Druk nr 209

Warszawa, 7 lutego 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marsza!ek Senatu Szanowny Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marsza!ku

Zgodnie z art. 121 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekaza" Panu Marsza!kowi do rozpatrzenia przez Sejm podj#te przez Senat na 5. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r. uchwa!y:

- w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,
!" w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, !" w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu $rodków pochodz%cych

z bud&etu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej,
!" w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, !" w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowo$ci, !" w sprawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

pa'stwach cz!onkowskich Unii Europejskiej. Jednocze$nie pragn# powiadomi" Pana Marsza!ka, &e Senat na tym samym posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r. po rozpatrzeniu: !" ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych,
!" ustawy z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich,

!" ustawy z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii

i izbach lekarsko – weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz%t,
!" ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r. o przenoszeniu praw emerytalnych urz#dników

Wspólnot Europejskich,
!" ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii (wi#tokrzyskiej

im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,
!" ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania

Fizycznego w Katowicach,
!" ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie

nazwy „Warszawski Uniwersytet Medyczny”,
!" ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa

Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny w Lublinie”,
!" ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Bia!ymstoku

nazwy „Uniwersytet Medyczny w Bia!ymstoku”, przyj%! te ustawy bez poprawek.

(-) Bogdan Borusewicz

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nast!puj"ce poprawki: 1) 2) 3) w art. 1 w pkt 7, w art. 13 w ust. 4 w pkt 1 wyraz "i" zast!puje si! wyrazem "lub"; w art. 1 w pkt 7, w art. 13 w ust. 4 w pkt 5 skre#la si! wyraz "zbrojnego"; w art. 1 w pkt 7, w art. 14: a) w ust. 2 wyraz "szczególna" zast!puje si! wyrazem "okre#lona", b) w ust. 3 wyraz "szczególnej" zast!puje si! wyrazem "okre#lonej"; 4) w art. 1 w pkt 7, w art. 19 w ust. 2 oraz w art. 20 w ust. 2 wyrazy "cudzoziemcowi, który" zast!puje si! wyrazami "cudzoziemcowi, wobec którego istniej" powa$ne podstawy, aby s"dzi%, $e"; 5) w art. 1 w pkt 7, w art. 19 w ust. 3 wyrazy "po opuszczeniu terytorium kraju pochodzenia" zast!puje si! wyrazami "po ostatniej odmowie nadania statusu uchod&cy";

-2-

6)

w art. 1 w pkt 7, w art. 21 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie "obywatelstwo" dodaje si! wyrazy "kraju pochodzenia";

7)

w art. 1 w pkt 7, w art. 26 w ust. 4 i 5 wyrazy "3 dni" zast!puje si! wyrazami "7 dni";

8) 9)

w art. 1 w pkt 7, w art. 30 w ust. 2 skre#la si! wyraz "dopuszczaln""; w art. 1 w pkt 7, w art. 33: a) w ust. 4: po wyrazie "dor!czenia" dodaje si! wyraz "wnioskodawcy", wyrazy "zło$enie kolejnego wniosku nie stanowi nadu$ycia post!powania w sprawie nadania statusu uchod&cy" zast!puje si! wyrazami "zło$enie kolejnego wniosku nie nast"piło w celu opó&nienia wydania decyzji o wydaleniu lub opó&nienia lub zakłócenia wykonania takiej decyzji", b) dodaje si! ust. 5 – 10 w brzmieniu: "5. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji o wydaleniu powinien zawiera% uzasadnienie istnienia słusznego interesu wnioskodawcy we wstrzymaniu jej wykonania. 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, nale$y zło$y% wraz z kolejnym wnioskiem o nadanie statusu uchod&cy, za po#rednictwem organu przyjmuj"cego, a w przypadku gdy decyzja o wydaleniu została wydana po zło$eniu kolejnego wniosku o nadanie statusu uchod&cy – bezpo#rednio do Szefa Urz!du. 7. Wydanie decyzji w sprawie wstrzymania wykonania decyzji o wydaleniu powinno nast"pi% w terminie 5 dni od dnia przekazania wniosku w tej sprawie przez organ przyjmuj"cy lub od dnia otrzymania wniosku zło$onego bezpo#rednio do Szefa Urz!du. 8. Strona niezadowolona z decyzji Szefa Urz!du w sprawie wstrzymania decyzji o wydaleniu mo$e zwróci% si! do tego organu o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 5 dni od dnia dor!czenia decyzji. 9. Szef Urz!du mo$e zmieni% lub uchyli% decyzj! w sprawie wstrzymania

-3-

wykonania decyzji o wydaleniu w ka$dym czasie w razie zmiany okoliczno#ci. 10. Decyzja o wstrzymaniu wykonania decyzji o wydaleniu wygasa z mocy prawa w dniu dor!czenia cudzoziemcowi decyzji ostatecznej w sprawie o nadanie statusu uchod&cy wszcz!tej na kolejny wniosek, o którym mowa w ust. 4."; 10) w art. 1 w pkt 7, w art. 34 w ust. 1 w pkt 1 oraz w ust. 2 w pkt 1: a) wyrazy "grupy społecznej lub" zast!puje si! wyrazami "grupy społecznej, lub ryzyko doznania powa$nej krzywdy albo", b) po wyrazach "zwi"zanych z obaw" przed prze#ladowaniem" dodaje si! wyrazy "lub ryzykiem doznania powa$nej krzywdy"; 11) w art. 1 w pkt 7, w art. 34 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach "nie przesłuchuje si!" dodaje si! wyrazy ", chyba $e wnioskodawca jest małoletnim bez opieki"; 12) w art. 1 w pkt 7, w art. 58 w ust. 2 wyrazy "zawieraj"cym dane, o których mowa w art. 56 ust. 1" zast!puje si! wyrazami ", o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 2"; 13) w art. 1 w pkt 7, w art. 70 w ust. 5 po wyrazie "prze#ladowania" dodaje si! wyrazy "lub nowe okoliczno#ci zwi"zane z ryzykiem wyst"pienia powa$nej krzywdy"; 14) w art. 1 w pkt 7, w art. 74 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. W przypadku gdy cudzoziemiec powiadomił na pi#mie Szefa Urz!du o zamiarze dobrowolnego powrotu, okres udzielania pomocy socjalnej i opieki medycznej ulega przedłu$eniu do dnia, w którym cudzoziemiec powinien opu#ci% terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zorganizowany przez Szefa Urz!du."; 15) w art. 1 w pkt 7, w art. 75: a) w ust. 1 wyraz "wnioskodawcy" zast!puje si! wyrazem "cudzoziemcowi", b) skre#la si! ust. 2, c) w ust. 4 wyraz "wnioskodawcy" zast!puje si! wyrazem "cudzoziemca",

-4-

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Dobrowolny powrót cudzoziemca odbywa si! w sposób zorganizowany przez Szefa Urz!du."; 16) w art. 1 w pkt 7, w art. 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Do ewidencji mieszka'ców o#rodka wpisuje si! dane osobowe cudzoziemca zawarte w za#wiadczeniu to$samo#ci oraz jego płe%."; 17) w art. 1 w pkt 7, w art. 89p w ust. 1 po wyrazach "o których mowa" dodaje si! wyrazy "w art. 33 ust. 4 – 9 oraz"; 18) w art. 1 w pkt 17 po wyrazach "art. 119" dodaje si! wyrazy

"w ust. 1"; 19) w art. 10 w pkt 2 wyrazy "w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym" zast!puje si! wyrazami "gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych"; 20) w art. 20 w ust. 1 wyrazy "w art. 18" zast!puje si! wyrazami "w art. 18 ust. 1".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UZASADNIENIE Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, postanowił wprowadzi% do jej tekstu 20 poprawek. Wprowadzaj"c poprawk! nr 1 Senat kierował si! prze#wiadczeniem, i$ ka$da z przesłanek "przemoc fizyczna" i "przemoc psychiczna" osobno, mog" #wiadczy% o fakcie prze#ladowania. Poprawka nr 2, której motywacj" było lepsze dostosowanie ustawy do dyrektywy kwalifikacyjnej, powoduje, i$ definicj" prze#ladowania b!d" obj!te wszelkie działania zmierzaj"ce do ukarania z powodu odmowy odbycia słu$by wojskowej podczas jakiegokolwiek konfliktu, a nie tylko zbrojnego. Przyjmuj"c poprawk! nr 4 Senat uznał za konieczne dostosowanie art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 2 ustawy do jej przepisów wcze#niejszych. Poprawka powoduje, i$ w stosunku do oceny czy doszło do przest!pstwa pod$egania do zbrodni, której popełnienie skutkuje odmow" nadania statusu uchod&cy, b!dzie wymagane jedynie uprawdopodobnienie jego popełnienia. Poprawka nr 5 ma na celu usuni!cie sprzeczno#% mi!dzy przepisami ustawy tj, mi!dzy uznaniem za dopuszczalne działanie cudzoziemca, które mo$e wywoła% uzasadnione obawy przed prze#ladowaniem po opuszczeniu kraju pochodzenia a jednoczesnym prawem odmówienia cudzoziemcowi nadania statusu uchod&cy, je$eli obawa przed prze#ladowaniem oparta jest tylko na okoliczno#ciach powstałych po opuszczeniu kraju pochodzenia. Poprawka pozwala Szefowi Urz!du odmówi% nadania statusu wył"cznie gdy cudzoziemiec podejmuje działania dopiero po ostatniej odmowie nadania statusu uchod&cy. Poprawka nr 7 wydłu$a do 7 dni okres na dor!czenie lub uznanie za dor!czone pisma wnioskodawcy zamieszkuj"cemu w o#rodku dla cudzoziemców. Poprawki nr 9 i 17 maj" na celu doprecyzowa% sposób post!powania w sprawie wstrzymania wykonania decyzji o wydaleniu. Przyjmuj"c poprawki nr 10 oraz 13 Senat kierował si! konieczno#ci" uzupełnienia tre#ci przepisów ustawy o przesłanki udzielenia ochrony uzupełniaj"cej.

-6Poprawka nr 11 ma zagwarantowa% wy$sze standardy ochrony małoletniemu bez opieki, w ten sposób $e umo$liwia jego przesłuchanie, z zachowaniem odpowiednich warunków, równie$ w przypadku gdy wniosek jest uznawany za oczywi#cie bezzasadny. Pozostałe poprawki maj" charakter doprecyzowuj"cy b"d& ujednolicaj"cy terminologi! ustawy.