You are on page 1of 4

Druk nr 174

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r.

VI kadencja

Prezydium Sejmu - po zasi!gni!ciu opinii Konwentu Seniorów - przedstawia

Sejmowi wniosek w sprawie zmian w sk!adach osobowych


komisji sejmowych.

MARSZA"EK SEJMU

/-/ Bronis#aw Komorowski


WNIOSEK
w sprawie zmian w sk!adach osobowych komisji sejmowych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 20 ust. 1 Regulaminu Sejmu wprowadza


nast!puj$ce zmiany w sk#adach osobowych komisji sejmowych:

Komisja Administracji i Spraw Wewn"trznych:


odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pos#a Zbigniewa Babalskiego (PiS)
- pos#a Wojciecha Olejniczaka (LiD)
wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Kazimierza Gwiazdowskiego (PiS)

Komisja do Spraw Kontroli Pa#stwowej:


odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pos#a Józefa Zycha (PSL)

Komisja Gospodarki:
wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pose# Lidi! Staro% (PO)

Komisja Infrastruktury:
wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Jerzego Matern! (PiS)

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu:


wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Zbigniewa Babalskiego (PiS)
- pose# Magdalen! G$sior-Marek (PO)

Komisja Kultury i $rodków Przekazu:


odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pos#a Janusza Palikota (PO)
wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Tadeusza Rossa (PO)
- pose# Ann! Sobeck$ (PiS)
-2-

Komisja %&czno'ci z Polakami za Granic&:


odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pose# El&biet! "ukacijewsk$ (PO)
wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Marka Matuszewskiego (PiS)
- pos#a Janusza Palikota (PO)

Komisja Obrony Narodowej:


odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pose# Lidi! Staro% (PO)
wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Grzegorza Dolniaka (PO)
- pos#a Paw#a Grasia (PO)

Komisja Ochrony $rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le'nictwa:


odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pos#a Miros#awa Seku#! (PO)

Komisja Odpowiedzialno'ci Konstytucyjnej:


odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pose# Magdalen! G$sior-Marek (PO)
wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Wojciecha Olejniczaka (LiD)

Komisja Polityki Spo!ecznej i Rodziny:


odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pose# Alicj! D$browsk$ (PO)
- pose# El&biet! Witek (PiS)
wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Zenona Durk! (PO)
- pos#a Jana Filipa Libickiego (PiS)
- pose# Beat! Mazurek (PiS)
- pos#a Marka Plur! (PO)
-3-

Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich:


odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pos#a Adama Rogackiego (PiS)
wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Edwarda Siark! (PiS)

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi:


odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pos#a Kazimierza Gwiazdowskiego (PiS)

Komisja Skarbu Pa#stwa:


odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pos#a Mieczys#awa Marcina "uczaka (PSL)
wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Adama Krzy'ków (PSL)

Komisja Spraw Zagranicznych:


wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Zbigniewa Girzy%skiego (PiS)

Komisja Zdrowia:
odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pos#a Zenona Durk! (PO)
- pos#a Marka Plur! (PO)
- pos#a Wojciecha Ziemniaka (PO)
wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Czes#awa Czechyr! (PO)
- pose# El&biet! "ukacijewsk$ (PO)
- pose# Agnieszk! Koz#owsk$-Rajewicz (PO)