Druk nr 183

Warszawa, 22 stycznia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 w zwi"zku z art. 19 ust. 1 regulaminu Sejmu ni#ej podpisani pos!owie wnosz" projekt uchwa!y:

-

w sprawie powo!ania Komisji Nadzwyczajnej ds. przygotowa" Polski do organizacji mistrzostw Europy w pi!ce no#nej "Euro 2012".

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwa!y upowa#niamy pana pos!a Tomasza Garbowskiego. (-) Leszek Aleksandrzak; (-) Bartosz Ar!ukowicz; (-) Anita B!ochowiak; (-) Eugeniusz Czykwin; (-) Tomasz Garbowski; (-) Witold GintowtDziewa!towski; (-) Henryk Go!$biewski; (-) Tomasz Kami%ski; (-) Witold Klepacz; (-) Bo#ena Kotkowska; (-) Wac!aw Martyniuk; (-) Krzysztof Matyjaszczyk; (-) Henryk Milcarz; (-) Tadeusz Motowid!o; (-) Artur Ostrowski; (-) Wojciech Pomajda; (-) Wies!aw Andrzej Szczepa%ski; (-) Jerzy Szmajdzi%ski; (-) Bogus!aw Wontor; (-) Stanis!aw Wzi"tek.

Projekt

UCHWA$A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2008 r. w sprawie powo!ania Komisji Nadzwyczajnej ds. przygotowa" Polski do organizacji mistrzostw Europy w pi!ce no#nej „Euro 2012”

§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 19 ust. 1 Regulaminu Sejmu, powo!uje Komisj$ Nadzwyczajn" ds. przygotowa% Polski do organizacji mistrzostw Europy w pi!ce no#nej „Euro 2012”. § 2. Do zakresu dzia!ania Komisji, o której mowa w § 1, nale#" sprawy zwi"zane z przygotowaniem i organizacj" Euro 2012. § 3. Do zasad i trybu dzia!ania Komisji, o której mowa w § 1, stosuje si$ postanowienia rozdzia!u 1, 2 i 14 Dzia!u II Regulaminu Sejmu. § 4. Uchwa!a wchodzi w #ycie z dniem podj$cia.

Uzasadnienie Przyznanie Polsce organizacji turnieju fina!owego Mistrzostw Europy w pi!ce no#nej w 2012 roku, potocznie nazywanym Euro 2012, stworzy!o ogromne mo#liwo&ci rozwoju, ale tak#e stanowi wielkie wyzwanie przed którym stan$li Polacy. Powodzenie tego przedsi$wzi$cia z jednej strony b$dzie mia!o wymiar promocyjny, wzmacniaj"cy wizerunek Polski i Polaków na arenie mi$dzynarodowej. Z drugiej strony Mistrzostwa Europy to wielkie wydarzenie sportowe, ale równie# olbrzymie mo#liwo&ci dla rozwoju gospodarki i ca!ej infrastruktury kraju. Euro to nie tylko stadiony czy centra pobytowo-szkoleniowe, to przede wszystkim drogi, kolej, hotele, lotniska To skok cywilizacyjny, którego Polska tak potrzebuje. Sukces Euro to sukces wszystkich Polaków. Rz"d Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ubiegania si$ o organizacj$ Euro 2012 udzieli! 25 gwarancji. Zadania i wymogi jakie postawi!a UEFA rz"dowi i instytucjom centralnym pa%stwa to m.in. okre&lenie zakresu zwolnie% i ulg w przepisach prawa podatkowego podmiotom dzia!aj"cym przy przygotowaniu i w trakcie trwania mistrzostw, przygotowanie ogólnokrajowego planu bezpiecze%stwa, zapewnienie infrastruktury transportowej, zagwarantowanie opieki medycznej, stworzenie odpowiednich warunków prawnych i finansowych dotycz"cych budowy stadionów, opracowanie rozwi"za% u!atwiaj"cych w czasie trwania turnieju fina!owego przep!yw przez granice osób i dóbr. 'wiadomi powy#szych wyzwa% przed jakimi stan$li&my, Sejm RP przyj"! specjaln" ustaw$ na mocy której stworzono mo#liwo&ci prawne do zdynamizowania prac przygotowawczych, których g!ównym wykonawc" jest polski rz"d, a zw!aszcza Skarb Pa%stwa. Szczególna rola przypada Prezesowi Rady Ministrów, który stoi na czele Komitetu Organizacyjnego i z zasady powinien koordynowa( prac$ poszczególnych resortów. Z kolei nadzór nad prac" ministerstw powinna sprawowa( legislatywa. Sejm RP powo!uj"c Nadzwyczajn" Komisj$ ds. przygotowa% Polski do organizacji mistrzostw Europy w pi!ce no#nej „Euro 2012” wpisuje si$ w ide$ wzajemnej kontroli w!adz, a zarazem stwarza instrument dla skutecznego nadzoru nad prawid!owym przebiegiem przygotowa%. Celem dzia!a% komisji b$dzie nadzór nad stanem prac poszczególnych resortów oraz wspó!praca z samorz"dami terytorialnymi i z Polskim Zwi"zkiem Pi!ki No#nej.

Sejm RP jako wyraziciel woli Narodu Polskiego, potwierdzonej w demokratycznych wyborach stanowi( b$dzie organem, dzi$ki któremu Polacy b$d" mogli zaznajomi( si$ z stanem przygotowa% Polski do Mistrzostw Europy w 2012 roku. Kontrola prac poszczególnych resortów (Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewn$trznych i Administracji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Polityki Regionalnej, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo!ecznej, Ministerstwo Zdrowia) umo#liwi koordynacj$ dzia!a% i zapewni legislacyjn" pomoc ze strony Sejmu RP, gdy takowa konieczno&( zaistnieje. Pozwoli to zaoszcz$dzi( czas potrzebny na wdro#enie projektów przygotowanych przez poszczególne resorty, gdy# komisja specjalna jako organ Sejmu b$dzie mia!a sta!y wgl"d w stan prac. Zarazem nale#y pami$ta(, i# stworzona przez poprzedni rz"d specjalna ustawa nie jest wolna od uchybie%, na które zwraca uwag$ &rodowisko prawnicze. Przez to kolejnym celem komisji b$dzie dba!o&( o przestrzeganie prawa i przeciwdzia!anie potencjalnym konfliktom jakie mog" na tym polu powstawa(, a które mog" sta( si$ zagro#eniem dla prawid!owego post$pu prac przygotowawczych. Powo!anie Nadzwyczajnej Komisji sejmowej ds. przygotowa% Polski do organizacji mistrzostw Europy w pi!ce no#nej „Euro 2012” jest wyrazem troski i dba!o&ci Sejmu Polskiego o powodzenie tego strategicznego dla Naszego kraju przedsi$wzi$cia oraz pomocy przy realizacji prac przygotowawczych. Maj"c na uwadze powy#sze argumenty wnosimy o powo!anie Nadzwyczajnej Komisji ds. przygotowa% Polski do organizacji mistrzostw Europy w pi!ce no#nej „Euro 2012”.