Druk nr 192

Warszawa, 19 grudnia 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rz!du oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze"stwa Wewn#trznego, Agencji Wywiadu, S$u%by Kontrwywiadu Wojskowego, S$u%by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra%y Granicznej, Biura Ochrony Rz!du, Pa"stwowej Stra%y Po%arnej i S$u%by Wi#ziennej oraz ich rodzin.
Jednocze"nie uprzejmie informuj#, $e do reprezentowania mojego stanowiska w toku prac nad projektem ustawy upowa$niam Pana Roberta Drab# Zast#pc# Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (-) Lech Kaczy%ski

Projekt

USTAWA z dnia o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rz!du oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze"stwa Wewn#trznego, Agencji Wywiadu, S$u%by Kontrwywiadu Wojskowego, S$u%by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra%y Granicznej, Biura Ochrony Rz!du, Pa"stwowej Stra%y Po%arnej i S$u%by Wi#ziennej oraz ich rodzin Art. 1 W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rz&du (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) wprowadza si# nast#puj&ce zmiany: 1) po art. 60 dodaje si# art. 60a w brzmieniu: „Art. 60a. 1. Na rzecz funkcjonariusza wykonuj&cego zadania poza granicami pa%stwa Szef BOR mo$e zawrze' umow# ubezpieczenia od nast#pstw nieszcz#"liwych wypadków zaistnia!ych podczas wykonywania tych zada%, wskutek których nast&pi!o uszkodzenie cia!a, rozstrój zdrowia lub "mier' funkcjonariusza. 2. Minister w!a"ciwy do spraw wewn#trznych okre"li, w drodze rozporz&dzenia, przypadki, w których Szef BOR zawiera umow# ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, z uwzgl#dnieniem zakresu i sumy ubezpieczenia. Rozporz&dzenie powinno zagwarantowa', aby suma ubezpieczenia nie by!a ni$sza ni$ "wiadczenie, o którym mowa w art. 61.”; 2) w art. 90 po ust. 3 dodaje si# ust. 3a w brzmieniu: „3a. Przez przeci#tne uposa$enie, o którym mowa w ust. 3, nale$y rozumie' uposa$enie wraz z miesi#czn& równowarto"ci& nagrody rocznej.”; 3) po art. 107 dodaje si# art. 107a w brzmieniu: „Art. 107a. 1. W przypadku funkcjonariusza, którego "mier' nast&pi!a w zwi&zku ze s!u$b&, ka$demu z dzieci b#d&cych na jego

2

utrzymaniu, które w dniu jego "mierci spe!nia!y warunki do uzyskania renty rodzinnej, Szef BOR przyznaje pomoc finansow& na kszta!cenie, ze "rodków przeznaczonych na ten cel w bud$ecie BOR. 2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, przys!uguje uczniom ponadgimnazjalnych szkó! publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó! publicznych dla m!odzie$y i dla doros!ych oraz s!uchaczom zak!adów kszta!cenia nauczycieli i kolegiów pracowników s!u$b spo!ecznych, oraz studentom szkó! wy$szych do czasu uko%czenia kszta!cenia, nie d!u$ej jednak ni$ do uko%czenia 25 roku $ycia. Minister w!a"ciwy do spraw wewn#trznych okre"li, w drodze rozporz&dzenia, szczegó!owe warunki i tryb przyznawania pomocy, o której mowa w ust. 1, uwzgl#dniaj&c tryb przyznawania i wysoko"' pomocy w zale$no"ci od poziomu kszta!cenia i rodzaju szko!y.”. Art. 2 W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze%stwa Wewn#trznego, Agencji Wywiadu, S!u$by Kontrwywiadu Wojskowego, S!u$by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra$y Granicznej, Biura Ochrony Rz&du, Pa%stwowej Stra$y Po$arnej i S!u$by Wi#ziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z pó(n. zm. 1)) wprowadza si# nast#puj&ce zmiany: 1) w art. 21 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „1. Komisje lekarskie podleg!e ministrowi w!a"ciwemu do spraw wewn#trznych orzekaj&ce w sprawach kandydatów do s!u$by oraz funkcjonariuszy Policji, Stra$y Granicznej, Biura Ochrony Rz&du, S!u$by Wi#ziennej, Pa%stwowej Stra$y Po$arnej, komisje lekarskie podleg!e Szefowi Agencji Bezpiecze%stwa Wewn#trznego, Szefowi Agencji Wywiadu, a tak$e wojskowe komisje lekarskie w stosunku do funkcjonariuszy S!u$by Kontrwywiadu Wojskowego lub S!u$by Wywiadu Wojskowego orzekaj& tak$e o:”; 2) w art. 24 w pkt 1a dodaje si# lit. d w brzmieniu: „d) w czasie pe!nienia s!u$by poza granicami pa%stwa, je$eli funkcjonariusz wykonywa! zadania ochronne, o których mowa w art. 2
1)

3.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085 , z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 558.

3

ust. 1 pkt 1–3 oraz 5 i 6 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rz&du (Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z pó(n. zm.).”. Art. 3 Ustawa wchodzi w $ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia, z wyj&tkiem art. 2 pkt 2, który wchodzi w $ycie z dniem 1 pa(dziernika 2007 r.

UZASADNIENIE Przedk!adany projekt ustawy stanowi nowelizacj# ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rz&du (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) oraz ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze%stwa Wewn#trznego, Agencji Wywiadu, S!u$by Kontrwywiadu Wojskowego, S!u$by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra$y Granicznej, Biura Ochrony Rz&du, Pa%stwowej Stra$y Po$arnej i S!u$by Wi#ziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z pó(n. zm.). Proponowane zmiany co do zasady maj& na celu zapewnienie funkcjonariuszom Biura Ochrony Rz&du oraz cz!onkom ich rodzin uprawnie% analogicznych lub zbli$onych do odpowiednich "wiadcze% przewidzianych dla innych s!u$b mundurowych, podleg!ych ministrowi w!a"ciwemu do spraw wewn#trznych. 1) Zmiany w ustawie o Biurze Ochrony Rz&du: W art. 1 pkt 1 projektu przewiduje si# mo$liwo"' obj#cia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz&du ochron& ubezpieczeniow& od nast#pstw nieszcz#"liwych wypadków zaistnia!ych w czasie pe!nienia s!u$by poza granicami pa%stwa, wskutek których nast&pi!o uszkodzenie cia!a, rozstrój zdrowia lub "mier' funkcjonariusza. Przypadki, w których Szef Biura Ochrony Rz&du b#dzie zobligowany zawrze' umow# ubezpieczenia na rzecz funkcjonariusza zostan& okre"lone w rozporz&dzeniu ministra w!a"ciwego do spraw wewn#trznych. Zbli$one regulacje w zakresie ubezpieczenia od nast#pstw nieszcz#"liwych wypadków dotycz& funkcjonariuszy innych s!u$b podleg!ych ministrowi w!a"ciwemu do spraw wewn#trznych, a tak$e $o!nierzy Si! Zbrojnych RP.

2

Funkcjonariuszowi Stra$y Granicznej delegowanemu do pe!nienia s!u$by w kontyngencie, czyli poza granicami pa%stwa, przys!uguje ubezpieczenie od nast#pstw nieszcz#"liwych wypadków zaistnia!ych w czasie pe!nienia s!u$by lub pracy w kontyngencie, wskutek których nast&pi!o uszkodzenie cia!a, rozstrój zdrowia lub "mier', natomiast stra$akowi delegowanemu do pe!nienia s!u$by w grupie ratowniczej poza granic& pa%stwa przys!uguje dodatkowe ubezpieczenie od nast#pstw nieszcz#"liwych wypadków, kosztów leczenia i "mierci oraz odpowiedzialno"ci cywilnej za szkody powsta!e podczas dzia!a% ratowniczych za granic&. Równie$ $o!nierzom zawodowym skierowanym do pe!nienia zawodowej s!u$by wojskowej poza granicami pa%stwa przys!uguje w szczególno"ci ubezpieczenie od nast#pstw nieszcz#"liwych wypadków zaistnia!ych w czasie pe!nienia s!u$by poza granicami pa%stwa, wskutek których nast&pi!o uszkodzenie cia!a, rozstrój zdrowia lub "mier' $o!nierza. W art. 1 pkt 2 projektu sformu!owano przepis precyzuj&cy, $e przez przeci#tne uposa$enie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz&du nale$y rozumie' uposa$enie wraz z miesi#czn& równowarto"ci& nagrody rocznej. Podobne rozwi&zanie ma miejsce w stosunku do pozosta!ych s!u$b mundurowych podleg!ych ministrowi w!a"ciwemu do spraw wewn#trznych. W art. 1 pkt 3 projektu przewiduje si# dodanie przepisu uprawniaj&cego dzieci pozostaj&ce na utrzymaniu zmar!ego funkcjonariusza Biura Ochrony Rz&du, którego "mier' nast&pi!a w zwi&zku ze s!u$b&, do pomocy finansowej na kszta!cenie, ze "rodków przewidzianych na ten cel w bud$ecie BOR. Analogiczne rozwi&zanie znajduje si# w przepisach o Policji; mo$liwo"' uzyskania tego typu uprawnienia przewidziana jest równie$ w przepisach o Stra$y Granicznej. 2) Zmiany w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze%stwa Wewn#trznego, Agencji Wywiadu, S!u$by Kontrwywiadu Wojskowego, S!u$by Wywiadu Wojskowego,

3

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra$y Granicznej, Biura Ochrony Rz&du, Pa%stwowej Stra$y Po$arnej i S!u$by Wi#ziennej oraz ich rodzin: Zmiana proponowana w art. 2 pkt 1 projektu ma na celu zachowanie spójno"ci przepisów prawa w zakresie w!a"ciwo"ci komisji lekarskich podleg!ych ministrowi w!a"ciwemu do spraw wewn#trznych. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 ustawy o Biurze Ochrony Rz&du o zdolno"ci fizycznej i psychicznej do s!u$by w BOR orzekaj& komisje lekarskie podleg!e ministrowi w!a"ciwemu do spraw wewn#trznych. Tymczasem przepis ten nie znalaz! swego odzwierciedlenia w art. 21 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu S!u$by emerytalnym Wywiadu funkcjonariuszy Policji, Agencji Biura Bezpiecze%stwa Wewn#trznego, Agencji Wywiadu, S!u$by Kontrwywiadu Wojskowego, Wojskowego, Centralnego Antykorupcyjnego, Stra$y Granicznej, Biura Ochrony Rz&du, Pa%stwowej Stra$y Po$arnej i S!u$by Wi#ziennej oraz ich rodzin. W przepisie tym nie uwzgl#dniono bowiem w!a"ciwo"ci wspomnianych komisji w sprawach kandydatów do s!u$by oraz funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz&du. Projektowana zmiana ma zatem na celu skorelowanie regulacji w powy$szym zakresie poprzez dodanie Biura Ochrony Rz&du do katalogu s!u$b, wobec których orzekaj& komisje lekarskie podleg!e ministrowi w!a"ciwemu do spraw wewn#trznych. Ponadto pozwoli ona na stworzenie jednoznacznej podstawy prawnej do orzekania tych komisji tak$e w stosunku do funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz&du w przedmiocie: a) inwalidztwa funkcjonariuszy, emerytów i rencistów, zwi&zku albo braku zwi&zku inwalidztwa ze s!u$b& oraz zwi&zku albo braku zwi&zku "mierci ze s!u$b&; b) niezdolno"ci do pracy i niezdolno"ci do samodzielnej egzystencji funkcjonariuszy, emerytów i rencistów na zasadach okre"lonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze% Spo!ecznych; c) zdolno"ci do s!u$by emerytów i rencistów.

4

Zmiana proponowana w art. 2 pkt 2 projektu ma na celu zagwarantowanie ma!$onkom zmar!ych albo zaginionych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz&du, realizuj&cych najbardziej odpowiedzialne zadania ochronne, prawa do renty rodzinnej bez wzgl#du na wiek i stan zdrowia. Celowym jest bowiem, aby ma!$onkowie funkcjonariuszy, którzy pe!nili s!u$b# w warunkach najwy$szego zagro$enia dla $ycia i zdrowia mogli korzysta' z takiego uprawnienia na zasadach analogicznych, jakie obowi&zuj& inne s!u$by podleg!e ministrowi w!a"ciwemu do spraw wewn#trznych. Zgodnie z przepisem ko%cowym zawartym w art. 3 projektowana ustawa wejdzie w $ycie po up!ywie 14 dniowego vacatio legis, z wyj&tkiem regulacji dotycz&cej uprawnienia ma!$onka do renty rodzinnej w przypadku "mierci lub zagini#cia funkcjonariusza, która wejdzie w $ycie z dat& wsteczn& okre"lon& w sposób kalendarzowy. Takie rozwi&zanie nie narusza zasad dotycz&cych trybu wej"cia w $ycie aktu normatywnego. Przepis wchodz&cy w $ycie z moc& wsteczn& wprowadza bowiem nowe, korzystne regulacje prawne. Wej"cie w $ycie projektowanej ustawy nie spowoduje skutków gospodarczych, przewidywane s& natomiast korzystne skutki spo!eczne dotycz&ce funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz&du. Ponadto proponowana regulacja przyczyni si# równie$ do zapewnienia wewn#trznej spójno"ci prawa. Przewidywane skutki finansowe na realizacj# umów ubezpieczenia od nast#pstw nieszcz#"liwych wypadków wynios& 120.000 z!. Przy szacowaniu tych wydatków uwzgl#dniono potrzeb# ubezpieczenia pi#'dziesi#ciu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz&du wykonuj&cych najbardziej niebezpieczne zadania poza granicami pa%stwa oraz koszt rocznego ubezpieczenia w kwocie 2.400 z!, oszacowany na podstawie analizy rynku ubezpiecze% osobowych. Wprowadzenie definicji przeci#tnego uposa$enia wywo!uje w 2008 r. skutki finansowe w kwocie 2.700.000 z!. Ponadto przewiduje si#, i$ wprowadzenie regulacji dotycz&cych pomocy finansowej na kszta!cenie dzieci oraz prawa do renty rodzinnej dla ma!$onka

5

funkcjonariusza BOR bez wzgl#du na wiek i stan zdrowia, spowoduje dodatkowe, nieznaczne skutki finansowe, których precyzyjne okre"lenie nie jest mo$liwe. )ród!em finansowania proponowanych zmian b#dzie bud$et pa%stwa w cz#"ci dotycz&cej ministra w!a"ciwego do spraw wewn#trznych. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest obj#ty zakresem prawa Unii Europejskiej.