You are on page 1of 125

Druk nr 638

Warszawa, 3 marca 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia


2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu ni"ej podpisani
pos!owie wnosz# projekt ustawy:

- o wykonywaniu kary pozbawienia


wolno!ci w zak"adzie karnym w systemie
tygodniowym.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upowa"niamy pani# pose! Beat$ Kemp$.

(-) Andrzej Adamczyk; (-) Waldemar Andzel; (-) Zbigniew Babalski;


(-) Piotr Babinetz; (-) Barbara Bartu%; (-) Dariusz B#k; (-) Mariusz
B!aszczak; (-) Jan Bury s. Antoniego; (-) Tadeusz Cyma&ski; (-) Witold
Czarnecki; (-) Arkadiusz Czartoryski; (-) Edward Czesak; (-) Marzenna
Drab; (-) Zbigniew Girzy&ski; (-) Szymon Stanis!aw Gi"y&ski; (-) Jerzy
Gosiewski; (-) Krystyna Grabicka; (-) Czes!aw Hoc; (-) Wies!aw Janczyk;
(-) Grzegorz Janik; (-) Lech Ko!akowski; (-) Robert Ko!akowski;
(-) Tomasz Latos; (-) Antoni Macierewicz; (-) Barbara Marianowska;
(-) Gabriela Mas!owska; (-) Kazimierz Matuszny; (-) Beata Mazurek;
(-) Boles!aw Grzegorz Piecha; (-) Jacek Pilch; (-) Marek Polak; (-) Piotr
Polak; (-) Krzysztof Popio!ek; (-) Jan Religa; (-) Jerzy R$bek; (-) Józef
Rojek; (-) Jaros!aw Rusiecki; (-) Edward Siarka; (-) Anna Sobecka;
(-) Piotr Stanke; (-) Jolanta Szczypi&ska; (-) Jan Szyszko; (-) Ryszard
Terlecki; (-) Grzegorz Tobiszowski; (-) Teresa Wargocka; (-) Zbigniew
Wassermann; (-) Waldemar Wi#zowski; (-) Jadwiga Wi%niewska;
(-) Tadeusz Wo'niak; (-) S!awomir Zawi%lak; (-) (ukasz Zbonikowski;
(-) Wojciech )ukowski.
Projekt

USTAWA

z dnia

o wykonywaniu kary pozbawienia wolno!ci w zak"adzie karnym w


systemie tygodniowym

Rozdzia! 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okre"la:

1) warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia


wolno"ci w zak!adzie karnym w systemie tygodniowym,
zwanej dalej „kar# pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym”;

2) sposób wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w syste-


mie tygodniowym;

3) warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu


zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w syste-
mie tygodniowym.

Art. 2.1. System tygodniowy jest to jeden z systemów


wykonywania kary pozbawienia wolno"ci, w którym skazany, w dniach
wyznaczonych przez s#d penitencjarny, przez dwa kolejno nast$puj#ce po
sobie dni tygodnia przebywa w warunkach pozbawienia wolno"ci w zak!adzie
karnym a w pozosta!e dni tygodnia – na wolno"ci, w kolejno nast$puj#cych po
sobie tygodniach.
2

2. Przyjmuje si$, %e jeden miesi#c kary


pozbawienia wolno"ci jest równy czterem tygodniom kary pozbawienia wolno"ci
w systemie tygodniowym.

3. Przyjmuje si$, %e jeden dzie& kary


pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym odbywanej w warunkach
pozbawienia wolno"ci w zak!adzie karnym trwa 24 godziny liczone od godziny
stawienia si$ skazanego w zak!adzie karnym, wyznaczonej przez s#d
penitencjarny.

Art. 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej ustawie, do


wykonania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym stosuje si$
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z pó'n. zm.1)), zwanej dalej „Kodeksem
karnym wykonawczym”, z wyj#tkiem przepisów art. 24 § 2, art. 74-77, art. 79,
art. 79b, art. 80, art. 81-86, art. 87 § 2 oraz § 4 i 5, art. 88-102, art. 105 § 1
oraz § 3 i 6, art. 105a i 105b, art. 110 § 4, art. 111, art. 113-114, art. 115 § 1,
§ 2 i 3, § 5 pkt 2 i 3 oraz § 7 i 8, art. 117, art. 119, przepisów Oddzia!ów 5 i 6,
art. 136a, przepisów Oddzia!ów 8-11, art. 164 i 165, art. 166 § 3, art. 167a § 1
i 3, art. 168, przepisów Oddzia!u 13 – w Rozdziale X oraz art. 249 § 1 i 2 oraz
§ 3 pkt 1 i 2 i pkt 6 i 7 – w Rozdziale XXII.

Art. 4. Do skazanego obj$tego systemem tygodniowym nie stosuje


si$ przepisów o warunkowym zwolnieniu, zawartych w ustawie z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pó'n. zm.2)), zwanej dalej
„Kodeksem karnym”.

Rozdzia! 2

Warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolno"ci


w systemie tygodniowym

Art. 5.1. S#d penitencjarny mo%e udzieli( zezwolenia na


odbycie kary pozbawienia wolno"ci nieprzekraczaj#cej 6 miesi$cy w systemie
tygodniowym, skazanemu posiadaj#cemu okre"lone miejsce pobytu, je%eli jest
3

to wystarczaj#ce dla osi#gni$cia celów kary, w szczególno"ci, je%eli skazany


wykonuje sta!# prac$ zarobkow#, uczy si$ lub sprawuje opiek$ nad osob#
ma!oletni#, niepe!nosprawn# lub chor#, chyba %e sprzeciwia si$ temu stopie&
demoralizacji skazanego lub inne okoliczno"ci, w tym zw!aszcza interes
pokrzywdzonego.

2. Przepis ust. 1 stosuje si$ odpowiednio do


skazanego odbywaj#cego kar$ pozbawienia wolno"ci do roku, je%eli czas
pozosta!y do odbycia tej kary w zak!adzie karnym nie przekracza 6 miesi$cy,
maj#c przede wszystkim na wzgl$dzie dotychczasowe zachowanie skazanego
w czasie odbywania kary w zak!adzie karnym, które uzasadnia przekonanie, %e
w czasie pobytu poza zak!adem karnym b$dzie on przestrzega! porz#dku
prawnego, w szczególno"ci nie pope!ni przest$pstwa, przest$pstwa
skarbowego, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego.

3. Zezwolenia na odbycie kary pozbawienia


wolno"ci w systemie tygodniowym nie udziela si$:

1) skazanemu na kar$ pozbawienia wolno"ci w innej


sprawie, chyba %e zachodz# warunki do wydania
wyroku !#cznego;

2) skazanemu na kar$ pozbawienia wolno"ci za


przest$pstwo przeciwko wolno"ci seksualnej lub
obyczajno"ci, okre"lone w art. 197-203 Kodeksu
karnego, pope!nione w zwi#zku z zaburzeniami
preferencji seksualnych;

3) skazanemu za przest$pstwo pope!nione w stanie


ograniczonej poczytalno"ci okre"lonej w art. 31 § 2
Kodeksu karnego;

4) skazanemu z niepsychotycznymi zaburzeniami


psychicznymi;

5) skazanemu upo"ledzonemu umys!owo;

6) skazanemu uzale%nionemu od alkoholu albo "rodków


odurzaj#cych lub psychotropowych;
4

7) skazanemu pozbawionemu wolno"ci w innej sprawie


lub gdy z innych przyczyn odbywanie przez skazanego
kary w tym systemie nie jest mo%liwe.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje si$ odpowiednio do


sumy dwóch lub wi$cej niepodlegaj#cych !#czeniu kar pozbawienia wolno"ci,
które skazany ma odby( kolejno.

5. Zezwolenia na odbycie kary pozbawienia


wolno"ci w systemie tygodniowym nie udziela si$, je%eli w wyznaczonym
zak!adzie karnym po!o%onym najbli%ej miejsca zamieszkania skazanego brak
warunków do odbycia kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym,
chyba %e on o"wiadczy, %e kar$ w tym systemie mo%e odby( w innym
wyznaczonym zak!adzie karnym dysponuj#cym takimi warunkami.

Art. 6.Przepisy niniejszej ustawy stosuje si$ tak%e do skazanego,


wobec którego orzeczono zast$pcz# kar$ pozbawienia wolno"ci za
przest$pstwo lub przest$pstwo skarbowe.

Art. 7.1. W czasie odbywania kary pozbawienia wolno"ci w


systemie tygodniowym skazany ma obowi#zek okre"lonego zachowania si$, w
szczególno"ci:

1) wykonywania obowi#zków na!o%onych przez s#d


penitencjarny;

2) przestrzegania terminów stawiania si$ do zak!adu


karnego celem odbycia kolejnych okresów kary w tym
systemie, wyznaczonych przez s#d penitencjarny;

3) uiszczenia w okre"lonym terminie równowarto"ci


kosztów post$powania wykonawczego zwi#zanych z
wykonywaniem kary pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym.

2. S#d penitencjarny nak!ada na skazanego


obowi#zek pozostawania we wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie
obejmuj#cy pozostawanie skazanego w miejscu sta!ego pobytu lub w innym
5

wskazanym miejscu, w czasie mi$dzy kolejnymi okresami odbywania tej kary w


zak!adzie karnym.

3. S#d penitencjarny mo%e, w okresach


przebywania skazanego na wolno"ci, odda( go pod dozór s#dowego kuratora
zawodowego, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji,
do której dzia!alno"ci nale%y troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji
lub pomoc skazanym oraz na!o%y( na niego obowi#zki okre"lone w art. 72 § 1
pkt 1-5 i 7-8 oraz § 2 Kodeksu karnego.

Art. 8. 1. Wp!aty z tytu!u kosztów post$powania


wykonawczego zwi#zanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolno"ci w
systemie tygodniowym stanowi# dochód bud%etu pa&stwa i uiszczane s# na
rachunek bie%#cy dochodów w!a"ciwego s#du okr$gowego.

2. Koszty post$powania wykonawczego


zwi#zane z wykonywaniem kary pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym obejmuj# zrycza!towany koszt post$powania wykonawczego oraz
koszt odbywania kary wykonywanej w tym systemie w zak!adzie karnym
stanowi#cy iloczyn kosztu jednego dnia kary i liczby dni jej odbywania.

3. Minister Sprawiedliwo"ci okre"li, w drodze


rozporz#dzenia, zrycza!towany koszt post$powania wykonawczego zwi#zanego
z wykonywaniem kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym oraz
koszt jednego dnia odbywania kary pozbawienia wolno"ci wykonywanej w tym
systemie w zak!adzie karnym maj#c na uwadze, w szczególno"ci, wymiar
orzeczonej kary pozbawienia wolno"ci wykonywanej w tym systemie oraz
wydatki organów post$powania wykonawczego.

Art. 9. W wyj#tkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi


okoliczno"ciami, s#d penitencjarny mo%e zmieni( miejsce, w którym skazany
ma przebywa( odbywaj#c kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym
w czasie mi$dzy kolejnymi okresami odbywania tej kary w zak!adzie karnym.
6

Art. 10. Je%eli wzgl$dy wychowawcze za tym przemawiaj#,


s#d penitencjarny mo%e w czasie odbywania przez skazanego kary
pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym ustanawia(, rozszerza( lub
zmienia( obowi#zki wymienione w art. 7 ust. 3 lub zwolni( od wykonania
na!o%onych obowi#zków, z wyj#tkiem obowi#zku okre"lonego w art. 72 § 2
Kodeksu karnego.

Art. 11. 1. Rozpocz$cie odbywania kary pozbawienia


wolno"ci w systemie tygodniowym nast$puje w dniu i tygodniu okre"lonym
przez s#d penitencjarny.

2. Tydzie& odbywania kary pozbawienia wolno"ci


w systemie tygodniowym rozpoczyna si$ w dniu, w którym skazany stawi! si$ w
zak!adzie karnym celem odbycia kary pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym, w wypadku o którym mowa w art. 5 ust. 1 albo w dniu, w którym
zosta! zwolniony z zak!adu karnego w wypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2.

Art. 12. 1. S#d penitencjarny uchyla zezwolenie na


odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym:

1) je%eli skazany odbywaj#c kar$ w tym systemie:

a) ra%#co narusza porz#dek prawny, w szczególno"ci


gdy pope!ni! przest$pstwo lub przest$pstwo
skarbowe,

b) uchyla si$ od wykonywania na!o%onego obowi#zku


zwi#zanego z pobytem poza zak!adem karnym,
uchyla si$ od dozoru s#dowego kuratora
zawodowego, osoby godnej zaufania lub podmiotu,
okre"lonego w art. 7 ust. 3 albo uchyla si$ od
wykonania orzeczonego "rodka karnego,

c) nie zachowa wyznaczonego terminu, o którym


mowa w art. 7 ust. 1, pkt 2,
7

d) zosta! pozbawiony wolno"ci w innej sprawie lub


z innych przyczyn, dalsze odbywanie przez
skazanego kary w tym systemie nie jest mo%liwe;

2) postawa i zachowanie skazanego za tym przemawiaj#,


w szczególno"ci, gdy skazany nie przestrzega
na!o%onych na niego obowi#zków i zakazów
zwi#zanych z pobytem w zak!adzie karnym;

3) w innych wypadkach okre"lonych w ustawie.

2. S#d penitencjarny mo%e odst#pi( od uchylenia zezwolenia


na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit.
a-c oraz pkt 2-3, w wyj#tkowych wypadkach uzasadnionych
szczególnymi okoliczno"ciami.

3. S#d penitencjarny mo%e uchyli( zezwolenie na odbycie kary


pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym
skazanemu, któremu przedstawiono zarzut pope!nienia
przest$pstwa lub przest$pstwa skarbowego.

Art. 13. 1. W razie uchylenia zezwolenia na odbycie kary


pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, s#d penitencjarny orzeka jak#
cz$"( kary pozbawienia wolno"ci uznaje za wykonan#, a tak%e wskazuje
wymiar kary, która podlega jeszcze wykonaniu.

2. Na poczet odbytej kary pozbawienia wolno"ci


nie zalicza si$ okresu pozostawania skazanego na wolno"ci, chyba %e dalsze
wykonywanie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym nie jest
mo%liwe z przyczyn od skazanego niezale%nych, innych ni% pozbawienie go
wolno"ci w innej sprawie.

3. Skazanego informuje si$ o obliczonym okresie


kary pozbawienia wolno"ci pozosta!ej do wykonania w zak!adzie karnym; z
dokonanej czynno"ci sporz#dza si$ protokó!.
8

4. Przyj$cie informacji do wiadomo"ci skazany


potwierdza podpisem, a odmow$ podpisu zaznacza si$ w protokole.

Art. 14. 1. W razie uchylenia zezwolenia na odbycie kary


pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym skazanemu przebywaj#cemu
na wolno"ci, s#d penitencjarny poleca doprowadzi( skazanego do zak!adu
karnego.

2. W uzasadnionych wypadkach, w
szczególno"ci w okoliczno"ciach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. d,
s#d penitencjarny mo%e odst#pi( od nakazania doprowadzenia skazanego do
zak!adu karnego.

3. Kosztami doprowadzenia s#d penitencjarny


obci#%a skazanego.

4. O prawach i konsekwencjach wskazanych w


ust. 1-3 nale%y pouczy( skazanego.

Art. 15. Je%eli w czasie odbywania kary pozbawienia


wolno"ci w systemie tygodniowym i w ci#gu dalszych 6 miesi$cy nie uchylono
zezwolenia na odbycie kary w tym systemie, kar$ pozbawienia wolno"ci uwa%a
si$ za wykonan# z up!ywem ostatniego dnia tygodnia odbywania tej kary.

Art. 16. W razie uchylenia zezwolenia na odbycie przez


skazanego kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym ponowne
udzielenie w tej samej sprawie zezwolenia na odbycie kary w tym systemie jest
niedopuszczalne.

Art. 17. Odbycie kary 6 miesi$cy pozbawienia wolno"ci w


systemie tygodniowym nie stanowi przes!anki powrotu do przest$pstwa
okre"lonego w art. 64 Kodeksu karnego oraz przes!anki powrotu do
przest$pstwa skarbowego okre"lonego w art. 37 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 10
wrze"nia 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 i
Nr 112, poz. 766).
9

Art. 18. Zatarcie skazania na kar$ pozbawienia wolno"ci


wykonywan# w systemie tygodniowym nast$puje z mocy prawa z up!ywem 10
lat od ostatniego dnia tygodnia odbywania kary w tym systemie; na wniosek
skazanego s#d mo%e zarz#dzi( zatarcie skazania ju% po up!ywie roku, je%eli
skazany w tym okresie przestrzega! porz#dku prawnego.

Art. 19. Je%eli wobec skazanego orzeczono kar$ grzywny lub


"rodek karny, zatarcie skazania nie mo%e nast#pi( przed wykonaniem,
darowaniem lub przedawnieniem ich wykonania.

Art. 20. Je%eli skazany po rozpocz$ciu, lecz przed up!ywem


okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie pope!ni! przest$pstwo lub
przest$pstwo skarbowe, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie
wszystkich skaza&.

Rozdzia! 3

Warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary


pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym

Art. 21. Orzekanie w sprawach dotycz#cych wykonania kary


pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym nale%y do s#du
penitencjarnego, w którego okr$gu kara jest lub ma by( wykonywana.

Art. 22. S#d penitencjarny orzeka:

1) na wniosek skazanego;

2) za zgod# skazanego, na wniosek jego obro&cy,


prokuratora, s#dowego kuratora zawodowego lub dyrektora
zak!adu karnego.
10

Art. 23. 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie


kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, zwany dalej „wnioskiem”,
sk!ada si$ na pi"mie.

2. Uzasadnienie wniosku powinno zawiera(


wskazanie okoliczno"ci, o których mowa w art. 5 ust. 1 lub 2.

Art. 24. 1. Je%eli wniosek dotyczy skazanego, który


odbywa kar$ pozbawienia wolno"ci w zak!adzie karnym, posiedzenie s#du
penitencjarnego powinno odby( si$ w tym zak!adzie, w którym skazany
przebywa; udzia! prokuratora jest obowi#zkowy.

Art. 25. Przed wydaniem postanowienia o udzieleniu


skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym, s#d penitencjarny:
1) ustala, czy na przeszkodzie udzieleniu zezwolenia na
odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym nie stoi brak warunków do odbycia kary
pozbawienia wolno"ci w tym systemie w wyznaczonym
zak!adzie karnym po!o%onym najbli%ej miejsca
zamieszkania skazanego;

2) wys!uchuje skazanego lub jego obro&c$, s#dowego


kuratora zawodowego, je%eli sk!ada! wniosek o zezwolenie,
o którym mowa w art. 5 ust. 1 lub 2 oraz przedstawiciela
skazanego, o którym mowa w art. 42 Kodeksu karnego
wykonawczego;

3) w przypadku skazanego odbywaj#cego kar$ pozbawienia


wolno"ci powinien wys!ucha( przedstawiciela administracji
zak!adu karnego.

Art. 26. 1. W postanowieniu o udzieleniu skazanemu


zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym s#d
penitencjarny:
11

1) wyznacza dni tygodnia, w których skazany odbywa kar$


w zak!adzie karnym, a tak%e dat$ i godzin$ pierwszego
stawienia si$ do wyznaczonego zak!adu karnego;

2) okre"la miejsce, czas, rodzaj lub sposób wykonywania


na!o%onych obowi#zków;

3) okre"la koszty post$powania wykonawczego zwi#zane


z wykonywaniem kary pozbawienia wolno"ci w
systemie tygodniowym oraz termin ich uiszczenia.

2. O terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,


s$dzia penitencjarny zawiadamia s#dowego kuratora zawodowego, je%eli nie
bra! udzia!u w posiedzeniu s#du penitencjarnego.

Art. 27. S#d penitencjarny mo%e zwolni( skazanego w


ca!o"ci lub w cz$"ci od ponoszenia kosztów post$powania wykonawczego
zwi#zanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym, je%eli skazany w sposób nale%yty wyka%e, %e nie jest w stanie
ponie"( tych kosztów bez uszczerbku dla niezb$dnego utrzymania siebie lub
rodziny.

Art. 28. Wydaj#c postanowienie o udzieleniu skazanemu


zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym,
s#d penitencjarny uwzgl$dnia, w szczególno"ci, jego wiek, p!e(, uprzednie
odbywanie kary oraz mo%liwo"( kontynuowania zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej.

Art. 29. S#d penitencjarny wydaj#c postanowienie, o którym


mowa w art. 26 ust. 1, poucza skazanego o przys!uguj#cych prawach i
obowi#zkach oraz o konsekwencjach naruszenia tych obowi#zków.

Art. 30. O wydaniu postanowienia, o którym mowa w art. 26


ust. 1, s$dzia penitencjarny niezw!ocznie zawiadamia pokrzywdzonego, jego
przedstawiciela ustawowego lub osob$, pod której sta!# piecz# pokrzywdzony
12

pozostaje, a je%eli jednocze"nie odda! skazanego pod dozór – s#dowego


kuratora zawodowego, je%eli nie bra! on udzia!u w posiedzeniu s#du
penitencjarnego w przedmiocie wydania tego postanowienia.

Art. 31. 1. S#d penitencjarny udzielaj#c zezwolenia na


odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym skazanemu
odbywaj#cemu kar$ pozbawienia wolno"ci w zak!adzie karnym, zarz#dza
jednocze"nie zwolnienie go z tego zak!adu.

2. O terminie zwolnienia s$dzia penitencjarny


niezw!ocznie zawiadamia s#dowego kuratora zawodowego.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2,


mo%e by( tak%e dor$czone za pomoc# telefaksu lub poczty elektronicznej; w
takim przypadku dowodem dor$czenia jest potwierdzenie transmisji danych.

Art. 32. W wypadku obj$cia wyrokiem !#cznym kary


pozbawienia wolno"ci wykonywanej w systemie tygodniowym, s#d
penitencjarny z urz$du uchyla zezwolenie na odbycie tej kary w tym systemie,
co nie stoi na przeszkodzie jednoczesnemu udzieleniu zezwolenia na odbycie
kary !#cznej pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, je%eli zachodz#
warunki okre"lone w art. 5 ust. 1 lub 2.

Art. 33. W przypadku orzekania w przedmiocie, o którym


mowa w art. 9, s#d penitencjarny stosuje odpowiednio tryb okre"lony w art. 25.
Przepis art. 26 stosuje si$ odpowiednio.

Art. 34. 1. Na postanowienie s#du penitencjarnego, o


którym mowa w art. 26 ust. 1, za%alenie przys!uguje skazanemu lub jego
obro&cy, prokuratorowi, a tak%e s#dowemu kuratorowi zawodowemu, je%eli
sk!ada! wniosek; w przypadku skazanego, który odbywa kar$ pozbawienia
wolno"ci w zak!adzie karnym, za%alenie przys!uguje tak%e dyrektorowi zak!adu
karnego.
13

2. Z!o%enie za%alenia wstrzymuje wykonanie


postanowienia o udzieleniu tego zezwolenia.

Art. 35. Je%eli s#d penitencjarny w tym samym sk!adzie nie


przychyli si$ do za%alenia na postanowienie, o którym mowa w art. 26 ust. 1
za%alenie to, niezw!ocznie przekazuje si$ wraz z aktami sprawy s#dowi
odwo!awczemu, który rozpoznaje spraw$ najpó'niej w terminie 7 dni od daty
wp!ywu za%alenia wraz z aktami sprawy do tego s#du.

Art. 36. Na postanowienie s#du penitencjarnego o odmowie


udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 i 2, przys!uguje za%alenie
skazanemu lub jego obro&cy, prokuratorowi, a tak%e s#dowemu kuratorowi
zawodowemu lub dyrektorowi zak!adu karnego, je%eli sk!adali wniosek o
zezwolenie. Przepis art. 35 stosuje si$ odpowiednio.

Art. 37. Wniosek skazanego lub jego obro&cy o udzielenie


zezwolenia, z!o%ony przed up!ywem miesi#ca od dnia wydania postanowienia o
odmowie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lub 2,
pozostawia si$ bez rozpoznania.

Art. 38. 1. Postanowienie w przedmiocie uchylenia


zezwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1-3, wydaje s#d penitencjarny, który
go udzieli!.

2. Przed uchyleniem zezwolenia, s#d


penitencjarny, o ile uzna to za konieczne, wys!uchuje skazanego lub jego
obro&c$, a tak%e s#dowego kuratora zawodowego oraz przedstawiciela
skazanego, o którym mowa w art. 42 Kodeksu karnego wykonawczego.

3. Niestawiennictwo prokuratora nie wstrzymuje


rozpoznania sprawy.

4. Na postanowienie s#du w przedmiocie


uchyleniu zezwolenia przys!uguje za%alenie. Przepisy art. 35 i art. 36 stosuje si$
odpowiednio.
14

5. W wypadku odst#pienia od uchylenia


zezwolenia, s#d penitencjarny ponownie okre"la warunki odbywania przez
skazanego kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, o których
mowa w art. 26 ust. 1. Przepis art. 26 ust. 2 stosuje si$.

Rozdzia! 4

Sposób wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym

Art. 39. 1. Kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie


tygodniowym wykonuje si$ w wyodr$bnionych oddzia!ach lub celach zak!adu
karnego.

2. Skazany odbywa kar$ we w!a"ciwym


zak!adzie karnym, po!o%onym, w miar$ mo%liwo"ci, najbli%ej jego miejsca
zamieszkania. Przeniesienie skazanego do innego zak!adu mo%e nast#pi( tylko
z uzasadnionych powodów i tylko za zgod# skazanego. O przeniesieniu
decyduje s#d penitencjarny, w którego okr$gu kara jest wykonywana.

3. Dyrektor Generalny S!u%by Wi$ziennej


okre"la, w drodze zarz#dzenia, zak!ady karne, w których wykonywana jest kara
pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, uwzgl$dniaj#c w szczególno"ci
potrzeb$ zapewnienia bezpiecze&stwa oraz racjonalnego wykorzystania miejsc
zakwaterowania dla wszystkich skazanych.

Art. 40. 1. Przy ka%dorazowym stawieniu si$ do zak!adu


karnego skazany okazuje dokument stwierdzaj#cy to%samo"(, podaje zawarte
w tym dokumencie dane osobowe oraz dane o uprzedniej karalno"ci i o stanie
zdrowia. Skazany mo%e by( tak%e poddany czynno"ciom maj#cym na celu jego
identyfikacj$, a w szczególno"ci: sfotografowaniu, ogl$dzinom zewn$trznym
cia!a, pobraniu odcisków oraz okazaniu innym osobom. Skazany jest
obowi#zany podda( si$ badaniom na obecno"( alkoholu albo "rodków
odurzaj#cych lub psychotropowych.

2. Skazany zobowi#zany jest ka%dorazowo


stawi( si$ do zak!adu karnego celem odbycia kary pozbawienia wolno"ci w
15

systemie tygodniowym we w!asnej, odpowiedniej do danej pory roku, odzie%y,


bieli'nie i obuwiu, a tak%e w stanie wykluczaj#cym u%ycie alkoholu albo
"rodków odurzaj#cych lub psychotropowych oraz w stanie zdrowia i higieny
osobistej, nie stwarzaj#cym zagro%enia sanitarno-epidemiologicznego dla
zak!adu karnego. Skazany jest obowi#zany podda( si$ odpowiednim badaniom
lekarskim.

3. Skazany, przy ka%dorazowym stawieniu si$ do


zak!adu karnego celem odbycia kary pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym, zobowi#zany jest posiada( "rodki finansowe wystarczaj#ce na
powrót do miejsca zamieszkania.

4. Skazany przy ka%dorazowym stawieniu si$ do


zak!adu karnego przekazuje do depozytu dokumenty, pieni#dze, przedmioty
warto"ciowe i inne przedmioty, których nie mo%e posiada( w celi. )rodki
pieni$%ne znajduj#ce si$ w depozycie nie podlegaj# oprocentowaniu.

Art. 41. 1. Do odbywania kary pozbawienia wolno"ci w


systemie tygodniowym nie mo%e zosta( przyj$ty skazany, który:

1) nie posiada dokumentu


stwierdzaj#cego to%samo"(;

2) wymaga leczenia szpitalnego, w szczególno"ci ze


wzgl$du na bezpo"rednie zagro%enie %ycia lub zdrowia
albo z powodu ostrej psychozy;

3) znajduje si$ w stanie po u%yciu alkoholu albo "rodków


odurzaj#cych lub psychotropowych albo w stanie
zdrowia i higieny osobistej, który stwarza zagro%enie
sanitarno-epidemiologiczne dla zak!adu karnego;

4) nie posiada w!asnej, odpowiedniej do danej pory roku,


odzie%y i obuwia oraz "rodków finansowych
wystarczaj#cych na powrót do miejsca zamieszkania.

2. O wyst#pieniu okoliczno"ci, o których mowa w


ust. 1, dyrektor zak!adu karnego niezw!ocznie powiadamia s#d penitencjarny,
16

który uchyla zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie


tygodniowym, chyba %e zachodz# wyj#tkowe wypadki uzasadnione
szczególnymi okoliczno"ciami.

3. Przepis art. 38 stosuje si$. Jednak%e przed


wydaniem postanowienia w przedmiocie uchylenia zezwolenia, s#d
penitencjarny wys!uchuje skazanego.

4. W wypadku nie uchylenia zezwolenia,


skazanego przyjmuje si$ do odbycia kary pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym.

Art. 42. W wyodr$bnionym oddziale lub celach zak!adu


karnego, w którym wykonywana jest kara pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym:

1) cele mieszkalne skazanych mog# pozostawa( otwarte


przez ca!# dob$;

2) skazanym mo%na zezwala( na branie udzia!u w zaj$ciach


i imprezach kulturalno-o"wiatowych lub sportowych;

3) skazany ma prawo do wykonywania praktyk religijnych;

4) skazani mog# porusza( si$ po terenie zak!adu karnego


w czasie i miejscach ustalonych w porz#dku wewn$trznym;

5) skazani korzystaj# z w!asnej odzie%y, bielizny i obuwia;

6) skazani maj# prawo do samokszta!cenia;

7) skazanym, w miar$ mo%liwo"ci, umo%liwia si$ dokonywanie


zakupów artyku!ów %ywno"ciowych i wyrobów tytoniowych
na terenie zak!adu karnego za pieni#dze pozostaj#ce do ich
dyspozycji;

8) korespondencja skazanych podlega nadzorowi administracji


zak!adu karnego;

9) skazanym, w miar$ mo%liwo"ci, stwarza si$ warunki do


przeprowadzania rozmów telefonicznych z aparatów
17

samoinkasuj#cych, znajduj#cych si$ na terenie zak!adu


karnego; rozmowy telefoniczne nie podlegaj# kontroli
administracji zak!adu karnego.

Art. 43. Skazany ma prawo w szczególno"ci do:

1) odpowiedniego ze wzgl$du na zachowanie zdrowia


wy%ywienia, warunków bytowych, pomieszcze& oraz
odpowiednich warunków higieny;

2) utrzymywania wi$zi z rodzin# i innymi osobami bliskimi,


przez korespondencj$ lub, w miar$ mo%liwo"ci, kontakt
telefoniczny;

3) korzystania z wolno"ci religijnej;

4) korzystania, w miar$ mo%liwo"ci, z urz#dze& i zaj$(


kulturalno-o"wiatowych i sportowych, radia, telewizji,
ksi#%ek i prasy;

5) komunikowania si$ z obro&c#, pe!nomocnikiem oraz


wybranym przez siebie przedstawicielem, o którym mowa
w art. 42 Kodeksu karnego wykonawczego;

6) komunikowania si$ z podmiotami, o których mowa w art. 38


§ 1 Kodeksu karnego wykonawczego;

7) zapoznawania si$ z opiniami i wnioskami, sporz#dzonymi


przez administracj$ zak!adu karnego, stanowi#cymi
podstaw$ podejmowanych wobec niego decyzji;

8) sk!adania wniosków, skarg i pró"b organowi w!a"ciwemu do


ich rozpatrzenia oraz przedstawiania ich, w nieobecno"ci
innych osób, administracji zak!adu karnego, kierownikom
jednostek organizacyjnych S!u%by Wi$ziennej, s$dziemu
penitencjarnemu, prokuratorowi i Rzecznikowi Praw
Obywatelskich;

9) prowadzenia korespondencji z organami "cigania, wymiaru


sprawiedliwo"ci i innymi organami pa&stwowymi,
18

samorz#dowymi oraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, a


tak%e z organami powo!anymi na podstawie ratyfikowanych
przez Rzeczpospolit# Polsk# umów mi$dzynarodowych
dotycz#cych ochrony praw cz!owieka.

Art. 44. Skazanego po pierwszym umieszczeniu w zak!adzie


karnym nale%y niezw!ocznie poinformowa( o przys!uguj#cych mu prawach i
ci#%#cych na nim obowi#zkach, a zw!aszcza umo%liwi( mu zapoznanie si$ z
przepisami niniejszej ustawy i Kodeksu karnego wykonawczego oraz
regulaminu organizacyjno-porz#dkowego wykonywania kary pozbawienia
wolno"ci w systemie tygodniowym oraz podda( odpowiednim badaniom
lekarskim.

Art. 45. W przypadku ra%#cego naruszenia przez skazanego


porz#dku ustalonego w zak!adzie karnym, mo%na wobec niego zastosowa(
"rodki przymusu bezpo"redniego, a tak%e odizolowa( od pozosta!ych
osadzonych. Przepisy Rozdzia!u II ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S!u%bie
Wi$ziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z pó'n. zm.3)) – Zakres
uprawnie& S!u%by Wi$ziennej, stosuje si$ odpowiednio.

Art. 46. 1. Przy umieszczaniu skazanego w celi mieszkalnej


bierze si$ pod uwag$ w szczególno"ci:

1) potrzeb$ zapewnienia porz#dku oraz bezpiecze&stwa w


zak!adzie karnym;

2) zalecenia lekarskie, psychologiczne i rehabilitacyjne, o ile


skazany poinformowa! o nich przy przyj$ciu do zak!adu
karnego;

3) potrzeb$ kszta!towania w!a"ciwej atmosfery w"ród


skazanych;

4) konieczno"( zapobiegania samoagresji i pope!nianiu


przest$pstw w trakcie odbywania kary.
19

2. Skazany otrzymuje do u%ytku w zak!adzie karnym


po"ciel, "cierk$ do naczy& i sprz$t sto!owy, o ile nie korzysta z w!asnych. Na
pro"b$ skazanego wydaje si$ mu do u%ytku pi%am$, pantofle ranne, r$cznik
oraz "rodki i sprz$t do utrzymania higieny osobistej.

Art. 47. 1. Do dyspozycji skazanego pozostaj# pieni#dze


i przedmioty warto"ciowe, je%eli nie zosta!y zatrzymane.

2. Znalezione w czasie kontroli przedmioty,


których skazany nie mo%e posiada(, podlegaj# zatrzymaniu, za" przedmioty,
których w!a"ciciela ustalono, przekazuje si$ do depozytu. Przedmioty, których
w!a"ciciela nie ustalono, podlegaj# zniszczeniu, pieni#dze za" oraz przedmioty
warto"ciowe przekazuje si$ na rzecz Skarbu Pa&stwa. Ze zniszczenia
przedmiotów oraz przekazania pieni$dzy i przedmiotów warto"ciowych
sporz#dza si$ protokó!.

3. Przy ka%dorazowym opuszczeniu zak!adu


karnego, po odbyciu kolejnego okresu kary, skazany otrzymuje z depozytu
pieni#dze i przedmioty warto"ciowe pozostaj#ce do jego dyspozycji, a tak%e
dokumenty i inne przedmioty, które przekaza! do depozytu po stawieniu si$ do
zak!adu karnego.

Art. 48. 1. Skazanemu w trakcie pobytu w zak!adzie


karnym zapewnia si$ bezp!atnie "wiadczenia zdrowotne, leki i artyku!y
sanitarne.

2. )wiadczenia zdrowotne s# udzielane tylko w


stanie nag!ym, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o "wiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze "rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.
2135, z pó'n. zm.4)).

3. Skazanemu "wiadczenia zdrowotne mog# by(


udzielane na wniosek osoby wykonuj#cej "wiadczenie w obecno"ci
funkcjonariusza S!u%by Wi$ziennej niewykonuj#cego zawodu medycznego,
je%eli wymaga tego bezpiecze&stwo tej osoby.
20

Art. 49. 1. Skazany, który w celu wymuszenia okre"lonej


decyzji lub post$powania organu wykonawczego lub uchylenia si$ od ci#%#cego
na nim obowi#zku powoduje u siebie uszkodzenie cia!a lub rozstrój zdrowia
mo%e by( obci#%ony w ca!o"ci albo w cz$"ci kosztami zwi#zanymi z leczeniem
w trakcie pobytu w zak!adzie karnym.

2. O obci#%eniu kosztami, o których mowa w ust.


1, orzeka s#d penitencjarny.

3. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor


zak!adu karnego niezw!ocznie powiadamia s#d penitencjarny, który mo%e
uchyli( zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym.

Art. 50. 1. Je%eli przy zwalnianiu skazanego z zak!adu


karnego po odbyciu kolejnego okresu kary oka%e si$, %e skazany wymaga
leczenia szpitalnego, a jego stan zdrowia nie pozwala na przeniesienie do
publicznego zak!adu opieki zdrowotnej, pozostaje on na leczeniu w zak!adzie
karnym do czasu, gdy jego stan zdrowia pozwoli na takie przeniesienie; o
pozostaniu skazanego na leczeniu w zak!adzie karnym dyrektor tego zak!adu
niezw!ocznie powiadamia s#d penitencjarny.

2. Je%eli zachodz# wyj#tkowe wypadki


uzasadnione szczególnymi okoliczno"ciami, skazany przy zwolnieniu po
odbyciu kolejnego okresu kary oraz przy zwolnieniu po odbyciu ca!o"ci kary
mo%e otrzyma( stosown# do pory roku odzie%, bielizn$, obuwie, bilet na
przejazd, a tak%e artyku!y %ywno"ciowe na czas podró%y. Decyzje w tym
zakresie podejmuje dyrektor zak!adu karnego lub osoba przez niego
upowa%niona.
21

Rozdzia! 5

Zmiany w przepisach obowi#zuj#cych, przepisy przej"ciowe i ko&cowe

Art. 51. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym


Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z pó'n. zm.5)) w art. 12 w ust. 2
kropk$ zast$puje si$ przecinkiem i dodaje si$ punkt 36 w brzmieniu:

„36) wykonaniu kary pozbawienia wolno"ci w systemie


tygodniowym.”.

Art. 52. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji


zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z pó'n. zm.6))
wprowadza si$ nast$puj#ce zmiany:

1) w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) nie jest osob# tymczasowo aresztowan# lub nie


odbywa kary pozbawienia wolno"ci, z wyj#tkiem kary
pozbawienia wolno"ci odbywanej w systemie
tygodniowym,”;

2) w art. 33 po ust. 4 dodaje si$ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Odbywanie kary pozbawienia wolno"ci w systemie


tygodniowym, o którym mowa w ustawie o
wykonywaniu kary pozbawienia wolno"ci w zak!adzie
karnym w systemie tygodniowym, nie stanowi
okoliczno"ci usprawiedliwiaj#cej w przypadkach o
których mowa w ust. 4 pkt 3, 4 i 7.”;

3) w art. 104 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje


brzmienie:

„Art. 104. 1. Obowi#zkowe sk!adki na Fundusz Pracy,


ustalone od kwot stanowi#cych podstaw$
wymiaru sk!adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe bez stosowania
ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1
22

ustawy z dnia 13 pa'dziernika 1998 r. o


systemie ubezpiecze& spo!ecznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 11, poz. 74, z pó'n. zm.7)),
wynosz#cych w przeliczeniu na okres
miesi#ca, co najmniej minimalne
wynagrodzenie za prac$, w przypadku osób,
o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
10 pa'dziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prac$ (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679), co najmniej wynagrodzenie,
o którym mowa w tym przepisie, a w
przypadku osób wykonuj#cych prac$ w
okresie odbywania kary pozbawienia wolno"ci
lub tymczasowego aresztowania co najmniej
50% minimalnego wynagrodzenia za prac$, z
wy!#czeniem osób odbywaj#cych kar$
pozbawienia wolno"ci wykonywan# w
systemie tygodniowym, op!acaj#:”.

Art. 53. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o


"wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze "rodków publicznych w art.
12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) art. 102 pkt 1 i art. 115 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557,
z pó'n. zm.) oraz art. 50 ustawy z dnia
……………………….. o wykonywaniu kary pozbawienia
wolno"ci w zak!adzie karnym w systemie tygodniowym
(Dz. U. Nr…, poz. ...);”.

Art. 54. 1. Przepisy niniejszej ustawy stosuje si$ równie%


przy wykonywaniu orzeczonej kary pozbawienia wolno"ci, która sta!a si$
wykonalna przed dniem jej wej"cia w %ycie.
23

2. Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje si$ do


skazanego na kar$ pozbawienia wolno"ci okre"lon# w art. 5 ust. 1 lub 2, który
mimo wezwania do jej odbycia albo up!ywu terminu przepustki, czasowego
zezwolenia na opuszczenie zak!adu karnego lub przerwy w wykonaniu kary nie
stawi! si$ w zak!adzie karnym, chocia%by przed dniem wej"cia w %ycie ustawy,
chyba %e w dostateczny sposób wyka%e, %e niestawiennictwo nast#pi!o z
przyczyn od niego niezale%nych.

Art. 55. Przepisy o wykonywaniu kary pozbawienia wolno"ci


w systemie tygodniowym stosuje si$ tak%e po up!ywie okresu obowi#zywania
ustawy w sprawach, w których s#d penitencjarny wyda! chocia%by
nieprawomocne postanowienie o zezwoleniu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lub
2.

Art. 56. Minister Sprawiedliwo"ci okre"li, w drodze


rozporz#dzenia:

1) regulamin organizacyjno-porz#dkowy wykonywania kary


pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym,
uwzgl$dniaj#c w szczególno"ci organizacj$ przyj$( do
zak!adów karnych i zasady rozmieszczania skazanych w
celach mieszkalnych, porz#dek wewn$trzny zak!adów
karnych, organizacj$ przyjmowania korespondencji w
zak!adach karnych, a tak%e warunki opieki zdrowotnej i
bytowej w zak!adach karnych;

2) warunki bytowe osób odbywaj#cych kar$ pozbawienia


wolno"ci w systemie tygodniowym, maj#c na uwadze
zapewnienie skazanym "rodków higieny oraz "rodków
czysto"ci, a tak%e wyposa%enie pomieszcze& w
podstawowy sprz$t kwaterunkowy;

3) czynno"ci administracyjne zwi#zane z prowadzeniem


depozytu przedmiotów warto"ciowych i "rodków
pieni$%nych skazanych odbywaj#cych kar$ pozbawienia
24

wolno"ci w systemie tygodniowym i ich dokumentowanie,


uwzgl$dniaj#c w szczególno"ci ewidencjonowanie
zdeponowanych "rodków i przedmiotów oraz czynno"ci
zwi#zane z ich przyjmowaniem, przechowywaniem i
wydawaniem;

4) czynno"ci administracyjne zwi#zane z wykonywaniem kary


pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym oraz
dokumentowanie tych czynno"ci, uwzgl$dniaj#c w
szczególno"ci zasady: rejonizacji osadzania w zak!adach
karnych i aresztach "ledczych, przyjmowania i zwalniania
skazanych, poddawania skazanego czynno"ciom
identyfikacyjnym oraz godzin przyjmowania ich do zak!adów
karnych i aresztów "ledczych, a tak%e post$powania z
korespondencj# skazanych.

Art. 57. 1. Ustawa wchodzi w %ycie z dniem 1 lipca 2008 r.

2. Ustawa obowi#zuje do dnia 30 czerwca 2013 r.

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083,
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr
111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210,
poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163,
poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840,
z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 179,
poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz.
626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132,
poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 218,
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589.
25

3)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142,
poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i poz. 711.
4)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132,
poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366 i Nr 179, poz. 1485,
z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217,
Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427,
Nr 82, poz. 559 i Nr 115, poz. 793.
5)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz. 579, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 197, poz. 1661, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2005 r. Nr 183, poz. 1537
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119.
6)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217,
poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793 oraz Nr 120, poz. 818.
7)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17,
poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769 i Nr 115, poz. 791, 792 i 793.

.
26
UZASADNIENIE

Uwagi ogólne

Projektowana ustawa jest prób# zmiany tradycyjnych systemów odbywania kary


pozbawienia wolno"ci polegaj#cych na trwa!ej, nieprzerwanej izolacji
skazanego w warunkach zak!adu karnego.

Istot# proponowanego rozwi#zania jest odbywanie przez skazanego


krótkotrwa!ej izolacji na przemian z jego pobytem na wolno"ci. Potoczn# nazw#,
nie oddaj#c# w pe!ni istoty tej instytucji, jest „wi$zienie weekendowe”, w j$zyku
polskim i terminologii u%ytej w projekcie ustawy nazwane „systemem
tygodniowym”. Takie bowiem nazewnictwo, tj. nazewnictwo zawarte
w przedmiotowym projekcie aktu normatywnego, wydaje si$ bowiem pe!niej
oddawa( istot$ wprowadzanej instytucji.

Celem wprowadzenia wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie


tygodniowym jest przede wszystkim zmniejszenie negatywnych skutków
wi#%#cych si$ nierozerwalnie ze stosowaniem nieprzerwanej izolacji wi$ziennej,
takich jak:

– utrata zatrudnienia,

– utrata mieszkania,

– dezintegracja rodziny,

– dezintegracja spo!eczna.

Celem wtórnym jest redukcja populacji wi$ziennej, przy za!o%eniu, %e s#dy


cz$"ciej b$d# orzeka( krótkoterminowe bezwzgl$dne kary pozbawienia
wolno"ci zamiast kar pozbawienia wolno"ci z warunkowym zawieszeniem ich
wykonania, przewiduj#c udzielanie zezwole& na odbywanie tych kar w systemie
tygodniowym ju% na etapie post$powania wykonawczego (tj. przez s#dy
penitencjarne).

Jednocze"nie proponowany system pozwala na stosowanie wywa%onej represji


karnej wobec sprawców tzw. drobnych przest$pstw, którzy dot#d
w powszechnym przekonaniu spo!ecznym pozostawali bezkarni. Z kolei
2

w przypadku skazanych, którzy maj# sta!# prac$ lub si$ ucz#, system
tygodniowy stanowi oddzia!ywuj#c# wychowawczo represj$ karn#,
a jednocze"nie nie powoduje zerwania przez skazanego wi$zi spo!eczno-
ekonomicznych, do czego prowadzi w!a"nie izolacja wi$zienna (mowa o tym
równie% powy%ej).

Nale%y podkre"li(, %e projektowany system wykonywania kary pozbawienia


wolno"ci jest dostatecznie dolegliwy, by zado"(uczyni( postulatowi
sprawiedliwej odp!aty, a przy tym nie zdejmuje ze skazanego obowi#zku
samokontroli, co dobrze s!u%y wdro%eniu go do przestrzegania porz#dku
prawnego.

Informacyjnie poda( mo%na, %e wykonywanie kary pozbawienia wolno"ci


w „systemie weekendowym” funkcjonuje ju% na przyk!ad w porz#dku prawnym
Anglii i Walii. W krajach tych instytucja Intermitent Custody (czyli przerywane,
nieregularne pozbawienie wolno"ci) zosta!a wprowadzona w 2003 r. na mocy
ustawy zmieniaj#cej ustaw$ Criminal Justice Act z 1999 r.

I tak, w Wielkiej Brytanii system tygodniowy wprowadzono od stycznia 2004 r.


i w formie pilota%u funkcjonuje obecnie w dwóch zak!adach karnych: w Morton
Hall (dla 40 kobiet) i w Kirkham (dla 40 m$%czyzn). W przysz!o"ci ma on
zast#pi( wykonywanie kary pozbawienia wolno"ci w wymiarze do 12 miesi$cy.
Wy%ej wymienione dwa o"rodki izolacyjne urz#dzono w by!ych bazach wojsk
lotniczych, na terenach nale%#cych do zak!adów karnych. W tym miejscu
zaznaczy( jednak trzeba, %e o"rodki te s# wyra'nie wyodr$bnione ze struktury
jednostek penitencjarnych przez ich fizyczne oddzielenie od infrastruktury
wi$ziennej. Dlatego te% ka%dy z nich oprócz pomieszcze& noclegowych
wyposa%ony jest w samodzieln# kuchni$ i ambulatorium. W ten sposób
wyeliminowano problem „mieszania si$” populacji skazanych na kar$
pozbawienia wolno"ci, odbywaj#cych j# w systemie izolacji wi$ziennej, ze
skazanymi odbywaj#cymi kar$ w systemie Intermitent Custody.

W tym miejscu wspomnie( równie% mo%na, %e proponowana ustawa wychodzi


naprzeciw postulatom zawartym w tzw. Zasadach Tokijskich, czyli w Rezolucji
Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 45/110 z dnia
14 grudnia 1990 r. („Wzorcowe regu!y minimalne Narodów Zjednoczonych
3

dotycz#ce "rodków o charakterze nieizolacyjnym”). W zasadach tych przyj$to,


%e Pa&stwa Cz!onkowskie rozwin# w ramach w!asnych systemów prawnych
"rodki o charakterze nieizolacyjnym, aby przez stworzenie alternatywnych
mo%liwo"ci ograniczy( stosowanie kary pozbawienia wolno"ci i zracjonalizowa(
polityk$ wymiaru sprawiedliwo"ci w sprawach karnych, maj#c na wzgl$dzie
przestrzeganie praw cz!owieka, wymagania spo!ecznego poczucia
sprawiedliwo"ci oraz potrzeby resocjalizacyjne sprawcy przest$pstwa.

Rozwi#zania szczegó!owe:

Uregulowania projektowanej ustawy podzielono na pi$( cz$"ci, zawieraj#c je


w pi$ciu wyodr$bnionych rozdzia!ach zatytu!owanych, jak nast$puje:

– Rozdzia! 1 – „Przepisy ogólne”,

– Rozdzia! 2 – „Warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia


wolno"ci w systemie tygodniowym”,

– Rozdzia! 3 – „Warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia


na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym”,

– Rozdzia! 4 – „Sposób wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie


tygodniowym”,

– Rozdzia! 5 – „Zmiany w przepisach obowi#zuj#cych, przepisy przej"ciowe


i ko&cowe”.

Rozdzia! 1

Przepisy ogólne

W tej cz$"ci projektowana ustawa zawiera definicj$ systemu tygodniowego


odbywania kary pozbawienia wolno"ci.

System tygodniowy zdefiniowano jako jeden z systemów odbywania kary


pozbawienia wolno"ci, w którym skazany, w dniach wyznaczonych przez s#d
penitencjarny, przebywa cz$"ciowo w warunkach pozbawienia wolno"ci
w zak!adzie karnym i cz$"ciowo na wolno"ci, w okresie orzeczonej kary
pozbawienia wolno"ci zamienionym na tygodnie, przy czym w jednostce
4

penitencjarnej skazany b$dzie przebywa! w dwóch nast$puj#cych po sobie


kolejno dniach tygodnia. Poniewa% %adnego miesi#ca nie da si$ podzieli( na
równ# liczb$ tygodni, na u%ytek tej%e ustawy przyj$to, %e ka%dy miesi#c
orzeczonej i podlegaj#cej wykonaniu kary pozbawienia wolno"ci jest równy
czterem tygodniom kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym.

Zak!ada si$, %e – przyk!adowo – skazani pracuj#cy i ucz#cy si$ (od


poniedzia!ku do pi#tku) b$d# odbywali t$ kar$ od pi#tku po po!udniu do niedzieli
po po!udniu (2 dni), za" skazani nieucz#cy si$ i bezrobotni oraz bez
dodatkowych obowi#zków rodzinnych czy opieku&czych – od poniedzia!ku po
po!udniu do "rody po po!udniu lub od wtorku po po!udniu do czwartku
popo!udniu (te% 2 dni).

W celu wyeliminowania ewentualnych w#tpliwo"ci, które mog!yby powsta( przy


obliczaniu kary w systemie tygodniowym odbytej w warunkach izolacji
wi$ziennej przyj$to, %e jeden dzie& kary pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym, odbywanej w warunkach pozbawienia wolno"ci trwa 24 godziny
liczone od godziny stawienia si$ skazanego w zak!adzie karnym, wyznaczonej
przez s#d penitencjarny.

Do odbywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym b$dzie


mia!o odpowiednie zastosowanie szereg przepisów Kodeksu karnego
wykonawczego, o ile niniejsza ustawa nie b$dzie stanowi!a inaczej (art. 3
projektowanej ustawy). Jednak niektórych przepisów tego Kodeksu, z uwagi na
specyfik$ wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym,
o której by!a ju% wcze"niej mowa, stosowa( nie b$dzie mo%na. S# to
uregulowania dotycz#ce:

– zmiany lub uchylenia postanowienia (art. 24 § 2),

– zmiany zak!adu i systemu terapeutycznego (art. 74),

– dzia!ania komisji penitencjarnej i innych organów (art. 75-77),

– wezwanie do stawiennictwa w zak!adzie karnym (art. 79),

– umieszczenia w celi przej"ciowej (art. 79b),

– kolejno"ci wykonywania kar (art. 80),


5

– systemów wykonywania kar (art. 81),

– klasyfikacji skazanych (art. 82),

– badania psychologicznego i psychiatrycznego (art. 83),

– zak!adu da m!odocianych (art. 84),

– zak!adu dla odbywaj#cych kar$ po raz pierwszy (art. 85),

– zak!adu dla recydywistów (art. 86),

– zak!adów karnych dla kobiet i domów dla matek i dzieci (art. 87 § 2 i § 4-


5),

– typów zak!adów karnych (art. 88),

– osadzania w zak!adzie karnym typu zamkni$tego (art. 88a),

– warunków odbywania kary w takim zak!adzie (art. 88b),

– przeniesienia (art. 89),

– zak!adu zamkni$tego (art. 90),

– zak!adu pó!otwartego (art. 91),

– dodatkowego widzenia w miesi#cu (art. 91a),

– zak!adu otwartego (art. 92),

– przepustek (art. 93),

– kary aresztu wojskowego (art. 94),

– systemu programowego oddzia!ywania (art. 95),

– systemu terapeutycznego (art. 96 i 97),

– systemu zwyk!ego (art. 98),

– kar porz#dkowych (art. 99),

– miejsca odbywania kary (art. 100),

– zapoznawania z regulaminem organizacyjno-porz#dkowym wykonywania


kary pozbawienia wolno"ci, obowi#zuj#cym w systemie izolacji ci#g!ej
(art. 101),
6

– praw skazanych, odbywaj#cych kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie


izolacji ci#g!ej (art. 102),

– praw do widze&, paczek i przekazów pieni$%nych, które przys!uguj#


skazanym odbywaj#cym kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie izolacji
ci#g!ej (art. 105 § 1, § 3 i 6, art. 105a, art. 105b),

– przes!anek branych pod uwag$ przy umieszczaniu skazanego w celi


mieszkalnej (art. 110 § 4),

– prawa do otrzymania odzie%y, obuwia i bielizny z zak!adu karnego


(art. 111),

– zasad prowadzenia depozytów "rodków pieni$%nych i przedmiotów


warto"ciowych, które maj# zastosowanie jedynie wobec skazanych
odbywaj#cych kar$ w systemie izolacji ci#g!ej (art. 113),

– zakupów dokonywanych wy!#cznie przez skazanych odbywaj#cych kar$


w systemie izolacji ci#g!ej (art. 113a),

– prawa do miesi$cznej zapomogi finansowej, która przys!uguje wy!#cznie


skazanym odbywaj#cym kar$ w systemie izolacji ci#g!ej, którzy nie maj#
mo%liwo"ci zarobkowania (art. 114),

– zagwarantowania wy!#cznie skazanym odbywaj#cym kar$ pozbawienia


wolno"ci w systemie izolacji ci#g!ej nieograniczonego dost$pu do
"wiadcze& zdrowotnych, w tym zaopatrzenia ich m.in. w protezy
i przedmioty ortopedyczne (art.115 § 1, 2-3, § 5 pkt 1 i 3 oraz § 7 i 8),

– leczenia i rehabilitacji uzale%nionych (art. 117),

– trybu post$powania w przypadku dokonania tzw. samouszkodzenia,


specyficznego dla osadzonych przebywaj#cych w warunkach izolacji ci#g!ej
(art. 119),

– zatrudnienia (rozdzia! X, oddzia! 5, art. 121-129), – nauczania (rozdzia! X,


oddzia! 6, art.130-134), – funduszy zapomogowych tworzonych wy!#cznie
przez skazanych odbywaj#cych kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie
izolacji ci#g!ej (art. 136a),

– nagród i ulg (rozdzia! X, oddzia! 8, art. 137-141a),


7

– kar dyscyplinarnych (rozdzia! X, oddzia! 9, art. 142-149),

– odraczania i przerwy wykonania kary pozbawienia wolno"ci (rozdzia! X,


oddzia! 10, art. 150-163),

– warunkowego przedterminowego zwolnienia (rozdzia! X, oddzia! 11,


art. 159-163),

– zasad zwalniania z zak!adów karnych i warunków udzielania pomocy


skazanym odbywaj#cym kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie izolacji
ci#g!ej (art. 164, 165, 166 § 3, 167a § 1 i 3 i 168),

– informowania pokrzywdzonego o opuszczeniu przez skazanego zak!adu


karnego (rozdzia! X, oddzia! 13, art. 168a),

– przepisów aktów wykonawczych wydanych na podstawie upowa%nie&


ustawowych, które nie b$d# mia!y zastosowania wobec skazanych
odbywaj#cych kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym
(Rozdzia! XXII – art. 249 § 1-2 i § 3 pkt 1-2 i 6-7).

Wy!#czenie od odpowiedniego stosowania art. 75-77 i art. 82-83 – K.k.w. jest


dzia!aniem przemy"lanym. Wynika bowiem z przekonania, %e anga%owanie
komisji penitencjarnych do procesu wykonywania kary pozbawienia wolno"ci
w systemie tygodniowym jest nieuzasadnione zarówno pod wzgl$dem
materialnym, jak i formalnym. Zakres zada& realizowanych przez komisj$
penitencjarn# wykracza bowiem w sposób zdecydowany poza zakres
oddzia!ywa&, jakim – zgodnie z projektem ustawy – poddany winien zosta(
skazany, odbywaj#cy kar$ w systemie tygodniowym. Tytu!em przyk!adu:
komisja penitencjarna nie b$dzie mog!a przecie% wskazywa( zak!adów karnych,
w których skazany ma odbywa( kar$ w systemie tygodniowym (jest to wy!#czna
kompetencja w!a"ciwego s#du penitencjarnego), nie b$dzie wyra%a!a opinii
w sprawach przyznania takiemu skazanemu przepustki (w projektowanym
systemie – co jest oczywistym – nie przewiduje si$ wprowadzenia instytucji
przepustki), czy te% wreszcie nie b$dzie kwalifikowa!a skazanych do osadzenia
w zak!adzie karnym typu zamkni$tego w warunkach zapewniaj#cych ochron$
spo!ecze&stwa i bezpiecze&stwo zak!adu .
8

Konsekwencj# nie stosowania do skazanych odbywaj#cych kar$ pozbawienia


wolno"ci w systemie tygodniowym przepisów Kodeksu karnego wykonawczego
dotycz#cych warunkowego zwolnienia jest tak%e w!#czenie stosowania
przepisów o warunkowym zwolnieniu zawartych w Kodeksie karnym (art. 4
projektowanej ustawy).

Rozdzia! 2

Warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolno"ci w systemie


tygodniowym

Zakres przedmiotowy proponowanej regulacji obejmuje wprowadzenie do


katalogu systemów wykonywania kary pozbawienia wolno"ci ca!kowicie
nowego systemu wykonywania krótkoterminowej (tj. orzekanej w wymiarze do
6 miesi$cy) kary pozbawienia wolno"ci – systemu tygodniowego. System ten
by!by orzekany przez s#d penitencjarny i pozwala!by na zastosowanie
krótkotrwa!ej izolacji skazanego, odbywanej na przemian z jego pobytem na
wolno"ci. Pobyt na wolno"ci umo%liwi!by skazanemu "wiadczenie sta!ej pracy
zarobkowej, pobieranie nauki lub sprawowanie opieki nad osob# ma!oletni#,
niedo!$%n# lub chor# (art. 5 ust. 1 projektowanej ustawy).

Ten szczególny system wykonywania kary pozbawienia wolno"ci b$dzie móg!


by( stosowany tak%e do skazanego na kar$ pozbawienia wolno"ci orzeczon#
w wymiarze do jednego roku, je%eli czas pozosta!y do odbycia tej kary nie
przekroczy 6 miesi$cy (art. 5 ust. 2 projektowanej ustawy).

W art. 5 projektowanej ustawy sformu!owano dodatkowe przes!anki, których


!#czne spe!nienie umo%liwi skazanemu odbycie kary pozbawienia wolno"ci
w systemie tygodniowym. I tak, odno"nie do skazanego na kar$ do 6 miesi$cy
pozbawienia wolno"ci, jest to prognoza, %e odbycie kary pozbawienia wolno"ci
w tym systemie jest wystarczaj#ce dla osi#gni$cia celów kary, chyba %e
sprzeciwiaj# si$ temu stopie& demoralizacji skazanego lub inne okoliczno"ci,
w tym zw!aszcza interes pokrzywdzonego. Natomiast odno"nie do skazanego
odbywaj#cego kar$ pozbawienia wolno"ci orzeczon# w wymiarze do jednego
roku s# to nast$puj#ce przes!anki:
9

– czas pozosta!y do odbycia tej kary (nie mo%e przekracza( 6 miesi$cy);

– wzgl#d na dotychczasowe zachowanie skazanego w czasie pobytu


w zak!adzie karnym, uzasadniaj#cy przekonanie, %e w czasie pobytu poza
jednostk# penitencjarn# b$dzie on przestrzega! porz#dku prawnego,
w szczególno"ci za" nie pope!ni kolejnego przest$pstwa lub przest$pstwa
skarbowego albo wykroczenia lub wykroczenia skarbowego.

W obu wy%ej wymienionych przypadkach do negatywnych przes!anek


udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym zaliczono tak%e brak warunków do odbywania kary pozbawienia
wolno"ci w systemie tygodniowym we wskazanym zak!adzie karnym po!o%onym
najbli%ej miejsca mieszkania skazanego. W takim razie skazany b$dzie móg!
jednak o"wiadczy(, %e wyra%a zgod$ na odbycie orzeczonej kary
w przedmiotowym systemie w innym zak!adzie karnym, wyznaczonym przez
s#d penitencjarny, w którym wyst$puj# warunki umo%liwiaj#ce przyj$cie takiego
skazanego w celu wykonania kary (art. 5 ust. 5 projektowanej ustawy).

W obu przypadkach w systemie tygodniowym nie b$d# mogli odbywa( kary


pozbawienia wolno"ci skazani prawomocnie na kar$ pozbawienia wolno"ci
w innej sprawie (z zastrze%eniem, o którym mowa ni%ej) oraz skazani na kar$
pozbawienia wolno"ci za przest$pstwa pope!nione przeciwko wolno"ci
seksualnej lub obyczajno"ci, okre"lone w art. 197-203 K.k., pope!nione
w zwi#zku z zaburzeniami preferencji seksualnych, a tak%e skazani za
przest$pstwa pope!nione w stanie ograniczonej poczytalno"ci okre"lonej
w art. 31 § 2 K.k., skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi,
skazani upo"ledzeni umys!owo, skazani uzale%nieni od alkoholu albo "rodków
odurzaj#cych lub psychotropowych oraz skazanemu pozbawionemu wolno"ci
w innej sprawie lub gdy z innych przyczyn odbywanie przez skazanego kary
w tym systemie nie jest mo%liwe (art. 5 ust. 3 lit. a-g projektowanej ustawy).
Wprowadzenie takiego znacznego podmiotowego ograniczenia jest
uzasadnione – z jednej strony – za!o%eniem, %e odbywanie kary w tym systemie
stanowi przywilej, z którego nie powinni korzysta( skazani uprzednio w innych
sprawach na kar$ pozbawienia wolno"ci nawet z warunkowym zawieszeniem
jej wykonania oraz – z drugiej strony – specyfik# tego systemu, polegaj#c# na
10

krótkich i powtarzaj#cych si$ pobytach skazanego w zak!adzie karnym,


w których wprowadzanie na przyk!ad oddzia!ywa& terapeutycznych jest
bezcelowe i nieuzasadnione, chocia%by ze wzgl$du na krótki okres pobytu
skazanego w warunkach izolacji wi$ziennej. W tym miejscu nadmieni( równie%
trzeba, %e skazani za przest$pstwa pope!nione przeciwko wolno"ci seksualnej
lub obyczajno"ci, a tak%e skazani za przest$pstwa pope!nione w stanie
ograniczonej poczytalno"ci okre"lonej w art. 31 § 2 K.k., skazani
z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upo"ledzeni umys!owo,
a tak%e skazani uzale%nieni od alkoholu oraz "rodków odurzaj#cych lub
psychotropowych – zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa karnego
wykonawczego – powinni by( poddani takiej terapii, za" ich pobyt na wolno"ci
móg!by stwarza( powa%ne zagro%enie spo!eczne.

Istotne jest równie% wy!#czenie z dobrodziejstwa projektowanej ustawy, obok


skazanych pozbawionych wolno"ci w innej sprawie, co wydaje si$ oczywiste,
tak%e skazanych, w sytuacji gdy z innych przyczyn ni% pozbawienie wolno"ci
w innej sprawie odbywanie przez nich kary pozbawienia wolno"ci w tym
systemie nie jest mo%liwe. Norma ta b$dzie mia!a zastosowanie, na przyk!ad do
skazanego, który uleg! powa%nemu wypadkowi komunikacyjnemu i przebywa
w szpitalu b#d' te% jest w trakcie intensywnej rehabilitacji powypadkowej. Jest
jasne, %e w takiej sytuacji nie b$dzie mo%na wymaga( od skazanego
powtarzaj#cego si$ co tydzie& stawiennictwa do zak!adu karnego, a przez to
nie b$dzie wykonywany system tygodniowy odbywania kary pozbawienia
wolno"ci. Ma!o tego, przy tak powa%nym stanie zdrowia skazanego nale%y
przypuszcza(, %e przy tradycyjnym systemie odbywania kary pozbawienia
wolno"ci dosz!oby do zawieszenia post$powania wykonawczego,
a w przypadku skazanego odbywaj#cego ju% kar$ – przerwy w jej wykonaniu
(art. 5 ust. 3 lit. g projektu ustawy).

Jednocze"nie wprowadzono odst$pstwo od zasady niestosowania systemu


tygodniowego wobec osób ju% uprzednio skazanych na kar$ pozbawienia
wolno"ci w innej sprawie – gdy zachodz# warunki do wydania wyroku !#cznego
(art. 5 ust. 3 lit. a projektowanej ustawy). Uznano bowiem, %e stosowanie
wspomnianego ograniczenia równie% w wypadku istnienia warunków do
11

wydania wyroku !#cznego stawia!oby skazanego w gorszej sytuacji, ni%


orzeczenie kary !#cznej jednym wyrokiem.

Redakcja art. 5 ust. 4 projektu ustawy powoduje, %e niezale%nie od tego, czy


przeciwko sprawcy toczy!o si$ jedno, czy kilka post$powa& zako&czonych
prawomocnym wyrokiem, mo%liwo"( skorzystania przez niego z systemu
tygodniowego b$dzie identyczna. Bez tego zapisu dosz!oby do zró%nicowania
sytuacji, w której, przyk!adowo, osoba skazana jednym wyrokiem na kary
2 miesi$cy i 3 miesi$cy pozbawienia wolno"ci b$dzie mog!a skorzysta(
z systemu tygodniowego, podczas gdy inny skazany na takie same kary, tyle
%e w dwóch post$powaniach – ju% nie, w stosunku do drugiej kary, ze wzgl$du
na uprzednie skazanie, mimo obj$cia tych dwóch kar wyrokiem !#cznym.

Przepisy projektowanej ustawy b$d# mia!y tak%e zastosowanie do zast$pczej


kary pozbawienia wolno"ci, ale tylko za przest$pstwo lub przest$pstwo
skarbowe. Jej przepisy nie b$d# mia!y zastosowania do zast$pczej kary
pozbawienia wolno"ci orzekanej w wymiarze do 3 miesi$cy za nieuiszczon#
grzywn$ w sprawach o wykroczenia skarbowe. Rozwi#zanie takie wydaje si$
uzasadnione, skoro jednocze"nie zak!ada si$, %e przepisy projektowanej
ustawy nie b$d# mia!y zastosowania tak%e do wykrocze& innych ni%
wykroczenia skarbowe (art. 6 projektowanej ustawy).

W trakcie odbywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym na


skazanego nak!ada si$ obowi#zek wykonywania obowi#zków na!o%onych przez
s#d penitencjarny oraz przestrzegania terminów stawiania si$ do zak!adu
karnego celem odbycia kolejnych okresów kary w tym systemie, wyznaczonych
przez s#d (art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 projektowanej ustawy).

Ponadto, na skazanego odbywaj#cego kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie


tygodniowym na!o%ono obowi#zek uiszczenia równowarto"ci kosztów
post$powania wykonawczego, zwi#zanych z wykonywaniem kary pozbawienia
wolno"ci w systemie tygodniowym, chyba %e s#d penitencjarny zwolni go
w ca!o"ci albo w cz$"ci od tych kosztów, w szczególno"ci, gdy skazany
w sposób nale%yty wyka%e, %e nie jest w stanie ich ponie"( bez uszczerbku dla
niezb$dnego utrzymania siebie i rodziny. Wysoko"( zrycza!towanego kosztu
post$powania wykonawczego zwi#zanego z wykonywaniem kary pozbawienia
12

wolno"ci w systemie tygodniowym oraz koszt jednego dnia odbywania kary


pozbawienia wolno"ci wykonywanej w tym systemie w warunkach izolacji
wi$ziennej okre"li Minister Sprawiedliwo"ci w rozporz#dzeniu. Koszty
post$powania wykonawczego zwi#zane z wykonywaniem kary pozbawienia
wolno"ci w systemie tygodniowym oraz termin ich uiszczenia okre"la s#d
penitencjarny w postanowieniu o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie
kary pozbawienia wolno"ci w tym systemie (art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 3
i art. 26 ust. 1 pkt 3 projektowanej ustawy).

Koszty post$powania wykonawczego zwi#zane z wykonywaniem kary


pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym obejmuj# zrycza!towany koszt
post$powania wykonawczego oraz koszt odbywania kary wykonywanej w tym
systemie w zak!adzie karnym, stanowi#cy iloczyn kosztu jednego dnia kary
w warunkach izolacji wi$ziennej i liczby dni jej odbywania w tych%e warunkach
(art. 8 ust. 2 projektowanej ustawy).

Wysoko"( zrycza!towanych kosztów okre"lono na 80 z!otych, za" koszt jednego


dnia odbywania kary w tym systemie w zak!adzie karnym – na 10 z!otych.

Rycza!t w kwocie 80 z!otych za wykonywanie kary pozbawienia wolno"ci


w systemie tygodniowym nie wydaje si$ by( wygórowany. Stanowi on jedynie
ok. 9% aktualnie obowi#zuj#cego minimalnego wynagrodzenia. Dla
porównania, kwot$ 80 z!otych uiszcza si$ w sprawach karnych od wniosku
o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolno"ci. Natomiast dodatkowe
powi$kszenie o kwot$ 10 z!otych za ka%dy dzie& odbywanej w zak!adzie
karnym kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym (nie wi$cej ni%
48 dni) wynika z przewidywanej faktycznej pracoch!onno"ci systemu
tygodniowego. W szczególno"ci chodzi tutaj o czynno"ci wykonywane przez
administracj$ zak!adu karnego zwi#zane z wielokrotnym przyjmowaniem
skazanego do odbycia kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym
oraz wielokrotnym zwalnianiem skazanego w nast$puj#cych po sobie
tygodniach wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w tym systemie. Nale%y
wi$c przyj#(, %e proponowana w sumie wysoko"( zrycza!towanych kosztów
post$powania wykonawczego uwzgl$dnia przeci$tne koszty tego post$powania
i stanowi realizacj$ zasady dost$pno"ci do s#du penitencjarnego.
13

Udzielaj#c zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci


w systemie tygodniowym s#d penitencjarny mo%e w okresach przebywania
skazanego na wolno"ci odda( go pod dozór kuratora s#dowego, osoby godnej
zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, do której dzia!alno"ci nale%y
troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym oraz
na!o%y( na niego obowi#zki okre"lone w art. 72 § 1 pkt 1-5 i 7-8 oraz § 2 K.k.
(art. 7 ust. 3 projektowanej ustawy). Obowi#zki wynikaj#ce z Kodeksu karnego
to:

– informowanie s#du lub prokuratora o przebiegu okresu próby,

– przeproszenie pokrzywdzonego,

– wykonywanie ci#%#cego na skazanym obowi#zku !o%enia na utrzymanie


innej osoby,

– wykonywanie pracy zarobkowej, kszta!cenia si$ lub przygotowywania do


zawodu,

– powstrzymywanie si$ od nadu%ywania alkoholu lub u%ywania innych


"rodków odurzaj#cych,

– powstrzymanie si$ od przebywania w okre"lonych "rodowiskach lub


miejscach,

– naprawienie szkody w ca!o"ci lub w cz$"ci albo uiszczenie "wiadczenia


pieni$%nego,

– inne stosowne post$powanie w okresie próby, je%eli mo%e to zapobiec


pope!nieniu ponownie przest$pstwa.

Wy!#czenie mo%liwo"ci nak!adania na skazanego obowi#zków z pkt 6 § 1


art. 72 K.k. jest podyktowane wy!#czeniem stosowania projektowanego
systemu odbywania kary pozbawienia wolno"ci wobec skazanych
z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, upo"ledzonych umys!owo,
jak równie% skazanych uzale%nionych od alkoholu albo innych "rodków
odurzaj#cych lub psychotropowych.

Obowi#zek pozostawania skazanego we wskazanym miejscu


w wyznaczonym czasie b$dzie obejmowa! pozostawanie skazanego
14

w miejscu sta!ego pobytu lub w innym miejscu, wskazanym przez s#d


penitencjarny w czasie mi$dzy kolejnymi okresami odbywania kary
pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym w zak!adzie karnym (art. 7
ust. 2 projektowanej ustawy).

W wyj#tkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okoliczno"ciami,


s#d penitencjarny mo%e nawet zmieni( miejsce, w którym skazany ma
przebywa( odbywaj#c kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym,
w czasie mi$dzy kolejnymi okresami pobytu skazanego w zak!adzie karnym
(art. 9 projektu ustawy).

W trakcie odbywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym


przewiduje si$ mo%liwo"( ustanawiania, rozszerzania lub zmiany na!o%onych
na skazanego obowi#zków, wymienionych w art. 72 § 1 pkt 1-5 i 7-8 K.k. lub
zwolnienia od nich, z wyj#tkiem jednak obowi#zków okre"lonych w art. 72 § 2
K.k. Ograniczenie to przej$to wprost z Kodeksu karnego (art. 74 § 2 K.k.).

Orzeka o tym s#d penitencjarny jednak tylko wtedy, gdy wzgl$dy


wychowawcze za tym przemawiaj# (art. 10 projektu ustawy).

Przedmiotowy zapis umo%liwi skazanemu, na przyk!ad, wykonywanie pracy


w formie oddelegowania, sprawowanie opieki nad cz!onkiem rodziny
zamieszka!ym w innym miejscu ni% skazany etc.

W art. 11 projektu ustawy okre"lono, %e rozpocz$cie odbywania kary


pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym nast$puje w dniu i tygodniu
okre"lonym przez s#d penitencjarny. Wskazano równie%, %e tydzie&
odbywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym dla
skazanego przebywaj#cego na wolno"ci rozpoczyna si$ w dniu, w którym
stawi! si$ on w zak!adzie karnym w celu odbycia kary w tym systemie,
natomiast w przypadku skazanego przebywaj#cego w zak!adzie karnym
– w dniu, w którym zosta! on zwolniony z zak!adu karnego.

W art. 12-14 projektu ustawy okre"lono przes!anki uchylenia zezwolenia na


odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, sposób
zaliczenia okresu odbywania kary w tym systemie na poczet kary
pozbawienia wolno"ci oraz tryb post$powania po uchyleniu zezwolenia.
15

Projektowany art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 zawiera przes!anki wzgl$dnie


obligatoryjnego, a tak%e obligatoryjnego uchylenia zezwolenia na odbycie kary
pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, a po"ród nich:

– ra%#ce naruszenie przez skazanego, w trakcie odbywania kary w tym


systemie porz#dku prawnego, w szczególno"ci, gdy pope!ni on
przest$pstwo lub przest$pstwo skarbowe (pkt 1 lit. a),

– uchylanie si$ od wykonywania na!o%onego obowi#zku zwi#zanego


z pobytem skazanego na wolno"ci, od dozoru s#dowego kuratora
zawodowego, od dozoru osoby godnej zaufania lub podmiotu, o których
mowa w art. 7 ust. 3, albo od wykonania orzeczonego "rodka karnego (pkt
1 lit. b),

– uchybienie terminowi stawienia si$ do zak!adu karnego w nast$puj#cych po


sobie okresach wykonywania kary w tym systemie (pkt 1 lit. c);

– pozbawienie wolno"ci w innej sprawie lub niemo%no"( odbywania przez


skazanego kary w tym systemie z innych przyczyn (pkt 1 lit. d);

– nieprzestrzeganie przez skazanego na!o%onych na niego obowi#zków


i zakazów zwi#zanych z pobytem w zak!adzie karnym (pkt 2).

S#d penitencjarny b$dzie te% uchyla! udzielone skazanemu zezwolenie na


odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym w innych
wypadkach okre"lonych w ustawie (art. 12 ust. 1 pkt 3 projektowanej ustawy).
S# to wypadki okre"lone w art. 41 ust. 1 pkt 1-4, kiedy skazanego nie przyjmie
si$ do zak!adu karnego, na przyk!ad, dlatego %e nie posiada on dokumentu
stwierdzaj#cego to%samo"( (pkt 1).

Przyj$to, %e od uchylenia zezwolenia w wypadkach okre"lonych w art. 12


ust. 1 pkt 1 lit. a–c oraz pkt 2-3 b$dzie mo%na odst#pi( w wyj#tkowych
wypadkach uzasadnionych szczególnymi okoliczno"ciami (art. 12 ust. 2
projektu ustawy).

Jako obligatoryjny powód uchylenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia


wolno"ci w systemie tygodniowym uznano sytuacj$, w której skazany
korzystaj#cy z zezwolenia na odbycie kary w tym systemie zostanie
pozbawiony wolno"ci w innej sprawie. Dotyczy( to b$dzie zarówno
16

tymczasowego aresztowania jak i zatrzymania. Jest bowiem oczywiste, %e


w takiej sytuacji (zw!aszcza przy tymczasowym aresztowaniu) nie jest
mo%liwe wykonywanie orzeczonej kary w systemie tygodniowym. Dodatkowo
(po"rednio) "wiadczy te% o ra%#cym naruszeniu przez skazanego porz#dku
prawnego.

Przyj$to równie%, %e w wypadku kiedy odbywanie kary w systemie


tygodniowym przez skazanego nie b$dzie mo%liwe np. z uwagi na powa%n#
d!ugotrwa!# chorob$ lub uszkodzenie cia!a spowodowane wypadkiem
drogowym i w zwi#zku z tym pobyt w szpitalu, o czym by!a ju% mowa przy
projektowanym art. 5 ust. 3 lit. g, s#d tak%e bezwzgl$dnie uchyli zezwolenie
na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym. I w tej
bowiem sytuacji dalsze wykonywanie wobec skazanego kary pozbawienia
wolno"ci w systemie tygodniowym nie b$dzie mo%liwe (art. 12 ust. 1 lit. d
projektowanej ustawy).

Jedyn# fakultatywn# przes!ank# uchylenia zezwolenia na odbycie kary


pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym b$dzie ustalenie, %e w trakcie
odbywania kary w tym systemie skazanemu, przedstawiono zarzut
pope!nienia przest$pstwa lub przest$pstwa skarbowego (art. 12 ust. 3
projektowanej ustawy).

Natomiast w art. 13 rozstrzygni$to, jak traktowa( wykonan# ju% kar$


pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym w wypadku uchylenia
zezwolenia na jej dalsze wykonywanie w tym systemie. Przyj$to, %e w takiej
sytuacji s#d penitencjarny b$dzie orzeka! o tym, w jakim zakresie kar$
pozbawienia wolno"ci uzna( za wykonan#, a w jakim podlega jeszcze
wykonaniu, uwzgl$dniaj#c zaliczenie na poczet kary pozbawienia wolno"ci
wy!#cznie okresu izolacji wi$ziennej, o czym s#d poinformuje skazanego,
który przyj$cie tej widomo"ci potwierdza podpisem, za" z tej czynno"ci
– sporz#dzi si$ protokó!.

Od zasady zaliczenia na poczet kary pozbawienia wolno"ci wy!#cznie okresu


izolacji wi$ziennej odst#piono w sytuacji, gdy uchylenie zezwolenia na
odbycie kary w systemie tygodniowym b$dzie spowodowane niemo%no"ci#
dalszego wykonywania kary w tym systemie z przyczyn niezale%nych od
17

skazanego, innych ni% pozbawienie go wolno"ci w innej sprawie (art. 13 ust. 2


w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. d projektowanej ustawy). Przyj$to, %e wówczas
na poczet odbytej kary pozbawienia wolno"ci zaliczy si$ !#czny okres
pozostawania skazanego w zak!adzie karnym oraz na wolno"ci. Jest bowiem
oczywiste, %e w sytuacji, gdy niezale%nie od skazanego znalaz! si$ on
w sytuacji powoduj#cej, %e dalsze wykonywanie wobec niego kary
pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym nie jest mo%liwe (np. pobyt
w szpitalu po ci$%kim w skutkach wypadku), taki skazany nie mo%e ponosi(
negatywnych skutków zwi#zanych z uchyleniem zezwolenia na odbycie kary
w tym systemie. Zatem jego sytuacja nie mo%e by( identyczna jak
skazanego, któremu uchylono zezwolenie „na jego w!asne %yczenie” bo np.,
odbywaj#c kar$ w systemie tygodniowym zosta! pozbawiony wolno"ci w innej
sprawie albo nie stawi! si$ do zak!adu karnego. Dodatkowym argumentem
przemawiaj#cym za wyj#tkowym potraktowaniem skazanego, który
z przyczyn od siebie niezale%nych dalej nie mo%e odbywa( kary w systemie
tygodniowym jest i to, %e skazany do momentu wyst#pienia przyczyny
uniemo%liwiaj#cej kontynuowanie „systemu tygodniowego” odbywa! kar$ bez
zastrze%e&. Trzeba te% pami$ta(, %e owa przyczyna mo%e wyst#pi( zarówno
w pierwszym jak i ostatnim tygodniu wykonywania kary.

Projektowany art. 14 okre"la konsekwencje uchylenia zezwolenia na odbycie


kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym dla skazanego
przebywaj#cego na wolno"ci. Je%eli wobec takiego skazanego s#d uchyli
zezwolenie na odbycie kary w systemie tygodniowym – poleci jednocze"nie
doprowadzi( skazanego do zak!adu karnego i obci#%y go kosztami
doprowadzenia z wyj#tkiem skazanego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1
lit. d, o czym skazanego nale%y pouczy(. Odst#pienie od doprowadzenia
skazanego do zak!adu karnego znajdzie uzasadnienie w sytuacji, gdy
skazany zostanie pozbawiony wolno"ci w innej sprawie, b#d' te% zostanie
przyj$ty do szpitala w zwi#zku z obra%eniami cia!a odniesionymi w wypadku
komunikacyjnym albo z innych, niezale%nych od siebie przyczyn nie b$dzie
móg! stawi( si$ do zak!adu karnego.

Projektowany art. 15 okre"la szczegó!owo moment, w którym kar$


pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym uznaje si$ za wykonan#.
18

B$dzie to up!yw ostatniego dnia tygodnia odbywania tej kary, o ile oczywi"cie
w czasie jej wykonywania i w ci#gu dalszych 6 miesi$cy zezwolenie na jej
wykonywanie w tym systemie nie zostanie uchylone. Je%eli s#d penitencjarny
udzieli! zezwolenia skazanemu na odbycie w systemie tygodniowym kary 4
miesi$cy pozbawienia wolno"ci, w praktyce b$dzie to oznacza!o, %e uznanie
tej kary za wykonan# nast#pi z up!ywem ostatniego, to jest 16-go dnia
tygodnia odbywania tej kary. Je%eli skazany rozpocz#! odbywanie kary
w pi#tek to ostatnim dniem tygodnia jej odbywania b$dzie czwartek
w 16 tygodniu od rozpocz$cia jej odbywania i w tym te% dniu kara ta
zostanie uznana za wykonan# (pod warunkiem, %e w ci#gu nast$pnych
6 miesi$cy zezwolenie na jej odbycie w systemie tygodniowym nie zostanie
uchylone).

W kolejnych art. 16-20 projektu ustawy odniesiono si$ do ponownego


udzielenia zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolno"ci
w systemie tygodniowym w sprawie, w której zezwolenie uchylono,
wyja"niono problematyk$ powrotu do przest$pstwa w rozumieniu Kodeksu
karnego i Kodeksu karnego skarbowego oraz uregulowano kwestie dot.
zatarcia skazania na kar$ pozbawienia wolno"ci wykonywan# w systemie
tygodniowym.

W art. 16 przes#dzono o niedopuszczalno"ci udzielenia zezwolenia na


odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym w tej samej
sprawie, w której uchylono zezwolenie (oczywi"cie w takim przypadku
skazany nie ma te% szans na uzyskanie zgody na odbycie kary pozbawienia
wolno"ci w systemie tygodniowym, orzeczonej w innej sprawie, wobec
kategorycznego zakazu, okre"lonego w art. 5 ust. 3 lit. a projektu ustawy,
chyba %e zachodz# warunki do wydania wyroku !#cznego), w art. 17
wyja"niono, %e odbycie kary 6 miesi$cy pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym nie stanowi przes!anki powrotu do przest$pstwa z art. 64 K.k.
lub powrotu do przest$pstwa skarbowego z art. 37 § 1 pkt 4 K.k.s., co wydaje
si$ oczywiste skoro skazany orzeczonej kary pozbawienia wolno"ci
w systemie tygodniowym w warunkach izolacji wi$ziennej nie odby!
w ca!o"ci, i w ko&cu, w art. 18-20 omówiono kwestie dotycz#ce zatarcia
skazania na kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym.
19

Warto zauwa%y(, %e instytucja zatarcia skazania w projektowanej ustawie


zosta!a ukszta!towana nieco odmiennie ni% w Kodeksie karnym.

Wprawdzie zgodnie z zasad#, okre"lon# w art. 107 § 1 K.k. odnosz#c# si$ do


skazania na kar$ izolacyjn# przyj$to, %e zatarcie skazania na kar$
pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym z mocy prawa nast#pi tak%e
z up!ywem 10 lat od ostatniego dnia tygodnia odbywania kary w tym
systemie, to jednocze"nie zmodyfikowano obowi#zuj#c# zasad$ w zakresie
orzekania o zatarciu skazania na wniosek skazanego.

W tym ostatnim przypadku proponuje si$, aby w razie skazania na kar$


pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym zachodzi!a mo%liwo"(
skrócenia, na wniosek skazanego, wspomnianego okresu 10 lat, nie tak, jak
ma to miejsce w obowi#zuj#cym stanie prawnym – do po!owy (5 lat od
wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania – art. 107
§ 2 K.k.), lecz ju% po up!ywie roku od zako&czenia systemu tygodniowego
i tylko wtedy, je%eli skazany w tym okresie przestrzega! porz#dku prawnego.

Zak!ada si$, %e mo%liwo"( wcze"niejszego, orzekanego z mocy prawa,


zatarcia skazania zach$ci skazanych na krótkoterminowe kary pozbawienia
wolno"ci do wnioskowania o zgod$ na odbycie tej kary w systemie
tygodniowym.

W zakresie instytucji zatarcia skazania trzeba by!o te% uwzgl$dni(, %e


odbywanie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym to nie to
samo, co odbywanie tego rodzaju kary w warunkach nieprzerwanej izolacji
wi$ziennej. Skazany odbywaj#c kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym nie tylko przebywa na przemian w zak!adzie karnym oraz na
wolno"ci, ale te%, co umo%liwia te% system tygodniowy, skazany na wolno"ci
wykonuje szereg obowi#zków i mo%e podlega( dozorowi. Ta,
w rzeczywisto"ci probacja, stosowana jednocze"nie z odbywaniem kary
pozbawienia wolno"ci w zak!adzie karnym pozwala w!a"nie na skrócenie do
roku, jednak tylko fakultatywnie i na wniosek skazanego, okresu, w którym
mo%e doj"( do zatarcia skazania.

Skoro bowiem w okresie odbywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie


tygodniowym, trzeba doda( – kary orzekanej jedynie do 6 miesi$cy albo do
20

roku, skazany w sposób wystarczaj#cy dla osi#gni$cia celów kary by!


kontrolowany i zachowywa! si$ bez zarzutu i w okresie roku od zako&czenia
systemu tygodniowego przestrzega! porz#dku prawnego, to nie istniej# %adne
racje kryminalno-polityczne przemawiaj#ce za utrzymywaniem skutków
prawnych, jakie prawo wi#%e z uprzedni# karalno"ci#. Przecie% skutki te
dotycz# nie tylko sfery prawa karnego, ale rozci#gaj# si$ te% na inne
dziedziny %ycia (np. mo%liwo"( wykonywania pracy zarobkowej).

Rozdzia! 3

Warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary


pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym

W art. 21-38 projektu ustawy okre"lono w!a"ciwo"( s#du w sprawach


dotycz#cych wykonania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym
oraz tryb orzekania s#du penitencjarnego w tej sprawie, jak te% tryb orzekania
w przedmiocie uchylenia zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia
wolno"ci w tym systemie. Wskazano równie% podmioty uprawnione do
sk!adania wniosków o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w tym
systemie i za%ale& na postanowienia s#du w przedmiocie udzielenia
zezwolenia.

Przyj$to, %e orzekanie w sprawach dotycz#cych wykonania kary pozbawienia


wolno"ci w systemie tygodniowym b$dzie nale%a!o do w!a"ciwo"ci s#du
penitencjarnego, w którego okr$gu kara ta jest lub ma by( wykonywana (art. 21
projektu ustawy).

W przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci


w systemie tygodniowym s#d penitencjarny b$dzie orzeka! na wniosek
skazanego, lub za zgod# skazanego na wniosek jego obro&cy, s#dowego
kuratora zawodowego lub dyrektora zak!adu karnego, prokuratora, s#dowego
kuratora zawodowego lub dyrektora zak!adu karnego (art. 22 projektu
ustawy).

W art. 23 projektu ustawy sprecyzowano form$ wniosku.


21

W art. 24 projektu ustawy przyj$to jako zasad$, %e posiedzenie s#du


penitencjarnego przy orzekaniu w przedmiocie odbywania kary pozbawienia
wolno"ci w systemie tygodniowym, w sytuacji, gdy skazany przebywa
w zak!adzie karnym b$dzie si$ odbywa!o w tym zak!adzie, w którym skazany
przebywa. Przyspieszy to i upro"ci post$powanie w tym przedmiocie.
Wówczas te% s#d penitencjarny b$dzie móg! (a powinien to uczyni( zawsze)
wys!ucha( przedstawiciela administracji zak!adu karnego (art. 25 pkt 3), co
jest zrozumia!e zwa%ywszy na przes!anki udzielenia zezwolenia na odbycie
reszty orzeczonej kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym,
zawarte w art. 5 ust. 2 projektu ustawy. Obowi#zkowy b$dzie te% udzia!
prokuratora w tym posiedzeniu s#du.

Jednak jeszcze przed wydaniem zezwolenia na odbycie przez skazanego kary


pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, s#d penitencjarny b$dzie
zobowi#zany do ustalenia, czy na przeszkodzie udzieleniu tego zezwolenia nie
stoi brak warunków do odbycia kary pozbawienia wolno"ci w tym systemie
w wyznaczonym zak!adzie karnym po!o%onym najbli%ej miejsca zamieszkania
skazanego oraz do wys!uchania skazanego lub jego obro&cy, s#dowego
kuratora zawodowego, je%eli sk!ada! wniosek o zezwolenie, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 lub 2 projektu ustawy i przedstawiciela skazanego, o którym
mowa w art. 42 K.k.w. (art. 25 pkt 1 i 2 projektowanej ustawy).

W art. 26 projektu okre"lono tre"( orzeczenia s#du penitencjarnego


o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci
w systemie tygodniowym (ust. 1) oraz obowi#zek powiadomienia s#dowego
kuratora zawodowego o wyznaczonych dniach tygodnia, w których skazany
b$dzie odbywa! kar$ w zak!adzie karnym, a tak%e o ustalonej przez s#d dacie
i godzinie pierwszego stawienia si$ skazanego do wyznaczonego zak!adu
karnego (ust. 2).

W art. 28 projektu ustawy na!o%ono na s#d penitencjarny obowi#zek


dokonywania klasyfikacji skazanych.

Konieczno"( dokonywania klasyfikacji skazanych wynika bowiem nie tylko ze


standardów mi$dzynarodowych, ale uzasadnione jest równie% wzgl$dami
praktycznymi. Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym, klasyfikacji takiej
22

dokonuje komisja penitencjarna, która mo%e skierowa( skazanego do


w!a"ciwego zak!adu karnego. Natomiast, zgodnie z ratio legis projektowanej
ustawy, klasyfikacji tej powinien dokonywa( wy!#cznie w!a"ciwy s#d
penitencjarny (komisja penitencjarna nie b$dzie uczestniczy( w wykonywaniu
kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym). Uwzgl$dniaj#c wiek, p!e(
i uprzednie odbywanie kary przez skazanego, s#d ten b$dzie móg! skierowa(
skazanego do w!a"ciwego zak!adu karnego. Tytu!em przyk!adu – skazanego
m!odocianego s#d penitencjarny skieruje do zak!adu karnego, w którym w!a"nie
przebywaj# skazani m!odociani (je%eli zak!ad ten nie b$dzie zak!adem
najbli%szym miejsca pobytu skazanego, b$dzie on musia! wyrazi( zgod$ na
umieszczenie w innej jednostce penitencjarnej). Wprowadzaj#c proponowany
zapis uniemo%liwi si$ powstawanie sytuacji, w których w jednej celi przebywa(
b$d# recydywi"ci penitencjarni ze skazanymi po raz pierwszy, czy te% skazani
doro"li ze skazanymi m!odocianymi.

Ponadto w postanowieniu o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia


wolno"ci w systemie tygodniowym okre"la si$:

– zwi#zane z tym orzeczeniem pouczenia udzielane skazanemu (art. 29


projektu ustawy),

– zakres informacji przekazywanych pokrzywdzonemu (art. 30 projektu


ustawy),

– konieczno"( wydania zarz#dzenia o zwolnieniu z zak!adu karnego


skazanego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 (art. 31 projektu ustawy);

Wprowadzaj#c uregulowanie w art. 32 projektu ustawy, wykonywanie kary


pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym dostosowano do standardu,
okre"lonego w art. 576 K.p.k., który to przepis przes#dza, %e z chwil# wydania
wyroku !#cznego, wyroki podlegaj#ce po!#czeniu nie ulegaj# wykonaniu. Ten
fakt powinien by( jednak stwierdzony postanowieniem s#du, zwa%ywszy, %e
musi zosta( równie% zarz#dzone umieszczenie skazanego w zak!adzie karnym
(je%eli wyrok !#czny przekracza 12 miesi$cy lub w innych przypadkach), b#d'
s#d musi zezwoli( skazanemu na dalsze wykonywanie kary pozbawienia
wolno"ci w systemie tygodniowym, je%eli zachodz# przes!anki do wydania
takiego rozstrzygni$cia okre"lone w art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy.
23

Z chwil# wydania wyroku !#cznego skazany powinien wi$c zwróci( si$ do s#du
penitencjarnego o zgod$ na odbycie kary !#cznej pozbawienia wolno"ci
w systemie tygodniowym (o ile zachodz# odpowiednie przes!anki). Jest to
uzasadnione, zw!aszcza wtedy gdy kara !#czna znacz#co przekracza okres
pierwotnie orzeczonej kary pozbawienia wolno"ci.

Prawo do z!o%enia za%alenia na postanowienie s#du o udzieleniu zezwolenia


na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, obok
skazanego i jego obro&cy b$dzie mia! tak%e prokurator oraz s#dowy kurator
zawodowy. Za%alenie b$dzie wstrzymywa!o wykonanie tego postanowienia
(art. 34 projektu ustawy).

W wypadku skazanego, który odbywa kar$ pozbawienia wolno"ci w zak!adzie


karnym, za%alenie na postanowienie s#du penitencjarnego o udzieleniu
zezwolenia, b$dzie przys!ugiwa!o tak%e dyrektorowi zak!adu karnego (art. 34
zdanie po "redniku).

Natomiast na postanowienie s#du penitencjarnego o odmowie udzielenia


zezwolenia skazanemu przebywaj#cemu na wolno"ci, ale te% skazanemu
przebywaj#cemu w zak!adzie karnym za%alenie b$dzie przys!ugiwa!o: temu
skazanemu lub jego obro&cy, prokuratorowi, a tak%e s#dowemu kuratorowi
zawodowemu lub dyrektorowi zak!adu karnego, je%eli sk!adali wniosek
o zezwolenie (art. 36 projektu ustawy).

W art. 37 przes#dzono, %e wniosek uprawnionego podmiotu o odbycie kary


pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym z!o%ony przed up!ywem
miesi#ca od dnia wydania postanowienia o odmowie wykonania kary w tym
systemie, pozostawia si$ bez rozpoznania. Wprowadzenie tej regulacji by!o
konieczne, aby bez potrzeby nie uruchamia( procedury udzielania zezwolenia
na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym w ka%dym
przypadku wp!yni$cia wniosku skazanego (lub jego obro&cy) o udzielenie
takiego zezwolenia. Niewprowadzenie cezury czasowej w tym wzgl$dzie
mog!oby doprowadzi( do parali%u s#dy penitencjarne, zasypywane tego rodzaju
wnioskami, w sytuacji, gdy zwykle nied!ugi okres od wydania postanowienia
odmownego do rozstrzygania w przedmiocie kolejnego wniosku nie pozwala
odmiennie ni% poprzednio oceni( przes!anek systemu tygodniowego.
24

Art. 38 projektu ustawy jako s#d penitencjarny w!a"ciwy do orzekania


w przedmiocie uchylenia zezwolenia wskazuje ten s#d penitencjarny, który go
udzieli! (ust. 1), okre"la tryb wydawania postanowienia w tym przedmiocie
(ust. 2-4) oraz nak!ada na s#d penitencjarny obowi#zek ponownego okre"lenia
warunków odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym wówczas, gdy s#d orzeknie o odst#pieniu od uchylenia
zezwolenia (ust. 5). Jest bowiem oczywiste, %e „przywrócenie systemu
tygodniowego” musi prowadzi( do ponownego okre"lenia warunków odbywania
kary w tym systemie, zw!aszcza za" wyznaczenia daty i godziny pierwszego po
wydaniu tego rodzaju orzeczenia stawienia si$ skazanego do wyznaczonego
zak!adu karnego.

Rozdzia! 4

Sposób wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym

W projektowanym art. 39 wskazano miejsce wykonywania kary pozbawienia


wolno"ci w systemie tygodniowym (ust. 1), przewidziano mo%liwo"( przenie-
sienia do innego zak!adu karnego (ust. 2) oraz okre"lono sposób i tryb
wyznaczania jednostek penitencjarnych, w których utworzone zostan#
wyodr$bnione oddzia!y lub cele przeznaczone dla osadzonych obj$tych tym
systemem (ust. 3). Wzorem Kodeksu karnego wykonawczego, kompetencj$ t$
przyznano Dyrektorowi Generalnemu S!u%by Wi$ziennej (okre"la on równie%
w drodze zarz#dzenia przeznaczenie zak!adów karnych i aresztów "ledczych).

Jak ju% wcze"niej wskazano, do odbywania kary pozbawienia wolno"ci


w systemie tygodniowym b$dzie mia!a odpowiednie zastosowanie cz$"(
przepisów Kodeksu karnego wykonawczego (art. 3 projektowanej ustawy).
Maj#c jednak na wzgl$dzie charakterystyczne cechy systemu tygodniowego,
które s# zdecydowanie odmienne od cech znamionuj#cych system
wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie izolacji ci#g!ej w zak!adzie
karnym (o czym te% by!a mowa wcze"niej), jak równie% nast$puj#ce –
przyk!adowo wymienione – przes!anki:
25

– krótki czas jednorazowego pobytu skazanego w jednostce penitencjarnej,


który przyjmowany b$dzie do niej w trakcie odbywania kary kilkakrotnie,

– umiejscowienie wyodr$bnionych oddzia!ów lub cel w ju% istniej#cych


jednostkach ró%nego typu (tj. zamkni$tego, pó!otwartego, otwartego, czy
w oddzia!ach zak!adów karnych w aresztach "ledczych),

– konieczno"( zapewnienia porz#dku i bezpiecze&stwa nie tylko w zak!adach


karnych i aresztach "ledczych, ale równie% – przede wszystkim – samych
skazanych odbywaj#cych kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym, którzy mogliby by( nara%eni na negatywne skutki kontaktów
z pozosta!# populacj# wi$zienn# (np. podczas widze&),

– konieczno"( zapewnienia bezpiecze&stwa sanitarno-epidemiologicznego


wytypowanych jednostek penitencjarnych,

– warunki pobytu skazanego odbywaj#cego kar$ pozbawienia wolno"ci


w systemie tygodniowym w zak!adzie karnym, w tym zw!aszcza
przys!uguj#ce mu wtedy prawa i obowi#zki, uregulowano odr$bnie.

Maj#c na wzgl$dzie przedstawione wy%ej okoliczno"ci, w art. 40 i 41 projektu


ustawy zawarto odr$bne uregulowania dotycz#ce wymogów, jakie powinien
spe!nia( skazany przyjmowany do zak!adu karnego w celu odbycia kolejnego
okresu kary pozbawienia wolno"ci wykonywanej w systemie tygodniowym,
a tak%e przes!anki wykluczaj#ce jego przyj$cie do jednostki penitencjarnej. I tak
okre"lono m.in., %e skazany powinien wówczas posiada( w!asn#, odpowiedni#
do danej pory roku odzie%, obuwie i bielizn$, a tak%e "rodki finansowe
wystarczaj#ce na ka%dorazowy powrót do miejsca zamieszkania, powinien za"
stawi( si$ do odbycia kary w stanie wykluczaj#cym u%ycie alkoholu albo innych
"rodków odurzaj#cych lub psychotropowych oraz w stanie higieny osobistej nie
stwarzaj#cym zagro%enia sanitarno-epidemiologicznego dla zak!adu karnego.
Przewidziano tak%e tryb post$powania dyrektora zak!adu karnego, w przypadku
gdy do odbycia kary zg!osi si$ skazany niespe!niaj#cy wymogów okre"lonych
przepisami niniejszego projektu ustawy – niezw!ocznie powiadamia o tym s#d
penitencjarny (art. 41 ust. 2). Przewidziano równie%, %e w sytuacji, gdy s#d
penitencjarny nie uchyli skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia
wolno"ci w systemie tygodniowym, ale tylko wtedy, je%eli stwierdzi wyj#tkowe
26

wypadki uzasadnione szczególnymi okoliczno"ciami, ponownie okre"la warunki


odbywania kary w tym systemie, w tym ponownie wyznacza dzie& i tydzie&
rozpocz$cia przez skazanego odbywania kary w tym systemie. S#d
penitencjarny orzeka w trybie okre"lonym w art. 38, przy czym przed wydaniem
postanowienia w przedmiocie uchylania wys!uchanie skazanego przez s#d jest
obowi#zkowe (art. 41 ust. 3).

W projektowanym art. 41 zawarto te% norm$ zobowi#zuj#c# dyrektora zak!adu


karnego do przyj$cia skazanego, któremu s#d penitencjarny nie uchyli!
zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym,
mimo stwierdzenia okoliczno"ci, o której mowa w ust. 1.

W art. 42 w sposób odmienny od ustalonego w Kodeksie karnym wykonawczym


uregulowano zasady wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym w wyodr$bnionym oddziale lub celi zak!adu karnego, okre"laj#c
m.in., %e cele te mog# pozostawa( otwarte przez ca!# dob$ (w zale%no"ci od
typu zak!adu karnego, w którym skazany przebywa), za" skazanym zapewnia
si$ jedynie w miar$ mo%liwo"ci zarówno dokonywanie zakupów artyku!ów
%ywno"ciowych, jak i przeprowadzanie rozmów telefonicznych z aparatów
samoinkasuj#cych. Skazanym – maj#c na wzgl$dzie ich resocjalizacj$ – b$dzie
mo%na równie% zezwoli(, w miar$ mo%liwo"ci, na branie udzia!u w zaj$ciach
i imprezach kulturalno-o"wiatowych lub sportowych, a tak%e umo%liwi(
samokszta!cenie. Zgodnie z obowi#zuj#cym prawem i standardami
mi$dzynarodowymi, skazanemu przys!ugiwa( b$dzie prawo do wykonywania
praktyk religijnych.

W art. 43 projektu ustawy, maj#c na wzgl$dzie charakterystyczne dla systemu


tygodniowego cechy, zaw$%ono katalog praw przys!uguj#cych skazanemu,
pozbawiaj#c go w porównaniu ze skazanymi odbywaj#cymi kar$ pozbawienia
wolno"ci w systemie izolacji ci#g!ej niektórych praw – tytu!em przyk!adu: prawa
do nieograniczonej bezp!atnej opieki zdrowotnej, czy te% prawa do widze&
i otrzymywania paczek oraz przekazów pieni$%nych. Zak!ada si$ bowiem, %e
skazany przebywaj#cy w jednostce penitencjarnej jedynie przez dwa dni
w tygodniu nie powinien – na przyk!ad – korzysta( z tak szerokiego prawa do
opieki medycznej (w tym mi$dzy innymi prawa do otrzymania bezp!atnych
27

protez i przedmiotów ortopedycznych), z jakiego korzystaj# osadzeni


przebywaj#cy w zak!adzie karnym ci#gle przez okres wielu miesi$cy. Dalej
zauwa%y( nale%y, %e organizacja widze& dla tych skazanych (tj. skazanych,
którzy w przeci#gu najbli%szej doby uzyskaj# nieograniczony kontakt z rodzin#
w warunkach wolno"ciowych) wymaga!aby wydzielenia specjalnych
pomieszcze& (skazani odbywaj#cy kar$ w systemie tygodniowym cho(by ze
wzgl$dów bezpiecze&stwa nie powinni kontaktowa( si$ z pozosta!ymi
skazanymi), zaanga%owania dodatkowych funkcjonariuszy S!u%by Wi$ziennej
do realizacji zada& zwi#zanych z dozorem i kontrol# takich spotka&, a tak%e
dokonania szeregu zmian w porz#dkach wewn$trznych obowi#zuj#cych w ju%
przeludnionych jednostkach organizacyjnych wi$ziennictwa.

W pe!ni uzasadniona wydaje si$ tak%e rezygnacja z zezwolenia tej kategorii


skazanym na otrzymywanie paczek, skoro w perspektywie najbli%szego dnia
opuszcz# oni zak!ad karny i udadz# si$ do domu. W tym miejscu zastrzec
bowiem trzeba, %e w praktyce wi$ziennej zdarza si$, %e to w!a"nie w paczkach
przekazywane s# narkotyki, „grypsy” i inne przedmioty, których posiadanie
w zak!adzie karnym jest zabronione. Ponadto nasuwa si$ w#tpliwo"(, czy
paczka w ogóle „zd#%y!aby” dotrze( do skazanego faktycznie przebywaj#cego
w warunkach izolacji wi$ziennej.

Nie wydaje si$ by( równie% uzasadnione zapewnianie skazanym odbywaj#cym


kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym prawa do otrzymania
zapomóg finansowych (art. 114 K.k.w.). Wyra%aj#c zgod$ na odbywanie kary
w systemie tygodniowym zarówno s#d, jak i skazany powinni bowiem bra( pod
uwag$ mo%liwo"ci finansowe odbywania kary w tym systemie (kwestie kosztów
dojazdu, zaopatrzenia we w!asn# odzie%, czy te% w ogóle kosztów odbywania
kary). W tej sytuacji wyp!acanie wspomnianych zapomóg pozostawa!oby
w sprzeczno"ci nie tylko z ide# systemu tygodniowego, ale, dodatkowo,
mog!oby rodzi( skutki finansowe dla bud%etu pa&stwa.

Natomiast w projektowanej ustawie zagwarantowano skazanym wszystkie te


prawa (tzw. prawa niezbywalne), które wynikaj# ze standardów konstytucyjnych
i s# okre"lone w przepisach prawa mi$dzynarodowego, przyk!adowo s# to
prawa do:
28

– odpowiedniego wy%ywienia, warunków bytowych oraz odpowiednich


warunków higieny,

– utrzymywania wi$zi z rodzin#,

– korzystania z wolno"ci religijnej,

– sk!adania skarg,

– komunikowania si$ z obro&c#,

– prowadzenia korespondencji z organami wymiaru sprawiedliwo"ci,


Rzecznikiem Praw Obywatelskich i organizacjami mi$dzynarodowymi.

Trzeba nadmieni(, %e odbywanie kary w systemie tygodniowym przez


skazanego i stosowanie wobec niego oddzia!ywa& przewidzianych w systemie
zwyk!ym, nie wyklucza równie% mo%liwo"ci obj$cia tych skazanych zaj$ciami
w zakresie edukacji i profilaktyki uzale%nie& w razie wyst#pienia takiej
potrzeby. Jednak z samej istoty systemu tygodniowego wynika, %e wówczas nie
b$d# mog!y to by( oddzia!ywania to%same z prowadzeniem oddzia!ywa&
specjalistycznych w systemie terapeutycznym, o których mowa w art. 96 K.k.w.,
które wymagaj# szczegó!owej diagnozy psychologicznej, obj$cia ci#g!ymi
oddzia!ywaniami terapeutycznymi w warunkach ambulatoryjnych – zamkni$-
tych, analogicznie do warunków panuj#cych w oddzia!ach szpitalnych – wol-
no"ciowych.

W art. 44 projektowanej ustawy – odmiennie ni% w Kodeksie karnym


wykonawczym – okre"lono katalog przepisów, z którymi nale%y zapozna(
skazanego przyjmowanego do zak!adu karnego w celu odbycia pierwszego
okresu orzeczonej kary, wykonywanej w systemie tygodniowym. Zrezygnowano
tak%e z kodeksowego wymogu umieszczania takiego skazanego w celi
przej"ciowej.

W art. 45 projektowanej ustawy wprowadzono uprawnienie dla funkcjonariuszy


S!u%by Wi$ziennej do u%ycia wobec skazanych odbywaj#cych kar$
pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym "rodków przymusu
bezpo"redniego, a tak%e odizolowania od pozosta!ych osadzonych,
w ustawowo okre"lonych przypadkach.
29

W art. 46 projektowanej ustawy okre"lono odr$bne zasady rozmieszczania


skazanych odbywaj#cych kar$ w systemie tygodniowym w celach
mieszkalnych, a tak%e wymieniono przedmioty, które skazany mo%e otrzyma(
od administracji zak!adu karnego (np. po"ciel, "cierka do naczy&, sprz$t
sto!owy, pantofle ranne, "rodki do utrzymania higieny osobistej). Wprowadzono
te% nast$puj#ce przes!anki, które bierze si$ pod uwag$ przy rozmieszczaniu
skazanych w celi:

– potrzeb$ zapewnienia porz#dku oraz bezpiecze&stwa w zak!adzie


karnym,

– zalecenia lekarskie, psychologiczne i rehabilitacyjne, o ile skazany o nich


poinformowa!,

– kszta!towanie w!a"ciwej atmosfery w"ród skazanych,

– konieczno"( zapobiegania samoagresji w"ród skazanych.

W art. 47 projektowanej ustawy uregulowano kwestie szczegó!owe zwi#zane


z prowadzeniem depozytów "rodków pieni$%nych i przedmiotów
warto"ciowych, które skazany b$dzie oddawa( przy ka%dorazowym przyj$ciu
do zak!adu karnego. W depozytach tych – inaczej ni% w przypadku skazanych
odbywaj#cych kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie izolacji ci#g!ej – nie
b$dzie gromadzi( si$, na przyk!ad, "rodków wyp!acanych skazanemu wy!#cznie
w momencie zwolnienia go po odbyciu ca!o"ci kary (tzw. akumulacja).

Opisano tak%e tryb post$powania, w przypadku gdy podczas kontroli


skazanego odbywaj#cego kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym
zostan# odnalezione przedmioty, których posiadanie w jednostce penitencjarnej
jest zabronione (ust. 2).

W projektowanym art. 48 okre"lono zasady udzielania "wiadcze& zdrowotnych


skazanym odbywaj#cym kar$ w systemie tygodniowym. Przede wszystkim
wskazano, %e "wiadczenia te s# udzielane tylko w stanie nag!ym, w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o "wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze "rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z pó'n. zm.).

Przes#dzono tak%e, %e przy ich wykonywaniu b$dzie móg! uczestniczy( równie%


– w uzasadnionych przypadkach – funkcjonariusz S!u%by Wi$ziennej (ust. 3).
30

W projektowanym art. 49 okre"lono zasady ponoszenia przez skazanego


odbywaj#cego kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym
odpowiedzialno"ci za szkody powsta!e z tytu!u konieczno"ci leczenia tzw.
samouszkodze&. Wyra'nie te% zapisano, %e spowodowanie takiego
samouszkodzenia skutkowa( mo%e uchyleniem zezwolenia na odbycie kary
pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym (ust. 3).

W art. 50 ust. 1 projektowanej ustawy unormowano sytuacj$, o której mowa


w art. 167a § 4 K.k.w., a wi$c sytuacj$, w której skazany po odbyciu kolejnego
okresu kary nie b$dzie móg! opu"ci( zak!adu karnego w normalnym trybie ze
wzgl$du na stan swojego zdrowia. Przewidziano, %e o takiej sytuacji dyrektor
zak!adu karnego niezw!ocznie powiadomi s#d penitencjarny. S#d penitencjarny,
dzia!aj#c wtedy na ogólnych zasadach, w oparciu o przes!ank$ okre"lon#
w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. d b$dzie móg! uchyli( wówczas zezwolenie na odbycie
przez skazanego kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, je%eli
uzna, %e dalsze wykonywanie kary w tym systemie nie jest mo%liwe.

Natomiast w ust. 2 tego przepisu unormowano kwestie zwi#zane z tzw. pomoc#


postpenitencjarn#. Chocia% – co do zasady – przyj$to, %e w systemie
tygodniowym skazany nie b$dzie korzysta! z pomocy postpenitencjarnej, która
jest adresowana g!ównie do skazanych odbywaj#cych kar$ pozbawienia
wolno"ci w tzw. systemie izolacji ci#g!ej, to jednak nie mo%na wykluczy(
sytuacji, w której konieczne b$dzie zaopatrzenie skazanego odbywaj#cego kar$
w systemie tygodniowym w "rodki i rzeczy umo%liwiaj#ce mu powrót do miejsca
pobytu po odbyciu kolejnego okresu lub ca!o"ci kary (na przyk!ad rzeczy
znajduj#ce si$ w depozycie ulegn# zniszczeniu lub zagini$ciu albo warunki
pogodowe ulegn# znacznej zmianie). Podkre"li( trzeba, %e mo%liwo"(
skorzystania z tej formy pomocy musi by( szczególnie uzasadniona, za" "rodki
pochodz#ce na jej realizacj$ pochodzi( b$d# z funduszu pomocy
postpenitencjarnej, a wi$c nie b$d# obci#%a( bud%etu pa&stwa.

Szczegó!owe uregulowania w zakresie warunków odbywania kary w zak!adzie


karnym, a tak%e w zakresie praw i obowi#zków skazanego przebywaj#cego
w jednostce penitencjarnej w zwi#zku z odbywaniem kary w systemie
tygodniowym, b$d# zawiera!y rozporz#dzenia wykonawcze, z delegacji zawartej
31

w art. 56 pkt 1-4 projektu ustawy, które zostan# wydane przez Ministra
Sprawiedliwo"ci.

Rozdzia! 5

Zmiany w przepisach obowi#zuj#cych, przepisy przej"ciowe i ko&cowe

Art. 51 projektu ustawy zawiera konieczne zmiany w ustawie o Krajowym


Rejestrze Karnym, tak aby odnotowywano w tym Rejestrze tak%e dane dotycz#ce
zastosowania, uchylenia lub wykonania kary pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym. Analogiczny zapis zosta! wprowadzony odno"nie do wykonywania
kary pozbawienia wolno"ci w systemie dozoru elektronicznego (projekt ustawy
o wykonywaniu kary pozbawienia wolno"ci poza zak!adem karnym w systemie
dozoru elektronicznego).

Tre"( art. 52 projektu ustawy jest konsekwencj# za!o%enia, %e skazani nie


ucz#cy si$, bezrobotni oraz bez dodatkowych obowi#zków rodzinnych – te%
mog# odbywa( kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym
w okre"lone dni. Jednak w obowi#zuj#cym stanie prawnym, z chwil#
pozbawienia wolno"ci ka%dy bezrobotny traci status i jest wykre"lany z rejestru
osób bezrobotnych. W konsekwencji, w "wietle ustawy z dnia 20 stycznia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001, z pó'n. zm.), osoba taka nie mo%e ju% by( uznana za bezrobotn#
i korzysta( z praw wynikaj#cych z tej ustawy. Dlatego te% zaproponowano
zmian$ odpowiedniego przepisu powo!anej ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy w taki sposób, aby ze "wiadcze& okre"lonych w tej
ustawie mog!y korzysta( tak%e osoby odbywaj#ce kar$ pozbawienia wolno"ci
w systemie tygodniowym.

Uregulowany w art. 48 projektowanej ustawy sposób udzielania skazanym


odbywaj#cym kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym "wiadcze&
zdrowotnych wymaga! uzupe!nienia o odpowiedni# zmian$ tak%e ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o "wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
"rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z pó'n. zm.).

Zmiana art. 12 ustawy o "wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze


"rodków publicznych wskazuje, %e 'ród!em finansowania "wiadcze&
32

zdrowotnych udzielanych skazanemu w trakcie pobytu w zak!adzie karnym jest


bud%et pa&stwa z cz$"ci, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwo"ci.
Zgodnie bowiem z art. 115 § 4 K.k.w., który b$dzie mia! zastosowanie dla
skazanych przebywaj#cych w zak!adzie karnym w systemie tygodniowym,
"wiadczenia zdrowotne b$d# udzielane przede wszystkim przez zak!ady opieki
zdrowotnej dla osób pozbawionych wolno"ci, co ograniczy mo%liwo"( wyboru
skazanemu innego "wiadczeniodawcy ni% zak!ad opieki dla osób pozbawionych
wolno"ci (art. 53 projektu ustawy).

Art. 54 i 55 projektowanej ustawy zawieraj# niezb$dne przepisy przej"ciowe.

Natomiast w art. 57 wej"cie w %ycie projektowanej ustawy okre"lono na dzie&


1 lipca 2008 r. oraz za!o%ono czasowe obowi#zywanie ustawy – do dnia
30 czerwca 2012 r.

Odleg!y moment wej"cia w %ycie projektowanej ustawy jest uzasadniony


przewidywanym czasem rozpatrzenia tej nowelizacji przez Sejm oraz
konieczno"ci# przygotowania przez Centralny Zarz#d S!u%by Wi$ziennej cel
mieszkalnych do wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w tym systemie.

Zwa%ywszy za" na nowatorski charakter wprowadzanej instytucji zachodzi te%


potrzeba jak najwcze"niejszego zapoznania z nowymi przepisami przede
wszystkim s$dziów penitencjarnych i funkcjonariuszy wi$ziennictwa, w celu jak
najlepszego przygotowania ich do stosowania tej instytucji.

Nie bez znaczenia jest te% wczesne upowszechnienie nowej instytucji w"ród
skazanych w celu zach$cenia ich do korzystania z jej dobrodziejstwa.

Za autonomiczno"ci# oraz epizodyczno"ci# projektowanej regulacji


przemawiaj# nast$puj#ce racje.

Przede wszystkim nale%y zwróci( uwag$ na ca!kowicie nowatorski dla polskiego


systemu prawa karnego charakter regulacji, wprowadzaj#cej nieznany dot#d
tygodniowy system wykonywania kary pozbawienia wolno"ci, a tak%e na
potrzeb$ obszernego i kompleksowego uregulowania wszelkich istotnych
zagadnie& zwi#zanych z kszta!tem tego systemu i towarzysz#cymi mu
instytucjami prawa materialnego i procesowego.
33

Autonomiczny charakter ustawy wprowadzaj#cej tego rodzaju now# regulacj$


jest uzasadniony nie tylko jej zakresem, ale te% prowadz#cym do u!atwienia
w stosowaniu nowych przepisów ustawowych zgrupowaniem ich w jednym,
merytorycznie kompletnym akcie prawnym, nadaj#cym przepisom w niej
zawartym charakter przepisów szczególnych, i tym samym wy!#czaj#cym
niebezpiecze&stwo – którego trudno unikn#( w przypadku wprowadzania
nowatorskich instytucji – niezamierzonego przez ustawodawc$ oddzia!ywania
na kszta!t nowych instytucji dotychczasowych przepisów kodeksów, do których
nast$puje inkorporacja przepisów nowych.

Z kolei za epizodyczno"ci# ustawy przemawia nie tylko nowatorski charakter


projektowanego systemu wykonywania kary, ale te% konieczno"( rozwa%enia
ewentualnej modyfikacji regulacji ustawowej, po zgromadzeniu niezb$dnych
do"wiadcze& z funkcjonowaniem jej zapisów w praktyce, wymuszona przecie%
czasowym obowi#zywaniem.

Modyfikacje tego rodzaju, które mog# si$ w przysz!o"ci jawi( jako niezb$dne
lub wysoce celowe, to zarówno poszerzenie przedmiotowego zakresu
stosowania nowego systemu wykonywania kary, jak i zmiana niektórych z jego
za!o%e&, czy te% zwi#zanych z nim instytucji, niezdaj#cych w praktyce
egzaminu.

Epizodyczno"( ustawy u!atwi i przyspieszy tego rodzaju ewentualne zmiany,


co nie b$dzie sta( w sprzeczno"ci z mo%liwo"ci# ostatecznego wprowadzenia
zapisów dotycz#cych nowego systemu wykonania kary do regulacji
kodeksowych, dokonanego jednak po „okrzepni$ciu” nowej regulacji
i ewentualnym dopracowaniu jej rozwi#za&, dokonanym przy uwzgl$dnieniu
do"wiadcze& z jej stosowania.
34

Wej"cie w %ycie projektowanej ustawy b$dzie mia!o wp!yw


na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych S!u%by Wi$ziennej, s#dów
penitencjarnych i kuratorów zawodowych.

Wej"cie w %ycie projektowanej ustawy spowoduje skutki finansowe


dla bud%etu pa&stwa.

Przyjmuj#c %e przedmiotowa ustawa wejdzie w %ycie od dnia 1 lipca 2008 r.,


!#czne koszty jej wprowadzenia i funkcjonowania w 2008 r. wynios# oko!o
9 770 764 z!, natomiast w 2009 r. koszty funkcjonowania systemu b$d# si$
kszta!towa( na poziomie 15 673 532 z!, !#cznie (2008 + 2009)
– 25 444 296 z!, w tym:

1) w cz$"ci 37 „Sprawiedliwo"(”:

a) od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. – 5 903 824 z!,


b) w 2009 r. – 9 859 652 z!.
*#cznie: 15 763 476 z!.

2) w cz$"ci 15 „S#dy Powszechne”:

a) od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. – 3 866 940 z!,


b) w 2009 r. – 5 813 880 z!.
*#cznie: 9 680 820 z!.

Mimo konieczno"ci wydatkowania wymienionych wy%ej kwot na wdro%enie


i funkcjonowanie projektowanej ustawy, w ostatecznym bilansie Skarb Pa&stwa
w zwi#zku z funkcjonowaniem „tygodniowego” systemu zaoszcz$dzi:

1) w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. – kwot$


33 693 471 z!,

2) w 2009 r. – kwot$ 13 769 740 z!.

*#cznie: 47 463 211 z!.

Powy%sze kwoty wynikaj# z nast$puj#cych oblicze&:


35

Za!o%y( nale%y, %e roczne koszty odbywania przez skazanego kary


pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym stanowi# ok. 30% kosztów,
jakie bud%et pa&stwa musia!by ponie"(, gdyby skazany ten odbywa! t$ sam#
kar$ w systemie „ci#g!ym”.

W wyniku odbywania przez 3.840 skazanych kary pozbawienia wolno"ci


w systemie tygodniowym wydatki Skarbu Pa&stwa w okresie od dnia 1 lipca
2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. zmniejsz# si$ o kwot$ 7 200 000 z!, za"
w 2009 r. o kwot$ 14 600 000 z!.

Wynika to z nast$puj#cych wylicze&:

Z danych statystycznych zgromadzonych w Centralnym Zarz#dzie S!u%by


Wi$ziennej wynika, %e w systemie tygodniowym mo%e odbywa( kar$:

– 23.040 skazanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 projektowanej


ustawy,

– 3.962 skazanych, o których mowa w art. 5 ust. 2.

Maj#c jednak na wzgl$dzie przede wszystkim realne mo%liwo"ci S!u%by


Wi$ziennej, w szczególno"ci za" aktualne mo%liwo"ci w zakresie stworzenia
miejsc zakwaterowania dla skazanych odbywaj#cych kar$ pozbawienia
wolno"ci w systemie tygodniowym przyj$to, %e w ka%dej z 60 wytypowanych
do wykonania kary pozbawienia wolno"ci w tym systemie jednostek
penitencjarnych, b$d# dwie czteroosobowe cele, w których kara ta b$dzie
mog!a by( wykonywana wobec 16 osób w jednym tygodniu (przyj$to zatem
system „rotacyjny”, czyli 2 cele x 4 osoby x 2 cykle = 16 osób), a "redni wymiar
skierowanej do wykonania kary wyniesie 3 miesi#ce (de facto skazany
w zak!adzie karnym przebywa 24 dni tj. 12 tygodni, po 2 dni w ka%dym
tygodniu).

Szacuje si$ zatem, %e liczba osób, wobec których mo%e by( wykonywana kara
wyniesie w ci#gu roku 3840 (16 osób w tygodniu x 4 cykle = 64 osoby w ka%dej
jednostce x 60 jednostek = 3840 skazanych). Oczywi"cie liczby te dotyczy(
b$d# pierwszego – eksperymentalnego okresu obowi#zywania projektowanej
ustawy, maj#cego na celu zebranie do"wiadcze& koniecznych do wykonywania
kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym w szerszym zakresie.
36

Powy%sze za!o%enie, tj. „ograniczenie” liczby odbywaj#cych kar$ w systemie


tygodniowym do maksymalnie ok. 4000 skazanych rocznie, wi#%e si$ z faktem,
%e w wytypowanych jednostkach penitencjarnych, podobnie zreszt# jak
i w pozosta!ych zak!adach karnych i aresztach "ledczych, istnieje
przeludnienie wynosz#ce oko!o 120%.

Dlatego te%, wprowadzaj#c w %ycie przedmiotow# ustaw$ przyj#( trzeba, %e


w jednostkach tych mo%na dodatkowo wygospodarowa( nie wi$cej ni%
okre"lon# powy%ej liczb$ cel i miejsc.

Wskaza( jednak%e nale%y, %e przeznaczenie wydzielonych cel dla skazanych


odbywaj#cych kar$ w systemie tygodniowym spowoduje odpowiednie
zmniejszenie liczby miejsc zakwaterowania dla skazanych odbywaj#cych kar$
w systemie „ci#g!ym”(tj. w warunkach, o których mowa w Rozdziale X Kodeksu
karnego wykonawczego – „Kara pozbawienia wolno"ci”).

Nale%y jednak mie( na uwadze, %e w zwi#zku z projektowanym systemem


odbywania kary pozbawienia wolno"ci, w wydzielonych celach, w danym
okresie, kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym b$dzie odbywa(
dwukrotnie wi$ksza liczba skazanych, ni% odbywa!aby j# w systemie „ci#g!ym”.
Spowoduje to dwukrotny wzrost liczby wykonywanych kar pozbawienia
wolno"ci bez konieczno"ci tworzenia dodatkowych miejsc zakwaterowania dla
skazanych.

Uwzgl$dniaj#c powy%sze, nale%y przyj#( nast$puj#ce za!o%enia do wyliczenia


skutków finansowych dla kary pozbawienia wolno"ci odbywanej w systemie
tygodniowym:

1) liczba skazanych przewidzianych do odbycia kary w ci#gu roku – 3840


osób,

2) dzienny koszt utrzymania osadzonego odbywaj#cego kar$ w systemie:

!" ci#g!ym – 57,20 z!

!" tygodniowym – 56,70 z! (pomniejszony o koszt odzie%y i


obuwia)

(dzienny koszt utrzymania skazanego ustalono na podstawie


poniesionych kosztów ogó!em w 2005 r. przy jednoczesnym
37

zastosowaniu przys!uguj#cych zgodnie z obecnie obowi#zuj#cymi


przepisami stawek i norm dotycz#cych wy%ywienia, odzie%y,
bielizny, po"cieli, obuwia, "rodków higieny),

3) okres odbywania kary – 3 miesi#ce (u"redniony),

4) dodatkowe koszty zwi#zane z wprowadzeniem systemu tygodniowego


(adaptacja pomieszcze&) – 120 000 z! (2 000 z! na 1 zak!ad karny),

5) ilo"( dni w miesi#cu – 30,

6) liczba dni odbywania kary w tygodniu (dot. systemu tygodniowego) – 2.

Do wylicze& skutków finansowych przyj$to u"redniony czas odbywania kary


w systemie tygodniowym – 3 miesi#ce. Przyjmuj#c jednak, %e czas odbywania
kary przez skazanych w tym systemie b$dzie we wszystkich przypadkach
maksymalny – tj. 6 miesi$cy (zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 i 2 projektu
ustawy), skutki finansowe pozostan# na tym samym poziomie. Zmniejszy si$
natomiast przyj$ta do wylicze& liczba skazanych z 3 840 na 1 920 (16 osób
w tygodniu x 2 cykle w roku = 32 osoby w ka%dej jednostce x 60 jednostek =
1920 skazanych) i zwi$kszy si$ liczba dni pobytu w zak!adzie karnym z 24 na
48 (6 miesi$cy x 4 tygodnie x 2 dni w ka%dym tygodniu).

Znajduje to potwierdzenie w nast$puj#cych symulacjach:

– 3 840 skazanych x 24 dni = 92 160 osobodni (dla wariantu, gdzie czas


odbywania kary wynosi 3 miesi#ce),

– 1 920 skazanych x 48 dni = 92 160 osobodni (dla wariantu, gdzie czas


odbywania kary wynosi 6 miesi$cy).

Koszty odbywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym


i ci#g!ym, ustalone w oparciu o powo!ane wcze"niej dane i za!o%enia,
przedstawiaj# si$ nast$puj#co:

I. Koszty w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2008 r. (rok


wprowadzenia systemu):

1. System tygodniowy:
38

1920 skazanych x 2 dni w tyg. x 4 tyg. x 3 m-ce x 56,70 z! za dzie&


= 2 612 736 z!

2 612 736 + 120 000 z! (dot. koszt. wprow. syst.) = 2 732 736 z!

2. System ci#g!y:

1920 skazanych x 30 dni x 3 m-ce x 57,20 z! za dzie& =


9 884 160 z!

II. Roczne koszty odbywania kary w 2009 r. i latach nast$pnych:

1. System tygodniowy:

3840 osadzonych x 2 dni x 4 tyg. x 3 m-ce x 56,70 z! za dzie& =


5 225 472 z!

2. System ci#g!y:

3840 osadzonych x 30 dni x 3 m-ce x 57,20 z! za dzie& =


19 768 320 z!

Zestawienie porównawcze wyliczonych kosztów obrazuje poni%sza tabela:


Roczne Roczne koszty Ró%nica Procentowy
koszty odbywania kary kwotowa wska'nik
odbywania w systemie (w tys. z! ) kosztów systemu
Okres kary ci#g!ym tygodniowego
w systemie (w tys. z!) 3-2 w stosunku do
tygodniowym systemu
(w tys. z!) ci#g!ego
2:3
1 2 3 4 5
Rok
2008 2 700 9 900 7 200 27,3%
(1.07–
31.12)
Rok
2009 5 200 19 800 14 600 26,3%
i lata
nast$pne

Z powy%szych danych wynika, %e w wyniku wprowadzenia ustawy wydatki


Skarbu Pa&stwa ulegn# zmniejszeniu odpowiednio o kwot$ 7 200 000 z!
w 2008 r. i o kwot$ 14 600 000 z! w 2009 r. Oszcz$dno"ci te b$d# wzrasta(
39

w latach nast$pnych wraz ze zwi$kszeniem liczby miejsc dla skazanych


odbywaj#cych kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym.

W zwi#zku z tym, %e w 2008 r. nale%y ponie"( dodatkowe koszty w kwocie


120 000 z! zwi#zane z adaptacj# i wyposa%eniem 120 cel mieszkalnych (2 x 60
zak!adów karnych), uzyskane oszcz$dno"ci ulegn# zmniejszeniu do kwoty
7 080 000 z!.

Wprowadzenie systemu tygodniowego b$dzie skutkowa( dodatkowymi


czynno"ciami funkcjonariuszy s!u%by wi$ziennej, takimi jak:

!" przyjmowanie i zwalnianie skazanych,

!" kontrola dostarczonych przez skazanych za"wiadcze& lekarskich,


wst$pne badania lekarskie oraz kontrola stanu sanitarno-higienicznego,

!" obs!uga depozytu z przedmiotami warto"ciowymi i "rodkami pieni$%nymi


skazanych, tj. przyjmowanie i wydawanie "rodków pieni$%nych
i przedmiotów warto"ciowych przy ka%dorazowym przyj$ciu i
opuszczeniu zak!adu przez skazanego,

!" obs!uga depozytu z rzeczami w!asnymi skazanych, tj. przyjmowanie


i wydawanie rzeczy w!asnych skazanych przy ka%dorazowym przyj$ciu
i opuszczeniu zak!adu przez skazanych,

!" wydawanie sprz$tu sto!owego, po"cieli i bielizny oraz "rodków higieny


osobistej skazanym, zgodnie z obowi#zuj#cymi normami,

!" zapewnienie prawid!owego rozmieszczenia skazanych w celach,


przyjmowanie na rozmowy, przygotowanie dokumentacji penitencjarnej,

!" nadzór i kontrola w ramach oddzia!ów mieszkalnych w porze dziennej


i nocnej.

Odmiennie ni% w systemie ci#g!ym, czynno"ci te trzeba b$dzie wykonywa(


wielokrotnie, tj. przy ka%dym przyj$ciu i zwolnieniu skazanego, odbywaj#cego
kar$ w systemie tygodniowym. I tak, na przyk!ad osoba skazana na kar$
3 miesi$cy pozbawienia wolno"ci w tym systemie de facto b$dzie przebywa(
w zak!adzie karnym 24 dni, tj. 12 tygodni po 2 dni w ka%dym tygodniu. Tak
40

wi$c 12 razy b$dzie przyjmowana i zwalniana z zak!adu karnego, co b$dzie


wi#za( si$ z wykonaniem przedmiotowych czynno"ci. W przypadku osoby
odbywaj#cej kar$ w systemie ci#g!ym, czynno"ci te s# wykonywane tylko 2
razy, tj. przy przyj$ciu do zak!adu karnego i przy zwolnieniu po odbyciu kary.
Maj#c to na uwadze, a tak%e fakt, %e wi$kszo"( z tych czynno"ci b$dzie
wykonywana po po!udniu, tj. po godzinach pracy administracji penitencjarnej,
konieczne b$dzie odpowiednie zabezpieczenie etatowe. I tak w 60
wytypowanych do wykonania kary pozbawienia wolno"ci w systemie
tygodniowym zak!adach karnych, aresztach "ledczych i ich oddzia!ach
zewn$trznych nale%y dodatkowo zabezpieczy( co najmniej 2 etaty
funkcjonariuszy s!u%by wi$ziennej, czyli ogó!em 120 etatów.

Planowany koszt uruchomienia i funkcjonowania jednego etatu


w przewidywanym okresie wej"cia w %ycie ustawy, tj. od lipca do grudnia 2008
r. kszta!tuje si$ na poziomie 26 425,74 z! (§§ 4050, 4180, 4280, 4300) – dla 120
etatów 3 171 088,80 z!.

Natomiast roczny koszt funkcjonowania jednego etatu w 2009 r. wyniesie


38 693,17 z! (§§ 3070, 4050, 4070, 4180) – dla 120 etatów 4 643 180,40 z!.

Uwzgl$dniaj#c powy%sze wydatki, oszcz$dno"ci w wydatkach Skarbu Pa&stwa


w okresie funkcjonowania ustawy w 2008 r. wynosi( b$d# 3 908 911 z!
(7 080 000 z! – 3 171 089 z! = 3 908 911 z!), za" w 2009 r. odpowiednio
9 956 820 z! (14 600 000 z! – 4 643 180 z! = 9 956 820 z!).

Ponadto przedmiotowy projekt ustawy nak!ada dodatkowe obowi#zki na s#dy


penitencjarne oraz kuratorów s#dowych. Zatem spowoduje to skutki finansowe
dla bud%etu pa&stwa w cz$"ci 15 „S#dy Powszechne”.

Obowi#zki na!o%one na s#dy penitencjarne b$d# wynika( przede wszystkim z:

– wydawania przez s#d penitencjarny postanowie& o udzielaniu


skazanemu zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolno"ci
w systemie tygodniowym,

– zwalnianiu skazanego z zak!adu karnego,


41

– uchylaniu zezwole& na odbywanie przez skazanego kary pozbawienia


wolno"ci w systemie tygodniowym, je%eli skazany ra%#co narusza
porz#dek prawny, pope!ni! przest$pstwo lub przest$pstwo skarbowe,
wobec skazanego zastosowano tymczasowe aresztowanie,

– wezwaniu skazanego przebywaj#cego na wolno"ci, wobec którego


uchylone zosta!o zezwolenie na odbywanie kary w systemie
tygodniowym.

Szacuje si$, %e przej$cie przez s#dy penitencjarne do wykonywania


post$powania wykonawczego zwi#zanego z odbywaniem kary pozbawienia
wolno"ci w systemie tygodniowym b$dzie wymaga!o wzmocnienia kadry
orzeczniczej o oko!o 20 etatów orzeczniczych.

Zak!adaj#c, %e przedmiotowy projekt wejdzie w %ycie z dniem 1 lipca 2008 r., to


wydatki na wynagrodzenia dla 20 dodatkowych etatów orzeczniczych szacuje
si$ na poziomie 870 240 z!:

7 252 z! ("rednie wynagrodzenie s$dziego) x 20 etatów x 6 miesi$cy =


870 240 z!.

Wydatki zwi#zane z utworzeniem nowych miejsc pracy:

8 000 z! (utworzenie jednego stanowiska pracy) x 20 = 160 000 z!.

*#cznie (wydatki na wynagrodzenie oraz utworzenie stanowisk pracy) =


1 030 240 z!.

Natomiast wydatki na wynagrodzenia dla s$dziów penitencjarnych


w 2009 r. (20 etatów) szacuje si$ na poziomie 1 740 480 z!.

Projekt ustawy nak!ada równie% dodatkowe obowi#zki na kuratorów s#dowych;


wynikaj# one ze sprawowania dozoru orzeczonego wobec skazanego, któremu
zezwolono na odbywanie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym
oraz kontroli zachowania takiego skazanego przez przeprowadzanie wywiadów
"rodowiskowych.

Zak!ada si$, %e dodatkowo na wykonanie tych zada& nale%y zabezpieczy(


oko!o 50 kuratorów.
42

W 2008 r. wydatki na wynagrodzenia dla kuratorów b$d# kszta!towa!y si$ na


poziomie 780 000 z!:

2 600 z! (wynagrodzenie kuratora zawodowego) x 50 etatów x 6 miesi$cy


= 780 000 z!.

Wydatki zwi#zane z utworzeniem nowych miejsc pracy:

8 000 z! (utworzenie jednego stanowiska pracy) x 50 = 400 000 z!.

*#cznie (wydatki na wynagrodzenie oraz utworzenie stanowisk pracy) =


1 180 000 z!.

Natomiast wydatki na wynagrodzenia dla kuratorów zawodowych w 2009 r. (50


etatów) szacuje si$ na poziomie 1 560 000 z!.

Ponadto zwi$kszenie liczby o 50 etatów pracowników administracyjnych


zwi#zanych z dodatkowymi etatami s$dziów penitencjarnych i kuratorów
s#dowych spowoduje wydatki na wynagrodzenia, które szacuje si$ na poziomie
1 656 700 z!

4 189 z! ("rednie wynagrodzenie urz$dnika) x 50 etatów x 6 miesi$cy =


1 256 700 z!.

Wydatki zwi#zane z utworzeniem nowych miejsc pracy :

8 000 z! (utworzenie jednego stanowiska pracy) x 50 = 400 000 z!.

*#cznie (wydatki na wynagrodzenie oraz utworzenie stanowisk pracy) =


1 656 700 z!.

Natomiast wydatki na wynagrodzenia dla urz$dników w 2009 r. (50 etatów)


szacuje si$ na poziomie 2 513 400 z!.

Wej"cie w %ycie przedmiotowego projektu wp!ynie na zwi$kszenie dochodów


bud%etu pa&stwa w cz$"ci 15 „S#dy Powszechne” z tytu!u ponoszenia przez
skazanego zrycza!towanych kosztów post$powania wykonawczego
w wysoko"ci 80 z! powi$kszonych o 10 z! za ka%dy dzie& przebywania
skazanego w zak!adzie karnym.

Dochody w 2008 r.:

I. Op!ata zrycza!towana – 80 z!.


43

Liczba osób odbywaj#ca kar$ w ci#gu roku – 3 840 osób, czyli 1 920
osób (od dnia 1 lipca 2008 r.)

Wp!ywy z tytu!u op!aty = 80 z! x 1 920 osób = 153 600 z!.

II. Op!ata za jeden dzie& pobytu – 10 z!

Wp!ywy miesi$czne od 1 skazanego – 80 z! (8 dni w miesi#cu x 10 z!).

Okres przebywania – 3 miesi#ce (24 dni) – 240 z!.

Wp!ywy od jednego skazanego 240 z! x 1 920 osób = 460 800 z!.

*#cznie – (I+II) = 614 400 z!.

Dochody w 2009 r.:

I . Op!ata zrycza!towana – 80 z!.

Liczba osób odbywaj#ca kar$ w ci#gu roku – 3 840 osób

Wp!ywy z tytu!u op!aty = 80 z! x 3 840 osób = 307 200 z!.

II. Op!ata za jeden dzie& pobytu – 10 z!.

Wp!ywy miesi$czne od 1 skazanego – 80 z! (8 dni w miesi#cu x 10 z!).

Okres przebywania – 3 miesi#ce (24 dni) – 240 z!.

Wp!ywy od jednego skazanego 240 z! x 3 840 osób = 921 600 z!.

*#cznie – (I+II) = 1 228 800 z!.

Reasumuj#c, przy uwzgl$dnieniu wydatków na utworzenie i utrzymanie


20 etatów s$dziów penitencjarnych, 50 etatów kuratorskich i 50 etatów
urz$dniczych w s#dach oraz dochodów z tytu!u op!at zrycza!towanych
i dziennych uiszczanych przez skazanych, przewidywane oszcz$dno"ci Skarbu
Pa&stwa w zwi#zku z wprowadzeniem w %ycie projektowanej ustawy w 2008 r.
b$d# wynosi( oko!o 655 971 z!, za" w 2009 r. oko!o 5 371 740 z!. Wyst$puj#ce
ró%nice s# wynikiem tego, %e w 2008 r. konieczne jest poniesienie kosztów
logistycznych zwi#zanych z organizacj# cel mieszkalnych i kosztów utworzenia
stanowisk pracy. Ponadto mniejsze b$d# dochody z tytu!u op!at rycza!towych
44

i jednodniowych, albowiem liczba skazanych odbywaj#cych kar$ pozbawienia


wolno"ci w systemie tygodniowym b$dzie o po!ow$ mniejsza ni% w 2009 r.

Podkre"li( ponadto nale%y, %e wprowadzenie tygodniowego systemu


odbywania kary pozbawienia wolno"ci spowoduje (o czym by!a mowa wy%ej),
%e bez zwi$kszenia liczby miejsc w zak!adach karnych zwi$kszy si$ liczba osób
odbywaj#cych równocze"nie kar$ pozbawienia wolno"ci. Zgodnie z przyj$tymi
za!o%eniami, w wydzielonych 480 miejscach rocznie kar$ pozbawienia wolno"ci
b$dzie odbywa( zamiast 1.920 skazanych (w systemie ci#g!ym) – 3.840
skazanych (w systemie tygodniowym). Pozwoli to uzyska( dodatkowe
oszcz$dno"ci wynikaj#ce z braku potrzeby utworzenia 480 nowych miejsc
w zak!adach karnych.

Oszcz$dno"ci te wynios#:

I. Jednorazowa oszcz$dno"( na utworzeniu nowych miejsc:

– 19 200 tys. z! – koszt utworzenia 480 nowych miejsc (kwota


przyj$ta w oparciu o faktyczne koszty budowy pawilonów
zakwaterowania, które aktualnie wynosz# 40 tys. z! na jedno
miejsce),

– 4 800 tys. z! – niezb$dny rozwój infrastruktury (drogi, wygrodzenia,


rozbudowa sieci instalacji zewn$trznych, kuchni, pralni, kot!owni)
– 10 tys. z! na jedno miejsce,

– 4 825 tys. z! – koszt wdro%enia dodatkowych 160 etatów


funkcjonariuszy (s!u%ba ochronna, penitencjarna, finansowa,
kwatermistrzowska, ewidencji i zdrowia) niezb$dnych do
funkcjonowania nowych miejsc – przyj$to "rednio jeden etat na
3 osadzonych.

*#cznie: 28 825 tys. z!.

II. Roczna oszcz$dno"( na funkcjonowaniu nowych miejsc:

2008 r. (od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia):

– 925 tys. z! – szacunkowy koszt utrzymania i eksploatacji 480 nowo


utworzonych miejsc – 321 z!/1 miejsce miesi$cznie,
45

– 3 287,5 tys. z! – zak!adany koszt funkcjonowania dodatkowych


etatów.

*#cznie: 4 212,5 tys. z!.

2009 r.

– 1 850 tys z! – szacunkowy roczny koszt utrzymania i eksploatacji


480 nowo utworzonych miejsc,

– 6 575 tys. z! – zak!adany roczny koszt funkcjonowania dodatkowych


etatów.

*#cznie: 8 425 tys. z!.

Reasumuj#c, po potr#ceniu opisanych wcze"niej wydatków na adaptacj$ 120


cel mieszkalnych oraz wydatków p!acowych s!u%bie wi$ziennej i s#downictwie
powszechnym !#czna kwota oszcz$dno"ci w bud%ecie Skarbu Pa&stwa
wyniesie odpowiednio:

– od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. – 33 693 471 z!,

– w 2009 r. –
13 769 740 z!.

*#cznie: 47 463 211 z!.

Podkre"li( nale%y, %e wydatki zwi#zane z funkcjonowaniem nowo projektowanej


instytucji w miar$ jej wdra%ania b$d# ulega!y dalszemu zmniejszaniu. Przede
wszystkim wskaza( trzeba na istotne zmniejszenie kosztów pobytu osadzonych
w przygotowywanych do uruchomienia zak!adach karnych monitorowanych
elektronicznie. Jednostki te b$d# bazowa!y na znacznie ta&szej w budowie
i utrzymaniu infrastrukturze, gdy% nie b$dzie potrzeby budowy kosztownych
zabezpiecze& w postaci ogrodze&, murów i bram, których rol$ przejmie
specjalny system elektroniczny.

Równie% istotnemu spadkowi ulegnie liczebno"( funkcjonariuszy, którzy b$d#


musieli by( zatrudniani w takich zak!adach. Wynika( to b$dzie z tego, %e ich
rola ograniczy si$ w zasadzie do kontroli osadzonych za pomoc# systemu
46

elektronicznego oraz nadzoru nad prawid!owym funkcjonowaniem urz#dze&


elektronicznych.

Ponadto koszty wprowadzenia wykonania kary w systemie tygodniowym b$d#


systematycznie spada( wraz ze wzrostem liczby osadzonych, których b$dzie
obejmowa( ten sposób wykonania kary.

Uzyskane oszcz$dno"ci powinny by( przeznaczone na dalsz# rozbudow$


jednostek penitencjarnych przeznaczonych dla skazanych, którzy odbywaj#
kar$ pozbawienia wolno"ci w warunkach, o których mowa w Rozdziale X
Kodeksu karnego wykonawczego – „Kara pozbawienia wolno"ci”.

Projekt ustawy wywo!a pozytywne skutki spo!eczne, przyczyni si$ do wzrostu


poczucia bezpiecze&stwa spo!ecznego.

Prawo wspólnotowe oraz postanowienia Uk!adu Europejskiego nie obejmuj#


materii b$d#cej przedmiotem regulacji niniejszego projektu ustawy.
Warszawa, 12 marca 2008 r.
BAS-WAEM-573/08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna
w sprawie zgodno!ci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu
ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolno!ci w zak"adzie karnym w
systemie tygodniowym (przedstawiciel wnioskodawców: pose" Beata
Kempa)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa!y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca
1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z
2002 r., Nr 23, poz. 398, ze zmianami) sporz#dza si$ nast$puj#c# opini$:

1. Przedmiot projektu ustawy


Projekt przewiduje wprowadzenie instytucji odbywania kary
pozbawienia wolno%ci w systemie polegaj#cym na odbywaniu tej kary na
przemian w izolacji (2 dni w tygodniu) oraz na wolno%ci (pozosta!a cz$%*
tygodnia). System ten nazwany zosta! systemem tygodniowym. Projekt okre%la
warunki odbywania takiej kary, sposób jej wykonania oraz warunki i tryb
orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia
wolno%ci w systemie tygodniowym.
Ponadto projekt przewiduje zmian$ ustaw: z dnia 24 maja 2000 r. o
Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, ze zmianami), z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr
99, poz. 1001, ze zmianami), z dnia 27 sierpnia 2004 r. o %wiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze %rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135,
ze zmianami).
Proponowana ustawa ma wej%* w "ycie z dniem 1 lipca 2008 r. i
obowi#zywa* do dnia 30 czerwca 2013 r.

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj#tej projektem


Prawo Unii Europejskiej nie zawiera przepisów reguluj#cych
zagadnienia b$d#ce przedmiotem projektu ustawy, w szczególno%ci prawo UE
2

nie reguluje zagadnie& zwi#zanych z systemem odbywania kary pozbawienia


wolno%ci.

3. Analiza przepisów projektu pod k$tem ustalonego stanu prawa


Unii Europejskiej
Przepisy projektu nie nale"# do materii regulacji prawa UE.

4. Konkluzja
Przedmiot projektu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolno%ci
w zak!adzie karnym w systemie tygodniowym nie jest obj$ty prawem Unii
Europejskiej.

Sporz!dzi": Zespó" Prawa Europejskiego

Akceptowa": Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Micha" Królikowski

Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, projekt ustawy, pozbawienie wolno%ci, kodeks
karny, kodeks karny wykonawczy
Warszawa, 12 marca 2008 r.
BAS-WAEM-574/08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy
poselski projekt ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolno!ci w
zak"adzie karnym w systemie tygodniowym (przedstawiciel
wnioskodawców: pose" Beata Kempa) jest projektem ustawy wykonuj$cej
prawo Unii Europejskiej

Projekt przewiduje wprowadzenie instytucji odbywania kary


pozbawienia wolno%ci w systemie polegaj#cym na odbywaniu tej kary na
przemian w izolacji (2 dni w tygodniu) oraz na wolno%ci (pozosta!a cz$%*
tygodnia). System ten nazwany zosta! systemem tygodniowym. Projekt okre%la
warunki odbywania takiej kary, sposób jej wykonania oraz warunki i tryb
orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia
wolno%ci w systemie tygodniowym.
Ponadto projekt przewiduje zmian$ ustaw: z dnia 24 maja 2000 r. o
Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, ze zmianami), z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr
99, poz. 1001, ze zmianami), z dnia 27 sierpnia 2004 r. o %wiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze %rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135,
ze zmianami).
Projekt ustawy nie jest obj$ty prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolno%ci w zak!adzie
karnym w systemie tygodniowym nie jest projektem ustawy wykonuj$cej
prawo Unii Europejskiej.

Sporz!dzi": Zespó" Prawa Europejskiego


Akceptowa": Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Micha" Królikowski
2

Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, projekt ustawy, pozbawienie wolno%ci, kodeks
karny, kodeks karny wykonawczy
Projekt
.

ROZPORZ DZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWO CI

z dnia

w sprawie wysoko ci zrycza towanych kosztów post powania wykonawczego


zwi zanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolno ci w systemie
tygodniowym

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia……………o wykonywaniu kary


pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym (Dz. U. Nr … poz. ) zarz dza si , co
nast puje:

§ 1. Wysoko zrycza towanych kosztów post powania wykonawczego zwi zanych z


wykonywaniem kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym ustala si na
kwot 80 z otych, powi kszon o 10 z otych za ka dy dzie wykonywanej w zak adzie
karnym kary pozbawienia wolno ci w tym systemie, nie wi cej ni 48 dni.

§ 2. Wysoko zrycza towanych koszów okre la s d penitencjarny w postanowieniu o


zezwoleniu na wykonywanie kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym.
Wp aty tych kwot stanowi dochód bud etu pa stwa i uiszczane s na rachunek
bie cy dochodów w a ciwego s du okr gowego.

§ 3. Do zwolnienia od zrycza towanych kosztów post powania wykonawczego, o


których mowa w § 1, stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
– Kodeks post powania karnego (Dz. U. Nr 89 poz.555, z pó n. zm.1)) dotycz ce

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50,
poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106,
poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188,
z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 240, poz. 2641
oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203,
Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479.
zwolnienia od kosztów post powania karnego.

§ 4. Je eli w postanowieniu, o którym mowa w § 2 wysoko ci zrycza towanych


kosztów nie okre lono albo b dnie ustalono ich wysoko , orzeczenie w tym
przedmiocie wydaje s d odwo awczy.
§ 5. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2008 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWO CI

UZASADNIENIE

Projektowane rozporz dzenie stanowi wykonanie delegacji z art. 8 ust 3


ustawy z dnia……….o wykonywaniu kary pozbawienia wolno ci w systemie
tygodniowym (Dz. U. Nr….., poz…….).
Nie wydaje si by wygórowany zaproponowany w § 1 projektu
rozporz dzenia rycza t w kwocie 80 z otych za wykonywanie kary pozbawienia
wolno ci w systemie tygodniowym. Stanowi on jedynie ok. 9% aktualnie
obowi zuj cego minimalnego wynagrodzenia. Dla porównania, kwot 80 z otych
uiszcza si w sprawach karnych od wniosku o odroczenie wykonania kary
pozbawienia wolno ci. Natomiast dodatkowe powi kszenie o kwot 10 z otych za
ka dy dzie odbywanej w zak adzie karnym kary pozbawienia wolno ci w systemie
tygodniowym (nie wi cej ni 48 dni) wynika z przewidywanej faktycznej
pracoch onno ci systemu tygodniowego. W szczególno ci chodzi tutaj o czynno ci
wykonywane przez administracj zak adu karnego zwi zane z wielokrotnym
przyjmowaniem skazanego do odbycia kary pozbawienia wolno ci w systemie
tygodniowym oraz wielokrotnym zwalnianiem skazanego w nast puj cych po sobie
tygodniach wykonywania kary pozbawienia wolno ci w tym systemie. Nale y wi c
przyj , e proponowana w sumie wysoko zrycza towanych kosztów post powania
wykonawczego uwzgl dnia przeci tne koszty tego post powania i stanowi realizacj
zasady dost pno ci do s du penitencjarnego.
Wp aty tych kwot b d stanowi y dochód bud etu pa stwa. Skazani b d je
wp aca na rachunek bie cy dochodów s du okr gowego, w którego okr gu s d

2
penitencjarny wyda zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolno ci w systemie
tygodniowym i okre li wysoko tych kosztów.
Tak wi c przyj cie rozwi za zawartych w projekcie spowoduje dodatkowy
wzrost dochodów bud etu pa stwa. Wprawdzie ko cowej kwoty rycza tu nie da si
oszacowa z uwagi na nieznan d ugo odbywania kary pozbawienia wolno ci w
systemie tygodniowym w konkretnym przypadku, to jednak jako w miar pewny
dochód skarbu pa stwa z tego tytu u mo na przyj kwot 80 z otych pomno on
przez liczb skazanych obj tych systemem tygodniowym, oczywi cie pod warunkiem,
e wszyscy oni b d mogli te koszty ponie .

3
Projekt

ROZPORZ DZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWO CI

z dnia

w sprawie regulaminu organizacyjno-porz dkowego wykonywania kary pozbawienia


wolno ci w systemie tygodniowym

Na podstawie art. 56 pkt 1 ustawy z dnia 2006 r. o wykonywaniu kary w systemie


tygodniowym (Dz. U. Nr …., poz. ….), zarz dza si , co nast puje:

Rozdzia 1

Przepisy porz dkowe

§ 1. Przepisy regulaminu stosuje si do osoby odbywaj cej kar pozbawienia wolno ci w


systemie tygodniowym.

§ 2. 1. Skazany mo e bezpo rednio zwraca si do prze o onych oraz osób wizytuj cych
zak ad karny ze sprawami zwi zanymi z wykonywaniem kary pozbawienia wolno ci, a tak e ze
sprawami osobistymi.
2. Cele i inne pomieszczenia w zak adzie karnym, w których skazani przebywaj , s
wizytowane przez dyrektora zak adu karnego, zwanego dalej "dyrektorem", co najmniej raz w
miesi cu.
3. Administracja zak adu karnego mo e organizowa spotkania z grupami skazanych,
zw aszcza w sprawach zwi zanych z warunkami odbywania kary, zatrudnieniem i nauczaniem.

§ 3. 1. W wieloosobowej celi mieszkalnej wyznacza si starszego celi, który informuje


w a ciwych prze o onych o potrzebach bytowych i sanitarnych skazanych oraz o stanie sprz tu.
2. W obecno ci prze o onych oraz osób wizytuj cych zak ad karny skazany przyjmuje
postaw stoj c . Skazany, a w wieloosobowej celi mieszkalnej starszy celi, podaje swoje imi i
nazwisko osobom wchodz cym do celi.
3. Wymogów okre lonych w ust. 2 nie egzekwuje si , gdy skazany zostanie od nich
zwolniony przez w a ciwego prze o onego, a ponadto w szpitalach i izbach chorych,
w trakcie zaj kulturalno-o wiatowych i sportowych oraz zorganizowanych praktyk
i pos ug religijnych, posi ków, spaceru i spoczynku, których czas ustalono w porz dku
wewn trznym.
2

§ 4. W zak adach karnych przeprowadza si apel poranny


i wieczorny, w czasie okre lonym w porz dku wewn trznym oraz w innym uzasadnionym
przypadku, w trakcie którego ustala si w szczególno ci stan liczbowy skazanych.

Rozdzia 2

Organizacja przyj do zak adu karnego

§ 5. Skazany zg aszaj cy si do odbycia kary pozbawienia wolno ci w systemie


tygodniowym jest przyjmowany do zak adu karnego wskazanego przez s d penitencjarny w
postanowieniu o udzieleniu skazanemu zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolno ci
w systemie tygodniowym.

§ 6. 1. Przy ka dorazowym stawieniu si do zak adu karnego skazany okazuje dokument


stwierdzaj cy to samo , podaje dane osobowe i informacje
o zmianie tych danych, o miejscu zameldowania oraz przebywania bez zameldowania,
a tak e informacje o uprzedniej karalno ci i o stanie zdrowia; ponadto mo e by poddany
czynno ciom maj cym na celu jego identyfikacj ;
2. W trakcie czynno ci, o których mowa w ust. 1, skazany:
1) przekazuje do w a ciwego depozytu dokumenty, pieni dze i przedmioty, o których mowa w
art. 47 ust. 3 ustawy;
2) mo e wskaza osob , której mog by wydane zdeponowane pieni dze
i przedmioty, w przypadku kiedy nie odbierze ich osobi cie, podaj c imi i nazwisko oraz
adres tej osoby
3. Skazany potwierdza swoim podpisem przekazanie do depozytu dokumentów, pieni dzy
i przedmiotów, o których mowa w art. 47 ust. 3 ustawy.

§ 7.1. Niezw ocznie po pierwszym osadzeniu skazanego w zak adzie karnym przeprowadza
si z nim rozmow informacyjn .
2. W rozmowie, o której mowa w ust. 1, zapoznaje si skazanego z przepisami,
o których mowa w art. 44 ustawy oraz z obowi zuj cym porz dkiem wewn trznym zak adu
karnego, a tak e informuje si go, w szczególno ci o:
1) mo liwo ci wyst pienia w czasie pobytu w zak adzie karnym zagro e dla jego
bezpiecze stwa osobistego oraz ze sposobami ich unikania;
2) mo liwo ci zetkni cia si z przejawami negatywnych zachowa charakterystycznych dla
rodowiska przest pczego;
3) mo liwo ci zwracania si do prze o onych ze sprawami osobistymi i problemami
zwi zanymi z pobytem w zak adzie;
4) mo liwo ci zg aszania pró b zwi zanych z osadzeniem w celi;
5) obowi zku informowania prze o onych o zagro eniach dla jego bezpiecze stwa
osobistego oraz bezpiecze stwa innych skazanych;
6) konsekwencjach stosowania przemocy w stosunku do wspó osadzonych,
7) mo liwo ci uzyskania pomocy lekarskiej i psychologicznej.
3. W rozmowie, o której mowa w ust. 1, ustala si równie , w szczególno ci:
1) deklarowany stan zdrowia psychicznego i fizycznego skazanego;
2) jego problemy osobiste, z uwzgl dnieniem konfliktów z otoczeniem;
3) aktualne potrzeby bytowe skazanego;
3

4) potrzeby postpenitencjarne.

Rozdzia 3

Zasady rozmieszczania skazanych w celach mieszkalnych

§ 8. 1. Skazanego przyj tego do zak adu karnego umieszcza si w wyznaczonej


wieloosobowej lub jednoosobowej celi mieszkalnej, uwzgl dniaj c
w szczególno ci p e oraz wiek, a tak e wymogi okre lone w art. 46ust. 1 ustawy.
2. W razie potrzeby skazany mo e by przeniesiony w ka dym czasie z celi mieszkalnej, któr
zajmuje, do innej takiej celi.

Rozdzia 4

Porz dek wewn trzny zak adu karnego

§ 9. 1. Ustalaj c porz dek wewn trzny zak adu karnego,


a w razie potrzeby poszczególnych oddzia ów, dyrektor uwzgl dnia konieczno tworzenia
warunków zindywidualizowanego oddzia ywania na skazanych, utrzymania bezpiecze stwa,
dyscypliny i porz dku oraz zapewnienia w zak adzie w a ciwych warunków bytowych,
sanitarnych i zdrowotnych.
2. W porz dku wewn trznym zak adu dyrektor okre la, w szczególno ci:
1) godziny oraz sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego;
2) godziny przeznaczone na sen, zaj cia kulturalno-o wiatowe i sportowe oraz zaj cia w asne
skazanego;
3) godziny i miejsce spo ywania posi ków dostarczanych przez administracj ;
4) godziny, miejsce i sposób poruszania si po terenie zak adu;
5) godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z k pieli;
6) godziny i miejsce, w którym jest dozwolone palenie wyrobów tytoniowych;
7) ilo i rodzaj w asnej odzie y, bielizny i obuwia, które skazany mo e posiada w celi;
8) ilo i wymiary przedmiotów, które skazany mo e posiada w celi, oraz sposób ich
przechowywania, a w razie potrzeby zasady ich u ywania;
9) dni, godziny i miejsce przyjmowania skazanych przez dyrektora i innych prze o onych,
lekarzy oraz sposób sk adania pisemnych wniosków, skarg i pró b;
10) dni, godziny i miejsce odprawiania nabo e stw, odbywania spotka religijnych oraz
nauczania religii;
11) cz stotliwo , terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów artyku ów ywno ciowych i
wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzeda y w zak adzie;
12) godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji;
13) dni, godziny i miejsce bezpo redniego kontaktowania si z przedstawicielami podmiotów, o
których mowa w art. 38 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. Nr 90, poz. 557, z pó n. zm.1)), zwanej dalej Kodeksem karnym wykonawczym;

1) Zmiany niniejszej ustawy zosta y opublikowane w Dz. U. z 1997 r. Dz. U. Nr 160, poz.1083,
z 1999 r. Dz. U. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Dz. U. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Dz. U. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz.1194; z 2002 r. Dz. U. Nr 74, poz. 676, Nr 200, poz. 1679;
4

14) godziny, czas trwania i miejsce korzystania z samoinkasuj cych aparatów telefonicznych.

§ 10. Tekst porz dku wewn trznego powinien znajdowa si w ka dej celi. Na pro b
skazanego udost pnia si mu ustaw oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a tak e
ustaw .

Rozdzia 5

Organizacja przyjmowania korespondencji

§ 11. 1. Korespondencj skazanego administracja zak adu karnego przyjmuje w ka dym dniu
roboczym, a korespondencj urz dow - codziennie.
2. Godziny i sposób przyjmowania korespondencji ustala si w porz dku wewn trznym
zak adu.
3. Przesy ka listowa powinna by w a ciwie op acona przez skazanego.
4. W przypadku wysy ania przesy ki poleconej, wraz z korespondencj skazany przekazuje
wype niony druk "potwierdzenia nadania przesy ki poleconej", który po wys aniu zwraca si
skazanemu.

§ 12. Korespondencja skazanego jest wysy ana przez administracj zak adu karnego, nie
pó niej ni drugiego dnia roboczego od daty jej przekazania przez skazanego, o ile nie podlega
zatrzymaniu z przyczyn, o których mowa w art. 105 § 4 Kodeksu karnego wykonawczego.

§ 13. 1. Korespondencj adresowan do skazanego dor cza mu upowa niony funkcjonariusz.


2. Je eli korespondencja podlega nadzorowi, dor cza si j po dokonaniu tej czynno ci.
3. W przypadku odmowy przyj cia przez skazanego korespondencji odsy a si j do
nadawcy; je eli odmowa przyj cia dotyczy korespondencji z do czonym potwierdzeniem
odbioru lub przes anej jako przesy ka polecona bez potwierdzenia odbioru umieszcza si o tym
wzmiank na potwierdzeniu odbioru lub na korespondencji i przekazuje placówce pocztowej.

§ 14. 1. Tryb przekazywania korespondencji urz dowej, reguluj przepisy w sprawie


czynno ci administracyjnych zwi zanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolno ci
w systemie tygodniowym.
2. Przyjmuj cy w zak adzie karnym korespondencj urz dow wysy an przez skazanego
wydaje nadawcy pisemne potwierdzenie jej odbioru oraz odnotowuje na kopercie dat odbioru.
3. Potwierdzenie sporz dza si w jednym egzemplarzu; duplikatu potwierdzenia nie wydaje
si .

§ 15. Skazany ma prawo sk ada wnioski, skargi i pro by na pi mie oraz ustnie; prze o eni i
inne uprawnione osoby przyjmuj je tak e w czasie bezpo rednich kontaktów ze skazanym,
zw aszcza w czasie wizytacji cel mieszkalnych i innych pomieszcze , w których przebywaj
skazani.

z 2003 r. Dz. U. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380, Nr 179, poz. 1750; z 2004 r. Dz. U. Nr 93,
poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r.
Dz. U. Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479.
5

§ 16. Koszty przes ania wniosków, skarg i pró b ponosi skazany.

Rozdzia 6

Warunki opieki zdrowotnej i bytowej


§ 17. Wobec skazanych przebywaj cych w szpitalach, izbach chorych oraz leczonych poza
nimi, a tak e przewlekle chorych i rekonwalescentów, dyrektor mo e, na wniosek lub po
zasi gni ciu opinii lekarza, dokonywa niezb dnych odst pstw od przewidzianego w regulaminie
sposobu wykonywania kary pozbawienia wolno ci
w systemie tygodniowym w zakresie uzasadnionym stanem zdrowia tych skazanych.

§ 18. Wobec skazanych kobiet ci arnych dyrektor mo e dokonywa , na wniosek lekarza


lub po zasi gni ciu jego opinii, niezb dnych odst pstw od przewidzianego
w regulaminie sposobu wykonywania kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym w
zakresie wynikaj cym z potrzeby uwzgl dnienia stanu fizycznego lub psychicznego tych kobiet.

§ 19. 1. Cela mieszkalna powinna by wyposa ona w ó ko dla ka dego skazanego,


odpowiedni do liczby skazanych ilo sto ów, szafek i taboretów oraz rodków do utrzymania
czysto ci w celi. Niezb dne urz dzenia sanitarne sytuuje si w sposób zapewniaj cy ich
niekr puj ce u ytkowanie, z zastrze eniem art. 110 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego.
2. W zak adzie karnym typu pó otwartego i otwartego skazani mog posiada w asne sztu ce
metalowe. Przedmioty te nie stanowi przedmiotów, o których mowa
w art. 110a § 4 Kodeksu karnego wykonawczego.

§ 20. Skazany potwierdza podpisem:


1) przyj cie do u ytku i zwrot do magazynu przedmiotów, o których mowa
w art. 23 ust. 3 ustawy;
2) otrzymanie z depozytu dokumentów, pieni dzy, przedmiotów warto ciowych i
innych przedmiotów.

§ 21. 1. Skazany jest obowi zany utrzymywa nale yt czysto osobist i dba
o schludny wygl d.
2. Skazany korzysta z ciep ej wody i k pieli na zasadach okre lonych przez dyrektora w
porz dku wewn trznym.

§ 22. 1. Spacer skazanego odbywa si pod bezpo rednim nadzorem funkcjonariusza w


wyznaczonym miejscu na wolnym powietrzu.
2. Dyrektor mo e, ze wzgl du na konieczno zapewnienia bezpiecze stwa
w zak adzie karnym, zarz dzi odbywanie spaceru w inny sposób ni ustalony w porz dku
wewn trznym.
3. Dyrektor mo e na wniosek lekarza zmieni czas trwania i sposób odbywania spaceru
przez skazanego chorego.

§ 23. Stan sanitarny zak adu karnego, ogrzewanie, o wietlenie i wentylacja pomieszcze ,
utrzymywanie czysto ci przez skazanych, stan
i czysto odzie y, bielizny oraz bielizny po cielowej, ilo i jako posi ków oraz sposób ich
6

przyrz dzania i wydawania s kontrolowane przez pracownika s u by kwatermistrzowskiej i


lekarza lub innego upowa nionego pracownika s u by zdrowia zak adu.

Rozdzia 7

rodki oddzia ywania na skazanych

§ 24. Do rodków oddzia ywania na skazanych mo e nale e


w szczególno ci, dzia alno kulturalno-o wiatowa, spo eczna i zaj cia sportowe.

§ 25. W zak adzie karnym mo na organizowa zaj cia kulturalno-o wiatowe lub
sportowe z udzia em instytucji, organizacji, stowarzysze
i osób godnych zaufania, na zasadach okre lonych w Kodeksie karnym wykonawczym.

Rozdzia 9

Przygotowywanie skazanych do zwolnienia z zak adu karnego

§ 26. Bezpo rednio przed zwolnieniem z zak adu karnego po odbyciu ca o ci kary
pozbawienia wolno ci wykonywanej w systemie tygodniowym, skazanemu udziela si
stosownych informacji, w szczególno ci o adresach i kompetencjach instytucji oraz
organizacjach spo ecznych udzielaj cych pomocy materialnej, medycznej, w znalezieniu pracy i
zakwaterowaniu, a tak e porad prawnych.

Rozdzia 9

Przepis ko cowy

§ 27. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2008 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWO CI

UZASADNIENIE

Uwagi ogólne.

Projekt rozporz dzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 56 pkt 1
projektu ustawy z dnia [...]o wykonywaniu kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym
(Dz.U. Nr ..., poz ...). Projektowane rozporz dzenie normuje szczegó owy organizacj przyj do
zak adów karnych i zasady rozmieszczania skazanych w celach mieszkalnych, porz dek
wewn trzny zak adów karnych, organizacj przyjmowania korespondencji w zak adach karnych,
a tak e warunki opieki zdrowotnej i bytowej w zak adach karnych. W chwili obecnej brak jest
aktu rangi podustawowej reguluj cego omawian sfer zagadnie post powania wykonawczego.
7

Rozwi zania szczegó owe.

W projekcie rozporz dzenia dookre la si tryb i sposób realizacji bezpo redniego


kontaktu skazanego odbywaj cego kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym (vide §
1) z prze o onymi oraz osobami wizytuj cymi zak ad karny, a w szczególno ci:
- mo liwo zwracania si ze sprawami zwi zanymi z wykonywaniem kary
pozbawienia wolno ci (§ 2 ust.1),
- wizytowanie cel i innych pomieszcze przez dyrektora zak adu karnego (§ 2 ust 2),
- mo liwo organizowania spotka z grupami skazanych w sprawach zwi zanych
zw aszcza z warunkami odbywania kary, zatrudnieniem lub nauczaniem (§ 2 ust.3),
- zadania starszego celi (§ 3 ust.1),
- sposób zachowania skazanego w trakcie kontaktu z prze o onymi (§ 3),
- sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego (§ 4).
W § 5 projektu rozporz dzenia okre la si dookre la si tryb przyjmowania skazanego
zg aszaj cego si do zak adu karnego wskazanego przez s d penitencjarny w postanowieniu o
udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolno ci w systemie
tygodniowym.
W § 6 projektowanego rozporz dzenia dookre la si obowi zki skazanego przy
ka dorazowym stawieniu si do zak adu karnego:
- okazanie dokumentu stwierdzaj cego to samo , podanie danych o uprzedniej
karalno ci i o stanie zdrowia, miejscu zameldowania oraz przebywania bez
zameldowania, a tak e mo liwo poddania skazanego czynno ciom maj cym na celu
jego identyfikacje oraz poddanie si badaniom (ust.1),
- sposób post powania z dokumentami, pieni dzmi i innymi przedmiotami (ust. 2 i 3).
W § 7 projektowanego rozporz dzenia unormowano tryb przeprowadzenia ze skazanym
rozmowy informacyjnej niezw ocznie po pierwszym osadzeniu w zak adzie karnym oraz rodzaj i
zakres informacji, które skazany powinien uzyska podczas jej przeprowadzania.
W § 8 projektu unormowano rodzaj celi, w jakiej skazany powinien zosta umieszczony,
kryteria, które powinny by uwzgl dnione przy podejmowaniu decyzji w powy szej sprawie oraz
mo liwo przeniesienia skazanego do innej celi mieszkalnej.
W § 9 projektu dookre lono zakres regulacji porz dku wewn trznego w wyodr bnionych
oddzia ach (lub w celach) dla skazanych odbywaj cych kar w systemie tygodniowym. W § 10
unormowano konieczno dost pno ci porz dku wewn trznego dla skazanego oraz mo liwo
udost pnienia skazanemu na jego pro b kodeksu karnego wykonawczego oraz wydanych na
jego podstawie aktów wykonawczych.
Sposób post powania z korespondencj skazanego przez administracj zak adu karnego –
przyjmowanie, wysy anie oraz tryb jej dor czania - okre lono w § § 11 ust. 1, 2, 12, 13, 14
projektu.
W § 11 ust. 3 i 4 projektowanego rozporz dzenia dookre lono obowi zki skazanego w
zakresie w a ciwego op acenia przesy ki listowej oraz wysy ania przesy ki poleconej, a tak e
przesy ania wniosków, skarg i pró b (vide § 16).
W § 15 doprecyzowano sposób realizacji prawa skazanego do sk adania skarg oraz tryb
ich przyjmowania przez prze o onych i inne osoby uprawnione.
W § 17 oraz § 18 unormowano mo liwo dokonywania przez dyrektora zak adu karnego
odst pstw na wniosek lub po zasi gni ciu opinii lekarza wobec szczególnych kategorii skazanych
8

– przewlekle chorych, rekonwalescentów, kobiet ci arnych - skazanych przebywaj cych w


szpitalach, izbach chorych oraz leczonych poza nimi.
Wyposa enie celi mieszkalnej oraz sposób usytuowania urz dze sanitarnych
unormowano w § 19 ust.1. W § 19 ust. 2 unormowano mo liwo posiadania przez skazanych
w asnych sztu ców metalowych w zak adzie karnym typu pó otwartego i otwartego.
W § 20 projektowanego rozporz dzenia dookre lono konieczno potwierdzenia przez
skazanego przyjmowania do u ytku i zwrotu do magazynu po cieli, cierki i sprz tu sto owego,
je eli nie korzysta z w asnych oraz otrzymanych na jego pro b .
Obowi zek utrzymywania higieny osobistej przez skazanego oraz czysto pomieszcze ,
w których przebywa oraz sposób korzystania przez skazanego z ciep ej wody i k pieli
unormowano w § 21.
W § 22 projektowanego rozporz dzenia dookre lono sposób korzystania przez skazanego
ze spaceru, mo liwo zarz dzenia zmiany tego sposobu przez dyrektora zak adu karnego ze
wzgl du na konieczno zapewnienia bezpiecze stwa w zak adzie karnym, a tak e na wniosek
lekarza zmian trwania i sposobu odbywania spaceru przez skazanego chorego.
W § 23 dookre lono obowi zek kontroli stanu sanitarnego zak adu karnego, ogrzewania i
o wietlenia, wentylacji pomieszcze , utrzymywania czysto ci przez skazanych, a tak e stanu
bielizny, odzie y, bielizny po cielowej, ilo ci i jako ci posi ków, sposobu ich przyrz dzania i
wydawania przez pracownika s u by kwatermistrzowskiej i lekarza lub innego upowa nionego
pracownika s u by zdrowia zak adu karnego.
rodki oddzia ywania penitencjarnego na skazanych, rodzaj organizowanych zaj oraz
rodzaj podmiotów, z którymi zak ad karny mo e wspó pracowa w tym zakresie unormowano w
§ 24 i 25 projektu.
W § 26 uszczegó owiono rodzaj informacji zwi zanych z readaptacj spo eczn ,
udzielanych skazanemu przed zwolnieniem z zak adu karnego.

Ocena skutków regulacji.

Wej cie w ycie projektowanego rozporz dzenia spowoduje dodatkowe skutki finansowe
dla bud etu S u by Wi ziennej w zwi zku z konieczno ci wzmocnienia etatowego.
Prawo wspólnotowe oraz postanowienia Uk adu Europejskiego nie obejmuj materii
b d cej przedmiotem regulacji niniejszego projektu rozporz dzenia.
Projektowane rozporz dzenie nie wp ynie na rynek pracy, konkurencyjno zewn trzn i
wewn trzn oraz na rozwój regionalny. Regulacja przewidziana w projekcie oddzia uje jedynie
na funkcjonariuszy i pracowników S u by Wi ziennej oraz osoby osadzone w zak adach
karnych.
Projekt

ROZPORZ DZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWO CI

z dnia

w sprawie warunków bytowych osób odbywaj cych kar pozbawienia wolno ci w


systemie tygodniowym.

Na podstawie art. 56 pkt 2 ustawy z dnia ……….. o wykonaniu kary pozbawienia


wolno ci w systemie tygodniowym ( Dz. U. Nr ….,
poz. …… ) zarz dza si , co nast puje:

§ 1.

1. Skazany otrzymuje do u ytku w zak adzie karnym lub areszcie ledczym


przedmioty, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia ……..
o wykonaniu kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym ( Dz. U. Nr …,
poz. … ).
2. Normy nale no ci oraz zasady wydawania przedmiotów, o których mowa
w ust. 1, okre la za cznik nr 1 do rozporz dzenia.
3. Skazany potwierdza swoim podpisem, w karcie rzeczy nale cych
do zak adu karnego lub aresztu ledczego, przyj cie do u ytku i zdanie
do magazynu przedmiotów wymienionych w ust. 1.
4. Wzór karty rzeczy nale cych do zak adu karnego lub aresztu ledczego stanowi
za cznik nr 2 do rozporz dzenia.

§ 2.

Cele mieszkalne dla skazanych odbywaj cych kar pozbawienia wolno ci


w systemie tygodniowym oraz miejsca i pomieszczenia wyznaczone
w szczególno ci do:

1) spo ywania posi ków,


2) utrzymania higieny osobistej,
3) udzielania wiadcze zdrowotnych,
wyposa a si w podstawowy sprz t kwaterunkowy, zgodnie
z rozporz dzeniem Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 17 pa dziernika 2003 r.
w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zak adach karnych
i aresztach ledczych ( Dz. U. Nr 186, poz. 1820 ).

§ 3.

1. W przypadku utraty lub zniszczenia przedmiotów, o których mowa


w § 1 i 2, wydaje si skazanemu inne przedmioty tego samego rodzaju, bez
wzgl du na przyczyn braku lub utraty warto ci u ytkowej.
2. Je eli utrata lub zniszczenie nast pi y z winy skazanego, mo e
on zosta zobowi zany do zap acenia odpowiedniej kwoty pieni nej.

§ 4.

1. Skazanemu odbywaj cemu kar pozbawienia wolno ci


w systemie tygodniowym zapewnia si niezb dne rodki
do utrzymania czysto ci celi.
2. rodki do utrzymania czysto ci w celach mieszkalnych wydawane s wed ug
potrzeb zg aszanych przez skazanego.

§ 5.

Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2008 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWO CI

2
Za czniki
do rozporz dzenia
Ministra Sprawiedliwo ci
z dnia
Za cznik nr 1

Zestaw Nr 1

Normy nale no ci przedmiotów wyposa enia

Lp. Przedmiot Jednostka Ilo wydana Okres Uwagi


miary skazanemu u ywalno ci w
miesi cach
1 2 3 4 5 6

1 Pi ama komplet 1 12 na pro b


2 R cznik sztuka 2 8 na pro b
3 cierka do wycierania sztuka 1 5
naczy
4 Pantofle ranne Para 1 18 na pro b
5 Koc sztuka 2 40
6 Prze cierad o sztuka 2 8
7 Materac komplet 1 60
8 Poduszka sztuka 1 60
9 Poszewka na poduszk sztuka 1 6
10 Podk ad pod materac sztuka 1 84 Do ó ek bez
wk adu

3
Uwagi do zestawu nr 1:

1. Pi ama, r czniki, pantofle ranne wydawane s wed ug potrzeb zg aszanych


na pi mie przez skazanego, w ilo ciach wed ug norm okre lonych
w zestawie.
2. Skazany przy ka dorazowym opuszczeniu zak adu karnego lub aresztu ledczego
lub po odbyciu kary, zdaje do magazynu wszystkie przedmioty wyposa enia.
Pantofle ranne poddaje si dezynfekcji przed wydaniem
do u ytku kolejnemu skazanemu.
3. Pantofle ranne przechowuje si w magazynie, w czasie nieobecno ci skazanego w
zak adzie karnym lub areszcie ledczym, w oznakowanej danymi personalnymi
skazanego zamkni tej kopercie lub woreczku foliowym. W przypadku
przeniesienia skazanego do innego zak adu karnego lub aresztu ledczego, pantofle
ranne poddaje si dezynfekcji
i wydaje si kolejnemu u ytkownikowi.
4. R czniki i cierk do wycierania naczy , przed kolejnym wydaniem skazanemu,
poddaje si praniu. Koce pierze si w miar potrzeb.
5. Pi am , prze cierad a, poszewk na poduszk poddaje si praniu
po dwunastu dniach pobytu skazanego w zak adzie karnym lub areszcie ledczym.
W trakcie przerwy mi dzy kolejnymi etapami odbywania kary powy sze
przedmioty, po oznakowaniu danymi personalnymi skazanego, przechowywane s
w wydzielonych miejscach magazynu.
6. W okresie zimowym, mo na wyda skazanemu dodatkowy koc.

4
Zestaw Nr 2

Normy nale no ci rodków higieny

Lp. Przedmiot Jednostka Ilo wydana Okres nale no ci Uwagi


miary skazanemu w dniach
1 2 3 4 5 6
a) kobiety
1. Pakiety higieniczne sztuka wed ug potrzeb
b) m czy ni
1. Krem do golenia tuba 1 30
2. No yk do golenia sztuka 1 30
c) kobiety i m czy ni
1. Myd o toaletowe gram 100 30
2. Szczoteczka do z bów sztuka 1 ca y wymiar kary
3. Pasta do z bów tuba 1 30
4. Papier toaletowy rolka 1 30

Uwagi do zestawu nr 2:

1. Myd o toaletowe, krem do golenia, no yk do golenia, szczoteczk


do z bów, past do z bów i papier toaletowy wydaje si wed ug potrzeb
zg aszanych przez skazanego.
2. Kolejne nale no ci myd a toaletowego, kremu do golenia, no yków
do golenia, pasty do z bów i papieru toaletowego wydaje si wed ug potrzeb
zg aszanych przez skazanego, ale nie wcze niej ni po trzydziestu dniach
przebywania w zak adzie karnym lub areszcie ledczym.
3. Skazany przy ka dorazowym opuszczeniu zak adu karnego lub aresztu ledczego
zdaje do magazynu nie zu yte ca kowicie rodki higieny, które przechowywane
b d w oznakowanej danymi personalnymi skazanego zamkni tej kopercie lub
woreczku foliowym.
4. W przypadku odbycia ca o ci kary pobrane przez skazanego rodki higieny
przechodz na jego w asno .
5. W przypadku przeniesienia do innego zak adu karnego
lub aresztu ledczego, skazany zabiera ze sob posiadane rodki higieny osobistej.
Skazany zobowi zany jest posiada powy sze rodki higieny
w chwili stawienia si do odbywania kary w kolejnym zak adzie karnym
lub areszcie ledczym, chyba e zgodnie z normami nale no ci sta y si one jego
w asno ci .

Zestaw Nr 3

5
Normy nale no ci sprz tu sto owego

Lp. Przedmiot Jednostka Ilo wydana Okres Uwagi


miary skazanemu u ywalno ci w
miesi cach
1 2 3 4 5 6
1 Kubek 0,5l
- aluminiowy sztuka 36
lub
- z tworzywa sztucznego sztuka 1 18
lub
- z porcelitu sztuka 12
2. y ka du a
z tworzywa sztucznego sztuka 1 ca y wymiar kary
3. Widelec
z tworzywa sztucznego sztuka 1 ca y wymiar kary
4. Nó
z tworzywa sztucznego sztuka 1 ca y wymiar kary
5. Talerz g boki
- aluminiowy sztuka 36
lub
- z tworzywa sztucznego sztuka 1 18
lub
- z porcelitu sztuka 12
6. Talerz p ytki
- aluminiowy sztuka 36
lub
- z tworzywa sztucznego sztuka 1 18
lub
- z porcelitu sztuka 12

Uwagi do zestawu nr 3:
1. Skazany przy ka dorazowym opuszczeniu zak adu karnego lub aresztu ledczego lub po
odbyciu kary, zdaje do magazynu wszystkie przedmioty.
2. y k du z tworzywa sztucznego, widelec z tworzywa sztucznego i nó
z tworzywa sztucznego przechowuje si , w czasie nieobecno ci skazanego
w zak adzie karnym lub areszcie ledczym, w oznakowanej danymi personalnymi
skazanego zamkni tej kopercie lub woreczku foliowym.
3. y ka du a z tworzywa sztucznego, widelec z tworzywa sztucznego i nó
z tworzywa sztucznego, po odbyciu ca o ci kary, przechodz na w asno skazanego.
4. W przypadku przeniesienia do innego zak adu karnego
lub aresztu ledczego, skazany zabiera ze sob y k du z tworzywa sztucznego,
widelec z tworzywa sztucznego i nó z tworzywa sztucznego. Skazany zobowi zany jest
posiada powy sze przedmioty w chwili stawienia si do odbywania kary w kolejnym
zak adzie karnym lub areszcie ledczym.
Uzasadnienie

Uwagi ogólne.

6
Projekt rozporz dzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w
art.56 pkt 2 ustawy z dnia ……….. o wykonaniu kary pozbawienia wolno ci w
systemie tygodniowym (Dz. U. Nr …., poz. …… ). Projektowane rozporz dzenie
okre la szczegó owo normy nale no ci przedmiotów wyposa enia i rodków higieny
wydawanych skazanym na kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym, jak
równie normy wyposa enia pomieszcze w podstawowy sprz t kwaterunkowy.

Rozwi zania szczegó owe.

W projekcie rozporz dzenia okre la si normy nale no ci przedmiotów


wydawanych skazanym w trakcie pobytu w zak adzie karnym
i areszcie ledczym - § 1 projektu rozporz dzenia.
Zasady wyposa enia pomieszcze w sprz t kwaterunkowy stanowi
wype nienie uregulowa zawartych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z pó n. zm.1))
i wydanego na jej podstawie rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia
17 pa dziernika 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych
w zak adach karnych i aresztach ledczych ( Dz.U. Nr 186, poz. 1820).
W § 3 projektu rozporz dzenia okre lono zasady post powania
w przypadku utraty lub zniszczenia przez skazanego otrzymanych przedmiotów.
W § 4 projektu rozporz dzenia okre lono zasady wydawania skazanym
rodków do utrzymania czysto ci w celi.

Ocena skutków regulacji.

Wej cie w ycie projektowanego rozporz dzenia spowoduje dodatkowe skutki


finansowe dla bud etu S u by Wi ziennej w zwi zku ze wzmocnieniem etatowym, a
ich oszacowanie nast pi w terminie pó niejszym.
Prawo wspólnotowe oraz postanowienia Uk adu Europejskiego
nie obejmuj materii b d cej przedmiotem regulacji niniejszego projektu
rozporz dzenia.

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160,
poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679,
z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380, Nr179 i poz. 1750,
z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426
i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479.

7
Projekt

ROZPORZ DZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWO CI

z dnia

w sprawie czynno ci administracyjnych zwi zanych z prowadzeniem


depozytu przedmiotów warto ciowych i rodków pieni nych skazanych
odbywaj cych kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym i ich
dokumentowania

Na podstawie art. 56 pkt 3 ustawy z dnia …………………………….. o wykonywaniu kary


pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym (Dz. U. Nr ….., poz. …. ) zarz dza si , co
nast puje:

Rozdzia 1
Przepisy ogólne

§ 1.
Rozporz dzenie okre la czynno ci administracyjne zak adów karnych i aresztów ledczych,
zwanych dalej „zak adami” i ich dokumentowanie, w zakresie:
1) ewidencjonowania zdeponowanych rodków pieni nych i przedmiotów warto ciowych
skazanych odbywaj cych kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym, zwanych
dalej „skazanymi”;
2) przyjmowania, przechowywania i wydawania przekazanych przez skazanych do
depozytu rodków pieni nych i przedmiotów warto ciowych;
3) dokonywania zakupów przez skazanych.

Rozdzia 2
Ewidencja zdeponowanych rodków pieni nych
i przedmiotów warto ciowych

§ 2.
1. rodki pieni ne oraz przedmioty warto ciowe, przyjmuje i wydaje funkcjonariusz lub
pracownik cywilny zak adu, któremu powierzono obowi zki zwi zane z prowadzeniem
depozytu rodków pieni nych i przedmiotów warto ciowych skazanych zwany dalej
„depozytorem”.
2. W razie nieobecno ci depozytora czynno ci okre lone w ust. 1 wykonuje osoba pisemnie
wyznaczona przez dyrektora zak adu lub g ównego ksi gowego zak adu.

§ 3.
Depozytor zak ada osadzonemu kart depozytow , sk adaj c si z czterech cz ci. Wzór
karty depozytowej stanowi cy za cznik do rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia
27 pa dziernika 2003 r. w sprawie czynno ci administracyjnych i rozlicze finansowych
2

zwi zanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów warto ciowych rodków pieni nych
osób pozbawionych wolno ci (Dz. U. Nr 192, poz. 1881 z pó n. zm.1)) stosuje si
odpowiednio.

§ 4.
1. W cz ci I karty depozytowej wpisuje si w szczególno ci dane osobowe skazanego.
Ponadto w cz ci tej zamieszcza si tre pouczenia i o wiadczenie, o których mowa w §
6.
2. Na kopercie z przedmiotami warto ciowymi lub na odpowiednio zapakowanym
przedmiocie warto ciowym nie mieszcz cym si w kopercie, zwanymi dalej „kopert
depozytow ”, i w cz ci II karty depozytowej zamieszcza si wykaz i dok adny opis
przedmiotów warto ciowych przyj tych do depozytu. Ponadto w cz ci tej wpisuje
si seri i numer koperty depozytowej.
3. Je eli skazany nie posiada przedmiotów warto ciowych, depozytor wpisuje do cz ci II
karty depozytowej adnotacj o tre ci: „przedmiotów warto ciowych nie posiada", któr
depozytor i skazany potwierdzaj swoimi podpisami.
4. Cz III karty depozytowej s u y do rejestracji i rozliczania wp ywów i rozchodów
pieni nych oraz stanu zgromadzonych rodków pieni nych.
5. W cz ci IV karty depozytowej rejestruje si zad u enie osadzonego.
6. Karty depozytowe skazanych zwolnionych, skre lonych z ewidencji i zmar ych
przechowuje si oddzielnie do czasu ich ca kowitego rozliczenia.
§ 5.
1. Ewidencj ksi gow rodków pieni nych skazanych prowadzi si zgodnie z przepisami
o rachunkowo ci.
2. Ewidencja ksi gowa rodków pieni nych skazanych podlega sprawdzeniu i uzgodnieniu
wed ug stanu na ostatni dzie ka dego miesi ca.

Rozdzia 3
Przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie przekazanych do depozytu
rodków pieni nych i przedmiotów warto ciowych

§ 6.
Depozytor przy przyj ciu skazanego do zak adu przyjmuje od niego rodki pieni ne i
przedmioty warto ciowe oraz:
1) poucza skazanego o konieczno ci przekazania do depozytu wszystkich posiadanych
rodków pieni nych i przedmiotów warto ciowych oraz jakie s konsekwencje
wynikaj ce z ich nie przekazania;
2) przyjmuje od skazanego o wiadczenie, w którym wskazuje on imi i nazwisko oraz adres
osoby, której zak ad ma wyda zdeponowane rodki pieni ne i przedmioty warto ciowe,
je eli nie odbierze ich osobi cie.

§ 7.
1. Do przedmiotów warto ciowych zalicza si :
1) zagraniczne rodki p atnicze;
2) bankowe karty magnetyczne, ksi eczki oszcz dno ciowe, bony premiowe, depozytowe,
kapita owe, weksle, czeki, listy gwarancyjne, dokumenty zabezpieczaj ce prawa

1)
Zmiany wymienionego rozporz dzenia zosta y og oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 802
3

w asno ci, udzia y, akcje, obligacje oraz inne wydane przez banki krajowe i zagraniczne
papiery warto ciowe;
3) bi uteri w tym w szczególno ci: obr czki, pier cionki, a cuszki, broszki, bransoletki,
kolczyki.
2. Dokonuj c opisu przyj tych do depozytu przedmiotów warto ciowych nale y dok adnie
okre li wszystkie ich cechy indywidualne, w szczególno ci: rodzaj, nazw , barw , mark ,
tworzywo, numer, stopie uszkodzenia. W przypadku braku cech indywidualnych
dokonuje si odpowiedniej adnotacji w karcie depozytowej.
3. Z o enie ka dego przedmiotu warto ciowego do depozytu jest potwierdzane podpisem w
karcie depozytowej przez depozytora i skazanego.
4. W przypadku odmowy z o enia podpisu przez skazanego, depozytor w jego obecno ci,
wraz z dwoma osobami wyznaczonymi przez dyrektora zak adu, sporz dza na t
okoliczno w karcie depozytowej adnotacj , któr podpisuje depozytor i wyznaczone
osoby.
§ 8.
1. Przedmioty warto ciowe przyj te do depozytu umieszcza si w kopercie depozytowej.
2. Na kopercie depozytowej wpisuje si :
1) nazwisko, imi oraz imi ojca skazanego;
2) numer ewidencyjny;
3) wykaz i dok adny opis przedmiotów warto ciowych;
4) numer naklejki.
3. Kopert depozytow zakleja depozytor w obecno ci skazanego i umieszcza na niej
naklejk oraz opiecz towuje kraw dzie koperty i naklejki swoj imienn piecz tk .
Umieszczenie przedmiotów warto ciowych w kopercie depozytowej potwierdzaj na
kopercie podpisami i dat dokonania czynno ci depozytor i skazany.
4.Ka dorazowe otwarcie koperty depozytowej odbywa si w obecno ci skazanego, z
wyj tkiem przypadków okre lonych w § 10 ust. 2 i 3. Do ponownego umieszczenia tych
przedmiotów w kopercie depozytowej u ywa si nowej koperty, któr zakleja si w sposób
okre lony w ust. 3, dokonuj c ponownego zaewidencjonowania zdeponowanych
przedmiotów warto ciowych na kopercie depozytowej i w cz ci II karty depozytowej.
5.Przedmiot warto ciowy, który ze wzgl du na swoj wielko nie mo e by umieszczony w
kopercie, podlega opakowaniu. Przepisy ust. 2-4 stosuje si odpowiednio.
6.Przedmioty warto ciowe zabezpiecza si przed po arem, uszkodzeniem, zniszczeniem i
kradzie , przechowuj c je w metalowych szafach.
7.Przedmioty warto ciowe, które ze wzgl du na swoj wielko nie mieszcz si w szafach
metalowych, zabezpiecza si przed po arem, uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzie ,
przechowuj c je
w wyodr bnionych pomieszczeniach.

§ 9.
Dane dotycz ce wydania przedmiotów warto ciowych skazanemu wpisuje si w cz ci II
karty depozytowej. Odbiór z depozytu ka dego przedmiotu potwierdza skazany na karcie
depozytowej dat i podpisem. W razie zakwestionowania przez skazanego zawarto ci koperty
depozytowej, depozytor w obecno ci osoby wyznaczonej przez dyrektora zak adu sporz dza
protokó , który podpisuje tak e skazany. Protokó stanowi podstaw do wszcz cia
post powania wyja niaj cego.
4

§ 10.
1. Osob zwolnion z zak adu, której nie wydano z depozytu przedmiotów warto ciowych
przy zwolnieniu, wzywa si przesy k listow polecon , w terminie 10 dni od daty
zwolnienia, do ich odbioru w wyznaczonym terminie. Wezwanie zawiera pouczenie
o skutku nie podj cia przedmiotów pozostawionych w depozycie w postaci ich przej cia
na w asno Skarbu Pa stwa.
2. Je eli osoba zwolniona nie zg osi a si , wezwanie nale y skierowa do osoby wskazanej w
o wiadczeniu, o którym mowa w § 6 pkt 2. Osoba odbieraj ca przedmioty warto ciowe
potwierdza na karcie depozytowej odbiór ka dego przedmiotu dat i podpisem, a
depozytor wpisuje do karty depozytowej imi i nazwisko oraz cechy dowodu to samo ci
tej osoby.
3. Na pro b osoby zwolnionej z zak adu lub osoby wskazanej w o wiadczeniu na karcie
depozytowej, przedmioty warto ciowe mog by przekazane poczt , na adres jednej z tych
osób.
4. Otwarcia koperty depozytowej i sporz dzenia z jej zawarto ci przesy ki z zadeklarowan
warto ci dokonuj : g ówny ksi gowy zak adu, osoba wyznaczona przez dyrektora
zak adu i depozytor. Z czynno ci tych sporz dza si protokó stwierdzaj cy
zgodno zawarto ci koperty depozytowej i przesy ki z opisem w karcie depozytowej.
Protokó za cza si do karty depozytowej osoby zwolnionej.
5. Przekazanie poczt przedmiotów warto ciowych nast puje na koszt osoby zwolnionej
albo osoby wskazanej w o wiadczeniu, a je eli nie zosta y wydane z przyczyn
niezale nych od osoby zwolnionej, koszty ponosi zak ad.
6. W przypadku zwrotu przesy ki:
1) depozytor dokonuje jej otwarcia w obecno ci g ównego ksi gowego zak adu i osoby
wyznaczonej przez dyrektora zak adu;
2) depozytor ponownie ewidencjonuje przedmioty warto ciowe w cz ci II karty
depozytowej oraz umieszcza je w kopercie depozytowej;
3) depozytor sporz dza protokó , który za cza do koperty depozytowej;
4) w miejscach przewidzianych na podpis osadzonego na kopercie depozytowej oraz w
cz ci II karty depozytowej depozytor, g ówny ksi gowy zak adu i osoba wyznaczona
przez dyrektora zak adu sk adaj podpisy, z adnotacj „opisu zakopertowania
przedmiotów warto ciowych dokonano komisyjnie”.
7.Przepisy ust. 1-6 stosuje si odpowiednio w przypadku skre lenia skazanego z ewidencji
zak adu.
8.W razie zgonu skazanego posiadaj cego przedmioty warto ciowe, wzywa si osob
wskazan w o wiadczeniu na karcie depozytowej do ich odbioru. Przepisy ust. 1 - 6
stosuje si odpowiednio.
9.W przypadku gdy wydane skazanemu z depozytu przedmioty warto ciowe pozostawione
zosta y przez niego w celi i nie ma on mo liwo ci ich samodzielnego spakowania,
depozytor w obecno ci dwóch osób wyznaczonych przez dyrektora zak adu, dokonuje
zapakowania przedmiotów warto ciowych. Przepisy ust. 6 pkt 2 - 4 stosuje si
odpowiednio.

§ 11.
1. rodki pieni ne i przedmioty warto ciowe podlegaj okresowej lub zdawczo - odbiorczej
inwentaryzacji zgodnie z przepisami o rachunkowo ci.
2. Inwentaryzacja przedmiotów warto ciowych polega w szczególno ci na:
1) porównaniu zgodno ci zapisów w cz ci II karty depozytowej z zapisami na kopercie
depozytowej;
5

2) sprawdzeniu czy koperta depozytowa i naklejka nie uleg y naruszeniu i czy s


opatrzone w piecz tk depozytora;
3) sprawdzeniu czy koperta depozytowa opatrzona jest podpisami depozytora i
skazanego;
4) sprawdzeniu czy w karcie depozytowej z o enie ka dego przedmiotu warto ciowego w
depozycie potwierdzone jest podpisami depozytora i skazanego;
5) sprawdzeniu czy przedmioty warto ciowe s prawid owo przechowywane i nale ycie
zabezpieczone;
3. W przypadku stwierdzenia niezgodno ci zapisów, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
naruszenia koperty depozytowej lub naklejki albo braku podpisu depozytora lub
skazanego, komisja inwentaryzacyjna w obecno ci skazanego otwiera kopert
depozytow , porównuje jej zawarto z zapisami w cz ci II karty depozytowej i na
kopercie, nast pnie w obecno ci skazanego umieszcza przedmioty warto ciowe w nowej
kopercie depozytowej, dokonuj c ewentualnej korekty zapisów. Przepisy § 8 ust. 3 i 4
stosuje si odpowiednio.
4. Stan rodków pieni nych i przedmiotów warto ciowych skazanych podlega
inwentaryzacji przy ka dej zmianie na stanowisku depozytora.
§ 12.
1. Przedmioty warto ciowe, co do których orzeczono rodek karny przepadku przedmiotów
na rzecz Skarbu Pa stwa, przekazuje si za pokwitowaniem w a ciwemu organowi
egzekucyjnemu.
2. Na pisemne danie s du lub prokuratury przekazuje si tym organom za pokwitowaniem
przedmioty warto ciowe, stanowi ce dowody rzeczowe.

§ 13.
1. Wszelkie wp ywy gotówkowe lub bezgotówkowe na rzecz skazanego, po jego zwolnieniu,
skre leniu z ewidencji lub zgonie, wpisuje si do cz ci III karty depozytowej.
2. rodki pieni ne, które wp yn po zwolnieniu skazanego z zak adu, przesy a si w
terminie 7 dni od daty wp ywu przekazem pocztowym, pod wskazany przez niego adres,
po dokonaniu potr ce podlegaj cych ci gni ciu. Op at pocztow pokrywa si ze
rodków pieni nych osoby zwolnionej.
3. W przypadku nie dor czenia przekazu, rodki pieni ne przekazuje si w terminie 7 dni od
daty zwrotu przekazu pocztowego, osobie wskazanej w o wiadczeniu, o którym mowa w §
6 pkt 2.

§ 14.
1.Je eli w czasie przebywania skazanego w zak adzie, wierzyciel z o y wniosek wraz z
tytu em wykonawczym dotycz cym nale no ci alimentacyjnych, administracja zak adu
jest zobowi zana do jego realizacji.
2.Wniosek mo e by z o ony na pi mie lub ustnie do protoko u w zak adzie i powinien
zawiera :
1) oznaczenie stron;
2) oznaczenie wysoko ci wiadczenia, które ma by zrealizowane z zaleg o ciami;
3) oznaczenie za czników, które zosta y z o one.
3. Je eli wnioski z o y o kilku wierzycieli, a kwota znajduj ca si na koncie skazanego, która
mo e by potr cona nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich nale no ci lub je eli jest
zaj ta przez organ egzekucyjny, zak ad przekazuje tytu y b d ce podstaw egzekucji
komornikowi s du rejonowego w a ciwego ze wzgl du na miejsce zamieszkania d u nika,
a w razie braku miejsca zamieszkania - do komornika s du rejonowego w a ciwego ze
6

wzgl du na siedzib zak adu, w którym d u nik przebywa, zawiadamiaj c wierzycieli


w ka dym przypadku gdy nie jest mo liwe zrealizowanie ich wniosku, ze wskazaniem
przyczyny niedokonywania wyp at, równie wtedy gdy zachodzi niemo no
zrealizowania wniosków o potr canie alimentów w trybie bezegzekucyjnym.

§ 15.
Je eli nast puje zbieg egzekucji administracyjnej i s dowej, zak ad przekazuje tytu y b d ce
podstaw egzekucji wraz z adnotacj o wysoko ci dotychczasowych potr ce organowi
egzekucyjnemu, który pierwszy dokona zaj cia, celem wszcz cia post powania, o którym
mowa w art. 773 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post powania cywilnego
(Dz. U. Nr 43, poz. 296 z pó n. zm.2)), dokonuj c w dalszym ci gu potr ce na
dotychczasowych zasadach. O przekazaniu tytu ów b d cych podstaw egzekucji zawiadamia
si skazanego i organ egzekucyjny, który dokona zaj cia jako drugi.
§ 16.
1. Dzia finansowy zawiadamia skazanego o wp ywie ka dego tytu u b d cego podstaw
egzekucji. W przypadku wp ywu tytu u zas dzaj cego alimenty, zawiadamia si ponadto
dzia penitencjarny.
2. W przypadku zwolnienia skazanego zak ad odnotowuje na tytule wykonawczym
dotychczasowe wyniki egzekucji i zwraca dokumenty wnioskodawcy z informacj o
przyczynach zwrotu i nowym adresie osoby zwolnionej. Gdy egzekucj prowadzi organ
egzekucyjny zak ad informuje o zwolnieniu skazanego i jego nowym adresie.
3. W przypadkach okre lonych w § 14 ust. 3 i § 15 w czasie od przes ania tytu ów b d cych
podstaw egzekucji, a do otrzymania postanowienia o wyznaczeniu organu
egzekucyjnego, dokonuje si w dalszym ci gu potr ce na poczet egzekucji, z tym e
kwoty te blokuje si na karcie depozytowej w cz ci III w rubryce „kwoty dla komornika”.
5. Je eli do terminu zwolnienia skazanego z zak adu nie wp ynie postanowienie o
wyznaczeniu organu przejmuj cego prowadzenie egzekucji, kwota zablokowana pozostaje

2)
Zmiany ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157
i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5,
poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r.
Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115,
poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r.
Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133,
poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55,
poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319
i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071,
Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265,
Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535,
Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939
i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93,
poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204,
poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22,
poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167,
poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538
i Nr 267, poz. 2258 oraz z 206 r. Nr 12, poz. 66.
7

na rachunku bankowym zak adu. Kwot zablokowan przekazuje si organowi, któremu


zlecono przej cie prowadzenia egzekucji.

§ 17.
W przypadku przeniesienia skazanego do innego zak adu stosuje si odpowiednio przepisy,
okre lone w rozporz dzeniu, o którym mowa w § 3.

Rozdzia 4
Dokonywanie zakupów przez osadzonych

§ 18.
1. Zakupy artyku ów ywno ciowych i wyrobów tytoniowych oraz innych artyku ów
dopuszczonych do sprzeda y w zak adzie realizuje si w formie bezgotówkowej na
podstawie paragonów.
2. Dzia finansowy umieszcza na paragonach nast puj ce dane:
1) imi , nazwisko i imi ojca skazanego;
2) numer ewidencyjny skazanego;
3) rodki pieni ne pozostaj ce do dyspozycji skazanego;
3. Dane, o których mowa w ust. 2, depozytor potwierdza podpisem i piecz tk na paragonie.
4. Podczas zakupów na paragonach podpisy sk adaj : osoba wydaj ca artyku y, skazany
dokonuj cy zakupów oraz osoba kontroluj ca t czynno . Skazany swoim podpisem
potwierdza pobranie artyku ów o okre lonej na paragonie warto ci oraz upowa nia zak ad
do dokonania zap aty za zakupione artyku y ze rodków pieni nych pozostaj cych do
jego dyspozycji.
5. Kwot stanowi c warto dokonanych przez skazanego zakupów dzia finansowy
rejestruje w jego karcie depozytowej na podstawie paragonów.

Rozdzia 5
Przepis ko cowy

§ 19.
Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2008 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWO CI

Uzasadnienie

Projekt rozporz dzenia w sprawie czynno ci administracyjnych


zwi zanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów warto ciowych
i rodków pieni nych skazanych odbywaj cych kar pozbawienia wolno ci w systemie
tygodniowym i ich dokumentowanie stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art.
56 pkt 3 ustawy z dnia ………………………………. o wykonywaniu kary pozbawienia
wolno ci w systemie tygodniowym (Dz. U. Nr …., poz. …).
Projekt rozporz dzenia okre la tryb post powania w zakresie:
8

1) ewidencjonowania zdeponowanych rodków pieni nych i przedmiotów warto ciowych


– rozdzia II;
2) przyjmowania, przechowywania i wydawania przekazanych do depozytu rodków
pieni nych i przedmiotów warto ciowych – rozdzia III;
3) dokonywania zakupów przez osadzonych – rozdzia IV;

Wprowadzenie niniejszego rozporz dzenia ma s u y ujednoliceniu czynno ci


administracyjnych podejmowanych przez s u by finansowe zak adów karnych i aresztów
ledczych, zwi zanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów warto ciowych i rodków
pieni nych skazanych odbywaj cych kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym.
Wprowadzenie w ycie rozporz dzenia spowoduje dodatkowe skutki finansowe dla bud etu
S u by Wi ziennej w zwi zku ze wzmocnieniem etatowym (dy ury popo udniowe oraz w
soboty i niedziele), ich oszacowanie nast pi w terminie pó niejszym. Przedmiot
rozporz dzenia nie jest obj ty regulacj prawa Unii Europejskiej.
Projektowane rozporz dzenie nie wp ynie na rynek pracy, konkurencyjno zewn trzn i
wewn trzn oraz na rozwój regionalny. Regulacja przewidziana w projekcie oddzia ywuje
jedynie na funkcjonariuszy i pracowników S u by Wi ziennej oraz osoby osadzone w
zak adach karnych i aresztach ledczych.
Projekt
Rozporz dzenie

Ministra Sprawiedliwo ci
z dnia

w sprawie czynno ci administracyjnych zwi zanych z wykonywaniem kary


pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym oraz dokumentowania tych
czynno ci

Na podstawie art. 56 pkt 4 ustawy z dnia ………. – o wykonywaniu kary


pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym (Dz. U. Nr…. , poz. … ) zarz dza
si , co nast puje:

ROZDZIA 1
Przepisy ogólne

§ 1.
Rozporz dzenie okre la czynno ci administracyjne zwi zane z wykonywaniem
kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym oraz dokumentowanie tych
czynno ci w zakresie:
1) rejonizacji osadzania skazanych w zak adach karnych;
2) przyjmowania skazanych;
3) ustalania okresu wykonywania kary;
4) ewidencji skazanych;
5) wydawania skazanych do udzia u w czynno ciach procesowych;
6) post powania z korespondencj skazanych;
7) zwalniania skazanych.

§ 2.
Przez u yte w rozporz dzeniu okre lenie lub skrót nale y rozumie :
1) dyrektor – dyrektora zak adu karnego;
2) kara – kara pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym;
3) kierownik – kierownika dzia u ewidencji lub osob , która sprawuje funkcj
kierownika dzia u ewidencji albo go zast puje;
4) skazany - osob odbywaj c kar pozbawienia wolno ci w systemie
tygodniowym;
5) ustawa – ustawa z dnia (…) o wykonywaniu kary pozbawienia wolno ci w
systemie tygodniowym (D.U. Nr …. , poz. …);
6) w a ciwy s d – s d penitencjarny, który wyda postanowienie o udzieleniu
skazanemu zezwolenia na wykonywanie kary w systemie tygodniowym.
§ 3.
Nie podlega wykonaniu rozstrzygni cie skutkuj ce pozbawienie wolno ci,
wydanie poza teren jednostki penitencjarnej lub zwolnienie skazanego, zawarte w
dokumencie dor czonym za po rednictwem poczty elektronicznej oraz telefaksu.

ROZDZIA 2
Rejonizacja osadzania w zak adach karnych

§ 4.
Skazanego wzywanego do stawienia si w wyznaczonym terminie do odbycia
kary, kieruje si do w a ciwego zak adu karnego po o onego, w miar
mo liwo ci, najbli ej miejsca jego zamieszkania, o ile w a ciwy s d na podstawie
art. 1 ust. 6 ustawy nie postanowi inaczej; skazanego m czyzn do zak adu
karnego przeznaczonego dla m czyzn, a skazan kobiet do zak adu karnego
dla kobiet.

§ 5.
1. Szczegó ow rejonizacj osadzania skazanych w zak adach karnych
przeznaczonych do wykonywania kary pozbawienia wolno ci w systemie
tygodniowym ustala dyrektor okr gowy S u by Wi ziennej w uzgodnieniu
z w a ciwymi prezesami s dów okr gowych.
2. Je eli nie mo na osi gn porozumienia co do rejonizacji osadzania, z
prezesami s dów okr gowych dyrektor okr gowy dokonuje niezb dnych
uzgodnie z w a ciwymi prezesami s dów apelacyjnych.
3 W wypadku, gdy nie mo na osi gn porozumienia co do rejonizacji
osadzania, w trybie okre lonym w ust. 1 i 2, dyrektor okr gowy wyst puje z
wnioskiem do Dyrektora Generalnego S u by Wi ziennej o dokonanie
niezb dnych uzgodnie odpowiednio z kierownikami w a ciwych komórek
organizacyjnych podleg ych Ministrowi Sprawiedliwo ci.

§ 6.
Dokument ustalaj cy rejonizacj osadzania dyrektor okr gowy przesy a s dom
okr gowym, których rejonizacja dotyczy oraz dyrektorom podleg ych jednostek
penitencjarnych

§ 7.
W wypadku konieczno ci udzielenia pomocy lekarskiej skazanemu dyrektor
powiadamia natychmiast s d penitencjarny celem podj cia decyzji, o której mowa
w art. 41 ust. 2 ustawy.

2
§ 8.
W wypadku zastosowania tymczasowego aresztowania w innej sprawie wobec
skazanego odbywaj cego kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym
transportuje si go do najbli szego aresztu ledczego. O przetransportowaniu
powiadamia si natychmiast w a ciwy s d.

§ 9.
O skierowaniu skazanego do zak adu karnego niezgodnie z rejonizacj
osadzania dyrektor powiadamia, niezw ocznie po otrzymaniu postanowienia,
w a ciwy s d oraz dyrektora okr gowego. Powiadomienie wysy a si za
po rednictwem telefaksu.

ROZDZIA 3
Przyjmowanie skazanych

§ 10.
1. Przyj cie skazanego do zak adu karnego odbywa si w dniach i godzinach
okre lonych przez w a ciwy s d w postanowieniu o udzieleniu skazanemu
zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolno ci w systemie
tygodniowym.
2. Skazany jest zobowi zany stawi si do zak adu karnego w dniu i o godzinie
okre lonej przez w a ciwy s d w postanowieniu. Je eli spó nienie skazanego
przekroczy o jedn godzin dyrektor powiadamia o tym w a ciwy s d.
Powiadomienie wysy a si nie pó niej ni pierwszego dnia roboczego po
przyj ciu skazanego.
3. W wypadku, gdy przyjmowanie odbywa si w dniu wolnym od pracy albo po
godzinach pracy lub dy uru pracowników dzia u ewidencji, realizuje je, w
zakresie ustalonym przez dyrektora, dowódca zmiany.

§ 11.
1.Przyj cie skazanego stawiaj cego si do zak adu karnego w celu rozpocz cia
odbywania kary nast puje po sprawdzeniu:
1) to samo ci osoby przyjmowanej.
2) dokumentów niezb dnych do przyj cia;
2. Przyj cie skazanego stawiaj cego si do zak adu karnego w celu odbycia
kolejnego okresu kary nast puje po sprawdzeniu zgodno ci stawienia si z
harmonogramem wymienionym w § 19. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio.
3. Kierownik przekazuje dowódcy zmiany wykaz skazanych, którzy maj si
zg osi celem obycia kary w dniu wolnym od pracy albo po godzinach pracy
lub dy uru pracowników dzia u ewidencji. Wykaz powinien zawiera nazwisko,
imi i imi ojca skazanego, dat i godzin planowanego stawienia si do
zak adu karnego oraz informacj , gdzie znajduj si jego akta osobowe
cz „A”.

3
§ 12.
1. Dokumentem niezb dnym do przyj cia skazanego stawiaj cego si w celu
rozpocz cia odbywania kary jest podlegaj cy wykonaniu odpis postanowienia
w a ciwego s du o zezwoleniu na odbywanie kary w systemie tygodniowym,
wraz z nakazem przyj cia.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 w a ciwy s d przesy a do zak adu karnego
odpowiednio wcze nie, tak aby zak ad karny otrzyma je na 7 dni przed
wyznaczonym skazanemu terminem stawienia si do odbycia kary.

§ 13.
1. Prawid owo przyj cia skazanego, który stawi si w celu rozpocz cia
odbywania kary, podlega kontroli kierownika, który potwierdza ten fakt dat i
podpisem oraz odciskiem stempla na pierwszej stronie postanowienia.
2. W wypadku przyj cia skazanego w dniu wolnym od pracy albo po godzinach
pracy lub dy uru kierownika, kontroli wymienionej w ust. 1 dokonuje si
pierwszego dnia roboczego po przyj ciu.
3. Prawid owo przyj cia skazanego stawiaj cego si do zak adu karnego w
celu odbycia kolejnego okresu kary stwierdza funkcjonariusz, który przyj
skazanego, potwierdzaj c ten fakt podpisem na harmonogramie wymienionym
w § 19.

§ 14.
1. Do zak adu karnego nie mo e by przyj ty skazany nie posiadaj cy wa nego
dokumentu, za pomoc którego sprawdza si to samo .
2. Dokumentami, za pomoc których sprawdza si to samo skazanego s :
1) w wypadku obywatela polskiego:
a) dowód osobisty,
b) paszport,
c) ksi eczka eglarska;
2) w wypadku cudzoziemca:
a) dokument podró y,
b) karta sta ego pobytu lub karta czasowego pobytu wydane przed dniem
1 lipca 2001 r. albo karta pobytu wydana po dniu 1 lipca 2001 r.,
c) polski dokument to samo ci cudzoziemca,
d) polski dokument podró y dla cudzoziemca,
e) tymczasowy polski dokument podró y dla cudzoziemca,
f) tymczasowe za wiadczenie to samo ci cudzoziemca.
3. Do zak adu karnego nie mo e by ponadto przyj ty skazany, gdy do jego
to samo ci istniej uzasadnione w tpliwo ci wynikaj ce z:
1) zu ycia lub uszkodzenia posiadanego przez niego dokumentu;
2) niezgodno ci w danych okre laj cych to samo pomi dzy dokumentami
albo mi dzy dokumentem a informacjami uzyskanymi od osoby
przyjmowanej;

4
3) braku mo liwo ci uzyskania potwierdzenia to samo ci od osoby
przyjmowanej.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si , je eli:
1) to samo skazanego zostanie stwierdzona na pi mie przez Policj ; w
wypadku obywatela polskiego pismo powinno zawiera tak e informacj o
numerze ewidencyjnym PESEL, a wypadku cudzoziemca - jego
obywatelstwo;
2) sprawdzenie to samo ci skazanego stawiaj cego si w celu odbycia
kolejnego okresu kary jest mo liwe na podstawie karty identyfikacyjnej lub
rysopisu i zdj znajduj cych si w jego aktach osobowych.
5. Wraz z pismem potwierdzaj cym to samo , o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
Policja dor cza aktualne zdj cie skazanego.
6. Identyfikacji osoby przyjmowanej dokonuje si ponadto korzystaj c
z przekazanych przez s d informacji, o których mowa w art. 11 § 2 k.k.w.
7. W razie w tpliwo ci co do to samo ci skazanego, w szczególno ci z przyczyn
okre lonych w ust. 3, powiadamia si najbli sz jednostk organizacyjn
Policji o potrzebie potwierdzenia to samo ci takiej osoby. Do czasu
potwierdzenia to samo ci przez Policj skazany nie mo e by przyj ty.

§ 15.
Do zak adu karnego nie mo e by przyj ty skazany b d cy rodzicem lub
opiekunem - wraz z dzieckiem.

§16.
1. Nie podlega przyj ciu stawiaj cy si do zak adu karnego w celu rozpocz cia
odbywania kary:
1) skazany wymagaj cy leczenia szpitalnego, w szczególno ci ze wzgl du na
bezpo rednie zagro enie ycia lub zdrowia albo z powodu ostrej psychozy;
2) kobieta od 28 tygodnia ci y i kobieta karmi ca;
3) skazany znajduj cy si w stanie po u yciu alkoholu albo innych rodków
odurzaj cych lub psychotropowych oraz w stanie higieny osobistej, który
stwarza zagro enie sanitarno-epidemiologiczne dla zak adu karnego;
4) skazany nie posiadaj cy w asnej, odpowiedniej do danej pory roku, odzie y i
obuwia.
2. Je eli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, e stan zdrowia lub higieny
osoby stawiaj cej si do zak adu karnego nie pozwala na jej przyj cie, decyzj
w tym przedmiocie podejmuje si na podstawie dokumentu sporz dzonego
przez lekarza zak adu opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolno ci w
zak adzie karnym, do którego skazany si stawi , a je eli nie jest to mo liwe -
pozawi ziennego zak adu opieki zdrowotnej.
3. Przepis ust 1 i 2 stosuje si odpowiednio do skazanego stawiaj cego si do
zak adu karnego w celu odbycia kolejnego okresu kary.

5
§ 17.
W wypadku stawienia si osoby z obra eniami cia a lekarz zak adu opieki
zdrowotnej dla osób pozbawionych wolno ci w zak adzie karnym, do którego
skazany si stawi , sporz dza dokument zawieraj cy ich opis, a je eli nie jest to
mo liwe - pozawi ziennego zak adu opieki zdrowotnej.

§ 18.
1. W ka dym wypadku odmowy przyj cia skazanego sporz dza si natychmiast
szczegó ow notatk urz dow , któr podpisuje dyrektor lub osoba go
zast puj ca. Notatka powinna zawiera w szczególno ci dane osobowe
skazanego oraz informacj o przyczynie odmowy przyj cia.
2. Notatk do cza si do odpisu orzeczenia oczekuj cego na wykonanie. Je eli
odmowa przyj cia mia a miejsce z przyczyn okre lonych w § 16 ust. 1 pkt 1, 2
i 3 do notatki do cza si dokument sporz dzony przez lekarza albo jego odpis
lub kserokopi .
3. Kopi notatki dor cza si , za pokwitowaniem osobie stawiaj cej si do odbycia
kary, a ponadto przesy a si natychmiast telefaksem w a ciwemu s dowi oraz
dyrektorowi okr gowemu S u by Wi ziennej.
4. W wypadku, gdy decyzj o odmowie przyj cia podejmuje dowódca zmiany,
niezale nie od sporz dzenia i podpisania notatki wymienionej w ust. 1,
odnotowuje on ten fakt w ksi ce przebiegu s u by dowódcy zmiany.

ROZDZIA 4.
Ustalanie okresu wykonywania kary

§ 19.
1. Po wykonaniu czynno ci, o których mowa w § 26 ust.1, sporz dza si
harmonogram wykonywania kary. W harmonogramie odnotowuje si w
szczególno ci:
1) nazwisko i imi oraz imi ojca skazanego;
2) dat i miejsce urodzenia skazanego;
3) nazw s du, który wyda postanowienie o udzieleniu skazanemu
zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolno ci w systemie
tygodniowym, dat wydania postanowienia oraz sygnatur akt;
4) wyznaczone przez s d dni i godziny stawienia si do zak adu karnego w
celu rozpocz cia odbywania kary oraz jej kolejnych okresów;
5) faktyczne dni i godziny stawienia si skazanego do odbycia kary;
6) wyznaczone przez s d dni i godziny opuszczenia zak adu karnego;
7) faktyczne dni i godziny opuszczenia zak adu karnego.
2. Jako ostatni termin w harmonogramie odnotowuje si dzie i godzin
zwolnienia skazanego po odbyciu ca o ci kary.

6
3. Je eli w a ciwy s d w postanowieniu nie okre li godziny opuszczenia zak adu
karnego, po odbyciu kolejnego okresu kary lub godziny zwolnienia z zak adu
karnego, w harmonogramie jako godzin planowanego opuszczenia lub
zwolnienia odnotowuje si godzin tak sam , jak godzina przyj cia.
4. Wzór harmonogramu stanowi za cznik nr 1 do niniejszego rozporz dzenia.
5. Prawid owo sporz dzenia harmonogramu podlega sprawdzeniu przez
kierownika oraz zatwierdzeniu przez dyrektora, którzy potwierdzaj ten fakt
dat i podpisem oraz odciskiem stempla na harmonogramie.
6. Prawid owo sporz dzenia harmonogramu podlega ponadto sprawdzeniu
przed zwolnieniem skazanego z odbywania kary.
7. Harmonogram przechowuje si wraz z przes anymi przez w a ciwy s d
dokumentami. Po przyj ciu skazanego do zak adu karnego harmonogram
w cza si do dzia u czwartego akt osobowych cz „A”
8. W razie stwierdzenia nieprawid owo ci w harmonogramie oraz w przypadku
otrzymania postanowienia w a ciwego s du zmieniaj cego wcze niej ustalone
terminy i godziny stawienia si skazanego do zak adu karnego, sporz dza si
nowy harmonogram. Przepisy ust. 1-7 stosuje si odpowiednio. Nieaktualny
harmonogram przekre la si czerwonym znakiem X po przek tnych.
9. Ustalony termin rozpocz cia i zako czenia wykonywania kary odnotowuje si
na obwolucie akt osobowych cz “A”.
10. Po dokonaniu adnotacji w rejestrze sporz dza si harmonogram, o którym
mowa w § 19.

§ 20.
W wypadku w tpliwo ci co do prawid owo ci sporz dzenia harmonogramu
wyst puje si do w a ciwego s du z wnioskiem o ich rozstrzygni cie w trybie
art. 13 k.k.w. Do wniosku do cza si kserokopi harmonogramu. Po otrzymaniu
postanowienia s du w tej sprawie sporz dza si , w razie potrzeby, nowy
harmonogram.

§ 21.
1. Pocz tek wykonywania kary liczy si od dnia i godziny przyj cia skazanego,
który stawi si do zak adu karnego w celu rozpocz cia odbywania kary.
2. O rozpocz ciu oraz o zako czeniu wykonywania wobec skazanego kary
zawiadamia si w a ciwy s d.

§ 22.
1. O terminie pocz tku i ko ca kary oraz o terminach wykonywania kolejnych
okresów kary informuje si skazanego podczas przyj cia lub bezpo rednio po
przyj ciu. Zapoznanie si z harmonogramem skazany potwierdza czytelnym
podpisem zawieraj cym imi i nazwisko.

7
2. W wypadku odmowy albo niemo no ci potwierdzenia zaznajomienia si przez
skazanego z harmonogramem sporz dza si o tym notatk urz dow , któr
do cza si do harmonogramu. W notatce odnotowuje si w szczególno ci
podan przez skazanego przyczyn odmowy. Kopi notatki wraz z kserokopi
harmonogramu przesy a si natychmiast w a ciwemu s dowi.
3. Odmowa podpisania przez skazanego zapoznania si z harmonogramem nie
stanowi podstawy do zmiany okresów wykonywania kary, chyba e
stwierdzono niezgodno harmonogramu z tre ci postanowienia s du.

§ 23.
1. W wypadku zastosowania tymczasowego aresztowania w innej sprawie wobec
skazanego odbywaj cego kar pozbawienia wolno ci w systemie
tygodniowym kara ta nie podlega dalszemu wykonaniu.
2. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania powiadamia si natychmiast
w a ciwy s d penitencjarny w celu wydania postanowienia, o którym mowa w
art. 12 ust. 1 ustawy.
3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio w razie otrzymania podlegaj cego
wykonaniu wyroku w innej sprawie.

ROZDZIA 5
Ewidencja skazanych

§ 24.
1. Skazanemu przyj temu do zak adu karnego w zwi zku z rozpocz ciem
odbywania kary zak ada si akta osobowe cz “A” i cz “B”, ksi k
zdrowia oraz kart identyfikacyjn .
2. Dane o skazanych oraz ich aktualizacje przekazuje si do Centralnego
Zarz du S u by Wi ziennej ka dego dnia roboczego w oparciu o program
komputerowy zatwierdzony do u ytkowania przez Dyrektora Generalnego
S u by Wi ziennej.
3. Dane o skazanym wprowadza si do systemu informatycznego w pe nym
zakresie wymaganym przez program, o którym mowa w ust. 2. Dane
o skazanych oraz wykonywanych wobec nich orzeczeniach powinny by w
pe ni zgodne z danymi zawartymi w dokumentach. Okres wykonywania kary
wskazuje si poprzez odnotowanie daty jej rozpocz cia i zako czenia. Okresy
pobytu skazanego poza terenem zak adu karnego odnotowuje si w programie
tak jak przepustki.

§ 25.
Kart identyfikacyjn skazanego przebywaj cego w zak adzie karnym,
przechowuje funkcjonariusz dzia u ochrony pe ni cy s u b w oddziale
mieszkalnym. Kart skazanego przebywaj cego poza zak adem karnym
przechowuje si w dziale ewidencji, wraz z aktami osobowymi cz „A”.

8
§ 26.
1. Po otrzymaniu przez zak ad karny dokumentów, o których mowa w § 12 ust.1,
odnotowuje si , w rejestrze orzecze oczekuj cych na wykonanie, dane
dotycz ce skazanego oraz wyznaczonego terminu stawienia si do zak adu
karnego.
2. W przypadku ustalenia, e skazany, którego postanowienie dotyczy, przebywa
ju w zak adzie karnym w innej sprawie, powiadamia si natychmiast w a ciwy
s d, zwracaj c otrzymane dokumenty.
3. Je eli skazany nie stawi si do odbycia kary dyrektor powiadamia o tym
w a ciwy s d. Powiadomienie wysy a si nie pó niej ni pierwszego dnia
roboczego od wyznaczonego terminu stawienia si .

§ 27.
1. Po ka dorazowym przyj ciu skazanego sporz dza si wykaz przekazanych
przez niego do depozytu dokumentów, odnotowuj c ich nazw i numer.
Prawid owo odnotowania danych dotycz cych dokumentów skazany
potwierdza czytelnym podpisem.
2. Przy ka dorazowym opuszczeniu zak adu karnego skazanemu wydaje si , za
pokwitowaniem, przekazane do depozytu dokumenty. Otrzymanie dokumentów
skazany potwierdza czytelnym podpisem.

§ 28.
1. Dla odbywaj cych kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym
zak ada si odr bny kalendarz zwolnie skazanych, zwany dalej kalendarzem,
2. W kalendarzu odnotowuje si dane osobowe wszystkich skazanych, którym
termin opuszczenia zak adu karnego po odbyciu kolejnego okresu obywania
kary up ywa w danym roku kalendarzowym. Adnotacji dokonuje si na stronie
odpowiadaj cej terminowi opuszczenia zak adu karnego, zgodnie z danymi
zawartymi w postanowieniu o zezwoleniu na odbywanie kary w systemie
tygodniowym.
3. Dane osobowe skazanych, którzy zbiegli albo nie stawili si do odbycia
kolejnego okresu kary oraz zmar ych albo przetransportowanych, skre la si z
kalendarza. Przyczyn skre lenia odnotowuje si w rubryce “uwagi”.
4. Przepis ust 3 stosuje si odpowiednio w przypadku zastosowania wobec
skazanego tymczasowego aresztowania w innej sprawie.
5. Dane osobowe skazanych, których termin zwolnienia po odbyciu kolejnego
okresu odbywania kary uleg zmianie, skre la si z poszczególnych stron
kalendarza. Przyczyn skre lenia odnotowuje si w rubryce “uwagi”.
Prawid owo skre lania potwierdza czytelnym podpisem osoba, która
dokona a korekty.

9
6. Dane osobowe wszystkich skazanych, którzy podlegaj zwolnieniu w zwi zku
z zako czeniem odbywania kary odnotowuje si w kalendarzu zwolnie
skazanych, o którym mowa w § 82 rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z
dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynno ci administracyjnych zwi zanych z
wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i rodków przymusu
skutkuj cych pozbawienie wolno ci oraz dokumentowania tych czynno ci (Dz.
U. Nr 15, poz. 142).
7. Kalendarz zak ada si nie pó niej ni 1 grudnia roku poprzedzaj cego rok,
którego kalendarz dotyczy.

ROZDZIA 6
Wydawanie skazanych do udzia u w czynno ciach procesowych

§ 29.
1. W razie otrzymania nakazu wydania skazanego do udzia u w czynno ci
procesowej dokonywanej poza terenem zak adu karnego powiadamia si
organ wzywaj cy o wykonywaniu wobec skazanego kary pozbawienia
wolno ci w systemie tygodniowym oraz o wyznaczonych przez w a ciwy s d
okresach wykonywania kary, celem potwierdzenia czasu i miejsca dokonania
czynno ci. Powiadomienie wysy a si ponadto do w a ciwego s du.
2. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, wysy a si za po rednictwem
telefaksu w dniu otrzymania nakazu wydania.

§ 30.
1. W przypadku otrzymania nakazu wydania z zawart w nim informacj o
maj cym nast pi przetransportowaniu skazanego powiadamia si w a ciwy
s d, wnosz c o podj cie decyzji co do sposobu dalszego wykonywania kary
oraz realizacji nakazu przetransportowania. Przepis § 29 ust. 1 i 2 stosuje si
odpowiednio.
2. Przetransportowanie skazanego nie mo e nast pi bez decyzji w a ciwego
s du.

ROZDZIA 7
Post powanie z korespondencj

§ 31.
1. Adresowan do skazanego przesy k z korespondencj urz dow dor cza si
adresatowi nie pó niej ni w dniu nast pnym od jej wp ywu do zak adu
karnego.
2. Je eli korespondencja wp yn a w dniu, w którym skazany opuszcza zak ad
karny po odbyciu kolejnego okresu kary i nie by o mo liwe przekazanie jej
adresatowi, przechowuje si j wraz z aktami osobowymi cz „A”; dor cza
si j adresatowi w dniu stawienia si do zak adu karnego celem odbycia
kolejnego okresu kary.

10
3. Przepis ust. 2 stosuje si odpowiednio w wypadku, gdy korespondencja
urz dowa wp yn a do zak adu karnego w okresie, gdy skazany przebywa
poza terenem zak adu.
4. Je eli skazany nie stawi si do zak adu karnego przesy k z korespondencj
przekazuje si placówce pocztowej nie pó niej ni drugiego dnia roboczego od
wyznaczonego skazanemu terminu stawienia si .

ROZDZIA 8
Zwalnianie skazanych
§ 32.
1. Opuszczenie zak adu karnego w zwi zku z zako czeniem kolejnego okresu
kary nast puje na podstawie postanowienia w a ciwego s du o zezwoleniu na
odbywanie kary w systemie tygodniowym, w terminach okre lonych w tym
postanowieniu.
2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio przy zwolnieniu skazanego z zak adu
karnego w zwi zku z zako czeniem odbywania kary.
3. Je eli w a ciwy s d w postanowieniu nie okre li godziny opuszczenia zak adu
karnego, po odbyciu kolejnego okresu kary lub godziny zwolnienia z zak adu
karnego, przepis § 19 ust. 3 stosuje si odpowiednio.
4.Opuszczenie zak adu karnego w zwi zku z zako czeniem okresu wykonywania
kary nast puje na podstawie harmonogramu, o którym mowa w § 19.
5. Akta osobowe cz „A” skazanego przebywaj cego poza zak adem karnym
przechowuje si w dziale ewidencji.

§ 33.
1. O maj cym nast pi zwolnieniu skazanego z zak adu karnego w zwi zku
odbyciem kolejnego okresu kary kierownik powiadamia zainteresowane s u by
tej jednostki, wystawiaj c kart zwolnienia.
2. Przygotowanie osadzonego do zwolnienia poszczególne s u by potwierdzaj
na wystawionej przez dzia ewidencji karcie zwolnienia, któr przechowuje si
w dokumentacji dzia u finansowego.
3. Przepis ust 1 i 2 stosuje si odpowiednio w wypadku zwolnienia skazanego w
zwi zku z zako czeniem odbywania kary.
4. O maj cym nast pi zwolnieniu skazanego z zak adu karnego w zwi zku
odbyciem kolejnego okresu kary kierownik powiadamia ponadto dowódc
zmiany sporz dzaj c wykaz skazanych, którzy maj by zwolnieni. Wykaz
powinien zawiera dat i godzin planowanego zwolnienia.

§ 34.
Skazanemu zwalnianemu z zak adu karnego po odbyciu kolejnego okresu kary
nie wydaje si druku przepustki ani karty to samo ci.

11
§ 35.
1. Kierownik przedk ada dyrektorowi kalendarz wymieniony w § 28, wraz z aktami
osobowymi cz „A” skazanych, którzy podlegaj zwolnieniu w zwi zku z
odbyciem kolejnego okresu w celu sprawdzenia czy w aktach znajduje si
harmonogram wykonywania kary oraz czy sporz dzono karty zwolnienia, o
których mowa w § 33 ust.1.
2. Dokumenty wymienione w § 1 przedk ada si dyrektorowi nie pó niej, ni na
dwie godziny przed zaplanowanym terminem zwolnienia skazanego.
3. Otrzymanie dokumentów dotycz cych skazanego podlegaj cego zwolnieniu w
zwi zku dyrektor potwierdza w kalendarzu zwolnie podpisem w rubryce
„uwagi” przy nazwisku zwalnianego.
4. Przed zako czeniem urz dowania dyrektor kontroluje, na podstawie
kalendarza, czy przed o ono mu dokumenty dotycz ce wszystkich skazanych
podlegaj cych zwolnieniu w danym dniu oraz w dniach nast pnych, je eli s
one ustawowo wolne od pracy.

§ 36.
W wiadectwie zwolnienia okres odbywania kary przez skazanego okre la si
poprzez wskazanie daty przyj cia skazanego w zwi zku z rozpocz ciem
obywania kary oraz daty zwolnienia skazanego w zwi zku z jej zako czeniem.
Ponadto odnotowuje si informacj , i wobec skazanego wykonywano kar
pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym.

§ 37.
1. W przypadku ucieczki skazanego powiadamia si w a ciwy s d, prokuratora
oraz komend powiatow (miejsk ) Policji w a ciw dla miejsca zamieszkania
skazanego.
2. Powiadomienia do w a ciwego s du i Policji przesy a si za po rednictwem
telefaksu.
3. Skazany, który zbieg z zak adu karnego, nie mo e by przyj ty do odbywania
kary bez decyzji w a ciwego s du.
4. Skazanego, który zbieg z zak adu karnego, skre la si z ewidencji tego
zak adu po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy.

12
ROZDZIA 9
Przepisy ko cowe

§ 38.
Do wykonywania kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym w
kwestiach nie uregulowanych w niniejszym rozporz dzeniu stosuje si
odpowiednio przepisy rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 13 stycznia
2004 r. w sprawie czynno ci administracyjnych zwi zanych z wykonywaniem
tymczasowego aresztowania oraz kar i rodków przymusu skutkuj cych
pozbawienie wolno ci oraz dokumentowania tych czynno ci (Dz. U. Nr 15, poz.
142).

§ 39.
Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2008 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWO CI

Uzasadnienie

Projekt rozporz dzenia w sprawie czynno ci administracyjnych zwi zanych


z wykonywaniem kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym oraz
dokumentowania tych czynno ci stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej
w art. 56 pkt 4 ustawy z dnia ........... o wykonywaniu kary pozbawienia wolno ci w
systemie tygodniowym (Dz. U. Nr ...., poz. .....).

Wprowadzenie niniejszego rozporz dzenia ma s u y ujednoliceniu czynno ci


administracyjnych podejmowanych przez s u b ewidencyjn zak adów karnych,
zwi zanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolno ci w systemie
tygodniowym.
Okre laj c w § 23 projektu rozporz dzenia sposób post powania w wypadku
zastosowania wobec skazanego tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia
wolno ci w innej sprawie, uznano, i kara pozbawienia wolno ci w systemie
tygodniowym, nie podlega dalszemu wykonaniu, a o powy szym powiadamia si
natychmiast w a ciwy s d w celu wydania stosownego orzeczenia. Orzeczenie
podlega wykonaniu po okre leniu przez w a ciwy s d okresu kary pozbawienia
wolno ci pozosta ej do wykonania oraz sporz dzeniu niezb dnej dokumentacji
wykonawczej, o której mowa w § 24 ust. 1 rozporz dzenia Ministra

13
Sprawiedliwo ci z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynno ci administracyjnych
zwi zanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i rodków
przymusu skutkuj cych pozbawienie wolno ci oraz dokumentowania tych
czynno ci (Dz. U. Nr 15, poz. 142). Taki tryb post powania znajduje oparcie w
przepisie art. 13 ust. 1 ustawy.
Wprowadzenie w ycie rozporz dzenia spowoduje dodatkowe skutki finansowe
dla bud etu S u by Wi ziennej, w szczególno ci w zwi zku z konieczno ci
dokonania wzmocnie etatowych w zak adach karnych wyznaczonych do
przyjmowania oraz zwalniania skazanych w dniach wolnych od pracy. Wszelkie
procedury musz by zrealizowane, co wymaga obecno ci, szczególnie przy
zwalnianiu, przedstawicieli wszystkich zainteresowanych s u b oraz dyrektora.
Ponadto nale y przewidzie dodatkowe koszty korekt komputerowego programu
ewidencji osadzonych.
Oszacowanie skutków finansowych nast pi w terminie pó niejszym
Przedmiot rozporz dzenia nie jest obj ty regulacj prawa Unii Europejskiej.
Projektowane rozporz dzenie nie wp ynie na rynek pracy, konkurencyjno
zewn trzn i wewn trzn oraz rozwój regionalny. Regulacja przewidziana w
projekcie oddzia ywuje jedynie na funkcjonariuszy i pracowników S u by
Wi ziennej oraz osoby osadzone w zak adach karnych.

14