Druk nr 602

Warszawa, 30 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Minister Pracy i Polityki Spo!ecznej DF.III.0701-1/08

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Minister w!a"ciwy do spraw pracy zosta! zobowi#zany, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych w razie niewyp!acalno"ci pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121), do przedstawienia Sejmowi RP w terminie do dnia 1 czerwca 2008 r.,

- sprawozdania z realizacji ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze! pracowniczych w razie niewyp"acalno#ci pracodawcy z uwzgl$dnieniem skutków finansowych za rok bud%etowy 2007.
Przedk!adany zobowi#zania. Panu Marsza!kowi dokument stanowi realizacj%

(-) Jolanta Fedak

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO&ECZNEJ

Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze! pracowniczych w razie niewyp"acalno#ci pracodawcy z uwzgl$dnieniem skutków finansowych za rok bud%etowy 2007

WARSZAWA, maj 2008 r.

SPIS TRE'CI I. II. WST&P……………………………………………………………………………..…4 PRZES'ANKI POWSTANIA USTAWY Z DNIA 13 LIPCA 2006 ROKU O OCHRONIE ROSZCZE( PRACOWNICZYCH W RAZIE NIEWYP'ACALNO)CI PRACODAWCY…………...…………..……….………..5 OMÓWIENIE UREGULOWA( WPROWADZONYCH USTAW* Z DNIA 13 LIPCA 2006 R. O OCHRONIE ROSZCZE( PRACOWNICZYCH W RAZIE NIEWYP'ACALNO)CI PRACODAWCY……...…………………………..……....5 OCENA STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY ORAZ PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI CELÓW, DLA KTÓRYCH FUNDUSZ GWARANTOWANYCH )WIADCZE( PRACOWNICZYCH ZOSTA' POWO'ANY………………………………………9 PLANOWANIE GOSPODARKI )RODKAMI FINANSOWYMI FUNDUSZU GWARANTOWANYCH )WIADCZE( PRACOWNICZYCH…..…11 GOSPODAROWANIE )RODKAMI FUNDUSZU GWARANTOWANYCH )WIADCZE( PRACOWNICZYCH………………………………………………...12 EFEKTYWNO)+ WYKORZYSTANIA )RODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH )WIADCZE( PRACOWNICZYCH…………………….20

III.

IV.

V. VI. VII.

VIII. ORGANIZACJA FUNDUSZU GWARANTOWANYCH )WIADCZE( PRACOWNICZYCH…………..………………………….……………………….....22 IX. X. XI. SPRAWOWANIE FUNKCJI DYSPONENTA FUNDUSZU GWARANTOWANYCH )WIADCZE( PRACOWNICZYCH…………………….23 KONTROLA FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU…………….…………………...24 ZAKO(CZENIE……………………………………………...………………………25

ZA&(CZNIK TABELA 1 TABELA 2 TABELA 3 Skutki finansowe ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych (…) – nowe tytu!y "wiadcze$ w katalogu "wiadcze$. Transfery na rzecz ludno"ci - art. 43 (przepis przej"ciowy) w podziale wed!ug katalogu "wiadcze$. Skutki finansowe ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych w razie niewyp!acalno"ci pracodawcy z tytu!u wyd!u,enia okresów referencyjnych - za rok 2007.

2

TABELA 4 TABRLA 5 TABELA 6 TABELA 7 TABELA 8 TABELA 9

Wyp!aty "wiadcze$ w 2007 r.

wed!ug

rodzajów

niewyp!acalno"ci

pracodawców

Wyp!aty "wiadcze$ wed!ug rodzajów niewyp!acalno"ci pracodawców w 2007 r. (w podziale na poszczególne Biura Terenowe FG)P). Przychody Funduszu Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych z tytu!u sk!adki od pracodawców. Wp!ywy Funduszu Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych z tytu!u zwrotu od pracodawców i windykacji nale,no"ci. Wyp!aty "wiadcze$ pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych. Stosunek procentowy wydatków bie,#cych ponoszonych na obs!ug% FG)P do wielko"ci wyp!aconych z Funduszu "wiadcze$ pracowniczych.

WYKRES 1 Struktura wprowadzonych ustaw# z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych (…) nowych tytu!ów "wiadcze$ wed!ug ilo"ci. WYKRES 2 Struktura wprowadzonych ustaw# z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych(…) nowych tytu!ów "wiadcze$ wed!ug warto"ci. WYKRES 3 Struktura warto"ci transferów na rzecz ludno"ci – art. 43 (przepis przej"ciowy) wed!ug katalogu "wiadcze$. WYKRES 4 Struktura ilo"ci transferów na rzecz ludno"ci – art. 43 (przepis przej"ciowy) wed!ug katalogu "wiadcze$. WYKRES 5 Struktura wyp!aconych "wiadcze$ z tytu!u wyd!u,enia okresów referencyjnych wed!ug ich warto"ci. WYKRES 6 Struktura ilo"ci wyp!aconych "wiadcze$ w podziale wg rodzajów niewyp!acalno"ci pracodawców w 2007 r. (w "wietle przepisów nowej ustawy z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych(…). WYKRES 7 Struktura warto"ci wyp!aconych "wiadcze$ w podziale wg rodzajów niewyp!acalno"ci pracodawców w 2007 r. (w "wietle przepisów nowej ustawy z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych(…). WYKRES 8 Wp!ywy FG)P z tytu!u sk!adki od pracodawców w latach 1994 – 2007. WYKRES 9 Wp!ywy FG)P uzyskane w wyniku sp!at i windykacji nale,no"ci w latach 1994 – 2007. WYKRES 10 Wyp!aty "wiadcze$ pracowniczych (mieszcz#cych si% w nale,no"ciach) oraz wydatki poniesione na obs!ug% (bez umorze$, inwestycji i kosztów poboru sk!adki przez ZUS) w latach 1994 – 2007. 3

I. W S T ) P Na mocy ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych w razie niewyp!acalno"ci pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121), Minister w!a"ciwy do spraw pracy zobowi#zany zosta! do przedstawienia Sejmowi RP, do dnia 1 czerwca 2008 r., sprawozdania z realizacji tej ustawy, z uwzgl%dnieniem skutków finansowych za rok 2007. Przedk!adany materia! stanowi realizacj# zobowi#zania wynikaj#cego z zapisu art. 49 wy,ej wymienionej ustawy. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych w razie niewyp!acalno"ci pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121) wesz!a w ,ycie z dniem 1 pa-dziernika 2006 r i zast#pi!a obowi#zuj#c# ustaw% z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych w razie niewyp!acalno"ci pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, z po-$. zm.) oraz uchyli!a ustaw% z dnia 28 czerwca 1995 r. o zaspokajaniu ze "rodków Funduszu Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych niektórych "wiadcze$ przys!uguj#cych emerytom i rencistom (Dz.U. Nr 87, poz. 436, ze zm.). W nowej ustawie zachowano dotychczasowy status Funduszu Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych, powo!anego do ,ycia ustaw# z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych (...). Od daty swego powstania Fundusz posiada osobowo". prawn# i jest pa$stwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pó-n. zm.). Fundusz Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych spe!nia dwa podstawowe zadania: - dokonuje wyp!aty "wiadcze$ nale,nych pracownikom od niewyp!acalnego pracodawcy, - dochodzi zwrotu wyp!aconych przez Fundusz "wiadcze$ od podmiotów i osób do tego zobowi#zanych, poniewa, roszczenia pracowników z mocy prawa przechodz# na Fundusz. Dzia!alno". Funduszu nie powoduje skutków finansowych dla bud,etu pa$stwa. )rodki finansowe gromadzone przez Fundusz pochodz# ze sk!adek p!aconych przez pracodawców i s# przeznaczane na wyp!at% "wiadcze$ nale,nych pracownikom w zwi#zku z niewyp!acalno"ci# pracodawcy. Zgodnie z Zaleceniem Nr 180 Mi%dzynarodowej Organizacji Pracy dotycz#cym ochrony roszcze$ pracowników w wypadku niewyp!acalno"ci pracodawcy – "rodki pieni%,ne zarz#dzane przez instytucje gwarantuj#ce wyp!at% "wiadcze$ pracowniczych, je,eli nie pochodz# ze Skarbu Pa$stwa, mog# by. przeznaczone wy!#cznie na cel, na jaki zosta!y zebrane. Fundusz Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych wype!niaj#c swoje ustawowe zadania musi zatem planowa. przychody i wydatki tak, aby zgromadzone rezerwy gwarantowa!y stabilno". finansow# Funduszu, a sam Fundusz spe!nia! funkcj% gwaranta wyp!at "wiadcze$ pracownikom w sytuacji niewyp!acalno"ci pracodawcy.

4

II. PRZES&ANKI POWSTANIA USTAWY Z DNIA 13 LIPCA 2006 ROKU O OCHRONIE ROSZCZE* PRACOWNICZYCH W RAZIE NIEWYP&ACALNO'CI PRACODAWCY Potrzeba uchwalenia nowej ustawy wynika!a zarówno ze zmian wprowadzonych w prawie Unii Europejskiej jak równie, ze zmian wprowadzonych w prawie krajowym. Za podstawow# zmian% stanu prawnego, która spowodowa!a konieczno". uchwalenia nowej ustawy uzna. nale,y wej"cie w ,ycie dyrektywy 2002/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 wrze"nia 2002 r. zmieniaj#cej dyrektyw% Rady 80/987/EWG w sprawie zbli,ania ustawodawstw Pa$stw Cz!onkowskich dotycz#cych ochrony pracowników na wypadek niewyp!acalno"ci pracodawcy (dalej: dyrektywa 2002/74/WE). Dyrektywa 80/987/EWG w brzmieniu przed tymi zmianami zosta!a implementowana do prawa polskiego przez obowi#zuj#c# ustaw% z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych w razie niewyp!acalno"ci pracodawcy. Z uwagi na to, ,e dyrektywa 2002/74/WE stanowi jedynie zmian% dyrektywy 80/987/EWG, przy ocenie funkcjonowania ustawy b%dzie brany pod uwag% tekst dyrektywy 80/987/EWG, ze wszystkimi zmianami. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych (...) odwo!uje si% dodatkowo do rozporz#dzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie post%powania upad!o"ciowego . Rozporz#dzenie to zosta!o znowelizowane rozporz#dzeniem Rady (WE) Nr 603/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniaj#cym wykazy post%powa$ upad!o"ciowych i likwidacyjnych oraz zarz#dców oraz rozporz#dzeniem Rady (WE) Nr 694/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniaj#cym wykazy post%powa$ upad!o"ciowych i likwidacyjnych oraz zarz#dców. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych (...) uwzgl%dnia równie, zmiany wynikaj#ce z wej"cia w ,ycie krajowych aktów prawnych, w tym: - ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upad!o"ciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z pó-n. zm.), która zast#pi!a rozporz#dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 pa-dziernika 1934 r. - Prawo upad!o"ciowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z pó-n. zm.), - ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia!alno"ci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 j.t. z pó-n. zm.). III. OMÓWIENIE UREGULOWA* WPROWADZONYCH USTAW( Z DNIA 13 LIPCA 2006 ROKU O OCHRONIE ROSZCZE* PRACOWNICZYCH W RAZIE NIEWYP&ACALNO'CI PRACODAWCY W stosunku do poprzednio obowi#zuj#cej ustawy z dnia 29 grudnia 1993 roku, ustawa o ochronie roszcze$ pracowniczych(…) z dnia 13 lipca 2006 roku znacznie poszerzy!a przypadki niewyp!acalno"ci pracodawcy, które stanowi# konieczn# przes!ank% do sfinansowania nale,no"ci pracowniczych ze "rodków Funduszu Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych. Definicje niewyp!acalno"ci pracodawcy w rozumieniu ustawy okre"laj# przepisy art. 3 – 8 ustawy. Art. 3 ustawy okre"la przypadki niewyp!acalno"ci pracodawcy dzia!aj#cego wy!#cznie w Polsce, którego niewyp!acalno". wi#,e si% z wydaniem orzeczenia s#dowego na podstawie przepisów Prawa upad!o"ciowego i naprawczego, tj.: 1) og!oszenie upad!o"ci obejmuj#cej likwidacj% maj#tku d!u,nika, 2) og!oszenie upad!o"ci z mo,liwo"ci# zawarcia uk!adu, 5

3) zmiana postanowienia o og!oszeniu upad!o"ci z mo,liwo"ci# zawarcia uk!adu na postanowienie o og!oszeniu upad!o"ci obejmuj#cej likwidacj% maj#tku d!u,nika, 4) oddalenie wniosku o og!oszenie upad!o"ci pracodawcy, je,eli jego maj#tek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post%powania, 5) oddalenie wniosku o og!oszenie upad!o"ci w razie stwierdzenia, ,e maj#tek d!u,nika jest obci#,ony hipotek#, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipotek# morsk# w takim stopniu, ,e pozosta!y maj#tek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post%powania. W stosunku do poprzedniej ustawy, na gruncie której wyst%powa!y w#tpliwo"ci, które z postanowie$ s#du o og!oszeniu upad!o"ci (likwidacyjnej czy uk!adowej) stanowi podstaw% do uznania niewyp!acalno"ci pracodawcy, nowa ustawa precyzuje, ,e chodzi o oba te przypadki, a tak,e zmian% postanowienia o og!oszeniu upad!o"ci uk!adowej na likwidacyjn#. Przypadki niewyp!acalno"ci pracodawcy krajowego obj%te zakresem dzia!ania ustawy okre"la tak,e art. 8 ustawy. S# to sytuacje, gdy nie zosta!y zaspokojone roszczenia pracownicze z powodu braku "rodków finansowych, w przypadku: 1) umorzenia post%powania upad!o"ciowego obejmuj#cego likwidacj% maj#tku upad!ego, je,eli maj#tek pozosta!y po wy!#czeniu z niego przedmiotów maj#tkowych d!u,nika obci#,onych rzeczowo nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post%powania lub wierzyciele zobowi#zani uchwa!# zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem s%dziego komisarza nie z!o,yli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty post%powania, a brak jest p!ynnych funduszów na te koszty, 2) wdro,enia post%powania likwidacyjnego przez organ za!o,ycielski przedsi%biorstwa pa$stwowego, 3) rozwi#zania spó!ki handlowej orzeczeniem s#du, 4) wydania decyzji o zakazie wykonywania dzia!alno"ci gospodarczej przez przedsi%biorc% zagranicznego w ramach oddzia!u lub przedstawicielstwa w Polsce, 5) wykre"lenia pracodawcy b%d#cego osob# fizyczn# z Ewidencji Dzia!alno"ci Gospodarczej. Obecna ustawa ogranicza niewyp!acalno". pracodawcy w postaci wszcz%cia likwidacji przedsi%biorcy do przedsi%biorstw pa$stwowych, a w przypadku spó!ek prawa handlowego – tylko do sytuacji, gdy s#d wyda orzeczenie o rozwi#zaniu spó!ki. Nowe przes!anki niewyp!acalno"ci, których poprzednia ustawa nie przewidywa!a to wydanie przez ministra do spraw gospodarki decyzji o zakazie wykonywania dzia!alno"ci gospodarczej przez przedsi%biorc% zagranicznego w ramach oddzia!u lub przedstawicielstwa w Polsce. Ustawa rozszerza przes!anki niewyp!acalno"ci warunkuj#ce dokonanie wyp!at z FG)P w przypadku niewyp!acalno"ci pracodawcy, która wyst%puje poza granicami Polski, a dotyczy pracowników zatrudnionych w Polsce – w oddzia!ach lub przedstawicielstwach przedsi%biorców zagranicznych z pa$stw cz!onkowskich Unii Europejskiej oraz pa$stw cz!onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Porozumieniu Gospodarczym (EOG), tj. Islandii, Lichtensteinie i Norwegii. Niewyp!acalno". tych pracodawców zosta!a zdefiniowana odr%bnie w odniesieniu do ró,nych grup pa$stw, poniewa, przepisy prawa mi%dzynarodowego nie s# jednolicie stosowane w tych pa$stwach. W przypadku przedsi%biorstw zagranicznych maj#cych siedzib% lub g!ówny o"rodek dzia!alno"ci gospodarczej w pa$stwach Unii Europejskiej, z wy!#czeniem Danii, przypadki niewyp!acalno"ci s# okre"lone przepisami rozporz#dzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie post%powania upad!o"ciowego. W pa$stwach obj%tych przepisami tego rozporz#dzenia, w tym w Polsce, nakazuje ono uznanie – bez post%powania s#dowego w Polsce – ka,dego z post%powa$ prowadzonych w innych pa$stwach cz!onkowskich 6

wymienionych w za!#cznikach do rozporz#dzenia. Te przypadki niewyp!acalno"ci reguluje art. 6 ustawy o ochronie roszcze$ pracowniczych. Zgodnie z art. 7 ustawy, w powy,szych przypadkach zarz#dca obwieszcza w Monitorze S#dowym i Gospodarczym o wydaniu orzeczenia o wszcz%ciu post%powania upad!o"ciowego, o wydaniu orzeczenia o powo!aniu zarz#dcy oraz dane o osobie zarz#dcy. Obwieszczenie zawiera istotn# tre". orzeczenia o wszcz%ciu post%powania oraz orzeczenia o powo!aniu zarz#dcy i informacje o osobie zarz#dcy. Zatem, mimo braku orzeczenia polskiego s#du o niewyp!acalno"ci pracodawcy, b%dzie o niej wiadomo dzi%ki obwieszczeniu zarz#dcy. Art. 5 ustawy okre"la przypadki niewyp!acalno"ci dotycz#ce pracodawców z Danii lub pa$stw cz!onkowskich EFTA – stron EOG, czyli z pa$stw nie obj%tych przepisami rozporz#dzenia Rady (WE) nr 1346/2000. W tych przypadkach polski s#d upad!o"ciowy wydaje postanowienie o uznaniu g!ównego post%powania zagranicznego. Definicj% zagranicznego post%powania upad!o"ciowego okre"la art. 379 ust. 1 ustawy – Prawo upad!o"ciowe i naprawcze, zgodnie z którym jest to ka,de prowadzone za granic# post%powanie s#dowe lub administracyjne, którego przedmiotem jest wspólne dochodzenie roszcze$, nawet je"li maj# charakter tymczasowy, przeciwko niewyp!acalnemu d!u,nikowi, w którym mienie i sprawy d!u,nika s# poddane kontroli lub zarz#dowi zagranicznego s#du w celu ich restrukturyzacji lub likwidacji. Orzeczenie polskiego s#du uznaj#ce post%powanie zagraniczne b%dzie podstaw# do stwierdzenia niewyp!acalno"ci pracodawcy i obj%cia pracowników oddzia!u lub przedstawicielstwa w Polsce ochron# wynikaj#c# z ustawy. Art. 4 ustawy reguluje kwesti% niewyp!acalno"ci w stosunku do zagranicznych instytucji kredytowych i zak!adów ubezpiecze$. Przez niewyp!acalno". pracodawcy, zgodnie z dyrektyw# Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/74/WE, rozumie si% tak,e orzeczenia s#dów zagranicznych, zgodnie z którymi nie zostaje wszcz%te post%powanie upad!o"ciowe z uwagi na stwierdzenie definitywnego zamkni%cia przedsi%biorstwa albo z powodu niewystarczalno"ci aktywów do pokrycia kosztów tego post%powania. Tryb zaspokojenia roszcze$ pracowniczych w tych przypadkach okre"la art. 17 ust. 3 i 4 ustawy. Ustawa rozszerzy!a definicj% pracodawcy podlegaj#cego jej przepisom, o przedsi%biorców zagranicznych prowadz#cych dzia!alno". gospodarcz# w Polsce oraz na terytorium innych pa$stw cz!onkowskich Unii Europejskiej lub pa$stw cz!onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – s# oni pracodawcami w odniesieniu do dzia!alno"ci prowadzonej w Polsce. Pracodawc# w rozumieniu ustawy jest równie, oddzia! banku zagranicznego, instytucji kredytowej, zak!adu ubezpiecze$ oraz oddzia! lub przedstawicielstwo przedsi%biorcy zagranicznego. Przedsi%biorca zagraniczny jest pracodawc# pod warunkiem, ,e zatrudnia zgodnie z przepisami prawa polskiego co najmniej jedn# osob% fizyczn# w zwi#zku z prowadzon# w Polsce dzia!alno"ci# gospodarcz# lub dzia!alno"ci# przedstawicielstwa. Pracownikiem, którego roszczenia s# gwarantowane przez FG)P jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawc# w stosunku pracy lub jest zatrudniona na podstawie umowy o prac% nak!adcz# albo wykonuje prac% na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o "wiadczenie us!ug, do której stosuje si% przepisy Kodeksu cywilnego dotycz#ce zlecenia, albo wykonuje prac% zarobkow# na podstawie innej ni, stosunek pracy na rzecz pracodawcy b%d#cego rolnicz# spó!dzielni# produkcyjn#, spó!dzielni# kó!ek rolniczych lub inn# spó!dzielni# zajmuj#c# si% produkcj# roln# – je,eli z tego tytu!u podlega obowi#zkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Z kr%gu pracowników podlegaj#cych ustawie wy!#czeni s#: ma!,onek pracodawcy, jego dzieci w!asne, przysposobione, dzieci drugiego ma!,onka, rodzice, macocha, ojczym, osoby

7

przysposabiaj#ce, rodze$stwo, wnuki, dziadkowie, zi%ciowie, synowe, bratowe, szwagierki i szwagrowie oraz osoby wykonuj#ce prac% zarobkow# w gospodarstwie domowym. Katalog "wiadcze$ pracowniczych podlegaj#cych zaspokojeniu ze "rodków Funduszu Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych zosta! okre"lony w art. 12 ustawy. S# to nale,no"ci g!ówne z tytu!u: 1) wynagrodzenia za prac%, 2) przys!uguj#cego na podstawie powszechnie obowi#zuj#cych przepisów prawa pracy: a) wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecno"ci w pracy, b) wynagrodzenia za czas niezdolno"ci pracownika do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy, c) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, d) odprawy pieni%,nej przys!uguj#cej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwi#zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz#cych pracowników, e) ekwiwalentu pieni%,nego za urlop wypoczynkowy nale,ny za rok kalendarzowy, w którym usta! stosunek pracy, f) odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, o którym mowa w art. 361 §1 Kodeksu pracy, g) dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy, 3) sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne nale,nych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpiecze$ spo!ecznych. W stosunku do poprzedniej ustawy z 29 grudnia 1993 roku zmiany dotycz#: ! skre"lenia z katalogu roszcze$ pracowniczych podlegaj#cych finansowaniu z FG)P "wiadcze$ wyrównawczych przys!uguj#cych na podstawie przepisów o "wiadczeniach z tytu!u wypadków przy pracy i chorób zawodowych, poniewa, te "wiadczenia nie s# ju, nale,ne od pracodawców ale od ZUS, a tak,e zasi!ku chorobowego, który ju, nie funkcjonuje, ! dodania "wiadcze$ z tytu!u: a) ekwiwalentu pieni%,nego za urlop wypoczynkowy, b) odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia, c) dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 230 i 231 Kp. Okresy referencyjne, w czasie których musia!o nast#pi. ustanie stosunku pracy pracownika w stosunku do daty niewyp!acalno"ci pracodawcy, aby móg! otrzyma. wyp!at% nale,no"ci ze stosunku pracy zosta!y wyd!u,one z 6 do 9 miesi%cy. Wysoko". kwot wyp!acanych "wiadcze$ nie uleg!a zmianie w porównaniu do poprzedniej ustawy, nadal obowi#zuje ograniczenie do finansowania nale,no"ci za okres nie d!u,szy ni, trzy miesi#ce oraz ograniczenie do przeci%tnego miesi%cznego wynagrodzenia za okres jednego miesi#ca. Tryb ubiegania si% uprawnionych podmiotów o wyp!at% nale,no"ci pracowniczych ze "rodków FG)P zosta! uregulowany podobnie jak w poprzednio obowi#zuj#cej ustawie. W!a"ciwo". organów okre"la art. 15 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszcze$ pracowniczych sk!ada si% do kierownika Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych w!a"ciwego ze wzgl%du na siedzib% niewyp!acalnego pracodawcy. Ta sama w!a"ciwo". obowi#zuje w przypadku zg!aszania wniosku indywidualnego – art. 16 ust. 2 ustawy. Analogicznie jak w poprzedniej ustawie zosta! uregulowany tryb odwo!awczy w przypadku odmowy wyp!aty "rodków z FG)P. Jak stanowi art. 20 ust.2 ustawy, spory powsta!e w 8

zwi#zku z odmow# wyp!aty "wiadczenia ze "rodków Funduszu rozstrzyga s#d w!a"ciwy w sprawach z zakresu prawa pracy. Ustawa z 13 lipca 2006 roku podobnie jak poprzednia przyznaje Funduszowi roszczenie o zwrot wyp!aconych "wiadcze$ w stosunku do pracodawcy, likwidatora, innej osoby zarz#dzaj#cej maj#tkiem pracodawcy lub wobec masy upad!o"ci. Przepisy ustawy w art.23 ust. 3 – 7 w sposób bardziej precyzyjny i rozbudowany okre"li!y sytuacje, w których Fundusz mo,e okre"li. warunki zwrotu wyp!aconych "rodków, odst#pi. od dochodzenia ich zwrotu lub umorzy. nale,no"ci nie"ci#galne. Przypadki te podzielono w zale,no"ci od tego, czy decyzje Funduszu podlegaj# regulacjom prawnym dotycz#cym dopuszczalno"ci pomocy publicznej czy nie. Przepisy ustawy nie przewiduj# mo,liwo"ci odst#pienia od dochodzenia zwrotu naliczonych a niesp!aconych odsetek po ca!kowitej sp!acie kwoty g!ównej zobowi#zania. Ustawa wprowadzi!a tak,e przepis o charakterze przej"ciowym, pozwalaj#cy na sfinansowanie ze "rodków FG)P "wiadcze$ pracowniczych, które nie zosta!y zaspokojone ani przez by!ego pracodawc%, ani syndyka czy likwidatora. Artyku! 43 ustawy stanowi!, ,e "wiadczenia zostan# wyp!acone przez Fundusz, je,eli: ! zostanie wykazane, ,e mimo prawomocnego wyroku s#dowego przeciwko pracodawcy pracownikowi nie uda!o si% skutecznie odzyska. nale,no"ci, poniewa, komornik umorzy! post%powanie egzekucyjne z powodu braku maj#tku podlegaj#cego egzekucji, ! zostanie ustalone, ,e pracodawca by! niewyp!acalny w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1993 roku o ochronie roszcze$ pracowniczych w razie niewyp!acalno"ci pracodawcy, ! mimo niewyp!acalno"ci pracodawcy roszczenia pracownicze nie zosta!y zaspokojone ze "rodków FG)P z powodów formalnych (np. niez!o,enie wniosku w odpowiednim terminie, przekroczenie okresów referencyjnych). Artyku! 43 ust. 3 ustawy daje mo,liwo". wyp!aty z Funduszu "rodków na zaspokojenie nale,no"ci pracowniczych, które nie zosta!y sfinansowane przez FG)P w zwi#zku z przepisem art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych nale,no"ci publicznoprawnych od przedsi%biorców (Dz.U Nr 155, poz. 1287 z pó-n. zm.), który to przepis zosta! uznany za niezgodny z Konstytucj# RP wyrokiem Trybuna!u Konstytucyjnego z dnia 30 maja 2005 roku – sygn. akt P 7/04. IV. OCENA STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY ORAZ PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI CELÓW, DLA KTÓRYCH FUNDUSZU GWARANTOWANYCH 'WIADCZE* PRACOWNICZYCH ZOSTA& POWO&ANY 1. Odno"nie artyku!u 2 ustawy. Zgodnie z ustaw# z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych w razie niewyp!acalno"ci pracodawcy, pracodawc# w rozumieniu ustawy by! podmiot zatrudniaj#cy pracowników w zwi#zku z prowadzon# dzia!alno"ci# gospodarcz#, nawet je"li ta dzia!alno". mia!a charakter uboczny. Wprowadzenie do ustawy nowej definicji pracodawcy, tj. „pracodawcy b%d#cego przedsi%biorc#” spowodowa!o znaczne zaw%,enie kr%gu podmiotów, których pracownicy obj%ci s# ochron# obecnej ustawy. Przepis ust. 2 wy!#cza spod dzia!ania ustawy szereg podmiotów, którym obowi#zuj#ce przepisy zezwalaj# na prowadzenie dzia!alno"ci gospodarczej, i którym art. 5 prawa upad!o"ciowego naprawczego, przyznaje, w zakresie prowadzonej dzia!alno"ci gospodarczej, zdolno". upad!o"ciow#. Podobna sytuacja wyst%puje w przypadku jednostek badawczo-rozwojowych, które jako jednostki sektora finansów publicznych wy!#czone zosta!y spod dzia!ania ustawy z 9

dnia 13 lipca 2006 r. Tymczasem nowelizacja ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych dokonana w dniu 5 lipca 2007 r. (Dz.U. Nr 134, poz. 934 z pó-n. zm.) przyzna!a tym jednostkom zdolno". upad!o"ciow# w zakresie prowadzonej dzia!alno"ci gospodarczej. 2. Odno"nie artyku!u 6 ustawy. Ustawa nie przewiduje uznania za niewyp!acalnego, pracodawcy b%d#cego polskim podmiotem gospodarczym, zarejestrowanym zgodnie z obowi#zuj#cymi przepisami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego upad!o". zosta!a og!oszona za granic#. W aktualnym stanie prawnym og!oszenie upad!o"ci podmiotu polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje odmow# wyp!aty "wiadcze$ pracowniczych przez Fundusz. 3. Odno"nie artyku!u 12 ustawy. W ocenie pracodawców i pracowników, gwarancj# Funduszu winno by. obj%te odszkodowanie, w wysoko"ci wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, przys!uguj#ce pracownikowi na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy, tj. w razie rozwi#zania umowy o prac% bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopu"ci! si% ci%,kiego naruszenia podstawowych obowi#zków wobec pracownika, podobnie jak niezaspokojone roszczenie z tytu!u dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 230 i art. 231 Kodeksu pracy nie wyst%puje jako samodzielne roszczenie i jest zg!aszane jako sk!adnik wynagrodzenia za prac%. W ocenie pracodawców i pracowników, okresy referencyjne nie w pe!ni spe!niaj# oczekiwania, s# zbyt krótkie, niedostosowane do trudnej sytuacji, w jakiej znalaz!y si% obydwie strony stosunku pracy. Fundusz pokrywa cz%sto tylko cz%". (do 3 miesi%cy) niewyp!aconego wynagrodzenia za prac%. Nie wyp!aca równie, wynagrodze$ pracownikom zatrudnionym u niewyp!acalnego pracodawcy po dniu niewyp!acalno"ci. Podobnie, jako zbyt krótki, oceniany jest okres realizacji innych uprawnie$ pracowniczych obj%tych katalogiem "wiadcze$ Funduszu (odprawy, odszkodowania), zarówno przed jak i po dacie niewyp!acalno"ci pracodawcy. 4. Odno"nie artyku!u 15 ustawy. Ustawa pos!uguje si% poj%ciem „sporz#dzenia wykazu”(niezaspokojonych roszcze$ pracowniczych), które jest ma!o precyzyjne, je"li chodzi o dokonanie czynno"ci i dochowanie jej terminu. W!a"ciwym by!oby doprecyzowanie poj%cia jako „ sporz#dza i sk!ada wykaz”. W ocenie pracodawców, syndyków, likwidatorów i innych osób sprawuj#cych zarz#d maj#tkiem pracodawcy, obowi#zuj#cy jednomiesi%czny termin jest niejednokrotnie zbyt krótki na sporz#dzenie i z!o,enie prawid!owego wykazu. Prawo upad!o"ciowe i naprawcze nak!ada na syndyków wiele obowi#zków do wykonania zw!aszcza w terminie 1 m-ca od og!oszenia upad!o"ci. Dokumentacja kadrowa, p!acowa i ksi%gowa pracodawców jest cz%sto nie uporz#dkowana. Wi#,e si% to z konieczno"ci# korygowania sk!adanych w po"piechu, w celu dochowania terminu, do Funduszu wykazów, co wyd!u,a w konsekwencji post%powania w sprawie ich rozpatrzenia, przyznania i wyp!aty "wiadcze$. 5. Odno"nie artyku!u 23 ustawy. W zwi#zku z wej"ciem w ,ycie Rozporz#dzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis aktualnie nie jest mo,liwe przyznawanie tego rodzaju pomocy podmiotom gospodarczym wymienionym w ust. 4. Rozporz#dzenie nie pozwala na przyznawanie pomocy publicznej podmiotom gospodarczym znajduj#cym si% w „trudnej sytuacji”. Wytyczne wspólnotowe, do których odwo!uje si% rozporz#dzenie uznaje za tak# trudn# sytuacj% pozostawanie w stanie upad!o"ci lub likwidacji (2004C 244/02), wyklucza wi%c mo,liwo". okre"lenia przez Fundusz 10

warunków zwrotu wyp!aconych "wiadcze$ w przypadkach okre"lonych w art. 23 ust. 4. Zapis art. 23 ust. 4, odwo!uj#cy si% bezpo"rednio do przepisów prawa wspólnotowego dotycz#cych pomocy de minimis jest zatem przepisem martwym. Dotychczasowe brzmienie art. 23 ust. 6 ogranicza Fundusz jako wierzyciela w prawie autonomicznego decydowania, czy uznaje dochodzenie zwrotu nale,no"ci za mo,liwe w przysz!o"ci, czy te, nie oraz czy zgadza si% z postanowieniem komornika s#dowego o umorzeniu post%powania egzekucyjnego, uznaj#c je jako ostateczne. Dotychczasowe brzmienie art. 23 ust. 2 nie gwarantuje Funduszowi odzyskania, w podziale sum uzyskanych w post%powaniu egzekucyjnym, w III kolejno"ci zaspokajania, okre"lonej w art. 1025 Kodeksu post%powania cywilnego, kwoty stanowi#cej iloczyn równowarto"ci trzymiesi%cznego najni,szego wynagrodzenia za prac% oraz liczby pracowników, na rzecz których wyp!acone zosta!y "wiadczenia. Aktualnie, dokonuj#c podzia!u kwoty uzyskanej z egzekucji, s#dy i komornicy przyznaj# Funduszowi tylko kwoty stanowi#ce trzymiesi%czne, najni,sze wynagrodzenie. W pozosta!ym zakresie przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych nie budz# na chwil% obecn# praktycznych w#tpliwo"ci w zakresie celów, dla których powo!any zosta! Fundusz Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych.

V. PLANOWANIE GOSPODARKI 'RODKAMI FUNDUSZU GWARANTOWANYCH PRACOWNICZYCH

FINANSOWYMI 'WIADCZE*

Stosownie do art. 10 ustawy bud,etowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. 1 ustalony zosta! na 2007 rok plan finansowy pa$stwowego funduszu celowego - Funduszu Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych, uj%ty w za!#czniku nr 5 do ustawy bud,etowej. Obowi#zuj#cy w 2007 r. druk PFC, nie zawiera! w swej tre"ci wyodr%bnienia wydatków Funduszu na wyp!at% "wiadcze$ pracowniczych za niewyp!acalnych pracodawców. )wiadczenia pracownicze finansowane ze "rodków FG)P, klasyfikowane s# w PFC jako transfery na rzecz ludno"ci - mieszcz#ce si% w nale,no"ciach Funduszu. Poziom planowanych wydatków z FG)P na wyp!aty "wiadcze$ pracowniczych wykazany by! w dziale V planu finansowego Funduszu na 2007 r. stanowi#cym za!#cznik Nr 1 do PFC – nie publikowany w ustawie bud,etowej. Wydatki te zaplanowano w 2007 r. w kwocie 215.930 tys. z!. Plan finansowy Funduszu, uj%ty w ustawie bud,etowej na 2007 r., opracowany zosta! przez Krajowe Biuro FG)P i zatwierdzony przez dysponenta Funduszu. Konstrukcj% planu oparto na przewidywanym wykonaniu roku 2006 z uwzgl%dnieniem prognozy wska-ników makroekonomicznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. 5.1. Wysoko#+ sk"adki na Fundusz. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o ochronie roszcze$ pracowniczych wysoko". sk!adki ustalana jest w ustawie bud,etowej na dany rok. W roku 2007 wynosi!a ona 0,10% podstawy wymiaru sk!adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 pa-dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze$ spo!ecznych 2 .

1 2

Dz.U. z 2007 r. Nr 15, poz. 90. Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 z pó-n. zm.

11

VI. GOSPODAROWANIE 'RODKAMI FUNDUSZU GWARANTOWANYCH 'WIADCZE* PRACOWNICZYCH 6.1. Zadania wynikaj,ce z ustawy tworz,cej fundusz celowy. Pozycja I cz%". A formularza PFC pod nazw# „Zadania wynikaj#ce z ustawy tworz#cej fundusz celowy” odpowiada kwotowo pozycji III cz%"ci B pod nazw# „Wydatki” i jest szczegó!owo opisana w rozdziale 6.5. sprawozdania p.n. „Wydatki Funduszu Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych oraz transfery na rzecz ludno"ci w 2007 r.”, na stronie 11. 6.2. Stan Funduszu Gwarantowanych 'wiadcze! Pracowniczych na pocz,tek 2007 r. w tys. z!
Lp. Tre".
1

Wykonanie Ustawa Wykonanie Bud,et po Wykonanie 2006 r. w 5:4 bud,etowa 2006 r. zmianach 2007 r. cenach 2007 (%) na 2007 r. r.*
2 3 4 5 6 7

5:2 (%)
8

5:6 (%)
9

1. 2. 3. 4. 5.

Stan funduszu na pocz,tek roku w tym: )rodki pieni%,ne Udzia!y Papiery warto"ciowe Skarbu Pa$stwa Nale,no"ci -w tym:z tytu!u udzielonych po,yczek Zobowi#zania (minus)

2 647 902 22 815 15 426 721 052 1 891 077 1 887 645 -13 976

2 871 190 2 871 190 24 359 24 359 14 358 14 358 960 000 960 000 1 870 897 1 870 897 1 867 465 1 867 465 -10 172 -10 172

2 897 038 21 303 14 358 1 023 094 1 843 986 1 823 815 -16 883

2 714 100 100,9 109,4 23 385 87,5 93,4 15 812 100,0 93,1 739 078 106,6 141,9 1 938 354 98,6 97,5 1 934 836 97,7 96,6 -14 325 166,0 120,8

106,7 91,1 90,8 138,4 95,1 94,3 117,9

*Wska-nik wzrostu cen towarów i us!ug wg GUS w 2007 r. wyniós! 1,025

Stan FG)P ogó!em na pocz#tek 2007 roku wyniós! 2.897.038 tys. z!, tj. 100,9% planu w ustawie bud,etowej. Na stan FG)P na pocz#tek roku 2007 sk!ada!y si%: - "rodki pieni%,ne w kwocie 21.303 tys. z!, co stanowi!o 87,5% planu w ustawie bud,etowej; - udzia!y w kwocie 14.358 tys. z!, co stanowi!o100,0% planu w ustawie bud,etowej; - papiery warto"ciowe Skarbu Pa$stwa w kwocie 1.023.094 tys. z!, co stanowi!o 106,6% planu w ustawie bud,etowej; - nale,no"ci ogó!em w kwocie 1.843.986 tys. z!, co stanowi!o 98,6% planu w ustawie bud,etowej, w tym: - nale,no"ci z tytu!u wyp!aconych "wiadcze$ pracowniczych (po,yczek) w kwocie 1.823.815 tys. z!, co stanowi!o 97,7% planu w ustawie bud,etowej; zobowi#zania w kwocie 16.883 tys. z!, co stanowi!o 166,0% planu w ustawie bud,etowej.

6.3. Przychody Funduszu Gwarantowanych 'wiadcze! Pracowniczych w 2007 r. Przychody FG)P w 2007 r. zrealizowano w kwocie 371.606 tys. z!, co stanowi!o 120,8% planu w ustawie bud,etowej.

12

FG)P uzyskiwa! przychody z nast%puj#cych tytu!ów: - sk!adka od pracodawców – w kwocie 221.227 tys. z!, co stanowi!o 126,1% planu w ustawie bud,etowej. (Poborem, rozliczaniem i przekazywaniem sk!adki do Funduszu, z mocy ustawy, zajmuje si% ZUS). - pozosta!e przychody zrealizowano w kwocie 150.379 tys. z!, co stanowi!o 113,7% planu w ustawie bud,etowej. Wykonanie planu przychodów na wy,ej wymienionym poziomie spowodowane by!o wi%kszym ni, zaplanowano wykonaniem przychodów w pozycjach „odsetki bankowe (bie,#ce i z lokat)” oraz „pozosta!e przychody z innych tytu!ów”; Na pozosta!e przychody z!o,y!y si%: odsetki bankowe (bie,#ce i z lokat) w kwocie 49.670 tys. z!, co stanowi!o 131,1% odsetek zaplanowanych w ustawie bud,etowej. Z tytu!u odsetek od lokat Fundusz uzyska! kwot% 2.285 tys. z!, a z tytu!u odsetek z papierów warto"ciowych Skarbu Pa$stwa kwot% 47.337 tys. z!. Mniejsze od planowanych wyp!aty "wiadcze$ pracowniczych umo,liwi!y wy,sze lokaty. Równocze"nie w 2007 r. mia! miejsce wzrost oprocentowania na lokatach i bonach skarbowych ("rednioroczny wzrost uzyskanego oprocentowania w roku 2007 do roku 2006 na lokatach wyniós! 0,55%, za" w przypadku bonów skarbowych – 1,19%); pozosta!e odsetki w kwocie 97.227 tys. z!, co stanowi!o 104,1% kwot planowanych w ustawie bud,etowej. Na pozosta!e odsetki z!o,y!y si% naliczone odsetki ustawowe od przeterminowanych nale,no"ci; pozosta!e przychody z innych tytu!ów w kwocie 3.482 tys. z!, co stanowi!o 348,2% kwot planowanych w ustawie bud,etowej. Na pozycj% t% z!o,y!y si% przede wszystkim przychody z najmu i dzier,awy maj#tku trwa!ego, ze sprzeda,y cz%"ci maj#tku, z przej%cia "rodków ZF)S po zlikwidowanych przedsi%biorstwach, zwrotu op!at komorniczych, s#dowych, egzekucyjnych, kosztów zast%pstwa procesowego.

-

Realizacj% przychodów Funduszu Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych prezentuj# dane zawarte w tabeli.
w tys. z! Lp. Tre". Wykonanie Ustawa Bud,et 2006 r. w Wykonanie bud,etowa po Wykonanie 2006 r. cenach na 2007 r. zmianach 2007 r. 2007 r.*) 5 371 606 221 227 150 379 49 670 97 227 3 482 5:4 (%) 5:2 (%) 5:6 (%) 9 110,1 109,4 111,1 135,0 102,2 104,5

1 2 3 4 329 332 307 735 307 735 Przychody Sk!adka od 1. 197 330 175 465 175 465 pracodawców 2. Pozosta!e przychody 132 002 132 270 132 270 - odsetki bankowe 2.1 35 896 37 890 37 890 (bie,#ce i z lokat) 2.2 - pozosta!e odsetki 92 854 93 380 93 380 - pozosta!e 2.3 przychody z innych 3 252 1 000 1 000 tytu!ów *) wska"nik cen towarów i us!ug wg GUS w 2007 r. wyniós! 1,025

6 7 8 337 565 120,8 112,8 202 263 126,1 112,1 135 302 113,7 113,9 36 793 131,1 138,4 95 175 104,1 104,7 3 333 348,2 107,1

13

6.4. Dochodzenie przez Fundusz Gwarantowanych 'wiadcze! Pracowniczych zwrotu wyp"aconych #wiadcze! Wp!ywy uzyskane w 2007 r. z tytu!u: „zwrotu wyp!aconych "wiadcze$ pracowniczych w wyniku sp!aty przez pracodawców b#d- windykacji” zaplanowano w kwocie 140.000 tys. z!. Kwota ta wykazana zosta!a w za!#czniku numer 1 do PFC, niepublikowanym w ustawie bud,etowej, a jednocze"nie uj%ta w stanie nale,no"ci Funduszu (jako zmniejszenie nale,no"ci). W 2007 roku Fundusz z tytu!u „zwrotów” uzyska! kwot% wy,sz# ni, planowano – 142.873 tys. z!, tj. 102,1% planu w ustawie bud,etowej. Na prezentowan# kwot% 142.873 tys. z! z!o,y!y si% kwota g!ówna: 127.769 tys. z! oraz odsetki od przeterminowanych wierzytelno"ci: 15.104 tys.z!. Wysoko". kwot zwróconych Funduszowi z tytu!u wyp!aconych "wiadcze$, pomniejszaj#cych nale,no"ci FG)P, prezentuj# dane zawarte w poni,szej tabeli.
w tys. z!

Lp. Wyszczególnienie
1

Ustawa Wykonanie bud,etowa 2006 r. na 2007 r.
2 3

Wykonanie Bud,et po Wykonanie 2006 r. w zmianach 2007 r. cenach 2007 r.*
4 5 6

5:4 (%)
7

5:2 (%)
8

5:6 (%)
9

1.

zwroty z tytu!u wyp!aconych "wiadcze$

166 738

140 000

140 000

142 873

170 906

102,1

85,7 83,6

*Wska"nik wzrostu cen towarów i us!ug wg GUS w 2007 r. wyniós! 1,025

Wska-nik windykacji wierzytelno"ci FG)P za okres 1994 – 2007 wyniós! 59,5% (windykacja 1.956.873 tys. z! : wyp!acone "wiadczenia 3.291.055 tys. z!). 6.5. Wydatki Funduszu Gwarantowanych 'wiadcze! Pracowniczych oraz transfery na rzecz ludno#ci w 2007 r. Wydatki Funduszu zaplanowane w 2007 roku w kwocie 196.111 tys. z!. obejmowa!y: transfery na rzecz ludno"ci w wysoko"ci 10.000 tys. z!. wydatki bie,#ce (w!asne) w wysoko"ci 184.211 tys. z!. wydatki inwestycyjne w wysoko"ci 1.900 tys. z!.

14

Realizacj% wydatków FG)P ilustruj# dane zawarte w poni,szej tabeli.
w tys. z!
Lp. Tre".
1

Wykonanie Ustawa Wykonanie Bud,et po Wykonanie 2006 r. w bud,etowa 2006 r. zmianach 2007 r. cenach na 2007 r. 2007 r.*)
2 3 4 5 6

5:4 (%)
7

5:2 (%)
8

5:6 (%)
9

Wydatki 1. Transfery na rzecz ludno"ci 2. Wydatki bie,#ce (w!asne) 2.1 - wynagrodzenia

80 196 X 79 956 12 961

196 111 10 000 184 211 13 481

196 111 10 000 184 211 13 481

102 541 0 101 111 12 998 2 419 85 694 1 101 77 619 1 430 1 430

82 201 X 81 955 13 285 2 469 66 201

52,3 127,9 0,0 X 54,9 126,5 96,4 100,3 91,2 100,4 51,0 132,7

124,7 X 123,4 97,8 98,0 129,4 109,4 132,3 581,3 581,3

2.2 - pochodne od wynagrodze$ 2 409 2 653 2 653 2.3 - pozosta!e, w tym: 64 586 168 077 168 077 - koszty poboru sk!adki 2.3.1 982 877 877 - umorzenia 2.3.2 57 230 155 700 155 700 3. Wydatki inwestycyjne 240 1 900 1 900 3.1 - wydatki inwestycyjne w!asne i wydatki na zakupy inwestycyjne w!asne 240 1 900 1 900 *Wska"nik wzrostu cen towarów i us!ug wg GUS w 2007 r. wyniós! 1,025

1 007 125,5 112,1 58 661 49,9 135,6 246 75,3 595,8 246 75,3 595,8

Wydatki FG)P zrealizowane zosta!y w kwocie 102.541 tys. z!, co stanowi!o 52,3% planu w ustawie bud,etowej. Transfery na rzecz ludno"ci (wyp!aty transgraniczne) zaplanowane w ustawie bud,etowej w kwocie 10.000 tys. z! – nie wyst#pi!y w 2007 r. Na wydatki bie,#ce (w!asne) Fundusz w 2007 roku wydatkowa! kwot% 101.111 tys. z!, co stanowi!o 54,9% planu w ustawie bud,etowej, z tego: - na wynagrodzenia zaplanowano w ustawie bud,etowej kwot% 13.481 tys. z!, zrealizowano za" kwot% 12.998 tys. z!, co stanowi!o 96,4% planu w ustawie bud,etowej; - na pochodne od wynagrodze$ - zaplanowano w ustawie bud,etowej kwot% 2.653 tys. z!, zrealizowano za" w kwocie 2.419 tys. z!, co stanowi!o 91,2% planu w ustawie bud,etowej; - na pozosta!e wydatki przeznaczono 85.694 tys. z!, co stanowi!o 51,0% planu w ustawie bud,etowe, w tym: koszty poboru sk!adki - wydatkowano w kwocie 1.101 tys. z!, co stanowi!o 125,5% planu w ustawie bud,etowej. Wy,szy koszt poboru sk!adki by! konsekwencj# uzyskania przez Fundusz zwi%kszonych wp!ywów z tyt. sk!adki. Koszty poboru sk!adek na Fundusz obci#,aj# Fundusz i s# zwracane Zak!adowi Ubezpiecze$ Spo!ecznych w wysoko"ci 0,5% wp!ywów sk!adek na Fundusz; 15

-

umorzenia, w kwocie 77.619 tys. z!, co stanowi!o 49,9% planu w ustawie bud,etowej.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1.430 tys. z!, co stanowi!o 75,3% planu w ustawie bud,etowej. Na wydatki inwestycyjne Funduszu z!o,y!y si% wy!#cznie zakupy inwestycyjne w!asne (g!ównie zakup komputerów oraz oprogramowania) 6.6. Transfery na rzecz ludno#ci Zasadniczym zadaniem i przeznaczeniem "rodków Funduszu jest wyp!ata "wiadcze$ z tytu!u niezaspokojonych roszcze$ pracowniczych z powodu niewyp!acalno"ci pracodawcy. )wiadczenia wyp!acane ze "rodków Funduszu maj# charakter wyp!at zwrotnych, bowiem roszczenie pracownika wobec pracodawcy z mocy prawa przechodzi na Fundusz. Wyp!aty te nie s# zatem kosztem Funduszu, nie s# ujmowane w wydatkach w rozumieniu klasyfikacji bud,etowej. Wyp!aty "wiadcze$ powi%kszaj# natomiast stan nale,no"ci Funduszu.

16

Realizacj% tych wyp!at prezentuj# dane zawarte w poni,szej tabeli.
w tys. z³ Lp. Tre".
1

Wykonanie Ustawa Wykonanie Bud,et po Wykonanie 2006 r. w 5:4 bud,etowa 2006 r. zmianach 2007 r. cenach 2007 (%) na 2007 r. r.*)
2 3 4 5 6 7

5:2 (%)
8

5:6 (%)
9

Transfery na rzecz ludno#ci - mieszcz,ce si$ w nale%no#ciach - gwarantowane wynagrodzenia za prac%, z tego: - wynagrodzenia za prac% - wynagrodzenia za czas niezawinionego przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecno"ci w pracy, - wynagrodzenia za czas niezdolno"ci do pracy wskutek choroby, októrym mowa w art. 92 Kodeksu pracy - wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego - sk!adki na ubezpieczenie spo!eczne nale,ne od 2. pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpiecze$ spo!ecznych - ekwiwalent pieni%,ny za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, 3. nale,ny za rok kalendarzowy w którym usta! stosunek pracy - odszkodowanie, o którym mowa w art. 36' § 1 4. Kodeksu pracy - odprawa pieni%,na przys!ugujaca na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwi#zywania 5. z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz#cych pracowników 6. - dodatek wyrównawczy, o którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy

70 920 27 043 22 378

215 930 215 930 61 600 52 200 61 600 52 200

79 597 25 870 21 374

72 693 27 719 22 937

36,9 42,0 40,9

112,2 95,7 95,5

109,5 93,3 93,2

1 910

3 300

3 300

1 179

1 958

35,7

61,7

60,2

1.

221

1 900

1 900

717

227

37,7

324,4

316,5

2 534 4 950

4 200 11 300

4 200 11 300

2 600 4 751

2 597 5 074

61,9 42,0

102,6 96,0

100,1 93,6

86

7 100

7 100

1 437

88

20,2 1 670,9 1 630,2

663

41 500

41 500

11 254

680

27,1 1 697,4 1 656,0

37 795

72 400

72 400

29 535

38 740

40,8

78,1

76,2

X 365

10 22 000

10 22 000

1 6 749 0

X 10,0 374 18

X

X

7. - art. 43 (przepis przej"ciowy)

30,7 1 849,0 1 803,9 0,0 0,0 0,0

8. - z innych tytu!ów 18 20 20 *Wska"nik wzrostu cen towarów i us!ug wg GUS w 2007 r. wyniós! 1,025

Transfery na rzecz ludno"ci - mieszcz#ce si% w nale,no"ciach FG)P, zaplanowano w ustawie bud,etowej w wysoko"ci 215.930 tys. z!, zrealizowano ogó!em w kwocie 79.597 tys. z!, co stanowi!o 36,9% planu w ustawie bud,etowej. Na mniejsze ni, zak!adane w planie wyp!aty "wiadcze$ zdecydowany wp!yw mia!a mniejsza ni, przewidywano w chwili konstruowania planu liczba zg!oszonych wniosków o wyp!at% "wiadcze$, spe!niaj#cych warunki przewidziane ustaw# o ochronie roszcze$ pracowniczych(…). Prze!o,y!o si% to wprost proporcjonalnie na zmniejszenie wyp!at z poszczególnych tytu!ów. Ponadto plan finansowy FG)P tworzono w po!owie roku 2006, to 17

znaczy w okresie wej"cia w ,ycie ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych(…) wprowadzaj#cej zarówno nowe tytu!y wyp!at jak i wyd!u,aj#cej tzw. „okresy referencyjne” dla pozosta!ych tytu!ów w katalogu "wiadcze$. W zwi#zku z powy,szym zaplanowanie w!a"ciwej ilo"ci i kwoty dla ka,dego z tytu!ów z katalogu "wiadcze$ by!o niezmiernie trudne. W strukturze wydatków na "wiadczenia pracownicze w 2007 r. najwi%ksz# pozycj%, tj. 37,1% stanowi!y odprawy pieni%,ne przys!uguj#ce na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwi#zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz#cych pracowników. Drug# pozycj% stanowi#c# 32,5% ogó!u wydatków na "wiadczenia pracownicze stanowi!y wydatki na gwarantowane wynagrodzenia za prac%. W 2007 r. wyp!acono z tytu!u: a) gwarantowanych wynagrodze$ za prac% - 25.870 tys. z!, dla 18.061 osób ("rednio po 1.432 z!), z tego: wynagrodzenia za prac% - wyp!acono 21.374 tys. z! dla 10.204 osób ("rednio po 2.095 z!), wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecno"ci w pracy - wyp!acono 1.179 tys. z! dla 1.322 osób ("rednio po 892 z!), wynagrodzenia za czas niezdolno"ci do pracy wskutek choroby, o których mowa w art. 92 Kodeksu pracy - wyp!acono 717 tys. z! dla 1.521 osób ("rednio po 471 z!),

-

wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego - wyp!acono 2.600 tys. z! dla 5.014 osób ("rednio po 519 z!), b) sk!adki na ubezpieczenia spo!eczne nale,ne od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpiecze$ spo!ecznych - wyp!acono 4.751 tys. z! dla 10.719 osób ("rednio po 443 z!), c) ekwiwalent pieni%,ny za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, nale,ny za rok kalendarzowy, w którym usta! stosunek pracy - zrealizowano w kwocie 1.437 tys. z! dla 2.265 osób ("rednio po 634 z!), d) odszkodowania, o których mowa w art. 361 § 1 Kodeksu Pracy - zrealizowano w kwocie 11.254 tys. z! dla 3.772 osób ("rednio po 2.984 z!), e) odprawy pieni%,ne przys!uguj#ce na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwi#zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz#cych pracowników – wyp!acono w kwocie 29.535 tys. z! dla 8.172 osób ("rednio po 3.614 z!), f) dodatek wyrównawczy, o którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy wyp!acono w kwocie 1 tys. z! dla 8 osób ("rednio po 125 z!), g) art. 43 (przepis przej"ciowy) – zastosowanie przej"ciowej regulacji, pozwalaj#cej Funduszowi na zaspokojenie roszcze$ pracowniczych w przypadkach, gdy osoba b%d#ca by!ym pracownikiem – lub „spadkobierc# po nim” – pomimo prawomocnego wyroku s#du przeciwko pracodawcy zlikwidowanemu czy upad!emu, lub który w inny sposób zako$czy! swój byt prawny, nie dosz!a skutecznie roszcze$, np. komornik umorzy! post%powanie egzekucyjne z braku maj#tku, na którym egzekucja mog!aby by. skuteczna – wprowadzony ustaw# z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych w razie niewyp!acalno"ci pracodawcy. Z tego tytu!u wyp!acono 6.749 tys. z! dla 3.886 osób ("rednio po 1.737 z!). Wi%kszo". wniosków indywidualnych, które nap!yn%!y do 18

Funduszu nie spe!nia!a jednak stawianych przez ustaw% wymogów, w zwi#zku z czym Biura Terenowe FG)P nie mog!y rozpatrze. je pozytywnie; h) z pozosta!ych tytu!ów - weryfikacja kwot zaakceptowanych do wyp!aty w zwi#zku ze wzrostem przeci%tnego miesi%cznego wynagrodzenia z poprzedniego kwarta!u od dnia jego og!oszenia przez Prezesa GUS – w 2007 r. wyp!aty z tego tytu!u nie wyst#pi!y. 6.7. Skutki finansowe wej#cia w %ycie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze! pracowniczych w razie niewyp"acalno#ci pracodawcy '#czne skutki finansowe wej"cia w ,ycie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych w razie niewyp!acalno"ci pracodawcy zarówno dla nowowprowadzonych tytu!ów "wiadcze$ jak i z tytu!u wyd!u,enia okresów referencyjnych wynios!y w roku 2007 !#cznie kwot% 22.018 tys. z!, tj. 27,7% ogó!u dokonanych w 2007 wyp!at "wiadcze$ pracowniczych (79.597 tys. z!), z tego: ! ! wprowadzone ustaw# nowe tytu!y "wiadcze$ – kwot% 19.441 tys. z! (w tym z tytu!u art. 43 – przepisu przej"ciowego kwot% 6.749 tys. z!), wyd!u,enie okresów referencyjnych – kwot% 2.577 tys. z!.

6.8. Stan Funduszu Gwarantowanych 'wiadcze! Pracowniczych na koniec 2007 r. Stan FG)P na koniec 2007 r. prezentuj# dane zawarte w poni,szej tabeli:
w tys. z!
Lp. Tre". Wykonanie Ustawa Wykonanie Bud,et po Wykonanie 2006 r. w bud,etowa 2006 r. zmianach 2007 r. cenach 2007 na 2007 r. r.*) 2 3 4 5 6 3 166 103 2 969 464 2 897 038 2 982 814 2 982 814 43 133 8 061 1 316 311 1 805 295 1 788 160 -18 509 21 836 14 717 1 048 671 1 890 086 1 869 410 -17 305 5:4 (%) 7 106,1 184,3 56,1 124,2 95,8 95,1 141,3 5:2 (%) 8 109,3 202,5 56,1 128,7 97,9 98,0 109,6 5:6 (%) 9 106,6 197,5 54,8 125,5 95,5 95,7 107,0

1 Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: 1. )rodki pieni%,ne 21 303 23 401 23 401 2. Udzia!y 14 358 14 358 14 358 3. Papiery warto"ciowe Skarbu Pa$stwa 1 023 094 1 060 000 1 060 000 4. Nale,no"ci 1 843 986 1 884 507 1 884 507 - w tym: z tytu!u udzielonych po,yczek 1 823 815 1 881 075 1 881 075 5. Zobowi#zania (minus) -16 883 -13 100 -13 100 *) wska-nikwzrostu cen towarów i us!ug wg GUS w 2007 r. wynosi! 1,025

Stan Funduszu na koniec 2007 r. zaplanowano w ustawie bud,etowej w wysoko"ci 2.982.814 tys. z!. Faktycznie zrealizowano stan Funduszu na koniec roku w kwocie 3.166.103 tys. z!, co stanowi!o 106,1% planu w ustawie bud,etowej. Na stan Funduszu na koniec 2007 r. sk!ada!y si%: - "rodki pieni%,ne, w kwocie – 43.133 tys. z!, co stanowi!o 184,3% planu w ustawie bud,etowej; - akcje i udzia!y zaplanowane w ustawie bud,etowej w kwocie 14.358 tys. z!, zrealizowano w kwocie – 8.061 tys. z!, co stanowi!o 56,1% planu w ustawie bud,etowej i planu po zmianach. Ni,sze ni, zaplanowano wykonanie spowodowane by!o obni,eniem kapita!u zak!adowego w jednej ze spó!ek oraz umorzeniem wszystkich udzia!ów drugiej spó!ki, dla której S#d wyda! postanowienie stwierdzaj#ce zako$czenie post%powania upad!o"ciowego; 19

- papiery warto"ciowe Skarbu Pa$stwa w kwocie – 1.316.311 tys. z!, co stanowi!o 124,2% planu w ustawie bud,etowej; - nale,no"ci - w kwocie 1.805.295 tys. z!, co stanowi!o 95,8% planu w ustawie bud,etowej, w tym: - nale,no"ci z tytu!u wyp!aconych "wiadcze$ - w kwocie 1.788.160 tys. z!, co stanowi!o 95,1% planu w ustawie bud,etowej. Na mniejszy ni, planowano stan nale,no"ci z tytu!u wyp!aconych "wiadcze$ na koniec roku 2007, mia!a wp!yw mniejsza ni, planowana wyp!ata "wiadcze$ pracowniczych. - zobowi#zania - w kwocie 18.509 tys. z!. Wy,sze o 41,3% wykonanie w pozycji zobowi#zania w stosunku do planu spowodowane by!o przede wszystkim zwi%kszeniem kosztów zast%pstwa procesowego, post%powania s#dowego i egzekucyjnego. Wymienione zobowi#zania wynikaj# z wyroków s#dowych. Wszystkie zobowi#zania Funduszu na koniec 2007 roku by!y zobowi#zaniami niewymagalnymi. 6.9. Struktura wyp"at z Funduszu Gwarantowanych 'wiadcze! Pracowniczych wed"ug rodzajów niewyp"acalno#ci pracodawcy Analizuj#c struktur% wyp!at "wiadcze$ dokonanych w roku 2007 z Funduszu Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych, wed!ug rodzajów niewyp!acalno"ci wymienionych w art. 3 i art. 8 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych w razie niewyp!acalno"ci pracodawcy trzeba podkre"li., ,e najwi%cej wyp!at nast#pi!o z powodu og!oszenia upad!o"ci pracodawcy obejmuj#cej likwidacj% maj#tku d!u,nika – 41.231 tys. z!, co stanowi!o 55,7% ogó!u wyp!at (73.957 tys. z!). Oddalenie wniosku o og!oszenie upad!o"ci pracodawcy, je,eli jego maj#tek nie wystarcza! na zaspokojenie kosztów post%powania by! drugim pod wzgl%dem wielko"ci wyp!at "wiadcze$ rodzajem niewyp!acalno"ci, na którego podstawie w roku 2007 Fundusz zaspokoi! roszczenia pracownicze na kwot% 12.813 tys. z!, co stanowi!o 17,3% ogó!u wyp!at "wiadcze$. Zamieszczona w za!#czniku tabela 4 oraz wykresy 6 i 7 prezentuj# struktur% wyp!aconych "wiadcze$ wed!ug rodzajów niewyp!acalno"ci pracodawców okre"lonych w art. 3 oraz art. 8 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych w razie niewyp!acalno"ci pracodawcy. Tabela 5 - w za!#czniku - przedstawia wyp!aty "wiadcze$ wed!ug rodzajów niewyp!acalno"ci w podziale na poszczególne Biura Terenowe FG)P. VII. EFEKTYWNO'WYKORZYSTANIA 'RODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH 'WIADCZE* PRACOWNICZYCH G!ówne ustawowe zadanie Funduszu, tj. wyp!ata "wiadcze$ pracowniczych za pracodawców niewyp!acalnych w rozumieniu ustawy o ochronie roszcze$ pracowniczych(…) oraz koszty jego dzia!alno"ci s# finansowane g!ównie z dwóch -róde!: - ze sk!adek op!acanych przez pracodawców, - z kwot uzyskanych w wyniku dochodzenia zwrotu wyp!aconych przez Fundusz "wiadcze$ bez udzia!u "rodków z bud,etu pa$stwa. Wysoko". przychodów uzyskiwanych przez Fundusz Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych z tytu!u sk!adek od pracodawców ró,nie kszta!towa!a si% w kolejnych latach. Zale,na by!a od ustalonej wysoko"ci poboru sk!adki na dany rok. Obecnie wysoko". sk!adki okre"lana jest w ustawie bud,etowej. Ogó!em w latach 1994 – 2007 Fundusz uzyska! przychody z tytu!u sk!adki od pracodawców w !#cznej kwocie 2.292.086 tys. z!. Szczegó!owe dane na ten temat przedstawia tabela 6 oraz wykres 8. 20

Wszystkie wyp!acone "wiadczenia pracownicze powi%kszaj# nale,no"ci Funduszu i zgodnie z art. 23 ust. 1 przekazanie "rodków finansowych Funduszu na wyp!at% "wiadcze$ ze "rodków Funduszu powoduje z mocy prawa przej"cie na Fundusz roszczenia wobec pracodawcy, likwidatora lub innej osoby zarz#dzaj#cej maj#tkiem pracodawcy lub roszczenia do masy upad!o"ci o zwrot wyp!aconych "wiadcze$. Powoduje to konieczno". podejmowania wszelkich czynno"ci windykacyjnych przewidzianych prawem – co wi#,e si% ponoszeniem wysokich obci#,e$ zwi#zanych z ich dochodzeniem jak i post%powaniem egzekucyjnym. Podwy,sza tym samym koszty obs!ugi Funduszu. Drugim pod wzgl%dem wielko"ci i podstawowym -ród!em pozyskiwania "rodków na realizacj% g!ównego ustawowego zadania Funduszu, tj. zaspokajanie roszcze$ pracowniczych w razie niewyp!acalno"ci pracodawcy jest dochodzenie zwrotu z tytu!u wyp!aconych "wiadcze$, czyli windykacja nale,no"ci. Pomimo tego, ,e nale,no"ci FG)P z tytu!u wyp!aconych "wiadcze$ zaliczy. nale,y do nale,no"ci trudno"ci#galnych to w latach 1994 – 2007 Fundusz odzyska! w wyniku dzia!a$ windykacyjnych kwot% 1.956.873 tys. z!, co stanowi 59,5 % wszystkich zrealizowanych transferów na rzecz ludno"ci mieszcz#cych si% w nale,no"ciach (tj. 3.291.055 tys. z!) i "wiadczy o du,ej skuteczno"ci podejmowanych dzia!a$. Dane w tym zakresie prezentuje tabela 7 i wykres 9. '#czne wp!ywy z obu powy,szych tytu!ów w latach 1994 – 2007 osi#gn%!y kwot% 4.248.59 tys. z!. Podstawowym ustawowym zadaniem FGSP jest realizacja wyp!at "wiadcze$ pracowniczych za pracodawców niewyp!acalnych w rozumieniu ustawy o ochronie roszcze$ pracowniczych(…). Ogó!em w latach 1994 – 2007 z Funduszu Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych zosta!y zaspokojone roszczenia pracownicze w ramach transferów dla ludno"ci mieszcz#cych si% w nale,no"ciach na !#czn# kwot% 3.291.055 tys. z!. Podkre"lenia wymaga fakt, ,e gdyby nie zosta!y zrealizowane przez Fundusz wyp!aty zaleg!ych "wiadcze$ za pracodawców – to tym samym pracownicy i byli pracownicy podmiotów, za które FG)P zrealizowa! wyp!aty, w wi%kszo"ci wypadków nigdy nie odzyskaliby swoich nale,no"ci. Poprzez realizacj% przez Fundusz wyp!at spo!eczne skutki transformacji ustrojowej zosta!y w znacznym stopniu z!agodzone. Dodatkowe informacje prezentuje za!#czona tabela 8 oraz wykres 10. Koszty obs!ugi wszystkich jednostek Funduszu, w tym zwi#zane równie, z ponoszeniem kosztów zwi#zanych z dochodzeniem nale,no"ci jak i post%powaniem egzekucyjnym (bez umorze$ nale,no"ci, inwestycji i kosztów poboru sk!adki przez ZUS) utrzymuj# si% na zbli,onym poziomie oko!o 21 mln z! rocznie. '#czne koszty obs!ugi Funduszu na przestrzeni lat 1994-2007 wynios!y 212.507 tys. z!, co stanowi 6,5 % wydatków poniesionych na wyp!at% "wiadcze$. Jedynie w latach 2002 – 2003 by!y wy,sze, co spowodowane by!o konieczno"ci# sp!aty odsetek od kredytu zaci#gni%tego na realizacj% wyp!at "wiadcze$ po zapa"ci finansowej Funduszu maj#cej miejsce w roku 2001. Dane za poszczególne lata prezentuje za!#czona tabela 9 i wykres 10. Po wyodr%bnieniu Funduszu ze struktur Urz%dów Marsza!kowskich liczba pracowników spad!a z ponad 500 do 350, zachowuj#c tendencj% spadkow#. Dzi%ki wy!#czeniu FG)P z poprzednich struktur Fundusz jest w stanie szybko i efektywnie wp!ywa. na stan zatrudnienia w stosunku do potrzeb i zmieniaj#cych si% zada$. Przeci%tne zatrudnienie ogó!em w 2007 roku spad!o do 309 osób. Nadwy,ka "rodków finansowych pomi%dzy uzyskiwanymi w latach 1994-2007 wp!ywami z tytu!u sk!adki od pracodawców i windykacji a wydatkami poniesionymi na wyp!at% "wiadcze$ pracowniczych za pracodawców niewyp!acalnych oraz kosztami poniesionymi na obs!ug% Funduszu, pozostaje ulokowana w papierach warto"ciowych Skarbu Pa$stwa.

21

Pracownicy Biur Terenowych FG)P w 2007 roku rozpatrzyli 381 wykazów oraz 7.412 wniosków indywidualnych, z tego 2.831 zosta!o rozpatrzonych pozytywnie za" 4.581 odmownie. '#cznie w 2007 roku o wyp!at% "wiadcze$ z FG)P ubiega!o si% 23.657 osób, "wiadczenia otrzyma!o 17.131 osób. Na koniec grudnia 2007 r. prowadzono w Funduszu ponad 12.000 spraw dotycz#cych odzyskiwania nale,no"ci. Ogó!em w 2007 r. z Funduszu Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych zosta!y zaspokojone roszczenia pracownicze na !#czn# kwot% 79.597 tys. z!. Podkre"lenia wymaga fakt, ,e gdyby nie zosta!y zrealizowane przez Fundusz wyp!aty zaleg!ych "wiadcze$ za niewyp!acalnych pracodawców – to pracownicy i byli pracownicy podmiotów, za które FG)P zrealizowa! wyp!aty, w wi%kszo"ci wypadków nigdy nie odzyskaliby swoich nale,no"ci. VIII. ORGANIZACJA FUNDUSZU GWARANTOWANYCH 'WIADCZE* PRACOWNICZYCH Minister Pracy i Polityki Spo!ecznej - rozporz#dzeniem z dnia 12 marca 2006 r. okre"li! organizacj%, szczegó!owe zasady i zakres dzia!ania Krajowego Biura FG)P i Biur Terenowych FG)P, dostosowuj#c je rozporz#dzeniem z dnia 5 lutego 2008 r. do ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych w razie niewyp!acalno"ci pracodawcy. Dzi%ki funkcjonowaniu struktur terenowych FG)P, Fundusz jest w stanie szybko i efektywnie realizowa. zadania wynikaj#ce z ustawy. Przeci%tne zatrudnienie w strukturach FG)P w 2007 roku spad!o do 309 osób (w przeliczeniu na pe!ne etaty) i by!o ni,sze w porównaniu do roku 2006 (320 osób w przeliczeniu na pe!ne etaty) o 11 osób, tj. o 3,4%. Dysponent Funduszu upowa,ni! Dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych do wykonywania czynno"ci zawartych w art. 23 ust. 3-6 w zakresie art. 23 ustawy o ochronie roszcze$ pracowniczych w razie niewyp!acalno"ci pracodawcy, tj. a) okre"lania warunków zwrotu wyp!aconych "wiadcze$, jak równie, odst%powania w ca!o"ci lub w cz%"ci od dochodzenia zwrotu wyp!aconych "wiadcze$ i naliczonych, a niesp!aconych odsetek od nieterminowych p!atno"ci, gdy Fundusz dochodzi zwrotu lub prowadzi post%powanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych nieprowadz#cych dzia!alno"ci gospodarczej, pracodawców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia dzia!alno"ci gospodarczej z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upad!o"ci, je,eli podj%cie takiej decyzji przez Fundusz : - prowadzi do odzyskania zwrotu wy,szej kwoty ni, gdyby takiej decyzji nie podj%to lub - dochodzenie zwrotu jest zwi#zane z poniesieniem kosztów znacznie przewy,szaj#cych wysoko". dochodzonej kwoty lub - w przypadku osób fizycznych - gdy osoba ta wyka,e, ,e ze wzgl%du na stan maj#tkowy i sytuacj% rodzinn#, w tym uzyskiwanie dochodu uniemo,liwiaj#cego sp!acenie nale,no"ci Funduszowi, nie jest w stanie sp!aci. nale,no"ci jednorazowo lub w ca!o"ci, poniewa, spowodowa!oby to zbyt dotkliwe skutki dla niej i jej rodziny, w szczególno"ci pozbawi!oby t% osob% i jej rodzin% mo,liwo"ci zaspokojenia niezb%dnych potrzeb ,yciowych, b) umarzania nale,no"ci Funduszu w ca!o"ci lub w cz%"ci w przypadkach ca!kowitej ich nie"ci#galno"ci, gdy: - zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ,e w post%powaniu egzekucyjnym nie uzyska si% kwoty wy,szej od kosztów dochodzenia i egzekucji nale,no"ci lub - osoba fizyczna zmar!a, nie pozostawiaj#c ,adnego maj#tku, lub pozostawi!a ruchomo"ci niepodlegaj#ce egzekucji na podstawie odr%bnych przepisów i jednocze"nie brak jest spadkobierców innych ni, Skarb Pa$stwa lub jednostka samorz#du terytorialnego lub 22

- osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj#ca osobowo"ci prawnej, której odr%bna ustawa przyznaje zdolno". prawn#, zosta!a wykre"lona z w!a"ciwego rejestru, przy jednoczesnym braku maj#tku, z którego mo,na by egzekwowa. nale,no"., a odpowiedzialno". nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie lub - s#d upad!o"ciowy wyda! postanowienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub pkt 5, lub o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie roszcze$ pracowniczych, c) umarzania nale,no"ci w ca!o"ci, gdy post%powanie egzekucyjne zosta!o umorzone w ca!o"ci z urz%du. IX. SPRAWOWANIE FUNKCJI DYSPONENTA FUNDUSZU GWARANTOWANYCH 'WIADCZE* PRACOWNICZYCH

Funkcj% dysponenta Funduszu Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych w razie niewyp!acalno"ci pracodawcy (Dz.U. Nr 158 poz. 1121), realizuje minister w!a"ciwy do spraw pracy. Dysponent realizuje ustawowe zadania przy pomocy Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych, a tak,e 16 Biur Terenowych FG)P. Nadzór nad Funduszem Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych w imieniu Ministra Pracy i Polityki Spo!ecznej pe!ni Departament Funduszy MPiPS, poprzez monitorowanie zada$ realizowanych przez Fundusz oraz monitorowanie przebiegu realizacji planu finansowego FG)P. W tym celu Dyrektor Krajowego Biura FG)P, zobowi#zany zosta! do przedk!adania Departamentowi Funduszy, w cyklach miesi%cznych i kwartalnych oraz w zale,no"ci od potrzeb nast%puj#cych informacji: - informacje o wp!ywach i wydatkach FG)P” - miesi%czna, - informacje o wp!ywach i wydatkach FG)P” – kwartalna o zaawansowaniu wykonania planu finansowego, - sprawozdania z wykonania, okre"lonego w ustawie bud,etowej, planu finansowego pa$stwowego funduszu celowego: RB-40 pó!roczne, RB-40 roczne - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowi#za$ wg tytu!ów d!u,nych oraz gwarancji i por%cze$ pa$stwowego funduszu celowego posiadaj#cego osobowo". prawn#: Rb-Z kwartalne, - kwartalne sprawozdanie o stanie nale,no"ci pa$stwowego funduszu celowego posiadaj#cego osobowo". prawn#: Rb-N kwartalne, - roczne sprawozdanie uzupe!niaj#ce o stanie nale,no"ci z tytu!u papierów warto"ciowych wg warto"ci ksi%gowej pa$stwowego funduszu celowego posiadaj#cego osobowo". prawn#: Rb-UN roczne, - bilans, - rachunek wyników. Poza wy,ej wymienionymi dokumentami Dyrektor Krajowego Biura FG)P przedk!ada dysponentowi Funduszu: - projekty „Planu finansowego FG)P” oraz projekty rocznego „Sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych” w celu ich zatwierdzenia i nadania dalszego biegu proceduralnego. W opiniowaniu tych dokumentów uczestniczy Naczelna Rada Zatrudnienia. Przedk!adane sprawozdania oraz informacje stanowi# element nadzoru dysponenta FG)P nad wydatkami jak i wp!ywami FG)P oraz funkcjonowaniem struktur FG)P.

23

X.

KONTROLA FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU

Corocznie Najwy,sza Izba Kontroli przeprowadza kontrol% w zakresie wykonania planu finansowego Funduszu Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych pod wzgl%dem legalno"ci, gospodarno"ci, celowo"ci i rzetelno"ci wykorzystania "rodków Funduszu. W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2007 za okres 2006 r. i w 2008 r. za okres 2007 r., Najwy,sza Izba Kontroli sformu!owa!a nast%puj#ce oceny oraz zalecenia pokontrolne. - Za okres 2006 r.: 1. Najwy,sza Izba Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybie$ oceni!a wykonanie planu finansowego Funduszu Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych oraz pozytywnie oceni!a sytuacj% finansow# Funduszu na koniec 2006 r. Stwierdzone uchybienia dotyczy!y niedostosowania wewn%trznych struktur organizacyjnych do obowi#zuj#cych przepisów prawa oraz obni,enia stopnia dochodzenia nale,no"ci Funduszu z tytu!u wyp!aconych "wiadcze$ pracowniczych. 2. Najwy,sza Izba Kontroli wnios!a o: podj%cie dzia!a$ organizacyjnych zmierzaj#cych do pe!nej realizacji wniosków pokontrolnych zawartych w wyst#pieniu pokontrolnym NIK z dnia 12 kwietnia 2006 r., a zw!aszcza dostosowanie w jak najkrótszym czasie struktur organizacyjnych Funduszu do obowi#zuj#cych przepisów oraz zintensyfikowanie post%powa$ windykacyjnych; podj%cie dzia!a$ zmierzaj#cych do skrócenia czasu rozpatrywania wniosków o wyp!at% "wiadcze$ z Funduszu. - Za okres 2007 r.: 1. Najwy,sza Izba Kontroli pozytywnie z zastrze,eniem oceni!a wykonanie planu finansowego Funduszu za rok 2007 oraz pozytywnie oceni!a sytuacj% finansow# Funduszu na koniec 2007 r. Stwierdzone zastrze,enia polega!y na niedostosowaniu wewn%trznych struktur organizacyjnych do obowi#zuj#cych przepisów prawa (o co dwukrotnie wnioskowa!a Izba w latach poprzednich) oraz na niegospodarnym wydatkowaniu "rodków finansowych na funkcjonowanie Krajowego Biura FG)P. 2. Najwy,sza Izba Kontroli wnios!a o: podj%cie dzia!a$ organizacyjnych zmierzaj#cych do pe!nej realizacji wniosków pokontrolnych z poprzednich kontroli wykonania planu finansowego FG)P, zw!aszcza pilne dostosowanie struktur organizacyjnych Funduszu do obowi#zuj#cych przepisów; przeprowadzenie weryfikacji celowo"ci i gospodarno"ci umów cywilno – prawnych zawartych przez Fundusz; podj%cie intensywnych dzia!a$ windykacyjnych w stosunku do podmiotów zagranicznych maj#cych nale,no"ci wobec Funduszu; wprowadzenie w ,ycie rekomendacji zawartych w audytach dotycz#cych przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Zalecenia pokontrolne Najwy,szej Izby Kontroli zosta!y wykonane, z wyj#tkiem zalece$ dotycz#cych skrócenia czasu trwania rozpatrywania wniosków w niektórych sprawach – czas ich rozpatrywania przed!u,a! si% z powodów niezale,nych od Biur Terenowych. Do spraw takich nale,y zaliczy. nie zako$czenie post%powa$ s#dowych, brak stosownej informacji ZUS czy Urz%du Skarbowego. 24

XI.

ZAKO*CZENIE

Pó!toraroczny okres obowi#zywania ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze$ pracowniczych w razie niewyp!acalno"ci pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121) jest zbyt krótki, by dokona. pe!nej analizy funkcjonowania jej przepisów pod k#tem ewentualnych zmian. W ocenie Ministerstwa, przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. oraz akty wykonawcze do niej, nie budz# na chwil% obecn# w#tpliwo"ci w zakresie celów, dla których powo!any zosta! Fundusz Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych, a dla szczegó!owej oceny funkcjonowania w/w ustawy potrzebny b%dzie d!u,szy, co najmniej 3-letni okres jej funkcjonowania. Nie wyklucza to oczywi"cie podj%cia prac nad zmianami systemowymi, zwi#zanymi z mo,liwo"ciami rozszerzenia poj%cia niewyp!acalno"ci pracodawcy jak i katalogu "wiadcze$ pracowniczych zaspokajanych z Funduszu, w "wietle dobrej sytuacji finansowej Funduszu.

25

Skutki finansowe ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze! pracowniczych (...) - nowe tytu"y #wiadcze! w katalogu #wiadcze!

TABELA 1

w tys. z! Ilo#+ Warto#+

L.p.

Wyszczególnienie tytu"ów #wiadcze!

1

ekwiwalent pieni%,ny za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, nale,ny za rok kalendarzowy w którym usta! stosunek pracy 2 265

1 437

2

odszkodowanie, o którym mowa w art. 36' § 1 Kodeksu pracy

3 772 8

11 254 1

3

dodatek wyrównawczy, o którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy

4

art. 43 (przepis przej"ciowy)

3 886

6 749

5

mi%dzynarodowe post%powanie upad!o"ciowe (transfery na rzecz ludno"ci)

-

-

Razem

9 931

19 441

Transfery na rzecz ludno#ci - art. 43 (przepis przej#ciowy) w podziale wed"ug katalogu #wiadcze!

TABELA 2

w tys. z! Ilo#+ 1 079 5 76 12 869 Warto#+ 2 686 3 67 6 2 470

L.p.

Transfery na rzecz ludno#ci - art. 43 (przepis przejsciowy) w tym:

1 wynagrodzenie za prac% (12.2.1)

wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas 2 niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecno"ci w pracy (12.2.2a) wynagrodzenie za czas niezdolno"ci do pracy wskutek choroby, o którym 3 mowa w art. 92 Kodeksu pracy (12.2.2b)

4 wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego (12.2.2c)

odprawa pieni%,na przys!uguj#ca na podstawie przepisów o szczególnych 5 zasadach rozwi#zania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz#cych pracowników (12.2.2d) ekwiwalentu pieni%,nego za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 6 171 § 1 Kodeksu pracy, nale,ny za rok kalendarzowy, w którym usta! stosunek pracy (12.2.2e)

318 195 1 269 54 9 3 886

248 529 504 234 2 6 749

7 odszkodowania, o którym mowa w art. 36¹ § 1 Kodeksu pracy (12.2.2f)

8

sk!adka na ubezpieczenie spo!eczne nale,ne od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpiecze$ spo!ecznych (12.2.3)

9 odszkodowa$ z art. 7a ustawy z 28.12.1989 r za okres wypowiedzenia

10 sk!adka od nadwy,ki ponad przec. art. 6a ust. 2a

Razem

Skutki finansowe ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze! pracowniczych (...) - wyd"u%enie okresów referencyjnych za rok 2007

TABELA 3

w tys. z! Wyszczególnienie tytu"ów #wiadcze! Warto#+ 1 223 1

L.p.

1

wynagrodzenia za prac%

2

wynagrodzenia za czas niezawinionego przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecno"ci w pracy,

3

wynagrodzenia za czas niezdolno"ci do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy

29 42 1 056

4

wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego

5

odprawa pieni%,na przys!ugujaca na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwi#zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz#cych pracowników

6

sk!adki na ubezpieczenie spo!eczne nale,ne od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpiecze$ spo!ecznych

226 2 577

Razem

Wyp"aty #wiadcze! wed"ug rodzajów niewyp"acalno#ci pracodawców w 2007 r.

TABELA 4

w tys. z! Wyszczególnienie ilo#+ 146 9 25 65 warto#+ 41 231 5 423 8 168 12 813

art. 3 ust. 1 pkt 1

Og!oszenie upad!o"ci pracodawcy obejmuj#cej likwidacj% maj#tku d!u,nika

art. 3 ust. 1 pkt 2

Og!oszenie upad!o"ci pracodawcy z mo,liwi"ci# zawarcia uk!adu

art. 3 ust. 1 pkt 3

Zmiana postanowienia o og!oszeniu upad!o"ci z mo,liwo"ci# zawarcia uk!adu na postanowienie o og!oszeniu upad!o"ci obejmuj#cej likwiadacj% maj#tku d!u,nika

art. 3 ust. 1 pkt 4

Oddalenie wniosku o og!oszenie upad!o"ci pracodawcy, je,eli jego maj#tek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post%powania

art. 3 ust. 1 pkt 5

Oddalenie wniosku o og!oszenie upad!o"ci w razie stwierdzenia, ,e maj#tek d!u,nika jest obci#,ony hipotek#, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipotek# morsk# w takim stopniu, ,e pozosta!y jego maj#tek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post%powania

6

3 026

art. 8 ust. 1 pkt 1a

2

9

art. 8 ust. 1 pkt 1b

1

11

art. 8 ust. 1 pkt 2

Umorzenie postepowania je,eli: maj#tek pozosta!y po wy!#czeniu z niego przedmiotów maj#tkowych d!u,nika obci#,onych hipotek#, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipotek# morsk# nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post%powania Umorzenie postepowania je,eli: wierzyciele zobowi#zani uchwa!# zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem s%dziego-komisarza nie z!o,yli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty post%powania, a brak jest p!ynnych funduszów na te koszty Organ za!o,ycielski podejmie decyzj% o wdro,eniu post%powania likwidacyjnego wobec przedsi%biorstwa panstwowego, o ile likwidacja nie jest skutkiem przekszta!cenia, !#czenia lub podzia!u tego przedsi%biorstwa

2

256

art. 8 ust. 1 pkt 6

zgodnie z przepisami art. 7-7i ustawy z dnia 19.11.1999 r. - Prawo dzia!alno"ci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z pó-n. Zm.) lub przepisami o swobodzie dzia!alno"ci gospodarczej organ ewidencyjny wykre"li pracodawc% bedacego osob# fizyczn# z Ewidencji Dzia!alno"ci Gospodarczej w wyniku zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania dzia!alno"ci gospodarczej lub stwierdzenia trwa!ego zaprzestania wykonywania przez pracodawc% dzia!alno"ci gospodarczej

22

488

Inne

126 404

2 533 73 957

Razem

Wyp"aty #wiadcze! wed"ug rodzajów niewyp"acalno#ci pracodawców w 2007 r. (w podziale na poszczególne Biura Terenowe FG'P)
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r o ochronie roszcze! w razie niewyp"acalnosci pracodawcy

TABELA 5

Biura Terenowe FG'P Art. 3 ust 1 pkt 2 Art. 3 ust 1 pkt 3 Art. 3 ust 1 pkt 4

Art. 3 ust 1 pkt 1

Art. 3 ust 1 pkt 5

O k r Nr e BT s s p r a

Warto#+ Warto#+ Warto#+ Warto#+ Warto#+ Ilo#+ wyp"aconych Ilo#+ wyp"aconych Ilo#+ wyp"aconych Ilo#+ wyp"aconych Ilo#+ wyp"aconych pracodawców #wiadcze! w pracodawców #wiadcze! w pracodawców #wiadcze! w pracodawców #wiadcze! w pracodawców #wiadcze! w tys. z" tys. z" tys. z" tys. z" tys. z"

1 705 557 1 801 3 167 5 403 9 176 2 439 3 933 84 1 362 739 4 913 4 440 2 102 18 41 231 9 1 2 86 70 5 423 1 292 2 1 2 3 25 1 162 1 242 2 223 514 1 231 2 117 8 168 2 4 372 14 1 394 1 198 3 688 3 12 2 3 3 10 9 2 3 8 4 65 5

Bia!ystok

2

394

-

-

-

-

1

2 159 2 503 485 2 240 547 520 55 977 1 012 58 29 213 2 015 12 813

1 3 2 6

3 332 2 691 3 026

2

Bydgoszcz

10

3

Gda$sk

6

4

Kraków

8

5

Katowice

12

6

Kielce

5

7

Lublin

14

8

'ód-

6

9

Olsztyn

22

10 Opole

6

11 Pozna$

5

12 Rzeszów

4

13 Szczecin

7

14 Warszawa

23

15 Wroc!aw

14

16 Zielona G.

2

Razem

146

Wyp"aty #wiadcze! wed"ug rodzajów niewyp"acalno#ci pracodawców w 2007 r. (w podziale na poszczególne Biura Terenowe FG'P)
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r o ochronie roszcze! w razie niewyp"acalnosci pracodawcy

TABELA 5

Nr BT

Biura Terenowe FG'P Art. 4 ust 2 Art. 5 ust 1 Art. 5 ust 2

Art. 4 ust 1

Art. 6 ust 1 pkt 1

Warto#+ Warto#+ Warto#+ Warto#+ Warto#+ Ilo#+ wyp"aconych Ilo#+ wyp"aconych Ilo#+ wyp"aconych Ilo#+ wyp"aconych Ilo#+ wyp"aconych pracodawców #wiadcze! w pracodawców #wiadcze! w pracodawców #wiadcze! w pracodawców #wiadcze! w pracodawców #wiadcze! w tys. z" tys. z" tys. z" tys. z" tys. z"

1 -

Bia!ystok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Bydgoszcz

-

3

Gda$sk

-

4

Kraków

-

5

Katowice

-

6

Kielce

-

7

Lublin

-

8

'ód-

-

9

Olsztyn

-

10 Opole

-

11 Pozna$

-

12 Rzeszów

-

13 Szczecin

-

14 Warszawa

-

15 Wroc!aw

-

16 Zielona G.

-

Razem

-

Wyp"aty #wiadcze! wed"ug rodzajów niewyp"acalno#ci pracodawców w 2007 r. (w podziale na poszczególne Biura Terenowe FG'P)
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r o ochronie roszcze! w razie niewyp"acalnosci pracodawcy

TABELA 5

Nr BT

Biura Terenowe FG'P Art. 6 ust 1 pkt 3 Art. 8 ust 1 pkt 1a Art. 8 ust 1 pkt 1b

Art. 6 ust 1 pkt 2

Art. 8 ust 1 pkt 2

Warto#+ Warto#+ Warto#+ Warto#+ Warto#+ Ilo#+ wyp"aconych Ilo#+ wyp"aconych Ilo#+ wyp"aconych Ilo#+ wyp"aconych Ilo#+ wyp"aconych pracodawców #wiadcze! w pracodawców #wiadcze! w pracodawców #wiadcze! w pracodawców #wiadcze! w pracodawców #wiadcze! w tys. z" tys. z" tys. z" tys. z" tys. z"

1 2 2 9 9 1 1 -

Bia!ystok

-

-

-

-

-

-

-

11 11

1 1 2

85 171 256

2

Bydgoszcz

-

3

Gda$sk

-

4

Kraków

-

5

Katowice

-

6

Kielce

-

7

Lublin

-

8

'ód-

-

9

Olsztyn

-

10 Opole

-

11 Pozna$

-

12 Rzeszów

-

13 Szczecin

-

14 Warszawa

-

15 Wroc!aw

-

16 Zielona G.

-

Razem

-

Wyp"aty #wiadcze! wed"ug rodzajów niewyp"acalno#ci pracodawców w 2007 r. (w podziale na poszczególne Biura Terenowe FG'P)
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r o ochronie roszcze! w razie niewyp"acalnosci pracodawcy

TABELA 5

Nr BT

Biura Terenowe FG'P Art. 8 ust 1 pkt 4 Art. 8 ust 1 pkt 5 Art. 8 ust 1 pkt 6

Art. 8 ust 1 pkt 3

Inne tytu"y niewyp"acalno#ci (na podstawie wyroków s,dowych - dotyczy starej i nowej ustawy)

Razem

Warto#+ Warto#+ Warto#+ Warto#+ Warto#+ Warto#+ Ilo#+ wyp"aconych Ilo#+ wyp"aconych Ilo#+ wyp"aconych Ilo#+ wyp"aconych Ilo#+ wyp"aconych Ilo#+ wyp"aconych pracodawców #wiadcze! w pracodawców #wiadcze! w pracodawców #wiadcze! w pracodawców #wiadcze! w pracodawców #wiadcze! w pracodawców #wiadcze! w tys. z" tys. z" tys. z" tys. z" tys. z" tys. z"

1 1 1 4 4 5 3 22 32 1 18 79 297 46 488 1 7

Bia!ystok

-

-

-

-

-

-

3

9

7 4 1 2 29 1 5 5 4 9 11 35 1 12 126

198 10 163 21 883 69 15 53 8 89 103 686 2 234 2 533

14 20 10 14 70 8 21 15 33 20 33 6 19 69 28 24 404

2 762 3 224 1 204 2 709 12 141 6 018 9 604 3 044 4 167 1 079 5 108 797 5 531 6 975 4 521 5 074 73 957

2

Bydgoszcz

-

-

3

Gda$sk

-

-

4

Kraków

-

-

5

Katowice

-

-

6

Kielce

-

-

7

Lublin

-

-

8

'ód-

-

-

9

Olsztyn

-

-

10 Opole

-

-

11 Pozna$

-

-

12 Rzeszów

-

-

13 Szczecin

-

-

14 Warszawa

-

-

15 Wroc!aw

-

-

16 Zielona G.

-

-

Razem

-

-

PRZYCHODY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH 'WIADCZE* PRACOWNICZYCH Z TYTU&U SK&ADKI OD PRACODAWCÓW

TABELA 6 w tys. z!

L.p.

Tre#+

&,czne Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie wykonanie 1994 r. 1995 r. 1996 r. 1997 r. 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. za lata 1994-2007 0,08% 0,18% 0,08% 0,08% 0,08% 0,15% 0,15% 0,15%
(zawieszenie poboru w I pó!roczu)

1

Wysoko". sk!adki w poszczególnych latach

0,50%

0,2% 0,2% (1.03.95r.- (1.03.96r.29.02.96r.) 31.12.96r.) 0,15% 122 136 141 561 140 756 77 951 120 425 122 303 112 562 211 042 233 646

0,10%

0,10%

X

2

sk!adka od pracodawców

203 346

136 782

251 019

197 330

221 227

2 292 086

WP&YWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH 'WIADCZE* PRACOWNICZYCH Z TYTU&U ZWROTU OD PRACODAWCÓW I WINDYKACJI NALE.NO'CI

TABELA 7

Lp.

Tre#+

&,czne Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie wykonanie za 1994 r. 1995 r. 1996 r. 1997 r. 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r.*) 2005 r. 2006 r. 2007 r.**) lata 19942007

1

zwroty z tytu!u wyp!aconych "wiadcze$ 14 656 31 930 48 488 149 911 159 692 248 735 245 354 245 959 312 327

330

2 767

187 113

166 738

142 873

1 956 873

*) w 2004 roku nast#pi! zwrot z Ministerstwa Gospodarki w kwocie 55.174 tys. z! - windykacja roku 2004 pomniejszona o ten zwrot wynios!a 257.153 tys. z! **) na prezentowan# kwot% 142.873 tys. z! sk!ada si% kwota g!ówna: 127.769 tys. z! oraz odsetki od przeterminowanych wierzytelno"ci: 15.104 tys. z!

WYP&ATY 'WIADCZE* PRACOWNICZYCH Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH 'WIADCZE* PRACOWNICZYCH

TABELA 8

w tys. z!

Lp.

Tre#+

&,czne Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie wykonanie 1994 r. 1995 r. 1996 r. 1997 r. 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. lata 19942007 126 284 16 473 X X X 69 771 47 752 35 665 X X X 27 289 61 182 179 178 94 852 66 814 -4 X X 160 828 178 128 511 782 601 293 440 439 493 100 295 017 145 717 127 638 X X 70 920 X X 79 597 X X 3 291 055 458 798 153 188

11 770

48 542

1

Transfery na rzecz ludno"ci mieszcz#ce si% w nale,no"ciach razem, w tym: jednorazowe "wiadczenia z art. 4**)

5 637

7 377

2

po,yczka z tytu!u sk!adki na ubezpieczenie spo!eczne*)**) 259 45 777 X 6 848 7 073 38 009 11 772 X X 73 1 11 X X X 1 X X X 26 688 20 472 43 211 54 573 X X 0 41 589 47 472 100 602 260 068 5 167 9 639 18 781 22 601 19 927 133 254 55 793 X X 1 4 638 5 178 9 499 10 846 12 918 X X 15 034 20 188 20 580 39 531 18 946 23 347 176 467 99 345 X X 36 55 013 33 806 75 461 90 001 95 351 135 407 113 034 26 689 2 280 3 309 142 470 6 698 X X 16 443 368 244 412 136 25 521

X

X

3

1

347

1 180 61 435 12 968 171 67 69 331 565 X X 0

64 54 614 10 259 40 67 62 572 20 X X 2

X 27 043 4 950 86 663 37 795 X X 365 18

X 25 870 4 751 1 437 11 254 29 535 X 1 6 749 0

4 000 830 724 154 950 75 861 125 603 1 154 035 323 818 1 7 114 2 963

4

6 132

11 780

5

X

X

6

jednorazowe odszkodowania (wyp.przy pr.i chor.zawodowe)**) gwarantowane wynagrodzenia za prac% ubezpieczenie spo!eczne nale,ne od pracodawców*) ekwiwalent pieni%,ny za urlop wypoczynkowy***)

0

2 974

7

odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia***)

0

3 708

8

0

14 871

9

0

4 681

10

X

X

11

odprawa pieni%,na z tytu!u rozwi#zania stosunku pracy odszkodowanie z art. 7a za okres wypowiedzenia**) dodatek wyrównawczy, o którym mowa w art.230 i 231 Kp****) art.43 (przepis przej"ciowy****)

X

X

12

inne tytu!y

0

2 804

*) "wiadczenie zosta!o wprowadzone do katalogu "wiadcze$ nowelizacj# ustawy o ochronie roszcze$ (...) z dniem 1.01.1999 r. **) "wiadczenie zosta!o zniesione z katalogu "wiadcze$ nowelizacj# ustawy o ochronie roszcze$ (...) z dniem 1.01.2002 r. ***) "wiadczenie zosta!o zniesione z katalogu "wiadcze$ nowelizacj# ustawy o ochronie roszcze$ (...) z dniem 1.10.2002 r. oraz ponownie wprowadzone nowelizacj# ustawy z dnia 13.07.2006 r. ****) "wiacczenie oraz art.. 43 zosta!y wprowadzon# ustaw# o ochronie roszcze$ (…) z dnia 13.07.2006 r.

STOSUNEK PROCENTOWY WYDATKÓW BIE.(CYCH PONOSZONYCH NA OBS&UG) FG'P DO WIELKO'CI WYP&ACONYCH Z FUNDUSZU 'WIADCZE* PRACOWNICZYCH

TABELA 9

w tys. z!

Lp.

Tre#+

&,czne Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie wykonanie 1994 r. 1995 r. 1996 r. 1997 r. 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. lata 19942007

1

Transfery na rzecz ludno"ci mieszcz#ce si% w nale,no"ciach 126 284 160 828 178 128 511 782 601 293 440 439 493 100 295 017 145 717 127 638

11 770

48 542

70 920

79 597

3 291 055

2

Wydatki bie,#ce (bez umorze$, inswestycji i kosztów poboru sk!adki przez ZUS) 1 170 2 513 8 779 19 518 19 205 21 334 24 856 28 784 21 348

2

365

20 498

21 744

22 391

212 507

3

stosunek % wydatków bie,#cych na obs!ug% do wyp!at "wiadcze$ mieszczacych si% w nalezno"ciach 0,9% 1,6% 4,9% 3,8% 3,2% 4,8% 5,0%

0,0%

0,8%

9,8%

14,7%

16,1%

30,7%

28,1%

6,5%

WYKRES 1

Struktura wprowadzonych ustaw, z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze! pracowniczych (…) nowych tytu"ów #wiadcze! wed"ug ilo#ci

mi%dzynarodowe post%powanie upad!o"ciowe (transfery na rzecz ludno"ci) 0,0%

art. 43 (przepis przej"ciowy) 39,1%

ekwiwalent pieni%,ny za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, nale,ny za rok kalendarzowy w którym usta! stosunek pracy 22,8%

dodatek wyrównawczy, o którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy 0,1%

odszkodowanie, o którym mowa w art. 36' § 1 Kodeksu pracy 38,0%

WYKRES 2

Struktura wprowadzonych ustaw, z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze! pracowniczych (…) nowych tytu"ów #wiadcze! wed"ug warto#ci

mi%dzynarodowe post%powanie upad!o"ciowe (transfery na rzecz ludno"ci)

art. 43 (przepis przej"ciowy)

0,0%

34,7%

ekwiwalent pieni%,ny za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, nale,ny za rok kalendarzowy w którym usta! stosunek pracy

7,4%

dodatek wyrównawczy, o którym mowa w art 230 i 231 Kodeksu pracy

odszkodowanie, o którym mowa w art. 36' § 1 Kodeksu pracy

0,0%

57,9%

WYKRES 3

Struktura warto#ci transferów na rzecz ludno#ci - art. 43 (przepis przej#ciowy) wed"ug katalogu #wiadcze!

sk!adka na ubezpieczenie spo!eczne nale,ne od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpiecze$ spo!ecznych (12.2.3) 7,5%

odszkodowa$ z art. 7a ustawy z 28.12.1989 r za okres wypowiedzenia 3,5% sk!adka od nadwy,ki ponad przec. art. 6a ust. 2a 0,0%

wynagrodzenie za prac% (12.2.1) 39,8%

odszkodowania, o którym mowa w art. 36¹ § 1 Kodeksu pracy (12.2.2f) 7,8%

wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecno"ci w pracy (12.2.2a) 0,0%

ekwiwalentu pieni%,nego za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, nale,ny za rok kalendarzowy, w którym usta! stosunek pracy (12.2.2e) 3,7%

odprawa pieni%,na przys!uguj#ca na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwi#zania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn wynagrodzenie za czas urlopu niedotycz#cych pracowników wypoczynkowego (12.2.2c) (12.2.2d) 0,1% 36,6%

wynagrodzenie za czas niezdolno"ci do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy (12.2.2b) 1,0%

WYKRES 4

Struktura ilo#ci transferów na rzecz ludno#ci - art. 43 (przepis przej#ciowy) wed"ug katalogu #wiadcze!

sk!adka na ubezpieczenie spo!eczne nale,ne od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpiecze$ spo!ecznych (12.2.3) 32,7% sk!adka od nadwy,ki ponad przec. art. 6a ust. 2a 0,2%

odszkodowa$ z art. 7a ustawy z 28.12.1989 r za okres wypowiedzenia 1,4%

wynagrodzenie za prac% (12.2.1) 27,8% wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecno"ci w pracy (12.2.2a) 0,1%

odszkodowania, o którym mowa w art. 36¹ § 1 Kodeksu pracy (12.2.2f) 5,0%

wynagrodzenie za czas niezdolno"ci do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy (12.2.2b) 2,0% wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego (12.2.2c) 0,3%

ekwiwalentu pieni%,nego za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, nale,ny za rok kalendarzowy, w którym usta! stosunek pracy (12.2.2e) 8,2%

odprawa pieni%,na przys!uguj#ca na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwi#zania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz#cych pracowników (12.2.2d) 22,3%

WYKRES 5

Struktura wyp"aconych #wiadcze! z tytu"u wyd"u%enia okresów referencyjnych wed"ug ich warto#ci

sk!adki na ubezpieczenie spo!eczne nale,ne od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpiecze$ spo!ecznych 8,8%

wynagrodzenia za prac% 47,5%

odprawa pieni%,na przys!ugujaca na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwi#zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz#cych pracowników 41,0%

wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego 1,6%

wynagrodzenia za czas niezdolno"ci do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy 1,1%

wynagrodzenia za czas niezawinionego przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecno"ci w pracy, 0,0%

WYKRES 6

Struktura ilo#ci wyp"aconych #wiadcze! w podziale wg rodzajów niewyp"acalno#ci pracodawców w 2007 r. (w #wietle przepisów nowej ustawy z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszcze! pracowniczych (…))

Art. 7-7i -Prawo dzia!a!. gosp. lub przep.o swob. dzia!al. gosp. organ ewiden. wykre"li pracod. bedacego osob# fiz. z EDG w wyniku zawiad.o zaprzestaniu wyk. dzia!al. gosp. lub stwierdzenia trwa!. zaprzestania wyk. przez pracodawc% dzia!al. gosp. 5,4% Inne 31,2%

Og!oszenie upad!o"ci pracodawcy obejmuj#cej likwidacj% maj#tku d!u,nika 36,1% Og!oszenie upad!o"ci pracodawcy z mo,liwi"ci# zawarcia uk!adu 2,2%

Organ za!o,ycielski podejmie decyzj% o wdro,eniu post%powania likwidacyjnego wobec przedsi%biorstwa panstwowego, o ile likwidacja nie jest skutkiem przekszta!cenia, !#czenia lub podzia!u tego przedsi%biorstwa 0,5% Maj#tek pozosta!y po wy!#czeniu z niego przedm. maj#t. d!u,nika obci#,onych hipotek#, zastawem, zastawem rejest., zastawem skarbowym lub hipotek# morsk# nie wystarcza na zaspok. kosztów post%p. 0,5%

Zmiana postanowienia o og!oszeniu upad!o"ci z mo,liwo"ci# zawarcia uk!adu na postanowienie o og!oszeniu upad!o"ci obejmuj#cej likwiadacj% maj#tku d!u,nika 6,2% Oddalenie wniosku o og!oszenie upad!o"ci pracodawcy, je,eli jego maj#tek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post%powania 16,1% Oddalenie wniosku o og!. upad!. w razie stwierdzenia, ,e maj#tek d!u,n.jest obci#,ony hipotek#, zastawem, zastawem rejestr., zastawem skarbowym lub hipotek# morsk# w takim stopniu, ,e pozosta!y jego maj#tek nie wystarcza na zaspok. koszt.postep. 1,5%

Wierzyciele zobowi#zani uchwa!# zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem s%dziego-komisarza nie z!o,yli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty post%powania, a brak jest p!ynnych funduszów na te koszty 0,3%

WYKRES 7

Struktura warto#ci wyp"aconych #wiadcze! w podziale wg rodzajów niewyp"acalno#ci pracodawców w 2007 r. (w #wietle przepisów nowej ustawy z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszcze! pracowniczych (…))

Maj#tek pozosta!y po wy!#czeniu z niego przedm. maj#t. d!u,nika obci#,onych hipotek#, zastawem, zastawem rejest., zastawem skarbowym lub hipotek# morsk# nie wystarcza na zaspok. kosztów post%p. 0,1%

Wierzyciele zobowi#zani uchwa!# zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem s%dziego-komisarza nie z!o,yli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty post%powania, a brak jest p!ynnych funduszów na te koszty 0,1% Organ za!o,ycielski podejmie decyzj% o wdro,eniu post%powania likwidacyjnego wobec przedsi%biorstwa panstwowego, o ile likwidacja nie jest skutkiem przekszta!cenia, !#czenia lub podzia!u tego przedsi%biorstwa 0,3%

Art. 7-7i -Prawo dzia!a!. gosp. lub przep.o swob. dzia!al. gosp.organ ewiden. wykre"li pracod. bedacego osob# fiz. z EDG w wyniku zawiad. o zaprzestaniu wyk. dzia!al. gosp. lub stwierdzenia trwa!. zaprzestania wyk. przez pracodawc% dzia!al. gosp. 0,7%

Oddalenie wniosku o og!. upad!. w razie stwierdzenia, ,e maj#tek d!u,n.jest obci#,ony hipotek#, zastawem, zastawem rejestr., zastawem skarbowym lub hipotek# morsk# w takim stopniu, ,e pozosta!y jego maj#tek nie wystarcza na zaspok. koszt.postep. 4,1%

Inne 3,4%

Og!oszenie upad!o"ci pracodawcy obejmuj#cej likwidacj% maj#tku d!u,nika 55,7% Og!oszenie upad!o"ci pracodawcy z mo,liwi"ci# zawarcia uk!adu 7,3%

Oddalenie wniosku o og!oszenie upad!o"ci pracodawcy, je,eli jego maj#tek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post%powania Zmiana postanowienia o og!oszeniu upad!o"ci z mo,liwo"ci# zawarcia 17,3% uk!adu na postanowienie o og!oszeniu upad!o"ci obejmuj#cej likwiadacj% maj#tku d!u,nika 11,0%

WYKRES 8 w tys. z!
WP&YWY FG'P Z TYTU&U SK&ADKI OD PRACODAWCÓW W LATACH 1994 - 2007

300 000

251 019 233 646 211 042 221 227

250 000

203 346

200 000 197 330

150 000 140 756 122 303 120 425

136 782

141 561

100 000

122 136

112 562

77 951

50 000

0
r. 1 8 99 1 9 99 r. r. 2 0 00 r. 2 1 00 r. 2 2 00 r. 2 3 00 r. 2 4 00 r. 2 5 00 r. 2 6 00 r. 2 7 00 r.

1

4 99

r.

1

5 99

r.

1

6 99

r.

1

7 99

WYKRES 9 w tys. z!

WP&YWY FG'P UZYSKANE W WYNIKU SP&AT I WINDYKACJI NALE.NO'CI W LATACH 1994 - 2007

350 000 312 327

300 000 248 735 245 354 245 959

250 000

187 113 159 692 166 738 142 873

200 000 149 911

150 000

100 000 48 488 31 930

50 000

330
r. 98 19 99 19 r. r. r. 00 20

2 767

14 656

0
01 20 r. 02 20 r. 03 20 r. 04 20 r. 05 20 r. 06 20 r. 07 20 r.

94 19

r.

95 19

r.

96 19

r.

97 19

sumy uzyskane w wyniku sp"at i windykacji nale%no#ci

WYKRES 10

w tys. z!

WYP&ATY 'WIADCZE* PRACOWNICZYCH (mieszcz,cych si$ w nale%no#ciach) ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA OBS&UG) (bez umorze!, inwestycji i kosztów poboru sk"adki przez ZUS) W LATACH 1994 - 2007

700 000
601 293

600 000
511 782 440 439 493 100

500 000

400 000
295 017

300 000
178 128

200 000

160 828

145 717 127 638 19 205 21 334 24 856 28 784 21 348 79 597 70 920 20 498 21 744 22 391

126 284

100 000
2 513 8 779 19 518

11 770

48 542

0

2

365

1 170

.

yk on an ie 20 06 r

W

W yk on an ie 19 94 r. W yk o na nie 1 99 5r . W yk o na nie 1 99 6r . W yk on an ie 19 97 r. W yk on an ie 19 98 r. W yk o na nie 1 99 9r . W yk o na nie 2 00 0r . W yk on an ie 20 01 r. W yk on an ie 20 02 r. W yk o na nie 2 00 3r . W yk on an ie 20 04 r. W yk on an ie 20 05 r.

Transfery na rzecz ludno#ci mieszcz,ce si$ w nale%no#ciach

Wydatki bie%,ce (bez umorze!, inswestycji i kosztów poboru sk"adki przez ZUS)

W

yk on

an ie 20 07 r

.