Druk nr 220

Warszawa, 29 stycznia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu ni"ej podpisani pos!owie wnosz# projekt ustawy:

- zmieniaj!cej ustaw" o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upowa"niamy pana pos!a Stanis!awa Szweda. (-) Zbigniew Babalski; (-) Barbara Bartu$; (-) Dariusz B#k; (-) Andrzej B%tkowski; (-) Antoni B!#dek; (-) Aleksander Ch!opek; (-) Zbigniew Chmielowiec; (-) Witold Czarnecki; (-) Edward Czesak; (-) Andrzej Miko!aj Dera; (-) Jerzy Gosiewski; (-) Przemys!aw Gosiewski; (-) Krystyna Grabicka; (-) Grzegorz Janik; (-) Krzysztof Jurgiel; (-) Dariusz Kaczanowski; (-) Zbigniew Kozak; (-) Leonard Krasulski; (-) Marek Kwitek; (-) Marzena Macha!ek; (-) Krzysztof Maciejewski; (-) Kazimierz Matuszny; (-) Beata Mazurek; (-) Kazimierz Moskal; (-) Jacek Osuch; (-) Stanis!aw O"óg; (-) Boles!aw Grzegorz Piecha; (-) Jerzy R%bek; (-) Józef Rojek; (-) Anna Sikora; (-) Krzysztof So&ta; (-) Lech Sprawka; (-) Piotr Stanke; (-) Andrzej Szlachta; (-) Stanis!aw Szwed; (-) Teresa Wargocka; (-) Waldemar Wi#zowski; (-) Jadwiga Wi$niewska; (-) Micha! Wojtkiewicz; (-) Anna Zalewska; (-) Jaros!aw Zieli&ski; (-) Wojciech 'ukowski.

Projekt

USTAWA z dnia o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 1127 oraz z 2003 r. Nr 213, poz. 2081) wprowadza si! nast!puj"ce zmiany: 1) art. 9 otrzymuje brzmienie: „Art. 9. Do czasu zrzeszenia w si! jednostek sfery

bud#etowej

organizacjach

pracodawców,

ponadzak$adowy uk$ad zbiorowy pracy ze strony pracodawców zawiera: 1) w$a%ciwy minister lub centralny – w organ imieniu

administracji

rz"dowej

pracodawców zatrudniaj"cych pracowników pa&stwowych jednostek sfery bud#etowej, 2) odpowiednio oraz imieniu wójt (burmistrz, zarz"du prezydent zwi"zku – w

miasta), starosta, marsza$ek województwa przewodnicz"cy lub pracodawców mi!dzygminnego powiatowego

zatrudniaj"cych

pracowników samorz"dowych jednostek sfery bud#etowej.”;

2) art. 12 otrzymuje brzmienie:

2 „Art. 12. Ponadzak$adowy uk$ad zbiorowy pracy, zawarty przez organy okre%lone w art. 9 oraz w art. 24114 § 1 pkt 2 lit. b i lit. c Kodeksu pracy w brzmieniu obowi"zuj"cym przed dniem wej%cia w #ycie ustawy, obowi"zuje u pracodawcy do czasu obj!cia pracowników ponadzak$adowym uk$adem zbiorowym pracy zawartym przez organy, o których mowa w art. 24114 § 1 Kodeksu pracy. Przepis art. 2418 § 2 Kodeksu pracy stosuje si!.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w #ycie po up$ywie 30 dni od dnia og$oszenia.

5/06/tg

U Z A S A D N I E N I E

Ponadzak$adowe uk$ady zbiorowe pracy, zawarte przez: – w$a%ciwego ministra lub centralny organ administracji rz"dowej – w imieniu pracodawców, zatrudniaj"cych pracowników pa&stwowych jednostek sfery bud#etowej, niezrzeszonych w organizacji pracodawców, – odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starost!, marsza$ka województwa oraz przewodnicz"cego zarz"du zwi"zku mi!dzygminnego lub powiatowego – w imieniu pracodawców, zatrudniaj"cych pracowników samorz"dowych jednostek sfery bud#etowej, niezrzeszonych w organizacji pracodawców, obowi"zuj" do dnia 31 grudnia 2008 r. Obejmuj" one: – oko$o 47 tysi!cy pracowników samorz"dowych jednostek sfery bud#etowej, nieb!d"cych nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szko$ach podstawowych, szko$ach i zespo$ach szkó$ zawodowych, gimnazjach, liceach ogólnokszta$c"cych, placówkach placówkach o%wiatowo-wychowawczych, poradniach psychologicznozak$adach nauczycieli, placówkach opieku&czo-wychowawczych,

pedagogicznych,

doskonalenia

gospodarki mieszkaniowej i o%rodkach pomocy spo$ecznej oraz – oko$o 48 tysi!cy pracowników pa&stwowych jednostek sfery bud#etowej, zatrudnionych w gospodarce wodnej, parkach narodowych, gospodarstwach pomocniczych jednostek organizacyjnych wi!ziennictwa, a tak#e pracowników cywilnych wojska. W 2001 r. zmiana przepisów Kodeksu pracy m.in. stworzy$a prawn" mo#liwo%' zrzeszania si! jednostek sfery bud#etowej w organizacjach pracodawców oraz wprowadzi$a przej%ciow" zawarte regulacj!, przez polegaj"c" organy na tym, #e uk$ady ponadzak$adowe, administracji pa&stwowej

i samorz"dowej, obowi"zywa$y pierwotnie do 31 grudnia 2005 r., a po przed$u#eniu terminu – do 31 grudnia 2008 r. Rozwi"zania te, nie przynios$y oczekiwanych rezultatów, tj. nie zosta$ zawarty #aden uk$ad ponadzak$adowy, którego stron" by$aby organizacja pracodawców, dzia$aj"ca w imieniu jednostek

2 sfery bud#etowej. Zapewne przyczynia si! do tego m. in. fakt ograniczonej samodzielno%ci finansowej tych jednostek, wi"#"cej si! z niemo#liwo%ci" podejmowania przez nie decyzji finansowych bez zgody organu administracji, który je nadzoruje i odpowiada za dyscyplin! bud#etow". W tworzeniu organizacji pracodawców przez te jednostki – ze wzgl!du na specyfik! funkcjonowania, wymagaj"c" prowadzenia odmiennych i du#o trudniejszych w realizacji form reprezentacji ich interesów – nie okaza$y si! tak#e pomocne ju# istniej"ce organizacje pracodawców. Z tych samych przyczyn organizacje te nie wykazuj" zainteresowania zrzeszaniem si! u nich jednostek sfery bud#etowej.

Bior"c pod uwag! powy#sze, a tak#e uwzgl!dniaj"c inne skutki utraty mocy obowi"zuj"cej przez omawiane uk$ady ponadzak$adowe, tj.: – konieczno%' wydania przez ministra w$a%ciwego do spraw pracy – w zwi"zku z przepisem art. 773 § 1 Kodeksu pracy - przepisów dotycz"cych zasad wynagradzania dla pracowników pa&stwowych jednostek sfery bud#etowej, co oznacza powrót do systemu scentralizowanego, od którego zdecydowanie odst!puj" pa&stwa zrzeszone w Unii Europejskiej, – znacz"ce ograniczenie dialogu partnerów spo$ecznych, realizowanego przez zawieranie uk$adów zbiorowych pracy oraz protoko$ów dodatkowych do tych uk$adów. Protoko$y dodatkowe s" bowiem instrumentem, umo#liwiaj"cym dora(ne i elastyczne reagowanie na wymogi szeroko rozumianej gospodarki rynkowej, m. in. przez odpowiednie kszta$towanie warunków wynagradzania pracowników oraz przyznawania im innych %wiadcze&, zwi"zanych z prac", uzasadnione jest zachowanie po dniu 31 grudnia 2008 r. prawa do zawierania ponadzak$adowych uk$adów zbiorowych pracy dla pracowników jednostek sfery bud#etowej przez strony wymienione na wst!pie – do czasu obj!cia pracowników tych jednostek uk$adami ponadzak$adowymi, zawieranymi przez organizacje pracodawców – a proponowana regulacja jest analogiczna z zasad", o której mowa w art. 772 § 3 Kodeksu pracy, stosowan" w odniesieniu do regulaminu wynagradzania.

3 Dla dokonania powy#szego niezb!dna jest projektowana zmiana przepisów art. 9 i 12 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 1127, z pó(n. zm.). Projektowana zmiana przepisów nie ma wp$ywu na wydatki bud#etu pa&stwa i wydatki bud#etów jednostek samorz"du terytorialnego. Ponadto rodzi pozytywne skutki spo$eczno-gospodarcze. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest obj!ty zakresem prawa Unii Europejskiej.