You are on page 1of 177

Druk nr 217

Warszawa, 30 stycznia 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 10-183-07

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia


2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o odpadach wydobywczych wraz z


projektami aktów wykonawczych.

W za!"czeniu przedstawiam tak#e opini$ dotycz"c" zgodno%ci


proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocze%nie uprzejmie informuj$, #e do prezentowania stanowiska Rz"du
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta! upowa#niony Minister
&rodowiska.

(-) Donald Tusk


Projekt

USTAWA

z dnia

o odpadach wydobywczych 1)

Rozdzia! 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa, maj"c na celu zapobieganie powstawaniu w prze-


my#le wydobywczym odpadów wydobywczych, ograniczanie ich niekorzystnego
wp!ywu na #rodowisko oraz $ycie i zdrowie ludzi, okre#la:

1) zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz


niezanieczyszczon" gleb";

2) zasady prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpa-


dów wydobywczych;

3) procedury zwi"zane z uzyskiwaniem zezwole% i pozwo-


le% zwi"zanych z gospodark" odpadami wydobywczy-
mi;

4) procedury zwi"zane z zapobieganiem powa$nym wy-


padkom w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych kategorii A.

2. W sprawach dotycz"cych sk!adowania odpadów wydobyw-


czych w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, stosuje si&
przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z pó'n. zm. 2)).
3. W sprawach dotycz"cych post&powania z odpadami wydo-
bywczymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje si& przepisy ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88,
poz. 587) z wy!"czeniem rozdzia!u 7.

4. W sprawach dotycz"cych post&powania z odpadami wydo-


bywczymi b&d"cymi odpadami promieniotwórczymi stosuje si& przepisy ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276).

Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje si& do:

1) odpadów powsta!ych w wyniku poszukiwania, rozpo-


znawania i wydobywania kopalin ze z!ó$ oraz ich maga-
zynowania i przeróbki, które nie s" bezpo#rednio zwi"-
zane z tymi dzia!aniami;

2) odpadów pochodz"cych z poszukiwania, rozpoznawa-


nia i wydobywania kopalin ze z!ó$ oraz ich magazyno-
wania i przeróbki z obszarów morskich Rzeczypospolitej
Polskiej;

3) wt!aczania wód do górotworu w rozumieniu ustawy


z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

2. Do odpadów wydobywczych oboj&tnych oraz niezanie-


czyszczonej gleby pochodz"cych z poszukiwania, rozpoznawania i wydobywa-
nia kopalin ze z!ó$ oraz ich magazynowania i przeróbki oraz do odpadów po-
chodz"cych z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu nie maj" zasto-
sowania przepisy art. 11 ust. 4 i 5, art. 14-23, art. 27 ust. 2, art. 28-32
i art. 51, chyba $e s" one sk!adowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych kategorii A.

3. Do odpadów wydobywczych innych ni$ niebezpieczne


i oboj&tne nie maj" zastosowania przepisy art. 11 ust. 4 i 5, art. 28, art. 31
ust. 4-8 oraz art. 51, chyba $e s" one sk!adowane w obiekcie unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych kategorii A.

2
4. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska mo$e okre#li(,
w drodze rozporz"dzenia, szczegó!owe kryteria wyznaczania odpadów wydo-
bywczych innych ni$ niebezpieczne i oboj&tne, w przypadku sk!adowania któ-
rych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie maj" zastoso-
wania przepisy art. 27 ust. 2 oraz art. 32, kieruj"c si& w!a#ciwo#ciami fizycznymi
i chemicznymi odpadów wydobywczych oraz mo$liwo#ci" wyst"pienia powa$-
nego wypadku.

Art. 3. 1. U$yte w ustawie okre#lenia oznaczaj":

1) cyjanek dysocjuj"cy w s!abym kwasie – cyjanek i zwi"z-


ki cyjanku, które ulegaj" dysocjacji w s!abym kwasie
o okre#lonym pH;

2) ha!da – obiekt przeznaczony do sk!adowania sta!ych


odpadów wydobywczych na powierzchni ziemi;

3) kopalina – kopalina w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia


4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, z wy!"-
czeniem solanek, wód leczniczych i termalnych;

4) niezanieczyszczona gleba – gleb&, która zosta!a usu-


ni&ta z górnej warstwy powierzchni ziemi w trakcie dzia-
!alno#ci wydobywczej i która nie przekracza standardów
jako#ci gleby i ziemi, o których mowa w art. 105 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z pó'n. zm. 3));

5) obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych –


obiekt przeznaczony do sk!adowania odpadów wydo-
bywczych w formie sta!ej, ciek!ej, w roztworze lub za-
wiesinie, w tym tamy, ha!dy i stawy osadowe; za obiekty
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie uznaje
si& wyrobisk górniczych wype!nianych odpadami wydo-
bywczymi w celach rekultywacyjnych i technologicz-
nych;

3
6) odpady przeróbcze – odpady wydobywcze w formie sta-
!ej lub szlamu, które pozostaj" po przeróbce kopalin,
przeprowadzonej w drodze procesów mechanicznych,
fizycznych, biologicznych, termicznych lub chemicz-
nych, a tak$e po!"czenia z tych procesów;

7) odpady wydobywcze – odpady pochodz"ce z poszuki-


wania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i maga-
zynowania kopalin ze z!ó$;

8) powa$ny wypadek – zdarzenie w miejscu prowadzenia


dzia!alno#ci podczas gospodarowania odpadami wydo-
bywczymi w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych, prowadz"ce do natychmiastowego lub wy-
st&puj"cego po pewnym czasie niekorzystnego wp!ywu
na #rodowisko lub zdrowie i $ycie ludzi, w miejscu pro-
wadzenia dzia!alno#ci lub poza nim;

9) przemys! wydobywczy – podmiot i przedsi&biorstwo,


które prowadzi dzia!alno#( polegaj"c" na odkrywko-
wym, podziemnym lub otworowym wydobywaniu kopa-
lin ze z!ó$, w celach gospodarczych, w tym na ich prze-
róbce;

10) przeróbka – procesy mechaniczne, fizyczne, biologicz-


ne, termiczne i chemiczne, a tak$e po!"czenie tych pro-
cesów, którym s" poddane wydobyte kopaliny, prowa-
dzone w celu przygotowania ich do wykorzystania,
w tym zmiana ich obj&to#ci, klasyfikacja, rozdzielanie
i !ugowanie, a tak$e ponowna przeróbka poprzednio od-
rzuconych odpadów, z wy!"czeniem procesów wytapia-
nia, produkcyjnych procesów termicznych (innych ni$
wypalanie wapienia) i procesów metalurgicznych;

11) rekultywacja terenu – zagospodarowanie terenu, na któ-


ry mia! wp!yw obiekt unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych, zgodnie z faktycznym wykorzystaniem tego

4
terenu, chyba $e inna funkcja tego terenu wynika z pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, wraz z przywró-
ceniem stanu jako#ciowego gleby i ziemi do poziomu
wymaganego standardami jako#ci gleby i ziemi;

12) staw osadowy – obiekt przeznaczony do sk!adowania


drobnoziarnistych odpadów wydobywczych, w tym po-
wsta!ych w wyniku przeróbki, wraz ze zmieniaj"c" si&
ilo#ci" wody technologicznej, która pochodzi z przeróbki
kopalin ze z!ó$, oraz z oczyszczania wody technolo-
gicznej;

13) tama – obiekt budowlany przeznaczony do zatrzymania


lub zamkni&cia wody technologicznej lub odpadów wy-
dobywczych w stawie osadowym;

14) zainteresowana spo!eczno#( – cz&#( spo!ecze%stwa,


która jest lub mo$e by( dotkni&ta skutkami lub ma inte-
res w procesie wydawania zezwolenia na prowadzenie
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub
w procesie ustalania procedur zwi"zanych z zapobie-
ganiem powa$nym wypadkom w obiektach unieszkodli-
wiania odpadów kategorii A; do organizacji pozarz"do-
wych ma zastosowanie przepis art. 31 Kodeksu post&-
powania administracyjnego.

2. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska mo$e okre#li(,


w drodze rozporz"dzenia, szczegó!owe kryteria zaliczania odpadów wydobyw-
czych do odpadów oboj&tnych, kieruj"c si& w!a#ciwo#ciami fizycznymi, che-
micznymi i biologicznymi, w szczególno#ci rozpuszczalno#ci", palno#ci", bio-
degradacj", zdolno#ci" do wymywania, zawarto#ci" zanieczyszcze% w odpa-
dach wydobywczych oraz negatywnym oddzia!ywaniem na #rodowisko wód
odciekowych z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z uwzgl&d-
nieniem ich potencjalnego zagro$enia dla jako#ci wód powierzchniowych lub
podziemnych.

5
Rozdzia! 2

Zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi

Art. 4. 1. Wytwórca odpadów wydobywczych jest obowi"zany do sto-


sowania takich sposobów poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, prze-
róbki i magazynowania, które zapobiegaj" powstawaniu odpadów wydobyw-
czych lub pozwalaj" utrzyma( na mo$liwym najni$szym poziomie ich ilo#(, jak
równie$ ograniczaj" negatywne oddzia!ywanie na #rodowisko lub zagro$enie
$ycia i zdrowia ludzi, przy uwzgl&dnieniu najlepszych dost&pnych technik lub
technologii, o których mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony #rodowiska.

2. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowi"zany do


ograniczania negatywnego oddzia!ywania na #rodowisko odpadów wydobyw-
czych lub zagro$enia $ycia i zdrowia ludzi, przy uwzgl&dnieniu najlepszych do-
st&pnych technik lub technologii, o których mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska.

3. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowi"zany


w pierwszej kolejno#ci do poddania ich odzyskowi, a je$eli z przyczyn technolo-
gicznych jest on niemo$liwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekonomicz-
nych, do ich unieszkodliwienia zgodnie z wymaganiami ochrony #rodowiska lub
programem gospodarowania odpadami wydobywczymi, przy uwzgl&dnieniu
najlepszych dost&pnych technik lub technologii, o których mowa w art. 3 pkt 10
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska.

4. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowi"zany do


przekazania odpadów wydobywczych, które z przyczyn technologicznych lub
ekonomicznych, nie mog" by( poddane odzyskowi, do najbli$ej po!o$onych
miejsc, w których mog" by( poddane unieszkodliwieniu, w szczególno#ci do
obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, przy uwzgl&dnieniu naj-
lepszych dost&pnych technik lub technologii, o których mowa w art. 3 pkt 10
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska.

6
5. Je$eli s" spe!nione wymagania, o których mowa
w ust. 1-4, marsza!ek województwa mo$e odst"pi( od wymaga% przepisów
ustawy w odniesieniu do:

1) sk!adowania odpadów wydobywczych innych ni$ nie-


bezpieczne, pochodz"cych z poszukiwania kopalin,
z wy!"czeniem ropy naftowej, soli kamiennej, soli pota-
sowo-magnezowych oraz soli strontu, lub

2) sk!adowania niezanieczyszczonej gleby i odpadów po-


chodz"cych z wydobycia, przeróbki i magazynowania
torfu.

Art. 5. 1. Wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodli-


wiania odpadów wydobywczych wymaga przeprowadzenia post&powania
w sprawie oceny oddzia!ywania na #rodowisko.

2. Do odpadów wydobywczych innych ni$ niebezpieczne


i oboj&tne nie maj" zastosowania przepisy art. 61 i art. 270 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska, chyba $e s" one sk!adowane
w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A.

Art. 6. 1. Obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dzieli


si& na:

1) obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych ka-


tegorii A, je$eli:

a) brak dzia!ania lub niew!a#ciwe dzia!anie mog!oby


spowodowa( powa$ny wypadek,

b) sk!adowane s" w nim odpady niebezpieczne,

c) sk!adowane w nim odpady wydobywcze zawieraj"


substancje lub preparaty niebezpieczne;

2) pozosta!e obiekty unieszkodliwiania odpadów wydo-


bywczych.

7
2. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska okre#li, w drodze
rozporz"dzenia, szczegó!owe kryteria klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych decyduj"ce o zaliczeniu obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych do kategorii A, kieruj"c si& wp!ywem obiektu uniesz-
kodliwiania odpadów wydobywczych na #rodowisko oraz mo$liwo#ci" wyst"-
pienia powa$nego wypadku.

3. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska mo$e okre#li(,


w drodze rozporz"dzenia, normy zharmonizowane odnosz"ce si& do metod
pobierania próbek i przeprowadzania analiz niezb&dnych dla technicznego wy-
konywania niniejszej ustawy, bior"c pod uwag& przepisy prawa wspólnotowego
w tym zakresie.

Art. 7. 1. Odpady wydobywcze niebezpieczne po ich wytworzeniu


powinny by( niezw!ocznie poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu, w tym
sk!adowaniu w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Dopuszcza si& magazynowanie odpadów wydobywczych


niebezpiecznych wytworzonych niespodziewanie przez okres nie d!u$szy ni$
6 miesi&cy.

3. Dopuszcza si& magazynowanie odpadów wydobywczych


innych ni$ niebezpieczne i oboj&tne przez okres nie d!u$szy ni$ 1 rok.

4. Dopuszcza si& magazynowanie niezanieczyszczonej gleby,


odpadów wydobywczych innych ni$ niebezpieczne wytworzonych w czasie prac
poszukiwawczych, odpadów pochodz"cych z wydobywania, przeróbki i maga-
zynowania torfu oraz odpadów wydobywczych oboj&tnych przez okres nie d!u$-
szy ni$ 3 lata.

5. Po up!ywie okresów, o których mowa w ust. 2-4, posiadacz


odpadów wydobywczych jest obowi"zany podda( odpady wydobywcze odzy-
skowi lub unieszkodliwieniu, w tym sk!adowaniu w obiekcie unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych.

8
Art. 8. 1. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowi"zany do
przeprowadzenia przegl"du programu gospodarowania odpadami wydobyw-
czymi co 5 lat.

2. Posiadacz odpadów wydobywczych informuje marsza!ka


województwa o wszelkich zmianach w programie gospodarowania odpadami
wydobywczymi w formie pisemnego o#wiadczenia na temat zmian dokonanych
w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi.

3. W przypadku zmiany zezwolenia, o której mowa w art. 17,


posiadacz odpadów wydobywczych jest obowi"zany do przed!o$enia nowego
programu gospodarowania odpadami wydobywczymi.

Rozdzia! 3

Program gospodarowania odpadami wydobywczymi

Art. 9. 1. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowi"zany do


przed!o$enia marsza!kowi województwa programu gospodarowania odpadami
wydobywczymi przed rozpocz&ciem dzia!alno#ci zwi"zanej z wytwarzaniem lub
gospodarowaniem odpadami wydobywczymi.

2. Celem programu gospodarowania odpadami wydobyw-


czymi jest:

1) zapobieganie powstawaniu odpadów wydobywczych


i ograniczanie ilo#ci wytwarzanych odpadów wydobyw-
czych oraz ich negatywnego oddzia!ywania na #rodowi-
sko, w szczególno#ci przez:

a) racjonalne gospodarowanie odpadami wydobyw-


czymi w fazie dzia!alno#ci wydobywczej i przy wybo-
rze metody wydobywania kopalin ze z!ó$ oraz ich
przeróbki,

b) analiz& zmian, którym mog" ulec odpady wydobyw-


cze w zwi"zku ze zwi&kszeniem si& powierzchni ich

9
kontaktu z czynnikami atmosferycznymi, w tym
w zakresie ekspozycji na te czynniki,

c) umieszczenie odpadów wydobywczych z powrotem


w wyrobiskach górniczych, w zakresie, w jakim jest
to technicznie i ekonomicznie uzasadnione oraz
zgodne z przepisami o ochronie #rodowiska, przepi-
sami o odpadach i przepisami prawa geologicznego
i górniczego,

d) umieszczenie warstwy uprawnej gleby z gruntów


rolnych klasy od I do IV z powrotem na miejscu po
zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wy-
dobywczych lub, je$eli nie jest to technologicznie
wykonalne, ponownego u$ycia warstwy uprawnej
gleby w innym miejscu dla poprawy warto#ci u$yt-
kowej powierzchni ziemi,

e) stosowanie w procesie przeróbki kopalin ze z!ó$,


substancji jak najmniej niebezpiecznych;

2) zapewnienie, $e odpady wydobywcze, które mog" by(


poddane odzyskowi, b&d" ponownie wykorzystane tam,
gdzie jest to uzasadnione z przyczyn technologicznych
i ekonomicznych oraz zgodne z przepisami o ochronie
#rodowiska;

3) zapewnianie bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów


wydobywczych, w szczególno#ci przez przeanalizowa-
nie na etapie projektowania obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych sposobu gospodarowania nimi
i po jego zamkni&ciu, oraz przez wybór projektu, który:

a) wymaga minimalnego, a je$eli jest to mo$liwe, osta-


tecznie nie wymaga $adnego monitorowania, kontro-
lowania i zarz"dzania zamkni&tym obiektem uniesz-
kodliwiania odpadów wydobywczych,

10
b) zapobiega lub przynajmniej minimalizuje jakiekol-
wiek d!ugotrwa!e negatywne skutki, w szczególno#ci
zwi"zane z przemieszczaniem si& zanieczyszcze%
do powietrza lub wód z obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych,

c) zapewnia d!ugoterminow" stateczno#( ka$dej tamy


lub ha!dy wznosz"cej si& ponad istniej"c" uprzednio
powierzchni& ziemi.

3. Je$eli inne dokumenty wymagane przepisami prawa geolo-


gicznego i górniczego okre#laj" cel programu, posiadacz odpadów wydobyw-
czych zamieszcza w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi od-
powiedni" informacj&, a na wezwanie marsza!ka województwa przed wydaniem
decyzji, udost&pnia dokumenty.

Art. 10. 1. Program gospodarowania odpadami wydobywczymi zawiera


nast&puj"ce dane:

1) klasyfikacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-


bywczych zgodnie z ocen" ryzyka obiektu unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych;

2) wyszczególnienie rodzaju odpadów wydobywczych prze-


widzianych do sk!adowania w obiekcie unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych; wyszczególnienie rodzaju na-
st"pi z uwzgl&dnieniem charakterystyki odpadów wydo-
bywczych;

3) okre#lenie !"cznej ilo#ci odpadów wydobywczych przewi-


dzianych do wytworzenia rocznie;

4) opis procesów, podczas których powstaj" odpady wydo-


bywcze;

5) opis procesów przeróbki odpadów wydobywczych;

11
6) skutki dla #rodowiska i zdrowia ludzi spowodowane
unieszkodliwianiem odpadów wydobywczych oraz dzia!a-
nia zapobiegawcze, które nale$y podj"( w celu zmniej-
szenia negatywnego oddzia!ywania na #rodowisko pod-
czas eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wy-
dobywczych i po jego zamkni&ciu;

7) zakres i sposób monitorowania wyrobisk górniczych


zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 39;

8) zakres i sposób monitoringu obiektów unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych, o którym mowa w art. 27 ust. 6;

9) opis technicznego sposobu zamkni&cia obiektu unieszko-


dliwiania odpadów wydobywczych wraz z rekultywacj"
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, rekul-
tywacj" terenu oraz procedurami po zamkni&ciu oraz mo-
nitoringu zgodnie z art. 27 ust. 6, z uwzgl&dnieniem
w szczególno#ci:

a) okre#lenia niezb&dnych dzia!a% w zakresie technicz-


nego sposobu zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych,

b) ustalenia dzia!a% zwi"zanych z rekultywacj" obiektu


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

c) ustalenia dzia!a% zwi"zanych z rekultywacj" terenu,

d) sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym obiektem


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

10) opis dzia!a% maj"cych na celu zapobieganie lub zminima-


lizowanie pogorszenia stanu wód, oraz maj"cych na celu
zapobieganie lub minimalizacj& zanieczyszczenia powie-
trza i gleby;

11) wyniki bada% terenu, na który mo$e wywiera( wp!yw


obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w za-

12
kresie ustalenia poziomu naturalnych st&$e% substancji
wyst&puj"cych w glebie;

12) ocen& ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-


bywczych.

2. Je$eli posiadacz odpadów wydobywczych prowadzi wy-


!"cznie dzia!alno#( wydobywcz" lub dzia!alno#( przeróbcz", lub obiekt uniesz-
kodliwiania odpadów wydobywczych, program gospodarowania odpadami wy-
dobywczymi zawiera dane, o których mowa w ust. 1, w zakresie prowadzonej
dzia!alno#ci.

3. Charakterystyka odpadów wydobywczych, o której mowa


w ust. 1 pkt 2, obejmuje:

1) opis w!a#ciwo#ci fizycznych i chemicznych odpadów


wydobywczych;

2) wyszczególnienie rodzaju odpadów wydobywczych;

3) opis substancji chemicznych, które b&d" stosowane


w procesie przeróbki;

4) opis metody sk!adowania w obiekcie unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych;

5) opis systemu transportu odpadów wydobywczych.

4. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska mo$e okre#li(,


w drodze rozporz"dzenia, szczegó!owy zakres charakterystyki odpadów wydo-
bywczych oraz wymagania techniczne dotycz"ce charakterystyki odpadów wy-
dobywczych, maj"c na wzgl&dzie stateczno#( i chemiczn" stabilno#( obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz zapobieganie powa$nym wy-
padkom.

Art. 11. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych sporz"dza ocen& ryzyka obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych.

13
2. Ocena ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych zawiera nast&puj"ce dane:

1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw&


i adres siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

2) wskazanie osoby zarz"dzaj"cej obiektem unieszkodli-


wiania odpadów wydobywczych posiadaj"cej #wiadec-
two stwierdzaj"ce kwalifikacje w zakresie gospodaro-
wania odpadami;

3) dotycz"ce lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpa-


dów wydobywczych;

4) obecny i planowany rozmiar obiektu unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych, okre#lony przez parametry
powierzchni (ha) i pojemno#ci (m3 i Mg) oraz zdolno#(
przetwarzania (Mg/dob&);

5) dotycz"ce kategorii obiektu unieszkodliwiania odpadów


wydobywczych z uzasadnieniem;

6) wp!yw na #rodowisko, ze szczególnym uwzgl&dnieniem


wp!ywu na stan powietrza, wód podziemnych i po-
wierzchniowych, gleby oraz krajobrazu;

7) wskazanie mo$liwych zagro$e% wyst"pienia powa$nego


wypadku;

8) okre#lenie st&$enia cyjanku dysocjuj"cego w s!abym


kwasie oraz mo$liwo#ci jego redukcji za pomoc" najlep-
szych dost&pnych technik.

3. W stawie osadowym, w którym jest obecny cyjanek dyso-


cjuj"cy w s!abym kwasie, posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany wykaza( w ocenie ryzyka
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, $e st&$enie w miejscu zrzu-
tu odpadów przeróbczych do stawu osadowego jest zredukowane do najni$-

14
szego mo$liwego poziomu za pomoc" najlepszych dost&pnych technik, jednak-
$e nie przekroczy 10 ppm.

4. Je$eli posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodli-


wiania odpadów wydobywczych wyka$e w ocenie ryzyka obiektu unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych brak wp!ywu obiektu unieszkodliwiania odpa-
dów wydobywczych na #rodowisko, st&$enie cyjanku dysocjuj"cego w s!abym
kwasie nie wymaga dalszego obni$ania za pomoc" najlepszych dost&pnych
technik.

5. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska mo$e okre#li(,


w drodze rozporz"dzenia, wymagania techniczne odnosz"ce si& do okre#lenia
cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie oraz metod jego pomiaru, kieruj"c si&
dok!adno#ci" i powtarzalno#ci" wykonywania pomiarów.

Art. 12. 1. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowi"zany do


uzyskania decyzji zatwierdzaj"cej program gospodarowania odpadami wydo-
bywczymi.

2. Marsza!ek województwa zatwierdza w drodze decyzji pro-


gram gospodarowania odpadami wydobywczymi.

3. Decyzja zatwierdzaj"ca program gospodarowania odpa-


dami wydobywczymi zawiera:

1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw&


i adres siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

2) klasyfikacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-


bywczych zgodnie z ocen" ryzyka obiektu unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych;

3) wyszczególnienie rodzajów odpadów wydobywczych


przewidzianych do sk!adowania w obiekcie unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych, z uwzgl&dnieniem ich
charakterystyki;

15
4) okre#lenie !"cznej ilo#ci odpadów wydobywczych prze-
widzianych do wytworzenia rocznie;

5) opis procesów, podczas których powstaj" odpady wy-


dobywcze;

6) opis procesów przeróbki odpadów wydobywczych;

7) skutki dla #rodowiska i zdrowia ludzkiego spowodowane


unieszkodliwianiem odpadów wydobywczych oraz dzia-
!ania zapobiegawcze, które nale$y podj"( w celu
zmniejszenia negatywnego oddzia!ywania na #rodowi-
sko podczas eksploatacji obiektu unieszkodliwiania od-
padów wydobywczych i po jego zamkni&ciu;

8) zakres i sposób monitorowania wyrobisk górniczych


zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 39;

9) zakres i sposób monitoringu obiektów unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych, o którym mowa w art. 27
ust. 6;

10) opis techniczny sposobu zamkni&cia obiektu unieszko-


dliwiania odpadów wydobywczych wraz z rekultywacj"
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, re-
kultywacj" terenu oraz procedurami po zamkni&ciu oraz
monitoringu zgodnie z art. 27 ust. 6, z uwzgl&dnieniem
w szczególno#ci:

a) okre#lenia niezb&dnych dzia!a% w zakresie technicz-


nego sposobu zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych,

b) ustalenia dzia!a% zwi"zanych z rekultywacj" obiektu


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

c) ustalenia dzia!a% zwi"zanych z rekultywacj" terenu,

d) sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym obiek-


tem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

16
11) dzia!ania maj"ce na celu zapobieganie pogorszeniu si&
stanu wód lub zminimalizowanie go oraz maj"ce na celu
zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza i gleby lub
jego minimalizacj&;

12) wyniki bada% terenu, na który mo$e wywiera( wp!yw


obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, pod
k"tem ustalenia naturalnych st&$e% substancji wyst&pu-
j"cych w glebie;

13) ocen& ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wy-


dobywczych;

14) termin przed!o$enia przegl"du programu gospodarowa-


nia odpadami wydobywczymi.

4. Decyzj& zatwierdzaj"c" program gospodarowania odpa-


dami wydobywczymi wydaje si& po zasi&gni&ciu opinii w!a#ciwego dyrektora
okr&gowego urz&du górniczego oraz w!a#ciwego wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta.

5. Marsza!ek województwa odmówi wydania decyzji zatwier-


dzaj"cej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, je$eli zamierzony
sposób gospodarowania odpadami wydobywczymi:

1) jest sprzeczny z wymaganiami przepisów o odpadach;

2) móg!by powodowa( zagro$enie $ycia i zdrowia ludzi lub


zagro$enie #rodowiska;

3) jest sprzeczny z planami gospodarki odpadami, o któ-


rych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach.

Art. 13. 1. Je$eli posiadacz odpadów wydobywczych narusza przepi-


sy ustawy lub dzia!a niezgodnie z decyzj" zatwierdzaj"c" program gospodaro-
wania odpadami wydobywczymi, marsza!ek województwa wzywa go do nie-
zw!ocznego zaniechania narusze%.

17
2. Je$eli posiadacz odpadów wydobywczych mimo wezwania,
o którym mowa w ust. 1, nadal narusza przepisy ustawy lub dzia!a niezgodnie
z decyzj" zatwierdzaj"c" program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
marsza!ek województwa wstrzymuje, w drodze decyzji, dzia!alno#( posiadacza
odpadów wydobywczych w zakresie obj&tym decyzj" zatwierdzaj"c" program
gospodarowania odpadami wydobywczymi.

3. Decyzji wstrzymuj"cej dzia!alno#( posiadacza odpadów


wydobywczych, o której mowa w ust. 2, marsza!ek województwa nadaje rygor
natychmiastowej wykonalno#ci, uwzgl&dniaj"c potrzeb& bezpiecznego dla #ro-
dowiska zako%czenia dzia!alno#ci posiadacza odpadów wydobywczych w za-
kresie obj&tym programem gospodarowania odpadami wydobywczymi; wstrzy-
manie dzia!alno#ci nie powoduje wyga#ni&cia obowi"zku usuni&cia skutków
prowadzonej dzia!alno#ci na koszt posiadacza odpadów wydobywczych.

Rozdzia! 4

Wnioski i zezwolenia

Art. 14. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych jest obowi"zany do uzyskania zezwolenia na prowa-
dzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania od-


padów wydobywczych wydaje marsza!ek województwa na czas oznaczony, nie
d!u$szy ni$ 10 lat.

3. Posiadacz odpadów ubiegaj"cy si& o zezwolenie na pro-


wadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest zwolniony
z obowi"zku uzyskania zezwolenia na prowadzenie dzia!alno#ci w zakresie
unieszkodliwiania odpadów, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.

18
Art. 15. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania od-
padów wydobywczych sk!ada marsza!kowi województwa wniosek o wydanie
zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
zawieraj"cy:

1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw& i adres


siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

2) lokalizacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobyw-


czych;

3) jako za!"cznik – decyzj& zatwierdzaj"c" program gospoda-


rowania odpadami wydobywczymi;

4) udokumentowanie posiadanej gwarancji finansowej lub jej


ekwiwalentu, zgodnie z art. 32;

5) jako za!"cznik – decyzj& o #rodowiskowych uwarunkowa-


niach wraz z raportem o oddzia!ywaniu przedsi&wzi&cia na
#rodowisko, je$eli jest wymagany;

6) informacj& o tytule prawnym do obiektu unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych;

7) informacj& o stosowanych technologiach oraz charaktery-


styk& techniczn" 'róde! powstawania i miejsc emisji;

8) informacj& niezb&dn" do sporz"dzenia zewn&trznego planu


operacyjno-ratowniczego, o którym mowa w art. 37, zgod-
nie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony #rodowiska.

Art. 16. Zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpa-


dów wydobywczych zawiera:

1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw& i adres


siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

19
2) lokalizacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobyw-
czych;

3) klasyfikacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobyw-


czych;

4) wyszczególnienie rodzajów i ilo#ci odpadów przewidzia-


nych do sk!adowania w obiekcie unieszkodliwiania odpa-
dów wydobywczych w okresie 1 roku kalendarzowego;

5) informacj& o posiadaniu gwarancji finansowej lub jej ekwi-


walentu;

6) jako za!"cznik – decyzj& o #rodowiskowych uwarunkowa-


niach wraz z raportem o oddzia!ywaniu przedsi&wzi&cia na
#rodowisko;

7) jako za!"cznik – decyzj& zatwierdzaj"c" program gospoda-


rowania odpadami wydobywczymi;

8) czas obowi"zywania zezwolenia;

9) w przypadku obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobyw-


czych kategorii A – wskazanie terminu sporz"dzenia polity-
ki zapobiegania powa$nym wypadkom, wprowadzaj"cego
j" w $ycie systemu zarz"dzania bezpiecze%stwem oraz
wewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego.

Art. 17. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych wyst&puje z wnioskiem o zmian& zezwolenia na pro-
wadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, je$eli:

1) nast"pi" zmiany w strukturze lub w zasadach prowa-


dzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobyw-
czych, które mog" mie( znacz"cy niekorzystny wp!yw
na #rodowisko oraz $ycie i zdrowie ludzi, lub w odnie-
sieniu do rodzajów sk!adowanych odpadów wydobyw-
czych, lub

20
2) nast"pi zmiana warunków prowadzenia obiektu uniesz-
kodliwiania odpadów wydobywczych, co potwierdz"
wyniki monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych lub kontroli przeprowadzonej przez wo-
jewódzkiego inspektora ochrony #rodowiska, lub

3) nast"pi" istotne zmiany w najlepszych dost&pnych


technikach w #wietle wymiany informacji w tym zakresie
na poziomie pa%stw cz!onkowskich.

2. Przepisy o wydaniu zezwolenia na prowadzenie obiektu


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych stosuje si& odpowiednio w przypad-
ku zmiany zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wy-
dobywczych.

Art. 18. 1. Odpady wydobywcze sk!adowane w obiekcie unieszkodli-


wiania odpadów wydobywczych mog" by( z niego pozyskane po uzyskaniu
pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

2. Ust. 1 dotyczy równie$ pozyskiwania odpadów wydobyw-


czych z obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, na których by!y
sk!adowane odpady wydobywcze, a dla których nie by!o wymagane uzyskanie
decyzji lokalizacyjnej lub pozwolenia na budow&.

3. Do pozwolenia na wytwarzanie odpadów wydobywczych


pozyskiwanych z obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych stosuje
si& przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, z uwzgl&dnieniem:

1) imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub nazwy


i adresu siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

2) lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-


bywczych;

3) klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-


bywczych;

21
4) informacji niezb&dnych do sporz"dzenia zewn&trznego
planu operacyjno-ratowniczego, o którym mowa
w art. 37, zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska.

Art. 19. 1. Do wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiek-


tu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz pozwolenia na wytwarzanie
odpadów, o którym mowa w art. 18, posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A do!"cza informacje nie-
zb&dne do sporz"dzenia przez w!a#ciwego komendanta wojewódzkiego Pa%-
stwowej Stra$y Po$arnej zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego, o któ-
rym mowa w art. 37.

2. Marsza!ek województwa informacje, o których mowa


w ust. 1, przekazuje niezw!ocznie w!a#ciwemu komendantowi wojewódzkiemu
Pa%stwowej Stra$y Po$arnej.

3. Marsza!ek województwa wydaje zezwolenie na prowadze-


nie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub pozwolenie na wy-
twarzanie odpadów po sporz"dzeniu przez w!a#ciwego komendanta Pa%stwo-
wej Stra$y Po$arnej zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego.

Art. 20. Marsza!ek województwa odmówi wydania zezwolenia na pro-


wadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, je$eli zamierzony
sposób prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych:

1) jest sprzeczny z wymaganiami przepisów o odpadach;

2) móg!by powodowa( zagro$enie $ycia i zdrowia ludzi lub


zagro$enie #rodowiska;

3) jest sprzeczny z programem gospodarowania odpadami


wydobywczymi;

4) jest sprzeczny z planami gospodarki odpadami, o których


mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

22
Art. 21. 1. Je$eli posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych narusza przepisy ustawy lub dzia!a niezgodnie
z zezwoleniem na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobyw-
czych, marsza!ek województwa wzywa go do niezw!ocznego zaniechania naru-
sze%.

2. Je$eli posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodli-


wiania odpadów wydobywczych mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1,
nadal narusza przepisy ustawy lub dzia!a niezgodnie z zezwoleniem na prowa-
dzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, marsza!ek woje-
wództwa wstrzymuje, w drodze decyzji, dzia!alno#( posiadacza odpadów wy-
dobywczych w zakresie obj&tym zezwoleniem na prowadzenie obiektu uniesz-
kodliwiania odpadów wydobywczych.

3. Decyzji, o której mowa w ust. 2, marsza!ek województwa


nadaje rygor natychmiastowej wykonalno#ci, uwzgl&dniaj"c potrzeb& bezpiecz-
nego dla #rodowiska zako%czenia dzia!alno#ci posiadacza odpadów wydobyw-
czych w zakresie obj&tym zezwoleniem na prowadzenie obiektu unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych; wstrzymanie dzia!alno#ci nie powoduje wyga-
#ni&cia obowi"zku usuni&cia skutków prowadzonej dzia!alno#ci na koszt posia-
dacza odpadów wydobywczych.

Rozdzia! 5

Zasady prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Art. 22. Obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zarz"-


dza osoba posiadaj"ca #wiadectwo stwierdzaj"ce kwalifikacje w zakresie go-
spodarowania odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.

23
Art. 23. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych jest obowi"zany do zapewnienia podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych oraz szkolenia personelu w zakresie prawid!owej gospodarki
odpadami wydobywczymi.

2. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych jest obowi"zany do eksploatacji obiektu unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych w sposób zapewniaj"cy zachowanie wymaga%
sanitarnych, bezpiecze%stwa i higieny pracy, przeciwpo$arowych, a tak$e za-
sad ochrony #rodowiska.

Art. 24. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych jest obowi"zany do prowadzenia obiektu unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych w sposób zapobiegaj"cy pogorszeniu stanu
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku oddzia!ywania wód od-
ciekowych pochodz"cych z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
skutkom tym jest obowi"zany zapobiec równie$ po zamkni&ciu obiektu uniesz-
kodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych jest obowi"zany do prowadzenia obiektu unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych w sposób zapobiegaj"cy emisji py!ów i gazów.

3. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych jest obowi"zany do prowadzenia obiektu unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych w sposób zapewniaj"cy w!a#ciwe funkcjono-
wanie urz"dze% technicznych, stanowi"cych wyposa$enie obiektu unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych.

Art. 25. Lokalizacja obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych


powinna uwzgl&dnia( zakazy i ograniczenia wynikaj"ce w szczególno#ci z na-
st&puj"cych ustaw:

24
1) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i le#nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z pó'n.
zm. 4));

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodo-


wiska;

3) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne


(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pó'n. zm. 5));

4) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody


(Dz. U. Nr 92, poz. 880, z pó'n. zm. 6));

5) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowisko-


wym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399
oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 921).

Art. 26. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych jest obowi"zany do sprawdzenia zgodno#ci przyjmo-
wanych odpadów wydobywczych z danymi o odpadach zawartymi w karcie
przekazania odpadu.

2. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych jest obowi"zany do odmowy przyj&cia odpadów wy-
dobywczych, których sk!ad nie jest zgodny z danymi zawartymi w karcie prze-
kazania odpadu lub zezwoleniem na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych.

3. Do sk!adowania odpadów wydobywczych w obiektach


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z wy!"czeniem odpadów wydobyw-
czych oboj&tnych, innych ni$ niebezpieczne i oboj&tne oraz niezanieczyszczo-
nej gleby, maj" zastosowanie przepisy tytu!u V ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska.

25
Art. 27. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych jest obowi"zany do monitoringu obiektu unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych w trakcie jego prowadzenia, który obejmuje
w szczególno#ci:

1) badanie wielko#ci opadu atmosferycznego ze stacji me-


teorologicznej reprezentatywnej dla lokalizacji obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

2) badanie substancji i parametrów wska'nikowych w wo-


dach powierzchniowych, odciekowych i podziemnych
z listy okre#lonej w przepisach dotycz"cych kwalifikacji
wód;

3) pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obser-


wacyjnych;

4) kontrol& osiadania powierzchni obiektu unieszkodliwia-


nia odpadów w oparciu o ustalone repery.

2. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych jest obowi"zany do monitoringu obiektu unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych po jego zamkni&ciu, który obejmuje w szcze-
gólno#ci:

1) badanie wielko#ci opadu atmosferycznego ze stacji me-


teorologicznej reprezentatywnej dla lokalizacji obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

2) badanie substancji i parametrów wska'nikowych w wo-


dach powierzchniowych, odciekowych i podziemnych
z listy okre#lonej w przepisach dotycz"cych kwalifikacji
wód;

3) pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obser-


wacyjnych;

4) kontrol& osiadania powierzchni obiektu unieszkodliwia-


nia odpadów w oparciu o ustalone repery.

26
3. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych jest obowi"zany do gromadzenia danych o wynikach
monitoringu i do sporz"dzenia na ich podstawie sprawozdania o wynikach mo-
nitoringu.

4. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych jest obowi"zany do przed!o$enia sprawozdania o wy-
nikach monitoringu w!a#ciwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony #rodowi-
ska.

5. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych jest obowi"zany do przechowywania danych o wyni-
kach monitoringu oraz sprawozda% o wynikach monitoringu co najmniej przez
okres 5 lat.

6. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska okre#li, w drodze


rozporz"dzenia, zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu,
a tak$e wzór sprawozdania o wynikach monitoringu, cz&stotliwo#ci jego spo-
rz"dzania oraz termin sk!adania, kieruj"c si& potrzeb" ustalenia planów, doku-
mentów i procedur dotycz"cych monitorowania i kontrolowania obiektu uniesz-
kodliwiania odpadów wydobywczych oraz podejmowania dzia!a%
w przypadku wyników wskazuj"cych na brak stateczno#ci i niestabilno#( che-
miczn" obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Art. 28. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych bez zb&dnej zw!oki, ale nie pó'niej ni$ w ci"gu 48 go-
dzin od zdarzenia, zawiadamia w formie pisemnej, a je$eli zaistnieje koniecz-
no#( równie$ w innej formie, w!a#ciwego komendanta wojewódzkiego Pa%-
stwowej Stra$y Po$arnej oraz w!a#ciwego wojewódzkiego inspektora ochrony
#rodowiska o ka$dym zdarzeniu, które mo$e mie( wp!yw na stateczno#( obiek-
tu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz o wszelkich istotnych nieko-
rzystnych skutkach dla #rodowiska, ujawnionych w wyniku kontroli i monitoro-
wania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, podaj"c:

27
1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw&
i adres siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

2) lokalizacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-


bywczych;

3) rodzaj zdarzenia z krótkim opisem;

4) dzie% zaj#cia zdarzenia.

2. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych kategorii A wprowadza w $ycie wewn&trzny plan ope-
racyjno-ratowniczy oraz podejmuje dzia!ania i stosuje wszelkie niezb&dne #rod-
ki do usuni&cia skutków zdarzenia.

3. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych kategorii A pokrywa wszelkie koszty dzia!a%, o których
mowa w ust. 2, równie$ poniesione przez organy administracji.

4. W!a#ciwy wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska na


podstawie sprawozda% o wynikach monitoringu oraz ilo#ci, cz&stotliwo#ci i za-
kresu zg!aszanych zdarze%, o których mowa w ust. 1, mo$e, w drodze decyzji,
ustali( dla posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpa-
dów wydobywczych odr&bne terminy sk!adania sprawozdania, jednak nie rza-
dziej ni$ raz w roku, bior"c pod uwag& wi&ksze prawdopodobie%stwo wyst"pie-
nia zdarze%, o których mowa w ust. 1, w obiekcie unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych.

Art. 29. 1. Zamkni&cie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobyw-


czych lub jego cz&#ci wymaga zgody marsza!ka województwa w drodze decyzji,
po przeprowadzeniu przez w!a#ciwego wojewódzkiego inspektora ochrony #ro-
dowiska kontroli w miejscu prowadzenia dzia!alno#ci maj"cej na celu spraw-
dzenie stanu faktycznego wynikaj"cego ze sprawozda% o wynikach monitoringu
oraz programu gospodarowania odpadami wydobywczymi.

2. Przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, nie jest


wymagane, je$eli potrzeba zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wy-

28
dobywczych lub jego cz&#ci wynika z zarz"dzenia pokontrolnego wojewódzkie-
go inspektora ochrony #rodowiska.

3. Zgod& na zamkni&cie obiektu unieszkodliwiania odpadów


wydobywczych lub jego cz&#ci wydaje si&, gdy zachodzi jeden z nast&puj"cych
warunków:

1) posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwia-


nia odpadów wydobywczych wyst"pi! z wnioskiem
o wydanie zgody na zamkni&cie obiektu unieszkodliwia-
nia odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci;

2) wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska w zarz"dze-


niu pokontrolnym wskaza! potrzeb& zamkni&cia obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego
cz&#ci.

4. Je$eli posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodli-


wiania odpadów wydobywczych nie wyst"pi! z wnioskiem o wydanie zgody na
zamkni&cie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w terminie
wskazanym w zarz"dzeniu pokontrolnym, wojewódzki inspektor ochrony #ro-
dowiska wyst&puje z wnioskiem do marsza!ka województwa; wojewódzki in-
spektor ochrony #rodowiska uczestniczy w post&powaniu na prawach strony.

Art. 30. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych sk!ada do marsza!ka województwa wniosek o wydanie
zgody na zamkni&cie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zawie-
raj"cy nast&puj"ce dane:

1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw&


i adres siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

2) lokalizacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-


bywczych;

3) klasyfikacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-


bywczych;

29
4) udokumentowanie gwarancji finansowej lub jej ekwiwa-
lentu;

5) jako za!"cznik – decyzj& zatwierdzaj"c" program go-


spodarowania odpadami wydobywczymi;

6) opis technicznego sposobu zamkni&cia obiektu uniesz-


kodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci;

7) dat& zaprzestania sk!adowania odpadów wydobyw-


czych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobyw-
czych;

8) harmonogram dzia!a% zwi"zanych z rekultywacj" obiek-


tu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

9) harmonogram dzia!a% zwi"zanych z rekultywacj" tere-


nu;

10) sprawowanie nadzoru nad zrekultywowanym obiektem


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Do wniosku do!"cza si& projekt zamkni&cia i rekultywacji


obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu.

3. Zgoda na zamkni&cie obiektu unieszkodliwiania odpadów


wydobywczych lub jego cz&#ci zatwierdza projekt zamkni&cia i rekultywacji
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu
i okre#la:

1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw&


i adres siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

2) techniczny sposób zamkni&cia obiektu unieszkodliwia-


nia odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci;

3) dat& zaprzestania deponowania odpadów wydobyw-


czych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobyw-
czych;

30
4) harmonogram dzia!a% zwi"zanych z rekultywacj" obiek-
tu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

5) harmonogram dzia!a% zwi"zanych z rekultywacj" tere-


nu.

4. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska mo$e okre#li(,


w drodze rozporz"dzenia, niezb&dne dane do projektu zamkni&cia i rekultywacji
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu,
kieruj"c si& zasadami ochrony #rodowiska oraz ochrony gruntów.

Art. 31. 1. Z chwil" technicznego zamkni&cia obiektu unieszkodliwia-


nia odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci, w!a#ciwy wojewódzki inspektor
ochrony #rodowiska przeprowadza kontrol& zamkni&cia obiektu unieszkodliwia-
nia odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci zgodnie ze sposobem techniczne-
go zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i ustala
w zarz"dzeniu pokontrolnym cz&stotliwo#( przedk!adania sprawozdania o wyni-
kach monitoringu; kopi& zarz"dzenia pokontrolnego przekazuje niezw!ocznie
marsza!kowi województwa.

2. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych jest odpowiedzialny za utrzymanie, monitoring oraz
dzia!ania po zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub
jego cz&#ci zgodnie z art. 27 ust. 6.

3. Realizacj& obowi"zków dotycz"cych utrzymania, monito-


ringu oraz dzia!a% po zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobyw-
czych lub jego cz&#ci mo$e przej"( wójt, burmistrz lub prezydent miasta w!a-
#ciwy ze wzgl&du na miejsce prowadzenia dzia!alno#ci na podstawie umowy
okre#laj"cej w szczególno#ci sposób pokrycia przez posiadacza odpadów pro-
wadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wszelkich kosz-
tów zwi"zanych z przej&ciem tych obowi"zków.

4. Po zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-


bywczych lub jego cz&#ci, posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych bez zb&dnej zw!oki zawiadamia w formie pi-

31
semnej, a je$eli zaistnieje konieczno#( równie$ w innej formie, w!a#ciwego ko-
mendanta wojewódzkiego Pa%stwowej Stra$y Po$arnej oraz w!a#ciwego woje-
wódzkiego inspektora ochrony #rodowiska o wszelkich zdarzeniach lub zmia-
nach technologicznych, które mog" mie( wp!yw na stateczno#( obiektu uniesz-
kodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci, oraz o wszelkich istotnych
niekorzystnych skutkach dla #rodowiska ujawnionych w wyniku monitoringu,
podaj"c w zawiadomieniu:

1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw&


i adres siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

2) lokalizacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-


bywczych;

3) rodzaj zdarzenia z krótkim opisem;

4) dzie% zaj#cia zdarzenia.

5. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych kategorii A wprowadza w $ycie wewn&trzny plan ope-
racyjno-ratowniczy i post&puje zgodnie z ustaw".

6. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych pokrywa koszty dzia!a%, o których mowa w ust. 2 i 4.

7. Po zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-


bywczych lub jego cz&#ci, z cz&stotliwo#ci" ustalon" przez w!a#ciwego woje-
wódzkiego inspektora ochrony #rodowiska, posiadacz odpadów prowadz"cy
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych przedk!ada sprawozdanie
o wynikach monitoringu.

8. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska mo$e okre#li(,


w drodze rozporz"dzenia, sposób zawiadamiania o zdarzeniach, o których mo-
wa w ust. 4, kieruj"c si& potrzeb" ujednolicenia sposobu oraz zapewnieniem
regularno#ci przekazywania tych informacji.

32
Art. 32. 1. Marsza!ek województwa przed rozpocz&ciem dzia!a% zwi"-
zanych ze sk!adowaniem odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych, wymaga przedstawienia przez posiadacza odpadów
prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych posiadanej
gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, zgodnie z ust. 4 tak, aby:

1) obowi"zki zwi"zane z prowadzeniem obiektu unieszko-


dliwiania odpadów wydobywczych, tak$e po jego za-
mkni&ciu, zosta!y wype!nione;

2) w dowolnym czasie by!y dost&pne #rodki finansowe na


rekultywacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych oraz rekultywacj& terenu zgodnie z progra-
mem gospodarowania odpadami wydobywczymi i wy-
maganiami zezwolenia na prowadzenie obiektu uniesz-
kodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Obliczenie gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu jest


dokonane na podstawie:

1) prawdopodobnego negatywnego wp!ywu obiektu


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na #rodowi-
sko, bior"c pod uwag& w szczególno#ci kategori& obiek-
tu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w!a#ci-
wo#ci odpadów wydobywczych oraz faktyczne lub
zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego
zagospodarowanie zrekultywowanego terenu;

2) za!o$enia, $e niezale$ne i odpowiednio wykwalifikowa-


ne osoby trzecie oceni" i wykonaj" wszelkie niezb&dne
prace rekultywacyjne.

3. Wysoko#( gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu podle-


ga weryfikacji w przypadku zmian zakresu dzia!a% zwi"zanych z rekultywacj"
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacj" terenu
zgodnie z programem gospodarowania odpadami wydobywczymi.

33
4. Przedstawiona gwarancja finansowa lub jej ekwiwalent po-
winna by( w!a#ciwie udokumentowana.

5. Je$eli w!a#ciwy wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska


potwierdzi prawid!owe zamkni&cie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych, zgodnie z art. 31 ust. 1, marsza!ek województwa, w drodze decyzji,
zwalnia posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych z obowi"zku posiadania gwarancji finansowej lub jej ekwiwalen-
tu, z wyj"tkiem obowi"zków, o których mowa w art. 31 ust. 2.

6. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska w porozumieniu


z ministrem w!a#ciwym do spraw finansów publicznych mo$e okre#li(, w drodze
rozporz"dzenia, sposób obliczania, udokumentowania, terminy i zakres weryfi-
kacji wielko#ci, sposób dysponowania oraz form& gwarancji finansowej
i jej ekwiwalentu, bior"c pod uwag& pe!ne pokrycie kosztów rekultywacji obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu, dost&p-
no#( #rodków finansowych, a tak$e zakres niezb&dnych prac rekultywacyjnych.

7. W przypadku niewywi"zania si& posiadacza odpadów pro-


wadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z obowi"zków
dotycz"cych rekultywacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
oraz rekultywacji terenu, ich koszty s" pokrywane przez podmiot, który udzieli!
gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, na wniosek marsza!ka województwa
zawieraj"cy kosztorys oraz harmonogram wp!at; roszcze% tych marsza!ek wo-
jewództwa mo$e dochodzi( przed s"dem.

8. Je$eli wójt, burmistrz lub prezydent miasta przej"! od po-


siadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobyw-
czych realizacj& obowi"zków dotycz"cych utrzymania, monitoringu oraz dzia!a%
po zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&-
#ci, to przys!uguj" mu roszczenia do podmiotu, który udzieli! gwarancji finanso-
wej lub jej ekwiwalentu.

Art. 33. 1. Zmiana posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt uniesz-


kodliwiania odpadów wydobywczych wymaga przekazania przez posiadacza
odpadów przekazuj"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

34
nast&pnemu posiadaczowi odpadów prowadz"cemu obiekt unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych, na podstawie umowy cywilnoprawnej, wszystkich do-
kumentów zwi"zanych z prowadzeniem obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych, a w szczególno#ci dotychczasowe oraz aktualne dokumenty
ewidencji odpadów, zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilo#ci odpadów,
o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urz"dzeniach s!u$"cych
do odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów, gromadzone dane o wynikach
monitoringu, sprawozdania o wynikach monitoringu, zezwolenia na prowadze-
nie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zarz"dzenia pokontrol-
ne.

2. Posiadacz odpadów przejmuj"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych ma obowi"zek niezw!ocznie zawiadomi( w formie pi-
semnej marsza!ka województwa o zmianie posiadacza odpadów prowadz"cego
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, podaj"c:

1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw&


i adres siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

2) lokalizacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-


bywczych;

3) dat& zmiany posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Rozdzia! 6

Powa$ne wypadki

Art. 34. 1. Przepisy rozdzia!u maj" zastosowanie do obiektów uniesz-


kodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A, z wy!"czeniem obiektów
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, dla których maj" zastosowanie
przepisy tytu!u IV ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowi-
ska.

35
2. W!a#ciwo#( miejscow" komendanta wojewódzkiego Pa%-
stwowej Stra$y Po$arnej ustala si& wed!ug miejsca prowadzenia dzia!alno#ci
przez posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych.

3. W sprawach dotycz"cych wewn&trznego i zewn&trznego


planu operacyjno-ratowniczego w zakresie nieuregulowanym w niniejszej usta-
wie ma zastosowanie ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #ro-
dowiska.

Art. 35. Wewn&trzny plan operacyjno-ratowniczy, o którym mowa


w art. 36 ust. 2, oraz zewn&trzny plan operacyjno-ratowniczy, o którym mowa
w art. 37 ust. 1, ma na celu:

1) powstrzymywanie i kontrolowanie powa$nych wypadków


i innych niebezpiecznych zdarze% tak, aby zmniejszy( ich
skutki oraz, w szczególno#ci, ograniczy( szkody dla zdro-
wia i $ycia ludzi oraz dla #rodowiska;

2) wprowadzenie w $ycie #rodków niezb&dnych do ochrony


zdrowia i $ycia ludzi oraz #rodowiska przed skutkami po-
wa$nych wypadków i innych niebezpiecznych zdarze%;

3) przekazanie niezb&dnych informacji spo!ecze%stwu oraz


w!a#ciwym s!u$bom i organom;

4) zapewnienie dzia!a% i czynno#ci zmierzaj"cych do ograni-


czenia oddzia!ywania na #rodowisko lub przywrócenia #ro-
dowiska do w!a#ciwego stanu.

Art. 36. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych kategorii A jest obowi"zany do lokalizacji, budowy,
prowadzenia i zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
kategorii A w sposób zapobiegaj"cy wyst"pieniu powa$nego wypadku i ograni-
czaj"cy ich niekorzystny wp!yw na #rodowisko oraz $ycie i zdrowie ludzi.

36
2. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych kategorii A przed rozpocz&ciem sk!adowania odpadów
wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii
A sporz"dza wewn&trzny plan operacyjno-ratowniczy na wypadek wyst"pienia
powa$nego wypadku oraz wprowadza system zarz"dzania bezpiecze%stwem
wdra$aj"c polityk& zapobiegania powa$nym wypadkom.

3. System zarz"dzania bezpiecze%stwem, o którym mowa


w ust. 2, jest okre#lony w za!"czniku nr 1 do ustawy.

4. Wewn&trzny plan operacyjno-ratowniczy powinien zawiera(


w szczególno#ci dane, o których mowa w art. 260 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska.

5. Do posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszko-


dliwiania odpadów wydobywczych kategorii A w razie wyst"pienia powa$nego
wypadku maj" zastosowanie przepisy art. 264 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony #rodowiska.

6. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych kategorii A zatrudnia kierownika do spraw bezpie-
cze%stwa, który jest odpowiedzialny za wdra$anie polityki zapobiegania powa$-
nym wypadkom i wewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego oraz za reali-
zacj& zada% i obowi"zków z nich wynikaj"cych.

Art. 37. 1. W!a#ciwy komendant wojewódzki Pa%stwowej Stra$y Po-


$arnej dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A spo-
rz"dza zewn&trzny plan operacyjno-ratowniczy wyszczególniaj"cy #rodki, które
nale$y zastosowa( poza miejscem prowadzenia dzia!alno#ci w razie powa$ne-
go wypadku.

2. W!a#ciwy komendant wojewódzki Pa%stwowej Stra$y Po-


$arnej zapewnia mo$liwo#( udzia!u zainteresowanej spo!eczno#ci w post&po-
waniu, którego przedmiotem jest sporz"dzenie zewn&trznego planu operacyjno-
-ratowniczego.

37
3. Po przeprowadzeniu post&powania wymagaj"cego udzia!u
zainteresowanej spo!eczno#ci, o którym mowa w ust. 2, w!a#ciwy komendant
wojewódzki Pa%stwowej Stra$y Po$arnej przyjmuje zewn&trzny plan operacyj-
no-ratowniczy.

4. Marsza!kowi województwa informacja, w formie pisemnej,


o sporz"dzeniu zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego jest przekazywa-
na niezw!ocznie.

Art. 38. 1. W!a#ciwy komendant wojewódzki Pa%stwowej Stra$y Po-


$arnej sporz"dza informacj& o #rodkach bezpiecze%stwa oraz o dzia!aniach
podejmowanych w razie wyst"pienia powa$nego wypadku.

2. Zakres informacji, o której mowa w ust. 1, jest okre#lony


w za!"czniku nr 2 do ustawy.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana zain-


teresowanej spo!eczno#ci bezp!atnie i niezw!ocznie w sposób zwyczajowo przy-
j&ty oraz publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmioto-
wej organu, o którym mowa w ust. 1.

4. W!a#ciwy komendant wojewódzki Pa%stwowej Stra$y Po-


$arnej jest obowi"zany do analizy zewn&trznego planu operacyjno-
-ratowniczego oraz informacji, o której mowa w ust. 1, co najmniej raz na 3 lata,
w celu ich aktualizacji, z uwzgl&dnieniem w szczególno#ci zmian wprowadzo-
nych w procesie technologicznym obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych kategorii A.

Rozdzia! 7

Wype!nianie wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi

Art. 39. 1. Wype!nianie wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi


powinno odbywa( si& z uwzgl&dnieniem nast&puj"cych warunków:

1) zabezpieczenia stateczno#ci odpadów wydobywczych;

38
2) zapobiegania zanieczyszczeniu gleby, wód powierzch-
niowych i podziemnych;

3) zapewnienia monitoringu wyrobisk górniczych wype!-


nianych odpadami wydobywczymi.

2. Do wype!niania wyrobisk górniczych odpadami wydobyw-


czymi pochodz"cymi z w!asnego zak!adu górniczego stosuje si& przepisy usta-
wy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

3. Do wype!niania wyrobisk górniczych odpadami wydobyw-


czymi innymi ni$ z w!asnego zak!adu górniczego stosuje si& przepisy ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; je$eli wype!nianie wyrobisk górniczych
odpadami wydobywczymi innymi ni$ z w!asnego zak!adu górniczego jest pro-
wadzone w ruchu zak!adu górniczego, to zastosowanie maj" równie$ przepisy
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

4. Szczegó!owe warunki, o których mowa w ust. 1, dotycz"ce


wype!niania wyrobisk górniczych w ruchu zak!adu górniczego odpadami wydo-
bywczymi okre#la art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geolo-
giczne i górnicze.

5. Sposób realizacji warunków, o których mowa w ust. 1, do-


tycz"cych wype!niania wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi okre#la
si& w planie ruchu zak!adu górniczego, o którym mowa w art. 64 ust. 6 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Rozdzia! 8

Obowi"zki administracji publicznej

Art. 40. 1. W!a#ciwo#( miejscow" marsza!ka województwa ustala si&


wed!ug miejsca prowadzenia dzia!alno#ci posiadacza odpadów wydobywczych.

2. Kopie wydanych decyzji powinny by( przekazywane nie-


zw!ocznie do wojewódzkiego inspektora ochrony #rodowiska w!a#ciwego ze

39
wzgl&du na miejsce prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych.

3. W przypadku zmiany posiadacza odpadów prowadz"cego


obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych marsza!ek województwa jest
obowi"zany do zmiany zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych w zakresie, o którym mowa w art. 16 pkt 1.

4. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska jest organem wy$-


szego stopnia w rozumieniu Kodeksu post&powania administracyjnego w sto-
sunku do marsza!ka województwa w sprawach, o których mowa w art. 12 ust. 2
i 5, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2, art. 29 ust. 1, art. 32 ust. 5
oraz w art. 40 ust. 3.

5. Zadania samorz"du województwa, o których mowa w art. 4


ust. 5, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 1 i 3, art. 12 ust. 2 i 5, art. 13, art. 14 ust. 2,
art. 15, art. 19 ust. 2 i 3, art. 20, art. 21, art. 29 ust. 1 i 4, art. 30 ust. 1, art. 31
ust. 1, art. 32 ust. 1, 5 i 7, art. 33 ust. 2, art. 37 ust. 4, art. 40 ust. 3, art. 54
ust. 5 oraz w art. 55 ust. 2 i 3, s" zadaniami z zakresu administracji rz"dowej.

Art. 41. 1. Przed rozpocz&ciem sk!adowania odpadów wydobywczych


w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, podczas prowadzenia
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz po jego zamkni&ciu,
w!a#ciwy wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska przeprowadza kontrole
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, bior"c pod uwag& wyniki
monitoringu.

2. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych jest obowi"zany do udost&pnienia w!a#ciwemu woje-
wódzkiemu inspektorowi ochrony #rodowiska podczas kontroli wszystkich do-
kumentów zwi"zanych z prowadzeniem obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych, a w szczególno#ci dokumentów ewidencji odpadów, zbiorczych
zestawie% danych o rodzajach i ilo#ci odpadów, o sposobach gospodarowania
nimi oraz o instalacjach i urz"dzeniach s!u$"cych do odzysku lub unieszkodli-
wiania tych odpadów, sprawozda% o wynikach monitoringu, zezwole% na pro-
wadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

40
3. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska mo$e okre#li(,
w drodze rozporz"dzenia, zakres oraz cz&stotliwo#( kontroli obiektu unieszko-
dliwiania odpadów wydobywczych, kieruj"c si& wp!ywem obiektu unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych na #rodowisko oraz zdrowie i $ycie ludzi.

Art. 42. Informacje uzyskane od posiadacza odpadów prowadz"cego


obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zgodnie z art. 28 ust. 1 oraz
art. 31 ust. 4, w!a#ciwy wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska przekazuje
G!ównemu Inspektorowi Ochrony )rodowiska, w terminie do ko%ca lutego za
poprzedni rok kalendarzowy, podaj"c:

1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw& i adres


siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

2) lokalizacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobyw-


czych;

3) rodzaj zdarzenia z krótkim opisem;

4) dzie% zaj#cia zdarzenia.

Art. 43. 1. Spis zamkni&tych obiektów unieszkodliwiania odpadów


wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych, zlokalizowanych na terenie województwa, które wywieraj" negatyw-
ny wp!yw na #rodowisko lub mog" sta( si& w #rednio- lub krótkoterminowej per-
spektywie powa$nym zagro$eniem zdrowia i $ycia ludzi lub zagro$eniem #ro-
dowiska, jest sporz"dzany przez w!a#ciwego wojewódzkiego inspektora ochro-
ny #rodowiska.

2. W przypadku okre#lenia metodologii, o której mowa


w ust. 4, w!a#ciwy wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska sporz"dzaj"c spis,
o którym mowa w ust. 1, jest obowi"zany do jej uwzgl&dnienia.

3. G!ówny Inspektor Ochrony )rodowiska sporz"dza krajowy


spis zamkni&tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz

41
opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na podsta-
wie spisów, o których mowa w ust. 1, publikuj"c w Biuletynie Informacji Publicz-
nej, na stronie podmiotowej organu.

4. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska mo$e okre#li(,


w drodze rozporz"dzenia, zakres oraz metodologi& dotycz"c" sporz"dzania,
prowadzenia i aktualizacji spisu zamkni&tych obiektów unieszkodliwiania odpa-
dów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych, kieruj"c si& mo$liwo#ci" wyst"pienia powa$nego wypadku oraz
negatywnego wp!ywu na #rodowisko.

5. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska mo$e okre#li(,


w drodze rozporz"dzenia, metodologi& dotycz"c" rekultywacji zamkni&tych
obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, kieruj"c si& mo$liwo#ci"
wyst"pienia powa$nego wypadku oraz negatywnego wp!ywu na #rodowisko.

Rozdzia! 9

Przepisy karne

Art. 44. 1. Kto bez wymaganej decyzji zatwierdzaj"cej program go-


spodarowania odpadami wydobywczymi albo wbrew jej warunkom wytwarza
odpady wydobywcze lub nimi gospodaruje,

podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Kto bez wymaganego zezwolenia albo wbrew jego warun-


kom prowadzi obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

podlega karze aresztu albo grzywny.

3. Tej samej karze podlega posiadacz odpadów prowadz"cy


obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, który wbrew obowi"zkowi
nie posiada wymaganej gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu.

4. Kto magazynuje lub sk!aduje odpady wydobywcze w miej-


scu na ten cel nieprzeznaczonym lub przekracza dopuszczalne okresy maga-
zynowania odpadów wydobywczych,

42
podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 45. 1. Kto, prowadz"c obiekt unieszkodliwiania odpadów wydo-


bywczych, nie dope!nia obowi"zku w zakresie:

1) sprawdzenia zgodno#ci przyjmowanych odpadów wy-


dobywczych z danymi zawartymi w karcie przekazania
odpadu,

2) utrzymywania i eksploatacji obiektu unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych w sposób zapewniaj"cy w!a-
#ciwe funkcjonowanie urz"dze% technicznych stanowi"-
cych wyposa$enie obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych oraz zachowanie wymaga% sanitarnych,
bezpiecze%stwa i higieny pracy, przeciwpo$arowych,
a tak$e zasad ochrony #rodowiska,

3) odmowy przyj&cia odpadów wydobywczych do obiektu


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych o sk!adzie
niezgodnym z dokumentami ewidencji odpadów lub ze-
zwoleniem,

podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Kto, prowadz"c obiekt unieszkodliwiania odpadów wydo-


bywczych, nie dope!nia obowi"zku w zakresie:

1) monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-


bywczych w trakcie jego prowadzenia i po jego
zamkni&ciu lub prowadzi monitoring niezgodnie z wy-
maganiami,

2) przesy!ania sprawozdania o wynikach monitoringu


obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wo-
jewódzkiemu inspektorowi ochrony #rodowiska,

43
3) przekazania nast&pnemu posiadaczowi odpadów pro-
wadz"cemu obiekt unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych wszystkich dokumentów zwi"zanych z pro-
wadzeniem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych, a w szczególno#ci dotychczasowych oraz
aktualnych dokumentów ewidencji odpadów, zbiorczych
zestawie% danych o rodzajach i ilo#ci odpadów, o spo-
sobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urz"-
dzeniach s!u$"cych do odzysku lub unieszkodliwiania
tych odpadów, gromadzone dane o wynikach monito-
ringu, sprawozdania o wynikach monitoringu, zezwole-
nia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych, zarz"dzenia pokontrolne,

podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 46. Kto bez wymaganej zgody marsza!ka województwa albo


wbrew jej warunkom zamyka obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
lub jego cz&#(,

podlega karze aresztu albo grzywny.

Rozdzia! 10

Zmiany w przepisach obowi"zuj"cych

Art. 47. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony )rodo-


wiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587
i Nr 124, poz. 859) w art. 2 w ust. 1 po pkt 15c dodaje si& pkt 15d w brzmieniu:

„15d) wykonywanie zada% okre#lonych w ustawie z dnia


............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr .....
poz. ....),”.

44
Art. 48. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodo-
wiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z pó'n. zm.3)) w art. 19 w ust. 2
w pkt 33 kropk& zast&puje si& przecinkiem i dodaje si& pkt 34 w brzmieniu:

„34) z zakresu ustawy z dnia ................. o odpadach wydo-


bywczych (Dz. U. Nr ....., poz. .... ):

a) projekt zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego,

b) wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiek-


tu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

c) zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych,

d) informacje o zdarzeniach, o których mowa w art. 28


ust. 1 i w art. 31 ust. 4 ustawy o odpadach wydobyw-
czych,

e) spis zamkni&tych obiektów unieszkodliwiania odpa-


dów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokalizo-
wanych na terenie kraju.”.

Art. 49. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom


w #rodowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493) w art. 3 w ust. 1 w pkt 6
kropk& zast&puje si& #rednikiem i dodaje si& pkt 7 w brzmieniu:

„7) z zakresu ustawy z dnia .............. o odpadach wydobyw-


czych (Dz. U. Nr ....., poz. .....) – gospodarowanie odpada-
mi wydobywczymi na podstawie zezwolenia na prowadze-
nie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.”.

45
Rozdzia! 11

Przepisy przej#ciowe i ko%cowe

Art. 50. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych, który dzia!a! w dniu 30 kwietnia 2008 r., jest obowi"-
zany dostosowa( swoj" dzia!alno#( do przepisów ustawy do dnia
1 maja 2012 r.

2. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych jest obowi"zany do zatrudnienia osoby zarz"dzaj"cej
obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych posiadaj"cej #wiadectwo
stwierdzaj"ce kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, o którym
mowa w art. 22 ust. 1, do dnia 1 maja 2012 r.

3. Dotychczas uzyskane #wiadectwa stwierdzaj"ce kwalifika-


cje w zakresie gospodarowania odpadami dla kierownika sk!adowiska odpa-
dów, wydane na podstawie art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach, zachowuj" wa$no#(.

4. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych, o którym mowa w ust. 1, jest obowi"zany dostosowa(
swoj" dzia!alno#( do art. 32 ust. 1 do dnia 1 maja 2014 r.

Art. 51. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania od-


padów wydobywczych, który dzia!a! w dniu 30 kwietnia 2008 r., jest obowi"zany
wykaza( w ocenie ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
$e st&$enie cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie w miejscu zrzutu odpadów
przeróbczych do stawu osadowego nie przekracza:

1) 50 ppm – od dnia 1 maja 2008 r.;

2) 25 ppm – od dnia 1 maja 2013 r.;

3) 10 ppm – od dnia 1 maja 2018 r.

46
Art. 52. 1. Do sk!adowisk odpadów, które przyjmowa!y do sk!adowa-
nia odpady wydobywcze, zamkni&tych na podstawie art. 54 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach przed dniem 1 maja 2008 r., nie stosuje si&
art. 50 i art. 51.

2. Do procesu zamykania funkcjonuj"cych obiektów uniesz-


kodliwiania odpadów wydobywczych stosuje si& odpowiednio art. 54 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Art. 53. 1. Z dniem 1 maja 2008 r. sk!adowisko odpadów przyjmuj"ce


wy!"cznie do sk!adowania odpady wydobywcze staje si& obiektem unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Funkcjonuj"cy lub zamkni&ty obiekt, na którym przed


dniem 1 maja 2008 r. by!y sk!adowane wy!"cznie odpady wydobywcze, staje si&
obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w rozumieniu niniejszej
ustawy.

Art. 54. 1. Dotychczas wydane pozwolenia na wytwarzanie odpadów


i zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami dla istniej"cych obiektów
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zachowuj" wa$no#( na czas, na jaki
zosta!y wydane, jednak nie d!u$ej ni$ do dnia 1 maja 2012 r.; do tego terminu
posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobyw-
czych jest obowi"zany do z!o$enia wniosku o zmian& wydanego pozwolenia na
wytwarzanie odpadów lub o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Dotychczas wydane pozwolenia zintegrowane dla istniej"-


cych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zachowuj" wa$no#(
na czas, na jaki zosta!y wydane.

3. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych kategorii A posiadaj"cy pozwolenie zintegrowane jest
obowi"zany do dnia 1 maja 2012 r. uzyska( zmian& pozwolenia zintegrowane-
go w zakresie:

47
1) klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych;

2) jako za!"cznik – decyzji zatwierdzaj"cej program go-


spodarowania odpadami wydobywczymi;

3) udokumentowania gwarancji finansowej lub jej ekwiwa-


lentu, zgodnie z art. 32;

4) jako za!"cznik – decyzji o #rodowiskowych uwarunko-


waniach wraz z raportem o oddzia!ywaniu przedsi&-
wzi&cia na #rodowisko, je$eli jest wymagany.

4. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych kategorii A posiadaj"cy pozwolenie zintegrowane jest
obowi"zany uzyska( zmian& pozwolenia zintegrowanego do dnia 1 maja
2012 r. tak$e w zakresie informacji niezb&dnych do sporz"dzenia przez w!a#ci-
wego komendanta wojewódzkiego Pa%stwowej Stra$y Po$arnej zewn&trznego
planu operacyjno-ratowniczego, o którym mowa w art. 37.

5. Marsza!ek województwa informacje, o których mowa


w ust. 4, przekazuje niezw!ocznie w!a#ciwemu komendantowi wojewódzkiemu
Pa%stwowej Stra$y Po$arnej.

Art. 55. 1. Zarz"dzaj"cy sk!adowiskiem odpadów przyjmuj"cym od-


pady wydobywcze do sk!adowania, który:

1) zaprzesta! przyjmowania odpadów wydobywczych


przed dniem 1 maja 2006 r.,

2) wyst"pi! z wnioskiem o zgod& na zamkni&cie sk!adowi-


ska odpadów na podstawie art. 54 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach przed dniem 1 maja
2008 r.,

3) uzyska! decyzj& na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy


z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska, usta-

48
wy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z pó'n. zm. 7)) po dniu
31 grudnia 2009 r.,

4) ma wyznaczony termin zamkni&cia sk!adowiska odpa-


dów do dnia 31 grudnia 2010 r.,

5) zosta! uwzgl&dniony w harmonogramie zamykania sk!a-


dowisk odpadów zgodnie z rz"dowymi programami re-
strukturyzacji przemys!u wydobywczego

– nie stosuje przepisów art. 9-20, art. 27 ust. 2, art. 30,


art. 31 ust. 1-3 i 7, art. 32, art. 35, art. 36 ust. 2-6
i art. 37.

2. Zarz"dzaj"cy sk!adowiskiem odpadów przyjmuj"cym do


sk!adowania odpady wydobywcze, o którym mowa w ust. 1, przed!o$y marsza!-
kowi województwa pisemne o#wiadczenie o stanie faktycznym sk!adowiska od-
padów wynikaj"cym z przes!anek, o których mowa w ust. 1, którym zarz"dza,
do dnia 31 maja 2008 r.

3. Marsza!ek województwa, na podstawie o#wiadcze%, o któ-


rych mowa w ust. 2, sporz"dza list& sk!adowisk odpadów, wraz z podaniem
przes!anek, o których mowa w ust. 1; lista zostanie przekazana ministrowi w!a-
#ciwemu do spraw #rodowiska do dnia 30 czerwca 2008 r.

Art. 56. 1. Spis, o którym mowa w art. 43 ust. 1, jest przekazywany do


G!ównego Inspektora Ochrony )rodowiska po raz pierwszy do dnia 31 stycznia
2012 r.

2. Spis, o którym mowa w art. 43 ust. 3, publikuje si& po raz


pierwszy w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej organu, do
dnia 1 maja 2012 r.

49
Art. 57. Ustawa wchodzi w $ycie z dniem 1 maja 2008 r.

1)
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro$enia dyrektywy 2006/21/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami
pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"cej dyrektyw& 2004/35/WE
(Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15). Niniejsz" ustaw" zmienia si& ustawy: ustaw& z dnia
20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony )rodowiska, ustaw& z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony #rodowiska oraz ustaw& z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w #ro-
dowisku i ich naprawie.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133,
poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 125 i Nr 82, poz. 556.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169,
poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75,
poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1237 i Nr 181,
poz. 1286.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175,
poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493 i Nr 80, poz. 541.
5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267,
poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125,
Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238
i Nr 181, poz. 1286.
6)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.
7)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, z 2003 r.
Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz
z 2006 r. Nr 50, poz. 360, Nr 133, poz. 935, Nr 171, poz. 1225 i Nr 225, poz. 1635.

18/01/BS

50
Za!"czniki
do ustawy
z dnia

Za!"cznik nr 1

System zarz"dzania bezpiecze%stwem

W celu wprowadzenia systemu zarz"dzania bezpiecze%stwem wdra$aj"cego polityk&


zapobiegania powa$nym wypadkom nale$y wzi"( pod uwag& nast&puj"ce elementy:

1) polityk& zapobiegania powa$nym wypadkom powinna obejmowa( ogólne cele


oraz zasady dzia!ania posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A w odniesieniu do kontroli
ryzyka wyst"pienia powa$nych wypadków;
2) system zarz"dzania bezpiecze%stwem powinien obejmowa( cz&#( ogólnego
systemu zarz"dzania, który zawiera struktur& organizacyjn", zakres
odpowiedzialno#ci, praktyki, procedury, procesy i zasoby konieczne do
okre#lenia i wprowadzenia w $ycie polityki zapobiegania powa$nym wypadkom;
3) system zarz"dzania bezpiecze%stwem uwzgl&dnia nast&puj"ce zagadnienia:
a) rola i obowi"zki personelu zarz"dzaj"cego powa$nym ryzykiem na
wszystkich poziomach organizacji; okre#lenie potrzeb szkoleniowych
takiego personelu oraz zapewnienie takich szkole%, oraz zaanga$owanie
pracowników, a w szczególnych przypadkach podwykonawców,
b) przyj&cie i wprowadzenie w $ycie procedur systematycznego okre#lenia
powa$nego ryzyka wynikaj"cego z prawid!owego i nieprawid!owego
dzia!ania oraz ocena prawdopodobie%stwa ich wyst"pienia,
c) przyj&cie i wprowadzenie w $ycie procedur i instrukcji bezpiecznego
funkcjonowania, z uwzgl&dnieniem utrzymania zak!adu, procesów w nim
zachodz"cych, sprz&tu oraz tymczasowych przerw w jego funkcjonowaniu,
d) przyj&cie i wprowadzanie w $ycie procedur dotycz"cych planowanych
zmian lub tworzenia nowych obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych,
e) przyj&cie i wprowadzenie w $ycie procedur dotycz"cych identyfikacji
przewidywalnych sytuacji awaryjnych w drodze systematycznej analizy
oraz przygotowanie, testowanie i przegl"d planów awaryjnych maj"cych
na celu szybk" reakcj& na takie sytuacje,
f) przyj&cie i wprowadzenie w $ycie procedur w celu zapewnienia sta!ej
oceny zgodno#ci systemu zarz"dzania bezpiecze%stwem z polityk"
zapobiegania powa$nym wypadkom opracowanej przez posiadacza
odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych kategorii A; procedury te powinny obejmowa( przyj&ty
przez posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych kategorii A system zg!aszania powa$nych
wypadków lub sytuacji niebezpiecznych, szczególnie tych zwi"zanych
z przypadkami braku dzia!ania #rodków ochronnych oraz ich badaniem
i #rodkami podj&tymi w oparciu o wcze#niej wyci"gni&te wnioski,
g) przyj&cie i wprowadzenie w $ycie procedur systematycznej, okresowej
oceny polityki zapobiegania powa$nym wypadkom oraz przydatno#ci do
okre#lonego celu systemu zarz"dzania bezpiecze%stwem; przegl"d
dokumentów dotycz"cych dzia!ania wspomnianej polityki i systemu
zarz"dzania bezpiecze%stwem oraz ich uaktualnianie przez kierownictwo
wy$szego szczebla.

19/01/BS

2
Za!"cznik nr 2

Informacja przekazywana zainteresowanej spo!eczno#ci

Informacje opracowywane przez w!a#ciwego komendanta wojewódzkiego


Pa%stwowej Stra$y Po$arnej, które maj" by( przekazane zainteresowanej
spo!eczno#ci, obejmuj":

1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw& i adres siedziby posiadacza
odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
2) oznaczenie osoby dostarczaj"cej informacje, wed!ug zajmowanego stanowiska;
3) znak i dat& wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, pozwolenia
zintegrowanego lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych;
4) proste i jasne obja#nienie dzia!a% podejmowanych w miejscu prowadzenia
dzia!alno#ci;
5) przedstawion" j&zykiem niespecjalistycznym ogóln" klasyfikacj&
niebezpiecze%stwa substancji i preparatów wyst&puj"cych w obiekcie
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, jak równie$ odpadów
wydobywczych, które mog!yby spowodowa( powa$ny wypadek, ze wskazaniem
ich g!ównych niebezpiecznych w!a#ciwo#ci;
6) ogólne informacje dotycz"ce charakteru ryzyka wyst"pienia powa$nych
wypadków, z uwzgl&dnieniem ich potencjalnych skutków dla zainteresowanej
spo!eczno#ci i #rodowiska;
7) informacje dotycz"ce ostrzegania zainteresowanej spo!eczno#ci oraz
informowania jej w razie powa$nego wypadku;
8) informacje dotycz"ce dzia!a%, które zainteresowana spo!eczno#( powinna
podj"(, oraz sposobu, w jaki nale$y si& zachowa( w razie powa$nego wypadku;
9) potwierdzenie konieczno#ci dokonania odpowiednich ustale% przez posiadacza
odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w
miejscu prowadzenia dzia!alno#ci, a szczególnie wspó!pracy ze s!u$bami
ratowniczymi w celu reagowania na powa$ne wypadki oraz zmniejszenia ich
skutków;
10) odniesienia do zewn&trznych planów operacyjno-ratowniczych, sporz"dzonych
w celu reagowania na wszelkie skutki powa$nego wypadku poza miejscem
prowadzenia dzia!alno#ci; odniesienia te powinny zawiera( wskazanie, by
stosowa( si& do wszelkich instrukcji lub wymaga% s!u$b ratowniczych podczas
wypadku;
11) szczegó!y dotycz"ce tego, gdzie mo$na uzyska( dodatkowe informacje,
z zastrze$eniem wymogów dotycz"cych zachowania poufno#ci informacji
ustanowionych w przepisach odr&bnych.

19a/01/BS
UZASADNIENIE

Celem projektu ustawy jest transpozycja dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu


Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania od-
padami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca dyrektyw&
2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15), zwana dalej „dyrekty-
w"”.

Materia regulowana przedmiotow" dyrektyw" jest powi"zana zarówno


z regulacjami dotycz"cymi gospodarki odpadami, jak i przemys!u wydobywcze-
go. Obecnie obowi"zuj"cy porz"dek prawny reguluje oba te obszary i w!a#ciwe
wprowadzenie zmian na pograniczu tych dwóch obszarów okaza!o si& mo$liwe
jedynie przez przygotowanie projektu nowej ustawy.

Jakkolwiek projekt ustawy, jak i sama dyrektywa, wprowadza definicj& odpadów


wydobywczych, o tyle wydaje si& wskazane, aby odnie#( si& bezpo#rednio do
katalogu odpadów. Korzystaj"c z rozporz"dzenia Ministra )rodowiska z dnia
27 wrze#nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
nale$y za!o$y(, $e odpady wydobywcze to odpady sklasyfikowane w grupie
01 – odpady powstaj"ce przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicz-
nej przeróbce rud oraz innych kopalin, w podgrupach:

– 01 01 – odpady z wydobywania kopalin,

– 01 03 – odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali,

– 01 04 – odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych ni$ rudy


metali.

Dotychczas masy ziemne i skalne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1a ustawy


o odpadach by!y wy!"czone spod jurysdykcji ustawy o odpadach. W pkt 4 pre-
ambu!y dyrektywy jest mowa o obowi"zku ustalenia wymaga% dla odpadów
przeróbczych, ska!y p!onnej, nak!adu oraz warstwy uprawnej gleby, „pod wa-
runkiem $e stanowi" one odpady zgodnie z dyrektyw" Rady 75/442/EWG
z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów.”. Przytoczony zapis preambu!y, o ile
nie jest przepisem prawa, lecz raczej jego interpretacj", wskazuje, i$ je#li ska!a
p!onna czy nak!ad nie spe!niaj" definicji odpadu (art. 3 ust. 1 ustawy
o odpadach) to nie s" odpadami wydobywczymi, a tym samym nie stosuje si&
do nich przepisów projektu niniejszej ustawy, ani te$ przepisów ustawy
o odpadach.

Przy wype!nianiu odpadami wydobywczymi wyrobisk górniczych w celach rekul-


tywacyjnych i technologicznych powinny by( brane pod uwag& wymogi dyrek-
tywy zgodnie z jej art. 10. Wynika z tego, $e odpowiednie warunki powinny by(
uwzgl&dniane przy zezwoleniach na prowadzenie dzia!alno#ci w zakresie odzy-
sku odpadów wydobywczych oraz w planie ruchu zak!adu górniczego.

Odnosz"c si& do poszczególnych przepisów ustawy:

Art. 1.

Art. 1 projektu ustawy okre#la zakres przedmiotowy i podmiotowy projektu


ustawy. Projekt ustawy okre#la zasady gospodarowania odpadami wydobyw-
czymi oraz niezanieczyszczon" gleb" pochodz"cymi z przemys!u wydo-
bywczego i zasady prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobyw-
czych oraz procedury zwi"zane z uzyskiwaniem zezwole% i pozwole% zwi"zane
z gospodark" odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego, a tak$e
z zapobieganiem powa$nym wypadkom w obiektach unieszkodliwiania odpa-
dów wydobywczych kategorii A, maj"c na celu zapobieganie powstawaniu od-
padów wydobywczych oraz ograniczanie ich niekorzystnego wp!ywu na #rodo-
wisko oraz $ycie i zdrowie ludzi. Swym zakresem projekt ustawy obejmuje
wszystkie odpady pochodz"ce z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania,
przeróbki i magazynowania kopalin ze z!ó$. Projekt ustawy jest skierowany do
wszelkich podmiotów i przedsi&biorstw, które prowadz" dzia!alno#( polegaj"c"
na odkrywkowym, podziemnym i otworowym wydobywaniu kopalin ze z!ó$,
w celach gospodarczych, w tym na ich przeróbce.

Wszystkie u$yte w projekcie ustawy terminy, zgodnie z § 148 zasad techniki


prawodawczej, zwanymi dalej „ZTP”, je$eli z projektu ustawy nie wynika nic in-
nego, powinny by( rozumiane tak jak zosta!y one zdefiniowane w podstawo-
wym akcie z dziedziny ochrony #rodowiska, jakim jest ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902,
z pó'n. zm.). Tak wi&c, na przyk!ad termin #rodowisko u$yty w art. 1 ust. 1 pro-
jektu ustawy powinien by( rozumiany tak, jak go si& rozumie zgodnie z art. 3

2
pkt 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony #rodowiska, a wi&c
jako ogó! elementów przyrodniczych, w tym tak$e przekszta!conych w wyniku
dzia!alno#ci cz!owieka, a w szczególno#ci powierzchni& ziemi, kopaliny, wody,
powietrze, krajobraz, klimat oraz pozosta!e elementy ró$norodno#ci biologicz-
nej, a tak$e wzajemne oddzia!ywania pomi&dzy tymi elementami. To samo na-
le$y odnie#( do takich w szczególno#ci terminów, jak: powietrze (art. 3 pkt 26
ustawy – Prawo ochrony #rodowiska) czy gleba (art. 3 pkt 25 ustawy – Prawo
ochrony #rodowiska).

W art. 1 ust. 2 projektu ustawy przyj&to za!o$enie, zgodnie z dyrektyw"


2006/21/WE, $e przepisy ustawy maj" zastosowanie wy!"cznie do gospodaro-
wania odpadami wydobywczymi na powierzchni ziemi, a wi&c sk!adowanie od-
padów zarówno odpadów wydobywczych, jak i innych, w górotworze podlega
przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Ma to
tak$e zastosowanie do wt!aczania wód do górotworu (w obr&bie zak!adu górni-
czego – na podstawie planu ruchu zak!adu górniczego, poza obszarem zak!adu
górniczego – na podstawie koncesji na sk!adowanie odpadów w górotworze).

W art. 1 ust. 3 przyj&to za!o$enie, $e w sprawach dotycz"cych post&powania


z odpadami wydobywczymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje si&
przepisy o odpadach. Oznacza to, $e do post&powania z odpadami wydobyw-
czymi b&d" mia!y zastosowanie takie zasady, jak: zasada blisko#ci, zasada od-
powiedzialno#ci wytwórcy za wytworzone odpady, hierarchia post&powania
z odpadami, zasady odzysku i recyklingu, chyba $e inaczej uregulowano w pro-
jekcie ustawy. Do odpadów wydobywczych nie b&d" mia!y zastosowania prze-
pisy o sk!adowaniu odpadów (art. 2 ust. 4 dyrektywy).

W art. 1 ust. 4 przyj&to za!o$enie, $e do odpadów wydobywczych b&d"cych


jednocze#nie odpadami promieniotwórczymi maj" zastosowanie przepisy usta-
wy – Prawo atomowe.

Art. 2.

Art. 2 projektu ustawy okre#la w jakich wypadkach, mimo $e mamy do czynienia


z odpadami, nie stosuje si& przepisów projektu ustawy.

Projektu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 1) nie stosuje si& do tych strumieni odpadów,
które chocia$ powsta!y w trakcie wydobycia lub przeróbki kopalin ze z!ó$, to nie

3
s" bezpo#rednio zwi"zane z procesami wydobycia lub przeróbki, np. odpady
spo$ywcze, oleje odpadowe, pojazdy wycofane z eksploatacji, zu$yte baterie
i akumulatory. Gospodarowanie tymi odpadami b&dzie nadal podlega!o przepi-
som ustawy o odpadach lub odr&bnych ustaw.

Projekt ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 2) nie b&dzie mia! zastosowania do odpadów
pochodz"cych z poszukiwania, wydobywania i przeróbki kopalin ze z!ó$
z obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z pó'n. zm.), które zawiera przepisy dotycz"ce dna
morskiego (art. 2 ust. 3) oraz obszaru morza (art. 5 ust. 1-3).

Projekt ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 3) nie b&dzie mia! zastosowania do wt!aczania
wód do górotworu (definicj& zawiera art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
– Prawo geologiczne i górnicze; zagadnienie jest szczegó!owo uregulowane
w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze).

Ust. 2 i 3 wskazuje, które przepisy projektu ustawy nie maj" zastosowania do


odpadów wydobywczych oboj&tnych i niezanieczyszczonej gleby pochodz"cych
z poszukiwania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze z!ó$ oraz
do odpadów pochodz"cych z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu
oraz do odpadów wydobywczych innych ni$ niebezpieczne i oboj&tne, ale jedy-
nie w przypadku, gdy nie s" sk!adowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych kategorii A.

Zakres tych wy!"cze% w projekcie ustawy jest bardzo szeroki w przypadku od-
padów wydobywczych oboj&tnych i niezanieczyszczonej gleby i obejmuje obo-
wi"zki zwi"zane z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszko-
dliwiania odpadów wydobywczych, posiadaniem gwarancji finansowej lub jej
ekwiwalentu i obni$aniem st&$enia cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie
w stawie osadowym oraz zwalnia ze stosowania niektórych zasad dotycz"cych
prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Zakres wy!"cze% dla odpadów wydobywczych innych ni$ niebezpieczne


i oboj&tne jest w&$szy ni$ dopuszczony w przepisie dyrektywy (art. 2 ust. 3
akapit trzeci). Nie wprowadzono w projekcie ustawy wy!"czenia z obowi"zku
posiadania gwarancji finansowej oraz prowadzenia monitoringu po zamkni&ciu

4
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Jednak$e w ust. 4 minister
w!a#ciwy do spraw #rodowiska ma mo$liwo#( wskazania szczegó!owych kryte-
riów wyznaczania odpadów wydobywczych innych ni$ niebezpieczne
i oboj&tne, w przypadku sk!adowania których w obiekcie unieszkodliwiania od-
padów wydobywczych nie maj" zastosowania przepisy art. 27 ust. 2 oraz
art. 32 projektu ustawy. Takie zaw&$enie zosta!o podyktowane obawami, i$ zbyt
daleko id"ce wy!"czenia mog" spowodowa( w przysz!o#ci, w sposób nieuza-
sadniony, ponoszenie kosztów dzia!alno#ci spó!ek wydobywczych przez w!adze
samorz"dowe i spo!eczno#ci lokalne w zakresie monitoringu obiektów uniesz-
kodliwiania odpadów wydobywczych oraz ich prawid!owego zamkni&cia
i rekultywacji obiektu oraz terenu, na który ten obiekt mia! wp!yw.

Art. 3.

W ust. 1 zosta!y zdefiniowane poj&cia, którymi pos!uguje si& projekt ustawy.


Cze#( poj&( zawartych w dyrektywie nie zosta!a transponowana do projektu
ustawy, w zwi"zku z faktem, i$ s" definiowane w obowi"zuj"cych aktach praw-
nych:

– takie terminy jak: „odpady”, „odpady niebezpieczne”, „odpady oboj&tne”,


„posiadacz odpadów” (art. 3 pkt 1, 2, 3 i 25 dyrektywy) zosta!y zdefiniowane
w art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

– takie terminy jak: „substancja niebezpieczna”, „najlepsze dost&pne techniki”,


„istotna zmiana” (art. 3 pkt 17, 18 i 29 dyrektywy) zosta!y zdefiniowane
w art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska,

– takie terminy jak: „odciek” i „odbiornik wodny” (art. 3 pkt 14 i 19 dyrektywy)


zosta!y zdefiniowane w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pó'n. zm.); ponadto termin „odbiornik
wodny” nie pojawia si& w przepisach projektu ustawy i je#li zostanie u$yty
w aktach wykonawczych, to zostanie zastosowane odwo!anie do stosow-
nych przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne; termin „wody
odciekowe” jest zgodny z terminologi" wyst&puj"c" w obowi"zuj"cych ak-
tach prawnych i nie wymaga definiowania (akty wykonawcze do ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).

5
Poj&cie „morskie” (art. 3 pkt 7 dyrektywy) nie zosta!o zdefiniowane w projekcie
ustawy, poniewa$ w miejscu koniecznego u$ycia tego poj&cia odwo!ano si& do
obszarów morskich RP (art. 2 ust. 1 pkt 2 projektu ustawy).

Poj&cie „poszukiwanie” (art. 3 pkt 21 dyrektywy) jest to$same znaczeniowo


z poj&ciem „poszukiwanie” zdefiniowanym w art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Poj&cie „spo!ecze%stwa” (art. 3 pkt 22 dyrektywy) jest poj&ciem ogólnie zrozu-


mia!ym, stosowanym w wielu aktach prawnych, bez jego definicji, a wi&c zgod-
nie z ZTP nie wymaga zdefiniowania.

Poj&cie „operatora” (art. 3 pkt 24 dyrektywy) nie zosta!o zdefiniowane


w projekcie ustawy, poniewa$ w polskim systemie prawnym funkcjonuje poj&cie
„posiadacza odpadów”. Definicja „posiadacza odpadów” jest zawarta w art. 3
ust. 3 pkt 13 ustawy o odpadach i zgodnie z jej brzmieniem posiadaczem odpa-
dów jest ka$dy, kto faktycznie w!ada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wy!"czeniem prowa-
dz"cego dzia!alno#( w zakresie transportu odpadów. Ponadto domniemywa si&,
$e w!adaj"cy powierzchni" ziemi jest posiadaczem odpadów znajduj"cych si&
na nieruchomo#ci. Z definicji „operatora” zawartej w dyrektywie wynika, $e jest
to osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za gospodarowanie odpadami
wydobywczymi zgodnie z prawem krajowym pa%stwa cz!onkowskiego, w którym
gospodarowanie ma miejsce. W polskim systemie prawnym w zakresie gospo-
darki odpadami osob" fizyczn" lub prawn" odpowiedzialn" za gospodarowanie
odpadami jest posiadacz odpadów. Zatem posiadacz odpadów wydobywczych
jest odpowiednikiem operatora, który jest osob" fizyczn" lub prawn" odpowie-
dzialn" za gospodarowanie odpadami, tak$e podczas ich magazynowania, a
tak$e w czasie prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
oraz po jego zamkni&ciu.

W projekcie ustawy u$ywane s" wi&c poj&cia: „wytwórcy odpadów wydobyw-


czych”, „posiadacza odpadów wydobywczych” oraz „posiadacza odpadów pro-
wadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych”.

„Osoba kompetentna” (art. 3 pkt 26 dyrektywy) nie zosta!a zdefiniowana, ale


wskazana w przepisach szczegó!owych dotycz"cych zarz"dzania obiektem

6
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Zak!ada si&, $e osoba ta b&dzie
musia!a wykaza( si& odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie gospodarowania
odpadami wydobywczymi i wprowadzono ca!" procedur& ich uzyskiwania.

Poj&cie „organu w!a#ciwego” (art. 3 pkt 27 dyrektywy) nie wymaga zdefiniowa-


nia, gdy$ zostanie on ka$dorazowo wskazany w przepisach szczegó!owych.

Poj&cie „miejsca prowadzenia dzia!alno#ci” (art. 3 pkt 28 dyrektywy) jest poj&-


ciem ogólnie zrozumia!ym, stosowanym w wielu aktach prawnych, bez jego de-
finicji, a wi&c zgodnie z ZTP nie wymaga zdefiniowania.

W pkt 1-14 zdefiniowano poj&cia na potrzeby projektu ustawy.

Pkt 1 – wprowadzono poj&cie cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie zgodnie


z propozycj" dyrektywy.

Pkt 2, 12 i 13 – u$ywane w definicjach „ha!dy”, „stawu osadowego” i „tamy” po-


j&cie „obiektu in$ynieryjnego” lub „konstrukcji in$ynieryjnej” (art. 3 pkt 5, 6, 7
dyrektywy) zosta!o zast"pione poj&ciem „obiektu” (art. 3 ust. 1 pkt 2, 12, 13 pro-
jektu ustawy).

Pkt 3 – nie zdefiniowano poj&cia „surowiec mineralny” wprowadzaj"c zamiast


niego poj&cie „kopaliny” w nowym znaczeniu, odmiennym od znaczenia zdefi-
niowanego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne
i górnicze (art. 5 ust. 2 i 4 – definicja kopaliny, art. 5 ust. 4 – wy!"czenie wód
z kopalin, art. 6 ust. 1 – definicja z!o$a kopaliny). Poj&cie „kopaliny” na potrzeby
przedmiotowego projektu ustawy wy!"cza z kopalin solanki, wody lecznicze
i termalne, dzi&ki czemu nie ma konieczno#ci powtarzania tego wy!"czenia
w poszczególnych przepisach projektu ustawy.

Pkt 4 – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska


i wydane na jej podstawie rozporz"dzenie Ministra )rodowiska z dnia
9 wrze#nia 2002 r. w sprawie standardów jako#ci gleby oraz standardów jako#ci
ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) wprowadza kryteria jako#ci gleby i ziemi. Nie-
spe!nienie tych kryteriów oznacza uznanie gleby za zanieczyszczon". Dlatego
te$, w definicji niezanieczyszczonej gleby przywo!ano przepisy ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska (art. 3 ust. 1 pkt 4 projektu
ustawy).

7
Pkt 5 – definicja obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (art. 3
pkt 15 dyrektywy) zosta!a transponowana w formie krótkiej definicji obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (art. 3 ust. 1 pkt 5 projektu ustawy)
oraz przepisów art. 7 projektu ustawy. W definicji nie u$yto poj&cia „magazyno-
wanie”, które odnosi si& bezpo#rednio do okresów podanych
w art. 7, tak wi&c jest dopuszczalne magazynowanie wskazanych odpadów wy-
dobywczych w okre#lonych okresach, natomiast po up!ywie dozwolonych okre-
sów magazynowania odpady wydobywcze powinny zosta( poddane odzyskowi
lub sk!adowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Pkt 6 – wprowadzono poj&cie odpadów przeróbczych zgodnie z propozycj" dy-


rektywy.

Pkt 7 – wprowadzono poj&cie odpadów wydobywczych zgodnie z propozycj"


dyrektywy.

Pkt 8 – wprowadzono definicj& powa$nego wypadku, dla odró$nienia od poj&cia


„powa$nej awarii” wyst&puj"cego w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony #rodowiska.

Pkt 9 – cho( poj&cie „przemys! wydobywczy” wyst&puje tylko dwa razy


w projekcie ustawy, to jednak jego zdefiniowanie jest niezwykle istotne z punktu
widzenia okre#lenia kr&gu podmiotów, których b&d" dotyczy!y projektowane
przepisy.

Pkt 10 – wprowadzono poj&cie przeróbki zgodnie z propozycj" dyrektywy.

Pkt 11 – poj&cie „rekultywacji terenu” zosta!o przeredagowane w taki sposób,


aby w!a#ciwie wkomponowa( t& definicj& w polski system prawny. Dlatego wy-
korzystano w niej powszechnie stosowane w Polsce standardy gleby i ziemi,
a tak$e uszczegó!owiono, i$ chodzi o zagospodarowanie terenu, na który mia!
wp!yw obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a nie o rekultywacj&
samego obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Pkt 12 – w definicji poj&cia „staw osadowy” (art. 3 pkt 12 dyrektywy)


w dyrektywie u$yto sformu!owania „oczyszczania i recyklingu”. Zosta!o ono za-
st"pione poj&ciem „oczyszczania” (art. 3 ust. 1 pkt 12 projektu ustawy) jako po-
j&ciem szerszym i obejmuj"cym ró$ne procesy. Jest to podej#cie spójne tak$e

8
z niemieck" wersj" j&zykow" dyrektywy, gdzie u$yto poj&cia „oczyszczanie i
klarowanie”. Nadal w"tpliwo#ci budzi poj&cie „drobnoziarniste” jako niezdefinio-
wane w polskim prawie.

Pkt 14 – w definicji „zainteresowanej spo!eczno#ci” (art. 3 pkt 23 dyrektywy)


wyst&puje termin „organizacja pozarz"dowa”. Definicja ustawowa organizacji
pozarz"dowej jest zawarta w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia!alno#ci
po$ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) w art. 3 ust. 2:
„Organizacjami pozarz"dowymi s", nieb&d"ce jednostkami sektora finansów
publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedzia!aj"ce
w celu osi"gni&cia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadaj"ce osobowo-
#ci prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowa-
rzyszenia, z zastrze$eniem ust. 4.”. Zastrze$enie ust. 4 dotyczy wy!"czenia
z zakresu Dzia!u II ustawy fundacji publicznych i fundacji partii politycznych.

Kodeks post&powania administracyjnego precyzyjnie okre#la kr"g stron post&-


powania, natomiast nie wydaje si& s!uszne dopuszczenie wszystkich organizacji
pozarz"dowych jako posiadaj"cych interes uczestniczenia w takim post&powa-
niu. Dopuszczenie takich organizacji mo$e znacznie skomplikowa(
i wyd!u$y( procedury wydawania decyzji. Dlatego te$ uszczegó!owiono przepis
dotycz"cy zasad, na jakich maj" by( dopuszczone do post&powania na pra-
wach strony organizacje pozarz"dowe.

W ust. 2 projektu ustawy wprowadzono fakultatywne upowa$nienie do wydania


rozporz"dzenia okre#laj"cego kryteria klasyfikacji odpadów wydobywczych do
odpadów oboj&tnych, w zwi"zku z mo$liwo#ci" wydania przez Komisj& Euro-
pejsk" decyzji dotycz"cej interpretacji definicji odpadów oboj&tnych (art. 22
ust. 1 pkt f dyrektywy).

Art. 4.

Zasady zawarte w art. 4 dyrektywy zosta!y przeniesione na grunt prawa pol-


skiego w sposób zbli$ony do zasad sformu!owanych w ustawie o odpadach.
W ust. 5 projektu ustawy wskazano, kiedy marsza!ek województwa mo$e od-
st"pi( od wymaga% przepisów ustawy (art. 2 ust. 3 akapit 2 dyrektywy).

9
Art. 5.

W art. 5 ust. 1 projektu ustawy ustalono, i$ raport ocen oddzia!ywania na #ro-


dowisko jest obligatoryjny dla wszystkich obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych.

Ust. 2 wprowadza wy!"czenie ze stosowania procedury dotycz"cej skutków


transgranicznych dla odpadów wydobywczych innych ni$ niebezpieczne
i oboj&tne.

Pierwszym krokiem posiadacza odpadów wydobywczych prowadz"cego obiekt


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest uzyskanie decyzji
o #rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj& przedsi&wzi&cia.
Zgodnie z procedur" uzyskiwania decyzji o #rodowiskowych uwarunkowaniach
posiadacz odpadów wydobywczych prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania od-
padów wydobywczych powinien przedstawi( informacj& o planowanym przed-
si&wzi&ciu (art. 49 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony #rodowiska). W punkcie 4 tej
informacji wskazuje on ewentualne warianty przedsi&wzi&cia, co jest to$same
z obowi"zkiem sformu!owanym w art. 7 ust. 2 pkt b dyrektywy – „proponowan"
lokalizacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów, w!"cznie ze wszelkimi mo$li-
wymi lokalizacjami alternatywnymi”.

Przepisy tytu!u I dzia!u VI rozdzia!u 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo


ochrony #rodowiska zawieraj" procedur& w sprawie ocen oddzia!ywania przed-
si&wzi&cia na #rodowisko, natomiast przepisy rozdzia!u 3 reguluj" kwestie pro-
cedury post&powania w zakresie transgranicznego oddzia!ywania instalacji na
#rodowisko.

Procedura oddzia!ywania na #rodowisko oraz procedura lokalizacyjna (warianty


lokalizacyjne) czyli art. 7 ust. 2 pkt b i e dyrektywy zosta!y w!"czone
do prawa polskiego w ramach post&powania o uzyskanie decyzji o #rodowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na realizacj& przedsi&wzi&cia zawarte w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska.

Art. 6.

W art. 6 ust. 1 projektu ustawy wskazano, i$ rozró$nia si& dwa typy obiektów
unieszkodliwiania odpadów – kategorii A i pozosta!e.

10
W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa$nienie zosta!o zawarte w art. 6
ust. 2 projektu ustawy, zostan" uszczegó!owione kryteria klasyfikacji obiektów
unieszkodliwiania odpadów (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt g dyrektywy
i za!"cznikiem III) wydane przez Komisj& Europejsk" do dnia 1 maja 2008 r.

Zgodnie z ust. 3 minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska okre#li, w drodze fakul-


tatywnego rozporz"dzenia, metody pobierania próbek i przeprowadzania analiz,
uwzgl&dniaj"ce decyzj& Komisji Europejskiej, która ma by( wydana na podsta-
wie art. 22 ust. 1 pkt h dyrektywy do dnia 1 maja 2008 r.

Art. 7.

Definicja obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (art. 2


pkt 15 dyrektywy) zosta!a zapisana jako odr&bne przepisy.

Warto zauwa$y(, i$ o ile w przypadku obiektów unieszkodliwiania odpadów wy-


dobywczych kategorii A oraz obiektów przewidzianych dla odpadów niebez-
piecznych teren, na którym znajduj" si& odpady wydobywcze, jest od razu trak-
towany jako obiekt unieszkodliwiania odpadów, o tyle przy pozosta!ych grupach
odpadów mamy do czynienia z okresem magazynowania, który daje czas po-
siadaczowi odpadów wydobywczych na podj&cie decyzji, co do przeznaczenia
danego odpadu lub czas na jego wykorzystanie. Dopiero po up!ywie wskaza-
nych terminów odpady powinny zosta( przekazane do sk!adowania w obiekcie
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub te$ do innego procesu odzysku
lub unieszkodliwiania (z wyj"tkiem sk!adowania w obiekcie unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych).

Ten sam teren nie mo$e by( jednocze#nie miejscem magazynowania


i obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Dla obiektów unieszko-
dliwiania odpadów wydobywczych zosta!y wskazane konkretne wymagania,
których nie ma przy magazynowaniu.

Art. 8.

Na posiadacza odpadów wydobywczych na!o$ono obowi"zek przeprowadzania


co 5 lat przegl"du programu gospodarowania odpadami wydobywczymi.
W przypadku istotnych zmian nie jest wystarczaj"ce tylko poinformowanie mar-

11
sza!ka województwa o zmianach w programie, ale nale$y przed!o$y( nowy pro-
gram gospodarowania odpadami wydobywczymi.

Art. 9.

Art. 5 dyrektywy wprowadza „plan gospodarowania odpadami”. Jednak dla od-


ró$nienia od planów gospodarki odpadami, o których jest mowa w przepisach
ustawy o odpadach, do projektu ustawy wprowadzono poj&cie „programu go-
spodarowania odpadami wydobywczymi”. Dyrektywa wprowadza obowi"zek
sporz"dzenia programu gospodarowania odpadami wydobywczymi. Jednak$e
dla podkre#lenia celu, w jakim ten dokument jest tworzony, w projekcie ustawy
u$yto wyrazu „przed!o$enie”.

Program gospodarowania odpadami wydobywczymi powinien zawiera( takie


elementy, aby zosta!y zrealizowane jego cele.

Program gospodarowania odpadami wydobywczymi ma na celu wskazanie pla-


nowanych i przewidywanych sposobów, nawet jako kilka potencjalnych opcji,
gospodarowania odpadami. Powinien uwzgl&dnia( ró$ne mo$liwo#ci – zarówno
te istniej"ce, jak i potencjalne, oraz fakt, $e na jego podstawie marsza!ek woje-
wództwa wyda zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych. Jest to dokument, który powinien ukaza( generaln" strategi&
posiadacza odpadów wydobywczych w zakresie gospodarowania odpadami –
od momentu zapobiegania ich wytworzeniu po bezpieczne sk!adowanie w kon-
kretnym obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Program powi-
nien odnie#( si& do ju$ uzgodnionej lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpa-
dów wydobywczych. Lokalizacje alternatywne s" rozpatrywane na etapie uzy-
skania decyzji #rodowiskowej. Wynika z tego, $e program powinien opracowa(
tak naprawd& zarz"dzaj"cy obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobyw-
czych, bo tylko on jest w stanie przewidzie( np. warunki monitoringu. Nie ma na
to wp!ywu wydobywaj"cy kopaliny. Istnieje taka mo$liwo#(, $e wytwórca odpa-
dów wydobywczych i zarz"dzaj"cy obiektem unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych to ten sam podmiot. Ale w wielu przypadkach mog" wyst&powa( dwa
odr&bne podmioty.

Je$eli cele programu okre#laj" inne dokumenty wymagane przepisami prawa


geologicznego i górniczego posiadacz odpadów wydobywczych przedstawia

12
w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi odpowiednie informa-
cje na ten temat. Natomiast na wezwanie marsza!ka województwa przed wyda-
niem decyzji posiadacz odpadów wydobywczych powinien udost&pni( mu
wskazane dokumenty.

Art. 10.

W programie gospodarowania odpadami wydobywczymi posiadacz odpadów


wydobywczych proponuje kwalifikacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wy-
dobywczych, opieraj"c si& na wykonanej przez siebie ocenie ryzyka obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Ocena ryzyka obiektu unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych jest do!"czona do programu, a wi&c na jej pod-
stawie marsza!ek województwa podejmie decyzj& o ostatecznej kwalifikacji
przedmiotowego obiektu.

W programie gospodarowania odpadami wydobywczymi s" wskazane odpady


wydobywcze, które b&d" sk!adowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych. Ich charakterystyka obejmuje 5 istotnych kwestii:

1) opis spodziewanych w!a#ciwo#ci fizycznych i chemicznych odpadów wydo-


bywczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stateczno#( obiektu, jak
i stabilno#( chemiczn" (co powinno zapobiec nieprzewidzianym reakcjom
chemicznym zachodz"cym pomi&dzy sk!adowanymi odpadami wydobyw-
czymi),

2) wyszczególnienie rodzaju odpadów,

3) opis substancji chemicznych wykorzystywanych podczas przeróbki kopalin,


oraz ich aktywno#ci chemicznej, co mo$e mie( decyduj"ce znaczenie
w kontek#cie stabilno#ci chemicznej ca!ego obiektu unieszkodliwiania odpa-
dów oraz jego wp!ywu na #rodowisko,

4) opis metody sk!adowania,

5) system transportu odpadów wydobywczych, który ma by( zastosowany.

Upowa$nienie zawarte w ust. 4 zawiera mo$liwo#( wydania rozporz"dzenia


z chwil" kiedy Komisja Europejska wyda decyzj& na podstawie art. 22 ust. 1
pkt e dyrektywy (charakterystyka odpadów – za!"cznik II dyrektywy).

13
Art. 11.

Ka$dy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych powinien posiada(


ocen& ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o której jest
mowa w za!"czniku III dyrektywy (3 elementy – obecny i planowany rozmiar,
lokalizacja, wp!yw na #rodowisko). Na jej podstawie posiadacz odpadów wydo-
bywczych prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych pro-
ponuje kwalifikacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (katego-
rii A lub pozosta!y). Ocena ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych jest elementem programu gospodarowania odpadami wydobywczy-
mi, poniewa$ w nim posiadacz odpadów wydobywczych proponuje kwalifikacj&
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wraz z uzasadnieniem (tym
uzasadnieniem powinna by( w!a#nie ocena ryzyka obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych, bowiem dzi&ki niej istnieje mo$liwo#( oceny przez
marsza!ka województwa propozycji klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpa-
dów wydobywczych dokonanej przez posiadacza odpadów wydobywczych).

Ust. 4-6 wprowadzaj" przepis art. 13 ust. 6 dyrektywy dotycz"cy kontrolowania


st&$enia cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie w stawie osadowym. O ile
technologia ta nie jest obecnie w Polsce stosowana, to nie mo$na wykluczy(
konieczno#ci zastosowania si& do tych przepisów w przysz!o#ci, w przypadku
rozpocz&cia nowej dzia!alno#ci wydobywczej i przeróbczej.

Art. 12.

Ze wzgl&dów proceduralnych okre#lono szczegó!owo, co zawiera decyzja za-


twierdzaj"ca program gospodarowania odpadami wydobywczymi. W procesie
wydawania decyzji bior" tak$e udzia!, jako organy opiniuj"ce, w!a#ciwy dyrektor
okr&gowego urz&du górniczego oraz w!a#ciwy wójt, burmistrz lub prezydent
miasta.

W ust. 5 wprowadzono przes!anki odmowy wydania decyzji zatwierdzaj"cej


program gospodarowania odpadami wydobywczymi.

Art. 13.

Art. 13 wprowadza procedur& post&powania marsza!ka województwa, gdy po-


siadacz odpadów wydobywczych narusza przepisy ustawy lub dzia!a niezgod-

14
nie z decyzj" zatwierdzaj"c" program gospodarowania odpadami wydobyw-
czymi.

Art. 14.

Prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymaga uzy-


skania zezwolenia, które wydaje marsza!ek województwa na czas oznaczony,
nie d!u$szy ni$ 10 lat.

Aby zapobiec dublowaniu si& decyzji, posiadacz odpadów wydobywczych ubie-


gaj"cy si& o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych jest zwolniony z obowi"zku uzyskania zezwolenia na prowa-
dzenie dzia!alno#ci w zakresie unieszkodliwiania odpadów, o którym mowa
w art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Art. 15.

We wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych zostanie wskazana jedna – uzgodniona lokalizacja
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Do wniosku powinna zosta( równie$ do!"czona decyzja zatwierdzaj"ca pro-


gram gospodarowania odpadami wydobywczymi wraz z ocen" ryzyka obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, wskazuj"c" klasyfikacj& obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Art. 7 ust. 1 dyrektywy wskazuje zakres zezwolenia, dodatkowo u#ci#laj"c, $e


w zezwoleniu nale$y okre#li( kategori& obiektu unieszkodliwiania odpadów wy-
dobywczych. Program gospodarowania odpadami wydobywczymi jest integral-
n" cz&#ci" zezwolenia, poniewa$ w nim s" procedury zamkni&cia
i rekultywacji, co jest podstaw" do wyst"pienia posiadacza odpadów wydobyw-
czych prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z wnio-
skiem o wydanie zgody na zamkni&cie obiektu unieszkodliwiania odpadów wy-
dobywczych.

Posiadacz odpadów wydobywczych prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania od-


padów wydobywczych sk!ada wniosek o wydanie zezwolenia, którego elemen-
tem jest program gospodarowania odpadami wydobywczymi.

15
Art. 16.

Na podstawie wniosku jest wydawane zezwolenie na prowadzenie obiektu


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Zezwolenie zawiera m.in. klasyfi-
kacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych do kategorii A.

Art. 17.

Gdy nast"pi" istotne zmiany w strukturze lub w zasadach prowadzenia obiektu


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub w odniesieniu do rodzaju sk!a-
dowanych odpadów (art. 7 ust. 4 dyrektywy) posiadacz odpadów wydobyw-
czych prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obo-
wi"zany wyst"pi( z wnioskiem o zmian& zezwolenia na prowadzenie obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Konieczno#( zmiany zezwolenia
mo$e tak$e wynika( ze zmian warunków prowadzenia obiektu unieszkodliwia-
nia odpadów wydobywczych oraz zmian w najlepszych dost&pnych technikach.
W tych przypadkach stosuje si& procedur& wydawania zezwolenia.

Art. 18.

Ze wzgl&du na fakt funkcjonowania obiektów unieszkodliwiania odpadów wydo-


bywczych, z których pozyskiwane s" odpady wydobywcze na podstawie uzy-
skanych pozwole% na wytwarzanie odpadów, zosta!y wprowadzone przepisy
reguluj"ce kwestie ich uzyskiwania (na dotychczasowych warunkach) oraz uzu-
pe!nienia o dodatkowe elementy wymagane przez dyrektyw&. Jednocze#nie
pozostawiono w ustawie o odpadach art. 54a w niezmienionym brzmieniu, po-
niewa$ na ha!dach i zwa!owiskach mog" znajdowa( si& odpady pochodz"ce
z innych przemys!ów ni$ przemys! wydobywczy np. z hutnictwa.

Art. 19.

W zwi"zku z konieczno#ci" sporz"dzenia przez w!a#ciwego komendanta woje-


wódzkiego Pa%stwowej Stra$y Po$arnej zewn&trznego planu operacyjno-ra-
towniczego zosta! wprowadzony obowi"zek do!"czania niezb&dnych informacji
do wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych oraz o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Marsza!ek województwa powinien te informacje przekaza( niezw!ocznie w!a-
#ciwemu komendantowi wojewódzkiemu Pa%stwowej Stra$y Po$arnej. Nato-

16
miast zezwolenie mo$e zosta( wydane, dopiero gdy zewn&trzny plan operacyj-
no-ratowniczy zostanie sporz"dzony.

Art. 20.

Art. 20 zawiera warunki odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Art. 21.

Art. 21 wprowadza procedur& post&powania marsza!ka województwa, gdy po-


siadacz odpadów wydobywczych narusza przepisy ustawy lub dzia!a niezgod-
nie z zezwoleniem na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych.

Art. 22.

Art. 22 wprowadza procedur& uzyskiwania kwalifikacji w zakresie gospodaro-


wania odpadami wydobywczymi przez odwo!anie do istniej"cych przepisów
w tym zakresie w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Aby obni$y( koszty zarówno po stronie przedsi&biorców, jak i marsza!ków wo-


jewództw utrzymano w mocy dotychczas uzyskane #wiadectwa stwierdzaj"ce
kwalifikacje w zakresie gospodarki odpadami (art. 50 ust. 3 projektu ustawy).

Art. 23.

Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobyw-


czych powinien zapewnia( mo$liwo#( podnoszenia kwalifikacji zawodowych
oraz szkolenia personelu, z uwzgl&dnieniem wymaga% sanitarnych, bezpie-
cze%stwa i higieny pracy oraz ochrony #rodowiska.

Art. 24.

Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobyw-


czych jest obowi"zany do prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wy-
dobywczych w sposób zapobiegaj"cy emisji py!ów i gazów oraz pogorszeniu
si& stanu gleb, wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku oddzia!ywania
wód odciekowych pochodz"cych z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych, tak$e po jego zamkni&ciu.

17
Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobyw-
czych jest obowi"zany tak$e do prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpa-
dów wydobywczych z uwzgl&dnieniem wszystkich wymogów zapewniaj"cych
prawid!owe funkcjonowanie urz"dze% i wyposa$enia obiektu.

Art. 25.

Art. 25 wprowadza ogóln" zasad& lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpa-


dów wydobywczych, ze szczególnym uwzgl&dnieniem zobowi"za% wobec ob-
szarów chronionych, ochrony wód, gleb, uzdrowisk oraz innych elementów #ro-
dowiska.

Art. 26.

Art. 26 swym zakresem nawi"zuje do zasad ustalonych w przepisach


o odpadach, dotycz"cych obowi"zku sprawdzenia zgodno#ci przyjmowanych
odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu oraz mo$liwo#ci
odmowy przyj&cia danych odpadów do sk!adowania w obiekcie unieszkodliwia-
nia odpadów wydobywczych.

Ponadto wprowadza obowi"zek ponoszenia przez posiadacza odpadów prowa-


dz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych op!at za korzystanie
ze #rodowiska w zakresie sk!adowania odpadów wydobywczych
w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Ta zasada nie dotyczy
odpadów wydobywczych oboj&tnych, innych ni$ niebezpieczne i oboj&tne oraz
niezanieczyszczonej gleby. Oznacza to, $e za sk!adowanie pozosta!ych odpa-
dów wydobywczych ponoszone s" takie same op!aty, jak za sk!adowanie odpa-
dów na sk!adowiskach odpadów.

Art. 27.

W ust. 1 wprowadzono obowi"zek prowadzenia monitoringu obiektu unieszko-


dliwiania odpadów wydobywczych, natomiast w ust. 2 – po jego zamkni&ciu.
Jest to konieczne, aby mo$na by!o precyzyjnie wskaza( wy!"czenia dla monito-
ringu po zamkni&ciu wybranych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych (art. 2 ust. 2 i art. 55 projektu ustawy).

18
Upowa$nienie do wydania rozporz"dzenia zawarte w art. 25 ust. 3 nawi"zuje
do przes!anki art. 11 ust. 2 pkt c dyrektywy oraz odwo!ania do pkt c mówi"cego
o dokumentach dotycz"cych monitoringu i kontroli.

Jest równie$ konieczne ustalenie wzoru sprawozdania o wynikach monitoringu,


z uwagi na fakt, $e co najmniej raz do roku posiadacz odpadów prowadz"cy
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych powinien w!a#ciwemu woje-
wódzkiemu inspektorowi ochrony #rodowiska takie sprawozdanie z!o$y(,
a tak$e ustali( termin jego sk!adania oraz cz&stotliwo#( jego sporz"dzania. Zre-
zygnowano z nazwy sprawozdania „rocznie”, poniewa$ w przypadku zamkni&-
cia tych obiektów cz&stotliwo#( sk!adania sprawozda% mo$e by( mniejsza ni$
raz do roku, np. raz na 2 lata.

Realizacja upowa$nienia zawartego w ust. 6 ma na celu transpozycj& do prawa


krajowego przepisów art. 13 dyrektywy dotycz"cego zapobiegania pogarszaniu
si& stanu wody oraz zanieczyszczaniu powietrza i gleby.

Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobyw-


czych jest obowi"zany do przechowywania dokumentów dotycz"cych monito-
ringu i kontroli, w tym sprawozda% o wynikach monitoringu, przez okres co naj-
mniej 5 lat (art. 11 ust. 2 pkt e akapit 2 dyrektywy).

Art. 28.

Je#li na terenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dojdzie do


zdarzenia, które mo$e mie( wp!yw na stateczno#( i chemiczn" stabilno#(
obiektu posiadacz odpadów wydobywczych prowadz"cy obiekt unieszkodliwia-
nia odpadów wydobywczych jest obowi"zany powiadomi( o tym w!a#ciwe orga-
ny – w!a#ciwego komendanta wojewódzkiego Pa%stwowej Stra$y Po$arnej oraz
w!a#ciwego wojewódzkiego inspektora ochrony #rodowiska.

Posiadacz odpadów wydobywczych prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania od-


padów wydobywczych powinien sk!ada( sprawozdanie o wynikach monitoringu
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z cz&stotliwo#ci" okre#lon"
w akcie wykonawczym. Je#li jednak wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska
ma podstawy do podj&cia podejrze%, i$ stateczno#( czy stabilno#( chemiczna
obiektu jest zagro$ona mo$e ustali(, w drodze decyzji, odr&bny harmonogram
sk!adania tych sprawozda%.

19
Zdanie z art. 11 dyrektywy brzmi"ce: „Na podstawie tego sprawozdania w!a#ci-
wy organ mo$e zdecydowa(, $e niezb&dne jest zatwierdzenie przez niezale$-
nego eksperta.” nie zostanie transponowane do polskiego prawa, ze wzgl&du
na brak takiej struktury w polskim porz"dku prawnym i konieczno#( budowania
ca!ej procedury zwi"zanej z wyborem tych ekspertów, m.in.: ustalenie kwalifika-
cji ekspertów, procedury wy!aniania ekspertów, stworzenia listy ekspertów
(dzia!anie korupcjogenne), powo!anie komisji weryfikuj"cej ekspertów, ustalenie
sk!adu i procedury powo!ywania komisji, op!aty za egzamin, wynagrodzenia dla
cz!onków komisji.

Art. 29.

Ustalona w projekcie ustawy procedura zamykania obiektu unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych jest zbli$ona do procedury okre#lonej w ustawie
o odpadach dotycz"cej zamykania sk!adowisk odpadów, ale zawiera tak$e
elementy wymagane przez art. 12 dyrektywy.

W dotychczasowym porz"dku prawnym wyst&puje decyzja – zgoda na za-


mkni&cie, któr" podmiot jest obowi"zany uzyska( przed rozpocz&ciem procesu
zamykania. W tej decyzji jest okre#lony harmonogram zamykania, natomiast nie
ma decyzji stwierdzaj"cej faktyczne zamkni&cie sk!adowiska odpadów. Dyrek-
tywa wprowadzi!a w!a#nie zgod& na rozpocz&cie procedury zamykania obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz stwierdzenie przez organ ca!-
kowitego zamkni&cia obiektu.

Jednak$e art. 12 ust. 1 dyrektywy wskazuje, i$ pa%stwa cz!onkowskie podejm"


#rodki w celu zapewnienia zgodno#ci z art. 12 ust. 2-5 dyrektywy. Zgodno#( ta
b&dzie utrzymana, jednak procedura zostanie oparta na sprawdzonych ju$ za-
sadach zamykania sk!adowisk odpadów.

Jako pierwsza b&dzie zgoda w!a#ciwego organu na zamkni&cie obiektu uniesz-


kodliwiania odpadów wydobywczych. Zgoda ta mo$e zosta( wydana na wnio-
sek posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wy-
dobywczych lub z urz&du. Wniosek posiadacza odpadów dotycz"cy technicz-
nego zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych b&dzie
wymaga! uszczegó!owienia informacji, zawartych uprzednio w programie go-
spodarowania odpadami wydobywczymi.

20
Wydanie zgody z urz&du zosta!o ustalone w przypadku, gdy potrzeba ta wynika
z zarz"dzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony #rodowiska
(art. 17 dyrektywy mówi o kontrolowaniu obiektów).

Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobyw-


czych nawet po zamkni&ciu obiektu ma obowi"zki do wype!nienia i nie jest
z nich w $aden sposób zwolniony.

Art. 30.

Celem ujednolicenia procedur wprowadzono wytyczne dotycz"ce zawarto#ci


wniosku o wydanie zgody na zamkni&cie obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych lub jego cz&#ci oraz zakres zgody na zamkni&cie przedmioto-
wego obiektu wydawanej przez marsza!ka województwa.

Do wniosku powinien zosta( do!"czony projekt zamkni&cia i rekultywacji obiektu


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz projekt rekultywacji terenu, na
który mia! wp!yw obiekt. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby zostanie wy-
dane rozporz"dzenie wskazuj"ce niezb&dne dane do projektu rekultywacji
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu.

Art. 31.

Poinformowanie marsza!ka województwa o wynikach kontroli po zako%czeniu


technicznego zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
jest istotne w zwi"zku z obowi"zkiem wystawienia posiadaczowi odpadów pro-
wadz"cemu obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych pisemnego
o#wiadczenia zwalniaj"cego go z obowi"zku posiadania gwarancji finansowej.

Transpozycja art. 12 ust. 5 dyrektywy zostanie dokonana w przepisach rozpo-


rz"dzenia o monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Istnieje potrzeba u$ywania wyrazu „zdarzenia” zamiast „wydarzenia”, tak jak


jest w art. 12 ust. 6 polskiej wersji j&zykowej dyrektywy.

Po zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wojewódzki


inspektor ochrony #rodowiska ustala w zarz"dzeniu pokontrolnym cz&stotliwo#(
sk!adania sprawozdania o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania od-
padów wydobywczych (ust. 1).

21
Projekt, zgodnie z przepisami dyrektywy, przewiduje mo$liwo#( przej&cia przez
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta realizacji obowi"zków dotycz"cych
utrzymania, monitoringu oraz dzia!a% po zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci, na podstawie umowy okre#laj"cej
w szczególno#ci sposób pokrycia przez posiadacza odpadów prowadz"cego
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wszelkich kosztów zwi"za-
nych z przej&ciem tych obowi"zków.

Je#li po zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego


cz&#ci, wyst"pi zdarzenie lub zmiany technologiczne, które mog" mie( wp!yw
na stateczno#( obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego
cz&#ci lub te$ ujawni" si& wszelkie istotne niekorzystne skutki dla #rodowiska
ujawnione w wyniku monitoringu, konieczne jest zawiadomienie o tym fakcie
w!a#ciwego komendanta wojewódzkiego Pa%stwowej Stra$y Po$arnej oraz w!a-
#ciwego wojewódzkiego inspektora ochrony #rodowiska. W przepisie wskaza-
no, i$ powinno to nast"pi( niezw!ocznie oraz w formie pisemnej, a tak$e w innej
formie je$eli zaistnieje taka konieczno#(, np. telefonicznie, faksem,
e-mailem.

Art. 32.

Zgodnie z art. 14 dyrektywy przez rozpocz&ciem sk!adowania odpadów


w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych posiadacz odpadów
prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych przedstawia
marsza!kowi województwa gwarancj& finansow", np. w formie depozytu pie-
ni&$nego, w tym sponsorowanych przez przemys! wzajemnych funduszy gwa-
rancyjnych. Dyrektywa okre#la jedynie po#rednio moment jej przedstawienia.
Udokumentowana gwarancja finansowa jest niezb&dna na etapie uzyskania
zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
nie jest natomiast niezb&dna na etapie uzyskania decyzji o #rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Pa%stwa cz!onkowskie posiadaj" pewien zakres swobody w zakresie ustalenia


procedur udokumentowania gwarancji finansowej, jej formy oraz jej ekwiwalen-
tu, np. w formie sponsorowanych przez przemys! wzajemnych funduszy gwa-
rancyjnych. Jednak$e Komisja Europejska na podstawie art. 22 ust. 1 pkt c dy-

22
rektywy przygotuje techniczne wskazówki w celu ustanowienia gwarancji finan-
sowej. Dlatego te$ w ust. 6 przewidziano mo$liwo#( wydania stosownego aktu
wykonawczego.

Najwa$niejszym aspektem gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu jest do-


st&pno#( w ka$dym czasie #rodków finansowych na rekultywacj& terenu, na
który mia! wp!yw obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Przy obliczaniu gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu nale$y wzi"( pod uwa-
g& prawdopodobny wp!yw obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
na #rodowisko, jego kategori&, w!a#ciwo#ci sk!adowanych na nim odpadów,
kierunek rekultywacji. Prace rekultywacyjne powinny wykona( podmioty o od-
powiednich kwalifikacjach w zakresie prawa budowlanego i ochrony #rodowi-
ska.

Wysoko#( gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu powinna by( okresowo we-
ryfikowana i dostosowywana do zakresu niezb&dnych prac rekultywacyjnych.
Szczegó!owe procedury jej weryfikacji, a tak$e forma, sposób obliczania
i udokumentowania powinny zosta( okre#lone w akcie wykonawczym do usta-
wy, który zosta! ustalony jako fakultatywny, ze wzgl&du na wskazanie uwzgl&d-
nienia w nim wytycznych opracowanych przez Komisj& Europejsk" do dnia
1 maja 2008 r. (art. 22 ust. 1 pkt c dyrektywy).

W przypadkach, gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta przejmie od posiada-


cza odpadów wydobywczych prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych obowi"zki dotycz"ce utrzymania, monitoringu oraz dzia!a% po
zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci,
to uzyskuje prawo do dysponowania gwarancj" finansow" lub jej ekwiwalentem.

Art. 33.

Zmiana posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów


wydobywczych wymaga przekazania przez posiadacza odpadów przekazuj"-
cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nast&pnemu posiada-
czowi odpadów prowadz"cemu obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobyw-
czych na podstawie umowy cywilnoprawnej w szczególno#ci dotychczasowych
oraz aktualnych dokumentów zwi"zanych z prowadzeniem obiektu unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych.

23
Art. 34.

Art. 34-38 maj" zastosowanie do obiektów unieszkodliwiania odpadów wydo-


bywczych kategorii A, z wy!"czeniem obiektów unieszkodliwiania odpadów wy-
dobywczych, dla których maj" zastosowanie przepisy tytu!u IV ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska.

W tytule IV ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska zo-


sta! okre#lony sposób post&powania w przypadku powa$nych awarii dla zak!a-
dów, które spe!niaj" kryteria dyrektywy 96/82/WE, czyli znajduj" si& w nich
wskazane rodzaje i ilo#ci substancji niebezpiecznych. Przepisy zawarte
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska s" o wiele
bardziej rygorystyczne ni$ przewidziane dla obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych kategorii A.

Rysuj" si& trzy typy takiego obiektu:

1) obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A, do którego


b&d" mia!y zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony #rodowiska, poniewa$ zawiera substancje wyszczególnio-
ne w dyrektywie 96/82/WE uj&te w rozporz"dzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilo#ci substancji niebezpiecz-
nych, których znajdowanie si& w zak!adzie decyduje o zaliczeniu go do za-
k!adu o zwi&kszonym ryzyku albo zak!adu o du$ym ryzyku wyst"pienia po-
wa$nej awarii przemys!owej (Dz. U. Nr 58, poz. 535),

2) obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, do którego b&d" mia!y


zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
#rodowiska, poniewa$ zawiera substancje wyszczególnione w dyrektywie
96/82/WE uj&te w rozporz"dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia
2002 r. w sprawie rodzajów i ilo#ci substancji niebezpiecznych, których
znajdowanie si& w zak!adzie decyduje o zaliczeniu go do zak!adu
o zwi&kszonym ryzyku albo zak!adu o du$ym ryzyku wyst"pienia powa$nej
awarii przemys!owej (Dz. U. Nr 58, poz. 535),

3) obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A, do którego


b&d" mia!y zastosowanie przepisy ustawy (zawiera inne substancje ni$ wy-
szczególnione w dyrektywie 96/82/WE lub jest niestabilny technicznie).

24
Sformu!owanie „bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych” nie wy-
maga transpozycji, poniewa$ te przepisy zosta!y uwzgl&dnione w ustawie
z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, a niniejszy projekt usta-
wy ich nie narusza (przepisy dotycz"ce bezpiecze%stwa i ochrony zdrowia pra-
cowników w kopalniach otworowych, powierzchniowych i podziemnych).

Organem w!a#ciwym do sporz"dzenia zewn&trznego planu operacyjno-


-ratowniczego jest w!a#ciwy komendant wojewódzki Pa%stwowej Stra$y Po$ar-
nej, tak jak w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska.
W kwestiach nieuregulowanych w projekcie ustawy, m.in. w zakresie procedur
sporz"dzania i opiniowania zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego, maj"
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #ro-
dowiska.

Art. 35.

Okre#lono w nim cele wewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego sporz"-


dzanego przez posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych kategorii A oraz zewn&trznego planu operacyjno-
-ratowniczego sporz"dzanego przez w!a#ciwego komendanta wojewódzkiego
Pa%stwowej Stra$y Po$arnej.

Art. 36.

W art. 36 wskazano zadania posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A zwi"zane ze sporz"dze-
niem wewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego oraz wprowadzeniem
w $ycie systemu zarz"dzania bezpiecze%stwem, m.in. zatrudnienie kierownika
do spraw bezpiecze%stwa oraz wdro$enie procedury post&powania w razie wy-
st"pienia powa$nego wypadku.

Art. 37.

Przy sporz"dzaniu zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego jest konieczny


udzia! spo!ecze%stwa. Procedur& tak" przewiduje ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska. Informacja o sporz"dzeniu zewn&trznego
planu operacyjno-ratowniczego jest niezb&dna marsza!kowi województwa do

25
wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych.

Art. 38.

W!a#ciwy komendant wojewódzki Pa%stwowej Stra$y Po$arnej sporz"dza in-


formacj& o #rodkach bezpiecze%stwa oraz o dzia!aniach podejmowanych
w razie wyst"pienia powa$nego wypadku. Informacja powinna zosta( zamiesz-
czona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu oraz
by( aktualizowana co najmniej raz na 3 lata.

Art. 39.

Do dnia wej#cia w $ycie ustawy wype!nianie wyrobisk górniczych jest mo$liwe


w dwóch sytuacjach:

1) wype!nianie wyrobisk górniczych masami ziemnymi i skalnymi na podstawie


art. 2 ust. 2 pkt 1a ustawy o odpadach, która wy!"cza spod jurysdykcji usta-
wy o odpadach masy ziemne i skalne, pod pewnymi warunkami,

2) wype!nianie wyrobisk górniczych odpadami zgodnie z aktem wykonawczym


wydanym na podstawie art. 13 ust. 2a pkt 1 ustawy o odpadach, w którym
zosta!y tak$e wymienione odpady z grupy 01 wed!ug katalogu odpadów.

Spe!nienie przez posiadacza odpadów wydobywczych wymaga% dla wyrobisk


górniczych przyjmuj"cych odpady wydobywcze powinno zosta( okre#lone
w planie ruchu zak!adu górniczego lub w zezwoleniu na prowadzenie dzia!alno-
#ci w zakresie odzysku na podstawie ustawy o odpadach.

W zwi"zku z wprowadzeniem dodatkowych warunków, które powinny by( spe!-


nione przy wype!nianiu wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi, jest ko-
nieczne jest wprowadzenie zmian w aktach wykonawczych wydanych na pod-
stawie upowa$nie% zawartych w art. 64 ust. 6 oraz art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Obowi"zuj"ce akty wy-
konawcze zachowuj" moc do czasu wydania nowelizacji tych przepisów wyko-
nawczych.

26
Art. 40.

W!a#ciwo#( miejscow" marsza!ka województwa ustala si& ze wzgl&du na miej-


sce prowadzenia dzia!alno#ci posiadacza odpadów wydobywczych. Ponadto
ci"$y na nim obowi"zek przekazania kopii decyzji do w!a#ciwego wojewódzkie-
go inspektora ochrony #rodowiska, a tak$e zmiana zezwolenia na prowadzenie
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z urz&du
w zakresie zmiany danych osobowych posiadacza odpadów prowadz"cego
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Art. 41.

Jako organ kontrolny zosta! wskazany wojewódzki inspektor ochrony #rodowi-


ska. Jest to o tyle istotne, $e wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska kontro-
luje wszystkie aspekty ochrony #rodowiska oraz ró$ne rodzaje dzia!alno#ci. Na
podstawie art. 22 ust. 1 pkt d dyrektywy Komisja Europejska wyda techniczne
wskazówki odnosz"ce si& do kontroli obiektów unieszkodliwiania odpadów wy-
dobywczych, które b&d" pomocne przy przygotowaniu projektu aktu wyko-
nawczego zgodnie z ust. 3 niniejszego artyku!u.

W przypadku gdy obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych b&d"


znajdowa!y si& na terenie zak!adów górniczych, b&d" one tak$e podlega!y kon-
troli Wy$szego Urz&du Górniczego, co wynika z przepisów prawa geologiczne-
go i górniczego i nie wymaga odr&bnego uregulowania w przedmiotowym pro-
jekcie ustawy.

Art. 42.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 dyrektywy pa%stwa cz!onkowskie powinny co roku (czyli


raz do roku za poprzedni rok kalendarzowy) przekazywa( Komisji Europejskiej
informacje dotycz"ce zdarze%, o których mowa w art. 11 ust. 3 i art. 12 ust. 6
dyrektywy. S" to wydarzenia maj"ce wp!yw na stabilno#( obiektu unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych. Ze wzgl&du na fakt, $e zg!oszenia zdarze%
b&d" wp!ywa( do organów na poziomie województwa, dane dla ca!ego kraju
powinien zebra( jeden organ – G!ówny Inspektor Ochrony )rodowiska.

27
Art. 43.

Art. 20 dyrektywy wskazuje obowi"zek wykonania spisu zamkni&tych obiektów


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w!"cznie z opuszczonymi obiektami
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokalizowanych na terenie kraju.
Spis na terenie poszczególnych województw powinni przeprowadzi( wojewódz-
cy inspektorzy ochrony #rodowiska, poniewa$ s" to organy najlepiej znaj"ce
przesz!o#( gospodarcz" danego regionu i maj"ce najwi&ksze do#wiadczenie
w kontrolowaniu przedsi&biorców. Zgodnie z przepisem dyrektywy spis powi-
nien zosta( sporz"dzony i przekazany do Komisji Europejskiej w terminie 6 lat
od daty wej#cia w $ycie dyrektywy (data wej#cia w $ycie – 1 maja 2006 r.) czyli
do dnia 1 maja 2012 r. Metodologia sporz"dzania spisu zostanie ustalona w
rozporz"dzeniu fakultatywnym, poniewa$ ma si& ono opiera( na wymianie in-
formacji technicznych i naukowych z innymi pa%stwami cz!onkowskimi (art. 21
ust. 1 dyrektywy).

Art. 44, 45, 46.

Art. 19 dyrektywy wskazuje, $e pa%stwa cz!onkowskie ustalaj" zasady dotycz"-


ce sankcji za naruszenia przepisów prawa krajowego przyj&tych zgodnie z dy-
rektyw" i podejmuj" wszelkie niezb&dne #rodki w celu zapewnienia, $e s" one
wykonywane. Przewidziane sankcje powinny by( skuteczne, proporcjonalne
i odstraszaj"ce.

Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobyw-


czych jest obowi"zany do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie
z art. 36 i 37 ustawy o odpadach stosuj"c karty ewidencji odpadu oraz karty
przekazania odpadu, a na ich podstawie sporz"dzenia i przekazania do mar-
sza!ka województwa zbiorczego zestawienia danych, dlatego te$ w przepisach
karnych odwo!anie do tych dokumentów jest mo$liwe.

W przypadku art. 36 ust. 5, który odwo!uje si& do art. 264 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska, nale$y nadmieni(, i$ nie ma
konieczno#ci okre#lania sankcji za niewype!nienie tego obowi"zku, poniewa$
sankcja ta zosta!a okre#lona w art. 354 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony #rodowiska.

28
Art. 47.

Ze wzgl&du na wskazanie Inspekcji Ochrony )rodowiska jako organu kontrol-


nego jest konieczne wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 20 lipca
1991 r. o Inspekcji Ochrony )rodowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287
i Nr 75, poz. 493).

Art. 48.

Zgodnie z art. 6 ust. 5 oraz art. 8 dyrektywy zmiana w art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska gwarantuje dost&p zain-
teresowanej spo!eczno#ci do informacji o projekcie zewn&trznego planu opera-
cyjno-ratowniczego, wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zezwoleniu na prowadzenie obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o wydarzeniach, które mia!y miej-
sce w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz
o spisie zamkni&tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wraz
z list" opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Na
mocy art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska
ka$dy ma prawo do sk!adania uwag i wniosków w post&powaniu prowadzonym
z udzia!em spo!ecze%stwa. Procedura zawarta w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska gwarantuje równie$, $e przy podejmowa-
niu przedmiotowych decyzji uwagi zainteresowanej spo!eczno#ci zostan" w na-
le$yty sposób rozpatrzone. Procedura ta równie$ obejmuje uzyskiwanie decyzji
o #rodowiskowych uwarunkowaniach.

Udost&pnienie informacji zawartych w zezwoleniu krajowym i wspólnotowym


organom statystycznym jest mo$liwe na podstawie art. 19 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska, która reguluje kwestie udo-
st&pniania informacji o #rodowisku (art. 7 ust. 5 dyrektywy).

Art. 49.

Art. 15 dyrektywy wprowadza zmian& do za!"cznika III dyrektywy 2004/35/WE


Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpo-
wiedzialno#ci za #rodowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szko-
dom wyrz"dzonym #rodowisku naturalnemu, która jest transponowana do pra-

29
wa krajowego przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w #rodowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493).

Art. 50.

Przepis zawarty w art. 24 ust. 1 dyrektywy (dwie pierwsze cz&#ci zdania) zosta!
zawarty w dwóch ust&pach, wprowadzaj"c terminy dostosowawcze:

– do przepisów projektu ustawy do dnia 1 maja 2012 r. (ust. 1),

– do przepisów dotycz"cych gwarancji finansowych do dnia 1 maja 2014 r.


(ust. 4).

W ust. 2 wprowadzono okres dostosowawczy dla zarz"dzaj"cych obiektem


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na uzyskanie #wiadectwa stwier-
dzaj"cego odpowiednie kwalifikacje, natomiast w ust. 3 wskazano,
i$ uzyskane dotychczas #wiadectwa kwalifikacji dla kierowników sk!adowisk
odpadów zachowuj" wa$no#(.

Art. 51.

Przepis zawarty w art. 24 ust. 1 dyrektywy (trzecia cz&#( zdania) oraz fragment
art. 13 ust. 6 dyrektywy (#rodkowa cz&#( zdania) zosta!y zawarte w art. 51,
wprowadzaj"c terminy dostosowawcze dla poszczególnych dopuszczalnych
poziomów st&$enia cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie w stawie osado-
wym.

Art. 52.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 dyrektywy do obiektów zamkni&tych do dnia 1 maja


2008 r. nie maj" zastosowania przepisy projektu ustawy.

Transpozycja art. 24 ust. 3 nie jest konieczna, poniewa$ kwestie prawid!owej


gospodarki odpadami, w tym równie$ odpadami wydobywczymi, reguluj" prze-
pisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Natomiast zasady prowa-
dzenia ruchu zak!adu górniczego, tak$e w zakresie post&powania
z odpadami, reguluj" przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geolo-
giczne i górnicze. Powy$sze przepisy b&d" obowi"zywa( w tym zakresie do
czasu uchwalenia nowej ustawy o odpadach wydobywczych, czyli do dnia
1 maja 2008 r.

30
Art. 53.

Od dnia 1 maja 2008 r. sk!adowiska odpadów przyjmuj"ce wy!"cznie odpady


wydobywcze, a tak$e inne obiekty nieb&d"ce sk!adowiskami odpadów, b&d"
traktowane jak obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Art. 54.

Dotychczas nabyte prawa w zakresie gospodarki odpadami wydobywczymi,


w postaci pozwole% na wytwarzanie odpadów oraz zezwole% w zakresie gospo-
darki odpadami zachowuj" wa$no#( na czas na jaki zosta!y wydane, jednak nie
d!u$ej ni$ do dnia 1 maja 2012 r. posiadacz odpadów wydobywczych ma obo-
wi"zek dostosowa( si& do nowych przepisów do dnia 1 maja 2012 r.

Pozwolenia zintegrowane zachowuj" wa$no#( na czas, na jaki zosta!y wydane.


Jednak$e zosta!y wprowadzone przepisy reguluj"ce kwestie ich uzupe!nienia
o dodatkowe elementy wymagane przez dyrektyw&. Po up!ywie terminu wa$no-
#ci pozwolenia zintegrowanego podmiot powinien ubiega( si&
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych.

Art. 55.

Art. 24 ust. 4 dyrektywy wprowadza z!agodzenie przepisów dla obecnie istniej"-


cych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które s" sk!adowi-
skami odpadów przyjmuj"cymi odpady wydobywcze.

Ze wzgl&du na fakt, $e wymagania dla sk!adowisk odpadów i wymagania dla


obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych ró$ni" si& mi&dzy sob"
wprowadzono, oprócz okresów dostosowawczych w art. 50 projektu ustawy,
tak$e wyj"tki dla tych sk!adowisk, które w nied!ugim horyzoncie czasowym zo-
stan" zamkni&te. Ich zamkni&cie mo$e wynika( z programów rz"dowych, np.
„Restrukturyzacja górnictwa w&gla kamiennego w latach 2004-2006” i „Strategia
na lata 2007-2010”.

W ust. 2 i 3 ustalono procedur& przep!ywu informacji o sk!adowiskach odpadów


przyjmuj"cych do sk!adowania odpady wydobywcze, do których ma zastosowa-
nie jeden z przypadków wskazanych w ust. 1. Jest to procedura jednorazowa
i o jej wynikach Polska powinna powiadomi( Komisj& Europejsk" do dnia

31
31 lipca 2008 r. (po up!ywie dwóch lat i trzech miesi&cy od daty wej#cia w $ycie
dyrektywy).

Art. 56.

Przepis wprowadza terminy, kiedy po raz pierwszy nast"pi przekazanie spisów


zamkni&tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w!"cznie
z opuszczonymi obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokali-
zowanych na terenie kraju przez wojewódzkich inspektorów ochrony #rodowi-
ska do G!ównego Inspektora Ochrony )rodowiska oraz kiedy po raz pierwszy
spis ten zostanie udost&pniony spo!ecze%stwu.

Art. 57.

Art. 25 dyrektywy wskazuje, i$ do dnia 1 maja 2008 r. pa%stwa cz!onkowskie


wprowadz" w $ycie przepisy dyrektywy oraz akty wykonawcze do niej. Przygo-
towanie aktów wykonawczych do niniejszego projektu ustawy jest uzale$nione
w du$ej mierze od zalece% i wskazówek technicznych, które maj" zosta( og!o-
szone przez Komisj& Europejsk", w drodze decyzji, do dnia 1 maja 2008 r. Ko-
misja w drodze decyzji powinna okre#li( przepisy niezb&dne do realizacji zada%
okre#lonych w art. 22 ust. 1 dyrektywy, z uwzgl&dnieniem w pierwszej kolejno-
#ci pkt e, f i g:

e) zako%czenia formu!owania wymaga% technicznych odnosz"cych si& do cha-


rakterystyki odpadów zawartej w za!"czniku II,

f) interpretacji definicji zawartej w art. 3 pkt 3 (definicja odpadów oboj&tnych),

g) zdefiniowania kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów


wydobywczych zgodnie z za!"cznikiem III.

Wydanie tych decyzji umo$liwi uruchomienie procedury wydawania aktów wy-


konawczych.

Termin wydania przedmiotowych decyzji jest niestety niepokoj"cy z punktu wi-


dzenia przeprowadzenia pe!nej transpozycji przepisów dyrektywy do prawa kra-
jowego z pewnym wyprzedzeniem, np. rocznym, z uwagi na nowe obowi"zki
nak!adane na posiadaczy odpadów wydobywczych.

32
O wprowadzeniu w $ycie przepisów ustawowych i aktów wykonawczych trans-
ponuj"cych przepisy dyrektywy pa%stwa cz!onkowskie s" obowi"zane nie-
zw!ocznie powiadomi( Komisj& Europejsk".

Za!"cznik nr 1

Za!"cznik jest spójny z art. 252 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony #rodowiska, a wi&c niniejsza procedura jest ju$ znana w polskim po-
rz"dku prawnym.

Za!"cznik nr 2

Zawiera zakres informacji, które powinny zosta( przekazane zainteresowanej


spo!eczno#ci przez w!a#ciwego komendanta wojewódzkiego Pa%stwowej Stra$y
Po$arnej.

Projekt ustawy o odpadach wydobywczych jest zgodny z prawem Unii Europej-


skiej.

Projekt ustawy o odpadach wydobywczych nie podlega notyfikacji zgodnie


z przepisami rozporz"dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów praw-
nych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pó'n. zm.).

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno#ci lobbingowej


w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt ustawy by!
zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa )rodowi-
ska.

W trakcie prac legislacyjnych $aden podmiot nie zg!osi! zainteresowania pra-


cami nad projektem ustawy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o dzia!alno#ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169,
poz. 1414).

33
OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia!uje akt normatywny

Projekt ustawy dotyczy:

1) przedsi&biorców górniczych eksploatuj"cych kopaliny na l"dzie metod"


podziemn", odkrywkow", jak i otworow",

2) prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych do sk!adowania od-


pady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty unieszko-
dliwiania odpadów wydobywczych,

3) kompetentnych organów administracji, odpowiadaj"cych za wydawanie


zezwole% na prowadzenie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych, przeprowadzanie kontroli tych obiektów i kontroli ich oddzia-
!ywania na #rodowisko.

Do przedsi&biorców górniczych nale$y zaliczy( oko!o 3.850 podmiotów, któ-


re s" skonsolidowane w koncernach lub nale$" do stowarzysze% bran$o-
wych.

W 2004 r. w Polsce funkcjonowa!o 11 sk!adowisk odpadów przyjmuj"cych do


sk!adowania wy!"cznie odpady wydobywcze (z grupy 01 podgrup 01 01, 01 03
i 01 04), w#ród nich dwa posiadaj" pozwolenia zintegrowane.

Kompetentnymi organami s": marsza!ek województwa, komendant wojewódzki


Pa%stwowej Stra$y Po$arnej, wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji

Projekt ustawy zosta! przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do


podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydo-
bywczym, stowarzysze% zrzeszaj"cych przedsi&biorców oraz zwi"zków za-
wodowych wskazanych poni$ej:

1) wojewodowie,

2) marsza!kowie województw,

3) G!ówny Urz"d Statystyczny,

34
4) G!ówny Inspektor Ochrony )rodowiska,

5) wojewódzcy inspektorzy ochrony #rodowiska,

6) Komendant G!ówny Pa%stwowej Stra$y Po$arnej,

7) Zwi"zek Rzemios!a Polskiego,

8) Business Centre Club – Zwi"zek Pracodawców,

9) Forum Zwi"zków Zawodowych,

10) Narodowy Fundusz Ochrony )rodowiska i Gospodarki Wodnej,

11) NSZZ „Solidarno#(”,

12) OPZZ,

13) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych,

14) Konfederacja Pracodawców Polskich,

15) Polski Klub Ekologiczny,

16) Instytut na Rzecz Ekorozwoju,

17) Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego,

18) Centrum Prawa Ekologicznego,

19) Komitet Ochrony )rodowiska – Krajowa Izba Gospodarcza,

20) Polska Izba Ekologii,

21) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu,

22) Polska Izba Gospodarki Odpadami,

23) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami,

24) Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego,

25) ABC Recykling S.A.,

26) Wy$szy Urz"d Górniczy,

27) regionalne zarz"dy gospodarki wodnej,

28) Jastrz&bska Spó!ka W&glowa,

29) Katowicki Holding W&glowy,

35
30) Kompania W&glowa,

31) KWK Bogdanka,

32) Porozumienie Producentów W&gla Brunatnego,

33) Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw,

34) KGHM Polska Mied' S.A.,

35) ZG „Trzebionka” S.A.,

36) ZGH „Boles!aw” S.A.,

37) Pa%stwowy Instytut Geologiczny,

38) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

39) Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa,

40) Pa%stwowa Agencja Atomistyki,

41) Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego,

42) Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.

Projekt zosta! tak$e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa )ro-


dowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W ramach konsultacji spo!ecznych uwagi zg!osi!y nast&puj"ce podmioty:

- wojewodowie: opolski i #l"ski,

- marsza!kowie województw: !ódzkiego, #l"skiego, wielkopolskiego, zachod-


niopomorskiego,

- wojewódzcy inspektorzy ochrony #rodowiska z: Katowic, Kielc, Krakowa,


Lublina, *odzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina i Wroc!awia,

- Konfederacja Pracodawców Polskich,

- Wy$szy Urz"d Górniczy,

- regionalne zarz"dy gospodarki wodnej z: Gda%ska, Krakowa, Szczecina


i Warszawy,

- Jastrz&bska Spó!ka W&glowa,

- Katowicki Holding W&glowy,

36
- Kompania W&glowa,

- Lubelski W&giel „Bogdanka” S.A.,

- Porozumienie Producentów W&gla Brunatnego,

- Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw,

- KGHM Polska Mied' S.A.,

- Zwi"zek Pracodawców Polska Mied',

- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

- Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa.

Zasadnicze uwagi i opinie zosta!y wyja#nione na spotkaniu z przedsi&biorcami


w dniu 18 lipca 2007 r.

Ustalono, i$ op!aty za sk!adowanie odpadów b&d" mia!y zastosowanie jedynie


do odpadów wydobywczych niebezpiecznych sk!adowanych w obiekcie
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W ten sposób zosta! zrealizowa-
ny jeden z zasadniczych postulatów przemys!u wydobywczego.

Ponadto wyja#niono, i$ dotychczas uzyskane zezwolenia na prowadzenie


dzia!alno#ci w zakresie odzysku odpadów z wykorzystaniem odpadów wydo-
bywczych zachowuj" wa$no#( na czas, na jaki zosta!y wydane i nie ma ko-
nieczno#ci zamieszczania takich przepisów w projekcie ustawy.

Kolejn" spraw" poruszon" w konsultacjach spo!ecznych by!o zachowanie


wa$no#ci uzyskanych #wiadectw stwierdzaj"cych kwalifikacje w zakresie go-
spodarki odpadami. )wiadectwa te zachowuj" wa$no#(, na czas na jaki zo-
sta!y wydane, w momencie gdy dotychczasowe sk!adowisko odpadów stanie
si& od dnia 1 maja 2008 r. obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobyw-
czych. Jednocze#nie odwo!ano si& do procedury wydawania przedmiotowych
#wiadectw ustalonej w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach.

W przypadku posiadanych pozwole% zintegrowanych podj&to nast&puj"ce


rozwi"zanie – zachowuj" one wa$no#( na czas, na jaki zosta!y wydane, jed-
nocze#nie dodano obowi"zek ich zmiany w terminie (do dnia 1 maja 2012 r.)
i w zakresie okre#lonym przez dyrektyw&; po utracie wa$no#ci pozwolenia zin-

37
tegrowanego posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpa-
dów wydobywczych jest obowi"zany uzyska( zezwolenie na prowadzenie
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

W dyskusjach i w opiniach by!a równie$ poruszana kwestia kwalifikacji odpa-


du jako produktu. Sprawa nie zosta!a uregulowana w przedmiotowym projek-
cie, poniewa$ wykracza poza materi& dyrektywy. Nale$y tak$e mie( na
wzgl&dzie, i$ je#li po przetworzeniu odpad spe!nia kryteria normy dla produk-
tu, to staje si& produktem, i nie jest konieczne ustalanie przepisów w tym za-
kresie. Ponadto nie ma przeciwwskaza% ani zakazów do poddawania odpa-
dów wydobywczych procesom odzysku w instalacjach czy poza nimi np. do
budowy dróg, wiaduktów, torowisk.

Zrezygnowano równie$ z pierwotnej propozycji obligatoryjnego co 5 lat prze-


gl"du ekologicznego, na rzecz przegl"du programu gospodarowania odpa-
dami wydobywczymi.

Aby zapobiec dublowaniu si& dokumentów oraz decyzji administracyjnych


uwzgl&dniono postulaty o zwolnienie z obowi"zku uzyskania zezwolenia na
unieszkodliwianie odpadów wydobywczych, je#li posiadacz odpadów wydo-
bywczych ubiega si& o zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych oraz o mo$liwo#( przed!o$enia organowi innej do-
kumentacji ni$ wymagana przepisami projektu ustawy, je#li obejmuje ona
swym zakresem wymagania programu gospodarowania odpadami wydobyw-
czymi (np. dokumentacja wymagana przepisami ustawy – Prawo geologiczne
i górnicze).

Zgodnie z propozycj" wprowadzono równie$ obowi"zek opiniowania decyzji


zatwierdzaj"cej program gospodarowania odpadami wydobywczymi przez
w!a#ciwego dyrektora okr&gowego urz&du górniczego oraz w!a#ciwego wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta.

Du$e w"tpliwo#ci budzi!y przepisy zakazuj"ce lokalizacji obiektu unieszkodli-


wiania odpadów wydobywczych na poszczególnych obszarach i terenach
wskazanych w projekcie ustawy. Poniewa$ opinie by!y zró$nicowane i niekie-
dy przeciwstawne, wprowadzono przepis odnosz"cy si& do przepisów szcze-

38
gó!owych, które zakazuj" wykonywania pewnych czynno#ci na obszarach ob-
j&tych ochron" (np. formy ochrony przyrody, ochrona uj&( wód).

Podsumowuj"c, w ramach konsultacji spo!ecznych wp!yn&!o 231 uwag i opinii,


z tego uwzgl&dniono 47%. Nieuwzgl&dniono tak$e 47%, natomiast pozosta!e
6% opinii wyra$a!o ogólne sformu!owania, które trudno zakwalifikowa( jako
konkretne opinie lub uwagi do projektu ustawy.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zosta!y zamieszczone na stronie inter-


netowej Ministerstwa )rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Przedstawienie wyników analizy wp!ywu aktu normatywnego na:

a) sektor finansów publicznych, w tym bud$et pa%stwa i bud$ety jednostek


samorz"du terytorialnego

Obowi"zek przeprowadzenia spisu zamkni&tych obiektów unieszkodli-


wiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszko-
dliwiania odpadów wydobywczych, które mog" zagra$a( #rodowisku
i zdrowiu ludzkiemu, mo$e generowa( koszty oko!o 1 mln z!.

Wyznaczenie jako kompetentnego organu odpowiedzialnego za wyda-


wanie zezwole% na prowadzenie obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych i ich aktualizacj& marsza!ka województwa nie spowoduje
wzrostu obci"$enia urz&dów marsza!kowskich oraz nie wygeneruje do-
datkowych kosztów. W ramach zmian kompetencyjnych od dnia 1 stycz-
nia 2008 r. decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami zo-
sta!y przesuni&te z kompetencji wojewody do kompetencji marsza!ka wo-
jewództwa. Projekt ustawy wpisuje si& w t& zasad& i dlatego jako organ
w!a#ciwy w tym zakresie wyznacza marsza!ka województwa. Ponadto
marsza!ek województwa odpowiada za gospodark& odpadami na terenie
województwa, za jej planowanie i realizacj& ustalonego harmonogramu
dzia!a% zmierzaj"cych do poprawy stanu gospodarki odpadami.

b) rynek pracy

Obowi"zek wykonania prac administracyjnych zwi"zanych z prowadze-


niem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mo$e genero-
wa( potrzeb& zatrudnienia dodatkowego pracownika przez posiadacza

39
odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobyw-
czych (ok. 30 000 z!/rok).

c) konkurencyjno#( gospodarki i przedsi&biorczo#(, w tym funkcjonowanie


przedsi&biorstw

Skutki regulacji wynikaj"ce z projektu ustawy dotkn" w najwi&kszym


stopniu górnictwo odkrywkowe w&gla brunatnego, gdy$ ten rodzaj eks-
ploatacji wymaga przemieszczania i sk!adowania znacznie wi&kszych
ilo#ci mas ziemnych (setki tysi&cy ton w skali roku) ni$ w przypadku eks-
ploatacji podziemnej.

Realizacja przepisów projektu ustawy b&dzie poci"ga( za sob" skutki fi-


nansowe dla przedsi&biorców górniczych. Przede wszystkim przedsi&-
biorcy górniczy gospodaruj"cy odpadami pochodz"cymi z poszukiwania
z!ó$ kopalin, ich eksploatacji oraz przeróbki b&d" musieli ponie#( koszty
zwi"zane z dostosowaniem si& do takich obowi"zków, jak:

– stosowanie najbezpieczniejszych dla #rodowiska metod eksploatacji


kopalin i ich przeróbki,

– uzyskanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania od-


padów wydobywczych (30 000 z!),

– zgromadzenie gwarancji finansowej, jeszcze przed rozpocz&ciem bu-


dowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

– opracowanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi


(opracowanie – 10 000 z!, przegl"d co 5 lat – 2 000 z!),

– dla obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zaliczonych


do kategorii A - przygotowanie: polityki zapobiegania powa$nym wy-
padkom, systemu zarz"dzania bezpiecze%stwem (20 000-80 000 z!)
i wewn&trznego planu operacyjno – ratowniczego (10 000-40 000 z!),
powo!anie kierownika odpowiedzialnego za wdra$anie w $ycie tych
dokumentów (6 000 z!/rok),

– budowa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zgodnie


z wymogami technicznymi okre#lonymi w projekcie ustawy,

40
– zabezpieczenie tych obiektów przed negatywnym wp!ywem na #ro-
dowisko i zdrowie ludzi, a w szczególno#ci przed wodami odcieko-
wymi,

– regularne monitorowanie obiektu, kontrola jego stateczno#ci i stabil-


no#ci chemicznej,

– zabezpieczenie i zamkni&cie obiektu oraz jego dalsze utrzymywanie,


monitorowanie i kontrola,

– rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji obiek-


tów i ewentualna odpowiedzialno#( za szkody wyrz"dzone w #rodo-
wisku w wyniku takiej dzia!alno#ci.

Koszty dostosowania obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobyw-


czych do wymaga% projektu ustawy w okresie dostosowawczym mog"
kszta!towa( si& na poziomie 40 000-85 000 z!, w zale$no#ci od kategorii
obiektu.

Koszty roczne prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-


bywczych mog" kszta!towa( si& na poziomie 30 000-40 000 z!, w zale$-
no#ci od kategorii obiektu.

d) sytuacj& i rozwój regionalny

Projekt ustawy b&dzie mia! wp!yw na rozwój us!ug zwi"zanych z pracami


organizacyjnymi i technicznymi w obiekcie unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych, w regionach ich funkcjonowania. Prowadz"cy sk!adowi-
ska odpadów przyjmuj"ce do sk!adowania odpady wydobywcze oraz
prowadz"cy funkcjonuj"ce obiekty unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych b&d" zobowi"zani do dostosowania si& do wymaga% okre#lo-
nych w projekcie ustawy.

e) ochron& #rodowiska

Projekt ustawy pozytywnie wp!ynie na ochron& #rodowiska, w szczegól-


no#ci w zakresie ochrony przed uci"$liwo#ciami zwi"zanymi z gospodar-
k" odpadami wydobywczymi.

41
Sposób wykorzystania odpadów wydobywczych nie ulega zmianom.
Nadal jest dopuszczalne wype!nianie nimi wyrobisk górniczych, jednak$e
wa$ne jest spe!nianie przy tej dzia!alno#ci dodatkowych warunków w za-
kresie stabilno#ci odpadów wydobywczych, zapobieganiu zanieczysz-
czeniu gleby, wód powierzchniowych i podziemnych oraz monitoringu
wype!nionych wyrobisk górniczych.

Odpady, którymi nie mo$na wype!ni( wyrobisk górniczych ani nie mo$na
ich podda( procesom odzysku, powinny by( sk!adowane w obiektach
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Obiekty unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych powinny by( lokalizowane, budowane, eksplo-
atowane oraz zamykane z uwzgl&dnieniem wymaga% ochrony #rodowi-
ska.

Jednym z nowych elementów jest obowi"zek opracowania przez posia-


dacza odpadów wydobywczych programu gospodarowania odpadami
wydobywczymi. Jest to dokument, w którym przed rozpocz&ciem dzia!al-
no#ci wydobywczej, przeróbczej czy prowadzeniem obiektu unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych, posiadacz odpadów wydobywczych
powinien wskaza( sposoby minimalizacji powstawania odpadów wydo-
bywczych, ich prawid!owego wykorzystania oraz bezpiecznego uniesz-
kodliwiania, z uwzgl&dnieniem rekultywacji obiektu unieszkodliwiania od-
padów wydobywczych oraz rekultywacji terenu, na który ten obiekt mia!
wp!yw.

4. Wskazanie 'róde! finansowania, zw!aszcza je$eli projekt poci"ga za sob"


obci"$enie bud$etu pa%stwa lub bud$etów jednostek samorz"du terytorial-
nego

1) Wydawanie zezwole% na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpa-


dów wydobywczych – nie przewiduje si& wzrostu kosztów administracyj-
nych po stronie marsza!ków województw, poniewa$ obiektami unieszko-
dliwiania odpadów wydobywczych stan" si& dotychczasowe sk!adowiska
odpadów przyjmuj"ce do sk!adowania odpady wydobywcze.

42
2) Tworzenie zewn&trznych planów awaryjnych – obowi"zki zwi"zane z ich
tworzeniem zosta!y na!o$one na w!a#ciwych komendantów wojewódz-
kich Pa%stwowej Stra$y Po$arnej w ustawie – Prawo ochrony #rodowi-
ska, przedmiotowy projekt ustawy wykorzystuje funkcjonuj"ce ju$ proce-
dury w tym zakresie.

3) Prowadzenie kontroli obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobyw-


czych – w ramach posiadanego limitu i bez wzrostu kosztów – woje-
wódzcy inspektorzy ochrony #rodowiska kontroluj" obecnie sk!adowiska
odpadów przyjmuj"ce do sk!adowania odpady wydobywcze, które stan"
si& obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

4) Przeprowadzenie spisu zamkni&tych obiektów unieszkodliwiania odpa-


dów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania od-
padów wydobywczych przez Inspekcj& Ochrony )rodowiska (wojewódz-
cy inspektorzy ochrony #rodowiska i G!ówny Inspektor Ochrony )rodowi-
ska), które mog" zagra$a( #rodowisku i zdrowiu ludzkiemu, b&dzie gene-
rowa( koszty oko!o 1 mln z!, na co powinny zosta( zagwarantowane
#rodki w bud$ecie pa%stwa do roku 2012. Szczegó!owe szacunki kosz-
tów zostan" wykazane w pracy badawczej, która zostanie zlecona Insty-
tutowi Ekologii Terenów Uprzemys!owionych. Dokonanie spisu zamkni&-
tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opusz-
czonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w powy$-
szej kwocie b&dzie obejmowa!o równie$ charakterystyk& tych obiektów.
Praca badawcza zosta!a zg!oszona do planu prac badawczych finanso-
wanych ze #rodków Narodowego Funduszu Ochrony )rodowiska i Go-
spodarki Wodnej na rok 2008. Koszt pracy badawczej zosta! oszacowa-
ny w wysoko#ci 85 tys. z!.

20/01/BS

43
Stan na dzie' 07-01-2008
Tabela zbie!no"ci
dla dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodz#cymi z przemys$u wydobywczego
oraz zmieniaj#cej dyrektyw% 2004/35/WE

U!ywane skróty:
PO" – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska
OU – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
PGG – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze

Numeracja Przepis dyrektywy Miejsce transpozycji do przepisu


prawa krajowego
Art. 1 Niniejsza dyrektywa okre%la %rodki, procedury i wskazówki maj"ce na celu zapobieganie lub zmniejszanie, w Art. 1 ust. 1
Przedmiot najszerszym mo#liwym zakresie, wszelkich niekorzystnych skutków dla %rodowiska, w szczególno%ci wody,
powietrza, gleby, fauny i flory, oraz krajobrazu, oraz wszelkich wynikaj"cych z tego zagro#e' dla zdrowia ludzkiego,
spowodowanych gospodarowaniem odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego.
Art. 2 ust. 1 Z zastrze#eniem ust. 2 i 3, niniejsza dyrektywa obejmuje gospodarowanie odpadami pochodz"cymi z poszukiwania, Art. 2
Zakres wydobywania, przeróbki i magazynowania surowców mineralnych oraz z dzia!alno%ci odkrywkowej, zwanymi dalej Art. 3 ust. 1 pkt 7
„odpadami wydobywczymi”.
Art. 2 ust. 2 Z zakresu niniejszej dyrektywy s" wy!"czone: Art. 2 ust. 1
Art. 2 ust. 2 pkt a odpady powsta!e w wyniku poszukiwania, wydobywania i przeróbki surowców mineralnych oraz z dzia!alno%ci Art. 2 ust. 1 pkt 1
odkrywkowej, które nie pochodz" jednak bezpo%rednio z takich prac;
Art. 2 ust. 2 pkt b odpady pochodz"ce z morskiego poszukiwania, wydobywania i przeróbki surowców mineralnych; Art. 2 ust. 1 pkt 2
Art. 2 ust. 2 pkt c wt!aczanie wody i powtórne wt!aczanie wypompowanych wód podziemnych, zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. j) akapit Art. 2 ust. 1 pkt 3 – u#yto poj$cia
pierwszy i drugi dyrektywy 2000/60/WE w zakresie dozwolonym przez powo!any artyku!. „wt!aczanie wód do górotworu” –
zgodnego z ustaw" – Prawo
geologiczne i górnicze
Art. 2 ust. 3 Odpady oboj$tne i niezanieczyszczona gleba pochodz"ce z poszukiwania, wydobywania, przeróbki i magazynowania Art. 2 ust. 2
surowców mineralnych oraz z dzia!alno%ci odkrywkowej, oraz odpady pochodz"ce z wydobywania, przeróbki i
magazynowania torfu nie podlegaj" art. 7, 8, art. 11 ust. 1 i 3, art. 12, art. 13 ust. 6, art. 14 i 16, chyba #e s" one
sk!adowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów kategorii A.
Art. 2 ust. 3 W!a%ciwy organ mo#e zmniejszy( lub odst"pi( od wymaga' w odniesieniu do sk!adowania odpadów innych ni# Art. 4 ust. 5
akapit 2 niebezpieczne, pochodz"cych z poszukiwania surowców mineralnych, z wyj"tkiem ropy naftowej i ewaporatów innych
ni# gips i anhydryt, jak równie# w odniesieniu do sk!adowania niezanieczyszczonej gleby i odpadów pochodz"cych z
wydobycia, przeróbki i magazynowania torfu tak d!ugo, jak w jego opinii spe!nione s" wymagania art. 4.
Art. 2 ust. 3 Pa'stwa Cz!onkowskie mog" zmniejszy( lub odst"pi( od wymaga' art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 5 i 6, art. 13 ust. 6, art. 14 Art. 2 ust. 3 i 4
akapit 3 i 16 w odniesieniu do odpadów innych ni# niebezpieczne i oboj$tne, chyba #e s" one sk!adowane w obiekcie Art. 5 ust. 2
unieszkodliwiania odpadów kategorii A.
Art. 2 ust. 4 Bez uszczerbku dla innych aktów prawa wspólnotowego, odpady, które obj$te s" niniejsz" dyrektyw", nie podlegaj" Art. 1 ust. 3
dyrektywie 1999/31/WE.
Art. 3 ust. 1 Do celów niniejszej dyrektywy: Art. 3
Definicje
Art. 3 ust. 1 pkt 1 „odpady” maj" znaczenie okre%lone w art. 1 lit. a) dyrektywy 75/422/EWG; UO Art. 3 ust. 1
Art. 3 ust. 1 pkt 2 „odpady niebezpieczne” maj" znaczenie okre%lone w art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia UO Art. 3 ust. 2
1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych 1 ;
Art. 3 ust. 1 pkt 3 „odpady oboj$tne” oznaczaj" odpady, które nie ulegaj" jakimkolwiek istotnym przemianom fizycznym, chemicznym UO Art. 3 ust. 3 pkt 6
lub biologicznym. Odpady oboj$tne s" nierozpuszczalne, niepalne, nie wchodz" w inny sposób w reakcje fizyczne lub
chemiczne, nie ulegaj" biodegradacji, nie wp!ywaj" niekorzystnie na inn" materi$, z któr" wchodz" w kontakt w
sposób, który móg!by spowodowa( zanieczyszczenie %rodowiska lub zaszkodzi( zdrowiu ludzkiemu. Ca!kowita
zdolno%( do wymywania oraz zawarto%( substancji zanieczyszczaj"cych w odpadach oraz ekotoksyczno%( odcieku
musz" by( nieznaczne, a w szczególno%ci nie mog" one stanowi( zagro#enia dla jako%ci wód powierzchniowych lub
podziemnych;
Art. 3 ust. 1 pkt 4 „niezanieczyszczona gleba” oznacza gleb$, która zosta!a usuni$ta z górnej warstwy gruntu w trakcie dzia!alno%ci Art. 3 ust. 1 pkt 4
wydobywczej i która nie jest zanieczyszczona w rozumieniu prawa krajowego Pa'stwa Cz!onkowskiego, w którym
zlokalizowane jest miejsce prowadzenia dzia!alno%ci, lub w rozumieniu prawa wspólnotowego;
Art. 3 ust. 1 pkt 5 „surowce mineralne” lub „minera!” oznaczaj" naturalnie wyst$puj"ce w skorupie ziemi z!o#a substancji pochodzenia Art. 3 ust. 1 pkt 3
organicznego lub nieorganicznego, takich jak surowce energetyczne, rudy metali, surowce przemys!owe i budowlane,
z wy!"czeniem wody;
Art. 3 ust. 1 pkt 6 „przemys! wydobywczy” oznacza wszelkie podmioty i przedsi$biorstwa zaanga#owane w odkrywkowe lub podziemne Art. 3 ust. 1 pkt 9
wydobycie surowców mineralnych dla celów gospodarczych, w tym wydobycie otworowe lub przeróbk$ wydobytego
materia!u;

1
Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 20. Dyrektywa zmieniona dyrektyw" 94/31/WE (Dz.U. L 168 z 2.7.1994, str. 28).

2
Art. 3 ust. 1 pkt 7 „morskie” oznacza obszar morza i dna morskiego rozci"gaj"cy si$ od znaku wody niskiej zwyk!ych lub %rednich Transpozycja definicji jest
p!ywów w kierunku na zewn"trz; nieuzasadniona, poniewa#
poj$ciami w tym zakresie pos!uguje
si$ ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich RP i
administracji morskiej (dno morskie
– art. 2 ust. 3, obszar morza - art. 5
ust. 1-3) i w miejscu jej
koniecznego u#ycia odwo!ano si$
do odpowiednich przepisów (art. 2
ust. 2 projektu ustawy).
Art. 3 ust. 1 pkt 8 „przeróbka” oznacza procesy mechaniczne, fizyczne, biologiczne, termiczne lub chemiczne, lub po!"czenie tych Art. 3 ust. 1 pkt 10
procesów, którym poddane s" surowce mineralne, w tym pochodz"ce z dzia!alno%ci odkrywkowej, prowadzone w celu
wydobycia minera!u, w tym zmiana jego obj$to%ci, klasyfikacja, rozdzielanie i !ugowanie, a tak#e ponowna przeróbka
poprzednio odrzuconych odpadów, z wy!"czeniem jednak procesów wytapiania, produkcyjnych procesów termicznych
(innych ni# wypalanie wapienia) i procesów metalurgicznych;
Art. 3 ust. 1 pkt 9 „odpady przeróbcze” oznacza odpady w formie sta!ej lub szlamu, które pozostaj" po przeróbce minera!ów w drodze Art. 3 ust. 1 pkt 6
procesu separacji (np. kruszenia, mielenia, klasyfikacji ziarnowej, flotacji i innych procesów fizykochemicznych) w
celu oddzielenia u#ytecznych minera!ów od mniej u#ytecznych ska!;
Art. 3 ust. 1 pkt 10 „ha!da” oznacza obiekt in#ynieryjny do sk!adowania sta!ych odpadów na powierzchni ziemi; Art. 3 ust. 1 pkt 2
Art. 3 ust. 1 pkt 11 „tama” oznacza konstrukcj$ in#ynieryjn", przeznaczon" do zatrzymania lub zamkni$cia wody lub odpadów w stawie Art. 3 ust. 1 pkt 13
osadowym;
Art. 3 ust. 1 pkt 12 „staw osadowy” oznacza obiekt naturalny lub in#ynieryjny przeznaczony do sk!adowania odpadów drobnoziarnistych, Art. 3 ust. 1 pkt 12
zazwyczaj odpadów przeróbczych, wraz ze zmieniaj"c" si$ ilo%ci" wody niezwi"zanej, która pochodzi z przeróbki
surowców mineralnych oraz z oczyszczania i recyklingu wody technologicznej;
Art. 3 ust. 1 pkt 13 „cyjanek dysocjuj"cy w s!abym kwasie” oznacza cyjanek i zwi"zki cyjanku, które ulegaj" dysocjacji w s!abym kwasie Art. 3 ust. 1 pkt 1
o okre%lonym pH;
Art. 3 ust. 1 pkt 14 „odciek” oznacza wod$ przes"czaj"c" si$ przez sk!adowane odpady i emitowan" z lub powstrzymywan" z obiektu Transpozycja definicji jest
unieszkodliwiania odpadów, w tym zanieczyszczon" wod$ pochodz"c" z drena#u, która mo#e mie( niekorzystny nieuzasadniona, poniewa# odcieki z
skutek dla %rodowiska, je#eli nie jest w odpowiedni sposób oczyszczona; obiektów unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych b$d"
traktowane jako %cieki, których
definicja jest zawarta w ustawie –
Prawo wodne, podobnie jak odcieki
ze sk!adowisk odpadów.

3
Art. 3 ust. 1 pkt 15 „obiekt unieszkodliwiania odpadów” oznacza teren przeznaczony do gromadzenia lub sk!adowania odpadów Art. 3 ust. 1 pkt 5
wydobywczych, zarówno w formie sta!ej, jak i ciek!ej, lub w roztworze lub zawiesinie, przez nast$puj"ce okresy: Art. 7 ust. 1 - 5
! bezterminowo dla obiektów unieszkodliwiania odpadów kategorii A i obiektów unieszkodliwiania odpadów
okre%lonych jako niebezpieczne w planie gospodarowania odpadami;
! na okres ponad sze%ciu miesi$cy dla obiektów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, wytworzonych
niespodziewanie;
! na okres ponad jednego roku dla obiektów unieszkodliwiania odpadów innych ni# odpady niebezpieczne i
oboj$tne;
! na okres ponad trzech lat w przypadku obiektów unieszkodliwiania odpadów niezanieczyszczonej gleby,
odpadów innych ni# niebezpieczne wytworzonych w czasie prac poszukiwawczych, odpadów pochodz"cych z
wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu i odpadów oboj$tnych.
Art. 3 ust. 1 pkt 15 Za takie obiekty uwa#a si$ tak#e tamy lub inne konstrukcje s!u#"ce do powstrzymywania, zatrzymywania, Art. 3 ust.1 pkt 5
akapit 2 ograniczania lub umacniania takiego obiektu, jak równie#, w szczególno%ci, ha!dy i stawy, z wy!"czeniem jednak
wyrobisk poeksploatacyjnych, w których odpady s" ponownie umieszczane po wydobyciu minera!ów w celach
rekultywacyjnych i technologicznych;
Art. 3 ust. 1 pkt 16 „powa#ny wypadek” oznacza zdarzenie w miejscu prowadzenia dzia!alno%ci w czasie wykonywania dzia!alno%ci Art. 3 ust. 1 pkt 8
obejmuj"cej gospodarowanie odpadami wydobywczymi w dowolnej instalacji obj$tej niniejsz" dyrektyw", prowadz"ce
do natychmiastowego lub wyst$puj"cego po pewnym czasie powa#nego niebezpiecze'stwa dla zdrowia ludzkiego lub
%rodowiska, w miejscu prowadzenia dzia!alno%ci lub poza nim;
Art. 3 ust. 1 pkt 17 „substancja niebezpieczna” oznacza substancj$, mieszanin$ lub preparat, który jest niebezpieczny w rozumieniu PO& Art. 2 pkt 37
dyrektywy 67/548/EWG 2 lub dyrektywy 1999/45/WE 3 ;
Art. 3 ust. 1 pkt 18 „najlepsze dost$pne techniki” maj" znaczenie okre%lone w art. 2 ust. 11 dyrektywy 96/61/WE; PO& Art. 2 pkt 10
Art. 3 ust. 1 pkt 19 „odbiornik wodny” oznacza wody powierzchniowe, wody podziemne, wody przej%ciowe i wody przybrze#ne, Transpozycja definicji jest
okre%lone odpowiednio w art. 2 ust. 1, 2, 6 i 7 dyrektywy 2000/60/WE; nieuzasadniona, poniewa# definicja
odbiornika wodnego jest zawarta w
ustawie – Prawo wodne oraz nie
wyst$puje w projekcie ustawy.
Przepisy aktów wykonawczych
b$d" odwo!ywa!y si$ do ustawy –
Prawo wodne.

2
Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbli#enia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnosz"cych si$ do
klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. l). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektyw" Komisji 2004/73/WE
(Dz.U. L 152 z 30.4.2004, str. 1).
3
Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. odnosz"ca si$ do zbli#enia przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych Pa'stw Cz!onkowskich odnosz"cych si$ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (Dz. . L 200 z 30.7.1999, str. 1).
Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektyw" Rady 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

4
Art. 3 ust. 1 pkt 20 „rekultywacja” oznacza oczyszczanie gruntu, na który wp!yw mia! obiekt unieszkodliwiania odpadów, w taki sposób, Art. 3 ust. 1 pkt 11
aby przywróci( go do satysfakcjonuj"cego stanu, ze szczególnym uwzgl$dnieniem jako%ci gleby, dzikiej fauny i flory,
siedlisk naturalnych, systemów wody s!odkiej, krajobrazu oraz odpowiednich celów u#ytkowych;
Art. 3 ust. 1 pkt 21 „poszukiwanie” oznacza poszukiwanie z!ó# minera!ów o znaczeniu gospodarczym, w tym opróbowanie, pobieranie PGG Art. 6 pkt 4
prób losowych, wiercenie i wykonywanie szurfów, z wy!"czeniem wszelkich prac wymaganych dla udost$pnienia
takich z!ó# oraz wszelkich dzia!a' zwi"zanych bezpo%rednio z czynn" dzia!alno%ci" wydobywcz";
Art. 3 ust. 1 pkt 22 „spo!ecze'stwo” oznacza jedn" lub wi$cej osób fizycznych lub prawnych oraz, zgodnie z krajowymi przepisami prawa Poj$cie ogólnie zrozumiale – nie
lub praktyk", ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy; wymaga definiowania.
Art. 3 ust. 1 pkt 23 „zainteresowana spo!eczno%(” oznacza cz$%( spo!ecze'stwa, która jest lub mo#e by( dotkni$ta skutkami lub ma interes Art. 3 ust. 1 pkt 14
w procesie podejmowania decyzji w sprawie %rodowiska, zgodnie z art. 6 i 7 niniejszej dyrektywy; do celów niniejszej
definicji, organizacje pozarz"dowe dzia!aj"ce na rzecz ochrony %rodowiska i spe!niaj"ce wszelkie wymogi zgodnie z
prawem krajowym uwa#a si$ za maj"ce taki interes;
Art. 3 ust. 1 pkt 24 „operator” oznacza osob$ fizyczn" lub prawn" odpowiedzialn" za gospodarowanie odpadami wydobywczymi zgodnie Poj$cie „operatora” jest to#same,
z prawem krajowym Pa'stwa Cz!onkowskiego, w którym gospodarowanie odpadami ma miejsce, w tym za bior"c pod uwag$ zakres
tymczasowe magazynowanie odpadów wydobywczych, jak równie# za faz$ eksploatacyjn" i poeksploatacyjn"; na!o#onych na niego obowi"zków, z
obowi"zuj"cym w polskim systemie
prawa poj$ciem „posiadacza
odpadów”, który jest
odpowiedzialny za gospodarowanie
odpadami od chwili ich
wytworzenia do momentu ich
unieszkodliwienia. W polski prawie
operator jest zawsze posiadaczem
odpadów. W zwi"zku z powy#szym
definicja „operatora” mia!aby
charakter wy!"cznie informacyjnie.
Art. 3 ust. 1 pkt 25 „posiadacz odpadów” oznacza wytwarzaj"cego odpady wydobywcze lub osob$ fizyczn" lub prawn", która jest w ich OU Art. 3 ust. 2 pkt 13
posiadaniu;
Art. 3 ust. 1 pkt 26 „osoba kompetentna” oznacza osob$ fizyczn", która posiada wiedz$ techniczn" i do%wiadczenie zgodnie z prawem Art. 22
krajowym Pa'stwa Cz!onkowskiego, w którym osoba ta prowadzi dzia!alno%(, w celu wykonywania obowi"zków
wynikaj"cych z niniejszej dyrektywy;
Art. 3 ust. 1 pkt 27 „organ w!a%ciwy” oznacza organ lub organy, które Pa'stwo Cz!onkowskie wyznacza jako odpowiedzialne za Art. 8, 9, 12, 14, 19, 20, 21, 28, 29,
wype!nianie obowi"zków wynikaj"cych z niniejszej dyrektywy; 30, 31, 32, 34, 37, 40, 41, 42, 43
Art. 3 ust. 1 pkt 28 „miejsce prowadzenia dzia!alno%ci” oznacza ca!y obszar o wyznaczonej lokalizacji geograficznej b$d"cy pod kontrol" Poj$cie ogólnie zrozumiale – nie
operatora; wymaga definiowania.
Art. 3 ust. 1 pkt 29 „istotna zmiana” oznacza zmian$ w strukturze lub eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów, która w opinii PO& Art. 3 pkt 7
organu w!a%ciwego mo#e mie( znacz"ce negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego lub %rodowiska.

5
Art. 4 ust. 1 Pa'stwa Cz!onkowskie podejmuj" niezb$dne %rodki w celu zapewnienia, #e odpady wydobywcze s" Art. 4 ust. 2
Ogólne wymagania zagospodarowywane bez zagra#ania zdrowiu ludzkiemu oraz bez stosowania procesów lub metod, które mog!yby
szkodzi( %rodowisku, w szczególno%ci bez ryzyka dla wody, powietrza, gleby oraz fauny i flory, bez powodowania
immisji w postaci ha!asu lub zapachów, a tak#e bez niekorzystnych skutków dla krajobrazu lub miejsc o szczególnym
znaczeniu. Pa'stwa Cz!onkowskie podejmuj" równie# niezb$dne %rodki w celu wprowadzenia zakazu porzucania,
wyrzucania lub niekontrolowanego sk!adowania odpadów wydobywczych.
Art. 4 ust. 2 Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e operator podejmuje wszelkie niezb$dne %rodki w celu zapobiegania lub Art. 4 ust. 1
zmniejszenia, w mo#liwie najszerszym zakresie, wszelkich niekorzystnych skutków dla %rodowiska i zdrowia
ludzkiego, powsta!ych w wyniku gospodarowania odpadami wydobywczymi. Obejmuje to zarz"dzanie jakimkolwiek
obiektem unieszkodliwiania odpadów, równie# po jego zamkni$ciu, oraz zapobieganie powa#nym wypadkom
maj"cym zwi"zek z tym obiektem oraz ograniczanie ich konsekwencji dla %rodowiska i zdrowia ludzkiego.
Art. 4 ust. 3 &rodki, o których mowa w ust. 2, s" oparte, mi$dzy innymi, na najlepszych dost$pnych technikach bez zalecania Art. 4 ust. 3 i 4
stosowania jakiejkolwiek techniki lub okre%lonej technologii, lecz z uwzgl$dnieniem cech technicznych obiektu
unieszkodliwiania odpadów, jego lokalizacji geograficznej oraz lokalnych warunków %rodowiskowych.
Art. 5 ust. 1 Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj" sporz"dzenie przez operatora planu gospodarowania odpadami w celu Art. 9 ust. 1
Plan gospodarowania odpadami zminimalizowania, przeróbki, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, uwzgl$dniaj"c zasad$
zrównowa#onego rozwoju.
Art. 5 ust. 2 pkt a Celami planu gospodarowania odpadami s": Art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, c, d, e
zapobieganie i zmniejszanie wytwarzania odpadów oraz ich szkodliwo%ci, w szczególno%ci poprzez rozwa#enie:
i) gospodarowania odpadami w fazie projektowania i przy wyborze metody wydobywania surowców
mineralnych oraz ich przeróbki;
ii) zmian, którym mog" ulec odpady wydobywcze w zwi"zku ze zwi$kszeniem powierzchni oraz nara#enia na
warunki powy#ej gruntu;
iii) umieszczenia odpadów wydobywczych z powrotem w wyrobiskach po wydobyciu minera!u, w zakresie w
jakim jest to wykonalne pod wzgl$dem technicznym i ekonomicznym oraz uzasadnione pod wzgl$dem
%rodowiskowym, a tak#e zgodne z obowi"zuj"cymi normami %rodowiskowymi na poziomie wspólnotowym
oraz, tam gdzie to odpowiednie, z wymaganiami niniejszej dyrektywy;
iv) umieszczenia warstwy uprawnej gleby z powrotem na miejscu po zamkni$ciu obiektu unieszkodliwiania
odpadów lub, je#eli nie jest to praktycznie wykonalne, ponownego u#ycia warstwy uprawnej gleby gdzie
indziej;
v) stosowania mniej niebezpiecznych substancji do przeróbki surowców mineralnych;
Art. 5 ust. 2 pkt b zach$cania do odzysku odpadów wydobywczych za pomoc" recyklingu, ponownego u#ycia lub regeneracji takich Art. 9 ust. 2 pkt 2
odpadów, tam gdzie jest to uzasadnione pod wzgl$dem %rodowiskowym zgodnie z obowi"zuj"cymi normami
%rodowiskowymi na poziomie wspólnotowym oraz, tam gdzie to odpowiednie, z wymogami niniejszej
dyrektywy;

6
Art. 5 ust. 2 pkt c zapewniania krótko- i d!ugoterminowego bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w szczególno%ci Art. 9 ust. 2 pkt 3 lit. a, b, c
poprzez rozwa#enie na etapie projektowania gospodarowania nimi w czasie eksploatacji i po zamkni$ciu
obiektu unieszkodliwiania odpadów oraz poprzez wybór projektu, który:
i) wymaga minimalnego, a je#eli to mo#liwe, ostatecznie nie wymaga #adnego monitorowania, kontrolowania i
zarz"dzania zamkni$tym obiektem unieszkodliwiania odpadów;
ii) zapobiega lub przynajmniej minimalizuje jakiekolwiek d!ugotrwa!e skutki, na przyk!ad, zwi"zane z
przemieszczaniem si$ zanieczyszcze' powietrza lub wody z obiektu unieszkodliwiania odpadów; oraz
iii) zapewnia d!ugoterminow" geotechniczn" stabilno%( ka#dej tamy lub ha!dy wznosz"cej si$ ponad istniej"c"
uprzednio powierzchni$ gruntu.
Art. 5 ust. 3 pkt a Plan gospodarowania odpadami zawiera przynajmniej nast$puj"ce elementy: Ocena ryzyka - Art. 11
- tam gdzie to stosowne, propozycj$ klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów zgodnie z kryteriami Art. 10 ust. 1 pkt 1 i 12
okre%lonymi w za!"czniku III:
- w przypadku, gdy uznaje si$, #e obiekt unieszkodliwiania odpadów nale#y do kategorii A, dokument wykazuj"cy,
#e polityka zapobiegania powa#nym wypadkom, wprowadzaj"cy j" w #ycie system zarz"dzania bezpiecze'stwem
oraz wewn$trzny plan awaryjny zostan" wprowadzone w #ycie zgodnie z art. 6 ust. 3;
- w przypadku, gdy operator uzna, #e obiekt unieszkodliwiania odpadów nie nale#y do kategorii A, wystarczaj"ce
informacje dla uzasadnienia tej opinii, w tym wskazanie mo#liwych zagro#e' wyst"pienia wypadków;
Art. 5 ust. 3 pkt b charakterystyka odpadów zgodnie z za!"cznikiem II oraz o%wiadczenie o przewidywanych !"cznych ilo%ciach odpadów Art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3
wydobywczych, które b$d" wytwarzane w fazie operacyjnej;
Art. 5 ust. 3 pkt c opis procesów, w trakcie których wytwarzane s" takie odpady oraz wszelkich dalszych procesów przeróbki, którym s" Art. 10 ust. 1 pkt 4 i 5
one poddane;
Art. 5 ust. 3 pkt d opis sposobu, w jaki mog" zosta( wywarte niekorzystne skutki dla %rodowiska i zdrowia ludzkiego poprzez Art. 10 ust. 1 pkt 6
sk!adowanie takich odpadów oraz %rodków zapobiegawczych, które nale#y podj"( w celu zmniejszenia wp!ywu na
%rodowisko w czasie eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów i po jego zamkni$ciu, w!"cznie z aspektami, o
których mowa w art. 11 ust. 2 lit. a), b), d) i e);
Art. 5 ust. 3 pkt e zaproponowane procedury kontroli i monitorowania zgodnie z art. 10, tam gdzie ma ono zastosowanie, oraz art. 11 ust. Art. 10 ust. 1 pkt 7 i 8
2 lit. c);
Art. 5 ust. 3 pkt f zaproponowany plan dotycz"cy zamkni$cia, w!"cznie z rekultywacj", procedurami po zamkni$ciu oraz monitorowania Art. 10 ust. 1 pkt 9
zgodnie z art. 12;
Art. 5 ust. 3 pkt g %rodki maj"ce na celu zapobieganie lub zminimalizowanie pogorszenia si$ stanu wody, zgodnie z dyrektyw" Art. 10 ust. 1 pkt 10
2000/60/WE, oraz maj"ce na celu zapobieganie lub minimalizacj$ zanieczyszczenia powietrza i gleby, zgodnie z art.
13;
Art. 5 ust. 3 pkt h przegl"d stanu gruntów, na które ma wywiera( wp!yw obiekt unieszkodliwiania odpadów. Art. 10 ust. 1 pkt 11

7
Art. 5 ust. 3 Plan gospodarowania odpadami zawiera wystarczaj"ce informacje, umo#liwiaj"ce w!a%ciwemu organowi ocen$ Art. 10 ust. 1
akapit 2 zdolno%ci operatora do osi"gni$cia celów planu gospodarowania odpadami, jak okre%lono to w ust. 2, oraz jego
obowi"zków wynikaj"cych z niniejszej dyrektywy. Plan obja%nia w szczególno%ci, w jaki sposób opcja i metoda
wybrane spo%ród wymienionych w ust. 2 lit. a) pkt i) zrealizuj" cele planu gospodarowania odpadami okre%lone w ust.
2 lit. a).
Art. 5 ust. 4 Plan gospodarowania odpadami podlega przegl"dowi co pi$( lat lub zmianie, o ile jest to w!a%ciwe, w przypadku Art. 8
istotnych zmian w dzia!aniu obiektu unieszkodliwiania odpadów lub w odniesieniu do odpadów, które s" sk!adowane.
W!a%ciwy organ jest informowany o wszelkich zmianach w planie gospodarowania odpadami.
Art. 5 ust. 5 Plany sporz"dzone zgodnie z innymi przepisami krajowymi lub wspólnotowymi oraz zawieraj"ce informacje, o Art. 9 ust. 3
których mowa w ust. 3, mog" by( stosowane w przypadku, gdy zapobiegaj" one niepotrzebnemu powielaniu
informacji i powtórzeniu pracy operatora, pod warunkiem, #e wszystkie wymagania okre%lone w ust. 1-4 s" spe!nione.
Art. 5 ust. 6 W!a%ciwy organ zatwierdza plan gospodarowania odpadami na podstawie procedur, o których zdecyduj" Pa'stwa Art. 12
Cz!onkowskie, i monitoruje jego wykonanie. Art. 8
Art. 6 ust. 1 Niniejszy artyku! ma zastosowanie do obiektów unieszkodliwiania odpadów kategorii A, z wyj"tkiem obiektów Art. 34
Informowanie o powa#nych unieszkodliwiania odpadów obj$tych dyrektyw" 96/82/WE.
wypadkach i zapobieganie im
Art. 6 ust. 2 Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych, w szczególno%ci dyrektyw 92/91/EWG i 92/104/EWG, Pa'stwa Art. 36 ust. 1
Cz!onkowskie zapewniaj", #e ryzyka wyst"pienia powa#nych wypadków s" rozpoznane, oraz #e niezb$dne elementy
zosta!y wprowadzone do projektu, budowy, dzia!ania i konserwacji, zamkni$cia i fazy po zamkni$ciu obiektu
unieszkodliwiania odpadów w celu zapobiegania takim wypadkom oraz w celu ograniczenia ich niekorzystnych
konsekwencji dla zdrowia ludzkiego lub %rodowiska, w tym wp!ywów transgranicznych.
Art. 6 ust. 3 Do celów wymaga' wynikaj"cych z ust. 2, ka#dy operator, przed rozpocz$ciem eksploatacji, sporz"dza polityk$ Art. 36 ust. 2 i 3
zapobiegania powa#nym wypadkom dla gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz wdra#a wprowadzaj"cy j" w Za!"cznik nr 1
#ycie system zarz"dzania bezpiecze'stwem, zgodnie z elementami okre%lonymi w sekcji 1 za!"cznika I, a tak#e wdra#a
wewn$trzny plan awaryjny wyszczególniaj"cy %rodki, które nale#y podj"( w miejscu prowadzenia dzia!alno%ci w razie
wypadku.
Art. 6 ust. 3 Jako cz$%( tej polityki, operator wyznacza kierownika ds. bezpiecze'stwa odpowiedzialnego za wykonanie i okresowy Art. 36 ust. 6
akapit 2 nadzór nad polityk" zapobiegania powa#nym wypadkom.
Art. 6 ust. 3 W!a%ciwy organ sporz"dza zewn$trzny plan awaryjny wyszczególniaj"cy %rodki, które nale#y podj"( poza miejscem Art. 19, 37, 54
akapit 3 prowadzenia dzia!alno%ci w razie wypadku. Jako cz$%( wniosku o wydanie zezwolenia, operator dostarczy w!a%ciwemu
organowi niezb$dne informacje, które umo#liwi" organowi sporz"dzenie takiego planu.

8
Art. 6 ust. 4 Plany awaryjne, o których mowa w ust. 3, maj" nast$puj"ce cele: Art. 35
a) powstrzymywanie i kontrolowanie powa#nych wypadków i innych awarii tak, aby zmniejszy( ich skutki oraz,
w szczególno%ci, ograniczy( szkody dla zdrowia ludzkiego i %rodowiska;
b) wprowadzenie w #ycie %rodków niezb$dnych do ochrony zdrowia ludzkiego i %rodowiska przed skutkami
powa#nych wypadków i innych awarii;
c) przekazanie niezb$dnych informacji spo!ecze'stwu oraz w!a%ciwym s!u#bom lub organom na danym terenie,
d) zapewnienie rekultywacji, przywrócenia do stanu poprzedniego i oczyszczenia %rodowiska po powa#nym
wypadku.
Art. 6 ust. 4 Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e w razie powa#nego wypadku operator niezw!ocznie dostarcza w!a%ciwemu Art. 36 ust. 5
akapit 2 organowi wszystkie niezb$dne informacje wymagane w celu pomocy w zmniejszeniu jego konsekwencji dla zdrowia
ludzkiego oraz do przeprowadzenia oceny i zmniejszenia zakresu rzeczywistej lub potencjalnej szkody poniesionej
przez %rodowisko.
Art. 6 ust. 5 Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e zainteresowana spo!eczno%( ma zapewnion" Art. 37 ust. 2
z wyprzedzeniem skuteczn" mo#liwo%( uczestnictwa w opracowywaniu lub przegl"dzie zewn$trznego planu Art. 48 (zmiana PO&)
awaryjnego, który ma zosta( sporz"dzony zgodnie z ust. 3. W tym celu zainteresowana spo!eczno%( jest informowana
o wszelkich takich propozycjach oraz udost$pniane s" jej odpowiednie informacje, w tym, mi$dzy innymi, informacje
o prawie uczestnictwa w procesie decyzyjnym oraz o w!a%ciwym organie, do którego mog" by( zg!aszane uwagi i
pytania.
Art. 6 ust. 5 Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e zainteresowana spo!eczno%( ma prawo w uzasadnionych ramach czasowych do Art. 48 (zmiana PO&)
akapit 2 wyra#ania uwag, oraz #e przy podejmowaniu decyzji w sprawie zewn$trznego planu awaryjnego uwagi te s" w
nale#yty sposób brane pod uwag$.
Art. 6 ust. 6 Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e informacje w sprawie %rodków bezpiecze'stwa oraz w sprawie dzia!a' Art. 38 ust. 1, 2 i 3
wymaganych w razie wypadku, zawieraj"ce przynajmniej elementy wymienione w sekcji 2 za!"cznika I, s" Za!"cznik nr 2
przekazywane zainteresowanej spo!eczno%ci bezp!atnie i bez dodatkowych warunków.
Art. 6 ust. 6 Informacje takie podlegaj" przegl"dowi co trzy lata i, je#eli jest to konieczne, s" uaktualniane. Art. 38 ust. 4
akapit 2
Art. 7 ust. 1 )aden obiekt unieszkodliwiania odpadów nie mo#e dzia!a( bez zezwolenia udzielonego przez w!a%ciwy organ. Art. 14, 16, 18, 54
Wniosek i zezwolenie Zezwolenie zawiera elementy wyszczególnione w ust. 2 niniejszego artyku!u i jasno wskazuje kategori$ obiektu
unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z kryteriami, o których mowa w art. 9.

9
Art. 7 ust. 1 Pod warunkiem zastosowania si$ do wszystkich wymogów niniejszego artyku!u, wszelkie zezwolenia wydawane na Art. 14 ust. 3
akapit 2 podstawie innych przepisów krajowych lub wspólnotowych mog" by( po!"czone w jedno zezwolenie w przypadku, Art. 54
kiedy taki format zapobiega niepotrzebnemu powielaniu informacji i powtarzaniu pracy operatora lub w!a%ciwego
organu. Szczegó!y okre%lone w ust. 2 mog" by( obj$te jednym lub kilkoma zezwoleniami, pod warunkiem #e spe!nione
s" wszystkie wymogi okre%lone w niniejszym artykule.
Art. 7 ust. 2 Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera przynajmniej nast$puj"ce szczegó!y: Art. 15
a) oznaczenie operatora; Art. 18 ust. 3
b) proponowan" lokalizacj$ obiektu unieszkodliwiania odpadów, w!"cznie ze wszelkimi mo#liwymi lokalizacjami Art. 54 ust. 3
alternatywnymi; Art. 32 ust. 4 – udokumentowanie
c) plan gospodarowania odpadami zgodnie z art. 5; gwarancji finansowej
d) odpowiednie udokumentowanie gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, zgodnie
z wymogami art. 14;
e) informacje dostarczone przez operatora zgodnie z art. 5 dyrektywy 85/337/EWG4 , je#eli zgodnie z t"
dyrektyw" wymagana jest ocena wp!ywu na %rodowisko.
Art. 7 ust. 3 W!a%ciwy organ udziela zezwolenia jedynie w przypadku, gdy w jego opinii: Art. 20
a) operator spe!nia odpowiednie wymagania niniejszej dyrektywy;
b) gospodarowanie odpadami nie pozostaje w bezpo%redniej sprzeczno%ci lub w inny sposób nie koliduje z
wprowadzaniem w #ycie odpowiedniego planu gospodarowania odpadami lub planów, o których mowa w art. 7
dyrektywy 75/442/EWG.
Art. 7 ust. 4 Pa'stwa Cz!onkowskie podejmuj" niezb$dne %rodki w celu zapewnienia, #e w!a%ciwe organy okresowo poddaj" Art. 17
warunki zezwolenia ponownemu rozpatrzeniu oraz, w miar$ potrzeby, aktualizacji:
! w przypadku, gdy nast$puj" istotne zmiany w eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów lub w
odniesieniu do sk!adowanych odpadów;
! na podstawie wyników monitorowania zg!oszonych przez operatora zgodnie z art. 11 ust. 3 lub kontroli
przeprowadzonych zgodnie z art. 17;
! w %wietle wymiany informacji dotycz"cych istotnych zmian w najlepszych dost$pnych technikach, zgodnie z
art. 21 ust. 3.
Art. 7 ust. 5 Informacje zawarte w zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artyku!u s" udost$pniane w!a%ciwym Art. 48 (zmiana PO&)
krajowym i wspólnotowym organom statystycznym, gdy zwróc" si$ one o takie informacje do celów statystycznych.
Informacje sensytywne o czysto handlowym charakterze, takie jak informacje dotycz"ce stosunków handlowych i
elementów sk!adowych kosztów oraz poziomu gospodarczych z!o#a zasobów mineralnych, nie s" podawane do
informacji publicznej.

4
Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wp!ywu wywieranego przez niektóre przedsi$wzi$cia publiczne i prywatne na %rodowisko
(Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektyw" 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 17).

10
Art. 8 ust. 1 Na wczesnym etapie procedury udzielania zezwolenia lub najpó*niej kiedy tylko takie informacje mog" by( w Art. 5 ust. 1
Udzia! spo!ecze'stwa uzasadniony sposób dostarczone, spo!ecze'stwo jest informowane za pomoc" obwieszcze' lub innych odpowiednich
%rodków, takich jak media elektroniczne, tam gdzie s" one dost$pne, o nast$puj"cych kwestiach:
a) wniosku o udzielenie zezwolenia;
b) tam gdzie ma to zastosowanie, fakcie, #e decyzja dotycz"ca wniosku o udzielenie zezwolenia podlega
konsultacji pomi$dzy Pa'stwami Cz!onkowskimi zgodnie z art. 16;
c) szczegó!ach dotycz"cych w!a%ciwych organów odpowiedzialnych za podj$cie decyzji, organów, od których
mo#na otrzyma( odpowiednie informacje, organów, którym mo#na przedstawia( uwagi lub pytania, oraz
szczegó!ach harmonogramu przesy!ania uwag lub pyta';
d) charakterze mo#liwych decyzji;
e) tam gdzie ma to zastosowanie, szczegó!ach dotycz"cych propozycji uaktualnienia zezwolenia lub warunków
zezwolenia;
f) wskazaniu czasu i miejsca oraz %rodków, za pomoc" których w!a%ciwe informacje zostan" udost$pnione;
g) szczegó!ach ustale' dotycz"cych udzia!u spo!ecze'stwa zgodnie z ust. 7.
Art. 8 ust. 2 Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e w odpowiednich ramach czasowych, zainteresowanej spo!eczno%ci s" Art. 5 ust. 1
udost$pniane:
a) zgodnie z prawem krajowym, g!ówne sprawozdania i opinie przekazane w!a%ciwemu organowi w czasie, gdy
spo!ecze'stwo by!o informowane zgodnie z ust. 1;
b) zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w
sprawie publicznego dost$pu do informacji dotycz"cych %rodowiska 5 , oprócz informacji, o których mowa w ust. 1
niniejszego artyku!u, wszelkie informacje które maj" znaczenie dla decyzji zgodnie z art. 7 niniejszej dyrektywy i które
staj" si$ dost$pne
Art. 8 ust. 3 Pa'stwa Cz!onkowskie podejmuj" odpowiednie %rodki w celu zapewnienia, #e spo!ecze'stwo jest informowane, Art. 5 ust. 1
zgodnie z ust. 1 niniejszego artyku!u, o uaktualnieniu warunków zezwolenia zgodnie z art. 7 ust. 4.
Art. 8 ust. 4 Zainteresowana spo!eczno%( ma prawo do wyra#ania uwag i opinii w!a%ciwym organom przed podj$ciem decyzji. Art. 5 ust. 1

Art. 8 ust. 5 Wyniki konsultacji przeprowadzonych zgodnie z niniejszym artyku!em s" nale#ycie brane pod uwag$ przy Art. 5 ust. 1
podejmowaniu decyzji.
Art. 8 ust. 6 Kiedy decyzja zostaje podj$ta, w!a%ciwy organ, zgodnie z odpowiednimi procedurami, informuje zainteresowan" Art. 48 (zmiana PO&)
spo!eczno%( i udost$pnia jej nast$puj"ce informacje:
a) tre%( decyzji, w tym kopi$ zezwolenia;
b) przes!anki i powody, na których oparto decyzj$.
Art. 8 ust. 7 Szczegó!owe ustalenia dotycz"ce udzia!u spo!ecze'stwa na podstawie niniejszego artyku!u s" okre%lane przez Pa'stwa Art. 5 ust. 1
Cz!onkowskie tak, aby umo#liwi( zainteresowanej spo!eczno%ci skuteczne przygotowanie si$ i udzia!.

5
Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 26.

11
Art. 9 Do celów niniejszej dyrektywy, w!a%ciwe organy klasyfikuj" obiekt unieszkodliwiania odpadów jako obiekt Art. 6 ust. 1 i 2
System klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów kategorii A zgodnie z kryteriami okre%lonymi w za!"czniku III.
unieszkodliwiania odpadów
Art. 10 ust. 1 Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e operator, umieszczaj"c odpady wydobywcze z powrotem w wyrobiskach Art. 39
Wyrobiska poeksploatacyjne poeksploatacyjnych w celach rekultywacyjnych i technologicznych, niezale#nie od tego czy powsta!y wskutek
wydobycia odkrywkowego czy podziemnego, podejmuje odpowiednie %rodki w celu:
1) zabezpieczenia stabilno%ci odpadów wydobywczych, zgodnie z, mutatis mutandis, art. 11 ust 2;
2) zapobie#enia zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, zgodnie z, mutatis mutandis, art.
13 ust. 1, 3 i 5;
3) zapewnienia monitorowania odpadów wydobywczych i wyrobisk poeksploatacyjnych, zgodnie z, mutatis
mutandis, art. 12 ust. 4 i 5.
Art. 10 ust. 2 Dyrektywa 1999/31/WE ma nadal zastosowanie w stosunku do odpadów innych ni# odpady wydobywcze stosowane UO Art. 13 ust. 2a
do wype!niania wyrobisk poeksploatacyjnych, tam gdzie to odpowiednie.
Art. 11 ust. 1 Pa'stwa Cz!onkowskie podejmuj" odpowiednie %rodki w celu zapewnienia, #e zarz"dzaniem obiektem Art. 22
Budowa i zarz"dzanie unieszkodliwiania odpadów zajmuj" si$ kompetentne osoby, oraz #e zapewnione s" rozwój techniczny i szkolenia Art. 23
obiektami unieszkodliwiania personelu.
odpadów
Art. 11 ust. 2 W!a%ciwy organ upewnia si$, #e przy budowie nowego obiektu unieszkodliwiania odpadów lub modyfikacji Art. 5 ust. 1
istniej"cego obiektu unieszkodliwiania odpadów operator zapewnia, #e:
Art. 11 ust. 2 pkt a obiekt unieszkodliwiania odpadów jest w!a%ciwie zlokalizowany, bior"c pod uwag$ w szczególno%ci zobowi"zania Art. 5 ust. 1
wspólnotowe lub krajowe dotycz"ce obszarów chronionych oraz czynniki geologiczne, hydrologiczne,
hydrogeologiczne, sejsmiczne i geotechniczne, oraz #e jest on zaprojektowany w taki sposób, aby spe!nia(, w
perspektywie krótko- i d!ugoterminowej, niezb$dne warunki w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu gleby,
powietrza, wód podziemnych lub powierzchniowych, ze szczególnym uwzgl$dnieniem dyrektyw 76/464/EWG 6 ,
80/68/EWG 7 i 2000/60/WE, oraz zapewniaj"c skuteczne odprowadzanie zanieczyszczonej wody i odcieku, w
przypadku gdy jest to wymagane zezwoleniem i w sposób w nim wymagany, oraz zmniejszaj"c erozj$ spowodowan"
przez wod$ lub wiatr w mo#liwie najszerszym zakresie z technicznego i gospodarczego punktu widzenia;
Art. 11 ust. 2 pkt b obiekt unieszkodliwiania odpadów jest odpowiednio wybudowany, zarz"dzany i utrzymywany w celu zapewnienia Art. 5 ust. 1
jego fizycznej stabilno%ci oraz zapobiegania zanieczyszczeniu lub ska#eniu gleby, powietrza, wód powierzchniowych
lub podziemnych w perspektywie d!ugo- i krótkoterminowej, jak równie# w celu zmniejszenia w mo#liwie
najszerszym zakresie szkód wyrz"dzanych krajobrazowi;

6
Dyrektywa Rady 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do
%rodowiska wodnego Wspólnoty (Dz.U. L 129 z 18.5.1976, str. 23). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektyw" 2000/60/WE.
7
Dyrektywa Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje
niebezpieczne (Dz.U. L 20 z 26.1.1980, str. 43). Dyrektywa zmieniona dyrektyw" 91/692/EWG (Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 48).

12
Art. 11 ust. 2 pkt c istniej" odpowiednie plany i ustalenia dotycz"ce regularnego monitorowania i kontrolowania obiektu Art. 27 ust. 1
unieszkodliwiania odpadów przez kompetentne osoby oraz podejmowania dzia!a' w przypadku wyników
wskazuj"cych niestabilno%(, zanieczyszczenie wody lub ska#enie gleby;
Art. 11 ust. 2 pkt d dokonano w!a%ciwych ustale' odnosz"cych si$ do rekultywacji gruntu oraz zamkni$cia obiektu unieszkodliwiania Art. 5 ust. 1
odpadów;
Art. 11 ust. 2 pkt e dokonano w!a%ciwych ustale' dotycz"cych fazy po zamkni$ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów. Art. 5 ust. 1
Art. 11 ust. 2 pkt e Dokumenty dotycz"ce monitorowania i kontroli, o których mowa w pkt c) wraz z dokumentacj" dotycz"c" zezwolenia, Art. 27 ust. 5
akapit 2 s" przechowywane w celu zapewnienia odpowiedniego przekazywania informacji, szczególnie w przypadku zmiany Art. 33 ust. 1
operatora.
Art. 11 ust. 3 Operator bez zb$dnej zw!oki, a w ka#dym przypadku nie pó*niej ni# w ci"gu 48 godzin, zawiadamia w!a%ciwy organ o Art. 28 ust. 1 i 2
ka#dym wydarzeniu, które mo#e mie( wp!yw na stabilno%( obiektu unieszkodliwiania odpadów oraz o wszelkich
istotnych niekorzystnych skutkach dla %rodowiska, ujawnionych w wyniku kontroli i monitorowania obiektu
unieszkodliwiania odpadów. Operator, tam gdzie ma to zastosowanie, wprowadza w #ycie wewn$trzny plan awaryjny i
post$puje zgodnie z wszelkimi instrukcjami w!a%ciwego organu dotycz"cymi %rodków koryguj"cych, które nale#y
podj"(.
Art. 11 ust. 3 Operator pokrywa koszty %rodków, które maj" zosta( podj$te. Art. 28 ust. 3
akapit 2
Art. 11 ust. 3 Z cz$stotliwo%ci" ustalon" przez w!a%ciwy organ, a w ka#dym przypadku co najmniej raz do roku, operator Art. 28 ust. 4
akapit 3 przedstawia w!a%ciwemu organowi na podstawie zgromadzonych danych sprawozdanie dotycz"ce wszystkich
wyników monitorowania w celu wykazania przestrzegania warunków zezwolenia oraz zwi$kszania wiedzy na temat
odpadów i funkcjonowania obiektów unieszkodliwiania odpadów. Na podstawie tego sprawozdania w!a%ciwy organ
mo#e zdecydowa(, #e niezb$dne jest zatwierdzenie przez niezale#nego eksperta.
Art. 12 ust. 1 Pa'stwa Cz!onkowskie podejmuj" %rodki w celu zapewnienia zgodno%ci z ust. 2-5. Art. 27
Procedury zamkni$cia i po Art. 29
zamkni$ciu obiektu Art. 31
unieszkodliwiania odpadów
Art. 12 ust. 2 Obiekt unieszkodliwiania odpadów rozpoczyna procedur$ zamkni$cia jedynie, je#eli spe!niony jest jeden z Art. 29 ust. 3
nast$puj"cych warunków:
Art. 12 ust. 2 pkt a spe!nione s" odpowiednie warunki okre%lone w zezwoleniu; Art. 29 ust. 3 pkt 1
Art. 12 ust. 2 pkt b w!a%ciwy organ udzieli! pozwolenia na wniosek operatora; Art. 29 ust. 3 pkt 1
Art. 12 ust. 2 pkt c w!a%ciwy organ wyda! w tym celu decyzj$ z uzasadnieniem. Art. 29 ust. 3 pkt 2
Art. 12 ust. 3 Obiekt unieszkodliwiania odpadów mo#e zosta( uznany za ca!kowicie zamkni$ty jedynie po dokonaniu przez Art. 31 ust. 1
w!a%ciwy organ bez zb$dnej zw!oki nast$puj"cych czynno%ci: przeprowadzeniu ko'cowej inspekcji w miejscu
prowadzenia dzia!alno%ci, ocenie wszelkich sprawozda' przedstawionych przez operatora, potwierdzeniu, #e teren, na
który mia! wp!yw obiekt unieszkodliwiana odpadów, zosta! zrekultywowany i powiadomieniu operatora o swojej
zgodzie na zamkni$cie.
Art. 12 ust. 3 Zgoda ta w #aden sposób nie zmniejsza obowi"zków operatora wynikaj"cych z warunków okre%lonych w zezwoleniu Art. 27 ust. 2
akapit 2 lub z innych przepisów. Art. 31 ust. 2

13
Art. 12 ust. 4 Operator jest odpowiedzialny za utrzymanie, monitorowanie, kontrol$ oraz %rodki naprawcze w fazie po zamkni$ciu Art. 31 ust. 2 i 3
obiektu unieszkodliwiania odpadów tak d!ugo, jak mo#e by( to wymagane przez w!a%ciwy organ, z uwzgl$dnieniem
charakteru i czasu trwania zagro#enia, z wyj"tkiem przypadków, kiedy w!a%ciwy organ zdecyduje o przej$ciu takich
zada' od operatora, po ostatecznym zamkni$ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów i bez uszczerbku dla
jakichkolwiek przepisów krajowych lub wspólnotowych reguluj"cych odpowiedzialno%( posiadacza odpadów.
Art. 12 ust. 5 Je#eli po zamkni$ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów w!a%ciwy organ uzna to za konieczne w celu spe!nienia Art. 27 ust. 6
w!a%ciwych wymogów w zakresie ochrony %rodowiska naturalnego okre%lonych w prawodawstwie wspólnotowym, w
szczególno%ci tych zawartych w dyrektywach 76/464/EWG, 80/68/EWG i 2000/60/WE, operator, mi$dzy innymi,
kontroluje fizyczn" i chemiczn" stabilno%( obiektu i zmniejsza wszelkie negatywne skutki dla %rodowiska, w
szczególno%ci w odniesieniu do wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez zapewnienie, aby:
Art. 12 ust. 5 wszystkie struktury nale#"ce do obiektu s" monitorowane i konserwowane za pomoc" zawsze gotowych do u#ycia Art. 27 ust. 6
Pkt a aparatów kontrolnych i pomiarowych;
Art. 12 ust. 5 tam gdzie ma to zastosowanie, kana!y przelewowe i przelewy sp!ywowe s" utrzymywane w stanie czystym i Art. 27 ust. 6
Pkt b dost$pnym.
Art. 12 ust. 6 Po zamkni$ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów, operator bezzw!ocznie informuje w!a%ciwy organ o wszelkich Art. 31 ust. 4 i 5
zdarzeniach lub zmianach, które mog" mie( wp!yw na stabilno%( obiektu unieszkodliwiania odpadów, oraz o
wszelkich istotnych niekorzystnych skutkach dla %rodowiska ujawnionych w wyniku odpowiednich procedur
kontrolnych i monitorowania. Operator, tam gdzie ma to zastosowanie, wprowadza w #ycie wewn$trzny plan awaryjny
i post$puje zgodnie z wszelkimi innymi instrukcjami w!a%ciwego organu w sprawie %rodków koryguj"cych, które
nale#y podj"(.
Art. 12 ust. 6 Operator pokrywa koszty %rodków, które maj" zosta( podj$te. Art. 31 ust. 6
akapit 2
Art. 12 ust. 6 W przypadkach i z cz$stotliwo%ci" ustalon" przez w!a%ciwy organ, operator przedstawia w!a%ciwemu organowi, na Art. 31 ust. 7
akapit 3 podstawie zgromadzonych danych, sprawozdanie dotycz"ce wszystkich wyników monitorowania w celu wykazania
przestrzegania warunków zezwolenia oraz zwi$kszenia wiedzy na temat odpadów i obiektów unieszkodliwiania
odpadów.
Art. 13 ust. 1 W!a%ciwy organ upewnia si$, #e operator podj"! niezb$dne %rodki w celu spe!nienia norm %rodowiskowych Wspólnoty, Art. 24 ust. 1
Zapobieganie pogarszaniu si$ w szczególno%ci aby zapobiec, zgodnie z dyrektyw" 2000/60/WE, pogorszeniu si$ bie#"cego stanu wody, m.in. Art. 27 ust. 6
stanu wody oraz poprzez:
zanieczyszczaniu powietrza i
gleby
Art. 13 ust. 1 pkt a ocen$ mo#liwo%ci tworzenia si$ odcieku ze sk!adowanych odpadów, w!"cznie z zawarto%ci" substancji Art. 24 ust. 1
zanieczyszczaj"cej w odcieku, zarówno podczas fazy operacyjnej, jak i po zamkni$ciu obiektu unieszkodliwiania Art. 27 ust. 6
odpadów oraz ustalenie bilansu wodnego obiektu unieszkodliwiania odpadów;
Art. 13 ust. 1 pkt b zapobieganie lub zmniejszanie tworzenia si$ odcieku oraz ska#enia wód powierzchniowych lub podziemnych przez Art. 24 ust. 1
odpady; Art. 27 ust. 6
Art. 13 ust. 1pkt c odprowadzanie i oczyszczanie ska#onej wody i odcieku, zebranych z obiektu unieszkodliwiania odpadów a# do Art. 24 ust. 1
uzyskania standardu wymaganego do ich zrzutu. Art. 27 ust. 6

14
Art. 13 ust. 2 W!a%ciwy organ upewnia si$, #e operator podj"! odpowiednie %rodki w celu zapobiegania lub zmniejszania emisji py!u Art. 24 ust. 1
i gazu. Art. 27 ust. 6
Art. 13 ust. 3 Je#eli, na podstawie oceny ryzyka dla %rodowiska, uwzgl$dniaj"c w szczególno%ci dyrektywy 76/464/EWG, Art. 24 ust. 1
80/68/EWG lub 2000/60/WE w zale#no%ci od przypadku, w!a%ciwy organ zdecydowa!, #e zbieranie i oczyszczania Art. 27 ust. 6
odcieku nie jest konieczne lub ustalono, #e obiekt unieszkodliwiania odpadów nie stanowi potencjalnego zagro#enia
dla gleby, wód podziemnych lub powierzchniowych, mo#na zmniejszy( lub odst"pi( od wymaga' okre%lonych w ust. 1
lit. b) i c).
Art. 13 ust. 4 Pa'stwa Cz!onkowskie dokonuj" zrzutu odpadów wydobywczych, w formie sta!ej, szlamu lub p!ynnej, do wszelkich Art. 24 ust. 1
odbiorników wodnych innych ni# skonstruowany w celach zrzutu odpadów wydobywczych pod warunkiem spe!nienia Art. 27 ust. 6
przez operatora odpowiednich wymaga' dyrektyw 76/464/EWG, 80/68/EWG i 2000/60/WE.
Art. 13 ust. 5 Umieszczaj"c ponownie odpady wydobywcze w wyrobiskach poeksploatacyjnych powsta!ych zarówno wskutek Art. 39 ust. 4 i 5
eksploatacji odkrywkowej jak i podziemnej, które b$d" mog!y by( zatopione po ich zamkni$ciu, operator podejmuje
niezb$dne %rodki w celu zapobie#enia lub zminimalizowania pogorszenia si$ stanu wody i zanieczyszczenia gleby,
zgodnie z mutatis mutandis ust. 1 i 3. Operator dostarcza w!a%ciwemu organowi informacji niezb$dnych do
wywi"zania si$ ze zobowi"za' wspólnotowych, okre%lonych w szczególno%ci w dyrektywie 2000/60/WE.
Art. 13 ust. 6 W przypadku stawu osadowego, w którym obecny jest cyjanek, operator upewnia si$, #e st$#enie cyjanku Art. 11 ust. 3
dysocjuj"cego w s!abym kwasie w stawie jest zredukowane do najni#szego mo#liwego poziomu za pomoc" Art. 51
najlepszych dost$pnych technik, a w ka#dym przypadku, w obiektach unieszkodliwiania odpadów, które uprzednio
otrzyma!y zezwolenie lub które funkcjonowa!y ju# w dniu 1.05.2008, #e st$#enie cyjanku dysocjuj"cego w s!abym
kwasie w miejscu zrzutu odpadów przeróbczych z zak!adu przeróbczego do stawu osadowego nie przekracza 50 ppm
od dnia 1.05.2008, 25 ppm od dnia 1.05.2013, 10 ppm od dnia 1.05.2018 oraz 10 ppm dla obiektów unieszkodliwiania
odpadów, które otrzyma!y zezwolenie po 1.05.2008.
Art. 13 ust. 6 Je#eli w!a%ciwy organ tego wymaga, operator wyka#e za pomoc" oceny ryzyka, która uwzgl$dnia szczególne warunki Art. 11 ust. 4
akapit 2 dla miejsca prowadzenia dzia!alno%ci, #e te limity st$#e' nie musz" by( dalej obni#ane.
Art. 14 ust.1 W!a%ciwy organ, przed rozpocz$ciem jakichkolwiek operacji zwi"zanych z gromadzeniem lub sk!adowaniem odpadów Art. 32 ust. 1
Gwarancja finansowa wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów, wymaga przedstawienia gwarancji finansowej (np.: w formie
depozytu pieni$#nego, w tym sponsorowanych przez przemys! wzajemnych funduszy gwarancyjnych) lub jej
ekwiwalentu, zgodnie z procedurami, o których zdecyduj" Pa'stwa Cz!onkowskie, tak aby:
Art. 14 ust.1 pkt a wszystkie obowi"zki wynikaj"ce z zezwolenia udzielonego na podstawie niniejszej dyrektywy, w!"cznie z przepisami Art. 32 ust. 1 pkt 1
dotycz"cymi fazy po zamkni$ciu, zosta!y wype!nione;
Art. 14 ust.1 pkt b w dowolnym czasie dost$pne by!y fundusze na rekultywacj$ terenu, na który mia! wp!yw obiekt unieszkodliwiania Art. 32 ust. 1 pkt 2
odpadów zgodnie z opisem w planie unieszkodliwiania odpadów przygotowanym zgodnie z art. 5 i wymaganiami
zezwolenia, o którym mowa w art. 7.
Art. 14 ust.2 Obliczenie gwarancji, o której mowa w ust. 1 jest dokonane na podstawie: Art. 32 ust. 2
Art. 14 ust.2 pkt a prawdopodobnego wp!ywu obiektu unieszkodliwiania odpadów na %rodowisko, bior"c pod uwag$ w szczególno%ci Art. 32 ust. 2 pkt 1
kategori$ obiektu unieszkodliwiania odpadów, w!a%ciwo%ci odpadów oraz przysz!e zastosowanie zrekultywowanego
gruntu;

15
Art. 14 ust.2 pkt b za!o#enia, #e niezale#ne i odpowiednio wykwalifikowane osoby trzecie oceni" i wykonaj" wszelkie niezb$dne prace Art. 32 ust. 2 pkt 2
rekultywacyjne.
Art. 14 ust.3 Wielko%( gwarancji jest okresowo dostosowywana do zakresu niezb$dnych prac rekultywacyjnych, które nale#y Art. 32 ust. 3
przeprowadzi( na terenie, na który mia! wp!yw obiekt unieszkodliwiania odpadów zgodnie z opisem w planie
unieszkodliwiania odpadów przygotowanym zgodnie z art. 5 i wymaganiami zezwolenia, o którym mowa w art. 7.
Art. 14 ust.4 W przypadku, gdy w!a%ciwy organ zatwierdzi zamkni$cie zgodnie z art. 12 ust. 3, wystawi on operatorowi pisemne Art. 32 ust. 5
o%wiadczenie zwalniaj"ce go z obowi"zku gwarancji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artyku!u, z wyj"tkiem
obowi"zków zwi"zanych z faz" po zamkni$ciu, o których mowa w art. 12 ust. 4.
Art. 15 Do za!"cznika III dyrektywy 2004/35/WE dodaje si$ nast$puj"cy punkt: Art. 49
Odpowiedzialno%( za
%rodowisko „13. Gospodarowanie odpadami wydobywczymi zgodnie z dyrektyw" 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 15.marca 2006 w sprawie gospodarowania odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego.”

Art. 16 ust. 1 W przypadku, gdy Pa'stwo Cz!onkowskie, na terytorium którego zlokalizowany jest obiekt unieszkodliwiania Art. 5 ust. 1
Skutki transgraniczne odpadów zdaje sobie spraw$, #e dzia!anie obiektu unieszkodliwiania odpadów kategorii A mo#e wywiera( istotne
niekorzystne skutki dla %rodowiska innego Pa'stwa Cz!onkowskiego oraz powodowa( jakiekolwiek zagro#enie dla
zdrowia ludzkiego w innym Pa'stwie Cz!onkowskim lub w przypadku, gdy Pa'stwo Cz!onkowskie, które mo#e w taki
sposób zosta( dotkni$te tak za#"da, Pa'stwo Cz!onkowskie, na terytorium którego przed!o#ony zosta! wniosek o
zezwolenie na podstawie art. 7, przesy!a informacje uzyskane na podstawie tego artyku!u do tego innego Pa'stwa
Cz!onkowskiego w tym samym czasie, kiedy udost$pnia te informacje swoim obywatelom.
Art. 16 ust. 1 Informacje takie stanowi" podstaw$ wszelkich konsultacji, koniecznych w ramach dwustronnych stosunków pomi$dzy Art. 5 ust. 1
akapit 2 tymi dwoma Pa'stwami Cz!onkowskimi, opartych na zasadzie wzajemno%ci i równo%ci.
Art. 16 ust. 2 W ramach stosunków dwustronnych, Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e w przypadkach okre%lonych w ust. 1 Art. 5 ust. 1
niniejszego artyku!u, wnioski s" równie# udost$pniane na odpowiedni okres zainteresowanej spo!eczno%ci w Pa'stwie
Cz!onkowskim, które mo#e w taki sposób zosta( dotkni$te tak, aby mia!a ona prawo do przedstawienia swoich uwag
na temat tych wniosków przed podj$ciem decyzji przez w!a%ciwy organ.
Art. 16 ust. 3 Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e w razie wypadku, obejmuj"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów, o którym Art. 5 ust. 1
mowa w ust. 1 niniejszego artyku!u, informacje dostarczone przez operatora w!a%ciwemu organowi na podstawie art. 6
ust. 4, s" niezw!ocznie przekazywane innemu Pa'stwu Cz!onkowskiemu w celu pomocy w zminimalizowaniu
konsekwencji wypadku dla zdrowia ludzkiego oraz oceny i zminimalizowania rozmiaru rzeczywistych lub
potencjalnych szkód wyrz"dzonych %rodowisku naturalnemu
Art. 17 ust. 1 Przed rozpocz$ciem operacji sk!adowania, a nast$pnie w regularnych odst$pach czasu, które maj" by( okre%lone przez Art. 41 ust. 1
Kontrole przeprowadzane przez Pa'stwa Cz!onkowskie, w tym w fazie po zamkni$ciu, w!a%ciwy organ przeprowadzi kontrol$ ka#dego obiektu Art. 41 ust. 3
w!a%ciwy organ unieszkodliwiania odpadów obj$tego art. 7 tak, aby zapewni( #e przestrzega on odpowiednich warunków zezwolenia.
Pozytywne wyniki kontroli w #aden sposób nie ograniczaj" odpowiedzialno%ci operatora wynikaj"cej z warunków
zezwolenia.

16
Art. 17 ust. 2 Pa'stwa Cz!onkowskie wymagaj" od operatora prowadzenia aktualnej dokumentacji dotycz"cej wszelkich dzia!a' Art. 41 ust. 2
zwi"zanych z gospodarowaniem odpadami oraz udost$pniania jej do kontroli w!a%ciwego organu, oraz zapewnienia, #e Art. 33 ust. 1
w przypadku zmiany operatora w czasie zarz"dzania obiektem unieszkodliwiania odpadów odpowiednie i aktualne
informacje i dokumenty odnosz"ce si$ do obiektu unieszkodliwiania odpadów s" przekazywane we w!a%ciwy sposób.
Art. 18 ust. 1 Obowi"zek Co trzy lata Pa'stwa Cz!onkowskie przekazuj" Komisji sprawozdanie w sprawie wykonania niniejszej dyrektywy. Nie wymaga transpozycji
sk!adania sprawozdania Sprawozdanie jest sporz"dzane na podstawie kwestionariusza lub wzoru, które maj" by( przyj$te przez Komisj$
zgodnie z procedur", o której mowa w art. 23 ust. 2. Sprawozdanie jest przekazywane Komisji w ci"gu dziewi$ciu
miesi$cy od ko'ca trzyletniego terminu, którego dotyczy.
Art. 18 ust. 1 Obowi"zek Komisja publikuje sprawozdanie w sprawie wykonania niniejszej dyrektywy w ci"gu dziewi$ciu miesi$cy od Nie wymaga transpozycji
akapit 2 otrzymania sprawozda' od Pa'stw Cz!onkowskich.
Art. 18 ust. 2 Co roku Pa'stwa Cz!onkowskie przekazuj" Komisji informacje dotycz"ce wydarze' zg!aszanych przez operatorów Art. 28 ust. 1
zgodnie z art. 11 ust. 3 i art. 12 ust. 6. Komisja udost$pnia te informacje Pa'stwom Cz!onkowskim na wniosek. Bez Art. 31 ust. 4
uszczerbku dla prawa wspólnotowego w zakresie publicznego dost$pu do informacji dotycz"cych %rodowiska, Pa'stwa Art. 42
Cz!onkowskie udost$pniaj" z kolei, na wniosek, informacje cz!onkom zainteresowanej spo!eczno%ci.
Art. 19 Pa'stwa Cz!onkowskie ustalaj" zasady dotycz"ce sankcji za naruszenia przepisów prawa krajowego przyj$tych Art. 44
Sankcje zgodnie z niniejsz" dyrektyw" i podejmuj" wszelkie niezb$dne %rodki w celu zapewnienia, #e s" one wykonywane. Art. 45
Przewidziane sankcje powinny by( skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj"ce. Art. 46
Art. 20 Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e spis zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania odpadów, w!"cznie z Art. 43
Spis zamkni$tych obiektów opuszczonymi obiektami unieszkodliwiania odpadów, zlokalizowanych na ich terytorium, które wywieraj" powa#ny Art. 56
unieszkodliwiania odpadów negatywny wp!yw na %rodowisko lub mog" sta( si$ w %rednio- lub krótkoterminowej perspektywie powa#nym
zagro#eniem dla zdrowia ludzkiego lub %rodowiska jest sporz"dzany i okresowo uaktualniany. Taki spis, który zostanie
udost$pniony spo!ecze'stwu, zostanie sporz"dzony do 1.05.2012, z uwzgl$dnieniem metodologii, o których mowa w
art. 21, je#eli s" one dost$pne.
Art. 21 ust. 1 Komisja, wspierana przez Komitet, o którym mowa w art. 23, zapewnia, #e mi$dzy Pa'stwami Cz!onkowskimi istnieje Art. 43 ust. 4 i 5
Wymiana informacji odpowiednia wymiana informacji technicznych i naukowych, z uwzgl$dnieniem rozwijaj"cych si$ metodologii
odnosz"cych si$ do:
Art. 21 ust. 1 pkt a wykonania art. 20; Art. 43 ust. 4
Art. 21 ust. 1 pkt b rekultywacji zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania odpadów okre%lonych w art. 20 w celu spe!nienia wymaga' Art. 43 ust. 5
art.4. Takie metodologie umo#liwi" ustanowienie najbardziej odpowiednich procedur oceny ryzyka oraz dzia!a'
naprawczych z uwzgl$dnieniem ró#nic charakterystyki geologicznej, hydrogeologicznej i klimatologicznej w Europie.
Art. 21 ust. 2 Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", aby w!a%ciwy organ %ledzi! zmiany w zakresie najlepszych dost$pnych technik lub Krajowe Centrum BAT
by! o nich informowany.
Art. 21 ust. 3 Komisja organizuje wymian$ informacji mi$dzy Pa'stwami Cz!onkowskimi a zainteresowanymi organizacjami na Nie wymaga transpozycji
temat najlepszych dost$pnych technik, zwi"zanego z nimi monitorowania oraz zmian w przedmiotowym zakresie.
Komisja publikuje wyniki wymiany informacji.
Art. 22 ust. 1 &rodki s!u#"ce Do 1.05.2008, Komisja przyjmie, zgodnie z procedur", o której mowa w art. 23 ust. 2, przepisy niezb$dne do realizacji Nie wymaga transpozycji
wykonaniu i zmianom nast$puj"cych zada', z uwzgl$dnieniem w pierwszej kolejno%ci lit. e), f) i g):

17
Art. 22 ust. 1 pkt a harmonizacji i regularnego przekazywania informacji, o których mowa w art. 7 ust. 5 i art. 12 ust. 6; Art. 31 ust. 8
Nie wprowadzono delegacji
ustawowej do wydania
rozporz"dzenia dla informacji, o
których mowa w art. 7 ust 5
dyrektywy.
Art. 22 ust. 1 pkt b wprowadzania w #ycie art. 13 ust. 6, w!"cznie z wymogami technicznymi odnosz"cymi si$ do okre%lenia cyjanku Art. 11 ust. 5
dysocjuj"cego w s!abym kwasie oraz metod jego pomiaru;
Art. 22 ust. 1 pkt c przygotowania technicznych wskazówek w celu ustanowienia gwarancji finansowej zgodnie z wymaganiami art. 14 Art. 32 ust. 6
ust. 2;
Art. 22 ust. 1 pkt d przygotowania technicznych wskazówek odnosz"cych si$ kontroli zgodnie z art. 17; Art. 41 ust. 3
Art. 22 ust. 1 pkt e zako'czenia formu!owania wymaga' technicznych odnosz"cych do charakterystyki odpadów zawartej w za!"czniku II; Art. 10 ust. 4
Art. 22 ust. 1 pkt f interpretacji definicji zawartej w art. 3 pkt 3; Art. 3 ust. 2
Art. 22 ust. 1 pkt g zdefiniowania kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów zgodnie z za!"cznikiem III; Art. 6 ust. 2
Art. 22 ust. 1 pkt h ustalenia wszelkich zharmonizowanych norm odnosz"cych si$ do metod pobierania próbek i wykonywania analiz Art. 6 ust. 3
niezb$dnych do technicznego wykonania niniejszej dyrektywy.
Art. 22 ust. 2 Wszelkie kolejne zmiany niezb$dne w celu dostosowania za!"czników do rozwoju naukowo-technicznego s" Nie wymaga transpozycji
przyjmowane przez Komisj$ zgodnie z procedur", o której mowa w art. 23 ust. 2.
Art. 22 ust. 2 Zmiany te s" dokonywane w celu osi"gni$cia wysokiego poziomu ochrony %rodowiska. Nie wymaga transpozycji
akapit 2
Art. 23 ust. 1 Komisja jest wspomagana przez komitet ustanowiony na mocy art. 18 dyrektywy 75/442/EWG, zwany dalej Nie wymaga transpozycji
Komitet „Komitetem”.
Art. 23 ust. 2 W przypadku odniesienia do niniejszego ust$pu, ma zastosowanie art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzgl$dnieniem Nie wymaga transpozycji
przepisów art. 8 tej decyzji.
Art. 23 ust. 2 Okres okre%lony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala si$ na trzy miesi"ce. Nie wymaga transpozycji
akapit 2
Art. 23 ust. 3 Komitet przyjmuje swój regulamin wewn$trzny. Nie wymaga transpozycji
Art. 24 ust. 1 Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e wszelkie obiekty unieszkodliwiania odpadów, które otrzyma!y zezwolenie lub Art. 50 ust. 1, 2, 3 i 4
Przepisy przej%ciowe które dzia!aj" w dniu 1.05.2008 spe!niaj" przepisy niniejszej dyrektywy do 1.05.2012, z wyj"tkiem okre%lonych w art. Art. 51
14 ust. 1, których przestrzeganie musi by( zapewnione do 1.05.2014 oraz okre%lonych w art. 13 ust. 6, których
przestrzeganie musi by( zapewnione zgodnie z harmonogramem tam ustalonym.
Art. 24 ust. 2 Ust. 1 nie ma zastosowania do obiektów unieszkodliwiania odpadów zamkni$tych na dzie' 1.05.2008 Art. 52
Art. 24 ust. 3 Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e od 1.05.2006 i bez wzgl$du na dokonanie jakiegokolwiek zamkni$cia obiektu UO art. 5
unieszkodliwiania odpadów po wej%ciu w #ycie i przed 1.05.2008, odpady wydobywcze s" eksploatowane w sposób,
który nie narusza wykonania art. 4 ust. 1 niniejszej dyrektywy oraz innych maj"cych zastosowanie wymogów
dotycz"cych %rodowiska naturalnego okre%lonych w prawodawstwie wspólnotowym, w tym w dyrektywie
2000/60/WE.

18
Art. 24 ust. 4 Art. 5, art. 6 ust. 3-5, art. 7, art. 8, art. 12 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1-3 nie maj" zastosowania do obiektów Art. 55 ust. 1
unieszkodliwiania odpadów, które:
- zaprzesta!y przyjmowania odpadów przed 1.05.2006,
- s" na ko'cowym etapie realizacji procedury zamkni$cia zgodnie z maj"cym zastosowanie prawem
wspólnotowym lub krajowym lub programami zatwierdzonymi przez w!a%ciwy organ, i
- zostan" definitywnie zamkni$te do dnia 31 grudnia 2010 r.
Art. 24 ust. 4 Pa'stwa Cz!onkowskie powiadamiaj" Komisj$ o takich przypadkach do 1.08.2008 i zapewniaj", #e takie obiekty s" Art. 55 ust. 2 i 3
akapit 2 zarz"dzane w sposób, który nie narusza osi"gni$cia celów niniejszej dyrektywy, w szczególno%ci celów art. 4 ust. 1, i
celów wszelkich innych aktów prawa wspólnotowego, w tym dyrektywy 2000/60/WE.
Art. 25 ust. 1 Pa'stwa Cz!onkowskie wprowadzaj" w #ycie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezb$dne do Art. 57
Transpozycja przestrzegania niniejszej dyrektywy przed 1.05.2008. Pa'stwa Cz!onkowskie bezzw!ocznie powiadamiaj" o tym
Komisj$.
Art. 25 ust. 1 Gdy Pa'stwa Cz!onkowskie przyjmuj" te %rodki, powinny one zawiera( odniesienie do niniejszej dyrektywy lub takie Nie wymaga transpozycji
akapit 2 odniesienie powinno by( zamieszczone w ich urz$dowej publikacji. Metody sporz"dzania takiego odniesienia
okre%lane s" przez Pa'stwa Cz!onkowskie.
Art. 25 ust. 2 Pa'stwa Cz!onkowskie przekazuj" Komisji teksty przepisów prawa krajowego, które przyjmuj" w dziedzinach Nie wymaga transpozycji
obj$tych niniejsz" dyrektyw".
Art. 26 Niniejsza dyrektywa wchodzi w #ycie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urz$dowym Unii Nie wymaga transpozycji
Wej%cie w #ycie Europejskiej.
Art. 27 Niniejsza dyrektywa adresowana jest do Pa'stw Cz!onkowskich. Nie wymaga transpozycji
Adresaci
Za!"cznik 1 ust. 1 Polityka zapobiegania powa#nym wypadkom realizowana przez operatora oraz system zarz"dzania bezpiecze'stwem Za!"cznik nr 1
Polityka zapobiegania powinny by( proporcjonalne do ryzyka wyst"pienia powa#nych wypadków, które stwarza obiekt unieszkodliwiania
powa#nym wypadkom odpadów. W celu ich wykonania nale#y wzi"( pod uwag$ nast$puj"ce elementy:
i informacje, które maj" by(
przekazane zainteresowanej
spo!eczno%ci
Za!"cznik 1 ust. 1 pkt 1 polityka zapobiegania powa#nym wypadkom powinna obejmowa( ogólne cele oraz zasady dzia!ania operatora w Za!"cznik nr 1
odniesieniu do kontroli ryzyka wyst"pienia powa#nych wypadków;
Za!"cznik 1 ust. 1 pkt 2 system zarz"dzania bezpiecze'stwem powinien obejmowa( cz$%( ogólnego systemu zarz"dzania, który zawiera Za!"cznik nr 1
struktur$ organizacyjn", zakres odpowiedzialno%ci, praktyki, procedury, procesy i zasoby konieczne do okre%lenia i
wprowadzenia w #ycie polityki zapobiegania powa#nym wypadkom;

19
Za!"cznik 1 ust. 1 pkt 3 system zarz"dzania bezpiecze'stwem uwzgl$dnia nast$puj"ce zagadnienia: Za!"cznik nr 1
a) organizacj$ i personel - rola i obowi"zki personelu zaanga#owanego w zarz"dzanie powa#nym ryzykiem na
wszystkich poziomach organizacji; okre%lenie potrzeb szkoleniowych takiego personelu oraz zapewnienie takich
szkole'; oraz zaanga#owanie pracowników, a w odpowiednich przypadkach podwykonawców;
b) okre%lenie oraz ocena powa#nego ryzyka - przyj$cie i wprowadzenie w #ycie procedur systematycznego
okre%lenia powa#nych ryzyk wynikaj"cych z prawid!owego i nieprawid!owego dzia!ania oraz ocena
prawdopodobie'stwa ich wyst"pienia i dotkliwo%ci;
c) kontrola dzia!ania - przyj$cie i wprowadzenie w #ycie procedur i instrukcji bezpiecznego funkcjonowania, z
uwzgl$dnieniem utrzymania zak!adu, procesów w nim zachodz"cych, sprz$tu oraz tymczasowych przerw w jego
funkcjonowaniu;
d) zarz"dzanie zmian" - przyj$cie i wprowadzanie w #ycie procedur dotycz"cych planowanych modyfikacji lub
tworzenie nowych obiektów unieszkodliwiania odpadów;
e) planowanie na wypadek sytuacji awaryjnych - przyj$cie i wprowadzenie w #ycie procedur dotycz"cych
identyfikacji przewidywalnych sytuacji awaryjnych w drodze systematycznej analizy oraz przygotowanie,
testowanie i przegl"d planów awaryjnych maj"cych na celu szybk" reakcj$ na takie sytuacje awaryjne;
f) monitorowanie dzia!ania - przyj$cie i wprowadzenie w #ycie procedur w celu zapewnienia sta!ej oceny zgodno%ci
z wytycznymi ustalonymi w polityce zapobiegania powa#nym wypadkom opracowanej przez operatora i
systemem zarz"dzania bezpiecze'stwem oraz mechanizmami badania i podejmowania odpowiednich dzia!a'
w przypadku braku takiej zgodno%ci. Procedury te powinny obejmowa( przyj$ty przez operatora system
zg!aszania powa#nych wypadków lub sytuacji niebezpiecznych, szczególnie tych zwi"zanych z przypadkami
braku dzia!ania %rodków ochronnych oraz ich badaniem i %rodkami podj$tymi w oparciu o wcze%niej wyci"gni$te
wnioski;
g) audyt i przegl"d - przyj$cie i wprowadzenie w #ycie procedur systematycznej okresowej oceny polityki
zapobiegania powa#nym wypadkom oraz skuteczno%ci i przydatno%ci do okre%lonego celu systemu zarz"dzania
bezpiecze'stwem; przegl"d dokumentów dotycz"cych dzia!ania wspomnianej polityki i systemu zarz"dzania
bezpiecze'stwem oraz ich uaktualnianie przez kierownictwo wy#szego szczebla.
Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 1 Nazwisko (nazwa) operatora oraz adres obiektu unieszkodliwiania odpadów. Za!"cznik nr 2
Informacje, które maj" by(
przekazywane zainteresowanej
spo!eczno%ci
Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 2 Oznaczenie osoby dostarczaj"cej informacje, wed!ug zajmowanego stanowiska. Za!"cznik nr 2
Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 3 Potwierdzenie, #e obiekt unieszkodliwiania odpadów podlega regulacjom lub przepisom administracyjnym Za!"cznik nr 2
wprowadzaj"cym w #ycie niniejsz" dyrektyw$ oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, #e informacje zwi"zane z
elementami, o których mowa w art. 6 ust. 2 zosta!y przekazane w!a%ciwemu organowi.
Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 4 Proste i jasne obja%nienie dzia!ania lub dzia!a' podejmowanych w miejscu prowadzenia dzia!alno%ci. Za!"cznik nr 2

20
Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 5 Nazwy w!asne lub powszechnie znane, lub ogólna klasyfikacja niebezpiecze'stwa substancji i preparatów Za!"cznik nr 2
wyst$puj"cych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów, jak równie# odpadów, które mog!yby spowodowa(
powa#nywypadek, ze wskazaniem ich g!ównych niebezpiecznych w!a%ciwo%ci.
Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 6 Ogólne informacje dotycz"ce charakteru ryzyka wyst"pienia powa#nych wypadków, z uwzgl$dnieniem ich Za!"cznik nr 2
potencjalnych skutków dla pobliskiej ludno%ci i %rodowiska.
Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 7 Dostateczne informacje dotycz"ce ostrzegania pobliskiej zainteresowanej ludno%ci oraz informowania jej w razie Za!"cznik nr 2
powa#nego wypadku.
Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 8 Dostateczne informacje dotycz"ce dzia!a', które zainteresowana ludno%( powinna podj"(, oraz sposobu, w jaki nale#y Za!"cznik nr 2
si$ zachowa( w razie powa#nego wypadku.
Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 9 Potwierdzenie konieczno%ci dokonania odpowiednich ustale' przez operatora w miejscu prowadzenia dzia!alno%ci, a Za!"cznik nr 2
szczególnie wspó!pracy ze s!u#bami ratowniczymi w celu reagowania na powa#ne wypadki oraz zmniejszenia ich
skutków.
Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 10 Odniesienia do zewn$trznych planów awaryjnych, sporz"dzonych w celu reagowania na wszelkie skutki wypadku poza Za!"cznik nr 2
miejscem prowadzenia dzia!alno%ci. Odniesienia te powinny zawiera( wskazanie by stosowa( si$ do wszelkich
instrukcji lub wymaga' s!u#b ratowniczych podczas wypadku.
Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 11 Szczegó!y dotycz"ce tego, gdzie mo#na uzyska( dodatkowe informacje, z zastrze#eniem wymogów dotycz"cych Za!"cznik nr 2
zachowania poufno%ci informacji ustanowionych w przepisach krajowych.
Za!"cznik 2 Odpady wydobywcze, które maj" by( sk!adowane w obiekcie s" charakteryzowane w sposób gwarantuj"cy Art. 10 ust. 3 i 4
Charakterystyka odpadów d!ugoterminow" fizyczn" i chemiczn" stabilno%( struktury obiektu oraz w celu zapobiegania powa#nym wypadkom.
Charakterystyka odpadów zawiera, tam gdzie to odpowiednie i zgodne z kategori" obiektu unieszkodliwiania
odpadów, nast$puj"ce elementy:
Za!"cznik 2 pkt 1 opis spodziewanych fizycznych i chemicznych w!a%ciwo%ci odpadów, które maj" by( sk!adowane krótko- i Art. 10 ust. 3 pkt 1
d!ugoterminowo, ze szczególnym odniesieniem do ich stabilno%ci w warunkach atmosferycznych/meteorologicznych, z
uwzgl$dnieniem rodzaju minera!u lub minera!ów, które maj" by( wydobywane, lub ska! p!onnych, które b$d"
przenoszone w trakcie dzia!a' wydobywczych;
Za!"cznik 2 pkt 2 klasyfikacja odpadów zgodnie z odpowiednim zapisem w decyzji 2000/532/WE8 , ze szczególnym uwzgl$dnieniem ich Art. 10 ust. 3 pkt 2
niebezpiecznych w!a%ciwo%ci;
Za!"cznik 2 pkt 3 opis substancji chemicznych, które maj" by( stosowane w czasie przeróbki surowców mineralnych oraz ich Art. 10 ust. 3 pkt 3
stabilno%ci;
Za!"cznik 2 pkt 4 opis metody sk!adowania; Art. 10 ust. 3 pkt 4
Za!"cznik 2 pkt 5 system transportu odpadów, który ma by( zastosowany. Art. 10 ust. 3 pkt 5

8
Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zast$puj"ca decyzj$ 94/3/WE ustanawiaj"c" wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady
75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzj$ Rady 94/904/WE ustanawiaj"c" wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG
w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 226 z 6.9.2000, str. 3). Decyzja ostatnio zmieniona decyzj" Rady 2001/573/WE (Dz.U. L 203 z 28.7.2001, str. 18.).

21
Za!"cznik 3 Obiekt unieszkodliwiania odpadów zostaje sklasyfikowany jako obiekt unieszkodliwiania odpadów kategorii A, je#eli: Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c
Kryteria okre%lania klasyfikacji – brak dzia!ania lub niew!a%ciwe dzia!anie, np.: zapadni$cie si$ ha!dy lub p$kni$cie tamy, mog!oby spowodowa( Art. 6 ust. 2
obiektów unieszkodliwiania powa#ny wypadek, na podstawie oceny ryzyka uwzgl$dniaj"cej czynniki, takie jak obecny lub przysz!y rozmiar,
odpadów lokalizacja i wp!yw obiektu unieszkodliwiania odpadów na %rodowisko, lub
– zawiera odpady sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z dyrektyw" 91/689/EWG powy#ej pewnego progu,
lub
– zawiera substancje lub preparaty sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z dyrektyw" 67/548/EWG lub
1999/45/WE powy#ej pewnego progu.

21/01/BS

22
Projekt

ROZPORZ&DZENIE
MINISTRA 'RODOWISKA 1)

z dnia.......................................

w sprawie szczegó$owych kryteriów wyznaczania odpadów wydobywczych


innych ni! niebezpieczne i oboj%tne

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr


..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la szczegó!owe kryteria wyznaczania odpadów wydobywczych


innych ni# niebezpieczne i oboj$tne, w przypadku sk!adowania których w obiekcie
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie maj" zastosowania przepisy art. 27 ust. 2 oraz
art. 32 ustawy o odpadach wydobywczych.

§ 2. Kryteriami wyznaczania odpadów wydobywczych innych ni# niebezpieczne i oboj$tne


s":
1) w!a%ciwo%ci fizyczne odpadów wydobywczych;
2) w!a%ciwo%ci chemiczne odpadów wydobywczych;
3) dopuszczalne graniczne warto%ci wymywania istotnych sk!adników z odpadów
wydobywczych;
4) ekotoksyczno%( odpadów wydobywczych;
5) brak zawarto%ci substancji niebezpiecznych odpadów wydobywczych;
6) brak w!a%ciwo%ci niebezpiecznych odpadów wydobywczych.

§ 3. Szczegó!owe warto%ci, w!a%ciwo%ci oraz rodzaje substancji niebezpiecznych wyst$puj"ce


w kryteriach, o których jest mowa w § 2, s" okre%lone w za!"czniku do rozporz"dzenia.

Kryteria oraz za$#cznik do projektu rozporz#dzenia zostan# doprecyzowane po


przeprowadzeniu niezb%dnych analiz porównawczych w$a"ciwo"ci fizycznych i
chemicznych wytwarzanych w Polsce odpadów wydobywczych oraz mo!liwo"ci
wyst#pienia powa!nego wypadku w obiektach unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych.

§ 4. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

Minister &rodowiska

1)
Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania
Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).
Uzasadnienie

W art. 2 ust. 4 projektu ustawy o odpadach wydobywczych wskazano, i# minister


w!a%ciwy do spraw %rodowiska mo#e okre%li(, w drodze rozporz"dzenia, szczegó!owe
kryteria wyznaczania odpadów wydobywczych innych ni# niebezpieczne i oboj$tne, w
przypadku sk!adowania których w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie
maj" zastosowania przepisy art. 27 ust. 2 oraz art. 32 projektu ustawy o odpadach
wydobywczych.
W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 2 ust. 4
projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostan" okre%lone szczegó!owe kryteria
wyznaczania odpadów wydobywczych innych ni# niebezpieczne i oboj$tne, w przypadku
sk!adowania których w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie maj"
zastosowania przepisy art. 27 ust. 2 oraz art. 32.
Art. 27 ust. 2 projektu ustawy o odpadach wydobywczych nak!ada na posiadacza
odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych obowi"zek
prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych po jego
zamkni$ciu. Natomiast art. 32 projektu ustawy o odpadach wydobywczych wymaga
przedstawienia przez posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych posiadanej gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu przed rozpocz$ciem
dzia!a' zwi"zanych ze sk!adowaniem odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych.

2
Ocena Skutków Regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny


Projekt rozporz"dzenia dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych
do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji


Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do
podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym,
stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych
poni#ej:
1. Wojewodowie
2. Marsza!kowie Województw
3. G!ówny Urz"d Statystyczny
4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska
5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska
6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej
7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego
8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców
9. Forum Zwi"zków Zawodowych
10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej
11. NSZZ „Solidarno%(”
12. OPZZ
13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
14. Konfederacja Pracodawców Polskich
15. Polski Klub Ekologiczny
16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju
17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
18. Centrum Prawa Ekologicznego
19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza
20. Polska Izba Ekologii
21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa
22. Polska Izba Gospodarki Odpadami
23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego
25. ABC Recykling S.A.
26. Wy#szy Urz"d Górniczy
27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej
28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa
29. Katowicki Holding W$glowy
30. Kompania W$glowa
31. KWK Bogdanka
32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego
33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw
34. KGHM Polska Mied* S.A
35. ZG „Trzebionka” S.A.
36. ZGH „Boles!aw” S.A.

3
37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny
38. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
39. Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa
40. Pa'stwowa Agencja Atomistyki
41. Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego
42. Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.
Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie
internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na:


a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek
samorz#du terytorialnego
Brak wp!ywu.
b) rynek pracy
Brak wp!ywu.
c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie
przedsi%biorstw
Brak wp!ywu.
d) sytuacj% i rozwój regionalny
Projekt rozporz"dzenia b$dzie mia! wp!yw na rozwój us!ug zwi"zanych z pracami
organizacyjnymi i technicznymi w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w
regionach ich funkcjonowania.
e) ochron% "rodowiska
Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w
zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi.
4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob#
obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego
Nie dotyczy.

01/24rch

4
Projekt

ROZPORZ&DZENIE
MINISTRA 'RODOWISKA 1)

z dnia.......................................

w sprawie szczegó$owych kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów


oboj%tnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr


..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la szczegó!owe kryteria zaliczania odpadów wydobywczych do


odpadów oboj$tnych.

§ 2.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt f dyrektywy Komisja Europejska do dnia 1 maja 2008 r.
wyda decyzj%, w której okre"li szczegó$owe kryteria zaliczania odpadów wydobywczych
do odpadów oboj%tnych.
Niniejszy projekt rozporz#dzenia b%dzie stanowi$
transpozycj% przepisów decyzji Komisji.

§ 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

Minister &rodowiska

1)
Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania
Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).
Uzasadnienie

Celem projektu rozporz"dzenia jest szczegó!owa transpozycja przepisów decyzji


Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt f dyrektywy 2006/21/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania
odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca dyrektyw$
2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15).
W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 3 ust. 2
projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostan" uszczegó!owione kryteria zaliczania
odpadów wydobywczych do odpadów oboj$tnych, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt f dyrektywy,
wydane przez Komisj$ Europejsk" do dnia 1 maja 2008 r.

2
Ocena Skutków Regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny


Projekt rozporz"dzenia dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych
do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji


Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do
podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym,
stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych
poni#ej:
1. Wojewodowie
2. Marsza!kowie Województw
3. G!ówny Urz"d Statystyczny
4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska
5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska
6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej
7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego
8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców
9. Forum Zwi"zków Zawodowych
10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej
11. NSZZ „Solidarno%(”
12. OPZZ
13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
14. Konfederacja Pracodawców Polskich
15. Polski Klub Ekologiczny
16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju
17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
18. Centrum Prawa Ekologicznego
19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza
20. Polska Izba Ekologii
21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa
22. Polska Izba Gospodarki Odpadami
23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego
25. ABC Recykling S.A.
26. Wy#szy Urz"d Górniczy
27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej
28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa
29. Katowicki Holding W$glowy
30. Kompania W$glowa
31. KWK Bogdanka
32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego
33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw
34. KGHM Polska Mied* S.A
35. ZG „Trzebionka” S.A.
36. ZGH „Boles!aw” S.A.

3
37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny
38. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
39. Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa
40. Pa'stwowa Agencja Atomistyki
41. Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego
42. Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.

Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska


oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie
internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na:


a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek
samorz#du terytorialnego
Brak wp!ywu.
b) rynek pracy
Brak wp!ywu.
c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie
przedsi%biorstw
Brak wp!ywu.
d) sytuacj% i rozwój regionalny
Brak wp!ywu.
e) ochron% "rodowiska
Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w
zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z zagospodarowaniem odpadów
wydobywczych.

4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob#


obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego

Nie dotyczy.

01/25rch

4
Projekt

ROZPORZ&DZENIE
MINISTRA 'RODOWISKA 1)

z dnia.......................................

w sprawie szczegó$owych kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów


wydobywczych

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr


..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la szczegó!owe kryteria klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych decyduj"ce o zaliczeniu obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych do kategorii A.

§ 2.1. Je#eli obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych spe!nia co najmniej jeden z


nast$puj"cych warunków:
1) brak dzia!ania lub niew!a%ciwe dzia!anie mog!oby spowodowa( powa#ny wypadek, o
którym mowa w ust. 2, lub
2) s" w nim sk!adowane odpady niebezpieczne, o których mowa w ust. 3, lub
3) sk!adowane w nim odpady wydobywcze zawieraj" substancje lub preparaty
niebezpieczne, o których mowa w ust. 4,
- to zalicza si$ go do kategorii A.
2. Brak dzia!ania lub niew!a%ciwe dzia!anie, które mog!oby spowodowa( powa#ny wypadek,
to w szczególno%ci:
1) uszkodzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie jego
prowadzenia lub po jego zamkni$ciu;
2) zapadni$cie si$ ha!dy lub jej cz$%ci;
3) p$kni$cie tamy;
4) utrata stateczno%ci przez obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
5) niew!a%ciwe pozyskiwanie odpadów wydobywczych z obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych.
3. Za odpady wydobywcze niebezpieczne uznaje si$ odpady wydobywcze, z których wody
odciekowe charakteryzuj" si$ odczynem kwa%nym pH.
4. Za odpady wydobywcze zawieraj"ce substancje lub preparaty niebezpieczne uznaje si$
odpady wydobywcze, z których wody odciekowe charakteryzuj" si$ odczynem kwa%nym pH.

1)
Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania
Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).
Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt g dyrektywy Komisja Europejska do dnia 1 maja 2008 r.
wyda decyzj%, w której okre"li szczegó$owe kryteria klasyfikacji
obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
Niniejszy projekt rozporz#dzenia b%dzie stanowi$
transpozycj% przepisów decyzji Komisji.

§ 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

Minister &rodowiska

2
Uzasadnienie

Celem projektu rozporz"dzenia jest szczegó!owa transpozycja przepisów decyzji


Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt g dyrektywy 2006/21/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania
odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca dyrektyw$
2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15).
W art. 6 ust. 1 projektu ustawy o odpadach wydobywczych wskazano, i# rozró#nia si$
dwa typy obiektów unieszkodliwiania odpadów – kategorii A i pozosta!e.
W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 6 ust. 2
projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostan" uszczegó!owione kryteria klasyfikacji
obiektów unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt g dyrektywy i za!"cznikiem
nr III, wydane przez Komisj$ Europejsk" do dnia 1 maja 2008 r.

3
Ocena Skutków Regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny


Projekt rozporz"dzenia dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych
do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji


Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do
podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym,
stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych
poni#ej:
1. Wojewodowie
2. Marsza!kowie Województw
3. G!ówny Urz"d Statystyczny
4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska
5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska
6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej
7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego
8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców
9. Forum Zwi"zków Zawodowych
10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej
11. NSZZ „Solidarno%(”
12. OPZZ
13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
14. Konfederacja Pracodawców Polskich
15. Polski Klub Ekologiczny
16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju
17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
18. Centrum Prawa Ekologicznego
19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza
20. Polska Izba Ekologii
21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa
22. Polska Izba Gospodarki Odpadami
23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego
25. ABC Recykling S.A.
26. Wy#szy Urz"d Górniczy
27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej
28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa
29. Katowicki Holding W$glowy
30. Kompania W$glowa
31. KWK Bogdanka
32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego
33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw
34. KGHM Polska Mied* S.A
35. ZG „Trzebionka” S.A.
36. ZGH „Boles!aw” S.A.
37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny

4
38. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
39. Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa
40. Pa'stwowa Agencja Atomistyki
41. Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego
42. Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.

Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska


oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie
internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na:


a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek
samorz#du terytorialnego
Brak wp!ywu.
b) rynek pracy
Brak wp!ywu.
c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie
przedsi%biorstw
Skutki regulacji wynikaj"ce z projektu rozporz"dzenia dotycz" obiektów
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A
Realizacja przepisów projektu rozporz"dzenia b$dzie poci"ga( za sob" skutki finansowe dla
obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zaliczonych do kategorii A, m.in. w
zakresie przygotowania: polityki zapobiegania powa#nym wypadkom, systemu zarz"dzania
bezpiecze'stwem (20 000 - 80 000 z!) i wewn$trznego planu operacyjno – ratowniczego (10
000 – 40 000 z!) oraz powo!ania kierownika odpowiedzialnego za wdra#anie w #ycie tych
dokumentów (6 000 z!/rok).
d) sytuacj% i rozwój regionalny
Projekt rozporz"dzenia b$dzie mia! wp!yw na rozwój us!ug zwi"zanych z pracami
organizacyjnymi i technicznymi w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w
regionach ich funkcjonowania.
e) ochron% "rodowiska
Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w
zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi
w tym przed wp!ywem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na %rodowisko i
mo#liwo%ci" wyst"pienia powa#nego wypadku.

4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob#


obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego

Nie dotyczy.

01/26rch

5
Projekt

ROZPORZ&DZENIE
MINISTRA 'RODOWISKA 1)

z dnia.......................................

w sprawie metod poboru próbek i przeprowadzania analiz

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr


..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la normy zharmonizowane odnosz"ce si$ do metod poboru próbek i


przeprowadzania analiz niezb$dnych dla technicznego wykonywania ustawy o odpadach
wydobywczych.

§ 2.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt h dyrektywy Komisja Europejska do dnia 1 maja 2008 r.
wyda decyzj%, w której okre"li normy zharmonizowane odnosz#ce si% do metod poboru
próbek i przeprowadzania analiz niezb%dnych dla technicznego wykonania dyrektywy.
Niniejszy projekt rozporz#dzenia b%dzie stanowi$
transpozycj% przepisów decyzji Komisji.

§ 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

Minister &rodowiska

1)
Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania
Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).
Uzasadnienie

Celem projektu rozporz"dzenia jest szczegó!owa transpozycja przepisów decyzji


Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt h dyrektywy 2006/21/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania
odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca dyrektyw$
2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15).
W art. 6 ust. 3 projektu ustawy o odpadach wydobywczych wskazano, i# minister
w!a%ciwy do spraw %rodowiska okre%li, w drodze fakultatywnego rozporz"dzenia, metody
pobierania próbek i przeprowadzania analiz, uwzgl$dniaj"ce decyzj$ Komisji Europejskiej,
która ma by( wydana na podstawie art. 22 ust. 1 pkt h dyrektywy do dnia 1 maja 2008 r. W
rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 6 ust. 3 projektu
ustawy o odpadach wydobywczych, ww. metody zostan" uszczegó!owione.

2
Ocena Skutków Regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny


Projekt ustawy dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych do sk!adowania
odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych;

2. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny


Projekt rozporz"dzenia dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"ce do
sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

3. Wyniki przeprowadzonych konsultacji


Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do
podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym,
stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych
poni#ej:
1. Wojewodowie
2. Marsza!kowie Województw
3. G!ówny Urz"d Statystyczny
4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska
5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska
6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej
7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego
8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców
9. Forum Zwi"zków Zawodowych
10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej
11. NSZZ „Solidarno%(”
12. OPZZ
13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
14. Konfederacja Pracodawców Polskich
15. Polski Klub Ekologiczny
16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju
17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
18. Centrum Prawa Ekologicznego
19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza
20. Polska Izba Ekologii
21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa
22. Polska Izba Gospodarki Odpadami
23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego
25. ABC Recykling S.A.
26. Wy#szy Urz"d Górniczy
27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej
28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa
29. Katowicki Holding W$glowy
30. Kompania W$glowa
31. KWK Bogdanka
32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego

3
33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw
34. KGHM Polska Mied* S.A
35. ZG „Trzebionka” S.A.
36. ZGH „Boles!aw” S.A.
37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny
38. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
39. Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa
40. Pa'stwowa Agencja Atomistyki
41. Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego
42. Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.

Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska


oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie
internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na:


a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek
samorz#du terytorialnego
Brak wp!ywu.
b) rynek pracy
Brak wp!ywu.
c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie
przedsi%biorstw
Brak wp!ywu.
d) sytuacj% i rozwój regionalny
Brak wp!ywu.
e) ochron% "rodowiska
Projekt ustawy pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w zakresie
ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi.

4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob#


obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego
Nie dotyczy.

01/27rch

4
Projekt

ROZPORZ&DZENIE
MINISTRA 'RODOWISKA 1)

z dnia.......................................

w sprawie charakterystyki odpadów wydobywczych

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr


..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la szczegó!owy zakres charakterystyki odpadów wydobywczych


oraz wymagania techniczne dotycz"ce charakterystyki odpadów wydobywczych.

§ 2. Charakterystyka odpadów wydobywczych obejmuje:


1) opis w!a%ciwo%ci fizycznych i chemicznych odpadów wydobywczych;
2) wyszczególnienie rodzaju odpadów wydobywczych;
3) opis substancji chemicznych, które b$d" stosowane w procesie przeróbki;
4) opis metody sk!adowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
5) opis systemu transportu odpadów wydobywczych.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt e dyrektywy Komisja Europejska do dnia 1 maja 2008 r.
wyda decyzj%, w której okre"li szczegó$owy zakres charakterystyki odpadów
wydobywczych oraz dotycz#cych jej wymaga( technicznych.
Niniejszy projekt rozporz#dzenia b%dzie stanowi$
transpozycj% przepisów decyzji Komisji.

§ 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

Minister &rodowiska

1)
Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania
Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).
Uzasadnienie

Celem projektu rozporz"dzenia jest szczegó!owa transpozycja przepisów decyzji


Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt e dyrektywy 2006/21/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania
odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca dyrektyw$
2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15).
W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 10 ust. 4
projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostanie okre%lony zakres charakterystyki
odpadów wydobywczych oraz dotycz"cych jej wymaga' technicznych, zgodnie z art. 22 ust.
1 pkt e dyrektywy i za!"cznikiem II, wydane przez Komisj$ Europejsk" do dnia 1 maja
2008 r.

2
Ocena Skutków Regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny


Projekt rozporz"dzenia dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych
do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji


Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do
podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym,
stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych
poni#ej:
1. Wojewodowie
2. Marsza!kowie Województw
3. G!ówny Urz"d Statystyczny
4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska
5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska
6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej
7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego
8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców
9. Forum Zwi"zków Zawodowych
10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej
11. NSZZ „Solidarno%(”
12. OPZZ
13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
14. Konfederacja Pracodawców Polskich
15. Polski Klub Ekologiczny
16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju
17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
18. Centrum Prawa Ekologicznego
19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza
20. Polska Izba Ekologii
21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa
22. Polska Izba Gospodarki Odpadami
23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego
25. ABC Recykling S.A.
26. Wy#szy Urz"d Górniczy
27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej
28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa
29. Katowicki Holding W$glowy
30. Kompania W$glowa
31. KWK Bogdanka
32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego
33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw
34. KGHM Polska Mied* S.A
35. ZG „Trzebionka” S.A.
36. ZGH „Boles!aw” S.A.

3
37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny
38. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
39. Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa
40. Pa'stwowa Agencja Atomistyki
41. Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego
42. Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.

Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska


oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie
internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na:


a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek
samorz#du terytorialnego
Brak wp!ywu.
b) rynek pracy
Brak wp!ywu.
c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie
przedsi%biorstw
Opracowanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi b$dzie
generowa!o koszty w wysoko%ci 10 000 z!. Przegl"d programu gospodarowania odpadami
wydobywczymi co 5 lat mo#e generowa( koszty w wysoko%ci 2 000 z! dla ka#dego obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
d) sytuacj% i rozwój regionalny
Projekt rozporz"dzenia b$dzie mia! wp!yw na rozwój us!ug zwi"zanych z pracami
organizacyjnymi i technicznymi w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w
regionach ich funkcjonowania.
e) ochron% "rodowiska
Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w
zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi
w tym przed wp!ywem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na %rodowisko i
mo#liwo%ci" wyst"pienia powa#nego wypadku.

4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob#


obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego
Nie dotyczy.

01/28rch

4
Projekt

ROZPORZ&DZENIE
MINISTRA 'RODOWISKA 1)

z dnia.......................................

w sprawie wymaga( technicznych odnosz#cych si% do okre"lenia cyjanku dysocjuj#cego


w s$abym kwasie oraz metod jego pomiaru

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr


..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la wymagania techniczne odnosz"ce si$ do okre%lenia cyjanku


dysocjuj"cego w s!abym kwasie oraz metod jego pomiaru.

§ 2.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt b dyrektywy Komisja Europejska do dnia 1 maja 2008 r.
wyda decyzj%, w której okre"li wymagania techniczne odnosz#ce si% do okre"lenia
cyjanku dysocjuj#cego w s$abym kwasie oraz metod jego pomiaru.
Niniejszy projekt rozporz#dzenia b%dzie stanowi$
transpozycj% przepisów decyzji Komisji.

§ 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

Minister &rodowiska

1)
Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania
Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).
Uzasadnienie

Celem projektu rozporz"dzenia jest szczegó!owa transpozycja przepisów decyzji


Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt b dyrektywy 2006/21/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania
odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca dyrektyw$
2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15).
Ust. 4 – 6 projektu ustawy o odpadach wydobywczych wprowadzaj" przepis art. 13
ust. 6 dyrektywy dotycz"cy kontrolowania st$#enia cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie
w stawie osadowym.
W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 11 ust. 5
projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostan" okre%lone wymagania techniczne
odnosz"ce si$ do okre%lenia cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie oraz metod jego pomiar,
zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt b dyrektywy.

2
Ocena Skutków Regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny


Projekt rozporz"dzenia dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych
do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji


Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do
podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym,
stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych
poni#ej:
1. Wojewodowie
2. Marsza!kowie Województw
3. G!ówny Urz"d Statystyczny
4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska
5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska
6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej
7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego
8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców
9. Forum Zwi"zków Zawodowych
10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej
11. NSZZ „Solidarno%(”
12. OPZZ
13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
14. Konfederacja Pracodawców Polskich
15. Polski Klub Ekologiczny
16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju
17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
18. Centrum Prawa Ekologicznego
19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza
20. Polska Izba Ekologii
21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa
22. Polska Izba Gospodarki Odpadami
23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego
25. ABC Recykling S.A.
26. Wy#szy Urz"d Górniczy
27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej
28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa
29. Katowicki Holding W$glowy
30. Kompania W$glowa
31. KWK Bogdanka
32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego
33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw
34. KGHM Polska Mied* S.A
35. ZG „Trzebionka” S.A.
36. ZGH „Boles!aw” S.A.
37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny

3
38. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
39. Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa
40. Pa'stwowa Agencja Atomistyki
41. Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego
42. Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.

Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska


oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie
internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na:


a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek
samorz#du terytorialnego
Brak wp!ywu.
b) rynek pracy
Brak wp!ywu.
c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie
przedsi%biorstw
Opracowanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi, których cz$%ci" jest
ocena ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, b$dzie generowa!o koszty
w wysoko%ci 10 000 z!. Przegl"d programu gospodarowania odpadami wydobywczymi co 5
lat mo#e generowa( koszty w wysoko%ci 2 000 z! dla ka#dego obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych.
d) sytuacj% i rozwój regionalny
Projekt rozporz"dzenia b$dzie mia! wp!yw na rozwój us!ug zwi"zanych z pracami
organizacyjnymi i technicznymi w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w
regionach ich funkcjonowania.
e) ochron% "rodowiska
Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w
zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi
tym w zakresie zapobiegania pogarszaniu si$ stanu wody i gleby.

4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob#


obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego
Nie dotyczy.

01/29rch

4
Projekt

ROZPORZ&DZENIE
MINISTRA 'RODOWISKA 1)

z dnia ...................

w sprawie monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia ........................ o odpadach wydobywczych (Dz. U.


Nr ..............poz............) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu oraz
wzór sprawozdania o wynikach monitoringu, cz$stotliwo%( jego sporz"dzania oraz termin
jego sk!adania.

§ 2. Monitoring obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych obejmuje:


1) okres od dnia uzyskania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych do dnia uzyskania zgody na zamkni$cie obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
2) okres ustalony przez organ wydaj"cy zgod$ na zamkni$cie obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych, którego d!ugo%( zale#y od uci"#liwo%ci tego obiektu dla
%rodowiska.

§ 3. 1. Monitoring obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie jego


prowadzenia obejmuje:
1) badanie wielko%ci opadu atmosferycznego ze stacji meteorologicznej reprezentatywnej
dla lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
2) badanie substancji i parametrów wska*nikowych w wodach powierzchniowych,
odciekowych i podziemnych z listy okre%lonej w przepisach dotycz"cych kwalifikacji
wód;
3) pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych;
4) kontrol$ osiadania powierzchni obiektu unieszkodliwiania odpadów w oparciu o
ustalone repery.

2. Monitoring obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych po jego zamkni$ciu


obejmuje:
1) badanie wielko%ci opadu atmosferycznego ze stacji meteorologicznej reprezentatywnej
dla lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
2) badanie substancji i parametrów wska*nikowych w wodach powierzchniowych,
odciekowych i podziemnych z listy okre%lonej w przepisach dotycz"cych kwalifikacji
wód;

1)
Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania
Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).
3) pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych;
4) kontrol$ osiadania powierzchni obiektu unieszkodliwiania odpadów w oparciu o
ustalone repery.

§ 4.1. Badanie wielko%ci opadu atmosferycznego odbywa si$ raz dziennie trakcie
prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz po jego zamkni$ciu.

2. Zakres parametrów wska*nikowych oraz minimaln" cz$stotliwo%( bada' wód


powierzchniowych, odciekowych, podziemnych trakcie prowadzenia obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz po jego zamkni$ciu okre%la za!"cznik nr 1
do rozporz"dzenia, z zastrze#eniem ust.3.

3. Je#eli z wyników monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamkni$cia obiektu


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wynika, #e obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych nie oddzia!ywuje na %rodowisko, w!a%ciwy organ mo#e zmniejszy(
cz$stotliwo%( bada' poszczególnych parametrów wska*nikowych, o których mowa w § 5 pkt
4, nie rzadziej jednak ni# raz na dwa lata, a dla przewodno%ci elektrolitycznej w!a%ciwej nie
rzadziej ni# raz na rok.

4. Pomiar wielko%ci przep!ywu i sk!adu p!yn"cych wód powierzchniowych, o ile wyst$puj"


one w bezpo%rednim otoczeniu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, odbywa
si$ w nie mniej ni# dwóch punktach: jeden w górnym biegu ka#dego cieku, powy#ej obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, drugi w dolnym biegu, poni#ej obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

5. Pomiar obj$to%ci i sk!adu wód odciekowych odbywa si$ w ka#dym miejscu ich
gromadzenia, przed ich oczyszczeniem.

6. Je#eli obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wyposa#one jest w instalacj$


oczyszczaj"c" wody odciekowe, w ka#dym miejscu odprowadzania oczyszczonych wód
odciekowych z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dokonuje si$ pomiaru
sk!adu wód odciekowych oczyszczonych w celu kontroli skuteczno%ci procesu oczyszczania.

§ 5. 1. Ilo%( otworów nie mo#e by( mniejsza ni# 3 otwory dla ka#dego z poziomów
wodono%nych, o których mowa w ust. 2, z czego jeden powinien znajdowa( si$ na dop!ywie
wód podziemnych, dwa pozosta!e - na przewidywanym odp!ywie wód podziemnych.

2. Je#eli pod obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wyst$puje wi$cej ni#


jeden poziom wodono%ny, w tym u#ytkowe poziomy wodono%ne, konieczny jest monitoring
poziomów wodono%nych do pierwszego u#ytkowego poziomu wodono%nego w!"cznie.

§ 6. 1. Przynajmniej raz w roku w trakcie prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów


wydobywczych oraz po jego zamkni$ciu powinien by( badany przebieg osiadania
powierzchni obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Ocenie podlega przebieg osiadania powierzchni obiektu unieszkodliwiania odpadów


wydobywczych wyznaczany metodami geodezyjnymi, z wykorzystaniem ustalonych reperów,
oraz stateczno%( zboczy okre%lana metodami geotechnicznymi.

2
3. Przynajmniej raz w roku, w trakcie prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych, powinno by( prowadzone badanie struktury i sk!adu masy sk!adowanych
odpadów wydobywczych; celem badania powinno by( okre%lenie powierzchni i obj$to%ci
zajmowanej przez odpady wydobywcze oraz struktury sk!adowanych odpadów
wydobywczych.

§ 7. 1. Wzór sprawozdania o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów


wydobywczych jest okre%lony w za!"czniku nr 2 do rozporz"dzenia.

2. Sprawozdanie o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów


wydobywczych jest sporz"dzane w terminie do ko'ca pierwszego kwarta!u za poprzedni rok
kalendarzowy.

§ 8. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

Minister &rodowiska

3
Za!"czniki do rozporz"dzenia Ministra &rodowiska
z dnia............... (poz. ................)

Za$#cznik nr 1

ZAKRES PARAMETRÓW WSKA+NIKOWYCH ORAZ MINIMALNA


CZ,STOTLIWO'- BADA. WÓD POWIERZCHNIOWYCH, ODCIEKOWYCH,
PODZIEMNYCH W TRAKCIE PROWADZENIA OBIEKTU
UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWYCZYCH ORAZ PO JEGO
ZAMKNI,CIU

Cz$stotliwo%( pomiarów

Lp. Mierzony parametr W trakcie prowadzenia obiektu Po zamkni%ciu


unieszkodliwiania odpadów obiektu unieszkodliwiania
wydobywczych odpadów wydobywczych
1 Wielko%( przep!ywu wód co 3 miesi"ce co 6 miesi$cy
powierzchniowych
2 Sk!ad wód co 3 miesi"ce co 6 miesi$cy
powierzchniowych
3 Obj$to%( wód odciekowych co 1 miesi"c co 6 miesi$cy

4 Sk!ad wód odciekowych co 3 miesi"ce co 6 miesi$cy

5 Poziom wód podziemnych co 3 miesi"ce co 6 miesi$cy

6 Sk!ad wód podziemnych co 3 miesi"ce co 6 miesi$cy

Za$#cznik nr 2

WZÓR SPRAWOZDANIA O WYNIKACH MONITORINGU OBIEKTU


UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH.

Ogólne informacje
1 Nazwa obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych
2 Adres obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych
3 Gmina
4 Powiat
5 Województwo
6 REGON
7 NIP
8 Kategoria obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych
9 Nazwa i adres posiadacza odpadów prowadz"cego
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
Dane techniczne
10 Pojemno%( ca!kowita [m3]
11 Pojemno%( zape!niona [m3]

4
12 Powierzchnia w granicach korony [m2]
13 Uszczelnienie [tak/nie]
14 Drena# odcieków [tak/nie]
15 Gromadzenie odcieków [tak/nie]
16 Pas zieleni [tak/nie]
17 Ogrodzenie [tak/nie]
18 Ewidencja odpadów [tak/nie]
19 Wykonywanie warstw izolacyjnych odpadów [tak/nie]
20 Monitoring w trakcie prowadzenia obiektu Opad atmosferyczny [tak/nie]
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Wody powierzchniowe [tak/nie]
Wody odciekowe [tak/nie]
Wody podziemne [tak/nie]
Osiadanie powierzchni [tak/nie]
Wielko%( przep!ywu wód
powierzchniowych
Sk!ad wód powierzchniowych
Obj$to%( wód odciekowych
Sk!ad wód odciekowych
Poziom wód podziemnych
Sk!ad wód podziemnych
21 Monitoring po zamkni$ciu obiektu unieszkodliwiania Opad atmosferyczny [tak/nie]
odpadów wydobywczych Wody powierzchniowe [tak/nie]
Wody odciekowe [tak/nie]
Wody podziemne [tak/nie]
Osiadanie powierzchni [tak/nie]
Wielko%( przep!ywu wód
powierzchniowych
Sk!ad wód powierzchniowych
Obj$to%( wód odciekowych
Sk!ad wód odciekowych
Poziom wód podziemnych
Sk!ad wód podziemnych

5
Uzasadnienie

Celem projektu rozporz"dzenia jest transpozycja przepisów art. 12 ust. 5 i art. 13


dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie
gospodarowania odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca
dyrektyw$ 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15).
Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
powinien prowadzi( monitoring obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w celu
zapobie#enia zanieczyszczeniu wody i gleby oraz w celu zidentyfikowania niekorzystnych
skutków, które obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mo#e mie( dla %rodowiska
lub zdrowia ludzkiego.
W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 27 ust. 6
projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostan" uszczegó!owione zakres, czas, sposób
oraz warunki prowadzenia monitoringu, a tak#e wzór sprawozdania o wynikach,
cz$stotliwo%( jego sporz"dzania oraz termin sk!adania.

6
Ocena skutków regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny


Projekt ustawy dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych do
sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji


Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do
podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym,
stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych
poni#ej:
1. Wojewodowie
2. Marsza!kowie Województw
3. G!ówny Urz"d Statystyczny
4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska
5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska
6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej
7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego
8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców
9. Forum Zwi"zków Zawodowych
10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej
11. NSZZ „Solidarno%(”
12. OPZZ
13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
14. Konfederacja Pracodawców Polskich
15. Polski Klub Ekologiczny
16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju
17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
18. Centrum Prawa Ekologicznego
19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza
20. Polska Izba Ekologii
21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa
22. Polska Izba Gospodarki Odpadami
23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego
25. ABC Recykling S.A.
26. Wy#szy Urz"d Górniczy
27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej
28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa
29. Katowicki Holding W$glowy
30. Kompania W$glowa
31. KWK Bogdanka
32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego
33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw
34. KGHM Polska Mied* S.A
35. ZG „Trzebionka” S.A.
36. ZGH „Boles!aw” S.A.
37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny

7
38. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
39. Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa
40. Pa'stwowa Agencja Atomistyki
41. Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego
42. Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.
Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie
internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na:


a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek
samorz#du terytorialnego
Brak wp!ywu.
b) rynek pracy
Obowi"zek wykonania prac monitoringowych zwi"zanych z prowadzeniem obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mo#e generowa( potrzeb$ zatrudnienia
dodatkowego pracownika.
c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie
przedsi%biorstw
Obowi"zek wykonania prac monitoringowych zwi"zanych z prowadzeniem obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mo#e generowa( potrzeb$ zatrudnienia
dodatkowego pracownika.
d) sytuacj% i rozwój regionalny
Obowi"zek wykonania prac monitoringowych zwi"zanych z prowadzeniem obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mo#e generowa( potrzeb$ zatrudnienia
dodatkowego pracownika.
e) ochron% "rodowiska
Projekt ustawy pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w zakresie
ochrony gleby, wód powierzchniowych i podziemnych przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z
gospodark" odpadami wydobywczymi.

4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob# obci#!enie


bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego
Nie dotyczy.

01/30rch

8
Projekt

ROZPORZ&DZENIE
MINISTRA 'RODOWISKA 1)

z dnia.......................................

w sprawie projektu zamkni%cia i rekultywacji obiektu unieszkodliwiania odpadów


wydobywczych

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr


..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la niezb$dne dane do projektu zamkni$cia i rekultywacji obiektu


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu, na który mia! wp!yw
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

§ 2. Przy opracowaniu projektu zamkni$cia i rekultywacji obiektu unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu nale#y uwzgl$dni( nast$puj"ce dane:
1) kategori$ obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
2) form$ sk!adowania odpadów wydobywczych;
3) rodzaj sk!adowanych odpadów wydobywczych;
4) specyfika obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (tama, ha!da, staw
osadowy);
5) stopie' zape!nienia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z
uwzgl$dnieniem obecnego i planowanego rozmiaru obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych, okre%lonego przez parametry powierzchni (ha) i pojemno%ci
(m3 i Mg);
6) plan zagospodarowania przestrzennego terenu, na który mia! wp!yw obiekt
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, oraz terenu do niego przyleg!ego, z
uwzgl$dnieniem przepisów o ochronie gruntów rolnych i le%nych;
7) dane o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z
ostatnich pi$ciu lat.

§ 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

Minister &rodowiska

1)
Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania
Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).
Uzasadnienie

W art. 30 ust. 4 projektu ustawy o odpadach wydobywczych wskazano, i# minister


w!a%ciwy do spraw %rodowiska mo#e okre%li(, w drodze rozporz"dzenia, niezb$dne dane do
projektu zamkni$cia i rekultywacji obiektu unieszkodliwiana odpadów wydobywczych oraz
rekultywacji terenu, kieruj"c si$ zasadami ochrony %rodowiska oraz ochrony gruntów.
W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 30 ust. 4
projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostan" okre%lone niezb$dne dane do projektu
zamkni$cia i rekultywacji obiektu unieszkodliwiana odpadów wydobywczych oraz
rekultywacji terenu.
Celem ujednolicenia procedur wprowadzono wytyczne dotycz"ce zawarto%ci wniosku
o wydanie zgody na zamkni$cie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego
cz$%ci oraz zakres zgody na zamkni$cie przedmiotowego obiektu wydawanej przez marsza!ka
województwa. Do wniosku powinien zosta( do!"czony projekt zamkni$cia i rekultywacji
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz projekt rekultywacji terenu, na
który mia! wp!yw obiekt. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, zostanie wydane
rozporz"dzenie wskazuj"ce niezb$dne dane do takiego projektu.

2
Ocena Skutków Regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny


Projekt ustawy dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych do
sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji


Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do
podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym,
stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych
poni#ej:
1. Wojewodowie
2. Marsza!kowie Województw
3. G!ówny Urz"d Statystyczny
4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska
5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska
6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej
7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego
8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców
9. Forum Zwi"zków Zawodowych
10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej
11. NSZZ „Solidarno%(”
12. OPZZ
13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
14. Konfederacja Pracodawców Polskich
15. Polski Klub Ekologiczny
16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju
17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
18. Centrum Prawa Ekologicznego
19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza
20. Polska Izba Ekologii
21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa
22. Polska Izba Gospodarki Odpadami
23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego
25. ABC Recykling S.A.
26. Wy#szy Urz"d Górniczy
27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej
28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa
29. Katowicki Holding W$glowy
30. Kompania W$glowa
31. KWK Bogdanka
32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego
33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw
34. KGHM Polska Mied* S.A
35. ZG „Trzebionka” S.A.
36. ZGH „Boles!aw” S.A.

3
37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny
38. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
39. Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa
40. Pa'stwowa Agencja Atomistyki
41. Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego
42. Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.

Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska


oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie
internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na:


a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek
samorz#du terytorialnego
Brak wp!ywu.
b) rynek pracy
Projekt rozporz"dzenia b$dzie mia! wp!yw na rozwój us!ug zwi"zanych z pracami
organizacyjnymi i technicznymi w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w
regionach ich funkcjonowania.
c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie
przedsi%biorstw
Realizacja przepisów rozporz"dzenia b$dzie poci"ga( za sob" skutki finansowe dla
przedsi$biorców, m.in. w zakresie zabezpieczenia i zamkni$cia obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych oraz jego dalszego utrzymywania, monitorowania i kontroli oraz
rekultywacji terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych i ewentualnej odpowiedzialno%ci za szkody wyrz"dzone w
%rodowisku w wyniku takiej dzia!alno%ci.
d) sytuacj% i rozwój regionalny
Projekt rozporz"dzenia b$dzie mia! wp!yw na rozwój us!ug zwi"zanych z pracami
organizacyjnymi i technicznymi w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w
regionach ich funkcjonowania.
e) ochron% "rodowiska
Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w
zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi,
rekultywacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu, na
który ten obiekt mia! wp!yw.

4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob#


obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego
Brak wp!ywu.

01/31rch

4
Projekt

ROZPORZ&DZENIE
MINISTRA 'RODOWISKA 1)

z dnia.......................................

w sprawie sposobu zawiadamiania o zdarzeniach, które mog# mie) wp$yw na


stateczno"ci obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Na podstawie art. 31 ust. 8 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr


..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la sposób zawiadamiania o zdarzeniach lub zmianach


technologicznych, które mog" mie( wp!yw na stateczno%( obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych lub jego cz$%ci, oraz o wszelkich istotnych niekorzystnych skutkach
dla %rodowiska ujawnionych w wyniku monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych.

§ 2.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt a dyrektywy Komisja Europejska do dnia 1 maja 2008 r.
wyda decyzj%, w której okre"li sposób zawiadamiania o zdarzeniach, które mog# mie)
wp$yw na stateczno"ci obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
Niniejszy projekt rozporz#dzenia b%dzie stanowi$
transpozycj% przepisów decyzji Komisji.

§ 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

Minister &rodowiska

1)
Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania
Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).
Uzasadnienie

Celem projektu rozporz"dzenia jest szczegó!owa transpozycja przepisów decyzji


Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt a dyrektywy 2006/21/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania
odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca dyrektyw$
2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15).
W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 31 ust. 8
projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostanie okre%lony sposób zawiadamiania o
zdarzeniach lub zmianach technologicznych, które mog" mie( wp!yw na stateczno%( obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz$%ci, oraz o wszelkich istotnych
niekorzystnych skutkach dla %rodowiska ujawnionych w wyniku monitoringu obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt a dyrektywy.

2
Ocena Skutków Regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny


Projekt rozporz"dzenia dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych
do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji


Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do
podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym,
stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych
poni#ej:
1. Wojewodowie
2. Marsza!kowie Województw
3. G!ówny Urz"d Statystyczny
4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska
5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska
6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej
7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego
8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców
9. Forum Zwi"zków Zawodowych
10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej
11. NSZZ „Solidarno%(”
12. OPZZ
13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
14. Konfederacja Pracodawców Polskich
15. Polski Klub Ekologiczny
16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju
17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
18. Centrum Prawa Ekologicznego
19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza
20. Polska Izba Ekologii
21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa
22. Polska Izba Gospodarki Odpadami
23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego
25. ABC Recykling S.A.
26. Wy#szy Urz"d Górniczy
27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej
28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa
29. Katowicki Holding W$glowy
30. Kompania W$glowa
31. KWK Bogdanka
32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego
33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw
34. KGHM Polska Mied* S.A
35. ZG „Trzebionka” S.A.
36. ZGH „Boles!aw” S.A.

3
37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny
38. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
39. Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa
40. Pa'stwowa Agencja Atomistyki
41. Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego
42. Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.

Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska


oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie
internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na:


a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek
samorz#du terytorialnego
Brak wp!ywu.
b) rynek pracy
Brak wp!ywu.
c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie
przedsi%biorstw
Brak wp!ywu.
d) sytuacj% i rozwój regionalny
Brak wp!ywu.
e) ochron% "rodowiska
Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w
zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi.

4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob#


obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego
Nie dotyczy.

01/32rch

4
Projekt

ROZPORZ&DZENIE
MINISTRA 'RODOWISKA 1)

z dnia.......................................

w sprawie gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr


..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la sposób obliczania, udokumentowania, terminy i zakres


weryfikacji wielko%ci, sposób dysponowania oraz form$ gwarancji finansowej i jej
ekwiwalentu.

§ 2.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt c dyrektywy Komisja Europejska do dnia 1 maja 2008 r.
wyda decyzj%, w której okre"li sposób obliczania, udokumentowania, terminy i zakres
weryfikacji wielko"ci, sposób dysponowania oraz form% gwarancji finansowej i jej
ekwiwalentu.
Niniejszy projekt rozporz#dzenia b%dzie stanowi$
transpozycj% przepisów decyzji Komisji.

§ 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

W porozumieniu: Minister &rodowiska

Minister Finansów

1)
Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania
Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).
Uzasadnienie

Celem projektu rozporz"dzenia jest szczegó!owa transpozycja przepisów decyzji


Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt c dyrektywy 2006/21/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania
odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca dyrektyw$
2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15).
W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 32 ust. 6
projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostan" okre%lone sposób obliczania,
udokumentowania, terminy i zakres weryfikacji wielko%ci, sposób dysponowania oraz form$
gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt c dyrektywy, wydane
przez Komisj$ Europejsk" do dnia 1 maja 2008 r.

2
Ocena Skutków Regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny


Projekt rozporz"dzenia dotyczy:
1) prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych do sk!adowania odpady wydobywcze
oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
2) kompetentnych organów administracji, odpowiadaj"cych za wydawanie zezwole' na
prowadzenie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, przeprowadzanie
kontroli tych obiektów i kontroli ich oddzia!ywania na %rodowisko.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji


Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do
podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym,
stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych
poni#ej:
1. Wojewodowie
2. Marsza!kowie Województw
3. G!ówny Urz"d Statystyczny
4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska
5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska
6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej
7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego
8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców
9. Forum Zwi"zków Zawodowych
10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej
11. NSZZ „Solidarno%(”
12. OPZZ
13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
14. Konfederacja Pracodawców Polskich
15. Polski Klub Ekologiczny
16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju
17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
18. Centrum Prawa Ekologicznego
19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza
20. Polska Izba Ekologii
21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa
22. Polska Izba Gospodarki Odpadami
23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego
25. ABC Recykling S.A.
26. Wy#szy Urz"d Górniczy
27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej
28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa
29. Katowicki Holding W$glowy
30. Kompania W$glowa
31. KWK Bogdanka
32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego
33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw
34. KGHM Polska Mied* S.A

3
35. ZG „Trzebionka” S.A.
36. ZGH „Boles!aw” S.A.
37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny
38. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
39. Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa
40. Pa'stwowa Agencja Atomistyki
41. Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego
42. Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.
Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie
internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na:


a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek
samorz#du terytorialnego
Brak wp!ywu.
b) rynek pracy
Brak wp!ywu.
c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie
przedsi%biorstw
Obowi"zek posiadania gwarancji finansowej b$dzie mia! wp!yw na funkcjonowanie
przedsi$biorstw z przemys!u wydobywczego. Wysoko%( gwarancji finansowej b$dzie
uzale#niona od prawdopodobnego negatywnego wp!ywu obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych na %rodowisko, kategorii obiektu, w!a%ciwo%ci odpadów wydobywczych oraz
planowanym zagospodarowaniem zrekultywowanego terenu, na który mia! wp!yw obiekt
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
d) sytuacj% i rozwój regionalny
Obowi"zek posiadania gwarancji finansowej b$dzie mia! wp!yw na funkcjonowanie
przedsi$biorstw z przemys!u wydobywczego, którego zró#nicowanie regionalne na terenie
Polski jest znaczne.
e) ochron% "rodowiska
Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w
zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi.

4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob#


obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego
Brak wp!ywu.

01/33rch

4
Projekt

ROZPORZ& DZENIE
MINISTRA 'RODOWISKA 1)

z dnia.......................................

w sprawie kontroli obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr


..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la zakres oraz cz$stotliwo%( kontroli obiektów unieszkodliwiania


odpadów wydobywczych.

§ 2.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt d dyrektywy Komisja Europejska do dnia 1 maja 2008 r.
wyda decyzj%, w której okre"li zakres oraz cz%stotliwo") kontroli obiektów
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
Niniejszy projekt rozporz#dzenia b%dzie stanowi$
transpozycj% przepisów decyzji Komisji.

§ 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

Minister &rodowiska

1)
Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania
Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).
Uzasadnienie

Celem projektu rozporz"dzenia jest szczegó!owa transpozycja przepisów decyzji


Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt d dyrektywy 2006/21/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania
odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca dyrektyw$
2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15).
W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 41 ust. 3
projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostan" uszczegó!owione kryteria klasyfikacji
obiektów unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt d dyrektywy, wydane przez
Komisj$ Europejsk" do dnia 1 maja 2008 r.

2
Ocena Skutków Regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny


Projekt ustawy dotyczy:
1) prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych do sk!adowania odpady wydobywcze
oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
2) kompetentnych organów administracji, odpowiadaj"cych za wydawanie zezwole' na
prowadzenie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, przeprowadzanie
kontroli tych obiektów i kontroli ich oddzia!ywania na %rodowisko.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji


Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do
podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym,
stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych
poni#ej:
1. Wojewodowie
2. Marsza!kowie Województw
3. G!ówny Urz"d Statystyczny
4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska
5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska
6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej
7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego
8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców
9. Forum Zwi"zków Zawodowych
10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej
11. NSZZ „Solidarno%(”
12. OPZZ
13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
14. Konfederacja Pracodawców Polskich
15. Polski Klub Ekologiczny
16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju
17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
18. Centrum Prawa Ekologicznego
19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza
20. Polska Izba Ekologii
21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa
22. Polska Izba Gospodarki Odpadami
23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego
25. ABC Recykling S.A.
26. Wy#szy Urz"d Górniczy
27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej
28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa
29. Katowicki Holding W$glowy
30. Kompania W$glowa
31. KWK Bogdanka
32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego
33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw
34. KGHM Polska Mied* S.A

3
35. ZG „Trzebionka” S.A.
36. ZGH „Boles!aw” S.A.
37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny
38. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
39. Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa
40. Pa'stwowa Agencja Atomistyki
41. Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego
42. Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.
Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie
internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na:


a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek
samorz#du terytorialnego
Brak wp!ywu.
b) rynek pracy
Brak wp!ywu.
c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie
przedsi%biorstw
Brak wp!ywu.
d) sytuacj% i rozwój regionalny
Brak wp!ywu.
e) ochron% "rodowiska
Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci
w zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami
wydobywczymi, w tym przed wp!ywem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
na %rodowisko i mo#liwo%ci" wyst"pienia powa#nego wypadku.

4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob#


obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego
Prowadzenie kontroli obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych b$d"
prowadzili wojewódzcy inspektorzy ochrony %rodowiska w ramach posiadanego limitu i bez
wzrostu kosztów. Wojewódzcy inspektorzy ochrony %rodowiska kontroluj" obecnie
sk!adowiska odpadów przyjmuj"ce do sk!adowania odpady wydobywcze, które stan" si$
obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

01/34rch

4
Projekt

ROZPORZ&DZENIE
MINISTRA 'RODOWISKA 1)

z dnia.......................................

w sprawie spisu zamkni%tych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów


wydobywczych

Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr


..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la zakres oraz metodologi$ dotycz"c" sporz"dzania, prowadzenia i


aktualizacji spisu zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz
opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

§ 2.

Do opracowania metodologii dotycz#cej sporz#dzania, prowadzenia i aktualizacji spisu


zamkni%tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych
obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zostan# wykorzystane wyniki
pracy badawczej, która zostanie zlecona w 2008 r. Instytutowi Ekologii Terenów
Uprzemys$owionych.

§ 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

Minister &rodowiska

1)
Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania
Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).
Uzasadnienie

W art. 43 ust. 4 projektu ustawy o odpadach wydobywczych wskazano, i# minister


w!a%ciwy do spraw %rodowiska mo#e okre%li(, w drodze rozporz"dzenia, zakres oraz
metodologi$ dotycz"c" sporz"dzania, prowadzenia i aktualizacji spisu zamkni$tych obiektów
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych, kieruj"c si$ mo#liwo%ci" wyst"pienia powa#nego wypadku oraz
negatywnego wp!ywu na %rodowisko.
Uwzgl$dniaj"c art. 20 i art. 21 ust. 1 pkt a dyrektywy oraz wyniki pracy badawczej,
która zostanie zlecona w 2008 r. Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemys!owionych, w
niniejszym rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 43 ust. 4
projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostanie uszczegó!owiona metodologia
dotycz"ca sporz"dzania, prowadzenia i aktualizacji spisu zamkni$tych obiektów
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych.

2
Ocena Skutków Regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny


Projekt ustawy dotyczy wojewódzkich inspektorów ochrony %rodowiska, którzy
zostali zobowi"zani do przeprowadzenia spisu zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych na terenach poszczególnych województw oraz G!ównego Inspektora Ochrony
&rodowiska, który zosta! zobowi"zany do sporz"dzenia krajowego spisu zamkni$tych
obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji


Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do
podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym,
stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych
poni#ej:
1. Wojewodowie
2. Marsza!kowie Województw
3. G!ówny Urz"d Statystyczny
4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska
5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska
6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej
7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego
8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców
9. Forum Zwi"zków Zawodowych
10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej
11. NSZZ „Solidarno%(”
12. OPZZ
13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
14. Konfederacja Pracodawców Polskich
15. Polski Klub Ekologiczny
16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju
17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
18. Centrum Prawa Ekologicznego
19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza
20. Polska Izba Ekologii
21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa
22. Polska Izba Gospodarki Odpadami
23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego
25. ABC Recykling S.A.
26. Wy#szy Urz"d Górniczy
27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej
28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa
29. Katowicki Holding W$glowy
30. Kompania W$glowa
31. KWK Bogdanka
32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego
33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw

3
34. KGHM Polska Mied* S.A
35. ZG „Trzebionka” S.A.
36. ZGH „Boles!aw” S.A.
37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny
38. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
39. Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa
40. Pa'stwowa Agencja Atomistyki
41. Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego
42. Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.
Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie
internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na:


a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek
samorz#du terytorialnego
Obowi"zek przeprowadzenia spisu zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
które mog" zagra#a( %rodowisku i zdrowiu ludzkiemu, mo#e generowa( koszty oko!o
1miliona z!otych.
b) rynek pracy
Brak wp!ywu.
c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie
przedsi%biorstw
Brak wp!ywu.
d) sytuacj% i rozwój regionalny
Brak wp!ywu.
e) ochron% "rodowiska
Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w
zakresie ochrony przed negatywnym wp!ywem obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych na %rodowisko oraz mo#liwo%ci" wyst"pienia powa#nego wypadku.

4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob#


obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego
Przeprowadzenie spisu zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
przez Inspekcj$ Ochrony &rodowiska (wojewódzcy inspektorzy ochrony %rodowiska i
G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska), które mog" zagra#a( %rodowisku i zdrowiu
ludzkiemu, b$dzie generowa( koszty oko!o 1 miliona z!otych, na co powinny zosta(
zagwarantowane %rodki w bud#ecie pa'stwa do roku 2012. Szczegó!owe szacunki kosztów
zostan" wykazane w pracy badawczej, która zostanie zlecona Instytutowi Ekologii Terenów
Uprzemys!owionych. Dokonanie spisu zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w
powy#szej kwocie b$dzie obejmowa!a równie# charakterystyk$ tych obiektów. Praca
badawcza zosta!a zg!oszona do planu prac badawczych finansowanych ze %rodków
Narodowego Funduszu Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008. Koszt pracy
badawczej zosta! oszacowany w wysoko%ci 85 tys. z!.

01/35rch

4
Projekt

ROZPORZ&DZENIE
MINISTRA 'RODOWISKA 1)

z dnia.......................................

w sprawie rekultywacji zamkni%tych obiektów unieszkodliwiania odpadów


wydobywczych

Na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr


..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje:

§ 1. Rozporz"dzenie okre%la metodologi$ dotycz"c" rekultywacji zamkni$tych obiektów


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

§ 2.

Do opracowania metodologii dotycz#cej rekultywacji zamkni%tych obiektów


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zostan# wykorzystane wyniki pracy
badawczej, która zostanie zlecona w 2008 r. Instytutowi Ekologii Terenów
Uprzemys$owionych.

§ 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

Minister &rodowiska

1)
Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania
Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).
Uzasadnienie

Celem projektu rozporz"dzenia jest dostosowanie si$ do przepisów art. 21 ust. 1 pkt b
dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie
gospodarowania odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca
dyrektyw$ 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15).
Uwzgl$dniaj"c art. 20 i art. 21 ust. 1 pkt b dyrektywy oraz wyniki pracy badawczej,
która zostanie zlecona w 2008 r. Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemys!owionych, w
niniejszym rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 43 ust. 5
projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostanie uszczegó!owiona metodologia
dotycz"ca rekultywacji zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2
Ocena Skutków Regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny


Projekt rozporz"dzenia dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych
do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji


Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do
podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym,
stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych
poni#ej:
1. Wojewodowie
2. Marsza!kowie Województw
3. G!ówny Urz"d Statystyczny
4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska
5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska
6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej
7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego
8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców
9. Forum Zwi"zków Zawodowych
10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej
11. NSZZ „Solidarno%(”
12. OPZZ
13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
14. Konfederacja Pracodawców Polskich
15. Polski Klub Ekologiczny
16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju
17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
18. Centrum Prawa Ekologicznego
19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza
20. Polska Izba Ekologii
21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa
22. Polska Izba Gospodarki Odpadami
23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego
25. ABC Recykling S.A.
26. Wy#szy Urz"d Górniczy
27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej
28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa
29. Katowicki Holding W$glowy
30. Kompania W$glowa
31. KWK Bogdanka
32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego
33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw
34. KGHM Polska Mied* S.A
35. ZG „Trzebionka” S.A.
36. ZGH „Boles!aw” S.A.
37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny

3
38. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
39. Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa
40. Pa'stwowa Agencja Atomistyki
41. Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego
42. Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.
Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie
internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na:


a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek
samorz#du terytorialnego
Brak wp!ywu.
b) rynek pracy
Brak wp!ywu.
c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie
przedsi%biorstw
Realizacja przepisów rozporz"dzenia b$dzie poci"ga( za sob" skutki finansowe zwi"zane z
dostosowaniem si$ do obowi"zku rekultywacji terenów zdegradowanych w wyniku
eksploatacji obiektów i ewentualn" odpowiedzialno%ci" za szkody wyrz"dzone w %rodowisku
w wyniku takiej dzia!alno%ci.
d) sytuacj% i rozwój regionalny
Projekt rozporz"dzenia b$dzie mia! wp!yw na rozwój us!ug zwi"zanych z pracami
organizacyjnymi i technicznymi w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w
regionach ich funkcjonowania.
e) ochron% "rodowiska
Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w
zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi
w tym przed wp!ywem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na %rodowisko.

4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob#


obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego
Brak wp!ywu.

01/36rch