Druk nr 182

Warszawa, 12 grudnia 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 203 regulaminu Sejmu ni"ej podpisani pos!owie wnosz# projekt uchwa!y:

- w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwa!y upowa"niamy pani# pose! El"biet$ Jakubiak. (-) Waldemar Andzel; (-) Piotr Babinetz; (-) Piotr Cybulski; (-) Witold Czarnecki; (-) Marzenna Drab; (-) Jan Dziedziczak; (-) Adam Gaw$da; (-) Zbigniew Girzy%ski; (-) Jerzy Gosiewski; (-) Dariusz Kaczanowski; (-) Mariusz Kami%ski; (-) S!awomir K!osowski; (-) Leonard Krasulski; (-) Ewa Malik; (-) Gabriela Mas!owska; (-) Jerzy Materna; (-) Anna Paluch; (-) Marek Polak; (-) Józef Rojek; (-) Edward Siarka; (-) Piotr Stanke; (-) Aleksander Marek Szczyg!o; (-) Jolanta Szczypi%ska; (-) Stanis!aw Szwed; (-) Beata Szyd!o; (-) Grzegorz Tobiszowski; (-) Teresa Wargocka; (-) Jadwiga Wi&niewska; (-) Tadeusz Wo'niak; (-) S!awomir Zawi&lak; (-) Zbigniew Ziobro.

Projekt
Uchwa!a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia …………. 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1 W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r., Nr 23, poz. 398, z pó'n. zm.), wprowadza si$ nast$puj#ce zmiany: 1) w art. 18 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) Kultury Fizycznej i Sportu oraz do Spraw Przygotowa% Polski do Fina!owego Turnieju Mistrzostw Europy w Pi!ce No"nej UEFA EURO 2012,”; 2) w za!#czniku do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – „Przedmiotowy zakres dzia!ania komisji sejmowych”: a) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) Kultury Fizycznej i Sportu oraz do Spraw Przygotowa% Polski do Fina!owego Turnieju Mistrzostw Europy w Pi!ce No"nej UEFA EURO 2012 nale"# sprawy kultury fizycznej i sportu oraz sprawy przygotowania fina!owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi!ce No"nej UEFA EURO 2012, a w szczególno&ci kwestie realizacji przedsi$wzi$( w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezb$dnych do przeprowadzenia turnieju;”.

Art. 2 Uchwa!a wchodzi w "ycie z dniem podj$cia.

Uzasadnienie

Polska, staj#c si$ organizatorem fina!owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi!ce No"nej UEFA EURO 2012, stan$!a przed olbrzymim wyzwaniem o charakterze organizacyjnym. Aby w sposób odpowiedzialny i w!a&ciwy wywi#za( si$ z zobowi#za% danych UEFA, polegaj#cych na realizacji za!o"onych przedsi$wzi$( inwestycyjnych, nale"y poszerzy( zakres kompetencji organu Sejmu jakim jest Komisja Kultury Fizycznej i Sportu, zmieniaj#c jednocze&nie jej nazw$ na „Komisj$ Kultury Fizycznej i Sportu oraz do Spraw Przygotowa% Polski do Fina!owego Turnieju Mistrzostw Europy w Pi!ce No"nej UEFA EURO 2012”, aby podkre&li( powag$ zadania, które stan$!o przed Polsk#. Projektowany zakres kompetencji Komisji odpowiada( b$dzie zakresowi dzia!ania Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, przez co wspó!praca na p!aszczy'nie parlamentarno – rz#dowej b$dzie jeszcze efektywniejsza i pozwoli na skuteczn# i terminow# realizacj$ zada% zwi#zanych z przygotowaniem fina!owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi!ce No"nej UEFA EURO 2012.