You are on page 1of 9

Druk nr 220

Warszawa, 29 stycznia 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia


2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu ni"ej podpisani
pos!owie wnosz# projekt ustawy:

- zmieniaj!cej ustaw" o zmianie ustawy -


Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upowa"niamy pana pos!a Stanis!awa Szweda.

(-) Zbigniew Babalski; (-) Barbara Bartu$; (-) Dariusz B#k; (-) Andrzej
B%tkowski; (-) Antoni B!#dek; (-) Aleksander Ch!opek; (-) Zbigniew
Chmielowiec; (-) Witold Czarnecki; (-) Edward Czesak; (-) Andrzej Miko!aj
Dera; (-) Jerzy Gosiewski; (-) Przemys!aw Gosiewski; (-) Krystyna
Grabicka; (-) Grzegorz Janik; (-) Krzysztof Jurgiel; (-) Dariusz
Kaczanowski; (-) Zbigniew Kozak; (-) Leonard Krasulski; (-) Marek Kwitek;
(-) Marzena Macha!ek; (-) Krzysztof Maciejewski; (-) Kazimierz Matuszny;
(-) Beata Mazurek; (-) Kazimierz Moskal; (-) Jacek Osuch; (-) Stanis!aw
O"óg; (-) Boles!aw Grzegorz Piecha; (-) Jerzy R%bek; (-) Józef Rojek;
(-) Anna Sikora; (-) Krzysztof So&ta; (-) Lech Sprawka; (-) Piotr Stanke;
(-) Andrzej Szlachta; (-) Stanis!aw Szwed; (-) Teresa Wargocka; (-) Waldemar
Wi#zowski; (-) Jadwiga Wi$niewska; (-) Micha! Wojtkiewicz; (-) Anna
Zalewska; (-) Jaros!aw Zieli&ski; (-) Wojciech 'ukowski.
Projekt

USTAWA
z dnia

o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy –


Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 1127 oraz
z 2003 r. Nr 213, poz. 2081) wprowadza si! nast!puj"ce zmiany:

1) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Do czasu zrzeszenia si! jednostek sfery


bud#etowej w organizacjach pracodawców,
ponadzak$adowy uk$ad zbiorowy pracy ze strony
pracodawców zawiera:

1) w$a%ciwy minister lub centralny organ


administracji rz"dowej – w imieniu
pracodawców zatrudniaj"cych pracowników
pa&stwowych jednostek sfery bud#etowej,

2) odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent


miasta), starosta, marsza$ek województwa
oraz przewodnicz"cy zarz"du zwi"zku
mi!dzygminnego lub powiatowego – w
imieniu pracodawców zatrudniaj"cych
pracowników samorz"dowych jednostek sfery
bud#etowej.”;

2) art. 12 otrzymuje brzmienie:


2

„Art. 12. Ponadzak$adowy uk$ad zbiorowy pracy, zawarty


przez organy okre%lone w art. 9 oraz w art. 24114
§ 1 pkt 2 lit. b i lit. c Kodeksu pracy w brzmieniu
obowi"zuj"cym przed dniem wej%cia w #ycie
ustawy, obowi"zuje u pracodawcy do czasu
obj!cia pracowników ponadzak$adowym
uk$adem zbiorowym pracy zawartym przez
organy, o których mowa w art. 24114 § 1
Kodeksu pracy. Przepis art. 2418 § 2 Kodeksu
pracy stosuje si!.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w #ycie po up$ywie 30 dni od dnia og$oszenia.

5/06/tg
U Z A S A D N I E N I E

Ponadzak$adowe uk$ady zbiorowe pracy, zawarte przez:


– w$a%ciwego ministra lub centralny organ administracji rz"dowej – w imieniu
pracodawców, zatrudniaj"cych pracowników pa&stwowych jednostek sfery
bud#etowej, niezrzeszonych w organizacji pracodawców,
– odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starost!, marsza$ka
województwa oraz przewodnicz"cego zarz"du zwi"zku mi!dzygminnego lub
powiatowego – w imieniu pracodawców, zatrudniaj"cych pracowników
samorz"dowych jednostek sfery bud#etowej, niezrzeszonych w organizacji
pracodawców,
obowi"zuj" do dnia 31 grudnia 2008 r.
Obejmuj" one:
– oko$o 47 tysi!cy pracowników samorz"dowych jednostek sfery bud#etowej,
nieb!d"cych nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szko$ach
podstawowych, szko$ach i zespo$ach szkó$ zawodowych, gimnazjach,
liceach ogólnokszta$c"cych, placówkach o%wiatowo-wychowawczych,
placówkach opieku&czo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-
pedagogicznych, placówkach doskonalenia nauczycieli, zak$adach
gospodarki mieszkaniowej i o%rodkach pomocy spo$ecznej oraz
– oko$o 48 tysi!cy pracowników pa&stwowych jednostek sfery bud#etowej,
zatrudnionych w gospodarce wodnej, parkach narodowych, gospodarstwach
pomocniczych jednostek organizacyjnych wi!ziennictwa, a tak#e
pracowników cywilnych wojska.

W 2001 r. zmiana przepisów Kodeksu pracy m.in. stworzy$a prawn" mo#liwo%'


zrzeszania si! jednostek sfery bud#etowej w organizacjach pracodawców oraz
wprowadzi$a przej%ciow" regulacj!, polegaj"c" na tym, #e uk$ady
ponadzak$adowe, zawarte przez organy administracji pa&stwowej
i samorz"dowej, obowi"zywa$y pierwotnie do 31 grudnia 2005 r., a po
przed$u#eniu terminu – do 31 grudnia 2008 r. Rozwi"zania te, nie przynios$y
oczekiwanych rezultatów, tj. nie zosta$ zawarty #aden uk$ad ponadzak$adowy,
którego stron" by$aby organizacja pracodawców, dzia$aj"ca w imieniu jednostek
2

sfery bud#etowej. Zapewne przyczynia si! do tego m. in. fakt ograniczonej


samodzielno%ci finansowej tych jednostek, wi"#"cej si! z niemo#liwo%ci"
podejmowania przez nie decyzji finansowych bez zgody organu administracji,
który je nadzoruje i odpowiada za dyscyplin! bud#etow". W tworzeniu
organizacji pracodawców przez te jednostki – ze wzgl!du na specyfik!
funkcjonowania, wymagaj"c" prowadzenia odmiennych i du#o trudniejszych
w realizacji form reprezentacji ich interesów – nie okaza$y si! tak#e pomocne
ju# istniej"ce organizacje pracodawców. Z tych samych przyczyn organizacje te
nie wykazuj" zainteresowania zrzeszaniem si! u nich jednostek sfery
bud#etowej.

Bior"c pod uwag! powy#sze, a tak#e uwzgl!dniaj"c inne skutki utraty mocy
obowi"zuj"cej przez omawiane uk$ady ponadzak$adowe, tj.:
– konieczno%' wydania przez ministra w$a%ciwego do spraw pracy – w
zwi"zku z przepisem art. 773 § 1 Kodeksu pracy - przepisów dotycz"cych
zasad wynagradzania dla pracowników pa&stwowych jednostek sfery
bud#etowej, co oznacza powrót do systemu scentralizowanego, od którego
zdecydowanie odst!puj" pa&stwa zrzeszone w Unii Europejskiej,
– znacz"ce ograniczenie dialogu partnerów spo$ecznych, realizowanego
przez zawieranie uk$adów zbiorowych pracy oraz protoko$ów dodatkowych
do tych uk$adów. Protoko$y dodatkowe s" bowiem instrumentem,
umo#liwiaj"cym dora(ne i elastyczne reagowanie na wymogi szeroko
rozumianej gospodarki rynkowej, m. in. przez odpowiednie kszta$towanie
warunków wynagradzania pracowników oraz przyznawania im innych
%wiadcze&, zwi"zanych z prac",
uzasadnione jest zachowanie po dniu 31 grudnia 2008 r. prawa do zawierania
ponadzak$adowych uk$adów zbiorowych pracy dla pracowników jednostek sfery
bud#etowej przez strony wymienione na wst!pie – do czasu obj!cia
pracowników tych jednostek uk$adami ponadzak$adowymi, zawieranymi przez
organizacje pracodawców – a proponowana regulacja jest analogiczna
z zasad", o której mowa w art. 772 § 3 Kodeksu pracy, stosowan"
w odniesieniu do regulaminu wynagradzania.
3

Dla dokonania powy#szego niezb!dna jest projektowana zmiana przepisów


art. 9 i 12 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 1127, z pó(n. zm.).

Projektowana zmiana przepisów nie ma wp$ywu na wydatki bud#etu pa&stwa i


wydatki bud#etów jednostek samorz"du terytorialnego. Ponadto rodzi
pozytywne skutki spo$eczno-gospodarcze.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest obj!ty zakresem prawa Unii


Europejskiej.