodeks spó"ek handlowych (druk nr 68)

Marsza!ek Sejmu na podstawie art. 87 ust. 2 w zwi"zku z art. 90 ust.1 regulaminu Sejmu
na 6 posiedzeniu Sejmu w dniu 10 stycznia 2008 r. skierowa! powy#szy projekt ustawy do
Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia.

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tego projektu


ustawy na posiedzeniach w dniach 23 stycznia i 26 lutego 2008 r. oraz wys!uchaniu o$wiadczenia
przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, #e przedmiot projektowanej regulacji zawarty
w sprawozdaniu jest zgodny z prawem Unii Europejskiej

wnosi:

W y s o k i S e j m uchwali% raczy za!"czony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 26 lutego 2008 r.

Przewodnicz"cy Komisji
i sprawozdawca

/-/Jerzy Kozdro&
Liczba stron : 1 Data : 2008-02-27 Nazwa pliku : 0123-04A.NK 1
VI kadencja/druk nr 68

Projekt

USTAWA
z dnia 2008 r.

o zmianie ustawy – Kodeks spó"ek handlowych 1)

Art. 1.
W ustawie z dnia 15 wrze$nia 2000 r. – Kodeks spó!ek handlowych (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037, z pó'n. zm. 2)) wprowadza si( nast(puj"ce zmiany:
1) w art. 491 po § 1 dodaje si( § 11 w brzmieniu:
„§ 11. Spó!ka kapita!owa oraz spó!ka komandytowo-akcyjna mog" !"czy% si( ze
spó!k" zagraniczn", o której mowa w art. 2 pkt 1 dyrektywy 2005/56/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pa'dziernika 2005 r.
w sprawie transgranicznego !"czenia si( spó!ek kapita!owych, utworzon"
zgodnie z prawem pa&stwa cz!onkowskiego Unii Europejskiej lub pa&-
stwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i maj"c" sie-
dzib( statutow", zarz"d g!ówny lub g!ówny zak!ad na terenie Unii Euro-
pejskiej lub pa&stwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym (po!"czenie transgraniczne). Spó!ka komandytowo-akcyjna nie mo#e
jednak#e by% spó!k" przejmuj"c" albo spó!k" nowo zawi"zan".”;
2) w art. 500:
a) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Plan po!"czenia powinien by% og!oszony nie pó'niej ni# na miesi"c
przed dat" zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na
którym ma by% podj(ta uchwa!a o po!"czeniu.”,
b) dodaje si( § 3 w brzmieniu:
§ 3. W przypadku gdy spó!ki uczestnicz"ce w po!"czeniu z!o#" wspólnie
wniosek o og!oszenie planu po!"czenia, og!oszenie powinno nast"pi%
nie pó'niej ni# na miesi"c przed dat" zgromadzenia wspólników lub
walnego zgromadzenia, na którym ma by% podj(ta pierwsza uchwa!a o
po!"czeniu.”;
3) w art. 504 § 1 otrzymuje brzmienie:

1)
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro#enia dyrektywy 2005/56/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pa'dziernika 2005 r. w sprawie transgranicznego !"czenia
si( spó!ek kapita!owych (Dz.Urz. UE L 310 z 25.11.2005, str. 1).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r.
Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz.
1539 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540.
Liczba stron : 2 Data : 2008-02-27 Nazwa pliku : 0123-04A.NK 2
VI kadencja/druk nr 68

„§ 1. Zarz"dy !"cz"cych si( spó!ek powinny zawiadomi% wspólników dwukrot-


nie, w sposób przewidziany dla zwo!ywania zgromadze& wspólników lub
walnych zgromadze&, o zamiarze po!"czenia si( z inn" spó!k". Pierwsze
zawiadomienie powinno by% dokonane nie pó'niej ni# na miesi"c przed
planowanym dniem powzi(cia uchwa!y o po!"czeniu, a drugie w odst(pie
nie krótszym ni# dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.”;
4) w art. 506 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Uchwa!a walnego zgromadzenia spó!ki publicznej w sprawie po!"czenia z
inn" spó!k" wymaga wi(kszo$ci dwóch trzecich g!osów, chyba #e statut
spó!ki przewiduje surowsze warunki.”;
5) w tytule IV w dziale I po rozdziale 2 dodaje si( rozdzia! 21 w brzmieniu:
„Rozdzia! 21
Transgraniczne !"czenie si( spó!ek kapita!owych i spó!ki komandytowo-akcyjnej
Oddzia! 1
Transgraniczne !"czenie si( spó!ek kapita!owych
1
Art. 516 . Po!"czenie transgraniczne spó!ek kapita!owych podlega przepisom
rozdzia!u 2, je#eli przepisy niniejszego rozdzia!u nie stanowi" in-
aczej.
Art. 5162. W po!"czeniu transgranicznym nie mo#e uczestniczy%:
1) zagraniczna spó!dzielnia, cho%by spe!nia!a kryteria spó!ki za-
granicznej, o której mowa w art. 491 § 11,
2) spó!ka, której celem jest zbiorowe inwestowanie kapita!u po-
zyskanego w drodze emisji publicznej, dzia!aj"ca na zasadzie
dywersyfikacji ryzyka oraz której jednostki uczestnictwa s"
na #"danie ich posiadaczy odkupywane lub umarzane bezpo-
$rednio lub po$rednio z aktywów tej spó!ki.
Art. 5163. Plan po!"czenia transgranicznego powinien zawiera% co najmniej:
1) typ, firm( i siedzib( statutow" !"cz"cych si( spó!ek, oznacze-
nie rejestru i numer wpisu do rejestru ka#dej z !"cz"cych si(
spó!ek, sposób !"czenia, a w przypadku po!"czenia przez za-
wi"zanie nowej spó!ki – równie# typ, firm( i siedzib( statu-
tow" proponowane dla tej spó!ki,
2) stosunek wymiany udzia!ów lub akcji spó!ki przejmowanej
b"d' spó!ek !"cz"cych si( przez zawi"zanie nowej spó!ki na
udzia!y lub akcje spó!ki przejmuj"cej b"d' spó!ki nowo za-
wi"zanej i wysoko$% ewentualnych dop!at pieni(#nych,
3) stosunek wymiany innych papierów warto$ciowych spó!ki
przejmowanej b"d' spó!ek !"cz"cych si( przez zawi"zanie
nowej spó!ki na papiery warto$ciowe spó!ki przejmuj"cej
b"d' spó!ki nowo zawi"zanej i wysoko$% ewentualnych do-
p!at pieni(#nych,
4) inne prawa przyznane przez spó!k( przejmuj"c" b"d' spó!k(
nowo zawi"zan" wspólnikom lub uprawnionym z innych pa-
Liczba stron : 3 Data : 2008-02-27 Nazwa pliku : 0123-04A.NK 3
VI kadencja/druk nr 68

pierów warto$ciowych w spó!ce przejmowanej b"d' w spó!-


kach !"cz"cych si( przez zawi"zanie nowej spó!ki,
5) inne warunki dotycz"ce przyznania udzia!ów, akcji lub in-
nych papierów warto$ciowych w spó!ce przejmuj"cej b"d' w
spó!ce nowo zawi"zanej,
6) dzie&, od którego udzia!y albo akcje uprawniaj" do uczestnic-
twa w zysku spó!ki przejmuj"cej b"d' spó!ki nowo zawi"za-
nej, a tak#e inne warunki dotycz"ce nabycia lub wykonywa-
nia tego prawa, je#eli takie warunki zosta!y ustanowione,
7) dzie&, od którego inne papiery warto$ciowe uprawniaj" do
uczestnictwa w zysku spó!ki przejmuj"cej b"d' spó!ki nowo
zawi"zanej, a tak#e inne warunki dotycz"ce nabycia lub wy-
konywania tego prawa, je#eli takie warunki zosta!y ustano-
wione,
8) szczególne korzy$ci przyznane bieg!ym badaj"cym plan po-
!"czenia lub cz!onkom organów !"cz"cych si( spó!ek, je#eli
w!a$ciwe przepisy zezwalaj" na przyznanie szczególnych ko-
rzy$ci,
9) warunki wykonywania praw wierzycieli i wspólników mniej-
szo$ciowych ka#dej z !"cz"cych si( spó!ek oraz adres, pod
którym mo#na bezp!atnie uzyska% pe!ne informacje na temat
tych warunków,
10) procedury, wed!ug których zostan" okre$lone zasady udzia!u
pracowników w ustaleniu ich praw uczestnictwa w organach
spó!ki przejmuj"cej b"d' spó!ki nowo zawi"zanej, zgodnie z
odr(bnymi przepisami,
11) prawdopodobny wp!yw po!"czenia na stan zatrudnienia w
spó!ce przejmuj"cej b"d' spó!ce nowo zawi"zanej,
12) dzie&, od którego czynno$ci !"cz"cych si( spó!ek b(d" uwa-
#ane, dla celów rachunkowo$ci, za czynno$ci dokonywane na
rachunek spó!ki przejmuj"cej b"d' spó!ki nowo zawi"zanej, z
uwzgl(dnieniem przepisów ustawy o rachunkowo$ci,
13) informacje na temat wyceny aktywów i pasywów przeno-
szonych na spó!k( przejmuj"c" b"d' spó!k( nowo zawi"zan"
na okre$lony dzie& w miesi"cu poprzedzaj"cym z!o#enie
wniosku o og!oszenie planu po!"czenia,
14) dzie& zamkni(cia ksi"g rachunkowych spó!ek uczestnicz"-
cych w po!"czeniu, wykorzystanych do ustalenia warunków
po!"czenia, z uwzgl(dnieniem przepisów ustawy o rachun-
kowo$ci,
15) projekt umowy albo statutu spó!ki przejmuj"cej b"d' spó!ki
nowo zawi"zanej.
Art. 5164. § 1. Spó!ka powinna og!osi% plan po!"czenia transgranicznego nie
pó'niej ni# na miesi"c przed dat" zgromadzenia wspólników lub
walnego zgromadzenia tej spó!ki, na którym ma by% podj(ta
uchwa!a o po!"czeniu.
Liczba stron : 4 Data : 2008-02-27 Nazwa pliku : 0123-04A.NK 4
VI kadencja/druk nr 68

§ 2. W przypadku gdy w po!"czeniu transgranicznym uczestniczy


wi(cej ni# jedna spó!ka krajowa, przepis art. 500 § 3 stosuje si(.
Art. 5165. § 1. Zarz"d spó!ki sporz"dza pisemne sprawozdanie uzasadniaj"ce po-
!"czenie.
§ 2. Sprawozdanie powinno okre$la% co najmniej:
1) podstawy prawne oraz uzasadnienie ekonomiczne po!"czenia,
2) skutki po!"czenia dla wspólników, wierzycieli i pracowni-
ków,
3) stosunek wymiany udzia!ów lub akcji lub innych papierów
warto$ciowych, o którym mowa w planie po!"czenia,
4) szczególne trudno$ci zwi"zane z wycen" udzia!ów lub akcji
!"cz"cych si( spó!ek.
§ 3. Zarz"d do!"cza do sprawozdania opini( przedstawicieli pracow-
ników, je#eli otrzyma j" w odpowiednim czasie.
Art. 5166. § 1. S"d rejestrowy w!a$ciwy wed!ug siedziby spó!ki wyznacza, na jej
wniosek, bieg!ego w celu zbadania planu po!"czenia.
§ 2. )"cz"ce si( spó!ki mog" wyst"pi% ze wspólnym wnioskiem do
s"du rejestrowego w!a$ciwego dla spó!ki krajowej albo do organu
w!a$ciwego dla spó!ki zagranicznej o wyznaczenie wspólnego
bieg!ego lub bieg!ych w celu zbadania planu po!"czenia.
§ 3. Badanie planu po!"czenia przez bieg!ego i jego opinia nie s"
wymagane, je#eli wszyscy wspólnicy ka#dej z !"cz"cych si( spó!-
ek wyrazili na to zgod(.
Art. 5167. § 1. Wspólnicy !"cz"cych si( spó!ek i przedstawiciele pracowników, a
w braku takich przedstawicieli – pracownicy, maj" prawo prze-
gl"da% nast(puj"ce dokumenty:
1) plan po!"czenia,
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarz"dów z dzia-
!alno$ci !"cz"cych si( spó!ek za trzy ostatnie lata obrotowe
wraz z opini" i raportem bieg!ego rewidenta, je#eli opinia lub
raport by!y sporz"dzane,
3) sprawozdanie uzasadniaj"ce po!"czenie,
4) opini( bieg!ego z badania planu po!"czenia.
§ 2. Wspólnicy i przedstawiciele pracowników, a w braku takich
przedstawicieli – pracownicy, mog" #"da% udost(pnienia im bez-
p!atnie w lokalu spó!ki odpisów dokumentów, o których mowa w
§ 1.
Art. 5168. W uchwale o po!"czeniu mo#na uzale#ni% skuteczno$% po!"czenia
od zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników lub walne
zgromadzenie warunków uczestnictwa przedstawicieli pracowni-
ków.
Liczba stron : 5 Data : 2008-02-27 Nazwa pliku : 0123-04A.NK 5
VI kadencja/druk nr 68

Art. 5169. Zasady uczestnictwa przedstawicieli pracowników w organach


spó!ki powsta!ej w wyniku po!"czenia transgranicznego okre$la-
j" odr(bne przepisy.
Art. 51610. § 1. Je#eli spó!k" przejmuj"c" lub spó!k" nowo zawi"zan" jest spó!ka
zagraniczna, przepisów art. 495 i art. 496 nie stosuje si(.
§ 2. Wierzyciel spó!ki krajowej mo#e w terminie miesi"ca od dnia
og!oszenia planu po!"czenia #"da% zabezpieczenia swoich rosz-
cze&, je#eli uprawdopodobni, #e ich zaspokojenie jest zagro#one
przez po!"czenie.
§ 3. W razie sporu s"d w!a$ciwy wed!ug siedziby spó!ki rozstrzyga o
udzieleniu zabezpieczenia na wniosek wierzyciela, z!o#ony w
terminie dwóch miesi(cy od dnia og!oszenia planu po!"czenia.
§ 4. Wniosek wierzyciela nie wstrzymuje wydania przez s"d reje-
strowy za$wiadczenia o zgodno$ci z prawem polskim po!"czenia
transgranicznego.
Art. 51611. § 1. Je#eli spó!k" przejmuj"c" lub spó!k" nowo zawi"zan" jest spó!ka
zagraniczna, wspólnik spó!ki krajowej, który g!osowa! przeciwko
uchwale o po!"czeniu i za#"da! zaprotoko!owania sprzeciwu, mo-
#e #"da% odkupu jego udzia!ów lub akcji.
§ 2. Wspólnicy sk!adaj" spó!ce pisemne #"danie odkupu w terminie
dziesi(ciu dni od dnia podj(cia uchwa!y o po!"czeniu.
§ 3. Do #"dania odkupu nale#y do!"czy% dokument akcji.
§ 4. Akcjonariusze spó!ki publicznej posiadaj"cy akcje zdemateriali-
zowane do!"czaj" do #"dania odkupu imienne $wiadectwo depo-
zytowe, wystawione przez podmiot prowadz"cy rachunek papie-
rów warto$ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumen-
tami finansowymi. Termin wa#no$ci $wiadectwa nie mo#e up!y-
wa% przed dat" dokonania odkupu.
§ 5. Odkupu udzia!ów lub akcji dokonuje spó!ka na rachunek w!asny
b"d' na rachunek wspólników pozostaj"cych w spó!ce.
§ 6. Spó!ka mo#e naby% na rachunek w!asny udzia!y lub akcje, któ-
rych !"czna warto$% nominalna, wraz z udzia!ami lub akcjami
nabytymi dotychczas przez ni", przez spó!ki lub spó!dzielnie od
niej zale#ne lub przez osoby dzia!aj"ce na jej rachunek, nie prze-
kracza 25% kapita!u zak!adowego.
§ 7. Cena odkupu nie mo#e by% ni#sza ni# warto$% ustalona dla celów
po!"czenia.
Art. 51612. § 1. Zarz"d spó!ki sk!ada wniosek do s"du rejestrowego o wydanie za-
$wiadczenia o zgodno$ci z prawem polskim po!"czenia transgra-
nicznego w zakresie procedury podlegaj"cej temu prawu. Przepi-
su art. 507 § 1 nie stosuje si(.
§ 2. Do wniosku nale#y do!"czy%:
1) plan po!"czenia,
2) sprawozdanie zarz"du uzasadniaj"ce po!"czenie,
Liczba stron : 6 Data : 2008-02-27 Nazwa pliku : 0123-04A.NK 6
VI kadencja/druk nr 68

3) opini( przedstawicieli pracowników, je#eli zarz"d otrzyma!


j" w odpowiednim czasie,
4) opini( bieg!ego albo odpis zgody wszystkich wspólników !"-
cz"cych si( spó!ek na odst"pienie od wymogu badania planu
po!"czenia przez bieg!ego i sporz"dzenia przez niego opinii,
5) dowód wyznaczenia wspólnego bieg!ego, je#eli zosta! on
wyznaczony,
6 dowód zawiadomienia wspólników o zamiarze po!"czenia,
7) odpis uchwa!y o po!"czeniu,
8) o$wiadczenie podpisane przez wszystkich cz!onków zarz"du,
#e uchwa!a o po!"czeniu nie zosta!a zaskar#ona w wyznaczo-
nym terminie albo powództwo o jej zaskar#enie zosta!o pra-
womocnie oddalone b"d' odrzucone albo min"! termin do
wniesienia $rodka odwo!awczego, o ile nie zachodzi przypa-
dek wskazany w pkt 9,
9) odpis o$wiadczenia o zrzeczeniu si( na pi$mie przez wszyst-
kich uprawnionych prawa zaskar#enia uchwa!y o po!"czeniu
lub odpis postanowienia s"du, o którym mowa w art. 51618,
10) o$wiadczenie podpisane przez wszystkich cz!onków zarz"du
o sposobie realizacji uprawnie& wierzycieli i wspólników
wynikaj"cych z przepisów prawa oraz uchwa!y o po!"czeniu.
§ 3. S"d rejestrowy niezw!ocznie wydaje spó!ce za$wiadczenie o
zgodno$ci z prawem polskim po!"czenia transgranicznego w za-
kresie procedury podlegaj"cej prawu polskiemu i wpisuje do reje-
stru wzmiank( o po!"czeniu.
§ 4. Do wniosku o wydanie za$wiadczenia o zgodno$ci z prawem
polskim po!"czenia transgranicznego przepisy o post(powaniu
rejestrowym stosuje si( odpowiednio.
Art. 51613. § 1. Zarz"d spó!ki przejmuj"cej lub zarz"dy albo organy administruj"-
ce spó!ek !"cz"cych si( w drodze zawi"zania nowej spó!ki zg!a-
szaj" po!"czenie transgraniczne do s"du rejestrowego w!a$ciwego
wed!ug siedziby spó!ki przejmuj"cej lub spó!ki nowo zawi"zanej
w celu wpisania do rejestru.
§ 2. Do zg!oszenia nale#y do!"czy%:
1) za$wiadczenia organów w!a$ciwych dla !"cz"cych si( spó!ek
o zgodno$ci po!"czenia transgranicznego z prawem w!a$ci-
wym dla ka#dej z !"cz"cych si( spó!ek w zakresie procedury
podlegaj"cej temu prawu, wydane nie wcze$niej ni# w termi-
nie sze$ciu miesi(cy od dnia zg!oszenia,
2) plan po!"czenia,
3) odpisy uchwa! o po!"czeniu,
4) porozumienie okre$laj"ce warunki uczestnictwa pracowni-
ków, je#eli jest ono wymagane.
Liczba stron : 7 Data : 2008-02-27 Nazwa pliku : 0123-04A.NK 7
VI kadencja/druk nr 68

§ 3. S"d rejestrowy bada w szczególno$ci, czy !"cz"ce si( spó!ki za-


twierdzi!y plan po!"czenia na tych samych warunkach oraz, je#eli
wymagaj" tego odr(bne przepisy, czy zosta!y okre$lone warunki
uczestnictwa pracowników.
§ 4. S"d rejestrowy niezw!ocznie zawiadamia o wpisie po!"czenia do
rejestru organ rejestrowy w!a$ciwy dla spó!ki przejmowanej b"d'
ka#dej ze spó!ek !"cz"cych si( przez zawi"zanie nowej spó!ki.
Art. 51614. Udzia!y lub akcje w spó!ce przejmowanej nie podlegaj" zamianie
na udzia!y lub akcje w spó!ce przejmuj"cej, je#eli s" one w posia-
daniu:
1) spó!ki przejmuj"cej albo osoby dzia!aj"cej we w!asnym i-
mieniu, ale na rachunek tej spó!ki,
2) spó!ki przejmowanej albo osoby dzia!aj"cej we w!asnym i-
mieniu, ale na rachunek tej spó!ki.
Art. 51615. § 1. Je#eli spó!ka przejmuj"ca posiada wszystkie udzia!y lub akcje
spó!ki przejmowanej, nie stosuje si( przepisów art. 5163 pkt 2,
4-6 w cz($ci dotycz"cej udzia!ów lub akcji i art. 5166. Zarz"d
sporz"dza sprawozdanie, o którym mowa w art. 5165.
§ 2. Wobec spó!ki przejmowanej nie stosuje si( przepisu art. 506.
Art. 51616. W przypadku po!"czenia transgranicznego nie ma zastosowania u-
proszczony tryb !"czenia, o którym mowa w art. 516 § 7.
Art. 51617. § 1. Po dniu po!"czenia niedopuszczalne jest uchylenie albo stwier-
dzenie niewa#no$ci uchwa!y o po!"czeniu. Przepisów art. 21, art.
497 § 2, art. 509 § 1 i art. 510 nie stosuje si(.
§ 2. Po dniu po!"czenia post(powanie w przedmiocie zaskar#enia
uchwa!y o po!"czeniu umarza si(.
§ 3. Spó!ka odpowiada wobec skar#"cego za szkod( wyrz"dzon" u-
chwa!" o po!"czeniu sprzeczn" z ustaw", umow" b"d' statutem
spó!ki lub dobrymi obyczajami.
Art. 51618. § 1. Spó!ka mo#e wyst"pi% do s"du, do którego zosta! wniesiony po-
zew o uchylenie albo stwierdzenie niewa#no$ci uchwa!y, z wnio-
skiem o wydanie postanowienia zezwalaj"cego na rejestracj( po-
!"czenia.
§ 2. S"d wyda postanowienie, je#eli:
1) powództwo jest niedopuszczalne, albo
2) powództwo jest oczywi$cie bezzasadne, albo
3) uzna, po rozpoznaniu wniosku na rozprawie, #e interes spó!ki
uzasadnia przeprowadzenie po!"czenia bez zb(dnej zw!oki.
§ 3. S"d wydaje postanowienie bezzw!ocznie, jednak nie pó'niej ni#
w terminie dwóch tygodni od dnia wp!ywu wniosku, a je#eli s"d
zadecyduje o rozpoznaniu wniosku na rozprawie – w terminie
miesi"ca.
§ 4. Na postanowienie przys!uguje za#alenie rozpatrywane w terminie
dwóch tygodni.
Liczba stron : 8 Data : 2008-02-27 Nazwa pliku : 0123-04A.NK 8
VI kadencja/druk nr 68

Oddzia! 2
Transgraniczne !"czenie si( spó!ki komandytowo-akcyjnej
Art. 51619. Do transgranicznego !"czenia si( spó!ki komandytowo-akcyjnej
stosuje si( odpowiednio przepisy oddzia!u 1 oraz art. 522, 525 i
526.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w #ycie po up!ywie 30 dni od dnia og!oszenia.