Druk nr 217

Warszawa, 30 stycznia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-183-07 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o odpadach wydobywczych
projektami aktów wykonawczych.

wraz

z

W za!"czeniu przedstawiam tak#e opini$ proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

dotycz"c"

zgodno%ci

Jednocze%nie uprzejmie informuj$, #e do prezentowania stanowiska Rz"du w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta! upowa#niony Minister &rodowiska.

(-) Donald Tusk

Projekt

USTAWA z dnia o odpadach wydobywczych 1)

Rozdzia! 1 Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa, maj"c na celu zapobieganie powstawaniu w przemy#le wydobywczym odpadów wydobywczych, ograniczanie ich niekorzystnego wp!ywu na #rodowisko oraz $ycie i zdrowie ludzi, okre#la: 1) zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz niezanieczyszczon" gleb"; 2) zasady prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 3) procedury zwi"zane z uzyskiwaniem zezwole% i pozwole% zwi"zanych z gospodark" odpadami wydobywczymi; 4) procedury zwi"zane z zapobieganiem powa$nym wypadkom w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A. 2. W sprawach dotycz"cych sk!adowania odpadów wydobywczych w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, stosuje si& przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z pó'n. zm. 2)).

3. W sprawach dotycz"cych post&powania z odpadami wydobywczymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje si& przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587) z wy!"czeniem rozdzia!u 7. 4. W sprawach dotycz"cych post&powania z odpadami wydobywczymi b&d"cymi odpadami promieniotwórczymi stosuje si& przepisy ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276).

Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje si& do: 1) odpadów powsta!ych w wyniku poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze z!ó$ oraz ich magazynowania i przeróbki, które nie s" bezpo#rednio zwi"zane z tymi dzia!aniami; 2) odpadów pochodz"cych z poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze z!ó$ oraz ich magazynowania i przeróbki z obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej; 3) wt!aczania wód do górotworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. 2. Do odpadów wydobywczych oboj&tnych oraz niezanieczyszczonej gleby pochodz"cych z poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze z!ó$ oraz ich magazynowania i przeróbki oraz do odpadów pochodz"cych z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu nie maj" zastosowania przepisy art. 11 ust. 4 i 5, art. 14-23, art. 27 ust. 2, art. 28-32 i art. 51, chyba $e s" one sk!adowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A. 3. Do odpadów wydobywczych innych ni$ niebezpieczne i oboj&tne nie maj" zastosowania przepisy art. 11 ust. 4 i 5, art. 28, art. 31 ust. 4-8 oraz art. 51, chyba $e s" one sk!adowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A.

2

4. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska mo$e okre#li(, w drodze rozporz"dzenia, szczegó!owe kryteria wyznaczania odpadów wydobywczych innych ni$ niebezpieczne i oboj&tne, w przypadku sk!adowania których w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie maj" zastosowania przepisy art. 27 ust. 2 oraz art. 32, kieruj"c si& w!a#ciwo#ciami fizycznymi i chemicznymi odpadów wydobywczych oraz mo$liwo#ci" wyst"pienia powa$nego wypadku.

Art. 3. 1. U$yte w ustawie okre#lenia oznaczaj": 1) cyjanek dysocjuj"cy w s!abym kwasie – cyjanek i zwi"zki cyjanku, które ulegaj" dysocjacji w s!abym kwasie o okre#lonym pH; 2) ha!da – obiekt przeznaczony do sk!adowania sta!ych odpadów wydobywczych na powierzchni ziemi; 3) kopalina – kopalina w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, z wy!"czeniem solanek, wód leczniczych i termalnych; 4) niezanieczyszczona gleba – gleb&, która zosta!a usuni&ta z górnej warstwy powierzchni ziemi w trakcie dzia!alno#ci wydobywczej i która nie przekracza standardów jako#ci gleby i ziemi, o których mowa w art. 105 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z pó'n. zm. 3)); 5) obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – obiekt przeznaczony do sk!adowania odpadów wydobywczych w formie sta!ej, ciek!ej, w roztworze lub zawiesinie, w tym tamy, ha!dy i stawy osadowe; za obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie uznaje si& wyrobisk górniczych wype!nianych odpadami wydobywczymi w celach rekultywacyjnych i technologicznych;

3

6) odpady przeróbcze – odpady wydobywcze w formie sta!ej lub szlamu, które pozostaj" po przeróbce kopalin, przeprowadzonej w drodze procesów mechanicznych, fizycznych, biologicznych, termicznych lub chemicznych, a tak$e po!"czenia z tych procesów; 7) odpady wydobywcze – odpady pochodz"ce z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze z!ó$; 8) powa$ny wypadek – zdarzenie w miejscu prowadzenia dzia!alno#ci podczas gospodarowania odpadami wydobywczymi w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, prowadz"ce do natychmiastowego lub wyst&puj"cego po pewnym czasie niekorzystnego wp!ywu na #rodowisko lub zdrowie i $ycie ludzi, w miejscu prowadzenia dzia!alno#ci lub poza nim; 9) przemys! wydobywczy – podmiot i przedsi&biorstwo, które prowadzi dzia!alno#( polegaj"c" na odkrywkowym, podziemnym lub otworowym wydobywaniu kopalin ze z!ó$, w celach gospodarczych, w tym na ich przeróbce; 10) przeróbka – procesy mechaniczne, fizyczne, biologiczne, termiczne i chemiczne, a tak$e po!"czenie tych procesów, którym s" poddane wydobyte kopaliny, prowadzone w celu przygotowania ich do wykorzystania, w tym zmiana ich obj&to#ci, klasyfikacja, rozdzielanie i !ugowanie, a tak$e ponowna przeróbka poprzednio odrzuconych odpadów, z wy!"czeniem procesów wytapiania, produkcyjnych procesów termicznych (innych ni$ wypalanie wapienia) i procesów metalurgicznych; 11) rekultywacja terenu – zagospodarowanie terenu, na który mia! wp!yw obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zgodnie z faktycznym wykorzystaniem tego 4

terenu, chyba $e inna funkcja tego terenu wynika z planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z przywróceniem stanu jako#ciowego gleby i ziemi do poziomu wymaganego standardami jako#ci gleby i ziemi; 12) staw osadowy – obiekt przeznaczony do sk!adowania drobnoziarnistych odpadów wydobywczych, w tym powsta!ych w wyniku przeróbki, wraz ze zmieniaj"c" si& ilo#ci" wody technologicznej, która pochodzi z przeróbki kopalin ze z!ó$, oraz z oczyszczania wody technologicznej; 13) tama – obiekt budowlany przeznaczony do zatrzymania lub zamkni&cia wody technologicznej lub odpadów wydobywczych w stawie osadowym; 14) zainteresowana spo!eczno#( – cz&#( spo!ecze%stwa, która jest lub mo$e by( dotkni&ta skutkami lub ma interes w procesie wydawania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub w procesie ustalania procedur zwi"zanych z zapobieganiem powa$nym wypadkom w obiektach unieszkodliwiania odpadów kategorii A; do organizacji pozarz"dowych ma zastosowanie przepis art. 31 Kodeksu post&powania administracyjnego. 2. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska mo$e okre#li(, w drodze rozporz"dzenia, szczegó!owe kryteria zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów oboj&tnych, kieruj"c si& w!a#ciwo#ciami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, w szczególno#ci rozpuszczalno#ci", palno#ci", biodegradacj", zdolno#ci" do wymywania, zawarto#ci" zanieczyszcze% w odpadach wydobywczych oraz negatywnym oddzia!ywaniem na #rodowisko wód odciekowych z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z uwzgl&dnieniem ich potencjalnego zagro$enia dla jako#ci wód powierzchniowych lub podziemnych.

5

Rozdzia! 2 Zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi

Art. 4. 1. Wytwórca odpadów wydobywczych jest obowi"zany do stosowania takich sposobów poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania, które zapobiegaj" powstawaniu odpadów wydobywczych lub pozwalaj" utrzyma( na mo$liwym najni$szym poziomie ich ilo#(, jak równie$ ograniczaj" negatywne oddzia!ywanie na #rodowisko lub zagro$enie $ycia i zdrowia ludzi, przy uwzgl&dnieniu najlepszych dost&pnych technik lub technologii, o których mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska. 2. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowi"zany do ograniczania negatywnego oddzia!ywania na #rodowisko odpadów wydobywczych lub zagro$enia $ycia i zdrowia ludzi, przy uwzgl&dnieniu najlepszych dost&pnych technik lub technologii, o których mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska. 3. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowi"zany

w pierwszej kolejno#ci do poddania ich odzyskowi, a je$eli z przyczyn technologicznych jest on niemo$liwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekonomicznych, do ich unieszkodliwienia zgodnie z wymaganiami ochrony #rodowiska lub programem gospodarowania odpadami wydobywczymi, przy uwzgl&dnieniu najlepszych dost&pnych technik lub technologii, o których mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska. 4. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowi"zany do przekazania odpadów wydobywczych, które z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych, nie mog" by( poddane odzyskowi, do najbli$ej po!o$onych miejsc, w których mog" by( poddane unieszkodliwieniu, w szczególno#ci do obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, przy uwzgl&dnieniu najlepszych dost&pnych technik lub technologii, o których mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska.

6

5. Je$eli ustawy w odniesieniu do:

s"

spe!nione

wymagania,

o

których

mowa

w ust. 1-4, marsza!ek województwa mo$e odst"pi( od wymaga% przepisów

1) sk!adowania odpadów wydobywczych innych ni$ niebezpieczne, pochodz"cych z poszukiwania kopalin, z wy!"czeniem ropy naftowej, soli kamiennej, soli potasowo-magnezowych oraz soli strontu, lub 2) sk!adowania niezanieczyszczonej gleby i odpadów pochodz"cych z wydobycia, przeróbki i magazynowania torfu.

Art. 5. 1. Wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymaga przeprowadzenia post&powania w sprawie oceny oddzia!ywania na #rodowisko. 2. Do odpadów wydobywczych innych ni$ niebezpieczne i oboj&tne nie maj" zastosowania przepisy art. 61 i art. 270 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska, chyba $e s" one sk!adowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A.

Art. 6. 1. Obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dzieli si& na: 1) obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A, je$eli: a) brak dzia!ania lub niew!a#ciwe dzia!anie mog!oby spowodowa( powa$ny wypadek, b) sk!adowane s" w nim odpady niebezpieczne, c) sk!adowane w nim odpady wydobywcze zawieraj" substancje lub preparaty niebezpieczne; 2) pozosta!e obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 7

2. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska okre#li, w drodze rozporz"dzenia, szczegó!owe kryteria klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych decyduj"ce o zaliczeniu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych do kategorii A, kieruj"c si& wp!ywem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na #rodowisko oraz mo$liwo#ci" wyst"pienia powa$nego wypadku. 3. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska mo$e okre#li(, w drodze rozporz"dzenia, normy zharmonizowane odnosz"ce si& do metod pobierania próbek i przeprowadzania analiz niezb&dnych dla technicznego wykonywania niniejszej ustawy, bior"c pod uwag& przepisy prawa wspólnotowego w tym zakresie.

Art. 7. 1. Odpady wydobywcze niebezpieczne po ich wytworzeniu powinny by( niezw!ocznie poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu, w tym sk!adowaniu w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 2. Dopuszcza si& magazynowanie odpadów wydobywczych niebezpiecznych wytworzonych niespodziewanie przez okres nie d!u$szy ni$ 6 miesi&cy. 3. Dopuszcza si& magazynowanie odpadów wydobywczych innych ni$ niebezpieczne i oboj&tne przez okres nie d!u$szy ni$ 1 rok. 4. Dopuszcza si& magazynowanie niezanieczyszczonej gleby, odpadów wydobywczych innych ni$ niebezpieczne wytworzonych w czasie prac poszukiwawczych, odpadów pochodz"cych z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu oraz odpadów wydobywczych oboj&tnych przez okres nie d!u$szy ni$ 3 lata. 5. Po up!ywie okresów, o których mowa w ust. 2-4, posiadacz odpadów wydobywczych jest obowi"zany podda( odpady wydobywcze odzyskowi lub unieszkodliwieniu, w tym sk!adowaniu w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

8

Art. 8. 1. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowi"zany do przeprowadzenia przegl"du programu gospodarowania odpadami wydobywczymi co 5 lat. 2. Posiadacz odpadów wydobywczych informuje marsza!ka województwa o wszelkich zmianach w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi w formie pisemnego o#wiadczenia na temat zmian dokonanych w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi. 3. W przypadku zmiany zezwolenia, o której mowa w art. 17, posiadacz odpadów wydobywczych jest obowi"zany do przed!o$enia nowego programu gospodarowania odpadami wydobywczymi.

Rozdzia! 3 Program gospodarowania odpadami wydobywczymi

Art. 9. 1. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowi"zany do przed!o$enia marsza!kowi województwa programu gospodarowania odpadami wydobywczymi przed rozpocz&ciem dzia!alno#ci zwi"zanej z wytwarzaniem lub gospodarowaniem odpadami wydobywczymi. 2. Celem programu gospodarowania odpadami wydobywczymi jest: 1) zapobieganie powstawaniu odpadów wydobywczych i ograniczanie ilo#ci wytwarzanych odpadów wydobywczych oraz ich negatywnego oddzia!ywania na #rodowisko, w szczególno#ci przez: a) racjonalne gospodarowanie odpadami wydobywczymi w fazie dzia!alno#ci wydobywczej i przy wyborze metody wydobywania kopalin ze z!ó$ oraz ich przeróbki, b) analiz& zmian, którym mog" ulec odpady wydobywcze w zwi"zku ze zwi&kszeniem si& powierzchni ich

9

kontaktu z czynnikami atmosferycznymi, w tym w zakresie ekspozycji na te czynniki, c) umieszczenie odpadów wydobywczych z powrotem w wyrobiskach górniczych, w zakresie, w jakim jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione oraz zgodne z przepisami o ochronie #rodowiska, przepisami o odpadach i przepisami prawa geologicznego i górniczego, d) umieszczenie warstwy uprawnej gleby z gruntów rolnych klasy od I do IV z powrotem na miejscu po zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub, je$eli nie jest to technologicznie wykonalne, ponownego u$ycia warstwy uprawnej gleby w innym miejscu dla poprawy warto#ci u$ytkowej powierzchni ziemi, e) stosowanie w procesie przeróbki kopalin ze z!ó$, substancji jak najmniej niebezpiecznych; 2) zapewnienie, $e odpady wydobywcze, które mog" by( poddane odzyskowi, b&d" ponownie wykorzystane tam, gdzie jest to uzasadnione z przyczyn technologicznych i ekonomicznych oraz zgodne z przepisami o ochronie #rodowiska; 3) zapewnianie bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w szczególno#ci przez przeanalizowanie na etapie projektowania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych sposobu gospodarowania nimi i po jego zamkni&ciu, oraz przez wybór projektu, który: a) wymaga minimalnego, a je$eli jest to mo$liwe, ostatecznie nie wymaga $adnego monitorowania, kontrolowania i zarz"dzania zamkni&tym obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

10

b) zapobiega lub przynajmniej minimalizuje jakiekolwiek d!ugotrwa!e negatywne skutki, w szczególno#ci zwi"zane z przemieszczaniem si& zanieczyszcze% do powietrza lub wód z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, c) zapewnia d!ugoterminow" stateczno#( ka$dej tamy lub ha!dy wznosz"cej si& ponad istniej"c" uprzednio powierzchni& ziemi. 3. Je$eli inne dokumenty wymagane przepisami prawa geologicznego i górniczego okre#laj" cel programu, posiadacz odpadów wydobywczych zamieszcza w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi odpowiedni" informacj&, a na wezwanie marsza!ka województwa przed wydaniem decyzji, udost&pnia dokumenty.

Art. 10. 1. Program gospodarowania odpadami wydobywczymi zawiera nast&puj"ce dane: 1) klasyfikacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zgodnie z ocen" ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) wyszczególnienie rodzaju odpadów wydobywczych przewidzianych do sk!adowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; wyszczególnienie rodzaju nast"pi z uwzgl&dnieniem charakterystyki odpadów wydobywczych; 3) okre#lenie !"cznej ilo#ci odpadów wydobywczych przewidzianych do wytworzenia rocznie; 4) opis procesów, podczas których powstaj" odpady wydobywcze; 5) opis procesów przeróbki odpadów wydobywczych;

11

6) skutki dla #rodowiska i zdrowia ludzi spowodowane unieszkodliwianiem odpadów wydobywczych oraz dzia!ania zapobiegawcze, które nale$y podj"( w celu zmniejszenia negatywnego oddzia!ywania na #rodowisko podczas eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i po jego zamkni&ciu; 7) zakres i sposób monitorowania wyrobisk górniczych zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 39; 8) zakres i sposób monitoringu obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o którym mowa w art. 27 ust. 6; 9) opis technicznego sposobu zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wraz z rekultywacj" obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, rekultywacj" terenu oraz procedurami po zamkni&ciu oraz monitoringu zgodnie z art. 27 ust. 6, z uwzgl&dnieniem w szczególno#ci: a) okre#lenia niezb&dnych dzia!a% w zakresie technicznego sposobu zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, b) ustalenia dzia!a% zwi"zanych z rekultywacj" obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, c) ustalenia dzia!a% zwi"zanych z rekultywacj" terenu, d) sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 10) opis dzia!a% maj"cych na celu zapobieganie lub zminimalizowanie pogorszenia stanu wód, oraz maj"cych na celu zapobieganie lub minimalizacj& zanieczyszczenia powietrza i gleby; 11) wyniki bada% terenu, na który mo$e wywiera( wp!yw obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w za-

12

kresie ustalenia poziomu naturalnych st&$e% substancji wyst&puj"cych w glebie; 12) ocen& ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 2. Je$eli posiadacz odpadów wydobywczych prowadzi wy!"cznie dzia!alno#( wydobywcz" lub dzia!alno#( przeróbcz", lub obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, program gospodarowania odpadami wydobywczymi zawiera dane, o których mowa w ust. 1, w zakresie prowadzonej dzia!alno#ci. 3. Charakterystyka odpadów wydobywczych, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje: 1) opis w!a#ciwo#ci fizycznych i chemicznych odpadów wydobywczych; 2) wyszczególnienie rodzaju odpadów wydobywczych; 3) opis substancji chemicznych, które b&d" stosowane w procesie przeróbki; 4) opis metody sk!adowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 5) opis systemu transportu odpadów wydobywczych. 4. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska mo$e okre#li(, w drodze rozporz"dzenia, szczegó!owy zakres charakterystyki odpadów wydobywczych oraz wymagania techniczne dotycz"ce charakterystyki odpadów wydobywczych, maj"c na wzgl&dzie stateczno#( i chemiczn" stabilno#( obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz zapobieganie powa$nym wypadkom.

Art. 11. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych sporz"dza ocen& ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

13

2. Ocena ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zawiera nast&puj"ce dane: 1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw& i adres siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) wskazanie osoby zarz"dzaj"cej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych posiadaj"cej #wiadectwo stwierdzaj"ce kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami; 3) dotycz"ce lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 4) obecny i planowany rozmiar obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, okre#lony przez parametry powierzchni (ha) i pojemno#ci (m3 i Mg) oraz zdolno#( przetwarzania (Mg/dob&); 5) dotycz"ce kategorii obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z uzasadnieniem; 6) wp!yw na #rodowisko, ze szczególnym uwzgl&dnieniem wp!ywu na stan powietrza, wód podziemnych i powierzchniowych, gleby oraz krajobrazu; 7) wskazanie mo$liwych zagro$e% wyst"pienia powa$nego wypadku; 8) okre#lenie st&$enia cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie oraz mo$liwo#ci jego redukcji za pomoc" najlepszych dost&pnych technik. 3. W stawie osadowym, w którym jest obecny cyjanek dysocjuj"cy w s!abym kwasie, posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany wykaza( w ocenie ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, $e st&$enie w miejscu zrzutu odpadów przeróbczych do stawu osadowego jest zredukowane do najni$-

14

szego mo$liwego poziomu za pomoc" najlepszych dost&pnych technik, jednak$e nie przekroczy 10 ppm. 4. Je$eli posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wyka$e w ocenie ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych brak wp!ywu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na #rodowisko, st&$enie cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie nie wymaga dalszego obni$ania za pomoc" najlepszych dost&pnych technik. 5. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska mo$e okre#li(, w drodze rozporz"dzenia, wymagania techniczne odnosz"ce si& do okre#lenia cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie oraz metod jego pomiaru, kieruj"c si& dok!adno#ci" i powtarzalno#ci" wykonywania pomiarów.

Art. 12. 1. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowi"zany do uzyskania decyzji zatwierdzaj"cej program gospodarowania odpadami wydobywczymi. 2. Marsza!ek województwa zatwierdza w drodze decyzji program gospodarowania odpadami wydobywczymi. 3. Decyzja zatwierdzaj"ca program gospodarowania odpadami wydobywczymi zawiera: 1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw& i adres siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) klasyfikacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zgodnie z ocen" ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 3) wyszczególnienie rodzajów odpadów wydobywczych przewidzianych do sk!adowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z uwzgl&dnieniem ich charakterystyki;

15

4) okre#lenie !"cznej ilo#ci odpadów wydobywczych przewidzianych do wytworzenia rocznie; 5) opis procesów, podczas których powstaj" odpady wydobywcze; 6) opis procesów przeróbki odpadów wydobywczych; 7) skutki dla #rodowiska i zdrowia ludzkiego spowodowane unieszkodliwianiem odpadów wydobywczych oraz dzia!ania zapobiegawcze, które nale$y podj"( w celu zmniejszenia negatywnego oddzia!ywania na #rodowisko podczas eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i po jego zamkni&ciu; 8) zakres i sposób monitorowania wyrobisk górniczych zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 39; 9) zakres i sposób monitoringu obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o którym mowa w art. 27 ust. 6; 10) opis techniczny sposobu zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wraz z rekultywacj" obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, rekultywacj" terenu oraz procedurami po zamkni&ciu oraz monitoringu zgodnie z art. 27 ust. 6, z uwzgl&dnieniem w szczególno#ci: a) okre#lenia niezb&dnych dzia!a% w zakresie technicznego sposobu zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, b) ustalenia dzia!a% zwi"zanych z rekultywacj" obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, c) ustalenia dzia!a% zwi"zanych z rekultywacj" terenu, d) sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

16

11) dzia!ania maj"ce na celu zapobieganie pogorszeniu si& stanu wód lub zminimalizowanie go oraz maj"ce na celu zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza i gleby lub jego minimalizacj&; 12) wyniki bada% terenu, na który mo$e wywiera( wp!yw obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, pod k"tem ustalenia naturalnych st&$e% substancji wyst&puj"cych w glebie; 13) ocen& ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 14) termin przed!o$enia przegl"du programu gospodarowania odpadami wydobywczymi. 4. Decyzj& zatwierdzaj"c" program gospodarowania odpadami wydobywczymi wydaje si& po zasi&gni&ciu opinii w!a#ciwego dyrektora okr&gowego urz&du górniczego oraz w!a#ciwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 5. Marsza!ek województwa odmówi wydania decyzji zatwierdzaj"cej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, je$eli zamierzony sposób gospodarowania odpadami wydobywczymi: 1) jest sprzeczny z wymaganiami przepisów o odpadach; 2) móg!by powodowa( zagro$enie $ycia i zdrowia ludzi lub zagro$enie #rodowiska; 3) jest sprzeczny z planami gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Art. 13. 1. Je$eli posiadacz odpadów wydobywczych narusza przepisy ustawy lub dzia!a niezgodnie z decyzj" zatwierdzaj"c" program gospodarowania odpadami wydobywczymi, marsza!ek województwa wzywa go do niezw!ocznego zaniechania narusze%.

17

2. Je$eli posiadacz odpadów wydobywczych mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nadal narusza przepisy ustawy lub dzia!a niezgodnie z decyzj" zatwierdzaj"c" program gospodarowania odpadami wydobywczymi, marsza!ek województwa wstrzymuje, w drodze decyzji, dzia!alno#( posiadacza odpadów wydobywczych w zakresie obj&tym decyzj" zatwierdzaj"c" program gospodarowania odpadami wydobywczymi. 3. Decyzji wstrzymuj"cej dzia!alno#( posiadacza odpadów wydobywczych, o której mowa w ust. 2, marsza!ek województwa nadaje rygor natychmiastowej wykonalno#ci, uwzgl&dniaj"c potrzeb& bezpiecznego dla #rodowiska zako%czenia dzia!alno#ci posiadacza odpadów wydobywczych w zakresie obj&tym programem gospodarowania odpadami wydobywczymi; wstrzymanie dzia!alno#ci nie powoduje wyga#ni&cia obowi"zku usuni&cia skutków prowadzonej dzia!alno#ci na koszt posiadacza odpadów wydobywczych.

Rozdzia! 4 Wnioski i zezwolenia

Art. 14. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany do uzyskania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 2. Zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wydaje marsza!ek województwa na czas oznaczony, nie d!u$szy ni$ 10 lat. 3. Posiadacz odpadów ubiegaj"cy si& o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest zwolniony z obowi"zku uzyskania zezwolenia na prowadzenie dzia!alno#ci w zakresie unieszkodliwiania odpadów, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

18

Art. 15. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych sk!ada marsza!kowi województwa wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zawieraj"cy: 1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw& i adres siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) lokalizacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 3) jako za!"cznik – decyzj& zatwierdzaj"c" program gospodarowania odpadami wydobywczymi; 4) udokumentowanie posiadanej gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, zgodnie z art. 32; 5) jako za!"cznik – decyzj& o #rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddzia!ywaniu przedsi&wzi&cia na #rodowisko, je$eli jest wymagany; 6) informacj& o tytule prawnym do obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 7) informacj& o stosowanych technologiach oraz charakterystyk& techniczn" 'róde! powstawania i miejsc emisji; 8) informacj& niezb&dn" do sporz"dzenia zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego, o którym mowa w art. 37, zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska.

Art. 16. Zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zawiera: 1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw& i adres siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

19

2) lokalizacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 3) klasyfikacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 4) wyszczególnienie rodzajów i ilo#ci odpadów przewidzianych do sk!adowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w okresie 1 roku kalendarzowego; 5) informacj& o posiadaniu gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu; 6) jako za!"cznik – decyzj& o #rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddzia!ywaniu przedsi&wzi&cia na #rodowisko; 7) jako za!"cznik – decyzj& zatwierdzaj"c" program gospodarowania odpadami wydobywczymi; 8) czas obowi"zywania zezwolenia; 9) w przypadku obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A – wskazanie terminu sporz"dzenia polityki zapobiegania powa$nym wypadkom, wprowadzaj"cego j" w $ycie systemu zarz"dzania bezpiecze%stwem oraz wewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego.

Art. 17. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wyst&puje z wnioskiem o zmian& zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, je$eli: 1) nast"pi" zmiany w strukturze lub w zasadach prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które mog" mie( znacz"cy niekorzystny wp!yw na #rodowisko oraz $ycie i zdrowie ludzi, lub w odniesieniu do rodzajów sk!adowanych odpadów wydobywczych, lub

20

2) nast"pi zmiana warunków prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, co potwierdz" wyniki monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub kontroli przeprowadzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony #rodowiska, lub 3) nast"pi" istotne zmiany w najlepszych dost&pnych technikach w #wietle wymiany informacji w tym zakresie na poziomie pa%stw cz!onkowskich. 2. Przepisy o wydaniu zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych stosuje si& odpowiednio w przypadku zmiany zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Art. 18. 1. Odpady wydobywcze sk!adowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mog" by( z niego pozyskane po uzyskaniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 2. Ust. 1 dotyczy równie$ pozyskiwania odpadów wydobywczych z obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, na których by!y sk!adowane odpady wydobywcze, a dla których nie by!o wymagane uzyskanie decyzji lokalizacyjnej lub pozwolenia na budow&. 3. Do pozwolenia na wytwarzanie odpadów wydobywczych pozyskiwanych z obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych stosuje si& przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, z uwzgl&dnieniem: 1) imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub nazwy i adresu siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 3) klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

21

4) informacji niezb&dnych do sporz"dzenia zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego, o którym mowa w art. 37, zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska.

Art. 19. 1. Do wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 18, posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A do!"cza informacje niezb&dne do sporz"dzenia przez w!a#ciwego komendanta wojewódzkiego Pa%stwowej Stra$y Po$arnej zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego, o którym mowa w art. 37. 2. Marsza!ek województwa informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje niezw!ocznie w!a#ciwemu komendantowi wojewódzkiemu Pa%stwowej Stra$y Po$arnej. 3. Marsza!ek województwa wydaje zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów po sporz"dzeniu przez w!a#ciwego komendanta Pa%stwowej Stra$y Po$arnej zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego.

Art. 20. Marsza!ek województwa odmówi wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, je$eli zamierzony sposób prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych: 1) jest sprzeczny z wymaganiami przepisów o odpadach; 2) móg!by powodowa( zagro$enie $ycia i zdrowia ludzi lub zagro$enie #rodowiska; 3) jest sprzeczny z programem gospodarowania odpadami wydobywczymi; 4) jest sprzeczny z planami gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

22

Art. 21. 1. Je$eli posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych narusza przepisy ustawy lub dzia!a niezgodnie z zezwoleniem na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, marsza!ek województwa wzywa go do niezw!ocznego zaniechania narusze%. 2. Je$eli posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nadal narusza przepisy ustawy lub dzia!a niezgodnie z zezwoleniem na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, marsza!ek województwa wstrzymuje, w drodze decyzji, dzia!alno#( posiadacza odpadów wydobywczych w zakresie obj&tym zezwoleniem na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 3. Decyzji, o której mowa w ust. 2, marsza!ek województwa nadaje rygor natychmiastowej wykonalno#ci, uwzgl&dniaj"c potrzeb& bezpiecznego dla #rodowiska zako%czenia dzia!alno#ci posiadacza odpadów wydobywczych w zakresie obj&tym zezwoleniem na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; wstrzymanie dzia!alno#ci nie powoduje wyga#ni&cia obowi"zku usuni&cia skutków prowadzonej dzia!alno#ci na koszt posiadacza odpadów wydobywczych.

Rozdzia! 5 Zasady prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Art. 22. Obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zarz"dza osoba posiadaj"ca #wiadectwo stwierdzaj"ce kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

23

Art. 23. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany do zapewnienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz szkolenia personelu w zakresie prawid!owej gospodarki odpadami wydobywczymi. 2. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany do eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w sposób zapewniaj"cy zachowanie wymaga% sanitarnych, bezpiecze%stwa i higieny pracy, przeciwpo$arowych, a tak$e zasad ochrony #rodowiska.

Art. 24. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany do prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w sposób zapobiegaj"cy pogorszeniu stanu gleby, wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku oddzia!ywania wód odciekowych pochodz"cych z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; skutkom tym jest obowi"zany zapobiec równie$ po zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 2. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany do prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w sposób zapobiegaj"cy emisji py!ów i gazów. 3. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany do prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w sposób zapewniaj"cy w!a#ciwe funkcjonowanie urz"dze% technicznych, stanowi"cych wyposa$enie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Art. 25. Lokalizacja obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych powinna uwzgl&dnia( zakazy i ograniczenia wynikaj"ce w szczególno#ci z nast&puj"cych ustaw:

24

1) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le#nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z pó'n. zm. 4)); 2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska; 3) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pó'n. zm. 5)); 4) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z pó'n. zm. 6)); 5) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 921).

Art. 26. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany do sprawdzenia zgodno#ci przyjmowanych odpadów wydobywczych z danymi o odpadach zawartymi w karcie przekazania odpadu. 2. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany do odmowy przyj&cia odpadów wydobywczych, których sk!ad nie jest zgodny z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu lub zezwoleniem na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 3. Do sk!adowania odpadów wydobywczych w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z wy!"czeniem odpadów wydobywczych oboj&tnych, innych ni$ niebezpieczne i oboj&tne oraz niezanieczyszczonej gleby, maj" zastosowanie przepisy tytu!u V ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska.

25

Art. 27. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany do monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie jego prowadzenia, który obejmuje w szczególno#ci: 1) badanie wielko#ci opadu atmosferycznego ze stacji meteorologicznej reprezentatywnej dla lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) badanie substancji i parametrów wska'nikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych i podziemnych z listy okre#lonej w przepisach dotycz"cych kwalifikacji wód; 3) pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych; 4) kontrol& osiadania powierzchni obiektu unieszkodliwiania odpadów w oparciu o ustalone repery. 2. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany do monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych po jego zamkni&ciu, który obejmuje w szczególno#ci: 1) badanie wielko#ci opadu atmosferycznego ze stacji meteorologicznej reprezentatywnej dla lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) badanie substancji i parametrów wska'nikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych i podziemnych z listy okre#lonej w przepisach dotycz"cych kwalifikacji wód; 3) pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych; 4) kontrol& osiadania powierzchni obiektu unieszkodliwiania odpadów w oparciu o ustalone repery.

26

3. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany do gromadzenia danych o wynikach monitoringu i do sporz"dzenia na ich podstawie sprawozdania o wynikach monitoringu. 4. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany do przed!o$enia sprawozdania o wynikach monitoringu w!a#ciwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony #rodowiska. 5. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany do przechowywania danych o wynikach monitoringu oraz sprawozda% o wynikach monitoringu co najmniej przez okres 5 lat. 6. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska okre#li, w drodze rozporz"dzenia, zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu, a tak$e wzór sprawozdania o wynikach monitoringu, cz&stotliwo#ci jego sporz"dzania oraz termin sk!adania, kieruj"c si& potrzeb" ustalenia planów, dokumentów i procedur dotycz"cych monitorowania i kontrolowania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz podejmowania dzia!a% w przypadku wyników wskazuj"cych na brak stateczno#ci i niestabilno#( chemiczn" obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Art. 28. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych bez zb&dnej zw!oki, ale nie pó'niej ni$ w ci"gu 48 godzin od zdarzenia, zawiadamia w formie pisemnej, a je$eli zaistnieje konieczno#( równie$ w innej formie, w!a#ciwego komendanta wojewódzkiego Pa%stwowej Stra$y Po$arnej oraz w!a#ciwego wojewódzkiego inspektora ochrony #rodowiska o ka$dym zdarzeniu, które mo$e mie( wp!yw na stateczno#( obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz o wszelkich istotnych niekorzystnych skutkach dla #rodowiska, ujawnionych w wyniku kontroli i monitorowania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, podaj"c:

27

1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw& i adres siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) lokalizacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 3) rodzaj zdarzenia z krótkim opisem; 4) dzie% zaj#cia zdarzenia. 2. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A wprowadza w $ycie wewn&trzny plan operacyjno-ratowniczy oraz podejmuje dzia!ania i stosuje wszelkie niezb&dne #rodki do usuni&cia skutków zdarzenia. 3. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A pokrywa wszelkie koszty dzia!a%, o których mowa w ust. 2, równie$ poniesione przez organy administracji. 4. W!a#ciwy wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska na podstawie sprawozda% o wynikach monitoringu oraz ilo#ci, cz&stotliwo#ci i zakresu zg!aszanych zdarze%, o których mowa w ust. 1, mo$e, w drodze decyzji, ustali( dla posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych odr&bne terminy sk!adania sprawozdania, jednak nie rzadziej ni$ raz w roku, bior"c pod uwag& wi&ksze prawdopodobie%stwo wyst"pienia zdarze%, o których mowa w ust. 1, w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Art. 29. 1. Zamkni&cie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci wymaga zgody marsza!ka województwa w drodze decyzji, po przeprowadzeniu przez w!a#ciwego wojewódzkiego inspektora ochrony #rodowiska kontroli w miejscu prowadzenia dzia!alno#ci maj"cej na celu sprawdzenie stanu faktycznego wynikaj"cego ze sprawozda% o wynikach monitoringu oraz programu gospodarowania odpadami wydobywczymi. 2. Przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagane, je$eli potrzeba zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wy28

dobywczych lub jego cz&#ci wynika z zarz"dzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony #rodowiska. 3. Zgod& na zamkni&cie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci wydaje si&, gdy zachodzi jeden z nast&puj"cych warunków: 1) posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wyst"pi! z wnioskiem o wydanie zgody na zamkni&cie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci; 2) wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska w zarz"dzeniu pokontrolnym wskaza! potrzeb& zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci. 4. Je$eli posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie wyst"pi! z wnioskiem o wydanie zgody na zamkni&cie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w terminie wskazanym w zarz"dzeniu pokontrolnym, wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska wyst&puje z wnioskiem do marsza!ka województwa; wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska uczestniczy w post&powaniu na prawach strony.

Art. 30. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych sk!ada do marsza!ka województwa wniosek o wydanie zgody na zamkni&cie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zawieraj"cy nast&puj"ce dane: 1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw& i adres siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) lokalizacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 3) klasyfikacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 29

4) udokumentowanie gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu; 5) jako za!"cznik – decyzj& zatwierdzaj"c" program gospodarowania odpadami wydobywczymi; 6) opis technicznego sposobu zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci; 7) dat& zaprzestania sk!adowania odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 8) harmonogram dzia!a% zwi"zanych z rekultywacj" obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 9) harmonogram dzia!a% zwi"zanych z rekultywacj" terenu; 10) sprawowanie nadzoru nad zrekultywowanym obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 2. Do wniosku do!"cza si& projekt zamkni&cia i rekultywacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu. 3. Zgoda na zamkni&cie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci zatwierdza projekt zamkni&cia i rekultywacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu i okre#la: 1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw& i adres siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) techniczny sposób zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci; 3) dat& zaprzestania deponowania odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

30

4) harmonogram dzia!a% zwi"zanych z rekultywacj" obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 5) harmonogram dzia!a% zwi"zanych z rekultywacj" terenu. 4. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska mo$e okre#li(, w drodze rozporz"dzenia, niezb&dne dane do projektu zamkni&cia i rekultywacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu, kieruj"c si& zasadami ochrony #rodowiska oraz ochrony gruntów.

Art. 31. 1. Z chwil" technicznego zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci, w!a#ciwy wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska przeprowadza kontrol& zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci zgodnie ze sposobem technicznego zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i ustala w zarz"dzeniu pokontrolnym cz&stotliwo#( przedk!adania sprawozdania o wynikach monitoringu; kopi& zarz"dzenia pokontrolnego przekazuje niezw!ocznie marsza!kowi województwa. 2. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest odpowiedzialny za utrzymanie, monitoring oraz dzia!ania po zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci zgodnie z art. 27 ust. 6. 3. Realizacj& obowi"zków dotycz"cych utrzymania, monitoringu oraz dzia!a% po zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci mo$e przej"( wójt, burmistrz lub prezydent miasta w!a#ciwy ze wzgl&du na miejsce prowadzenia dzia!alno#ci na podstawie umowy okre#laj"cej w szczególno#ci sposób pokrycia przez posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wszelkich kosztów zwi"zanych z przej&ciem tych obowi"zków. 4. Po zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci, posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych bez zb&dnej zw!oki zawiadamia w formie pi-

31

semnej, a je$eli zaistnieje konieczno#( równie$ w innej formie, w!a#ciwego komendanta wojewódzkiego Pa%stwowej Stra$y Po$arnej oraz w!a#ciwego wojewódzkiego inspektora ochrony #rodowiska o wszelkich zdarzeniach lub zmianach technologicznych, które mog" mie( wp!yw na stateczno#( obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci, oraz o wszelkich istotnych niekorzystnych skutkach dla #rodowiska ujawnionych w wyniku monitoringu, podaj"c w zawiadomieniu: 1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw& i adres siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) lokalizacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 3) rodzaj zdarzenia z krótkim opisem; 4) dzie% zaj#cia zdarzenia. 5. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A wprowadza w $ycie wewn&trzny plan operacyjno-ratowniczy i post&puje zgodnie z ustaw". 6. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych pokrywa koszty dzia!a%, o których mowa w ust. 2 i 4. 7. Po zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci, z cz&stotliwo#ci" ustalon" przez w!a#ciwego wojewódzkiego inspektora ochrony #rodowiska, posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych przedk!ada sprawozdanie o wynikach monitoringu. 8. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska mo$e okre#li(, w drodze rozporz"dzenia, sposób zawiadamiania o zdarzeniach, o których mowa w ust. 4, kieruj"c si& potrzeb" ujednolicenia sposobu oraz zapewnieniem regularno#ci przekazywania tych informacji.

32

Art. 32. 1. Marsza!ek województwa przed rozpocz&ciem dzia!a% zwi"zanych ze sk!adowaniem odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, wymaga przedstawienia przez posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych posiadanej gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, zgodnie z ust. 4 tak, aby: 1) obowi"zki zwi"zane z prowadzeniem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, tak$e po jego zamkni&ciu, zosta!y wype!nione; 2) w dowolnym czasie by!y dost&pne #rodki finansowe na rekultywacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacj& terenu zgodnie z programem gospodarowania odpadami wydobywczymi i wymaganiami zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 2. Obliczenie gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu jest dokonane na podstawie: 1) prawdopodobnego negatywnego wp!ywu obiektu

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na #rodowisko, bior"c pod uwag& w szczególno#ci kategori& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w!a#ciwo#ci odpadów wydobywczych oraz faktyczne lub zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie zrekultywowanego terenu; 2) za!o$enia, $e niezale$ne i odpowiednio wykwalifikowane osoby trzecie oceni" i wykonaj" wszelkie niezb&dne prace rekultywacyjne. 3. Wysoko#( gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu podlega weryfikacji w przypadku zmian zakresu dzia!a% zwi"zanych z rekultywacj" obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacj" terenu zgodnie z programem gospodarowania odpadami wydobywczymi.

33

4. Przedstawiona gwarancja finansowa lub jej ekwiwalent powinna by( w!a#ciwie udokumentowana. 5. Je$eli w!a#ciwy wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska potwierdzi prawid!owe zamkni&cie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zgodnie z art. 31 ust. 1, marsza!ek województwa, w drodze decyzji, zwalnia posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z obowi"zku posiadania gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, z wyj"tkiem obowi"zków, o których mowa w art. 31 ust. 2. 6. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska w porozumieniu z ministrem w!a#ciwym do spraw finansów publicznych mo$e okre#li(, w drodze rozporz"dzenia, sposób obliczania, udokumentowania, terminy i zakres weryfikacji wielko#ci, sposób dysponowania oraz form& gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu, bior"c pod uwag& pe!ne pokrycie kosztów rekultywacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu, dost&pno#( #rodków finansowych, a tak$e zakres niezb&dnych prac rekultywacyjnych. 7. W przypadku niewywi"zania si& posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z obowi"zków dotycz"cych rekultywacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu, ich koszty s" pokrywane przez podmiot, który udzieli! gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, na wniosek marsza!ka województwa zawieraj"cy kosztorys oraz harmonogram wp!at; roszcze% tych marsza!ek województwa mo$e dochodzi( przed s"dem. 8. Je$eli wójt, burmistrz lub prezydent miasta przej"! od posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych realizacj& obowi"zków dotycz"cych utrzymania, monitoringu oraz dzia!a% po zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci, to przys!uguj" mu roszczenia do podmiotu, który udzieli! gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu.

Art. 33. 1. Zmiana posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymaga przekazania przez posiadacza odpadów przekazuj"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 34

nast&pnemu posiadaczowi odpadów prowadz"cemu obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, na podstawie umowy cywilnoprawnej, wszystkich dokumentów zwi"zanych z prowadzeniem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a w szczególno#ci dotychczasowe oraz aktualne dokumenty ewidencji odpadów, zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilo#ci odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urz"dzeniach s!u$"cych do odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów, gromadzone dane o wynikach monitoringu, sprawozdania o wynikach monitoringu, zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zarz"dzenia pokontrolne. 2. Posiadacz odpadów przejmuj"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych ma obowi"zek niezw!ocznie zawiadomi( w formie pisemnej marsza!ka województwa o zmianie posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, podaj"c: 1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw& i adres siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) lokalizacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 3) dat& zmiany posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Rozdzia! 6 Powa$ne wypadki

Art. 34. 1. Przepisy rozdzia!u maj" zastosowanie do obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A, z wy!"czeniem obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, dla których maj" zastosowanie przepisy tytu!u IV ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska.

35

2. W!a#ciwo#( miejscow" komendanta wojewódzkiego Pa%stwowej Stra$y Po$arnej ustala si& wed!ug miejsca prowadzenia dzia!alno#ci przez posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 3. W sprawach dotycz"cych wewn&trznego i zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie ma zastosowanie ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska.

Art. 35. Wewn&trzny plan operacyjno-ratowniczy, o którym mowa w art. 36 ust. 2, oraz zewn&trzny plan operacyjno-ratowniczy, o którym mowa w art. 37 ust. 1, ma na celu: 1) powstrzymywanie i kontrolowanie powa$nych wypadków i innych niebezpiecznych zdarze% tak, aby zmniejszy( ich skutki oraz, w szczególno#ci, ograniczy( szkody dla zdrowia i $ycia ludzi oraz dla #rodowiska; 2) wprowadzenie w $ycie #rodków niezb&dnych do ochrony zdrowia i $ycia ludzi oraz #rodowiska przed skutkami powa$nych wypadków i innych niebezpiecznych zdarze%; 3) przekazanie niezb&dnych informacji spo!ecze%stwu oraz w!a#ciwym s!u$bom i organom; 4) zapewnienie dzia!a% i czynno#ci zmierzaj"cych do ograniczenia oddzia!ywania na #rodowisko lub przywrócenia #rodowiska do w!a#ciwego stanu.

Art. 36. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A jest obowi"zany do lokalizacji, budowy, prowadzenia i zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A w sposób zapobiegaj"cy wyst"pieniu powa$nego wypadku i ograniczaj"cy ich niekorzystny wp!yw na #rodowisko oraz $ycie i zdrowie ludzi.

36

2. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A przed rozpocz&ciem sk!adowania odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A sporz"dza wewn&trzny plan operacyjno-ratowniczy na wypadek wyst"pienia powa$nego wypadku oraz wprowadza system zarz"dzania bezpiecze%stwem wdra$aj"c polityk& zapobiegania powa$nym wypadkom. 3. System zarz"dzania bezpiecze%stwem, o którym mowa w ust. 2, jest okre#lony w za!"czniku nr 1 do ustawy. 4. Wewn&trzny plan operacyjno-ratowniczy powinien zawiera( w szczególno#ci dane, o których mowa w art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska. 5. Do posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A w razie wyst"pienia powa$nego wypadku maj" zastosowanie przepisy art. 264 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska. 6. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A zatrudnia kierownika do spraw bezpiecze%stwa, który jest odpowiedzialny za wdra$anie polityki zapobiegania powa$nym wypadkom i wewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego oraz za realizacj& zada% i obowi"zków z nich wynikaj"cych.

Art. 37. 1. W!a#ciwy komendant wojewódzki Pa%stwowej Stra$y Po$arnej dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A sporz"dza zewn&trzny plan operacyjno-ratowniczy wyszczególniaj"cy #rodki, które nale$y zastosowa( poza miejscem prowadzenia dzia!alno#ci w razie powa$nego wypadku. 2. W!a#ciwy komendant wojewódzki Pa%stwowej Stra$y Po$arnej zapewnia mo$liwo#( udzia!u zainteresowanej spo!eczno#ci w post&powaniu, którego przedmiotem jest sporz"dzenie zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego.

37

3. Po przeprowadzeniu post&powania wymagaj"cego udzia!u zainteresowanej spo!eczno#ci, o którym mowa w ust. 2, w!a#ciwy komendant wojewódzki Pa%stwowej Stra$y Po$arnej przyjmuje zewn&trzny plan operacyjno-ratowniczy. 4. Marsza!kowi województwa informacja, w formie pisemnej, o sporz"dzeniu zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego jest przekazywana niezw!ocznie.

Art. 38. 1. W!a#ciwy komendant wojewódzki Pa%stwowej Stra$y Po$arnej sporz"dza informacj& o #rodkach bezpiecze%stwa oraz o dzia!aniach podejmowanych w razie wyst"pienia powa$nego wypadku. 2. Zakres informacji, o której mowa w ust. 1, jest okre#lony w za!"czniku nr 2 do ustawy. 3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana zainteresowanej spo!eczno#ci bezp!atnie i niezw!ocznie w sposób zwyczajowo przyj&ty oraz publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej organu, o którym mowa w ust. 1. 4. W!a#ciwy komendant wojewódzki Pa%stwowej Stra$y Po$arnej jest obowi"zany do analizy zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego oraz informacji, o której mowa w ust. 1, co najmniej raz na 3 lata, w celu ich aktualizacji, z uwzgl&dnieniem w szczególno#ci zmian wprowadzonych w procesie technologicznym obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A.

Rozdzia! 7 Wype!nianie wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi

Art. 39. 1. Wype!nianie wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi powinno odbywa( si& z uwzgl&dnieniem nast&puj"cych warunków: 1) zabezpieczenia stateczno#ci odpadów wydobywczych; 38

2) zapobiegania zanieczyszczeniu gleby, wód powierzchniowych i podziemnych; 3) zapewnienia monitoringu wyrobisk górniczych wype!nianych odpadami wydobywczymi. 2. Do wype!niania wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi pochodz"cymi z w!asnego zak!adu górniczego stosuje si& przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. 3. Do wype!niania wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi innymi ni$ z w!asnego zak!adu górniczego stosuje si& przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; je$eli wype!nianie wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi innymi ni$ z w!asnego zak!adu górniczego jest prowadzone w ruchu zak!adu górniczego, to zastosowanie maj" równie$ przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. 4. Szczegó!owe warunki, o których mowa w ust. 1, dotycz"ce wype!niania wyrobisk górniczych w ruchu zak!adu górniczego odpadami wydobywczymi okre#la art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. 5. Sposób realizacji warunków, o których mowa w ust. 1, dotycz"cych wype!niania wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi okre#la si& w planie ruchu zak!adu górniczego, o którym mowa w art. 64 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Rozdzia! 8 Obowi"zki administracji publicznej

Art. 40. 1. W!a#ciwo#( miejscow" marsza!ka województwa ustala si& wed!ug miejsca prowadzenia dzia!alno#ci posiadacza odpadów wydobywczych. 2. Kopie wydanych decyzji powinny by( przekazywane niezw!ocznie do wojewódzkiego inspektora ochrony #rodowiska w!a#ciwego ze

39

wzgl&du na miejsce prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 3. W przypadku zmiany posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych marsza!ek województwa jest obowi"zany do zmiany zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w zakresie, o którym mowa w art. 16 pkt 1. 4. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska jest organem wy$szego stopnia w rozumieniu Kodeksu post&powania administracyjnego w stosunku do marsza!ka województwa w sprawach, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 5, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2, art. 29 ust. 1, art. 32 ust. 5 oraz w art. 40 ust. 3. 5. Zadania samorz"du województwa, o których mowa w art. 4 ust. 5, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 1 i 3, art. 12 ust. 2 i 5, art. 13, art. 14 ust. 2, art. 15, art. 19 ust. 2 i 3, art. 20, art. 21, art. 29 ust. 1 i 4, art. 30 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1, 5 i 7, art. 33 ust. 2, art. 37 ust. 4, art. 40 ust. 3, art. 54 ust. 5 oraz w art. 55 ust. 2 i 3, s" zadaniami z zakresu administracji rz"dowej.

Art. 41. 1. Przed rozpocz&ciem sk!adowania odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, podczas prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz po jego zamkni&ciu, w!a#ciwy wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska przeprowadza kontrole obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, bior"c pod uwag& wyniki monitoringu. 2. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany do udost&pnienia w!a#ciwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony #rodowiska podczas kontroli wszystkich dokumentów zwi"zanych z prowadzeniem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a w szczególno#ci dokumentów ewidencji odpadów, zbiorczych zestawie% danych o rodzajach i ilo#ci odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urz"dzeniach s!u$"cych do odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów, sprawozda% o wynikach monitoringu, zezwole% na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 40

3. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska mo$e okre#li(, w drodze rozporz"dzenia, zakres oraz cz&stotliwo#( kontroli obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, kieruj"c si& wp!ywem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na #rodowisko oraz zdrowie i $ycie ludzi.

Art. 42. Informacje uzyskane od posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zgodnie z art. 28 ust. 1 oraz art. 31 ust. 4, w!a#ciwy wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska przekazuje G!ównemu Inspektorowi Ochrony )rodowiska, w terminie do ko%ca lutego za poprzedni rok kalendarzowy, podaj"c: 1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw& i adres siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) lokalizacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 3) rodzaj zdarzenia z krótkim opisem; 4) dzie% zaj#cia zdarzenia.

Art. 43. 1. Spis zamkni&tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokalizowanych na terenie województwa, które wywieraj" negatywny wp!yw na #rodowisko lub mog" sta( si& w #rednio- lub krótkoterminowej perspektywie powa$nym zagro$eniem zdrowia i $ycia ludzi lub zagro$eniem #rodowiska, jest sporz"dzany przez w!a#ciwego wojewódzkiego inspektora ochrony #rodowiska. 2. W przypadku okre#lenia metodologii, o której mowa w ust. 4, w!a#ciwy wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska sporz"dzaj"c spis, o którym mowa w ust. 1, jest obowi"zany do jej uwzgl&dnienia. 3. G!ówny Inspektor Ochrony )rodowiska sporz"dza krajowy spis zamkni&tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz

41

opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na podstawie spisów, o których mowa w ust. 1, publikuj"c w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej organu. 4. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska mo$e okre#li(, w drodze rozporz"dzenia, zakres oraz metodologi& dotycz"c" sporz"dzania, prowadzenia i aktualizacji spisu zamkni&tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, kieruj"c si& mo$liwo#ci" wyst"pienia powa$nego wypadku oraz negatywnego wp!ywu na #rodowisko. 5. Minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska mo$e okre#li(, w drodze rozporz"dzenia, metodologi& dotycz"c" rekultywacji zamkni&tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, kieruj"c si& mo$liwo#ci" wyst"pienia powa$nego wypadku oraz negatywnego wp!ywu na #rodowisko.

Rozdzia! 9 Przepisy karne

Art. 44. 1. Kto bez wymaganej decyzji zatwierdzaj"cej program gospodarowania odpadami wydobywczymi albo wbrew jej warunkom wytwarza odpady wydobywcze lub nimi gospodaruje, podlega karze aresztu albo grzywny. 2. Kto bez wymaganego zezwolenia albo wbrew jego warunkom prowadzi obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, podlega karze aresztu albo grzywny. 3. Tej samej karze podlega posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, który wbrew obowi"zkowi nie posiada wymaganej gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu. 4. Kto magazynuje lub sk!aduje odpady wydobywcze w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym lub przekracza dopuszczalne okresy magazynowania odpadów wydobywczych, 42

podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 45. 1. Kto, prowadz"c obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, nie dope!nia obowi"zku w zakresie: 1) sprawdzenia zgodno#ci przyjmowanych odpadów wydobywczych z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu, 2) utrzymywania i eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w sposób zapewniaj"cy w!a#ciwe funkcjonowanie urz"dze% technicznych stanowi"cych wyposa$enie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz zachowanie wymaga% sanitarnych, bezpiecze%stwa i higieny pracy, przeciwpo$arowych, a tak$e zasad ochrony #rodowiska, 3) odmowy przyj&cia odpadów wydobywczych do obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych o sk!adzie niezgodnym z dokumentami ewidencji odpadów lub zezwoleniem, podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Kto, prowadz"c obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, nie dope!nia obowi"zku w zakresie: 1) monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie jego prowadzenia i po jego zamkni&ciu lub prowadzi monitoring niezgodnie z wymaganiami, 2) przesy!ania sprawozdania o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony #rodowiska,

43

3) przekazania nast&pnemu posiadaczowi odpadów prowadz"cemu obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wszystkich dokumentów zwi"zanych z prowadzeniem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a w szczególno#ci dotychczasowych oraz aktualnych dokumentów ewidencji odpadów, zbiorczych zestawie% danych o rodzajach i ilo#ci odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urz"dzeniach s!u$"cych do odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów, gromadzone dane o wynikach monitoringu, sprawozdania o wynikach monitoringu, zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zarz"dzenia pokontrolne, podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 46. Kto bez wymaganej zgody marsza!ka województwa albo wbrew jej warunkom zamyka obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#(, podlega karze aresztu albo grzywny.

Rozdzia! 10 Zmiany w przepisach obowi"zuj"cych

Art. 47. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony )rodowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587 i Nr 124, poz. 859) w art. 2 w ust. 1 po pkt 15c dodaje si& pkt 15d w brzmieniu: „15d) wykonywanie zada% okre#lonych w ustawie z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr ..... poz. ....),”.

44

Art. 48. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z pó'n. zm.3)) w art. 19 w ust. 2 w pkt 33 kropk& zast&puje si& przecinkiem i dodaje si& pkt 34 w brzmieniu:

„34) z zakresu ustawy z dnia ................. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr ....., poz. .... ): a) projekt zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego, b) wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, c) zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, d) informacje o zdarzeniach, o których mowa w art. 28 ust. 1 i w art. 31 ust. 4 ustawy o odpadach wydobywczych, e) spis zamkni&tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokalizowanych na terenie kraju.”.

Art. 49. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w #rodowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493) w art. 3 w ust. 1 w pkt 6 kropk& zast&puje si& #rednikiem i dodaje si& pkt 7 w brzmieniu: „7) z zakresu ustawy z dnia .............. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr ....., poz. .....) – gospodarowanie odpadami wydobywczymi na podstawie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.”.

45

Rozdzia! 11 Przepisy przej#ciowe i ko%cowe

Art. 50. 1. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, który dzia!a! w dniu 30 kwietnia 2008 r., jest obowi"zany dostosowa( swoj" dzia!alno#( do przepisów ustawy do dnia 1 maja 2012 r. 2. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany do zatrudnienia osoby zarz"dzaj"cej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych posiadaj"cej #wiadectwo stwierdzaj"ce kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 22 ust. 1, do dnia 1 maja 2012 r. 3. Dotychczas uzyskane #wiadectwa stwierdzaj"ce kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami dla kierownika sk!adowiska odpadów, wydane na podstawie art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zachowuj" wa$no#(. 4. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o którym mowa w ust. 1, jest obowi"zany dostosowa( swoj" dzia!alno#( do art. 32 ust. 1 do dnia 1 maja 2014 r.

Art. 51. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, który dzia!a! w dniu 30 kwietnia 2008 r., jest obowi"zany wykaza( w ocenie ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, $e st&$enie cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie w miejscu zrzutu odpadów przeróbczych do stawu osadowego nie przekracza: 1) 50 ppm – od dnia 1 maja 2008 r.; 2) 25 ppm – od dnia 1 maja 2013 r.; 3) 10 ppm – od dnia 1 maja 2018 r.

46

Art. 52. 1. Do sk!adowisk odpadów, które przyjmowa!y do sk!adowania odpady wydobywcze, zamkni&tych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach przed dniem 1 maja 2008 r., nie stosuje si& art. 50 i art. 51. 2. Do procesu zamykania funkcjonuj"cych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych stosuje si& odpowiednio art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Art. 53. 1. Z dniem 1 maja 2008 r. sk!adowisko odpadów przyjmuj"ce wy!"cznie do sk!adowania odpady wydobywcze staje si& obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w rozumieniu niniejszej ustawy. 2. Funkcjonuj"cy lub zamkni&ty obiekt, na którym przed dniem 1 maja 2008 r. by!y sk!adowane wy!"cznie odpady wydobywcze, staje si& obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 54. 1. Dotychczas wydane pozwolenia na wytwarzanie odpadów i zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami dla istniej"cych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zachowuj" wa$no#( na czas, na jaki zosta!y wydane, jednak nie d!u$ej ni$ do dnia 1 maja 2012 r.; do tego terminu posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany do z!o$enia wniosku o zmian& wydanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 2. Dotychczas wydane pozwolenia zintegrowane dla istniej"cych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zachowuj" wa$no#( na czas, na jaki zosta!y wydane. 3. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A posiadaj"cy pozwolenie zintegrowane jest obowi"zany do dnia 1 maja 2012 r. uzyska( zmian& pozwolenia zintegrowanego w zakresie:

47

1) klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) jako za!"cznik – decyzji zatwierdzaj"cej program gospodarowania odpadami wydobywczymi; 3) udokumentowania gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, zgodnie z art. 32; 4) jako za!"cznik – decyzji o #rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddzia!ywaniu przedsi&wzi&cia na #rodowisko, je$eli jest wymagany. 4. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A posiadaj"cy pozwolenie zintegrowane jest obowi"zany uzyska( zmian& pozwolenia zintegrowanego do dnia 1 maja 2012 r. tak$e w zakresie informacji niezb&dnych do sporz"dzenia przez w!a#ciwego komendanta wojewódzkiego Pa%stwowej Stra$y Po$arnej zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego, o którym mowa w art. 37. 5. Marsza!ek województwa informacje, o których mowa w ust. 4, przekazuje niezw!ocznie w!a#ciwemu komendantowi wojewódzkiemu Pa%stwowej Stra$y Po$arnej.

Art. 55. 1. Zarz"dzaj"cy sk!adowiskiem odpadów przyjmuj"cym odpady wydobywcze do sk!adowania, który: 1) zaprzesta! przyjmowania odpadów wydobywczych

przed dniem 1 maja 2006 r., 2) wyst"pi! z wnioskiem o zgod& na zamkni&cie sk!adowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach przed dniem 1 maja 2008 r., 3) uzyska! decyzj& na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska, usta-

48

wy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z pó'n. zm. 7)) po dniu 31 grudnia 2009 r., 4) ma wyznaczony termin zamkni&cia sk!adowiska odpadów do dnia 31 grudnia 2010 r., 5) zosta! uwzgl&dniony w harmonogramie zamykania sk!adowisk odpadów zgodnie z rz"dowymi programami restrukturyzacji przemys!u wydobywczego – nie stosuje przepisów art. 9-20, art. 27 ust. 2, art. 30, art. 31 ust. 1-3 i 7, art. 32, art. 35, art. 36 ust. 2-6 i art. 37. 2. Zarz"dzaj"cy sk!adowiskiem odpadów przyjmuj"cym do sk!adowania odpady wydobywcze, o którym mowa w ust. 1, przed!o$y marsza!kowi województwa pisemne o#wiadczenie o stanie faktycznym sk!adowiska odpadów wynikaj"cym z przes!anek, o których mowa w ust. 1, którym zarz"dza, do dnia 31 maja 2008 r. 3. Marsza!ek województwa, na podstawie o#wiadcze%, o których mowa w ust. 2, sporz"dza list& sk!adowisk odpadów, wraz z podaniem przes!anek, o których mowa w ust. 1; lista zostanie przekazana ministrowi w!a#ciwemu do spraw #rodowiska do dnia 30 czerwca 2008 r.

Art. 56. 1. Spis, o którym mowa w art. 43 ust. 1, jest przekazywany do G!ównego Inspektora Ochrony )rodowiska po raz pierwszy do dnia 31 stycznia 2012 r. 2. Spis, o którym mowa w art. 43 ust. 3, publikuje si& po raz pierwszy w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej organu, do dnia 1 maja 2012 r.

49

Art. 57. Ustawa wchodzi w $ycie z dniem 1 maja 2008 r.

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro$enia dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"cej dyrektyw& 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15). Niniejsz" ustaw" zmienia si& ustawy: ustaw& z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony )rodowiska, ustaw& z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska oraz ustaw& z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w #rodowisku i ich naprawie. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1237 i Nr 181, poz. 1286. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493 i Nr 80, poz. 541. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286. Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286. Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360, Nr 133, poz. 935, Nr 171, poz. 1225 i Nr 225, poz. 1635.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

18/01/BS

50

Za!"czniki do ustawy z dnia Za!"cznik nr 1

System zarz"dzania bezpiecze%stwem W celu wprowadzenia systemu zarz"dzania bezpiecze%stwem wdra$aj"cego polityk& zapobiegania powa$nym wypadkom nale$y wzi"( pod uwag& nast&puj"ce elementy: 1) polityk& zapobiegania powa$nym wypadkom powinna obejmowa( ogólne cele oraz zasady dzia!ania posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A w odniesieniu do kontroli ryzyka wyst"pienia powa$nych wypadków; system zarz"dzania bezpiecze%stwem powinien obejmowa( cz&#( ogólnego systemu zarz"dzania, który zawiera struktur& organizacyjn", zakres odpowiedzialno#ci, praktyki, procedury, procesy i zasoby konieczne do okre#lenia i wprowadzenia w $ycie polityki zapobiegania powa$nym wypadkom; system zarz"dzania bezpiecze%stwem uwzgl&dnia nast&puj"ce zagadnienia: a) rola i obowi"zki personelu zarz"dzaj"cego powa$nym ryzykiem na wszystkich poziomach organizacji; okre#lenie potrzeb szkoleniowych takiego personelu oraz zapewnienie takich szkole%, oraz zaanga$owanie pracowników, a w szczególnych przypadkach podwykonawców, b) przyj&cie i wprowadzenie w $ycie procedur systematycznego okre#lenia powa$nego ryzyka wynikaj"cego z prawid!owego i nieprawid!owego dzia!ania oraz ocena prawdopodobie%stwa ich wyst"pienia, c) przyj&cie i wprowadzenie w $ycie procedur i instrukcji bezpiecznego funkcjonowania, z uwzgl&dnieniem utrzymania zak!adu, procesów w nim zachodz"cych, sprz&tu oraz tymczasowych przerw w jego funkcjonowaniu, d) przyj&cie i wprowadzanie w $ycie procedur dotycz"cych planowanych zmian lub tworzenia nowych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, e) przyj&cie i wprowadzenie w $ycie procedur dotycz"cych identyfikacji przewidywalnych sytuacji awaryjnych w drodze systematycznej analizy oraz przygotowanie, testowanie i przegl"d planów awaryjnych maj"cych na celu szybk" reakcj& na takie sytuacje, f) przyj&cie i wprowadzenie w $ycie procedur w celu zapewnienia sta!ej oceny zgodno#ci systemu zarz"dzania bezpiecze%stwem z polityk" zapobiegania powa$nym wypadkom opracowanej przez posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A; procedury te powinny obejmowa( przyj&ty przez posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A system zg!aszania powa$nych wypadków lub sytuacji niebezpiecznych, szczególnie tych zwi"zanych z przypadkami braku dzia!ania #rodków ochronnych oraz ich badaniem i #rodkami podj&tymi w oparciu o wcze#niej wyci"gni&te wnioski,

2)

3)

g)

przyj&cie i wprowadzenie w $ycie procedur systematycznej, okresowej oceny polityki zapobiegania powa$nym wypadkom oraz przydatno#ci do okre#lonego celu systemu zarz"dzania bezpiecze%stwem; przegl"d dokumentów dotycz"cych dzia!ania wspomnianej polityki i systemu zarz"dzania bezpiecze%stwem oraz ich uaktualnianie przez kierownictwo wy$szego szczebla.

19/01/BS

2

Za!"cznik nr 2 Informacja przekazywana zainteresowanej spo!eczno#ci Informacje opracowywane przez w!a#ciwego komendanta wojewódzkiego Pa%stwowej Stra$y Po$arnej, które maj" by( przekazane zainteresowanej spo!eczno#ci, obejmuj": 1) imi& i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw& i adres siedziby posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) oznaczenie osoby dostarczaj"cej informacje, wed!ug zajmowanego stanowiska; 3) znak i dat& wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 4) proste i jasne obja#nienie dzia!a% podejmowanych w miejscu prowadzenia dzia!alno#ci; 5) przedstawion" j&zykiem niespecjalistycznym ogóln" klasyfikacj& niebezpiecze%stwa substancji i preparatów wyst&puj"cych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, jak równie$ odpadów wydobywczych, które mog!yby spowodowa( powa$ny wypadek, ze wskazaniem ich g!ównych niebezpiecznych w!a#ciwo#ci; 6) ogólne informacje dotycz"ce charakteru ryzyka wyst"pienia powa$nych wypadków, z uwzgl&dnieniem ich potencjalnych skutków dla zainteresowanej spo!eczno#ci i #rodowiska; 7) informacje dotycz"ce ostrzegania zainteresowanej spo!eczno#ci oraz informowania jej w razie powa$nego wypadku; 8) informacje dotycz"ce dzia!a%, które zainteresowana spo!eczno#( powinna podj"(, oraz sposobu, w jaki nale$y si& zachowa( w razie powa$nego wypadku; 9) potwierdzenie konieczno#ci dokonania odpowiednich ustale% przez posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w miejscu prowadzenia dzia!alno#ci, a szczególnie wspó!pracy ze s!u$bami ratowniczymi w celu reagowania na powa$ne wypadki oraz zmniejszenia ich skutków; 10) odniesienia do zewn&trznych planów operacyjno-ratowniczych, sporz"dzonych w celu reagowania na wszelkie skutki powa$nego wypadku poza miejscem prowadzenia dzia!alno#ci; odniesienia te powinny zawiera( wskazanie, by stosowa( si& do wszelkich instrukcji lub wymaga% s!u$b ratowniczych podczas wypadku; 11) szczegó!y dotycz"ce tego, gdzie mo$na uzyska( dodatkowe informacje, z zastrze$eniem wymogów dotycz"cych zachowania poufno#ci informacji ustanowionych w przepisach odr&bnych.

19a/01/BS

UZASADNIENIE

Celem projektu ustawy jest transpozycja dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca dyrektyw& 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15), zwana dalej „dyrektyw"”. Materia regulowana przedmiotow" dyrektyw" jest powi"zana zarówno

z regulacjami dotycz"cymi gospodarki odpadami, jak i przemys!u wydobywczego. Obecnie obowi"zuj"cy porz"dek prawny reguluje oba te obszary i w!a#ciwe wprowadzenie zmian na pograniczu tych dwóch obszarów okaza!o si& mo$liwe jedynie przez przygotowanie projektu nowej ustawy. Jakkolwiek projekt ustawy, jak i sama dyrektywa, wprowadza definicj& odpadów wydobywczych, o tyle wydaje si& wskazane, aby odnie#( si& bezpo#rednio do katalogu odpadów. Korzystaj"c z rozporz"dzenia Ministra )rodowiska z dnia 27 wrze#nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) nale$y za!o$y(, $e odpady wydobywcze to odpady sklasyfikowane w grupie 01 – odpady powstaj"ce przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin, w podgrupach: – 01 01 – odpady z wydobywania kopalin, – 01 03 – odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali, – 01 04 – odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych ni$ rudy metali. Dotychczas masy ziemne i skalne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1a ustawy o odpadach by!y wy!"czone spod jurysdykcji ustawy o odpadach. W pkt 4 preambu!y dyrektywy jest mowa o obowi"zku ustalenia wymaga% dla odpadów przeróbczych, ska!y p!onnej, nak!adu oraz warstwy uprawnej gleby, „pod warunkiem $e stanowi" one odpady zgodnie z dyrektyw" Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów.”. Przytoczony zapis preambu!y, o ile nie jest przepisem prawa, lecz raczej jego interpretacj", wskazuje, i$ je#li ska!a p!onna czy nak!ad nie spe!niaj" definicji odpadu (art. 3 ust. 1 ustawy

o odpadach) to nie s" odpadami wydobywczymi, a tym samym nie stosuje si& do nich przepisów projektu niniejszej ustawy, ani te$ przepisów ustawy o odpadach. Przy wype!nianiu odpadami wydobywczymi wyrobisk górniczych w celach rekultywacyjnych i technologicznych powinny by( brane pod uwag& wymogi dyrektywy zgodnie z jej art. 10. Wynika z tego, $e odpowiednie warunki powinny by( uwzgl&dniane przy zezwoleniach na prowadzenie dzia!alno#ci w zakresie odzysku odpadów wydobywczych oraz w planie ruchu zak!adu górniczego. Odnosz"c si& do poszczególnych przepisów ustawy: Art. 1. Art. 1 projektu ustawy okre#la zakres przedmiotowy i podmiotowy projektu ustawy. Projekt ustawy okre#la zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz niezanieczyszczon" gleb" pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego i zasady prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz procedury zwi"zane z uzyskiwaniem zezwole% i pozwole% zwi"zane z gospodark" odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego, a tak$e z zapobieganiem powa$nym wypadkom w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A, maj"c na celu zapobieganie powstawaniu odpadów wydobywczych oraz ograniczanie ich niekorzystnego wp!ywu na #rodowisko oraz $ycie i zdrowie ludzi. Swym zakresem projekt ustawy obejmuje wszystkie odpady pochodz"ce z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze z!ó$. Projekt ustawy jest skierowany do wszelkich podmiotów i przedsi&biorstw, które prowadz" dzia!alno#( polegaj"c" na odkrywkowym, podziemnym i otworowym wydobywaniu kopalin ze z!ó$, w celach gospodarczych, w tym na ich przeróbce. Wszystkie u$yte w projekcie ustawy terminy, zgodnie z § 148 zasad techniki prawodawczej, zwanymi dalej „ZTP”, je$eli z projektu ustawy nie wynika nic innego, powinny by( rozumiane tak jak zosta!y one zdefiniowane w podstawowym akcie z dziedziny ochrony #rodowiska, jakim jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z pó'n. zm.). Tak wi&c, na przyk!ad termin #rodowisko u$yty w art. 1 ust. 1 projektu ustawy powinien by( rozumiany tak, jak go si& rozumie zgodnie z art. 3 2

pkt 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony #rodowiska, a wi&c jako ogó! elementów przyrodniczych, w tym tak$e przekszta!conych w wyniku dzia!alno#ci cz!owieka, a w szczególno#ci powierzchni& ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozosta!e elementy ró$norodno#ci biologicznej, a tak$e wzajemne oddzia!ywania pomi&dzy tymi elementami. To samo nale$y odnie#( do takich w szczególno#ci terminów, jak: powietrze (art. 3 pkt 26 ustawy – Prawo ochrony #rodowiska) czy gleba (art. 3 pkt 25 ustawy – Prawo ochrony #rodowiska). W art. 1 ust. 2 projektu ustawy przyj&to za!o$enie, zgodnie z dyrektyw" 2006/21/WE, $e przepisy ustawy maj" zastosowanie wy!"cznie do gospodarowania odpadami wydobywczymi na powierzchni ziemi, a wi&c sk!adowanie odpadów zarówno odpadów wydobywczych, jak i innych, w górotworze podlega przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Ma to tak$e zastosowanie do wt!aczania wód do górotworu (w obr&bie zak!adu górniczego – na podstawie planu ruchu zak!adu górniczego, poza obszarem zak!adu górniczego – na podstawie koncesji na sk!adowanie odpadów w górotworze). W art. 1 ust. 3 przyj&to za!o$enie, $e w sprawach dotycz"cych post&powania z odpadami wydobywczymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje si& przepisy o odpadach. Oznacza to, $e do post&powania z odpadami wydobywczymi b&d" mia!y zastosowanie takie zasady, jak: zasada blisko#ci, zasada odpowiedzialno#ci wytwórcy za wytworzone odpady, hierarchia post&powania z odpadami, zasady odzysku i recyklingu, chyba $e inaczej uregulowano w projekcie ustawy. Do odpadów wydobywczych nie b&d" mia!y zastosowania przepisy o sk!adowaniu odpadów (art. 2 ust. 4 dyrektywy). W art. 1 ust. 4 przyj&to za!o$enie, $e do odpadów wydobywczych b&d"cych jednocze#nie odpadami promieniotwórczymi maj" zastosowanie przepisy ustawy – Prawo atomowe. Art. 2. Art. 2 projektu ustawy okre#la w jakich wypadkach, mimo $e mamy do czynienia z odpadami, nie stosuje si& przepisów projektu ustawy. Projektu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 1) nie stosuje si& do tych strumieni odpadów, które chocia$ powsta!y w trakcie wydobycia lub przeróbki kopalin ze z!ó$, to nie 3

s" bezpo#rednio zwi"zane z procesami wydobycia lub przeróbki, np. odpady spo$ywcze, oleje odpadowe, pojazdy wycofane z eksploatacji, zu$yte baterie i akumulatory. Gospodarowanie tymi odpadami b&dzie nadal podlega!o przepisom ustawy o odpadach lub odr&bnych ustaw. Projekt ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 2) nie b&dzie mia! zastosowania do odpadów pochodz"cych z poszukiwania, wydobywania i przeróbki kopalin ze z!ó$ z obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z pó'n. zm.), które zawiera przepisy dotycz"ce dna morskiego (art. 2 ust. 3) oraz obszaru morza (art. 5 ust. 1-3). Projekt ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 3) nie b&dzie mia! zastosowania do wt!aczania wód do górotworu (definicj& zawiera art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze; zagadnienie jest szczegó!owo uregulowane w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze). Ust. 2 i 3 wskazuje, które przepisy projektu ustawy nie maj" zastosowania do odpadów wydobywczych oboj&tnych i niezanieczyszczonej gleby pochodz"cych z poszukiwania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze z!ó$ oraz do odpadów pochodz"cych z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu oraz do odpadów wydobywczych innych ni$ niebezpieczne i oboj&tne, ale jedynie w przypadku, gdy nie s" sk!adowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A. Zakres tych wy!"cze% w projekcie ustawy jest bardzo szeroki w przypadku odpadów wydobywczych oboj&tnych i niezanieczyszczonej gleby i obejmuje obowi"zki zwi"zane z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, posiadaniem gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu i obni$aniem st&$enia cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie w stawie osadowym oraz zwalnia ze stosowania niektórych zasad dotycz"cych prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Zakres wy!"cze% dla odpadów wydobywczych innych ni$ niebezpieczne i oboj&tne jest w&$szy ni$ dopuszczony w przepisie dyrektywy (art. 2 ust. 3 akapit trzeci). Nie wprowadzono w projekcie ustawy wy!"czenia z obowi"zku posiadania gwarancji finansowej oraz prowadzenia monitoringu po zamkni&ciu 4

obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Jednak$e w ust. 4 minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska ma mo$liwo#( wskazania szczegó!owych kryteriów wyznaczania odpadów wydobywczych innych ni$ niebezpieczne i oboj&tne, w przypadku sk!adowania których w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie maj" zastosowania przepisy art. 27 ust. 2 oraz art. 32 projektu ustawy. Takie zaw&$enie zosta!o podyktowane obawami, i$ zbyt daleko id"ce wy!"czenia mog" spowodowa( w przysz!o#ci, w sposób nieuzasadniony, ponoszenie kosztów dzia!alno#ci spó!ek wydobywczych przez w!adze samorz"dowe i spo!eczno#ci lokalne w zakresie monitoringu obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz ich prawid!owego zamkni&cia i rekultywacji obiektu oraz terenu, na który ten obiekt mia! wp!yw. Art. 3. W ust. 1 zosta!y zdefiniowane poj&cia, którymi pos!uguje si& projekt ustawy. Cze#( poj&( zawartych w dyrektywie nie zosta!a transponowana do projektu ustawy, w zwi"zku z faktem, i$ s" definiowane w obowi"zuj"cych aktach prawnych: – takie terminy jak: „odpady”, „odpady niebezpieczne”, „odpady oboj&tne”, „posiadacz odpadów” (art. 3 pkt 1, 2, 3 i 25 dyrektywy) zosta!y zdefiniowane w art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, – takie terminy jak: „substancja niebezpieczna”, „najlepsze dost&pne techniki”, „istotna zmiana” (art. 3 pkt 17, 18 i 29 dyrektywy) zosta!y zdefiniowane w art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska, – takie terminy jak: „odciek” i „odbiornik wodny” (art. 3 pkt 14 i 19 dyrektywy) zosta!y zdefiniowane w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pó'n. zm.); ponadto termin „odbiornik wodny” nie pojawia si& w przepisach projektu ustawy i je#li zostanie u$yty w aktach wykonawczych, to zostanie zastosowane odwo!anie do stosownych przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne; termin „wody odciekowe” jest zgodny z terminologi" wyst&puj"c" w obowi"zuj"cych aktach prawnych i nie wymaga definiowania (akty wykonawcze do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).

5

Poj&cie „morskie” (art. 3 pkt 7 dyrektywy) nie zosta!o zdefiniowane w projekcie ustawy, poniewa$ w miejscu koniecznego u$ycia tego poj&cia odwo!ano si& do obszarów morskich RP (art. 2 ust. 1 pkt 2 projektu ustawy). Poj&cie „poszukiwanie” (art. 3 pkt 21 dyrektywy) jest to$same znaczeniowo z poj&ciem „poszukiwanie” zdefiniowanym w art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Poj&cie „spo!ecze%stwa” (art. 3 pkt 22 dyrektywy) jest poj&ciem ogólnie zrozumia!ym, stosowanym w wielu aktach prawnych, bez jego definicji, a wi&c zgodnie z ZTP nie wymaga zdefiniowania. Poj&cie „operatora” (art. 3 pkt 24 dyrektywy) nie zosta!o zdefiniowane w projekcie ustawy, poniewa$ w polskim systemie prawnym funkcjonuje poj&cie „posiadacza odpadów”. Definicja „posiadacza odpadów” jest zawarta w art. 3 ust. 3 pkt 13 ustawy o odpadach i zgodnie z jej brzmieniem posiadaczem odpadów jest ka$dy, kto faktycznie w!ada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wy!"czeniem prowadz"cego dzia!alno#( w zakresie transportu odpadów. Ponadto domniemywa si&, $e w!adaj"cy powierzchni" ziemi jest posiadaczem odpadów znajduj"cych si& na nieruchomo#ci. Z definicji „operatora” zawartej w dyrektywie wynika, $e jest to osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za gospodarowanie odpadami wydobywczymi zgodnie z prawem krajowym pa%stwa cz!onkowskiego, w którym gospodarowanie ma miejsce. W polskim systemie prawnym w zakresie gospodarki odpadami osob" fizyczn" lub prawn" odpowiedzialn" za gospodarowanie odpadami jest posiadacz odpadów. Zatem posiadacz odpadów wydobywczych jest odpowiednikiem operatora, który jest osob" fizyczn" lub prawn" odpowiedzialn" za gospodarowanie odpadami, tak$e podczas ich magazynowania, a tak$e w czasie prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz po jego zamkni&ciu. W projekcie ustawy u$ywane s" wi&c poj&cia: „wytwórcy odpadów wydobywczych”, „posiadacza odpadów wydobywczych” oraz „posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych”. „Osoba kompetentna” (art. 3 pkt 26 dyrektywy) nie zosta!a zdefiniowana, ale wskazana w przepisach szczegó!owych dotycz"cych zarz"dzania obiektem 6

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Zak!ada si&, $e osoba ta b&dzie musia!a wykaza( si& odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi i wprowadzono ca!" procedur& ich uzyskiwania. Poj&cie „organu w!a#ciwego” (art. 3 pkt 27 dyrektywy) nie wymaga zdefiniowania, gdy$ zostanie on ka$dorazowo wskazany w przepisach szczegó!owych. Poj&cie „miejsca prowadzenia dzia!alno#ci” (art. 3 pkt 28 dyrektywy) jest poj&ciem ogólnie zrozumia!ym, stosowanym w wielu aktach prawnych, bez jego definicji, a wi&c zgodnie z ZTP nie wymaga zdefiniowania. W pkt 1-14 zdefiniowano poj&cia na potrzeby projektu ustawy. Pkt 1 – wprowadzono poj&cie cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie zgodnie z propozycj" dyrektywy. Pkt 2, 12 i 13 – u$ywane w definicjach „ha!dy”, „stawu osadowego” i „tamy” poj&cie „obiektu in$ynieryjnego” lub „konstrukcji in$ynieryjnej” (art. 3 pkt 5, 6, 7 dyrektywy) zosta!o zast"pione poj&ciem „obiektu” (art. 3 ust. 1 pkt 2, 12, 13 projektu ustawy). Pkt 3 – nie zdefiniowano poj&cia „surowiec mineralny” wprowadzaj"c zamiast niego poj&cie „kopaliny” w nowym znaczeniu, odmiennym od znaczenia zdefiniowanego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 5 ust. 2 i 4 – definicja kopaliny, art. 5 ust. 4 – wy!"czenie wód z kopalin, art. 6 ust. 1 – definicja z!o$a kopaliny). Poj&cie „kopaliny” na potrzeby przedmiotowego projektu ustawy wy!"cza z kopalin solanki, wody lecznicze i termalne, dzi&ki czemu nie ma konieczno#ci powtarzania tego wy!"czenia w poszczególnych przepisach projektu ustawy. Pkt 4 – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska i wydane na jej podstawie rozporz"dzenie Ministra )rodowiska z dnia 9 wrze#nia 2002 r. w sprawie standardów jako#ci gleby oraz standardów jako#ci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) wprowadza kryteria jako#ci gleby i ziemi. Niespe!nienie tych kryteriów oznacza uznanie gleby za zanieczyszczon". Dlatego te$, w definicji niezanieczyszczonej gleby przywo!ano przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska (art. 3 ust. 1 pkt 4 projektu ustawy).

7

Pkt 5 – definicja obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (art. 3 pkt 15 dyrektywy) zosta!a transponowana w formie krótkiej definicji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (art. 3 ust. 1 pkt 5 projektu ustawy) oraz przepisów art. 7 projektu ustawy. W definicji nie u$yto poj&cia „magazynowanie”, które odnosi si& bezpo#rednio do okresów podanych w art. 7, tak wi&c jest dopuszczalne magazynowanie wskazanych odpadów wydobywczych w okre#lonych okresach, natomiast po up!ywie dozwolonych okresów magazynowania odpady wydobywcze powinny zosta( poddane odzyskowi lub sk!adowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Pkt 6 – wprowadzono poj&cie odpadów przeróbczych zgodnie z propozycj" dyrektywy. Pkt 7 – wprowadzono poj&cie odpadów wydobywczych zgodnie z propozycj" dyrektywy. Pkt 8 – wprowadzono definicj& powa$nego wypadku, dla odró$nienia od poj&cia „powa$nej awarii” wyst&puj"cego w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska. Pkt 9 – cho( poj&cie „przemys! wydobywczy” wyst&puje tylko dwa razy w projekcie ustawy, to jednak jego zdefiniowanie jest niezwykle istotne z punktu widzenia okre#lenia kr&gu podmiotów, których b&d" dotyczy!y projektowane przepisy. Pkt 10 – wprowadzono poj&cie przeróbki zgodnie z propozycj" dyrektywy. Pkt 11 – poj&cie „rekultywacji terenu” zosta!o przeredagowane w taki sposób, aby w!a#ciwie wkomponowa( t& definicj& w polski system prawny. Dlatego wykorzystano w niej powszechnie stosowane w Polsce standardy gleby i ziemi, a tak$e uszczegó!owiono, i$ chodzi o zagospodarowanie terenu, na który mia! wp!yw obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a nie o rekultywacj& samego obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Pkt 12 – w definicji poj&cia „staw osadowy” (art. 3 pkt 12 dyrektywy) w dyrektywie u$yto sformu!owania „oczyszczania i recyklingu”. Zosta!o ono zast"pione poj&ciem „oczyszczania” (art. 3 ust. 1 pkt 12 projektu ustawy) jako poj&ciem szerszym i obejmuj"cym ró$ne procesy. Jest to podej#cie spójne tak$e

8

z niemieck" wersj" j&zykow" dyrektywy, gdzie u$yto poj&cia „oczyszczanie i klarowanie”. Nadal w"tpliwo#ci budzi poj&cie „drobnoziarniste” jako niezdefiniowane w polskim prawie. Pkt 14 – w definicji „zainteresowanej spo!eczno#ci” (art. 3 pkt 23 dyrektywy) wyst&puje termin „organizacja pozarz"dowa”. Definicja ustawowa organizacji pozarz"dowej jest zawarta w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia!alno#ci po$ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) w art. 3 ust. 2: „Organizacjami pozarz"dowymi s", nieb&d"ce jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedzia!aj"ce w celu osi"gni&cia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadaj"ce osobowo#ci prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrze$eniem ust. 4.”. Zastrze$enie ust. 4 dotyczy wy!"czenia z zakresu Dzia!u II ustawy fundacji publicznych i fundacji partii politycznych. Kodeks post&powania administracyjnego precyzyjnie okre#la kr"g stron post&powania, natomiast nie wydaje si& s!uszne dopuszczenie wszystkich organizacji pozarz"dowych jako posiadaj"cych interes uczestniczenia w takim post&powaniu. Dopuszczenie takich organizacji mo$e znacznie skomplikowa( i wyd!u$y( procedury wydawania decyzji. Dlatego te$ uszczegó!owiono przepis dotycz"cy zasad, na jakich maj" by( dopuszczone do post&powania na prawach strony organizacje pozarz"dowe. W ust. 2 projektu ustawy wprowadzono fakultatywne upowa$nienie do wydania rozporz"dzenia okre#laj"cego kryteria klasyfikacji odpadów wydobywczych do odpadów oboj&tnych, w zwi"zku z mo$liwo#ci" wydania przez Komisj& Europejsk" decyzji dotycz"cej interpretacji definicji odpadów oboj&tnych (art. 22 ust. 1 pkt f dyrektywy).

Art. 4. Zasady zawarte w art. 4 dyrektywy zosta!y przeniesione na grunt prawa polskiego w sposób zbli$ony do zasad sformu!owanych w ustawie o odpadach. W ust. 5 projektu ustawy wskazano, kiedy marsza!ek województwa mo$e odst"pi( od wymaga% przepisów ustawy (art. 2 ust. 3 akapit 2 dyrektywy).

9

Art. 5. W art. 5 ust. 1 projektu ustawy ustalono, i$ raport ocen oddzia!ywania na #rodowisko jest obligatoryjny dla wszystkich obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Ust. 2 wprowadza wy!"czenie ze stosowania procedury dotycz"cej skutków transgranicznych dla odpadów wydobywczych innych ni$ niebezpieczne i oboj&tne. Pierwszym krokiem posiadacza odpadów wydobywczych prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest uzyskanie decyzji o #rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj& przedsi&wzi&cia. Zgodnie z procedur" uzyskiwania decyzji o #rodowiskowych uwarunkowaniach posiadacz odpadów wydobywczych prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych powinien przedstawi( informacj& o planowanym przedsi&wzi&ciu (art. 49 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony #rodowiska). W punkcie 4 tej informacji wskazuje on ewentualne warianty przedsi&wzi&cia, co jest to$same z obowi"zkiem sformu!owanym w art. 7 ust. 2 pkt b dyrektywy – „proponowan" lokalizacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów, w!"cznie ze wszelkimi mo$liwymi lokalizacjami alternatywnymi”. Przepisy tytu!u I dzia!u VI rozdzia!u 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska zawieraj" procedur& w sprawie ocen oddzia!ywania przedsi&wzi&cia na #rodowisko, natomiast przepisy rozdzia!u 3 reguluj" kwestie procedury post&powania w zakresie transgranicznego oddzia!ywania instalacji na #rodowisko. Procedura oddzia!ywania na #rodowisko oraz procedura lokalizacyjna (warianty lokalizacyjne) czyli art. 7 ust. 2 pkt b i e dyrektywy zosta!y w!"czone do prawa polskiego w ramach post&powania o uzyskanie decyzji o #rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj& przedsi&wzi&cia zawarte w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska. Art. 6. W art. 6 ust. 1 projektu ustawy wskazano, i$ rozró$nia si& dwa typy obiektów unieszkodliwiania odpadów – kategorii A i pozosta!e.

10

W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa$nienie zosta!o zawarte w art. 6 ust. 2 projektu ustawy, zostan" uszczegó!owione kryteria klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt g dyrektywy i za!"cznikiem III) wydane przez Komisj& Europejsk" do dnia 1 maja 2008 r. Zgodnie z ust. 3 minister w!a#ciwy do spraw #rodowiska okre#li, w drodze fakultatywnego rozporz"dzenia, metody pobierania próbek i przeprowadzania analiz, uwzgl&dniaj"ce decyzj& Komisji Europejskiej, która ma by( wydana na podstawie art. 22 ust. 1 pkt h dyrektywy do dnia 1 maja 2008 r. Art. 7. Definicja obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (art. 2

pkt 15 dyrektywy) zosta!a zapisana jako odr&bne przepisy. Warto zauwa$y(, i$ o ile w przypadku obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A oraz obiektów przewidzianych dla odpadów niebezpiecznych teren, na którym znajduj" si& odpady wydobywcze, jest od razu traktowany jako obiekt unieszkodliwiania odpadów, o tyle przy pozosta!ych grupach odpadów mamy do czynienia z okresem magazynowania, który daje czas posiadaczowi odpadów wydobywczych na podj&cie decyzji, co do przeznaczenia danego odpadu lub czas na jego wykorzystanie. Dopiero po up!ywie wskazanych terminów odpady powinny zosta( przekazane do sk!adowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub te$ do innego procesu odzysku lub unieszkodliwiania (z wyj"tkiem sk!adowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych). Ten sam teren nie mo$e by( jednocze#nie miejscem magazynowania i obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Dla obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zosta!y wskazane konkretne wymagania, których nie ma przy magazynowaniu. Art. 8. Na posiadacza odpadów wydobywczych na!o$ono obowi"zek przeprowadzania co 5 lat przegl"du programu gospodarowania odpadami wydobywczymi. W przypadku istotnych zmian nie jest wystarczaj"ce tylko poinformowanie mar-

11

sza!ka województwa o zmianach w programie, ale nale$y przed!o$y( nowy program gospodarowania odpadami wydobywczymi. Art. 9. Art. 5 dyrektywy wprowadza „plan gospodarowania odpadami”. Jednak dla odró$nienia od planów gospodarki odpadami, o których jest mowa w przepisach ustawy o odpadach, do projektu ustawy wprowadzono poj&cie „programu gospodarowania odpadami wydobywczymi”. Dyrektywa wprowadza obowi"zek sporz"dzenia programu gospodarowania odpadami wydobywczymi. Jednak$e dla podkre#lenia celu, w jakim ten dokument jest tworzony, w projekcie ustawy u$yto wyrazu „przed!o$enie”. Program gospodarowania odpadami wydobywczymi powinien zawiera( takie elementy, aby zosta!y zrealizowane jego cele. Program gospodarowania odpadami wydobywczymi ma na celu wskazanie planowanych i przewidywanych sposobów, nawet jako kilka potencjalnych opcji, gospodarowania odpadami. Powinien uwzgl&dnia( ró$ne mo$liwo#ci – zarówno te istniej"ce, jak i potencjalne, oraz fakt, $e na jego podstawie marsza!ek województwa wyda zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Jest to dokument, który powinien ukaza( generaln" strategi& posiadacza odpadów wydobywczych w zakresie gospodarowania odpadami – od momentu zapobiegania ich wytworzeniu po bezpieczne sk!adowanie w konkretnym obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Program powinien odnie#( si& do ju$ uzgodnionej lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Lokalizacje alternatywne s" rozpatrywane na etapie uzyskania decyzji #rodowiskowej. Wynika z tego, $e program powinien opracowa( tak naprawd& zarz"dzaj"cy obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, bo tylko on jest w stanie przewidzie( np. warunki monitoringu. Nie ma na to wp!ywu wydobywaj"cy kopaliny. Istnieje taka mo$liwo#(, $e wytwórca odpadów wydobywczych i zarz"dzaj"cy obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych to ten sam podmiot. Ale w wielu przypadkach mog" wyst&powa( dwa odr&bne podmioty. Je$eli cele programu okre#laj" inne dokumenty wymagane przepisami prawa geologicznego i górniczego posiadacz odpadów wydobywczych przedstawia 12

w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi odpowiednie informacje na ten temat. Natomiast na wezwanie marsza!ka województwa przed wydaniem decyzji posiadacz odpadów wydobywczych powinien udost&pni( mu wskazane dokumenty. Art. 10. W programie gospodarowania odpadami wydobywczymi posiadacz odpadów wydobywczych proponuje kwalifikacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, opieraj"c si& na wykonanej przez siebie ocenie ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Ocena ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest do!"czona do programu, a wi&c na jej podstawie marsza!ek województwa podejmie decyzj& o ostatecznej kwalifikacji przedmiotowego obiektu. W programie gospodarowania odpadami wydobywczymi s" wskazane odpady wydobywcze, które b&d" sk!adowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Ich charakterystyka obejmuje 5 istotnych kwestii: 1) opis spodziewanych w!a#ciwo#ci fizycznych i chemicznych odpadów wydobywczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stateczno#( obiektu, jak i stabilno#( chemiczn" (co powinno zapobiec nieprzewidzianym reakcjom chemicznym zachodz"cym pomi&dzy sk!adowanymi odpadami wydobywczymi), 2) wyszczególnienie rodzaju odpadów, 3) opis substancji chemicznych wykorzystywanych podczas przeróbki kopalin, oraz ich aktywno#ci chemicznej, co mo$e mie( decyduj"ce znaczenie w kontek#cie stabilno#ci chemicznej ca!ego obiektu unieszkodliwiania odpadów oraz jego wp!ywu na #rodowisko, 4) opis metody sk!adowania, 5) system transportu odpadów wydobywczych, który ma by( zastosowany. Upowa$nienie zawarte w ust. 4 zawiera mo$liwo#( wydania rozporz"dzenia z chwil" kiedy Komisja Europejska wyda decyzj& na podstawie art. 22 ust. 1 pkt e dyrektywy (charakterystyka odpadów – za!"cznik II dyrektywy).

13

Art. 11. Ka$dy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych powinien posiada( ocen& ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o której jest mowa w za!"czniku III dyrektywy (3 elementy – obecny i planowany rozmiar, lokalizacja, wp!yw na #rodowisko). Na jej podstawie posiadacz odpadów wydobywczych prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych proponuje kwalifikacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (kategorii A lub pozosta!y). Ocena ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest elementem programu gospodarowania odpadami wydobywczymi, poniewa$ w nim posiadacz odpadów wydobywczych proponuje kwalifikacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wraz z uzasadnieniem (tym uzasadnieniem powinna by( w!a#nie ocena ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, bowiem dzi&ki niej istnieje mo$liwo#( oceny przez marsza!ka województwa propozycji klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dokonanej przez posiadacza odpadów wydobywczych). Ust. 4-6 wprowadzaj" przepis art. 13 ust. 6 dyrektywy dotycz"cy kontrolowania st&$enia cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie w stawie osadowym. O ile technologia ta nie jest obecnie w Polsce stosowana, to nie mo$na wykluczy( konieczno#ci zastosowania si& do tych przepisów w przysz!o#ci, w przypadku rozpocz&cia nowej dzia!alno#ci wydobywczej i przeróbczej. Art. 12. Ze wzgl&dów proceduralnych okre#lono szczegó!owo, co zawiera decyzja zatwierdzaj"ca program gospodarowania odpadami wydobywczymi. W procesie wydawania decyzji bior" tak$e udzia!, jako organy opiniuj"ce, w!a#ciwy dyrektor okr&gowego urz&du górniczego oraz w!a#ciwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W ust. 5 wprowadzono przes!anki odmowy wydania decyzji zatwierdzaj"cej program gospodarowania odpadami wydobywczymi. Art. 13. Art. 13 wprowadza procedur& post&powania marsza!ka województwa, gdy posiadacz odpadów wydobywczych narusza przepisy ustawy lub dzia!a niezgod-

14

nie z decyzj" zatwierdzaj"c" program gospodarowania odpadami wydobywczymi. Art. 14. Prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymaga uzyskania zezwolenia, które wydaje marsza!ek województwa na czas oznaczony, nie d!u$szy ni$ 10 lat. Aby zapobiec dublowaniu si& decyzji, posiadacz odpadów wydobywczych ubiegaj"cy si& o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest zwolniony z obowi"zku uzyskania zezwolenia na prowadzenie dzia!alno#ci w zakresie unieszkodliwiania odpadów, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Art. 15. We wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zostanie wskazana jedna – uzgodniona lokalizacja obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Do wniosku powinna zosta( równie$ do!"czona decyzja zatwierdzaj"ca program gospodarowania odpadami wydobywczymi wraz z ocen" ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, wskazuj"c" klasyfikacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Art. 7 ust. 1 dyrektywy wskazuje zakres zezwolenia, dodatkowo u#ci#laj"c, $e w zezwoleniu nale$y okre#li( kategori& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Program gospodarowania odpadami wydobywczymi jest integraln" cz&#ci" zezwolenia, poniewa$ w nim s" procedury zamkni&cia i rekultywacji, co jest podstaw" do wyst"pienia posiadacza odpadów wydobywczych prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z wnioskiem o wydanie zgody na zamkni&cie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Posiadacz odpadów wydobywczych prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych sk!ada wniosek o wydanie zezwolenia, którego elementem jest program gospodarowania odpadami wydobywczymi.

15

Art. 16. Na podstawie wniosku jest wydawane zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Zezwolenie zawiera m.in. klasyfikacj& obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych do kategorii A. Art. 17. Gdy nast"pi" istotne zmiany w strukturze lub w zasadach prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub w odniesieniu do rodzaju sk!adowanych odpadów (art. 7 ust. 4 dyrektywy) posiadacz odpadów wydobywczych prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany wyst"pi( z wnioskiem o zmian& zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Konieczno#( zmiany zezwolenia mo$e tak$e wynika( ze zmian warunków prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz zmian w najlepszych dost&pnych technikach. W tych przypadkach stosuje si& procedur& wydawania zezwolenia. Art. 18. Ze wzgl&du na fakt funkcjonowania obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z których pozyskiwane s" odpady wydobywcze na podstawie uzyskanych pozwole% na wytwarzanie odpadów, zosta!y wprowadzone przepisy reguluj"ce kwestie ich uzyskiwania (na dotychczasowych warunkach) oraz uzupe!nienia o dodatkowe elementy wymagane przez dyrektyw&. Jednocze#nie pozostawiono w ustawie o odpadach art. 54a w niezmienionym brzmieniu, poniewa$ na ha!dach i zwa!owiskach mog" znajdowa( si& odpady pochodz"ce z innych przemys!ów ni$ przemys! wydobywczy np. z hutnictwa. Art. 19. W zwi"zku z konieczno#ci" sporz"dzenia przez w!a#ciwego komendanta wojewódzkiego Pa%stwowej Stra$y Po$arnej zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego zosta! wprowadzony obowi"zek do!"czania niezb&dnych informacji do wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Marsza!ek województwa powinien te informacje przekaza( niezw!ocznie w!a#ciwemu komendantowi wojewódzkiemu Pa%stwowej Stra$y Po$arnej. Nato-

16

miast zezwolenie mo$e zosta( wydane, dopiero gdy zewn&trzny plan operacyjno-ratowniczy zostanie sporz"dzony. Art. 20. Art. 20 zawiera warunki odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Art. 21. Art. 21 wprowadza procedur& post&powania marsza!ka województwa, gdy posiadacz odpadów wydobywczych narusza przepisy ustawy lub dzia!a niezgodnie z zezwoleniem na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Art. 22. Art. 22 wprowadza procedur& uzyskiwania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi przez odwo!anie do istniej"cych przepisów w tym zakresie w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Aby obni$y( koszty zarówno po stronie przedsi&biorców, jak i marsza!ków województw utrzymano w mocy dotychczas uzyskane #wiadectwa stwierdzaj"ce kwalifikacje w zakresie gospodarki odpadami (art. 50 ust. 3 projektu ustawy). Art. 23. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych powinien zapewnia( mo$liwo#( podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz szkolenia personelu, z uwzgl&dnieniem wymaga% sanitarnych, bezpiecze%stwa i higieny pracy oraz ochrony #rodowiska. Art. 24. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany do prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w sposób zapobiegaj"cy emisji py!ów i gazów oraz pogorszeniu si& stanu gleb, wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku oddzia!ywania wód odciekowych pochodz"cych z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, tak$e po jego zamkni&ciu.

17

Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany tak$e do prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z uwzgl&dnieniem wszystkich wymogów zapewniaj"cych prawid!owe funkcjonowanie urz"dze% i wyposa$enia obiektu. Art. 25. Art. 25 wprowadza ogóln" zasad& lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, ze szczególnym uwzgl&dnieniem zobowi"za% wobec obszarów chronionych, ochrony wód, gleb, uzdrowisk oraz innych elementów #rodowiska. Art. 26. Art. 26 swym zakresem nawi"zuje do zasad ustalonych w przepisach o odpadach, dotycz"cych obowi"zku sprawdzenia zgodno#ci przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu oraz mo$liwo#ci odmowy przyj&cia danych odpadów do sk!adowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Ponadto wprowadza obowi"zek ponoszenia przez posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych op!at za korzystanie ze #rodowiska w zakresie sk!adowania odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Ta zasada nie dotyczy odpadów wydobywczych oboj&tnych, innych ni$ niebezpieczne i oboj&tne oraz niezanieczyszczonej gleby. Oznacza to, $e za sk!adowanie pozosta!ych odpadów wydobywczych ponoszone s" takie same op!aty, jak za sk!adowanie odpadów na sk!adowiskach odpadów. Art. 27. W ust. 1 wprowadzono obowi"zek prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, natomiast w ust. 2 – po jego zamkni&ciu. Jest to konieczne, aby mo$na by!o precyzyjnie wskaza( wy!"czenia dla monitoringu po zamkni&ciu wybranych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (art. 2 ust. 2 i art. 55 projektu ustawy).

18

Upowa$nienie do wydania rozporz"dzenia zawarte w art. 25 ust. 3 nawi"zuje do przes!anki art. 11 ust. 2 pkt c dyrektywy oraz odwo!ania do pkt c mówi"cego o dokumentach dotycz"cych monitoringu i kontroli. Jest równie$ konieczne ustalenie wzoru sprawozdania o wynikach monitoringu, z uwagi na fakt, $e co najmniej raz do roku posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych powinien w!a#ciwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony #rodowiska takie sprawozdanie z!o$y(, a tak$e ustali( termin jego sk!adania oraz cz&stotliwo#( jego sporz"dzania. Zrezygnowano z nazwy sprawozdania „rocznie”, poniewa$ w przypadku zamkni&cia tych obiektów cz&stotliwo#( sk!adania sprawozda% mo$e by( mniejsza ni$ raz do roku, np. raz na 2 lata. Realizacja upowa$nienia zawartego w ust. 6 ma na celu transpozycj& do prawa krajowego przepisów art. 13 dyrektywy dotycz"cego zapobiegania pogarszaniu si& stanu wody oraz zanieczyszczaniu powietrza i gleby. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany do przechowywania dokumentów dotycz"cych monitoringu i kontroli, w tym sprawozda% o wynikach monitoringu, przez okres co najmniej 5 lat (art. 11 ust. 2 pkt e akapit 2 dyrektywy). Art. 28. Je#li na terenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dojdzie do zdarzenia, które mo$e mie( wp!yw na stateczno#( i chemiczn" stabilno#( obiektu posiadacz odpadów wydobywczych prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany powiadomi( o tym w!a#ciwe organy – w!a#ciwego komendanta wojewódzkiego Pa%stwowej Stra$y Po$arnej oraz w!a#ciwego wojewódzkiego inspektora ochrony #rodowiska. Posiadacz odpadów wydobywczych prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych powinien sk!ada( sprawozdanie o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z cz&stotliwo#ci" okre#lon" w akcie wykonawczym. Je#li jednak wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska ma podstawy do podj&cia podejrze%, i$ stateczno#( czy stabilno#( chemiczna obiektu jest zagro$ona mo$e ustali(, w drodze decyzji, odr&bny harmonogram sk!adania tych sprawozda%. 19

Zdanie z art. 11 dyrektywy brzmi"ce: „Na podstawie tego sprawozdania w!a#ciwy organ mo$e zdecydowa(, $e niezb&dne jest zatwierdzenie przez niezale$nego eksperta.” nie zostanie transponowane do polskiego prawa, ze wzgl&du na brak takiej struktury w polskim porz"dku prawnym i konieczno#( budowania ca!ej procedury zwi"zanej z wyborem tych ekspertów, m.in.: ustalenie kwalifikacji ekspertów, procedury wy!aniania ekspertów, stworzenia listy ekspertów (dzia!anie korupcjogenne), powo!anie komisji weryfikuj"cej ekspertów, ustalenie sk!adu i procedury powo!ywania komisji, op!aty za egzamin, wynagrodzenia dla cz!onków komisji. Art. 29. Ustalona w projekcie ustawy procedura zamykania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest zbli$ona do procedury okre#lonej w ustawie o odpadach dotycz"cej zamykania sk!adowisk odpadów, ale zawiera tak$e elementy wymagane przez art. 12 dyrektywy. W dotychczasowym porz"dku prawnym wyst&puje decyzja – zgoda na zamkni&cie, któr" podmiot jest obowi"zany uzyska( przed rozpocz&ciem procesu zamykania. W tej decyzji jest okre#lony harmonogram zamykania, natomiast nie ma decyzji stwierdzaj"cej faktyczne zamkni&cie sk!adowiska odpadów. Dyrektywa wprowadzi!a w!a#nie zgod& na rozpocz&cie procedury zamykania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz stwierdzenie przez organ ca!kowitego zamkni&cia obiektu. Jednak$e art. 12 ust. 1 dyrektywy wskazuje, i$ pa%stwa cz!onkowskie podejm" #rodki w celu zapewnienia zgodno#ci z art. 12 ust. 2-5 dyrektywy. Zgodno#( ta b&dzie utrzymana, jednak procedura zostanie oparta na sprawdzonych ju$ zasadach zamykania sk!adowisk odpadów. Jako pierwsza b&dzie zgoda w!a#ciwego organu na zamkni&cie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Zgoda ta mo$e zosta( wydana na wniosek posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub z urz&du. Wniosek posiadacza odpadów dotycz"cy technicznego zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych b&dzie wymaga! uszczegó!owienia informacji, zawartych uprzednio w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi. 20

Wydanie zgody z urz&du zosta!o ustalone w przypadku, gdy potrzeba ta wynika z zarz"dzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony #rodowiska (art. 17 dyrektywy mówi o kontrolowaniu obiektów). Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nawet po zamkni&ciu obiektu ma obowi"zki do wype!nienia i nie jest z nich w $aden sposób zwolniony. Art. 30. Celem ujednolicenia procedur wprowadzono wytyczne dotycz"ce zawarto#ci wniosku o wydanie zgody na zamkni&cie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci oraz zakres zgody na zamkni&cie przedmiotowego obiektu wydawanej przez marsza!ka województwa. Do wniosku powinien zosta( do!"czony projekt zamkni&cia i rekultywacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz projekt rekultywacji terenu, na który mia! wp!yw obiekt. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby zostanie wydane rozporz"dzenie wskazuj"ce niezb&dne dane do projektu rekultywacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu. Art. 31. Poinformowanie marsza!ka województwa o wynikach kontroli po zako%czeniu technicznego zamkni&cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest istotne w zwi"zku z obowi"zkiem wystawienia posiadaczowi odpadów prowadz"cemu obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych pisemnego o#wiadczenia zwalniaj"cego go z obowi"zku posiadania gwarancji finansowej. Transpozycja art. 12 ust. 5 dyrektywy zostanie dokonana w przepisach rozporz"dzenia o monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Istnieje potrzeba u$ywania wyrazu „zdarzenia” zamiast „wydarzenia”, tak jak jest w art. 12 ust. 6 polskiej wersji j&zykowej dyrektywy. Po zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska ustala w zarz"dzeniu pokontrolnym cz&stotliwo#( sk!adania sprawozdania o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (ust. 1).

21

Projekt, zgodnie z przepisami dyrektywy, przewiduje mo$liwo#( przej&cia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta realizacji obowi"zków dotycz"cych utrzymania, monitoringu oraz dzia!a% po zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci, na podstawie umowy okre#laj"cej w szczególno#ci sposób pokrycia przez posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wszelkich kosztów zwi"zanych z przej&ciem tych obowi"zków. Je#li po zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci, wyst"pi zdarzenie lub zmiany technologiczne, które mog" mie( wp!yw na stateczno#( obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci lub te$ ujawni" si& wszelkie istotne niekorzystne skutki dla #rodowiska ujawnione w wyniku monitoringu, konieczne jest zawiadomienie o tym fakcie w!a#ciwego komendanta wojewódzkiego Pa%stwowej Stra$y Po$arnej oraz w!a#ciwego wojewódzkiego inspektora ochrony #rodowiska. W przepisie wskazano, i$ powinno to nast"pi( niezw!ocznie oraz w formie pisemnej, a tak$e w innej formie je$eli zaistnieje taka konieczno#(, np. telefonicznie, faksem, e-mailem. Art. 32. Zgodnie z art. 14 dyrektywy przez rozpocz&ciem sk!adowania odpadów w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych przedstawia marsza!kowi województwa gwarancj& finansow", np. w formie depozytu pieni&$nego, w tym sponsorowanych przez przemys! wzajemnych funduszy gwarancyjnych. Dyrektywa okre#la jedynie po#rednio moment jej przedstawienia. Udokumentowana gwarancja finansowa jest niezb&dna na etapie uzyskania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, nie jest natomiast niezb&dna na etapie uzyskania decyzji o #rodowiskowych uwarunkowaniach. Pa%stwa cz!onkowskie posiadaj" pewien zakres swobody w zakresie ustalenia procedur udokumentowania gwarancji finansowej, jej formy oraz jej ekwiwalentu, np. w formie sponsorowanych przez przemys! wzajemnych funduszy gwarancyjnych. Jednak$e Komisja Europejska na podstawie art. 22 ust. 1 pkt c dy-

22

rektywy przygotuje techniczne wskazówki w celu ustanowienia gwarancji finansowej. Dlatego te$ w ust. 6 przewidziano mo$liwo#( wydania stosownego aktu wykonawczego. Najwa$niejszym aspektem gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu jest dost&pno#( w ka$dym czasie #rodków finansowych na rekultywacj& terenu, na który mia! wp!yw obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Przy obliczaniu gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu nale$y wzi"( pod uwag& prawdopodobny wp!yw obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na #rodowisko, jego kategori&, w!a#ciwo#ci sk!adowanych na nim odpadów, kierunek rekultywacji. Prace rekultywacyjne powinny wykona( podmioty o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie prawa budowlanego i ochrony #rodowiska. Wysoko#( gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu powinna by( okresowo weryfikowana i dostosowywana do zakresu niezb&dnych prac rekultywacyjnych. Szczegó!owe procedury jej weryfikacji, a tak$e forma, sposób obliczania i udokumentowania powinny zosta( okre#lone w akcie wykonawczym do ustawy, który zosta! ustalony jako fakultatywny, ze wzgl&du na wskazanie uwzgl&dnienia w nim wytycznych opracowanych przez Komisj& Europejsk" do dnia 1 maja 2008 r. (art. 22 ust. 1 pkt c dyrektywy). W przypadkach, gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta przejmie od posiadacza odpadów wydobywczych prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych obowi"zki dotycz"ce utrzymania, monitoringu oraz dzia!a% po zamkni&ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz&#ci, to uzyskuje prawo do dysponowania gwarancj" finansow" lub jej ekwiwalentem. Art. 33. Zmiana posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymaga przekazania przez posiadacza odpadów przekazuj"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nast&pnemu posiadaczowi odpadów prowadz"cemu obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na podstawie umowy cywilnoprawnej w szczególno#ci dotychczasowych oraz aktualnych dokumentów zwi"zanych z prowadzeniem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 23

Art. 34. Art. 34-38 maj" zastosowanie do obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A, z wy!"czeniem obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, dla których maj" zastosowanie przepisy tytu!u IV ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska. W tytule IV ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska zosta! okre#lony sposób post&powania w przypadku powa$nych awarii dla zak!adów, które spe!niaj" kryteria dyrektywy 96/82/WE, czyli znajduj" si& w nich wskazane rodzaje i ilo#ci substancji niebezpiecznych. Przepisy zawarte w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska s" o wiele bardziej rygorystyczne ni$ przewidziane dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A. Rysuj" si& trzy typy takiego obiektu: 1) obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A, do którego b&d" mia!y zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska, poniewa$ zawiera substancje wyszczególnione w dyrektywie 96/82/WE uj&te w rozporz"dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilo#ci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si& w zak!adzie decyduje o zaliczeniu go do zak!adu o zwi&kszonym ryzyku albo zak!adu o du$ym ryzyku wyst"pienia powa$nej awarii przemys!owej (Dz. U. Nr 58, poz. 535), 2) obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, do którego b&d" mia!y zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska, poniewa$ zawiera substancje wyszczególnione w dyrektywie 96/82/WE uj&te w rozporz"dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilo#ci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si& w zak!adzie decyduje o zaliczeniu go do zak!adu o zwi&kszonym ryzyku albo zak!adu o du$ym ryzyku wyst"pienia powa$nej awarii przemys!owej (Dz. U. Nr 58, poz. 535), 3) obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A, do którego b&d" mia!y zastosowanie przepisy ustawy (zawiera inne substancje ni$ wyszczególnione w dyrektywie 96/82/WE lub jest niestabilny technicznie). 24

Sformu!owanie „bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych” nie wymaga transpozycji, poniewa$ te przepisy zosta!y uwzgl&dnione w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, a niniejszy projekt ustawy ich nie narusza (przepisy dotycz"ce bezpiecze%stwa i ochrony zdrowia pracowników w kopalniach otworowych, powierzchniowych i podziemnych). Organem w!a#ciwym do sporz"dzenia zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego jest w!a#ciwy komendant wojewódzki Pa%stwowej Stra$y Po$arnej, tak jak w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska. W kwestiach nieuregulowanych w projekcie ustawy, m.in. w zakresie procedur sporz"dzania i opiniowania zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego, maj" zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska. Art. 35. Okre#lono w nim cele wewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego sporz"dzanego przez posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A oraz zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego sporz"dzanego przez w!a#ciwego komendanta wojewódzkiego Pa%stwowej Stra$y Po$arnej. Art. 36. W art. 36 wskazano zadania posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A zwi"zane ze sporz"dzeniem wewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego oraz wprowadzeniem w $ycie systemu zarz"dzania bezpiecze%stwem, m.in. zatrudnienie kierownika do spraw bezpiecze%stwa oraz wdro$enie procedury post&powania w razie wyst"pienia powa$nego wypadku. Art. 37. Przy sporz"dzaniu zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego jest konieczny udzia! spo!ecze%stwa. Procedur& tak" przewiduje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska. Informacja o sporz"dzeniu zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego jest niezb&dna marsza!kowi województwa do

25

wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Art. 38. W!a#ciwy komendant wojewódzki Pa%stwowej Stra$y Po$arnej sporz"dza informacj& o #rodkach bezpiecze%stwa oraz o dzia!aniach podejmowanych w razie wyst"pienia powa$nego wypadku. Informacja powinna zosta( zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu oraz by( aktualizowana co najmniej raz na 3 lata. Art. 39. Do dnia wej#cia w $ycie ustawy wype!nianie wyrobisk górniczych jest mo$liwe w dwóch sytuacjach: 1) wype!nianie wyrobisk górniczych masami ziemnymi i skalnymi na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1a ustawy o odpadach, która wy!"cza spod jurysdykcji ustawy o odpadach masy ziemne i skalne, pod pewnymi warunkami, 2) wype!nianie wyrobisk górniczych odpadami zgodnie z aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 13 ust. 2a pkt 1 ustawy o odpadach, w którym zosta!y tak$e wymienione odpady z grupy 01 wed!ug katalogu odpadów. Spe!nienie przez posiadacza odpadów wydobywczych wymaga% dla wyrobisk górniczych przyjmuj"cych odpady wydobywcze powinno zosta( okre#lone w planie ruchu zak!adu górniczego lub w zezwoleniu na prowadzenie dzia!alno#ci w zakresie odzysku na podstawie ustawy o odpadach. W zwi"zku z wprowadzeniem dodatkowych warunków, które powinny by( spe!nione przy wype!nianiu wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi, jest konieczne jest wprowadzenie zmian w aktach wykonawczych wydanych na podstawie upowa$nie% zawartych w art. 64 ust. 6 oraz art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Obowi"zuj"ce akty wykonawcze zachowuj" moc do czasu wydania nowelizacji tych przepisów wykonawczych.

26

Art. 40. W!a#ciwo#( miejscow" marsza!ka województwa ustala si& ze wzgl&du na miejsce prowadzenia dzia!alno#ci posiadacza odpadów wydobywczych. Ponadto ci"$y na nim obowi"zek przekazania kopii decyzji do w!a#ciwego wojewódzkiego inspektora ochrony #rodowiska, a tak$e zmiana zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z urz&du w zakresie zmiany danych osobowych posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Art. 41. Jako organ kontrolny zosta! wskazany wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska. Jest to o tyle istotne, $e wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska kontroluje wszystkie aspekty ochrony #rodowiska oraz ró$ne rodzaje dzia!alno#ci. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt d dyrektywy Komisja Europejska wyda techniczne wskazówki odnosz"ce si& do kontroli obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które b&d" pomocne przy przygotowaniu projektu aktu wykonawczego zgodnie z ust. 3 niniejszego artyku!u. W przypadku gdy obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych b&d" znajdowa!y si& na terenie zak!adów górniczych, b&d" one tak$e podlega!y kontroli Wy$szego Urz&du Górniczego, co wynika z przepisów prawa geologicznego i górniczego i nie wymaga odr&bnego uregulowania w przedmiotowym projekcie ustawy. Art. 42. Zgodnie z art. 18 ust. 2 dyrektywy pa%stwa cz!onkowskie powinny co roku (czyli raz do roku za poprzedni rok kalendarzowy) przekazywa( Komisji Europejskiej informacje dotycz"ce zdarze%, o których mowa w art. 11 ust. 3 i art. 12 ust. 6 dyrektywy. S" to wydarzenia maj"ce wp!yw na stabilno#( obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Ze wzgl&du na fakt, $e zg!oszenia zdarze% b&d" wp!ywa( do organów na poziomie województwa, dane dla ca!ego kraju powinien zebra( jeden organ – G!ówny Inspektor Ochrony )rodowiska.

27

Art. 43. Art. 20 dyrektywy wskazuje obowi"zek wykonania spisu zamkni&tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w!"cznie z opuszczonymi obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokalizowanych na terenie kraju. Spis na terenie poszczególnych województw powinni przeprowadzi( wojewódzcy inspektorzy ochrony #rodowiska, poniewa$ s" to organy najlepiej znaj"ce przesz!o#( gospodarcz" danego regionu i maj"ce najwi&ksze do#wiadczenie w kontrolowaniu przedsi&biorców. Zgodnie z przepisem dyrektywy spis powinien zosta( sporz"dzony i przekazany do Komisji Europejskiej w terminie 6 lat od daty wej#cia w $ycie dyrektywy (data wej#cia w $ycie – 1 maja 2006 r.) czyli do dnia 1 maja 2012 r. Metodologia sporz"dzania spisu zostanie ustalona w rozporz"dzeniu fakultatywnym, poniewa$ ma si& ono opiera( na wymianie informacji technicznych i naukowych z innymi pa%stwami cz!onkowskimi (art. 21 ust. 1 dyrektywy). Art. 44, 45, 46. Art. 19 dyrektywy wskazuje, $e pa%stwa cz!onkowskie ustalaj" zasady dotycz"ce sankcji za naruszenia przepisów prawa krajowego przyj&tych zgodnie z dyrektyw" i podejmuj" wszelkie niezb&dne #rodki w celu zapewnienia, $e s" one wykonywane. Przewidziane sankcje powinny by( skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj"ce. Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 i 37 ustawy o odpadach stosuj"c karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadu, a na ich podstawie sporz"dzenia i przekazania do marsza!ka województwa zbiorczego zestawienia danych, dlatego te$ w przepisach karnych odwo!anie do tych dokumentów jest mo$liwe. W przypadku art. 36 ust. 5, który odwo!uje si& do art. 264 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska, nale$y nadmieni(, i$ nie ma konieczno#ci okre#lania sankcji za niewype!nienie tego obowi"zku, poniewa$ sankcja ta zosta!a okre#lona w art. 354 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska.

28

Art. 47. Ze wzgl&du na wskazanie Inspekcji Ochrony )rodowiska jako organu kontrolnego jest konieczne wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony )rodowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 i Nr 75, poz. 493). Art. 48. Zgodnie z art. 6 ust. 5 oraz art. 8 dyrektywy zmiana w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska gwarantuje dost&p zainteresowanej spo!eczno#ci do informacji o projekcie zewn&trznego planu operacyjno-ratowniczego, wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o wydarzeniach, które mia!y miejsce w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz o spisie zamkni&tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wraz z list" opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Na mocy art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska ka$dy ma prawo do sk!adania uwag i wniosków w post&powaniu prowadzonym z udzia!em spo!ecze%stwa. Procedura zawarta w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska gwarantuje równie$, $e przy podejmowaniu przedmiotowych decyzji uwagi zainteresowanej spo!eczno#ci zostan" w nale$yty sposób rozpatrzone. Procedura ta równie$ obejmuje uzyskiwanie decyzji o #rodowiskowych uwarunkowaniach. Udost&pnienie informacji zawartych w zezwoleniu krajowym i wspólnotowym organom statystycznym jest mo$liwe na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska, która reguluje kwestie udost&pniania informacji o #rodowisku (art. 7 ust. 5 dyrektywy). Art. 49. Art. 15 dyrektywy wprowadza zmian& do za!"cznika III dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialno#ci za #rodowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrz"dzonym #rodowisku naturalnemu, która jest transponowana do pra-

29

wa krajowego przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w #rodowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493). Art. 50. Przepis zawarty w art. 24 ust. 1 dyrektywy (dwie pierwsze cz&#ci zdania) zosta! zawarty w dwóch ust&pach, wprowadzaj"c terminy dostosowawcze: – do przepisów projektu ustawy do dnia 1 maja 2012 r. (ust. 1), – do przepisów dotycz"cych gwarancji finansowych do dnia 1 maja 2014 r. (ust. 4). W ust. 2 wprowadzono okres dostosowawczy dla zarz"dzaj"cych obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na uzyskanie #wiadectwa stwierdzaj"cego odpowiednie kwalifikacje, natomiast w ust. 3 wskazano, i$ uzyskane dotychczas #wiadectwa kwalifikacji dla kierowników sk!adowisk odpadów zachowuj" wa$no#(. Art. 51. Przepis zawarty w art. 24 ust. 1 dyrektywy (trzecia cz&#( zdania) oraz fragment art. 13 ust. 6 dyrektywy (#rodkowa cz&#( zdania) zosta!y zawarte w art. 51, wprowadzaj"c terminy dostosowawcze dla poszczególnych dopuszczalnych poziomów st&$enia cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie w stawie osadowym. Art. 52. Zgodnie z art. 24 ust. 2 dyrektywy do obiektów zamkni&tych do dnia 1 maja 2008 r. nie maj" zastosowania przepisy projektu ustawy. Transpozycja art. 24 ust. 3 nie jest konieczna, poniewa$ kwestie prawid!owej gospodarki odpadami, w tym równie$ odpadami wydobywczymi, reguluj" przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Natomiast zasady prowadzenia ruchu zak!adu górniczego, tak$e w zakresie post&powania z odpadami, reguluj" przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Powy$sze przepisy b&d" obowi"zywa( w tym zakresie do czasu uchwalenia nowej ustawy o odpadach wydobywczych, czyli do dnia 1 maja 2008 r.

30

Art. 53. Od dnia 1 maja 2008 r. sk!adowiska odpadów przyjmuj"ce wy!"cznie odpady wydobywcze, a tak$e inne obiekty nieb&d"ce sk!adowiskami odpadów, b&d" traktowane jak obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Art. 54. Dotychczas nabyte prawa w zakresie gospodarki odpadami wydobywczymi, w postaci pozwole% na wytwarzanie odpadów oraz zezwole% w zakresie gospodarki odpadami zachowuj" wa$no#( na czas na jaki zosta!y wydane, jednak nie d!u$ej ni$ do dnia 1 maja 2012 r. posiadacz odpadów wydobywczych ma obowi"zek dostosowa( si& do nowych przepisów do dnia 1 maja 2012 r. Pozwolenia zintegrowane zachowuj" wa$no#( na czas, na jaki zosta!y wydane. Jednak$e zosta!y wprowadzone przepisy reguluj"ce kwestie ich uzupe!nienia o dodatkowe elementy wymagane przez dyrektyw&. Po up!ywie terminu wa$no#ci pozwolenia zintegrowanego podmiot powinien ubiega( si& o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Art. 55. Art. 24 ust. 4 dyrektywy wprowadza z!agodzenie przepisów dla obecnie istniej"cych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które s" sk!adowiskami odpadów przyjmuj"cymi odpady wydobywcze. Ze wzgl&du na fakt, $e wymagania dla sk!adowisk odpadów i wymagania dla obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych ró$ni" si& mi&dzy sob" wprowadzono, oprócz okresów dostosowawczych w art. 50 projektu ustawy, tak$e wyj"tki dla tych sk!adowisk, które w nied!ugim horyzoncie czasowym zostan" zamkni&te. Ich zamkni&cie mo$e wynika( z programów rz"dowych, np. „Restrukturyzacja górnictwa w&gla kamiennego w latach 2004-2006” i „Strategia na lata 2007-2010”. W ust. 2 i 3 ustalono procedur& przep!ywu informacji o sk!adowiskach odpadów przyjmuj"cych do sk!adowania odpady wydobywcze, do których ma zastosowanie jeden z przypadków wskazanych w ust. 1. Jest to procedura jednorazowa i o jej wynikach Polska powinna powiadomi( Komisj& Europejsk" do dnia

31

31 lipca 2008 r. (po up!ywie dwóch lat i trzech miesi&cy od daty wej#cia w $ycie dyrektywy). Art. 56. Przepis wprowadza terminy, kiedy po raz pierwszy nast"pi przekazanie spisów zamkni&tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w!"cznie z opuszczonymi obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokalizowanych na terenie kraju przez wojewódzkich inspektorów ochrony #rodowiska do G!ównego Inspektora Ochrony )rodowiska oraz kiedy po raz pierwszy spis ten zostanie udost&pniony spo!ecze%stwu. Art. 57. Art. 25 dyrektywy wskazuje, i$ do dnia 1 maja 2008 r. pa%stwa cz!onkowskie wprowadz" w $ycie przepisy dyrektywy oraz akty wykonawcze do niej. Przygotowanie aktów wykonawczych do niniejszego projektu ustawy jest uzale$nione w du$ej mierze od zalece% i wskazówek technicznych, które maj" zosta( og!oszone przez Komisj& Europejsk", w drodze decyzji, do dnia 1 maja 2008 r. Komisja w drodze decyzji powinna okre#li( przepisy niezb&dne do realizacji zada% okre#lonych w art. 22 ust. 1 dyrektywy, z uwzgl&dnieniem w pierwszej kolejno#ci pkt e, f i g: e) zako%czenia formu!owania wymaga% technicznych odnosz"cych si& do charakterystyki odpadów zawartej w za!"czniku II, f) interpretacji definicji zawartej w art. 3 pkt 3 (definicja odpadów oboj&tnych), g) zdefiniowania kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zgodnie z za!"cznikiem III. Wydanie tych decyzji umo$liwi uruchomienie procedury wydawania aktów wykonawczych. Termin wydania przedmiotowych decyzji jest niestety niepokoj"cy z punktu widzenia przeprowadzenia pe!nej transpozycji przepisów dyrektywy do prawa krajowego z pewnym wyprzedzeniem, np. rocznym, z uwagi na nowe obowi"zki nak!adane na posiadaczy odpadów wydobywczych.

32

O wprowadzeniu w $ycie przepisów ustawowych i aktów wykonawczych transponuj"cych przepisy dyrektywy pa%stwa cz!onkowskie s" obowi"zane niezw!ocznie powiadomi( Komisj& Europejsk". Za!"cznik nr 1 Za!"cznik jest spójny z art. 252 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska, a wi&c niniejsza procedura jest ju$ znana w polskim porz"dku prawnym. Za!"cznik nr 2 Zawiera zakres informacji, które powinny zosta( przekazane zainteresowanej spo!eczno#ci przez w!a#ciwego komendanta wojewódzkiego Pa%stwowej Stra$y Po$arnej. Projekt ustawy o odpadach wydobywczych jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Projekt ustawy o odpadach wydobywczych nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporz"dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pó'n. zm.). Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno#ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt ustawy by! zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa )rodowiska. W trakcie prac legislacyjnych $aden podmiot nie zg!osi! zainteresowania pracami nad projektem ustawy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno#ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).

33

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia!uje akt normatywny Projekt ustawy dotyczy: 1) przedsi&biorców górniczych eksploatuj"cych kopaliny na l"dzie metod" podziemn", odkrywkow", jak i otworow", 2) prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 3) kompetentnych organów administracji, odpowiadaj"cych za wydawanie zezwole% na prowadzenie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, przeprowadzanie kontroli tych obiektów i kontroli ich oddzia!ywania na #rodowisko. Do przedsi&biorców górniczych nale$y zaliczy( oko!o 3.850 podmiotów, które s" skonsolidowane w koncernach lub nale$" do stowarzysze% bran$owych. W 2004 r. w Polsce funkcjonowa!o 11 sk!adowisk odpadów przyjmuj"cych do sk!adowania wy!"cznie odpady wydobywcze (z grupy 01 podgrup 01 01, 01 03 i 01 04), w#ród nich dwa posiadaj" pozwolenia zintegrowane. Kompetentnymi organami s": marsza!ek województwa, komendant wojewódzki Pa%stwowej Stra$y Po$arnej, wojewódzki inspektor ochrony #rodowiska. 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Projekt ustawy zosta! przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym, stowarzysze% zrzeszaj"cych przedsi&biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych poni$ej: 1) wojewodowie, 2) marsza!kowie województw, 3) G!ówny Urz"d Statystyczny,

34

4) G!ówny Inspektor Ochrony )rodowiska, 5) wojewódzcy inspektorzy ochrony #rodowiska, 6) Komendant G!ówny Pa%stwowej Stra$y Po$arnej, 7) Zwi"zek Rzemios!a Polskiego, 8) Business Centre Club – Zwi"zek Pracodawców, 9) Forum Zwi"zków Zawodowych, 10) Narodowy Fundusz Ochrony )rodowiska i Gospodarki Wodnej, 11) NSZZ „Solidarno#(”, 12) OPZZ, 13) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, 14) Konfederacja Pracodawców Polskich, 15) Polski Klub Ekologiczny, 16) Instytut na Rzecz Ekorozwoju, 17) Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego, 18) Centrum Prawa Ekologicznego, 19) Komitet Ochrony )rodowiska – Krajowa Izba Gospodarcza, 20) Polska Izba Ekologii, 21) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, 22) Polska Izba Gospodarki Odpadami, 23) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, 24) Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego, 25) ABC Recykling S.A., 26) Wy$szy Urz"d Górniczy, 27) regionalne zarz"dy gospodarki wodnej, 28) Jastrz&bska Spó!ka W&glowa, 29) Katowicki Holding W&glowy,

35

30) Kompania W&glowa, 31) KWK Bogdanka, 32) Porozumienie Producentów W&gla Brunatnego, 33) Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw, 34) KGHM Polska Mied' S.A., 35) ZG „Trzebionka” S.A., 36) ZGH „Boles!aw” S.A., 37) Pa%stwowy Instytut Geologiczny, 38) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 39) Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa, 40) Pa%stwowa Agencja Atomistyki, 41) Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego, 42) Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych. Projekt zosta! tak$e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa )rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W ramach konsultacji spo!ecznych uwagi zg!osi!y nast&puj"ce podmioty: - wojewodowie: opolski i #l"ski, - marsza!kowie województw: !ódzkiego, #l"skiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, - wojewódzcy inspektorzy ochrony #rodowiska z: Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, *odzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina i Wroc!awia, - Konfederacja Pracodawców Polskich, - Wy$szy Urz"d Górniczy, - regionalne zarz"dy gospodarki wodnej z: Gda%ska, Krakowa, Szczecina i Warszawy, - Jastrz&bska Spó!ka W&glowa, - Katowicki Holding W&glowy, 36

- Kompania W&glowa, - Lubelski W&giel „Bogdanka” S.A., - Porozumienie Producentów W&gla Brunatnego, - Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw, - KGHM Polska Mied' S.A., - Zwi"zek Pracodawców Polska Mied', - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, - Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa. Zasadnicze uwagi i opinie zosta!y wyja#nione na spotkaniu z przedsi&biorcami w dniu 18 lipca 2007 r. Ustalono, i$ op!aty za sk!adowanie odpadów b&d" mia!y zastosowanie jedynie do odpadów wydobywczych niebezpiecznych sk!adowanych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W ten sposób zosta! zrealizowany jeden z zasadniczych postulatów przemys!u wydobywczego. Ponadto wyja#niono, i$ dotychczas uzyskane zezwolenia na prowadzenie dzia!alno#ci w zakresie odzysku odpadów z wykorzystaniem odpadów wydobywczych zachowuj" wa$no#( na czas, na jaki zosta!y wydane i nie ma konieczno#ci zamieszczania takich przepisów w projekcie ustawy. Kolejn" spraw" poruszon" w konsultacjach spo!ecznych by!o zachowanie wa$no#ci uzyskanych #wiadectw stwierdzaj"cych kwalifikacje w zakresie gospodarki odpadami. )wiadectwa te zachowuj" wa$no#(, na czas na jaki zosta!y wydane, w momencie gdy dotychczasowe sk!adowisko odpadów stanie si& od dnia 1 maja 2008 r. obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Jednocze#nie odwo!ano si& do procedury wydawania przedmiotowych #wiadectw ustalonej w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W przypadku posiadanych pozwole% zintegrowanych podj&to nast&puj"ce rozwi"zanie – zachowuj" one wa$no#( na czas, na jaki zosta!y wydane, jednocze#nie dodano obowi"zek ich zmiany w terminie (do dnia 1 maja 2012 r.) i w zakresie okre#lonym przez dyrektyw&; po utracie wa$no#ci pozwolenia zin37

tegrowanego posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowi"zany uzyska( zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W dyskusjach i w opiniach by!a równie$ poruszana kwestia kwalifikacji odpadu jako produktu. Sprawa nie zosta!a uregulowana w przedmiotowym projekcie, poniewa$ wykracza poza materi& dyrektywy. Nale$y tak$e mie( na wzgl&dzie, i$ je#li po przetworzeniu odpad spe!nia kryteria normy dla produktu, to staje si& produktem, i nie jest konieczne ustalanie przepisów w tym zakresie. Ponadto nie ma przeciwwskaza% ani zakazów do poddawania odpadów wydobywczych procesom odzysku w instalacjach czy poza nimi np. do budowy dróg, wiaduktów, torowisk. Zrezygnowano równie$ z pierwotnej propozycji obligatoryjnego co 5 lat przegl"du ekologicznego, na rzecz przegl"du programu gospodarowania odpadami wydobywczymi. Aby zapobiec dublowaniu si& dokumentów oraz decyzji administracyjnych uwzgl&dniono postulaty o zwolnienie z obowi"zku uzyskania zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów wydobywczych, je#li posiadacz odpadów wydobywczych ubiega si& o zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz o mo$liwo#( przed!o$enia organowi innej dokumentacji ni$ wymagana przepisami projektu ustawy, je#li obejmuje ona swym zakresem wymagania programu gospodarowania odpadami wydobywczymi (np. dokumentacja wymagana przepisami ustawy – Prawo geologiczne i górnicze). Zgodnie z propozycj" wprowadzono równie$ obowi"zek opiniowania decyzji zatwierdzaj"cej program gospodarowania odpadami wydobywczymi przez w!a#ciwego dyrektora okr&gowego urz&du górniczego oraz w!a#ciwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Du$e w"tpliwo#ci budzi!y przepisy zakazuj"ce lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na poszczególnych obszarach i terenach wskazanych w projekcie ustawy. Poniewa$ opinie by!y zró$nicowane i niekiedy przeciwstawne, wprowadzono przepis odnosz"cy si& do przepisów szcze-

38

gó!owych, które zakazuj" wykonywania pewnych czynno#ci na obszarach obj&tych ochron" (np. formy ochrony przyrody, ochrona uj&( wód). Podsumowuj"c, w ramach konsultacji spo!ecznych wp!yn&!o 231 uwag i opinii, z tego uwzgl&dniono 47%. Nieuwzgl&dniono tak$e 47%, natomiast pozosta!e 6% opinii wyra$a!o ogólne sformu!owania, które trudno zakwalifikowa( jako konkretne opinie lub uwagi do projektu ustawy. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zosta!y zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa )rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 3. Przedstawienie wyników analizy wp!ywu aktu normatywnego na: a) sektor finansów publicznych, w tym bud$et pa%stwa i bud$ety jednostek samorz"du terytorialnego Obowi"zek przeprowadzenia spisu zamkni&tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które mog" zagra$a( #rodowisku i zdrowiu ludzkiemu, mo$e generowa( koszty oko!o 1 mln z!. Wyznaczenie jako kompetentnego organu odpowiedzialnego za wydawanie zezwole% na prowadzenie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i ich aktualizacj& marsza!ka województwa nie spowoduje wzrostu obci"$enia urz&dów marsza!kowskich oraz nie wygeneruje dodatkowych kosztów. W ramach zmian kompetencyjnych od dnia 1 stycznia 2008 r. decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami zosta!y przesuni&te z kompetencji wojewody do kompetencji marsza!ka województwa. Projekt ustawy wpisuje si& w t& zasad& i dlatego jako organ w!a#ciwy w tym zakresie wyznacza marsza!ka województwa. Ponadto marsza!ek województwa odpowiada za gospodark& odpadami na terenie województwa, za jej planowanie i realizacj& ustalonego harmonogramu dzia!a% zmierzaj"cych do poprawy stanu gospodarki odpadami. b) rynek pracy Obowi"zek wykonania prac administracyjnych zwi"zanych z prowadzeniem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mo$e generowa( potrzeb& zatrudnienia dodatkowego pracownika przez posiadacza

39

odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (ok. 30 000 z!/rok). c) konkurencyjno#( gospodarki i przedsi&biorczo#(, w tym funkcjonowanie przedsi&biorstw Skutki regulacji wynikaj"ce z projektu ustawy dotkn" w najwi&kszym stopniu górnictwo odkrywkowe w&gla brunatnego, gdy$ ten rodzaj eksploatacji wymaga przemieszczania i sk!adowania znacznie wi&kszych ilo#ci mas ziemnych (setki tysi&cy ton w skali roku) ni$ w przypadku eksploatacji podziemnej. Realizacja przepisów projektu ustawy b&dzie poci"ga( za sob" skutki finansowe dla przedsi&biorców górniczych. Przede wszystkim przedsi&biorcy górniczy gospodaruj"cy odpadami pochodz"cymi z poszukiwania z!ó$ kopalin, ich eksploatacji oraz przeróbki b&d" musieli ponie#( koszty zwi"zane z dostosowaniem si& do takich obowi"zków, jak: – stosowanie najbezpieczniejszych dla #rodowiska metod eksploatacji kopalin i ich przeróbki, – uzyskanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (30 000 z!), – zgromadzenie gwarancji finansowej, jeszcze przed rozpocz&ciem budowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, – opracowanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi (opracowanie – 10 000 z!, przegl"d co 5 lat – 2 000 z!), – dla obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zaliczonych do kategorii A - przygotowanie: polityki zapobiegania powa$nym wypadkom, systemu zarz"dzania bezpiecze%stwem (20 000-80 000 z!) i wewn&trznego planu operacyjno – ratowniczego (10 000-40 000 z!), powo!anie kierownika odpowiedzialnego za wdra$anie w $ycie tych dokumentów (6 000 z!/rok), – budowa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zgodnie z wymogami technicznymi okre#lonymi w projekcie ustawy,

40

– zabezpieczenie tych obiektów przed negatywnym wp!ywem na #rodowisko i zdrowie ludzi, a w szczególno#ci przed wodami odciekowymi, – regularne monitorowanie obiektu, kontrola jego stateczno#ci i stabilno#ci chemicznej, – zabezpieczenie i zamkni&cie obiektu oraz jego dalsze utrzymywanie, monitorowanie i kontrola, – rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji obiektów i ewentualna odpowiedzialno#( za szkody wyrz"dzone w #rodowisku w wyniku takiej dzia!alno#ci. Koszty dostosowania obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych do wymaga% projektu ustawy w okresie dostosowawczym mog" kszta!towa( si& na poziomie 40 000-85 000 z!, w zale$no#ci od kategorii obiektu. Koszty roczne prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mog" kszta!towa( si& na poziomie 30 000-40 000 z!, w zale$no#ci od kategorii obiektu. d) sytuacj& i rozwój regionalny Projekt ustawy b&dzie mia! wp!yw na rozwój us!ug zwi"zanych z pracami organizacyjnymi i technicznymi w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w regionach ich funkcjonowania. Prowadz"cy sk!adowiska odpadów przyjmuj"ce do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cy funkcjonuj"ce obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych b&d" zobowi"zani do dostosowania si& do wymaga% okre#lonych w projekcie ustawy. e) ochron& #rodowiska Projekt ustawy pozytywnie wp!ynie na ochron& #rodowiska, w szczególno#ci w zakresie ochrony przed uci"$liwo#ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi.

41

Sposób wykorzystania odpadów wydobywczych nie ulega zmianom. Nadal jest dopuszczalne wype!nianie nimi wyrobisk górniczych, jednak$e wa$ne jest spe!nianie przy tej dzia!alno#ci dodatkowych warunków w zakresie stabilno#ci odpadów wydobywczych, zapobieganiu zanieczyszczeniu gleby, wód powierzchniowych i podziemnych oraz monitoringu wype!nionych wyrobisk górniczych. Odpady, którymi nie mo$na wype!ni( wyrobisk górniczych ani nie mo$na ich podda( procesom odzysku, powinny by( sk!adowane w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych powinny by( lokalizowane, budowane, eksploatowane oraz zamykane z uwzgl&dnieniem wymaga% ochrony #rodowiska. Jednym z nowych elementów jest obowi"zek opracowania przez posiadacza odpadów wydobywczych programu gospodarowania odpadami wydobywczymi. Jest to dokument, w którym przed rozpocz&ciem dzia!alno#ci wydobywczej, przeróbczej czy prowadzeniem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, posiadacz odpadów wydobywczych powinien wskaza( sposoby minimalizacji powstawania odpadów wydobywczych, ich prawid!owego wykorzystania oraz bezpiecznego unieszkodliwiania, z uwzgl&dnieniem rekultywacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu, na który ten obiekt mia! wp!yw.

4. Wskazanie 'róde! finansowania, zw!aszcza je$eli projekt poci"ga za sob" obci"$enie bud$etu pa%stwa lub bud$etów jednostek samorz"du terytorialnego 1) Wydawanie zezwole% na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – nie przewiduje si& wzrostu kosztów administracyjnych po stronie marsza!ków województw, poniewa$ obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych stan" si& dotychczasowe sk!adowiska odpadów przyjmuj"ce do sk!adowania odpady wydobywcze.

42

2) Tworzenie zewn&trznych planów awaryjnych – obowi"zki zwi"zane z ich tworzeniem zosta!y na!o$one na w!a#ciwych komendantów wojewódzkich Pa%stwowej Stra$y Po$arnej w ustawie – Prawo ochrony #rodowiska, przedmiotowy projekt ustawy wykorzystuje funkcjonuj"ce ju$ procedury w tym zakresie. 3) Prowadzenie kontroli obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – w ramach posiadanego limitu i bez wzrostu kosztów – wojewódzcy inspektorzy ochrony #rodowiska kontroluj" obecnie sk!adowiska odpadów przyjmuj"ce do sk!adowania odpady wydobywcze, które stan" si& obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 4) Przeprowadzenie spisu zamkni&tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych przez Inspekcj& Ochrony )rodowiska (wojewódzcy inspektorzy ochrony #rodowiska i G!ówny Inspektor Ochrony )rodowiska), które mog" zagra$a( #rodowisku i zdrowiu ludzkiemu, b&dzie generowa( koszty oko!o 1 mln z!, na co powinny zosta( zagwarantowane #rodki w bud$ecie pa%stwa do roku 2012. Szczegó!owe szacunki kosztów zostan" wykazane w pracy badawczej, która zostanie zlecona Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemys!owionych. Dokonanie spisu zamkni&tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w powy$szej kwocie b&dzie obejmowa!o równie$ charakterystyk& tych obiektów. Praca badawcza zosta!a zg!oszona do planu prac badawczych finansowanych ze #rodków Narodowego Funduszu Ochrony )rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008. Koszt pracy badawczej zosta! oszacowany w wysoko#ci 85 tys. z!.

20/01/BS

43

Stan na dzie' 07-01-2008 Tabela zbie!no"ci dla dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodz#cymi z przemys$u wydobywczego oraz zmieniaj#cej dyrektyw% 2004/35/WE

U!ywane skróty: PO" – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony #rodowiska OU – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach PGG – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze Miejsce transpozycji do przepisu prawa krajowego Art. 1 ust. 1

Numeracja

Przepis dyrektywy

Art. 1 Przedmiot

Art. 2 ust. 1 Zakres

Art. 2 Art. 3 ust. 1 pkt 7 Art. 2 ust. 1 Art. 2 ust. 1 pkt 1

Art. 2 ust. 2 Art. 2 ust. 2 pkt a

Art. 2 ust. 2 pkt b Art. 2 ust. 2 pkt c

Niniejsza dyrektywa okre%la %rodki, procedury i wskazówki maj"ce na celu zapobieganie lub zmniejszanie, w najszerszym mo#liwym zakresie, wszelkich niekorzystnych skutków dla %rodowiska, w szczególno%ci wody, powietrza, gleby, fauny i flory, oraz krajobrazu, oraz wszelkich wynikaj"cych z tego zagro#e' dla zdrowia ludzkiego, spowodowanych gospodarowaniem odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego. Z zastrze#eniem ust. 2 i 3, niniejsza dyrektywa obejmuje gospodarowanie odpadami pochodz"cymi z poszukiwania, wydobywania, przeróbki i magazynowania surowców mineralnych oraz z dzia!alno%ci odkrywkowej, zwanymi dalej „odpadami wydobywczymi”. Z zakresu niniejszej dyrektywy s" wy!"czone: odpady powsta!e w wyniku poszukiwania, wydobywania i przeróbki surowców mineralnych oraz z dzia!alno%ci odkrywkowej, które nie pochodz" jednak bezpo%rednio z takich prac; odpady pochodz"ce z morskiego poszukiwania, wydobywania i przeróbki surowców mineralnych; wt!aczanie wody i powtórne wt!aczanie wypompowanych wód podziemnych, zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. j) akapit pierwszy i drugi dyrektywy 2000/60/WE w zakresie dozwolonym przez powo!any artyku!.

Art. 2 ust. 3

Art. 2 ust. 1 pkt 2 Art. 2 ust. 1 pkt 3 – u#yto poj$cia „wt!aczanie wód do górotworu” – zgodnego z ustaw" – Prawo geologiczne i górnicze Art. 2 ust. 2

Art. 2 ust. 3 akapit 2

Odpady oboj$tne i niezanieczyszczona gleba pochodz"ce z poszukiwania, wydobywania, przeróbki i magazynowania surowców mineralnych oraz z dzia!alno%ci odkrywkowej, oraz odpady pochodz"ce z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu nie podlegaj" art. 7, 8, art. 11 ust. 1 i 3, art. 12, art. 13 ust. 6, art. 14 i 16, chyba #e s" one sk!adowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów kategorii A. W!a%ciwy organ mo#e zmniejszy( lub odst"pi( od wymaga' w odniesieniu do sk!adowania odpadów innych ni# Art. 4 ust. 5 niebezpieczne, pochodz"cych z poszukiwania surowców mineralnych, z wyj"tkiem ropy naftowej i ewaporatów innych ni# gips i anhydryt, jak równie# w odniesieniu do sk!adowania niezanieczyszczonej gleby i odpadów pochodz"cych z wydobycia, przeróbki i magazynowania torfu tak d!ugo, jak w jego opinii spe!nione s" wymagania art. 4.

Art. 2 ust. 3 akapit 3 Art. 1 ust. 3 Art. 3 UO Art. 3 ust. 1 UO Art. 3 ust. 2 UO Art. 3 ust. 3 pkt 6

Art. 2 ust. 3 i 4 Art. 5 ust. 2

Art. 2 ust. 4

Art. 3 ust. 1 Definicje Art. 3 ust. 1 pkt 1 Art. 3 ust. 1 pkt 2

Pa'stwa Cz!onkowskie mog" zmniejszy( lub odst"pi( od wymaga' art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 5 i 6, art. 13 ust. 6, art. 14 i 16 w odniesieniu do odpadów innych ni# niebezpieczne i oboj$tne, chyba #e s" one sk!adowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów kategorii A. Bez uszczerbku dla innych aktów prawa wspólnotowego, odpady, które obj$te s" niniejsz" dyrektyw", nie podlegaj" dyrektywie 1999/31/WE. Do celów niniejszej dyrektywy:

Art. 3 ust. 1 pkt 3

Art. 3 ust. 1 pkt 4

Art. 3 ust. 1 pkt 4 Art. 3 ust. 1 pkt 3 Art. 3 ust. 1 pkt 9

Art. 3 ust. 1 pkt 5

Art. 3 ust. 1 pkt 6

„odpady” maj" znaczenie okre%lone w art. 1 lit. a) dyrektywy 75/422/EWG; „odpady niebezpieczne” maj" znaczenie okre%lone w art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych 1 ; „odpady oboj$tne” oznaczaj" odpady, które nie ulegaj" jakimkolwiek istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym. Odpady oboj$tne s" nierozpuszczalne, niepalne, nie wchodz" w inny sposób w reakcje fizyczne lub chemiczne, nie ulegaj" biodegradacji, nie wp!ywaj" niekorzystnie na inn" materi$, z któr" wchodz" w kontakt w sposób, który móg!by spowodowa( zanieczyszczenie %rodowiska lub zaszkodzi( zdrowiu ludzkiemu. Ca!kowita zdolno%( do wymywania oraz zawarto%( substancji zanieczyszczaj"cych w odpadach oraz ekotoksyczno%( odcieku musz" by( nieznaczne, a w szczególno%ci nie mog" one stanowi( zagro#enia dla jako%ci wód powierzchniowych lub podziemnych; „niezanieczyszczona gleba” oznacza gleb$, która zosta!a usuni$ta z górnej warstwy gruntu w trakcie dzia!alno%ci wydobywczej i która nie jest zanieczyszczona w rozumieniu prawa krajowego Pa'stwa Cz!onkowskiego, w którym zlokalizowane jest miejsce prowadzenia dzia!alno%ci, lub w rozumieniu prawa wspólnotowego; „surowce mineralne” lub „minera!” oznaczaj" naturalnie wyst$puj"ce w skorupie ziemi z!o#a substancji pochodzenia organicznego lub nieorganicznego, takich jak surowce energetyczne, rudy metali, surowce przemys!owe i budowlane, z wy!"czeniem wody; „przemys! wydobywczy” oznacza wszelkie podmioty i przedsi$biorstwa zaanga#owane w odkrywkowe lub podziemne wydobycie surowców mineralnych dla celów gospodarczych, w tym wydobycie otworowe lub przeróbk$ wydobytego materia!u;

1

Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 20. Dyrektywa zmieniona dyrektyw" 94/31/WE (Dz.U. L 168 z 2.7.1994, str. 28).

2

Art. 3 ust. 1 pkt 7

„morskie” oznacza obszar morza i dna morskiego rozci"gaj"cy si$ od znaku wody niskiej zwyk!ych lub %rednich p!ywów w kierunku na zewn"trz;

Art. 3 ust. 1 pkt 8

Transpozycja definicji jest nieuzasadniona, poniewa# poj$ciami w tym zakresie pos!uguje si$ ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej (dno morskie – art. 2 ust. 3, obszar morza - art. 5 ust. 1-3) i w miejscu jej koniecznego u#ycia odwo!ano si$ do odpowiednich przepisów (art. 2 ust. 2 projektu ustawy). Art. 3 ust. 1 pkt 10

Art. 3 ust. 1 pkt 9

Art. 3 ust. 1 pkt 6 Art. 3 ust. 1 pkt 2 Art. 3 ust. 1 pkt 13 Art. 3 ust. 1 pkt 12 Art. 3 ust. 1 pkt 1 Transpozycja definicji jest nieuzasadniona, poniewa# odcieki z obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych b$d" traktowane jako %cieki, których definicja jest zawarta w ustawie – Prawo wodne, podobnie jak odcieki ze sk!adowisk odpadów.

Art. 3 ust. 1 pkt 10 Art. 3 ust. 1 pkt 11

Art. 3 ust. 1 pkt 12

Art. 3 ust. 1 pkt 13

Art. 3 ust. 1 pkt 14

„przeróbka” oznacza procesy mechaniczne, fizyczne, biologiczne, termiczne lub chemiczne, lub po!"czenie tych procesów, którym poddane s" surowce mineralne, w tym pochodz"ce z dzia!alno%ci odkrywkowej, prowadzone w celu wydobycia minera!u, w tym zmiana jego obj$to%ci, klasyfikacja, rozdzielanie i !ugowanie, a tak#e ponowna przeróbka poprzednio odrzuconych odpadów, z wy!"czeniem jednak procesów wytapiania, produkcyjnych procesów termicznych (innych ni# wypalanie wapienia) i procesów metalurgicznych; „odpady przeróbcze” oznacza odpady w formie sta!ej lub szlamu, które pozostaj" po przeróbce minera!ów w drodze procesu separacji (np. kruszenia, mielenia, klasyfikacji ziarnowej, flotacji i innych procesów fizykochemicznych) w celu oddzielenia u#ytecznych minera!ów od mniej u#ytecznych ska!; „ha!da” oznacza obiekt in#ynieryjny do sk!adowania sta!ych odpadów na powierzchni ziemi; „tama” oznacza konstrukcj$ in#ynieryjn", przeznaczon" do zatrzymania lub zamkni$cia wody lub odpadów w stawie osadowym; „staw osadowy” oznacza obiekt naturalny lub in#ynieryjny przeznaczony do sk!adowania odpadów drobnoziarnistych, zazwyczaj odpadów przeróbczych, wraz ze zmieniaj"c" si$ ilo%ci" wody niezwi"zanej, która pochodzi z przeróbki surowców mineralnych oraz z oczyszczania i recyklingu wody technologicznej; „cyjanek dysocjuj"cy w s!abym kwasie” oznacza cyjanek i zwi"zki cyjanku, które ulegaj" dysocjacji w s!abym kwasie o okre%lonym pH; „odciek” oznacza wod$ przes"czaj"c" si$ przez sk!adowane odpady i emitowan" z lub powstrzymywan" z obiektu unieszkodliwiania odpadów, w tym zanieczyszczon" wod$ pochodz"c" z drena#u, która mo#e mie( niekorzystny skutek dla %rodowiska, je#eli nie jest w odpowiedni sposób oczyszczona;

3

Art. 3 ust. 1 pkt 15

Art. 3 ust. 1 pkt 5 Art. 7 ust. 1 - 5

Art. 3 ust. 1 pkt 15 akapit 2

Art. 3 ust.1 pkt 5

Art. 3 ust. 1 pkt 16

Art. 3 ust. 1 pkt 8

Art. 3 ust. 1 pkt 17

PO& Art. 2 pkt 37 PO& Art. 2 pkt 10 Transpozycja definicji jest nieuzasadniona, poniewa# definicja odbiornika wodnego jest zawarta w ustawie – Prawo wodne oraz nie wyst$puje w projekcie ustawy. Przepisy aktów wykonawczych b$d" odwo!ywa!y si$ do ustawy – Prawo wodne.

Art. 3 ust. 1 pkt 18 Art. 3 ust. 1 pkt 19

„obiekt unieszkodliwiania odpadów” oznacza teren przeznaczony do gromadzenia lub sk!adowania odpadów wydobywczych, zarówno w formie sta!ej, jak i ciek!ej, lub w roztworze lub zawiesinie, przez nast$puj"ce okresy: ! bezterminowo dla obiektów unieszkodliwiania odpadów kategorii A i obiektów unieszkodliwiania odpadów okre%lonych jako niebezpieczne w planie gospodarowania odpadami; ! na okres ponad sze%ciu miesi$cy dla obiektów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, wytworzonych niespodziewanie; ! na okres ponad jednego roku dla obiektów unieszkodliwiania odpadów innych ni# odpady niebezpieczne i oboj$tne; ! na okres ponad trzech lat w przypadku obiektów unieszkodliwiania odpadów niezanieczyszczonej gleby, odpadów innych ni# niebezpieczne wytworzonych w czasie prac poszukiwawczych, odpadów pochodz"cych z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu i odpadów oboj$tnych. Za takie obiekty uwa#a si$ tak#e tamy lub inne konstrukcje s!u#"ce do powstrzymywania, zatrzymywania, ograniczania lub umacniania takiego obiektu, jak równie#, w szczególno%ci, ha!dy i stawy, z wy!"czeniem jednak wyrobisk poeksploatacyjnych, w których odpady s" ponownie umieszczane po wydobyciu minera!ów w celach rekultywacyjnych i technologicznych; „powa#ny wypadek” oznacza zdarzenie w miejscu prowadzenia dzia!alno%ci w czasie wykonywania dzia!alno%ci obejmuj"cej gospodarowanie odpadami wydobywczymi w dowolnej instalacji obj$tej niniejsz" dyrektyw", prowadz"ce do natychmiastowego lub wyst$puj"cego po pewnym czasie powa#nego niebezpiecze'stwa dla zdrowia ludzkiego lub %rodowiska, w miejscu prowadzenia dzia!alno%ci lub poza nim; „substancja niebezpieczna” oznacza substancj$, mieszanin$ lub preparat, który jest niebezpieczny w rozumieniu dyrektywy 67/548/EWG 2 lub dyrektywy 1999/45/WE 3 ; „najlepsze dost$pne techniki” maj" znaczenie okre%lone w art. 2 ust. 11 dyrektywy 96/61/WE; „odbiornik wodny” oznacza wody powierzchniowe, wody podziemne, wody przej%ciowe i wody przybrze#ne, okre%lone odpowiednio w art. 2 ust. 1, 2, 6 i 7 dyrektywy 2000/60/WE;

2

3

Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbli#enia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnosz"cych si$ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. l). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektyw" Komisji 2004/73/WE (Dz.U. L 152 z 30.4.2004, str. 1). Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. odnosz"ca si$ do zbli#enia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pa'stw Cz!onkowskich odnosz"cych si$ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (Dz. . L 200 z 30.7.1999, str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektyw" Rady 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

4

Art. 3 ust. 1 pkt 20 PGG Art. 6 pkt 4

Art. 3 ust. 1 pkt 11

Art. 3 ust. 1 pkt 21

Art. 3 ust. 1 pkt 22

Art. 3 ust. 1 pkt 23

Poj$cie ogólnie zrozumiale – nie wymaga definiowania. Art. 3 ust. 1 pkt 14

Art. 3 ust. 1 pkt 24

„rekultywacja” oznacza oczyszczanie gruntu, na który wp!yw mia! obiekt unieszkodliwiania odpadów, w taki sposób, aby przywróci( go do satysfakcjonuj"cego stanu, ze szczególnym uwzgl$dnieniem jako%ci gleby, dzikiej fauny i flory, siedlisk naturalnych, systemów wody s!odkiej, krajobrazu oraz odpowiednich celów u#ytkowych; „poszukiwanie” oznacza poszukiwanie z!ó# minera!ów o znaczeniu gospodarczym, w tym opróbowanie, pobieranie prób losowych, wiercenie i wykonywanie szurfów, z wy!"czeniem wszelkich prac wymaganych dla udost$pnienia takich z!ó# oraz wszelkich dzia!a' zwi"zanych bezpo%rednio z czynn" dzia!alno%ci" wydobywcz"; „spo!ecze'stwo” oznacza jedn" lub wi$cej osób fizycznych lub prawnych oraz, zgodnie z krajowymi przepisami prawa lub praktyk", ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy; „zainteresowana spo!eczno%(” oznacza cz$%( spo!ecze'stwa, która jest lub mo#e by( dotkni$ta skutkami lub ma interes w procesie podejmowania decyzji w sprawie %rodowiska, zgodnie z art. 6 i 7 niniejszej dyrektywy; do celów niniejszej definicji, organizacje pozarz"dowe dzia!aj"ce na rzecz ochrony %rodowiska i spe!niaj"ce wszelkie wymogi zgodnie z prawem krajowym uwa#a si$ za maj"ce taki interes; „operator” oznacza osob$ fizyczn" lub prawn" odpowiedzialn" za gospodarowanie odpadami wydobywczymi zgodnie z prawem krajowym Pa'stwa Cz!onkowskiego, w którym gospodarowanie odpadami ma miejsce, w tym za tymczasowe magazynowanie odpadów wydobywczych, jak równie# za faz$ eksploatacyjn" i poeksploatacyjn";

Art. 3 ust. 1 pkt 25

Poj$cie „operatora” jest to#same, bior"c pod uwag$ zakres na!o#onych na niego obowi"zków, z obowi"zuj"cym w polskim systemie prawa poj$ciem „posiadacza odpadów”, który jest odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami od chwili ich wytworzenia do momentu ich unieszkodliwienia. W polski prawie operator jest zawsze posiadaczem odpadów. W zwi"zku z powy#szym definicja „operatora” mia!aby charakter wy!"cznie informacyjnie. OU Art. 3 ust. 2 pkt 13 Art. 22

Art. 3 ust. 1 pkt 26

Art. 3 ust. 1 pkt 27

Art. 3 ust. 1 pkt 28

Art. 3 ust. 1 pkt 29

„posiadacz odpadów” oznacza wytwarzaj"cego odpady wydobywcze lub osob$ fizyczn" lub prawn", która jest w ich posiadaniu; „osoba kompetentna” oznacza osob$ fizyczn", która posiada wiedz$ techniczn" i do%wiadczenie zgodnie z prawem krajowym Pa'stwa Cz!onkowskiego, w którym osoba ta prowadzi dzia!alno%(, w celu wykonywania obowi"zków wynikaj"cych z niniejszej dyrektywy; „organ w!a%ciwy” oznacza organ lub organy, które Pa'stwo Cz!onkowskie wyznacza jako odpowiedzialne za wype!nianie obowi"zków wynikaj"cych z niniejszej dyrektywy; „miejsce prowadzenia dzia!alno%ci” oznacza ca!y obszar o wyznaczonej lokalizacji geograficznej b$d"cy pod kontrol" operatora; „istotna zmiana” oznacza zmian$ w strukturze lub eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów, która w opinii organu w!a%ciwego mo#e mie( znacz"ce negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego lub %rodowiska.

Art. 8, 9, 12, 14, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 40, 41, 42, 43 Poj$cie ogólnie zrozumiale – nie wymaga definiowania. PO& Art. 3 pkt 7

5

Art. 4 ust. 1 Ogólne wymagania

Art. 4 ust. 2

Art. 4 ust. 1

Art. 4 ust. 3 i 4 Art. 9 ust. 1 Art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, c, d, e

Pa'stwa Cz!onkowskie podejmuj" niezb$dne %rodki w celu zapewnienia, #e odpady wydobywcze s" zagospodarowywane bez zagra#ania zdrowiu ludzkiemu oraz bez stosowania procesów lub metod, które mog!yby szkodzi( %rodowisku, w szczególno%ci bez ryzyka dla wody, powietrza, gleby oraz fauny i flory, bez powodowania immisji w postaci ha!asu lub zapachów, a tak#e bez niekorzystnych skutków dla krajobrazu lub miejsc o szczególnym znaczeniu. Pa'stwa Cz!onkowskie podejmuj" równie# niezb$dne %rodki w celu wprowadzenia zakazu porzucania, wyrzucania lub niekontrolowanego sk!adowania odpadów wydobywczych. Art. 4 ust. 2 Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e operator podejmuje wszelkie niezb$dne %rodki w celu zapobiegania lub zmniejszenia, w mo#liwie najszerszym zakresie, wszelkich niekorzystnych skutków dla %rodowiska i zdrowia ludzkiego, powsta!ych w wyniku gospodarowania odpadami wydobywczymi. Obejmuje to zarz"dzanie jakimkolwiek obiektem unieszkodliwiania odpadów, równie# po jego zamkni$ciu, oraz zapobieganie powa#nym wypadkom maj"cym zwi"zek z tym obiektem oraz ograniczanie ich konsekwencji dla %rodowiska i zdrowia ludzkiego. Art. 4 ust. 3 &rodki, o których mowa w ust. 2, s" oparte, mi$dzy innymi, na najlepszych dost$pnych technikach bez zalecania stosowania jakiejkolwiek techniki lub okre%lonej technologii, lecz z uwzgl$dnieniem cech technicznych obiektu unieszkodliwiania odpadów, jego lokalizacji geograficznej oraz lokalnych warunków %rodowiskowych. Art. 5 ust. 1 Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj" sporz"dzenie przez operatora planu gospodarowania odpadami w celu Plan gospodarowania odpadami zminimalizowania, przeróbki, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, uwzgl$dniaj"c zasad$ zrównowa#onego rozwoju. Art. 5 ust. 2 pkt a Celami planu gospodarowania odpadami s": zapobieganie i zmniejszanie wytwarzania odpadów oraz ich szkodliwo%ci, w szczególno%ci poprzez rozwa#enie: i) gospodarowania odpadami w fazie projektowania i przy wyborze metody wydobywania surowców mineralnych oraz ich przeróbki; ii) zmian, którym mog" ulec odpady wydobywcze w zwi"zku ze zwi$kszeniem powierzchni oraz nara#enia na warunki powy#ej gruntu; iii) umieszczenia odpadów wydobywczych z powrotem w wyrobiskach po wydobyciu minera!u, w zakresie w jakim jest to wykonalne pod wzgl$dem technicznym i ekonomicznym oraz uzasadnione pod wzgl$dem %rodowiskowym, a tak#e zgodne z obowi"zuj"cymi normami %rodowiskowymi na poziomie wspólnotowym oraz, tam gdzie to odpowiednie, z wymaganiami niniejszej dyrektywy; iv) umieszczenia warstwy uprawnej gleby z powrotem na miejscu po zamkni$ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów lub, je#eli nie jest to praktycznie wykonalne, ponownego u#ycia warstwy uprawnej gleby gdzie indziej; v) stosowania mniej niebezpiecznych substancji do przeróbki surowców mineralnych; Art. 5 ust. 2 pkt b zach$cania do odzysku odpadów wydobywczych za pomoc" recyklingu, ponownego u#ycia lub regeneracji takich odpadów, tam gdzie jest to uzasadnione pod wzgl$dem %rodowiskowym zgodnie z obowi"zuj"cymi normami %rodowiskowymi na poziomie wspólnotowym oraz, tam gdzie to odpowiednie, z wymogami niniejszej dyrektywy; Art. 9 ust. 2 pkt 2

6

Art. 5 ust. 2 pkt c

Art. 9 ust. 2 pkt 3 lit. a, b, c

Art. 5 ust. 3 pkt a

zapewniania krótko- i d!ugoterminowego bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w szczególno%ci poprzez rozwa#enie na etapie projektowania gospodarowania nimi w czasie eksploatacji i po zamkni$ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów oraz poprzez wybór projektu, który: i) wymaga minimalnego, a je#eli to mo#liwe, ostatecznie nie wymaga #adnego monitorowania, kontrolowania i zarz"dzania zamkni$tym obiektem unieszkodliwiania odpadów; ii) zapobiega lub przynajmniej minimalizuje jakiekolwiek d!ugotrwa!e skutki, na przyk!ad, zwi"zane z przemieszczaniem si$ zanieczyszcze' powietrza lub wody z obiektu unieszkodliwiania odpadów; oraz iii) zapewnia d!ugoterminow" geotechniczn" stabilno%( ka#dej tamy lub ha!dy wznosz"cej si$ ponad istniej"c" uprzednio powierzchni$ gruntu. Plan gospodarowania odpadami zawiera przynajmniej nast$puj"ce elementy: - tam gdzie to stosowne, propozycj$ klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów zgodnie z kryteriami okre%lonymi w za!"czniku III: - w przypadku, gdy uznaje si$, #e obiekt unieszkodliwiania odpadów nale#y do kategorii A, dokument wykazuj"cy, #e polityka zapobiegania powa#nym wypadkom, wprowadzaj"cy j" w #ycie system zarz"dzania bezpiecze'stwem oraz wewn$trzny plan awaryjny zostan" wprowadzone w #ycie zgodnie z art. 6 ust. 3; - w przypadku, gdy operator uzna, #e obiekt unieszkodliwiania odpadów nie nale#y do kategorii A, wystarczaj"ce informacje dla uzasadnienia tej opinii, w tym wskazanie mo#liwych zagro#e' wyst"pienia wypadków; Ocena ryzyka - Art. 11 Art. 10 ust. 1 pkt 1 i 12 Art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 Art. 10 ust. 1 pkt 4 i 5 Art. 10 ust. 1 pkt 6

Art. 5 ust. 3 pkt b

Art. 5 ust. 3 pkt c

Art. 5 ust. 3 pkt d

Art. 5 ust. 3 pkt e

Art. 10 ust. 1 pkt 7 i 8 Art. 10 ust. 1 pkt 9 Art. 10 ust. 1 pkt 10 Art. 10 ust. 1 pkt 11

Art. 5 ust. 3 pkt f

Art. 5 ust. 3 pkt g

Art. 5 ust. 3 pkt h

charakterystyka odpadów zgodnie z za!"cznikiem II oraz o%wiadczenie o przewidywanych !"cznych ilo%ciach odpadów wydobywczych, które b$d" wytwarzane w fazie operacyjnej; opis procesów, w trakcie których wytwarzane s" takie odpady oraz wszelkich dalszych procesów przeróbki, którym s" one poddane; opis sposobu, w jaki mog" zosta( wywarte niekorzystne skutki dla %rodowiska i zdrowia ludzkiego poprzez sk!adowanie takich odpadów oraz %rodków zapobiegawczych, które nale#y podj"( w celu zmniejszenia wp!ywu na %rodowisko w czasie eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów i po jego zamkni$ciu, w!"cznie z aspektami, o których mowa w art. 11 ust. 2 lit. a), b), d) i e); zaproponowane procedury kontroli i monitorowania zgodnie z art. 10, tam gdzie ma ono zastosowanie, oraz art. 11 ust. 2 lit. c); zaproponowany plan dotycz"cy zamkni$cia, w!"cznie z rekultywacj", procedurami po zamkni$ciu oraz monitorowania zgodnie z art. 12; %rodki maj"ce na celu zapobieganie lub zminimalizowanie pogorszenia si$ stanu wody, zgodnie z dyrektyw" 2000/60/WE, oraz maj"ce na celu zapobieganie lub minimalizacj$ zanieczyszczenia powietrza i gleby, zgodnie z art. 13; przegl"d stanu gruntów, na które ma wywiera( wp!yw obiekt unieszkodliwiania odpadów.

7

Art. 5 ust. 3 akapit 2

Art. 10 ust. 1

Art. 5 ust. 4 Art. 9 ust. 3 Art. 12 Art. 8 Art. 34 Art. 36 ust. 1

Art. 8

Art. 5 ust. 5

Art. 5 ust. 6

Art. 6 ust. 1 Informowanie o powa#nych wypadkach i zapobieganie im Art. 6 ust. 2

Plan gospodarowania odpadami zawiera wystarczaj"ce informacje, umo#liwiaj"ce w!a%ciwemu organowi ocen$ zdolno%ci operatora do osi"gni$cia celów planu gospodarowania odpadami, jak okre%lono to w ust. 2, oraz jego obowi"zków wynikaj"cych z niniejszej dyrektywy. Plan obja%nia w szczególno%ci, w jaki sposób opcja i metoda wybrane spo%ród wymienionych w ust. 2 lit. a) pkt i) zrealizuj" cele planu gospodarowania odpadami okre%lone w ust. 2 lit. a). Plan gospodarowania odpadami podlega przegl"dowi co pi$( lat lub zmianie, o ile jest to w!a%ciwe, w przypadku istotnych zmian w dzia!aniu obiektu unieszkodliwiania odpadów lub w odniesieniu do odpadów, które s" sk!adowane. W!a%ciwy organ jest informowany o wszelkich zmianach w planie gospodarowania odpadami. Plany sporz"dzone zgodnie z innymi przepisami krajowymi lub wspólnotowymi oraz zawieraj"ce informacje, o których mowa w ust. 3, mog" by( stosowane w przypadku, gdy zapobiegaj" one niepotrzebnemu powielaniu informacji i powtórzeniu pracy operatora, pod warunkiem, #e wszystkie wymagania okre%lone w ust. 1-4 s" spe!nione. W!a%ciwy organ zatwierdza plan gospodarowania odpadami na podstawie procedur, o których zdecyduj" Pa'stwa Cz!onkowskie, i monitoruje jego wykonanie. Niniejszy artyku! ma zastosowanie do obiektów unieszkodliwiania odpadów kategorii A, z wyj"tkiem obiektów unieszkodliwiania odpadów obj$tych dyrektyw" 96/82/WE.

Art. 6 ust. 3

Art. 36 ust. 2 i 3 Za!"cznik nr 1

Art. 36 ust. 6 Art. 19, 37, 54

Art. 6 ust. 3 akapit 2 Art. 6 ust. 3 akapit 3

Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych, w szczególno%ci dyrektyw 92/91/EWG i 92/104/EWG, Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e ryzyka wyst"pienia powa#nych wypadków s" rozpoznane, oraz #e niezb$dne elementy zosta!y wprowadzone do projektu, budowy, dzia!ania i konserwacji, zamkni$cia i fazy po zamkni$ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów w celu zapobiegania takim wypadkom oraz w celu ograniczenia ich niekorzystnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego lub %rodowiska, w tym wp!ywów transgranicznych. Do celów wymaga' wynikaj"cych z ust. 2, ka#dy operator, przed rozpocz$ciem eksploatacji, sporz"dza polityk$ zapobiegania powa#nym wypadkom dla gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz wdra#a wprowadzaj"cy j" w #ycie system zarz"dzania bezpiecze'stwem, zgodnie z elementami okre%lonymi w sekcji 1 za!"cznika I, a tak#e wdra#a wewn$trzny plan awaryjny wyszczególniaj"cy %rodki, które nale#y podj"( w miejscu prowadzenia dzia!alno%ci w razie wypadku. Jako cz$%( tej polityki, operator wyznacza kierownika ds. bezpiecze'stwa odpowiedzialnego za wykonanie i okresowy nadzór nad polityk" zapobiegania powa#nym wypadkom. W!a%ciwy organ sporz"dza zewn$trzny plan awaryjny wyszczególniaj"cy %rodki, które nale#y podj"( poza miejscem prowadzenia dzia!alno%ci w razie wypadku. Jako cz$%( wniosku o wydanie zezwolenia, operator dostarczy w!a%ciwemu organowi niezb$dne informacje, które umo#liwi" organowi sporz"dzenie takiego planu.

8

Art. 6 ust. 4

Art. 35

Art. 6 ust. 4 akapit 2

Art. 36 ust. 5

Art. 6 ust. 5

Art. 37 ust. 2 Art. 48 (zmiana PO&)

Art. 6 ust. 5 akapit 2

Art. 48 (zmiana PO&) Art. 38 ust. 1, 2 i 3 Za!"cznik nr 2 Art. 38 ust. 4 Art. 14, 16, 18, 54

Art. 6 ust. 6

Art. 6 ust. 6 akapit 2 Art. 7 ust. 1 Wniosek i zezwolenie

Plany awaryjne, o których mowa w ust. 3, maj" nast$puj"ce cele: a) powstrzymywanie i kontrolowanie powa#nych wypadków i innych awarii tak, aby zmniejszy( ich skutki oraz, w szczególno%ci, ograniczy( szkody dla zdrowia ludzkiego i %rodowiska; b) wprowadzenie w #ycie %rodków niezb$dnych do ochrony zdrowia ludzkiego i %rodowiska przed skutkami powa#nych wypadków i innych awarii; c) przekazanie niezb$dnych informacji spo!ecze'stwu oraz w!a%ciwym s!u#bom lub organom na danym terenie, d) zapewnienie rekultywacji, przywrócenia do stanu poprzedniego i oczyszczenia %rodowiska po powa#nym wypadku. Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e w razie powa#nego wypadku operator niezw!ocznie dostarcza w!a%ciwemu organowi wszystkie niezb$dne informacje wymagane w celu pomocy w zmniejszeniu jego konsekwencji dla zdrowia ludzkiego oraz do przeprowadzenia oceny i zmniejszenia zakresu rzeczywistej lub potencjalnej szkody poniesionej przez %rodowisko. Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e zainteresowana spo!eczno%( ma zapewnion" z wyprzedzeniem skuteczn" mo#liwo%( uczestnictwa w opracowywaniu lub przegl"dzie zewn$trznego planu awaryjnego, który ma zosta( sporz"dzony zgodnie z ust. 3. W tym celu zainteresowana spo!eczno%( jest informowana o wszelkich takich propozycjach oraz udost$pniane s" jej odpowiednie informacje, w tym, mi$dzy innymi, informacje o prawie uczestnictwa w procesie decyzyjnym oraz o w!a%ciwym organie, do którego mog" by( zg!aszane uwagi i pytania. Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e zainteresowana spo!eczno%( ma prawo w uzasadnionych ramach czasowych do wyra#ania uwag, oraz #e przy podejmowaniu decyzji w sprawie zewn$trznego planu awaryjnego uwagi te s" w nale#yty sposób brane pod uwag$. Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e informacje w sprawie %rodków bezpiecze'stwa oraz w sprawie dzia!a' wymaganych w razie wypadku, zawieraj"ce przynajmniej elementy wymienione w sekcji 2 za!"cznika I, s" przekazywane zainteresowanej spo!eczno%ci bezp!atnie i bez dodatkowych warunków. Informacje takie podlegaj" przegl"dowi co trzy lata i, je#eli jest to konieczne, s" uaktualniane.

)aden obiekt unieszkodliwiania odpadów nie mo#e dzia!a( bez zezwolenia udzielonego przez w!a%ciwy organ. Zezwolenie zawiera elementy wyszczególnione w ust. 2 niniejszego artyku!u i jasno wskazuje kategori$ obiektu unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z kryteriami, o których mowa w art. 9.

9

Art. 7 ust. 1 akapit 2

Art. 14 ust. 3 Art. 54

Art. 7 ust. 2

Art. 15 Art. 18 ust. 3 Art. 54 ust. 3 Art. 32 ust. 4 – udokumentowanie gwarancji finansowej

Art. 7 ust. 3

Art. 20

Art. 7 ust. 4

Art. 17

Art. 7 ust. 5

Pod warunkiem zastosowania si$ do wszystkich wymogów niniejszego artyku!u, wszelkie zezwolenia wydawane na podstawie innych przepisów krajowych lub wspólnotowych mog" by( po!"czone w jedno zezwolenie w przypadku, kiedy taki format zapobiega niepotrzebnemu powielaniu informacji i powtarzaniu pracy operatora lub w!a%ciwego organu. Szczegó!y okre%lone w ust. 2 mog" by( obj$te jednym lub kilkoma zezwoleniami, pod warunkiem #e spe!nione s" wszystkie wymogi okre%lone w niniejszym artykule. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera przynajmniej nast$puj"ce szczegó!y: a) oznaczenie operatora; b) proponowan" lokalizacj$ obiektu unieszkodliwiania odpadów, w!"cznie ze wszelkimi mo#liwymi lokalizacjami alternatywnymi; c) plan gospodarowania odpadami zgodnie z art. 5; d) odpowiednie udokumentowanie gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, zgodnie z wymogami art. 14; e) informacje dostarczone przez operatora zgodnie z art. 5 dyrektywy 85/337/EWG4 , je#eli zgodnie z t" dyrektyw" wymagana jest ocena wp!ywu na %rodowisko. W!a%ciwy organ udziela zezwolenia jedynie w przypadku, gdy w jego opinii: a) operator spe!nia odpowiednie wymagania niniejszej dyrektywy; b) gospodarowanie odpadami nie pozostaje w bezpo%redniej sprzeczno%ci lub w inny sposób nie koliduje z wprowadzaniem w #ycie odpowiedniego planu gospodarowania odpadami lub planów, o których mowa w art. 7 dyrektywy 75/442/EWG. Pa'stwa Cz!onkowskie podejmuj" niezb$dne %rodki w celu zapewnienia, #e w!a%ciwe organy okresowo poddaj" warunki zezwolenia ponownemu rozpatrzeniu oraz, w miar$ potrzeby, aktualizacji: ! w przypadku, gdy nast$puj" istotne zmiany w eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów lub w odniesieniu do sk!adowanych odpadów; ! na podstawie wyników monitorowania zg!oszonych przez operatora zgodnie z art. 11 ust. 3 lub kontroli przeprowadzonych zgodnie z art. 17; ! w %wietle wymiany informacji dotycz"cych istotnych zmian w najlepszych dost$pnych technikach, zgodnie z art. 21 ust. 3. Informacje zawarte w zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artyku!u s" udost$pniane w!a%ciwym krajowym i wspólnotowym organom statystycznym, gdy zwróc" si$ one o takie informacje do celów statystycznych. Informacje sensytywne o czysto handlowym charakterze, takie jak informacje dotycz"ce stosunków handlowych i elementów sk!adowych kosztów oraz poziomu gospodarczych z!o#a zasobów mineralnych, nie s" podawane do informacji publicznej. Art. 48 (zmiana PO&)

4

Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wp!ywu wywieranego przez niektóre przedsi$wzi$cia publiczne i prywatne na %rodowisko (Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektyw" 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 17).

10

Art. 8 ust. 1 Udzia! spo!ecze'stwa

Art. 5 ust. 1

Art. 8 ust. 2

Art. 5 ust. 1

Art. 8 ust. 3

Art. 5 ust. 1 Art. 5 ust. 1 Art. 5 ust. 1 Art. 48 (zmiana PO&)

Art. 8 ust. 4

Na wczesnym etapie procedury udzielania zezwolenia lub najpó*niej kiedy tylko takie informacje mog" by( w uzasadniony sposób dostarczone, spo!ecze'stwo jest informowane za pomoc" obwieszcze' lub innych odpowiednich %rodków, takich jak media elektroniczne, tam gdzie s" one dost$pne, o nast$puj"cych kwestiach: a) wniosku o udzielenie zezwolenia; b) tam gdzie ma to zastosowanie, fakcie, #e decyzja dotycz"ca wniosku o udzielenie zezwolenia podlega konsultacji pomi$dzy Pa'stwami Cz!onkowskimi zgodnie z art. 16; c) szczegó!ach dotycz"cych w!a%ciwych organów odpowiedzialnych za podj$cie decyzji, organów, od których mo#na otrzyma( odpowiednie informacje, organów, którym mo#na przedstawia( uwagi lub pytania, oraz szczegó!ach harmonogramu przesy!ania uwag lub pyta'; d) charakterze mo#liwych decyzji; e) tam gdzie ma to zastosowanie, szczegó!ach dotycz"cych propozycji uaktualnienia zezwolenia lub warunków zezwolenia; f) wskazaniu czasu i miejsca oraz %rodków, za pomoc" których w!a%ciwe informacje zostan" udost$pnione; g) szczegó!ach ustale' dotycz"cych udzia!u spo!ecze'stwa zgodnie z ust. 7. Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e w odpowiednich ramach czasowych, zainteresowanej spo!eczno%ci s" udost$pniane: a) zgodnie z prawem krajowym, g!ówne sprawozdania i opinie przekazane w!a%ciwemu organowi w czasie, gdy spo!ecze'stwo by!o informowane zgodnie z ust. 1; b) zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dost$pu do informacji dotycz"cych %rodowiska 5 , oprócz informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artyku!u, wszelkie informacje które maj" znaczenie dla decyzji zgodnie z art. 7 niniejszej dyrektywy i które staj" si$ dost$pne Pa'stwa Cz!onkowskie podejmuj" odpowiednie %rodki w celu zapewnienia, #e spo!ecze'stwo jest informowane, zgodnie z ust. 1 niniejszego artyku!u, o uaktualnieniu warunków zezwolenia zgodnie z art. 7 ust. 4. Zainteresowana spo!eczno%( ma prawo do wyra#ania uwag i opinii w!a%ciwym organom przed podj$ciem decyzji.

Art. 8 ust. 5

Art. 8 ust. 6

Art. 8 ust. 7

Wyniki konsultacji przeprowadzonych zgodnie z niniejszym artyku!em s" nale#ycie brane pod uwag$ przy podejmowaniu decyzji. Kiedy decyzja zostaje podj$ta, w!a%ciwy organ, zgodnie z odpowiednimi procedurami, informuje zainteresowan" spo!eczno%( i udost$pnia jej nast$puj"ce informacje: a) tre%( decyzji, w tym kopi$ zezwolenia; b) przes!anki i powody, na których oparto decyzj$. Szczegó!owe ustalenia dotycz"ce udzia!u spo!ecze'stwa na podstawie niniejszego artyku!u s" okre%lane przez Pa'stwa Cz!onkowskie tak, aby umo#liwi( zainteresowanej spo!eczno%ci skuteczne przygotowanie si$ i udzia!.

Art. 5 ust. 1

5

Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 26.

11

Do celów niniejszej dyrektywy, w!a%ciwe organy klasyfikuj" obiekt unieszkodliwiania odpadów jako obiekt unieszkodliwiania odpadów kategorii A zgodnie z kryteriami okre%lonymi w za!"czniku III. Art. 39

Art. 9 System klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów Art. 10 ust. 1 Wyrobiska poeksploatacyjne

Art. 6 ust. 1 i 2

Art. 10 ust. 2

UO Art. 13 ust. 2a Art. 22 Art. 23 Art. 5 ust. 1 Art. 5 ust. 1

Art. 11 ust. 1 Budowa i zarz"dzanie obiektami unieszkodliwiania odpadów Art. 11 ust. 2

Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e operator, umieszczaj"c odpady wydobywcze z powrotem w wyrobiskach poeksploatacyjnych w celach rekultywacyjnych i technologicznych, niezale#nie od tego czy powsta!y wskutek wydobycia odkrywkowego czy podziemnego, podejmuje odpowiednie %rodki w celu: 1) zabezpieczenia stabilno%ci odpadów wydobywczych, zgodnie z, mutatis mutandis, art. 11 ust 2; 2) zapobie#enia zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, zgodnie z, mutatis mutandis, art. 13 ust. 1, 3 i 5; 3) zapewnienia monitorowania odpadów wydobywczych i wyrobisk poeksploatacyjnych, zgodnie z, mutatis mutandis, art. 12 ust. 4 i 5. Dyrektywa 1999/31/WE ma nadal zastosowanie w stosunku do odpadów innych ni# odpady wydobywcze stosowane do wype!niania wyrobisk poeksploatacyjnych, tam gdzie to odpowiednie. Pa'stwa Cz!onkowskie podejmuj" odpowiednie %rodki w celu zapewnienia, #e zarz"dzaniem obiektem unieszkodliwiania odpadów zajmuj" si$ kompetentne osoby, oraz #e zapewnione s" rozwój techniczny i szkolenia personelu.

Art. 11 ust. 2 pkt a

Art. 11 ust. 2 pkt b

W!a%ciwy organ upewnia si$, #e przy budowie nowego obiektu unieszkodliwiania odpadów lub modyfikacji istniej"cego obiektu unieszkodliwiania odpadów operator zapewnia, #e: obiekt unieszkodliwiania odpadów jest w!a%ciwie zlokalizowany, bior"c pod uwag$ w szczególno%ci zobowi"zania wspólnotowe lub krajowe dotycz"ce obszarów chronionych oraz czynniki geologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne, sejsmiczne i geotechniczne, oraz #e jest on zaprojektowany w taki sposób, aby spe!nia(, w perspektywie krótko- i d!ugoterminowej, niezb$dne warunki w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu gleby, powietrza, wód podziemnych lub powierzchniowych, ze szczególnym uwzgl$dnieniem dyrektyw 76/464/EWG 6 , 80/68/EWG 7 i 2000/60/WE, oraz zapewniaj"c skuteczne odprowadzanie zanieczyszczonej wody i odcieku, w przypadku gdy jest to wymagane zezwoleniem i w sposób w nim wymagany, oraz zmniejszaj"c erozj$ spowodowan" przez wod$ lub wiatr w mo#liwie najszerszym zakresie z technicznego i gospodarczego punktu widzenia; obiekt unieszkodliwiania odpadów jest odpowiednio wybudowany, zarz"dzany i utrzymywany w celu zapewnienia jego fizycznej stabilno%ci oraz zapobiegania zanieczyszczeniu lub ska#eniu gleby, powietrza, wód powierzchniowych lub podziemnych w perspektywie d!ugo- i krótkoterminowej, jak równie# w celu zmniejszenia w mo#liwie najszerszym zakresie szkód wyrz"dzanych krajobrazowi;

Art. 5 ust. 1

6

7

Dyrektywa Rady 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do %rodowiska wodnego Wspólnoty (Dz.U. L 129 z 18.5.1976, str. 23). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektyw" 2000/60/WE. Dyrektywa Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (Dz.U. L 20 z 26.1.1980, str. 43). Dyrektywa zmieniona dyrektyw" 91/692/EWG (Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 48).

12

Art. 11 ust. 2 pkt c Art. 5 ust. 1 Art. 5 ust. 1 Art. 27 ust. 5 Art. 33 ust. 1 Art. 28 ust. 1 i 2

Art. 27 ust. 1

Art. 11 ust. 2 pkt d

Art. 11 ust. 2 pkt e Art. 11 ust. 2 pkt e akapit 2

Art. 11 ust. 3

istniej" odpowiednie plany i ustalenia dotycz"ce regularnego monitorowania i kontrolowania obiektu unieszkodliwiania odpadów przez kompetentne osoby oraz podejmowania dzia!a' w przypadku wyników wskazuj"cych niestabilno%(, zanieczyszczenie wody lub ska#enie gleby; dokonano w!a%ciwych ustale' odnosz"cych si$ do rekultywacji gruntu oraz zamkni$cia obiektu unieszkodliwiania odpadów; dokonano w!a%ciwych ustale' dotycz"cych fazy po zamkni$ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów. Dokumenty dotycz"ce monitorowania i kontroli, o których mowa w pkt c) wraz z dokumentacj" dotycz"c" zezwolenia, s" przechowywane w celu zapewnienia odpowiedniego przekazywania informacji, szczególnie w przypadku zmiany operatora. Operator bez zb$dnej zw!oki, a w ka#dym przypadku nie pó*niej ni# w ci"gu 48 godzin, zawiadamia w!a%ciwy organ o ka#dym wydarzeniu, które mo#e mie( wp!yw na stabilno%( obiektu unieszkodliwiania odpadów oraz o wszelkich istotnych niekorzystnych skutkach dla %rodowiska, ujawnionych w wyniku kontroli i monitorowania obiektu unieszkodliwiania odpadów. Operator, tam gdzie ma to zastosowanie, wprowadza w #ycie wewn$trzny plan awaryjny i post$puje zgodnie z wszelkimi instrukcjami w!a%ciwego organu dotycz"cymi %rodków koryguj"cych, które nale#y podj"(. Operator pokrywa koszty %rodków, które maj" zosta( podj$te. Art. 28 ust. 3 Art. 28 ust. 4

Art. 11 ust. 3 akapit 2 Art. 11 ust. 3 akapit 3

Art. 12 ust. 1 Procedury zamkni$cia i po zamkni$ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów Art. 12 ust. 2

Z cz$stotliwo%ci" ustalon" przez w!a%ciwy organ, a w ka#dym przypadku co najmniej raz do roku, operator przedstawia w!a%ciwemu organowi na podstawie zgromadzonych danych sprawozdanie dotycz"ce wszystkich wyników monitorowania w celu wykazania przestrzegania warunków zezwolenia oraz zwi$kszania wiedzy na temat odpadów i funkcjonowania obiektów unieszkodliwiania odpadów. Na podstawie tego sprawozdania w!a%ciwy organ mo#e zdecydowa(, #e niezb$dne jest zatwierdzenie przez niezale#nego eksperta. Pa'stwa Cz!onkowskie podejmuj" %rodki w celu zapewnienia zgodno%ci z ust. 2-5.

Art. 27 Art. 29 Art. 31 Art. 29 ust. 3 Art. 29 ust. 3 pkt 1 Art. 29 ust. 3 pkt 1 Art. 29 ust. 3 pkt 2 Art. 31 ust. 1

Art. 12 ust. 2 pkt a Art. 12 ust. 2 pkt b Art. 12 ust. 2 pkt c Art. 12 ust. 3

Art. 12 ust. 3 akapit 2

Obiekt unieszkodliwiania odpadów rozpoczyna procedur$ zamkni$cia jedynie, je#eli spe!niony jest jeden z nast$puj"cych warunków: spe!nione s" odpowiednie warunki okre%lone w zezwoleniu; w!a%ciwy organ udzieli! pozwolenia na wniosek operatora; w!a%ciwy organ wyda! w tym celu decyzj$ z uzasadnieniem. Obiekt unieszkodliwiania odpadów mo#e zosta( uznany za ca!kowicie zamkni$ty jedynie po dokonaniu przez w!a%ciwy organ bez zb$dnej zw!oki nast$puj"cych czynno%ci: przeprowadzeniu ko'cowej inspekcji w miejscu prowadzenia dzia!alno%ci, ocenie wszelkich sprawozda' przedstawionych przez operatora, potwierdzeniu, #e teren, na który mia! wp!yw obiekt unieszkodliwiana odpadów, zosta! zrekultywowany i powiadomieniu operatora o swojej zgodzie na zamkni$cie. Zgoda ta w #aden sposób nie zmniejsza obowi"zków operatora wynikaj"cych z warunków okre%lonych w zezwoleniu lub z innych przepisów.

Art. 27 ust. 2 Art. 31 ust. 2

13

Art. 12 ust. 4

Art. 31 ust. 2 i 3

Art. 12 ust. 5

Art. 27 ust. 6

Art. 27 ust. 6 Art. 27 ust. 6 Art. 31 ust. 4 i 5

Art. 12 ust. 5 Pkt a Art. 12 ust. 5 Pkt b Art. 12 ust. 6

Art. 12 ust. 6 akapit 2 Art. 12 ust. 6 akapit 3

Operator jest odpowiedzialny za utrzymanie, monitorowanie, kontrol$ oraz %rodki naprawcze w fazie po zamkni$ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów tak d!ugo, jak mo#e by( to wymagane przez w!a%ciwy organ, z uwzgl$dnieniem charakteru i czasu trwania zagro#enia, z wyj"tkiem przypadków, kiedy w!a%ciwy organ zdecyduje o przej$ciu takich zada' od operatora, po ostatecznym zamkni$ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów i bez uszczerbku dla jakichkolwiek przepisów krajowych lub wspólnotowych reguluj"cych odpowiedzialno%( posiadacza odpadów. Je#eli po zamkni$ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów w!a%ciwy organ uzna to za konieczne w celu spe!nienia w!a%ciwych wymogów w zakresie ochrony %rodowiska naturalnego okre%lonych w prawodawstwie wspólnotowym, w szczególno%ci tych zawartych w dyrektywach 76/464/EWG, 80/68/EWG i 2000/60/WE, operator, mi$dzy innymi, kontroluje fizyczn" i chemiczn" stabilno%( obiektu i zmniejsza wszelkie negatywne skutki dla %rodowiska, w szczególno%ci w odniesieniu do wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez zapewnienie, aby: wszystkie struktury nale#"ce do obiektu s" monitorowane i konserwowane za pomoc" zawsze gotowych do u#ycia aparatów kontrolnych i pomiarowych; tam gdzie ma to zastosowanie, kana!y przelewowe i przelewy sp!ywowe s" utrzymywane w stanie czystym i dost$pnym. Po zamkni$ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów, operator bezzw!ocznie informuje w!a%ciwy organ o wszelkich zdarzeniach lub zmianach, które mog" mie( wp!yw na stabilno%( obiektu unieszkodliwiania odpadów, oraz o wszelkich istotnych niekorzystnych skutkach dla %rodowiska ujawnionych w wyniku odpowiednich procedur kontrolnych i monitorowania. Operator, tam gdzie ma to zastosowanie, wprowadza w #ycie wewn$trzny plan awaryjny i post$puje zgodnie z wszelkimi innymi instrukcjami w!a%ciwego organu w sprawie %rodków koryguj"cych, które nale#y podj"(. Operator pokrywa koszty %rodków, które maj" zosta( podj$te. Art. 31 ust. 6

Art. 13 ust. 1 Zapobieganie pogarszaniu si$ stanu wody oraz zanieczyszczaniu powietrza i gleby Art. 13 ust. 1 pkt a

W przypadkach i z cz$stotliwo%ci" ustalon" przez w!a%ciwy organ, operator przedstawia w!a%ciwemu organowi, na Art. 31 ust. 7 podstawie zgromadzonych danych, sprawozdanie dotycz"ce wszystkich wyników monitorowania w celu wykazania przestrzegania warunków zezwolenia oraz zwi$kszenia wiedzy na temat odpadów i obiektów unieszkodliwiania odpadów. W!a%ciwy organ upewnia si$, #e operator podj"! niezb$dne %rodki w celu spe!nienia norm %rodowiskowych Wspólnoty, Art. 24 ust. 1 Art. 27 ust. 6 w szczególno%ci aby zapobiec, zgodnie z dyrektyw" 2000/60/WE, pogorszeniu si$ bie#"cego stanu wody, m.in. poprzez: Art. 24 ust. 1 Art. 27 ust. 6

Art. 13 ust. 1 pkt b

Art. 13 ust. 1pkt c

ocen$ mo#liwo%ci tworzenia si$ odcieku ze sk!adowanych odpadów, w!"cznie z zawarto%ci" substancji zanieczyszczaj"cej w odcieku, zarówno podczas fazy operacyjnej, jak i po zamkni$ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów oraz ustalenie bilansu wodnego obiektu unieszkodliwiania odpadów; zapobieganie lub zmniejszanie tworzenia si$ odcieku oraz ska#enia wód powierzchniowych lub podziemnych przez odpady; odprowadzanie i oczyszczanie ska#onej wody i odcieku, zebranych z obiektu unieszkodliwiania odpadów a# do uzyskania standardu wymaganego do ich zrzutu.

Art. 24 ust. 1 Art. 27 ust. 6 Art. 24 ust. 1 Art. 27 ust. 6

14

Art. 13 ust. 2

Art. 13 ust. 3

Art. 24 ust. 1 Art. 27 ust. 6 Art. 24 ust. 1 Art. 27 ust. 6

Art. 13 ust. 4

Art. 24 ust. 1 Art. 27 ust. 6 Art. 39 ust. 4 i 5

Art. 13 ust. 5

Art. 13 ust. 6

Art. 11 ust. 3 Art. 51

Art. 11 ust. 4 Art. 32 ust. 1

Art. 13 ust. 6 akapit 2 Art. 14 ust.1 Gwarancja finansowa

Art. 14 ust.1 pkt a

Art. 32 ust. 1 pkt 1 Art. 32 ust. 1 pkt 2 Art. 32 ust. 2 Art. 32 ust. 2 pkt 1

Art. 14 ust.1 pkt b

Art. 14 ust.2 Art. 14 ust.2 pkt a

W!a%ciwy organ upewnia si$, #e operator podj"! odpowiednie %rodki w celu zapobiegania lub zmniejszania emisji py!u i gazu. Je#eli, na podstawie oceny ryzyka dla %rodowiska, uwzgl$dniaj"c w szczególno%ci dyrektywy 76/464/EWG, 80/68/EWG lub 2000/60/WE w zale#no%ci od przypadku, w!a%ciwy organ zdecydowa!, #e zbieranie i oczyszczania odcieku nie jest konieczne lub ustalono, #e obiekt unieszkodliwiania odpadów nie stanowi potencjalnego zagro#enia dla gleby, wód podziemnych lub powierzchniowych, mo#na zmniejszy( lub odst"pi( od wymaga' okre%lonych w ust. 1 lit. b) i c). Pa'stwa Cz!onkowskie dokonuj" zrzutu odpadów wydobywczych, w formie sta!ej, szlamu lub p!ynnej, do wszelkich odbiorników wodnych innych ni# skonstruowany w celach zrzutu odpadów wydobywczych pod warunkiem spe!nienia przez operatora odpowiednich wymaga' dyrektyw 76/464/EWG, 80/68/EWG i 2000/60/WE. Umieszczaj"c ponownie odpady wydobywcze w wyrobiskach poeksploatacyjnych powsta!ych zarówno wskutek eksploatacji odkrywkowej jak i podziemnej, które b$d" mog!y by( zatopione po ich zamkni$ciu, operator podejmuje niezb$dne %rodki w celu zapobie#enia lub zminimalizowania pogorszenia si$ stanu wody i zanieczyszczenia gleby, zgodnie z mutatis mutandis ust. 1 i 3. Operator dostarcza w!a%ciwemu organowi informacji niezb$dnych do wywi"zania si$ ze zobowi"za' wspólnotowych, okre%lonych w szczególno%ci w dyrektywie 2000/60/WE. W przypadku stawu osadowego, w którym obecny jest cyjanek, operator upewnia si$, #e st$#enie cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie w stawie jest zredukowane do najni#szego mo#liwego poziomu za pomoc" najlepszych dost$pnych technik, a w ka#dym przypadku, w obiektach unieszkodliwiania odpadów, które uprzednio otrzyma!y zezwolenie lub które funkcjonowa!y ju# w dniu 1.05.2008, #e st$#enie cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie w miejscu zrzutu odpadów przeróbczych z zak!adu przeróbczego do stawu osadowego nie przekracza 50 ppm od dnia 1.05.2008, 25 ppm od dnia 1.05.2013, 10 ppm od dnia 1.05.2018 oraz 10 ppm dla obiektów unieszkodliwiania odpadów, które otrzyma!y zezwolenie po 1.05.2008. Je#eli w!a%ciwy organ tego wymaga, operator wyka#e za pomoc" oceny ryzyka, która uwzgl$dnia szczególne warunki dla miejsca prowadzenia dzia!alno%ci, #e te limity st$#e' nie musz" by( dalej obni#ane. W!a%ciwy organ, przed rozpocz$ciem jakichkolwiek operacji zwi"zanych z gromadzeniem lub sk!adowaniem odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów, wymaga przedstawienia gwarancji finansowej (np.: w formie depozytu pieni$#nego, w tym sponsorowanych przez przemys! wzajemnych funduszy gwarancyjnych) lub jej ekwiwalentu, zgodnie z procedurami, o których zdecyduj" Pa'stwa Cz!onkowskie, tak aby: wszystkie obowi"zki wynikaj"ce z zezwolenia udzielonego na podstawie niniejszej dyrektywy, w!"cznie z przepisami dotycz"cymi fazy po zamkni$ciu, zosta!y wype!nione; w dowolnym czasie dost$pne by!y fundusze na rekultywacj$ terenu, na który mia! wp!yw obiekt unieszkodliwiania odpadów zgodnie z opisem w planie unieszkodliwiania odpadów przygotowanym zgodnie z art. 5 i wymaganiami zezwolenia, o którym mowa w art. 7. Obliczenie gwarancji, o której mowa w ust. 1 jest dokonane na podstawie: prawdopodobnego wp!ywu obiektu unieszkodliwiania odpadów na %rodowisko, bior"c pod uwag$ w szczególno%ci kategori$ obiektu unieszkodliwiania odpadów, w!a%ciwo%ci odpadów oraz przysz!e zastosowanie zrekultywowanego gruntu;

15

Art. 14 ust.2 pkt b Art. 32 ust. 3 Art. 32 ust. 5 Art. 49

Art. 32 ust. 2 pkt 2

Art. 14 ust.3

Art. 14 ust.4

Art. 15 Odpowiedzialno%( za %rodowisko

za!o#enia, #e niezale#ne i odpowiednio wykwalifikowane osoby trzecie oceni" i wykonaj" wszelkie niezb$dne prace rekultywacyjne. Wielko%( gwarancji jest okresowo dostosowywana do zakresu niezb$dnych prac rekultywacyjnych, które nale#y przeprowadzi( na terenie, na który mia! wp!yw obiekt unieszkodliwiania odpadów zgodnie z opisem w planie unieszkodliwiania odpadów przygotowanym zgodnie z art. 5 i wymaganiami zezwolenia, o którym mowa w art. 7. W przypadku, gdy w!a%ciwy organ zatwierdzi zamkni$cie zgodnie z art. 12 ust. 3, wystawi on operatorowi pisemne o%wiadczenie zwalniaj"ce go z obowi"zku gwarancji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artyku!u, z wyj"tkiem obowi"zków zwi"zanych z faz" po zamkni$ciu, o których mowa w art. 12 ust. 4. Do za!"cznika III dyrektywy 2004/35/WE dodaje si$ nast$puj"cy punkt:

„13. Gospodarowanie odpadami wydobywczymi zgodnie z dyrektyw" 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.marca 2006 w sprawie gospodarowania odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego.” Art. 5 ust. 1

Art. 16 ust. 1 Skutki transgraniczne

Art. 5 ust. 1 Art. 5 ust. 1

Art. 5 ust. 1

W przypadku, gdy Pa'stwo Cz!onkowskie, na terytorium którego zlokalizowany jest obiekt unieszkodliwiania odpadów zdaje sobie spraw$, #e dzia!anie obiektu unieszkodliwiania odpadów kategorii A mo#e wywiera( istotne niekorzystne skutki dla %rodowiska innego Pa'stwa Cz!onkowskiego oraz powodowa( jakiekolwiek zagro#enie dla zdrowia ludzkiego w innym Pa'stwie Cz!onkowskim lub w przypadku, gdy Pa'stwo Cz!onkowskie, które mo#e w taki sposób zosta( dotkni$te tak za#"da, Pa'stwo Cz!onkowskie, na terytorium którego przed!o#ony zosta! wniosek o zezwolenie na podstawie art. 7, przesy!a informacje uzyskane na podstawie tego artyku!u do tego innego Pa'stwa Cz!onkowskiego w tym samym czasie, kiedy udost$pnia te informacje swoim obywatelom. Art. 16 ust. 1 Informacje takie stanowi" podstaw$ wszelkich konsultacji, koniecznych w ramach dwustronnych stosunków pomi$dzy akapit 2 tymi dwoma Pa'stwami Cz!onkowskimi, opartych na zasadzie wzajemno%ci i równo%ci. Art. 16 ust. 2 W ramach stosunków dwustronnych, Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e w przypadkach okre%lonych w ust. 1 niniejszego artyku!u, wnioski s" równie# udost$pniane na odpowiedni okres zainteresowanej spo!eczno%ci w Pa'stwie Cz!onkowskim, które mo#e w taki sposób zosta( dotkni$te tak, aby mia!a ona prawo do przedstawienia swoich uwag na temat tych wniosków przed podj$ciem decyzji przez w!a%ciwy organ. Art. 16 ust. 3 Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e w razie wypadku, obejmuj"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artyku!u, informacje dostarczone przez operatora w!a%ciwemu organowi na podstawie art. 6 ust. 4, s" niezw!ocznie przekazywane innemu Pa'stwu Cz!onkowskiemu w celu pomocy w zminimalizowaniu konsekwencji wypadku dla zdrowia ludzkiego oraz oceny i zminimalizowania rozmiaru rzeczywistych lub potencjalnych szkód wyrz"dzonych %rodowisku naturalnemu Art. 17 ust. 1 Przed rozpocz$ciem operacji sk!adowania, a nast$pnie w regularnych odst$pach czasu, które maj" by( okre%lone przez Kontrole przeprowadzane przez Pa'stwa Cz!onkowskie, w tym w fazie po zamkni$ciu, w!a%ciwy organ przeprowadzi kontrol$ ka#dego obiektu w!a%ciwy organ unieszkodliwiania odpadów obj$tego art. 7 tak, aby zapewni( #e przestrzega on odpowiednich warunków zezwolenia. Pozytywne wyniki kontroli w #aden sposób nie ograniczaj" odpowiedzialno%ci operatora wynikaj"cej z warunków zezwolenia.

Art. 41 ust. 1 Art. 41 ust. 3

16

Art. 17 ust. 2

Art. 41 ust. 2 Art. 33 ust. 1 Nie wymaga transpozycji

Art. 18 ust. 1 Obowi"zek sk!adania sprawozdania

Art. 18 ust. 1 Obowi"zek akapit 2 Art. 18 ust. 2

Nie wymaga transpozycji Art. 28 ust. 1 Art. 31 ust. 4 Art. 42 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 43 Art. 56

Art. 19 Sankcje

Art. 20 Spis zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania odpadów

Art. 21 ust. 1 Wymiana informacji

Art. 43 ust. 4 i 5 Art. 43 ust. 4 Art. 43 ust. 5 Krajowe Centrum BAT Nie wymaga transpozycji Nie wymaga transpozycji

Art. 21 ust. 1 pkt a Art. 21 ust. 1 pkt b

Art. 21 ust. 2

Art. 21 ust. 3

Art. 22 ust. 1 &rodki s!u#"ce wykonaniu i zmianom

Pa'stwa Cz!onkowskie wymagaj" od operatora prowadzenia aktualnej dokumentacji dotycz"cej wszelkich dzia!a' zwi"zanych z gospodarowaniem odpadami oraz udost$pniania jej do kontroli w!a%ciwego organu, oraz zapewnienia, #e w przypadku zmiany operatora w czasie zarz"dzania obiektem unieszkodliwiania odpadów odpowiednie i aktualne informacje i dokumenty odnosz"ce si$ do obiektu unieszkodliwiania odpadów s" przekazywane we w!a%ciwy sposób. Co trzy lata Pa'stwa Cz!onkowskie przekazuj" Komisji sprawozdanie w sprawie wykonania niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie jest sporz"dzane na podstawie kwestionariusza lub wzoru, które maj" by( przyj$te przez Komisj$ zgodnie z procedur", o której mowa w art. 23 ust. 2. Sprawozdanie jest przekazywane Komisji w ci"gu dziewi$ciu miesi$cy od ko'ca trzyletniego terminu, którego dotyczy. Komisja publikuje sprawozdanie w sprawie wykonania niniejszej dyrektywy w ci"gu dziewi$ciu miesi$cy od otrzymania sprawozda' od Pa'stw Cz!onkowskich. Co roku Pa'stwa Cz!onkowskie przekazuj" Komisji informacje dotycz"ce wydarze' zg!aszanych przez operatorów zgodnie z art. 11 ust. 3 i art. 12 ust. 6. Komisja udost$pnia te informacje Pa'stwom Cz!onkowskim na wniosek. Bez uszczerbku dla prawa wspólnotowego w zakresie publicznego dost$pu do informacji dotycz"cych %rodowiska, Pa'stwa Cz!onkowskie udost$pniaj" z kolei, na wniosek, informacje cz!onkom zainteresowanej spo!eczno%ci. Pa'stwa Cz!onkowskie ustalaj" zasady dotycz"ce sankcji za naruszenia przepisów prawa krajowego przyj$tych zgodnie z niniejsz" dyrektyw" i podejmuj" wszelkie niezb$dne %rodki w celu zapewnienia, #e s" one wykonywane. Przewidziane sankcje powinny by( skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj"ce. Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e spis zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania odpadów, w!"cznie z opuszczonymi obiektami unieszkodliwiania odpadów, zlokalizowanych na ich terytorium, które wywieraj" powa#ny negatywny wp!yw na %rodowisko lub mog" sta( si$ w %rednio- lub krótkoterminowej perspektywie powa#nym zagro#eniem dla zdrowia ludzkiego lub %rodowiska jest sporz"dzany i okresowo uaktualniany. Taki spis, który zostanie udost$pniony spo!ecze'stwu, zostanie sporz"dzony do 1.05.2012, z uwzgl$dnieniem metodologii, o których mowa w art. 21, je#eli s" one dost$pne. Komisja, wspierana przez Komitet, o którym mowa w art. 23, zapewnia, #e mi$dzy Pa'stwami Cz!onkowskimi istnieje odpowiednia wymiana informacji technicznych i naukowych, z uwzgl$dnieniem rozwijaj"cych si$ metodologii odnosz"cych si$ do: wykonania art. 20; rekultywacji zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania odpadów okre%lonych w art. 20 w celu spe!nienia wymaga' art.4. Takie metodologie umo#liwi" ustanowienie najbardziej odpowiednich procedur oceny ryzyka oraz dzia!a' naprawczych z uwzgl$dnieniem ró#nic charakterystyki geologicznej, hydrogeologicznej i klimatologicznej w Europie. Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", aby w!a%ciwy organ %ledzi! zmiany w zakresie najlepszych dost$pnych technik lub by! o nich informowany. Komisja organizuje wymian$ informacji mi$dzy Pa'stwami Cz!onkowskimi a zainteresowanymi organizacjami na temat najlepszych dost$pnych technik, zwi"zanego z nimi monitorowania oraz zmian w przedmiotowym zakresie. Komisja publikuje wyniki wymiany informacji. Do 1.05.2008, Komisja przyjmie, zgodnie z procedur", o której mowa w art. 23 ust. 2, przepisy niezb$dne do realizacji nast$puj"cych zada', z uwzgl$dnieniem w pierwszej kolejno%ci lit. e), f) i g):

17

Art. 22 ust. 1 pkt a

harmonizacji i regularnego przekazywania informacji, o których mowa w art. 7 ust. 5 i art. 12 ust. 6;

Art. 22 ust. 1 pkt b

Art. 31 ust. 8 Nie wprowadzono delegacji ustawowej do wydania rozporz"dzenia dla informacji, o których mowa w art. 7 ust 5 dyrektywy. Art. 11 ust. 5 Art. 32 ust. 6 Art. 41 ust. 3 Art. 10 ust. 4 Art. 3 ust. 2 Art. 6 ust. 2 Art. 6 ust. 3 Nie wymaga transpozycji Nie wymaga transpozycji Nie wymaga transpozycji Nie wymaga transpozycji Nie wymaga transpozycji Nie wymaga transpozycji Art. 50 ust. 1, 2, 3 i 4 Art. 51 Art. 52 UO art. 5

Art. 22 ust. 1 pkt c

Art. 22 ust. 1 pkt d Art. 22 ust. 1 pkt e Art. 22 ust. 1 pkt f Art. 22 ust. 1 pkt g Art. 22 ust. 1 pkt h

Art. 22 ust. 2

Art. 22 ust. 2 akapit 2 Art. 23 ust. 1 Komitet Art. 23 ust. 2

wprowadzania w #ycie art. 13 ust. 6, w!"cznie z wymogami technicznymi odnosz"cymi si$ do okre%lenia cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie oraz metod jego pomiaru; przygotowania technicznych wskazówek w celu ustanowienia gwarancji finansowej zgodnie z wymaganiami art. 14 ust. 2; przygotowania technicznych wskazówek odnosz"cych si$ kontroli zgodnie z art. 17; zako'czenia formu!owania wymaga' technicznych odnosz"cych do charakterystyki odpadów zawartej w za!"czniku II; interpretacji definicji zawartej w art. 3 pkt 3; zdefiniowania kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów zgodnie z za!"cznikiem III; ustalenia wszelkich zharmonizowanych norm odnosz"cych si$ do metod pobierania próbek i wykonywania analiz niezb$dnych do technicznego wykonania niniejszej dyrektywy. Wszelkie kolejne zmiany niezb$dne w celu dostosowania za!"czników do rozwoju naukowo-technicznego s" przyjmowane przez Komisj$ zgodnie z procedur", o której mowa w art. 23 ust. 2. Zmiany te s" dokonywane w celu osi"gni$cia wysokiego poziomu ochrony %rodowiska.

Art. 23 ust. 2 akapit 2 Art. 23 ust. 3 Art. 24 ust. 1 Przepisy przej%ciowe

Komisja jest wspomagana przez komitet ustanowiony na mocy art. 18 dyrektywy 75/442/EWG, zwany dalej „Komitetem”. W przypadku odniesienia do niniejszego ust$pu, ma zastosowanie art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzgl$dnieniem przepisów art. 8 tej decyzji. Okres okre%lony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala si$ na trzy miesi"ce.

Art. 24 ust. 2 Art. 24 ust. 3

Komitet przyjmuje swój regulamin wewn$trzny. Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e wszelkie obiekty unieszkodliwiania odpadów, które otrzyma!y zezwolenie lub które dzia!aj" w dniu 1.05.2008 spe!niaj" przepisy niniejszej dyrektywy do 1.05.2012, z wyj"tkiem okre%lonych w art. 14 ust. 1, których przestrzeganie musi by( zapewnione do 1.05.2014 oraz okre%lonych w art. 13 ust. 6, których przestrzeganie musi by( zapewnione zgodnie z harmonogramem tam ustalonym. Ust. 1 nie ma zastosowania do obiektów unieszkodliwiania odpadów zamkni$tych na dzie' 1.05.2008 Pa'stwa Cz!onkowskie zapewniaj", #e od 1.05.2006 i bez wzgl$du na dokonanie jakiegokolwiek zamkni$cia obiektu unieszkodliwiania odpadów po wej%ciu w #ycie i przed 1.05.2008, odpady wydobywcze s" eksploatowane w sposób, który nie narusza wykonania art. 4 ust. 1 niniejszej dyrektywy oraz innych maj"cych zastosowanie wymogów dotycz"cych %rodowiska naturalnego okre%lonych w prawodawstwie wspólnotowym, w tym w dyrektywie 2000/60/WE.

18

Art. 24 ust. 4

Art. 55 ust. 1

Art. 24 ust. 4 akapit 2 Art. 57

Art. 55 ust. 2 i 3

Art. 25 ust. 1 Transpozycja

Art. 25 ust. 1 akapit 2

Nie wymaga transpozycji Nie wymaga transpozycji Nie wymaga transpozycji Nie wymaga transpozycji Za!"cznik nr 1

Art. 25 ust. 2

Art. 5, art. 6 ust. 3-5, art. 7, art. 8, art. 12 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1-3 nie maj" zastosowania do obiektów unieszkodliwiania odpadów, które: zaprzesta!y przyjmowania odpadów przed 1.05.2006, s" na ko'cowym etapie realizacji procedury zamkni$cia zgodnie z maj"cym zastosowanie prawem wspólnotowym lub krajowym lub programami zatwierdzonymi przez w!a%ciwy organ, i zostan" definitywnie zamkni$te do dnia 31 grudnia 2010 r. Pa'stwa Cz!onkowskie powiadamiaj" Komisj$ o takich przypadkach do 1.08.2008 i zapewniaj", #e takie obiekty s" zarz"dzane w sposób, który nie narusza osi"gni$cia celów niniejszej dyrektywy, w szczególno%ci celów art. 4 ust. 1, i celów wszelkich innych aktów prawa wspólnotowego, w tym dyrektywy 2000/60/WE. Pa'stwa Cz!onkowskie wprowadzaj" w #ycie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezb$dne do przestrzegania niniejszej dyrektywy przed 1.05.2008. Pa'stwa Cz!onkowskie bezzw!ocznie powiadamiaj" o tym Komisj$. Gdy Pa'stwa Cz!onkowskie przyjmuj" te %rodki, powinny one zawiera( odniesienie do niniejszej dyrektywy lub takie odniesienie powinno by( zamieszczone w ich urz$dowej publikacji. Metody sporz"dzania takiego odniesienia okre%lane s" przez Pa'stwa Cz!onkowskie. Pa'stwa Cz!onkowskie przekazuj" Komisji teksty przepisów prawa krajowego, które przyjmuj" w dziedzinach obj$tych niniejsz" dyrektyw". Niniejsza dyrektywa wchodzi w #ycie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urz$dowym Unii Europejskiej. Niniejsza dyrektywa adresowana jest do Pa'stw Cz!onkowskich.

Art. 26 Wej%cie w #ycie Art. 27 Adresaci Za!"cznik 1 ust. 1 Polityka zapobiegania powa#nym wypadkom i informacje, które maj" by( przekazane zainteresowanej spo!eczno%ci Za!"cznik 1 ust. 1 pkt 1

Polityka zapobiegania powa#nym wypadkom realizowana przez operatora oraz system zarz"dzania bezpiecze'stwem powinny by( proporcjonalne do ryzyka wyst"pienia powa#nych wypadków, które stwarza obiekt unieszkodliwiania odpadów. W celu ich wykonania nale#y wzi"( pod uwag$ nast$puj"ce elementy:

Za!"cznik nr 1 Za!"cznik nr 1

Za!"cznik 1 ust. 1 pkt 2

polityka zapobiegania powa#nym wypadkom powinna obejmowa( ogólne cele oraz zasady dzia!ania operatora w odniesieniu do kontroli ryzyka wyst"pienia powa#nych wypadków; system zarz"dzania bezpiecze'stwem powinien obejmowa( cz$%( ogólnego systemu zarz"dzania, który zawiera struktur$ organizacyjn", zakres odpowiedzialno%ci, praktyki, procedury, procesy i zasoby konieczne do okre%lenia i wprowadzenia w #ycie polityki zapobiegania powa#nym wypadkom;

19

Za!"cznik 1 ust. 1 pkt 3

Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 1 Informacje, które maj" by( przekazywane zainteresowanej spo!eczno%ci

system zarz"dzania bezpiecze'stwem uwzgl$dnia nast$puj"ce zagadnienia: Za!"cznik nr 1 a) organizacj$ i personel - rola i obowi"zki personelu zaanga#owanego w zarz"dzanie powa#nym ryzykiem na wszystkich poziomach organizacji; okre%lenie potrzeb szkoleniowych takiego personelu oraz zapewnienie takich szkole'; oraz zaanga#owanie pracowników, a w odpowiednich przypadkach podwykonawców; b) okre%lenie oraz ocena powa#nego ryzyka - przyj$cie i wprowadzenie w #ycie procedur systematycznego okre%lenia powa#nych ryzyk wynikaj"cych z prawid!owego i nieprawid!owego dzia!ania oraz ocena prawdopodobie'stwa ich wyst"pienia i dotkliwo%ci; c) kontrola dzia!ania - przyj$cie i wprowadzenie w #ycie procedur i instrukcji bezpiecznego funkcjonowania, z uwzgl$dnieniem utrzymania zak!adu, procesów w nim zachodz"cych, sprz$tu oraz tymczasowych przerw w jego funkcjonowaniu; d) zarz"dzanie zmian" - przyj$cie i wprowadzanie w #ycie procedur dotycz"cych planowanych modyfikacji lub tworzenie nowych obiektów unieszkodliwiania odpadów; e) planowanie na wypadek sytuacji awaryjnych - przyj$cie i wprowadzenie w #ycie procedur dotycz"cych identyfikacji przewidywalnych sytuacji awaryjnych w drodze systematycznej analizy oraz przygotowanie, testowanie i przegl"d planów awaryjnych maj"cych na celu szybk" reakcj$ na takie sytuacje awaryjne; f) monitorowanie dzia!ania - przyj$cie i wprowadzenie w #ycie procedur w celu zapewnienia sta!ej oceny zgodno%ci z wytycznymi ustalonymi w polityce zapobiegania powa#nym wypadkom opracowanej przez operatora i systemem zarz"dzania bezpiecze'stwem oraz mechanizmami badania i podejmowania odpowiednich dzia!a' w przypadku braku takiej zgodno%ci. Procedury te powinny obejmowa( przyj$ty przez operatora system zg!aszania powa#nych wypadków lub sytuacji niebezpiecznych, szczególnie tych zwi"zanych z przypadkami braku dzia!ania %rodków ochronnych oraz ich badaniem i %rodkami podj$tymi w oparciu o wcze%niej wyci"gni$te wnioski; g) audyt i przegl"d - przyj$cie i wprowadzenie w #ycie procedur systematycznej okresowej oceny polityki zapobiegania powa#nym wypadkom oraz skuteczno%ci i przydatno%ci do okre%lonego celu systemu zarz"dzania bezpiecze'stwem; przegl"d dokumentów dotycz"cych dzia!ania wspomnianej polityki i systemu zarz"dzania bezpiecze'stwem oraz ich uaktualnianie przez kierownictwo wy#szego szczebla. Nazwisko (nazwa) operatora oraz adres obiektu unieszkodliwiania odpadów. Za!"cznik nr 2

Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 2

Oznaczenie osoby dostarczaj"cej informacje, wed!ug zajmowanego stanowiska.

Za!"cznik nr 2 Za!"cznik nr 2 Za!"cznik nr 2

Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 3

Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 4

Potwierdzenie, #e obiekt unieszkodliwiania odpadów podlega regulacjom lub przepisom administracyjnym wprowadzaj"cym w #ycie niniejsz" dyrektyw$ oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, #e informacje zwi"zane z elementami, o których mowa w art. 6 ust. 2 zosta!y przekazane w!a%ciwemu organowi. Proste i jasne obja%nienie dzia!ania lub dzia!a' podejmowanych w miejscu prowadzenia dzia!alno%ci.

20

Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 5 Za!"cznik nr 2 Za!"cznik nr 2 Za!"cznik nr 2 Za!"cznik nr 2

Za!"cznik nr 2

Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 6

Nazwy w!asne lub powszechnie znane, lub ogólna klasyfikacja niebezpiecze'stwa substancji i preparatów wyst$puj"cych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów, jak równie# odpadów, które mog!yby spowodowa( powa#nywypadek, ze wskazaniem ich g!ównych niebezpiecznych w!a%ciwo%ci. Ogólne informacje dotycz"ce charakteru ryzyka wyst"pienia powa#nych wypadków, z uwzgl$dnieniem ich potencjalnych skutków dla pobliskiej ludno%ci i %rodowiska.

Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 7

Dostateczne informacje dotycz"ce ostrzegania pobliskiej zainteresowanej ludno%ci oraz informowania jej w razie powa#nego wypadku.

Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 8

Dostateczne informacje dotycz"ce dzia!a', które zainteresowana ludno%( powinna podj"(, oraz sposobu, w jaki nale#y si$ zachowa( w razie powa#nego wypadku.

Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 9

Potwierdzenie konieczno%ci dokonania odpowiednich ustale' przez operatora w miejscu prowadzenia dzia!alno%ci, a szczególnie wspó!pracy ze s!u#bami ratowniczymi w celu reagowania na powa#ne wypadki oraz zmniejszenia ich skutków.

Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 10

Za!"cznik 1 ust. 2 pkt 11

Odniesienia do zewn$trznych planów awaryjnych, sporz"dzonych w celu reagowania na wszelkie skutki wypadku poza Za!"cznik nr 2 miejscem prowadzenia dzia!alno%ci. Odniesienia te powinny zawiera( wskazanie by stosowa( si$ do wszelkich instrukcji lub wymaga' s!u#b ratowniczych podczas wypadku. Szczegó!y dotycz"ce tego, gdzie mo#na uzyska( dodatkowe informacje, z zastrze#eniem wymogów dotycz"cych Za!"cznik nr 2 zachowania poufno%ci informacji ustanowionych w przepisach krajowych. Art. 10 ust. 3 i 4

Za!"cznik 2 Charakterystyka odpadów

Za!"cznik 2 pkt 1

Art. 10 ust. 3 pkt 1

Za!"cznik 2 pkt 2

Art. 10 ust. 3 pkt 2 Art. 10 ust. 3 pkt 3 Art. 10 ust. 3 pkt 4 Art. 10 ust. 3 pkt 5

Za!"cznik 2 pkt 3

Za!"cznik 2 pkt 4 Za!"cznik 2 pkt 5

Odpady wydobywcze, które maj" by( sk!adowane w obiekcie s" charakteryzowane w sposób gwarantuj"cy d!ugoterminow" fizyczn" i chemiczn" stabilno%( struktury obiektu oraz w celu zapobiegania powa#nym wypadkom. Charakterystyka odpadów zawiera, tam gdzie to odpowiednie i zgodne z kategori" obiektu unieszkodliwiania odpadów, nast$puj"ce elementy: opis spodziewanych fizycznych i chemicznych w!a%ciwo%ci odpadów, które maj" by( sk!adowane krótko- i d!ugoterminowo, ze szczególnym odniesieniem do ich stabilno%ci w warunkach atmosferycznych/meteorologicznych, z uwzgl$dnieniem rodzaju minera!u lub minera!ów, które maj" by( wydobywane, lub ska! p!onnych, które b$d" przenoszone w trakcie dzia!a' wydobywczych; klasyfikacja odpadów zgodnie z odpowiednim zapisem w decyzji 2000/532/WE8 , ze szczególnym uwzgl$dnieniem ich niebezpiecznych w!a%ciwo%ci; opis substancji chemicznych, które maj" by( stosowane w czasie przeróbki surowców mineralnych oraz ich stabilno%ci; opis metody sk!adowania; system transportu odpadów, który ma by( zastosowany.

8

Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zast$puj"ca decyzj$ 94/3/WE ustanawiaj"c" wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzj$ Rady 94/904/WE ustanawiaj"c" wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 226 z 6.9.2000, str. 3). Decyzja ostatnio zmieniona decyzj" Rady 2001/573/WE (Dz.U. L 203 z 28.7.2001, str. 18.).

21

Za!"cznik 3 Obiekt unieszkodliwiania odpadów zostaje sklasyfikowany jako obiekt unieszkodliwiania odpadów kategorii A, je#eli: Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c Kryteria okre%lania klasyfikacji – brak dzia!ania lub niew!a%ciwe dzia!anie, np.: zapadni$cie si$ ha!dy lub p$kni$cie tamy, mog!oby spowodowa( Art. 6 ust. 2 obiektów unieszkodliwiania powa#ny wypadek, na podstawie oceny ryzyka uwzgl$dniaj"cej czynniki, takie jak obecny lub przysz!y rozmiar, odpadów lokalizacja i wp!yw obiektu unieszkodliwiania odpadów na %rodowisko, lub – zawiera odpady sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z dyrektyw" 91/689/EWG powy#ej pewnego progu, lub – zawiera substancje lub preparaty sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z dyrektyw" 67/548/EWG lub 1999/45/WE powy#ej pewnego progu.

21/01/BS

22

Projekt ROZPORZ&DZENIE MINISTRA 'RODOWISKA 1) z dnia....................................... w sprawie szczegó$owych kryteriów wyznaczania odpadów wydobywczych innych ni! niebezpieczne i oboj%tne

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr ..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje: § 1. Rozporz"dzenie okre%la szczegó!owe kryteria wyznaczania odpadów wydobywczych innych ni# niebezpieczne i oboj$tne, w przypadku sk!adowania których w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie maj" zastosowania przepisy art. 27 ust. 2 oraz art. 32 ustawy o odpadach wydobywczych. § 2. Kryteriami wyznaczania odpadów wydobywczych innych ni# niebezpieczne i oboj$tne s": 1) w!a%ciwo%ci fizyczne odpadów wydobywczych; 2) w!a%ciwo%ci chemiczne odpadów wydobywczych; 3) dopuszczalne graniczne warto%ci wymywania istotnych sk!adników z odpadów wydobywczych; 4) ekotoksyczno%( odpadów wydobywczych; 5) brak zawarto%ci substancji niebezpiecznych odpadów wydobywczych; 6) brak w!a%ciwo%ci niebezpiecznych odpadów wydobywczych. § 3. Szczegó!owe warto%ci, w!a%ciwo%ci oraz rodzaje substancji niebezpiecznych wyst$puj"ce w kryteriach, o których jest mowa w § 2, s" okre%lone w za!"czniku do rozporz"dzenia. Kryteria oraz za$#cznik do projektu rozporz#dzenia zostan# doprecyzowane po przeprowadzeniu niezb%dnych analiz porównawczych w$a"ciwo"ci fizycznych i chemicznych wytwarzanych w Polsce odpadów wydobywczych oraz mo!liwo"ci wyst#pienia powa!nego wypadku w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. § 4. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia. Minister &rodowiska

Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).

1)

Uzasadnienie W art. 2 ust. 4 projektu ustawy o odpadach wydobywczych wskazano, i# minister w!a%ciwy do spraw %rodowiska mo#e okre%li(, w drodze rozporz"dzenia, szczegó!owe kryteria wyznaczania odpadów wydobywczych innych ni# niebezpieczne i oboj$tne, w przypadku sk!adowania których w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie maj" zastosowania przepisy art. 27 ust. 2 oraz art. 32 projektu ustawy o odpadach wydobywczych. W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 2 ust. 4 projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostan" okre%lone szczegó!owe kryteria wyznaczania odpadów wydobywczych innych ni# niebezpieczne i oboj$tne, w przypadku sk!adowania których w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie maj" zastosowania przepisy art. 27 ust. 2 oraz art. 32. Art. 27 ust. 2 projektu ustawy o odpadach wydobywczych nak!ada na posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych obowi"zek prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych po jego zamkni$ciu. Natomiast art. 32 projektu ustawy o odpadach wydobywczych wymaga przedstawienia przez posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych posiadanej gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu przed rozpocz$ciem dzia!a' zwi"zanych ze sk!adowaniem odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny Projekt rozporz"dzenia dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym, stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych poni#ej: 1. Wojewodowie 2. Marsza!kowie Województw 3. G!ówny Urz"d Statystyczny 4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska 5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska 6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej 7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego 8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców 9. Forum Zwi"zków Zawodowych 10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej 11. NSZZ „Solidarno%(” 12. OPZZ 13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 14. Konfederacja Pracodawców Polskich 15. Polski Klub Ekologiczny 16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju 17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego 18. Centrum Prawa Ekologicznego 19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza 20. Polska Izba Ekologii 21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa 22. Polska Izba Gospodarki Odpadami 23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami 24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego 25. ABC Recykling S.A. 26. Wy#szy Urz"d Górniczy 27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej 28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa 29. Katowicki Holding W$glowy 30. Kompania W$glowa 31. KWK Bogdanka 32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego 33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw 34. KGHM Polska Mied* S.A 35. ZG „Trzebionka” S.A. 36. ZGH „Boles!aw” S.A.

3

37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny 38. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 39. Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa 40. Pa'stwowa Agencja Atomistyki 41. Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego 42. Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych. Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na: a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek samorz#du terytorialnego Brak wp!ywu. b) rynek pracy Brak wp!ywu. c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie przedsi%biorstw Brak wp!ywu. d) sytuacj% i rozwój regionalny Projekt rozporz"dzenia b$dzie mia! wp!yw na rozwój us!ug zwi"zanych z pracami organizacyjnymi i technicznymi w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w regionach ich funkcjonowania. e) ochron% "rodowiska Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi. 4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob# obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego Nie dotyczy.

01/24rch

4

Projekt

ROZPORZ&DZENIE MINISTRA 'RODOWISKA 1) z dnia....................................... w sprawie szczegó$owych kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów oboj%tnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr ..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje: § 1. Rozporz"dzenie okre%la szczegó!owe kryteria zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów oboj$tnych. § 2. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt f dyrektywy Komisja Europejska do dnia 1 maja 2008 r. wyda decyzj%, w której okre"li szczegó$owe kryteria zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów oboj%tnych. Niniejszy projekt rozporz#dzenia b%dzie stanowi$ transpozycj% przepisów decyzji Komisji. § 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia. Minister &rodowiska

Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).

1)

Uzasadnienie Celem projektu rozporz"dzenia jest szczegó!owa transpozycja przepisów decyzji Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt f dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca dyrektyw$ 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15). W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 3 ust. 2 projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostan" uszczegó!owione kryteria zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów oboj$tnych, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt f dyrektywy, wydane przez Komisj$ Europejsk" do dnia 1 maja 2008 r.

2

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny Projekt rozporz"dzenia dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym, stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych poni#ej: 1. Wojewodowie 2. Marsza!kowie Województw 3. G!ówny Urz"d Statystyczny 4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska 5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska 6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej 7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego 8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców 9. Forum Zwi"zków Zawodowych 10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej 11. NSZZ „Solidarno%(” 12. OPZZ 13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 14. Konfederacja Pracodawców Polskich 15. Polski Klub Ekologiczny 16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju 17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego 18. Centrum Prawa Ekologicznego 19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza 20. Polska Izba Ekologii 21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa 22. Polska Izba Gospodarki Odpadami 23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami 24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego 25. ABC Recykling S.A. 26. Wy#szy Urz"d Górniczy 27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej 28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa 29. Katowicki Holding W$glowy 30. Kompania W$glowa 31. KWK Bogdanka 32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego 33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw 34. KGHM Polska Mied* S.A 35. ZG „Trzebionka” S.A. 36. ZGH „Boles!aw” S.A.

3

37. 38. 39. 40. 41. 42.

Pa'stwowy Instytut Geologiczny Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa Pa'stwowa Agencja Atomistyki Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.

Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na: a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek samorz#du terytorialnego Brak wp!ywu. b) rynek pracy Brak wp!ywu. c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie przedsi%biorstw Brak wp!ywu. d) sytuacj% i rozwój regionalny Brak wp!ywu. e) ochron% "rodowiska Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z zagospodarowaniem odpadów wydobywczych. 4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob# obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego Nie dotyczy.

01/25rch

4

Projekt

ROZPORZ&DZENIE MINISTRA 'RODOWISKA 1) z dnia....................................... w sprawie szczegó$owych kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr ..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje: § 1. Rozporz"dzenie okre%la szczegó!owe kryteria klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych decyduj"ce o zaliczeniu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych do kategorii A. § 2.1. Je#eli obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych spe!nia co najmniej jeden z nast$puj"cych warunków: 1) brak dzia!ania lub niew!a%ciwe dzia!anie mog!oby spowodowa( powa#ny wypadek, o którym mowa w ust. 2, lub 2) s" w nim sk!adowane odpady niebezpieczne, o których mowa w ust. 3, lub 3) sk!adowane w nim odpady wydobywcze zawieraj" substancje lub preparaty niebezpieczne, o których mowa w ust. 4, - to zalicza si$ go do kategorii A. 2. Brak dzia!ania lub niew!a%ciwe dzia!anie, które mog!oby spowodowa( powa#ny wypadek, to w szczególno%ci: 1) uszkodzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie jego prowadzenia lub po jego zamkni$ciu; 2) zapadni$cie si$ ha!dy lub jej cz$%ci; 3) p$kni$cie tamy; 4) utrata stateczno%ci przez obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 5) niew!a%ciwe pozyskiwanie odpadów wydobywczych z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 3. Za odpady wydobywcze niebezpieczne uznaje si$ odpady wydobywcze, z których wody odciekowe charakteryzuj" si$ odczynem kwa%nym pH. 4. Za odpady wydobywcze zawieraj"ce substancje lub preparaty niebezpieczne uznaje si$ odpady wydobywcze, z których wody odciekowe charakteryzuj" si$ odczynem kwa%nym pH.

Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).

1)

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt g dyrektywy Komisja Europejska do dnia 1 maja 2008 r. wyda decyzj%, w której okre"li szczegó$owe kryteria klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Niniejszy projekt rozporz#dzenia b%dzie stanowi$ transpozycj% przepisów decyzji Komisji. § 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia. Minister &rodowiska

2

Uzasadnienie Celem projektu rozporz"dzenia jest szczegó!owa transpozycja przepisów decyzji Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt g dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca dyrektyw$ 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15). W art. 6 ust. 1 projektu ustawy o odpadach wydobywczych wskazano, i# rozró#nia si$ dwa typy obiektów unieszkodliwiania odpadów – kategorii A i pozosta!e. W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 6 ust. 2 projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostan" uszczegó!owione kryteria klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt g dyrektywy i za!"cznikiem nr III, wydane przez Komisj$ Europejsk" do dnia 1 maja 2008 r.

3

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny Projekt rozporz"dzenia dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym, stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych poni#ej: 1. Wojewodowie 2. Marsza!kowie Województw 3. G!ówny Urz"d Statystyczny 4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska 5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska 6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej 7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego 8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców 9. Forum Zwi"zków Zawodowych 10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej 11. NSZZ „Solidarno%(” 12. OPZZ 13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 14. Konfederacja Pracodawców Polskich 15. Polski Klub Ekologiczny 16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju 17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego 18. Centrum Prawa Ekologicznego 19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza 20. Polska Izba Ekologii 21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa 22. Polska Izba Gospodarki Odpadami 23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami 24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego 25. ABC Recykling S.A. 26. Wy#szy Urz"d Górniczy 27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej 28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa 29. Katowicki Holding W$glowy 30. Kompania W$glowa 31. KWK Bogdanka 32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego 33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw 34. KGHM Polska Mied* S.A 35. ZG „Trzebionka” S.A. 36. ZGH „Boles!aw” S.A. 37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny 4

38. 39. 40. 41. 42.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa Pa'stwowa Agencja Atomistyki Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.

Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na: a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek samorz#du terytorialnego Brak wp!ywu. b) rynek pracy Brak wp!ywu. c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie przedsi%biorstw Skutki regulacji wynikaj"ce z projektu rozporz"dzenia dotycz" obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A Realizacja przepisów projektu rozporz"dzenia b$dzie poci"ga( za sob" skutki finansowe dla obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zaliczonych do kategorii A, m.in. w zakresie przygotowania: polityki zapobiegania powa#nym wypadkom, systemu zarz"dzania bezpiecze'stwem (20 000 - 80 000 z!) i wewn$trznego planu operacyjno – ratowniczego (10 000 – 40 000 z!) oraz powo!ania kierownika odpowiedzialnego za wdra#anie w #ycie tych dokumentów (6 000 z!/rok). d) sytuacj% i rozwój regionalny Projekt rozporz"dzenia b$dzie mia! wp!yw na rozwój us!ug zwi"zanych z pracami organizacyjnymi i technicznymi w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w regionach ich funkcjonowania. e) ochron% "rodowiska Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi w tym przed wp!ywem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na %rodowisko i mo#liwo%ci" wyst"pienia powa#nego wypadku. 4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob# obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego Nie dotyczy.

01/26rch

5

Projekt

ROZPORZ&DZENIE MINISTRA 'RODOWISKA 1) z dnia....................................... w sprawie metod poboru próbek i przeprowadzania analiz

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr ..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje: § 1. Rozporz"dzenie okre%la normy zharmonizowane odnosz"ce si$ do metod poboru próbek i przeprowadzania analiz niezb$dnych dla technicznego wykonywania ustawy o odpadach wydobywczych. § 2. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt h dyrektywy Komisja Europejska do dnia 1 maja 2008 r. wyda decyzj%, w której okre"li normy zharmonizowane odnosz#ce si% do metod poboru próbek i przeprowadzania analiz niezb%dnych dla technicznego wykonania dyrektywy. Niniejszy projekt rozporz#dzenia b%dzie stanowi$ transpozycj% przepisów decyzji Komisji. § 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia. Minister &rodowiska

Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).

1)

Uzasadnienie Celem projektu rozporz"dzenia jest szczegó!owa transpozycja przepisów decyzji Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt h dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca dyrektyw$ 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15). W art. 6 ust. 3 projektu ustawy o odpadach wydobywczych wskazano, i# minister w!a%ciwy do spraw %rodowiska okre%li, w drodze fakultatywnego rozporz"dzenia, metody pobierania próbek i przeprowadzania analiz, uwzgl$dniaj"ce decyzj$ Komisji Europejskiej, która ma by( wydana na podstawie art. 22 ust. 1 pkt h dyrektywy do dnia 1 maja 2008 r. W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 6 ust. 3 projektu ustawy o odpadach wydobywczych, ww. metody zostan" uszczegó!owione.

2

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny Projekt ustawy dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny Projekt rozporz"dzenia dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"ce do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 3. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym, stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych poni#ej: 1. Wojewodowie 2. Marsza!kowie Województw 3. G!ówny Urz"d Statystyczny 4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska 5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska 6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej 7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego 8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców 9. Forum Zwi"zków Zawodowych 10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej 11. NSZZ „Solidarno%(” 12. OPZZ 13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 14. Konfederacja Pracodawców Polskich 15. Polski Klub Ekologiczny 16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju 17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego 18. Centrum Prawa Ekologicznego 19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza 20. Polska Izba Ekologii 21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa 22. Polska Izba Gospodarki Odpadami 23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami 24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego 25. ABC Recykling S.A. 26. Wy#szy Urz"d Górniczy 27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej 28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa 29. Katowicki Holding W$glowy 30. Kompania W$glowa 31. KWK Bogdanka 32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego

3

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw KGHM Polska Mied* S.A ZG „Trzebionka” S.A. ZGH „Boles!aw” S.A. Pa'stwowy Instytut Geologiczny Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa Pa'stwowa Agencja Atomistyki Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.

Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 4. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na: a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek samorz#du terytorialnego Brak wp!ywu. b) rynek pracy Brak wp!ywu. c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie przedsi%biorstw Brak wp!ywu. d) sytuacj% i rozwój regionalny Brak wp!ywu. e) ochron% "rodowiska Projekt ustawy pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi. 4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob# obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego Nie dotyczy.

01/27rch

4

Projekt

ROZPORZ&DZENIE MINISTRA 'RODOWISKA 1) z dnia....................................... w sprawie charakterystyki odpadów wydobywczych

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr ..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje: § 1. Rozporz"dzenie okre%la szczegó!owy zakres charakterystyki odpadów wydobywczych oraz wymagania techniczne dotycz"ce charakterystyki odpadów wydobywczych. § 2. Charakterystyka odpadów wydobywczych obejmuje: 1) opis w!a%ciwo%ci fizycznych i chemicznych odpadów wydobywczych; 2) wyszczególnienie rodzaju odpadów wydobywczych; 3) opis substancji chemicznych, które b$d" stosowane w procesie przeróbki; 4) opis metody sk!adowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 5) opis systemu transportu odpadów wydobywczych.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt e dyrektywy Komisja Europejska do dnia 1 maja 2008 r. wyda decyzj%, w której okre"li szczegó$owy zakres charakterystyki odpadów wydobywczych oraz dotycz#cych jej wymaga( technicznych. Niniejszy projekt rozporz#dzenia b%dzie stanowi$ transpozycj% przepisów decyzji Komisji. § 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia. Minister &rodowiska

Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).

1)

Uzasadnienie Celem projektu rozporz"dzenia jest szczegó!owa transpozycja przepisów decyzji Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt e dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca dyrektyw$ 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15). W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 10 ust. 4 projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostanie okre%lony zakres charakterystyki odpadów wydobywczych oraz dotycz"cych jej wymaga' technicznych, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt e dyrektywy i za!"cznikiem II, wydane przez Komisj$ Europejsk" do dnia 1 maja 2008 r.

2

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny Projekt rozporz"dzenia dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym, stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych poni#ej: 1. Wojewodowie 2. Marsza!kowie Województw 3. G!ówny Urz"d Statystyczny 4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska 5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska 6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej 7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego 8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców 9. Forum Zwi"zków Zawodowych 10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej 11. NSZZ „Solidarno%(” 12. OPZZ 13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 14. Konfederacja Pracodawców Polskich 15. Polski Klub Ekologiczny 16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju 17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego 18. Centrum Prawa Ekologicznego 19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza 20. Polska Izba Ekologii 21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa 22. Polska Izba Gospodarki Odpadami 23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami 24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego 25. ABC Recykling S.A. 26. Wy#szy Urz"d Górniczy 27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej 28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa 29. Katowicki Holding W$glowy 30. Kompania W$glowa 31. KWK Bogdanka 32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego 33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw 34. KGHM Polska Mied* S.A 35. ZG „Trzebionka” S.A. 36. ZGH „Boles!aw” S.A.

3

37. 38. 39. 40. 41. 42.

Pa'stwowy Instytut Geologiczny Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa Pa'stwowa Agencja Atomistyki Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.

Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na: a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek samorz#du terytorialnego Brak wp!ywu. b) rynek pracy Brak wp!ywu. c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie przedsi%biorstw Opracowanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi b$dzie generowa!o koszty w wysoko%ci 10 000 z!. Przegl"d programu gospodarowania odpadami wydobywczymi co 5 lat mo#e generowa( koszty w wysoko%ci 2 000 z! dla ka#dego obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. d) sytuacj% i rozwój regionalny Projekt rozporz"dzenia b$dzie mia! wp!yw na rozwój us!ug zwi"zanych z pracami organizacyjnymi i technicznymi w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w regionach ich funkcjonowania. e) ochron% "rodowiska Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi w tym przed wp!ywem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na %rodowisko i mo#liwo%ci" wyst"pienia powa#nego wypadku. 4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob# obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego Nie dotyczy.

01/28rch

4

Projekt

ROZPORZ&DZENIE MINISTRA 'RODOWISKA 1) z dnia....................................... w sprawie wymaga( technicznych odnosz#cych si% do okre"lenia cyjanku dysocjuj#cego w s$abym kwasie oraz metod jego pomiaru

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr ..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje: § 1. Rozporz"dzenie okre%la wymagania techniczne odnosz"ce si$ do okre%lenia cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie oraz metod jego pomiaru. § 2. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt b dyrektywy Komisja Europejska do dnia 1 maja 2008 r. wyda decyzj%, w której okre"li wymagania techniczne odnosz#ce si% do okre"lenia cyjanku dysocjuj#cego w s$abym kwasie oraz metod jego pomiaru. Niniejszy projekt rozporz#dzenia b%dzie stanowi$ transpozycj% przepisów decyzji Komisji. § 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia. Minister &rodowiska

Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).

1)

Uzasadnienie Celem projektu rozporz"dzenia jest szczegó!owa transpozycja przepisów decyzji Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt b dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca dyrektyw$ 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15). Ust. 4 – 6 projektu ustawy o odpadach wydobywczych wprowadzaj" przepis art. 13 ust. 6 dyrektywy dotycz"cy kontrolowania st$#enia cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie w stawie osadowym. W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 11 ust. 5 projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostan" okre%lone wymagania techniczne odnosz"ce si$ do okre%lenia cyjanku dysocjuj"cego w s!abym kwasie oraz metod jego pomiar, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt b dyrektywy.

2

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny Projekt rozporz"dzenia dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym, stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych poni#ej: 1. Wojewodowie 2. Marsza!kowie Województw 3. G!ówny Urz"d Statystyczny 4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska 5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska 6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej 7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego 8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców 9. Forum Zwi"zków Zawodowych 10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej 11. NSZZ „Solidarno%(” 12. OPZZ 13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 14. Konfederacja Pracodawców Polskich 15. Polski Klub Ekologiczny 16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju 17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego 18. Centrum Prawa Ekologicznego 19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza 20. Polska Izba Ekologii 21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa 22. Polska Izba Gospodarki Odpadami 23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami 24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego 25. ABC Recykling S.A. 26. Wy#szy Urz"d Górniczy 27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej 28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa 29. Katowicki Holding W$glowy 30. Kompania W$glowa 31. KWK Bogdanka 32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego 33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw 34. KGHM Polska Mied* S.A 35. ZG „Trzebionka” S.A. 36. ZGH „Boles!aw” S.A. 37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny

3

38. 39. 40. 41. 42.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa Pa'stwowa Agencja Atomistyki Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.

Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na: a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek samorz#du terytorialnego Brak wp!ywu. b) rynek pracy Brak wp!ywu. c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie przedsi%biorstw Opracowanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi, których cz$%ci" jest ocena ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, b$dzie generowa!o koszty w wysoko%ci 10 000 z!. Przegl"d programu gospodarowania odpadami wydobywczymi co 5 lat mo#e generowa( koszty w wysoko%ci 2 000 z! dla ka#dego obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. d) sytuacj% i rozwój regionalny Projekt rozporz"dzenia b$dzie mia! wp!yw na rozwój us!ug zwi"zanych z pracami organizacyjnymi i technicznymi w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w regionach ich funkcjonowania. e) ochron% "rodowiska Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi tym w zakresie zapobiegania pogarszaniu si$ stanu wody i gleby. 4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob# obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego Nie dotyczy.

01/29rch

4

Projekt

ROZPORZ&DZENIE MINISTRA 'RODOWISKA 1) z dnia ................... w sprawie monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia ........................ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr ..............poz............) zarz"dza si$, co nast$puje: § 1. Rozporz"dzenie okre%la zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu oraz wzór sprawozdania o wynikach monitoringu, cz$stotliwo%( jego sporz"dzania oraz termin jego sk!adania. § 2. Monitoring obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych obejmuje: 1) okres od dnia uzyskania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych do dnia uzyskania zgody na zamkni$cie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) okres ustalony przez organ wydaj"cy zgod$ na zamkni$cie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, którego d!ugo%( zale#y od uci"#liwo%ci tego obiektu dla %rodowiska. § 3. 1. Monitoring obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie jego prowadzenia obejmuje: 1) badanie wielko%ci opadu atmosferycznego ze stacji meteorologicznej reprezentatywnej dla lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) badanie substancji i parametrów wska*nikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych i podziemnych z listy okre%lonej w przepisach dotycz"cych kwalifikacji wód; 3) pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych; 4) kontrol$ osiadania powierzchni obiektu unieszkodliwiania odpadów w oparciu o ustalone repery. 2. Monitoring obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych po jego zamkni$ciu obejmuje: 1) badanie wielko%ci opadu atmosferycznego ze stacji meteorologicznej reprezentatywnej dla lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) badanie substancji i parametrów wska*nikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych i podziemnych z listy okre%lonej w przepisach dotycz"cych kwalifikacji wód;
Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).
1)

3) pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych; 4) kontrol$ osiadania powierzchni obiektu unieszkodliwiania odpadów w oparciu o ustalone repery. § 4.1. Badanie wielko%ci opadu atmosferycznego odbywa si$ raz dziennie trakcie prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz po jego zamkni$ciu. 2. Zakres parametrów wska*nikowych oraz minimaln" cz$stotliwo%( bada' wód powierzchniowych, odciekowych, podziemnych trakcie prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz po jego zamkni$ciu okre%la za!"cznik nr 1 do rozporz"dzenia, z zastrze#eniem ust.3. 3. Je#eli z wyników monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamkni$cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wynika, #e obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie oddzia!ywuje na %rodowisko, w!a%ciwy organ mo#e zmniejszy( cz$stotliwo%( bada' poszczególnych parametrów wska*nikowych, o których mowa w § 5 pkt 4, nie rzadziej jednak ni# raz na dwa lata, a dla przewodno%ci elektrolitycznej w!a%ciwej nie rzadziej ni# raz na rok. 4. Pomiar wielko%ci przep!ywu i sk!adu p!yn"cych wód powierzchniowych, o ile wyst$puj" one w bezpo%rednim otoczeniu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, odbywa si$ w nie mniej ni# dwóch punktach: jeden w górnym biegu ka#dego cieku, powy#ej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, drugi w dolnym biegu, poni#ej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 5. Pomiar obj$to%ci i sk!adu wód odciekowych odbywa si$ w ka#dym miejscu ich gromadzenia, przed ich oczyszczeniem. 6. Je#eli obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wyposa#one jest w instalacj$ oczyszczaj"c" wody odciekowe, w ka#dym miejscu odprowadzania oczyszczonych wód odciekowych z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dokonuje si$ pomiaru sk!adu wód odciekowych oczyszczonych w celu kontroli skuteczno%ci procesu oczyszczania. § 5. 1. Ilo%( otworów nie mo#e by( mniejsza ni# 3 otwory dla ka#dego z poziomów wodono%nych, o których mowa w ust. 2, z czego jeden powinien znajdowa( si$ na dop!ywie wód podziemnych, dwa pozosta!e - na przewidywanym odp!ywie wód podziemnych. 2. Je#eli pod obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wyst$puje wi$cej ni# jeden poziom wodono%ny, w tym u#ytkowe poziomy wodono%ne, konieczny jest monitoring poziomów wodono%nych do pierwszego u#ytkowego poziomu wodono%nego w!"cznie. § 6. 1. Przynajmniej raz w roku w trakcie prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz po jego zamkni$ciu powinien by( badany przebieg osiadania powierzchni obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 2. Ocenie podlega przebieg osiadania powierzchni obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wyznaczany metodami geodezyjnymi, z wykorzystaniem ustalonych reperów, oraz stateczno%( zboczy okre%lana metodami geotechnicznymi.

2

3. Przynajmniej raz w roku, w trakcie prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, powinno by( prowadzone badanie struktury i sk!adu masy sk!adowanych odpadów wydobywczych; celem badania powinno by( okre%lenie powierzchni i obj$to%ci zajmowanej przez odpady wydobywcze oraz struktury sk!adowanych odpadów wydobywczych. § 7. 1. Wzór sprawozdania o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest okre%lony w za!"czniku nr 2 do rozporz"dzenia. 2. Sprawozdanie o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest sporz"dzane w terminie do ko'ca pierwszego kwarta!u za poprzedni rok kalendarzowy. § 8. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia. Minister &rodowiska

3

Za!"czniki do rozporz"dzenia Ministra &rodowiska z dnia............... (poz. ................) Za$#cznik nr 1 ZAKRES PARAMETRÓW WSKA+NIKOWYCH ORAZ MINIMALNA CZ,STOTLIWO'- BADA. WÓD POWIERZCHNIOWYCH, ODCIEKOWYCH, PODZIEMNYCH W TRAKCIE PROWADZENIA OBIEKTU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWYCZYCH ORAZ PO JEGO ZAMKNI,CIU
Cz$stotliwo%( pomiarów Lp. 1 2 3 4 5 6 Mierzony parametr Wielko%( przep!ywu wód powierzchniowych Sk!ad wód powierzchniowych Obj$to%( wód odciekowych Sk!ad wód odciekowych Poziom wód podziemnych Sk!ad wód podziemnych W trakcie prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych co 3 miesi"ce co 3 miesi"ce co 1 miesi"c co 3 miesi"ce co 3 miesi"ce co 3 miesi"ce Po zamkni%ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych co 6 miesi$cy co 6 miesi$cy co 6 miesi$cy co 6 miesi$cy co 6 miesi$cy co 6 miesi$cy

Za$#cznik nr 2 WZÓR SPRAWOZDANIA O WYNIKACH MONITORINGU OBIEKTU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH.
Ogólne informacje Nazwa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Adres obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Gmina Powiat Województwo REGON NIP Kategoria obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Nazwa i adres posiadacza odpadów prowadz"cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Dane techniczne Pojemno%( ca!kowita [m3] Pojemno%( zape!niona [m3]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Powierzchnia w granicach korony [m2] Uszczelnienie [tak/nie] Drena# odcieków [tak/nie] Gromadzenie odcieków [tak/nie] Pas zieleni [tak/nie] Ogrodzenie [tak/nie] Ewidencja odpadów [tak/nie] Wykonywanie warstw izolacyjnych odpadów [tak/nie] Monitoring w trakcie prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Opad atmosferyczny [tak/nie] Wody powierzchniowe [tak/nie] Wody odciekowe [tak/nie] Wody podziemne [tak/nie] Osiadanie powierzchni [tak/nie] Wielko%( przep!ywu wód powierzchniowych Sk!ad wód powierzchniowych Obj$to%( wód odciekowych Sk!ad wód odciekowych Poziom wód podziemnych Sk!ad wód podziemnych Opad atmosferyczny [tak/nie] Wody powierzchniowe [tak/nie] Wody odciekowe [tak/nie] Wody podziemne [tak/nie] Osiadanie powierzchni [tak/nie] Wielko%( przep!ywu wód powierzchniowych Sk!ad wód powierzchniowych Obj$to%( wód odciekowych Sk!ad wód odciekowych Poziom wód podziemnych Sk!ad wód podziemnych

21

Monitoring po zamkni$ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

5

Uzasadnienie Celem projektu rozporz"dzenia jest transpozycja przepisów art. 12 ust. 5 i art. 13 dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca dyrektyw$ 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15). Posiadacz odpadów prowadz"cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych powinien prowadzi( monitoring obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w celu zapobie#enia zanieczyszczeniu wody i gleby oraz w celu zidentyfikowania niekorzystnych skutków, które obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mo#e mie( dla %rodowiska lub zdrowia ludzkiego. W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 27 ust. 6 projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostan" uszczegó!owione zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu, a tak#e wzór sprawozdania o wynikach, cz$stotliwo%( jego sporz"dzania oraz termin sk!adania.

6

Ocena skutków regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny Projekt ustawy dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym, stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych poni#ej: 1. Wojewodowie 2. Marsza!kowie Województw 3. G!ówny Urz"d Statystyczny 4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska 5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska 6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej 7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego 8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców 9. Forum Zwi"zków Zawodowych 10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej 11. NSZZ „Solidarno%(” 12. OPZZ 13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 14. Konfederacja Pracodawców Polskich 15. Polski Klub Ekologiczny 16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju 17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego 18. Centrum Prawa Ekologicznego 19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza 20. Polska Izba Ekologii 21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa 22. Polska Izba Gospodarki Odpadami 23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami 24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego 25. ABC Recykling S.A. 26. Wy#szy Urz"d Górniczy 27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej 28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa 29. Katowicki Holding W$glowy 30. Kompania W$glowa 31. KWK Bogdanka 32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego 33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw 34. KGHM Polska Mied* S.A 35. ZG „Trzebionka” S.A. 36. ZGH „Boles!aw” S.A. 37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny

7

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa Pa'stwowa Agencja Atomistyki Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych. Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na: a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek samorz#du terytorialnego Brak wp!ywu. b) rynek pracy Obowi"zek wykonania prac monitoringowych zwi"zanych z prowadzeniem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mo#e generowa( potrzeb$ zatrudnienia dodatkowego pracownika. c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie przedsi%biorstw Obowi"zek wykonania prac monitoringowych zwi"zanych z prowadzeniem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mo#e generowa( potrzeb$ zatrudnienia dodatkowego pracownika. d) sytuacj% i rozwój regionalny Obowi"zek wykonania prac monitoringowych zwi"zanych z prowadzeniem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mo#e generowa( potrzeb$ zatrudnienia dodatkowego pracownika. e) ochron% "rodowiska Projekt ustawy pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w zakresie ochrony gleby, wód powierzchniowych i podziemnych przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi. 4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob# obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego Nie dotyczy.

38. 39. 40. 41. 42.

01/30rch

8

Projekt

ROZPORZ&DZENIE MINISTRA 'RODOWISKA 1) z dnia....................................... w sprawie projektu zamkni%cia i rekultywacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr ..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje: § 1. Rozporz"dzenie okre%la niezb$dne dane do projektu zamkni$cia i rekultywacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu, na który mia! wp!yw obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. § 2. Przy opracowaniu projektu zamkni$cia i rekultywacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu nale#y uwzgl$dni( nast$puj"ce dane: 1) kategori$ obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 2) form$ sk!adowania odpadów wydobywczych; 3) rodzaj sk!adowanych odpadów wydobywczych; 4) specyfika obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (tama, ha!da, staw osadowy); 5) stopie' zape!nienia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z uwzgl$dnieniem obecnego i planowanego rozmiaru obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, okre%lonego przez parametry powierzchni (ha) i pojemno%ci (m3 i Mg); 6) plan zagospodarowania przestrzennego terenu, na który mia! wp!yw obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, oraz terenu do niego przyleg!ego, z uwzgl$dnieniem przepisów o ochronie gruntów rolnych i le%nych; 7) dane o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z ostatnich pi$ciu lat. § 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia. Minister &rodowiska

Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).

1)

Uzasadnienie W art. 30 ust. 4 projektu ustawy o odpadach wydobywczych wskazano, i# minister w!a%ciwy do spraw %rodowiska mo#e okre%li(, w drodze rozporz"dzenia, niezb$dne dane do projektu zamkni$cia i rekultywacji obiektu unieszkodliwiana odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu, kieruj"c si$ zasadami ochrony %rodowiska oraz ochrony gruntów. W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 30 ust. 4 projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostan" okre%lone niezb$dne dane do projektu zamkni$cia i rekultywacji obiektu unieszkodliwiana odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu. Celem ujednolicenia procedur wprowadzono wytyczne dotycz"ce zawarto%ci wniosku o wydanie zgody na zamkni$cie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz$%ci oraz zakres zgody na zamkni$cie przedmiotowego obiektu wydawanej przez marsza!ka województwa. Do wniosku powinien zosta( do!"czony projekt zamkni$cia i rekultywacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz projekt rekultywacji terenu, na który mia! wp!yw obiekt. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, zostanie wydane rozporz"dzenie wskazuj"ce niezb$dne dane do takiego projektu.

2

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny Projekt ustawy dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym, stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych poni#ej: 1. Wojewodowie 2. Marsza!kowie Województw 3. G!ówny Urz"d Statystyczny 4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska 5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska 6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej 7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego 8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców 9. Forum Zwi"zków Zawodowych 10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej 11. NSZZ „Solidarno%(” 12. OPZZ 13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 14. Konfederacja Pracodawców Polskich 15. Polski Klub Ekologiczny 16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju 17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego 18. Centrum Prawa Ekologicznego 19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza 20. Polska Izba Ekologii 21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa 22. Polska Izba Gospodarki Odpadami 23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami 24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego 25. ABC Recykling S.A. 26. Wy#szy Urz"d Górniczy 27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej 28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa 29. Katowicki Holding W$glowy 30. Kompania W$glowa 31. KWK Bogdanka 32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego 33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw 34. KGHM Polska Mied* S.A 35. ZG „Trzebionka” S.A. 36. ZGH „Boles!aw” S.A.

3

37. 38. 39. 40. 41. 42.

Pa'stwowy Instytut Geologiczny Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa Pa'stwowa Agencja Atomistyki Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.

Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na: a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek samorz#du terytorialnego Brak wp!ywu. b) rynek pracy Projekt rozporz"dzenia b$dzie mia! wp!yw na rozwój us!ug zwi"zanych z pracami organizacyjnymi i technicznymi w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w regionach ich funkcjonowania. c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie przedsi%biorstw Realizacja przepisów rozporz"dzenia b$dzie poci"ga( za sob" skutki finansowe dla przedsi$biorców, m.in. w zakresie zabezpieczenia i zamkni$cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz jego dalszego utrzymywania, monitorowania i kontroli oraz rekultywacji terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i ewentualnej odpowiedzialno%ci za szkody wyrz"dzone w %rodowisku w wyniku takiej dzia!alno%ci. d) sytuacj% i rozwój regionalny Projekt rozporz"dzenia b$dzie mia! wp!yw na rozwój us!ug zwi"zanych z pracami organizacyjnymi i technicznymi w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w regionach ich funkcjonowania. e) ochron% "rodowiska Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi, rekultywacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu, na który ten obiekt mia! wp!yw. 4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob# obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego Brak wp!ywu.

01/31rch

4

Projekt

ROZPORZ&DZENIE MINISTRA 'RODOWISKA 1) z dnia....................................... w sprawie sposobu zawiadamiania o zdarzeniach, które mog# mie) wp$yw na stateczno"ci obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Na podstawie art. 31 ust. 8 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr ..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje: § 1. Rozporz"dzenie okre%la sposób zawiadamiania o zdarzeniach lub zmianach technologicznych, które mog" mie( wp!yw na stateczno%( obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz$%ci, oraz o wszelkich istotnych niekorzystnych skutkach dla %rodowiska ujawnionych w wyniku monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. § 2. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt a dyrektywy Komisja Europejska do dnia 1 maja 2008 r. wyda decyzj%, w której okre"li sposób zawiadamiania o zdarzeniach, które mog# mie) wp$yw na stateczno"ci obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Niniejszy projekt rozporz#dzenia b%dzie stanowi$ transpozycj% przepisów decyzji Komisji. § 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia. Minister &rodowiska

Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).

1)

Uzasadnienie Celem projektu rozporz"dzenia jest szczegó!owa transpozycja przepisów decyzji Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt a dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca dyrektyw$ 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15). W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 31 ust. 8 projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostanie okre%lony sposób zawiadamiania o zdarzeniach lub zmianach technologicznych, które mog" mie( wp!yw na stateczno%( obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego cz$%ci, oraz o wszelkich istotnych niekorzystnych skutkach dla %rodowiska ujawnionych w wyniku monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt a dyrektywy.

2

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny Projekt rozporz"dzenia dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym, stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych poni#ej: 1. Wojewodowie 2. Marsza!kowie Województw 3. G!ówny Urz"d Statystyczny 4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska 5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska 6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej 7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego 8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców 9. Forum Zwi"zków Zawodowych 10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej 11. NSZZ „Solidarno%(” 12. OPZZ 13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 14. Konfederacja Pracodawców Polskich 15. Polski Klub Ekologiczny 16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju 17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego 18. Centrum Prawa Ekologicznego 19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza 20. Polska Izba Ekologii 21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa 22. Polska Izba Gospodarki Odpadami 23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami 24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego 25. ABC Recykling S.A. 26. Wy#szy Urz"d Górniczy 27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej 28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa 29. Katowicki Holding W$glowy 30. Kompania W$glowa 31. KWK Bogdanka 32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego 33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw 34. KGHM Polska Mied* S.A 35. ZG „Trzebionka” S.A. 36. ZGH „Boles!aw” S.A.

3

37. 38. 39. 40. 41. 42.

Pa'stwowy Instytut Geologiczny Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa Pa'stwowa Agencja Atomistyki Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych.

Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na: a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek samorz#du terytorialnego Brak wp!ywu. b) rynek pracy Brak wp!ywu. c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie przedsi%biorstw Brak wp!ywu. d) sytuacj% i rozwój regionalny Brak wp!ywu. e) ochron% "rodowiska Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi. 4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob# obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego Nie dotyczy.

01/32rch

4

Projekt

ROZPORZ&DZENIE MINISTRA 'RODOWISKA 1) z dnia....................................... w sprawie gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr ..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje: § 1. Rozporz"dzenie okre%la sposób obliczania, udokumentowania, terminy i zakres weryfikacji wielko%ci, sposób dysponowania oraz form$ gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu. § 2. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt c dyrektywy Komisja Europejska do dnia 1 maja 2008 r. wyda decyzj%, w której okre"li sposób obliczania, udokumentowania, terminy i zakres weryfikacji wielko"ci, sposób dysponowania oraz form% gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu. Niniejszy projekt rozporz#dzenia b%dzie stanowi$ transpozycj% przepisów decyzji Komisji. § 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

W porozumieniu: Minister Finansów

Minister &rodowiska

Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).

1)

Uzasadnienie Celem projektu rozporz"dzenia jest szczegó!owa transpozycja przepisów decyzji Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt c dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca dyrektyw$ 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15). W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 32 ust. 6 projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostan" okre%lone sposób obliczania, udokumentowania, terminy i zakres weryfikacji wielko%ci, sposób dysponowania oraz form$ gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt c dyrektywy, wydane przez Komisj$ Europejsk" do dnia 1 maja 2008 r.

2

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny Projekt rozporz"dzenia dotyczy: 1) prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) kompetentnych organów administracji, odpowiadaj"cych za wydawanie zezwole' na prowadzenie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, przeprowadzanie kontroli tych obiektów i kontroli ich oddzia!ywania na %rodowisko. 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym, stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych poni#ej: 1. Wojewodowie 2. Marsza!kowie Województw 3. G!ówny Urz"d Statystyczny 4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska 5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska 6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej 7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego 8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców 9. Forum Zwi"zków Zawodowych 10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej 11. NSZZ „Solidarno%(” 12. OPZZ 13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 14. Konfederacja Pracodawców Polskich 15. Polski Klub Ekologiczny 16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju 17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego 18. Centrum Prawa Ekologicznego 19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza 20. Polska Izba Ekologii 21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa 22. Polska Izba Gospodarki Odpadami 23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami 24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego 25. ABC Recykling S.A. 26. Wy#szy Urz"d Górniczy 27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej 28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa 29. Katowicki Holding W$glowy 30. Kompania W$glowa 31. KWK Bogdanka 32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego 33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw 34. KGHM Polska Mied* S.A 3

35. ZG „Trzebionka” S.A. 36. ZGH „Boles!aw” S.A. 37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny 38. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 39. Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa 40. Pa'stwowa Agencja Atomistyki 41. Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego 42. Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych. Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na: a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek samorz#du terytorialnego Brak wp!ywu. b) rynek pracy Brak wp!ywu. c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie przedsi%biorstw Obowi"zek posiadania gwarancji finansowej b$dzie mia! wp!yw na funkcjonowanie przedsi$biorstw z przemys!u wydobywczego. Wysoko%( gwarancji finansowej b$dzie uzale#niona od prawdopodobnego negatywnego wp!ywu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na %rodowisko, kategorii obiektu, w!a%ciwo%ci odpadów wydobywczych oraz planowanym zagospodarowaniem zrekultywowanego terenu, na który mia! wp!yw obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. d) sytuacj% i rozwój regionalny Obowi"zek posiadania gwarancji finansowej b$dzie mia! wp!yw na funkcjonowanie przedsi$biorstw z przemys!u wydobywczego, którego zró#nicowanie regionalne na terenie Polski jest znaczne. e) ochron% "rodowiska Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi. 4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob# obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego Brak wp!ywu.

01/33rch

4

Projekt

ROZPORZ& DZENIE MINISTRA 'RODOWISKA 1) z dnia....................................... w sprawie kontroli obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr ..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje: § 1. Rozporz"dzenie okre%la zakres oraz cz$stotliwo%( kontroli obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

§ 2. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt d dyrektywy Komisja Europejska do dnia 1 maja 2008 r. wyda decyzj%, w której okre"li zakres oraz cz%stotliwo") kontroli obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Niniejszy projekt rozporz#dzenia b%dzie stanowi$ transpozycj% przepisów decyzji Komisji. § 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia. Minister &rodowiska

Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).

1)

Uzasadnienie Celem projektu rozporz"dzenia jest szczegó!owa transpozycja przepisów decyzji Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt d dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca dyrektyw$ 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15). W rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 41 ust. 3 projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostan" uszczegó!owione kryteria klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt d dyrektywy, wydane przez Komisj$ Europejsk" do dnia 1 maja 2008 r.

2

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny Projekt ustawy dotyczy: 1) prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 2) kompetentnych organów administracji, odpowiadaj"cych za wydawanie zezwole' na prowadzenie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, przeprowadzanie kontroli tych obiektów i kontroli ich oddzia!ywania na %rodowisko. 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym, stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych poni#ej: 1. Wojewodowie 2. Marsza!kowie Województw 3. G!ówny Urz"d Statystyczny 4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska 5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska 6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej 7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego 8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców 9. Forum Zwi"zków Zawodowych 10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej 11. NSZZ „Solidarno%(” 12. OPZZ 13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 14. Konfederacja Pracodawców Polskich 15. Polski Klub Ekologiczny 16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju 17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego 18. Centrum Prawa Ekologicznego 19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza 20. Polska Izba Ekologii 21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa 22. Polska Izba Gospodarki Odpadami 23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami 24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego 25. ABC Recykling S.A. 26. Wy#szy Urz"d Górniczy 27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej 28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa 29. Katowicki Holding W$glowy 30. Kompania W$glowa 31. KWK Bogdanka 32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego 33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw 34. KGHM Polska Mied* S.A

3

35. ZG „Trzebionka” S.A. 36. ZGH „Boles!aw” S.A. 37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny 38. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 39. Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa 40. Pa'stwowa Agencja Atomistyki 41. Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego 42. Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych. Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na: a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek samorz#du terytorialnego Brak wp!ywu. b) rynek pracy Brak wp!ywu. c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie przedsi%biorstw Brak wp!ywu. d) sytuacj% i rozwój regionalny Brak wp!ywu. e) ochron% "rodowiska Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi, w tym przed wp!ywem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na %rodowisko i mo#liwo%ci" wyst"pienia powa#nego wypadku. 4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob# obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego Prowadzenie kontroli obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych b$d" prowadzili wojewódzcy inspektorzy ochrony %rodowiska w ramach posiadanego limitu i bez wzrostu kosztów. Wojewódzcy inspektorzy ochrony %rodowiska kontroluj" obecnie sk!adowiska odpadów przyjmuj"ce do sk!adowania odpady wydobywcze, które stan" si$ obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

01/34rch

4

Projekt

ROZPORZ&DZENIE MINISTRA 'RODOWISKA 1) z dnia....................................... w sprawie spisu zamkni%tych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr ..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje: § 1. Rozporz"dzenie okre%la zakres oraz metodologi$ dotycz"c" sporz"dzania, prowadzenia i aktualizacji spisu zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. § 2. Do opracowania metodologii dotycz#cej sporz#dzania, prowadzenia i aktualizacji spisu zamkni%tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zostan# wykorzystane wyniki pracy badawczej, która zostanie zlecona w 2008 r. Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemys$owionych. § 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia. Minister &rodowiska

Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).

1)

Uzasadnienie W art. 43 ust. 4 projektu ustawy o odpadach wydobywczych wskazano, i# minister w!a%ciwy do spraw %rodowiska mo#e okre%li(, w drodze rozporz"dzenia, zakres oraz metodologi$ dotycz"c" sporz"dzania, prowadzenia i aktualizacji spisu zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, kieruj"c si$ mo#liwo%ci" wyst"pienia powa#nego wypadku oraz negatywnego wp!ywu na %rodowisko. Uwzgl$dniaj"c art. 20 i art. 21 ust. 1 pkt a dyrektywy oraz wyniki pracy badawczej, która zostanie zlecona w 2008 r. Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemys!owionych, w niniejszym rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 43 ust. 4 projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostanie uszczegó!owiona metodologia dotycz"ca sporz"dzania, prowadzenia i aktualizacji spisu zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny Projekt ustawy dotyczy wojewódzkich inspektorów ochrony %rodowiska, którzy zostali zobowi"zani do przeprowadzenia spisu zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na terenach poszczególnych województw oraz G!ównego Inspektora Ochrony &rodowiska, który zosta! zobowi"zany do sporz"dzenia krajowego spisu zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym, stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych poni#ej: 1. Wojewodowie 2. Marsza!kowie Województw 3. G!ówny Urz"d Statystyczny 4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska 5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska 6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej 7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego 8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców 9. Forum Zwi"zków Zawodowych 10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej 11. NSZZ „Solidarno%(” 12. OPZZ 13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 14. Konfederacja Pracodawców Polskich 15. Polski Klub Ekologiczny 16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju 17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego 18. Centrum Prawa Ekologicznego 19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza 20. Polska Izba Ekologii 21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa 22. Polska Izba Gospodarki Odpadami 23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami 24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego 25. ABC Recykling S.A. 26. Wy#szy Urz"d Górniczy 27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej 28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa 29. Katowicki Holding W$glowy 30. Kompania W$glowa 31. KWK Bogdanka 32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego 33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw

3

34. KGHM Polska Mied* S.A 35. ZG „Trzebionka” S.A. 36. ZGH „Boles!aw” S.A. 37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny 38. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 39. Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa 40. Pa'stwowa Agencja Atomistyki 41. Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego 42. Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych. Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na: a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek samorz#du terytorialnego Obowi"zek przeprowadzenia spisu zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które mog" zagra#a( %rodowisku i zdrowiu ludzkiemu, mo#e generowa( koszty oko!o 1miliona z!otych. b) rynek pracy Brak wp!ywu. c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie przedsi%biorstw Brak wp!ywu. d) sytuacj% i rozwój regionalny Brak wp!ywu. e) ochron% "rodowiska Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w zakresie ochrony przed negatywnym wp!ywem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na %rodowisko oraz mo#liwo%ci" wyst"pienia powa#nego wypadku. 4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob# obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego Przeprowadzenie spisu zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych przez Inspekcj$ Ochrony &rodowiska (wojewódzcy inspektorzy ochrony %rodowiska i G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska), które mog" zagra#a( %rodowisku i zdrowiu ludzkiemu, b$dzie generowa( koszty oko!o 1 miliona z!otych, na co powinny zosta( zagwarantowane %rodki w bud#ecie pa'stwa do roku 2012. Szczegó!owe szacunki kosztów zostan" wykazane w pracy badawczej, która zostanie zlecona Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemys!owionych. Dokonanie spisu zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w powy#szej kwocie b$dzie obejmowa!a równie# charakterystyk$ tych obiektów. Praca badawcza zosta!a zg!oszona do planu prac badawczych finansowanych ze %rodków Narodowego Funduszu Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008. Koszt pracy badawczej zosta! oszacowany w wysoko%ci 85 tys. z!.
01/35rch

4

Projekt

ROZPORZ&DZENIE MINISTRA 'RODOWISKA 1) z dnia....................................... w sprawie rekultywacji zamkni%tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy z dnia ............ o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr ..............poz. ...........) zarz"dza si$, co nast$puje: § 1. Rozporz"dzenie okre%la metodologi$ dotycz"c" rekultywacji zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. § 2. Do opracowania metodologii dotycz#cej rekultywacji zamkni%tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zostan# wykorzystane wyniki pracy badawczej, która zostanie zlecona w 2008 r. Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemys$owionych.

§ 3. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia. Minister &rodowiska

Minister &rodowiska kieruje dzia!em administracji rz"dowej – %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz"dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó!owego zakresu dzia!ania Ministra &rodowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606).

1)

Uzasadnienie Celem projektu rozporz"dzenia jest dostosowanie si$ do przepisów art. 21 ust. 1 pkt b dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodz"cymi z przemys!u wydobywczego oraz zmieniaj"ca dyrektyw$ 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15). Uwzgl$dniaj"c art. 20 i art. 21 ust. 1 pkt b dyrektywy oraz wyniki pracy badawczej, która zostanie zlecona w 2008 r. Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemys!owionych, w niniejszym rozporz"dzeniu, do wydania którego upowa#nienie zosta!o zawarte w art. 43 ust. 5 projektu ustawy o odpadach wydobywczych, zostanie uszczegó!owiona metodologia dotycz"ca rekultywacji zamkni$tych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia$uje akt normatywny Projekt rozporz"dzenia dotyczy prowadz"cych sk!adowiska odpadów przyjmuj"cych do sk!adowania odpady wydobywcze oraz prowadz"cych funkcjonuj"ce obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Projekt rozporz"dzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do podmiotów zwi"zanych z gospodark" odpadami oraz przemys!em wydobywczym, stowarzysze' zrzeszaj"cych przedsi$biorców oraz zwi"zków zawodowych wskazanych poni#ej: 1. Wojewodowie 2. Marsza!kowie Województw 3. G!ówny Urz"d Statystyczny 4. G!ówny Inspektor Ochrony &rodowiska 5. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony &rodowiska 6. Komendant G!ówny Pa'stwowej Stra#y Po#arnej 7. Zwi"zek Rzemios!a Polskiego 8. Business Centre Club - Zwi"zek Pracodawców 9. Forum Zwi"zków Zawodowych 10. Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej 11. NSZZ „Solidarno%(” 12. OPZZ 13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 14. Konfederacja Pracodawców Polskich 15. Polski Klub Ekologiczny 16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju 17. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego 18. Centrum Prawa Ekologicznego 19. Komitet Ochrony &rodowiska - Krajowa Izba Gospodarcza 20. Polska Izba Ekologii 21. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklinguawa 22. Polska Izba Gospodarki Odpadami 23. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami 24. Polska Organizacja Przemys!u i Handlu Naftowego 25. ABC Recykling S.A. 26. Wy#szy Urz"d Górniczy 27. Regionalne Zarz"dy Gospodarki Wodnej 28. Jastrz$bska Spó!ka W$glowa 29. Katowicki Holding W$glowy 30. Kompania W$glowa 31. KWK Bogdanka 32. Porozumienie Producentów W$gla Brunatnego 33. Polski Zwi"zek Pracodawców Producentów Kruszyw 34. KGHM Polska Mied* S.A 35. ZG „Trzebionka” S.A. 36. ZGH „Boles!aw” S.A. 37. Pa'stwowy Instytut Geologiczny

3

38. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 39. Górnicza Izba Przemys!owo-Handlowa 40. Pa'stwowa Agencja Atomistyki 41. Komisja Wspólna Rz"du i Samorz"du Terytorialnego 42. Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych. Projekt zostanie tak#e zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki przeprowadzonych konsultacji spo!ecznych zostan" zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa &rodowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 3. Przedstawienie wyników analizy wp$ywu aktu normatywnego na: a) sektor finansów publicznych, w tym bud!et pa(stwa i bud!ety jednostek samorz#du terytorialnego Brak wp!ywu. b) rynek pracy Brak wp!ywu. c) konkurencyjno") gospodarki i przedsi%biorczo"), w tym funkcjonowanie przedsi%biorstw Realizacja przepisów rozporz"dzenia b$dzie poci"ga( za sob" skutki finansowe zwi"zane z dostosowaniem si$ do obowi"zku rekultywacji terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji obiektów i ewentualn" odpowiedzialno%ci" za szkody wyrz"dzone w %rodowisku w wyniku takiej dzia!alno%ci. d) sytuacj% i rozwój regionalny Projekt rozporz"dzenia b$dzie mia! wp!yw na rozwój us!ug zwi"zanych z pracami organizacyjnymi i technicznymi w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w regionach ich funkcjonowania. e) ochron% "rodowiska Projekt rozporz"dzenia pozytywnie wp!ynie na ochron$ %rodowiska, w szczególno%ci w zakresie ochrony przed uci"#liwo%ciami zwi"zanymi z gospodark" odpadami wydobywczymi w tym przed wp!ywem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na %rodowisko. 4. Wskazanie *róde$ finansowania, zw$aszcza je!eli projekt poci#ga za sob# obci#!enie bud!etu pa(stwa lub bud!etów jednostek samorz#du terytorialnego Brak wp!ywu.

01/36rch

4