Druk nr 215

Warszawa, 18 grudnia 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu ni"ej podpisani pos!owie wnosz# projekt ustawy:

- o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej we Wroc!awiu.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upowa"niamy pani# pose! Ew$ Wolak. (-) Krzysztof Brejza; (-) Roman Brodniak; (-) Jacek Brzezinka; (-) Renata Butryn; (-) Marek Cebula; (-) Zbigniew Chlebowski; (-) Janusz Cicho%; (-) Leszek Cie&lik; (-) Zdzis!aw Czucha; (-) Joanna Fabisiak; (-) 'ukasz Giba!a; (-) Andrzej Halicki; (-) Agnieszka Hanajczyk; (-) Jolanta Hibner; (-) Micha! Jaros; (-) Roman Kaczor; (-) Sebastian Karpiniuk; (-) Jan Ka(mierczak; (-) Józef Piotr Klim; (-) Witold Kochan; (-) Zbigniew Konwi%ski; (-) Jacek Kozaczy%ski; (-) El"bieta 'ukacijewska; (-) Janusz Mikulicz; (-) Joanna Mucha; (-) Tadeusz Naguszewski; (-) Witold Namy&lak; (-) S!awomir Neumann; (-) Miros!awa Nykiel; (-) Andrzej Orzechowski; (-) Maciej Orzechowski; (-) Witold Pahl; (-) El"bieta Radziszewska; (-) Zbigniew Rynasiewicz; (-) Aleksander Skorupa; (-) Krystyna Skowro%ska; (-) Tomasz Smolarz; (-) Micha! Stuligrosz; (-) Micha! Szczerba; (-) Adam Szejnfeld; (-) Jakub Szulc; (-) Krystyna Szumilas; (-) Bo"ena Szyd!owska; (-) Piotr Toma%ski; (-) Cezary Tomczyk; (-) Tomasz Tomczykiewicz; (-) Krzysztof Tyszkiewicz; (-) Jaros!aw Urbaniak; (-) Rados!aw Witkowski; (-) Marcin Zawi!a; (-) Bogdan Zdrojewski; (-) Stanis!aw )mijan.

projekt

USTAWA Z dnia …… 2007 r. O nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej we Wroc!awiu Art. 1 Akademii Ekonomicznej we Wroc!awiu nadaje si$ nazw$ „Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc!awiu”. Art. 2 Ustawa wchodzi w "ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

UZASADNIENIE

Potrzeba inicjatywy poselskiej i uchwalenia projektowanej Ustawy zwi!zana jest z wej"ciem w #ycie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wy#szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó$n. zm.). Art. 3, ust. 3 tej Ustawy daje uczelniom spe%niaj!cym wymagania okre"lone w tym przepisie mo#liwo"& u#ywania w swej nazwie s%owa „uniwersytet” uzupe%nionego przymiotnikiem lub przymiotnikami okre"laj!cymi profil dzia%alno"ci uczelni. Akademia Ekonomiczna spe%nia wszystkie kryteria ustawowe, które s! zwi!zane z liczb! sze"ciu uprawnie' do nadawania stopnia naukowego doktora. Akademia Ekonomiczna we Wroc%awiu zajmuje obecnie w"ród uczelni ekonomicznych w Polsce jedno z czo%owych miejsc. Na uczelni zatrudnionych jest obecnie 1413 osób, w tym 751 nauczycieli akademickich. Wiedza, uzdolnienia i dorobek naukowy wszystkich pracowników sprawi%y, #e uczelnia sta%a si( wa#nym i cenionym o"rodkiem bada' w dziedzinie nauk ekonomicznych. Odgrywa równie# istotn! rol( w kszta%ceniu ekonomistów i wykonywaniu prac badawczych dla regionu i gospodarki narodowej. Oferta dydaktyczna obejmuje wszystkie podstawowe kierunki kszta%cenia na studiach ekonomicznych: ekonomia, finanse i rachunkowo"&, zarz!dzanie, informatyka i ekonometria, stosunki mi(dzynarodowe, zarz!dzanie i in#ynieria produkcji. Uczelnia uczestniczy w rozleg%ych mi(dzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych, a du#a liczba pracowników od wielu lat wyje#d#a na sta#e naukowe i wyk%ady do krajów Europy i innych cz("ci "wiata. Akademia Ekonomiczna we Wroc%awiu jest uczelni! z bogat! tradycj! bada' naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych. Obejmuj! one takie obszary badawcze takie jak: makro- i mikroekonomia, finanse, zarz!dzanie, marketing, polityka i ekonomia spo%eczna, handel zagraniczny, prognozy gospodarcze, prawo gospodarcze, ekonomia ekologiczna, statystyka, logistyka, informatyka ekonomiczna, rachunkowo"& i controlling, ekonomia i organizacja gospodarki #ywno"ciowej, gospodarka regionalna, zarz!dzanie turystyk! W Akademii prowadzi si( równie# badania w naukach humanistycznych, matematycznych, technicznych chemicznych, biologicznych (biotechnologia) i rolniczych (technologia #ywno"ci). Wyniki bada' naukowych osi!gni(te przez kadr( naukowo- dydaktyczn! w latach 2001-2006

przyczyni%y si( do uzyskania w ocenie parametrycznej (dokonywanej przez Komisj( Bada' na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki) w grupie „nauki spo%eczne, ekonomiczne i prawne” najwy#szej, I kategorii przez wydzia%y Zarz!dzania, Informatyki i Finansów oraz Gospodarki Regionalnej i Turystyki. Wydzia% Nauk Ekonomicznych i Instytut Nauk Ekonomicznych Wydzia%u In#ynieryjnoEkonomicznego otrzyma%y kategori( II. Instytut Chemii i Technologii )ywno"ci

sklasyfikowano w naukach chemicznych do kategorii III. Ustawa prawo o szkolnictwie wy#szym (art. 3 ust. 3) jako warunek niezb(dny dla otrzymania statusu uniwersytetu „z przymiotnikiem” (w przypadku AE: „Uniwersytet Ekonomiczny”), okre"la posiadanie przez jednostki organizacyjne danej uczelni co najmniej sze"ciu uprawnie' do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej czterech w zakresie nauk obj(tych profilem uczelni. Wszystkie cztery wydzia%y Akademii Ekonomicznej posiadaj! uprawnienia do nadawania stopnia doktora natomiast trzy maj! tak#e uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Obecnie wydzia%y uczelni posiadaj! siedem uprawnie' do nadawania stopnia doktora, wszystkie w zakresie nauk obj(tych profilem uczelni. Aktualnie uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Lp. Wydzia% Dziedzina Dyscyplina Rok uzyskania posiadanych uprawnie' do nadawania stopnia Doktora Doktora habilitowanego 1. Nauk Ekonomicznych Nauki ekonomiczne Ekonomia Nauka o zarz!dzaniu 2. Zarz!dzania, Informatyki i Finansów Nauki ekonomiczne Ekonomia Nauka o zarz!dzaniu 1977 1977 1977 1977 1959 1959 1967

3.

In#ynieryjnoEkonomiczny

Nauki rolnicze

Technologia #ywno"ci i #ywienia

2006

Nauki ekonomiczne 4. Gospodarki Regionalnej i Turystyki Nauki ekonomiczne

Ekonomia

2007

Ekonomia

1992

2006

Dlatego te!, w "wietle obowi#zuj#cego prawa Akademia Ekonomiczna we Wroc$awiu literalnie spe$nia ustawowe warunki uprawniaj#ce j# do pos$ugiwania si% nazw# „Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc$awiu”. Projektowana ustawa nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla bud#etu Pa'stwa ani dla bud#etu jednostek samorz!du terytorialnego. Koszty zwi!zane ze zmian! nazwy uczelni ( tj. koszty zmiany piecz(ci, tablic, druków, wizytówek, itp.) poniesie Akademia Ekonomiczna we Wroc%awiu. Niniejszy projekt nie poci!ga za sob! obci!#enia bud#etu pa'stwa lub bud#etów jednostek samorz!du terytorialnego, jak te# jakichkolwiek negatywnych skutków gospodarczych, spo%ecznych lub prawnych. Przedmiot projektu ustawy nie jest obj(ty prawem Unii Europejskiej.

Warszawa, 31 grudnia 2007 roku BAS-WAEM-531/07

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodno"ci poselskiego projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej we Wroc!awiu (przedstawiciel wnioskodawców: pose! Ewa Wolak) z prawem Unii Europejskiej
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa!y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r., Nr 23, poz. 398 z pó(n. zm.) sporz#dza si$ nast$puj#c# opini$:

1. Przedmiot projektu ustawy Przedmiotem projektu ustawy jest zmiana nazwy Akademii Ekonomicznej we Wroc!awiu na Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc!awiu. Projektowana ustawa ma wej&* w "ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia. 2. Stan prawa wspólnotowego w materii obj#tej projektem Materie, których dotyczy projekt, pozostaj# poza zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. 3. Analiza przepisów projektu pod k$tem ustalonego stanu prawa wspólnotowego. Projekt nie reguluje kwestii obj$tych zakresem prawa Unii Europejskiej. 4. Konkluzje Projekt reguluje kwestie nieobj$te zakresem prawa Unii Europejskiej. Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha! Królikowski
Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, szko!a wy"sza

Warszawa, 31 grudnia 2007 roku BAS-WAEM-532/07

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej we Wroc!awiu (przedstawiciel wnioskodawców: pose! Ewa Wolak) jest projektem ustawy wykonuj$cej prawo Unii Europejskiej Przedmiotem projektu ustawy jest zmiana nazwy Akademii Ekonomicznej we Wroc!awiu na Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc!awiu. Projekt nie zawiera przepisów maj#cych na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Projekt nie jest projektem ustawy wykonuj#cej prawo Unii Europejskiej. Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha! Królikowski

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, szko!a wy"sza