You are on page 1of 34

Druk nr 198

Warszawa, 23 stycznia 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 10-188-07

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia


2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej


Agencji Rozwoju Przedsi!biorczo"ci.

W za!"czeniu przedstawiam tak#e opini$ dotycz"c" zgodno%ci


proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Ponadto uprzejmie informuj$, #e do prezentowania stanowiska Rz"du
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta! upowa#niony Minister
Gospodarki.

(-) Donald Tusk


Projekt

USTAWA
z dnia

o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi!biorczo"ci

Art. 1. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej


Agencji Rozwoju Przedsi!biorczo"ci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) wprowa-
dza si! nast!puj#ce zmiany:

1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


„2. Ilekro$ w ustawie jest mowa o mikroprzedsi!biorcy, ma-
%ym lub "rednim przedsi!biorcy, nale&y przez to rozu-
mie$ odpowiednio mikroprzedsi!biorc!, ma%ego lub "re-
dniego przedsi!biorc! spe%niaj#cego warunki okre"lone
w za%#czniku I do rozporz#dzenia Komisji (WE)
nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stoso-
wania art. 87 i 88 TWE o pomocy pa'stwa dla ma%ych
i "rednich przedsi!biorstw (Dz. Urz. WE L 10
z 13.01.2001, str. 33, z pó(n. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141, z pó(n. zm.).”;
2) w art. 4:
a) w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przedsi!biorców, w szczególno"ci mikroprzed-
si!biorców, ma%ych i "rednich przedsi!biorców
oraz osób zamierzaj#cych podj#$ dzia%alno"$ go-
spodarcz#;”,
– dodaje si! pkt 6 w brzmieniu:
„6) rozwoju potencja%u adaptacyjnego przedsi!bior-
ców”,
b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Agencja uczestniczy w realizacji programów ope-
racyjnych, o których mowa w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
(Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z pó(n. zm. 1) ) oraz
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach pro-
wadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 140, poz. 984):
1) jako instytucja wdra&aj#ca (instytucja po"redni-
cz#ca II stopnia) albo po"rednicz#ca, udzielaj#-
ca pomocy finansowej beneficjentom okre"lo-
nym w art. 6b ust. 1 lub
2) jako beneficjent.”,
c) po ust. 2 dodaje si! ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Do zada' Agencji, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
nale&y w szczególno"ci:
1) badanie roli mikroprzedsi!biorców, ma%ych
i "rednich przedsi!biorców w gospodarce;
2) analizowanie administracyjnych, prawnych i fi-
nansowych barier rozwoju mikroprzedsi!bior-
ców, ma%ych i "rednich przedsi!biorców;
3) opracowywanie corocznych raportów w zakre-
sie okre"lonym w pkt 2 i ich rozpowszechnia-
nie, w tym przez zamieszczanie na stronie in-
ternetowej;
4) gromadzenie i udost!pnianie informacji o pro-
gramach pomocowych w rozumieniu przepisów
o post!powaniu w sprawach dotycz#cych po-
mocy publicznej.”;

2
3) w art. 6:
a) w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) "wiadczenie us%ug doradczych;”,
– pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) gromadzenie i udost!pnianie informacji istotnych
dla bezrobotnych oraz podmiotów, o których mowa
w art. 6b ust. 1;”,
– pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na:
a) wspomaganie dzia%a' okre"lonych w pkt 1-6
i 11, prowadzonych przez inne podmioty,
b) wspomaganie inwestycji przedsi!biorców,
w szczególno"ci sprzyjaj#cych wzrostowi ich
konkurencyjno"ci lub innowacyjno"ci,
c) dzia%ania okre"lone w art. 6b ust. 5,
d) wzmacnianie potencja%u podmiotów dzia%aj#-
cych na rzecz rozwoju gospodarczego, inno-
wacyjno"ci, zatrudnienia, rozwoju zasobów
ludzkich lub potencja%u adaptacyjnego przed-
si!biorców,
e) uzyskanie ochrony i realizacj! ochrony prawa
w%asno"ci przemys%owej,
f) realizacj! przedsi!wzi!$ w zakresie rozwoju
infrastruktury technicznej;”,
b) uchyla si! ust. 2;
4) w art. 6b:
a) w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

3
„1) przedsi!biorcom, pracownikom przedsi!biorców
i osobom zamierzaj#cym podj#$ dzia%alno"$ go-
spodarcz#;”,
– pkt 3 i 4 otrzymuj# brzmienie:
„3) podmiotom dzia%aj#cym na rzecz zatrudnienia,
rozwoju zasobów ludzkich lub potencja%u adapta-
cyjnego przedsi!biorców;
4) jednostkom samorz#du terytorialnego oraz ich
zwi#zkom;”,
– dodaje pkt 6-9 w brzmieniu:
„6) partnerom spo%ecznym i gospodarczym w rozu-
mieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasa-
dach prowadzenia polityki rozwoju;
7) organizacjom pracodawców i organizacjom
zwi#zkowym reprezentatywnym w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trój-
stronnej Komisji do Spraw Spo%eczno-Gospo-
darczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo-
%ecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z pó(n.
zm. 2) );
8) jednostkom naukowym w rozumieniu art. 2 pkt 9
ustawy z dnia 8 pa(dziernika 2004 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390,
z pó(n. zm. 3) );
9) stowarzyszeniom z udzia%em jednostek samo-
rz#du terytorialnego”,
b) po ust. 1 dodaje si! ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przez podmiot dzia%aj#cy na rzecz zatrudnienia,
rozwoju zasobów ludzkich lub potencja%u adapta-
cyjnego przedsi!biorców rozumie si! w szczegól-
no"ci:

4
1) organ prowadz#cy szko%! lub placówk! dzia%a-
j#c# w systemie o"wiaty;
2) uczelni!;
3) jednostk! naukow#;
4) inn# osob! prawn#, która zgodnie ze statutem
prowadzi dzia%alno"$ szkoleniow#;
5) przedsi!biorc! wykonuj#cego dzia%alno"$ go-
spodarcz# w zakresie szkole'.”,
c) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymuj# brzmienie:
„2) podmiotowi okre"lonemu w ust. 1 pkt 1-3 oraz
5-9, nieb!d#cemu osob# fizyczn#, w którym osoba
b!d#ca cz%onkiem jego organów zarz#dzaj#cych
b#d( wspólnikiem zosta%a skazana prawomocnym
wyrokiem za przest!pstwa, o których mowa
w pkt 1;
3) podmiotowi okre"lonemu w ust. 1 pkt 1-3 oraz
5-9, który:
a) posiada zaleg%o"ci z tytu%u nale&no"ci publicz-
noprawnych lub
b) pozostaje pod zarz#dem komisarycznym b#d(
znajduje si! w toku likwidacji, post!powania
upad%o"ciowego, lub
c) w okresie 3 lat przed ubieganiem si! o wspar-
cie lub po&yczk! naruszy% w sposób istotny
umow! zawart# z Agencj#.”,
d) ust. 4-7 otrzymuj# brzmienie:
„4. Agencja mo&e odmówi$ udzielenia wsparcia lub po-
&yczki podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3
oraz 5-9, je&eli powe(mie uzasadnion# w#tpliwo"$
co do prawid%owego ich wykorzystania.

5
5. Wsparcie udzielone przez Agencj! podmiotowi,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, przeznaczone
na utworzenie lub powi!kszenie wyodr!bnionego
ksi!gowo funduszu, z którego ten podmiot:
1) udziela po&yczek, zwanego dalej „funduszem
po&yczkowym”, lub
2) udziela por!cze', zwanego dalej „funduszem po-
r!czeniowym”, lub
3) obejmuje akcje lub udzia%y w spó%kach b!d#cych
przedsi!biorcami we wczesnej fazie rozwoju,
zwanego dalej „funduszem kapita%u zal#&kowe-
go”, lub
4) dokonuje inwestycji w spó%ki b!d#ce mikroprzed-
si!biorcami, ma%ymi lub "rednimi przedsi!bior-
cami, zwanego dalej „funduszem kapita%u pod-
wy&szonego ryzyka”
– uznaje si! za wykorzystane w kwocie faktycznie
wykorzystanej przez podmiot zgodnie z umow# o
udzieleniu wsparcia, odpowiednio na udzielenie po-
&yczek, udzielenie por!cze', obj!cie akcji lub udzia-
%ów, b#d( dokonywanie inwestycji.
6. Wykorzystanie wsparcia, o którym mowa w ust. 5,
powinno nast#pi$ w ci#gu okresu ustalonego
w umowie o udzieleniu wsparcia, nie d%u&szego ni&
5 lat od dnia przekazania kwoty wsparcia podmioto-
wi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5. Z up%ywem
tego okresu podmiot zwraca Agencji niewykorzysta-
n# kwot! wsparcia wraz z odsetkami wynikaj#cymi
z przechowywania tej kwoty na rachunku banko-
wym.
7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, który
po zako'czeniu obowi#zywania umowy o udzieleniu

6
wsparcia, o której mowa w ust. 5, bez zgody Agencji
zlikwidowa% fundusz po&yczkowy, fundusz por!cze-
niowy, fundusz kapita%u zal#&kowego, fundusz kapi-
ta%u podwy&szonego ryzyka b#d( zmieni% zasady go-
spodarowania tymi funduszami, jest obowi#zany
wp%aci$ Agencji kwot! równ# kwocie wykorzystane-
go wsparcia powi!kszon# o odsetki naliczone jak dla
zaleg%o"ci podatkowych, od dnia likwidacji funduszu
albo zmiany zasad gospodarowania funduszem.”;
5) art. 6c otrzymuje brzmienie:
„Art. 6c. Podmiot, który ubiega si! o udzielenie wsparcia
przeznaczonego na zakup towarów lub us%ug lub
otrzyma% od Agencji takie wsparcie i nie jest zo-
bowi#zany do wyboru wykonawcy z zastosowa-
niem przepisów o zamówieniach publicznych,
dokonuje wyboru wykonawcy z zachowaniem
zasad przejrzysto"ci i uczciwej konkurencji.”;
6) w art. 6d:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencja mo&e zleci$ regionalnej instytucji finansuj#-
cej realizacj! niektórych zada' zwi#zanych z udzie-
laniem pomocy finansowej, w szczególno"ci: promo-
cj!, udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków
oraz nadzorowanie sposobu wykorzystania pomocy.
Koszty realizacji przez regionaln# instytucj! finansu-
j#c# zleconych zada' mog# by$ pokrywane ze
wsparcia udzielanego przez Agencj!.”,
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zapewni wykonywanie zleconych zada' przez osoby
posiadaj#ce kwalifikacje niezb!dne do realizacji za-
da' z zakresu, o którym mowa art. 4 ust. 1 lub
ust. 1a;”,

7
c) ust. 4 i 5 otrzymuj# brzmienie:
„4. Spe%nianie przez regionaln# instytucj! finansuj#c#
warunków okre"lonych w ust. 2 powinno by$ po-
twierdzone audytem przeprowadzonym przez Agen-
cj!, co najmniej raz na 2 lata.
5. W razie negatywnego wyniku audytu, o którym mo-
wa w ust. 4, lub innych uzasadnionych zastrze&e'
do realizacji zada' zleconych, Agencja mo&e, po za-
si!gni!ciu opinii w%a"ciwego zarz#du województwa,
przeprowadzi$ nowy konkurs na wybór w%a"ciwej re-
gionalnej instytucji finansuj#cej lub zleci$ realizacj!
zada' okre"lonych w ust. 1 innej regionalnej instytu-
cji finansuj#cej do czasu:
1) uzyskania przez w%a"ciw# regionaln# instytucj!
finansuj#c# pozytywnego wyniku audytu lub
2) rozstrzygni!cia ponownego konkursu na wybór
w%a"ciwej regionalnej instytucji finansuj#cej, lub
3) zako'czenia realizacji danego programu.”;
7) w art. 9:
a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opracowywanie projektów rocznych planów dzia%a-
nia i projektów planów finansowych Agencji;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w%a"ciwy do spraw gospodarki, na wniosek
Prezesa, powo%uje zast!pców Prezesa w liczbie do
pi!ciu osób, spo"ród osób nale&#cych do pa'stwo-
wego zasobu kadrowego. Minister w%a"ciwy do
spraw gospodarki odwo%uje zast!pców Prezesa.”;
8) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezesa powo%uje Prezes Rady Ministrów, spo"ród
osób nale&#cych do pa'stwowego zasobu kadrowego,
na wniosek ministra w%a"ciwego do spraw gospodarki,

8
przedstawiony po zasi!gni!ciu opinii ministra w%a"ciwe-
go do spraw pracy oraz ministra w%a"ciwego do spraw
rozwoju regionalnego. Prezes Rady Ministrów odwo%uje
Prezesa.”;
9) w art. 12 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opiniowanie projektów rocznych planów dzia%ania i pro-
jektów planów finansowych Agencji;”;
10) w art. 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencja dzia%a zgodnie z rocznym planem dzia%ania
oraz planem finansowym, o którym mowa w ustawie
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.”,
b) uchyla si! ust. 1a,
c) ust. 3 i 4 otrzymuj# brzmienie:
„3. Do dnia zatwierdzenia rocznego planu dzia%ania oraz
planu finansowego, Agencja dzia%a na podstawie
projektów tych planów.
4. Projekt planu finansowego, po uzgodnieniu z mini-
strem w%a"ciwym do spraw gospodarki, Prezes
Agencji przekazuje ministrowi w%a"ciwemu do spraw
finansów publicznych w trybie okre"lonym w przepi-
sach dotycz#cych prac nad projektem ustawy bu-
d&etowej.”,
d) po ust. 4 dodaje si! ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Prezes Agencji, w terminie do dnia 1 grudnia ka&-
dego roku, przekazuje ministrowi w%a"ciwemu do
spraw gospodarki projekt planu dzia%ania Agencji
oraz projekt planu finansowego w nast!pnym roku
obrotowym, wraz z opini# Rady.”,

9
e) ust. 5b otrzymuje brzmienie:
„5b. Prezes, w terminie 45 dni od zako'czenia ka&dego
kwarta%u, z wyj#tkiem ostatniego kwarta%u roku ob-
rotowego, przedstawia ministrowi w%a"ciwemu do
spraw gospodarki sprawozdanie z realizacji planu
dzia%ania i planu finansowego Agencji w danym
kwartale, wraz z opini# Rady, w celu dokonania
oceny, o której mowa w art. 153 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych.”,
f) po ust. 5b dodaje si! ust. 5c-5f w brzmieniu:
„5c. Minister w%a"ciwy do spraw gospodarki, po opubli-
kowaniu ustawy bud&etowej w Dzienniku Ustaw,
niezw%ocznie zatwierdza projekt planu dzia%ania
i przekazuje ministrowi w%a"ciwemu do spraw fi-
nansów publicznych do wiadomo"ci.
5d. W przypadku zmiany projektu planu finansowego
w wyniku prac nad ustaw# bud&etow#, Prezes
Agencji dokonuje zmiany projektu planu dzia%ania
i przekazuje go niezw%ocznie, wraz z opini# Rady,
do zatwierdzenia ministrowi w%a"ciwemu do spraw
gospodarki.
5e. W razie konieczno"ci zmiany planu dzia%ania
w trakcie roku obrotowego, Prezes Agencji prze-
kazuje zmieniony plan dzia%ania, wraz z opini# Ra-
dy, do zatwierdzenia ministrowi w%a"ciwemu do
spraw gospodarki.
5f. Zatwierdzony, zgodnie z ust. 5d lub 5e, plan dzia-
%ania minister w%a"ciwy do spraw gospodarki prze-
kazuje niezw%ocznie ministrowi w%a"ciwemu do
spraw finansów publicznych.”,

10
g) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sprawozdanie z realizacji planu finansowego;”,
h) ust. 6a otrzymuje brzmienie:
„6a. Minister w%a"ciwy do spraw gospodarki, przed do-
konaniem czynno"ci, o których mowa w ust. 5c-5e
i 6, zasi!ga opinii ministra w%a"ciwego do spraw
rozwoju regionalnego i ministra w%a"ciwego do
spraw pracy. Minister w%a"ciwy do spraw rozwoju
regionalnego i minister w%a"ciwy do spraw pracy
przedstawiaj# swoje opinie w terminie 14 dni od
dnia otrzymania odpowiednio projektu planu dzia-
%ania albo jego zmiany.”;
11) w art. 15:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencja prowadzi samodzieln# gospodark! finan-
sow#.”,
b) w ust. 2 po pkt 1 dodaje si! pkt 1a w brzmieniu:
„1a) dotacje rozwojowe, o których mowa w ustawie
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych;”;
12) po art. 15 dodaje si! art. 15a-15c w brzmieniu:
„Art. 15a. 1. Nale&no"ci i wierzytelno"ci Agencji z tytu%u
udzielonej pomocy finansowej ze "rodków in-
nych ni& okre"lone w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a
i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych oraz "rodków przeznaczo-
nych na finansowanie programów i projektów
realizowanych z tych "rodków, Prezes Agen-
cji mo&e umorzy$ w ca%o"ci lub w cz!"ci, od-
roczy$ lub roz%o&y$ na raty ich sp%at!.
2. Umorzenie nale&no"ci i wierzytelno"ci Agencji
z tytu%u pomocy finansowej udzielonej pod-

11
miotowi prowadz#cemu dzia%alno"$ gospo-
darcz#, odroczenie lub roz%o&enie na raty ich
sp%aty stanowi pomoc dla tego podmiotu i jest
dokonywane zgodnie z przepisami rozporz#-
dzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
3. Nale&no"$ i wierzytelno"$ Agencji mo&e by$
umorzona, je&eli wyst#pi co najmniej jedna
z nast!puj#cych przes%anek:
1) nale&no"ci i wierzytelno"ci nie odzyskano
w wyniku przeprowadzonego post!powa-
nia likwidacyjnego albo upad%o"ciowego
lub
2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, &e
w post!powaniu egzekucyjnym nie uzyska
si! kwoty wy&szej od kosztów dochodze-
nia i egzekucji nale&no"ci i wierzytelno"ci
Agencji lub post!powanie egzekucyjne
okaza%o si! nieskuteczne, lub
3) nie mo&na ustali$ miejsca zamieszkania
lub pobytu d%u&nika b!d#cego osob# fi-
zyczn# albo d%u&nik zmar%, nie pozostawia-
j#c &adnego maj#tku lub pozostawi% ru-
chomo"ci niepodlegaj#ce egzekucji na
podstawie odr!bnych przepisów albo po-
zostawi% przedmioty codziennego u&ytku
domowego, których %#czna warto"$ nie
przekracza kwoty, stanowi#cej trzykrot-
no"$ przeci!tnego miesi!cznego wyna-
grodzenia w roku poprzedzaj#cym umo-
rzenie, og%aszanego przez Prezesa G%ów-

12
nego Urz!du Statystycznego w Dzienniku
Urz!dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” dla celów naliczania odpi-
su na zak%adowy fundusz "wiadcze' so-
cjalnych, lub
4) egzekucja nale&no"ci i wierzytelno"ci
Agencji zagra&a wa&nym interesom d%u&-
nika, w tym jego egzystencji, w przypadku
gdy sta% si! niezdolny do prowadzenia
dzia%alno"ci gospodarczej, lub
5) d%u&nik b!d#cy osob# prawn# zosta% wy-
kre"lony z Krajowego Rejestru S#dowego,
przy jednoczesnym braku maj#tku, z któ-
rego mo&na by egzekwowa$ nale&no"ci
i wierzytelno"ci Agencji, a odpowiedzial-
no"$ z tytu%u nale&no"ci i wierzytelno"ci
Agencji nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie.
4. Umorzenie nale&no"ci i wierzytelno"ci Agen-
cji, za któr# d%u&nicy s# odpowiedzialni soli-
darnie, mo&e nast#pi$, je&eli okoliczno"ci
uzasadniaj#ce umorzenie zachodz# co do
wszystkich d%u&ników.
5. W przypadku gdy kwota podlegaj#ca umo-
rzeniu, odroczeniu lub roz%o&eniu na raty ich
sp%aty przekracza 5 000 z%, umorzenie nale&-
no"ci i wierzytelno"ci Agencji, odroczenie lub
roz%o&enie na raty ich sp%aty wymaga zgody
ministra w%a"ciwego do spraw gospodarki.
6. Umorzenie nale&no"ci i wierzytelno"ci Agen-
cji, odroczenie lub roz%o&enie na raty ich sp%a-
ty nast!puje na wniosek d%u&nika, z zastrze-
&eniem ust. 7.

13
7. Prezes Agencji mo&e umorzy$ nale&no"$
i wierzytelno"$ bez wniosku d%u&nika w przy-
padkach, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 5.
8. W przypadku, gdy kwota podlegaj#ca umo-
rzeniu przekracza 5 000 z%, informacja o tym
umorzeniu, obejmuj#ca nazw! i siedzib!
d%u&nika b!d#cego osob# prawn# lub imi!
i nazwisko oraz miejsce zamieszkania d%u&-
nika b!d#cego osob# fizyczn#, cel udzielenia
pomocy finansowej, przes%ank! oraz kwot!
umorzenia, jest informacj# publiczn# w rozu-
mieniu przepisów o dost!pie do informacji
publicznej i jest niezw%ocznie udost!pniana
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 15b. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 15a ust. 6,


powinien zawiera$ w szczególno"ci:
1) nazw!, siedzib! i adres albo imi!, nazwi-
sko i miejsce zamieszkania wnioskodawcy
oraz numer NIP wnioskodawcy,
2) kwot! nale&no"ci lub wierzytelno"ci, z wy-
odr!bnieniem odsetek,
3) podanie przyczyny ubiegania si! o umo-
rzenie ca%o"ci lub cz!"ci zad%u&enia, odro-
czenia lub roz%o&enia na raty jego sp%aty,
4) informacj! o aktualnej sytuacji maj#tkowej
d%u&nika,
5) informacj!, czy wnioskodawcy ju& uma-
rzano nale&no"$ lub wierzytelno"$ Agen-
cji, odraczano lub rozk%adano na raty ich
sp%at!
– z zastrze&eniem ust. 2.

14
2. Wniosek o odroczenie, roz%o&enie na raty
sp%aty lub cz!"ciowe umorzenie, oprócz ele-
mentów okre"lonych w ust. 1, powinien za-
wiera$ tak&e:
1) proponowane terminy i kwoty sp%aty za-
d%u&enia;
2) wskazanie (róde% pokrycia sp%at zad%u&e-
nia w terminach, o których mowa w pkt 1.
3. Do wniosków o umorzenie lub cz!"ciowe
umorzenie wnioskodawca do%#cza dokumenty
potwierdzaj#ce lub uzasadniaj#ce okoliczno-
"ci, o których mowa w art. 15a ust. 1-4.
4. Prezes Agencji mo&e zwróci$ si! do wniosko-
dawcy o uzupe%nienie dokumentów w termi-
nie 14 dni.
5. W przypadku niedotrzymania przez wniosko-
dawc! terminu, o którym mowa w ust. 4,
wniosek nie podlega rozpatrzeniu i jest zwra-
cany wnioskodawcy.
Art. 15c. 1. Umorzenie nale&no"ci i wierzytelno"ci Agen-
cji, odroczenie lub roz%o&enie na raty ich sp%a-
ty nast!puje na podstawie umowy zawartej
mi!dzy Agencj# a d%u&nikiem, z wy%#czeniem
przypadku, o którym mowa w art. 15a ust. 3
pkt 3 i 5.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, okre"la w
szczególno"ci:
1) warunki sp%aty pozosta%ej cz!"ci nale&no-
"ci i wierzytelno"ci – w przypadku umo-
rzenia w cz!"ci;

15
2) warunki i terminy sp%aty nale&no"ci i wie-
rzytelno"ci – w przypadku odroczenia lub
roz%o&enia sp%aty na raty.
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie, o
której mowa w ust. 1, maj# zastosowanie
przepisy prawa cywilnego.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia%alno"ci go-


spodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280) w art. 8
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organy administracji publicznej, które wdra&aj# programy
pomocowe w rozumieniu przepisów o post!powaniu
w sprawach dotycz#cych pomocy publicznej, przekazuj#
drog# elektroniczn# informacje o warunkach i formach po-
mocy udzielanej przedsi!biorcom do Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsi!biorczo"ci, która je gromadzi i udost!pnia na
stronie internetowej.”.

Art. 3. W odniesieniu do dzia%a' i projektów realizowanych w ramach


Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjno"ci Przedsi!-
biorstw, lata 2004-2006 oraz umów o akredytacj!, zawartych przed dniem wej-
"cia w &ycie niniejszej ustawy, stosuje si! przepisy art. 6c ustawy, o której mo-
wa w art. 1, w dotychczasowym brzmieniu.

Art. 4. Ustawa wchodzi w &ycie po up%ywie 14 dni od dnia og%oszenia.

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta%y og%oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267,
poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zosta%y og%oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800,
z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zosta%y og%oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.

01/37rch

16
UZASADNIENIE

Podstawowym celem proponowanej regulacji jest dostosowanie ustawy


o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi!biorczo"ci do obecnego stanu
prawnego.

Zmiana regulacji odwo%uj#cej si! do definicji mikro, ma%ego oraz "redniego


przedsi!biorcy wynika z przed%u&enia obowi#zywania rozporz#dzenia Komisji
(WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
TWE o pomocy pa'stwa dla ma%ych i "rednich przedsi!biorstw (Dz. Urz. WE
L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporz#dzeniem nr 364/2004 z dnia
25 lutego 2004 r. zmieniaj#cym rozporz#dzenie (WE) nr 70/2001
i rozszerzaj#cym jego zakres w celu w%#czenia pomocy dla bada' i rozwoju
(Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004). Przed%u&enie obowi#zywania powy&szego
rozporz#dzenia nast#pi%o na mocy rozporz#dzenia Komisji (WE) nr 1976/2006
z dnia 20 grudnia 2006 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

Konieczne by%o równie& odzwierciedlenie w ustawie o utworzeniu Polskiej


Agencji Rozwoju Przedsi!biorczo"ci (PARP) zmian wynikaj#cych z wej"cia w
&ycie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) oraz nowelizacji
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, z pó(n. zm.). Niezb!dne by%o te& odwo%anie si! w ustawie
o utworzeniu PARP do zakresu zada', realizowanych w ramach ju& przyj!tych
lub skierowanych do Rady Ministrów programów operacyjnych. Nowe zadania
PARP wynikaj# z nast!puj#cych dokumentów: Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, którego projekt zosta% przyj!ty przez RM w dniu
19 grudnia 2006 r., Programu Operacyjnego Kapita% Ludzki, którego projekt
zosta% przyj!ty przez RM w dniu 29 listopada 2006 r. oraz Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, którego projekt zosta% przyj!ty przez
RM w dniu 30 stycznia 2007 r. Wszystkie te programy stanowi# realizacj!
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia – dokumentu strategicznego
okre"laj#cego priorytety wykorzystania funduszy strukturalnych w latach
2007-2013 i zatwierdzonego przez Komisj! Europejsk# w maju 2007 r.
St#d te& propozycje zmian w zakresie brzmienia art. 4, rozszerzaj#cych katalog
zada' Agencji o nowe zadania dotycz#ce przede wszystkim: dzia%alno"ci
innowacyjnej, wspierania rozwoju potencja%u adaptacyjnego przedsi!biorców,
badania roli mikro, ma%ych i "rednich przedsi!biorców oraz przygotowywania
raportów w tym zakresie, jak równie& analizowania barier ich rozwoju. Z uwagi
na dotychczasowe ogromne do"wiadczenie Agencji w powy&szym zakresie
oraz dysponowanie baz# danych niezb!dn# do prowadzenia bada'
dotycz#cych sektora mikro, ma%ych i "rednich przedsi!biorców, uzasadnionym
i logicznym rozwi#zaniem jest skoncentrowanie w Agencji bada' nad rol#, jak#
odgrywaj# dla polskiej gospodarki i barierami, jakie napotykaj# w swoim
rozwoju.

Zmiany w tre"ci art. 6 ust. 1 obecnie obowi#zuj#cej ustawy polegaj# na


rozszerzeniu dotychczasowego katalogu dzia%a', za pomoc# których Agencja
realizuje swoje zadania, np. o mo&liwo"$ udzielania wsparcia na uzyskanie
ochrony i realizacj! ochrony prawa w%asno"ci przemys%owej oraz popularyzacj!
wiedzy w zakresie ochrony w%asno"ci intelektualnej. Wsparcie takie b!dzie
udzielane m.in. w ramach Dzia%ania 5.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Wsparcie na uzyskanie ochrony prawa w%asno"ci przemys%owej
obejmie pokrycie kosztów przygotowania przez rzecznika patentowego
zg%oszenia i kosztów zg%oszenia wynalazku, wzoru u&ytkowego lub wzoru
przemys%owego do w%a"ciwego organu, w celu uzyskania ochrony
przyznawanej przez krajowe, regionalne lub mi!dzynarodowe organy ochrony
praw w%asno"ci przemys%owej. Natomiast wsparcie na realizacj! ochrony prawa
w%asno"ci przemys%owej b!dzie udzielane z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów zwi#zanych z wszcz!ciem post!powania w zakresie uniewa&nienia
patentu, prawa ochronnego na wzór u&ytkowy albo prawa z rejestracji, a tak&e
w zakresie stwierdzenia wyga"ni!cia patentu, prawa ochronnego na wzór
u&ytkowy albo prawa z rejestracji. Pomoc finansowa na popularyzacj! wiedzy
w zakresie metod, mo&liwo"ci oraz korzy"ci wynikaj#cych z ochrony w%asno"ci
intelektualnej w przedsi!biorstwach b!dzie natomiast adresowana do
podmiotów dzia%aj#cych na rzecz innowacyjno"ci oraz dzia%aj#cych na rzecz
rozwoju gospodarczego.

2
Agencja b!dzie tak&e udziela%a pomocy finansowej na realizacj! przedsi!wzi!$
w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W ramach Priorytetu I wsparciem
zostan# obj!te dzia%ania inwestycyjne wspieraj#ce rozwój przedsi!biorczo"ci
(w tym innowacyjnej, np. parki przemys%owe, parki technologiczne), rozbudow!
infrastruktury i us%ug informacyjno-komunikacyjnych, rozwój bazy dydaktycznej i
badawczej szkolnictwa wy&szego, wspó%prac! województw i wspóln# promocj!
Polski wschodniej. Priorytet II b!dzie obejmowa% projekty z zakresu rozbudowy
infrastruktury miejskiego transportu publicznego oraz budowy i przebudowy,
rozbudowy lub remontu infrastruktury umo&liwiaj#cej organizacj! kongresów,
konferencji, wystaw i targów o znaczeniu ponadregionalnym i mi!dzy-
narodowym. W ramach Priorytetu III b!dzie realizowana budowa i przebudowa,
rozbudowa lub remont wa&nych odcinków dróg wojewódzkich Polski
wschodniej, obwodnic w ci#gach dróg krajowych oraz wytyczanie
i oznakowanie tras rowerowych.

Konsekwencj# wprowadzenia podstawy prawnej dzia%ania Agencji dla nowo


powierzonych jej zada', skierowanych do grupy odbiorców (beneficjentów)
nieuj!tych w katalogu art. 6b obecnej ustawy, jest rozszerzenie katalogu
podmiotów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej od Agencji.
W nast!pstwie rozszerzenia katalogu w art. 6b ust. 1 okre"lono przes%anki
wykluczaj#ce mo&liwo"ci uzyskania wsparcia lub po&yczki przez nowe
kategorie podmiotów.

Zmiana dotycz#ca wprowadzenia instytucji „funduszu kapita%u podwy&szonego


ryzyka” wynika z konieczno"ci wprowadzenia podstawy prawnej dla dzia%ania
Agencji w Poddzia%aniu 1.2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
Konkurencyjno"ci Przedsi!biorstw oraz Dzia%aniu 3.1 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, w ramach których przewiduje si! finansowanie przez
fundusze venture capital fazy tzw. zal#&kowej oraz fazy rozruchu
przedsi!biorstw.

W noweli zrezygnowano z instytucji wykonawców akredytowanych


w dzia%aniach doradczych z uwagi na zmian! w tym zakresie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie' publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,

3
poz. 1655) oraz z uwagi na fakt, &e w nowej perspektywie wydatkowania
"rodków UE w latach 2007-2013 nie przewidziano takiej instytucji. Jednak&e
w zwi#zku z faktem, &e w dalszym ci#gu realizowane s# projekty w ramach
programów operacyjnych na lata 2004-2006, w art. 3 projektu nowelizacji
ustawy zawarto przepisy przej"ciowe dotycz#ce utrzymania instytucji
akredytacji dla tych programów.

Zmiany dotycz#ce regionalnych instytucji finansuj#cych (RIF) wi#&# si!


z wprowadzeniem mo&liwo"ci zlecenia jednej instytucji realizacji zada' nie
tylko w jednym województwie oraz wprowadzeniem zasady przeprowadzania
audytu, potwierdzaj#cego spe%nianie warunków do pe%nienia roli regionalnych
instytucji finansuj#cych, cz!"ciej ni& dotychczas, czyli co dwa lata. Ponadto
nowela wprowadza korzystny przepis, który zobowi#zuje regionaln# instytucj!
finansuj#c# do zapewnienia wykonywania zada' przez kompetentne osoby, bez
konieczno"ci ich zatrudniania.

Zmiana w art. 6d ust. 5 obecnej ustawy, dotycz#ca mo&liwo"ci zlecenia przez


Agencj! niektórych zada' zwi#zanych z udzielaniem pomocy finansowej innej
ni& wybrana instytucji finansowej, pozwoli zapewni$ prawid%ow# realizacj!
zlecanych zada' do momentu rozstrzygni!cia i wyja"nienia zaistnia%ych
w#tpliwo"ci. Zmiana ta odnosi si! do sytuacji oczywistych narusze'
postanowie' umowy i przyczyni si! do sprawnego usuwania nieprawid%owo"ci.

Kolejne zmiany dotycz# zmian organizacyjnych Agencji w zwi#zku


z powierzeniem Agencji nowych zada' zwi#zanych z przygotowaniem
i wdra&aniem programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej na
lata 2007-2013. St#d te& przewidziano mo&liwo"$ zwi!kszenia liczby zast!pców
Prezesa PARP, przy czym zmiana ta wprowadza mo&liwo"$, a nie konieczno"$
powo%ania kolejnego zast!pcy Prezesa. Ponadto zmiany dotycz# przede
wszystkim przygotowywania planów i sprawozda' Agencji i s# konsekwencj#
wej"cia w &ycie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832), która
rozpocz!%a proces likwidacji wyst!puj#cej dotychczas dwoisto"ci planów
finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi!biorczo"ci, polegaj#cej na
jednoczesnym istnieniu planów finansowych zatwierdzanych przez Rad!

4
Nadzorcz# i odr!bnych planów finansowych SFP-GN, stanowi#cych za%#cznik
do ustawy bud&etowej. Zmiany w ustawie mia%y na celu likwidacj! dwoisto"ci
wzorów planów finansowych, a nie dwoisto"ci planu dzia%ania i planu
finansowego. Dotychczas funkcjonowa% plan dzia%ania wraz z planem
finansowym (w uk%adzie zawartym w art. 14 ust. 1a ustawy z dnia 9 grudnia
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi!biorczo"ci) oraz osobno
drugi plan finansowy w uk%adzie okre"lanym przez przepisy rozporz#dzenia
w sprawie szczegó%owego sposobu, trybu i terminów opracowania materia%ów
do projektu ustawy bud&etowej (stanowi#cy za%#cznik do ustawy bud&etowej).
Nale&a%o zatem dostosowa$ przepisy ustawy o PARP do znowelizowanej
ustawy o finansach publicznych.

W projekcie zaproponowano zmiany polegaj#ce na oddzieleniu procesu


przygotowania projektów planów dzia%ania od procesu przygotowywania
projektów planów finansowych (stanowi#cych za%#cznik do ustawy bud&etowej),
co pozwoli na skuteczniejsze wdra&anie programów realizowanych przez
Agencj!.

W proponowanej nowelizacji ustawy o PARP pozostaje wy%#cznie jeden wzór


planu finansowego (przygotowywany zarówno w trybie planowania bud&etu
pa'stwa, jak i Ministra Gospodarki, tj. organu nadzoruj#cego dzia%alno"$
Agencji), co oznacza, &e dwoisto"$ planów finansowych zosta%a usuni!ta. Ze
wzgl!du na tryb zatwierdzania tego planu finansowego, inny ni& planu dzia%ania,
celowym jest rozdzielenie dodatkowo procedury przygotowania planu
finansowego i planu dzia%ania. Dodatkowo, maj#c na uwadze dotychczasow#
praktyk! zwi#zan# z prezentacj# stopnia zaawansowania realizacji programów
wdra&anych przez Agencj! organom nadzoru, wyd%u&ono okres
sprawozdawczo"ci kwartalnej o 15 dni. Zmiana ta pozwoli na urealnienie
terminu pozyskiwania i opracowywania danych.

Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych


oraz niektórych innych ustaw wprowadzi%a mo&liwo"$ umarzania okre"lonych
nale&no"ci pieni!&nych, odroczenia terminu ich sp%aty lub roz%o&enia p%atno"ci
ca%o"ci lub cz!"ci tych nale&no"ci na raty, w drodze decyzji uprawnionych
organów lub na podstawie przepisów prawa cywilnego. Jednak&e powy&ej

5
wskazane rozwi#zania nie maj# zastosowania do innych nale&no"ci
dochodzonych przez Agencj! w tocz#cych si! post!powaniach s#dowych
i egzekucyjnych (np. PHARE), co oznacza, &e umarzanie nale&no"ci z tytu%u
pomocy udzielanej w ramach programów przedakcesyjnych jest niemo&liwe.
W "wietle dopuszczenia w ustawie o finansach publicznych umarzania
nale&no"ci o podobnym charakterze, a pochodz#cych np. z funduszy
strukturalnych, celowe jest równie& umo&liwienie zastosowania takiego
rozwi#zania w przypadku "rodków nieobj!tych nowel# ustawy o finansach
publicznych.

Poniewa& jednak egzekucja nale&no"ci ze "rodków przedakcesyjnych jest


dokonywana w drodze post!powania cywilnego zastosowano rozwi#zanie
analogiczne do zawartego w art. 10d ustawy o utworzeniu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która udziela równie& wsparcia
podmiotom spoza sektora finansów publicznych.

Od momentu utworzenia PARP realizowa%a programy przedakcesyjne,


a w wyniku po%#czenia z Polsk# Agencj# Rozwoju Regionalnego i Agencj#
Techniki i Technologii przej!%a równie& nale&no"ci tych instytucji. W zwi#zku
z realizacj# tych programów PARP udziela%a wsparcia przedsi!biorcom oraz
innym podmiotom zgodnie z warunkami wdra&anych programów. W przypadku
stwierdzenia nieprawid%owej realizacji projektów przez beneficjentów
i rozwi#zania z nimi umowy, wyp%acone "rodki podlega%y zwrotowi. W stosunku
do beneficjentów, którzy nie zwrócili wymaganych kwot, prowadzona by%a
windykacja. Obecnie realizacja programów przedakcesyjnych przez PARP
zosta%a zako'czona i wszystkie te programy zosta%y rozliczone z Komisj#
Europejsk#. Ewentualne zwroty "rodków po dokonaniu rozliczenia z Komisj#
Europejsk# przekazywane s# przez PARP na zbiorczy rachunek w Mini-
sterstwie Finansów. Nale&y zauwa&y$, &e postanowienia Memorandów Finan-
sowych, dotycz#cych tych programów, nie wy%#czaj# mo&liwo"ci umarzania
kwot podlegaj#cych zwrotowi, a rozporz#dzenie Komisji (WE) nr 1681/94
z dnia 11 lipca 1994 r., dotycz#ce nieprawid%owo"ci oraz odzyskiwania kwot
wyp%aconych nieprawid%owo w zwi#zku z finansowaniem polityki strukturalnej
i organizacj# systemu informacji w tej dziedzinie (Dz. Urz. UE L 178
z 12.07.1994, str. 43; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.14, t.1,

6
str. 23), zmienione rozporz#dzeniem Komisji (WE) nr 2035/2005 z dnia
12 grudnia 2005 r., zmieniaj#cym rozporz#dzenie (WE) nr 1681/94, dotycz#ce
nieprawid%owo"ci oraz odzyskiwania kwot wyp%aconych nieprawid%owo
w zwi#zku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacj# systemu
informacji w tej dziedzinie (Dz. Urz. UE L 328 z 15.12.2005, str. 345), które ma
równie& zastosowanie do programów PHARE, przewiduje mo&liwo"$
zaniechania odzyskiwania nale&no"ci i okre"la odpowiedni# procedur!
informowania Komisji Europejskiej o takich przypadkach. Ponadto zgodnie
z powy&szym rozporz#dzeniem, w przypadku gdy nieprawid%owo"ci odnosz#
si! do kwot poni&ej 10 000 euro obci#&aj#cych bud&et Wspólnoty, nie ma
obowi#zku przekazywania Komisji informacji na ten temat, chyba &e Komisja
wyra(nie ich za&#da. W zwi#zku z tym mo&na przyj#$, &e kwoty
nieprzekraczaj#ce podanego progu Komisja uznaje za bagatelne. Natomiast
proponowany projekt nowelizacji zak%ada restrykcyjne rozwi#zanie, prze-
widuj#ce, &e gdy kwota podlegaj#ca umorzeniu, odroczeniu lub roz%o&eniu na
raty przekracza 5 000 z%, umorzenie nale&no"ci i wierzytelno"ci Agencji, odro-
czenie lub roz%o&enie na raty ich sp%aty wymaga zgody Ministra Gospodarki.

Z dotychczasowych do"wiadcze' Agencji wynika, &e w wielu przypadkach


koszty dochodzenia tych nale&no"ci wielokrotnie przewy&szaj# warto"$ samego
roszczenia. Wprowadzenie mo&liwo"ci umarzania, odraczania terminu sp%aty
lub roz%o&enia na raty innych nale&no"ci (nieobj!tych regulacjami ustawy
o finansach publicznych) pozwoli na efektywniejsze rozwi#zywanie powy&ej
opisanych problemów i w konsekwencji zdecydowanie obni&y koszty zwi#zane
z niecelowym podejmowaniem bezskutecznych dzia%a'.

Wed%ug stanu na dzie' 31 grudnia 2006 roku kwota wszystkich nale&no"ci


PARP w windykacji wynosi%a 14 643 018,07 z% i by%a prowadzona w stosunku
do 90 podmiotów, z tego w przypadku 10 z nich kwota nale&no"ci nie
przekracza%a 500 z%. W stosunku do 20 d%u&ników egzekucja okaza%a si!
bezskuteczna, przy czym w 9 przypadkach niemo&liwe by%o ustalenie miejsca
zamieszkania lub pobytu d%u&nika. Natomiast kwota nale&no"ci dochodzonych
na drodze s#dowej wynosi%a 1 078 117,13 z%. Jak wskazano wy&ej,
proponowane w art. 15a-15c rozwi#zania, oparte s# na modelu unormowanym
w przepisach ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji

7
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który z powodzeniem funkcjonuje w
praktyce.

Projekt jest zgodny z prawem UE.

Zgodnie z ustaw# z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia%alno"ci lobbingowej w procesie


stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt zosta% udost!pniony
w Biuletynie Informacji Publicznej. W trybie art. 7 &aden podmiot nie zg%osi%
zainteresowania pracami nad projektem ustawy.

8
OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Analiza problemu

W trakcie procesu przygotowania administracji polskiej do efektywnego


pozyskiwania i wykorzystania "rodków z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej w latach 2007-2013, które mog# stanowi$ powa&ny impuls
rozwojowy dla polskiej gospodarki, niezb!dne jest dostosowanie obecnie
obowi#zuj#cych aktów prawnych, reguluj#cych zasady funkcjonowania
zaanga&owanych w jego realizacj! instytucji, do nowych zasad
wynikaj#cych z dokumentów programowych UE oraz Rz#du RP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsi!biorczo"ci jest jednostk# zaanga&owan#


w proces pozyskiwania oraz dystrybucji "rodków pochodz#cych ze "rodków
przedakcesyjnych oraz z funduszy strukturalnych. Agencja posiada zarówno
odpowiedni potencja% kadrowy, jak i do"wiadczenie, pozwalaj#ce na
wdra&anie programów operacyjnych w latach 2007-2013 w ramach nowej
perspektywy finansowej. Nale&y jednak&e pami!ta$, &e ww. programy
operacyjne b!d# w znacznym stopniu ró&ni%y si! od programów wdra&anych
do tej pory. Niezb!dne jest wi!c wprowadzenie zmian w przepisach
okre"laj#cych zakres dzia%ania Agencji oraz jej struktur! organizacyjn#, aby
móc w pe%ni wykorzysta$ jej mo&liwo"ci i jak najefektywniej pozyskiwa$ oraz
wydatkowa$ "rodki z funduszy UE.

W tym celu konieczna jest nowelizacja obecnie obowi#zuj#cej ustawy


o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi!biorczo"ci.

2. Cel regulacji

Podstawowym celem proponowanej regulacji jest dostosowanie przepisów


okre"laj#cych zakres dzia%ania oraz struktur! organizacyjn# Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi!biorczo"ci, tak aby by%a ona w stanie prawid%owo
realizowa$ przypisane jej zadania, zwi#zane z wdra&aniem programów
operacyjnych w latach 2007-2013 i osi#gn#$ strategiczne cele wyznaczone
w tych dokumentach.

9
Konieczne jest równie& odzwierciedlenie w ustawie o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsi!biorczo"ci zmian wynikaj#cych z ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) oraz nowelizacji ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z pó(n. zm.).

3. Uwarunkowania nowej regulacji

Konieczno"$ nowelizacji ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju


Przedsi!biorczo"ci wynika z faktu, &e jej przepisy w obecnym kszta%cie
odnosz#ce si! do zada' oraz struktury PARP nie uwzgl!dniaj#
w wystarczaj#cym zakresie kwestii dotycz#cych wdra&ania programów
operacyjnych w latach 2007-2013. Zaniechanie wprowadzenia
proponowanych zmian b!dzie negatywnie rzutowa$ na prawid%owo"$
przebiegu procesu pozyskiwania "rodków z funduszy europejskich
i w konsekwencji na nieefektywne ich wykorzystanie.

4. Konsultacje spo%eczne i informacje o przedstawionych opiniach

Projekt zosta% poddany konsultacjom z udzia%em:

1. Krajowej Izby Gospodarczej,

2. Zwi#zku Rzemios%a Polskiego,

3. Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych,

4. Business Centre Club,

5. Naczelnej Rady Zrzesze' Handlu i Us%ug,

6. Konfederacji Pracodawców Polskich,

7. Zwi#zku Województw,

8. Zwi#zku Miast Polskich w Poznaniu,

9. Krajowej Rady Spó%dzielczej w Warszawie.

Uwagi zg%osi% jedynie Business Centre Club. Negatywnie oceni% mo&liwo"$


zwi!kszenia liczby zast!pców Prezesa oraz brak wp%ywu Prezesa PARP na

10
odwo%anie swoich zast!pców. Uwaga nie zosta%a uwzgl!dniona. Stosowne
wyja"nienia zosta%y wprowadzone do uzasadnienia, przy czym nale&y
zauwa&y$, &e w ustawie przewidziano jedynie mo&liwo"$ zwi!kszenia liczby
zast!pców Prezesa PARP, a nie konieczno"$ powo%ania kolejnego
zast!pcy. Ponadto zg%oszono uwag!, i& obecnie obowi#zuj#ca ustawa
ogranicza udzia% organizacji przedsi!biorców w Radzie Nadzorczej do
dwóch przedstawicieli. Zdaniem BCC mo&liwo"$ taka powinna dotyczy$
wszystkich organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu
ustawy o Komisji Trójstronnej. Uwaga nie zosta%a uwzgl!dniona, gdy&
proponowana zmiana nie wchodzi w zakres nowelizacji. Zwrócono równie&
uwag! na brak w Ocenie Skutków Regulacji odniesienia do wyst!puj#cej
w Agencji du&ej rotacji pracowników. Zdaniem BCC po&#dane by%oby
stworzenie systemu, który ustabilizuje t! niekorzystn# sytuacj!.
Przedstawiona propozycja nie jest przedmiotem regulacji ustawowej.

5. Podmioty, na które oddzia%uje projektowana ustawa

Projektowana zmiana ustawy wp%ynie na sytuacj! Polskiej Agencji Rozwoju


Przedsi!biorczo"ci w zakresie realizowanych przez ni# zada' na
przedsi!biorców oraz osoby podejmuj#ce dzia%alno"$ gospodarcz#,
bezrobotnych, partnerów spo%ecznych i gospodarczych w rozumieniu ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a tak&e
beneficjentów poszczególnych programów operacyjnych – zarówno tych
realizowanych obecnie, jak i w przysz%o"ci.

Proponowane zmiany ustawodawcze b!d# korzystne dla wszystkich


podmiotów, na rzecz których jest obowi#zana dzia%a$ Polska Agencja
Rozwoju Przedsi!biorczo"ci, nie nak%adaj#c na nie &adnych nowych
zobowi#za' wobec administracji publicznej.

6. Zakres oceny skutków regulacji

– na sektor finansów publicznych, w tym bud&et pa'stwa i bud&ety jednostek


samorz#du terytorialnego

Polska Agencja Rozwoju Przedsi!biorczo"ci otrzymuje z bud&etu pa'stwa


dotacj! podmiotow# na finansowanie kosztów operacyjnych Agencji oraz

11
kosztów operacyjnych regionalnych instytucji finansuj#cych. Dotacja jest
przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodze' pracowników wraz
z narzutami na wynagrodzenia, kosztów administracyjnych (czynsz, us%ugi
telekomunikacyjne, pocztowe, zakup artyku%ów biurowych, papierowych,
tonerów, mebli), kosztów zwi#zanych bezpo"rednio z wdra&aniem,
monitorowaniem, promocj# i informacj# oraz badaniem i ewaluacj# reali-
zowanych przez PARP programów.

)rodki dotacji podmiotowej bud&etu pa'stwa pokrywaj# tylko cz!"$ kosztów


funkcjonowania PARP i RIF, pozosta%a cz!"$ pochodzi z zewn!trznych
(róde% finansowania – g%ównie "rodków pochodz#cych z pomocy technicznej
(czyli "rodków funduszy strukturalnych przeznaczonych na wsparcie
wdra&ania programów operacyjnych) oraz "rodków Komisji Europejskiej na
realizacj! projektów twinningowych.

Projektowana regulacja wywiera skutki na bud&et pa'stwa wynikaj#ce


z konieczno"ci ponoszenia kosztów wdra&ania programów operacyjnych
perspektywy 2007-2013 w zakresie przewidzianym dla Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi!biorczo"ci.

Agencja b!dzie zaanga&owana w realizacj! %#cznie pi!ciu programów


operacyjnych, w tym trzech z nowej perspektywy finansowej. Rozszerzenie
ustawowego zakresu dzia%ania Agencji o nowe zadania wi#&e si! z potrzeb#
zwi!kszenia zatrudnienia, co jest warunkiem niezb!dnym dla prawid%owego
i sprawnego wydatkowania "rodków unijnych. Przewiduje si!, &e liczba
etatów zwi!kszy si! z 350 w 2007 r. do 425 w 2008 r. Oznacza to wzrost
wydatków zwi#zanych z funkcjonowaniem Agencji o ok. 19 mln z% (32%)
w stosunku do 2007 r. Przy czym dotacja bud&etu pa'stwa zwi!kszy si!
jedynie o 4,7%. Natomiast pozosta%a cz!"$ zostanie sfinansowana ze
"rodków pochodz#cych z funduszy strukturalnych (pomoc techniczna).

Dotacja podmiotowa planowana jest w 2008 r. na poziomie 65 mln z%,


w 2009 r. – 60,3 mln z%, w 2010 r. – ok. 62 mln z%. Dotacja w cz!"ci
dotycz#cej PARP (bez kosztów operacyjnych regionalnych instytucji
finansuj#cych) jest planowana w 2008 roku na poziomie 49 mln z%. W latach
2009-2010 nie przewiduje si! zmiany wielko"ci zatrudnienia i zak%ada si!

12
niewielki wzrost wydatków z dotacji podmiotowej (wzrost o wska(nik inflacji
2% – odpowiednio w 2009 r. wydatki operacyjne Agencji wynios# ok. 50
mln z%, w 2010 r. – ponad 51 mln z%).

W latach 2008-2010 planuje si! wi!ksz# absorpcj! "rodków pozyskiwanych


ze (róde% zewn!trznych na finansowanie kosztów operacyjnych Agencji.
W 2008 r. wydatki finansowane z pomocy technicznej przeznaczonej na
nowe programy operacyjne – PO KL, PO IG, PO RPW oraz innych (róde%
– szacuje si! na poziomie 28,8 mln z%. W nast!pnych latach kwota ta b!dzie
zwi!kszona odpowiednio: w 2009 r. do kwoty 30,8 mln z%, tj. o 7%
w stosunku do roku poprzedniego, w 2010 r. do 33,7 mln z%, tj. o 9,4%
w stosunku do roku 2009.

*#czne koszty funkcjonowania regionalnych instytucji finansuj#cych


w 2008 r. (pokrywane zarówno z dotacji podmiotowej, jak równie& "rodków
pomocy technicznej) szacowane s# na poziomie ok. 38,6 mln z%, w 2009 r. na
ponad 32 mln z% oraz w 2010 r. na ponad 34 mln z%.

Dotacja podmiotowa w cz!"ci dotycz#cej RIF w 2008 r. planowana jest na


poziomie 16 mln z%, za" w latach 2009-2010 odpowiednio ponad 10 mln z%
oraz 11 mln z%.

Natomiast wydatki RIF finansowane ze "rodków pomocy technicznej szacuje


si! na poziomie: w 2008 r. ok. 22,6 mln z%, w 2009 r. ok. 22 mln z% oraz ponad
23 mln z% w 2010 r.

Poziom kosztów operacyjnych PARP oraz RIF w podziale na (ród%a


finansowania w latach 2007-2010 przedstawia poni&sza tabela:

2007 2008 2009 2010


Koszty operacyjne PARP 58,8 mln z% 77,8 mln z% 80,8 mln z% 84,7 mln z%
w tym:
! dotacja podmiotowa 46,8 mln z% 49,0 mln z% 50,0 mln z% 51,0 mln z%
! (ród%a zewn!trzne 12,0 mln z% 28,8 mln z% 30,8 mln z% 33,7 mln z%
Koszty operacyjne RIF 26,3 mln z% 38,6 mln z% 32,3 mln z% 34,3 mln z%
w tym:
! dotacja podmiotowa 18,8 mln z% 16,0 mln z% 10,3 mln z% 11,0 mln z%
! (ród%a zewn!trzne 7,5 mln z% 22,6 mln z% 22,0 mln z% 23,3 mln z%
Razem 85,1 mln z% 116,4 mln z% 113,1 mln z% 119,0 mln z%
Wzrost w stosunku do roku 36,8% -2,8% 5,2%
poprzedniego

13
Nale&y podkre"li$, &e stosunek kosztów funkcjonowania Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi!biorczo"ci oraz regionalnych instytucji finansuj#cych do
warto"ci wydatków dokonywanych na rzecz beneficjentów oraz ilo"ci
realizowanych programów kszta%tuje si! na bardzo niskim poziomie. Ponadto
w latach 2007-2010 poziom kosztów operacyjnych w stosunku do wielko"ci
zarz#dzanych "rodków b!dzie mala%.

Stosunek prognozowanych wydatków operacyjnych w najbli&szych latach do


warto"ci wydatków programowych zwi#zanych przede wszystkim z realizacj#
programów operacyjnych perspektywy 2007-2013 oraz 2004-2006
szacowany jest nast!puj#co:

2007 2008 2009 2010


Wydatki ogó%em 1 923 mln z% 2 553 mln z% 3 502 mln z% 4 742 mln z%
Wydatki operacyjne 85,1 mln z% 116,4 mln z% 113 mln z% 119 mln z%
ogó%em
w tym dotycz#ce:
! funkcjonowania
58,8 mln z% 77,8 mln z% 80,7 mln z% 84,7 mln z%
Agencji
% wydatków 3,1% 3,0% 2,3% 1,8%
ogó%em
! regionalnych
26,3 mln z% 38,6 mln z% 32,3 mln z% 34,3 mln z%
instytucji
% wydatków 1,4% 1,5% 0,9% 0,7%
ogó%em

Udzia% wydatków
operacyjnych ogó%em
4,4% 4,5% 3,2% 2,5%
w wydatkach ogó%em

Ponadto w 2008 r. planuje si! zrealizowanie inwestycji na %#czn# kwot!


15,15 mln z% ("rodki b!d# pochodzi$ z dotacji inwestycyjnej oraz dotacji roz-
wojowej w ramach pomocy technicznej PO KL, PO IG i PO RPW). Ze
wzgl!du na rosn#ce koszty wynajmu przez PARP obecnie zajmowanej
powierzchni biurowej, planowane jest przekazanie na siedzib! Agencji bu-
dynku po zlikwidowanej jednostce, podleg%ej Ministrowi Gospodarki. Dotacja
inwestycyjna b!dzie przeznaczona przede wszystkim na remont i moderni-
zacj! budynku. W nast!pnych latach poziom wydatków inwestycyjnych b!-
dzie wynosi% odpowiednio: w 2009 roku 4,3 mln z%, w 2010 roku 2,6 mln z%.

14
Projektowana nowelizacja ustawy b!dzie oddzia%ywa%a na bud&ety jednostek
samorz#du terytorialnego wy%#cznie w sposób pozytywny, g%ównie przez
zapewnienie jednostkom samorz#du terytorialnego dodatkowego (ród%a
finansowania projektów spo%ecznych, gospodarczych, w tym obejmuj#cych
rozwój regionalny, równie& w zakresie rozbudowy infrastruktury, co
spowoduje wzrost wp%ywów z tytu%u podatków lokalnych. Bud&et Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, którego realizacj! umo&liwi
przyj!cie znowelizowanej ustawy o PARP, wynosi 2 675,05 mln euro.
Zdecydowana wi!kszo"$ ww. "rodków zostanie przekazana na projekty
wsparcia budowy dróg, parków przemys%owych i naukowych oraz rozwoju
transportu miejskiego.

W odniesieniu do szacunku kwot maj#cych wp%yn#$ do bud&etu pa'stwa,


nale&y zaznaczy$, &e realizacja Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest
uzale&niona od popytu beneficjentów na dan# form! wsparcia oraz od
post!pu w realizacji poszczególnych projektów. Warto zauwa&y$, &e
w ramach obu powy&szych programów w latach 2007-2013 do
przedsi!biorców i samorz#dów zostanie przekazane ok. 5,3 mld euro.

– na rynek pracy

Projektowana nowelizacja ustawy nie b!dzie mia%a bezpo"redniego wp%ywu


na rynek pracy. Agencja nie udziela wsparcia ukierunkowanego w sposób
bezpo"redni na wzrost zatrudnienia.

– na konkurencyjno"$ wewn!trzn# i zewn!trzn# gospodarki

Pozytywne zmiany w tym aspekcie b!d# polega$ na podnoszeniu


konkurencyjno"ci przedsi!biorców oraz innych podmiotów (beneficjentów)
maj#cych zasadniczy wp%yw na rozwój gospodarczy. Nowy zakres zada'
Agencji, w szczególno"ci dotycz#cy dzia%alno"ci innowacyjnej, b!dzie
sprzyja$ bezpo"redniemu wzrostowi potencja%u przedsi!biorców, co
niew#tpliwie wp%ynie na wzrost ich konkurencyjno"ci nie tylko na rynku
wewn!trznym, ale przede wszystkim pozwoli przedsi!biorcom na skuteczne
konkurowanie z innymi podmiotami na rynkach zewn!trznych. Wsparcie dla
rozwoju infrastruktury technicznej regionu wschodniego niew#tpliwie pozwoli

15
na zniwelowanie ró&nic w stosunku do innych regionów oraz podniesienie
atrakcyjno"ci gospodarczej tego obszaru, nie tylko w skali krajowej.
Zak%adana w planie finansowym Agencji na 2007 r. wysoko"$ "rodków na
dotacje w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
wynosi 61,89 mln z%otych.

– na sytuacj! i rozwój regionalny

Projektowana regulacja b!dzie wywiera%a bezpo"redni i po"redni pozytywny


wp%yw na sytuacj! i rozwój regionalny. )rodki wydatkowane w ramach
dzia%alno"ci Agencji b!d# oddzia%ywa%y na rozwój regionu, zarówno przez
rozwój lokalnych przedsi!biorców, jak te& bezpo"rednio przez rozwój
infrastruktury technicznej danego regionu. Nale&y podkre"li$ fakt, &e
realizacja Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, którego celem
jest przyspieszenie tempa rozwoju spo%eczno-gospodarczego pi!ciu
najbiedniejszych województw Polski, wywrze pozytywny wp%yw na rozwój
i atrakcyjno"$ gospodarcz# tych regionów.

– na "rodowisko

Brak bezpo"redniego wp%ywu na "rodowisko. Pozytywny, po"redni wp%yw na


"rodowisko b!dzie mia% rozwój przedsi!biorców wykorzystuj#cych
rozwi#zania innowacyjne, w tym w zakresie ochrony "rodowiska.

01/38rch

16