You are on page 1of 45

Druk nr 218

Warszawa, 2 stycznia 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia


2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu ni"ej podpisani
pos!owie wnosz# projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o zastawie rejestro-


wym i rejestrze zastawów oraz
o zmianie innych ustaw.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upowa"niamy pana pos!a Adama Rogackiego.

(-) Zbigniew Babalski; (-) Barbara Bartu$; (-) Dariusz B#k; (-) Andrzej
B%tkowski; (-) Antoni B!#dek; (-) Jacek Bogucki; (-) Zbigniew
Chmielowiec; (-) Piotr Cybulski; (-) Witold Czarnecki; (-) Edward Czesak;
(-) Andrzej Miko!aj Dera; (-) Adam Gaw%da; (-) Zbigniew Girzy&ski;
(-) Marian Tomasz Goli&ski; (-) Kazimierz Go!ojuch; (-) Jerzy Gosiewski;
(-) Krystyna Grabicka; (-) Kazimierz Gwiazdowski; (-) Czes!aw Hoc;
(-) Grzegorz Janik; (-) Beata Kempa; (-) Izabela Kloc; (-) S!awomir
K!osowski; (-) Robert Ko!akowski; (-) Henryk Kowalczyk; (-) Leonard
Krasulski; (-) Marek Kwitek; (-) Marek 'atas; (-) Marzena Macha!ek;
(-) Krzysztof Maciejewski; (-) Antoni Macierewicz; (-) Barbara
Marianowska; (-) Miros!awa Mas!owska; (-) Jerzy Materna; (-) Marek
Matuszewski; (-) Kazimierz Matuszny; (-) Beata Mazurek; (-) Wojciech
Mojzesowicz; (-) Kazimierz Moskal; (-) Marek Opio!a; (-) Jacek Osuch;
(-) Stanis!aw O"óg; (-) Boles!aw Grzegorz Piecha; (-) Jacek Pilch; (-) Marek
Polak; (-) Krzysztof Popio!ek; (-) Zbigniew Religa; (-) Jerzy R%bek;
(-) Jaros!aw Rusiecki; (-) Krzysztof So&ta; (-) Lech Sprawka; (-) Piotr
Stanke; (-) Jaros!aw Stawiarski; (-) Andrzej Szlachta; (-) Stanis!aw Szwed;
(-) Krzysztof Tchórzewski; (-) Ryszard Terlecki; (-) Andrzej Walkowiak;
(-) Teresa Wargocka; (-) Jadwiga Wi$niewska; (-) Micha! Wojtkiewicz;
(-) Tadeusz Wo(niak; (-) Waldemar Wrona; (-) Stanis!aw Zaj#c; (-) Anna
Zalewska; (-) S!awomir Zawi$lak; (-) 'ukasz Zbonikowski; (-) Maria Zuba;
(-) Jaros!aw )aczek; (-) Wojciech )ukowski.
Projekt

USTAWA

z dnia……………2007 r.

o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie in-


nych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze


zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703, z pó(n. zm.2)) wprowadza si% nast%puj#ce zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustawa reguluje ustanawianie zastawu rejestrowego, prawa i


obowi#zki zastawcy i zastawnika, zaspokajanie zastawnika
oraz prowadzenie rejestru zastawów.”;

2) w art. 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do ustanowienia zastawu rejestrowego wymagana jest


umowa o ustanowienie tego zastawu (umowa zastaw-
nicza) mi%dzy osob# uprawnion# do rozporz#dzania
przedmiotem zastawu (zastawc#) a wierzycielem (za-
stawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawów.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do ustanowienia zastawu rejestrowego zabezpieczaj#-


cego wierzytelno$ci z tytu!u d!u"nych papierów warto-
$ciowych emitowanych w serii, zamiast umowy, o któ-
rej mowa w ust. 1, wymagana jest umowa zastawnicza
mi%dzy zastawc# a administratorem zastawu, o którym
mowa w art. 4 ust. 3.”;
3) w art. 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Umowa zastawnicza powinna by* pod rygorem niewa"-


no$ci zawarta na pi$mie. Do umów o ustanowienie za-
stawu rejestrowego na wierzytelno$ciach i prawach nie
stosuje si% przepisów o formie pisemnej szczególnej
okre$lonej w odr%bnych przepisach.”,

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wierzytelno$* zabezpieczon# zastawem – przez ozna-


czenie stosunku prawnego, z którego ta wierzytelno$*
wynika lub mo"e wynika*, oraz najwy"szej sumy za-
bezpieczenia.”,

c) uchyla si% ust. 3;

4) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. 1. W razie zabezpieczenia wierzytelno$ci z tytu!u


wspólnego udzielenia kredytu, po"yczki pieni%"nej,
gwarancji lub akredytywy przez dwóch lub wi%cej
wierzycieli, a tak"e przeniesienia cz%$ci wierzytel-
no$ci zabezpieczonej zastawem rejestrowym na inn#
osob% albo wierzytelno$ci obj%tej uk!adem
w post%powaniu upad!o$ciowym lub naprawczym,
jeden z wierzycieli wskazany w umowie zawartej z
pozosta!ymi wierzycielami lub w uk!adzie, mo"e
by* upowa"niony do zabezpieczenia zastawem reje-
strowym wierzytelno$ci przys!uguj#cych pozosta!ym
wierzycielom i do wykonywania we w!asnym imie-
niu, ale na ich rachunek, praw i obowi#zków za-
stawnika wynikaj#cych z umowy zastawniczej
i przepisów prawa (administrator zastawu).

2
2. Zastaw zabezpieczaj#cy wierzytelno$ci z tytu!u
d!u"nych papierów warto$ciowych emitowanych w
serii mo"e by* ustanowiony na rzecz wszystkich
wierzycieli bez imiennego ich wskazania.

3. W przypadku zastawu, o którym mowa w ust. 2,


obowi#zkowe jest ustanowienie administratora za-
stawu, na podstawie umowy mi%dzy emitentem i
administratorem zastawu. Administrator zastawu nie
musi by* wierzycielem z tytu!u d!u"nych papierów
warto$ciowych emitowanych w serii.”;

5) uchyla si% art. 6;

6) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem zastawu rejestrowego mog# by* rzeczy


ruchome i zbywalne prawa maj#tkowe, z wyj#tkiem:

1) wierzytelno$ci i praw mog#cych by* przedmiotem


hipoteki,

2) statków morskich oraz statków w budowie mog#-


cych by* przedmiotem hipoteki morskiej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zastaw rejestrowy mo"e by* ustanowiony tak"e wówczas,


gdy zastawca nab%dzie przedmiot zastawu w przysz!o$ci.
Obci#"enie zastawem rejestrowym takiego przedmiotu
zastawu staje si% skuteczne z chwil# jego nabycia przez
zastawc%.”;

7) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

3
„1. Je"eli rzecz ruchoma obci#"ona zastawem rejestrowym
sta!a si% cz%$ci# sk!adow# nieruchomo$ci, zastaw reje-
strowy wygasa. Je"eli rzecz ruchoma wchodz#ca w sk!ad
zbioru rzeczy ruchomych, obci#"ona zastawem rejestro-
wym, sta!a si% cz%$ci# sk!adow# nieruchomo$ci, zastaw
rejestrowy wygasa w stosunku do tej rzeczy.”,

b) dodaje si% ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy ust. 1-3 stosuje si% odpowiednio do sk!adników


statku w budowie obci#"onych zastawem rejestrowym
po wpisaniu statku w budowie do rejestru okr%towego.”;

8) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie zbycia lub obci#"enia przedmiotu zastawu rejestro-


wego wbrew zastrze"eniu, o którym mowa w ust. 1, zastaw-
nik mo"e "#da* natychmiastowego zaspokojenia wierzytel-
no$ci zabezpieczonej tym zastawem.”;

9) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1. Przeniesienie zastawu rejestrowego mo"e by* doko-


nane tylko wraz z przeniesieniem wierzytelno$ci za-
bezpieczonej tym zastawem. Przeniesienie zastawu
rejestrowego jest skuteczne od daty wpisu nabywcy
do rejestru zastawów.

2. Przeniesienie zastawu przys!uguj#cego administrato-


rowi zastawu jest skuteczne od chwili wpisu nowego
zastawnika upowa"nionego do pe!nienia funkcji ad-
ministratora zastawu zgodnie z art. 4 ust. 1.”;

10) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. 1. Wyga$ni%cie wierzytelno$ci zabezpieczonej zasta-


wem rejestrowym powoduje wyga$ni%cie zastawu, z
zastrze"eniem ust. 2.

4
2. Zastaw rejestrowy nie wygasa, je"eli umowa za-
stawnicza tak stanowi i okre$la, co najmniej:

1) stosunek prawny, z którego wynika lub mo"e


wynika* nowa wierzytelno$*,

2) termin, w którym powinien powsta* nowy sto-


sunek prawny, nie d!u"szy jednak ni" 6 miesi%cy
od dnia wyga$ni%cia wierzytelno$ci zabezpie-
czonej zastawem,

3) najwy"sz# sum% zabezpieczenia dla nowej wie-


rzytelno$ci, przy czym suma ta nie mo"e by*
wy"sza od ujawnionej w rejestrze.

3. Je"eli w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie


powstanie stosunek prawny, z którego wynika nowa
wierzytelno$* zabezpieczona zastawem rejestro-
wym, zastaw rejestrowy wygasa z up!ywem tego
terminu, a zastawnik ma obowi#zek niezw!ocznego
dokonania czynno$ci do wykre$lenia zastawu z reje-
stru zastawów.

4. W przypadku okre$lonym w ust. 3, wniosek


o wykre$lenie zastawu mo"e z!o"y* zastawnik lub
zastawca, który jest obowi#zany z!o"y* pisemne
o$wiadczenie zastawnika o wyra"eniu zgody na wy-
kre$lenie zastawu.”;

11) po art. 18 dodaje si% art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. Zastaw rejestrowy wygasa i podlega wykre$leniu z


rejestru zastawów po up!ywie dwudziestu lat od
chwili wpisu, chyba "e strony postanowi# o utrzy-
maniu zastawu na czas dalszy, nie d!u"szy ni" dzie-
si%* lat, i do rejestru zastawów zostanie z!o"ona
zmiana umowy zastawniczej. S#d dokonuje wykre-
$lenia z urz%du.”;

5
12) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. 1. W przypadku wyga$ni%cia zastawu rejestrowego


podlega on wykre$leniu z rejestru zastawów.

2. Wykre$lenie zastawu rejestrowego z rejestru za-


stawów powoduje wyga$ni%cie zastawu, o ile za-
staw nie wygas! wcze$niej.

3. Zastaw rejestrowy podlega wykre$leniu z rejestru


zastawów na wniosek:

1) zastawnika,

2) zastawcy, który do!#cza do wniosku pisemne


o$wiadczenie zastawnika o wyga$ni%ciu wie-
rzytelno$ci zabezpieczonej zastawem reje-
strowym lub zrzeczeniu si% tego zabezpiecze-
nia albo prawomocny wyrok s#du ustalaj#cy
wyga$ni%cie zastawu rejestrowego,

3) osoby, która naby!a przedmiot zastawu reje-


strowego i która do!#czy!a do wniosku:

a) o$wiadczenie zastawnika o wyra"eniu


zgody na wykre$lenie zastawu rejestrowe-
go z rejestru zastawów albo

b) za$wiadczenie komornika lub innego orga-


nu egzekucyjnego o nabyciu przedmiotu
zastawu rejestrowego w post%powaniu eg-
zekucyjnym, albo

c) za$wiadczenie s%dziego komisarza


o nabyciu przedmiotu zastawu rejestrowe-
go w post%powaniu upad!o$ciowym, albo

d) prawomocne orzeczenie stwierdzaj#ce nie-


istnienie zastawu rejestrowego lub wska-

6
za!a jego oznaczenie, gdy nie by!a stron#
w sprawie.”;

13) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. Wierzytelno$* zabezpieczona zastawem rejestrowym


podlega zaspokojeniu z przedmiotu tego zastawu z
pierwsze&stwem przed innymi wierzytelno$ciami,
chyba "e przepis szczególny stanowi inaczej.”;

14) po art. 21 dodaje si% art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. Od chwili zaj%cia przedmiotu zastawu rejestrowego


przez komornika lub inny organ egzekucyjny zastaw-
nik nie mo"e podejmowa* czynno$ci maj#cych na ce-
lu zaspokojenie na podstawie przepisów art. 22-27.”;

15) w art. 22:

a) w ust. 1:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedmiotem zastawu rejestrowego s# rzeczy, wie-


rzytelno$ci i prawa lub zbiory rzeczy lub praw sta-
nowi#ce ca!o$* gospodarcz#, a strony w umowie za-
stawniczej $ci$le oznaczy!y warto$* przedmiotu
zastawu albo okre$li!y sposób ustalenia jego warto-
$ci dla zaspokojenia zastawnika,”,

– dodaje si% pkt 4 w brzmieniu:

„4) przedmiotem zastawu rejestrowego jest wierzytel-


no$* z rachunku bankowego.”,

b) w ust. 2 w pkt 2 kropk% zast%puje si% przecinkiem i dodaje si%


pkt 3 w brzmieniu:

„3) pobrania przez zastawnika prowadz#cego rachunek


bankowy $rodków znajduj#cych si% na tym rachunku w
przypadku okre$lonym w ust. 1 pkt 4.”;

7
16) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Sprawiedliwo$ci okre$li, w drodze rozporz#dzenia,


warunki, tryb i koszty przeprowadzenia sprzeda"y, o której
mowa w ust. 1, maj#c na uwadze przedmiot zastawu reje-
strowego, interesy zastawnika i zastawcy oraz bezpiecze&-
stwo obrotu.”;

17) w art. 25 dodaje si% ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Je"eli przedmiotem zastawu rejestrowego jest zbiór rzeczy


ruchomych lub praw, stanowi#cy ca!o$* gospodarcz#, a
wierzytelno$* zabezpieczona sta!a si% wymagalna, zastaw-
nik mo"e w pisemnym zawiadomieniu "#da* od zastawcy
zabezpieczenia roszcze& przez przeprowadzenie spisu z na-
tury sk!adników maj#tkowych przedmiotu zastawu reje-
strowego, w sposób okre$lony przez strony umowy zastaw-
niczej.

5. Od chwili zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 4, za-


stawca nie mo"e bez zgody zastawnika rozporz#dza*
przedmiotem zastawu, ani jego sk!adnikami maj#tkowy-
mi.”;

18) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. 1. Je"eli zastaw rejestrowy ustanowiono na zbiorze


rzeczy lub praw, stanowi#cym ca!o$* gospodarcz#, a
umowa zastawnicza dopuszcza zaspokojenie za-
stawnika z dochodów przedsi%biorstwa zastawcy,
przedsi%biorstwo to mo"e by* przej%te w zarz#d. W
umowie zastawniczej nale"y okre$li* wymogi, jakie
powinien spe!nia* zarz#dca takiego przedsi%bior-
stwa. Zarz#d mo"e by* równie" wykonywany przez
zastawnika.

8
2. Je"eli umowa zastawnicza nie stanowi inaczej, do
zarz#du nad przedsi%biorstwem zastawcy stosuje si%
odpowiednio przepisy Kodeksu post%powania cy-
wilnego o egzekucji przez zarz#d przymusowy, przy
czym zastawnik jest odpowiedzialny solidarnie z za-
rz#dc# za szkody wyrz#dzone zastawcy przez za-
rz#dc%.

3. Przedsi%biorstwo, o którym mowa w ust. 1, mo"e


by* na "#danie zastawnika wydzier"awione w celu
zaspokojenia jego wierzytelno$ci z czynszu, je"eli
umowa zastawnicza tak stanowi. W umowie za-
stawniczej mo"na zastrzec, "e do zawarcia umowy
dzier"awy jest potrzebna zgoda zastawnika. Je"eli
na podstawie umowy zastawniczej do zawarcia
umowy dzier"awy upowa"niony jest zastawnik,
przed zawarciem umowy dzier"awy powinien on
udost%pni* zastawcy projekt umowy dzier"a-
wy. Zastawnik jest odpowiedzialny solidarnie
z dzier"awc# za szkody wyrz#dzone zastawcy przez
dzier"awc%.”;

19) uchyla si% art. 28;

20) uchyla si% rozdzia! 7;

21) w art. 36:

a) po ust. 1 dodaje si% ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W sprawach o wpis do rejestru zastawów wed!ug


przepisów ustawy jurysdykcja krajowa jest wy!#cz-
na.”,

b) uchyla si% ust. 2;

22) w art. 39:

9
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. S#d dokonuje wpisu do rejestru zastawów na wniosek


zastawnika lub zastawcy, chyba "e przepis szczególny
przewiduje wpis z urz%du. Do wniosku nale"y do!#czy*
umow% zastawnicz# albo umow%, z której wynika na-
bycie przedmiotu zastawu wraz z zastawem rejestro-
wym, albo nabycie udzia!u we wspó!w!asno$ci przed-
miotu zastawu, albo nabycie wierzytelno$ci
zabezpieczonej zastawem rejestrowym lub jej cz%$ci
lub inny dokument stanowi#cy podstaw% wpisu.”,

b) po ust. 2 dodaje si% ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wnioski sk!adane drog# elektroniczn# powinny by*


opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego wa"-
nego certyfikatu. W aktach przechowuje si% wydruk
tych wniosków i za!#czniki dokumentów wraz ze
wskazaniem osób, które je podpisa!y.”,

c) po ust. 4 dodaje si% ust. 5 w brzmieniu:

„5. Urz%dowe formularze s# udost%pniane w siedzibach s#-


dów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawie-
dliwo$ci.”;

23) w art. 40:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) imi% i nazwisko (nazw%), w!a$ciwy powszechny


numer identyfikacyjny oraz miejsce zamieszkania
(siedzib%) i adres zastawcy, zastawnika oraz d!u"ni-
ka nieb%d#cego zastawc#; w przypadku gdy zastaw-
ca, zastawnik lub d!u"nik posiada miejsce zamiesz-
kania (siedzib%) poza granicami Rzeczypospolitej

10
Polskiej wpisuje si% ponadto adres do dor%cze& w
Polsce,”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) oznaczenie najwy"szej sumy zabezpieczenia


i waluty, w której jest wyra"ona,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rozpoznaj#c wniosek o wpis, s#d bada jedynie tre$* i


form% wniosku oraz dokumentów stanowi#cych podsta-
w% wpisu w zakresie danych podlegaj#cych wpisowi.
S#d oddala wniosek o wpis, je"eli tre$* dokumentów sta-
nowi#cych jego podstaw% oczywi$cie narusza prawo.”;

24) w art. 41:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wpis do rejestru zastawów polega na wprowadzeniu do


rejestru danych zawartych w postanowieniu s#du nie-
zw!ocznie po jego wydaniu. Jednak wykre$lenie zasta-
wu rejestrowego nast%puje po uprawomocnieniu si% po-
stanowienia, chyba "e wniosek o wykre$lenie z!o"y!
zastawnik.”,

b) po ust. 2 dodaje si% ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. W przypadku okre$lonym w art. 18 ust. 2 oraz w razie


z!o"enia umowy ustanawiaj#cej administratora zasta-
wu lub innych umów i dokumentów niezwi#zanych ze
zmian# danych w rejestrze – s#d rejestrowy na pod-
stawie postanowienia za!#cza dokumenty lub dane do
w!a$ciwych akt.

2b. Postanowienie w przedmiocie wpisu s#d dor%cza na


adres zamieszkania (siedziby) lub adres do dor%cze&
ujawniony w rejestrze. O zmianie adresu nale"y za-
wiadomi* s#d, o czym s#d poucza przy pierwszym

11
dor%czeniu. W razie braku powiadomienia s#du o
zmianie adresu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2,
dor%czenie dokonane w sposób okre$lony w zdaniu
pierwszym uwa"a si% za skuteczne.”;

25) po art. 41 dodaje si% art. 41a w brzmieniu:

„Art. 41a. W razie dokonania wpisu zastawu rejestrowego na


cywilnym statku powietrznym lub prawach w!asno-
$ci przemys!owej, s#d niezw!ocznie przesy!a do or-
ganu prowadz#cego rejestr cywilnych statków po-
wietrznych lub organu prowadz#cego rejestr danego
prawa w!asno$ci przemys!owej odpis postanowienia
o wpisie zastawu rejestrowego wraz z nadanym nu-
merem pozycji rejestru zastawów, celem ujawnienia
tego zastawu we w!a$ciwym rejestrze.”;

26) w art. 42:

a) po ust. 2 dodaje si% ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Centralna informacja o zastawach rejestrowych mo"e


równie" udziela* informacji, wydawa* odpisy i za-
$wiadczenia z rejestru zastawów drog# elektroniczn#.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Odpisy i za$wiadczenia wydane w formie papierowej


przez centraln# informacj% o zastawach maj# moc do-
kumentów urz%dowych wydawanych przez s#d.”,

c) po ust. 4 dodaje si% ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Skarb Pa&stwa, pa&stwowe jednostki organizacyjne,


jednostki samorz#du terytorialnego oraz zwi#zki mi%-
dzygminne i zwi#zki powiatów, których zadanie nie
polega na prowadzeniu dzia!alno$ci gospodarczej, nie
ponosz# op!at, o których mowa w ust. 4.”;

12
27) po art. 43 dodaje si% art. 43a w brzmieniu:

„Art. 43a. Minister Sprawiedliwo$ci okre$li, w drodze rozpo-


rz#dzenia, warunki organizacyjno-techniczne sk!a-
dania wniosków i za!#czników, udzielania informa-
cji, wydawania odpisów i za$wiadcze& drog#
elektroniczn#, a tak"e dor%czania t# drog# pism i do-
kumentów przez s#d oraz centraln# informacj% reje-
stru zastawów, kieruj#c si% potrzeb# u!atwienia i
upowszechnienia dost%pu do rejestru zastawów.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo w!asno$ci przemys!o-


wej ( Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z pó(n. zm.3)) wprowadza si% nast%puj#ce
zmiany:

1) w art. 67 dodaje si% ust. 4 w brzmieniu:


„4. Ustanowienie zastawu rejestrowego na patencie jest sku-
teczne z chwil# wpisu do rejestru zastawów i podlega ujaw-
nieniu w rejestrze patentowym.”;

2) w art. 162 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


„1. Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega
dziedziczeniu. Przepisy art. 67 ust. 2-4 stosuje si% odpo-
wiednio.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r.


Nr 100, poz. 696, z pó(n. zm.4)) w art. 38 wprowadza si% nast%puj#ce zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrze"eniem ust. 1a, okoliczno$* podlegaj#ca wpisowi


do rejestru statków jest skuteczna wobec osób trzecich, gdy
zosta!a wpisana do rejestru.”;

13
2) po ust. 1 dodaje si% ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zastaw rejestrowy na statkach powietrznych jest skutecz-
ny z chwil# wpisu do rejestru zastawów i podlega ujaw-
nieniu w rejestrze statków.”.

Art. 4. 1. W post%powaniu o wpis do rejestru zastawów wszcz%tym przed


dniem wej$cia w "ycie niniejszej ustawy stosuje si% przepisy dotychczasowe.

2. Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarte przed


dniem wej$cia w "ycie niniejszej ustawy b%d# stanowi* podstaw% wpisu do rejestru
zastawów wraz z wnioskiem z!o"onym po dniu jej wej$cia w "ycie, po dostosowaniu
do przepisów niniejszej ustawy.

Art. 5. Ustawa wchodzi w "ycie z dniem 1 kwietnia 2008 r., z wyj#tkiem


art. 1 pkt 23 lit. a i pkt 26 lit. a, które wchodz# w "ycie z dniem 1 wrze$nia 2008 r.

_______________________
1)
Niniejsz! ustaw! zmienia si" ustawy: ustaw" z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo w#asno$ci przemys#owej i ustaw"
z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 48, poz. 554, Nr 60, poz. 702 i Nr 114, poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 146,
poz. 1546 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta#y og#oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r.
Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta#y og#oszone Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141,
poz. 1008 i Nr 170, poz. 1217.

14
UZASADNIENIE

Niniejszy projekt zmian ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów stano-


wi konsekwencj" dwojakiego rodzaju do$wiadcze%.

Z jednej strony proponowane zmiany wynikaj! z oceny rezultatów ponad o$mio-


letniego funkcjonowania ustawy. Co do zasady, uchwalone w 1996 r.
i wprowadzone w 1998 r. nowe instytucje prawne: zastaw rejestrowy, jako po-
sta& ograniczonego prawa rzeczowego powstaj!cego na podstawie przepisów
prawa cywilnego, oraz s!dowy rejestr zastawów znakomicie przyj"#y si" w pol-
skim systemie prawa i potwierdzi#y swoj! ogromn! przydatno$& dla wspierania i
ochrony umownych stosunków maj!tkowych. Niektóre szczegó#owe rozwi!za-
nia by#y jednak krytykowane ze wzgl"du na niedostosowanie do zasad prawa
europejskiego b!d' nieskuteczne, d#ugotrwa#e lub zbyt kosztowne dzia#anie.
Dlatego zmiany przepisów zawarte w projekcie maj! na celu usuni"cie barier do
pe#nego wykorzystania zastawu rejestrowego w praktyce. Proponuje si" znie-
sienie ogranicze% podmiotowych po stronie wierzycieli zabezpieczonych,
uproszczenie zasad okre$lania wierzytelno$ci zabezpieczonej, przedmiotu za-
stawów i doprecyzowanie niektórych regu# zaspokojenia zastawnika. Przede
wszystkim jednak projekt ma na celu uproszczenie post"powania rejestrowego
przez ograniczenie s!dowego badania wniosków o wpis. Usprawnienie funkcjo-
nowania rejestru zastawów jest niezb"dne, gdy( wyst"puj!ce w praktyce trud-
no$ci interpretacyjne tre$ci przepisów nie odpowiadaj! potrzebom obrotu i reali-
zacji postulatu szybkiego i pewnego post"powania rejestrowego.
Z drugiej strony projekt uwzgl"dnia tre$& art. 58 ustawy z dnia 18 wrze$nia
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z pó'n. zm.), który
wymaga, aby w okre$lonym terminie organy w#adzy publicznej umo(liwi#y od-
biorcom us#ug certyfikacyjnych wnoszenie poda% i wniosków oraz innych czyn-
no$ci w postaci elektronicznej, w przypadkach gdy przepisy prawa wymagaj!
sk#adania ich w okre$lonej formie lub wed#ug okre$lonego wzoru. Zmiany pro-
ponowane w art. 42 i 43a ustawy maj! zapewni& drog" elektroniczn! dla sku-
tecznego sk#adania przez uczestników post"powania wniosków do wydzia#ów
rejestru zastawów s!du rejonowego oraz sk#adania wniosków do centralnej in-
formacji o wydanie odpisów, za$wiadcze% i informacji, jak równie( przesy#ania
w formie elektronicznej zarz!dze%, postanowie% i wszelkiej innej korespondencji
z s!du oraz dokumentów i informacji z centralnej informacji rejestru zastawów.
W art. 1 ust. 1 proponowana zmiana polega na usuni"ciu dotychczasowej
zamkni"tej listy wierzycieli uprawnionych do zaspokojenia swoich wierzytelno$ci
zastawem rejestrowym i przyj"ciu, (e uprawnienie takie przys#uguje ka(demu
wierzycielowi. W zamian wprowadza si" krótki przepis okre$laj!cy przedmiot
ustawy. Powy(sza zmiana uwzgl"dnia tak(e wej$cie Polski do Unii Europejskiej
oraz wynikaj!c! z przepisów unijnych zasad" swobody przep#ywu $rodków pie-
ni"(nych i zwi!zanych z nim p#atno$ci. W $wietle za#!cznika nr I pkt IX do dy-
rektywy 88/361 (która zosta#a zast!piona przez obowi!zuj!ce dzisiaj regulacje
w art. 56-60 TWE) swoboda przep#ywu kapita#u obejmuje swobod" ustanawia-
nia prawa zastawu przez podmiot, który ma miejsce zamieszkania (siedzib") na
terytorium jednego z pa%stw cz#onkowskich – na rzecz podmiotu z terytorium
innego pa%stwa cz#onkowskiego.
Obecnie obowi!zuj!cy przepis budzi# te( powa(ne w!tpliwo$ci w praktyce
orzeczniczej s!dów polskich (patrz uchwa#a S!du Najwy(szego z dnia
23 lutego 2005 r., sygn. akt III CZP 88/04, OSNCP 2006/1/5). Tymczasem
o$mioletni okres funkcjonowania ustawy i praktyka s!dów rejestrowych uza-
sadniaj! tak(e odrzucenie dzi$ obaw, które towarzyszy#y autorom ustawy z
1996 r., (e zbytnie otwarcie nieznanej dobrze instytucji na wszystkie podmioty
uczestnicz!ce w obrocie spowoduje „zalanie” s!dów zbyt wielk! ilo$ci! wnio-
sków o wpis. Utrzymywane ograniczenia dotyczy#y w gruncie rzeczy ju( tylko
kilku kategorii podmiotów (g#ównie osób fizycznych nieprowadz!cych dzia#alno-
$ci gospodarczej oraz podmiotów zagranicznych nieb"d!cych instytucjami kre-
dytowymi). Dlatego te( nie ma podstaw do przypuszcze%, (e liczba wniosków o
wpis pod rz!dami proponowanych przepisów radykalnie wzro$nie. Przeciwnie,
mo(na oczekiwa&, (e zasadnicza zmiana zakresu s!dowego badania wniosków
o wpis spowoduje znaczne skrócenie okresu post"powania rejestrowego.
W obecnie obowi!zuj!cym stanie prawnym opartym na art. 2 ust. 4 nie jest
mo(liwe ustanowienie przez osob" trzeci! zastawu rejestrowego zabezpiecza-
j!cego wierzytelno$& z tytu#u obligacji, gdy( w!tpliwo$ci praktyczne budzi wyra-
(enie „organ w#a$ciwy emitenta”. Dlatego te( wykre$lono zwrot „uchwa#a w#a-

2
$ciwego organu emitenta”, a jednocze$nie rozszerzono zakres przedmiotowy
zgodnie z innymi ustawami o papierach warto$ciowych.
Dalsze przepisy art. 4 ust. 2 i 3 ustawy oraz praktyka nie dopuszczaj! innego
rozwi!zania ni( zawarcie umowy z administratorem zastawu.
Proponowana zmiana jest spójna ze zmian! art. 4 ust. 3 ustawy.

Zmiana art. 3 ust. 1 ustawy wynika z konieczno$ci zapewnienia spójno$ci


systemu prawa i unikni"cia w!tpliwo$ci interpretacyjnych, jakie powsta#y
w zwi!zku z brzmieniem art. 180 ustawy z dnia 15 lipca 2000 r. – Kodeks spó#-
ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z pó'n. zm.), który do powstania za-
stawu rejestrowego na udziale w spó#ce z ograniczon! odpowiedzialno$ci! wy-
maga formy szczególnej: formy pisemnej z podpisami notarialnie
po$wiadczonymi. Podobne w!tpliwo$ci budzi#o stosowanie przewidzianego w
art. 329 § 1 K.c. wymogu nadania daty pewnej umowie o ustanowienie zastawu
rejestrowego na prawach.
Proponowane rozwi!zanie wynika z przepisu art. 2, (e zastaw rejestrowy po-
wstaje dopiero z chwil! wpisu do rejestru zastawów, a umowa zastawnicza jest
sk#adana do akt w s!dzie rejestrowym.
Podobne rozwi!zanie co do formy umowy zastawniczej zawarto w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych
(Dz. U. Nr 91, poz. 871 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538).

Dotychczasowy przepis art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy przewidywa# dwa sposoby


okre$lenia wierzytelno$ci zabezpieczonej zastawem: wierzytelno$& w okre$lonej
wysoko$ci oraz wierzytelno$& „przysz#! lub warunkow! o wysoko$ci nieustalo-
nej w chwili zawarcia umowy zastawniczej”, dla której wskazuje si" „najwy(sz!
sum" zabezpieczenia”. Stanowi#o to nawi!zanie do rozró(nienia hipoteki zwy-
k#ej oraz hipoteki kaucyjnej. Dodatkowo obecna tre$& art. 3 ust. 2 pkt 4 budzi#a
w!tpliwo$ci interpretacyjne w $wietle art. 6 i art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy. To
wszystko przemawia za przyj"ciem jednolitego sposobu okre$lania wierzytelno-
$ci zabezpieczonej. Wpisywanie do rejestru najwy(szej kwoty zabezpieczenia
umo(liwi pozosta#ym wierzycielom realn! wiedz" o zad#u(eniu zastawcy.

Uchylenia art. 3 ust. 3 zwi!zane jest z rezygnacj! z ograniczenia stron mie-


si"cznym terminem na z#o(enie wniosku o wpis zastawu do rejestru, tym bar-

3
dziej, (e zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy zastaw rejestrowy powstaje dopiero w
momencie dokonania wpisu do rejestru zastawów. Wykre$lenie ograniczenia
terminu na z#o(enie wniosku #!czy si" z przeniesieniem okre$lenia kr"gu osób
uprawnionych do z#o(enia tego wniosku do art. 39 ust. 1 do rozdzia#u 8 ustawy,
który reguluje tryb post"powania rejestrowego. Skoro o pierwsze%stwie zastawu
rejestrowego decyduje data wpisu do rejestru – zastawnik sam jest zaintereso-
wany szybkim z#o(eniem wniosku, a 1-2-dniowe opó'nienie powodowa#o od-
mow" wpisu. Proponowana zmiana stanowi usuni"cie jednego z ogranicze%
szerszego stosowania instytucji rejestru zastawów.

Proponowana zmiana art. 4 wynika z faktu wykre$lenia ograniczenia podmio-


towego w art. 1 ust. 1, gdy( nieaktualny sta# si" zwrot o „wierzycielach, z któ-
rych przynajmniej jeden jest uprawniony do zabezpieczenia swoich wierzytelno-
$ci zastawem rejestrowym”. Wyznaczenie administratora zastawu wydaje si"
równie( konieczne, je(eli kredyt udzielony przez jeden podmiot sta# si" kredy-
tem wspólnym wskutek przelewu cz"$ci wierzytelno$ci. Potrzeby obrotu ban-
kowego przemawiaj! za tym, aby tak! mo(liwo$& dopu$ci&. Dodatkowo, insty-
tucja administratora zastawu okazuje si" by& przydatna w przypadku
restrukturyzacji zobowi!za% w post"powaniu uk#adowym. Je(eli uk#ad z wierzy-
cielami ma polega& na zabezpieczeniu ich wierzytelno$ci zastawem rejestro-
wym na maj!tku upad#ego, to celowym jest u(ycie w tej sytuacji administratora
i ustanowienie jednego zastawu na zabezpieczenie wszystkich wierzytelno$ci
obj"tych uk#adem. W innym wypadku nale(a#oby ustanowi& tyle zastawów, ilu
jest wierzycieli. Konieczno$& umownego porozumienia si" wierzycieli wybiera-
j!cych administratora zastawu wspiera prawdopodobie%stwo powodzenia uk#a-
du. Nie s! te( znane przypadki nadu(ycia tej instytucji przez wierzycieli, po-
krzywdzenia d#u(nika itp.

Skre$lenie dotychczasowej tre$ci art. 6 jest konsekwencj! ujednolicenia opi-


su wierzytelno$ci zabezpieczonej zastawem rejestrowym w art. 3 ust. 2 pkt 4. W
sytuacji, gdy zasad! jest zabezpieczanie wierzytelno$ci do wysoko$ci najwy(-
szej sumy zabezpieczenia, utrzymywanie obecnego art. 6 pozostawa#oby w
sprzeczno$ci z innymi przepisami ustawy.

4
Zmian art. 7 ust. 1 jest zwi!zana brzmieniem z ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001
r. – Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z pó'n. zm.), w której rejestr
okr"towy obejmuje nie tylko statki morskie, ale i statki w budowie (art. 23 § 4,
art. 25 K.m.). Cz"$ci sk#adaj!ce si" na statek w budowie mog! jednak stanowi&
przedmiot zastawu rejestrowego, jako zbiór rzeczy ruchomych stanowi!cy ca-
#o$& gospodarcz!.

W odniesieniu do rzeczy lub praw przysz#ych spotykamy liczne w!tpliwo$ci


i rozbie(n! praktyk" co do poj"cia „zbioru rzeczy ruchomych i praw, które zo-
stan! dopiero nabyte w przysz#o$ci”. Obecnie proponowany art. 7 ust. 3 precy-
zuje zakres przedmiotowy tego zbioru, co jest zgodne z ogóln! zasad! mo(li-
wo$ci obj"cia zastawem rejestrowym rzeczy i praw przysz#ych z chwil! ich
obj"cia przez zastawc".

Proponowana zmiana art. 9, która #!czy si" ze zmian! art. 7 ust. 1 ustawy,
ma na celu usuni"cie rozbie(no$ci praktyki odno$nie do sk#adników „statków
w budowie”, takich jak np. silnik, które sta#y si" elementem statku wpisanego do
rejestru okr"towego (patrz uwagi do zmiany art. 7 ust. 1), oraz gdy przedmiotem
zastawu jest rzecz ruchoma wchodz!ca w sk#ad zbioru rzeczy ruchomych, ob-
ci!(ona zastawem rejestrowym, która sta#a si" nast"pnie cz"$ci! sk#adow! nie-
ruchomo$ci.

Wprowadzone poprawki art. 14 ust. 3 maj! charakter redakcyjny polegaj!cy


na zast!pieniu zwrotu „przedmiotu obci!(onego zastawem rejestrowym” zwro-
tem „przedmiotu zastawu rejestrowego”, który wyst"puje w innych miejscach
ustawy.

Proponowana zmiana tre$ci art. 17 ust. 1 i 2 oraz wykre$lenia ust. 3 wynika


z wykre$lenia ograniczenia kr"gu podmiotów uprawnionych do ustanowienia
zastawu z art. 1 ust. 1 ustawy. W art. 17 ust. 1 wykre$lono cz"$& zdania, w któ-
rym nawi!zywano do przeniesienia wierzytelno$ci „na inny podmiot uprawnio-
ny”. Zrezygnowano z dotychczasowej tre$ci ust. 2, który dotyczy# przeniesienia
wierzytelno$ci na osob" nieuprawnion!, a ta zmiana wymaga#a wykre$lenia ust.
3, który okre$la# skutki naruszenia zakazu z ust. 2. Nowa tre$& ust. 2 (przenie-
sienie zastawu wskutek przeniesienia wierzytelno$ci dotychczasowego admini-
stratora) stanowi konsekwencj" zmian art. 4 ustawy.

5
W okresie istnienia zabezpieczenia zastawnik b"d!cy administratorem zastawu
mo(e zby& sw! wierzytelno$& bez negatywnych skutków dla innych wierzycieli,
jednak samo przej$cie praw wynikaj!cych z istniej!cego zastawu dla tego na-
bywcy nast!pi z chwil! wpisania w rejestrze tej zmiany. Propozycja ta ma za-
pewni& d#u(nikowi aktualn! informacj" o osobie administratora, który musi by&
znany nie tylko wybieraj!cym go wierzycielom. Nale(y unika& sytuacji, gdy
d#u(nik dokonuje sp#aty na r"ce administratora, gdy( nie wie o jego zmianie.
Proponowana zmiana powoduje, (e nowy wierzyciel i zastawnik b"dzie równie(
zainteresowany ujawnianiem zmiany w rejestrze, co do osoby administratora.

Dotychczasowa tre$& art. 18 ustawy stanowi jeden z ustawowych wyj!tków


od zasady akcesoryjno$ci zastawu rejestrowego. Nowa tre$& art. 18 ma na celu
wyra'ne okre$lenie ustawowych kryteriów do dalszego istnienia zastawu reje-
strowego, pomimo wyga$ni"cia zabezpieczonej nim wierzytelno$ci. Dotychcza-
sowa tre$& umo(liwia#a sk#adanie do akt rejestrowych umowy stron o przenie-
sieniu wpisanego zastawu na zabezpieczenie nowej, wy(szej wierzytelno$ci. Ta
luka prawna narusza#a usprawiedliwione interesy pozosta#ych wierzycieli. Po-
gl!dy w tym zakresie przedstawione zosta#y w uzasadnieniu postanowienia
S!du Najwy(szego z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie III CKW 806/99 oraz
licznych glosach do tego orzeczenia.
Proponowane zmiany bior! pod uwag" wol" stron, ale musz! zosta& spe#nione
enumeratywnie wymienione kryteria wskazane w ust. 2, który wprowadza wy-
ra'ne ograniczenie, co do wysoko$ci sumy zabezpieczenia, przyj"tej dla nowe-
go stosunku prawnego (mo(e by& ni(sza lub taka sama jak kwota pierwotna)
oraz ograniczenie czasowe (6 miesi"cy). Natomiast w ust. 3 oraz 4 przewiduje
si" sposób post"powania stron, które nie chcia#y kontynuowa& wspó#pracy.

Istotn! nowo$ci! w ustawie jest wprowadzenie mo(liwo$ci dzia#ania s!du re-


jestrowego z urz"du w nowej tre$ci art. 39 ust. 1 ustawy. Nowy art. 18a przewi-
duje dzia#anie s!du z urz"du po up#ywie ustawowego terminu wyga$ni"cia za-
stawu rejestrowego. Termin 20 lat zosta# przyj"ty po ustaleniu, (e w praktyce
najwi"ksza liczba umów zastawniczych dotyczy okresu 60 miesi"cy (5 lat) i s!
one przed#u(ane w trybie art. 18 o dalsze 5 lat. Tak wi"c dzia#ania s!du z urz"-
du po okresie 20 lat od chwili wpisu zastawu w rejestrze ma na celu oczyszcze-
nie rejestru zastawów, zw#aszcza elektronicznej bazy danych z tych wpisów, co

6
do których strony nie wykazuj! (adnego zainteresowania, a brak jest skutecz-
nego narz"dzia do wymuszenia z#o(enia stosownego wniosku o wykre$lenie
zastawu. Przyj"to zasad", (e maksymalnie zastaw b"dzie wpisany w rejestrze
przez okres 30 lat.
Mo(liwo$& wcze$niejszego wykre$lenia zastawu na wniosek stron reguluje art.
19 ustawy.

Proponowane zmiany art. 19 maj! charakter porz!dkuj!cy. Tre$& nowego


ust. 2 zosta#a przeniesiona z dotychczasowego ust. 2 art. 18 tak, aby jeden
przepis obejmowa# regulacje dotycz!ce wykre$lenia zastawu na wniosek stron.
W tre$ci ust. 3 pkt 3 lit. b obok komornika dopisano „inny organ egzekucyjny”,
uwzgl"dniaj!c przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post"powaniu eg-
zekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z pó'n. zm.).

Zmiany w art. 20 uwzgl"dniaj!, (e jego dotychczasowa tre$& nie by#a zgodna


z przepisami Kodeksu post"powania cywilnego, zmienionymi po 2005 r. (np.
art. 1025 K.p.c.). Nowa tre$& art. 20 ustawy utrzymuje regu#" pierwsze%stwa
zaspokojenia wierzytelno$ci zabezpieczonej zastawem rejestrowym, który zo-
sta# wpisany z dat! wcze$niejsz!, dostosowuj!c przepisy ustawy o zastawie re-
jestrowym i rejestrze zastawów do obowi!zuj!cych ustaw, w szczególno$ci do
art. 41 i 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pó'n. zm.).

Proponowane rozwi!zanie zawarte w art. 21a ma rozstrzyga& w!tpliwo$ci


powstaj!ce na podstawie obecnie obowi!zuj!cych przepisów, po wprowadzeniu
do polskiego systemu prawa pozaegzekucyjnych sposobów zaspokojenia za-
stawnika.
Ograniczono prawo zastawnika z prawa korzystania z uprawnie% z art. 22-27
ustawy, gdy inni wierzyciele podejmuj! czynno$ci maj!ce na celu zaspokojenie
przys#uguj!cych im wierzytelno$ci w drodze post"powania egzekucyjnego pro-
wadzonego wed#ug przepisów Kodeksu post"powania cywilnego. Proponowany
przepis pe#ni rol" przepisu kolizyjnego. Zastawnik musi zg#osi& swoje uprawnie-
nia do organu prowadz!cego egzekucje w trybie okre$lonym w K.p.c.

Zmiany art. 22 id! w kilku kierunkach. Z jednej strony pojawi#y si" w!tpliwo$ci
interpretacyjne odnosz!ce si" do ust. 1 pkt 3, co do mo(liwo$ci przej"cia

7
przedmiotu zastawu w postaci zbioru rzeczy ruchomych lub praw, gdy strony
umowy zastawniczej okre$li#y $ci$le warto$& takiego przedmiotu zastawu. Z
drugiej strony przewidziane w art. 22 ust. 1 pkt 3 „$cis#e oznaczanie warto$ci
przedmiotu zastawu” mia#o (zdaniem autorów projektu ustawy z 1996 r.) prowa-
dzi& do wskazania kwoty wyra(onej w pieni!dzu, aby unikn!& mi"dzy stronami
sporu o warto$& przejmowanego przedmiotu zastawu. Praktyka jednak od sa-
mego pocz!tku ignoruje tak! interpretacj", przyjmuj!c w umowach zastawni-
czych lub odr"bnych porozumieniach rozmaite formy waloryzacji i dlatego nowa
tre$& art. 22 ust. 1 pkt 3 dopuszcza mo(liwo$& „umownego sposobu ustalenia
warto$ci przedmiotu” do celów jego przej"cia.
Kolejna zmiana w art. 22 polega na dodaniu pkt 4 w ust. 1 oraz pkt 3 w ust. 2,
które dotycz! zaspokojenia zastawnika w przypadku ustanowienia zastawu re-
jestrowego na wierzytelno$ci z tytu#u umowy rachunku bankowego. Dotychczas
banki pos#uguj! si" rozmaitymi rozwi!zaniami typu pe#nomocnictwo do rachun-
ku lub przelew praw. )adne z nich nie jest jednak jawne publicznie jak zastaw
rejestrowy. Wprowadzone rozwi!zanie zosta#o ograniczone tylko do przypad-
ków, gdy zastawnikiem jest bank jednocze$nie prowadz!cy rachunek bankowy
na rzecz zastawcy.

Zmiana art. 24 ust. 2 ma na celu okre$lenie kryteriów do realizacji przez Mi-


nistra Sprawiedliwo$ci wytycznych, co do wydania rozporz!dzenia wyko-
nawczego, którego tre$& powinna bra& pod uwag" przedmiot zastawu rejestro-
wego, interesy zastawnika i zastawcy oraz bezpiecze%stwo obrotu.
Rozporz!dzenie powinno okre$la& równie( tryb i koszty (notariusza i komor-
nika) przeprowadzonego przetargu, uwzgl"dniaj!c przedmiot przetargu.

W polskim prawie zbli(ona instytucja szczegó#owego ustalania przedmiotu


zastawu zosta#a wprowadzona w odniesieniu do zastawu skarbowego (art. 45
Ordynacji podatkowej). Podobne regu#y wprowadzono do zastawu rejestrowe-
go, aby uniemo(liwi& zmniejszanie sk#adników maj!tkowych przez nierzetelnych
zastawców, zanim zastawnik by# w stanie skutecznie dokona& wszystkich czyn-
no$ci niezb"dnych do zaspokojenia jego wierzytelno$ci. Art. 25 nie prowadzi
bezpo$rednio do zaspokojenia zastawnika, a jedynie do uchronienia sk#adni-
ków maj!tkowych przedmiotu zastawu przez dokonanie spisu z natury w spo-

8
sób okre$lony przez strony umowy zastawniczej i zakaz rozporz!dzania sk#ad-
nikami.

Potrzeba zmiany art. 27 ustawy wynika z faktu, (e uprawnienie zastawnika


do uruchomienia procedury maj!cej na celu zaspokojenie z dochodu osi!gni"-
tego w wyniku dzia#a% zarz!dcy w praktyce okazuje si" faktycznie bezskutecz-
ne, gdy( ustalenie tych zasad nie jest mo(liwe na etapie negocjowania umów
zastawniczych.
Nowy art. 27 ust. 1 wype#nia istniej!c! luk" prawa i odsy#a do obowi!zuj!cych
ju( przepisów Kodeksu post"powania cywilnego o zarz!dzie przymusowym nad
przedsi"biorstwem lub gospodarstwem rolnym (np. art. 1064¹ i nast"pne
K.p.c.) z odpowiednimi modyfikacjami.
Ograniczono ryzyko pokrzywdzenia zastawcy, wprowadzaj!c zasad" solidarnej
odpowiedzialno$ci zastawnika i zarz!dcy (w ust. 2) oraz zastawnika
i dzier(awcy (w ust. 3) za szkody wyrz!dzone zastawcy.
Brak stosownej regulacji umo(liwia# ocen", (e wyznaczenie zastawnika jako za-
rz!dcy stanowi obej$cie prawa.

W opinii ekspertów z zakresu post"powania cywilnego oraz prawa bankowe-


go regulacje zawarte w art. 28 oraz w art. 29-35 s! ca#kowicie martwe i nie ma
potrzeby utrzymywania ich w systemie prawa. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy w
sprawach nieuregulowanych stosuje si" przepisy Kodeksu post"powania cywil-
nego, które w zakresie post"powania zabezpieczaj!cego zosta#y znacznie
zmodyfikowane po 2005 r. i odbiega#y od tre$ci wykre$lonych przepisów pocho-
dz!cych z 1996 r.

Zaznaczenie wy#!czno$ci jurysdykcji krajowej w sprawach o wpis do rejestru


zastawów wydaje si" konieczne (dodany ust. 1a) do wyra'nego okre$lenia, (e
do polskiego rejestru publicznego wpisy mog! by& dokonywane tylko na pod-
stawie orzecze% s!dów polskich bez mo(liwo$ci uznania orzecze% s!dów za-
granicznych. *!cznikiem jurysdykcji wy#!cznej b"dzie wpis do rejestru wed#ug
przepisów ustawy, czyli polskiej ustawy o zastawie rejestrowym. Doda& nale(y,
(e w opracowanym przez Komisj" Kodyfikacyjn! projekcie zmian przepisów do-
tycz!cych tzw. mi"dzynarodowego post"powania s!dowego zamieszczono re-
gulacj" w proponowanym art. 11091 § 1 K.p.c.: „Do wy#!cznej jurysdykcji krajo-

9
wej nale(! sprawy z zakresu post"powania rejestrowego dotycz!ce rejestru
publicznego prowadzonego w Polsce”. W motywach do tej propozycji podkre-
$lono, (e przepis ten daje wyraz zasadzie, (e sprawy o wpis do rejestru pu-
blicznego w Polsce mog! by& rozstrzygane tylko przez s!dy polskie.
Propozycja wykre$lenia ust. 2 wynika z faktu, (e jest on ca#kowicie nieaktualny,
a dodatkowo sprzeczny z przepisami wydanymi po 2000 r. Przepis art. 36 ust. 2
okre$la w#a$ciwo$& s!dów rejestrowych, odwo#uj!c si" do miast wojewódzkich i
obszarów województwa. Tak wi"c uchylenie art. 36 ust. 2 wydaje si" by& ko-
nieczne i zasadne.

Na potrzeby usprawnienia post"powania o wpis zastawu do rejestru, a tak(e


w celu unikni"cia w!tpliwo$ci interpretacyjnych zmieniono art. 39 ust. 1. Do-
tychczasowy przepis przewiduje jedynie sk#adanie do rejestru wniosku oraz
umowy zastawniczej. Tymczasem podstaw! wpisu zgodnie z projektowanymi
przepisami (zob. proponowane nowe brzmienie art. 4), a tak(e obowi!zuj!cymi
przepisami innych ustaw mog! by& inne dokumenty (np. w sytuacjach spadko-
brania, podzia#u albo #!czenia spó#ek).
Do tre$ci art. 39 ust. 1 przeniesiono równie( okre$lenie podmiotów uprawnio-
nych do z#o(enia wniosku o wpis zastawu, który by# w skre$lonym art. 3 ust. 3
ustawy.
Dodatkowo wprowadzono mo(liwo$& dzia#ania s!du rejestrowego z urz"du w
wypadkach $ci$le okre$lonych w ustawie (nowy art. 18a).
Projekt uwzgl"dnia w nowym ust. 2a mo(liwo$& sk#adania wniosku o wpis w re-
jestrze w postaci papierowej lub drog! elektroniczn! – zgodnie z wyborem
wnioskodawcy. Przyj"te w obecnym projekcie rozwi!zanie jest zgodne z nowy-
mi przepisami przyj"tymi w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Re-
jestrze S!dowym i równie( odwo#uje si" do wymogów z ustawy z dnia 18 wrze-
$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Dodany ust. 5 wyra'nie okre$la, gdzie s! dost"pne urz"dowe formularze
z post"powania rejestrowego.

Zmiana art. 40 ust. 1 pkt 2 jest zwi!zana ze zmian! art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy.
Propozycja uwzgl"dnia nowy zakres kognicji s!du rejestrowego z art. 40 ust. 3

10
(s!d bada tylko tre$& umowy w zakresie danych podlegaj!cych wpisowi do re-
jestru).
Wobec zmiany art. 3 ust. 2 pkt 4 – do rejestru b"dzie wpisywana jedynie naj-
wy(sza suma zabezpieczenia obejmuj!ca kwot" g#ówn! i inne dopuszczone
prawem kwoty. Ponadto wpis obejmuje adres do dor"cze% w Polsce.

Celem usprawnienia post"powania o wpis zastawu do rejestru zastawów w


oparciu o art. 40 ust. 3 jest ograniczenie zakresu s!dowego badania wniosku o
wpis.
Proponuje si", aby w trakcie rozpoznawania wniosku o wpis s!d bada# jedynie
tre$& i form" wniosku oraz dokumentów stanowi!cych podstaw" wpisu i to w
ograniczonym zakresie – tylko w odniesieniu do danych podlegaj!cych wpisowi.
Oprócz tego wprowadza si" dodatkowy standard uzasadniaj!cy odmow" wpisu
przez s!d – naruszenie prawa stwierdzone przy rozpoznawaniu wniosku musi
by& oczywiste, inne b#"dy powinny zosta& usuni"te w trybie post"powania bra-
kowego.
W propozycji zmiany art. 41 ust. 2 przyj"to prawnicz! zasad" volenti fit iniuria
(chc!cemu nie dzieje si" krzywda). W sytuacji, gdy sam wierzyciel zabezpie-
czony zastawem sk#ada wniosek o wykre$lenie zastawu (wykre$lenie to z mocy
art. 19 ust. 2 ustawy skutkuje wyga$ni"ciem zastawu) to nale(y przyj!&, (e ta-
ka jest w#a$nie wola stron. Nowa regulacja pozwoli znacznie przyspieszy& po-
st"powanie rejestrowe bez ryzyka naruszenia ochrony uprawnionego wierzycie-
la, który sam z#o(y wniosek o wykre$lenie zastawu.
Dodany ust. 2a przede wszystkim uzupe#nia przepisy ustawy dotycz!ce dzia#a%
s!du w przypadku z#o(enia do akt dokumentów, które nie wymagaj! z#o(enia
nowego formularza ani te( zmiany danych w samym rejestrze. Projekt nawi!zu-
je do analogicznego przepisu art. 9 ust. 2 ustawy o KRS, który nakazuje wyda-
nie postanowienia s!du o przyj"ciu dokumentów, które nie stanowi! za#!cznika
do wniosku o wpis zmian danych w rejestrze. Dokumenty takie wymagaj! mery-
torycznej oceny s!du i nie powinny by& automatycznie za#!czane do akt.
Dodany ust. 2b ma na celu uproszczenie obiegu korespondencji (przyjmuj!c
priorytet adresu wpisanego w rejestrze zastawów) analogicznie do rozwi!za%

11
przyj"tych w przepisie art. 139 Kodeksu post"powania cywilnego, który odnosi
si" tylko do rejestru KRS i ewidencji dzia#alno$ci gospodarczej.
Nadal decyduj!cym b"dzie ka(dy adres wskazany przez strony (nawet je(eli
nie zosta# wpisany do rejestru), gdy( przepis przewiduje skutek dla samego fak-
tu „powiadomienia” s!du. Proponowana zmiana znacznie przyspieszy post"po-
wanie s!dowe, gdy( brak stosownego przepisu sankcjonowa# praktyk" stron
braku powiadamiania s!du o zmianie adresu po wpisaniu zastawu.
Przedmiotem zastawu rejestrowego mog! by& samoloty (statki powietrzne)
podlegaj!ce wpisowi do rejestru cywilnych statków powietrznych (art. 34 i nast.
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz.
696, z pó'n. zm.)). Do rejestru statków wpisywane s! tak(e „prawa rzeczowe
ustanowione na statku powietrznym” (art. 36 ust. 1 pkt 1 Prawa lotniczego),
przy czym okoliczno$& podlegaj!ca wpisowi do rejestru cywilnych statków po-
wietrznych jest skuteczna wobec osób trzecich, gdy zostanie wpisana do reje-
stru (statków) (art. 38 ust. 1). W przypadku statku powietrznego obci!(onego
zastawem rejestrowym – zastaw powstaje z chwil! wpisu do rejestru zastawów
(art. 2 ustawy o rejestrze), ale nie jest skuteczny, a( do chwili ujawnienia go w
rejestrze statków powietrznych (art. 38 Prawa lotniczego). Proponowana zmia-
na pozwoli usun!& sprzeczno$& przepisów obu ustaw.
Nowy art. 41a uwzgl"dnia, (e przedmiotem zastawu rejestrowego mog! by&
tak(e prawa w#asno$ci przemys#owej, dla których prowadzone s! rejestry zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo w#asno$ci przemy-
s#owej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z pó'n. zm.) (art. 53 i 149).
Proponowany obowi!zek dzia#ania s!du rejestrowego z urz"du wynika
z przekonania, (e tylko taka zasada zapewni zgodno$& wymienionych reje-
strów, a jednocze$nie nie b"dzie stanowi& zbytniego obci!(enia s!du
w zwi!zku z ma#! liczb! wpisów tego rodzaju.
Uzupe#nieniem wprowadzenia art. 41a s! proponowane zmiany w art. 2 i 3
obecnej ustawy.
Dodawany w art. 42 ust. 2a i nowa tre$& ust. 3 dotycz! nowej mo(liwo$ci
udzielania informacji, wydawania odpisów i za$wiadcze% z rejestru zastawów
drog! elektroniczn!.

12
Wnioski do centralnej informacji rejestru zastawów sk#ada si" na urz"dowych
formularzach – zgodnie z tre$ci! art. 39 ust. 4 ustawy. Wnioski te b"d! mog#y
by& sk#adane tak(e drog! elektroniczn! (zob. proponowany art. 43a). Moc do-
kumentów urz"dowych wydawanych przez s!d b"d! jednak mia#y odpisy i za-
$wiadczenia wydawane przez centraln! informacj" o zastawach rejestrowych
wydawane w formie papierowej wobec braku przepisów o elektronicznej pie-
cz"ci w ustawie o podpisie elektronicznym.
W tre$ci dodanego przepisu ust. 4a w art. 42 ustawy proponuje si" zwolni& z
op#at za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów i za$wiadcze% –
Skarb Pa%stwa i instytucje pa%stwowe, których zadanie nie polega na dzia#al-
no$ci gospodarczej (np. s!dy, prokuratur", Policj"). Przyj"te zosta#o rozwi!za-
nie obowi!zuj!ce od kilku lat przy wydawaniu odpisów i informacji z Krajowego
Rejestru S!dowego.
Proponowany przepis art. 43a zawiera upowa(nienie ustawowe dla Ministra
Sprawiedliwo$ci do wydania aktu wykonawczego do okre$lenia regulacji tech-
nicznych maj!cych ujednolici& sposób przesy#ania pism i dokumentów, które
b"d! mog#y by& wysy#ane drog! elektroniczn!. Proponowane rozwi!zanie
przeniesienia kwestii organizacyjno-technicznych do aktu wykonawczego wyni-
ka z szybkiego rozwoju techniki i jest analogiczne do rozwi!zania przy KRS.
Prawo w#asno$ci przemys#owej przewiduje w art. 67, (e przeniesienie paten-
tu jest skuteczne wobec osób trzecich dopiero z chwil! wpisu tego przeniesie-
nia do rejestru patentowego i nie reguluje relacji tego rejestru z danymi o ogra-
niczonym prawie rzeczowym z rejestru zastawów.
Zgodnie z proponowanymi zmianami z art. 2 ustawy, celem wype#nienia luki w
przepisach, a jednocze$nie zgodnie z innymi przepisami o rejestrach przewi-
dziano, (e ustanowienie zastawu rejestrowego na patencie jest skuteczne z
chwil! wpisu do rejestru zastawów. Regu#a ta b"dzie mia#a odpowiednie zasto-
sowanie do innych praw, o których stanowi Prawo w#asno$ci przemys#owej (np.
prawa ochronnego na znak towarowy).
Równocze$nie na#o(ono na s!d dokonuj!cy wpisu w rejestrze zastawów obo-
wi!zek zawiadomienia z urz"du o dokonanym wpisie organu prowadz!cego re-
jestr danego prawa w#asno$ci przemys#owej (nowy art. 41a ustawy o rejestrze
zastawów).

13
Przedmiotem zastawu rejestrowego mog! by& statki powietrzne podlegaj!ce
wpisowi do rejestru cywilnych statków powietrznych (art. 34 i nast. ustawy z
dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze). Do rejestru statków wpisywane s! tak(e
„prawa rzeczowe ustanowione na statku powietrznym” (art. 36 ust. 1 pkt 1 Pra-
wa lotniczego), przy czym okoliczno$& podlegaj!ca wpisowi do rejestru statków
jest skuteczna wobec osób trzecich, gdy zostanie wpisana do rejestru (statków)
(art. 38 ust. 1).
Proponowana zmiana art. 3 ustawy ma na celu usuni"cie sprzeczno$ci obu
ustaw, uzale(niaj!c skuteczno$& wpisu w rejestrze statków od dokonania wpisu
w rejestrze zastawów.
Równocze$nie na#o(ono na s!d dokonuj!cy wpisu w rejestrze zastawów obo-
wi!zek zawiadomienia z urz"du o dokonanym wpisie organu prowadz!cego re-
jestr statków powietrznych (nowy art. 41a projektu).
Art. 4 projektu zawiera niezb"dne przepisy przej$ciowe dotycz!ce przepisów
post"powania oraz przepisów materialnych istotnych dla stron umowy zastaw-
niczej.

W art. 4 ust. 1 projektu zawarto regulacje o stosowaniu przepisów dotychcza-


sowych w sprawach, w których wnioski zosta#y z#o(one przed dniem wej$cia w
(ycie ustawy. W przypadku z#o(enia wniosku po tej dacie ale wraz z umow! za-
stawnicz! podpisan! przed dniem wej$cia w (ycie ustawy – przyj"to, (e brak
jest podstaw dla uznania umów za niewa(ne i wskazano konieczno$& ich aktu-
alizacji (art. 4 ust. 2 projektu).

Przepis o wej$ciu w (ycie projektowanej ustawy uwzgl"dnia pó'niejsze wej-


$cie w (ycie zmian, dla których niezb"dne jest przygotowanie organizacyjno-
techniczne rejestru zastawów, a tak(e zmian w urz"dowych formularzach.

Ca#kowity koszt wej$cia w (ycie przedmiotowej regulacji wyniesie


2 100 tys. z# i b"dzie obejmowa# nast"puj!ce wydatki zwi!zane z modyfikacj!
systemów informatycznych:
– przystosowanie wykorzystywanych w wydzia#ach rejestrowych systemów in-
formatycznych do mo(liwo$ci elektronicznego sk#adania wniosków („e-
dost"p”) oraz uzyskiwania drog! elektroniczn! informacji z Centralnej In-

14
formacji; koszt zakupu urz!dze% do sk#adania podpisu elektronicznego dla
wydzia#ów RZ oraz samej funkcjonalno$ci „e-dost"p” wynios! 800 tys. z#,
– koszt dostosowania systemów informatycznych eksploatowanych w wy-
dzia#ach rejestru zastawów do zamian merytorycznych wprowadzonych w
przedmiotowym projekcie wyniesie 1 300 tys. z#.

Wskazana wy(ej kwota 800 tys. z# znajduje zabezpieczenie w przed#o(onym


Ministrowi Finansów projekcie bud(etu pa%stwa w cz"$ci 15 „S!dy powszech-
ne” na 2007 r. Wydatki w wysoko$ci 1 300 tys. z# zwi!zane z dostosowaniem
systemów informatycznych eksploatowanych w wydzia#ach rejestru zastawów
do zmian merytorycznych nie zosta#y zaplanowane w projekcie bud(etu na
2007 r., jednak wydatki te zostan! zabezpieczone w ramach wewn"trznych
przesuni"&.

Przedmiotowy projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

15
Warszawa, 14 stycznia 2008 r.

BAS-WAEM-8/08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna
o zgodno!ci przedstawionego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (przedstawiciel
wnioskodawców: pose" Adam Rogacki) z prawem Unii Europejskiej

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa!y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca


1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze zm.)
sporz#dza si% nast%puj#c# opini%:

I. Przedmiot projektu ustawy


Przedstawiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów przewiduje zniesienie ogranicze&
podmiotowych po stronie wierzycieli zabezpieczonych wierzytelno$ci,
uproszczenie zasad okre$lania zabezpieczonej wierzytelno$ci, uproszczenie
post%powania rejestrowego poprzez ograniczenie s#dowego badania wniosków o
wpis.

II. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj#tej projektem


ustawy
Przepis art. 56 Traktatu ustanawiaj#cego Wspólnot% Europejsk# (TWE)
stanowi, i" zakazane s# wszelkie ograniczenia w przep!ywie kapita!u mi%dzy
Pa&stwami Cz!onkowskimi oraz miedzy Pa&stwami Cz!onkowskimi a
pa&stwami trzecimi. Zakazane s# tak"e wszelkie ograniczenia w p!atno$ciach
mi%dzy Pa&stwami Cz!onkowskimi oraz mi%dzy Pa&stwami Cz!onkowskimi a
pa&stwami trzecimi.
Doprecyzowaniu przepisu TWE s!u"y dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca
1988 r. w sprawie wykonania art. 67 Traktatu (88/361/EWG)1 . Dyrektywa w art.
1 ust. 1 stanowi, "e Pa&stwa Cz!onkowskie znosz# ograniczenia w zakresie

1
Dz.Urz. L 178 z 8 lipca 1988 r. s. 5-18, Polskie wydanie specjalne Rozdzia! 10, tom 1, s. 10-23. Nale"y
równocze$nie zwróci* uwag%, "e przywo!any w tytule dyrektywy przepis posiada numeracj% obowi#zuj#c# w
chwili wydania dyrektywy. Obecnie chodzi o art. 56 Traktatu ustanawiaj#cego Wspólnot% Europejsk#.
2

przep!ywów kapita!u, dokonywanych mi%dzy osobami zamieszka!ymi w


Pa&stwach Cz!onkowskich. W celu u!atwienia stosowania dyrektywy przep!ywy
kapita!u klasyfikuje si% zgodnie z nomenklatur#, zawart# w Za!#czniku I.
Za!#cznik I w punkcie IX – Por%czenia, pozosta!e gwarancje i prawa zastawu
wymienia dwa punkty: udzielane przez nierezydentów rezydentom i udzielane
przez rezydentów nierezydentom

III. Analiza przepisów projektu pod k$tem ustalonego stanu prawa


Unii Europejskiej
Proponowane zniesienie ogranicze& podmiotowych po stronie wierzycieli
zabezpieczonych wierzytelno$ci niew#tpliwie oznacza dalsze zniesienie
ogranicze& w przep!ywie kapita!ów mi%dzy Pa&stwami Cz!onkowskimi oraz
miedzy Pa&stwami Cz!onkowskimi a pa&stwami trzecimi. W tym zakresie
projekt jest zgodny z art. 56 TWE i art. 1 ust. 1 dyrektywy 88/361/EWG.
Pozosta!e kwestie regulowane projektem ustawy nie s# obj%te zakresem
prawa Unii Europejskiej.

IV. Konkluzje
Przedstawiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego

Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Micha! Królikowski

Deskryptory Bazy REX: Unia Europejska, zastaw rejestrowy


Warszawa, 14 stycznia 2008 r.
BAS-WAEM-9/08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna
dotycz$ca mo%liwo!ci uznania przedstawionego poselskiego projektu
ustawy zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
(przedstawiciel wnioskodawców: pose" Adam Rogacki) za projekt ustawy
wykonuj$cej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a ust. 1
Regulaminu Sejmu

Stosownie do art. 95a ust. 1 Regulaminu Sejmu, projektem ustawy


wykonuj#cym prawo Unii Europejskiej jest projekt ustawy maj#cy na celu
wykonanie prawa Unii Europejskiej.
Przedstawiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów przewiduje zniesienie ogranicze&
podmiotowych po stronie wierzycieli zabezpieczonych wierzytelno$ci,
uproszczenie zasad okre$lania zabezpieczonej wierzytelno$ci, uproszczenie
post%powania rejestrowego poprzez ograniczenie s#dowego badania wniosków
o wpis.
Poniewa" mo"na przyj#*, "e opiniowany projekt ustawy wykonuje art. 56
Traktatu ustanawiaj#cego Wspólnot% Europejsk# w zwi#zku z art. 1 ust. 1
dyrektywy Rady z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie wykonania art. 67
Traktatu (88/361/EWG) 1 oraz w zwi#zku z punktem IX Za!#cznika I do
dyrektywy, mo"na uzna* projekt, w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu, za
projekt ustawy wykonuj#cej prawo Unii Europejskiej

Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego

Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Micha! Królikowski

Deskryptory Bazy REX: Unia Europejska, zastaw rejestrowy

1
Dz.Urz. L 178 z 8 lipca 1988 r. s. 5-18, Polskie wydanie specjalne Rozdzia! 10, tom 1, s. 10-23. Nale"y
równocze$nie zwróci* uwag%, "e przywo!any w tytule dyrektywy przepis posiada numeracj% obowi#zuj#c# w
chwili wydania dyrektywy. Obecnie chodzi o art. 56 Traktatu ustanawiaj#cego Wspólnot% Europejsk#.