Druk nr 174

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r.

Prezydium Sejmu - po zasi!gni!ciu opinii Konwentu Seniorów - przedstawia Sejmowi wniosek w sprawie

zmian w sk!adach osobowych

komisji sejmowych.

MARSZA"EK SEJMU /-/ Bronis#aw Komorowski

WNIOSEK w sprawie zmian w sk!adach osobowych komisji sejmowych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 20 ust. 1 Regulaminu Sejmu wprowadza nast!puj$ce zmiany w sk#adach osobowych komisji sejmowych:

Komisja Administracji i Spraw Wewn"trznych: odwo#uje si! ze sk#adu Komisji: - pos#a Zbigniewa Babalskiego (PiS) - pos#a Wojciecha Olejniczaka (LiD) wybiera si! do sk#adu Komisji: - pos#a Kazimierza Gwiazdowskiego (PiS) Komisja do Spraw Kontroli Pa#stwowej: odwo#uje si! ze sk#adu Komisji: - pos#a Józefa Zycha (PSL) Komisja Gospodarki: wybiera si! do sk#adu Komisji: - pose# Lidi! Staro% (PO) Komisja Infrastruktury: wybiera si! do sk#adu Komisji: - pos#a Jerzego Matern! (PiS) Komisja Kultury Fizycznej i Sportu: wybiera si! do sk#adu Komisji: - pos#a Zbigniewa Babalskiego (PiS) - pose# Magdalen! G$sior-Marek (PO) Komisja Kultury i $rodków Przekazu: odwo#uje si! ze sk#adu Komisji: - pos#a Janusza Palikota (PO) wybiera si! do sk#adu Komisji: - pos#a Tadeusza Rossa (PO) - pose# Ann! Sobeck$ (PiS)

-2-

Komisja %&czno'ci z Polakami za Granic&: odwo#uje si! ze sk#adu Komisji: - pose# El&biet! "ukacijewsk$ (PO) wybiera si! do sk#adu Komisji: - pos#a Marka Matuszewskiego (PiS) - pos#a Janusza Palikota (PO) Komisja Obrony Narodowej: odwo#uje si! ze sk#adu Komisji: - pose# Lidi! Staro% (PO) wybiera si! do sk#adu Komisji: - pos#a Grzegorza Dolniaka (PO) - pos#a Paw#a Grasia (PO) Komisja Ochrony $rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le'nictwa: odwo#uje si! ze sk#adu Komisji: - pos#a Miros#awa Seku#! (PO) Komisja Odpowiedzialno'ci Konstytucyjnej: odwo#uje si! ze sk#adu Komisji: - pose# Magdalen! G$sior-Marek (PO) wybiera si! do sk#adu Komisji: - pos#a Wojciecha Olejniczaka (LiD) Komisja Polityki Spo!ecznej i Rodziny: odwo#uje si! ze sk#adu Komisji: - pose# Alicj! D$browsk$ (PO) - pose# El&biet! Witek (PiS) wybiera si! do sk#adu Komisji: - pos#a Zenona Durk! (PO) - pos#a Jana Filipa Libickiego (PiS) - pose# Beat! Mazurek (PiS) - pos#a Marka Plur! (PO)

-3-

Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich: odwo#uje si! ze sk#adu Komisji: - pos#a Adama Rogackiego (PiS) wybiera si! do sk#adu Komisji: - pos#a Edwarda Siark! (PiS) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi: odwo#uje si! ze sk#adu Komisji: - pos#a Kazimierza Gwiazdowskiego (PiS) Komisja Skarbu Pa#stwa: odwo#uje si! ze sk#adu Komisji: - pos#a Mieczys#awa Marcina "uczaka (PSL) wybiera si! do sk#adu Komisji: - pos#a Adama Krzy'ków (PSL) Komisja Spraw Zagranicznych: wybiera si! do sk#adu Komisji: - pos#a Zbigniewa Girzy%skiego (PiS) Komisja Zdrowia: odwo#uje si! ze sk#adu Komisji: - pos#a Zenona Durk! (PO) - pos#a Marka Plur! (PO) - pos#a Wojciecha Ziemniaka (PO) wybiera si! do sk#adu Komisji: - pos#a Czes#awa Czechyr! (PO) - pose# El&biet! "ukacijewsk$ (PO) - pose# Agnieszk! Koz#owsk$-Rajewicz (PO)