Druk nr 226

Warszawa, 20 lutego 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-19-08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o !wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze !rodków publicznych.
W za!"czeniu przedstawiam tak#e opini$ proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotycz"c" zgodno%ci

Ponadto uprzejmie informuj$, #e do prezentowania stanowiska Rz"du w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta! upowa#niony Prezes Rady Ministrów.

(-) Donald Tusk

Projekt

USTAWA z dnia

o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o !wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze !rodków publicznych

Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrze!nia 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280) wprowadza si" nast"puj#ce zmiany: 1) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Posiadacz Karty Polaka mo$e ubiega% si" o zwolnienie z op&aty za przyj"cie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krajowej lub refundacj" tej op&aty.”; 2) w art. 9 w ust. 5 po pkt 3 skre!la si" przecinek i skre!la si" pkt 4; 3) po art. 19 dodaje si" art. 19a w brzmieniu: „Art. 19a. 1. Przed wydaniem decyzji o przyznaniu Karty Polaka w&a!ciwy konsul mo$e zwróci% si" do Szefa Agencji Bezpiecze'stwa Wewn"trznego, a w razie potrzeby tak$e do innych organów administracji publicznej, z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wobec wnioskodawcy zachodz# okoliczno!ci, o których mowa w art. 19 pkt 5 lub 6. 2. Szef Agencji Bezpiecze'stwa Wewn"trznego i inne organy administracji publicznej

przekazuj# informacje, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich przekazanie. Nieprzekazanie informacji w tym terminie uznaje si" za równowa$ne z brakiem okoliczno!ci, o których mowa w art. 19 pkt 5 i 6.”; 4) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dane z rejestru, o którym mowa w art. 23 ust. 1, s# udost"pniane za po!rednictwem urz#dze' teleinformatycznych, bez konieczno!ci sk&adania pisemnych wniosków, ministrowi w&a!ciwemu do spraw wewn"trznych, Szefowi Agencji Bezpiecze'stwa Wewn"trznego, Szefowi Agencji Wywiadu, konsulom oraz organom Policji i Stra$y Granicznej, w zakresie niezb"dnym do wykonywania zada' ustawowych tych organów.”; 5) uchyla si" art. 30.

Art. 2. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o !wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze !rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z pó(n. zm. 1)) wprowadza si" nast"puj#ce zmiany: 1) w art. 12 w pkt 8 kropk" zast"puje si" !rednikiem i dodaje si" pkt 9 w brzmieniu: „9) art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 wrze!nia 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280).”; 2) w art. 13a pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) 3) o których mowa w art. 12 pkt 2-5 i 9 oraz w art. 12a”;

w art. 97 w ust. 3 pkt 2a otrzymuje brzmienie: „2a) finansowanie !wiadcze' opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 3;”;

2

4)

w art. 108 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Oddzia& wojewódzki Funduszu finansuje !wiadczeniodawcy, maj#cemu siedzib" na terenie województwa, z którym zawarto umow" o udzielanie !wiadcze' opieki zdrowotnej, koszty !wiadcze' opieki zdrowotnej udzielonych na terenie danego województwa osobom, o których mowa w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 3, z zastrze$eniem ust. 2.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w $ycie z dniem 28 marca 2008 r., z wyj#tkiem art. 2, który wchodzi w $ycie z dniem 29 marca 2008 r.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta&y og&oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172 i Nr 171, poz. 1208.

02/21rch 3

UZASADNIENIE

Nowelizacja wynika z konieczno!ci: ! dostosowania brzmienia art. 5 ust. 1 ustawy do terminologii w zakresie wiz, obowi#zuj#cej po wej!ciu Polski do strefy Schengen (zamiast wyra$enia „wiza pobytowa d&ugoterminowa uprawniaj#ca do wielokrotnego wjazdu” funkcjonuje obecnie wyra$enie „wiza pobytowa krajowa”), ! umo$liwienia konsulom wyst"powania do Szefa Agencji Bezpiecze'stwa Wewn"trznego, a w razie potrzeby tak$e do innych organów administracji publicznej, o przekazanie informacji, czy wobec wnioskodawcy zachodz# okoliczno!ci, o których mowa w art. 19 pkt 5 lub 6, ! uchylenia art. 30 ustawy o Karcie Polaka i dokonania odpowiedniej nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o !wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze !rodków publicznych. Termin wej!cia w $ycie ustawy wynika z konieczno!ci umo$liwienia praktycznego stosowania przepisów ustawy. Wej!cie w $ycie przepisu art. 2 z dniem 29 marca 2008 r. zapobiegnie sytuacji, w której (przez jeden dzie') w ustawie o !wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze !rodków publicznych wyst"powa&oby odwo&anie do Karty Polaka, za! sama ustawa o Karcie Polaka nie wesz&aby jeszcze w $ycie. Zgodnie z opini# Urz"du Komitetu Integracji Europejskiej wyra$on# w pi!mie z dnia 6 lutego 2008 r., projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1.

Podmioty, na które oddzia&uje projekt: – konsulowie Rzeczpospolitej Polskiej i placówki konsularne, – Szef Agencji Bezpiecze'stwa Wewn"trznego i inne organy administracji publicznej.

2.

Uzgodnienia i konsultacje Projekt zosta& uzgodniony z cz&onkami Rady Ministrów, Szefem Agencji Bezpiecze'stwa Wewn"trznego oraz z wybranymi komórkami organizacyjnymi KPRM – zg&oszone uwagi uwzgl"dniono. Projekt zosta& ponadto, zgodnie z obowi#zkiem wynikaj#cym z ustawy o dzia&alno!ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPRM – uwag w tym trybie nie zg&oszono.

3.

Wp&yw regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud$et pa'stwa i bud$ety jednostek samorz#du terytorialnego Brak wp&ywu.

4.

Wp&yw regulacji na rynek pracy Brak wp&ywu.

5.

Wp&yw regulacji na konkurencyjno!% gospodarki i przedsi"biorczo!%, w tym na funkcjonowanie przedsi"biorstw Brak wp&ywu.

6.

Wp&yw regulacji na sytuacj" i rozwój regionalny Brak wp&ywu.

02/22rch

2