Druk nr 184

Warszawa, 29 stycznia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-5-08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym.
W za!"czeniu przedstawiam tak#e opini$ proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotycz"c" zgodno%ci

Ponadto uprzejmie informuj$, #e do prezentowania stanowiska Rz"du w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta! upowa#niony Minister Nauki i Szkolnictwa Wy#szego.

(-) Donald Tusk

Projekt

USTAWA

z dnia

o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym

Art. 1. Akademii Rolniczej im. Hugona Ko!!"taja w Krakowie nadaje si# nazw# „Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko!!"taja w Krakowie”. Art. 2. Akademii Rolniczej w Lublinie nadaje si# nazw# „Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie”. Art. 3. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu nadaje si# nazw# „Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu”. Art. 4. Ustawa wchodzi w $ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

30/01/BS

UZASADNIENIE Przepis art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy$szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó%n. zm.) daje uczelniom spe!niaj"cym wymagania okre&lone w tym przepisie mo$liwo&' u$ywania w swej nazwie wyrazu nazwy doktora, w tym co najmniej czterech uprawnie( w zakresie nauk obj#tych profilem uczelni. Uczelnie, o których mowa w projektowanej ustawie, spe!niaj" wszystkie kryteria ustawowe zwi"zane z liczb" posiadanych uprawnie( do nadawania stopnia naukowego doktora, tj.: 1. Akademia Rolnicza im. H. Ko!!"taja w Krakowie posiada uprawnienia do nadawania nast#puj"cych stopni naukowych doktora: – doktor nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomia, in$ynieria rolnicza, kszta!towanie &rodowiska, ogrodnictwo, rybactwo, technologia $ywno&ci i $ywienia, zootechnika; – doktor nauk le&nych w dyscyplinie le&nictwo. 2. Akademia Rolnicza w Lublinie posiada uprawnienia do nadawania nast#puj"cych stopni naukowych doktora: – doktor nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomia, in$ynieria rolnicza, kszta!towanie &rodowiska, ogrodnictwo, technologia $ywno&ci i $ywienia, zootechnika; – doktor nauk weterynaryjnych. 3. Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu posiada uprawnienia do nadawania nast#puj"cych stopni naukowych doktora: „uniwersytet” „uniwersytet”, uzupe!nionego uzupe!nionej przymiotnikiem lub przymiotnikami jest od okre&laj"cymi profil uczelni. Stosownie do przywo!anego przepisu nadanie przymiotnikiem, uzale$nione posiadania przez uczelni# sze&ciu uprawnie( do nadawania stopnia naukowego

– doktor nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomia, in$ynieria rolnicza, kszta!towanie &rodowiska, ogrodnictwo, technologia $ywno&ci i $ywienia, zootechnika; – doktor nauk le&nych w dyscyplinach: drzewnictwo, le&nictwo. U$yte w proponowanych nazwach przymiotniki, okre&laj"ce profil uczelni, odpowiadaj" dziedzinom nauki oraz dyscyplinom naukowym, w jakich ww. Akademie posiadaj" uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Zmiana nazw ww. uczelni zosta!a poparta wol" ich senatów wyra$on" w nast#puj"cych uchwa!ach: – AR w Krakowie – nr 34/2006 z dnia 26 maja 2006 r.; – AR w Lublinie – nr 4/2005-2006 z dnia 4 listopada 2005 r.; – AR w Poznaniu – nr 131/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. Opinia o zgodno&ci projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej Projektowana regulacja nie jest obj#ta zakresem prawa Unii Europejskiej.

2

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddzia!uje projektowana ustawa Projektowana ustawa dotyczy trzech publicznych uczelni akademickich, które zg!osi!y wnioski o zmian# ich nazw, a tak$e ich studentów, doktorantów i pracowników. 2. Konsultacje spo!eczne Projekt ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym zosta! skierowany do zaopiniowania nast#puj"cym partnerom spo!ecznym: 1) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Zwi"zków Zawodowych, 2) NSZZ „Solidarno&'”, 3) Forum Zwi"zków Zawodowych, 4) Federacji Zwi"zków Nauczycielstwa Polskiego, 5) Krajowej Radzie Nauki Zwi"zku Nauczycielstwa Polskiego, 6) Konfederacji Pracodawców Polskich, 7) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 8) Zwi"zkowi Rzemios!a Polskiego, 9) Business Center Club, 10) KSN NSZZ „Solidarno&'”. Uwag# do projektu ustawy zg!osi!a KSN NSZZ „Solidarno&'”, dzia!aj"c na wniosek Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarno&'” Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. KSN NSZZ „Solidarno&'” zaproponowa!a wy!"czenie z projektu propozycji zmiany nazwy pozna(skiej uczelni, „gdy$ wskazane by!oby ponownie jej rozwa$enie” przez spo!eczno&' i w!adze Akademii – w celu wypracowania „…powszechnie akceptowanej propozycji…”. Powy$sza uwaga nie zosta!a uwzgl#dniona. Z przed!o$onej przez rektora AR w Poznaniu dokumentacji dotycz"cej wniosku o zmian# nazwy Akademii

3

wynika, $e kwestia ta by!a szeroko konsultowana ze wszystkimi &rodowiskami uczelnianymi, które zg!asza!y rozmaite propozycje nowej nazwy. Senat AR w Poznaniu jako najwy$szy organ kolegialny uczelni reprezentuj"cy spo!eczno&' akademick" w dniu 29 listopada 2006 r. podj"!, prawid!ow" od strony formalnej, uchwa!# w sprawie zmiany nazwy uczelni na „Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu”. Stosownie do art. 61 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy$szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó%n. zm.) przedstawiciele zwi"zków zawodowych dzia!aj"cych w uczelni uczestnicz" w posiedzeniach senatu z g!osem doradczym. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy$szym zmiana nazwy uczelni publicznej nast#puje po zasi#gni#ciu opinii senatu uczelni, której akt ten dotyczy. Brzmienie art. 3 projektowanej ustawy jest zatem zgodne z wol" senatu i rektora AR w Poznaniu. Projekt ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym zosta! równie$ przedstawiony do zaopiniowania nast#puj"cym podmiotom &rodowiskowym: 1) Radzie G!ównej Szkolnictwa Wy$szego, 2) Pa(stwowej Komisji Akredytacyjnej, 3) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu!ów, 4) Polskiej Akademii Nauk, 5) Konferencji Rektorów Akademickich Szkó! Polskich. Rada G!ówna Szkolnictwa Wy$szego w uchwale nr 167/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. pozytywnie zaopiniowa!a przed!o$ony projekt ustawy. Projekt zosta! równie$ zaakceptowany przez Prezydium Pa(stwowej Komisji Akredytacyjnej (uchwa!a nr 462/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.). Projekt ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym zosta! równie$ umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy$szego, a tak$e udost#pniony w Biuletynie Informacji Publicznej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno&ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). W trybie tej ustawy nie zg!oszono uwag.

4

3. Wp!yw projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych Projektowana ustawa nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla bud$etu pa(stwa, ani dla bud$etów jednostek samorz"du terytorialnego. Koszty zwi"zane ze zmian" nazwy uczelni (tj. koszty zmiany piecz#ci, druków, tablic, wizytówek itp.) wynosz" odpowiednio: – Akademia Rolnicza im. H. Ko!!"taja w Krakowie – 136 tys. z!, – Akademia Rolnicza w Lublinie – 40 tys. z!, – Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu – 109 tys. z!. Zgodnie z o&wiadczeniami rektorów, powy$sze koszty zostan" pokryte ze &rodków pozostaj"cych w dyspozycji uczelni. 4. Wp!yw projektowanej ustawy na rynek pracy Projektowana ustawa nie b#dzie mia!a wp!ywu na rynek pracy. 5. Wp!yw projektowanej ustawy na konkurencyjno&' gospodarki

i przedsi#biorczo&', w tym funkcjonowanie przedsi#biorstw Wej&cie w $ycie ustawy nie wp!ynie na konkurencyjno&' gospodarki i przedsi#biorczo&', w tym funkcjonowanie przedsi#biorstw. 6. Wp!yw projektowanej ustawy na sytuacj# i rozwój regionalny Wej&cie w $ycie ustawy nie wp!ynie na sytuacj# i rozwój regionalny.

31/01/BS

5