You are on page 1of 36

Druk nr 216

Warszawa, 14 grudnia 2007 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2


kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu ni"ej podpisani
pos!owie wnosz# projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o izbach lekarskich.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy


upowa"niamy pana pos!a Boles!awa Piech$.

(-) Waldemar Andzel; (-) Piotr Babinetz; (-) Piotr Cybulski; (-) Witold
Czarnecki; (-) Marzenna Drab; (-) Jan Dziedziczak; (-) Adam Gaw$da;
(-) Zbigniew Girzy%ski; (-) Jerzy Gosiewski; (-) Dariusz Kaczanowski;
(-) Mariusz Kami%ski; (-) S!awomir K!osowski; (-) Leonard Krasulski;
(-) Ewa Malik; (-) Gabriela Mas!owska; (-) Jerzy Materna; (-) Anna
Paluch; (-) Marek Polak; (-) Józef Rojek; (-) Edward Siarka; (-) Piotr
Stanke; (-) Marek Suski; (-) Aleksander Marek Szczyg!o; (-) Jolanta
Szczypi%ska; (-) Stanis!aw Szwed; (-) Beata Szyd!o; (-) Grzegorz
Tobiszowski; (-) Teresa Wargocka; (-) Jadwiga Wi&niewska; (-) Tadeusz
Wo'niak; (-) S!awomir Zawi&lak; (-) Zbigniew Ziobro.
Projekt

USTAWA
z dnia ………………. 2007 r.
o zmianie ustawy o izbach lekarskich

Art. 1

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z pó'n. zm.1)
wprowadza si$ nast$puj#ce zmiany:
1) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Obszar dzia!ania poszczególnych okr$gowych izb lekarskich pokrywa si$ z
podzia!em administracyjnym kraju na województwa. Siedzibami organów
okr$gowych izb lekarskich s# miasta b$d#ce siedzibami wojewodów.”;
2) w art. 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ilekro( w ustawie jest mowa o lekarzu, nale"y przez to rozumie( równie" lekarza
dentyst$.",
b) po ust. 1 dodaje si$ ust. la i Ib w brzmieniu:
"la. Ilekro( w ustawie jest mowa o rzeczniku odpowiedzialno&ci zawodowej, nale"y
przez to rozumie( okr$gowego rzecznika odpowiedzialno&ci zawodowej i
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialno&ci Zawodowej.
1b. Ilekro( w ustawie jest mowa o s#dzie lekarskim, nale"y przez to rozumie(
okr$gowy s#d lekarski i Naczelny S#d Lekarski.";
3) w art. 7:
a) ust. 4-6 otrzymuj# brzmienie:
„4. Czynne prawo wyborcze przys!uguje wszystkim cz!onkom izb lekarskich, z
wyj#tkiem lekarzy:
1) ukaranych kar# wymienion# w art. 57h ust. 1 pkt 6,
2) wobec których s#d orzek! &rodek karny w postaci pozbawienia praw
publicznych lub zakazu wykonywania zawodu albo s#d lub prokurator orzek!
&rodek zabezpieczaj#cy polegaj#cy na zakazie wykonywania zawodu
- do czasu up!ywu terminu zatarcia kary lub up!ywu terminu, na który zosta!
orzeczony &rodek zabezpieczaj#cy.
5. Bierne prawo wyborcze przys!uguje wszystkim cz!onkom izb lekarskich, z
wyj#tkiem lekarzy:
1) zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 11 ust. 4 albo
art. 12 ust. 3 lub 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i
lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z pó'n. zm.2),
2) wobec których s#d orzek! &rodek karny w postaci pozbawienia praw
publicznych lub zakazu wykonywania zawodu albo s#d lub prokurator orzek!
&rodek zabezpieczaj#cy polegaj#cy na zakazie wykonywania zawodu,
3) prawomocnie skazanych przez s#d za przest$pstwa umy&lne,
4) ukaranych jedn# z kar wymienionych w art. 57h ust. 1 pkt 1-6
- do czasu up!ywu terminu zatarcia kary lub up!ywu terminu, na który zosta!
orzeczony &rodek zabezpieczaj#cy.
6. Do pe!nienia funkcji Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialno&ci Zawodowej,
okr$gowego rzecznika odpowiedzialno&ci zawodowej, ich zast$pców oraz
cz!onków s#dów lekarskich mog# kandydowa( lekarze wykonuj#cy zawód
nieprzerwanie co najmniej od 10 lat.",
b) po ust. 6 dodaje si$ ust. 7-9 w brzmieniu:
„7. Cz!onek s#du lekarskiego, okr$gowy rzecznik odpowiedzialno&ci zawodowej,
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialno&ci Zawodowej i ich zast$pcy, nie mog# by(
cz!onkami innego organu samorz#du lekarskiego, z wyj#tkiem okr$gowego
zjazdu lekarzy.
8. W razie wyga&ni$cia mandatu okr$gowego rzecznika odpowiedzialno&ci
zawodowej przed up!ywem kadencji lub niemo"no&ci sprawowania funkcji, do
czasu wyboru nowego rzecznika funkcj$ t$ pe!ni jeden z zast$pców wyznaczony
przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialno&ci Zawodowej.
9. W razie wyga&ni$cia mandatu Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialno&ci
Zawodowej przed up!ywem kadencji lub niemo"no&ci sprawowania funkcji, do
czasu wyboru nowego rzecznika funkcj$ t$ pe!ni jeden z zast$pców wyznaczony
przez Naczelny S#d Lekarski.";
4) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. 1. Mandat cz!onka organu izby lekarskiej oraz delegata na Krajowy Zjazd
Lekarzy wygasa przed up!ywem kadencji wskutek:
1) zrzeczenia si$ mandatu,
2) skre&lenia z listy cz!onków okr$gowej izby lekarskiej,
3) odwo!ania przez organ, który dokona! wyboru,
4) ukarania kar# wymienion# w art. 57h ust. 1 pkt. 1-6,
5) prawomocnego orzeczenia przez s#d &rodka karnego w postaci pozbawienia
praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu lekarza albo orzeczenia
przez s#d lub prokuratora &rodka zabezpieczaj#cego polegaj#cego na zakazie
wykonywania zawodu,
6) prawomocnego skazania przez s#d za przest$pstwo umy&lne,
7) prawomocnej uchwa!y okr$gowej rady lekarskiej w sprawie zawieszenia
lekarzowi prawa wykonywania zawodu,
8) odwo!ania sk!adu organu
9) &mierci.
2. Skre&lenie z listy cz!onków okr$gowej izby lekarskiej z powodu przeniesienia
si$ na obszar dzia!ania innej izby lekarskiej powoduje utrat$ mandatu cz!onka
organu wy!#cznie w okr$gowej izbie lekarskiej, której by! cz!onkiem.";
5) w art. 10 ust. 1 i 2 otrzymuj# brzmienie:
„1. Minister w!a&ciwy do spraw zdrowia mo"e zaskar"y( do Naczelnego S#du
Administracyjnego sprzeczn# z prawem uchwa!$ Krajowego Zjazdu Lekarzy, organu
okr$gowej izby lekarskiej lub Naczelnej Izby Lekarskiej pod zarzutem niezgodno&ci
z prawem. Naczelny S#d Administracyjny utrzymuje zaskar"on# uchwa!$ w mocy
b#d' j# uchyla.
2. Minister w!a&ciwy do spraw zdrowia mo"e zwróci( si$ do Krajowego Zjazdu
Lekarzy lub do Naczelnej Rady Lekarskiej o podj$cie uchwa!y w sprawie nale"#cej
do w!a&ciwo&ci samorz#du lekarzy.”;
6) art. 12 i 13 otrzymuj# brzmienie:
„Art. 12. 1. Lekarz, któremu okr$gowa rada lekarska przyzna!a prawo wykonywania
zawodu lekarza albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza zostaje
równocze&nie wpisany na list$ cz!onków okr$gowej izby lekarskiej oraz do
okr$gowego rejestru lekarzy.
2. Lekarz posiadaj#cy prawo wykonywania zawodu lekarza przed
przyst#pieniem do wykonywania zawodu obowi#zany jest uzyska( wpis na
list$ cz!onków oraz do okr$gowego rejestru lekarzy okr$gowej izby lekarskiej,
na obszarze której zamierza wykonywa( zawód.
3. W razie wykonywania zawodu na obszarze dwóch lub wi$cej okr$gowych
izb lekarskich lekarz uzyskuje wpis na list$ cz!onków i do okr$gowego rejestru
lekarzy w wybranej przez siebie okr$gowej izbie lekarskiej.
4. Lekarz, który przez co najmniej pó! roku zamierza wykonywa( zawód na
terenie okr$gowej izby lekarskiej, której nie jest cz!onkiem, jest obowi#zany
powiadomi( o tym okr$gow# rad$ lekarsk# tej izby.
5. Lekarz posiadaj#cy prawo wykonywania zawodu lekarza, nie wykonuj#cy
zawodu, mo"e na swój wniosek zosta( wpisany na list$ cz!onków i do
okr$gowego rejestru lekarzy okr$gowej izby lekarskiej w!a&ciwej ze wzgl$du
na miejsce zamieszkania. 6. Lekarz, który:
1) po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu nie podj#! wykonywania
zawodu,
2) nie wykonywa! zawodu przez okres d!u"szy ni" 5 lat,
3) mia! zawieszone prawo wykonywania zawodu
- jest obowi#zany powiadomi( o zamiarze podj$cia wykonywania zawodu
w!a&ciw# okr$gow# rad$ lekarsk#.
7. Lekarz jest obowi#zany niezw!ocznie powiadomi( okr$gow# rad$ lekarsk#,
której jest cz!onkiem o:
1) rozpocz$ciu lub zaprzestaniu wykonywania zawodu w sta!ym miejscu jego
wykonywania,
2) zmianie adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji,
3) uzyskaniu specjalizacji, umiej$tno&ci z zakresu w$"szych dziedzin
medycyny lub udzielania okre&lonych &wiadcze% zdrowotnych, stopnia
naukowego lub tytu!u naukowego, uzyskaniu albo utracie obywatelstwa
polskiego
- w terminie 30 dni od dnia zaistnienia danej okoliczno&ci.
Art. 13. 1. Skre&lenie z listy cz!onków okr$gowej izby lekarskiej i z okr$gowego
rejestru lekarzy nast$puje na skutek:
1) przeniesienia si$ lekarza na obszar dzia!ania innej okr$gowej izby
lekarskiej,
2) z!o"enia przez lekarza o&wiadczenia o zrzeczeniu si$ prawa wykonywania
zawodu lekarza,
3) utraty prawa wykonywania zawodu na skutek zaistnienia okoliczno&ci, o
których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty,
4) pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu,
5) &mierci lekarza.
2. Skre&lenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje przewodnicz#cy okr$gowej
rady lekarskiej w drodze decyzji. Od decyzji tej przys!uguje odwo!anie do
Naczelnej Rady Lekarskiej.";
7) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. Cz!onkowie izby lekarskiej s# obowi#zani:
1) przestrzega( zasad etyki i deontologii lekarskiej,
2) przestrzega( przepisów zwi#zanych z wykonywaniem zawodu lekarza,
3) stosowa( si$ do uchwa! i decyzji w!adz i organów izb lekarskich,
4) op!aca( sk!adki cz!onkowskie.”;
8) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracodawca bez uzyskania zgody w!a&ciwej rady lekarskiej nie mo"e wypowiedzie(
umowy o prac$ lekarzowi pe!ni#cemu funkcj$ z wyboru w organach izb lekarskich, o
których mowa w art. 20 pkt 2 – 5, i zast$pcom okr$gowego rzecznika
odpowiedzialno&ci zawodowej oraz w organach Naczelnej Izby Lekarskiej, o których
mowa w art. 31, i zast$pcom Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialno&ci
Zawodowej.";
9) w art. 25 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty albo ograniczone
prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty,";
10) art. 28 i 29 otrzymuj# brzmienie:
„Art. 28. Okr$gowy s#d lekarski:
1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy,
2) rozpatruje protesty przeciwko wa"no&ci wyborów lub g!osowania za
wnioskiem o odwo!anie sk!adanym przez cz!onków okr$gowej izby
lekarskiej,
3) dokonuje wyboru przewodnicz#cego okr$gowego s#du lekarskiego i jego
zast$pców spo&ród cz!onków tego s#du; jeden z zast$pców
przewodnicz#cego powinien by( lekarzem dentyst#,
4) sk!ada okr$gowej radzie lekarskiej okresowe informacje o stanie spraw z
zakresu odpowiedzialno&ci zawodowej,
5) sk!ada okr$gowemu zjazdowi lekarzy sprawozdanie z dzia!alno&ci.
Art. 29. Okr$gowy rzecznik odpowiedzialno&ci zawodowej:
1) prowadzi post$powanie wyja&niaj#ce w sprawach odpowiedzialno&ci
zawodowej lekarzy,
2) sprawuje funkcj$ oskar"yciela przed s#dami lekarskimi,
3) sk!ada sprawozdanie z dzia!alno&ci okr$gowemu zjazdowi lekarzy.";
11) art. 39 i 40 otrzymuj# brzmienie:
„Art. 39. Naczelny S#d Lekarski:
1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy,
2) rozpatruje za"alenia w przypadkach przewidzianych w ustawie,
3) rozpatruje protesty przeciwko wa"no&ci wyborów lub g!osowania za
wnioskiem o odwo!anie sk!adane przez delegatów na okr$gowe zjazdy
lekarzy lub delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy,
4) dokonuje wyboru przewodnicz#cego Naczelnego S#du Lekarskiego i jego
zast$pców spo&ród cz!onków tego S#du; jeden z zast$pców
przewodnicz#cego powinien by( lekarzem dentyst#,
5) sk!ada Naczelnej Radzie Lekarskiej okresowe informacje o stanie spraw z
zakresu odpowiedzialno&ci zawodowej,
6) sk!ada Krajowemu Zjazdowi Lekarzy sprawozdanie z dzia!alno&ci.
Art. 40. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialno&ci Zawodowej:
1) prowadzi post$powanie wyja&niaj#ce w sprawach odpowiedzialno&ci
zawodowej lekarzy,
2) sprawuje nadzór nad dzia!alno&ci# okr$gowych rzeczników
odpowiedzialno&ci zawodowej,
3) sprawuje funkcj$ oskar"yciela przed s#dem lekarskim,
4) rozpatruje za"alenia w przypadkach przewidzianych w ustawie,
5) rozpatruje skargi na przewlek!o&( post$powania okr$gowych rzeczników
odpowiedzialno&ci zawodowej,
6) sk!ada Krajowemu Zjazdowi Lekarzy sprawozdanie ze swojej
dzia!alno&ci.";
12) Rozdzia! 6 otrzymuje brzmienie:
„Rozdzia! 6 Odpowiedzialno&( zawodowa.
Art. 41. Cz!onkowie izb lekarskich podlegaj# odpowiedzialno&ci zawodowej przed
s#dem lekarskim za naruszenie zasad etyki, deontologii lekarskiej oraz
przepisów zwi#zanych z wykonywaniem zawodu lekarza, zwane dalej
„przewinieniem zawodowym".
Art. 42. Post$powanie w przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy toczy
si$ niezale"nie od post$powania karnego lub post$powania dyscyplinarnego
o ten sam czyn; mo"e by( ono jednak zawieszone do czasu uko%czenia
post$powania karnego lub dyscyplinarnego.
Art. 43. 1. Post$powanie w przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej obejmuje:
1) czynno&ci sprawdzaj#ce,
2) post$powanie wyja&niaj#ce,
3) post$powanie przed s#dem lekarskim,
4) post$powanie wykonawcze.
2. Celem czynno&ci sprawdzaj#cych jest wst$pne zbadanie okoliczno&ci
koniecznych do ustalenia, czy istniej# podstawy do wszcz$cia post$powania
wyja&niaj#cego. W trakcie czynno&ci sprawdzaj#cych nie przeprowadza si$
dowodu z opinii bieg!ego ani czynno&ci wymagaj#cych spisania protoko!u, z
wyj#tkiem mo"liwo&ci przes!uchania w charakterze &wiadka osoby
sk!adaj#cej skarg$ na lekarza.
3. Celem post$powania wyja&niaj#cego jest ustalenie, czy zosta! pope!niony
czyn mog#cy stanowi( przewinienie zawodowe, wyja&nienie okoliczno&ci
sprawy, a w przypadku stwierdzenia znamion przewinienia zawodowego
ustalenie obwinionego oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezb$dnym
zakresie utrwalenie dowodów dla s#du lekarskiego.
Art. 44. 1. Stronami post$powania w przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej
lekarzy s# pokrzywdzony i obwiniony.
2. W post$powaniu przed s#dem lekarskim stron# jest równie" rzecznik
odpowiedzialno&ci zawodowej.
Art. 45. 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadaj#ca osobowo&ci prawnej, której dobro prawne
zosta!o bezpo&rednio naruszone lub zagro"one przez przewinienie
zawodowe.
2. Pokrzywdzony mo"e ustanowi( nie wi$cej ni" dwóch pe!nomocników
spo&ród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych.
3. W razie &mierci pokrzywdzonego jego prawa w post$powaniu w
przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy mo"e wykonywa(
ma!"onek, wst$pny, zst$pny, rodze%stwo, powinowaty w tej samej linii lub
stopniu, osoba pozostaj#ca w stosunku przysposobienia oraz jej ma!"onek, a
tak"e osoba pozostaj#ca we wspólnym po"yciu.
4. Organ prowadz#cy post$powanie w przedmiocie odpowiedzialno&ci
zawodowej mo"e ograniczy( pokrzywdzonemu dost$p do akt sprawy w
zakresie przewidzianym w ustawach o zawodach lekarza i lekarza dentysty
oraz w ustawie o zak!adach opieki zdrowotnej.
Art. 46. 1. Za obwinionego uwa"a si$ lekarza, wobec którego w toku post$powania
wyja&niaj#cego rzecznik odpowiedzialno&ci zawodowej wyda! postanowienie
o przedstawieniu zarzutu lub przeciwko któremu skierowa! do s#du
lekarskiego wniosek o ukaranie.
2. Obwiniony mo"e ustanowi( nie wi$cej ni" dwóch obro%ców spo&ród
lekarzy, adwokatów lub radców prawnych.
3. W czasie post$powania w przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej
lekarzy, na uzasadniony wniosek obwinionego, w!a&ciwy s#d lekarski mo"e
ustanowi( mu obro%c$ z urz$du spo&ród lekarzy.
4. W przypadku, gdy zachodzi uzasadniona w#tpliwo&( co do poczytalno&ci
obwinionego i nie ma on obro%cy z wyboru, w!a&ciwy s#d lekarski ustanawia
mu obro%c$ z urz$du spo&ród lekarzy. W post$powaniu wyja&niaj#cym
okr$gowy s#d lekarski ustanawia obro%c$ na wniosek rzecznika
odpowiedzialno&ci zawodowej.
5. Je"eli organ prowadz#cy post$powanie uzna za niezb$dne ustanowienie
obro%cy ze wzgl$du na okoliczno&ci utrudniaj#ce obron$, w!a&ciwy s#d
lekarski ustanawia obwinionemu obro%c$ z urz$du spo&ród lekarzy.
Art. 47. 1. Organ prowadz#cy post$powanie w przedmiocie odpowiedzialno&ci
zawodowej lekarzy przeprowadza dowody na wniosek stron albo z urz$du.
2. Je"eli stwierdzenie okoliczno&ci maj#cych istotne znaczenie dla
rozstrzygni$cia sprawy wymaga wiadomo&ci specjalnych, zasi$ga si$ opinii
bieg!ego lub bieg!ych.
3. W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego obwinionego
powo!uje si$ dwóch bieg!ych lekarzy psychiatrów.
4. Nie stanowi naruszenia tajemnicy lekarskiej sk!adanie przez lekarza
zezna% i wyja&nie% w trakcie post$powania w przedmiocie
odpowiedzialno&ci zawodowej.
Art. 48. Je"eli w post$powaniu w sprawie odpowiedzialno&ci zawodowej &wiadek lub
bieg!y bez usprawiedliwienia nie stawi! si$ na wezwanie rzecznika
odpowiedzialno&ci zawodowej lub na rozpraw$ przed s#dem lekarskim albo
bezpodstawnie odmawia zezna%, rzecznik odpowiedzialno&ci zawodowej lub
s#d lekarski mo"e zwróci( si$ do s#du rejonowego, w!a&ciwego ze wzgl$du
na miejsce zamieszkania osoby wezwanej, o przes!uchanie jej w charakterze
&wiadka lub bieg!ego na wskazane okoliczno&ci. O terminie i miejscu
przes!uchania s#d rejonowy zawiadamia strony, a protokó! z przes!uchania
przesy!a organowi, który zwróci! si$ o przes!uchanie. Czynno&ci powy"szej
dokonuje s#d rejonowy na posiedzeniu. Przepisy rozdzia!u 31 Kodeksu
post$powania stosuje si$.
Art. 49. 1. Obwinionego uwa"a si$ za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie
stwierdzona prawomocnym orzeczeniem s#du lekarskiego.
2. Wszelkie w#tpliwo&ci, których w post$powaniu w przedmiocie
odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy nie da si$ usun#(, nale"y t!umaczy(
na korzy&( obwinionego.
3. Organy prowadz#ce post$powanie w przedmiocie odpowiedzialno&ci
zawodowej lekarzy kszta!tuj# swe przekonanie na swobodnej ocenie
przeprowadzonych dowodów, uwzgl$dniaj#c okoliczno&ci przemawiaj#ce
zarówno na korzy&( jak i na niekorzy&( obwinionego.
Art. 50. 1. Post$powania w przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy nie
wszczyna si$, je"eli:
1) czynu nie pope!niono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniaj#cych
podejrzenie jego pope!nienia,
2) czyn nie zawiera znamion przewinienia zawodowego, o którym mowa w
art. 41 albo przepisy ustawy stanowi#, "e sprawca nie pope!nia
przewinienia zawodowego,
3) obwiniony zmar!,
4) nast#pi!o przedawnienie karalno&ci,
5) post$powanie w przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy co
do tego samego czynu tej samej osoby zosta!o prawomocnie zako%czone
albo wcze&niej wszcz$te toczy si$.
2. Post$powanie w przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy
umarza si$, je"eli wyst#pi# przes!anki wymienione w ust. 1 lub je"eli w toku
post$powania stwierdzono, "e szkodliwo&( czynu jest znikoma.
3. W razie &mierci obwinionego przed uko%czeniem rozpocz$tego
post$powania przed s#dem lekarskim, toczy si$ ono nadal, je"eli w terminie
dwumiesi$cznym od dnia zgonu obwinionego za"#da tego jego ma!"onek,
wst$pny, zst$pny, rodze%stwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu,
osoba pozostaj#ca w stosunku przysposobienia oraz jej ma!"onek, osoba
pozostaj#ca we wspólnym po"yciu. W takim przypadku s#d lekarski mo"e
wyda( tylko orzeczenie uniewinniaj#ce, albo w braku przes!anek dla
wydania tego rodzaju orzeczenia, umarza post$powanie.
Art. 51. 1. Nie mo"na wszcz#( post$powania w przedmiocie odpowiedzialno&ci
zawodowej lekarzy, je"eli od chwili pope!nienia czynu up!yn$!y 3 lata.
2. Bieg przedawnienia do wszcz$cia post$powania przerywa ka"da czynno&(
rzecznika odpowiedzialno&ci zawodowej.
3. Karalno&( przewinienia ustaje, je"eli od czasu jego pope!nienia up!yn$!o 5
lat.
4. Je"eli czyn, o którym mowa w ust. 1 stanowi jednocze&nie przest$pstwo
lub wykroczenie, ustanie odpowiedzialno&ci zawodowej nast$puje nie
wcze&niej ni" ustanie karalno&ci przest$pstwa lub karalno&ci wykroczenia.
Art. 52. 1. W sprawach odpowiedzialno&ci zawodowej cz!onków organów izb
lekarskich, wymienionych w art. 20 pkt 2-5 i w art. 31 pkt 1-3 oraz
zast$pców okr$gowego rzecznika odpowiedzialno&ci zawodowej
post$powanie prowadzi okr$gowy rzecznik odpowiedzialno&ci zawodowej
wyznaczony przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialno&ci Zawodowej.
2. W sprawach odpowiedzialno&ci zawodowej Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialno&ci Zawodowej i jego zast$pców post$powanie prowadzi
okr$gowy rzecznik odpowiedzialno&ci zawodowej wyznaczony przez
Naczelny S#d Lekarski.
Art. 53. 1. Rzecznik odpowiedzialno&ci zawodowej niezw!ocznie po otrzymaniu
informacji wskazuj#cej na mo"liwo&( pope!nienia przewinienia zawodowego
obowi#zany jest wyda( postanowienie o wszcz$ciu b#d' o odmowie
wszcz$cia post$powania wyja&niaj#cego. Postanowienie dor$cza si$ stronom.
2. Je"eli zachodzi potrzeba, mo"na za"#da( uzupe!nienia w okre&lonym
terminie danych zawartych w informacji lub dokona( sprawdzenia faktów w
tym zakresie. W tym wypadku postanowienie o wszcz$ciu albo o odmowie
wszcz$cia post$powania nale"y wyda( najpó'niej w terminie 3 miesi$cy od
dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1.
3. Pokrzywdzonemu przys!uguje za"alenie na postanowienie o odmowie
wszcz$cia post$powania wyja&niaj#cego, a stronom - na postanowienie o
jego umorzeniu. Uprawnionym do z!o"enia za"alenia przys!uguje prawo
przejrzenia akt.
4. Za"alenie wnosi si$ za po&rednictwem okr$gowego rzecznika
odpowiedzialno&ci zawodowej do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialno&ci
Zawodowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu postanowienia.
Je"eli Naczelny Rzecznik Odpowiedzialno&ci Zawodowej nie przychyli si$
do za"alenia, kieruje je do okr$gowego s#du lekarskiego.
5. Je"eli postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wyda! Naczelny Rzecznik
Odpowiedzialno&ci Zawodowej, za"alenie wnosi si$ do Naczelnego S#du
Lekarskiego za po&rednictwem Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialno&ci
Zawodowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu postanowienia.
6. Naczelny S#d Lekarski rozpoznaje za"alenie w sk!adzie trzyosobowym.
7. Uchylaj#c postanowienie o umorzeniu post$powania wyja&niaj#cego albo
odmowie jego wszcz$cia, organ uchylaj#cy postanowienie wskazuje powody
uchylenia, a w miar$ potrzeby tak"e okoliczno&ci, które nale"y wyja&ni(, lub
czynno&ci, które nale"y przeprowadzi(. Wskazania te s# wi#"#ce dla
rzecznika odpowiedzialno&ci zawodowej.
Art. 54. W toku post$powania wyja&niaj#cego rzecznik odpowiedzialno&ci
zawodowej powinien d#"y( do szczegó!owego wyja&nienia sprawy. W tym
celu mo"e przes!uchiwa( pokrzywdzonego i inne osoby w charakterze
&wiadków, powo!ywa( i przes!uchiwa( bieg!ych, przes!ucha( lekarza,
którego dotyczy sprawa w charakterze obwinionego, jak równie"
przeprowadza( inne dowody. Do przes!uchania lekarza w charakterze
obwinionego przepis art. 308 Kodeksu post$powania karnego stosuje si$
odpowiednio.
Art. 55. Je"eli zebrany w post$powaniu wyja&niaj#cym materia! dowodowy wskazuje
na fakt pope!nienia przewinienia zawodowego, rzecznik odpowiedzialno&ci
zawodowej wydaje postanowienie o przedstawieniu lekarzowi zarzutów.
Art. 56. 1. Je"eli post$powanie wyja&niaj#ce nie dostarczy!o podstaw do sporz#dzenia
wniosku o ukaranie, rzecznik odpowiedzialno&ci zawodowej wydaje
postanowienie o umorzeniu post$powania bez konieczno&ci uprzedniego
zaznajomienia obwinionego z materia!ami post$powania wyja&niaj#cego i
bez postanowienia o zamkni$ciu post$powania.
2. Postanowienie o umorzeniu post$powania powinno zawiera( wskazanie
przyczyn umorzenia.
3. Je"eli umorzenie nast$puje po wydaniu postanowienia o przedstawieniu
zarzutów, postanowienie o umorzeniu powinno zawiera( tak"e imi$ i
nazwisko obwinionego oraz okre&lenie zarzucanego mu czynu.
4. Rzecznik odpowiedzialno&ci zawodowej umarzaj#c post$powanie
wyja&niaj#ce z powodu znikomej szkodliwo&ci czynu, mo"e w tre&ci
uzasadnienia udzieli( lekarzowi, którego dotyczy sprawa, pouczenia o
nieprawid!owo&ciach w jego post$powaniu.
Art. 57. 1. Je"eli istniej# podstawy do sporz#dzenia wniosku o ukaranie, rzecznik
odpowiedzialno&ci zawodowej zawiadamia obwinionego i jego obro%ców o
terminie ko%cowego zaznajomienia z materia!ami post$powania
wyja&niaj#cego wraz z pouczeniem o mo"liwo&ci uprzedniego przejrzenia
akt.
2. W terminie 14 dni od daty zaznajomienia obwinionego z materia!ami
post$powania wyja&niaj#cego mo"e on sk!ada( wnioski o uzupe!nienie
post$powania.
3. Termin zaznajomienia obwinionego z materia!ami post$powania powinien
by( tak wyznaczony, aby od dor$czenia zawiadomienia o nim obwinionemu i
jego obro%com up!yn$!o co najmniej 14 dni.
4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego obro%cy nie
wstrzymuje dalszego post$powania.
5. Je"eli nie zachodzi potrzeba uzupe!nienia post$powania wyja&niaj#cego,
rzecznik odpowiedzialno&ci zawodowej wydaje postanowienie o jego
zamkni$ciu.
6. Rzecznik odpowiedzialno&ci zawodowej w terminie 14 dni od dnia
wydania postanowienia o zamkni$ciu post$powania wyja&niaj#cego sk!ada
do s#du lekarskiego wniosek o ukaranie.
Art. 57a. 1. Post$powanie wyja&niaj#ce prowadzone przez okr$gowego rzecznika
odpowiedzialno&ci zawodowej powinno by( zako%czone w ci#gu 6 miesi$cy
od daty uzyskania informacji, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy.
2. W uzasadnionym przypadku Naczelny Rzecznik Odpowiedzialno&ci
Zawodowej mo"e przed!u"y( okres post$powania wyja&niaj#cego na dalszy
czas okre&lony, nie d!u"szy ni" 6 miesi$cy.
3. W przypadku niezako%czenia post$powania wyja&niaj#cego w terminie 1
roku, akta sprawy przekazuje si$ Naczelnemu S#dowi Lekarskiemu, który
mo"e przed!u"y( post$powanie wyja&niaj#ce na dalszy czas okre&lony.
Art. 57b. 1. W przypadku, gdy zebrane w post$powaniu wyja&niaj#cym lub
przeprowadzone przed s#dem dowody wskazuj# z du"ym
prawdopodobie%stwem, "e obwiniony pope!ni! ci$"kie przewinienie
zawodowe, a rodzaj tego przewinienia wskazuje, "e wykonywanie przez
obwinionego zawodu zagra"a bezpiecze%stwu pacjentów lub grozi
pope!nieniem kolejnego przewinienia zawodowego, s#d lekarski mo"e
wyda( postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania
zawodu przez obwinionego na okres do 1 roku.
2. Postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu
s#d lekarski mo"e wyda( z urz$du lub na wniosek rzecznika
odpowiedzialno&ci zawodowej. Jest ono natychmiast wykonalne.
3. Postanowienie s#du lekarskiego o tymczasowym zawieszeniu prawa
wykonywania zawodu niezw!ocznie przekazuje si$ przewodnicz#cemu
w!a&ciwej okr$gowej rady lekarskiej.
4. Je"eli do up!ywu okresu tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania
zawodu w sprawie zawieszonego lekarza nie zapadnie prawomocne
orzeczenie s#du lekarskiego, s#d z urz$du bada zasadno&( dalszego
tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu.
5. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 obwinionemu przys!uguje
za"alenie w terminie 14 dni od dnia jego dor$czenia. Za"alenie wnosi si$ do
Naczelnego S#du Lekarskiego za po&rednictwem okr$gowego s#du
lekarskiego, który wyda! postanowienie. Za"alenie nie wstrzymuje
natychmiastowej wykonalno&ci postanowienia.
Art. 57c. 1. Sprawy w przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy rozpoznaj#
okr$gowe s#dy lekarskie i Naczelny S#d Lekarski.
2. W!a&ciwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji jest okr$gowy s#d
lekarski izby lekarskiej, której obwiniony jest cz!onkiem w chwili wszcz$cia
post$powania.
3. Sprawy przeciwko cz!onkom organów, o których mowa w art. 20 pkt 2-5 i
w art. 31 oraz przeciwko zast$pcom okr$gowego rzecznika
odpowiedzialno&ci zawodowej i zast$pcom Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialno&ci Zawodowej rozpoznaje okr$gowy s#d lekarski wskazany
przez Naczelny S#d Lekarski.
4. Naczelny S#d Lekarski:
1) rozpoznaje odwo!ania od orzecze% okr$gowych s#dów lekarskich,
2) rozpoznaje za"alenia na postanowienie, o którym mowa w art. 57b ust. 2,
3) orzeka o wznowieniu post$powania w przedmiocie odpowiedzialno&ci
zawodowej.
Art. 57d. 1. Post$powanie przed s#dem lekarskim odbywa si$ na rozprawie jawnej.
2. S#d lekarski mo"e wy!#czy( jawno&( rozprawy je"eli jawno&( mog!aby:
1) naruszy( tajemnic$ lekarsk#, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
2) wywo!a( zak!ócenie spokoju publicznego,
3) obra"a( dobre obyczaje,
4) ujawni( okoliczno&ci, które ze wzgl$du na wa"ny interes pa%stwa
powinny by( zachowane w tajemnicy,
5) naruszy( wa"ny interes prywatny.
Art. 57e. 1. Okr$gowy s#d lekarski orzeka w sk!adzie trzyosobowym.
2. Naczelny S#d Lekarski orzeka w sk!adzie pi$cioosobowym.
Art. 57f. Cz!onkowie s#dów lekarskich w zakresie orzekania s# niezawi&li i podlegaj#
tylko ustawom.
Art. 57g. 1. W razie stwierdzenia po rozpocz$ciu przewodu s#dowego okoliczno&ci
wymienionych w art. 50 ust. 1 pkt 3-6 s#d lekarski umarza post$powanie. W
razie jednak ujawnienia okoliczno&ci wymienionych w art. 50 ust. 1 pkt 1 i 2
s#d lekarski wydaje orzeczenie uniewinniaj#ce obwinionego, chyba "e
obwiniony w chwili czynu by! niepoczytalny i wtedy s#d lekarski umarza
post$powanie.
2. W przypadku przewinienia mniejszej wagi s#d lekarski mo"e umorzy(
post$powanie, je"eli orzeczenie wobec obwinionego kary by!oby oczywi&cie
niecelowe ze wzgl$du na rodzaj i wysoko&( kary prawomocnie orzeczonej za
ten sam czyn w innym post$powaniu przewidzianym przez ustawy, a interes
pokrzywdzonego temu si$ nie sprzeciwia.
Art. 57h. 1. S#d lekarski orzeka nast$puj#ce kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) kara pieni$"na,
4) zakaz pe!nienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych
opieki zdrowotnej lub ochrony zdrowia na okres od jednego roku do
pi$ciu lat,
5) ograniczenie zakresu czynno&ci w wykonywaniu zawodu lekarza na
okres od sze&ciu miesi$cy do dwóch lat,
6) zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza na okres od roku do
pi$ciu lat,
7) pozbawienie prawa wykonywania zawodu lekarza.
2. S#d lekarski orzekaj#c kar$ przewidzian# w ust. 1 pkt 5 lub pkt 6 mo"e
dodatkowo orzec kar$ wymienion# w ust. 1 pkt 4.
3. W przypadku orzeczenia kary przewidzianej w ust. 1 pkt 4-7 s#d lekarski
mo"e zarz#dzi( opublikowanie orzeczenia w biuletynie okr$gowej izby
lekarskiej, której obwiniony jest cz!onkiem.
Art. 57i. W post$powaniu w przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy nie
stosuje si$ instytucji kary !#cznej i orzeczenia !#cznego.
Art. 57j. 1. Kar$ pieni$"n# orzeka si$ na cel spo!eczny zwi#zany z ochron# zdrowia w
wysoko&ci od jednokrotnego do dziesi$ciokrotnego minimalnego
wynagrodzenia za prac$ okre&lanego na podstawie odr$bnych przepisów i
obowi#zuj#cego w chwili wydania orzeczenia w pierwszej instancji.
2. Kar$ pieni$"n# orzeka si$ samoistnie albo obok kar wymienionych w art.
57h ust. 1 pkt 4-6.
Art. 57k. Orzekaj#c kar$ ograniczenia zakresu czynno&ci w wykonywaniu zawodu
lekarza s#d lekarski okre&la szczegó!owo czynno&ci, których lekarz nie mo"e
wykonywa(
Art. 57l. 1. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu orzeka si$ w miesi#cach i
latach.
2. Bieg kary rozpoczyna si$ z dniem uprawomocnienia si$ orzeczenia.
3. Na poczet kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu zalicza si$ okres
tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu.
Art. 57m. 1. Og!oszenie orzeczenia s#du lekarskiego jest jawne.
2. Po og!oszeniu orzeczenia przewodnicz#cy sk!adu orzekaj#cego przytacza
ustnie jego g!ówne motywy.
Art. 57n. 1. Orzeczenie s#du lekarskiego zawiera:
1) oznaczenie s#du lekarskiego, który je wyda! oraz s$dziów, rzecznika
odpowiedzialno&ci zawodowej i protokolanta,
2) dat$ oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia,
3) imi$, nazwisko oraz inne dane okre&laj#ce to"samo&( obwinionego,
4) opis i kwalifikacj$ prawna zarzucanego czynu,
5) rozstrzygni$cie w przedmiocie post$powania,
6) postanowienie o kosztach post$powania,
7) rozstrzygni$cie co do kary, a w razie potrzeby co do zaliczenia na jej
poczet tymczasowego zawieszenia w prawie wykonywania zawodu, w
przypadku orzeczenia skazuj#cego.
8) rozstrzygni$cie o kosztach post$powania.
2. Uzasadnienie orzeczenia zawiera:
1) wskazanie jakie fakty s#d lekarski uzna! za udowodnione lub
nieudowodnione, na jakich w tej mierze opar! si$ dowodach i dlaczego
nie uzna! dowodów przeciwnych,
2) wskazanie podstawy prawnej orzeczenia,
3) przytoczenie okoliczno&ci, które s#d lekarski mia! na wzgl$dzie przy
wymiarze kary.
3. W razie ukarania obwinionego ponosi on koszty post$powania, chyba "e
s#d lekarski postanowi inaczej. W razie uniewinnienia obwinionego lub
umorzenia post$powania koszty post$powania ponosi Skarb Pa%stwa.
4. Orzeczenie s#du lekarskiego wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz
pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia odwo!ania s#d lekarski dor$cza
stronom w terminie 30 dni od dnia jego og!oszenia, z zastrze"eniem art. 57s
ust. 2.
5. Obwinionemu przys!uguje za"alenie na rozstrzygni$cie o kosztach
post$powania w terminie 14 dni od dnia dor$czenia orzeczenia. Za"alenie
wnosi si$ do s#du, który wyda! orzeczenie.
Art. 57o. 1. Od orzeczenia okr$gowego s#du lekarskiego stronom przys!uguje
odwo!anie do Naczelnego S#du Lekarskiego w terminie 14 dni od dnia
dor$czenia orzeczenia.
2. Odwo!anie, o którym mowa w ust. 1, wnosi si$ za po&rednictwem s#du,
który wyda! zaskar"one orzeczenie.
3. Cofni$cie odwo!ania przez sk!adaj#c# je stron$ przed rozpocz$ciem
rozprawy odwo!awczej wi#"e Naczelny S#d Lekarski, który pozostawia
odwo!anie bez rozpoznania, o ile nie zachodz# przes!anki z art. 439 § 1 pkt
1-2, 5-10 Kodeksu post$powania karnego.
Art. 57p. 1. Odwo!anie co do winy uwa"a si$ za zwrócone przeciwko ca!o&ci
orzeczenia.
2. Odwo!anie co do kary uwa"a si$ za zwrócone przeciwko ca!o&ci
rozstrzygni$cia o karze.
Art. 57r. 1. Naczelny S#d Lekarski utrzymuje w mocy, uchyla albo zmienia
orzeczenie okr$gowego s#du lekarskiego.
2. Naczelny S#d Lekarski nie mo"e uzna( winnym lub wymierzy( kary
obwinionemu, który zosta! uniewinniony przez okr$gowy s#d lekarski lub co
do którego post$powanie umorzono.
Art. 57s. Je"eli s#d lekarski uzna, i" przyczyn# pope!nienia przez lekarza przewinienia
zawodowego by!o jego niedostateczne przygotowanie zawodowe lub stan
zdrowia, wyst$puje do w!a&ciwej okr$gowej rady lekarskiej z wnioskiem o
przeprowadzenie post$powania przewidzianego w art. 11 lub art. 12 ustawy z
dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Art. 57t. 1. Orzeczenia Naczelnego S#du Lekarskiego ko%cz#ce post$powanie w
przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej s# prawomocne z chwil#
og!oszenia.
2. Orzeczenie Naczelnego S#du Lekarskiego dor$cza si$ stronom wraz z
pisemnym uzasadnieniem w terminie 2 miesi$cy od dnia jego og!oszenia.
Art. 57u. 1. Od prawomocnego orzeczenia s#du lekarskiego ko%cz#cego post$powanie
w przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy stronom, ministrowi
w!a&ciwemu do spraw zdrowia i Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej
przys!uguje odwo!anie do w!a&ciwego ze wzgl$du na miejsce zamieszkania
obwinionego s#du okr$gowego w terminie 2 miesi$cy od dnia dor$czenia
orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Do rozpoznania odwo!ania stosuje si$
przepisy Kodeksu post$powania cywilnego o apelacji.
2. Od orzecze% s#du okr$gowego kasacja nie przys!uguje.
Art. 57w. Post$powanie w przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy
zako%czone prawomocnym orzeczeniem s#du lekarskiego wznawia si$,
je"eli:
1) w zwi#zku z post$powaniem dopuszczono si$ przest$pstwa, a istnieje
uzasadniona podstawa do przyj$cia, "e mog!o to mie( wp!yw na tre&(
orzeczenia,
2) po wydaniu orzeczenia ujawni# si$ nowe fakty lub dowody nie znane
przedtem s#dowi, wskazuj#ce na to, "e:
a) obwiniony nie pope!ni! czynu albo czyn jego nie stanowi!
przewinienia zawodowego lub nie podlega! karze,
b) s#d umorzy! post$powanie b!$dnie przyjmuj#c pope!nienie przez
obwinionego zarzucanego mu czynu.
Art. 57z. Post$powanie s#dowe zako%czone prawomocnym orzeczeniem s#du
lekarskiego mo"na wznowi( w wypadku uchylenia lub istotnej zmiany tre&ci
prawomocnego orzeczenia, z powodu którego zosta!o ono umorzone w trybie
art. 57g ust. 2 ustawy.
Art. 57za. Czyn, o którym mowa w art. 57w pkt 1, musi by( ustalony prawomocnym
wyrokiem skazuj#cym, chyba "e orzeczenie takie nie mo"e zapa&( z powodu
przyczyn wymienionych w art. 17 § 1 pkt 3-11 lub w art. 22 Kodeksu
post$powania karnego.
Art. 57zb. 1. Wznowienie post$powania mo"e nast#pi( na wniosek strony lub z urz$du.
2. Wniosek o wznowienie post$powania na korzy&( obwinionego, z!o"y(
mo"e w razie jego &mierci osoba, o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy.
3. Post$powanie wznawia si$ z urz$du tylko w razie ujawnienia jednego z
uchybie% wymienionych w art. 439 § 1 Kodeksu post$powania karnego.
4. Wznowienie nie mo"e nast#pi( z przyczyn wymienionych w ust. 3, je"eli
by!y one przedmiotem rozpoznania w trybie kasacji.
5. Niedopuszczalne jest wznowienie post$powania z urz$du na niekorzy&(
obwinionego po up!ywie 6 miesi$cy od daty uprawomocnienia si$
orzeczenia.
Art. 57zc. 1. W kwestii wznowienia post$powania zako%czonego prawomocnym
orzeczeniem okr$gowego s#du lekarskiego lub Naczelnego S#du
Lekarskiego orzeka w innym sk!adzie s#d, który wyda! orzeczenie ko%cz#ce
prawomocnie post$powanie.
2. W kwestii wznowienia post$powania s#d orzeka na posiedzeniu bez
udzia!u stron, chyba "e przewodnicz#cy s#du lub s#d postanowi inaczej.
Art. 57zd. Wniosek o wznowienie post$powania powinien by( sporz#dzony i podpisany
przez adwokata. Przepis art. 446 § 2 Kodeksu post$powania karnego stosuje
si$ odpowiednio.
Art. 57ze. 1. Na postanowienie oddalaj#ce wniosek o wznowienie post$powania lub
pozostawiaj#ce go bez rozpoznania przys!uguje za"alenie do Naczelnego
S#du Lekarskiego w terminie 14 dni od dnia dor$czenia postanowienia, z
tym, "e za"alenie na postanowienie Naczelnego S#du Lekarskiego
rozpoznaje ten s#d w innym sk!adzie.
2. Orzekaj#c o wznowieniu post$powania, s#d uchyla zaskar"one orzeczenie
i przekazuje spraw$ w!a&ciwemu s#dowi do ponownego rozpoznania. Od
tego orzeczenia &rodek odwo!awczy nie przys!uguje.
3. Uchylaj#c zaskar"one orzeczenie, s#d mo"e uniewinni( obwinionego,
je"eli nowe fakty lub dowody wskazuj# na to, "e orzeczenie to jest
oczywi&cie nies!uszne, albo te" post$powanie umorzy(.
Art. 57zf. 1. Lekarzowi, który w wyniku wznowienia post$powania w przedmiocie
odpowiedzialno&ci zawodowej lub kasacji zosta! uniewinniony, przys!uguje
odszkodowanie za poniesion# szkod$ oraz zado&(uczynienie za doznan#
krzywd$, na skutek wykonania wzgl$dem niego w ca!o&ci lub w cz$&ci kary,
która zosta!a zmieniona albo uchylona w wyniku wznowienia post$powania
lub kasacji.
2. Roszczenia, o których mowa w ust. 1, przys!uguj# w stosunku do
okr$gowej izby lekarskiej, której obwiniony by! cz!onkiem w momencie
ukarania.
3. W sprawach roszcze%, o których mowa w ust. 1, orzeka s#d powszechny.
4. Roszczenia, o których mowa w ust. 1, ulegaj# przedawnieniu z up!ywem
roku od dnia uprawomocnienia si$ orzeczenia wydanego w wyniku
wznowienia post$powania.
Art. 57zg. Prawomocne orzeczenie s#du lekarskiego okr$gowy s#d lekarski, który
wyda! orzeczenie w I instancji, dor$cza wraz z uzasadnieniem stronom,
ministrowi w!a&ciwemu do spraw zdrowia, przewodnicz#cemu w!a&ciwej
okr$gowej rady lekarskiej i Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej.
Art. 57zh. 1. Lekarz zawieszony w prawie wykonywania zawodu nie mo"e wykonywa(
zawodu w "adnej formie.
2. Prawomocne ukaranie kar# wymienion# w art. 57h ust. 1 pkt 6-7 stanowi
podstaw$ do rozwi#zania bez wypowiedzenia umowy o prac$ albo umowy
cywilnoprawnej, na podstawie której lekarz wykonuje zawód.
3. Po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia s#du lekarskiego, o którym
mowa w ust. 2 przewodnicz#cy w!a&ciwej okr$gowej rady lekarskiej
zawiadamia ukaranego o skre&leniu z rejestru indywidualnych praktyk
lekarskich lub indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich w
wykonaniu orzeczenia s#du.
Art. 57zi. Na wniosek obwinionego lekarza prawomocne orzeczenie uniewinniaj#ce go
w sprawie z zakresu odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy podlega
opublikowaniu w biuletynie okr$gowej izby lekarskiej, której lekarz jest
cz!onkiem, na jej koszt.
Art. 57zj. 1. Naczelna Rada Lekarska prowadzi rejestr ukaranych lekarzy. Rejestr jest
jawny dla osób, które wyka"# interes prawny.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, obejmuje nast$puj#ce dane:
1) numer kolejny,
2) data wpisu,
3) imiona i nazwisko lekarza,
4) data i miejsce urodzenia lekarza,
5) imi$ ojca,
6) imi$ matki,
7) numer prawa wykonywania zawodu,
8) numer rejestru w okr$gowej izbie lekarskiej,
9) oznaczenie orzeczenia,
10) data orzeczenia,
11) nazwa orzekaj#cego s#du,
12) rodzaj orzeczonej kary,
13) data uprawomocnienia orzeczenia,
14) data wykonania kary,
15) data zatarcia,
16) adnotacje o orzeczeniach wydanych w trybie art. 57b.
4. Zatarcie ukarania nast$puje z urz$du:
1) po up!ywie roku od daty uprawomocnienia si$ orzeczenia o ukaraniu kar#
wymienion# w art. 57h ust. 1 pkt 1,
2) po up!ywie 3 lat od daty uprawomocnienia si$ orzeczenia o ukaraniu kar#
wymienion# w art. 57h ust. 1 pkt 2,
3) po up!ywie 3 lat od daty wykonania orzeczenia o ukaraniu kar#
wymienion# w art. 57h ust. 1 pkt. 3-5,
4) po up!ywie 5 lat od daty wykonania orzeczenia o ukaraniu kar#
wymienion# w art. 57h ust. 1 pkt 6, je"eli lekarz nie zostanie w tym
czasie ponownie ukarany lub nie zostanie wszcz$te przeciwko niemu
post$powanie w przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej,
5) z chwil# zatarcia skazania &rodkiem karnym wymierzonym w
post$powaniu karnym, w trybie i na zasadach okre&lonych w odr$bnych
przepisach.
4. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu nie ulega zatarciu.
5. Zatarcie ukarania nast$puje poprzez usuni$cie z rejestru ukaranych lekarzy
wzmianki o ukaraniu.
Art. 57zk. Minister w!a&ciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwo&ci, po zasi$gni$ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej okre&li,
w drodze rozporz#dzenia:
1) regulamin wewn$trznego urz$dowania s#dów lekarskich oraz rzeczników
odpowiedzialno&ci zawodowej,
2) sposób i tryb prowadzenia rejestru ukaranych lekarzy,
3) sposób i tryb wykonania prawomocnych orzecze% s#dów lekarskich,
- kieruj#c si$ potrzeb# respektowania praw uczestników post$powania,
specyfik#, z!o"ono&ci# i czasoch!onno&ci# post$powa% w przedmiocie
odpowiedzialno&ci zawodowej.
Art. 57zl. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do post$powania w przedmiocie
odpowiedzialno&ci zawodowej stosuje si$ odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks post$powania karnego oraz przepisy
rozdzia!ów I-III i art. 53 § 1 i 2 Kodeksu karnego.”;
13) art. 60 otrzymuje brzmienie:
„Art. 60. 1. Naczelna Izba Lekarska oraz Wojskowa Izba Lekarska otrzymuj# z bud"etu
pa%stwa &rodki finansowe na pokrycie kosztów tych czynno&ci okre&lonych w
ustawie, które dotychczas by!y wykonywane przez organy administracji
pa%stwowej.
2. Okr$gowe izby lekarskie otrzymuj# z bud"etów w!a&ciwych wojewodów
&rodki finansowe na pokrycie kosztów tych czynno&ci okre&lonych w ustawie,
które dotychczas by!y wykonywane przez organy administracji pa%stwowej.”;
14) w art. 61a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku, gdy Naczelna Rada Lekarska lub okr$gowa rada lekarska otrzyma
informacje od odpowiednich w!adz lub organizacji pa%stwa cz!onkowskiego Unii
Europejskiej o zdarzeniu, które mo"e mie( wp!yw na wykonywanie przez dan# osob$
zawodu lekarza, podejmuje odpowiednie dzia!ania dla sprawdzenia prawdziwo&ci
tych informacji oraz w zale"no&ci od ustale% podejmie post$powanie, o którym mowa
w art. 41-57zk. W!a&ciwa rada informuje odpowiednie w!adze lub organizacje
pa%stwa cz!onkowskiego Unii Europejskiej, od których pochodzi informacja, o
podj$tych &rodkach w terminie trzech miesi$cy od dnia otrzymania informacji.".

Art. 2
1. Przepisy ustawy stosuje si$ do spraw wszcz$tych i niezako%czonych w dniu wej&cia w
"ycie ustawy prawomocnym orzeczeniem w przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej.
2. Czynno&ci w sprawach, o których mowa w ust. 1, dokonane na podstawie przepisów
dotychczasowych s# skuteczne.
3. Przepisu art. 7 ust. 7 nie stosuje si$ do rzeczników odpowiedzialno&ci, zast$pców
rzeczników odpowiedzialno&ci zawodowej i cz!onków s#dów lekarskich wybranych na
podstawie dotychczasowych przepisów.
4. O podziale maj#tku okr$gowych izb lekarskich likwidowanych w zwi#zku z wej&ciem w
"ycie art. 1 pkt 1 niniejszej ustawy decyduje Krajowy Zjazd Lekarzy.
5. W terminie 3 miesi$cy od dnia wej&cia w "ycie ustawy odb$d# si$ wybory do organów
okr$gowych izb lekarskich powo!anych w zwi#zku z wej&ciem w "ycie art. 1 pkt 1 ustawy.

Art. 3

Ustawa wchodzi w "ycie z dniem ……… z wyj#tkiem przepisu art. 1 pkt 1, który wchodzi w
"ycie z dniem ……………

1
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r.
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. 2005 r. Nr 175, poz.
1461, oraz z 2006 r. Nr 117, poz. 790, Nr 191, poz. 1410 i Nr 202, poz. 1600.
UZASADNIENIE

Obowi#zuj#ce przepisy dotycz#ce odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy powsta!y w latach


1989 – 1990 - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz.
158) oraz rozporz#dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo!ecznej z dnia 26 wrze&nia 1990 r. w
sprawie post$powania w przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy (Dz. U. z 1990 r.
Nr 69, poz. 406). W czasie ich obowi#zywania zmianie uleg!y zasady procedury karnej, na
której oparte jest post$powanie w przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej. Zmianie uleg!y
równie" przepisy dotycz#ce odpowiedzialno&ci zawodowej innych zawodów zaufania
publicznego. Dotychczasowe uregulowania w przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej
lekarzy s# niedoskona!e, nie zapewniaj#c stronom post$powania nale"ytej ochrony ich praw.
Najwa"niejsze cele, które zamierza si$ osi#gn#( poprzez wprowadzenie zmian zawartych w
niniejszym projekcie to:
1. Usuni$cie niezgodno&ci przepisów z roku 1989 i 1990 z obowi#zuj#cymi obecnie zasadami
legislacji. Np. w rozporz#dzeniu Ministra Zdrowia zawarte s# przepisy kszta!tuj#ce prawa
uczestników post$powania, jest rzecz# oczywist#, "e taka regulacja mo"e by( zawarta tylko
w ustawie. W konsekwencji wi$kszo&( materii regulowanej rozporz#dzeniem nale"y
przenie&( do ustawy.
2. Rozszerzenie uprawnie% osób pokrzywdzonych. Obecnie obowi#zuj#ce przepisy
ograniczaj# prawa pokrzywdzonego do z!o"enia skargi i wyst$powania w pierwszej
instancji w roli &wiadka, co jest niezgodne z d#"eniem do rozszerzania uprawnie%
pokrzywdzonych w ka"dym rodzaju post$powania, co znalaz!o odbicie w Kodeksie
post$powania karnego.
3. Wprowadzenie jawno&ci post$powania przed s#dami lekarskimi. Obecnie post$powanie w
przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy jest jawne tylko dla cz!onków
samorz#du lekarzy.
4. Rozszerzenie katalogu kar (obecnie brak kary po&redniej pomi$dzy kar# nagany a
zawieszenia lub odebrania prawa wykonywania zawodu co utrudnia dostosowanie kary do
wagi przewinienia zawodowego).
5. Wprowadzenie mo"liwo&ci odwo!ania od orzecze% s#dów lekarskich do s#du okr$gowego
– wydzia!u karnego (obecnie orzeczenia wydane przez Naczelny S#d Lekarski s#
ostateczne)
Zmiany w cz$&ci ustawy dotycz#cej organizacji samorz#du lekarskiego i praw cz!onków
ograniczaj# czynne i bierne prawo wyborczego w wyniku orzeczenia kary w post$powaniu w
przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej (art. 7). W efekcie jakiekolwiek funkcje w
samorz#dzie b$d# mog!y pe!ni( tylko osoby niekarane, za& w przypadku organów
odpowiedzialno&ci zawodowej - dodatkowo posiadaj#ce do&wiadczenie w wykonywaniu
zawodu i niepe!ni#ce "adnych innych funkcji w organach samorz#du. Art. 12 i 13 porz#dkuj#
zasady wpisywania na list$ cz!onków okr$gowej izby lekarskiej i do rejestru lekarzy oraz
skre&lania z listy i rejestru, mi$dzy innymi w zwi#zku z orzeczeniami s#dów lekarskich.
Projekt przewiduje, "e obszar dzia!ania poszczególnych okr$gowych izb lekarskich pokrywa(
si$ b$dzie z podzia!em administracyjnym kraju na województwa. Siedzibami organów
okr$gowych izb lekarskich b$d# miasta b$d#ce siedzibami wojewodów. W chwili obecnej na
terenie kraju funkcjonuje 22 okr$gowe izby lekarskie, których obszar dzia!ania obejmuje
najcz$&ciej teren kilku województw.

W projekcie przewidziano, i" minister w!a&ciwy do spraw zdrowia b$dzie móg! zaskar"y( do
Naczelnego S#du Administracyjnego sprzeczn# z prawem uchwa!$ Krajowego Zjazdu
Lekarzy, organu okr$gowej izby lekarskiej lub Naczelnej Izby Lekarskiej pod zarzutem
niezgodno&ci z prawem. Zmiana s#du w!a&ciwego do rozpatrywania ww. spraw z S#du
Najwy"szego na Naczelny S#d Administracyjny wynika z faktu, i" ustawa przyznaje
ministrowi w!a&ciwemu ds. zdrowia uprawnienia jedynie do kwestionowania uchwa! pod
k#tem ich legalno&ci. Jednocze&nie nowelizacja przyznaje ministrowi prawo do zaskar"ania
uchwa! Krajowego Zjazdu Lekarzy, którego uchwa!y nie podlega!y dotychczas takiej
kontroli.
Art. 15 !#czy w jednym przepisie obowi#zki cz!onków samorz#du lekarskiego okre&lone
dotychczas w art. 15, 59 i 61. Obowi#zek op!acania sk!adki cz!onkowskiej by! do tej pory
okre&lony tylko domy&lnie poprzez przepisy art. 59 i 61 mówi#cych o 'ród!ach finansowania
samorz#du oraz o &ci#ganiu nale"no&ci za niezap!acone sk!adki.

Zmiany w art. 18 maj# na celu jednoznaczne obj$cie ochron# przed zwolnieniem z pracy
zast$pców rzeczników odpowiedzialno&ci zawodowej, co jest niezb$dne ze wzgl$du na
jednoosobowy charakter organu rzecznika odpowiedzialno&ci zawodowej przewidziany w art.
20 i 31 ustawy. Jest oczywiste, "e dla zachowania niezawis!o&ci zast$pcy rzecznika
prowadz#cy post$powanie wyja&niaj#ce powinni mie( takie same uprawnienia i
zabezpieczenie jak rzecznik. Przyj$to zasad$, "e okr$gowi rzecznicy odpowiedzialno&ci
zawodowej i okr$gowe s#dy lekarskie s# w!a&ciwymi organami do prowadzenia wszystkich
post$powa% w pierwszej instancji. Jedynym wyj#tkiem jest post$powanie wyja&niaj#ce
przej$te przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialno&ci Zawodowej w ramach nadzoru (art.
40).
Zmiana brzmienia ca!ego Rozdzia!u 6 wynika przede wszystkim z potrzeby przeniesienia do
ustawy regulacji zwartych w rozporz#dzeniu, co wymaga zmiany prawie wszystkich
artyku!ów tego rozdzia!u i dodania wielu nowych. Utrzymano ogóln# zasad$ zgodno&ci trybu
post$powania prowadzonego przez organy odpowiedzialno&ci zawodowej z procedur# karn# i
brzmienie wielu artyku!ów jest odpowiednim dostosowaniem przepisów Kodeksu
post$powania karnego. Umieszczenie ich w ustawie niezale"nie od art. 57 mówi#cego o
odpowiednim stosowaniu Kodeksu post$powania karnego jest celowe ze wzgl$du na
g!ównych odbiorców ustawy, którzy nie s# prawnikami i takie u!atwienie pozwoli im pokona(
trudno&ci z interpretacj# przepisów innych ustaw oraz interpretowaniem ich wzajemnych
korelacji.
Art. 44 i 45 zawieraj# bardzo szerok# definicj$ pokrzywdzonego oraz stanowi#, "e jest on
stron# w post$powaniu, ze wszystkimi wynikaj#cymi z tego uprawnieniami. Uregulowanie to
stanowi realizacj$ jednego z najcz$&ciej zg!aszanych postulatów dotycz#cych post$powania w
przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy.
W art. 53 zawarto zasad$ nadzoru s#dowego nad postanowieniami rzeczników
odpowiedzialno&ci zawodowej ko%cz#cymi post$powanie poprzez odmow$ wszcz$cia
post$powania albo umorzenie post$powania. Je"eli zostanie wniesione za"alenie na takie
postanowienie, ostatecznie o zako%czeniu post$powania w tym trybie powinien decydowa(
s#d, analogicznie jak w procedurze karnej. Post$powanie wyja&niaj#ce w sprawach
kierowanych do s#dów lekarskich trwa obecnie &rednio 9 miesi$cy, post$powanie s#dowe
&rednio 7 miesi$cy w ka"dej instancji, ale zdarzaj# si$ przypadki przewlek!o&ci post$powania.
W nowelizacji zawarto przepisy, które usprawni# przebieg post$powania, w szczególno&ci
ustanowiono nadzór Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialno&ci Zawodowej nad
post$powaniem wyja&niaj#cym, prowadzonym przez okr$gowych rzeczników
odpowiedzialno&ci zawodowej, wprowadzono mo"liwo&( przej$cia post$powania, przyznano
stronom post$powania prawo do skargi na przewlek!o&( post$powania (art. 40).
Dotychczasowe przepisy mówi# o zako%czeniu post$powania wyja&niaj#cego w ci#gu 3
miesi$cy, ale jak wskazuj# przytoczone powy"ej dane, jest to termin niemo"liwy do
zachowania, poniewa" organy odpowiedzialno&ci zawodowej nie dysponuj# "adnymi
&rodkami przymusu, a praca w nich jest prac# spo!eczn#, któr# coraz trudniej jest pogodzi( z
rosn#cymi stale obowi#zkami zawodowymi. Dlatego termin zako%czenia post$powania
wyja&niaj#cego okre&lono na 6 miesi$cy (art. 57a) co w po!#czeniu z wymienionymi
przepisami s!u"#cymi poprawie sprawno&ci post$powania powinno umo"liwi( rzeczywiste
zachowanie terminu.

W art. 57d wprowadza si$ jawno&( post$powania przed s#dem lekarskim i okre&la przes!anki
wy!#czenia jawno&ci, które odpowiadaj# przes!ankom wyst$puj#cym w procedurze karnej.
Ten przepis realizuje wielokrotnie zg!aszany postulat jawno&ci post$powania w przedmiocie
odpowiedzialno&ci zawodowej, co z kolei powinno poprawi( zrozumia!o&( zasad
post$powania w&ród pokrzywdzonych i ograniczy( zarzuty kwestionuj#ce obiektywno&(
post$powania. Konsekwentnie temu samemu celowi s!u"y powo!anie s$dziów s#du
powszechnego, jako przewodnicz#cych sk!adów orzekaj#cych w Naczelnym S#dzie
Lekarskim. Obecno&( zawodowego prawnika jest równie" bardzo wa"na ze wzgl$du na
wprowadzenie do post$powania w przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy nowej
strony, czyli pokrzywdzonego i jego pe!nomocników, co znacznie skomplikuje post$powanie
w aspekcie formalnym i proceduralnym. Do&wiadczeni s$dziowie s#dów powszechnych
zapewniaj# zgodno&( z zasadami procedury i szybkie rozpatrywanie wniosków stron, co
powinno bardzo usprawni( post$powanie.

Katalog kar obejmuje 7 pozycji. Do orzekanych dotychczas kar upomnienia, nagany,


zawieszenia i pozbawienia prawa wykonywania zawodu do!#czono kar$ pieni$"n# oraz kary
ograniczaj#ce zakres wykonywanych przez ukaranego lekarza czynno&ci administracyjnych
(zakaz pe!nienia funkcji kierowniczych) lub czynno&ci zawodowych (ograniczenie zakresu
czynno&ci w wykonywaniu zawodu). W ten sposób s#dy lekarskie uzyskuj# znacznie lepsz#
mo"liwo&( dostosowania kary do stopnia zawinienia. Obowi#zuj#cy katalog kar zawiera
bowiem tylko kary o wzgl$dnie niewielkiej dotkliwo&ci (upomnienie i nagana) i kary bardzo
dotkliwe (zawieszenie i pozbawienie prawa wykonywania zawodu), które powinny by(
orzekane w przypadku ci$"kiego naruszenia zasad etyki i zasad wykonywania zawodu.
Dodatkow# mo"liwo&ci# jest zarz#dzenie przez s#d publikacji orzeczenia w biuletynie
okr$gowej izby lekarskiej, której ukarany jest cz!onkiem. Jest to &rodek karny maj#cy za
zadanie napi$tnowanie wysoce nagannego post$powania w &rodowisku, o znacznym stopniu
dolegliwo&ci dla ukaranego lekarza. Jednocze&nie &rodek ten ma s!u"y( informowaniu
&rodowiska o przewinieniach zawodowych i o zasadach orzekania, czyli spe!nia( rol$
edukacyjn# i prewencyjn#.

Zgodnie z zasadami obowi#zuj#cymi w procedurze karnej, w art. 57q podkre&lono zakaz


reformationis in peius. W obowi#zuj#cym od 2003 r. nowym brzmieniu Ustawy z dnia 23
listopada 2002 r. o S#dzie Najwy"szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 z pó'n. zm.) wprowadzono
w Ustawie o izbach lekarskich &rodek odwo!awczy, w postaci apelacji od orzecze%
Naczelnego S#du Lekarskiego zawieszaj#cych prawo wykonywania zawodu lekarza lub
pozbawiaj#cych tego prawa, do w!a&ciwego s#du apelacyjnego - s#du pracy i ubezpiecze%
spo!ecznych. Rozwi#zanie to od pocz#tku by!o uwa"ane za niew!a&ciwe, przede wszystkim z
powodu zmiany trybu post$powania z procedury karnej na procedur$ cywiln#. Dlatego,
wzorem przepisów dotycz#cych odpowiedzialno&ci zawodowej innych zawodów, wprowadza
si$ instytucj$ odwo!ania do w!a&ciwego s#du okr$gowego, która obejmuje wszystkie
orzeczenia s#dów lekarskich i przys!uguje stronom oraz ministrowi w!a&ciwemu do spraw
zdrowia, Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej i Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
W zwi#zku z okre&leniem w ustawie, "e obszar dzia!ania poszczególnych okr$gowych izb
lekarskich pokrywa si$ z podzia!em administracyjnym kraju na województwa zmianie uleg!o
brzmienie art. 60 ustawy. Nowelizacja przewiduje, "e &rodki na pokrycie kosztów czynno&ci
okre&lonych w ustawie, które dotychczas by!y wykonywane przez organy administracji
pa%stwowej b$d# z bud"etu pa%stwa przekazywane jedynie na rzecz Naczelnej oraz
Wojskowej Izby Lekarskiej. Okr$gowe izby lekarskie zgodnie z projektem otrzymywa( b$d#
&rodki na ww. cele z bud"etów w!a&ciwych wojewodów.

Projekt nie powoduje dodatkowych kosztów dla bud"etu pa%stwa. W roku 2006 na realizacj$
zada% z zakresu odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy w bud"ecie Pa%stwa zarezerwowana
by!a kwota 1 502 233 z! co stanowi!o 62,33% ca!ej dotacji przekazanej na rzecz samorz#du
lekarzy, tj. 2 410 000 z! (na rok 2007 w bud"ecie pa%stwa wysoko&( dotacji dla samorz#du
lekarskiego okre&lona zosta!a w tej samej wysoko&ci).

Projekt nie jest obj$ty zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej


Warszawa, 31 grudnia 2007 roku
BAS-WAEM-505/07

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia
w sprawie zgodno!ci poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach
lekarskich (przedstawiciel wnioskodawców: pose" Boles"aw Piecha)
z prawem Unii Europejskiej
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa!y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r.,
Nr 23, poz. 398 z pó'n. zm.) sporz#dza si$ nast$puj#c# opini$:

1. Przedmiot projektu ustawy


Projekt zmierza do zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach
lekarskich (Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz. 158, ze zm.; dalej: ustawa). W czasie
obowi#zywania ustawy zmianie uleg!y zasady procedury karnej, na której oparte
jest post$powanie w przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej. Projekt ma na
celu dostosowanie przepisów dotycz#cych odpowiedzialno&ci zawodowej
lekarzy zawartych w ustawie oraz rozporz#dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Spo!ecznej z dnia 26 wrze&nia 1990 r. w sprawie post$powania w przedmiocie
odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy (Dz. U. z 1990 r. Nr 69, poz. 406; dalej:
rozporz#dzenie) do procedury karnej oraz obowi#zuj#cych zasad legislacji.
Rozporz#dzenie zawiera m. in. przepisy kszta!tuj#ce prawa uczestników
post$powania. Taka regulacja, zgodnie z Konstytucj# RP, mo"e by( zawarta
jedynie w ustawie. W konsekwencji projekt przenosi wi$kszo&( materii
regulowanej w rozporz#dzeniu do ustawy. Do celów projektu nale"y równie"
rozszerzenie uprawnie% osób pokrzywdzonych, wprowadzenie jawno&ci
post$powania przed s#dami lekarskimi, rozszerzenie katalogu kar co u!atwi
dostosowanie kary do przewinienia zawodowego oraz wprowadzenie
mo"liwo&ci odwo!a% od orzecze% s#dów lekarskich do s#du okr$gowego –
wydzia!u karnego.
Wnioskodawcy proponuj# ograniczenie czynnego i biernego prawa
wyborczego w wyborach do organów samorz#du lekarskiego w wyniku
orzeczenia kary w post$powaniu w przedmiocie odpowiedzialno&ci zawodowej.
Projekt porz#dkuje równie" zasady wpisywanie i skre&lania z listy cz!onków
okr$gowej izby lekarskiej. Wa"n# zmian# jest równie" dostosowanie obszarów
dzia!ania okr$gowych izb lekarskich do podzia!u administracyjnego kraju na
województwa. Co za tym idzie projekt zmienia zasady finansowania izb
lekarskich. )rodki na pokrycie kosztów czynno&ci okre&lonych w ustawie b$d#
z bud"etu pa%stwa przekazywane jedynie na rzecz Naczelnej i Wojskowej Izby
Lekarskiej. Okr$gowe izby lekarskie zgodnie z projektem b$d# otrzymywa(
&rodki na ww. cele z bud"etów w!a&ciwych województw.
Projekt przewiduje równie", "e minister w!a&ciwy do spraw zdrowia
b$dzie móg! zaskar"y( do Naczelnego S#du Administracyjnego (dotychczas
ustawa przewiduje zaskar"enie do S#du Najwy"szego) uchwa!$ Krajowego
Zjazdu Lekarzy, organu okr$gowej izby lekarskiej lub Naczelnej Izby
Lekarskiej pod zarzutem niezgodno&ci z prawem.
Proponowana w projekcie zmiana brzmienia ca!ego Rozdzia!u 6 ustawy
wynika z potrzeby przeniesienia do ustawy regulacji zawartych
w rozporz#dzeniu. Wiele artyku!ów projektowanego rozdzia!u jest odpowiednim
dostosowaniem przepisów ustawy z dnia 6 czerwca - Kodeks Post$powania
Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555, ze zm.). Projektowany rozdzia! 6
zawiera równie" przepisy rozszerzaj#ce katalog kar orzekanych przez s#dy
lekarskie o nowe kary oraz przepisy wprowadzaj#ce jawno&( post$powania
przed s#dami lekarskimi i okre&laj#ce przes!anki wy!#czenia jawno&ci.
Istotn# zmian# jest te" rozszerzenie definicji pokrzywdzonego
i ustanowienie zasady, "e pokrzywdzony jest stron# post$powania, ze
wszystkimi wynikaj#cymi z tego uprawnieniami.
Projekt nie okre&la daty wej&cia w "ycie ustawy.

2. Stan prawa wspólnotowego w materii obj#tej projektem


Materie, których dotyczy projekt, pozostaj# poza zakresem regulacji
prawa Unii Europejskiej.

3. Analiza przepisów projektu pod k$tem ustalonego stanu prawa


wspólnotowego.
Projekt nie reguluje kwestii obj$tych zakresem prawa Unii Europejskiej.

4. Konkluzje
Projekt reguluje kwestie nieobj$te zakresem prawa Unii Europejskiej.

Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego


Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Micha! Królikowski

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, izby lekarskie

2
Warszawa, 31 grudnia 2007 roku
BAS-WAEM-506/07

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia
w sprawie w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie
ustawy o izbach lekarskich (przedstawiciel wnioskodawców: pose" Boles"aw
Piecha) jest projektem ustawy wykonuj$cej prawo Unii Europejskiej

Projekt zmierza do zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach


lekarskich (Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz. 158, ze zm.; dalej: ustawa). Projekt ma
na celu dostosowanie przepisów dotycz#cych odpowiedzialno&ci zawodowej
lekarzy zawartych w ustawie oraz rozporz#dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Spo!ecznej z dnia 26 wrze&nia 1990 r. w sprawie post$powania w przedmiocie
odpowiedzialno&ci zawodowej lekarzy (Dz. U. z 1990 r. Nr 69, poz. 406; dalej:
rozporz#dzenie) do procedury karnej oraz obowi#zuj#cych zasad legislacji. Do
celów projektu nale"y równie" rozszerzenie uprawnie% osób pokrzywdzonych,
wprowadzenie jawno&ci post$powania przed s#dami lekarskimi, rozszerzenie
katalogu kar co u!atwi dostosowanie kary do przewinienia zawodowego oraz
wprowadzenie mo"liwo&ci odwo!a% od orzecze% s#dów lekarskich do s#du
okr$gowego – wydzia!u karnego.
Projekt nie zawiera przepisów maj#cych na celu wykonanie prawa Unii
Europejskiej.

Projekt nie jest projektem ustawy wykonuj#cej prawo Unii Europejskiej.

Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego


Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Micha! Królikowski

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, izby lekarskie