You are on page 1of 20

Χιώτικη

Διαφάνεια
Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
9 Ιανουαρίου 2020 - Έτος Ιδρύσεως: 1999 • Έτος 21ο - Αριθ. Φύλλου 990 - Τιμή φύλλου 1.00

11ης Νοεμβρίου 13,


στην είσοδο
της Απλωταριάς

Λεωφ. Αιγαίου 80, τηλ.: 22710 41224, fax: 22710 26590, e-mail: konkyd@otenet.gr

Ασφυξία στα νησιά - Διπλάσιες ροές Κακοκαιρία «Ηφαιστίων»: Yποχωρεί σταδιακά


στο Αιγαίο το 2019 - 6.120 οι μετανάστες στη Χίο αφήνοντας πίσω της τεράστιες καταστροφές
Τ
ο… σκληρό του πρόσωπο άξονες της χώρας.
έδειξε ο καιρός, με την κα- Προβλήματα προκάλεσε το
κοκαιρία «Ηφαιστίων» να κύμα κακοκαιρίας και στη Χίο.
ταλαιπωρεί τη χώρα μας μέχρι Συγκεκριμένα σημαντικά ζητή-
και σήμερα. Βροχές, χιονοπτώ- ματα εντοπίστηκαν στο οδικό δί-
σεις ακόμη και σε περιοχές χα- κτυο της Βόρειας Χίου, όπου
μηλού υψομέτρου, έντονο σημειώθηκαν χιονοπτώσεις
ψύχος και πολύ θυελλώδεις αλλά και κατολισθήσεις βρά-
άνεμοι είναι τα χαρακτηριστικά χων. Αρκετές είναι και οι ζημιές
της κακοκαιρίας «Ηφαιστίων». που έχουν προκληθεί σε οδούς
Τα μέτρα της Πολιτείας αυτή τη του κέντρου της πόλης της Χίου
Συνέχεια στη σελίδα 5
φορά είναι αυξημένα, ενώ η λόγω των ισχυρών ανέμων με
Τροχαία έχει εκδώσει ανακοινώ- γλάστρες, κάδους, και καλώδια
Τέλη κυκλοφορίας: Πότε εκπνέει η προθεσμία σεις που αφορούν στην κυκλοφορία σε όλους τους οδικούς από στύλους της ΔΕΗ να καταστρέφονται.

πληρωμής τους -Ποιες αλλαγές έρχονται Συνέχεια στη σελ. 8

Στα "καρφιά" Περιφερειάρχης και Δήμαρχοι των νησιών για το μεταναστευτικό


Σ
τη συνάντηση που είχαν τη λεί η συνεχιζόμενη προσφυγική
Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020, ο και μεταναστευτική κρίση.
Περιφερειάρχης Βορείου Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετεί-
Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, χαν και οι δήμαρχοι Χίου, Στα-
με τους δημάρχους Μυτιλήνης, μάτης Κάρμαντζης, Ανατολικής
Στρατή Κύτελη, και Δυτικής Λέ- Σάμου, Γιώργος Στάντζος, και
σβου, Ταξιάρχη Βέρρο συναπο- Δυτικής Σάμου, Αλέκος Λυμπέ-
φάσισαν τον συντονισμό των ρης. Συμμετείχαν επίσης οι Αντι-
Συνέχεια στη σελίδα 3 δράσεων και τη διοργάνωση περιφερειάρχες, καθώς και
κοινών κινητοποιήσεων σχετικά εκπρόσωποι αρμοδίων φο-
με τα προβλήματα που προκα- ρέων.

Συνέχεια στη σελ. 20

Προ των θυρών αύξηση έως 10% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια


Η
πρώτη μεγάλη επιβά- ρικής ρύπανσης επιβάλλεται
ρυνση των Ελλήνων κατα- χρήση ναυτιλιακού καυσί-
38

ναλωτών για το 2020 μου μειωμένης περιεκτικότη-


βρίσκεται ήδη προ των πυλών. Η τας σε θείο (από 3,5% σε
αλματώδης αύξηση του κόστους 0,5%) από 1η Ιανουαρίου
των ναυτιλιακών καυσίμων για 2020. Σύμφωνα δε με τους
την ακτοπλοΐα μετά τη χρήση του ακτοπλόους, η επιβάρυνση
νέου τύπου καυσίμου είναι πολύ αγγίζει περίπου το 25%.
πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση Μετά από αυτή την εξέλιξη,
των τιμών των εισιτηρίων. οι διοικήσεις των ακτοπλοϊ-
Συγκεκριμένα, η εφαρμογή σχετι- κών εταιρειών, οι οποίες σε
κού κανονισμού του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού πολλά πλοία ήδη χρησιμοποιούσαν το νέο καύσιμο, δεν
ΙΜΟ προκαλεί προβληματισμό στις διοικήσεις των ακτοπλοϊ- αποκλείουν πιθανή αύξηση της τιμής τού ακτοπλοϊκού εισι-
κών εταιρειών, καθώς στο όνομα της μείωσης της ατμοσφαι- τηρίου από 7% έως 10% το αμέσως προσεχές διάστημα.
Συνέχεια στη σελ. 5

Διαβάστε ΑΠΟΨΗ
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κυδώνης
OΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ
Σήμερα Μητσοτάκης σε Τραμπ: Δεν θα ανεχτούμε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων
Εφορία: Ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 24-48 δόσεων
Σελίδα 3 του Παντελή Κυδώνη Σελίδα 4
Σελίδα 2 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Παρατείνεται έως 30 Απριλίου το Ψήφισμα έκτακτης Λαϊκής Συνέλευσης


Μεταφορικό Ισοδύναμο για τα καύσιμα Βροντάδου για τη δημιουργία ΠΡΟΚΕΚΑ στο 15
Στον Βροντάδο σήμερα, 21 Δε-
κεμβρίου 2019, στις εγκαταστά-
Μπορείτε να μας σεις του Φιλοπροόδου Ομίλου
ακούσετε και διαδικτυακά Βροντάδου συγκλήθηκε με πρω-
www.ant1aigaiou.gr τοβουλία του Τοπικού Συμβου-
ή www.diafaneia.com λίου Βροντάδου, Έκτακτη Γενική
Λαϊκή Συνέλευση με θέμα « τη
Εβδομαδιαίο δημιουργία ΠΡΟΚΕΚΑ χωρητικό-
πρόγραμμα τητας άνω των επτά χιλιάδων ατό-
μων, στο 15ο χμ. της οδού Χίου -
06.00 – 08.00
Non stop music
Βολισσού στο οροπέδιο του Αί-
08.00 - 09.30 πους».
«Καλημέρα με τον ΑΝΤ1»
με τον Κων/νο Κυδώνη
Μετά από την εισήγηση της
09.30 Προέδρου του Τοπικού Συμβου-
Δελτίο ειδήσεων
10.00-12.00 λίου Βροντάδου, κ. Μαριάνας Πελαντή, την ανάγνωση επιστολών του Δημάρχου, τοπικών
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη Παράταση μέχρι 30 Απριλίου 2020 δίνεται στην πιλοτική εφαρμογή φορέων και παραγόντων από τον Πρόεδρο της Λαϊκής Συνέλευσης κ. Ιάκωβο Μπριλή, τις
«Φρένο – Γκάζι» του μεταφορικού ισοδύναμου των καυσίμων. Η παράταση κρίθηκε τοποθετήσεις παρευρισκόμενων πολιτών, τις τοποθετήσεις, του Αντιπεριφερειάρχη Χίου κ.
με τη Β. Χατζάκη
αναγκαία προκειμένου, χωρίς να θιγούν οι κάτοικοι των νησιών, να
Κάθε Τετάρτη
Παντελή Μπουγδάνου, πρώην και νυν αιρετών του πρώην Δήμου Βροντάδου, του πρώην
«Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες» αξιολογηθεί το μέτρο και να μελετηθούν στρεβλώσεις που επισημάν-
με τον Θ. Γκαραβέλα Δήμου Ομηρούπολης, του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή θηκαν από τους εκπροσώπους των αντίστοιχων φορέων, έτσι ώστε
Βορείου Αιγαίου η Έκτακτη Γενική Λαϊκή Συνέλευση Βροντάδου αποφασίζει ομόφωνα:
«Ελληνικό Top 40»
σε συνεργασία και διάλογο με τους αρμόδιους φορείς να προχωρή-
με τον Κ. Σιτόπουλο Α. Ζητάμε:
12.25-14.00 σουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις προκειμένου το μέτρο να
1. Να επικρατήσει η λογική, με κατάργηση της ΒΙΑΛ, αλλά και να μην υπάρξει κανένα νέο
Κάθε Δευτέρα, Τρίτη,
γίνει περισσότερο λειτουργικό με άμεσα ωφελούμενους τους νησιώ-
Πέμπτη & Παρασκευή
«Καλημέρα με τον ΑΝΤ1» (Ε) τες. Κέντρο στη Χίο, μόνο διαχείριση με μια μικρή δομή (στο 1% του τοπικού πληθυσμού) κατα-
12:25-14:00
Στόχος η διασφάλιση της παροχής ουσιαστικών αναπτυξιακών κι- γραφής – ταυτοποίησης και σύντομες διαδικασίες ασύλου, ώστε να επιτευχθεί ο απεγκλωβι-
Κάθε Τετάρτη
«Χωρίς φόβο αλλά με πάθος» νήτρων που εγγυώνται τη σωστή λειτουργία της αγοράς και την κοι- σμός των προσφύγων – μεταναστών.
με τον Κων/νο Κυδώνη
νωνική συνοχή ιδίως στα μικρά νησιά. 2. Να απεγκλωβιστούν τα νησιά μας από την Τριμερή Συμφωνία Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Ένω-
15.00
Δελτίο ειδήσεων (Ε) σης – Ελληνικών Κυβερνήσεων, που μας ντροπιάζει.
3. Να υπάρξουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, για όσο χρόνο παραμένουν, οι πρόσφυ-
Κορίτσι το πρώτο μωρό
15.00-17.00
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη
«Jazz Life» γες-μετανάστες καθώς και το προσωπικό διαχείρισης.
με τoν Γ. Κοπανέλλη
4. Να απομακρυνθούν από την όλη διαδικασία οι Μ.Κ.Ο., αφού δεν ασκούν φιλανθρωπικό
που γεννήθηκε στη Χίο το 2020
Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη
ξένη μουσική εκπομπή έργο, αλλά όλες χρηματοδοτούνται, προσφέροντας αμφίβολης ποιότητας υπηρεσίες.
με τον Κ. Κατραμάδο
Κάθε Παρασκευή & Σάββατο 5. Να αποζημιωθούν όσοι κάτοικοι των νησιών έχουν υποστεί ζημιές.
ξένη μουσική εκπομπή Β. Στηρίζουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις όποιες νομικές ενέργειες για το συγκεκριμένο
με την Ε. Γαβρισέα
17.00-18.00
Λίγο μετά την άφιξη του νέου θέμα του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βροντάδου.
Non stop music έτους 2020, συγκεκριμένα στις Γ. Υποβάλλουμε καταγγελία στο Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος για το γεγονός
18.00
07:45 το πρωί της Πέμπτης 2 Ια-
Δελτίο ειδήσεων (Ε) ότι υπάρχει στην συγκεκριμένη περιοχή Ζώνη NATURA 2000.
18.30-20.00 νουαρίου ήρθε στη ζωή ένα
Δ. Υποβάλλουμε καταγγελία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία Χίου, για γειτνίαση του σχεδιαζό-
Non stop music
υγιέστατο κοριτσάκι και χάρισε
20.00-21.30 μενου ΠΡΟΚΕΚΑ με αρχαιολογικούς χώρους.
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε) στους γονείς του το πιο πολύ-
21.30 Ε. Δεσμευόμαστε για κινητοποιήσεις των κατοίκων του Βροντάδου και καλούμε τον Δήμο
τιμο δώρο. Το κοριτσάκι των
Δελτίο ειδήσεων (Ε)
Χίου και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να συνδράμουν στις παραπάνω ενέργειες.
22.00-00.00 Κρυσταλλία Μπουλά και Νίκου
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη
Ψαρρού, γεννήθηκε στην Πο- ΣΤ. Εξουσιοδοτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Βροντάδου, να αναλάβει την πρωτοβουλία για ορ-
«Φρένο – Γκάζι» (Ε)
με τη Β. Χατζάκη λυκλινική "Ελευθώ" και χαίρει γανωμένη άμεση κινητοποίηση των κατοίκων της Χίου, με τη συμβολή του Δημοτικού Συμ-
Κάθε Τετάρτη
«Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες» (Ε) άκρας υγείας. βουλίου Χίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, στα πλαίσια των
με τον Θ. Γκαραβέλα αρμοδιοτήτων τους.
Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή
Ζ. Καλούμε τον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου να προχω-
Ευχαριστήριο Περιηγητικής Λέσχης
«Ελληνικό Top 40» (Ε)
με τον Κ. Σιτόπουλο ρήσουν σε συντονισμό με όλους τους Δήμους της Περιφέρειας για στοχευμένες ενέργειες.
00.00-03.00
Η. Να μην υπάρξει καμία δομή στο οροπέδιο του Αίπους.
Non stop music
03.00-04.30 Χίου για τα Αγιοβασιλιάτικα Καραβάκια
Συνελήφθησαν 2 άτομα στη Χίο, για κατοχή και
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε)
04.30-06.00
Non stop music
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
06.00 – 07.30
Non stop music
διακίνηση ναρκωτικής ουσίας, κρυμμένη σε
07.30- 09.30
120’ με τη Μάγδα Τσέκου
09.30
πλαστική συσκευασία που περιείχε κρέμα σώματος
Δελτίο ειδήσεων
10.00-12.00 Συνελήφθησαν στη Χίο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίω-
«Θέμα Υγείας»
με την Π. Θεοδοσίου ξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χίου, ένας ημε-
12.25-14.00 δαπός ηλικίας 54 ετών και ένας αλλοδαπός ηλικίας 32 ετών,
«Χωρίς φόβο αλλά με πάθος»
με τον Κων/νο Κυδώνη κατηγορούμενοι κατά περίπτωση, για κατοχή και διακίνηση ναρ-
14.00-21.30 κωτικών ουσιών.
Non stop music
21.30 Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση
Δελτίο ειδήσεων στοιχείων, εντοπίστηκε ο 54χρονος την Πρωτοχρονιά και κατά
00.00-06.00
Non stop music τη διάρκεια ελέγχου βρέθηκε στην κατοχή του, ποσότητα κοκαΐ-
νης, βάρους -28,8- γραμμαρίων, κρυμμένη σε πλαστική συ-
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Η Περιηγητική Λέσχη Χίου κατόρθωσε και φέτος να διοργανώσει
09.30 12.00 15.00 18.00 21.30 σκευασία που περιείχε κρέμα σώματος. Κατά τη διερεύνηση της
τον διαγωνισμό αναβίωσης του χιώτικου εθίμου των Αγιοβασιλιάτι-
συγκεκριμένης υπόθεσης, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 32χρο-
κων Βαπορακιών και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία, παρά τον μικρό
Χιώτικη Eφημερίδα νου, ως τελικού παραλήπτη της παραπάνω ποσότητας των ναρκωτικών, ο οποίος εντοπίστηκε
αριθμό συμμετεχουσών ενοριών της πόλης. Ευχαριστούμε τα παιδιά
XIΩTIKH ΔIAΦANEIA άμεσα την Πέμπτη (02-01-2020) και συνελήφθη. Η ποσότητα της κοκαΐνης, η οποία σύμφωνα με
της Παναγίας Λέτσαινας, της Αγίας Παρασκευής Καστέλλου και του
Κωδικός: 5431 τα στοιχεία της έρευνας προοριζόταν για περαιτέρω διάθεση σε τρίτους έναντι χρηματικής αμοιβής,
Αγίου Γεωργίου Φρουρίου που με ατέλειωτους κόπους, προσωπικές
ΧΙΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ καθώς και κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκαν. Προανάκριση
θυσίες και υπέρογκο οικονομικό κόστος, τίμησαν για μία ακόμη φορά
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου.
21ο Έτος κυκλοφορίας το παραδοσιακό μας έθιμο.
Λεωφόρος Αιγαίου 80, T.K. 82100, XIOΣ, ΤΘ 183
Ευχαριστούμε τους κριτές μας, την Λιμενάρχη κα Αργύρη, το Στρα-
Ο Δήμος Οινουσσών ευχαριστεί την HOPEGENESIS
Tηλ: 22710.41224-41120
fax: 22710.26590 - Κινητό 6947408501
e-mail: konkyd@otenet.gr- www.diafaneia.com
τηγό κο Κιμουρτζή, τον Αντιδήμαρχο κο Μπουρνιά, το Διοικητή της
σύμφωνα με το νόμο
Σχολής Μηχανικών κο Μάργαρη, τον εκπρόσωπο της ΕΠΛ κο Κερμ-
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΥΔΩΝΗ πάτσο. Ανεκτίμητη συμβολή στην επιτυχία αυτή, είχε, όμως, και ο
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΥΔΩΝΗ Δήμος Χίου και ιδιαίτερα ο Δήμαρχος κος Σταμάτης Κάρμαντζης που Ο Δήμαρχος Οινουσσών κ. Γεώργιος Στ. Δανιήλ εκφράζει προς
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ε.Τ. τον Πρόεδρο Δρ. Στέφανο Χανδακά και τα μέλη της Αστικής μη Κερ-
εμπνεύσθηκε και καθοδήγησε τον υπέροχο στολισμό της πλατείας,
Δημοσιογράφοι-Συνεργάτες: ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΔΩΝΗΣ,
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΔΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ, την ποικιλία των εορταστικών εκδηλώσεων, τη ζωντάνια του κέντρου δοσκοπικής Εταιρείας HOPEGENESIS θερμές ευχαριστίες για την πο-
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΣΣΩ ΓΑΪΛΑ, της πόλης, την άγια αυτή μέρα της παραμονής του Νέου Ετους και λύτιμη συνδρομή τους στην εγκυμοσύνη και τον τοκετό νεαρής
ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΡΑΣΙΑ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ,
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ παρέσχε στο διαγωνισμό μας την αμέριστη στήριξή του, θέτοντας, με- μητέρας, κατοίκου του νησιού, η οποία έφερε την παραμονή Χρι-
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΧΑΛΙΟΡΗ Σ. ταξύ άλλων, στη διάθεση της Περιηγητικής, μια άρτια μικροφωνική στουγέννων στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
ΠΑΠΑΧΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
εγκατάσταση, παρουσιαστή και μουσική πλαισίωση του εθίμου. Η υπογεννητικότητα αποτελεί την πιο ύπουλη και απειλητική «πα-
Θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια οφείλουμε και στην ψυχή ραβίαση» για το μέλλον του νησιού μας. Η ισχυρότερη εθνική και
Tα ενυπόγραφα άρθρα δεσμεύουν τους αρθρογράφους τους
της διοργάνωσης των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, την κα Μα- κοινωνική θωράκιση είναι η στήριξη της ακριτικής οικογένειας, των
HΛEKTPONIKH ΣEΛIΔOΠOIHΣH - ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ριέττα Παππά, που με περίσσια εργατικότητα και όραμα συνετέλεσε νέων ανθρώπων, που θέλουν να παραμείνουν και να χτίσουν το
ΣYNΔPOMEΣ:
Ετήσια Εσωτερικού (ταχυδρομικώς): 65 ευρώ
αποφασιστικά στην ανάδειξη του εθίμου και την προσφορά μιάς ξε- μέλλον τους στα νησιά μας.
TPAΠEZEΣ-ΔHMOΣIOI OPΓANIΣMOI: 150 ευρώ χωριστής και απολαυστικής βραδυάς στους Χιώτες που παρακολού- Το πρωτοπόρο έργο της HOPEGENESIS, η οποία μέσα στο 2019
Ετήσια Εξωτερικού: 150 ευρώ
Αρ. Λογαριασμού Τραπέζης (για συνδρομές)
θησαν τα Βαποράκια. Και του Χρόνου! στήριξε επιστημονικά την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης τους, αλλά και τον τοκετό σε τρεις (3)
Πειραιώς: 6359-010132-894 EUR Για το ΔΣ της Περιηγητικής μητέρες από τις Οινούσσες, είναι ανεκτίμητης αξίας και αξίζει της ευγνωμοσύνης και του σεβασμού
IBAN: GR66 0171 3590 0063 5901 0132 894
Σε πελάτες που προβαίνουν σε μαζική αγορά φύλλων, η τιμή
Η Πρόεδρος μας. «Εύχομαι την επιτυχή συνέχιση και διεύρυνση του σημαντικού αυτού έργου επ’ ωφελεία της
διαμορφώνεται κατόπιν συμφωνίας από 0,10 έως 0,70 λεπτά.
Πέννυ Τασσοπούλου-Ατσάλη νησιωτικής μας πατρίδας» αναφέρει ο Δήμαρχος Οινουσσών σε δήλωσή του.
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 3

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Πότε εκπνέει η προθεσμία πληρωμής τους -Ποιες αλλαγές έρχονται
Συνέχεια από σελ. 1
Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου των 12.000 ευρώ, δεν υπάρχει
ΑΠΟΨΗ
2020 έχουν το περιθώριο οι καμία διαφορά σε σχέση με πέ-
ιδιοκτήτες οχημάτων να ρυσι. Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κυδώνης
πληρώσουν τα τέλη κυκλο- Για όχημα με λιανική τιμή πώ-
φορίας, καθώς στη συνέχεια
θα έρθουν πρόστιμα.
λησης (προ φόρων) των
14.000 ευρώ, το εισόδημα που Μητσοτάκης σε Τραμπ: Δεν θα ανεχτούμε
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
θα προστεθεί στον υπάλληλο
περιορίζεται στα 560 ευρώ από
παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων
σίων Εσόδων υπάρχουν 980 ευρώ που ήταν μέχρι
αρκετές εκατοντάδες χιλιά- τώρα.
δες πολίτες που δεν έχουν Έτσι, ο πρόσθετος φόρος θα
πληρώσει ακόμα. μπορεί να φτάσει έως και 246
Αυτό σημαίνει ότι από τις 16 ευρώ ενώ μέχρι τώρα θα μπο-
Ιανουαρίου οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν θα έχουν πλη- ρούσε να φτάσει και στα 441 ευρώ τον χρόνο.
ρώσει για τα τέλη κυκλοφορίας 2020 θα βρεθούν αντιμέτω- Προκύπτει λοιπόν μια ελάφρυνση που πλησιάζει ακόμη και
ποι με πρόστιμο διπλάσιο των τελών κυκλοφορίας που στα 200 ευρώ ετησίως για πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων
αντιστοιχούν στο όχημά τους. που χρησιμοποιούν τη λύση του επαγγελματικού οχήματος.
Το 2020, είναι ούτως ή άλλως έτος μεγάλων αλλαγών για την Για όχημα αξίας 20.000 ευρώ όμως, το πρόσθετο εισόδημα
φορολογία των ΙΧ. θα φτάνει με το νέο πλαίσιο στα 6600 ευρώ από 2800 ευρώ
Με το φορολογικό νομοσχέδιο, «επιβραβεύονται» μικρά και που ήταν μέχρι τώρα.
μεσαία αυτοκίνητα που θα χορηγούνται στους υπαλλήλους Υπάρχει αύξηση 3800 ευρώ η οποία μπορεί να κοστίσει Σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη και τεταμένη περίοδο πραγματοποι-
επιχειρήσεων είτε για την κάλυψη αποκλειστικά επαγγελμα- ακριβά. Ο πρόσθετος φόρος που μπορεί να επιβληθεί φτάνει ήθηκε στο Λευκό Οίκο η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουρ-
τικών τους αναγκών είτε και για την κάλυψη των οικογενει- ακόμη και με τη νέα φορολογική κλίμακα στα 2904 ευρώ γού με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ακών τους αναγκών. (χωρίς την εισφορά αλληλεγγύης) ενώ για το ίδιο αυτοκίνητο συνομιλώντας με δημοσιογράφους αμέσως μετά τη συνάντησή
Για τα μεγαλύτερης αξίας οχήματα όμως, το νέο φορολογικό με το καθεστώς που ίσχυε μέχρι τώρα, δεν μπορούσε να ξε- τους ξεκαθάρισε στην αμερικανική πλευρά «ότι δεν θα δείξουμε
πλαίσιο φέρνει σημαντικές αυξήσεις φόρων ακόμη και άνω περάσει τα 1260 ευρώ. Προκύπτει λοιπόν πρόσθετη επιβά- καμιά ανοχή σε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμά-
των 1000 ευρώ ανά στέλεχος επιχείρησης. ρυνση περίπου 1650 ευρώ. των». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Είχαμε μια επιβε-
Επίσης, γίνεται σαφώς «ελκυστικότερη» η αγορά ηλεκτροκί- Δεύτερη αλλαγή: βαίωση των ήδη εξαιρετικών Ελληνοαμερικανικών σχέσεων,
νητου οχήματος το οποίο και θα απαλλάσσεται από τον φόρο Το φορολογικό νομοσχέδιο: περιέχει μια πολύ θετική ρύθ- ξεκάθαρες δημόσιες τοποθετήσεις για την πορεία της ελληνικής
παροχής σε είδος και θα επιτρέπει στον επαγγελματία που θα μιση η οποία επιτρέπει στις εταιρείες να αναβαθμίσουν τα οχή- οικονομίας και μία πολύ καλύτερη κατανόηση και του ίδιου του
το αγοράσει να μειώσει αισθητά τα δηλωθέντα κέρδη στην ματα που παραχωρούν αποκλειστικά για επαγγελματικούς Προέδρου Τραμπ για τις γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής
εφορία. σκοπούς. και πως μπορούμε να είμαστε μέρος της λύσης και όχι του προ-
Αναλυτικά, οι αλλαγές που έρχονται μέσα στο 2020 στη φο- Δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος σε οχήματα που έχουν βλήματος». Επιπλέον ανέφερε ότι: «Τέθηκαν εμφατικά όλα τα
ρολογία του αυτοκινήτου, είναι οι εξής: λιανική τιμή πώλησης προ φόρων έως 17.000 ευρώ ενώ ζητήματα που αφορούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
Πρώτη αλλαγή: μέχρι τώρα, το όριο ήταν 12.000 ευρώ. Το νομοθετικό πλαί- Έγινε ξεκάθαρο στην αμερικανική πλευρά ότι δεν θα δείξουμε
Είστε εργοδότης και θέλετε να χορηγήσετε αυτοκίνητο στον σιο, ορίζει με σαφήνεια ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πλη- καμιά ανοχή σε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμά-
υπάλληλό σας για να καλύπτει τις μεταφορικές του ανάγκες ρούνται για να θεωρείται ότι το όχημα παραχωρείται των». Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι ξεκινάει άμεσα η
(επαγγελματικές και μη); Προσοχή στο νέο πλαίσιο φορολό- αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς. διαπραγμάτευση για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα
γησης όπως διαμορφώνεται μετά την ψήφιση του νέου φο- Τρίτη αλλαγή: των F-35 με στόχο την απόκτηση μιας μοίρας αεροσκαφών νέας
ρολογικού νόμου. Θεσπίζεται πολλαπλό κίνητρο για τους επαγγελματίες και τις τεχνολογίας. Στόχος είναι με βάση και τις δημοσιονομικές δυνα-
Αν επιλέξετε ένα αυτοκίνητο με λιανική τιμή προ φόρων μι- επιχειρήσεις που θα προτιμήσουν τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. τότητες της χώρας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναβάθ-
κρότερη των 14.000 ευρώ, το νέο πλαίσιο γίνεται ευνοϊκό- Για παράδειγμα, αν επιλέξουν όχημα που εκπέμπει έως 50 μισης των F-16, να προχωρήσουμε στην προμήθεια των F-35.
τερο ή στη χειρότερη περίπτωση ακριβώς το ίδιο. Αν όμως γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα (κυρίως ηλεκτροκίνητα) Αυτό αναμένεται να γίνει με βάση και τις δυνατότητες παραγωγής
επιλέξετε μεγαλύτερης αξίας αυτοκίνητο, ο υπάλληλος μπο- και με λιανική τιμή προ φόρων έως 40.000 ευρώ τότε: των F-35 από το 2024 και μετά.
ρεί να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόσθετο φόρο εισοδήματος. Πρώτον αν το όχημα αυτό παραχωρηθεί σε εργαζόμενο της Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε, ενώπιον
Το να δίνετε αυτοκίνητο στον υπάλληλό σας θεωρείται πα- εταιρείας, θα απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος και δεύ- των δημοσιογράφων, στη γεωστρατηγική σημασία και στην
ροχή σε είδος και η παροχή σε είδος φορολογείται ως εισό- τερον, αν η εταιρεία το αγοράσει, τότε από τα ακαθάριστα ιστορία της Ελλάδας. «Πρόκειται για μια χώρα με πολύ σημαν-
δημα. Προστίθεται στα υπόλοιπα εισοδήματα του έσοδα θα μπορεί να αφαιρέσει όχι μόνο την αξία του οχήμα- τική γεωγραφική θέση και μια σπουδαία χώρα. Η Ελλάδα έχει
υπαλλήλου και επιβάλλεται φόρος με συντελεστή που μπο- τος αλλά και ένα πρόσθετο ποσοστό της τάξεως του 30%. επιστρέψει. Είναι ένας αξιόπιστος εταίρος και μια δύναμη σταθε-
ρεί να φτάσει ακόμη και στο 44% (βάσει της νέας κλίμακας) Τέταρτη αλλαγή: ρότητας στην περιοχή», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας με
ή ακόμη και στο 54% αν συνοπολογιστεί και η εισφορά αλ- Μέσα στο 2020, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα νέο πλαί- πολύ θετικά σχόλια για τη χώρα μας. Αναφερόμενος στις ελλη-
ληλεγγύης. σιο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας. Με βάση τα μέχρι νοαμερικανικές σχέσεις, ο κ. Τραμπ τις χαρακτήρισε εκπληκτικές
Προσοχή λοιπόν στο νέο πλαίσιο το οποίο φέρνει μικρές ελα- τώρα δεδομένα, θα γίνουν ακριβότερα τα τέλη για τα οχή- και σημείωσε πως είναι στενότερες παρά ποτέ. Ειδική αναφορά
φρύνσεις για τα μικρά και μεσαία αυτοκίνητα αλλά και μεγά- ματα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία πριν από τον Νοέμβριο έκανε στην ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα
λες επιβαρύνσεις για τα πολυτελέστερα οχήματα. του 2010 καθώς το μέτρο θα θεωρηθεί ως αντικίνητρο για έχει καταφέρει να ανακάμψει πάρα πολύ γρήγορα. «Η Ελλάδα
Για όχημα με λιανική τιμή πώλησης (προ φόρων) της τάξεως την διατήρηση ρυπογόνων οχημάτων. και η ανάκαμψή της αποτελούν μια τεράστια επιτυχία», υπο-
γράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας πως η χώρα
μας αποτελεί πλέον ευκαιρία για επενδύσεις.

Ποιος θα είναι ο "τυχερός" της χρονιάς; Μητσοτάκης: Θέλουμε τη στήριξή σας απέναντι στις προκλήσεις
της Τουρκίας
«Βρισκόμαστε στο καλύτερο δυνατό σημείο», τόνισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης μιλώντας στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Έλληνας πρω-
θυπουργός τόνισε πως η ελληνική οικονομία έχει ανακάμψει και
η κυβέρνηση έχει πλέον τη δυνατότητα να μειώνει τους φόρους.
Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους Αμερικανούς επι-
χειρηματίες να επενδύσουν στη χώρα μας. Ο κ. Μητσοτάκης
επαίνεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη φορολογική πολιτική
που ακολουθεί. «Είναι προνόμιό μου να βρίσκομαι εδώ σε μία
περίοδο απρόβλεπτων εξελίξεων», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.
Αναφερόμενος στο μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας - Λιβύης,
ο κ. Μητσοτάκης είπε στον κ. Τραμπ πως παραβιάζει τα ελληνικά
κυριαρχικά δικαιώματα και προκαλεί αποσταθεροποίηση. «Θα
πρέπει να απέχουμε από κάθε είδους δραστηριότητα που θα
κάνει τα πράγματα χειρότερα στην Ανατολική Μεσόγειο», δια-
Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε περαστικός. μήνυσε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα ανα-
Κάνοντας μια μικρή βόλτα στο κέντρο του νησιού θα παρατηρήσει μένει την υποστηριξη των ΗΠΑ.
κανείς αποκολλημένες πινακίδες στους δρόμους, αποκολλημένα Ο Έλληνας πρωθυπουργός πρόσθεσε πως η Ελλάδα είναι αξιό-
καδρόνια ή πέτρες ή ντουβάρια από εγκαταλελειμμένα κτίρια. Οι πιστος σύμμαχος και πως οι ΗΠΑ μπορούν να βασίζονται σε
φωτογραφίες που μπορείτε να δείτε είναι τραβηγμένες στην οδό αυτήν, ενώ δήλωσε και επίσημα ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται για
Βενιζέλου. Τμήμα τοίχου και πινακίδες αποκολλήθηκαν λόγω των το πρόγραμμα των F-35.«Ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ να συμ-
ισχυρών ανέμων που πνέουν τις τελευταίες ημέρες στο νησί μας. μετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Και σε άλλα αμυντικά προ-
Από τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος πεζός ή κάποιος οδηγός γράμματα», είπε συγκεκριμένα. «Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με
διερχόμενου ΙΧ ή δικύκλου μιας και πρόκειται για έναν από τους την Ελλάδα και θα κάνουμε πολλές συμφωνίες», απάντησε ο
πιο πολυσύχναστους δρόμους του νησιού. Ντόναλντ Τραμπ.
Σελίδα 4 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

OΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ H απάντηση του Κωστή Χατζηδάκη


για τις διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα
Εφορία: Ανοίγει η πλατφόρμα Στην κακοκαιρία, το πεπαλαιωμένο
δίκτυο και την έλλειψη επενδύσεων
να επιτευχθεί όσο το δυνατό ταχύτερα η επανα-ηλεκτροδότηση
όλων των περιοχών.

για τη ρύθμιση των 24-48 τα προηγούμενα χρόνια απέδωσε ο


υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Κωστής Χατζηδάκης τα προ-
«Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω το προσωπικό του ΔΕΔ-
ΔΗΕ και τις συνεργαζόμενες με το ΔΕΔΔΗΕ εταιρείες, αλλά κυρίως
τους εναερίτες του ΔΕΔΔΗΕ, διότι πρέπει να λέμε ευχαριστώ στους
δόσεων - Πώς θα λειτουργεί βλήματα στην ηλεκτροδότηση που
καταγράφονται σε περιοχές της
ανθρώπους που βοηθάνε, που ανέβαιναν με τα χιόνια και με τη
θύελλα πάνω στις κολώνες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προ-
χώρας. βλήματα. Αυτά να τα λέμε, μην λέμε μόνο τα κακά», ανέφερε ο
Επιμέλεια: Παντελής Κυδώνης Μιλώντας στους ραδιοφωνικούς υπουργός.
σταθμούς Παραπολιτικά 90,1 και Επεσήμανε ότι ενώ θα έπρεπε να γίνονται επενδύσεις ετησίως στον
ΣΚΑΪ 100,3, ο κ. Χατζηδάκης εξέ- ΔΕΔΔΗΕ πάνω από 200 εκατ., όλα τα τελευταία χρόνια γίνονταν
φρασε, εξάλλου, ευχαριστίες προς το γύρω στα 130 εκατ., το πολύ 150 εκατ. « Αυτό, λοιπόν, κάπου αν-
προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ για την υπερπροσπάθεια που γίνεται σε τανακλάται και αντανακλάται σε αυτές τις περιπτώσεις».
αντίξοες συνθήκες. «Το καλοκαίρι», σημείωσε χαρακτηριστικά, «έλεγαν ότι καταστρο-
«Όταν έχουμε κακοκαιρία προφανώς παντού, σε όλον τον κόσμο, φολογούσα για τη ΔΕΗ. Σήμερα αποδεικνύεται ότι είχα δίκιο.
έχουμε προβλήματα. Στην Ελλάδα επίσης, το 90% του δικτύου είναι Υπήρχε μια ομοβροντία -όχι μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ- ότι ο Χατζηδάκης
εναέριο και ως εκ τούτου αυτός είναι ένας παράγοντας επιβάρυνσης. καταστροφολογεί και προσπαθεί να απαξιώσει τη ΔΕΗ. Εδώ απο-
Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει καταβάλει τεράστια προσπάθεια μέσα σε αντίξοες δεικνύεται νομίζω ότι είχα απόλυτο δίκιο».
συνθήκες και αυτό δεν πρέπει να υποτιμάται. Είναι προφανές ότι Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως η ΔΕΗ έχει αποφύγει τα χειρότερα,
όταν δεν επενδύεις επί χρόνια και αφήνεις μια επιχείρηση να απα- υπενθυμίζοντας ότι η μετοχή της ΔΕΗ όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν
ξιώνεται, τελικά έχεις και τέτοιου είδους προβλήματα», τόνισε ο στα 7 ευρώ, την παρέδωσε στις ευρωεκλογές στο 1,2 ευρώ και τώρα
υπουργός. είναι πάνω από 4 ευρώ.
Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να τεθεί σε λει- Υπογράμμισε ότι στη χαμηλή τάση σημειώθηκαν περί τις 3.000 βλά- Επανέλαβε εξάλλου, ότι αποτελεί ειλημμένη απόφαση η μερική
τουργία στο σύστημα TAXISNET, η ηλεκτρονική πλατ- βες και ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει κινητοποιήσει 230 συνεργεία και 30 συ- ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ μέχρι 49% με αυξημένα δικαιώματα
φόρμα για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη νεργαζόμενες εργολαβικές εταιρείες, με συνολικό αριθμό τεχνικού μειοψηφίας «για μην βρούμε μόνο θεσμικούς, αλλά και στρατηγι-
νέα πάγια ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοί- προσωπικού που έφτανε και φτάνει τα 1.000 άτομα, προκειμένου κούς επενδυτές».
κηση.

Στο λιμάνι Μυτιλήνης το αρματαγωγό Ικαρία


Η σχετική εφαρμοστική απόφαση είναι ήδη έτοιμη και
αναμένεται να δημοσιευτεί άμεσα στην Εφημερίδα της

για φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών


Κυβερνήσεως.
Μέσω της νέας πάγιας ρύθμισης θα είναι δυνατή η τμη-
ματική εξόφληση φόρων και άλλων επιβαρύνσεων
υπέρ του Δημοσίου έως και σε 24 ή 48 μηνιαίες δόσεις. Στο λιμάνι της Μυτιλήνης βρίσκεται το αρματαγωγό πλοίο
Tα βασικότερα σημεία της νέας ρύθμισης είναι τα εξής: του Πολεμικού Ναυτικού «ΙΚΑΡΙΑ» προκειμένου να φι-
1) Όλες οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στις Δημόσιες λοξενήσει εφόσον κριθεί απαραίτητο, αιτούντες άσυλο
Οικονομικές Υπηρεσίες, τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τε- ευάλωτων κατηγοριών από τον καταυλισμό της Μόριας.
λωνεία αλλά δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκό- Την ίδια ώρα ματαιώθηκε για λόγους δυσκολίας προσέγ-
λυνση τμηματικής καταβολής η οποία ήταν σε ισχύ την γισης και πρόσδεσης με ασφάλεια στο λιμάνι των Μεστών
1η-11-2019 καθώς και όλες οι οφειλές οι οποίες βεβαι- της δυτικής Χίου, η άφιξη αρματαγωγού το οποίο θα φι-
ώνονται στο εξής στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα λοξενούσε διαμένοντες στον καταυλισμό της ΒΙΑΛ αιτούν-
Τελωνεία δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών, πριν τες άσυλο. Τέλος, στο λιμάνι Μαλαγαρίου Σάμου δυο
ή μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής αυτών, να αρματαγωγά αναμένεται να φιλοξενήσουν περίπου 1.000
ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως εξής: αιτούντες άσυλο που διαμένουν στον καταυλισμό στο
α) σε 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις, για όλες τις τακτικές οφει- Βαθύ.
λές
β) σε 2 έως 48 μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για
οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιών, από Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε καταβάλλονται;
φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο, καθώς και για μη
φορολογικές και τελωνειακές έκτακτες οφειλές (πρό- Οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2020, Την ίδια μέρα θα καταβληθούν και
στιμα κ.ά.). σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πλη- και οι συντάξεις των ανασφάλιστων
Στη νέα πάγια ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, ειδικό- ροφορίες, θα αρχίσουν να καταβάλ- υπερηλίκων από τον ΟΠΕΚΑ. Το
τερα: λονται στους δικαιούχους από τις 28 Δημόσιο, το ΙΚΑ, το ΝΑΤ και τα υπό-
* Όσοι φορολογούμενοι χρωστούν φόρο εισοδήματος, Ιανουαρίου 2020. λοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών)
ΕΝ.Φ.Ι.Α., Φ.Π.Α. και άλλους φόρους και τέλη υπέρ του Οι δικαιούχοι θα αρχίσουν να βλέ- θα καταβάλουν την Πέμπτη, 30 Ια-
Δημοσίου που βεβαιώθηκαν στα ονόματά τους εντός πουν τα χρήματα στους λογαρια- νουαρίου τις συντάξεις. Την Πέμπτη
του 2019 αλλά δεν έχουν εντάξει τις οφειλές τους αυτές σμούς τους από το απόγευμα της 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν και
στην ισχύουσα σήμερα πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. προηγούμενης ημέρας. Αναλυτικά οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων
* Όσοι φορολογούμενοι βαρύνονται με παλαιά ληξι- οι ημερομηνίες που θα γίνει η κατα- Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας
πρόθεσμα χρέη προς την Εφορία και τα έχουν αφήσει βολή για τις συντάξεις Φεβρουαρίου και Πυροσβεστικού Σώματος. Το
αρρύθμιστα. ανά ταμείο έχουν ως εξής: Ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ (μη Μι- ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλει την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου τις επικουρικές
σθωτών) θα καταβάλουν την Τρίτη 28 Ιανουαρίου τις συντάξεις. συντάξεις.

Ν. Μηταράκης: H ενότητα των Ελλήνων


αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για το Έθνος μας
Ο υφυπουργός Εργα- Μια εκδήλωση καταξιωμένη στο νησί μας, όπως αποδεικνύεται Μητσοτάκη αυτές τις ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την επι-
σίας και Κοινωνικών κάθε χρόνο από την παρουσία και των τοπικών αρχών αλλά και κείμενη συνάντηση του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόλαντ
Υποθέσεων και βου- των μελών του Συνδέσμου. Τράμπ.
λευτής Χίου κ. Νότης Στο πρόσωπο σας τιμούμε την προσφορά στην προάσπιση των Η Κυβέρνηση σε όλες αυτές τις επαφές, τονίζει το σύννομο των
Μηταράκης, παρευρέ- κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. θέσεων και καλεί την Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο.
θηκε τη Δευτέρα 6 Ια- Ευχόμαστε όλοι το 2020 να είναι μια ειρηνική χρονιά. Με υγεία, Προχωράμε επίσης σε καθοριστικής σημασίας πρωτοβουλίες
νουαρίου, στην κοπή οικογενειακή γαλήνη και προκοπή. όπως ο αγωγός East Med, έργο που η ΕΕ αναγνώρισε το 2013,
της Πίτας του Συνδέ- Για την εξασφάλιση της ειρήνης είναι απαραίτητη η διαρκής εγρή- επί Κυβέρνησης Σαμαρά ως έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέ-
σμου Εφέδρων Αξιω- γορση. ροντος.
ματικών Νομού Χίου. Η ετοιμότητα και το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων αποτελούν Κυρίες & Κύριοι,
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο υφυπουργός κ. Νότης Μηταράκης εγγύηση για τη χώρα μας. Στη Χίο αλλά και σε όλη την χώρα οι έφεδροι αξιωματικοί συν-
απένειμε τιμητική πλακέτα του συνδέσμου, στον Διοικητή της 96 Το 2020 ξεκίνησε με ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Με τη δράμετε ουσιαστικά τις ένοπλες δυνάμεις.
ΑΔΤΕ, Ταξίαρχο κ. Σταύρο Παπασταθόπουλο εις ενδικής τιμής, γείτονα χώρα να αμφισβητεί έμπρακτα το διεθνές δίκαιο. Απέ- Ένοπλες δυνάμεις που με θυσίες οι Έλληνες πρέπει να στηρίξουμε
εκτίμησης και άριστης συνεργασίας. Ακολουθεί η ομιλία του υφυ- ναντι της βρίσκεται η διεθνής κοινότητα. τα επόμενα χρόνια, τώρα που ξεπεράσαμε την οικονομική κρίση.
πουργού κ. Μηταράκη: Ένταση που επηρεάζει με ουσιαστικό τρόπο και την μεταναστευ- Να συνδράμουμε όλοι για την ενίσχυση των εξοπλισμών Στρα-
«Σεβασμιώτατε, Κε Αντιπεριφερειάρχα, Κε Δήμαρχε, τική κρίση, σε αυτή την νέα γεωπολιτική φάση. τού, Ναυτικού & Αεροπορίας.
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Κε Πρόεδρε, Κυρίες & Κύριοι, Η Κυβέρνηση ενεργοποιεί συστηματικά τις διεθνείς συμμαχίες Ώστε να διασφαλίσουμε την ειρήνη. Σε αυτή την κοινή μας προ-
Με ιδιαίτερη χαρά παραβρίσκομαι και φέτος στην Πίτα του Συν- μας. σπάθεια, η ενότητα των Ελλήνων, αποτελεί την καλύτερη εγ-
δέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Χίου. Όπως με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου γύηση για το Έθνος μας. Καλή χρονιά».
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 5

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Προ των θυρών αύξηση έως 10% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια


Συνέχεια από σελ. 1
Επιβάρυνση τελεστών ΦΠΑ. Πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας ανέφεραν
Πάντως, παράγοντες του κλάδου τόνιζαν ότι οι ακτοπλοϊκές δεν ότι ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης έχει θέσει το
θα μπορούσαν να μετακυλήσουν όλο το κόστος από την επιβά- θέμα στο υπουργείο Οικονομικών. Το θέμα, σύμφωνα με τις
ρυνση του νέου καυσίμου στον επιβάτη, ιδιαίτερα στη μειωμένη ίδιες πηγές, είναι υπό εξέταση, καθώς ενδέχεται απόφαση μεί-
κίνηση της χειμερινής περιόδου, ωστόσο δεν αποκλείεται αύ- ωσης του συντελεστή ΦΠΑ στην ακτοπλοΐα να οδηγήσει σε
ξηση στις τιμές των εισιτηρίων κατά περίπτωση από τις αμέσως μείωση συνολικά για όλες τις μεταφορές, κάτι που θα αυξήσει
επόμενες εβδομάδες. το κόστος.
Στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών δήλωναν ότι η τιμή ανά τόνο Σημειώνεται ότι οι εταιρείες με τη εφαρμογή του νέου κανο-
του νέου καυσίμου 0,5% περιεκτικότητας σε θείο, σύμφωνα με νισμού στα ναυτιλιακά καύσιμα έχουν τη δυνατότητα χρήσης
τα δεδομένα των τελευταίων ημερών και πριν από το κλείσιμο και παλιού τύπου καυσίμων (3,5%, η 1,5% σε θείο) αρκεί να
της χρονιάς, ήταν στα 575 ευρώ ο τόνος, όταν το αντίστοιχο καύ- έχουν εγκαταστήσει συστήματα που θα τα καθαρίζουν
σιμο που έκαιγαν έως 31.12.2019 (3,5% σε θείο) ήταν στα 450 (scrubbers). Η τοποθέτηση scrubbers θα επιτρέψει στο πλοίο
ευρώ. να συνεχίσει να καίει καύσιμο υψηλής περιεκτικότητας σε
Οι ακτοπλόοι, προκειμένου να καλυφθεί το προκύπτον λειτουρ- θείο, ενώ παράλληλα θα συμμορφώνεται με το νέο όριο του
γικό κόστος χωρίς μια πιθανή αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων, 0,5%. Ωστόσο, η τοποθέτησή του έχει υψηλό και απαγορευ-
είχαν ζητήσει παλιότερα από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας μείωση των συν- τικό κόστος για πολλούς, καθώς αγγίζει για κάθε πλοίο τα 5 εκατ. ευρώ.

Ασφυξία στα νησιά - Διπλάσιες ροές στο Αιγαίο το 2019 - 6.120 οι μετανάστες στη Χίο
Συνέχεια από σελ. 1
σιάζεται αύξηση ροών κάθε χρόνο.
Στην Ιταλία, που δεχόταν τα περασμένα χρόνια εκατοντάδες
χιλιάδες αφίξεις, έφτασαν το 2019 μόλις 11.463 άτομα, ενώ
η Ισπανία -δεύτερη σε αφίξεις μετά την Ελλάδα- δέχτηκε το
32.492.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της γειτονικής μας Βουλ-
γαρίας, με οριογραμμή εκατοντάδων χιλιομέτρων με την
Τουρκία, η οποία δέχτηκε συνολικά 2.033 αφίξεις, δηλαδή
το 1/7 όσων πέρασαν από τον Έβρο στην Ελλάδα.

Ρεκόρ τριετίας παρουσίασαν οι προσφυγικές – μεταναστευ-


τικές ροές στην Ελλάδα τη χρονιά που πέρασε. Στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου καταγράφηκαν σχεδόν 60.000 νέες αφί-
ξεις, διπλάσιες από το 2018, ενώ το σύνολο των 74.348 νε-
οεισερχόμενων στη χώρα από ξηρά και θάλασσα είναι
αυξημένο κατά 47%, έναντι των 50.508 της προηγούμενης Σχεδόν 1,25 εκατομμύρια μετανάστες στην εξαετία
χρονιάς. Πρόκειται για τις μαζικότερες ροές μετά το 2016 και Σε σύγκριση με το 2018 οι αφίξεις του 2019 σχεδόν διπλα-
το «σφράγισμα» της πάλαι ποτέ «βαλκανικής» οδού, μέσω σιάστηκαν στα νησιά (συνολικά 59.457 έναντι 32.494), ενώ
της οποίας πέρασαν προς την Ευρώπη εκατοντάδες χιλιάδες αντίθετα οι διελεύσεις από τον Έβρο ήταν λιγότερες (14.891
πρόσφυγες και μετανάστες. έναντι 18.014).
Η γεωμετρική αύξηση των διελεύσεων κάθε χρόνο προκαλεί Συνολικά από το 2014 μέχρι σήμερα εισήλθαν στη χώρα 42.000 εγκλωβισμένοι στα νησιά
έντονο προβληματισμό στις ελληνικές Αρχές και διαμορφώ- 1.243.348 πρόσφυγες και μετανάστες. Στη συντριπτική τους Στον αριθμό ρεκόρ των 41.926 έφτασαν οι εγκλωβισμένοι
νει συνθήκες «ασφυξίας» στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, πλειονότητα ήταν διερχόμενοι από την χώρα στη διάρκεια στα νησιά πρόσφυγες και μετανάστες με την εκπνοή του
τα οποία σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος μετά την υπο- των ετών 2015 και 2016. 2019. Σχεδόν οι μισοί βρίσκονται στη Λέσβο
γραφή της συμφωνίας Τουρκίας – Ε.Ε., το Μάρτιο του 2016, Τα μεγέθη έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις αντοχές των δομών
που εγκλωβίζει σ΄ αυτά τους νεοεισερχόμενους αιτούντες φιλοξενίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να δίνουν
άσυλο. μάχη επιβίωσης σε αυτοσχέδιες παράγκες και σκηνές έξω
Παρά την ευρεία επιχείρηση αποσυμφόρησης και μεταφοράς από τα hot spots. Την ίδια ώρα οι τοπικές κοινωνίες ασφυ-
χιλιάδων ανθρώπων στην ενδοχώρα, η αυγή του 2020 κτιούν και οι δήμαρχοι υψώνουν φωνή διαμαρτυρίας, ζη-
βρήκε τα νησιά με 42.000 εγκλωβισμένους πρόσφυγες και τώντας αποσυμφόρηση και ισομερή καταμερισμό στις
μετανάστες, πολλοί εκ των οποίων καλούνται να ξεχειμωνιά- περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.
σουν σε θερινές σκηνές χωρίς θέρμανση. Η κατάσταση εγ-
κυμονεί κινδύνους τόσο για τους ίδιους, όσο και για την
συνοχή των τοπικών κοινωνιών.
Απολογισμός ροών
Οι «στρόφιγγες» των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών
άνοιξαν για τα καλά το περασμένο καλοκαίρι, με αποτέλεσμα
να ακολουθήσει μια «έκρηξη» αφίξεων στα νησιά του Βό- Στην Ελλάδα οι 6 στους 10 πρόσφυγες
ρειου Αιγαίου, που σε πολλές περιπτώσεις θύμιζε μέρες του που μπήκαν στην Ευρώπη
2015 και του 2016. Είναι χαρακτηριστικό πως 2 στις 3 αφίξεις Οι 74.348 πρόσφυγες και μετανάστες που έφτασαν στην Ελ-
ολόκληρου του 2019 καταγράφηκε μέσα στο πεντάμηνο Αυ- λάδα το 2019 αντιστοιχούν στο 60% του συνόλου των
γούστου – Δεκεμβρίου. Στο διάστημα αυτό έφτασαν στα 125.309 που έφτασαν στην Ευρώπη.
νησιά συνολικά 50.102 πρόσφυγες και μετανάστες, σχεδόν Η χώρα μας έχει αναδειχτεί τα τελευταία χρόνια σε βασική
όσο το σύνολο των αφίξεων του 2018 από στεριά και θά- πύλη εισόδου των προσφυγικών κυμάτων από τη Μέση
λασσα (50.508). Ανατολή και την Αφρική, και η μοναδική στην οποία παρου- Πηγή: ethnos.gr

Χειμερινές εκπτώσεις:
Πότε κάνουν πρεμιέρα & πόσο θα διαρκέσουν;
Τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου ξεκινούν οι χει- ίδιες με την προηγούμενη χρονιά και υπάρχει μια
μερινές εκπτώσεις και ολοκληρώνονται τέλη Φε- μικρή απόκλιση μιας ή δυο ημερών.
βρουαρίου, δηλαδή στις 28 ή 29 Φεβρουαρίου. Σημειώνεται ότι οι επίσημες περίοδοι των εκπτώ-
Συγκεκριμένα, οι φετινές χειμερινές εκπτώσεις θα σεων μέσα στο έτος είναι τέσσερις, δύο χειμερινές
αρχίσουν τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και θα και δύο καλοκαιρινές, ενώ είθισται μέσα αυτά τα
διαρκέσουν έως το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020. διαστήματα κάποιες Κυριακές τα καταστήματα είναι
Οι ημερομηνίες των εκπτώσεων είναι κατά βάση οι ανοιχτά.
Σελίδα 6 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η Κοπή της Αγιοβασιλόπιτας του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Χίου

Τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020, ημέρα των Θεοφανείων και ώρα 11.30 το πρωί, στην αίθουσα Την Αγιοβασιλόπιτα ευλόγησε ο Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ.κ. Μάρκος. Κατά
εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Χίου, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Χίου, που βρίσκεται τη διάρκεια της τελετής βραβεύτηκαν ο Ταξίαρχος Σταύρος Παπασταθόπουλος καθώς και το μέλος
πάντα κοντά στα στρατευμένα παιδιά, αλλά και στα στελέχη του στρατεύματος, πραγματοποίησε του Συνδέσμου Παναγιώτης Καλαμπόκης. Ειδική αναφορά έγινε στον Ήρωα Έφεδρο Λοχαγό (ΠΖ)
την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωσή του με την κοπή της Αγιοβασιλόπιτας, την παρουσίαση πε- Γεώργιο Γκιάλα, γνωστός για το θάρρος και τη δράση του. Παρόν ήταν και ο ιατρός Ιωάννης Γκιάλας,
πραγμένων του έτους, σύντομη ομιλία αλλά και τιμητικές διακρίσεις, με τη παρουσία των Αρχών απόγονος του Γεωργίου Γκιάλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον χώρο της εκδήλωσης εκτέθηκε η στολή
του Τόπου μας. του Ήρωα Γεωργίου Γκιάλα, η οποία φυλάσσεται στην 96 ΑΔΤΕ κατόπιν δωρεάς της οικογένειάς του.

ΠΕΣ/ΝΑΤ Χίου: Καθολική - Δημόσια & Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση για όλους
Η κυβέρνηση είναι έτοιμη χών, με τραγικές συνέπειες για την εργατική - λαϊκή οικογένεια. του 2016, ελάχιστοι είναι οι ναυτικοί που έχουν πάρει οριστική
να καταθέσει για ψήφιση στη Στο επίκεντρο της επίθεσης που προετοιμάζει η κυβέρνηση σύνταξη, η συντριπτική πλειοψηφία είναι με προσωρινή από
Βουλή το άθλιο νομοσχέδιο της ΝΔ, παίρνοντας τη σκυτάλη και γκρεμίζοντας ό,τι δεν είχε 360 - 721 ευρώ, αντίστοιχα κανένας δεν έχει πάρει επικουρικό
για το Ασφαλιστικό μέσα στο προλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής και εφάπαξ, ενώ σε ναυτεργάτες που τους έχουν παρακρατηθεί
Γενάρη. ασφάλισης, η διατήρηση των χαμηλών ποσοστών αναπλήρω- χρήματα για αναβάθμιση, δεν τους έχει γίνει.
Το «νέο Ασφαλιστικό» που σης και οι συντάξεις φτωχοκομείου στο πλαίσιο μόνο της "εθνι- Διεκδικούμε: - Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών
επεξεργάζεται η κυβέρνηση κής εγγυημένης σύνταξης". Το τζογάρισμα των αποθεματικών νόμων. Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην Ασφά-
της ΝΔ, αποτελεί συνέχεια των Ταμείων θα εκτιναχτεί, με στόχο τα δισεκατομμύρια ευρώ λιση. Κάλυψη των απωλειών σε συντάξεις, κύριες και επικου-
των προηγούμενων αντια- που είναι χρήματα των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμε- ρικές.
σφαλιστικών νόμων, προ- νων, των φτωχών αγροτών και των συνταξιούχων, να περά- - Να μην εφαρμοστεί και να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκα-
ωθεί την παραπέρα σουν στα γεράκια της ιδιωτικής ασφάλισης. Εκατοντάδες λου. Να μην καταργηθεί η "προσωπική διαφορά", να αποδο-
ιδιωτικοποίησή της κοινωνικής ασφάλισης. Σχεδιάζεται στις χιλιάδες θα δουν τις συντάξεις τους να μειώνονται, τις ασφαλι- θούν χωρίς καθυστερήσεις, αιτήσεις και προαπαιτούμενα τα
απαιτήσεις του κεφαλαίου, η κοινωνική ασφάλιση, οι συντάξεις, στικές εισφορές τους να χάνονται, τα εφάπαξ τους να εξανεμί- παρακρατηθέντα ποσά. Κατώτατη κύρια σύνταξη στα 600 ευρώ.
να μετατραπούν σε αποκλειστική ευθύνη του κάθε εργαζόμε- ζονται. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και αναμένουμε τις απο-
νου, με μείωση των εργοδοτικών εισφορών και της συμμετοχής Πρέπει λοιπόν να απομονώσουμε τις αυταπάτες του εργοδο- φάσεις της σύσκεψης Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων, Σω-
του κράτους. Κάθε κυβέρνηση μέχρι σήμερα, που προωθούσε τικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού, που θα επιχειρήσει για ματείων και συνδικαλιστών που είναι προγραμματισμένη για
αντιασφαλιστικό νόμο χρησιμοποιούσε τα ίδια επιχειρήματα για άλλη μια φορά να καλλιεργήσει συγχύσεις, με αντιλήψεις ότι τα την Πέμπτη 9 Γενάρη 2020, για να οργανωθεί η πάλη για την
«βιωσιμότητα» των ασφαλιστικών ταμείων και «δίκαιου» συ- μέτρα «δεν πιάνουν τους ναυτεργάτες», ότι αφορούν «νέους υπεράσπιση της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης. Τις Θερμό-
στήματος συντάξεων, με αποτέλεσμα την λεηλασία των ασφα- ασφαλισμένους» κ.ά., ενώ στη πράξη κανείς δεν εξαιρέθηκε τερες ευχές μας για τον καινούργιο χρόνο.
λιστικών ταμείων, την αύξηση των ορίων ηλικίας από τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους. Με εκτίμηση
συνταξιοδότησης, περικοπές συντάξεων και κοινωνικών παρο- Στους ναυτικούς με την εφαρμογή του ν.4387 από τον Μάη Το Δ.Σ ΠΕΣ/ΝΑΤ Χίου

Συνάντηση φορέων τουρισμού στη Χίο με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νύκτα


Συνάντηση με τους φορείς του τουρι- του τουρισμού.
σμού πραγματοποίησε την Παρασκευή 3 Τα θέματα που τέθηκαν αφορούσαν
Ιανουαρίου στην αίθουσα του Περιφερει- στην ανάγκη συντονισμένης και εντατικής
ακού Συμβουλίου «Μιχαήλ Βουρνούς» ο προβολής της Χίου στο εσωτερικό, αλλά
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Μεταφο- και στο εξωτερικό, με έμφαση στη θετική
ρών & Επικοινωνιών Π.Β.Α. κ. Ν. Νύκτας, εικόνα του νησιού. Παρατηρήθηκε ότι
κατόπιν σχετικής πρόσκλησης. Σκοπός της πρέπει να τεθεί ως στόχος η επέκταση της
συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε τουριστικής περιόδου και να σχεδια-
στο πλαίσιο σειράς συναντήσεων που στούν κατάλληλες ενέργειες για την προ-
πραγματοποιεί ο Αντιπεριφερειάρχης Του- σέλκυση επισκεπτών στην αρχή και στο
ρισμού σε όλα τα νησιά της Π.Β.Α., ήταν να τέλος της τουριστικής σεζόν. Τονίστηκε η
συζητηθούν τα θέματα της τουριστικής ανάγκη για στοχευμένες ενέργειες προ-
ανάπτυξης και της τουριστικής προβολής βολής, τόσο με στόχο τους επαγγελμα-
της Χίου, ενόψει της υλοποίησης δράσεων τίες, όσο και με στόχο το ευρύτερο
στο πλαίσιο του Προγράμματος τουριστι- καταναλωτικό κοινό. Επισημάνθηκε η
κής προβολής της Π.Β.Α για το 2020. Στη ανάγκη παρουσίασης του προορισμού
συνάντηση ήταν προγραμματισμένη η σε τουριστικές εκθέσεις, κυρίως σε αγο-
συμμετοχή του Περιφερειάρχη, κ. Κώστα ρές που είχαν σύνδεση με τη Χίο στο πα-
Μουτζούρη, ο οποίος δεν μπόρεσε τελικά ρελθόν και έχουν μια προοπτική
να παρευρεθεί, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, αλλά δεν μπόρεσε να συμμετάσχει επανασύνδεσης. Σχετικά με την κρουαζιέρα, συζητήθηκε η ανάγκη για στόχευση σε μεσαίου με-
ούτε με τηλεδιάσκεψη, λόγω τεχνικού προβλήματος. γέθους κρουαζιερόπλοια που ταιριάζουν στις υποδομές εξυπηρέτησης που διαθέτει η Χίος. Συ-
Μετά την ενημέρωση που πραγματοποίησε ο κ. Νύκτας για τις δράσεις που προβλέπονται στο ζητήθηκε επίσης το θέμα των υποδομών (αεροδρόμιο, λιμάνια) και η ανάγκη αξιοποίησης του
εγκεκριμένο από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Π.Β.Α., οι λιμένα των Μεστών, ο οποίος με ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια μπορεί
φορείς είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν θέτοντας ζητήματα που τους απασχολούν και κάνο- να καταστήσει ευκολότερη την πρόσβαση στη Χίο για τριήμερο.
ντας προτάσεις. Ο κ. Νύκτας επεσήμανε την δέσμευση του υπουργού Τουρισμού για ειδικό πρόγραμμα προ-
Συγκεκριμένα, στη σύσκεψη παρευρέθηκαν και τοποθετήθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου, κ. βολής για τα νησιά και επανέλαβε ότι πρόθεση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι να θέσει
Παντελής Μπουγδάνος, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Χίου, κ. Κώστας Βεργίνας, ο Πρό- τον τουρισμό σε προτεραιότητα, όπως φαίνεται και από τον αυξημένο Πρ/σμό του Προγράμματος
εδρος του Επιμελητηρίου Χίου, κ. Παντελής Λεγάτος, εκπρόσωποι του Φορέα Τουρισμού Χίου, τουριστικής προβολής του 2020. Κλείνοντας σημείωσε ότι διαπιστώνει πολύ θετικό κλίμα συ-
της Ένωσης Ξενοδόχων, του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων, εκπρόσωποι του νεργασίας με τους φορείς, αλλά και πολλή διάθεση από νέους επιχειρηματίες για την τουριστική
Λιμενικού Σώματος, εκπρόσωποι των ξεναγών, αλλά και τουριστικοί πράκτορες και επαγγελματίες ανάπτυξη του τόπου.
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 7

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Οι τολμηροί των Θεοφανείων – Βούτηξαν εν μέσω κακοκαιρίας


στο λιμάνι της Χίου για να πιάσουν τον Σταυρό
Με την καθιερωμένη ρίψη του Σταυρού ολοκληρώ-
θηκε και φέτος η εορτή των Θεοφανείων, στο κεν-
τρικό Λιμάνι της Χίου. Τρεις ήταν οι τολμηροί που
βούτηξαν για να πιάσουν το Σταυρό, αψηφώντας το
κρύο, τα κύματα και τους ανέμους που επικρατούσαν
στο νησί μας της τάξεως των 10 μποφόρ, που έφερε
η κακοκαιρία «Ηφαιστίων». Στην τελετή έδωσαν το
παρών ο Μητροπολίτης Χίου κ.κ Μάρκος, συνο-
δευόμενος από τον Στρατιωτικό Διοικητή Χίου, Τα-
ξίαρχο, Σταύρο Παπασταθόπουλο και την Λιμενάρχη
Χίου, Ειρήνη Αργύρη. Νωρίτερα, από τον Καθαγια-
σμό των υδάτων τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λει-
τουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Βικτώρων
της Χίου, παρουσία πιστών και των τοπικών αρχών.

Κοινωνικό μέρισμα: Αγώνας δρόμου για να πληρωθούν και οι τελευταίοι δικαιούχοι


το κοινωνικό μέρισμα, ενώ ο προϋπολογισμός αφορά περί- κατηγορία αυτή θα περιληφθούν και οι μονογονεϊκές οικογέ-
που 307.000 δικαιούχους. νειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.
Αναλυτικότερα, έχουν δοθεί στους δικαιούχους πάνω από - Νοικοκυριά στα οποία και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη
187 εκατ. ευρώ και είναι διαθέσιμα περί τα 28 εκατ. για όσους συμφώνου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι και έχουν
δικαιωθούν από τις ενστάσεις, οι οποίες μπορούν να κατατε- συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως
θούν στο koinonikomerisma.gr έως τις 15 Ιανουαρίου. 15.000 ευρώ. Και σ' αυτή την κατηγορία θα περιληφθούν οι
Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι για το κοινωνικό μέρισμα είναι: μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέ-
- Οικογένειες με 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με σεις.
ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έτους 2018 έως - Οικογένειες στις οποίες ένα τουλάχιστον μέλος ενήλικο ή
Το κοινωνικό μέρισμα πληρώθηκε και απομένει τώρα η εξέ- 20.000 ευρώ. ανήλικο είναι άτομο με αναπηρία (ΑΜΕΑ). Σε αυτήν την τε-
ταση των ενστάσεων των απορριπτέων και η πληρωμή του - Νοικοκυριά με έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο και τουλά- λευταία κατηγορία έγιναν τα περισσότερα λάθη τα οποία διορ-
έκτακτου επιδόματος στους νέους εγκριθέντες. χιστον ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φο- θώθηκαν στο παρά πέντε του κλεισίματος της ηλεκτρονικής
Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν εγκριθεί 267.342 αιτήσεις για ρολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως και 15.000 ευρώ. Στην πλατφόρμας για τις αιτήσεις.

Μέχρι το 2028 η ηλεκτρική διασύνδεση της Χίου με υποβρύχια καλώδια


Σκύρου, Λέσβου-Χίου, Κω-Σάμου και Ρόδου-Καρπάθου, με ξης.
ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028. Διείσδυση ΑΠΕ: Με την ολοκλήρωση των προγραμματισμέ-
–Η Γ΄ Φάση περιλαμβάνει το κλείσιμο των διασυνδετικών νων έργων του νέου ΔΠΑ, διαμορφώνεται ένα Σύστημα Με-
βρόχων με τις διασυνδέσεις Λέσβου-Σκύρου και Χίου-Σάμου, ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας το οποίο θα είναι σε θέση να
με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. καλύψει τις ανάγκες των νέων στόχων που θέτει το Εθνικό Σύ-
Το ΔΠΑ 2021-2030, συνολικού προϋπολογισμού 4,4 δισ. στημα για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για το 2030, σε
ευρώ, περιλαμβάνει, επίσης, την ολοκλήρωση των ηλεκτρι- συνδυασμό με την αλλαγή της σύνθεσης του μείγματος πα-
κών διασυνδέσεων της Κρήτης και των Κυκλάδων, έργα ενί- ραγωγής και την ένταξη νέων συστημάτων αποθήκευσης.
σχυσης του βρόχου των Ιονίων Νήσων, την ολοκλήρωση της Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος
επέκτασης του Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο, την Μανουσάκης δήλωσε σχετικά:
ενίσχυση του Συστήματος 400 kV στην περιοχή της Ανατολι- «Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030 περιλαμβά-
Tην ένταξη των νησιών του Βορείου Αιγαίου στο προκαταρ- κής Μακεδονίας και της Θράκης και τη διεύρυνση των διε- νει για πρώτη φορά τα Νησιά Βορείου Αιγαίου, καλύπτοντας
κτικό Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΑΔΜΗΕ για θνών διασυνδέσεων, μεταξύ άλλων. τη νησιωτική Ελλάδα σε όλο το γεωγραφικό της εύρος. Το
τα έτη 2021-2030 ανακοίνωσε η ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Διεθνείς Διασυνδέσεις: Το νέο ΔΠΑ προβλέπει την κατασκευή νέο ΔΠΑ παρουσιάζει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη και
Ολοκληρώνεται έτσι το φάσμα των σχεδιαζόμενων νησιωτι- της δεύτερης διασυνδετικής γραμμής μεταξύ των Συστημάτων θέτει τις προϋποθέσεις για αύξηση του μεριδίου ΑΠΕ στην
κών διασυνδέσεων σε ορίζοντα δεκαετίας. Ειδικότερα, ο Ελλάδας και Βουλγαρίας. Η νέα διασύνδεση 400 kV αποτελεί ηλεκτροπαραγωγή, σύμφωνα με τους στόχους του εθνικού
ΑΔΜΗΕ προωθεί την υλοποίηση του έργου διασύνδεσης των σημαντικό έργο πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και αναμένε- ενεργειακού σχεδιασμού. Ταυτόχρονα, ο Διαχειριστής παρα-
Νησιών του Βορείου Αιγαίου παράλληλα με το έργο διασύν- ται να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα στις αρχές του 2023. κολουθεί στενά τις ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή της ΝΑ
δεσης των Δωδεκανήσων, συνολικού προϋπολογισμού 935 Επιπλέον, εξετάζεται η αναβάθμιση των υφιστάμενων και η Ευρώπης και, σε συνεργασία με τον EΝTSO-E, σχεδιάζει νέες
εκατ. ευρώ και 1,477 δισ. ευρώ αντίστοιχα, σε τρεις επιμέρους ανάπτυξη νέων διασυνδέσεων με τα γειτονικά Συστήματα Βό- ηλεκτρικές διασυνδέσεις με στόχο να συμβάλλει στην ολο-
φάσεις: ρειας Μακεδονίας και Τουρκίας αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτό, κλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
–H Α΄ Φάση περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις ΚΥΤ Κορίνθου- στο προσεχές διάστημα θα εκπονηθούν οι σχετικές μελέτες γειας. Σε επίπεδο υλοποίησης, ο ΑΔΜΗΕ προχωρά τα έργα
Κω, Κω-Ρόδου, ΚΥΤ Ν. Σάντας-Λήμνου, Λήμνου-Λέσβου, με σκοπιμότητας για την επιλογή των έργων που θα προταθούν χωρίς καθυστερήσεις και αξιοποιεί στο μέγιστο τους διαθέσι-
ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027. για να συμπεριληφθούν στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης μους πόρους του με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση
–Η Β΄ Φάση περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις ΚΥΤ Αλιβερίου- του ENTSO-E και τα αντίστοιχα Εθνικά Προγράμματα Ανάπτυ- των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της χώρας».

Τιμητική πλακέτα στον Χιώτη Καπετάνιο


Γιώργο Αρβανίτη - Το Νήσος Σάμος,
το πρώτο πλοίο στο λιμάνι της Χίου για το 2020
Το λιμεναρχείο Χίου και το λιμενικό ταμείο Χίου παρέδωσαν τιμητική πλακέτα στο πλοίο Νήσος Σάμος, το
πρώτο πλοίο που προσέγγισε το λιμάνι της Χίου το 2020. Την απονομή έκανε ο υπολιμενάρχης Χίου Δημήτρης
Κλουμάσης, στον Χιώτη καπετάνιο Γεώργιο Αρβανίτη.
Να θυμίσουμε ότι η άφιξη του Νήσος Σάμος στη Χίο έγινε τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς στις 4:10. Στο
πλοίο παρευρέθηκε όλη η οικογένεια του καπετάνιου Γιώργου Αρβανίτη με τα 4 αδέρφια του.

Πηγή: chiosphotos.gr
Σελίδα 8 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κακοκαιρία «Ηφαιστίων»: Yποχωρεί σταδιακά


αφήνοντας πίσω της τεράστιες καταστροφές
Συνέχεια από σελ. 1
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου δύο περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν παρόχθιες
παγετός σημειώθηκε από το 18οχλμ Χίου – Βολισσού μέχρι ιδιοκτησίες, να προκληθούν μεγάλες καταστροφές, να απο-
τον κόμβο Πιτυούς, στο οδικό δίκτυο Διευχών – Καμπιών κλεισθούν άνθρωποι και οχήματα και να μεταφερθούν τερά-
αλλά και στον Προβατά, στο δρόμο για Αυγώνυμα. Σε συνέν- στιες ποσότητες φερτών υλικών, τα οποία εμπόδισαν την
τευξη τους στην ραδιοφωνική εκπομπή "Καλημέρα με τον ομαλή ροή των υδάτινων όγκων.
ΑΝΤ1" και τον Κωνσταντίνο Κυδώνη τόσο ο Αντιπεριφερει- 2. ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΕΥΚΑΘΙΩΝ: Οι δυο αγωγοί που βρίσκονται
άρχης, Παντελής Μπουγδάνος, όσο και ο Υπεύθυνος του Τμή- στην έξοδο του χειμάρρου δεν είχαν την δυνατότητα να διευ-
ματος Πολιτικής Προστασίας, κος Ιωάννης Κουντουριάδης κολύνουν την διέλευση των υδάτων διότι τα φερτά υλικά
επεσήμαναν ότι η Περιφερειακή Ενότητα βρίσκεται σε όλα τα έφραξαν τους δυο αγωγούς, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει
σημεία με τρία μισθωμένα συνεργεία τα οποία επιχειρούν η περιοχή, να υποχωρήσει το τσιμεντένιο οδόστρωμα και να
όπου χρειάζεται με το οδικό δίκτυο να παραμένει ανοιχτό. διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Η κατάσταση που επι-
Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις, στην περιοχή της Αμανής κυ- κρατεί στα ενδότερα του χειμάρρου, η πυκνή βλάστηση, η
ρίως, αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού, ποταμοί ξεχεί- στενότητα της κοίτης και οι αυθαίρετες παρεμβάσεις εμποδί-
λισαν. Ανέβηκε η στάθμη του νερού με αποτέλεσμα να ζουν την ομαλή ροή του νερού, με αποτέλεσμα την πρό-
εγκλωβιστούν οι κάτοικοι στα σπίτια τους και να δημιουργη- κληση καταστροφών στις παρακείμενες ιδιοκτησίες.
θούν τεράστιες καταστροφές. Αναλυτικότερα, η στάθμη του χειμάρ- Κλειστά παρέμειναν και τη Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 τα σχολεία σε 3. ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΑΝΑΓΡΟΥ: Δέχθηκε μεγάλες ποσότητες νερού με
ρου Μαλαγκιώτη ανέβηκε σημαντικά, καταστρέφοντας πρόχειρες Βολισσό, Καρυές και Οινούσσες λόγω των δυσμενών καιρικών συν- αποτέλεσμα την διάβρωση του εδάφους, που στηρίζει το μικρό γε-
προσβάσεις προς οικίες και ιδιοκτησίες κτηνοτρόφων. θηκών. φύρι προς το Κατασκηνωτικό Κέντρο των Προσκόπων. Επίσης δια-
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χίου, Συγκεκριμένα, από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας κόπηκε το ρεύμα κυκλοφορίας από Μάναγρο προς Σιδηρούντα.
σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, προέβη άμεσα σε Εκπαίδευσης Χίου, έγινε γνωστό ότι τα σχολεία των Οινουσσών και 4. ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΜΑΛΑΓΚΙΩΤΗ (ΜΑΝΤΟΥΚΟΥ): Και αυτός ο χεί-
μίσθωση ιδιωτικού συνεργείου το οποίο εργάστηκε 31/12/2019, 01 της Βολισσού δεν θα λειτουργήσουν λόγω δυσμενών καιρικών συν- μαρρος κατέβηκε (κάτι που συμβαίνει σπάνια) και μάλιστα τόσο ορ-
και 02/ 01/2020 προκειμένου να αποκατασταθούν και να περιορι- θηκών που καθιστούν από τη μια πλευρά επικίνδυνη την προσέ- μητικός με αποτέλεσμα να προξενήσει μεγάλες καταστροφές σε
στούν τα παραπάνω προβλήματα. λευση και παραμονή των μαθητών στα σχολεία, αλλά και από την ιδιοκτησίες και να αποκλείσει κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες λει-
Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου λόγω των σφοδρών ανέμων που πνέ- άλλη χωρίς εκπαιδευτικούς δεν μπορεί να γίνει μάθημα. Έγινε κατα- τουργούν στην περιοχή και οι οποίες αντιμετωπίζουν αυτό τον απο-
ουν στο νησί αλλά και των χιονοπτώσεων – παγετού που είχαν ση- γραφή των κενών από εκπαιδευτικούς, και διαπιστώθηκε ότι αρκετοί κλεισμό κάθε φορά που θα κατεβεί ο συγκεκριμένος χείμαρρος.
μειωθεί, ενημέρωνε τους πολίτες συνεχώς με νέες ανακοινώσεις που είναι αυτοί που δεν κατάφεραν να επιστρέψουν λόγω απαγορευτικού 5.ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ: Ο χείμαρρος ο οποίος παρουσιάζει τα λιγό-
ανέφεραν ότι δεν θα πρέπει να μετακινούνται εάν δεν υπάρχει ανάγκη από τις διακοπές τους στο νησί. τερα προβλήματα αλλά και εδώ από το γεφύρι και πάνω στην πε-
από την Λεωφόρο Ενώσεως, την παραλιακή του Βροντάδου καθώς Συνεχίζονται τα προβλήματα σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, ριοχή Χαλικιά παρουσιάζονται προβλήματα και έχει πλημμυρίσει
εγκυμονούν κίνδυνοι παλιρροιακών κυμάτων και αιωρούμενων αν- καθώς σε πολλές θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο εξακολουθούν να κτηνοτροφική μονάδα. Τα φερτά υλικά έχουν μεταφερθεί σε πολύ
τικειμένων (κλαδιά δένδρων κλπ). Επίσης για τη διέλευση οχημάτων πνέουν ισχυροί άνεμοι, που κατά τόπους φθάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. μεγάλες ποσότητες και η κοίτη του ποταμού έχει ψηλώσει επικίνδυνα.
χρειαζόταν απαραιτήτως αλυσίδες στο οδικό δίκτυο Χίου – Βολισσού Από το λιμάνι του Πειραιά δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια 6. ΔΡΟΜΟΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ: Στις 30 Δε-
από το 17ο χιλιόμετρο μέχρι το κόμβο του Πυτιούς από Κόμβο Διευ- των πλοίων για τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανα- κεμβρίου ο δρόμος έκλεισε στο σημείο που βρίσκεται το ελαιοτριβείο
χών μέχρι Καμπιά καθώς και Χίο – Αυγώνυμα λόγω παγετού. τολικού Αιγαίου. Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που περνούσε από το οδό-
Η Αμανή και όλα τα ορεινά σημεία του νησιού ντύθηκαν στα λευκά, καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά στρωμα.
ενώ σημειώνονται διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Χωρίς ρεύμα είναι τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η 7. ΣΧΟΛΕΙΟ: Με τους θυελλώδεις ανέμους και τη συνεχή βροχή
μεταξύ άλλων, Κουρούνια – Νενητούρια – Σπαρτούντα – Φυτά – Κη- τροποποιήσεις δρομολογίων. έσπασαν τζάμια και άνοιξαν παράθυρα - για την ακαταλληλότητα των
πουριές, η Συκιάδα, η περιοχή των Λιβαδίων και ορισμένα σημεία Αξίζει να σημειωθεί ότι έπειτα από απόφαση του Δημάρχου Χίου κ. οποίων έχουν σταλεί δεκάδες εγγράφων επί σειρά ετών - με αποτέ-
του κέντρου της πόλης. Η ηλεκτροδότηση επανέρχεται σταδιακά. Συ- Σταμάτη Κάρμαντζη και μέσω της Διεύθυνσης Πρόνοιας ο χώρος του λεσμα να πλημμυρίσουν χώροι του κτηρίου και να καταστραφεί έγ-
νεργεία του ΔΕΔΔΗΕ ήδη επιχειρούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες. ΚΑΠΗ Χίου διατίθεται για τη φιλοξενία όσων χρειάζονται θαλπωρή γραφο υλικό και εξοπλισμός. Λόγω της κατάστασης που έχει
Επισημαίνεται ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνείτε με την και ζεστασιά καθόλη τη διάρκεια των ημερών που επικρατούν δυ- δημιουργηθεί τα σχολεία της Βολισσού δεν λειτούργησαν στις
Διεύθυνση Αστυνομίας Χίο στο #100#, την Πυροσβεστική Υπηρεσία σμενείς καιρικές συνθήκες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύ- 8/1/2020.
Χίου στο #199# και στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερει- νονται σε πρώτη φάση στις αστυνομικές αρχές από τις οποίες οι 8. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ: Σε πολλά σημεία του παραδοσιακού οικι-
ακής Ενότητας Χίου στο κινητό τηλέφωνο #6957690903# (Ιωάννη υπηρεσίες του Δήμου θα ενημερώνονται και θα προβαίνουν άμεσα σμού έχουν γίνει καταρρεύσεις παλαιών κτιρίων και έχει γίνει επικίν-
Κουντουριάδη). στις απαιτούμενες ενέργειες. δυνη η διέλευση των πεζών.
9. ΛΑΓΚΑΔΙ ΠΡΟΣ ΡΟΔΩΝΑ: Και εδώ η ποσότητα του νερού ήταν
Ανακοίνωση της Κοινότητας Βολισσού για τις επιπτώσεις πολύ μεγάλη με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν τοίχοι να πλημμυρί-
των ακραίων καιρικών φαινομένων σουν χωράφια και να κινδυνεύσουν άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρ-
«Για δεύτερη φορά μέσα στην περίοδο των εορτών η περιοχή μας θηκαν με ασφάλεια.
ήρθε αντιμέτωπη με ακραία όσο και πρωτοφανή επικίνδυνα καιρικά 10 . ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ: Ο δρόμος Χίου - Βολισσού από τα ξημερώματα
φαινόμενα. Τόσο η "Ζηνοβία" στις 30 Δεκεμβρίου 2019 όσο και ο της 6ης Ιανουαρίου έκλεισε για πολλές ώρες λόγω της χιονόπτωσης.
"Ηφαιστίων" στις 6-7 Ιανουαρίου 2020 μας έκαναν την " τιμή " να Τόσο στον κεντρικό οδικό άξονα όσο και σε πολλά σημεία ολόκλη-
προτιμήσουν την περιοχή μας για να εκδηλώσουν την μανία τους. ρου του οδικού δικτύου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και η διέ-
Μετά από αυτοψία που πραγματοποίησαν τα μέλη του Συμβουλίου λευση των οχημάτων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.
Κοινότητας σε όλες τις πληγείσες περιοχές της Βολισσού και μετά από Τις επόμενες ημέρες θα επισκεφθεί την Βολισσό για να συζητήσει με
καθημερινή επικοινωνία αλλά και επιτόπιες συναντήσεις με τις αρμό- το Συμβούλιο Κοινότητας αλλά και τους κατοίκους της περιοχής , ο
διες αρχές, έχουμε να ενημερώσουμε τους συγχωριανούς μας για τα Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπουγδάνος μαζί με κλιμάκιο μηχανικών της
παρακάτω: περιφέρειας. Σε αυτή την συνάντηση το Συμβούλιο, εκτός από την
1. ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΑΛΑΓΚΙΩΤΗΣ: Ο μεγαλύτερος χείμαρρος του Νομού, πίεση που θα ασκήσει για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, θα
ο οποίος δημιουργεί πάντα προβλήματα, μετά από τις τεράστιες πο- καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την μακροχρόνια λύση αυτών
σότητες νερού που δέχθηκε τις τελευταίες ημέρες, υπερχείλισε και στις των προβλημάτων».
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 9

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

(Παρα)Πολιτικά Νέα
«Τα γεγονότα με άλλη ματιά»
✂ Μουτζούρης για το μεταναστευτικό: δύσκολες καιρικές συνθή- ✂ Στείλε αμέσως πλοία να αδειάσει το ΚΥΤ Μόριας
Έχει καταλυθεί το κράτος στο Βόρειο Αιγαίο κες, που απαιτούν μέτρα Παρέμβαση Παφίλη στον Στεφανή
προστασίας για τους εκτεθει-
Σκληρή επίθεση στην μένους σε αυτές πρόσφυγες Ο Θ. Παφίλης, κοινο-
κυβέρνηση για εγκατά- και μετανάστες, για μωρο- βουλευτικός εκπρό-
λειψη των νησιών του Βο- μάνες και μικρά παιδιά, το σωπος τους ΚΚΕ σε
ρείου Αιγαίου όσον αφορά αυτί τους δεν ίδρωσε απο- τηλεφωνική επικοινω-
το μεταναστευτικό, εξαπέ- δεικνύοντας τη χοντροπε- νία που είχε με τον
λυσε ο περιφερειάρχης τσιά τους στον ανθρώπινο υφυπουργό Εθνικής
Κώστας Μουτζούρης, τονί- πόνο ένας προς έναν, προ- Άμυνας και ειδικό
ζοντας ότι εξαιτίας των με- κειμένου να μη χαλάσουν συντονιστή για το προ-
γάλων προσφυγικών ροών χατίρια σε μερίδα των ξενόφοβων ψηφοφόρων τους. σφυγικό Αλκ. Στε-
«έχει καταλυθεί το κράτος στο Βόρειο Αιγαίο». Όχι μόνο δεν κινητοποίησαν την πολιτική προστασία στο να φανή, ζήτησε από την
«Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να γίνουμε περιφέρεια βρεθούν χώροι προστασίας γι αυτούς τους ανθρώπους αλλά κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα απεγκλωβισμού των χι-
προσφύγων», κάτι που και οι υπόλοιποι συνέλληνες δεν και για τους δικούς μας που εξίσου χειμάζονται, Ρομά κλπ, λιάδων εγκλωβισμένων προσφύγων και μεταναστών, που
πρέπει να το επιτρέψουν επισήμανε ο κ. Μουτζούρης μι- αλλά δεν έπραξαν τίποτε μπροστά στον παραλογισμό στη βρίσκονται τώρα στα νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου
λώντας στον ΑΝΤ1, σημειώνοντας ότι «κανένας υπουργός Χίο τελικά να μην έρθει οχηματαγωγό, που θα βοηθούσε και διαβιώνουν σε άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες.
δεν έρχεται στα νησιά του Βορείου Αιγαίου». προσωρινά να περάσουν αυτές οι έκτακτες συνθήκες. Συγκεκριμένα έθεσε το αίτημα η κυβέρνηση να ναυλώσει
Σύμφωνα με τον κ. Μουτζούρη «η κατάσταση έχει εγκα- Ερμητικά κλειστά παρέμειναν τα κτίρια του Καλουτά,του νο- αμέσως πλοία και να μεταφέρει προς την ηπειρωτική χώρα
ταλειφθεί και το σχέδιο αλλάζει κάθε εβδομάδα, δεν υπάρ- μικού προσώπου, κλειστά γυμναστήρια, που στο παρελθόν και σε αξιοπρεπείς χώρους όλους τους υπεράριθμους πρό-
χει σχέδιο» είπε σε υψηλούς τόνισε κάλεσε τους υπουργούς είχαν ανοίξει. σφυγες και μετανάστες των ΚΥΤ, που είναι εκτεθειμένοι στο
«να φύγουν από τα γραφεία τους σήμερα και να έρθουν στο Κατά τα άλλα πρώτοι στις εκκλησίες και στα πανηγύρια, κρύο και στη βροχή. Να δοθεί προτεραιότητα σε οικογέ-
Αιγαίο», καθώς όπως είπε «καταλύεται το κράτος». πρώτοι στους μεγαλόσταυρους! νειες με παιδιά και άλλες ευπαθείς ομάδες.
Οι ροές από τα τουρκικά παράλια παραμένουν αμείωτες. Ντροπή τους! Αυτή, τόνισε, είναι η μόνη άμεση λύση για το Βαθύ Σάμου,
Μόνο τον Δεκέμβριο οι πρόσφυγες και μετανάστες που Ως Λαϊκή Συσπείρωση και με αφορμή πρόσκληση του προ- τη Μόρια της Λέσβου, τη Χίο που μπορεί να αντιμετωπίσει,
έφτασαν στα νησιά ξεπέρασαν τις 5.000. Αναλυτικά, 3.681 έδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για την τελετή της κοπής έστω και προσωρινά, τα εκρηκτικά προβλήματα που δημι-
έφτασαν στη Λέσβο, 688 στη Χίο και 878 στη Σάμο. πίτας για το νέο χρόνο με την παρουσία και του μητροπολίτη ουργεί ο μαζικός εγκλωβισμός στα νησιά.
Χίου, σιωπηλού επίσης για όλα τα ως άνω, δηλώνουμε ότι
✂ Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο δεν θα παρευρεθούμε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη ✂ Αναβάλλεται η επίσκεψη
ανήμερα των Θεοφανείων στάση που κράτησαν κυβέρνηση, Περιφερειακή και δη- της Ντόρας Μπακογιάννη στη Χίο
μοτική αρχή.
Νέες τουρκικές Για λόγους υγείας η βου-
προκλήσεις ανή- ✂ Ο Ερντογάν ετοιμάζει νέο κύμα μεταναστών λευτής Χανίων κα Ντόρα
μερα των Θεο- Μπακογιάννη δεν θα
φανείων, καθώς Ο πρόεδρος της μπορέσει τελικά να πα-
δύο τουρκικά F- Τουρκίας Ρετζέπ ρευρεθεί στην εκδήλωση
16 προχώρησαν Ταγίπ Ερντογάν για την κοπή της πρωτο-
σε μια παρα- δήλωσε χθες ότι χρονιάτικης πίτας της
βίαση του ελληνικού εναέριου χώρου και σε μια παράβαση έως και 250.000 ΝΟΔΕ Χίου. Η προγραμ-
των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. άνθρωποι εγκατα- ματισμένη εκδήλωση της
Η πτήση των τουρκικών F-16 έγινε στο Νοτιοανατολικό Αι- λείπουν την βορει- ΝΟΔΕ για αυτό το Σάβ-
γαίο και σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ αναγνωρίστηκαν και ανα- οδυτική περιοχή βατο δεν θα πραγματοποιηθεί αλλά θα ορισθεί νέα ημερο-
χαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια της Συρίας, Ιντ- μηνία.
πρακτική. λίμπ, με κατεύ-
θυνση προς την ✂ Νέα μαθήματα στα σχολεία:
✂ Κόντρα Μηταράκη - Μιχαηλίδη Τουρκία και πρό- Οδηγική συμπεριφορά και σεξουαλική
για τις συνθήκες στη ΒΙ.ΑΛ. σθεσε ότι η Άγκυρα προσπαθεί να τους αποτρέψει από το διαπαιδαγώγηση στις διδακτικές ώρες
να διασχίσουν το σύνορό της.
Σε διαδικτυακή αντιπα- Η Τουρκία φιλοξενεί περίπου 3,7 εκατομμύρια Σύρους πρό-
ράθεση ήρθαν οι δυο σφυγες, τον μεγαλύτερο προσφυγικό πληθυσμό στον
βουλευτές του νησιού κόσμο.
μας, Νότης Μηταράκης Η Άγκυρα εκφράζει φόβους για νέο προσφυγικό κύμα από
και Ανδρέας Μιχαηλί- την Ιντλίμπ, όπου ζουν έως και τρία εκατομμύρια Σύροι σε
δης, με αφορμή το σχό- αυτό το τελευταίο προπύργιο των ανταρτών μετά την εντα-
λιο του τελευταίου στην τικοποίηση των βομβαρδισμών εναντίον στόχων στην πε-
προσωπική του σελίδα ριοχή από τις ρωσικές και συριακές κυβερνητικές δυνάμεις
στο Facebook με το οποίο αναφερόταν στους λόγους που τον τελευταίο μήνα.
δεν παρευρέθηκε στον εορτασμό των Θεοφανίων. Συγκε- «Αυτή τη στιγμή 200.000 με 250.000 μετανάστες κατευθύ-
κριμένα, ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο σχόλιό του ανέφερε: νονται προς τα σύνορά μας. Προσπαθούμε να τους εμποδί- Την πρόθεσή της να ενταχθούν στην πρωτοβάθμια αλλά και
"Δεν παρέστην και δεν θα παραστώ σε καμία "τελετή", την σουμε με κάποια μέτρα, αλλά δεν είναι εύκολο. Είναι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση νέα μαθήματα που θα δι-
ίδια στιγμή που χιλιάδες συνανθρωποί μας βρίσκονται σε δύσκολο, είναι κι αυτοί άνθρωποι», είπε ο Ερντογάν σε συ- δάσκουν και θα ενημερώνουν τους μαθητές για ουσιαστικά
τρισάθλιες συνθήκες. Μάνες και μικρά παιδιά βρέχονται νέντευξη Τύπου στην Άγκυρα. ζητήματα, όπως η οδηγική συμπεριφορά, η σεξουαλική δια-
και ξεπαγώνουν. Μητροπολίτης, υπουργός και αιρετοί ας παιδαγώγηση, η εξοικείωση με τις ειδικές ανάγκες αλλά
αναλογιστούν τις ευθύνες τους", ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης. ✂ Στη Μυτιλήνη ο Γιάννης Πλακιωτάκης και η επιχειρηματικότητα, έχει ήδη προαναγγείλει η υπουρ-
Λίγη ώρα αργότερα ο βουλευτής της ΝΔ και υφυπουργός γός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.
Νότης Μηταράκης απάντησε μέσω Facebook λέγοντας: Επίσκεψη στη Μυτιλήνη «Το ζητούμενο πια δεν είναι πώς θα φτάσεις στη γνώση,
"Βόρειο Αιγαίο 2017... Επί ΣΥΡΙΖΑ... Τότε ο Ανδρεας Μιχαη- θα πραγματοποιήσει την αλλά πώς θα την αξιοποιήσεις», έχει δηλώσει χαρακτηρι-
λιδης ερχόταν στις "τελετές". Υποκρισία." Παρασκευή 10 Ιανουα- στικά η ίδια, με τις σχετικές αλλαγές να περιλαμβάνονται
ρίου, ο υπουργός Ναυτι- στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, που αναμένεται
✂ ΛΑ.Σ.: Ανάλγητη κυβέρνηση της ΝΔ, ανάλγητη λίας και Νησιωτικής να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το αμέσως επόμενο διά-
περιφερειακή και δημοτική αρχή στο δράμα των Πολιτικής, Γιάννης Πλα- στημα. Πρόκειται για μαθήματα που θα καλύψουν κανονικά
προσφύγων και μεταναστών κιωτάκης, ο οποίος θα πα- διδακτικές ώρες και θα ενταχθούν στο ωρολόγιο πρό-
ραστεί στην εκδήλωση για γραμμα σε Δημοτικά και Γυμνάσια.
Το απέδειξαν για πολλοστή φορά η κυβέρνηση της ΝΔ και την κοπή της Πρωτοχρο- Τα νέα αυτά μαθήματα θα διδάσκονται είτε από τους εκπαι-
οι τοπικοί της άρχοντες σε περιφέρεια και δήμο, ότι δεν νιάτικης Πίτας της Γενικής δευτικούς που βρίσκονται ήδη στα σχολεία, αν έχουν τη
ιδρώνει το αυτί τους στο ανθρώπινο δράμα. Γραμματείας Αιγαίου και γνώση και την κατάρτιση επί του θέματος, είτε από ειδικούς
Παρά τις εκκλήσεις μας εδώ και δυο μήνες εντός και εκτός Νησιωτικής Πολιτικής, στις 12:00 το μεσημέρι, στην αί- που θα επισκέπτονται τα σχολεία για να εκπαιδεύσουν τους
δημοτικού συμβουλίου, για τον επερχόμενο χειμώνα και τις θουσα εκδηλώσεων της Γενικής Γραμματείας. μαθητές.
Σελίδα 10 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Νέα ένταση στη Μόρια


Αφγανοί έκλεισαν τον δρόμο
ζητώντας ρεύμα στις σκηνές
Ένταση προκλήθηκε, ξανά, την Τρίτη, στην είσοδο του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας.
Ομάδα Αφγανών, κυρίως γυναικών, με τις οικογένειες τους κατέλαβαν το μεσημέρι την είσοδο του ΚΥΤ και
έκλεισαν τον δρόμο, με αίτημα την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή όπου έχουν σκηνές. Με
επέμβαση της Αστυνομίας και μετά από διαπραγματεύσεις η συγκέντρωση διαλύθηκε. Η Λέσβος εδώ και
δύο ημέρες πλήτεται από την σφοδρή κακοκαιρία, με χιονοπτώσεις, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και θυελ-
λώδεις ανέμους.

Δυο επιπλέον άγονες γραμμές στο Αιγαίο


Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) η χρηματοδότηση δυο
επιπλέον δρομολογίων άγονων γραμμών. Το ένα θα συνδέει δύο φορές την εβδομάδα Ρόδο- Κα-
στελόριζο με ταχύπλοο και το άλλο δρομολόγιο αφορά τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τα νησιά
των Σποράδων.
Αμέσως μετά την συνεδρίαση του ΣΑΣ η Γενική Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Χρι-
στιάνα Καλογήρου είχε την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα που αφορούν την ανάπτυξη των νη-
σιών με την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα, τον Δήμαρχο Κύθνου Σταμάτη Γαρδέρη
και τον αντιπρόεδρο της ΕΟΑΕΝ Παντελή Λεγάτο. Μετά το τέλος της συνάντησης η κ.Καλογήρου
δήλωσε σχετικά: «Με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς, αξιοποιούμε κάθε
δυνατότητα για να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για τους κατοίκων των νησιών μας».

Στο κατώφλι κρίσιμων εξελίξεων


Το 2019 ήταν μια γενών πλεονασμάτων, ώστε να πάρει ανάσα η οικονομία της Το θέμα δημιουργεί έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινω-
πολύ σημαντική χώρας. νίες, με ψηφίσματα λαϊκών συνελεύσεων ενάντια στη σχεδια-
χρονιά για τη Πολύ σημαντικό θέμα αποτέλεσε η αλλαγή του συνταγματι- ζόμενη δημιουργία κλειστών δομών (ΠΡΟΚΕΚΑ). Οι κάτοικοι
χώρα μας. Αλ- κού χάρτη της χώρας με αξιοσημείωτες τροποποιήσεις, όπως διαμαρτύρονται για την υποβάθμιση της ζωής και της καθη-
λαγή στην κυβέρ- η αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας μερινότητάς τους, την οικονομική δυσπραγία, την εξαφάνιση
νηση, στην τοπική από την πρόωρη διάλυση της Βουλής, η ψήφος των αποδή- του τουρισμού. Ζητούν να υπάρχουν μόνο δομές καταγρα-
αυτοδιοίκηση, μων Ελλήνων, η κατοχύρωση του ελάχιστου εγγυημένου ει- φής και ταυτοποίησης των προσφύγων και μεταναστών και
αναθεώρηση του σοδήματος, η κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας για συντόμευση της διαδικασίας παροχής ασύλου, ώστε να απο-
Συντάγματος, κα- άσκηση δίωξης υπουργών και υφυπουργών, η λαϊκή νομο- συμφορηθούν τα νησιά που έχουν μετατραπεί σε φυλακές
ταστροφικές πυρ- θετική πρωτοβουλία με υπογραφή 500.000 πολιτών. ψυχών.
καγιές αλλά και Αναμφίβολα όμως τη «μερίδα του λέοντος» θα έχει ο τομέας Το ζήτημα είναι περίπλοκο και η κυβέρνηση κατηγορείται ότι
πλημμυρικά φαι- της εξωτερικής πολιτικής, όπως διαφάνηκε από τις εξελίξεις αθέτησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και δεν εμποδίζει
νόμενα απασχό- των τελευταίων μηνών του 2019. Οι εντεινόμενες τουρκικές τις ασταμάτητες ροές από την Τουρκία, η οποία εκβιάζει με
λησαν την κοινή προκλήσεις με τις καθημερινές παραβιάσεις των χωρικών αυτό τον τρόπο την Ελλάδα και την Ε.Ε. Συναφές είναι και το
γνώμη ενώ στα υδάτων και πτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά, οι εξαγγε- θέμα του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ κατά 30% στα πέντε
εθνικά μας θέματα κυριάρχησε η Συμφωνία των Πρεσπών, λίες για διεκδικήσεις στην ανατολική Μεσόγειο με κορωνίδα νησιά (Χίο, Λέρο, Σάμο, Κω και Λέσβο) που προκαλεί αντι-
η κλιμακούμενη προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας στο των ενεργειών την υπογραφή της «συμφωνίας» Τουρκίας-Λι- δράσεις με τις απλές παρατάσεις ισχύος του, γιατί συσχετίζεται
Αιγαίο και τη Μεσόγειο και το μεταναστευτικό θέμα. βύης στις 27 Νοεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη, μιας συμ- με το βάρος του προσφυγικού ενώ προεκλογικά δόθηκε η
Τον Ιούλιο 2019 η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εθνικές εκλο- φωνίας που αγνοεί προκλητικά τις ελληνικές θαλάσσιες υπόσχεση της προσπάθειας οριστικής επαναφοράς του μέ-
γές, αποτέλεσμα που είχε ήδη προδιαγραφεί μετά τα σαρω- ζώνες νοτίως της γραμμής Κρήτης-Καρπάθου-Ρόδου-Καστελ- τρου, εφόσον προβλέπεται από την Ε.Ε. και ισχύει σε πολλά
τικά για το κόμμα αποτελέσματα των εκλογών για το λόριζου, σήμαναν συναγερμό στην ελληνική κυβέρνηση. Το κράτη μέλη.
Ευρωκοινοβούλιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση το μήνα γεγονός ότι υπάρχει σύμπνοια μεταξύ των κομμάτων της Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι υπάρχουν «καυτά» θέματα
Μάιο. Η νέα κυβέρνηση υποσχέθηκε μεταξύ άλλων σε βάθος Βουλής για την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας, προς αντιμετώπιση, κρίσιμα ανοιχτά μέτωπα στην πορεία της
τετραετίας, τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αποτελεί φυσικά ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό και ευοίωνο στοι- νέας κυβέρνησης που απαιτούν σώφρονα, ψύχραιμο και
τη θετική πορεία στην οικονομία, την ασφάλεια και αντιμε- χείο. σωστό χειρισμό. Γνώμονας πάντα πρέπει να είναι το συμφέ-
τώπιση του οξυμένου μεταναστευτικού προβλήματος. Ένα ακόμη ζήτημα μεγάλης σημασίας -σχετικό με τη συμπε- ρον όλων των Ελλήνων πολιτών, τα κυριαρχικά δικαιώματα
Στην οικονομία ήδη έγινε η αρχή με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, ριφορά της Τουρκίας- για τα ακριτικά νησιά και για τη Χίο μας της χώρας και οι πολιτικές δυνάμεις παραμερίζοντας τις ιδε-
τη μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και την ενερ- είναι το προσφυγικό. Η κυβέρνηση κατήργησε το Υπουργείο ολογικές διαφορές και τις κινήσεις σκοπιμότητας οφείλουν
γοποίηση της νέας κλίμακας με αλλαγή στην έκπτωση φόρου Μεταναστευτικής Πολιτικής και μετέφερε τις αρμοδιότητες στο με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να αρθούν στο ύψος των
που οδηγεί σε μικρές αυξήσεις των καθαρών αποδοχών των Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, χωρίς όμως απτά αποτε- περιστάσεων.
φορολογουμένων μέσα στο 2020. Υπάρχουν, βέβαια, ακόμη λέσματα στον τομέα αυτό. Βάλλεται εκτός από την αντιπολί-
σοβαρά θέματα προς διευθέτηση, όπως τα κόκκινα δάνεια, τευση και εκ των έσω για τη γραμμή που ακολουθεί με Αιμιλιανός Ευαγγελινός
το νέο ασφαλιστικό, το θέμα της ΔΕΗ και η προσπάθεια επί- κατηγορίες για άσκηση ακροδεξιάς πολιτικής ή για ατολμία Καθηγητής Πληροφορικής
τευξης συμφωνίας στο Eurogroup για τη μείωση των πρωτο- αντίστοιχα. Πολιτικό Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας

Πέτσας: Καθοριστική η παρέμβαση Μητσοτάκη για τις τουρκικές προκλήσεις


Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέ- σημείο των τελευταίων δεκαετιών. συμφωνία για την απόκτηση μιας μοίρας αε-
τσας, μιλώντας σε πρωινή ενημερωτική εκ- -Τα σχόλια από την πλευρά του Τραμπ για ροσκαφών.
πομπή του ΑΝΤ1 τόνισε ότι η ελληνική την πορεία της ελληνικής οικονομίας ήταν εγ- Ενώ, όπως συμπλήρωσε ο κ. Πέτσας, δεν θα
πλευρά είναι ικανοποιημένη από τα αποτελέ- κωμιαστικά πρέπει να περάσει απαρατήρητη και η συνερ-
σματα της συνάντησης Μητσοτάκη - Τραμπ, -Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και βέβαια ο Τραμπ γασία στον τομέα της εκπαίδευσης.
ενώ υπογράμμισε ότι η παρέμβαση του Πρω- έχουν πλέον ξεκάθαρη άποψη για τις γεωπο- Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ,
θυπουργού, όταν ρωτήθηκε ο Τραμπ για τις λιτικές εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο. για το ραντεβού Μητσοτάκη – Τραμπ, υπο-
τουρκικές προκλήσεις, ήταν καθοριστική. Όπως είπε ο κ. Πέτσας, θα πρέπει να τονι- στήριξε ότι «η μικροψυχία ξεχειλίζει», σε
Όπως είπε ο κ. Πέτσας, υπάρχουν τρία βα- στούν οι εξελίξεις στην αμυντική συνεργασία αυτή.
σικά σημεία που δικαιολογούν την ικανοποί- μεταξύ των δυο πλευρών, τόσο με την ανα- Τέλος είπε ότι την Παρασκευή, ο Πρωθυ-
ηση της ελληνικής πλευράς: βάθμιση των F-16, όσο και με τις συζητήσεις πουργός θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρ-
-Επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις Ελλάδας για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρό- χηγούς για τη συνάντηση του με τον Τραμπ,
– ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται στο καλύτερο γραμμα των F-35, όπου πρόθεση μας είναι η αλλά και για τα κρίσιμα εθνικά θέματα.
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 11

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός:


Ο Ασκητής του Λωβοκομείου της Χίου (04.01.1964)
Του Γεωργίου Φωτ. Παπαδοπουλου
Στις 4 Ιανουαρίου τιμάται η στο 70 % της τηλεθέασης και δικαίως, αφού τα παρουσιαζόμενα σειρά της καθημερινότη-
οσιακή κοίμηση του γέρον- έχουν βγει μέσα από τα σπλάχνα του λαού. τας. Ο Γέροντας μέσα σε
τος Νικηφόρου (Τζανακάκη) Η όλη υπόθεση αναφέρεται στη ζωή των ασθενών στο Λε- λίγα χρόνια, κι αφού
του λεπρού, ο οποίος μό- προκομείο της Σπιναλόγκας, το μικρό αυτό ξερονήσι απέναντι έμεινε αρκετά στο Λωβο-
νασε στο Λωβοκομείο της από την Πλάκα, στην Ελούντα, στο Νομό Λασιθίου της Κρήτης κομείο, λειτουργούσε,
Χίου, εκάρη Μοναχός από (είχα την ευκαιρία να την επισκεφθώ το καλοκαίρι του 1990 με κήρυττε, κατηχούσε, άλ-
τον Αγ. Άνθιμο (Βαγιάνο), τον αείμνηστο ιατρό Γιώργο Πατηνιωτάκη και την, επίσης μακα- λαξε άρδην τη ζωή των
Ιδρυτή, Κτήτορα και Ηγού- ριστή πλέον, σύζυγό του Χρυσούλα). Η ιστορία αυτή μας μετα- ασθενών. Οι ασθενείς
μενο της Ιεράς Μονής Πανα- φέρει στο έτος 1939 (η Σπιναλόγκα έκλεισε το 1957 κι ενώ το που διαρκώς ήσαν ανή-
γίας Βοηθείας - του οποίου 1948 βρέθηκε το αντιβιοτικό της νόσου του Χάνσεν) οπότε και συχοι βρήκαν στο πρό-
υπήρξε υποτακτικός- ενός οι προσβαλλόμενοι ασθενείς μεταφέρονταν υποχρεωτικά εκεί σωπό του τον καλό φίλο,
Αγίου Μοναχού που έδειξε για να απομονωθούν, ζώντας σε άθλιες και ελεεινές συνθήκες. τον στοργικό πατέρα, τον
“σημεία” τόσο εν ζωή όσο “Περπατώντας στον δρόμο της Σπιναλόγκας, σταμάτησε και πιστό αδελφό. Αντί βλα-
και μετά την Κοίμησή του κράτησε την αναπνοή σου. Από κάποιο χαμόσπιτο τριγύρω σου στήμιες και τσιφτετέλια
(μέχρι και σήμερα) και εξεδήμησε προς Κύριον στις 4 Ιανουαρίου θα ακούσεις τον απόηχο από κάποιο μοιρολόγι μιας μάνας, μιας ακούγονταν πλέον σοφά
1964 στον αντιλεπρικό σταθμό της Αγ. Βαρβάρας Αιγάλεω. Στην αδελφής ή τον αναστεναγμό ενός άνδρα. Άφησε δυο δάκρυα λόγια και ο ένας επικου-
ιερή μνήμη του Αγίου αυτού σημειώνονται οι κατωτέρω σκέψεις, από τα μάτια σου και θα δεις να λαμπυρίζουν εκατομμύρια δά- ρούσε στα διακονήματα
τις οποίες κοινοποίησα προ ετών στον τοπικό τύπο. κρυα που πότισαν αυτόν τον δρόμο”. Αυτά έγραφε ο Επαμει- του άλλου. Ο Γέροντας
Μόλις πριν από λίγα χρόνια η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οι- νώνδας Ρεμουνδάκης, τριτοετής φοιτητής της Νομικής, όταν το πολλούς νουθέτησε, συ-
κουμενικού Πατριαρχείου προέβη στην ανακήρυξη ως Αγίου 1930 προσβλήθηκε από την νόσο του Χάνσεν, τυφλώθηκε και νέτισε και έκανε μειλίχι-
του Οσίου Νικηφόρου συμπεριλαμβάνοντάς τον στη σεπτή χο- έχασε το ένα του χέρι. Όμως, αγωνίστηκε για την καλυτέρευση ους, ήρεμους, πράους, πιστούς. Οι ασθενείς πανηγύριζαν και στις
ρεία των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. των συνθηκών των ανθρώπων της Σπιναλόγκας, ίδρυσε της τρεις εορτές τους, του Αγίου Λαζάρου (το ομώνυμο Σάββατο
Έτσι, συγκαταριθμήθηκε και τυπικά ο Όσιος Νικηφόρος ο λε- “Αδελφότητα Ασθενών Σπιναλόγκας” και πέτυχε όσα κανείς πριν την Κυριακή των Βαΐων) και της Οσίας Μελάνης και του
πρός στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας, εκεί όπου ο Θεός τον κατέ- άλλος γύρω από αυτή. Αγίου Ζωτικού του Ορφανοτρόφου (των προστατών τους, στις
ταξε ήδη από την εδώ, επίγεια, παρουσία του και μέσα στην Στον οικισμό της Σπιναλόγκας λειτουργούσε η Εκκλησία του 31 Δεκεμβρίου), αλλά και την θαυματουργό Παναγία “Υπακοή”
οποία ήδη διέλαμψε με το προορατικό και το θαυματουργικό Αγίου Παντελεήμονα, με Ιερείς που λειτουργούσαν και κοινω- (στις 8 Σεπτεμβρίου), μάλιστα σε αρκετές από τις εορτές αυτές είχε
χάρισμα. νούσαν τους λεπρούς, κατέλυαν τη Θεία Κοινωνία και ουδέποτε λειτουργήσει ο Μητροπολίτης Παντελεήμων Φωστίνης (τέλη της
Ευχή και προσδοκία μας να τιμηθεί δεόντως και στη Χίο ο ασθένησαν (απόδειξη του θαύματος της Θείας Κοινωνίας). Μά- δεκαετίας του 1940 και κατά τη δεκαετία του 1950). Στο Λωβο-
Όσιος Νικηφόρος (στον Ι. Ν. Αγ. Λαζάρου Λωβοκομείου και την λιστα, υπήρξε και Ιερέας ο οποίος επέλεξε ηθελημένα να μείνει κομείο, από τα χέρια του Γέροντα, εκάρησαν αρκετοί Μοναχοί
Ιερά Μονή Παναγίας Βοηθείας). Μάλιστα την ίδια ημέρα τιμάται με τους ασθενείς δίχως ο ίδιος να νοσήσει. Αρκετοί Χανσενικοί και Μοναχές ασθενείς, ενώ επιτελέσθηκαν δεκάδες θαύματα
και άλλος τοπικός Άγιος, ο Όσιος Ονούφριος ο Διάκονος (εκ Τυρ- παντρεύτηκαν εκεί, γέννησαν παιδιά που δεν αρρώστησαν ποτέ, πολλά των οποίων καταγράφονται στα βιβλία της βιογραφίας
νάβου) ο οποίος έπεσε στα χέρια των Αγαρηνών Τούρκων και ενώ με πρωτοβουλία της Αδελφότητας επήλθε κάποια βελτίωση του Αγίου Ανθίμου που εξέδωσε η Ιερά Μονή της Παναγίας Βοη-
παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο μαρτυρικά, στις 4 Ιανουα- στις άθλιες συνθήκες τα τελευταία χρόνια λειτουργίας του Λε- θείας και οι συγγραφείς κ.κ. Αντώνιος Χαροκόπος και Πόπη Χαλ-
ρίου 1818, στο νησί μας. Η Χίος, στις 4 Ιανουαρίου εκάστου έτους προκομείου. Τα σπίτια ασβεστώθηκαν, η υγιεινή των ασθενών κιά – Στεφάνου. Μάλιστα, ένας υποτακτικός του Γέροντα ο
οφείλει να ενθυμείται τους Αγίους της αυτούς και να ικετεύει τον ήταν πιο επιμελής, διανοίχθηκαν νέοι περιμετρικοί δρόμοι, φτιά- μοναχός Νικηφόρος Τζανακάκης, λεπρός και τυφλός, μεταφέρ-
πανοικτίρμονα Θεό δια πρεσβειών τους να μας λυτρώσει από τα χτηκαν οι μόλοι, συστάθηκε υπηρεσία καθαριότητας των εξωτε- θηκε στο Θεραπευτήριο της Αγ. Βαρβάρας όπου και εκοιμήθη
δεινά που μας βασανίζουν ως λαός και ως έθνος. ρικών χώρων, κατασκευάστηκαν θέατρο και κινηματογράφος έπειτα από πολλά χρόνια. Ο μοναχός αυτός είχε το προορατικό
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα διότι και η τοπική μας Εκκλησία (Ιερά και από τα μεγάφωνα του δρόμου την ημέρα ακουγόταν ελα- χάρισμα και μετέδιδε τεράστια ψυχική δύναμη σε όποιον τον επι-
Μητρόπολις Χίου, Ψαρών και Οινουσσών), δι΄ευχών του Σεβα- φρά, κλασική, μουσική. Λειτούργησαν καφενείο, βιβλιοθήκη και σκεπτόταν, έδειξε δε και “σημεία” (αγιότητας) μετά την κοίμησή
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Μάρκου, συμπεριέλαβε τον κουρείο και οι ασθενείς-εξόριστοι φρόντιζαν ο ένας τον άλλον, του. Από τα γεγονότα αυτά είναι ολοφάνερο ότι η ποιότητα ζωής
Άγιο Νικηφόρο στο χιακό Αγιολόγιο, σε όλες τις εκδόσεις της μελετούσαν και έκαναν όποια εργασία μπορούσαν για να βελ- εξαρτάται πρωτίστως από εκείνους που εξουσιάζουν τον εαυτό
Ιεράς Μητροπόλεως, αποφάσισε δε, πολύ εύστοχα, να τιμά τη τιώσουν τη ζωή τους. τους, πώς τον εξουσιάζουν και πώς αντιλαμβάνονται τα πράγ-
μνήμη του κατά μήνα Ιανουάριο, την Κυριακή των 10 λεπρών. ματα της ζωής.
****************************************** Θα κλείσω το παρόν σημείωμα με μια φράση του αειμνήστου
***************************************** Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Πυρουνάκη: “Η μεγαλύτερη
“Τω καιρώ εκείνω, ήν ο Ιησούς εν μια των πόλεων, και ιδού, Δράττομαι της ευκαιρίας αυτής και παραθέτω τούτες τις δυο εξαχρείωση είναι να λατρεύεις τα δεσμά σου”.
ανήρ πλήρης λέπρας. Και ιδών τον Ιησούν, πεσών επί πρόσω- σκέψεις για τον λόγο ότι, η ίδια ακριβώς κατάσταση υπήρχε και Ο Άγιος Νικηφόρος δεν λάτρευσε τα δεσμά (σωματική ασθέ-
πον, εδεήθη αυτού, λέγων: Κύριε, εάν θέλης, δύνασαί με καθα- εδώ στη Χίο, στο Λωβοκομείο στον Κοφινά. Το Λωβοκομείο της νεια) του αλλά τα αξιοποίησε προς δόξαν Θεού. Και αντί να γίνει
ρίσαι. Και εκτείνας την χείρα, ήψατο αυτού ειπών: Θέλω, Χίου έκλεισε κι αυτό το έτος 1957, όταν οι εναπομείναντες 15 ασθενής άνθρωπος με ασέβεια έναντι του Θεού, κέρδισε, δια της
καθαρίσθητι. Και ευθέως η λέπρα απήλθεν απ΄αυτού” (Λουκ. Ζ΄, Χανσενικοί μεταφέρθηκαν στο Θεραπευτήριο Λοιμωδών Νόσων υπομονής, της επιμονής, της παρακλήσεως και της θείας παρη-
15-21). στην Αγ. Βαρβάρα – Αιγάλεω Αττικής. Κι εδώ υπήρχε ο Γέροντας γορίας να ελκύσει την θεία πρόνοια και εν τέλει την θεία χάρη,
Όλοι μας είδαμε στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA την περίφημη της Παναγίας “Βοήθειας”, ο Άγιος Άνθιμος (Βαγιάνος) ο οποίος αυτή που τον ανέδειξε θαυμαστό Άγιο και ικέτη στον θρόνο του
σειρά “Το Νησί” που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο (μυθιστό- βρήκε στις αρχές της δεκαετίας του 1920 ένα Λεπροκομείο όπου Θεού για όλους εμάς τους αμαρτωλούς. Αυτού του Αγίου την
ρημα) της Βικτόρια Χίσλοπ που έσπασε όλα τα ρεκόρ και έφθασε η δυσωδία, η βαρβαρότητα και η πορνεία ήσαν στην πρώτη πρεσβείαν και μεσιτείαν επιζητούμεν διακαώς και αενάως. Αμήν.

Μισές και μισοκοπημένες δουλειές! Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα!


Άρθρο του Λευτέρη Πυκνή
Τι το ήθελα σήμερα να περάσω από το πάρκινγκ κρύο! Φροντίστε να βάλετε τουλάχιστον κάποια τζάμια για να προ-
της Φάρκαινας; Φαίνεται με σκούντησε ο διάο- φυλάσσονται οι επιβάτες από τα καιρικά φαινόμενα! Δεν λέω ωραίο
λος ή ο φίλος μου ο Βαγγέλης που το πρωί στο είναι αλλά μόνο για να το βλέπεις όχι για να σε προστατεύει από
τηλέφωνο με προκάλεσε όταν του είπα ότι δεν κρύο, αέρα και βροχή!
πρόκειται να γράψω για δύο τρεις μέρες τίποτα Είναι έργο της προηγούμενης δημοτικής αρχής όπως και ο δρόμος
εκτός και εάν τύχει κάποιο σοβαρό ερέθισμα και της οδού Ιωάννου Χρήστου στο αεροδρόμιο!
μου ανάψουν τα λαμπάκια! Άλλη μεγάλη αμαρτία! Δεν θα το σχολιάσω. Οι πολίτες της Χίου κα-
Τώρα ξέρω ότι θα γελάει και θα μου λέει πάλι, ταλαβαίνουν τι θα ήθελα να γράψω! Αλλά δεν θέλω να ξύνω πληγές
γίνεται εσύ να περάσει μέρα και να μην γράψεις; και να γίνομαι κακός! Γι 'αυτό λέω μόνο ότι αμαρτίες γονέων, παι-
Αφού εσύ ότι στραβό καί να δεις θα το κάνεις δεύουσι τέκνα !
άρθρο! Άντε τώρα η νέα δημοτική αρχή να βγάλει τα κάστανα απ' την φωτιά.
Στην πραγματικότητα δεν έχει άδικο. Είπα να πε- Κληρονομικό δίκαιο! Σταμάτη τ' ακούς για σένα κτυπούν οι καμπά-
ράσω από την Εθνική τράπεζα να δω εάν έχω νες! Φροντίστε να διορθώσετε τα αδιόρ-
υπόλοιπο από την σύνταξη μου για να περάσω θωτα! Θα περάσει ο χειμώνας θα έρθει
ακόμη 24 μέρες. Είχα πολύ καιρό να περάσω άνοιξη και καλοκαίρι και στο τέλος θα το
από αυτό το δρόμο λόγω καιρικών συνθηκών. βλέπουμε έτσι, με την δικαιολογία ότι θα
Αλλά μόλις αντίκρισα το κιόσκι υποτίθεται τε- πρέπει να γίνουν μελέτες! Εάν δεν σπάσεις
λειωμένο, τα πήρα στο κρανίο. αυγά, ομελέτα δεν γίνεται! Καλή Χρονιά με
Ποιος άνθρωπος με βροχή ή με αέρα και κρύο Υγεία και Χαρά για όλους σας!
θα μπορούσε να σταθεί κάτω από αυτό το κιό-
σκι και δεν θα αρπάξει καμιά πούντα και περι- Χίος 4 Ιανουαρίου 2020
πνευμονία που έλεγαν παλιά στα χωριά μας Λευτέρης Πυκνής
όταν κάποιος πέθαινε από πνευμονία από το Μαλλιάς Καλλιμασιώτης
Σελίδα 12 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Π. Μπουγδάνος: Ας γίνει το 2020 ο χρόνος που η Περιφερειακή Ενότητα Χίου θα αποτελέσει


μοχλό ανάπτυξης που θα σηματοδοτεί την έναρξη της ανοδικής πορείας του τόπου μας
Ομιλία του Αντιπεριφερει- το μέλλον του νομού μας και θα τη μεταφέρουμε στα υπηρεσιακά ληση που θα αποκτήσει ευρεία αποδοχή ώστε να δοθεί η δυνατότητα
άρχη Χίου στην κοπή της Βα- και πολιτικά όργανα για να συνεκτιμηθεί. Θέλουμε οι απόψεις για τη σε κάθε νέο και νέα των νησιών μας να τοποθετηθούν στο μέλλον
σιλόπιτας της Περιφερειακής μετεξέλιξη της ζωής μας να ακουστούν, να καταγραφούν σε λευκή τους με σοβαρότητα εδώ, ανάμεσά μας.
Ενότητας Χίου. κόλα, χωρίς προαπαιτούμενα και προκαταλήψεις. Στην προσπάθεια αυτή, θα έχουμε στενή συνεργασία με τον
«Αγαπητές Συμπατριώτισ- Την παρούσα περίοδο, ολοκληρώνουμε με εντατικούς ρυθμούς, Υπουργό και τον Βουλευτή του Νομού, και που μέχρι τώρα έχουμε
σες, Αγαπητοί Συμπατριώτες, σημαντικά έργα στους τομείς της οδικής ασφάλειας, της αντιπλημμυ- προς το συμφέρον του τόπου μας.
Το τέλος της χρονιάς σημα- ρικής προστασίας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Παράλ- Έχουμε ξεκινήσει συνεχή συνεργασία και διάλογο με τον πρώτο
τοδοτεί ταυτόχρονα μια νέα ληλα, μέσα στο 2020, διεκδικούμε την ένταξη έργων ουσίας, όπως η βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα δε με τον Δήμαρχο Χίου,
αρχή. Είναι εποχή απολογι- μετατόπιση της παραλιακής οδού του αεροδρομίου, το δίκτυο πεζο- τον Δήμαρχο Οινουσσών και τον Δήμαρχο Ψαρών και ειδικότερα
σμών αλλά και ταυτόχρονα πορικών διαδρομών, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, και άλλα. στην πρόταση κατανομής των Εθνικών πόρων για την εκπόνηση με-
νέων σχεδιασμών. Κάθε νέα Το 2020 θα είναι χρονιά μεθοδικής προετοιμασίας για την επόμενη λετών. Η συνεργασία αυτή θα είναι συνεχής σε όλη τη διάρκεια της
χρονιά φέρνει μαζί της νέες προγραμματική περίοδο, αυτή του 2021 – 2027. Απόρροια των απο- θητείας.
δυνατότητες και προοπτικές. τελεσμάτων του διαλόγου θα είναι η ολοκλήρωση ενός νέου σχε- Συνοδοιπόροι στην προσπάθεια αυτή είναι τα στελέχη της Περιφε-
Αποχαιρετήσαμε το έτος διασμού βάθους χρόνου και κατ’ επέκταση η αξιοποίηση της ρειακής Ενότητας Χίου τα οποία και ευχαριστώ από καρδιάς για την
των επιλογών (2019) και καλωσορίζουμε το έτος της ευθύνης. επόμενης προγραμματικής περιόδου με ώριμες προτάσεις που θα αγ- εξαιρετική συνεργασία που έχουμε.
Τα συστατικά της ευθύνης για την Περιφερειακή Ενότηα Χίου στη- καλιάζουν όλους τους τομείς. Φίλες και Φίλοι,
ρίζονται σε δύο κορυφαίους πυλώνες : τον αληθινό διάλογο και τον Με παρεμβάσεις για την ποιότητα ζωής, την προστασία του περι- Εύχομαι σ’ όλες και σ’ όλους σας μια Καλή, Δημιουργική και Γόνιμη
τελικό σχεδιασμό. βάλλοντος, την ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών μας χαρακτη- Νέα Χρονιά.
H Περιφερειακή Ενότητα Χίου, εντός των επομένων ημερών θα ριστικών, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση τη Ας γίνει το 2020 ο χρόνος που η Περιφερειακή Ενότητα Χίου θα
αναλάβει πρωτοβουλία τοποθέτησης του διαλόγου στην πρωταγω- δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Προαπαιτείται η ανάπτυξη αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης που θα σηματοδοτεί την έναρξη της
νιστική θέση του. Θα δώσουμε φωνή σε κάθε αγωνία και σκέψη για συνεργασιών και κοινής προσπάθειας στο νέο σχεδιασμό, με βού- ανοδικής πορείας του τόπου μας»

ΜΠΟΥΝΑΜΑΔΕΣ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΦΟΒ 2020
του Αριστείδη Ζαννίκου
Καλήν εσπέραν εύχομαι σ' Αρχές και συντοπίτες, Στη Δημαρχεία έφθασε και βρήκε το Σταμάτη, Προβάλεις τον Βροντάδο μας, καθώς και την Ελλάδα,
Πρωτοχρονιά γιορτάζουμε και κόβουμε τις πίτες. “φτού σου παιδί μου” τούπενε, “να μη σε πιάσει μάτι”. μοιάζεις με τους πολεμιστές επάνω στη Σελλάδα.
Το δεκατρία άρχισα να γράφω μπουναμάδες, Άνοιξε το σακούλι του και έβγαλε τα δώρα, Φίλε Δημήτρη Κουτουφέ, της Πάτρας, του Σταμάτη,
για τις Αρχές, για τα παιδιά, μπαμπάδες και μαμάδες. στον Δήμαρχο προσέφερε ρολόι για την ώρα. το περιβόλι στην Κλειδού να μη το πιάσει μάτι.
Το έθιμο είναι παλιό, θα πρέπει να αντέξει, Να του ρυθμίζει ραντεβού, με ποιούς θα συναντάται, Παρά τα εβδομήντα μας, το έχεις σα νυφούλα,
σαν φάρος του πολιτισμού κι' αυτό μπορεί να φέξει. πότε θα τρώει πρωϊνό και πότε θα κοιμάται. και τα καλούδια του Θεού μέσα τα έχεις ούλα.
Άγιε μου Γιώργη γείτονα, μεγάλη σου η χάρη, Χάρη Μπουρνιά πρωτάρη μου που ρίχτηκες στη μάχη, Φίλε Αντώνη κι Αργυρώ, πάρτε γαϊδουράκια,
μια συμβουλή θέλω να πω, που το ποτάμι ας πάρει. ένα να ξέρεις, στο εξής κάνε γερό στομάχι. στη Χώρα να πηγαίνετε για φίνα καφεδάκια.
Δοξολογία έγινε, όπως και κάθε χρόνο, Καλογεράκη εύγε σου, στο Προεδρείο πρώτος, Ανάμα βγάζει ο Κάστανος, ροζέ φτιάχνει ο Σώτος,
από Αρχές παρέστησαν τρεις σύμβουλοι μόνο. με Νύκτα δεύτερο βιολί πούν' και αεροπόρος. όμως, σαμπάνια και κονιάκ παράγει ο Καριώτος.
Οι Βρονταδούσοι αιρετοί, φθάνουν τους δεκαέξη, Αχ Σιδερή Ντομάτα μου, τί σούμελε να πάθεις, Φίλε μου Γιάνη Κάστανε, κόντραρες τον Μπουτάρη,
οι δεκατρείς, κάπου αλλού ίσως να είχαν τρέξει. της Χίου όλα τα βουνά θα πρέπει να τα μάθεις. φύλαξε το καλό κρασί σ' ένα κρυφό πατάρι.
Όποιος τη ψήφο δεν τιμά, και λόγο αθετήσει, Το Φαφαλιό διαδέχθηκες που κόντεψε να σκάσει, Οι Γάλλοι που το έμαθαν εξίνησαν τα μούτρα,
εμπιστοσύνη αφ' το Λαό, να μην ξαναζητήσει. μέχρι και το κεφάλι του εκόντεψε να σπάσει. τη συνταγή σου ζήτησαν και έξυσαν την κούτρα.
Ο χρόνος που τελεύτησε μόλις πριν λίγες ώρες, Τριαντάφυλλος και Σκούφαλος, Βουρνούς, Καραβασίλης, Θέλανε λεν' τη συνταγή, γι' αυτό πήραν τη στράτα,
μας άφησε κληρονομιά χαρές αλλά και μπόρες. Στάθης αλλά κι Αντώνογλου, κτίσαν κάστρο Βαστίλης. αντάλλαξέ την έξυπνα ζητώντας μια φρεγάτα.
Στη Χώρα μόλις έφθασε ο Άγιος Βασίλης, Κάνουν αντιπολίτευση, αλλά βάζουν και πλάτη, Με τη φρεγάτα φύλακα ο Τούρκος θα λουφάξει,
άλλοι τον υποδέχθηκαν στην είσοδο της πύλης. δεν νίβουνε τα χέρια τους σα νάτανε Πιλάτοι. ούτε βραχονησίδα μας δεν θα μπορεί ν' αρπάξει.
Αντί τον Τσίπρα βρήκενε Πρωθυπουργό Κυριάκο, Ο Άγιος ξημερώματα ήρθε και στον Βροντάδο, Και οι ρουκετατζήδες μας με όπλα τις ρουκέτες,
έψαξε, δεν αντάμωσε Πάνο, Μιχαλολιάκο. αφ' τη χαρά η Πελαντή τράβηξε το σουρντάδο. τους Τσέτες θα στριμώξουνε μέσα εις τις κουκέτες.
Άφαντος ο Λεβέντης μας, όπως κι' ο Θοδωράκης, Όλο τιμές τον δέχτηκαν η ίδια κι' οι συμβούλοι, Τζένη Καλλίτση-Βούκουνα, τον όρκο δεν θα πάρω,
σαν αρχηγός μοστράριζε ο Γιάνης Βαρουφάκης. όμως, προς λύπη όλων τους, άδειο 'ταν το σακούλι. ότι ο Κώστας σου προχτές κάπνιζ΄ένα τσιγάρο.
Ένας ακόμη αρχηγός μ' οργή μέχρι τα μπούνια, Υπομονή συμβούλεψε, να μη νοιώθουνε πόνο, Αυτό ήτανε όνειρο, ήτανε εφιάλτης,
Βελόπουλο τον φώναζαν και πούλαγε μαντζούνια. τα δώρα που περίμεναν θάρθουνε σ' ένα χρόνο. ο Κώστας μαλλον θα χρησθεί άρχοντας Πρωτοψάλτης.
Στο Μητσοτάκη δώρισε ένα μικρό ραβδάκι, Δώρο στη συντοπίτισσα την Ιουλία Ψώρρα, Όλοι ας πειθαρχήσουνε κόβοντας το τσιγάρο,
με μαγικά στις τσέπες μας να φέρνει παραδάκι. ο 'Αγιος Βασίλης έδωσε, κάποιος το είπε τώρα. μήπως και ξεγελάσουνε τον άτιμο το χάρο.
Εις τα βουνά του Μέτσοβου πήγε πεζοπορία, Του Κώστα Μουτζούρη σύμβουλος ορίσθηκε πριν λίγο, Σταύρο μου Στείρε γείτονα που όλα τα προσέχεις,
και οι χρησμοί του γέννησαν, μεγάλη απορία. γι΄αυτό και όλοι χαίρονται Γεμέλιδο και Ρήγο. τα μάτια δεκατέσσερα, ποτέ σου να μην τρέχεις.
Την Άννα ή Παυλόπουλο ή μήπως Δαμανάκη; Με τον Μπουγδάνο σύμφωνο έργα θα περιμένω, Πάντα τη χορωδία μας διευθύνεις με μεράκι,
για Προεδρία άραγε, ποιός πάει Κυριακάκι; παράκαμψη τ' Αγιού Γιωργιού, του χρόνου αναμένω. όμως, στα χέρια δεν κρατάς σαν άλλους βεργαράκι.
Ο Άγιος βιαζότανε, δεν είχε άλλη ώρα, Πολύδωρέ μας που κρατάς τ' Ομίλου τα ηνία, Στου ΦΟΒ το σπίτι πούρθαμε πέτρα να μη ραγίσει,
αφ' την Αθήνα έφυγε και έφθασε στη Χώρα. στο πλάϊ πάντα βοηθό έχεις την Ευγενία. να μεγαλώσει χρειάζεται, πολιτισμός ν' ανθίσει.
Στης Χίου την πρωτεύουσα πρωτόδε το Δεσπότη, Εύχομαι νάσαστε γεροί, νάχετε την υγειά σας, Φώτα να μπούνε εξ' απ' δω, όλοι το αναμένουν,
που ευλογεί ανήμπορους, ναυτίλους και τη νιότη. ο Άγιος Βασίλειος νάναι βοήθειά σας. οι δρόμοι θέλουν φτιάξιμο, οι ντόπιοι περιμένουν.
Θερμή ευχή του έδωσε, να έχει την υγειά του, Εις την ΕΒΑΤ ο ΄Αγιος έκανε ένα δώρο, Αυτά είπε ο Άγιος ξύνοντας το κεφάλι,
τους Χιώτες και τις Χιώτισσες να έχει σαν παιδιά του. το Γιάννη Γκιάλα Πρόεδρο εκλέξαν μ' έναν όρο. και κάποιες νέες συμβουλές μας έδωσε και πάλι.
Ξανά τους Χιώτες Βουλευτές αντάμωσε και πάλι, Ν' αρχίσει τα τρεξίματα, το Βέγγο να θυμίσει, Πάψετε να γκρινιάζετε και να σας φταίνε όλα,
ήταν οι ίδιοι όπως πριν, δεν βγήκαν κάποιοι άλλοι. όλων τις προσδοκίες μας έμπρακτα να τιμήσει. φροντίσετε ο Ερντογάν να φάει μία φόλα.
Ο Μηταράκης πόνταρε σε γούρικο λαχείο, Φίλε μας Γιάννη ιατρέ, της Αττικής καμάρι, Αυτός είναι το πρόβλημα, κίνδυνος για τη Χώρα,
και κέρδισε απρόσμενα κρίσιμ' Υφυπουργείο. με τον Κοτσάνη δίπλα σου ξανά η ΕΒΑΤ σαλπάρει. την Άμυνα, το Έθνος σας στηρίξτε όλοι τώρα.
Νότη, ένα να ξέρεις, τούπενε ο Άγιος που γιορτάζει, Καλλίτση Άγγελε, παλιέ του Όμιλου κουμάντο, Στρατός Ξηράς και Ναυτικό, αλλά κι αεροπλάνα,
πράξεις τα λόγια να γενούν ό,τι καθείς σας τάζει. μας βλέπω στα γεράματα ντυμένους σαν κομάντο. είναι που θα χαλάσουνε του παλαβού τα πλάνα.
Εβάλθηκες στο Αίπος μας το ΠΡΟΚΕΚΑ να βάλεις Το Αίπος να φυλάγουμε, Γεμέλιδο και Φλώρι, Οι Έλληνες στα δύσκολα δείχνουν τη λεβεντιά τους,
του Φλωριανού την 'αδεια επήγες να την πάρεις; αφού οι ανιστόρητοι για ΄κεί εβάλαν πλώρη. παλεύουνε σαν ήρωες, αντρειεύει η καρδιά τους.
Στη Χίο μας την όμορφη, στη Νομαρχία πάνω, Στα ντιβιντί ο Νικολής εγίνηκε αστέρας, Κλείνοντας θέλω να σας πω όμορφη μαντινάδα,
εκεί πρωτοσυνάντησε τον Παντελή Μπουγδάνο. Γιωργούλη, ό,τι ζητηθεί εσύ το φέρνεις πέρας. “να έχουμε μέσ' στην καρδιά μονάχα την Ελλάδα”.
'Ενα δωράκι τούδωσε που δεν ήταν μεγάλο, Θα θέλαμε τους ναυτικούς να αποθανατίσεις Εύχομαι τα καλύτερα μέσα στα σπιτικά σας,
του χρόνου υποσχέθηκε πως θα του δώσει άλλο. ψαράδες και τσοπάνηδες να βιντεοσκοπίσεις. ο Άγιος Βασίλειος πάντα βοήθειά σας.
Πέρσι εκεί συνάντησε τον Κάρμαντζη τον Τάκη, Κώστα Γκιουβέτση αστέρι μας, του πόλο το καμάρι,
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ-ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ερώτησε πού θα τον βρεί να δώσει το δωράκι. βοήθησες την Εθνική ξανά χρυσό να πάρει.
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 13

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ζήτησις λόγου
Ο Αριστοφάνης ως γλωσσοπλάστης και όχι μόνο
Του Κ. Α. Ναυπλιώτη ωκεανό τού λεξιλογίου και των καταλήξεων που δημιουργούν νέες
και ζωηρές Αριστοφάνειες λέξεις. Είναι φανερό πως ο Αριστοφάνης
θα με φάει η μπόχα!
Κλείνοντας, να πούμε πως ο Πλούταρχος στην πραγματεία του Συγ-
Σε χαιρετούμε, ω πολυαγαπημένη, χρησιμοποιεί συχνά τον υποκορισμό για να επιτύχει όχι μόνο το κρίσεως Αριστοφάνους και Μενάνδρου Επιτομή, γράφει ότι ο Αρι-
πόση χαρά μάς έφερεν ο ερχομός σου. μέτρο, αλλά, κυρίως με κωμική πρόθεση. Στις κωμωδίες του βρί- στοφάνης εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία να διαστρέφει και να
Γιατί είμαστε από την επιθυμιά σου σκουμε λέξεις όπως: κυνίδιον, σπυρίδιον, χυτρίδιον, λαγώδιον, μο- παρερμηνεύει λέξεις και ονόματα… και καταλήγει· ότι τούς ταμίας
κυριεμένοι σχίδιον, γνωμίδιον, πυργύδιον, οφθαλμίδιον, παππίδιον, εβάπτισεν, οὐχί ταμίας ἀλλά Λαμίας ὄντας.
κ’ υπέρμετρα ο καθένας έχει επιθυμήσει γαστρίδιον, πορνίδιον, λογίδιον, ονίδιον, κουρίδιον, αργυρίδιον, ορ-
προς το χωράφι του να ξεγλιστρήσει νίθιον, ξιφίδιον, κλινίδιον, γράδιον… Σημείωσεις - προσθήκες
………………………… Η λεξιπλασία τού Αριστοφάνη φαίνεται σε πλήθος λέξεων οι οποίες Ο Ησύχιος στο λεξικό του αναφέρει σχετικά: Λάμια· Ἀριστοφάνης
Από την “ΕΙΡΗΝΗ” στ. 582 -586 είναι άξιες “Χαιρηδόνος” δηλ. χαράς (βλ. Αχαρ. 4) “ἄξιον Χαιρηδό- φησίν, ὡς τ’ ἐκρίσης ἐν τῇ ἀγορᾷ τινός λαμιώδους γυναικός ἐνδια-
μετ/ση Μ. ΑΥΓΈΡΗ νος”, όπως χαιρηδών -ονος και ἀλγηδών -ονος. τριβούσης. Τινές δέ ἐν τῇ ἀγορᾷ περδουμένην γυναῑκα. Λάμια· θη-
Βλέπουμε στους Όρνιθες να χρησιμοποιεί τη λ. χρυσοχαυνόπρω- ρίον καί γυνή τις ἀρχαία οὔτω καλουμένη Λίβ(υ)σσα ρ. λιβάζω·
Αν και την ακριβή χρονολογία που γεννήθηκε ο Αριστοφάνης στη κτοι(3) αντί του έκλυτοι (ρ. εκλύω = απελευθερώνω μ.τ.φ ακόλα- ἀπηθῶ ὑγρόν ρ. ἀπηθέω = στραγγίζω, διυλίζω βλ. (Βατρ.943) λξκ.
Λίνδο της Ρόδου δεν τη γνωρίζουμε, εν τούτοις – σύμφωνα με τα στος, παραλυμένος). Liddell – Scott πρβλ. την σημερινή έκφραση γεμάτη ζουμί -ζουμερή.
γραφόμενά του – κατά πάσαν πιθανότητα έζησε μεταξύ των ετών Στην κωμωδία Ἀχαρνεῑς: “Οὐ σπουδαρχίδης… Αἰολέων δέ ἴδιον Λάμια, ρ. λάω – ω = προθυμοποιούμαι, προσπαθώ. α-λαός = τυ-
446 – 376 π.Χ. Για την παιδεία του δεν γνωρίζουμε, όμως αν λά- τά ἐπίθετα πατρωνυμικῷ τύπῳ φράζειν”. Η λέξη εκτός από πατρω- φλός . Κάποιοι το συσχετίζουν με το απο -λαύω. Το ρ. σημαίνει
βουμε υπόψιν τις αναφορές του στον Όμηρο και τον Ησίοδο μέχρι νυμικό σημαίνει και τον σπουδάζοντα περί αρχής. Ακόμα σπουδάρ- θέλω, επιθυμώ, εύχομαι αλλά και προθυμοποιούμαι (προθύμως
και τους συγχρόνους του, μπορεί να συμπεράνει κανείς πως είχε χης είναι ο μετά προθυμίας και σπουδής ενεργών δια δημοσίαν τινά απολαμβάνω) προσπαθώ βλ. & λξκ. Π. Χ. Δορμπαράκη εκδ.
λάβει καλήν παιδείαν . Αυτό επιβεβαιώνεται και από την ονομασία θέσιν ή αξίωμα κοινώς θεσιθήρας. Πρέπει δε να σημειώσουμε πως “Εστίας” Αθήνα 1985. Λάμια· μυθολογικό τέρας μτφ. γυναίκα κα-
“Ο κωμικός” όπως και ο Όμηρος ήταν “Ο ποιητής”. η λέξη σπουδαρχίδης (συνήθως) χρησιμοποιείται με κωμική και κότροπη και λαίμαργη (σημερ. αχόρταγη) βλ. λξκ. Της Νέας Ελλ.
Έγραψε 40 κωμωδίες και σώθηκαν μόνο 11… Στο σημείο αυτό θα υποτιμητική έννοια. Στη γλωσσιπλασία τού μεγάλου μας ποιητή ανή- Γλώσσας εκδ. ΕΝΝΟΙΑ Αθ. 2002
πρέπει να πούμε πως η λέξη “κωμωδία” πήρε την ονομασία της από κει και η λέξη μισθαρχίδης η οποία ερμηνεύεται ως “ο μισθόν λαμ- Το όνομα Λάμια είχαν πολλές εταίρες στην Αθήνα οι οποίες συζού-
τά ἱλαρά ἄσματα τῆς Διονυσιακῆς ἑορτῆς τά ὀποῑα ὀνομάζονταν βάνων, ή ότι τους στρατιωτών μισθούς ήσθιεν”. Ακόμα, ως “ο σαν με σημαίνοντα πρόσωπα στην αρχαιότητα. Ο Αθήναιος αναφέ-
κῶμος καί ὄχι ἐκ τῆς λέξεως κώμη* (βλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ κληρονομικός υποψήφιος εις μισθοδοτούμενα υπουργήματα...”. ρει την Λάμια ως ερωμένη του στρατηγού Θεμιστοκλή, ο οποίος
τεύχ. 115) Στα πατρωνυμικά ανήκει και η λ. στρατωνίδης, με την έννοια τού εμ- ήταν επίσης γεννημένος από εταίρα. Επίσης, ο Δημήτριος ο Πολιορ-
Στις κωμωδίες του διακωμωδούσε - εχλέυαζεν την γελείαν πλευράν πορευομένου και εκμεταλλευομένου στρατιώτες δηλ. την αμοιβή κητής επέβαλε φόρο για τα καλλυντικά τής αγαπημένης του Λάμιας.
όλων των πραγμάτων της εποχής τα οποία εθαυμάζοντο. των στρατιωτών. Ακόμα διαβάζουμε τη λέξη πανουργιππαρχίδας, Στην Αθήνα έζησε και η Λάμια με έξοδα της οποίας χτίστηκε η Ποι-
Ο Αριστοφάνης ενεργεί ως λαογράφος ακόμα και ιστορικός της επο- όπου παρατηρούμε ότι αυτή αναλύεται σε δύο συνθετικά μέρη, και κίλη Στοά στη Σικυώνα. Οι συνάνθρωποί της την τίμησαν, και οι Αθη-
χής του· πράγμα που βλέπουμε και στα περισσότερα έργα του, αφού η σύνθεση αυτή περιλαμβάνει το γέλιο και τον ψόγο δηλ. πανούρ- ναίοι και οι Θηβαίοι έχτισαν ναούς αφιερωμένους στην Αφροδίτη
μας δίδει ένα θαυμάσιο τύπο του Αθηναίου χωρικού μέσα από τον γος συν Ιππαρχίδης. Λαμία!..
Δικαιόπολη και τον Στρεψιάδη** όπου μέσω του σατυρικού του Η λέξη αυτή αναφέρεται (μεταφορικά) και ως Πανουργίππαρχος * Ο βακχικός κῶμος ήταν το βακχικό τραπέζι με τις θεότρελλες εκ-
λόγου θέλει να “περάσει”τις απόψεις του και να διαμορφώσει τις δηλ. αρχηγός των απατεώνων· όπως και η σχετ. λέξη πανουργιπαρ- δηλώσεις των πανηγυριστών που ξεπερνούσαν τα όρια τής ηθικής
απόψεις των ακροατών-θεατών. χίδαι σημαίνει μτφ. στην κωμωδία, τους μικρούς και ανώριμους αρ- και της ευπρέπειας. Για την κωμωδία λοιπόν η οποία επήγασε από
Στη γλώσσα – ιδίως στα χορικά αλλά και στον διάλογο - αποδει- χηγούς των απατεώνων δηλ. τους απατεωνίσκους. Στους Αχαρνής τα τραγούδια τού τρύγου και τις γιορτές του Βάκχου, ο Αριστοτέλης
κνύεται αληθινός αριστοτέχνης καθώς χρησιμοποιεί την λαϊκή βρίσκουμε τη λέξη ‘ρακιοσυρραπτάδης η οποία ερμηνεύεται (δια- (“Ποιητική” κεφ. 4) μας πληροφορεί πως την πατρότητά της διεκδί-
γλώσσα τής εποχής με παράτολμες συνθέσεις λέξεων με κυρίαρχο κωμωδώντας τους βασιλείς) ως ο τα ‘ράκη συρράπτων και ενδύων κησαν οι Πελοποννήσιοι με το επιχείρημα πως αυτοί λέγανε τα τρα-
στοιχείο τον υποκορισμό, αλλά και τη δημιουργία λέξεων. Ως μέγας τους βασιλείς. Στη μοναδική γλωσσοπλαστική εφευρετικότητα τού γούδια στα χωριά και στις κώμες, ενώ οι Αθηναίοι στους Δήμους. Κ’
λεξιπλάστης έφτιαξε τα μνημειώδη αριστουργήματα των κωμωδιών Αριστοφάνη ανήκει και η ανεπανάληπτη λέξη σαλπιγγολογχυπη- έτσι η κωμωδία ήταν το τραγούδι της κώμης, του χωριού δηλαδή.
του οι οποίες περιέχουν τεράστιο λεξιλογικό θησαυρό από δημώ- νάδαι (Βατρ.996) η λ. είναι σύνθετη από την λ. σάλπιγγα (τού πολέ- Βλ. Μαριέττας Γιαννοπούλου “ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ” Ελλ.
δεις (κοινές) και χυδαίες (ακόλαστες) λέξεις και εκφράσεις, οι οποίες μου), λόγχη και υπήνη (μουστάκι, γενειάδα) του πώγωνος δηλ. οι Δημιουργία τεύχος 115.
αρμόζουν στα κατώτατα και ταπεινά κοινωνικά στρώματα, όπως π.χ έχοντες λογχειδή γένεια σαλπιγκταί. ** Ο Αριστοφάνης καταγγέλλει ότι στα φροντιστήρια διδάσκεται όχι
στους συκοφάντες, αλλαντοπώλες, δούλους, αγροίκους, προαγω- Στην (Ειρ. 1142) διαβάζουμε τη λέξη Κωμαρχίδης. Εδώ πρόκειται μόνο ο Δίκαιος αλλά και ο Άδικος λόγος. Ωστόσο ο ίδιος διατυπώνει
γούς, εταίρες παρασίτους, κόλακες κ. α. που έγιναν αντικείμενο με- για πατρωνυμικό κωμικό όπου φαίνεται πως η λέξη είναι ετυμολο- μέσω της κωμωδίας τον Ὀρθόν λόγον, και μέσω του Άδικου λόγου
λέτης των φιλολόγων από την Αλεξανδρινή εποχή. Στον λόγο του γικώς συγγενής με τις λέξεις κώμη, κωμήτης αλλά και κωμάρχης θέλει να περιλάβει την γενική εξάρθρωση και χαλάρωση των ηθών
χρησιμοποιεί παράλληλα με τους αιολικούς και δωρικούς τύπους, δηλ. προεστώς μικρής επαρχιακής πόλης. στην Αθήνα κατά την διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Ως
δίνοντας έμφαση στον λόγο. Στα πατρωνυμικά ανήκουν και τα: Αγαμεμνονίδης γιός του Αγαμέ- παράδειγμα αναφέρεται ο Στρεψιάδης ο οποίος μέσω των λόγων
Ο Αριστοφάνης είναι ο ποιητής που μας λέει τον λόγο ή την αιτία για μνονα, Πηλίδης γιός του Πηλέα, Κρονίδης, γιός του Κρόνου, όπως του προσπαθεί να μάθει πως θα διαστρέφει τον λόγο σε Ἄδικον
την οποία έγραψε τα έργα του. Έτσι, πετυχαίνει το σκοπό του διπλό και Δρακοντίδης ως πλάσμα της κωμικής φαντασίας τού Αριστο- λόγον.
α) να ελέγχει τους κακώς βιούντας και β) να παρακινεί τους ακροατάς φάνη (εάν το όνομα δεν ήταν υπαρκτό) αυτό είχε σχέση με την δι- Να σημειώσουμε ακόμη πως οι Κωμωδίες τού Αριστοφάνη είναι· “
εις γέλωτα. Λογικά λοιπόν -αναλόγως των περιστάσεων- χρησιμο- κομανία- φιλοδικία, τα Δικαστήρια κ.α Αναλογικά βέβαια μπορούμε Αχαρνής”, “Ειρήνη”, “Ιππής”, “Βάτραχοι”, “Νεφέλες”, “Όρνιθες”,
ποιούσε “Λόγους σεμνούς και υψηλούς” οι οποίοι άρμοζαν σε να πούμε πως σπουδαρχίδης είναι ο γιός του σπουδάρχου (βλ.παρ.), “Εκκλησιάζουσαι”, “Θεσμοφοριάζουσαι”, “Λυσιστράτη”, “Πλού-
θεούς, ημιθέους και ήρωες· όπως π.χ στην κωμωδία Βάτραχοι στ. όπως ηγεμονίδης, ο γιός του ηγεμόνα και αρχοντίδης ο γιός του άρ- τος”, “Σφήκες” και ότι οι ερμηνευόμενες λέξεις απλώς είναι ψήγματα
1058-59 γράφει: “ἀλλ’ ὦ κακόδαιμον ἀνάγκη μεγάλων γνωμῶν χοντα. από τον λεξιλογικό θησαυρό της χαρισματικής γλωσσοπλαστικής
καί διανοιῶν ἴσα καί τά ρήματα τίκτειν”. Στην περίπτωση αυτή όπως Όμως ας τελειώσουμε με δυό – όπως πάντα - επίκαιρους στίχους (9- ικανότητας τού Αριστοφάνειου λόγου.
και σε πολλές άλλες (βλ. Αριστοφ. Ειρ.) αναφέρει τη λ. κἀπύργωσεν· 10) από την “Ειρήνη” “Ἄνδρες κοπρολόγοι, προσβάλεσθε πρός (3) Η λέξη είναι τρισύνθετη από τα χρυσός [ενν. γλυκός... σαν το χρυ-
αντί του ὕψωσεν, ηὔξησεν, ἐμεγάλυνε, όπου ο στίχος υπηρετεί το θεῶν, σάφι] – χαύνος [ανοιχτός]- πρωκτός.
ήθος και το ύφος του νοήματος. εἰ μή με βούλεσθ’ ἀποπνηγέντα περιιδεῑν”
Παρακάτω θα αναφέρουμε ελάχιστες λέξεις παρμένες μέσα από τον Δηλ. Για το θεό, βοηθάτε με, σύντροφοι κοπρολόγοι, αν μ’ αφήσετε, knafpl@hotmail.com

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


Δημόσια & Ιδιωτικά Έργα ΛΕΩΝΙΔΑ Μ. ΜΠΙΛΙΡΑΚΗ
& ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΣΕΤΤΑΚΗ
Ιατροί Ακτινολόγοι
• ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 1.5Τ
• ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ
• ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
• ΕΓΧΡΩΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ TRIPLEX
• ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
Χωματουργικές Εργασίες- Εκσκαφές • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
Αποφράξεις Εκκενώσεις Βόθρων
(ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ - ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ)
• ΒΙΟΨΙΕΣ ΘΥΡΟΕΙΔΗ - ΜΑΣΤΟΥ
(ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ)
Μαρτύρων 5, Χίος
Τηλ.: 22710 23055 -
22710 25500 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Fax: 22710 23533 - ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:30-14:00 & 17:30-20:30 (ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ)
22710 23553 ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00-13:00
E-mail:
Αδράστου 6, Καστέλο, Τηλ. 22710 29773, κιν. 6937395540 leonbil1972@yahoo.gr
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
- settakis@hotmail.com
Σελίδα 14 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Περί Χάγης και άλλων δαιμονίων Το Κεντρί


του Στέλιου Παπαθεμελή*
Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέ- και επαναλαμβάνω και τώρα την Τουρκία να προχωρήσει στην απο- Επιμέλεια: Μαρία Κόρμαλου-Κυδώνη
τωπη με ύπουλη και ωμή τουρ- δοχή της πρότασής μας να πάμε στη Χάγη. Αυτό προϋποθέτει ένα συ-
κική απειλή. Την ίδια ώρα
βαλλόμεθα από ένα ασυγκρά-
νυποσχετικό υπογραμμένο από τους δύο και με αυτή την έννοια
διάλογος για το συνυποσχετικό είναι λογικός. Και ουδέποτε είχαμε ή Μικρή ενίσχυση του εορταστικού
τζίρου των καταστημάτων
τητο και φυσικά ανεξέλεγκτο ισ- έχουμε αντίρρηση για την πραγματοποίησή του. Πολιτικό διάλογο με
λαμικό (λαθρο)εποικισμό. Το την Τουρκία για άλλα θέματα δεν είναι δυνατόν να κάνουμε γιατί είναι
πολιτικό μας προσωπικό δεν πα- όλα πολιτικά  και αφορούν αποκλειστικά το ποια κυριαρχικά δικαιώ-
ρέχει σοβαρά δείγματα αυτοσυ- ματα  η Ελλάδα θα παραχωρήσει στη Τουρκία. Αυτό δεν λέγεται διά-
νειδησίας των κινδύνων που λογος. Αυτό είναι μήνυμα προς ηττημένο και δεν δεχόμαστε τέτοια
εγκυμονούνται από αυτήν την μηνύματα»!
εξέλιξη. Ο τούρκος όμως αντιγράφοντας εν προκειμένω τον Κινέζο Πρό-
Είναι επιτακτική ώρα για έναν εδρο δεν δέχεται τις διατάξεις τού δικαίου της θάλασσας (UNCLOS),
εκ βαθέων αναστοχασμό. Η Άγ- επιλέγει ποιες τού συμφέρουν, ενώ απορρίπτει εκείνες που δεν του
κυρα έχει «εργαλειοποιήσει» τις συμφέρουν…
λαθρομεταναστευτικές ροές και αυτές οι «υβριδικές» επιλογές της, Ωστόσο η κυβέρνησή μας, χωρίς να το λέει ξεκάθαρα, φαίνεται να
όπως π.χ. πλατφόρμες τελευταίας τεχνολογίας μάς βρίσκουν πολύ ερωτοτροπεί με την Χάγη. Είναι προφανές ότι μεμια τέτοια επιλογή
πίσω. συμπίπτουν οι έξωθεν οδηγίες (ανάγνωθι: Βερολίνο!).
Βιώνουμε μια ραγδαία δημογραφική κατάρρευση. Έχουν βαρύ- Το ΔΔ της Χάγης δεν διαθέτει προσωπική και λειτουργική ανεξαρ-
νουσα σημασία οι επισημάνσεις τού Πολυβίου (203-130 π.Χ.) για τα τησία των μελών του, όπως π.χ. ένα εθνικό δικαστήριο. Είναι δικα-
αίτια της δημογραφικής πτώσεως που οδήγησαν στην υποταγή τού στήριο πολιτικών σκοπιμοτήτων. Οι κινέζοι πήγαν στη Χάγη, αλλά
Ελληνισμού στους Ρωμαίους. όταν η απόφαση δεν τους βόλευε, έσπευσαν να δηλώσουν ότι δεν
«Επέσχεν ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς καιροῖς τὴν Ἑλλάδα πᾶσαν ἀπαιδία θα την εκτελέσουν!
καὶ συλλήβδην ὀλιγανθρωπία, δι' ἣν αἵ τε πόλεις ἐξηρημώθησαν «Η διένεξή μας με την Τουρκία είναι (γεω)πολιτική. Μπορούμε να
καὶ ἀφορίαν εἶναι συνέβαινε, καίπερ οὔτε πολέμων συνεχῶν ἐσχη- φανταστούμε 15 ακεραίους διεθνείς δικαστές να κρίνουν μια διακρα-
κότων ἡμᾶς οὔτε λοιμικῶν περιστάσεων (…) τῆς αἰτίας προφανοῦς τική διαφορά αιρόμενοι υπεράνω σκοπιμοτήτων;» Μετά λόγου με-
ὑπαρχούσης καὶ τῆς διορθώσεως ἐν ἡμῖν κειμένης»(=Συνέβη στον γίστης γνώσεως έγραψε αυτά ο πρώην Πρόεδρος κ. Χ. Σαρζετάκης
Καλύτερα, αλλά όχι καλά. Αυτή είναι η αί-
καιρόν μας να επικρατήσει σ’ όλη την Ελλάδα έλλειψη παιδιών και (Εστία, 31/12/19).
γενικώς έλλειψη ανθρώπων, εξαιτίας της οποίας και οι πόλεις ερημώ- Οι καναλάρχες φαντάζονται ότι η προβολή ειδεχθών εγκλημάτων σθηση που επικρατεί στον εμπορικό κόσμο για
θηκαν τελείως και επήλθε αφορία των [καρπών της γης] αν και ούτε στην οποία συχνότατα επιδίδονται (π.χ. «τεμάχισε τον νουνό του και τη διαμόρφωση του τζίρου κατά την περίοδο
συνεχείς πόλεμοι μάς κατέλαβαν, ούτε περιστάσεις μεταδοτικών ασθε- τον πέταξε στα σκουπίδια» ή «το θύμα φιμωμένο και δεμένο χειρο- των φετινών εορτών σε σύγκριση με την αντί-
νειών» (…) η αιτία ήταν εμφανής και η διόρθωση ήταν στα χέρια μας). πόδαρα σε καρέκλα» κ.τ.τ.) τους εξασφαλίζει μπόλικο φιλοθεάμον
στοιχη περυσινή περίοδο. Ο λόγος; Η κίνηση
«Τῶν γὰρ ἀνθρώπων εἰς ἀλαζονείαν καὶ φιλοχρημοσύνην, ἔτι κοινό. Γελιούνται μάλλον, ενώ δηλητηριάζουν την αισθητική και προ-
δὲ ῥᾳθυμίαν ἐκτετραμμένων (…), ταχέως ἔλαθε τὸ κακὸν αὐξη- παντός την ηθική ευαισθησία τού Λαού που ευτυχώς παρά την μα- ήταν μεν αυξημένη, αλλά όχι και ο τζίρος –του-
θέν»(=διότι οι άνθρωποι είχαν εκτραπεί στην αλαζονεία και την φι- κρόχρονη διάβρωση σε σημαντική μερίδα τού κόσμου επιβιώνουν λάχιστον όχι σε όλες τις κατηγορίες– καθώς
λοχρηματία, και επίσης στην τεμπελιά. Έτσι το κακό αυξήθηκε χωρίς και αυτές. αφενός το διαθέσιμο εισόδημα δεν έχει αυξη-
να γίνει αντιληπτό). Λίγη αυτοσυγκράτηση και κάποιος σεβασμός στο κοινό τους επι-
θεί σημαντικά και αφετέρου οι καταναλωτές
Πολύς λόγος περί Χάγης. Κίνδυνος – θάνατος! Θυμούμαι στο τέλους. Αλλιώς υπάρχουν διατάξεις, οι οποίες όμως «αργούν». Γιατί;
υπουργικό συμβούλιο τής 27.03.1987 τον Ανδρέα Παπανδρέου να * Πρόεδρος Δημοκρατικής Αναγέννησης αναμένουν στη συντριπτική τους πλειονότητα
ξεκαθαρίζει απόλυτα το ζήτημα τής Χάγης: «Εμείς έχουμε καλέσει, E-mail: stpapathemelis@gmail.com τις χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες ξεκινούν την
ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου και ολοκλη-

ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΥΛΙΑΡΟΣ ρώνονται το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου. Αξίζει,


μάλιστα, να σημειωθεί ότι η αίσθηση για το πώς

Εις μνημόσυνο
κινήθηκε το λιανεμπόριο κατά την περίοδο των
εορτών δεν διαφοροποιείται μεταξύ των μικρο-
μεσαίων εμπορικών καταστημάτων και των
Πάει κι ο Αντώνης, μόνο που σκεφθεί στο Νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ» όπου νοσηλευόταν. Ήταν φο- αλυσίδων λιανικών πωλήσεων.
μας πήρε τη σειρά!... βερός καπνιστής1, γνώριζε τι έκανε και παρ’όλα ταύτα… δεν τα είχε Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, αυ-
Ο Αντώνης ο Πυλιαρός λοιπόν καλά με τους γιατρούς (απ’ότι μαθαίνω πιθανώς να μην έκανε σωστό ξημένη ήταν η κίνηση, αλλά και ο τζίρος στα
του Ισιδώρου και της Λουκίας, «τσεκ απ» ποτέ του).
ήταν ένα από τα τρία τους παιδιά Η κηδεία του έγινε παρουσία πλήθους κόσμου στον Προφήτη Ηλία εμπορικά καταστήματα του κέντρου της Αθή-
και συγγενής μου (εκ μητρός). του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Στεφάνια πάρα πολλά και μάλιστα νας, καθώς και στα μεγάλα εμπορικά κέντρα,
Ήταν ένα άτομο χαμηλών τόνων από την ΕΡΤ είδα δύο (μην ξεχνάτε ότι έχομε 3 κανάλια ΕΡΤ). Αυτό ενώ αντιθέτως ήταν μειωμένη στις περισσότερες
(σκεπτόταν τι θα πει προτού το που δεν είδα και πιθανώς να έχω λάθος, είναι στεφάνι από τη μεγάλη περιφερειακές αγορές τόσο της Αττικής όσο και
πει), παρά τη χαρακτηριστική και του αγάπη: τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ!
ισχυρή φωνή του! Η λέξη δημο- Καλό ταξίδι Αντώνη! Εμείς σε αγαπάμε κι ας μας πήρες τη σειρά!... της υπόλοιπης Ελλάδας. Ανοδικά κινήθηκαν οι
σιογράφος δεν περιγράφει ακρι- πωλήσεις στα καταστήματα τροφίμων με τις
Ο ξάδελφός σου,
βώς το επάγγελμά του διότι
Τάσος Τριπολίτης πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αύξηση
δημοσιογράφοι είναι πολλοί, οι του τζίρου κατά περίπου 4%. Ωστόσο, σημαν-
περισσότεροι όμως δεν «εκτίθεν- Υ.Γ.: Μόλις έμαθα και για το θάνατο του Λεωνίδα Μυλωνάδη!
ται», διότι κρατάνε «χαρτί και καλαμάρι» και γράφουν και διαβάζουν, Καλό ταξίδι και σε σένα Λεωνίδα!... Εσύ τουλάχιστον δεν μας πήρες τικό μέρος της αύξησης αυτής οφείλεται στην
δεν κρατάνε μικρόφωνο, δεν ομιλούν δια ζώσης. Ο Αντώνης μας συ- τη σειρά!... (σ.σ.: το κείμενο δεν δημοσιεύθηκε εγκαίρως, για τεχνικούς αύξηση των τιμών του κρέατος σε σύγκριση με
νέπαιρνε, είτε αγώνα μετέδιδε, είτε παρέλαση, είτε νέα. λόγους). πέρυσι. Ο καλός καιρός που επικρατούσε
Γνώριζα την κατάστασή του, διότι λίγες ημέρες πριν τον είχα επι- 1. Αιτία θανάτου: καρκίνος του πνεύμονος! μέχρι τα Χριστούγεννα είχε ως αποτέλεσμα να
ξεκινήσουν με καθυστέρηση οι πωλήσεις των
εποχικών ειδών και ορισμένων γυναικείων και
ανδρικών ενδυμάτων (όπως παλτό, μπουφάν
και εν γένει πανωφόρια). Αρκετές, πάντως, από
τις απώλειες που προκύπτουν από τη σχετικά
στάσιμη ζήτηση από τα ελληνικά νοικοκυριά
αντισταθμίζονται από τις αυξημένες αγορές που
πραγματοποιούν οι τουρίστες, κυρίως από τρί-
τες χώρες.

Οι επιδόσεις των Κυριακών


Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του λιανεμπορίου
τις 2 Κυριακές που ήταν ανοιχτά τα εμπορικά
καταστήματα ( 22 και 29 Δεκεμβρίου), αυξη-
μένη ήταν η κίνηση στις 22 και κυρίως στις 29
Δεκεμβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, 19 Ιανουαρίου,
πρώτη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων τα
εμπορικά καταστήματα επιτρέπεται να είναι
Λευκωνιά (ΟΑΕΔ), 82100 Χίος ανοιχτά από τις 11 π.μ. έως τις 8 μ.μ.
Τηλ:(+30)22710 83129, email: argochios01@gmail.com
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 15

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

"Ο θαλασσοσφυριχτής" Με το μελάνι


στα Καρδάμυλα της Χίου της ...Σουπιάς
Η Μαθητική Στέγη Καρδαμύλων «Το Σπίτι της Μαρίας» θα έχει την χαρά και την τιμή
να φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις της στα Καρδάμυλα, το Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020
και ώρα 11 π.μ. τον βραβευμένο συγγραφέα κ. Διονύση Λεϊμονή.
Ο συγγραφέας με αφόρμηση το παιδικό του μυθιστόρημα "Ο θαλασσοσφυριχτής"
που κυκλοφορεί από την Αρτέον Εκδοτική θα επιχειρήσει σε ένα εργαστήρι γραφής για
Το ίντερνετ και η δυσκολία να
εφήβους να εξωτερικεύσει σκέψεις και συναισθήματα σχετικά με τον τόπο μας και την
εμπειρία μας από τον γύρω μας φυσικό κόσμο, αναζητώντας την επικοινωνία με το πε- μεγαλώνεις σε μια εποχή που
ριβάλλον, σε μια προσπάθεια να ομορφύνουμε τη ζωή μας.
Συναρμόζοντας την τέχνη του λόγου, της μουσικής και της φωτογραφίας, ο συγγρα-
φέας θα καλέσει τα παιδιά να καλπάσουν, με άτι τη φαντασία τους, σε κόσμους πραγμα-
δεν μπορεί να ξεχαστεί τίποτα
τικούς και φανταστικούς. Θα ήταν χαρά μας να σας υποδεχθούμε στις εγκαταστάσεις μας.

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα γέννας - Όλα τα κριτήρια


Αρχίζουν εντός του Ιανουαρίου οι αιτή- πρέπει να ξεπερνά τα 60.000 ευρώ.
σεις για το επίδομα γέννας ύψους 2.000 • Για ζευγάρι χωρίς άλλα τέκνα δεν
ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται από την θα πρέπει να ξεπερνά τα 70.000 ευρώ.
Πρωτοχρονιά του 2020. • Για μονογονεϊκή οικογένεια με
Το επίδομα θα καταβάλλεται από τον ακόμα ένα ανήλικο το ετήσιο εισόδημα
ΟΠΕΚΑ και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 70.000
ηλεκτρονικά – μετά την ψήφιση του σχετι- ευρώ.
κού νομοσχεδίου το επόμενο διάστημα – • Για ζευγάρι με ακόμα ένα ανήλικο
ως εξής: παιδί το ετήσιο εισόδημα δεν θα πρέπει να είναι πάνω από τα 80.000
Στο υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου ευρώ.
Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού ή • Για μονογονεϊκή οικογένεια με ακόμα δύο ανήλικα το ετήσιο ει- Μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα, οι νέοι είχαν ως δεδομένο
Στην εφαρμογή του διαδικτυακού τόπου του Οργανισμού Προνοι- σόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 80.000 ευρώ. ότι οι άσχημες στιγμές, οι περίεργες συμπεριφορές και τα
ακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το επίδομα γέν- • Για ζευγάρι με ακόμα δύο ανήλικα παιδιά το ετήσιο εισόδημα δεν παραστρατήματα τους όταν μεγαλώσουν θα ξεχαστούν.
νησης. θα πρέπει να ξεπερνά τα 90.000 ευρώ. Είτε μιλάμε για ένα ντροπιαστικό κούρεμα είτε για ένα
Το επίδομα γέννησης 2.000 ευρώ, σε δύο ισόποσες δόσεις, βάσει • Για μονογονεϊκή οικογένεια με ακόμα τρία ανήλικα το ετήσιο ει- άσχημο μεθύσι που αποτυπώθηκε σε μια φωτογραφία,
εισοδηματικών κριτηρίων, θα λάβουν όσες οικογένειες αποκτήσουν σόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 90.000 ευρώ. στην αναλογική εποχή η πιθανότητα να αναπαραχθεί και
παιδί από 1.1. 2020 και μετά. • Για ζευγάρι με άλλα τρία ανήλικα τέκνα το ετήσιο εισόδημα δεν να κυκλοφορεί ευρέως για χρόνια ήταν ελάχιστη. Μόλις
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», ο αριθμός των δικαιούχων θα πρέπει να ξεπερνά τα 100.000 ευρώ. μπαίναμε στο πανεπιστήμιο δεν υπήρχε κανένας λόγος
σε ετήσια βάση θα κυμαίνεται από 80.000 έως 90.000 άτομα, με τη Συγκεκριμένα, για κάθε επιπλέον ανήλικο τέκνο της οικογένειας να ανησυχούμε ότι οι «καγκουριές» που κάναμε στην πεν-
δαπάνη να εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε περίπου 170 εκατ. ευρώ τον (μονογονεϊκή και μη) το εισοδηματικό όριο θα αυξάνεται κατά 10.000 ταήμερη θα επανεμφανιστούν.
χρόνο. ευρώ. Για τον υπολογισμό του εισοδήματος θα λαμβάνεται υπόψη το Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Σήμερα, οι άνθρωποι
Δικαιούχος θα είναι η μητέρα ή ο πατέρας, ανάλογα με τα δεδομένα συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, από κάθε πηγή προέλευσης προ μπαίνουν στην ενηλικίωση με την παιδική ηλικία και την
της κάθε οικογένειας. φόρων, μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών (εξαιρου- εφηβεία τους να είναι ψηφιακά καταγεγραμμένες. Παγ-
Συγκεκριμένα, σε ειδικές περιπτώσεις το βοήθημα θα καταβάλλεται μένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο κοσμίως λαμβάνουμε περισσότερες από 1 τρισεκατομμύ-
στον διαμένοντα –νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα– πατέρα του παι- εισόδημα των μελών της οικογένειας). ριο φωτογραφίες κάθε χρόνο με τους νέους να έχουν τη
διού, εφόσον αυτός ασκεί την επιμέλειά του. Οι πολίτες τρίτων κρατών Ως εξαρτώμενα παιδιά νοούνται τα τέκνα που είναι άγαμα και δεν μερίδα του λέοντος. Υπάρχουν έφηβοι και εικοσάρηδες
για να το πάρουν θα πρέπει να έχουν 12ετή διαμονή στην Ελλάδα έχουν κλείσει τα 18 κατά την ημερομηνία γέννησης του παιδιού για που λαμβάνουν περισσότερες από 300 εικόνες κάθε μέρα,
πριν από την υποβολή της αίτησης. το οποίο ζητείται το επίδομα. Η ανηλικότητα του προϋπάρχοντος παι- από σέλφις μέχρι στημένες φωτογραφίες φίλων και
Για την καταβολή του επιδόματος θα ισχύουν εισοδηματικά κριτή- διού δεν ελέγχεται με την ακριβή ημερομηνία γέννησης, αλλά ανή- screenshots από το FaceTime. Περίπου 1 δισεκατομμύριο
ρια, τα οποία έχουν ως εξής: λικο θεωρείται το παιδί εφόσον δεν έχει παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου
φωτογραφίες την ημέρα ανεβαίνουν μόνο στο Facebook.
• Για μόνη μητέρα, χωρίς άλλα παιδιά, το ετήσιο εισόδημα δεν θα του έτους εντός του οποίου συμπληρώνει τα 18 έτη της ηλικίας του.
Αυτή η ασταμάτητη τεκμηρίωση δεν ξεκίνησε από τους
σημερινούς νέους. Οι γονείς και οι παππούδες τους ξεκί-
νησαν να ανεβάζουν τις πρώτες στιγμές της ζωής τους στο

Δρομολόγια πλοίων
διαδίκτυο. Οι σημερινοί μαθητές είναι επίσης η πιο εντα-
τικά παρακολουθούμενη γενιά στο σχολείο. Εκατομμύρια
νέοι παγκοσμίως είναι σε σχολεία που ηλεκτρονικά εργα-
λεία μάθησης παρακολουθούν την πρόοδό τους σε βασι-
κές δεξιότητες μαθηματικών και ανάγνωσης παράλληλα
με τις καθημερινές κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις.
Εφαρμογές χρησιμοποιούνται από γονείς για λόγους
ασφαλείας, παρακολουθώντας τα πάντα από τα μηνύ-
ματα των μαθητών, τα emails και τις αναρτήσεις στα κοι-
νωνικά δίκτυα. Κάποιος που στέλνει μηνύματα σε έναν
φίλο λέγοντας «σήμερα πέθανα στο γέλιο στο σχολείο» θα
μπορούσε να θεωρηθεί από μια εφαρμογή ότι έχει αυτο-
κτονικές σκέψεις.
Σε έναν τέτοιο κόσμο, οι πιτσιρικάδες που θα κάνουν κάτι
λάθος έχουν πολλά να χάσουν. Για παράδειγμα, η κοπέλα
που τουίταρε τον Αύγουστο του 2018 «Βγάλτε όλοι τον
σκασμό, με πήραν στη NASA», ενθουσιασμένη επειδή είχε
καταφέρει να την πάρουν για πρακτική. Ένας πρώην μη-
χανικός της NASA το είδε και σχολίασε την απρεπή έκ-
φραση και η NASA ακύρωσε τελικά την πρακτική της.
Υπάρχουν και πιο αστεία παραδείγματα. Το 2016, ο δι-
ευθυντής ενός γυμνασίου στο Κολοράντο τιμώρησε ένα
μαθητή επειδή κορόιδεψε την χορωδία του σχολείου. Και
σαν να μην έφτανε αυτό τιμώρησε και 12 συμμαθητές του
επειδή απλώς έκαναν like στο τουίτ.
Ίσως οι παραπάνω νέοι να το παράκαναν λίγο. Αλλά αυτό
όμως είναι ακριβώς το είδος της συμπεριφοράς που ανα-
μένεται από τους εφήβους. Αν το παρελθόν καθορίζει το
μέλλον με τέτοια δύναμη υπάρχει ο κίνδυνος οι νέοι που
έχουν ακραίες απόψεις και συμπεριφορές ως έφηβοι να
αισθάνονται ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα μεγαλώ-
νοντας να αλλάξουν την άποψη της κοινωνίας για αυτούς.
Οι ταυτότητες και οι πολιτικές πεποιθήσεις θα γίνουν
μπετόν αρμέ όχι επειδή οι άνθρωποι δεν θα θέλουν την
αλλαγή αλλά επειδή δεν θα τους επιτρέπεται να αποποι-
ηθούν το παρελθόν τους. Είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώ-
νεις σε έναν κόσμο που οι ακραίες θέσεις κερδίζουν
συνέχεια έδαφος και να μην μπορείς να κρύψεις και να
ξεχάσεις τίποτα.
Σελίδα 16 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

«Αυχενικό σύνδρομο του κινητού»: πώς εκδηλώνεται;


Τι είναι το «Αυχενικό σύνδρομο του κινητού» και πώς επιβαρύνεται τραπεζοειδής, ο ρομβοειδής, ο σκαληνός και ο στερνοκλειδομαστο-
ο αυχένας όταν χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο. ειδής).
Θύματα του αυχενικού συνδρόμου του κινητού κινδυνεύουν να πέ- * Πονοκέφαλος. Η μυϊκή δυσκαμψία του αυχένα μπορεί να οδηγή-
σουν αργά ή γρήγορα, όσοι περνούν πολλές ώρες την ημέρα σκυμ- σει σε πονοκέφαλο τάσης. Είναι η πιο συχνή μορφή πονοκεφάλου,
μένοι πάνω από το κινητό ή το tablet, διαβάζοντας, γράφοντας, που συχνά περιγράφεται σαν μια ζώνη που σφίγγει το κεφάλι περι-
κάνοντας post στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και παίζοντας ηλε- μετρικά.
κτρονικά παιχνίδια. Το σύνδρομο προσβάλλει τον αυχένα, τους «Όταν ένας άνθρωπος παρουσιάζει τέτοια συμπτώματα, πρέπει να
ώμους και την σπονδυλική στήλη. αξιολογείται από έναν ειδικό ώστε να βρεθεί η αιτία τους», συνιστά
Όπως εξηγεί ο φυσικοθεραπευτής-χειροθεραπευτής Γιώργος Κακα- ο κ. Κακαβάς. «Αυτό είναι απαραίτητο διότι, αν το αυχενικό σύν-
βάς, από το Fysiotek Sports and Spine Lab (www.fysiotek.gr), η αυ- δρομο του κινητού αφεθεί χωρίς θεραπεία, ο πόνος θα επιδεινώνε-
χενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης (δηλαδή ο αυχένας) ται σταδιακά και η κινητικότητα του αυχένα, της ράχης και των ώμων
αποτελείται από ένα καλά συντονισμένο δίκτυο νεύρων, οστών, αρ- θα μειώνεται. Μακροπρόθεσμα μπορεί να υπάρξουν συνέπειες,
θρώσεων και μυών που ελέγχονται από τον εγκέφαλο και το νωτι- όπως η πρώιμη αρθρίτιδα, η εκφύλιση της σπονδυλικής στήλης, η
αίο μυελό. Κάθε ερεθισμός κατά μήκος των νεύρων που διέρχονται συμπίεση των μεσοσπονδυλίων δίσκων, ακόμα και η μείωση της
από αυτήν (όπως αυτός που προκαλείται όταν κάποιος χρησιμοποιεί χρησιμοποιούν το κινητό τους μέσα σε 15 λεπτά από τη στιγμή που πνευμονικής χωρητικότητας στα άτομα που σκύβουν πολύ χαμηλά
με τις ώρες το κινητό, έχοντας σκυμμένο το κεφάλι του) μπορεί να ξυπνάνε. το κεφάλι τους, συμπιέζοντας τον θώρακά τους. Υπάρχει επίσης κίν-
καταλήξει σε τραυματισμό. Στην περίπτωση των κινητών και των Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των μηνυμάτων που στέλνουμε με τα κι- δυνος να επιδεινωθούν ή να επιταχυνθεί η εξέλιξη εκφυλιστικών
tablet, ο τραυματισμός αποκαλείται «αυχενικό σύνδρομο του κινη- νητά έχει αυξηθεί σε αστρονομικά επίπεδα. Στις ΗΠΑ, π.χ., το 2006 καταστάσεων, όπως η εκφυλιστική δισκοπάθεια και η αυχενική
τού», ανήκει στα σύνδρομα υπέρχρησης και προκαλείται από την οι χρήστες των κινητών τηλεφώνων αντάλλασσαν 12,5 δισεκατομ- οστεοαρθρίτιδα».
καθημερινή, πολύωρη κακή στάση του σώματος. μύρια SMS τον μήνα. Το 2011, οι Αμερικανοί χρήστες κινητών έστελ- Αν ο ειδικός διαπιστώσει ότι αιτία των συμπτωμάτων είναι η κατά-
«Ο καθοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη αυχενικού συνδρόμου ναν 197 δισεκατομμύρια μηνύματα τον μήνα και το 2018 πάνω από χρηση του κινητού ή/και του tablet, είναι απαραίτητο να περιοριστεί
στους χρήστες των κινητών είναι το βάρος του κεφαλιού τους», λέει 541 δισεκατομμύρια. Με άλλα λόγια, το 2018 αντιστοιχούσαν σε η χρήση τους στις απολύτως αναγκαίες εργασίες, καθώς και να αρ-
ο κ. Κακαβάς. «Οι μύες, οι τένοντες και οι σύνδεσμοι του αυχένα κάθε χρήστη κινητού στις ΗΠΑ 32 μηνύματα την ημέρα! χίσει ο ασθενής να χρησιμοποιεί καλύτερη στάση σώματος όταν τα
είναι κατασκευασμένοι για να αντέχουν τα 5-6 κιλά που ζυγίζει το Όπως προαναφέρθηκε, η κάμψη του κεφαλιού προς τα εμπρός επη- χρησιμοποιεί (όσο πιο ψηλά τα κρατά προς το πρόσωπό του, τόσο
κεφάλι, όταν είναι ευθυγραμμισμένο με την σπονδυλική στήλη. ρεάζει άμεσα την σπονδυλική στήλη. Με την πάροδο του χρόνου, το καλύτερο για τον αυχένα του). Ωστόσο αυτό προϋποθέτει απο-
Όταν ασχολούμαστε με το κινητό μας, έχουμε την τάση να το κρα- η συνεχής καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης αρχίζει να προκα- κατάσταση των τραυματισμών στον αυχένα και τις άλλες δομές της
τάμε στο ύψος της κοιλιακής χώρας, οπότε σκύβουμε το κεφάλι λεί συμπτώματα, τα οποία οι ασθενείς συχνά δεν αντιλαμβάνονται περιοχής. «Ένα πρόγραμμα αποκατάστασης με σταδιακή κινητοποί-
προς τα εμπρός. Με αυτό τον τρόπο όμως το βάρος του κεφαλιού που οφείλονται. Τέτοια συμπτώματα είναι: ηση των δύσκαμπτων μαλακών ιστών και των αρθρώσεων, με πα-
πολλαπλασιάζεται. Έτσι, όταν κάνει κλίση 45 έως 60 μοιρών, ζυγίζει * Αυχενική δυσκαμψία. Είναι πολύ συνηθισμένη μετά από την πο- θητικές και ενεργητικές διατάσεις των μυών και σταδιακή μυϊκή
αντίστοιχα 25 έως 30 κιλά! Ο αυχένας αδυνατεί να στηρίξει τέτοιο λύωρη ενασχόληση με το smartphone, αλλά με τον καιρό μπορεί ενδυνάμωση μπορεί να βοηθήσει πολύ τους ασθενείς», λέει ο κ.
βάρος για πολλή ώρα και καταπονείται απεριόριστα». να εκδηλώνεται και άλλες στιγμές της ημέρας. Κακαβάς. «Με τα σύγχρονα μηχανήματα και μεθόδους που διαθέ-
Δυστυχώς, το αυχενικό σύνδρομο του κινητού εκδηλώνεται παγ- * Πόνος. Συνήθως εντοπίζεται σε συγκεκριμένο σημείο/περιοχή του τουμε, όπως η fysiotek, μπορούμε να εντοπίσουμε την αιτία του
κοσμίως με ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα, ακριβώς όπως αυξά- αυχένα ή/και του τραπεζοειδούς μυός (είναι ο μεγάλος, επίπεδος πόνου σε κάθε ασθενή και να καταρτίσουμε το κατάλληλο φυσικο-
νονται οι άνθρωποι που αποκτούν κινητό και του αφιερώνουν μυς της ράχης), αλλά μερικές φορές είναι πιο γενικευμένος (προ- θεραπευτικό πρόγραμμα γι' αυτόν, ώστε να απαλλαγεί από τα συμ-
καθημερινά πολλές ώρες. σβάλλει τον αυχένα, τη ράχη και τον ώμο). Ο πόνος μερικές φορές πτώματά του και να πάψει να καταπονεί τον αυχένα του».
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναφέρει ότι το 2018 το είναι οξύς, σαν μαχαιριά (σε τέτοια περίπτωση, εντοπίζεται συνήθως Εκτός από τη φυσικοθεραπεία, απαραίτητο είναι και ένα ειδικά σχε-
92,8% των νοικοκυριών της χώρας μας διέθεταν κινητό τηλέφωνο, χαμηλά στον αυχένα). Μπορεί επίσης να αντανακλάται στον ώμο διασμένο πρόγραμμα ασκήσεων για το σπίτι και, αναλόγως με τον
ενώ σταθερό είχε το 84,3%. Πριν από λίγα χρόνια, εξάλλου, έρευνα και στο μπράτσο του χεριού με το οποίο κρατάει κυρίως ο ασθενής ασθενή, θερμά ή ψυχρά επιθέματα και μαλάξεις στους πονεμένους
σε χρήστες του Facebook είχε δείξει ότι το 79% των ερωτηθέντων το κινητό. μυς της ράχης ή/και του αυχένα από ειδικά εκπαιδευμένο φυσικο-
ηλικίας 18-44 ετών έχουν σχεδόν συνεχώς μαζί τους το κινητό τους, * Μυϊκή αδυναμία και μούδιασμα. Η συνεχής ακινησία σε μία θέση θεραπευτή.
αφήνοντάς το από το χέρι τους μόλις 2 ώρες απ' όσες είναι ξύπνιοι! μπορεί να οδηγήσει σε εξασθένηση και αδυναμία ορισμένων από Σε σπάνιες περιπτώσεις, τέλος, όταν ο πόνος είναι πια χρόνιος μπορεί
Επιπλέον, οι οκτώ στους δέκα αρχίζουν να διαβάζουν και γενικά να τους μυς που στηρίζουν τους ώμους (προσβάλλονται συχνότερα ο να απαιτηθούν φαρμακευτικές παρεμβάσεις.

Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Ο Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ Ώρες ιατρείου: Ιατρείου: 22710 23610 Νοσοκομείο Πατρών, Ρίου Εθνικό Καποδιστριακό
Καθημερινά πρωϊ: 09.00-13.00 22710 43301 Δέχεται καθημερινά κατόπιν *** Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μπιλιράκης Μ. Λεωνίδας Απόγευμα: 18.00-20.30 Λογιστηρίου: 22710 22487 ραντεβού: 694 740 7076 Δρ. Καραμούζος Ε. Ανδρέας Ερμοφάντους 6, Χίος
Ιατρός Ακτινολόγος πλην Τετάρτης fax: 22710 23610 Συνεργάτης Κλινικής Ειδικός Ορθοδοντικός Καθημερινά πρωί 08:30 - 14:00
Μαρτύρων 5 Σάββατο με ραντεβού "ΕΛΕΥΘΩ" DDS, MS Ortho, Dr Dent Απόγευμα δέχεται με ραντεβού
Τηλ.:2271023055 ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ Γ. ΒΕΡΙΤΗ 49, ΒΑΡΒΑΣΙ - ΧΙΟΣ Διδάκτωρ Ορθοδοντικής Τηλ.: 22710 25010, Κιν.: 6947120150
Τηλ./Φαξ: 2271301041
Φαξ:2271023553 ΤΗΛ. 22710 29777, Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης E-mail:
Κιν.6974818639 Δρ. Καρατζάνος Χ. Παναγιώτης 22710 29888, 22710 43888
Κιν.:6944245857 Πολυτεχνείου 31, 3ος όροφος dre.m.fragkomichalos@gmail.com
E-mail: nipa_75@hotmail.com Επιστημονικός Υπεύθυνος E-mail: katerinakozikopoulou
E-mail:leonbil1972@yahoo.gr Δέχεται με ραντεβού
*** Διδάκτωρ Παθολογίας @hotmail.com Τηλ.: 2271022222 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ- Τ. Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.
Σεττάκης Ι. Γεώργιος ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ *** E-mail:andkar@dent.auth.gr
Ιατρός Ακτινολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Μαρία Ι. Κουτρουμπέ
Dr. Χρυσοβαλάντης Κουμπής ***
Μαρτύρων 5 Μάντικας Χρυσοβαλάντης Παιδίατρος
Φαρμάκης Ευάγγελος Χειρούργος Μαιευτήρας -
Τηλ.: 2271025500 Απόφοιτος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Mαρκούτσης Σ. Γεώργιος τ. Επιμελήτρια Γ. Ν. Χίου
Ιατρός Δερματολόγος Στρατιωτικός Ιατρός
Φαξ: 2271023553 Ιωάν. Χανδρή 1 Χειρούργος Οδοντίατρος Αγ. Ιακώβου 2, (2ος όροφος),
Αφροδιοσολόγος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
E-mail: settakis@hotmail.com Χριστός, Βαρβάσι, 82100 Χίος Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών 82100 Χίος
Πολυτεχνείου 31 (4ος όρ.) Αθηνών
Τηλ: 22710 22555, Μαρτύρων 9, 1ος όροφος Σύμβαση με ταμείο Στρατού,
Γ. Βερίτη 49, Βαρβάσι,
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ- Τηλ/Φαξ.:2271081808 Kιν: 6938285526, Fax: 22710 22555 Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικές
82100 Χίος Τηλ.:2271082175, Κιν.:6985641401
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ Κιν.:6944241909 Email: karatzanos@yahoo.gr ασφαλιστικές εταιρείες
Τηλ.: 22710 29777, E-mail:georgemarkoutsis@gmail.com
E-mail:evfarmakis@gmail.com Ώρες ιατρείου:
*** Fax: 22710 29700
Βουρνούς Μ. Νικόλαος Καθημερινά πρωί 10:00- 13:00
Παπαβασιλείου Δ. Ν. Κινητό: 6932 756 679, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ
Ιατρός Βιοπαθολόγος ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ- Απόγευμα 17:30-20:30,
Email: info@drkoumpis.com
Μικροβιολόγος ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΙ Kτηνίατρος Π.Θ., D.V.M. (εκτός Τετάρτης απόγευμα)
Ατσάλης Ι. Ευάγγελος
Πολυτεχνείου 33 Λεωφόρος Ενώσεως 92, Χίος Δέχεται με ραντεβού
NΕΥΡΟΛΟΓΟΣ Χειρουργός Ορθοπεδικός
Τηλ.:2271042900, Τσιπουρλή-Καλλέργη Ειρήνη Περιοχή αεροδρομίου, τηλ./fax: 22710 41090,
Τραυματιολόγος
φαξ:2271041888 Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος πίσω από το Pet Shop Κιβωτός κιν: 6973820320
Καραμούζος Γ. Εμμμανουήλ Πολυτεχνείου 31
E-mail:nvournous@chi.forthnet.gr Ώρες ιατρείου πρωί: 8.30-13.00 μέσα στο Parking e-mail: mariakoutroumpe@yahoo.gr
Ειδικός Νευρολόγος, MD, MSc Τηλ.: 2271042000, Κιν.: 6944508756
Πολυτεχνείου 33, 3ος Όροφος Τηλ: 22710 40000,
Τηλ. (Ιατρείο): 2271043753 & Αερ. Ροδοκανάκη 37, Φάρκαινα *** ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ- Κιν: 6981487255, (Άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς)
ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΙ 2271043553 E-mail: dpap.vet@gmail.com Bασιλάκης Στέλιος
Τηλ. (Οικία): 2271029759 Τηλ.: 22710 44794, 6975991385 Χειρουργός Ορθοπεδικός Μαθιούδη- Μπιρλή Μαριάννα
email: emmanouilkdr@gmail.com Αγίου Ιακώβου 2, Χίος (2ος όροφος) Ψυχίατρος
Παντελάρος Ι. Νικόλαος ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ Τηλ.: 22710 44387, Κιν.: 6944573074 Αγ. Αποστόλων 3
Ειδικός Γαστρεντερολόγος- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ E-mail: stelvas@yahoo.com Τηλ.:2271081606, Κιν.6936525000
Κοζικοπούλου - Δημητράκη
Ηπατολόγος- ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧIOY ***
Ι. Κατερίνα ***
Ενδοσκόπος Πεπτικού «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» Χειρούργος Μαιευτήρας Γεωργούλης Ι. Νίκος Ευάγγελος Μ. Φραγκομίχαλος, Χαλκούσης Μ. Νίκος
Σύμβαση με ταμείο Στρατού, Συμβεβλημένη με ΕΟΠΥΥ Γυναικολόγος Στρατιωτικός Χειρούργος MD, Ορθοπαιδικός Ψυχίατρος
Λιμενικού Σώματος & Ιδιωτικές Ασφ/κες Εταιρείες Πτυχιούχος Αριστοτελείου Οδοντίατρος Χειρουργός Δέχεται με ραντεβού
και Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Ευαγγελιστρίας 10, Χίος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κουντουριώτου 17, 4ος όροφος Charles University of Prague Πολυτεχνείου 33, (3ος όρ.)
Εταιρείες Τηλέφωνα: Ειδικευθείσα στο Δέχεται με ραντεβού MSc Μεταβολικά νοσήματα Τηλ.: 2271028222,
Καλοπλύτου 14, 2ος όρ. Κλινικής: 22710 44750 Πανεπιστημιακό Γενικό Τηλ.: 2271023739, Κιν.: 6945433113 των οστών Κιν.: 6944643405
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 17

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΕΙΝ Τι θα φάμε
σήμερα… το στέκι του βιβλίου
Κλιματική αλλαγή ώρα μηδέν: Το «στοίχημα»
της προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από Επιμέλεια Μ.Κ.
την αειφόρο ανάπτυξη στις αερομεταφορές ΤΑ ΗΡΑΝΘΕΜΑ ΘΑ
ΑΝΘΙΣΟΥΝ ΞΑΝΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ
Ημ/νία έκδοσης 18 Απρ 2013
Θεματική Κατηγορία Ιστορικό Μυθιστόρημα
Σειρά Ελληνική λογοτεχνία, Ηλικία 18+, Σελίδες 480
Χιλιάδες κυκλοφορίας 12

Το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας


του περιβάλλοντος βρίσκεται πλέον στις πρώτες θέσεις
της διεθνούς ατζέντας- και όχι άδικα. Σύσσωμη η επι-
Κοτοσαλάτα με τραγανά
στημονική κοινότητα κρούει εδώ και χρόνια τον κώ- τσιπς γλυκιάς πάπρικας
δωνα του κινδύνου αλλά χρειάστηκε να γίνουμε
θεατές στις εικόνες από δορυφόρο που δείχνουν μια Υλικά:
Ανταρκτική χωρίς πάγο αλλά και η ηχηρή παρέμβαση • 6 πατάτες μέτριες
μιας έφηβης ακτιβίστριας από τη Σουηδία για να περά- • 1/2 κοτόπουλο βρασμένο ή δυο φιλέτα στήθος κοτό-
σει η συζήτηση από τους αρχηγούς κρατών και το δη- πουλο
μόσιο διάλογο, στην κοινωνία και στις παρέες. Σε ότι • 1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• 4 πολύ τρυφερά φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
αφορά την ιδιωτική πρωτοβουλία και ειδικά ότι μιλάμε
• 2 καρότα τριμμένα σε χοντρό τρίφτη
για τον κλάδο των αερομεταφορών, η εταιρεία που
• 2 κλωνάρια σέλερι ψιλοκομμένα
διαχειρίζεται τα 14 αεροδρόμια, ανακοίνωσε πρό-
• 2-3 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό
σφατα ότι έχει υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη Περιβαλ-
• 1 κ.σ. ψιλοκομενο άνηθο
λοντική & Κοινωνική Πολιτική έχοντας ορίσει την • 1 φλ. μαγιονέζα light
περιβαλλοντική προστασία ως έναν από τους κύριους • 1/2 φλ. ελαιόλαδο
στόχους της εταιρείας. • 1 λεμόνι (χυμό)
Πιο συγκεκριμένα, για να επιτύχει τους στόχους προς • 2 κ.σ. ξίδι
την αειφορία, εστιάζει στις ακόλουθες βασικές πλευ- • αλάτι
ρές: • πιπέρι
1. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος (συμπεριλαμ- Για τα τραγανά τσιπς
βανομένης της διαχείρισης της άγριας ζωής). • 6 πολύ λεπτές αραβικές πίτες
2. Χρήση πόρων και ελαχιστοποίηση αποβλήτων. • πάπρικα γλυκιά
3. Διαχείριση αποβλήτων (επικινδύνων, μη επικινδύ- • ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
νων).
4. Διαχείριση υγρών αποβλήτων.
5. Διαχείριση ενέργειας, εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα και κλιματικής αλλαγής.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ Λίγα λόγια για το βιβλίο
6. Πρόληψη της ρύπανσης και αντιμετώπιση καταστά- Για την κοτοσαλάτα, βράζουμε πρώτα τις πατάτες με την Ηράνθεμο είναι το νυχτολούλουδο. Στη Βαλένθια του 1492, τη χρο-
φλούδα να μαλακώσουν. Τις καθαρίζουμε και τις σπάμε με νιά που οι Εβραίοι εκδιώκονται από την Ισπανία και ο Χριστόφορος
σεων έκτακτης ανάγκης. Κολόμβος ξεκινά για την εξερεύνηση που θα τον οδηγήσει στην Αμε-
7. Διαχείριση και έλεγχος θορύβου. πιρούνι σε μπολ, να κάνουν αγριάδες με το σπάσιμο. Αυτό
ρική, οι κήποι είναι γεμάτοι ηράνθεμα.
8. Διαχείριση της κυκλοφορίας. πρέπει να γίνει όσο οι πατάτες είναι ζεστές.
Σε μια εποχή που η Ιερά Εξέταση στέκεται αμείλικτη απέναντι σ’ εκεί-
Σε αυτό το πλαίσιο, δεσμεύεται επίσης ως προς τη δια- Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά όσο οι πατάτες είναι νους που έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις, η ισπανική νομοθεσία
ζεστές ώστε να ρουφήξουν γεύσεις κι αρώματα. Ανακα- προβλέπει ότι η γυναίκα εξακολουθεί να παραμένει παντρεμένη μέχρι
χείριση και μείωση των εκπομπών άνθρακα στα 14 αε-
τεύουμε και παγώνουμε στο ψυγείο. να περάσουν είκοσι πέντε χρόνια από την εξαφάνιση του άντρα της
ροδρόμια. Για την επίτευξη του στόχου αυτού,
Ανοίγουμε τις πίτες από τη συσκευασία. Τις κόβουμε με τα και επιβάλλει την ποινή του θανάτου στους μοιχούς.
υπολογίζονται και καταγράφονται οι άμεσες και έμμε- χέρια σε ακανόνιστα κομμάτια. Τις ανοίγουμε στη μέση (είναι Σ’ αυτή την εποχή του σκοταδισμού, η Σαρίτα και ο Αλφόνσο πλά-
σες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από όλες τις διπλή σε κάθε κομμάτι). θουν όνειρα, χωρίς να υποψιάζονται ότι η ανθρώπινη μισαλλοδοξία
πηγές εντός των αεροδρομίων, βάσει του Πρωτοκόλ- Ζεσταίνουμε κατσαρόλα βαθιά με ελαιόλαδο. Μόλις ζεστα- είναι αυτή που κρατά το κλειδί του πεπρωμένου τους. Δίπλα τους ο
λου Αερίων Θερμοκηπίου (scope 1 και 2). θεί το λάδι ρίχνουμε λίγα λίγα τα κομμάτια πίτας και κάνουμε Πάμπλο, πρωτοξάδελφος της Σαρίτα, και η Μαρισόλ, η καλύτερή
Οι διαδικασίες διαχείρισης άνθρακα των αεροδρομίων βαθύ τηγάνισμα για λίγα λεπτά μέχρι να χρυσώσουν. Αμέ- της φίλη, ερωτεύονται παράφορα. Οι νύχτες τους μυρίζουν ηράν-
Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», Ρόδου «Διαγόρας», Κε- σως τις βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και αφήνουμε σε θεμo, ενώ από πάνω τους αιωρείται η απειλή της Ιεράς Εξέτασης,
φαλλονιάς «Άννα Πολλάτου» και Μυτιλήνης «Οδυσ- απορροφητικό χαρτί να στραγγίσουν. Όσο ειναι ζεστές τις πα- επειδή ο Πάμπλο είναι παπάς και για τη Μαρισόλ έχουν περάσει μόνο
σέας Ελύτης» έχουν ήδη λάβει το πιστοποιητικό σπαλίζουμε με γλυκιά πάπρικα. δέκα χρόνια από την εξαφάνιση του άντρα της, ένα μήνα μετά το γάμο
Σερβίρουμε την κρύα κοτοσαλάτα σε μπολ με μπόλικα τσιπς τους. Ωστόσο, η πίστη ότι ο άνθρωπος μπορεί να υπομείνει το αβά-
επιπέδου 1 δηλαδή της «χαρτογράφησης» των εκπομ-
σταχτο τους κάνει να κοιτάζουν προς τον ορίζοντα των επόμενων
πών από το πρόγραμμα διαχείρισης και μείωσης εκ- τραγανής πίτας με πάπρικα.
χρόνων και να ελπίζουν ότι θα έρθει η στιγμή που ο χρόνος δε θα
πομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) το οποίο Μην αφήσετε τις πίτες να ροδίσουν πολύ στο λάδι γιατί αφού έχει πια όρια.
υλοποιείται από το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων τις βγάλετε συνεχίζουν να ψήνονται για 1’-2’ με την θερμο- Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα που φανερώνει ότι «αν δεν ελπίζεις,
Ευρώπης (ACI Europe). Αυτό συνεπάγεται με την ανα- κρασία που έχουν αναπτύξει με αποτέλεσμα να σκουρύνουν δε θα βρεις το ανέλπιστο, που είναι ανεξερεύνητο και απλησίαστο».
γνώριση των ενεργειών του αερολιμένα για τη διαχεί- πολύ. .Βιογραφικό συγγραφέα
Ανοιχτόχρωμες και τραγανές είναι απολαυστικές. Αν περισ- Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ γεννήθηκε στα Σφα-
ριση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα ενώ
σέψουν, πράγμα απίθανο, τις φυλάτε σε αεροστεγές κουτί. κιά της Κρήτης. Τέλειωσε τη Στρατιωτική Ιατρική
μέσα στο 2020 θα ακολουθήσουν άλλα δυο αεροδρό-
Παραμένουν τραγανές για αρκετές ημέρες. και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
μια τα οποία θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με
κης, του οποίου είναι διδάκτωρ. Πήρε την ειδι-
σκοπό να πιστοποιηθούν.
κότητα του χειρουργού και στη συνέχεια
Το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπει 4 επίπεδα πιστοποί- εξειδικεύτηκε στη χειρουργική των αγγείων στο
ησης: νοσοκομείο Hammersmith του Λονδίνου. Σή-
1. Χαρτογράφηση Εκπομπών CO2 μερα εργάζεται ως χειρουργός στη Θεσσαλο-
2. Μείωση Εκπομπών CO2 νίκη, όπου και ζει. Έχει δημοσιεύσει ογδόντα
3. Βέλτιστη Διαχείριση Εκπομπών CO2 τρεις επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και ξένα ιατρικά περιοδικά,
4. Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα έχει κάνει δεκάδες ανακοινώσεις σε ιατρικά συνέδρια και έχει πάρει
μέρος στη διοργάνωση πολλών συνεδρίων. Είναι μέλος της Ελληνι-
Με την επικείμενη ολοκλήρωση των έργων εκσυγχρο-
κής Χειρουργικής Εταιρείας, της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελ-
νισμού των 14 αεροδρομίων και την ανανέωση του λάδος, της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, της Εταιρείας Ιατρών
Επιπέδου 1, θα τεθούν σε εφαρμογή λύσεις για τη μεί- Λογοτεχνών και της Εταιρείας Συγγραφέων Βορείου Ελλάδος, ενώ
ωση των εκπομπών CO2, που θα επιτρέψει τη συμμε- έχει διατελέσει μέλος του Διεθνούς Κολεγίου των Χειρουργών. Στα
τοχή στο Επίπεδο 2 (μείωση) του προγράμματος. Κατ’ μαθητικά του χρόνια ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με τη δημοσιογραφία
αυτόν τον τρόπο, μεταξύ άλλων, η Fraport Greece αν- στα Χανιά και είχε γράψει δύο θεατρικά έργα που παίχτηκαν σε μα-
ταποκρίνεται στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής θητικές παραστάσεις. Ακόμη ένα θεατρικό έργο έγραψε όταν ήταν
ως μέρος της παγκόσμιας βιομηχανίας στις αερομετα- φοιτητής, το οποίο παίχτηκε από φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοι-
τητικής εβδομάδας. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν 20
φορές. βιβλία του.
Σελίδα 18 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ο Χιώτης που έπιασε τον σταυρό Δήλωση ζημιών Eορτολόγιο


στον Ληθαίο ποταμό Τρικάλων εσπεριδοκαλλιεργητών στον Δήμο Χίου Πέμπτη 9 Iανουαρίου:
Ιερομάρτ. Θεοκτίστου του ομ., Μ. Πολυεύκτου και Λαυρεντίου
Ο Δήμος Χίου ενη- Παρασκευή 10 Iανουαρίου:
μερώνει όσους Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης, Δομετιανού επισκ. Μελιτινής,
εσπεριδοκαλλιερ- Σάββατο, 11 Iανουαρίου:
γητές έχουν υποστεί Οσίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου
ζημιά στις καλλιέρ- Kυριακή, 12 Iανουαρίου:
γειές τους λόγω της Αγίας Τατιανής, Αγίου Μέρτιου
ανεμοθύελλας που
Δευτέρα, 13 Iανουαρίου:
έπληξε την Δημο-
τική Ενότητα Χίου Αγίων Ερμύλου και Στρατόνικου των μαρτύρων
την 07-01-2020, Tρίτη, 14 Iανουαρίου:
ημέρα Τρίτη, ότι Αγίας Νίνας Ισαποστόλου
μπορούν να υπο- Τετάρτη, 15 Iανουαρίου:
βάλουν Δηλώσεις Ζημιάς μέχρι τις 22Ιανουαρίου 2020 στους Μαρτύρων Ελένης Ελπιδίου Δάνακτος και Πανσοφίου
κάτωθι ανταποκριτές κατά τις εργάσιμες ημέρες (Ώρα 09:00
Παρόλο το πολύ κρύο, με το θερμόμετρο να δείχνει μόλις έως 11:00) :
+4 βαθμούς Κελσίου και ο δυνατός βοριάς να “θερίζει”, νε- 1. Δήμητρα Λαγούδη – Καστρομηνά (τηλ. 22713-50082)
αροί τολμηροί βουτηχτές, έπεσαν στα παγωμένα νερά του
Ληθαίου ποταμού, κάτω από την κεντρική πεζογέφυρα, για
2. Τσουρούς Ιωάννης – Δημοτικό Κατάστημα, οδός Βενιζέλου ΑνΑκοινωση
75 (τηλ. 22713-53130)
να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό. Απαραίτητα Δικαιολογητικά: Ταυτότητα και Α.Φ.Μ Παρακαλούνται οι φίλοι συνδρομητές
Προηγήθηκε η τελετή του Αγιασμού των Υδάτων στον Μη- Για την υποβολή της Δήλωσης καταβάλλεται τέλος εκτίμησης αναγνώστες που για οποιονδήποτε λόγο δεν
τροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου τέλεσε ο Σεβα- 0,10 λεπτά ανά δέντρο. παραλαμβάνουν τη “Χιώτικη Διαφάνεια”
σμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
να επικοινωνούν με τα γραφεία μας, για να
Χρυσόστομος.
Παρέστησαν οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του τόπου.
Τον Τίμιο Σταυρό έπιασε ο σπουδαστής της ΣΜΥ Αντώνης Βε-
Ευχαριστήρια Επιστολή ξαναστέλνεται, στα τηλέφωνα 22710 41224
και 22710 41120.
νέτος από την Χίο, οποίος δέχθηκε τις ευχές του Σεβασμιω- του Παγχιακού Συλλόγου
Α.με Α. για το Γεύμα Αγάπης °£©®£¤¢
τάτου, που τον δώρισε έναν χρυσό σταυρό, όπως
συνηθίζεται.

Το Σάββατο η Κοπή της Ο Παγχιακός Σύλλογος


Α.με Α., όπως κάθε χρόνο
—£ž¦ž« £ž‚
Πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΕΠΣ Χίου έτσι και φέτος παρέθεσε,
στις 27 Δεκεμβρίου

Το Σαββάτο στις 20:30


«Γεύμα Αγάπης», για τα
μέλη του που ζουν μόνοι
τους και τις μέρες αυτές η
+!˜ › ¥›®¢
στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του ξενοδοχείου μοναξιά αυτή είναι πιο έν- –ºÊÂϾÆÎÔÊÁÍˌÅϸÒÏÌ;
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΩΡΑ
Χανδρής θα κόψει την τονη και πιο απελπιστική. Τηλεφωνήστε στα: 22710 41224, 41120
πίτα της η Ένωση Ποδο- Στην δράση αυτή που έχει 4ÅÉÂÃÑʹÎÏÂÎϾ 
σφαιρικών Σωματείων καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, συνέβαλαν οι συμπολίτες
Χίου. μας επαγγελματίες, οι οποίοι μας στηρίζουν κάθε φορά που
απευθυνόμαστε, αναλόγως των αναγκών των δράσεών μας. ΦAPMAKΕIA
« Το Γεύμα Αγάπης» στήριξαν:
Η κοπή της πίτας του • Το οινοποιείο «Κτήμα Κεφάλα»
• Η Ποτοποιεία «Απαλαρίνα» - Κληρονόμοι Λ. Σεραφείμ
ΔIHMEPEYEI

Συλλόγου Πυργουσών • Το Ζαχαροπλαστείο Ala Crème


• Η Εταρεία Κάμπος «Χυμοί Χίου Α.Ε.»
Πέμπτη, 9/1
ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13, ΣΥΣΤ.ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο

Αττικής "ΤΟ ΠΥΡΓΙ ΧΙΟΥ" • Η Αντιπροσωπεία «ΑΘΗΝΑΔΗΣ Α.Ε.»


• Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τοπική Διοίκηση Χίου
ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
Παρασκευή, 10/ 1
(Δωρεά Παραχώρηση της Αίθουσας εκδηλώσεων του Αγ. ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13, ΣΥΣΤ.ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
Αρτεμίου) ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
• Τέλος το «Δίκτυο Εθελοντών Π.Σ.Α.μεΑ.», το οποίο φρόν- Σάββατο, 11/ 1
τισε για την οργάνωση της αίθουσας και την εξυπηρέτηση ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13, ΣΥΣΤ.ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
των μελών μας, με περισσή αγάπη και ευχαρίστηση. ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
Το Δ.Σ. και τα μέλη του ΠΣΑμεΑ ευχαριστούν θερμά όλους
Κυριακή, 12/1
όσους συνέβαλαν στη πραγματοποίηση της ιδιαίτερης αυτής
εκδήλωσης και εύχονται η Νέα Χρονιά να είναι για όλους Χα- ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
ρούμενη με Υγεία και Προκοπή. Δευτέρα, 13/1
ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά,
ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13, ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χίονης 2
Tρίτη, 14/1
ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά,
ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13, ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χίονης 2
Τετάρτη, 15/1
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019
ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΓΕ/2019 ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13, ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χίονης 2
Με ιδιαίτερη χαρά, σας προσκαλούμε όλους,να τιμήσετε με Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ
την παρουσία σας την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του 45/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά ΔIΑNYKTEPEYEI
Συλλόγου μας, τη Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 και ώρα προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60,
5.30μμ,στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Χαϊδα-
ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, Πέμπτη, 9/1 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας
ρίου (Καραϊσκάκη και Επαύλεως)! Π.Ε. Παρασκευή, 10/1 ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
Την Αγιοβασιλόπιτα θα ευλογήσει,ο Σεβασμιότατος Μητρο- (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καπο- Σάββατο, 11/1 ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ,Νοσοκομείο
πολίτης ΧΙΟΥ -ΨΑΡΩΝ και ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ.κ Μάρκος! διστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ
(Πουλίου 6, Αθήνα). Κυριακή, 12/1 ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 3
Σας περιμένουμε να αποχαιρετήσουμε το χρόνο που έφυγε
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική
και να καλωσορίσουμε μαζί το 2020! Είναι πολύ σημαντική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του
Δευτέρα, 13/1 ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου
η παρουσία σας, γιατί θέλουμε να μοιραστούμε μαζί με τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Τρίτη, 14/1 ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
Προκήρυξη (Παράρτημα Δ΄).
όλους εσάς την έναρξη των εκδηλώσεων μας την καινούρια Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη δια- Τετάρτη, 15/1 ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
χρονιά,και να ανταλλάξουμε ευχές! δικασία αρχίζει στις 15 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 3
Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Όπως κάθε χρόνο,θα βραβεύσουμε τα Πυργουσάκια μας Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύον-
που εισήχθησαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, και θα χαρούμε την χορευ- ται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την
ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΤ. ΔΙΑΜΕΡ. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
τική μας ομάδα που θα μας πει τα κάλαντα και θα χορέψει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, υποβάλλονται στις οικείες Διευθύν- ΔIHMEPEYEI - ΔIANYKTEPEYEI
σεις Εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Υπουργού Παιδείας
παραδοσιακούς χορούς της πατρίδας μας . και Θρησκευμάτων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 06/01/2020 - 12/01/2020 ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΟΓΚΑ
Ας ευχηθούμε ότι το νέο έτος, θα κάνει τα όνειρα όλου του (www.minedu.gov.gr).
13/01/2020 - 19/01/2020 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
κόσμου Πραγματικότητα και θα σκορπίσει ευτυχία και υγεία!
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 19

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Υπηρεσιών Τηλέφωνα επικοινωνίας


της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Υπηρεσιών του Δήμου Χίου
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη . . . . . . . .22713-50503,22713-50567
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50550 Υπηρεσία Τηλέφωνο
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50508,
στην εφημερίδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50530 Γραφείο Δημάρχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350803
“XIωTIKH ΔIAΦANEIA”
τηλεφωνήστε στα 41224 - 41120 Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50508, Αντιδήμαρχος Περιβ. & Διοικ. Υπηρεσιών . .2271350851
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50530
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας . . . . . . . . . . . .2271350820
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος . . .22713-50508,ΦΑΞ: 22713-50509
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Τμήμα Εργαστηρίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22710-44460
Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας . . .2271350806
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Χίου . . . .2271350807
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας . . . . . . . .22713-52323,
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350809
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-52306
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού . . . . . . . . . .22713-50504, Οικονομική Επιτροπή . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350883
Περίπτερο στην περιοχή Χριστός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50552
στις εργατικές κατοικίες «Σαρακήνα» Τμήμα Προμηθειών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351713
Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας . . . . . . . . . . . . .22713-50510,
Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε Τμήμα Καθαριότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350850
στο τηλέφωνο 6947408500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50511, 22713-50515, 22713-50565
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50552 Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων . . . . . . . . . . . . . .2271351726
Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης . . . . . .22713-50523, 22713-50547 Άδειες Καταστημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350842
Παράδοση μαθημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50551 Τμήμα Διοίκησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350815
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας . . . . . . .22713-50520, 22713-50562, Τμήμα Μισθοδοσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350816
Φιλόλογος με πολυετή εμπειρία παραδίδει
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50551
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές όλων των Τμήμα Ληξιαρχείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350826
βαθμίδων. Για μαθητές δημοτικού Τμήμα Προμηθειών . . . . . . . . . . . . . . .22713-50519, 22713-50521
Τμήμα Δημοτολογίου . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350849
5€/ώρα & γυμνασίου 6€/ώρα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50519
Τηλ. επικοινωνίας: 690 7536267 Τμήμα Γραμματείας . . . . . . . . . . . . . . .22713-50512, 22713-50535 Τμήμα Μηχανοργάνωσης . . . . . . . . . . . . . . .2271350004
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50561 Τμήμα Περιουσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351735
Τμήμα Πληροφορικής . . . . . . . .22713-50526, ΦΑΞ: 22713-50519 ΚΕΠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350888
Πωλείται Διεύθυνση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής . . . . .22713-53328,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ : 22713-53338
Τμήμα Ταμείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351706

Επιχείρηση εστίασης στην περιοχή Λήμνος της Τμήμα Εσόδων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351734


Τμήμα Αλιείας . . . . . . . . . . . . . .22710-44438, ΦΑΞ: 22710-43358
Βολισσού, λόγω συνταξιοδότησης, σε τιμή ευκαιρίας. Τμήμα Λογιστηρίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351721
Τμήμα Κτηνιατρικής . . . . . . . . .22713-53206, ΦΑΞ : 22713-53207
Δεχόμαστε μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου . . .22713-53332, Τεχνική Υπηρεσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351623
Τηλ. επικοινωνίας: 6944842501
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-53337 Πολεοδομία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351600
Διεύθυνση Ανάπτυξης . . . . . . . .22713-52300, ΦΑΞ: 22713-52306 Δημοτική Αστυνομία Χίου . . . . . . . . . . . . . . .2271044415
Πωλείται Τμήμα Γραμματείας . . . . . . . . . .22713-52305, ΦΑΞ: 22713-52306
Τμήμα Διά Βίου Μάθησης . . . . .22713-52309, ΦΑΞ: 22713-52306
Τμήμα Πρασίνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351920
Επιχείρηση τουριστικών ειδών στο κέντρο της Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές . . . . . . . . . . . . . .2271350812
Τμήμα Εμπορίου . . . . . . . . . . . .22713-52312, ΦΑΞ: 22713-52322
πόλης, σε προσιτή τιμή λόγω συνταξιοδότησης. Δημοτική Ενότητα Χίου . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350847
Τμήμα Επαγγέλματος . . . . . . . . .22713-52319, ΦΑΞ: 22713-52313
Για πληροφορίες καλέστε στο 6947408500
ΤμήμαΧορήγησης Αδειών . . . . .22713-52318, ΦΑΞ: 22713-52313 Δημοτική Ενότητα Αγ.Μηνά . . . . . . . . . . . . .2271351400
Τμήμα Τουρισμού . . . . . . . . . . .22713-50514, ΦΑΞ : 22713-50517 Δημοτική Ενότητα Ιωνίας . . . . . . . . . . . . . . . .2271351500
Πωλούνται Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών . . . . . . . .22713-52400
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-52404
Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων . . . . . . . . .2272350021
Δύο επικερδείς επιχειρήσεις εστίασης Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων . . . . . . . . .2271357930
(εστιατόρια) στο κέντρο της πόλης Τμήμα ΚΤΕΟ . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52903, ΦΑΞ: 22713-52904
Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων . . . . . . .2271351200
και στην οδό Λεωφόρο Αιγαίου. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52400
Δεχόμαστε μόνο σοβαρές προτάσεις. Διεύθυνση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας . . .22713-52603, Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης . . . . . . . . .2271093392
Για ραντεβού καλέστε στο 6947408500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ : 22713-52615 Δημοτική Ενότητα Αμανής . . . . . . . . . . . . . .2274021208
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης . . . . . . . .22713-52616 έως 618 ΔΗΚΕΧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271081106
Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας . .22713-52605 έως 608 ΚΑΠΗ Δ.Ε. Χίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271044395
Πωλείται Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
Παιδικός Σταθμός Δ.Ε. Χίου . . . . . . . . . . .2271022200
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52609 έως 614
Φουσκωτό ZODIAC Ομήρειο Πνευματικο Κέντρο . . . . . . . . . .2271044391
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας . . . . . .22713-50536, 22710-44212,
σε άριστη κατάσταση
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22710-44211 Ενιαία ΔΕΥΑ Nήσου Χίου . . . . . . . . . . . .2271044351-52
δηλωμένο 4.80m,
Γραφείο ΠΑΜ ΠΣΕΑ . . . . .22713-50533, ΤΗΛ-ΦΑΞ: 22710-44211 Ταμειακή Υπηρεσία ΔΕΥΑΧ . . . . . . . . . . . . . .2271044353
είναι 6.0m.
Υπάρχει η δυνατότητα
ελέγχου εν πλω. XPHΣIMA THΛEΦΩNA
Τηλ. 6947408500
AΣΤΥΝΟΜΙΑ: ...............................................................100 BΛΑΒΕΣ ΔEH
AΞ. YΠ.: ....................................................................44428 Xίου: ..............................................................22710.44365
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: ..........................................................199 Kαλαμωτής: ..................................................22710.71288
Πωλείται NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ........................................................22710.44306 Oινουσσών: ..................................................22710.55249
Kλινική AYΓOYΣTH: .....................................22710.44750 Bολισσού: .....................................................22740.21225
Kλινική APΓYPOYΔH: ..................................22710.29777 Kαρδαμύλων: ..............................................22720.22240
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ: .............................................22710.44434 BΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
PAΔIO TAΞI: ..................................................22710.41111 Xίου: ..............................................................22710.44353
NEΛ: ..............................................................22710.23971 Aγ. Mηνά: .....................................................22710.31232
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ .............................................22710-81919 Aμανής: .........................................................22740.21289
Δ.ΚΤΕΟ Χίου ...............22713-52903, ΦΑΧ: 22713-52904 Oμηρούπολης: .............................................22710.93202
OΔIKH BOHΘEIA INTERAMERICAN- ΕΛΠΑ: .................... Iωνίας: ...........................................................22710.61318
Πωλείται ΚΑΪΚΙ 11m. με όλο τον εξοπλισμό του. Χρειάζεται .......................22710.31104, 22710.33233 & 6942841283 Kαμποχώρων: ..............................................22710.78477
μόνο στοκάρισμα και βάψιμο. Έχει περαστεί τρία χέρια μίνιο, και- KΑΙΡΟΣ: ........................................................................149 Kαρδαμύλων: ..............................................22710.23766
νούρια ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Θα παραδοθεί είτε όπως BΛΑΒΕΣ OTE Oινουσσών: ..................................................22710.55326
έχει, είτε τελειωμένο μετά από συνεννόηση με τον αγοραστή. Xίου: .............................................................................121 K.T.E.Λ. XIOY
Τιμή: 8.000 ευρώ όπως είναι και 12.000 ευρώ τελειωμένο.
Bολισσού: .....................................................22740.21199 Aστικές Γραμμές: ..........................................22710.23086
Τηλ.6947408500
Kαρδαμύλων ................................................22720.22121 Yπεραστικές Γραμμές: .......................................22710.24257
Σελίδα 20 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Χιώτικη TV
Διαφάνεια
www.diafaneia.com www.livestream.com/antenna_aigaiou
www.ant1aigaiou.gr

Ξανά στο στόχαστρο αγνώστων Στα "καρφιά" Περιφερειάρχης και Δήμαρχοι των νησιών για το μεταναστευτικό
το εκκλησάκι της Παναγίας
Λειαπυργούσαινας στο Χαλκειός Συνέχεια από σελ. 1
Στη σύσκεψη επιβεβαι- Στη σύσκεψη συμ-
Μετά τον τελευταίο βαν- ώθηκε το κοινό αίτημα μετείχαν ο Υπουργός
δαλισμό της Αγίας Τρά- της άμεσης αποσυμφό- Εσωτερικών κ. Θεο-
πεζας του Ιερού Ναού ρησης των υπαρχουσών δωρακάκος, ο
της Παναγίας Λειαπυρ- δομών και η αντίθεση στη υπουργός Επικρα-
γούσαινας στο Χαλ- δημιουργία των νέων, τείας κ. Γεραπετρίτης,
κειός, άγνωστοι ξανά το που προβλέπει το κυβερ- ο Υπουργός Εθνικής
βράδυ της Τρίτης έσπα- νητικό σχέδιο. Άμυνας κ. Στεφανής,
σαν όλα τα τζάμια της Διαπιστώθηκε, για ο Υφυπουργός στον
εκκλησίας προκαλών- ακόμη μια φορά, σύγ- πρωθυπουργό κ.
τας και άλλες ζημιές. κληση απόψεων με τους Σκέρτσος, ο Γενικός
Οι δράστες δεν έμειναν δημάρχους να μεταφέ- Γραμματέας του Πρω-
μόνο εκεί αλλά έσπα- ρουν τις ειλημμένες απο- θυπουργού κ. Δημη-
σαν και την εικόνα του
φάσεις των δημοτικών τριάδης, ο Γενικός
Εσταυρωμένου πετών-
τους συμβουλίων. Τόνι- Μεταναστευτικής πο-
τας τα κομμάτια της στο
σαν την ανάγκη να προ- λιτικής κ. Γεωργιάδης,
πάτωμα. Το περιστατικό
έγινε αντιληπτό από κά- ηγηθεί το θέμα της ο Γενικός Γραμματέας
τοικο της περιοχής που αποσυμφόρησης και οι υπάρχουσες δομές να λειτουργούν Υποδοχής ο κ. Λογοθέτης και ο Γενικός Γραμματέας Συντονι-
ειδοποίησε την Αστυνο- στα όρια της χωρητικότητας τους, ενώ γι’ ακόμη μια φορά σμού Εσωτερικών Πολιτικών κ. Κοντογεώργης.
μία, η οποία έφθασε στο απέκλεισαν το ενδεχόμενο λειτουργίας νέων δομών στα Στη σύσκεψη κλήθηκαν οι Περιφερειάρχες Βορείου και Νο-
σημείο προκειμένου να νησιά. τίου Αιγαίου, βουλευτές καθώς και οι δήμαρχοι των νησιών
καταγράψει το συμβάν. Τα αιτήματα μετέφερε ο Περιφερειάρχης στη συνάντηση που δέχονται μεταναστευτικές ροές.
Πρόκειται για το τρίτο του με τον υπεύθυνο για τον συντονισμό του προσφυγικού- Την ερχόμενη Παρασκευή η σύσκεψη θα επαναληφθεί,
περιστατικό βεβήλωσης μεταναστευτικού, υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τα αποτελέσματα της
Ιερού Ναού μέσα σε Στεφανή και τους νησιώτες βουλευτές της ΝΔ. συνάντησης και να συναποφασιστεί η περαιτέρω στάση.
μικρό χρονικό διά-
στημα.
Οι κάτοικοι του Χαλ-
κειούς αγανακτισμένοι
αναφέρουν "η υπο-
μονή μας εξαντλή-
θηκε". Ζητούν άμεσα η
Αστυνομική Διεύθυνση
Χίου να εντοπίσει τους
δράστες.

ΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ - ΤΟΙΧΟΥ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ - ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ


ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΝΑΡΓΙΛΕΔΕΣ - ΚΑΠΝΟΙ
ΟΙΝΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ • ΚΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑ • ΧΙΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ: ΒΟΛΙΣΣΟΣ ΧΙΟΣ - Τηλ.: 22740 21123, 6977092488
11ης Νοεμβρίου 13, στην είσοδο της Απλωταριάς

Διαφημιστείτε στο Ρ/Σ “ΑΝΤ1 ΑΙΓΑΙΟΥ”, τη “Χιώτικη Διαφάνεια” και τις ιστοσελίδες www.diafaneia.com & www.ant1aigaiou.gr

Έχεις φωνή... παντού και πάντα!


Τηλ.: 22710.41224 & 41120 , Fax: 22710.26590 • e-mail: konkyd@otenet.gr