You are on page 1of 7

Druk nr 215

Warszawa, 18 grudnia 2007 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2


kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu ni"ej podpisani
pos!owie wnosz# projekt ustawy:

- o nadaniu nowej nazwy Akademii


Ekonomicznej we Wroc!awiu.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upowa"niamy pani# pose! Ew$ Wolak.

(-) Krzysztof Brejza; (-) Roman Brodniak; (-) Jacek Brzezinka; (-) Renata
Butryn; (-) Marek Cebula; (-) Zbigniew Chlebowski; (-) Janusz Cicho%;
(-) Leszek Cie&lik; (-) Zdzis!aw Czucha; (-) Joanna Fabisiak; (-) 'ukasz
Giba!a; (-) Andrzej Halicki; (-) Agnieszka Hanajczyk; (-) Jolanta Hibner;
(-) Micha! Jaros; (-) Roman Kaczor; (-) Sebastian Karpiniuk; (-) Jan
Ka(mierczak; (-) Józef Piotr Klim; (-) Witold Kochan; (-) Zbigniew
Konwi%ski; (-) Jacek Kozaczy%ski; (-) El"bieta 'ukacijewska; (-) Janusz
Mikulicz; (-) Joanna Mucha; (-) Tadeusz Naguszewski; (-) Witold
Namy&lak; (-) S!awomir Neumann; (-) Miros!awa Nykiel; (-) Andrzej
Orzechowski; (-) Maciej Orzechowski; (-) Witold Pahl; (-) El"bieta
Radziszewska; (-) Zbigniew Rynasiewicz; (-) Aleksander Skorupa;
(-) Krystyna Skowro%ska; (-) Tomasz Smolarz; (-) Micha! Stuligrosz;
(-) Micha! Szczerba; (-) Adam Szejnfeld; (-) Jakub Szulc; (-) Krystyna
Szumilas; (-) Bo"ena Szyd!owska; (-) Piotr Toma%ski; (-) Cezary Tomczyk;
(-) Tomasz Tomczykiewicz; (-) Krzysztof Tyszkiewicz; (-) Jaros!aw
Urbaniak; (-) Rados!aw Witkowski; (-) Marcin Zawi!a; (-) Bogdan
Zdrojewski; (-) Stanis!aw )mijan.
projekt

USTAWA

Z dnia …… 2007 r.

O nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej we Wroc!awiu

Art. 1

Akademii Ekonomicznej we Wroc!awiu nadaje si$ nazw$ „Uniwersytet


Ekonomiczny we Wroc!awiu”.

Art. 2

Ustawa wchodzi w "ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.


UZASADNIENIE

Potrzeba inicjatywy poselskiej i uchwalenia projektowanej Ustawy zwi!zana


jest z wej"ciem w #ycie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie
wy#szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó$n. zm.). Art. 3, ust. 3 tej Ustawy daje
uczelniom spe%niaj!cym wymagania okre"lone w tym przepisie mo#liwo"& u#ywania
w swej nazwie s%owa „uniwersytet” uzupe%nionego przymiotnikiem lub przymiotnikami
okre"laj!cymi profil dzia%alno"ci uczelni.
Akademia Ekonomiczna spe%nia wszystkie kryteria ustawowe, które s!
zwi!zane z liczb! sze"ciu uprawnie' do nadawania stopnia naukowego doktora.

Akademia Ekonomiczna we Wroc%awiu zajmuje obecnie w"ród uczelni


ekonomicznych w Polsce jedno z czo%owych miejsc. Na uczelni zatrudnionych jest
obecnie 1413 osób, w tym 751 nauczycieli akademickich. Wiedza, uzdolnienia i
dorobek naukowy wszystkich pracowników sprawi%y, #e uczelnia sta%a si( wa#nym i
cenionym o"rodkiem bada' w dziedzinie nauk ekonomicznych. Odgrywa równie#
istotn! rol( w kszta%ceniu ekonomistów i wykonywaniu prac badawczych dla regionu i
gospodarki narodowej. Oferta dydaktyczna obejmuje wszystkie podstawowe kierunki
kszta%cenia na studiach ekonomicznych: ekonomia, finanse i rachunkowo"&,
zarz!dzanie, informatyka i ekonometria, stosunki mi(dzynarodowe, zarz!dzanie i
in#ynieria produkcji. Uczelnia uczestniczy w rozleg%ych mi(dzynarodowych
kontaktach naukowych i dydaktycznych, a du#a liczba pracowników od wielu lat
wyje#d#a na sta#e naukowe i wyk%ady do krajów Europy i innych cz("ci "wiata.

Akademia Ekonomiczna we Wroc%awiu jest uczelni! z bogat! tradycj! bada'


naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych. Obejmuj! one takie obszary
badawcze takie jak: makro- i mikroekonomia, finanse, zarz!dzanie, marketing,
polityka i ekonomia spo%eczna, handel zagraniczny, prognozy gospodarcze, prawo
gospodarcze, ekonomia ekologiczna, statystyka, logistyka, informatyka ekonomiczna,
rachunkowo"& i controlling, ekonomia i organizacja gospodarki #ywno"ciowej,
gospodarka regionalna, zarz!dzanie turystyk! W Akademii prowadzi si( równie#
badania w naukach humanistycznych, matematycznych, technicznych chemicznych,
biologicznych (biotechnologia) i rolniczych (technologia #ywno"ci). Wyniki bada'
naukowych osi!gni(te przez kadr( naukowo- dydaktyczn! w latach 2001-2006
przyczyni%y si( do uzyskania w ocenie parametrycznej (dokonywanej przez Komisj(
Bada' na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki) w grupie „nauki spo%eczne,
ekonomiczne i prawne” najwy#szej, I kategorii przez wydzia%y Zarz!dzania,
Informatyki i Finansów oraz Gospodarki Regionalnej i Turystyki. Wydzia% Nauk
Ekonomicznych i Instytut Nauk Ekonomicznych Wydzia%u In#ynieryjno-
Ekonomicznego otrzyma%y kategori( II. Instytut Chemii i Technologii )ywno"ci
sklasyfikowano w naukach chemicznych do kategorii III.

Ustawa prawo o szkolnictwie wy#szym (art. 3 ust. 3) jako warunek niezb(dny


dla otrzymania statusu uniwersytetu „z przymiotnikiem” (w przypadku AE:
„Uniwersytet Ekonomiczny”), okre"la posiadanie przez jednostki organizacyjne danej
uczelni co najmniej sze"ciu uprawnie' do nadawania stopnia naukowego doktora,
w tym co najmniej czterech w zakresie nauk obj(tych profilem uczelni.

Wszystkie cztery wydzia%y Akademii Ekonomicznej posiadaj! uprawnienia do


nadawania stopnia doktora natomiast trzy maj! tak#e uprawnienia do nadawania
stopnia doktora habilitowanego. Obecnie wydzia%y uczelni posiadaj! siedem
uprawnie' do nadawania stopnia doktora, wszystkie w zakresie nauk obj(tych
profilem uczelni.

Aktualnie uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

Lp. Wydzia% Dziedzina Dyscyplina Rok uzyskania


posiadanych uprawnie' do
nadawania stopnia

Doktora Doktora
habilitowanego

1. Nauk Nauki Ekonomia 1959 1967


Ekonomicznych ekonomiczne
Nauka o 1959
zarz!dzaniu

2. Zarz!dzania, Nauki Ekonomia 1977 1977


Informatyki i ekonomiczne
Nauka o 1977 1977
Finansów
zarz!dzaniu
3. In#ynieryjno- Nauki Technologia 2006
Ekonomiczny rolnicze #ywno"ci i
#ywienia

Nauki Ekonomia 2007


ekonomiczne

4. Gospodarki Nauki Ekonomia 1992 2006


Regionalnej i ekonomiczne
Turystyki

Dlatego te!, w "wietle obowi#zuj#cego prawa Akademia Ekonomiczna we


Wroc$awiu literalnie spe$nia ustawowe warunki uprawniaj#ce j# do
pos$ugiwania si% nazw# „Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc$awiu”.

Projektowana ustawa nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla


bud#etu Pa'stwa ani dla bud#etu jednostek samorz!du terytorialnego. Koszty
zwi!zane ze zmian! nazwy uczelni ( tj. koszty zmiany piecz(ci, tablic, druków,
wizytówek, itp.) poniesie Akademia Ekonomiczna we Wroc%awiu.
Niniejszy projekt nie poci!ga za sob! obci!#enia bud#etu pa'stwa lub
bud#etów jednostek samorz!du terytorialnego, jak te# jakichkolwiek negatywnych
skutków gospodarczych, spo%ecznych lub prawnych.
Przedmiot projektu ustawy nie jest obj(ty prawem Unii Europejskiej.
Warszawa, 31 grudnia 2007 roku
BAS-WAEM-531/07

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia
w sprawie zgodno"ci poselskiego projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy
Akademii Ekonomicznej we Wroc!awiu (przedstawiciel wnioskodawców:
pose! Ewa Wolak) z prawem Unii Europejskiej
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa!y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r.,
Nr 23, poz. 398 z pó(n. zm.) sporz#dza si$ nast$puj#c# opini$:

1. Przedmiot projektu ustawy


Przedmiotem projektu ustawy jest zmiana nazwy Akademii
Ekonomicznej we Wroc!awiu na Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc!awiu.
Projektowana ustawa ma wej&* w "ycie po up!ywie 14 dni od dnia
og!oszenia.

2. Stan prawa wspólnotowego w materii obj#tej projektem


Materie, których dotyczy projekt, pozostaj# poza zakresem regulacji
prawa Unii Europejskiej.

3. Analiza przepisów projektu pod k$tem ustalonego stanu prawa


wspólnotowego.
Projekt nie reguluje kwestii obj$tych zakresem prawa Unii Europejskiej.

4. Konkluzje
Projekt reguluje kwestie nieobj$te zakresem prawa Unii Europejskiej.

Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego


Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Micha! Królikowski

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, szko!a wy"sza


Warszawa, 31 grudnia 2007 roku
BAS-WAEM-532/07

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia
w sprawie w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o nadaniu
nowej nazwy Akademii Ekonomicznej we Wroc!awiu (przedstawiciel
wnioskodawców: pose! Ewa Wolak) jest projektem ustawy wykonuj$cej
prawo Unii Europejskiej

Przedmiotem projektu ustawy jest zmiana nazwy Akademii


Ekonomicznej we Wroc!awiu na Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc!awiu.
Projekt nie zawiera przepisów maj#cych na celu wykonanie prawa Unii
Europejskiej.

Projekt nie jest projektem ustawy wykonuj#cej prawo Unii Europejskiej.

Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego


Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Micha! Królikowski

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, szko!a wy"sza

Related Interests