You are on page 1of 6

Druk nr 211

Warszawa, 7 lutego 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Marsza!ek Senatu

Szanowny Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza!ku

Zgodnie z art. 121 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt


przekaza" Panu Marsza!kowi do rozpatrzenia przez Sejm podj#te przez Senat na
5. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r. uchwa!y:
- w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,
!" w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

!" w sprawie ustawy o zmianie ustawy


o uruchamianiu !rodków pochodz"cych
z bud#etu Unii Europejskiej przeznaczonych
na finansowanie wspólnej polityki rolnej,
!" w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych,
!" w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowo$ci,
!" w sprawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
pa%stwach cz!onkowskich Unii Europejskiej.

Jednocze$nie pragn# powiadomi" Pana Marsza!ka, &e Senat na tym samym


posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r. po rozpatrzeniu:
!" ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych,
!" ustawy z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich,
!" ustawy z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii
i izbach lekarsko – weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierz't,
!" ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r. o przenoszeniu praw emerytalnych urz#dników
Wspólnot Europejskich,
!" ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii (wi#tokrzyskiej
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,
!" ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania
Fizycznego w Katowicach,
!" ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie
nazwy „Warszawski Uniwersytet Medyczny”,
!" ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa
Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny w Lublinie”,
!" ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Bia!ymstoku
nazwy „Uniwersytet Medyczny w Bia!ymstoku”,

przyj'! te ustawy bez poprawek.

(-) Bogdan Borusewicz


UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lutego 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu !rodków pochodz"cych


z bud#etu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie
wspólnej polityki rolnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 stycznia


2008 r. ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu !rodków pochodz"cych z bud#etu Unii
Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, wprowadza do jej
tekstu nast$puj"ce poprawki:

1) w art. 1 w pkt 4:
a) w art. 10a w ust. 1 i 2 po wyrazie "jednostki" dodaje si$ wyrazy "samorz"du
terytorialnego",
b) w art. 10b:
- w ust. 1 po wyrazach "Je#eli jednostka" dodaje si$ wyrazy "samorz"du
terytorialnego, o której mowa w art. 10a ust. 1,",
- w ust. 2 po wyrazie "jednostce" dodaje si$ wyrazy "samorz"du terytorialnego";

2) w art. 1 w pkt 4, w art. 10a w ust. 1 skre!la si$ wyrazy "z zastrze#eniem ust. 2,";

3) w art. 1 w pkt 4, w art. 10a w ust. 2 po wyrazie "otrzyma%" dodaje si$ wyraz "równie#";

4) w art. 1 w pkt 4, w art. 10a w ust. 3 wyrazy "tych zada&" zast$puje si$ wyrazami "zada&,
o których mowa w ust. 1 i 2,";

5) w art. 1 w pkt 4, w art. 10a:


a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. 'rodki dotacji, o której mowa w ust. 3, s" przekazywane jednostce samorz"du
terytorialnego, o której mowa w ust. 1, na podstawie przekazanych wła!ciwemu
dysponentowi harmonogramów płatno!ci wynikaj"cych z zawartych umów lub
wydanych decyzji o przyznaniu pomocy lub zatwierdzonych przez wła!ciwy
podmiot wniosków o przyznanie pomocy, z zastrze#eniem ust. 4c.",
-2-

b) dodaje si$ ust. 4a-4c w brzmieniu:


"4a. Jednostka samorz"du terytorialnego, o której mowa w ust. 1, dokonuje zwrotu
!rodków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, na rachunek dochodów wła!ciwego
dysponenta, ze !rodków otrzymanych z agencji płatniczej tytułem refundacji
kosztów kwalifikowalnych ze !rodków EFRROW, w terminie 7 dni roboczych od
daty otrzymania tych !rodków.
4b. Je#eli jednostka samorz"du terytorialnego, o której mowa w ust. 1, nie otrzyma
refundacji, o której mowa w ust. 4a, z przyczyn le#"cych po stronie tej jednostki,
dokonuje ona zwrotu !rodków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w wysoko!ci
niezrefundowanej, z wydatków bud#etu tej jednostki przeznaczonych na realizacj$
jej zada& własnych, w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie
wypłaty !rodków z tytułu tej pomocy.
4c. W przypadku operacji prowadzonych w ramach pomocy technicznej oraz
działania: poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi"zanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i le!nictwa przez scalanie gruntów i gospodarowanie
rolniczymi zasobami wodnymi, !rodki dotacji, o których mowa w ust. 3, zwi"zane
z realizacj" projektu, mog" zosta% przekazane na rzecz wnioskodawcy przed
zawarciem umowy lub wydaniem decyzji o przyznaniu pomocy na podstawie
porozumienia zawartego z wła!ciwym wojewod".",
c) w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 4 pkt 4" zast$puje si$ wyrazami
"ust. 4c";

6) w art. 1 pkt 4, w art. 10a w ust. 5 w pkt 4 po wyrazie "realizacji" dodaje si$ wyraz
"operacji";

7) w art. 1 w pkt 4, w art. 10e w ust. 2 wyrazy "na skutek" zast$puje si$ wyrazem "z".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
-3-

UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r. Senat rozpatrzył ustaw$ o zmianie ustawy o


uruchamianiu !rodków pochodz"cych z bud#etu Unii Europejskiej przeznaczonych na
finansowanie wspólnej polityki rolnej i uchwalił do niej 7 poprawek.

Poprawki nr 1, 5 i 7 eliminuj" w"tpliwo!ci interpretacyjne w zakresie podmiotów


uprawnionych do otrzymania !rodków z bud#etu pa&stwa na wyprzedzaj"ce finansowanie
kosztów kwalifikowalnych, dostosowuj" tak#e zmieniane przepisy do zasad techniki
prawodawczej oraz ujednolicaj" terminologi$ ustawy.
Maj"c na wzgl$dzie, #e dodawany art.10a ust. 3 stanowi o dotacjach celowych,
o których mowa w art. 108 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
przesadzaj"c tym samym stosowanie przepisów tej ustawy w odniesieniu do dotacji, Senat
uznał, #e nie ma potrzeby powtarza% w ust. 4 tego artykułu, #e przepisy ustawy o finansach
publicznych stosuje si$. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (zwanych dalej "ZTP")
w ustawie nie zamieszcza si$ przepisów nakazuj"cych stosowanie innych aktów
normatywnych (§4 ust. 4 ZTP). Nie budzi w"tpliwo!ci fakt, #e w odniesieniu do dotacji
celowych podstawowym aktem jest ustawa o finansach publicznych, i #e w tej ustawie
sformułowano ogólne zasady dotycz"ce udzielania takich dotacji.
ZTP stanowi" równie#, #e podstawow" jednostk" redakcyjn" ustawy jest artykuł
obejmuj"cy swym zakresem samodzieln" my!l (§ 54 ZTP). Ka#d" samodzieln" my!l ujmuje
si$ w odr$bny artykuł. Je#eli samodzieln" my!l wyra#a zespół zda& dokonuje si$ podziału
artykułu na ust$py (§ 55 ZTP). Podziału takiego dokonuje si$ równie# w przypadku, gdy
mi$dzy zdaniami wyra#aj"cymi samodzielne my!li wyst$puj" powi"zania tre!ciowe, ale tre!%
#adnego z nich nie jest na tyle istotna, aby wydzieli% j" w odr$bny artykuł. Analizuj"c tre!%
dodawanego art. 10a ust. 4 nie budzi w"tpliwo!ci fakt, #e ka#dy z punktów w obr$bie tego
ust$pu stanowi samodzieln" my!l i wobec tego powinien by% uj$ty w odr$bn" jednostk$
redakcyjn". Maj"c powy#sze na uwadze, Senat dokonał podziału dotychczasowego ust. 4 na
jednostki redakcyjne.
W zwi"zku z brzmieniem dodawanego art. 10a ust. 4, pojawiła si$ równie#
w"tpliwo!%, jaki jest zakres okre!lenia "jednostka, o której mowa w ust. 1", w szczególno!ci,
czy okre!leniem tym obj$te b$d" samorz"dy województw (aktualne brzmienie art. 10a ust. 1
sugeruje wył"czenie samorz"dów województw). Senat stan"ł na stanowisku, #e zakres tego
okre!lenia obejmuje równie# samorz"dy województw realizuj"ce zadania, o których mowa w
-4-

dodawanym art. 10a ust. 1, i w zwi"zku z tym dokonał stosownych zmian zarówno w art. 10a,
jak i w art. 10b. Poprawki Senatu wskazuj" jednoznacznie, #e zmieniane przepisy stanowi" o
jednostkach samorz"du terytorialnego, a wi$c tak#e o samorz"dach województw.
Ponadto w zwi"zku z dodawanym art. 10a ust. 4 pkt 2 pojawiło si$ pytanie, dlaczego
w przepisie tym mowa jest o wydatkach kwalifikowalnych, a nie jak we wszystkich innych
przepisach ustawy o kosztach kwalifikowalnych. Zdaniem Senatu, brak jest w tym zakresie
konsekwencji terminologicznej. Podobnie dodawany art. 10a ust. 4 pkt 3 wymagał poprawek
u!ci!laj"cych (konsekwentnie zmieniono równie# dodawany art. 10e ust. 2).

Wprowadzaj"c poprawki nr 2 i 3 wzi$to pod uwag$ konieczno!% wyeliminowania


w"tpliwo!ci interpretacyjnych dotycz"cych przedmiotu pomocy. Analiza tre!ci dodawanych
art. 10a ust. 1 i 2 oraz art. 10b ust. 2 rodziła w"tpliwo!ci, jak nale#y rozumie% zastosowane w
art. 10a ust. 1 sformułowanie "z zastrze#eniem ust. 2" - czy celem ustawodawcy jest
ograniczenie zakresu wyprzedzaj"cego finansowania, czy wr$cz odwrotnie rozszerzenie tego
zakresu. Senat uznał, #e dodawany art. 10a ust. 2 rozszerza zakres ust. 1 tego artykułu.

Maj"c na uwadze nale#yt" precyzj$ j$zyka prawnego Senat uznał za konieczne


u!ci!lenie o jakich zadaniach stanowi dodawany art. 10a ust. 3. Zastosowanie w ust. 3
odesłania do art. 10a ust. 1 i 2 zapewni spójno!% regulowanej problematyki (poprawka nr 4).

Senat uznał równie#, #e dla zapewnienia dostatecznej precyzji j$zyka prawnego


wskazane b$dzie u!ci!lenie, #e dodawany przepis art. 10a ust. 5 pkt 4 stanowi o trybie
kontroli realizacji operacji (poprawka nr 6).