Liczba stron : 1 VI kadencja/druk nr 178

Data : 2008-02-06

Nazwa pliku : 0185-06A.NK

1 Projekt

USTAWA z dnia 2008 r.

o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374) wprowadza si! nast!puj"ce zmiany: 1) w art. 4: a) po pkt 34 dodaje si! pkt 34a w brzmieniu: „34a) po#redni certyfikat zgodno#ci podsystemu – dokument wydany przez notyfikowan" jednostk! certyfikuj"c", potwierdzaj"cy, $e podsystem na etapie jego projektowania i budowy jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotycz"cymi interoperacyjno#ci kolei;”, b) po pkt 35 dodaje si! pkt 35a w brzmieniu: „35a) po#rednia deklaracja weryfikacji zgodno#ci podsystemu – o#wiadczenie producenta lub jego upowa$nionego przedstawiciela, importera, inwestora, zarz"dcy infrastruktury albo przewo%nika kolejowego stwierdzaj"ce na jego wy&"czn" odpowiedzialno#', $e podsystem na etapie jego projektowania i budowy jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotycz"cymi interoperacyjno#ci kolei;”; 2) w art. 25a: a) w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) aplikacje telematyczne.”, b) w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) aplikacje telematyczne.”; 3) w art. 25c: a) po ust. 1 dodaje si! ust. 1a w brzmieniu:

1)

Niniejsz" ustaw" dokonuje si!, w zakresie jej regulacji, wdro$enia dyrektywy Komisji 2007/32/WE z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniaj"cej za&"cznik VI do dyrektywy Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjno#ci transeuropejskiego systemu kolei du$ych pr!dko#ci i za&"cznik VI do dyrektywy 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjno#ci transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. Urz. UE L 141 z 02.06.2007, str. 63-66).

Liczba stron : 2 VI kadencja/druk nr 178

Data : 2008-02-06

Nazwa pliku : 0185-06A.NK

2

„1a. Podsystemy mog" podlega' wst!pnej ocenie zgodno#ci z zasadniczymi wymaganiami dotycz"cymi interoperacyjno#ci kolei, okre#lonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 25t, na wniosek producenta podsystemu albo jego upowa$nionego przedstawiciela, importera, inwestora, zarz"dcy infrastruktury lub przewo%nika kolejowego.”, b) po ust. 2 dodaje si! ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Podsystemy podlegaj" ocenie zgodno#ci z zasadniczymi wymaganiami dotycz"cymi interoperacyjno#ci kolei na etapie: 1) projektowania; 2) budowy; 3) ko(cowych prób podsystemu. 2b. Podsystemy mog" podlega' wst!pnej ocenie zgodno#ci z zasadniczymi wymaganiami dotycz"cymi interoperacyjno#ci kolei na etapie: 1) projektowania; 2) budowy.”, c) po ust. 6 dodaje si! ust. 6a-6c w brzmieniu: „6a. Po dokonaniu pozytywnej wst!pnej oceny zgodno#ci podsystemu z zasadniczymi wymaganiami dotycz"cymi interoperacyjno#ci kolei - na etapie projektowania, &"cznie z badaniami typu, oraz budowy podsystemu - przez notyfikowan" jednostk! certyfikuj"c", jednostka ta wydaje po#redni certyfikat zgodno#ci podsystemu producentowi podsystemu lub jego upowa$nionemu przedstawicielowi, importerowi, inwestorowi, zarz"dcy infrastruktury albo przewo%nikowi kolejowemu. 6b. W celu wystawienia certyfikatu zgodno#ci podsystemu notyfikowana jednostka certyfikuj"ca sprawdza, czy: 1) istniej" dla podsystemu odpowiednie po#rednie certyfikaty zgodno#ci podsystemu dla etapu projektowania i budowy przekazane podmiotowi zamawiaj"cemu lub jego upowa$nionemu przedstawicielowi, o ile wyst"pi& on do notyfikowanej jednostki certyfikuj"cej o ich wystawienie dla obu tych etapów, lub 2) budowany podsystem odpowiada po#redniemu certyfikatowi zgodno#ci podsystemu dla etapu projektowania, przekazanemu podmiotowi zamawiaj"cemu lub jego upowa$nionemu przedstawicielowi, o ile wyst"pi& on do notyfikowanej jednostki certyfikuj"cej o jego wystawienie tylko dla tego etapu. 6c. W przypadku wydania po#redniego certyfikatu zgodno#ci podsystemu notyfikowana jednostka certyfikuj"ca sprawdza prawid&owo#' tego certyfikatu pod wzgl!dem wymaga( TSI oraz dokonuje oceny elementów projektu i budowy nieuwzgl!dnionych w tym certyfikacie.”, d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Producent podsystemu albo jego upowa$niony przedstawiciel, importer, inwestor, zarz"dca infrastruktury lub przewo%nik kolejowy, który podda& podsystem lub sk&adnik interoperacyjno#ci ocenie zgodno#ci z zasadniczymi wymaganiami dotycz"cymi interoperacyjno#ci kolei lub,

Liczba stron : 3 VI kadencja/druk nr 178

Data : 2008-02-06

Nazwa pliku : 0185-06A.NK

3

w zakresie podsystemu, ocenie wst!pnej, o której mowa w art. 25c ust. 1a, i otrzyma& odpowiedni certyfikat, wystawia: 1) deklaracj! weryfikacji zgodno#ci podsystemu – dla podsystemu; 2) deklaracj! zgodno#ci sk&adnika interoperacyjno#ci – dla sk&adnika interoperacyjno#ci; 3) po#redni" deklaracj! weryfikacji zgodno#ci podsystemu – dla podsystemu.”, e) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Podmioty, o których mowa w ust. 7, s" obowi"zane przechowywa' dokumentacj! techniczn" dotycz"c" podsystemów, sk&adników interoperacyjno#ci oraz przebiegu i wyników dokonanej oceny zgodno#ci przez ca&y okres eksploatacji danego podsystemu lub danego sk&adnika interoperacyjno#ci.”, f) dodaje si! ust. 11 i 12 w brzmieniu: „11. Podmiot zamawiaj"cy do&"cza dokumentacj! do deklaracji weryfikacji zgodno#ci podsystemu, któr" przesy&a Prezesowi UTK oraz w&a#ciwemu organowi ka$dego pa(stwa cz&onkowskiego Unii Europejskiej, które o to wyst"pi. 12. Dokumentacj! i korespondencj! zwi"zan" z ocen" zgodno#ci sporz"dza si! w jednym z oficjalnych j!zyków pa(stwa cz&onkowskiego Unii Europejskiej, na terytorium którego ma swoj" siedzib! podmiot zamawiaj"cy lub jego upowa$niony przedstawiciel, b"d% w j!zyku zaakceptowanym przez ten podmiot.”; 4) w art. 25s dotychczasow" tre#' oznacza si! jako ust. 1 i dodaje si! ust. 2 w brzmieniu: „2. Notyfikowane jednostki certyfikuj"ce w zakresie podsystemów s" obowi"zane do publikowania corocznie, w terminie do ko(ca pierwszego kwarta&u, informacji o otrzymanych wnioskach o dokonanie oceny zgodno#ci, o wydanych certyfikatach zgodno#ci podsystemu lub po#rednich certyfikatach zgodno#ci podsystemu oraz o odmowach ich wydania, za poprzedni rok kalendarzowy.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w $ycie po up&ywie 30 dni od dnia og&oszenia.