Druk nr 247

Warszawa, 6 lutego 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu ni"ej podpisani pos!owie wnosz# projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o systemie o!wiaty.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upowa"niamy pani# pose! Domicel$ Kopaczewsk#. (-) Pawe! Arndt; (-) Urszula Augustyn; (-) Marek Biernacki; (-) Andrzej Biernat; (-) Bogdan Bojko; (-) Jacek Brzezinka; (-) Beata Bublewicz; (-) Bo"enna Bukiewicz; (-) Andrzej Bu!a; (-) Renata Butryn; (-) Marek Cebula; (-) Janusz Cicho%; (-) Leszek Cie&lik; (-) Zdzis!aw Czucha; (-) Alicja D#browska; (-) Grzegorz Dolniak; (-) Ewa Drozd; (-) Waldy Dzikowski; (-) Jerzy Feliks Fedorowicz; (-) Arkady Fiedler; (-) Artur Gierada; (-) Jaros!aw Gowin; (-) Andrzej Gut-Mostowy; (-) Danuta Jaz!owiecka; (-) Sebastian Karpiniuk; (-) Grzegorz Karpi%ski; (-) Jaros!aw Katulski; (-) Ma!gorzata Kidawa-B!o%ska; (-) Tadeusz Kope'; (-) Agnieszka Koz!owska-Rajewicz; (-) Tomasz Kulesza; (-) Izabela Leszczyna; (-) Dariusz Lipi%ski; (-) El"bieta (ukacijewska; (-) Micha! Marcinkiewicz;

(-) Aldona M!y%czak; (-) S!awomir Nowak; (-) Tomasz Piotr Nowak; (-) Miros!awa Nykiel; (-) Marzena Ok!a-Drewnowicz; (-) Pawe! Olszewski; (-) Maciej Orzechowski; (-) Halina Rozpondek; (-) S!awomir Rybicki; (-) Henryk Siedlaczek; (-) Aleksander Skorupa; (-) Micha! Szczerba; (-) Grzegorz Sztolcman; (-) Iwona )ledzi%ska-Katarasi%ska; (-) Piotr Toma%ski; (-) Cezary Urban; (-) Piotr Wa&ko; (-) Wojciech Wilk; (-) Bogdan Zdrojewski; (-) Anna Zieli%ska-G!$bocka; (-) Marek Zieli%ski; (-) Wojciech Ziemniak; (-) Jerzy Zi$tek

Projekt USTAWA z dnia ……….. 2008 r. o zmianie ustawy o systemie o!wiaty.

Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrze&nia 1991 o systemie o&wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pó*n. zm.) wprowadza si$ nast$puj#ce zmiany: 1) w art. 22a skre&la si$ ust. 2c, 2d, 2f, 2g; 2) art. 64a otrzymuje brzmienie: „Art. 64a. 1. Dyrektor szko!y podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej mo"e, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców i rady pedagogicznej, wprowadzi' obowi#zek noszenia przez uczniów na terenie szko!y jednolitego stroju. 2. Z wnioskiem do dyrektora szko!y o wprowadzenie jednolitego stroju mo"e wyst#pi': a) rada szko!y b) rada rodziców, c) rada pedagogiczna, d) samorz#d uczniowski. 3. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1, opracowuje dyrektor szko!y w uzgodnieniu z rad# rodziców i po zasi$gni$ciu opinii rady pedagogicznej i samorz#du uczniowskiego. 4. Wzór jednolitego stroju oraz zasady jego noszenia, w tym zwolnienia z tego obowi#zku, okre&la statut szko!y. 1

5. W szko!ach, w których nie wprowadzono jednolitego stroju, statut szko!y okre&la zasady ubierania si$ uczniów na terenie szko!y. 6. W szko!ach okre&lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 6 kompetencje rady rodziców, o których mowa w ust. 1-3, wykonuje rada pedagogiczna. 7. Przepisy okre&lone w ust. 1-6 nie dotycz# szkó! dla doros!ych, szkó! zorganizowanych w zak!adach opieki zdrowotnej, w tym w zak!adach opieku%czo-leczniczych i zak!adach lecznictwa uzdrowiskowego, a tak"e w jednostce pomocy spo!ecznej, w celu kszta!cenia dzieci i m!odzie"y przebywaj#cych w tym zak!adzie lub jednostce, w których stosuje si$ odpowiedni# organizacj$ kszta!cenia oraz specjalne dzia!ania opieku%czo-wychowawcze, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71c ust. 2.”

Art. 2 Ustawa wchodzi w "ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

2

Uzasadnienie Art. 22a Jednym ze skutków reformy edukacji jest pojawienie si$ na rynku konkuruj#cych ze sob# programów i podr$czników szkolnych, stanowi#cych alternatywne oferty dla realizacji podstawy programowej. Celem takiego dzia!ania by!o tworzenie warunków do lepszego dostosowania podr$czników zarówno do potrzeb dzieci, jak i nauczycieli. Liczebno&' klasy, przebieg wcze&niejszych etapów edukacji dzieci, &rodowisko, w jakim wyrastaj#, a tak"e ich indywidualne cechy intelektualne i osobowo&ciowe determinuj# potrzeb$ zastosowania zró"nicowanych metod, form i &rodków dydaktycznych. Dodatkowo wykszta!cenie, warsztat i stosowane przez nauczyciela strategie nauczania mog# wymaga' zró"nicowanych narz$dzi w pracy dydaktycznej, a uwzgl$dnienie oczekiwa% rodziców jeszcze wyra*niej pokazuje, jak wa"ny jest dost$p do pe!nej oferty dydaktycznej, aby wybra' program i podr$cznik najlepszy dla danej grupy uczniów. Swoboda doboru narz$dzi edukacyjnych do potrzeb i mo"liwo&ci dziecka jest wyrazem realizowania przez pa%stwo nowoczesnej pedagogiki, rozwijaj#cej indywidualizm ka"dego dziecka. Takie kszta!cenie dobrze wpisuje si$ w za!o"enia Strategii Lizbo%skiej, i odpowiada wymaganiom gospodarki opartej na wiedzy. Proponowane zmiany w ustawie przywracaj# istot$ wcze&niejszych zapisów,

gwarantuj#cych nauczycielom, radom pedagogicznym i rodzicom prawo swobodnego wyboru programów nauczania i podr$czników adekwatnie do potrzeb i mo"liwo&ci uczniów. Likwiduje zapisy, które ogranicza!y szko!$ w swobodnym wyborze programów i podr$czników dost$pnych na rynku, a jednocze&nie pozostawia nauczycielom obowi#zek przedstawiania radzie pedagogicznej i rodzicom uzasadnienia dokonanego wyboru programu i podr$cznika. Ustawa nie zabrania, je&li taka b$dzie wola lokalnego &rodowiska, stosowania w kolejnych latach tych samych tytu!ów i wydawnictw na terenie szko!y czy nawet JST. Decyzja o wyborze programów i podr$czników musi uwzgl$dnia' wiele, cz$sto sprzecznych ze sob# racji, i dlatego powinna by' podejmowana lokalnie, przez spo!eczno&' szkoln#, która lepiej potrafi rozpozna' i oceni' swoje potrzeby i mo"liwo&ci ni" minister edukacji narodowej. 3

Art. 64a Proponowana zmiana ustawy deleguje na poziom szko!y kompetencje do wprowadzania obowi#zkowego stroju jednolitego oraz zasad ubierania si$ uczniów na terenie szko!y. To nie minister, ale dyrektor szko!y, w porozumieniu z rad# rodziców, rad# pedagogiczn# i samorz#dem uczniowskim ma decydowa', jakie s# zasady ubierania si$ szkole, a demokratycznie podj$te decyzje maj# znale*' si$ statucie szko!y. Takie rozwi#zanie przywraca strojom jednolitym ich zasadnicz# rol$ w budowaniu presti"u i tradycji szko!y. Symbolika stroju mo"e by' wykorzystywana w programie wychowawczym szko!y, zwi$kszaj#c identyfikacj$ uczniów ze szko!#. Oddolny, demokratyczny sposób decydowania o szkolnym stroju wpisuje si$ w dzia!ania na rzecz zwi$kszania poziomu obywatelsko&ci i partycypacji, czyli wspó!uczestniczenia w procesie decyzyjnym. Wspó!uczestnictwo uczniów w podejmowaniu kluczowych dla spo!eczno&ci decyzji rozwija u uczniów odpowiedzialno&' za siebie i innych, umo"liwia obserwowanie skutków w!asnych dzia!a%, a przez to przeciwdzia!a zjawisku wyuczonej bezradno&ci i i wi$kszym stopniu wyrównuje szanse ni" sam fakt noszenia stroju jednolitego, szczególnie je&li mia!by to by' efekt przymusu. Nowelizowana ustawa, cho' znosi obowi#zek jednolitych strojów, nie likwiduje obowi#zku podejmowania przez szko!$ decyzji na temat ubioru ucznia i daje dyrektorom szkó! instrumenty egzekwowania obowi#zku noszenia stroju jednolitego, je&li decyzj# szkolnej spo!eczno&ci zostanie wprowadzony lub utrzymany.

Projektowana ustawa nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla bud"etu pa%stwa ani dla bud"etu jednostek samorz#du terytorialnego. Niniejszy projekt nie poci#ga te" za sob# jakichkolwiek negatywnych skutków gospodarczych, spo!ecznych lub prawnych. Projekt ustawy nie zosta! poddany konsultacjom spo!ecznym, o których mowa w art. 34 ust 3 Regulaminu Sejmu RP. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest obj$ty prawem Unii Europejskiej.

4

Warszawa, 12 lutego 2008 r. BAS-WAEM-299/07

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna w sprawie zgodno!ci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie o!wiaty (przedstawiciel wnioskodawców: pose" Domicela Kopaczewska)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa!y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca! 1992! r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398,! ze zmianami) sporz#dza si$ nast$puj#c# opini$:

1. Przedmiot projektu ustawy Projekt przewiduje zmian$ art. 64a ustawy z dnia 7 wrze&nia 1991 r. o systemie o&wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami). Zmiana dotyczy uchylenia przepisu okre&laj#cego obowi#zek noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szko!y podstawowej i gimnazjum. Projekt dopuszcza natomiast mo"liwo&' wprowadzenia w szko!ach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych obowi#zku noszenia jednolitego stroju. Obowi#zek ten w danej szkole b$dzie móg! wprowadzi' dyrektor szko!y na wniosek rady szko!y, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorz#du uczniowskiego. Statut szko!y ma okre&la' wzór jednolitego stroju i zasady jego noszenia, a w przypadku niewprowadzenia jednolitego stroju – zasady ubierania si$ uczniów na terenie szko!y. Projekt zak!ada ponadto uchylenie w art. 22a ustawy zmienianej ust$pów 2c, 2d, 2f i 2g. Uchylane przepisy dotycz#: liczby podr$czników wchodz#cych w sk!ad szkolnego zestawu podr$czników, okresu obowi#zywania zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podr$czników, a tak"e uprawnienia rady pedagogicznej do dokonania zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podr$czników. Proponowana ustawa ma wej&' w "ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

2 2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj#tej projektem ustawy Kwestie stanowi#ce przedmiot projektu ustawy nie s# regulowane prawem Unii Europejskiej. 3. Analiza przepisów projektu pod k$tem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach opiniowanego projektu. 4. Konkluzja Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie o&wiaty nie jest obj$ty prawem Unii Europejskiej. Sporz!dzi": Akceptowa": Zespó" Prawa Europejskiego Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha" Królikowski

Deskryptory bazy REX: projekt ustawy, o#wiata, Unia Europejska, wychowanie, szkolnictwo

Warszawa, 12 lutego 2008 r. BAS-WAEM-300/08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie o!wiaty (przedstawiciel wnioskodawców: pose" Domicela Kopaczewska) jest projektem ustawy wykonuj$cej prawo Unii Europejskiej Projekt przewiduje zmian$ art. 64a ustawy z dnia 7 wrze&nia 1991 r. o systemie o&wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami). Zmiana dotyczy uchylenia przepisu okre&laj#cego obowi#zek noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szko!y podstawowej i gimnazjum. Projekt dopuszcza natomiast mo"liwo&' wprowadzenia w szko!ach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych obowi#zku noszenia jednolitego stroju. Obowi#zek ten w danej szkole b$dzie móg! wprowadzi' dyrektor szko!y na wniosek rady szko!y, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorz#du uczniowskiego. Statut szko!y ma okre&la' wzór jednolitego stroju i zasady jego noszenia, a w przypadku niewprowadzenia jednolitego stroju – zasady ubierania si$ uczniów na terenie szko!y. Projekt zak!ada ponadto uchylenie w art. 22a ustawy zmienianej ust$pów 2c, 2d, 2f i 2g. Uchylane przepisy dotycz#: liczby podr$czników wchodz#cych w sk!ad szkolnego zestawu podr$czników, okresu obowi#zywania zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podr$czników, a tak"e uprawnienia rady pedagogicznej do dokonania zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podr$czników. Przedmiot projektu ustawy nie jest obj$ty prawem Unii Europejskiej. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie o&wiaty nie jest projektem ustawy wykonuj$cej prawo Unii Europejskiej. Sporz!dzi": Zespó" Prawa Europejskiego Akceptowa": Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha" Królikowski
Deskryptory bazy REX: projekt ustawy, o#wiata, Unia Europejska, wychowanie, szkolnictwo