Druk nr 638

Warszawa, 3 marca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu ni"ej podpisani pos!owie wnosz# projekt ustawy:

- o wykonywaniu kary pozbawienia wolno!ci w zak"adzie karnym w systemie tygodniowym.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upowa"niamy pani# pose! Beat$ Kemp$. (-) Andrzej Adamczyk; (-) Waldemar Andzel; (-) Zbigniew Babalski; (-) Piotr Babinetz; (-) Barbara Bartu%; (-) Dariusz B#k; (-) Mariusz B!aszczak; (-) Jan Bury s. Antoniego; (-) Tadeusz Cyma&ski; (-) Witold Czarnecki; (-) Arkadiusz Czartoryski; (-) Edward Czesak; (-) Marzenna Drab; (-) Zbigniew Girzy&ski; (-) Szymon Stanis!aw Gi"y&ski; (-) Jerzy Gosiewski; (-) Krystyna Grabicka; (-) Czes!aw Hoc; (-) Wies!aw Janczyk; (-) Grzegorz Janik; (-) Lech Ko!akowski; (-) Robert Ko!akowski; (-) Tomasz Latos; (-) Antoni Macierewicz; (-) Barbara Marianowska; (-) Gabriela Mas!owska; (-) Kazimierz Matuszny; (-) Beata Mazurek; (-) Boles!aw Grzegorz Piecha; (-) Jacek Pilch; (-) Marek Polak; (-) Piotr Polak; (-) Krzysztof Popio!ek; (-) Jan Religa; (-) Jerzy R$bek; (-) Józef Rojek; (-) Jaros!aw Rusiecki; (-) Edward Siarka; (-) Anna Sobecka; (-) Piotr Stanke; (-) Jolanta Szczypi&ska; (-) Jan Szyszko; (-) Ryszard Terlecki; (-) Grzegorz Tobiszowski; (-) Teresa Wargocka; (-) Zbigniew Wassermann; (-) Waldemar Wi#zowski; (-) Jadwiga Wi%niewska; (-) Tadeusz Wo'niak; (-) S!awomir Zawi%lak; (-) (ukasz Zbonikowski; (-) Wojciech )ukowski.

Projekt USTAWA z dnia

o wykonywaniu kary pozbawienia wolno!ci w zak"adzie karnym w systemie tygodniowym Rozdzia! 1 Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okre"la: 1) warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolno"ci w zak!adzie karnym w systemie tygodniowym, zwanej dalej „kar# pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym”; 2) sposób wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym; 3) warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu

zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym. Art. 2.1. System tygodniowy jest to jeden z systemów

wykonywania kary pozbawienia wolno"ci, w którym skazany, w dniach wyznaczonych przez s#d penitencjarny, przez dwa kolejno nast$puj#ce po sobie dni tygodnia przebywa w warunkach pozbawienia wolno"ci w zak!adzie karnym a w pozosta!e dni tygodnia – na wolno"ci, w kolejno nast$puj#cych po sobie tygodniach.

2

2. w systemie tygodniowym. 3.

Przyjmuje

si$,

%e

jeden

miesi#c

kary

pozbawienia wolno"ci jest równy czterem tygodniom kary pozbawienia wolno"ci

Przyjmuje

si$,

%e

jeden

dzie&

kary

pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym odbywanej w warunkach pozbawienia wolno"ci w zak!adzie karnym trwa 24 godziny liczone od godziny stawienia si$ skazanego w zak!adzie karnym, wyznaczonej przez s#d penitencjarny. Art. 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej ustawie, do wykonania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym stosuje si$ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z pó'n. zm.1)), zwanej dalej „Kodeksem karnym wykonawczym”, z wyj#tkiem przepisów art. 24 § 2, art. 74-77, art. 79, art. 79b, art. 80, art. 81-86, art. 87 § 2 oraz § 4 i 5, art. 88-102, art. 105 § 1 oraz § 3 i 6, art. 105a i 105b, art. 110 § 4, art. 111, art. 113-114, art. 115 § 1, § 2 i 3, § 5 pkt 2 i 3 oraz § 7 i 8, art. 117, art. 119, przepisów Oddzia!ów 5 i 6, art. 136a, przepisów Oddzia!ów 8-11, art. 164 i 165, art. 166 § 3, art. 167a § 1 i 3, art. 168, przepisów Oddzia!u 13 – w Rozdziale X oraz art. 249 § 1 i 2 oraz § 3 pkt 1 i 2 i pkt 6 i 7 – w Rozdziale XXII. Art. 4. Do skazanego obj$tego systemem tygodniowym nie stosuje si$ przepisów o warunkowym zwolnieniu, zawartych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pó'n. zm.2)), zwanej dalej „Kodeksem karnym”. Rozdzia! 2 Warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym Art. 5.1. S#d penitencjarny mo%e udzieli( zezwolenia na

odbycie kary pozbawienia wolno"ci nieprzekraczaj#cej 6 miesi$cy w systemie tygodniowym, skazanemu posiadaj#cemu okre"lone miejsce pobytu, je%eli jest

3

to wystarczaj#ce dla osi#gni$cia celów kary, w szczególno"ci, je%eli skazany wykonuje sta!# prac$ zarobkow#, uczy si$ lub sprawuje opiek$ nad osob# ma!oletni#, niepe!nosprawn# lub chor#, chyba %e sprzeciwia si$ temu stopie& demoralizacji skazanego lub inne okoliczno"ci, w tym zw!aszcza interes pokrzywdzonego. 2. Przepis ust. 1 stosuje si$ odpowiednio do

skazanego odbywaj#cego kar$ pozbawienia wolno"ci do roku, je%eli czas pozosta!y do odbycia tej kary w zak!adzie karnym nie przekracza 6 miesi$cy, maj#c przede wszystkim na wzgl$dzie dotychczasowe zachowanie skazanego w czasie odbywania kary w zak!adzie karnym, które uzasadnia przekonanie, %e w czasie pobytu poza zak!adem karnym b$dzie on przestrzega! porz#dku prawnego, w szczególno"ci nie pope!ni przest$pstwa, przest$pstwa skarbowego, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego. 3. Zezwolenia na odbycie kary pozbawienia

wolno"ci w systemie tygodniowym nie udziela si$: 1) skazanemu na kar$ pozbawienia wolno"ci w innej sprawie, chyba %e zachodz# warunki do wydania wyroku !#cznego; 2) skazanemu przest$pstwo karnego, na kar$ pozbawienia wolno"ci zwi#zku wolno"ci seksualnej z za lub

przeciwko w

obyczajno"ci, okre"lone w art. 197-203 Kodeksu pope!nione zaburzeniami preferencji seksualnych; 3) skazanemu za przest$pstwo pope!nione w stanie ograniczonej poczytalno"ci okre"lonej w art. 31 § 2 Kodeksu karnego; 4) skazanemu psychicznymi; 5) skazanemu upo"ledzonemu umys!owo; 6) skazanemu uzale%nionemu od alkoholu albo "rodków odurzaj#cych lub psychotropowych; z niepsychotycznymi zaburzeniami

4

7) skazanemu pozbawionemu wolno"ci w innej sprawie lub gdy z innych przyczyn odbywanie przez skazanego kary w tym systemie nie jest mo%liwe. 4. które skazany ma odby( kolejno. 5. Zezwolenia na odbycie kary pozbawienia Przepisy ust. 1-3 stosuje si$ odpowiednio do

sumy dwóch lub wi$cej niepodlegaj#cych !#czeniu kar pozbawienia wolno"ci,

wolno"ci w systemie tygodniowym nie udziela si$, je%eli w wyznaczonym zak!adzie karnym po!o%onym najbli%ej miejsca zamieszkania skazanego brak warunków do odbycia kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, chyba %e on o"wiadczy, %e kar$ w tym systemie mo%e odby( w innym wyznaczonym zak!adzie karnym dysponuj#cym takimi warunkami. Art. 6.Przepisy niniejszej ustawy stosuje si$ tak%e do skazanego, wobec którego orzeczono zast$pcz# kar$ pozbawienia wolno"ci za przest$pstwo lub przest$pstwo skarbowe. Art. 7.1. szczególno"ci: 1) wykonywania penitencjarny; 2) przestrzegania terminów stawiania si$ do zak!adu karnego celem odbycia kolejnych okresów kary w tym systemie, wyznaczonych przez s#d penitencjarny; 3) uiszczenia w okre"lonym terminie równowarto"ci obowi#zków na!o%onych przez s#d W czasie odbywania kary pozbawienia wolno"ci w

systemie tygodniowym skazany ma obowi#zek okre"lonego zachowania si$, w

kosztów post$powania wykonawczego zwi#zanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym. 2. S#d penitencjarny nak!ada na skazanego

obowi#zek pozostawania we wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie obejmuj#cy pozostawanie skazanego w miejscu sta!ego pobytu lub w innym

5

wskazanym miejscu, w czasie mi$dzy kolejnymi okresami odbywania tej kary w zak!adzie karnym. 3. S#d penitencjarny mo%e, w okresach

przebywania skazanego na wolno"ci, odda( go pod dozór s#dowego kuratora zawodowego, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, do której dzia!alno"ci nale%y troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym oraz na!o%y( na niego obowi#zki okre"lone w art. 72 § 1 pkt 1-5 i 7-8 oraz § 2 Kodeksu karnego. Art. 8. 1. Wp!aty z tytu!u kosztów post$powania

wykonawczego zwi#zanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym stanowi# dochód bud%etu pa&stwa i uiszczane s# na rachunek bie%#cy dochodów w!a"ciwego s#du okr$gowego. 2. zwi#zane z wykonywaniem Koszty kary post$powania pozbawienia wolno"ci wykonawczego w systemie

tygodniowym obejmuj# zrycza!towany koszt post$powania wykonawczego oraz koszt odbywania kary wykonywanej w tym systemie w zak!adzie karnym stanowi#cy iloczyn kosztu jednego dnia kary i liczby dni jej odbywania. 3. Minister Sprawiedliwo"ci okre"li, w drodze

rozporz#dzenia, zrycza!towany koszt post$powania wykonawczego zwi#zanego z wykonywaniem kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym oraz koszt jednego dnia odbywania kary pozbawienia wolno"ci wykonywanej w tym systemie w zak!adzie karnym maj#c na uwadze, w szczególno"ci, wymiar orzeczonej kary pozbawienia wolno"ci wykonywanej w tym systemie oraz wydatki organów post$powania wykonawczego. Art. 9. W wyj#tkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okoliczno"ciami, s#d penitencjarny mo%e zmieni( miejsce, w którym skazany ma przebywa( odbywaj#c kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym w czasie mi$dzy kolejnymi okresami odbywania tej kary w zak!adzie karnym.

6

Art. 10.

Je%eli wzgl$dy wychowawcze za tym przemawiaj#,

s#d penitencjarny mo%e w czasie odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym ustanawia(, rozszerza( lub zmienia( obowi#zki wymienione w art. 7 ust. 3 lub zwolni( od wykonania na!o%onych obowi#zków, z wyj#tkiem obowi#zku okre"lonego w art. 72 § 2 Kodeksu karnego. Art. 11. przez s#d penitencjarny. 2. Tydzie& odbywania kary pozbawienia wolno"ci 1. Rozpocz$cie odbywania kary pozbawienia

wolno"ci w systemie tygodniowym nast$puje w dniu i tygodniu okre"lonym

w systemie tygodniowym rozpoczyna si$ w dniu, w którym skazany stawi! si$ w zak!adzie karnym celem odbycia kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, w wypadku o którym mowa w art. 5 ust. 1 albo w dniu, w którym zosta! zwolniony z zak!adu karnego w wypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2. Art. 12. 1. S#d penitencjarny uchyla zezwolenie na

odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym: 1) je%eli skazany odbywaj#c kar$ w tym systemie: a) ra%#co narusza porz#dek prawny, w szczególno"ci gdy pope!ni! przest$pstwo lub przest$pstwo skarbowe, b) uchyla si$ od wykonywania na!o%onego obowi#zku zwi#zanego z pobytem poza zak!adem karnym, uchyla si$ od dozoru s#dowego kuratora zawodowego, osoby godnej zaufania lub podmiotu, okre"lonego w art. 7 ust. 3 albo uchyla si$ od wykonania orzeczonego "rodka karnego, c) nie zachowa wyznaczonego terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, pkt 2,

7

d) zosta! pozbawiony wolno"ci w innej sprawie lub z innych przyczyn, dalsze odbywanie przez skazanego kary w tym systemie nie jest mo%liwe; 2) postawa i zachowanie skazanego za tym przemawiaj#, w szczególno"ci, na gdy niego skazany nie przestrzega i zakazów na!o%onych obowi#zków

zwi#zanych z pobytem w zak!adzie karnym; 3) w innych wypadkach okre"lonych w ustawie. 2. S#d penitencjarny mo%e odst#pi( od uchylenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2-3, w wyj#tkowych wypadkach uzasadnionych szczególnymi okoliczno"ciami. 3. S#d penitencjarny mo%e uchyli( zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym skazanemu, któremu przedstawiono zarzut pope!nienia przest$pstwa lub przest$pstwa skarbowego. Art. 13. 1. W razie uchylenia zezwolenia na odbycie kary

pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, s#d penitencjarny orzeka jak# cz$"( kary pozbawienia wolno"ci uznaje za wykonan#, a tak%e wskazuje wymiar kary, która podlega jeszcze wykonaniu. 2. Na poczet odbytej kary pozbawienia wolno"ci

nie zalicza si$ okresu pozostawania skazanego na wolno"ci, chyba %e dalsze wykonywanie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym nie jest mo%liwe z przyczyn od skazanego niezale%nych, innych ni% pozbawienie go wolno"ci w innej sprawie. 3. Skazanego informuje si$ o obliczonym okresie

kary pozbawienia wolno"ci pozosta!ej do wykonania w zak!adzie karnym; z dokonanej czynno"ci sporz#dza si$ protokó!.

8

4.

Przyj$cie informacji do wiadomo"ci skazany

potwierdza podpisem, a odmow$ podpisu zaznacza si$ w protokole. Art. 14. 1. W razie uchylenia zezwolenia na odbycie kary

pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym skazanemu przebywaj#cemu na wolno"ci, s#d penitencjarny poleca doprowadzi( skazanego do zak!adu karnego. 2. W uzasadnionych wypadkach, w

szczególno"ci w okoliczno"ciach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. d, s#d penitencjarny mo%e odst#pi( od nakazania doprowadzenia skazanego do zak!adu karnego. 3. obci#%a skazanego. 4. O prawach i konsekwencjach wskazanych w Kosztami doprowadzenia s#d penitencjarny

ust. 1-3 nale%y pouczy( skazanego. Art. 15. Je%eli w czasie odbywania kary pozbawienia

wolno"ci w systemie tygodniowym i w ci#gu dalszych 6 miesi$cy nie uchylono zezwolenia na odbycie kary w tym systemie, kar$ pozbawienia wolno"ci uwa%a si$ za wykonan# z up!ywem ostatniego dnia tygodnia odbywania tej kary. Art. 16. W razie uchylenia zezwolenia na odbycie przez

skazanego kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym ponowne udzielenie w tej samej sprawie zezwolenia na odbycie kary w tym systemie jest niedopuszczalne. Art. 17. okre"lonego w art. 64 Odbycie kary 6 miesi$cy pozbawienia wolno"ci w Kodeksu karnego oraz przes!anki powrotu do

systemie tygodniowym nie stanowi przes!anki powrotu do przest$pstwa przest$pstwa skarbowego okre"lonego w art. 37 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 wrze"nia 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 i Nr 112, poz. 766).

9

Art. 18.

Zatarcie skazania na kar$ pozbawienia wolno"ci

wykonywan# w systemie tygodniowym nast$puje z mocy prawa z up!ywem 10 lat od ostatniego dnia tygodnia odbywania kary w tym systemie; na wniosek skazanego s#d mo%e zarz#dzi( zatarcie skazania ju% po up!ywie roku, je%eli skazany w tym okresie przestrzega! porz#dku prawnego. Art. 19. Je%eli wobec skazanego orzeczono kar$ grzywny lub

"rodek karny, zatarcie skazania nie mo%e nast#pi( przed wykonaniem, darowaniem lub przedawnieniem ich wykonania. Art. 20. przest$pstwo skarbowe, Je%eli skazany po rozpocz$ciu, lecz przed up!ywem dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie

okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie pope!ni! przest$pstwo lub wszystkich skaza&. Rozdzia! 3 Warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym Art. 21. pozbawienia wolno"ci Orzekanie w sprawach dotycz#cych wykonania kary w systemie tygodniowym nale%y do s#du

penitencjarnego, w którego okr$gu kara jest lub ma by( wykonywana. Art. 22. S#d penitencjarny orzeka:

1) na wniosek skazanego; 2) za zgod# skazanego, na wniosek jego obro&cy,

prokuratora, s#dowego kuratora zawodowego lub dyrektora zak!adu karnego.

10

Art. 23. sk!ada si$ na pi"mie.

1.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie

kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, zwany dalej „wnioskiem”,

2.

Uzasadnienie

wniosku

powinno

zawiera(

wskazanie okoliczno"ci, o których mowa w art. 5 ust. 1 lub 2. Art. 24. 1. Je%eli wniosek dotyczy skazanego, który

odbywa kar$ pozbawienia wolno"ci w zak!adzie karnym, posiedzenie s#du penitencjarnego powinno odby( si$ w tym zak!adzie, w którym skazany przebywa; udzia! prokuratora jest obowi#zkowy. Art. 25. Przed wydaniem postanowienia o udzieleniu

skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, s#d penitencjarny: 1) ustala, czy na przeszkodzie udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym nie stoi brak warunków do odbycia kary pozbawienia wolno"ci w tym systemie w wyznaczonym zak!adzie karnym po!o%onym najbli%ej miejsca zamieszkania skazanego; 2) wys!uchuje skazanego lub jego obro&c$, s#dowego

kuratora zawodowego, je%eli sk!ada! wniosek o zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lub 2 oraz przedstawiciela skazanego, o którym mowa w art. 42 Kodeksu karnego wykonawczego; 3) w przypadku skazanego odbywaj#cego kar$ pozbawienia wolno"ci powinien wys!ucha( przedstawiciela administracji zak!adu karnego. Art. 26. penitencjarny: 1. W postanowieniu o udzieleniu skazanemu

zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym s#d

11

1) wyznacza dni tygodnia, w których skazany odbywa kar$ w zak!adzie karnym, a tak%e dat$ i godzin$ pierwszego stawienia si$ do wyznaczonego zak!adu karnego; 2) okre"la miejsce, czas, rodzaj lub sposób wykonywania na!o%onych obowi#zków; 3) okre"la koszty post$powania wykonawczego zwi#zane z wykonywaniem kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym oraz termin ich uiszczenia. 2. O terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

s$dzia penitencjarny zawiadamia s#dowego kuratora zawodowego, je%eli nie bra! udzia!u w posiedzeniu s#du penitencjarnego. Art. 27. zwi#zanych S#d penitencjarny mo%e zwolni( skazanego w kary pozbawienia wolno"ci w systemie

ca!o"ci lub w cz$"ci od ponoszenia kosztów post$powania wykonawczego z wykonywaniem tygodniowym, je%eli skazany w sposób nale%yty wyka%e, %e nie jest w stanie ponie"( tych kosztów bez uszczerbku dla niezb$dnego utrzymania siebie lub rodziny. Art. 28. Wydaj#c postanowienie o udzieleniu skazanemu

zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, s#d penitencjarny uwzgl$dnia, w szczególno"ci, jego wiek, p!e(, uprzednie odbywanie kary oraz mo%liwo"( kontynuowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Art. 29. S#d penitencjarny wydaj#c postanowienie, o którym

mowa w art. 26 ust. 1, poucza skazanego o przys!uguj#cych prawach i obowi#zkach oraz o konsekwencjach naruszenia tych obowi#zków. Art. 30. O wydaniu postanowienia, o którym mowa w art. 26

ust. 1, s$dzia penitencjarny niezw!ocznie zawiadamia pokrzywdzonego, jego przedstawiciela ustawowego lub osob$, pod której sta!# piecz# pokrzywdzony

12

pozostaje, a je%eli jednocze"nie odda! skazanego pod dozór – s#dowego kuratora zawodowego, je%eli nie bra! on udzia!u w posiedzeniu s#du penitencjarnego w przedmiocie wydania tego postanowienia. Art. 31. 1. S#d penitencjarny udzielaj#c zezwolenia na

odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym skazanemu odbywaj#cemu kar$ pozbawienia wolno"ci w zak!adzie karnym, zarz#dza jednocze"nie zwolnienie go z tego zak!adu. 2. O terminie zwolnienia s$dzia penitencjarny

niezw!ocznie zawiadamia s#dowego kuratora zawodowego. 3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2,

mo%e by( tak%e dor$czone za pomoc# telefaksu lub poczty elektronicznej; w takim przypadku dowodem dor$czenia jest potwierdzenie transmisji danych. Art. 32. pozbawienia wolno"ci W wypadku obj$cia w wyrokiem !#cznym kary s#d

wykonywanej

systemie

tygodniowym,

penitencjarny z urz$du uchyla zezwolenie na odbycie tej kary w tym systemie, co nie stoi na przeszkodzie jednoczesnemu udzieleniu zezwolenia na odbycie kary !#cznej pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, je%eli zachodz# warunki okre"lone w art. 5 ust. 1 lub 2. Art. 33. W przypadku orzekania w przedmiocie, o którym

mowa w art. 9, s#d penitencjarny stosuje odpowiednio tryb okre"lony w art. 25. Przepis art. 26 stosuje si$ odpowiednio. Art. 34. 1. Na postanowienie s#du penitencjarnego, o

którym mowa w art. 26 ust. 1, za%alenie przys!uguje skazanemu lub jego obro&cy, prokuratorowi, a tak%e s#dowemu kuratorowi zawodowemu, je%eli sk!ada! wniosek; w przypadku skazanego, który odbywa kar$ pozbawienia wolno"ci w zak!adzie karnym, za%alenie przys!uguje tak%e dyrektorowi zak!adu karnego.

13

2.

Z!o%enie za%alenia wstrzymuje wykonanie

postanowienia o udzieleniu tego zezwolenia. Art. 35. Je%eli s#d penitencjarny w tym samym sk!adzie nie

przychyli si$ do za%alenia na postanowienie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 za%alenie to, niezw!ocznie przekazuje si$ wraz z aktami sprawy s#dowi odwo!awczemu, który rozpoznaje spraw$ najpó'niej w terminie 7 dni od daty wp!ywu za%alenia wraz z aktami sprawy do tego s#du. Art. 36. Na postanowienie s#du penitencjarnego o odmowie

udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 i 2, przys!uguje za%alenie skazanemu lub jego obro&cy, prokuratorowi, a tak%e s#dowemu kuratorowi zawodowemu lub dyrektorowi zak!adu karnego, je%eli sk!adali wniosek o zezwolenie. Przepis art. 35 stosuje si$ odpowiednio. Art. 37. Wniosek skazanego lub jego obro&cy o udzielenie

zezwolenia, z!o%ony przed up!ywem miesi#ca od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lub 2, pozostawia si$ bez rozpoznania. Art. 38. go udzieli!. 2. Przed uchyleniem zezwolenia, s#d 1. Postanowienie w przedmiocie uchylenia

zezwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1-3, wydaje s#d penitencjarny, który

penitencjarny, o ile uzna to za konieczne, wys!uchuje skazanego lub jego obro&c$, a tak%e s#dowego kuratora zawodowego oraz przedstawiciela skazanego, o którym mowa w art. 42 Kodeksu karnego wykonawczego. 3. rozpoznania sprawy. 4. odpowiednio. Na postanowienie s#du w przedmiocie Niestawiennictwo prokuratora nie wstrzymuje

uchyleniu zezwolenia przys!uguje za%alenie. Przepisy art. 35 i art. 36 stosuje si$

14

5.

W

wypadku

odst#pienia

od

uchylenia

zezwolenia, s#d penitencjarny ponownie okre"la warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, o których mowa w art. 26 ust. 1. Przepis art. 26 ust. 2 stosuje si$. Rozdzia! 4 Sposób wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym Art. 39. karnego. 2. Skazany odbywa kar$ we w!a"ciwym 1. Kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie

tygodniowym wykonuje si$ w wyodr$bnionych oddzia!ach lub celach zak!adu

zak!adzie karnym, po!o%onym, w miar$ mo%liwo"ci, najbli%ej jego miejsca zamieszkania. Przeniesienie skazanego do innego zak!adu mo%e nast#pi( tylko z uzasadnionych powodów i tylko za zgod# skazanego. O przeniesieniu decyduje s#d penitencjarny, w którego okr$gu kara jest wykonywana. 3. Dyrektor Generalny S!u%by Wi$ziennej

okre"la, w drodze zarz#dzenia, zak!ady karne, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, uwzgl$dniaj#c w szczególno"ci potrzeb$ zapewnienia bezpiecze&stwa oraz racjonalnego wykorzystania miejsc zakwaterowania dla wszystkich skazanych. Art. 40. 1. Przy ka%dorazowym stawieniu si$ do zak!adu

karnego skazany okazuje dokument stwierdzaj#cy to%samo"(, podaje zawarte w tym dokumencie dane osobowe oraz dane o uprzedniej karalno"ci i o stanie zdrowia. Skazany mo%e by( tak%e poddany czynno"ciom maj#cym na celu jego identyfikacj$, a w szczególno"ci: sfotografowaniu, ogl$dzinom zewn$trznym cia!a, pobraniu odcisków oraz okazaniu innym osobom. Skazany jest obowi#zany podda( si$ badaniom na obecno"( alkoholu albo "rodków odurzaj#cych lub psychotropowych. 2. Skazany zobowi#zany jest ka%dorazowo

stawi( si$ do zak!adu karnego celem odbycia kary pozbawienia wolno"ci w

15

systemie tygodniowym we w!asnej, odpowiedniej do danej pory roku, odzie%y, bieli'nie i obuwiu, a tak%e w stanie wykluczaj#cym u%ycie alkoholu albo "rodków odurzaj#cych lub psychotropowych oraz w stanie zdrowia i higieny osobistej, nie stwarzaj#cym zagro%enia sanitarno-epidemiologicznego dla zak!adu karnego. Skazany jest obowi#zany podda( si$ odpowiednim badaniom lekarskim. 3. Skazany, przy ka%dorazowym stawieniu si$ do

zak!adu karnego celem odbycia kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, zobowi#zany jest posiada( "rodki finansowe wystarczaj#ce na powrót do miejsca zamieszkania. 4. Skazany przy ka%dorazowym stawieniu si$ do

zak!adu karnego przekazuje do depozytu dokumenty, pieni#dze, przedmioty warto"ciowe i inne przedmioty, których nie mo%e posiada( w celi. )rodki pieni$%ne znajduj#ce si$ w depozycie nie podlegaj# oprocentowaniu. Art. 41. 1. Do odbywania kary pozbawienia wolno"ci w

systemie tygodniowym nie mo%e zosta( przyj$ty skazany, który: 1) stwierdzaj#cego to%samo"(; 2) wymaga leczenia szpitalnego, w szczególno"ci ze wzgl$du na bezpo"rednie zagro%enie %ycia lub zdrowia albo z powodu ostrej psychozy; 3) znajduje si$ w stanie po u%yciu alkoholu albo "rodków odurzaj#cych lub psychotropowych albo w stanie zdrowia i higieny osobistej, który stwarza zagro%enie sanitarno-epidemiologiczne dla zak!adu karnego; 4) nie posiada w!asnej, odpowiedniej do danej pory roku, odzie%y i obuwia oraz "rodków finansowych wystarczaj#cych na powrót do miejsca zamieszkania. 2. O wyst#pieniu okoliczno"ci, o których mowa w nie posiada dokumentu

ust. 1, dyrektor zak!adu karnego niezw!ocznie powiadamia s#d penitencjarny,

16

który uchyla zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, chyba %e zachodz# wyj#tkowe wypadki uzasadnione szczególnymi okoliczno"ciami. 3. wydaniem postanowienia w Przepis art. 38 stosuje si$. Jednak%e przed przedmiocie uchylenia zezwolenia, s#d

penitencjarny wys!uchuje skazanego. 4. tygodniowym. Art. 42. tygodniowym: 1) cele mieszkalne skazanych mog# pozostawa( otwarte przez ca!# dob$; 2) skazanym mo%na zezwala( na branie udzia!u w zaj$ciach i imprezach kulturalno-o"wiatowych lub sportowych; 3) skazany ma prawo do wykonywania praktyk religijnych; 4) skazani mog# porusza( si$ po terenie zak!adu karnego w czasie i miejscach ustalonych w porz#dku wewn$trznym; 5) skazani korzystaj# z w!asnej odzie%y, bielizny i obuwia; 6) skazani maj# prawo do samokszta!cenia; 7) skazanym, w miar$ mo%liwo"ci, umo%liwia si$ dokonywanie zakupów artyku!ów %ywno"ciowych i wyrobów tytoniowych na terenie zak!adu karnego za pieni#dze pozostaj#ce do ich dyspozycji; 8) korespondencja skazanych podlega nadzorowi administracji zak!adu karnego; 9) skazanym, w miar$ mo%liwo"ci, stwarza si$ warunki do przeprowadzania rozmów telefonicznych z aparatów W wyodr$bnionym oddziale lub celach zak!adu W wypadku nie uchylenia zezwolenia,

skazanego przyjmuje si$ do odbycia kary pozbawienia wolno"ci w systemie

karnego, w którym wykonywana jest kara pozbawienia wolno"ci w systemie

17

samoinkasuj#cych, znajduj#cych si$ na terenie zak!adu karnego; rozmowy telefoniczne nie podlegaj# kontroli administracji zak!adu karnego. Art. 43. Skazany ma prawo w szczególno"ci do: ze wzgl$du na zachowanie zdrowia oraz

1) odpowiedniego wy%ywienia,

warunków

bytowych,

pomieszcze&

odpowiednich warunków higieny; 2) utrzymywania wi$zi z rodzin# i innymi osobami bliskimi, przez korespondencj$ lub, w miar$ mo%liwo"ci, kontakt telefoniczny; 3) korzystania z wolno"ci religijnej; 4) korzystania, w miar$ mo%liwo"ci, z urz#dze& i zaj$( kulturalno-o"wiatowych ksi#%ek i prasy; 5) komunikowania si$ z obro&c#, pe!nomocnikiem oraz wybranym przez siebie przedstawicielem, o którym mowa w art. 42 Kodeksu karnego wykonawczego; 6) komunikowania si$ z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego; 7) zapoznawania si$ z opiniami i wnioskami, sporz#dzonymi przez administracj$ zak!adu karnego, stanowi#cymi podstaw$ podejmowanych wobec niego decyzji; 8) sk!adania wniosków, skarg i pró"b organowi w!a"ciwemu do ich rozpatrzenia oraz przedstawiania ich, w nieobecno"ci innych osób, administracji zak!adu karnego, kierownikom jednostek organizacyjnych S!u%by Wi$ziennej, s$dziemu penitencjarnemu, Obywatelskich; 9) prowadzenia korespondencji z organami "cigania, wymiaru sprawiedliwo"ci i innymi organami pa&stwowymi, prokuratorowi i Rzecznikowi Praw i sportowych, radia, telewizji,

18

samorz#dowymi oraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, a tak%e z organami powo!anymi na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolit# Polsk# umów mi$dzynarodowych dotycz#cych ochrony praw cz!owieka. Art. 44. Skazanego po pierwszym umieszczeniu w zak!adzie

karnym nale%y niezw!ocznie poinformowa( o przys!uguj#cych mu prawach i ci#%#cych na nim obowi#zkach, a zw!aszcza umo%liwi( mu zapoznanie si$ z przepisami niniejszej ustawy i Kodeksu karnego wykonawczego oraz regulaminu lekarskim. Art. 45. W przypadku ra%#cego naruszenia przez skazanego organizacyjno-porz#dkowego wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym oraz podda( odpowiednim badaniom

porz#dku ustalonego w zak!adzie karnym, mo%na wobec niego zastosowa( "rodki przymusu bezpo"redniego, a tak%e odizolowa( od pozosta!ych osadzonych. Przepisy Rozdzia!u II ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S!u%bie Wi$ziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z pó'n. zm.3)) – Zakres uprawnie& S!u%by Wi$ziennej, stosuje si$ odpowiednio.

Art. 46.

1.

Przy umieszczaniu skazanego w celi mieszkalnej

bierze si$ pod uwag$ w szczególno"ci: 1) potrzeb$ zapewnienia porz#dku oraz bezpiecze&stwa w zak!adzie karnym; 2) zalecenia lekarskie, psychologiczne i rehabilitacyjne, o ile skazany poinformowa! o nich przy przyj$ciu do zak!adu karnego; 3) potrzeb$ skazanych; 4) konieczno"( zapobiegania samoagresji i pope!nianiu kszta!towania w!a"ciwej atmosfery w"ród

przest$pstw w trakcie odbywania kary.

19

2.

Skazany otrzymuje do u%ytku w zak!adzie karnym

po"ciel, "cierk$ do naczy& i sprz$t sto!owy, o ile nie korzysta z w!asnych. Na pro"b$ skazanego wydaje si$ mu do u%ytku pi%am$, pantofle ranne, r$cznik oraz "rodki i sprz$t do utrzymania higieny osobistej. Art. 47. 1. Do dyspozycji skazanego pozostaj# pieni#dze

i przedmioty warto"ciowe, je%eli nie zosta!y zatrzymane. 2. Znalezione w czasie kontroli przedmioty,

których skazany nie mo%e posiada(, podlegaj# zatrzymaniu, za" przedmioty, których w!a"ciciela ustalono, przekazuje si$ do depozytu. Przedmioty, których w!a"ciciela nie ustalono, podlegaj# zniszczeniu, pieni#dze za" oraz przedmioty warto"ciowe przekazuje si$ na rzecz Skarbu Pa&stwa. Ze zniszczenia przedmiotów oraz przekazania pieni$dzy i przedmiotów warto"ciowych sporz#dza si$ protokó!. 3. Przy ka%dorazowym opuszczeniu zak!adu

karnego, po odbyciu kolejnego okresu kary, skazany otrzymuje z depozytu pieni#dze i przedmioty warto"ciowe pozostaj#ce do jego dyspozycji, a tak%e dokumenty i inne przedmioty, które przekaza! do depozytu po stawieniu si$ do zak!adu karnego. Art. 48. sanitarne. 2. )wiadczenia zdrowotne s# udzielane tylko w 1. Skazanemu w trakcie pobytu w zak!adzie

karnym zapewnia si$ bezp!atnie "wiadczenia zdrowotne, leki i artyku!y

stanie nag!ym, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o "wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze "rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z pó'n. zm.4)). 3. udzielane na wniosek Skazanemu "wiadczenia zdrowotne mog# by( wykonuj#cej "wiadczenie w obecno"ci

osoby

funkcjonariusza S!u%by Wi$ziennej niewykonuj#cego zawodu medycznego, je%eli wymaga tego bezpiecze&stwo tej osoby.

20

Art. 49.

1.

Skazany, który w celu wymuszenia okre"lonej

decyzji lub post$powania organu wykonawczego lub uchylenia si$ od ci#%#cego na nim obowi#zku powoduje u siebie uszkodzenie cia!a lub rozstrój zdrowia mo%e by( obci#%ony w ca!o"ci albo w cz$"ci kosztami zwi#zanymi z leczeniem w trakcie pobytu w zak!adzie karnym. 2. 1, orzeka s#d penitencjarny. 3. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor O obci#%eniu kosztami, o których mowa w ust.

zak!adu karnego niezw!ocznie powiadamia s#d penitencjarny, który mo%e uchyli( zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym. Art. 50. 1. Je%eli przy zwalnianiu skazanego z zak!adu

karnego po odbyciu kolejnego okresu kary oka%e si$, %e skazany wymaga leczenia szpitalnego, a jego stan zdrowia nie pozwala na przeniesienie do publicznego zak!adu opieki zdrowotnej, pozostaje on na leczeniu w zak!adzie karnym do czasu, gdy jego stan zdrowia pozwoli na takie przeniesienie; o pozostaniu skazanego na leczeniu w zak!adzie karnym dyrektor tego zak!adu niezw!ocznie powiadamia s#d penitencjarny. 2. Je%eli zachodz# wyj#tkowe wypadki

uzasadnione szczególnymi okoliczno"ciami, skazany przy zwolnieniu po odbyciu kolejnego okresu kary oraz przy zwolnieniu po odbyciu ca!o"ci kary mo%e otrzyma( stosown# do pory roku odzie%, bielizn$, obuwie, bilet na przejazd, a tak%e artyku!y %ywno"ciowe na czas podró%y. Decyzje w tym zakresie podejmuje dyrektor zak!adu karnego lub osoba przez niego upowa%niona.

21

Rozdzia! 5 Zmiany w przepisach obowi#zuj#cych, przepisy przej"ciowe i ko&cowe Art. 51. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym

Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z pó'n. zm.5)) w art. 12 w ust. 2 kropk$ zast$puje si$ przecinkiem i dodaje si$ punkt 36 w brzmieniu: „36) wykonaniu kary pozbawienia wolno"ci w systemie

tygodniowym.”. Art. 52. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z pó'n. zm.6)) wprowadza si$ nast$puj#ce zmiany: 1) w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. g otrzymuje brzmienie: „g) nie jest osob# tymczasowo aresztowan# lub nie odbywa kary pozbawienia wolno"ci, z wyj#tkiem kary pozbawienia tygodniowym,”; 2) w art. 33 po ust. 4 dodaje si$ ust. 4a w brzmieniu: „4a. Odbywanie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, karnym w o którym mowa w ustawie nie o wykonywaniu kary pozbawienia wolno"ci w zak!adzie systemie tygodniowym, stanowi okoliczno"ci usprawiedliwiaj#cej w przypadkach o których mowa w ust. 4 pkt 3, 4 i 7.”; 3) w art. 104 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Art. 104. 1. Obowi#zkowe sk!adki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowi#cych podstaw$ wymiaru emerytalne sk!adek i na ubezpieczenia bez stosowania rentowe wolno"ci odbywanej w systemie

ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1

22

ustawy z dnia 13 pa'dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze& spo!ecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z pó'n. zm.7)), wynosz#cych miesi#ca, w co przeliczeniu najmniej na okres minimalne

wynagrodzenie za prac$, w przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 pa'dziernika co osób 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac$ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), przypadku najmniej wynagrodzenie, prac$ w o którym mowa w tym przepisie, a w wykonuj#cych okresie odbywania kary pozbawienia wolno"ci lub tymczasowego aresztowania co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia za prac$, z wy!#czeniem pozbawienia osób odbywaj#cych wykonywan# kar$ w wolno"ci

systemie tygodniowym, op!acaj#:”. Art. 53. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o

"wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze "rodków publicznych w art. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) art. 102 pkt 1 i art. 115 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z pó'n. zm.) oraz art. 50 ustawy z dnia ……………………….. o wykonywaniu kary pozbawienia wolno"ci w zak!adzie karnym w systemie tygodniowym (Dz. U. Nr…, poz. ...);”. Art. 54. 1. Przepisy niniejszej ustawy stosuje si$ równie%

przy wykonywaniu orzeczonej kary pozbawienia wolno"ci, która sta!a si$ wykonalna przed dniem jej wej"cia w %ycie.

23

2.

Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje si$ do

skazanego na kar$ pozbawienia wolno"ci okre"lon# w art. 5 ust. 1 lub 2, który mimo wezwania do jej odbycia albo up!ywu terminu przepustki, czasowego zezwolenia na opuszczenie zak!adu karnego lub przerwy w wykonaniu kary nie stawi! si$ w zak!adzie karnym, chocia%by przed dniem wej"cia w %ycie ustawy, chyba %e w dostateczny sposób wyka%e, %e niestawiennictwo nast#pi!o z przyczyn od niego niezale%nych. Art. 55. ustawy 2. Art. 56. rozporz#dzenia: 1) regulamin organizacyjno-porz#dkowy wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, uwzgl$dniaj#c w szczególno"ci organizacj$ przyj$( do zak!adów karnych i zasady rozmieszczania skazanych w celach mieszkalnych, porz#dek wewn$trzny zak!adów karnych, organizacj$ przyjmowania korespondencji w zak!adach karnych, a tak%e warunki opieki zdrowotnej i bytowej w zak!adach karnych; 2) warunki bytowe osób odbywaj#cych kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, maj#c na uwadze zapewnienie skazanym "rodków higieny oraz "rodków czysto"ci, a tak%e wyposa%enie pomieszcze& w podstawowy sprz$t kwaterunkowy; 3) czynno"ci depozytu administracyjne przedmiotów zwi#zane z prowadzeniem i "rodków Minister Sprawiedliwo"ci okre"li, w drodze w sprawach, Przepisy o wykonywaniu kary pozbawienia wolno"ci w których s#d penitencjarny wyda! chocia%by

w systemie tygodniowym stosuje si$ tak%e po up!ywie okresu obowi#zywania nieprawomocne postanowienie o zezwoleniu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lub

warto"ciowych

pieni$%nych skazanych odbywaj#cych kar$ pozbawienia

24

wolno"ci w systemie tygodniowym i ich dokumentowanie, uwzgl$dniaj#c w szczególno"ci ewidencjonowanie zdeponowanych "rodków i przedmiotów oraz czynno"ci zwi#zane z ich przyjmowaniem, przechowywaniem i wydawaniem; 4) czynno"ci administracyjne zwi#zane z wykonywaniem kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym oraz dokumentowanie tych czynno"ci, uwzgl$dniaj#c w szczególno"ci zasady: rejonizacji osadzania w zak!adach karnych i aresztach "ledczych, przyjmowania i zwalniania skazanych, poddawania skazanego czynno"ciom identyfikacyjnym oraz godzin przyjmowania ich do zak!adów karnych i aresztów "ledczych, a tak%e post$powania z korespondencj# skazanych. Art. 57. 1. 2. Ustawa wchodzi w %ycie z dniem 1 lipca 2008 r. Ustawa obowi#zuje do dnia 30 czerwca 2013 r.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648. Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589.

2)

25

3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711. Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 559 i Nr 115, poz. 793. Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz. 579, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 197, poz. 1661, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119. Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793 oraz Nr 120, poz. 818. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769 i Nr 115, poz. 791, 792 i 793.

4)

5)

6)

7)

.

26

UZASADNIENIE

Uwagi ogólne Projektowana ustawa jest prób# zmiany tradycyjnych systemów odbywania kary pozbawienia wolno"ci polegaj#cych na trwa!ej, nieprzerwanej izolacji skazanego w warunkach zak!adu karnego. Istot# proponowanego rozwi#zania jest odbywanie przez skazanego

krótkotrwa!ej izolacji na przemian z jego pobytem na wolno"ci. Potoczn# nazw#, nie oddaj#c# w pe!ni istoty tej instytucji, jest „wi$zienie weekendowe”, w j$zyku polskim i terminologii u%ytej w projekcie ustawy nazwane „systemem tygodniowym”. Takie bowiem nazewnictwo, tj. nazewnictwo zawarte w przedmiotowym projekcie aktu normatywnego, wydaje si$ bowiem pe!niej oddawa( istot$ wprowadzanej instytucji. Celem wprowadzenia wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym jest przede wszystkim zmniejszenie negatywnych skutków wi#%#cych si$ nierozerwalnie ze stosowaniem nieprzerwanej izolacji wi$ziennej, takich jak: – – – – utrata zatrudnienia, utrata mieszkania, dezintegracja rodziny, dezintegracja spo!eczna.

Celem wtórnym jest redukcja populacji wi$ziennej, przy za!o%eniu, %e s#dy cz$"ciej b$d# orzeka( krótkoterminowe bezwzgl$dne kary pozbawienia wolno"ci zamiast kar pozbawienia wolno"ci z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, przewiduj#c udzielanie zezwole& na odbywanie tych kar w systemie tygodniowym ju% na etapie post$powania wykonawczego (tj. przez s#dy penitencjarne). Jednocze"nie proponowany system pozwala na stosowanie wywa%onej represji karnej wobec sprawców tzw. drobnych przest$pstw, którzy dot#d w powszechnym przekonaniu spo!ecznym pozostawali bezkarni. Z kolei

2

w przypadku skazanych, którzy maj# sta!# prac$ lub si$ ucz#, system tygodniowy stanowi oddzia!ywuj#c# wychowawczo represj$ karn#, a jednocze"nie nie powoduje zerwania przez skazanego wi$zi spo!ecznoekonomicznych, do czego prowadzi w!a"nie izolacja wi$zienna (mowa o tym równie% powy%ej). Nale%y podkre"li(, %e projektowany system wykonywania kary pozbawienia wolno"ci jest dostatecznie dolegliwy, by zado"(uczyni( postulatowi sprawiedliwej odp!aty, a przy tym nie zdejmuje ze skazanego obowi#zku samokontroli, co dobrze s!u%y wdro%eniu go do przestrzegania porz#dku prawnego. Informacyjnie poda( mo%na, %e wykonywanie kary pozbawienia wolno"ci w „systemie weekendowym” funkcjonuje ju% na przyk!ad w porz#dku prawnym Anglii i Walii. W krajach tych instytucja Intermitent Custody (czyli przerywane, nieregularne pozbawienie wolno"ci) zosta!a wprowadzona w 2003 r. na mocy ustawy zmieniaj#cej ustaw$ Criminal Justice Act z 1999 r. I tak, w Wielkiej Brytanii system tygodniowy wprowadzono od stycznia 2004 r. i w formie pilota%u funkcjonuje obecnie w dwóch zak!adach karnych: w Morton Hall (dla 40 kobiet) i w Kirkham (dla 40 m$%czyzn). W przysz!o"ci ma on zast#pi( wykonywanie kary pozbawienia wolno"ci w wymiarze do 12 miesi$cy. Wy%ej wymienione dwa o"rodki izolacyjne urz#dzono w by!ych bazach wojsk lotniczych, na terenach nale%#cych do zak!adów karnych. W tym miejscu zaznaczy( jednak trzeba, %e o"rodki te s# wyra'nie wyodr$bnione ze struktury jednostek penitencjarnych przez ich fizyczne oddzielenie od infrastruktury wi$ziennej. Dlatego te% ka%dy z nich oprócz pomieszcze& noclegowych wyposa%ony jest w samodzieln# kuchni$ i ambulatorium. W ten sposób wyeliminowano problem „mieszania si$” populacji skazanych na kar$ pozbawienia wolno"ci, odbywaj#cych j# w systemie izolacji wi$ziennej, ze skazanymi odbywaj#cymi kar$ w systemie Intermitent Custody. W tym miejscu wspomnie( równie% mo%na, %e proponowana ustawa wychodzi naprzeciw postulatom zawartym w tzw. Zasadach Tokijskich, czyli w Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 45/110 z dnia 14 grudnia 1990 r. („Wzorcowe regu!y minimalne Narodów Zjednoczonych

3

dotycz#ce "rodków o charakterze nieizolacyjnym”). W zasadach tych przyj$to, %e Pa&stwa Cz!onkowskie rozwin# w ramach w!asnych systemów prawnych "rodki o charakterze nieizolacyjnym, aby przez stworzenie alternatywnych mo%liwo"ci ograniczy( stosowanie kary pozbawienia wolno"ci i zracjonalizowa( polityk$ wymiaru sprawiedliwo"ci w sprawach karnych, maj#c na wzgl$dzie przestrzeganie praw cz!owieka, wymagania spo!ecznego poczucia sprawiedliwo"ci oraz potrzeby resocjalizacyjne sprawcy przest$pstwa. Rozwi#zania szczegó!owe: Uregulowania projektowanej ustawy podzielono na pi$( cz$"ci, zawieraj#c je w pi$ciu wyodr$bnionych rozdzia!ach zatytu!owanych, jak nast$puje: – – Rozdzia! 1 – „Przepisy ogólne”, Rozdzia! 2 – „Warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym”, – Rozdzia! 3 – „Warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym”, – Rozdzia! 4 – „Sposób wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym”, – Rozdzia! 5 – „Zmiany w przepisach obowi#zuj#cych, przepisy przej"ciowe i ko&cowe”. Rozdzia! 1 Przepisy ogólne W tej cz$"ci projektowana ustawa zawiera definicj$ systemu tygodniowego odbywania kary pozbawienia wolno"ci. System tygodniowy zdefiniowano jako jeden z systemów odbywania kary pozbawienia wolno"ci, w którym skazany, w dniach wyznaczonych przez s#d penitencjarny, przebywa cz$"ciowo w warunkach pozbawienia wolno"ci w zak!adzie karnym i cz$"ciowo na wolno"ci, w okresie orzeczonej kary pozbawienia wolno"ci zamienionym na tygodnie, przy czym w jednostce

4

penitencjarnej skazany b$dzie przebywa! w dwóch nast$puj#cych po sobie kolejno dniach tygodnia. Poniewa% %adnego miesi#ca nie da si$ podzieli( na równ# liczb$ tygodni, na u%ytek tej%e ustawy przyj$to, %e ka%dy miesi#c orzeczonej i podlegaj#cej wykonaniu kary pozbawienia wolno"ci jest równy czterem tygodniom kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym. Zak!ada si$, %e – przyk!adowo – skazani pracuj#cy i ucz#cy si$ (od poniedzia!ku do pi#tku) b$d# odbywali t$ kar$ od pi#tku po po!udniu do niedzieli po po!udniu (2 dni), za" skazani nieucz#cy si$ i bezrobotni oraz bez dodatkowych obowi#zków rodzinnych czy opieku&czych – od poniedzia!ku po po!udniu do "rody po po!udniu lub od wtorku po po!udniu do czwartku popo!udniu (te% 2 dni). W celu wyeliminowania ewentualnych w#tpliwo"ci, które mog!yby powsta( przy obliczaniu kary w systemie tygodniowym odbytej w warunkach izolacji wi$ziennej przyj$to, %e jeden dzie& kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, odbywanej w warunkach pozbawienia wolno"ci trwa 24 godziny liczone od godziny stawienia si$ skazanego w zak!adzie karnym, wyznaczonej przez s#d penitencjarny. Do odbywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym b$dzie mia!o odpowiednie zastosowanie szereg przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, o ile niniejsza ustawa nie b$dzie stanowi!a inaczej (art. 3 projektowanej ustawy). Jednak niektórych przepisów tego Kodeksu, z uwagi na specyfik$ wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, o której by!a ju% wcze"niej mowa, stosowa( nie b$dzie mo%na. S# to uregulowania dotycz#ce: – – – – – – zmiany lub uchylenia postanowienia (art. 24 § 2), zmiany zak!adu i systemu terapeutycznego (art. 74), dzia!ania komisji penitencjarnej i innych organów (art. 75-77), wezwanie do stawiennictwa w zak!adzie karnym (art. 79), umieszczenia w celi przej"ciowej (art. 79b), kolejno"ci wykonywania kar (art. 80),

5

– – – – – – – 5), – – – – – – – – – – – – – – – –

systemów wykonywania kar (art. 81), klasyfikacji skazanych (art. 82), badania psychologicznego i psychiatrycznego (art. 83), zak!adu da m!odocianych (art. 84), zak!adu dla odbywaj#cych kar$ po raz pierwszy (art. 85), zak!adu dla recydywistów (art. 86), zak!adów karnych dla kobiet i domów dla matek i dzieci (art. 87 § 2 i § 4-

typów zak!adów karnych (art. 88), osadzania w zak!adzie karnym typu zamkni$tego (art. 88a), warunków odbywania kary w takim zak!adzie (art. 88b), przeniesienia (art. 89), zak!adu zamkni$tego (art. 90), zak!adu pó!otwartego (art. 91), dodatkowego widzenia w miesi#cu (art. 91a), zak!adu otwartego (art. 92), przepustek (art. 93), kary aresztu wojskowego (art. 94), systemu programowego oddzia!ywania (art. 95), systemu terapeutycznego (art. 96 i 97), systemu zwyk!ego (art. 98), kar porz#dkowych (art. 99), miejsca odbywania kary (art. 100), zapoznawania z regulaminem organizacyjno-porz#dkowym wykonywania kary pozbawienia wolno"ci, obowi#zuj#cym w systemie izolacji ci#g!ej (art. 101),

6

praw skazanych, odbywaj#cych kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie izolacji ci#g!ej (art. 102),

praw do widze&, paczek i przekazów pieni$%nych, które przys!uguj# skazanym odbywaj#cym kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie izolacji ci#g!ej (art. 105 § 1, § 3 i 6, art. 105a, art. 105b),

przes!anek branych pod uwag$ przy umieszczaniu skazanego w celi mieszkalnej (art. 110 § 4),

prawa do otrzymania odzie%y, obuwia i bielizny z zak!adu karnego (art. 111),

zasad prowadzenia depozytów "rodków pieni$%nych i przedmiotów warto"ciowych, które maj# zastosowanie jedynie wobec skazanych odbywaj#cych kar$ w systemie izolacji ci#g!ej (art. 113),

zakupów dokonywanych wy!#cznie przez skazanych odbywaj#cych kar$ w systemie izolacji ci#g!ej (art. 113a),

prawa do miesi$cznej zapomogi finansowej, która przys!uguje wy!#cznie skazanym odbywaj#cym kar$ w systemie izolacji ci#g!ej, którzy nie maj# mo%liwo"ci zarobkowania (art. 114),

zagwarantowania wy!#cznie skazanym odbywaj#cym kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie izolacji ci#g!ej nieograniczonego dost$pu do "wiadcze& zdrowotnych, w tym zaopatrzenia ich m.in. w protezy i przedmioty ortopedyczne (art.115 § 1, 2-3, § 5 pkt 1 i 3 oraz § 7 i 8),

– –

leczenia i rehabilitacji uzale%nionych (art. 117), trybu post$powania w przypadku dokonania tzw. samouszkodzenia, specyficznego dla osadzonych przebywaj#cych w warunkach izolacji ci#g!ej (art. 119),

zatrudnienia (rozdzia! X, oddzia! 5, art. 121-129), – nauczania (rozdzia! X, oddzia! 6, art.130-134), – funduszy zapomogowych tworzonych wy!#cznie przez skazanych odbywaj#cych kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie izolacji ci#g!ej (art. 136a),

nagród i ulg (rozdzia! X, oddzia! 8, art. 137-141a),

7

– –

kar dyscyplinarnych (rozdzia! X, oddzia! 9, art. 142-149), odraczania i przerwy wykonania kary pozbawienia wolno"ci (rozdzia! X, oddzia! 10, art. 150-163),

warunkowego przedterminowego zwolnienia (rozdzia! X, oddzia! 11, art. 159-163),

zasad zwalniania z zak!adów karnych i warunków udzielania pomocy skazanym odbywaj#cym kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie izolacji ci#g!ej (art. 164, 165, 166 § 3, 167a § 1 i 3 i 168),

informowania pokrzywdzonego o opuszczeniu przez skazanego zak!adu karnego (rozdzia! X, oddzia! 13, art. 168a),

przepisów aktów wykonawczych wydanych na podstawie upowa%nie& ustawowych, które nie b$d# mia!y zastosowania wobec skazanych odbywaj#cych kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym (Rozdzia! XXII – art. 249 § 1-2 i § 3 pkt 1-2 i 6-7).

Wy!#czenie od odpowiedniego stosowania art. 75-77 i art. 82-83 – K.k.w. jest dzia!aniem przemy"lanym. Wynika bowiem z przekonania, %e anga%owanie komisji penitencjarnych do procesu wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym jest nieuzasadnione zarówno pod wzgl$dem materialnym, jak i formalnym. Zakres zada& realizowanych przez komisj$ penitencjarn# wykracza bowiem w sposób zdecydowany poza zakres oddzia!ywa&, jakim – zgodnie z projektem ustawy – poddany winien zosta( skazany, odbywaj#cy kar$ w systemie tygodniowym. Tytu!em przyk!adu: komisja penitencjarna nie b$dzie mog!a przecie% wskazywa( zak!adów karnych, w których skazany ma odbywa( kar$ w systemie tygodniowym (jest to wy!#czna kompetencja w!a"ciwego s#du penitencjarnego), nie b$dzie wyra%a!a opinii w sprawach przyznania takiemu skazanemu przepustki (w projektowanym systemie – co jest oczywistym – nie przewiduje si$ wprowadzenia instytucji przepustki), czy te% wreszcie nie b$dzie kwalifikowa!a skazanych do osadzenia w zak!adzie karnym typu zamkni$tego w warunkach zapewniaj#cych ochron$ spo!ecze&stwa i bezpiecze&stwo zak!adu .

8

Konsekwencj# nie stosowania do skazanych odbywaj#cych kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym przepisów Kodeksu karnego wykonawczego dotycz#cych warunkowego zwolnienia jest tak%e w!#czenie stosowania przepisów o warunkowym zwolnieniu zawartych w Kodeksie karnym (art. 4 projektowanej ustawy). Rozdzia! 2 Warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym Zakres przedmiotowy proponowanej regulacji obejmuje wprowadzenie do katalogu systemów wykonywania kary pozbawienia wolno"ci ca!kowicie nowego systemu wykonywania krótkoterminowej (tj. orzekanej w wymiarze do 6 miesi$cy) kary pozbawienia wolno"ci – systemu tygodniowego. System ten by!by orzekany przez s#d penitencjarny i pozwala!by na zastosowanie krótkotrwa!ej izolacji skazanego, odbywanej na przemian z jego pobytem na wolno"ci. Pobyt na wolno"ci umo%liwi!by skazanemu "wiadczenie sta!ej pracy zarobkowej, pobieranie nauki lub sprawowanie opieki nad osob# ma!oletni#, niedo!$%n# lub chor# (art. 5 ust. 1 projektowanej ustawy). Ten szczególny system wykonywania kary pozbawienia wolno"ci b$dzie móg! by( stosowany tak%e do skazanego na kar$ pozbawienia wolno"ci orzeczon# w wymiarze do jednego roku, je%eli czas pozosta!y do odbycia tej kary nie przekroczy 6 miesi$cy (art. 5 ust. 2 projektowanej ustawy). W art. 5 projektowanej ustawy sformu!owano dodatkowe przes!anki, których !#czne spe!nienie umo%liwi skazanemu odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym. I tak, odno"nie do skazanego na kar$ do 6 miesi$cy pozbawienia wolno"ci, jest to prognoza, %e odbycie kary pozbawienia wolno"ci w tym systemie jest wystarczaj#ce dla osi#gni$cia celów kary, chyba %e sprzeciwiaj# si$ temu stopie& demoralizacji skazanego lub inne okoliczno"ci, w tym zw!aszcza interes pokrzywdzonego. Natomiast odno"nie do skazanego odbywaj#cego kar$ pozbawienia wolno"ci orzeczon# w wymiarze do jednego roku s# to nast$puj#ce przes!anki:

9

– –

czas pozosta!y do odbycia tej kary (nie mo%e przekracza( 6 miesi$cy); wzgl#d na dotychczasowe zachowanie skazanego w czasie pobytu w zak!adzie karnym, uzasadniaj#cy przekonanie, %e w czasie pobytu poza jednostk# penitencjarn# b$dzie on przestrzega! porz#dku prawnego, w szczególno"ci za" nie pope!ni kolejnego przest$pstwa lub przest$pstwa skarbowego albo wykroczenia lub wykroczenia skarbowego.

W obu wy%ej wymienionych przypadkach do negatywnych przes!anek udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym zaliczono tak%e brak warunków do odbywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym we wskazanym zak!adzie karnym po!o%onym najbli%ej miejsca mieszkania skazanego. W takim razie skazany b$dzie móg! jednak o"wiadczy(, %e wyra%a zgod$ na odbycie orzeczonej kary w przedmiotowym systemie w innym zak!adzie karnym, wyznaczonym przez s#d penitencjarny, w którym wyst$puj# warunki umo%liwiaj#ce przyj$cie takiego skazanego w celu wykonania kary (art. 5 ust. 5 projektowanej ustawy). W obu przypadkach w systemie tygodniowym nie b$d# mogli odbywa( kary pozbawienia wolno"ci skazani prawomocnie na kar$ pozbawienia wolno"ci w innej sprawie (z zastrze%eniem, o którym mowa ni%ej) oraz skazani na kar$ pozbawienia wolno"ci za przest$pstwa pope!nione przeciwko wolno"ci seksualnej lub obyczajno"ci, okre"lone w art. 197-203 K.k., pope!nione w zwi#zku z zaburzeniami preferencji seksualnych, a tak%e skazani za przest$pstwa pope!nione w stanie ograniczonej poczytalno"ci okre"lonej w art. 31 § 2 K.k., skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, skazani upo"ledzeni umys!owo, skazani uzale%nieni od alkoholu albo "rodków odurzaj#cych lub psychotropowych oraz skazanemu pozbawionemu wolno"ci w innej sprawie lub gdy z innych przyczyn odbywanie przez skazanego kary w tym systemie nie jest mo%liwe (art. 5 ust. 3 lit. a-g projektowanej ustawy). Wprowadzenie takiego znacznego podmiotowego ograniczenia jest uzasadnione – z jednej strony – za!o%eniem, %e odbywanie kary w tym systemie stanowi przywilej, z którego nie powinni korzysta( skazani uprzednio w innych sprawach na kar$ pozbawienia wolno"ci nawet z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz – z drugiej strony – specyfik# tego systemu, polegaj#c# na

10

krótkich i powtarzaj#cych si$ pobytach skazanego w zak!adzie karnym, w których wprowadzanie na przyk!ad oddzia!ywa& terapeutycznych jest bezcelowe i nieuzasadnione, chocia%by ze wzgl$du na krótki okres pobytu skazanego w warunkach izolacji wi$ziennej. W tym miejscu nadmieni( równie% trzeba, %e skazani za przest$pstwa pope!nione przeciwko wolno"ci seksualnej lub obyczajno"ci, a tak%e skazani za przest$pstwa pope!nione w stanie ograniczonej poczytalno"ci okre"lonej w art. 31 § 2 K.k., skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upo"ledzeni umys!owo, a tak%e skazani uzale%nieni od alkoholu oraz "rodków odurzaj#cych lub psychotropowych – zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa karnego wykonawczego – powinni by( poddani takiej terapii, za" ich pobyt na wolno"ci móg!by stwarza( powa%ne zagro%enie spo!eczne. Istotne jest równie% wy!#czenie z dobrodziejstwa projektowanej ustawy, obok skazanych pozbawionych wolno"ci w innej sprawie, co wydaje si$ oczywiste, tak%e skazanych, w sytuacji gdy z innych przyczyn ni% pozbawienie wolno"ci w innej sprawie odbywanie przez nich kary pozbawienia wolno"ci w tym systemie nie jest mo%liwe. Norma ta b$dzie mia!a zastosowanie, na przyk!ad do skazanego, który uleg! powa%nemu wypadkowi komunikacyjnemu i przebywa w szpitalu b#d' te% jest w trakcie intensywnej rehabilitacji powypadkowej. Jest jasne, %e w takiej sytuacji nie b$dzie mo%na wymaga( od skazanego powtarzaj#cego si$ co tydzie& stawiennictwa do zak!adu karnego, a przez to nie b$dzie wykonywany system tygodniowy odbywania kary pozbawienia wolno"ci. Ma!o tego, przy tak powa%nym stanie zdrowia skazanego nale%y przypuszcza(, %e przy tradycyjnym systemie odbywania kary pozbawienia wolno"ci dosz!oby do zawieszenia post$powania wykonawczego, a w przypadku skazanego odbywaj#cego ju% kar$ – przerwy w jej wykonaniu (art. 5 ust. 3 lit. g projektu ustawy). Jednocze"nie wprowadzono odst$pstwo od zasady niestosowania systemu tygodniowego wobec osób ju% uprzednio skazanych na kar$ pozbawienia wolno"ci w innej sprawie – gdy zachodz# warunki do wydania wyroku !#cznego (art. 5 ust. 3 lit. a projektowanej ustawy). Uznano bowiem, %e stosowanie wspomnianego ograniczenia równie% w wypadku istnienia warunków do

11

wydania wyroku !#cznego stawia!oby skazanego w gorszej sytuacji, ni% orzeczenie kary !#cznej jednym wyrokiem. Redakcja art. 5 ust. 4 projektu ustawy powoduje, %e niezale%nie od tego, czy przeciwko sprawcy toczy!o si$ jedno, czy kilka post$powa& zako&czonych prawomocnym wyrokiem, mo%liwo"( skorzystania przez niego z systemu tygodniowego b$dzie identyczna. Bez tego zapisu dosz!oby do zró%nicowania sytuacji, w której, przyk!adowo, osoba skazana jednym wyrokiem na kary 2 miesi$cy i 3 miesi$cy pozbawienia wolno"ci b$dzie mog!a skorzysta( z systemu tygodniowego, podczas gdy inny skazany na takie same kary, tyle %e w dwóch post$powaniach – ju% nie, w stosunku do drugiej kary, ze wzgl$du na uprzednie skazanie, mimo obj$cia tych dwóch kar wyrokiem !#cznym. Przepisy projektowanej ustawy b$d# mia!y tak%e zastosowanie do zast$pczej kary pozbawienia wolno"ci, ale tylko za przest$pstwo lub przest$pstwo skarbowe. Jej przepisy nie b$d# mia!y zastosowania do zast$pczej kary pozbawienia wolno"ci orzekanej w wymiarze do 3 miesi$cy za nieuiszczon# grzywn$ w sprawach o wykroczenia skarbowe. Rozwi#zanie takie wydaje si$ uzasadnione, skoro jednocze"nie zak!ada si$, %e przepisy projektowanej ustawy nie b$d# mia!y zastosowania tak%e do wykrocze& innych ni% wykroczenia skarbowe (art. 6 projektowanej ustawy). W trakcie odbywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym na skazanego nak!ada si$ obowi#zek wykonywania obowi#zków na!o%onych przez s#d penitencjarny oraz przestrzegania terminów stawiania si$ do zak!adu karnego celem odbycia kolejnych okresów kary w tym systemie, wyznaczonych przez s#d (art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 projektowanej ustawy). Ponadto, na skazanego odbywaj#cego kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym na!o%ono obowi#zek uiszczenia równowarto"ci kosztów post$powania wykonawczego, zwi#zanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, chyba %e s#d penitencjarny zwolni go w ca!o"ci albo w cz$"ci od tych kosztów, w szczególno"ci, gdy skazany w sposób nale%yty wyka%e, %e nie jest w stanie ich ponie"( bez uszczerbku dla niezb$dnego utrzymania siebie i rodziny. Wysoko"( zrycza!towanego kosztu post$powania wykonawczego zwi#zanego z wykonywaniem kary pozbawienia

12

wolno"ci w systemie tygodniowym oraz koszt jednego dnia odbywania kary pozbawienia wolno"ci wykonywanej w tym systemie w warunkach izolacji wi$ziennej okre"li Minister Sprawiedliwo"ci w rozporz#dzeniu. Koszty post$powania wykonawczego zwi#zane z wykonywaniem kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym oraz termin ich uiszczenia okre"la s#d penitencjarny w postanowieniu o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w tym systemie (art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 3 i art. 26 ust. 1 pkt 3 projektowanej ustawy). Koszty post$powania wykonawczego zwi#zane z wykonywaniem kary

pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym obejmuj# zrycza!towany koszt post$powania wykonawczego oraz koszt odbywania kary wykonywanej w tym systemie w zak!adzie karnym, stanowi#cy iloczyn kosztu jednego dnia kary w warunkach izolacji wi$ziennej i liczby dni jej odbywania w tych%e warunkach (art. 8 ust. 2 projektowanej ustawy). Wysoko"( zrycza!towanych kosztów okre"lono na 80 z!otych, za" koszt jednego dnia odbywania kary w tym systemie w zak!adzie karnym – na 10 z!otych. Rycza!t w kwocie 80 z!otych za wykonywanie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym nie wydaje si$ by( wygórowany. Stanowi on jedynie ok. 9% aktualnie obowi#zuj#cego minimalnego wynagrodzenia. Dla porównania, kwot$ 80 z!otych uiszcza si$ w sprawach karnych od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolno"ci. Natomiast dodatkowe powi$kszenie o kwot$ 10 z!otych za ka%dy dzie& odbywanej w zak!adzie karnym kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym (nie wi$cej ni% 48 dni) wynika z przewidywanej faktycznej pracoch!onno"ci systemu tygodniowego. W szczególno"ci chodzi tutaj o czynno"ci wykonywane przez administracj$ zak!adu karnego zwi#zane z wielokrotnym przyjmowaniem skazanego do odbycia kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym oraz wielokrotnym zwalnianiem skazanego w nast$puj#cych po sobie tygodniach wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w tym systemie. Nale%y wi$c przyj#(, %e proponowana w sumie wysoko"( zrycza!towanych kosztów post$powania wykonawczego uwzgl$dnia przeci$tne koszty tego post$powania i stanowi realizacj$ zasady dost$pno"ci do s#du penitencjarnego.

13

Udzielaj#c

zezwolenia

na

odbycie

kary

pozbawienia

wolno"ci

w systemie tygodniowym s#d penitencjarny mo%e w okresach przebywania skazanego na wolno"ci odda( go pod dozór kuratora s#dowego, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, do której dzia!alno"ci nale%y troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym oraz na!o%y( na niego obowi#zki okre"lone w art. 72 § 1 pkt 1-5 i 7-8 oraz § 2 K.k. (art. 7 ust. 3 projektowanej ustawy). Obowi#zki wynikaj#ce z Kodeksu karnego to: – – – informowanie s#du lub prokuratora o przebiegu okresu próby, przeproszenie pokrzywdzonego, wykonywanie ci#%#cego na skazanym obowi#zku !o%enia na utrzymanie innej osoby, – wykonywanie pracy zarobkowej, kszta!cenia si$ lub przygotowywania do zawodu, – powstrzymywanie si$ od nadu%ywania alkoholu lub u%ywania innych "rodków odurzaj#cych, – powstrzymanie si$ od przebywania w okre"lonych "rodowiskach lub miejscach, – naprawienie szkody w ca!o"ci lub w cz$"ci albo uiszczenie "wiadczenia pieni$%nego, – inne stosowne post$powanie w okresie próby, je%eli mo%e to zapobiec pope!nieniu ponownie przest$pstwa. Wy!#czenie mo%liwo"ci nak!adania na skazanego obowi#zków z pkt 6 § 1 art. 72 K.k. jest podyktowane wy!#czeniem stosowania projektowanego systemu odbywania kary pozbawienia wolno"ci wobec skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, upo"ledzonych umys!owo, jak równie% skazanych uzale%nionych od alkoholu albo innych "rodków odurzaj#cych lub psychotropowych. Obowi#zek pozostawania czasie skazanego we wskazanym pozostawanie miejscu skazanego

w wyznaczonym

b$dzie

obejmowa!

14

w miejscu sta!ego pobytu lub w innym miejscu, wskazanym przez s#d penitencjarny w czasie mi$dzy kolejnymi okresami odbywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym w zak!adzie karnym (art. 7 ust. 2 projektowanej ustawy). W wyj#tkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okoliczno"ciami, s#d penitencjarny mo%e nawet zmieni( miejsce, w którym skazany ma przebywa( odbywaj#c kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, w czasie mi$dzy kolejnymi okresami pobytu skazanego w zak!adzie karnym (art. 9 projektu ustawy). W trakcie odbywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym przewiduje si$ mo%liwo"( ustanawiania, rozszerzania lub zmiany na!o%onych na skazanego obowi#zków, wymienionych w art. 72 § 1 pkt 1-5 i 7-8 K.k. lub zwolnienia od nich, z wyj#tkiem jednak obowi#zków okre"lonych w art. 72 § 2 K.k. Ograniczenie to przej$to wprost z Kodeksu karnego (art. 74 § 2 K.k.). Orzeka o tym s#d penitencjarny jednak tylko wtedy, gdy wzgl$dy wychowawcze za tym przemawiaj# (art. 10 projektu ustawy). Przedmiotowy zapis umo%liwi skazanemu, na przyk!ad, wykonywanie pracy w formie oddelegowania, sprawowanie opieki nad cz!onkiem rodziny zamieszka!ym w innym miejscu ni% skazany etc. W art. 11 projektu ustawy okre"lono, %e rozpocz$cie odbywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym nast$puje w dniu i tygodniu okre"lonym przez s#d penitencjarny. Wskazano równie%, %e tydzie& odbywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym dla skazanego przebywaj#cego na wolno"ci rozpoczyna si$ w dniu, w którym stawi! si$ on w zak!adzie karnym w celu odbycia kary w tym systemie, natomiast w przypadku skazanego przebywaj#cego w zak!adzie karnym – w dniu, w którym zosta! on zwolniony z zak!adu karnego. W art. 12-14 projektu ustawy okre"lono przes!anki uchylenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, sposób zaliczenia okresu odbywania kary w tym systemie na poczet kary pozbawienia wolno"ci oraz tryb post$powania po uchyleniu zezwolenia.

15

Projektowany art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 zawiera przes!anki wzgl$dnie obligatoryjnego, a tak%e obligatoryjnego uchylenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, a po"ród nich: – ra%#ce naruszenie przez skazanego, w trakcie odbywania kary w tym systemie porz#dku prawnego, w szczególno"ci, gdy pope!ni on przest$pstwo lub przest$pstwo skarbowe (pkt 1 lit. a), – uchylanie si$ od wykonywania na!o%onego obowi#zku zwi#zanego

z pobytem skazanego na wolno"ci, od dozoru s#dowego kuratora zawodowego, od dozoru osoby godnej zaufania lub podmiotu, o których mowa w art. 7 ust. 3, albo od wykonania orzeczonego "rodka karnego (pkt 1 lit. b), – uchybienie terminowi stawienia si$ do zak!adu karnego w nast$puj#cych po sobie okresach wykonywania kary w tym systemie (pkt 1 lit. c); – pozbawienie wolno"ci w innej sprawie lub niemo%no"( odbywania przez skazanego kary w tym systemie z innych przyczyn (pkt 1 lit. d); – nieprzestrzeganie przez skazanego na!o%onych na niego obowi#zków i zakazów zwi#zanych z pobytem w zak!adzie karnym (pkt 2). S#d penitencjarny b$dzie te% uchyla! udzielone skazanemu zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym w innych wypadkach okre"lonych w ustawie (art. 12 ust. 1 pkt 3 projektowanej ustawy). S# to wypadki okre"lone w art. 41 ust. 1 pkt 1-4, kiedy skazanego nie przyjmie si$ do zak!adu karnego, na przyk!ad, dlatego %e nie posiada on dokumentu stwierdzaj#cego to%samo"( (pkt 1). Przyj$to, %e od uchylenia zezwolenia w wypadkach okre"lonych w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a–c oraz pkt 2-3 b$dzie mo%na odst#pi( w wyj#tkowych wypadkach uzasadnionych szczególnymi okoliczno"ciami (art. 12 ust. 2 projektu ustawy). Jako obligatoryjny powód uchylenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym uznano sytuacj$, w której skazany korzystaj#cy z zezwolenia na odbycie kary w tym systemie zostanie pozbawiony wolno"ci w innej sprawie. Dotyczy( to b$dzie zarówno

16

tymczasowego aresztowania jak i zatrzymania. Jest bowiem oczywiste, %e w takiej sytuacji (zw!aszcza przy tymczasowym aresztowaniu) nie jest mo%liwe wykonywanie orzeczonej kary w systemie tygodniowym. Dodatkowo (po"rednio) "wiadczy te% o ra%#cym naruszeniu przez skazanego porz#dku prawnego. Przyj$to równie%, %e w wypadku kiedy odbywanie kary w systemie tygodniowym przez skazanego nie b$dzie mo%liwe np. z uwagi na powa%n# d!ugotrwa!# chorob$ lub uszkodzenie cia!a spowodowane wypadkiem drogowym i w zwi#zku z tym pobyt w szpitalu, o czym by!a ju% mowa przy projektowanym art. 5 ust. 3 lit. g, s#d tak%e bezwzgl$dnie uchyli zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym. I w tej bowiem sytuacji dalsze wykonywanie wobec skazanego kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym nie b$dzie mo%liwe (art. 12 ust. 1 lit. d projektowanej ustawy). Jedyn# fakultatywn# przes!ank# uchylenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym b$dzie ustalenie, %e w trakcie odbywania kary w tym systemie skazanemu, przedstawiono zarzut pope!nienia przest$pstwa lub przest$pstwa skarbowego (art. 12 ust. 3 projektowanej ustawy). Natomiast w art. 13 rozstrzygni$to, jak traktowa( wykonan# ju% kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym w wypadku uchylenia zezwolenia na jej dalsze wykonywanie w tym systemie. Przyj$to, %e w takiej sytuacji s#d penitencjarny b$dzie orzeka! o tym, w jakim zakresie kar$ pozbawienia wolno"ci uzna( za wykonan#, a w jakim podlega jeszcze wykonaniu, uwzgl$dniaj#c zaliczenie na poczet kary pozbawienia wolno"ci wy!#cznie okresu izolacji wi$ziennej, o czym s#d poinformuje skazanego, który przyj$cie tej widomo"ci potwierdza podpisem, za" z tej czynno"ci – sporz#dzi si$ protokó!. Od zasady zaliczenia na poczet kary pozbawienia wolno"ci wy!#cznie okresu izolacji wi$ziennej odst#piono w sytuacji, gdy uchylenie zezwolenia na odbycie kary w systemie tygodniowym b$dzie spowodowane niemo%no"ci# dalszego wykonywania kary w tym systemie z przyczyn niezale%nych od

17

skazanego, innych ni% pozbawienie go wolno"ci w innej sprawie (art. 13 ust. 2 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. d projektowanej ustawy). Przyj$to, %e wówczas na poczet odbytej kary pozbawienia wolno"ci zaliczy si$ !#czny okres pozostawania skazanego w zak!adzie karnym oraz na wolno"ci. Jest bowiem oczywiste, %e w sytuacji, gdy niezale%nie od skazanego znalaz! si$ on w sytuacji powoduj#cej, %e dalsze wykonywanie wobec niego kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym nie jest mo%liwe (np. pobyt w szpitalu po ci$%kim w skutkach wypadku), taki skazany nie mo%e ponosi( negatywnych skutków zwi#zanych z uchyleniem zezwolenia na odbycie kary w tym systemie. Zatem jego sytuacja nie mo%e by( identyczna jak skazanego, któremu uchylono zezwolenie „na jego w!asne %yczenie” bo np., odbywaj#c kar$ w systemie tygodniowym zosta! pozbawiony wolno"ci w innej sprawie albo nie stawi! si$ do zak!adu karnego. Dodatkowym argumentem przemawiaj#cym za wyj#tkowym potraktowaniem skazanego, który z przyczyn od siebie niezale%nych dalej nie mo%e odbywa( kary w systemie tygodniowym jest i to, %e skazany do momentu wyst#pienia przyczyny uniemo%liwiaj#cej kontynuowanie „systemu tygodniowego” odbywa! kar$ bez zastrze%e&. Trzeba te% pami$ta(, %e owa przyczyna mo%e wyst#pi( zarówno w pierwszym jak i ostatnim tygodniu wykonywania kary. Projektowany art. 14 okre"la konsekwencje uchylenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym dla skazanego przebywaj#cego na wolno"ci. Je%eli wobec takiego skazanego s#d uchyli zezwolenie na odbycie kary w systemie tygodniowym – poleci jednocze"nie doprowadzi( skazanego do zak!adu karnego i obci#%y go kosztami doprowadzenia z wyj#tkiem skazanego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. d, o czym skazanego nale%y pouczy(. Odst#pienie od doprowadzenia skazanego do zak!adu karnego znajdzie uzasadnienie w sytuacji, gdy skazany zostanie pozbawiony wolno"ci w innej sprawie, b#d' te% zostanie przyj$ty do szpitala w zwi#zku z obra%eniami cia!a odniesionymi w wypadku komunikacyjnym albo z innych, niezale%nych od siebie przyczyn nie b$dzie móg! stawi( si$ do zak!adu karnego. Projektowany art. 15 okre"la szczegó!owo moment, w którym kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym uznaje si$ za wykonan#.

18

B$dzie to up!yw ostatniego dnia tygodnia odbywania tej kary, o ile oczywi"cie w czasie jej wykonywania i w ci#gu dalszych 6 miesi$cy zezwolenie na jej wykonywanie w tym systemie nie zostanie uchylone. Je%eli s#d penitencjarny udzieli! zezwolenia skazanemu na odbycie w systemie tygodniowym kary 4 miesi$cy pozbawienia wolno"ci, w praktyce b$dzie to oznacza!o, %e uznanie tej kary za wykonan# nast#pi z up!ywem ostatniego, to jest 16-go dnia tygodnia odbywania tej kary. Je%eli skazany rozpocz#! odbywanie kary w pi#tek to ostatnim dniem tygodnia jej odbywania b$dzie czwartek w 16 tygodniu od rozpocz$cia jej odbywania i w tym te% dniu kara ta zostanie uznana za wykonan# (pod warunkiem, %e w ci#gu nast$pnych 6 miesi$cy zezwolenie na jej odbycie w systemie tygodniowym nie zostanie uchylone). W kolejnych art. 16-20 projektu ustawy odniesiono si$ do ponownego udzielenia zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym w sprawie, w której zezwolenie uchylono, wyja"niono problematyk$ powrotu do przest$pstwa w rozumieniu Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego oraz uregulowano kwestie dot. zatarcia skazania na kar$ pozbawienia wolno"ci wykonywan# w systemie tygodniowym. W art. 16 przes#dzono o niedopuszczalno"ci udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym w tej samej sprawie, w której uchylono zezwolenie (oczywi"cie w takim przypadku skazany nie ma te% szans na uzyskanie zgody na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, orzeczonej w innej sprawie, wobec kategorycznego zakazu, okre"lonego w art. 5 ust. 3 lit. a projektu ustawy, chyba %e zachodz# warunki do wydania wyroku !#cznego), w art. 17 wyja"niono, %e odbycie kary 6 miesi$cy pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym nie stanowi przes!anki powrotu do przest$pstwa z art. 64 K.k. lub powrotu do przest$pstwa skarbowego z art. 37 § 1 pkt 4 K.k.s., co wydaje si$ oczywiste skoro skazany orzeczonej kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym w warunkach izolacji wi$ziennej nie odby! w ca!o"ci, i w ko&cu, w art. 18-20 omówiono kwestie dotycz#ce zatarcia skazania na kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym.

19

Warto zauwa%y(, %e instytucja zatarcia skazania w projektowanej ustawie zosta!a ukszta!towana nieco odmiennie ni% w Kodeksie karnym. Wprawdzie zgodnie z zasad#, okre"lon# w art. 107 § 1 K.k. odnosz#c# si$ do skazania na kar$ izolacyjn# przyj$to, %e zatarcie skazania na kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym z mocy prawa nast#pi tak%e z up!ywem 10 lat od ostatniego dnia tygodnia odbywania kary w tym systemie, to jednocze"nie zmodyfikowano obowi#zuj#c# zasad$ w zakresie orzekania o zatarciu skazania na wniosek skazanego. W tym ostatnim przypadku proponuje si$, aby w razie skazania na kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym zachodzi!a mo%liwo"( skrócenia, na wniosek skazanego, wspomnianego okresu 10 lat, nie tak, jak ma to miejsce w obowi#zuj#cym stanie prawnym – do po!owy (5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania – art. 107 § 2 K.k.), lecz ju% po up!ywie roku od zako&czenia systemu tygodniowego i tylko wtedy, je%eli skazany w tym okresie przestrzega! porz#dku prawnego. Zak!ada si$, %e mo%liwo"( wcze"niejszego, orzekanego z mocy prawa, zatarcia skazania zach$ci skazanych na krótkoterminowe kary pozbawienia wolno"ci do wnioskowania o zgod$ na odbycie tej kary w systemie tygodniowym. W zakresie instytucji zatarcia skazania trzeba by!o te% uwzgl$dni(, %e odbywanie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym to nie to samo, co odbywanie tego rodzaju kary w warunkach nieprzerwanej izolacji wi$ziennej. Skazany odbywaj#c kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym nie tylko przebywa na przemian w zak!adzie karnym oraz na wolno"ci, ale te%, co umo%liwia te% system tygodniowy, skazany na wolno"ci wykonuje szereg obowi#zków i mo%e podlega( dozorowi. Ta, w rzeczywisto"ci probacja, stosowana jednocze"nie z odbywaniem kary pozbawienia wolno"ci w zak!adzie karnym pozwala w!a"nie na skrócenie do roku, jednak tylko fakultatywnie i na wniosek skazanego, okresu, w którym mo%e doj"( do zatarcia skazania. Skoro bowiem w okresie odbywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, trzeba doda( – kary orzekanej jedynie do 6 miesi$cy albo do

20

roku, skazany w sposób wystarczaj#cy dla osi#gni$cia celów kary by! kontrolowany i zachowywa! si$ bez zarzutu i w okresie roku od zako&czenia systemu tygodniowego przestrzega! porz#dku prawnego, to nie istniej# %adne racje kryminalno-polityczne przemawiaj#ce za utrzymywaniem skutków prawnych, jakie prawo wi#%e z uprzedni# karalno"ci#. Przecie% skutki te dotycz# nie tylko sfery prawa karnego, ale rozci#gaj# si$ te% na inne dziedziny %ycia (np. mo%liwo"( wykonywania pracy zarobkowej).

Rozdzia! 3 Warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym W art. 21-38 projektu ustawy okre"lono w!a"ciwo"( s#du w sprawach dotycz#cych wykonania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym oraz tryb orzekania s#du penitencjarnego w tej sprawie, jak te% tryb orzekania w przedmiocie uchylenia zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolno"ci w tym systemie. Wskazano równie% podmioty uprawnione do sk!adania wniosków o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w tym systemie i za%ale& na postanowienia s#du w przedmiocie udzielenia zezwolenia. Przyj$to, %e orzekanie w sprawach dotycz#cych wykonania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym b$dzie nale%a!o do w!a"ciwo"ci s#du penitencjarnego, w którego okr$gu kara ta jest lub ma by( wykonywana (art. 21 projektu ustawy). W przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym s#d penitencjarny b$dzie orzeka! na wniosek skazanego, lub za zgod# skazanego na wniosek jego obro&cy, s#dowego kuratora zawodowego lub dyrektora zak!adu karnego, prokuratora, s#dowego kuratora zawodowego lub dyrektora zak!adu karnego (art. 22 projektu ustawy). W art. 23 projektu ustawy sprecyzowano form$ wniosku.

21

W art. 24 projektu ustawy przyj$to jako zasad$, %e posiedzenie s#du penitencjarnego przy orzekaniu w przedmiocie odbywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, w sytuacji, gdy skazany przebywa w zak!adzie karnym b$dzie si$ odbywa!o w tym zak!adzie, w którym skazany przebywa. Przyspieszy to i upro"ci post$powanie w tym przedmiocie. Wówczas te% s#d penitencjarny b$dzie móg! (a powinien to uczyni( zawsze) wys!ucha( przedstawiciela administracji zak!adu karnego (art. 25 pkt 3), co jest zrozumia!e zwa%ywszy na przes!anki udzielenia zezwolenia na odbycie reszty orzeczonej kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, zawarte w art. 5 ust. 2 projektu ustawy. Obowi#zkowy b$dzie te% udzia! prokuratora w tym posiedzeniu s#du. Jednak jeszcze przed wydaniem zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, s#d penitencjarny b$dzie zobowi#zany do ustalenia, czy na przeszkodzie udzieleniu tego zezwolenia nie stoi brak warunków do odbycia kary pozbawienia wolno"ci w tym systemie w wyznaczonym zak!adzie karnym po!o%onym najbli%ej miejsca zamieszkania skazanego oraz do wys!uchania skazanego lub jego obro&cy, s#dowego kuratora zawodowego, je%eli sk!ada! wniosek o zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lub 2 projektu ustawy i przedstawiciela skazanego, o którym mowa w art. 42 K.k.w. (art. 25 pkt 1 i 2 projektowanej ustawy). W art. 26 projektu okre"lono tre"( orzeczenia s#du penitencjarnego o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym (ust. 1) oraz obowi#zek powiadomienia s#dowego kuratora zawodowego o wyznaczonych dniach tygodnia, w których skazany b$dzie odbywa! kar$ w zak!adzie karnym, a tak%e o ustalonej przez s#d dacie i godzinie pierwszego stawienia si$ skazanego do wyznaczonego zak!adu karnego (ust. 2). W art. 28 projektu ustawy na!o%ono na s#d penitencjarny obowi#zek dokonywania klasyfikacji skazanych. Konieczno"( dokonywania klasyfikacji skazanych wynika bowiem nie tylko ze standardów mi$dzynarodowych, ale uzasadnione jest równie% wzgl$dami praktycznymi. Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym, klasyfikacji takiej

22

dokonuje komisja penitencjarna, która mo%e skierowa( skazanego do w!a"ciwego zak!adu karnego. Natomiast, zgodnie z ratio legis projektowanej ustawy, klasyfikacji tej powinien dokonywa( wy!#cznie w!a"ciwy s#d penitencjarny (komisja penitencjarna nie b$dzie uczestniczy( w wykonywaniu kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym). Uwzgl$dniaj#c wiek, p!e( i uprzednie odbywanie kary przez skazanego, s#d ten b$dzie móg! skierowa( skazanego do w!a"ciwego zak!adu karnego. Tytu!em przyk!adu – skazanego m!odocianego s#d penitencjarny skieruje do zak!adu karnego, w którym w!a"nie przebywaj# skazani m!odociani (je%eli zak!ad ten nie b$dzie zak!adem najbli%szym miejsca pobytu skazanego, b$dzie on musia! wyrazi( zgod$ na umieszczenie w innej jednostce penitencjarnej). Wprowadzaj#c proponowany zapis uniemo%liwi si$ powstawanie sytuacji, w których w jednej celi przebywa( b$d# recydywi"ci penitencjarni ze skazanymi po raz pierwszy, czy te% skazani doro"li ze skazanymi m!odocianymi. Ponadto w postanowieniu o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym okre"la si$: – zwi#zane z tym orzeczeniem pouczenia udzielane skazanemu (art. 29 projektu ustawy), – zakres informacji przekazywanych pokrzywdzonemu (art. 30 projektu ustawy), – konieczno"( wydania zarz#dzenia o zwolnieniu z zak!adu karnego skazanego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 (art. 31 projektu ustawy); Wprowadzaj#c uregulowanie w art. 32 projektu ustawy, wykonywanie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym dostosowano do standardu, okre"lonego w art. 576 K.p.k., który to przepis przes#dza, %e z chwil# wydania wyroku !#cznego, wyroki podlegaj#ce po!#czeniu nie ulegaj# wykonaniu. Ten fakt powinien by( jednak stwierdzony postanowieniem s#du, zwa%ywszy, %e musi zosta( równie% zarz#dzone umieszczenie skazanego w zak!adzie karnym (je%eli wyrok !#czny przekracza 12 miesi$cy lub w innych przypadkach), b#d' s#d musi zezwoli( skazanemu na dalsze wykonywanie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, je%eli zachodz# przes!anki do wydania takiego rozstrzygni$cia okre"lone w art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy.

23

Z chwil# wydania wyroku !#cznego skazany powinien wi$c zwróci( si$ do s#du penitencjarnego o zgod$ na odbycie kary !#cznej pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym (o ile zachodz# odpowiednie przes!anki). Jest to uzasadnione, zw!aszcza wtedy gdy kara !#czna znacz#co przekracza okres pierwotnie orzeczonej kary pozbawienia wolno"ci. Prawo do z!o%enia za%alenia na postanowienie s#du o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, obok skazanego i jego obro&cy b$dzie mia! tak%e prokurator oraz s#dowy kurator zawodowy. Za%alenie b$dzie wstrzymywa!o wykonanie tego postanowienia (art. 34 projektu ustawy). W wypadku skazanego, który odbywa kar$ pozbawienia wolno"ci w zak!adzie karnym, za%alenie na postanowienie s#du penitencjarnego o udzieleniu zezwolenia, b$dzie przys!ugiwa!o tak%e dyrektorowi zak!adu karnego (art. 34 zdanie po "redniku). Natomiast na postanowienie s#du penitencjarnego o odmowie udzielenia zezwolenia skazanemu przebywaj#cemu na wolno"ci, ale te% skazanemu przebywaj#cemu w zak!adzie karnym za%alenie b$dzie przys!ugiwa!o: temu skazanemu lub jego obro&cy, prokuratorowi, a tak%e s#dowemu kuratorowi zawodowemu lub dyrektorowi zak!adu karnego, je%eli sk!adali wniosek o zezwolenie (art. 36 projektu ustawy). W art. 37 przes#dzono, %e wniosek uprawnionego podmiotu o odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym z!o%ony przed up!ywem miesi#ca od dnia wydania postanowienia o odmowie wykonania kary w tym systemie, pozostawia si$ bez rozpoznania. Wprowadzenie tej regulacji by!o konieczne, aby bez potrzeby nie uruchamia( procedury udzielania zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym w ka%dym przypadku wp!yni$cia wniosku skazanego (lub jego obro&cy) o udzielenie takiego zezwolenia. Niewprowadzenie cezury czasowej w tym wzgl$dzie mog!oby doprowadzi( do parali%u s#dy penitencjarne, zasypywane tego rodzaju wnioskami, w sytuacji, gdy zwykle nied!ugi okres od wydania postanowienia odmownego do rozstrzygania w przedmiocie kolejnego wniosku nie pozwala odmiennie ni% poprzednio oceni( przes!anek systemu tygodniowego.

24

Art. 38 projektu ustawy jako s#d penitencjarny w!a"ciwy do orzekania w przedmiocie uchylenia zezwolenia wskazuje ten s#d penitencjarny, który go udzieli! (ust. 1), okre"la tryb wydawania postanowienia w tym przedmiocie (ust. 2-4) oraz nak!ada na s#d penitencjarny obowi#zek ponownego okre"lenia warunków odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym wówczas, gdy s#d orzeknie o odst#pieniu od uchylenia zezwolenia (ust. 5). Jest bowiem oczywiste, %e „przywrócenie systemu tygodniowego” musi prowadzi( do ponownego okre"lenia warunków odbywania kary w tym systemie, zw!aszcza za" wyznaczenia daty i godziny pierwszego po wydaniu tego rodzaju orzeczenia stawienia si$ skazanego do wyznaczonego zak!adu karnego.

Rozdzia! 4 Sposób wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym W projektowanym art. 39 wskazano miejsce wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym (ust. 1), przewidziano mo%liwo"( przeniesienia do innego zak!adu karnego (ust. 2) oraz okre"lono sposób i tryb wyznaczania jednostek penitencjarnych, w których utworzone zostan# wyodr$bnione oddzia!y lub cele przeznaczone dla osadzonych obj$tych tym systemem (ust. 3). Wzorem Kodeksu karnego wykonawczego, kompetencj$ t$ przyznano Dyrektorowi Generalnemu S!u%by Wi$ziennej (okre"la on równie% w drodze zarz#dzenia przeznaczenie zak!adów karnych i aresztów "ledczych). Jak ju% wcze"niej wskazano, do odbywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym b$dzie mia!a odpowiednie zastosowanie cz$"( przepisów Kodeksu karnego wykonawczego (art. 3 projektowanej ustawy). Maj#c jednak na wzgl$dzie charakterystyczne cechy systemu tygodniowego, które s# zdecydowanie odmienne od cech znamionuj#cych system wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie izolacji ci#g!ej w zak!adzie karnym (o czym te% by!a mowa wcze"niej), jak równie% nast$puj#ce – przyk!adowo wymienione – przes!anki:

25

krótki czas jednorazowego pobytu skazanego w jednostce penitencjarnej, który przyjmowany b$dzie do niej w trakcie odbywania kary kilkakrotnie,

umiejscowienie wyodr$bnionych oddzia!ów lub cel w ju% istniej#cych jednostkach ró%nego typu (tj. zamkni$tego, pó!otwartego, otwartego, czy w oddzia!ach zak!adów karnych w aresztach "ledczych),

konieczno"( zapewnienia porz#dku i bezpiecze&stwa nie tylko w zak!adach karnych i aresztach "ledczych, ale równie% – przede wszystkim – samych skazanych odbywaj#cych kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, którzy mogliby by( nara%eni na negatywne skutki kontaktów z pozosta!# populacj# wi$zienn# (np. podczas widze&),

konieczno"( zapewnienia bezpiecze&stwa sanitarno-epidemiologicznego wytypowanych jednostek penitencjarnych,

warunki pobytu skazanego odbywaj#cego kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym w zak!adzie karnym, w tym zw!aszcza przys!uguj#ce mu wtedy prawa i obowi#zki, uregulowano odr$bnie.

Maj#c na wzgl$dzie przedstawione wy%ej okoliczno"ci, w art. 40 i 41 projektu ustawy zawarto odr$bne uregulowania dotycz#ce wymogów, jakie powinien spe!nia( skazany przyjmowany do zak!adu karnego w celu odbycia kolejnego okresu kary pozbawienia wolno"ci wykonywanej w systemie tygodniowym, a tak%e przes!anki wykluczaj#ce jego przyj$cie do jednostki penitencjarnej. I tak okre"lono m.in., %e skazany powinien wówczas posiada( w!asn#, odpowiedni# do danej pory roku odzie%, obuwie i bielizn$, a tak%e "rodki finansowe wystarczaj#ce na ka%dorazowy powrót do miejsca zamieszkania, powinien za" stawi( si$ do odbycia kary w stanie wykluczaj#cym u%ycie alkoholu albo innych "rodków odurzaj#cych lub psychotropowych oraz w stanie higieny osobistej nie stwarzaj#cym zagro%enia sanitarno-epidemiologicznego dla zak!adu karnego. Przewidziano tak%e tryb post$powania dyrektora zak!adu karnego, w przypadku gdy do odbycia kary zg!osi si$ skazany niespe!niaj#cy wymogów okre"lonych przepisami niniejszego projektu ustawy – niezw!ocznie powiadamia o tym s#d penitencjarny (art. 41 ust. 2). Przewidziano równie%, %e w sytuacji, gdy s#d penitencjarny nie uchyli skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, ale tylko wtedy, je%eli stwierdzi wyj#tkowe

26

wypadki uzasadnione szczególnymi okoliczno"ciami, ponownie okre"la warunki odbywania kary w tym systemie, w tym ponownie wyznacza dzie& i tydzie& rozpocz$cia przez skazanego odbywania kary w tym systemie. S#d penitencjarny orzeka w trybie okre"lonym w art. 38, przy czym przed wydaniem postanowienia w przedmiocie uchylania wys!uchanie skazanego przez s#d jest obowi#zkowe (art. 41 ust. 3). W projektowanym art. 41 zawarto te% norm$ zobowi#zuj#c# dyrektora zak!adu karnego do przyj$cia skazanego, któremu s#d penitencjarny nie uchyli! zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, mimo stwierdzenia okoliczno"ci, o której mowa w ust. 1. W art. 42 w sposób odmienny od ustalonego w Kodeksie karnym wykonawczym uregulowano zasady wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym w wyodr$bnionym oddziale lub celi zak!adu karnego, okre"laj#c m.in., %e cele te mog# pozostawa( otwarte przez ca!# dob$ (w zale%no"ci od typu zak!adu karnego, w którym skazany przebywa), za" skazanym zapewnia si$ jedynie w miar$ mo%liwo"ci zarówno dokonywanie zakupów artyku!ów %ywno"ciowych, jak i przeprowadzanie rozmów telefonicznych z aparatów samoinkasuj#cych. Skazanym – maj#c na wzgl$dzie ich resocjalizacj$ – b$dzie mo%na równie% zezwoli(, w miar$ mo%liwo"ci, na branie udzia!u w zaj$ciach i imprezach kulturalno-o"wiatowych lub sportowych, a tak%e umo%liwi( samokszta!cenie. praktyk religijnych. W art. 43 projektu ustawy, maj#c na wzgl$dzie charakterystyczne dla systemu tygodniowego cechy, zaw$%ono katalog praw przys!uguj#cych skazanemu, pozbawiaj#c go w porównaniu ze skazanymi odbywaj#cymi kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie izolacji ci#g!ej niektórych praw – tytu!em przyk!adu: prawa do nieograniczonej bezp!atnej opieki zdrowotnej, czy te% prawa do widze& i otrzymywania paczek oraz przekazów pieni$%nych. Zak!ada si$ bowiem, %e skazany przebywaj#cy w jednostce penitencjarnej jedynie przez dwa dni w tygodniu nie powinien – na przyk!ad – korzysta( z tak szerokiego prawa do opieki medycznej (w tym mi$dzy innymi prawa do otrzymania bezp!atnych Zgodnie z obowi#zuj#cym prawem i standardami mi$dzynarodowymi, skazanemu przys!ugiwa( b$dzie prawo do wykonywania

27

protez

i

przedmiotów

ortopedycznych), z jakiego korzystaj# osadzeni

przebywaj#cy w zak!adzie karnym ci#gle przez okres wielu miesi$cy. Dalej zauwa%y( nale%y, %e organizacja widze& dla tych skazanych (tj. skazanych, którzy w przeci#gu najbli%szej doby uzyskaj# nieograniczony kontakt z rodzin# w warunkach wolno"ciowych) wymaga!aby wydzielenia specjalnych pomieszcze& (skazani odbywaj#cy kar$ w systemie tygodniowym cho(by ze wzgl$dów bezpiecze&stwa nie powinni kontaktowa( si$ z pozosta!ymi skazanymi), zaanga%owania dodatkowych funkcjonariuszy S!u%by Wi$ziennej do realizacji zada& zwi#zanych z dozorem i kontrol# takich spotka&, a tak%e dokonania szeregu zmian w porz#dkach wewn$trznych obowi#zuj#cych w ju% przeludnionych jednostkach organizacyjnych wi$ziennictwa. W pe!ni uzasadniona wydaje si$ tak%e rezygnacja z zezwolenia tej kategorii skazanym na otrzymywanie paczek, skoro w perspektywie najbli%szego dnia opuszcz# oni zak!ad karny i udadz# si$ do domu. W tym miejscu zastrzec bowiem trzeba, %e w praktyce wi$ziennej zdarza si$, %e to w!a"nie w paczkach przekazywane s# narkotyki, „grypsy” i inne przedmioty, których posiadanie w zak!adzie karnym jest zabronione. Ponadto nasuwa si$ w#tpliwo"(, czy paczka w ogóle „zd#%y!aby” dotrze( do skazanego faktycznie przebywaj#cego w warunkach izolacji wi$ziennej. Nie wydaje si$ by( równie% uzasadnione zapewnianie skazanym odbywaj#cym kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym prawa do otrzymania zapomóg finansowych (art. 114 K.k.w.). Wyra%aj#c zgod$ na odbywanie kary w systemie tygodniowym zarówno s#d, jak i skazany powinni bowiem bra( pod uwag$ mo%liwo"ci finansowe odbywania kary w tym systemie (kwestie kosztów dojazdu, zaopatrzenia we w!asn# odzie%, czy te% w ogóle kosztów odbywania kary). W tej sytuacji wyp!acanie wspomnianych zapomóg pozostawa!oby w sprzeczno"ci nie tylko z ide# systemu tygodniowego, ale, dodatkowo, mog!oby rodzi( skutki finansowe dla bud%etu pa&stwa. Natomiast w projektowanej ustawie zagwarantowano skazanym wszystkie te prawa (tzw. prawa niezbywalne), które wynikaj# ze standardów konstytucyjnych i s# okre"lone w przepisach prawa mi$dzynarodowego, przyk!adowo s# to prawa do:

28

odpowiedniego wy%ywienia, warunków bytowych oraz odpowiednich warunków higieny,

– – – – –

utrzymywania wi$zi z rodzin#, korzystania z wolno"ci religijnej, sk!adania skarg, komunikowania si$ z obro&c#, prowadzenia korespondencji z organami wymiaru sprawiedliwo"ci, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i organizacjami mi$dzynarodowymi.

Trzeba nadmieni(, %e odbywanie kary w systemie tygodniowym przez skazanego i stosowanie wobec niego oddzia!ywa& przewidzianych w systemie zwyk!ym, nie wyklucza równie% mo%liwo"ci obj$cia tych skazanych zaj$ciami w zakresie edukacji i profilaktyki uzale%nie& w razie wyst#pienia takiej potrzeby. Jednak z samej istoty systemu tygodniowego wynika, %e wówczas nie b$d# mog!y to by( oddzia!ywania to%same z prowadzeniem oddzia!ywa& specjalistycznych w systemie terapeutycznym, o których mowa w art. 96 K.k.w., które wymagaj# szczegó!owej diagnozy psychologicznej, obj$cia ci#g!ymi oddzia!ywaniami terapeutycznymi w warunkach ambulatoryjnych – zamkni$tych, analogicznie do warunków panuj#cych w oddzia!ach szpitalnych – wolno"ciowych. W art. 44 projektowanej ustawy – odmiennie ni% w Kodeksie karnym wykonawczym – okre"lono katalog przepisów, z którymi nale%y zapozna( skazanego przyjmowanego do zak!adu karnego w celu odbycia pierwszego okresu orzeczonej kary, wykonywanej w systemie tygodniowym. Zrezygnowano tak%e z kodeksowego wymogu umieszczania takiego skazanego w celi przej"ciowej. W art. 45 projektowanej ustawy wprowadzono uprawnienie dla funkcjonariuszy S!u%by Wi$ziennej a do u%ycia w wobec skazanych od odbywaj#cych "rodków kar$ pozbawienia wolno"ci systemie tygodniowym przymusu

bezpo"redniego,

tak%e

odizolowania

pozosta!ych

osadzonych,

w ustawowo okre"lonych przypadkach.

29

W art. 46 projektowanej ustawy okre"lono odr$bne zasady rozmieszczania skazanych odbywaj#cych kar$ w systemie tygodniowym w celach mieszkalnych, a tak%e wymieniono przedmioty, które skazany mo%e otrzyma( od administracji zak!adu karnego (np. po"ciel, "cierka do naczy&, sprz$t sto!owy, pantofle ranne, "rodki do utrzymania higieny osobistej). Wprowadzono te% nast$puj#ce przes!anki, które bierze si$ pod uwag$ przy rozmieszczaniu skazanych w celi: – potrzeb$ zapewnienia porz#dku oraz bezpiecze&stwa w zak!adzie

karnym, – zalecenia lekarskie, psychologiczne i rehabilitacyjne, o ile skazany o nich poinformowa!, – – kszta!towanie w!a"ciwej atmosfery w"ród skazanych, konieczno"( zapobiegania samoagresji w"ród skazanych.

W art. 47 projektowanej ustawy uregulowano kwestie szczegó!owe zwi#zane z prowadzeniem depozytów "rodków pieni$%nych i przedmiotów warto"ciowych, które skazany b$dzie oddawa( przy ka%dorazowym przyj$ciu do zak!adu karnego. W depozytach tych – inaczej ni% w przypadku skazanych odbywaj#cych kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie izolacji ci#g!ej – nie b$dzie gromadzi( si$, na przyk!ad, "rodków wyp!acanych skazanemu wy!#cznie w momencie zwolnienia go po odbyciu ca!o"ci kary (tzw. akumulacja). Opisano tak%e tryb post$powania, w przypadku gdy podczas kontroli skazanego odbywaj#cego kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym zostan# odnalezione przedmioty, których posiadanie w jednostce penitencjarnej jest zabronione (ust. 2). W projektowanym art. 48 okre"lono zasady udzielania "wiadcze& zdrowotnych skazanym odbywaj#cym kar$ w systemie tygodniowym. Przede wszystkim wskazano, %e "wiadczenia te s# udzielane tylko w stanie nag!ym, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o "wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze "rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z pó'n. zm.). Przes#dzono tak%e, %e przy ich wykonywaniu b$dzie móg! uczestniczy( równie% – w uzasadnionych przypadkach – funkcjonariusz S!u%by Wi$ziennej (ust. 3).

30

W projektowanym art. 49 okre"lono zasady ponoszenia przez skazanego odbywaj#cego samouszkodze&. kar$ pozbawienia te% wolno"ci zapisano, w %e systemie tygodniowym takiego odpowiedzialno"ci za szkody powsta!e z tytu!u konieczno"ci leczenia tzw. Wyra'nie spowodowanie samouszkodzenia skutkowa( mo%e uchyleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym (ust. 3). W art. 50 ust. 1 projektowanej ustawy unormowano sytuacj$, o której mowa w art. 167a § 4 K.k.w., a wi$c sytuacj$, w której skazany po odbyciu kolejnego okresu kary nie b$dzie móg! opu"ci( zak!adu karnego w normalnym trybie ze wzgl$du na stan swojego zdrowia. Przewidziano, %e o takiej sytuacji dyrektor zak!adu karnego niezw!ocznie powiadomi s#d penitencjarny. S#d penitencjarny, dzia!aj#c wtedy na ogólnych zasadach, w oparciu o przes!ank$ okre"lon# w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. d b$dzie móg! uchyli( wówczas zezwolenie na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, je%eli uzna, %e dalsze wykonywanie kary w tym systemie nie jest mo%liwe. Natomiast w ust. 2 tego przepisu unormowano kwestie zwi#zane z tzw. pomoc# postpenitencjarn#. Chocia% – co do zasady – przyj$to, %e w systemie tygodniowym skazany nie b$dzie korzysta! z pomocy postpenitencjarnej, która jest adresowana g!ównie do skazanych odbywaj#cych kar$ pozbawienia wolno"ci w tzw. systemie izolacji ci#g!ej, to jednak nie mo%na wykluczy( sytuacji, w której konieczne b$dzie zaopatrzenie skazanego odbywaj#cego kar$ w systemie tygodniowym w "rodki i rzeczy umo%liwiaj#ce mu powrót do miejsca pobytu po odbyciu kolejnego okresu lub ca!o"ci kary (na przyk!ad rzeczy znajduj#ce si$ w depozycie ulegn# zniszczeniu lub zagini$ciu albo warunki pogodowe ulegn# znacznej zmianie). Podkre"li( trzeba, %e mo%liwo"( skorzystania z tej formy pomocy musi by( szczególnie uzasadniona, za" "rodki pochodz#ce na jej realizacj$ pochodzi( b$d# z funduszu pomocy postpenitencjarnej, a wi$c nie b$d# obci#%a( bud%etu pa&stwa. Szczegó!owe uregulowania w zakresie warunków odbywania kary w zak!adzie karnym, a tak%e w zakresie praw i obowi#zków skazanego przebywaj#cego w jednostce penitencjarnej w zwi#zku z odbywaniem kary w systemie tygodniowym, b$d# zawiera!y rozporz#dzenia wykonawcze, z delegacji zawartej

31

w art. 56 pkt 1-4 projektu ustawy, które zostan# wydane przez Ministra Sprawiedliwo"ci. Rozdzia! 5 Zmiany w przepisach obowi#zuj#cych, przepisy przej"ciowe i ko&cowe Art. 51 projektu ustawy zawiera konieczne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym, tak aby odnotowywano w tym Rejestrze tak%e dane dotycz#ce zastosowania, uchylenia lub wykonania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym. Analogiczny zapis zosta! wprowadzony odno"nie do wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie dozoru elektronicznego (projekt ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolno"ci poza zak!adem karnym w systemie dozoru elektronicznego). Tre"( art. 52 projektu ustawy jest konsekwencj# za!o%enia, %e skazani nie ucz#cy si$, bezrobotni oraz bez dodatkowych obowi#zków rodzinnych – te% mog# odbywa( kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym w okre"lone dni. Jednak w obowi#zuj#cym stanie prawnym, z chwil# pozbawienia wolno"ci ka%dy bezrobotny traci status i jest wykre"lany z rejestru osób bezrobotnych. W konsekwencji, w "wietle ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z pó'n. zm.), osoba taka nie mo%e ju% by( uznana za bezrobotn# i korzysta( z praw wynikaj#cych z tej ustawy. Dlatego te% zaproponowano zmian$ odpowiedniego przepisu powo!anej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w taki sposób, aby ze "wiadcze& okre"lonych w tej ustawie mog!y korzysta( tak%e osoby odbywaj#ce kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym. Uregulowany w art. 48 projektowanej ustawy sposób udzielania skazanym odbywaj#cym kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym "wiadcze& zdrowotnych wymaga! uzupe!nienia o odpowiedni# zmian$ tak%e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o "wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze "rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z pó'n. zm.). Zmiana art. 12 ustawy o "wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze "rodków publicznych wskazuje, %e 'ród!em finansowania "wiadcze&

32

zdrowotnych udzielanych skazanemu w trakcie pobytu w zak!adzie karnym jest bud%et pa&stwa z cz$"ci, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwo"ci. Zgodnie bowiem z art. 115 § 4 K.k.w., który b$dzie mia! zastosowanie dla skazanych przebywaj#cych w zak!adzie karnym w systemie tygodniowym, "wiadczenia zdrowotne b$d# udzielane przede wszystkim przez zak!ady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolno"ci, co ograniczy mo%liwo"( wyboru skazanemu innego "wiadczeniodawcy ni% zak!ad opieki dla osób pozbawionych wolno"ci (art. 53 projektu ustawy). Art. 54 i 55 projektowanej ustawy zawieraj# niezb$dne przepisy przej"ciowe. Natomiast w art. 57 wej"cie w %ycie projektowanej ustawy okre"lono na dzie& 1 lipca 2008 r. oraz 30 czerwca 2012 r. Odleg!y moment wej"cia w %ycie projektowanej ustawy jest uzasadniony przewidywanym czasem rozpatrzenia tej nowelizacji przez Sejm oraz konieczno"ci# przygotowania przez Centralny Zarz#d S!u%by Wi$ziennej cel mieszkalnych do wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w tym systemie. Zwa%ywszy za" na nowatorski charakter wprowadzanej instytucji zachodzi te% potrzeba jak najwcze"niejszego zapoznania z nowymi przepisami przede wszystkim s$dziów penitencjarnych i funkcjonariuszy wi$ziennictwa, w celu jak najlepszego przygotowania ich do stosowania tej instytucji. Nie bez znaczenia jest te% wczesne upowszechnienie nowej instytucji w"ród skazanych w celu zach$cenia ich do korzystania z jej dobrodziejstwa. Za autonomiczno"ci# oraz epizodyczno"ci# projektowanej regulacji za!o%ono czasowe obowi#zywanie ustawy – do dnia

przemawiaj# nast$puj#ce racje. Przede wszystkim nale%y zwróci( uwag$ na ca!kowicie nowatorski dla polskiego systemu prawa karnego charakter regulacji, wprowadzaj#cej nieznany dot#d tygodniowy system wykonywania kary pozbawienia wolno"ci, a tak%e na potrzeb$ obszernego i kompleksowego uregulowania wszelkich istotnych zagadnie& zwi#zanych z kszta!tem tego systemu i towarzysz#cymi mu instytucjami prawa materialnego i procesowego.

33

Autonomiczny charakter ustawy wprowadzaj#cej tego rodzaju now# regulacj$ jest uzasadniony nie tylko jej zakresem, ale te% prowadz#cym do u!atwienia w stosowaniu nowych przepisów ustawowych zgrupowaniem ich w jednym, merytorycznie kompletnym akcie prawnym, nadaj#cym przepisom w niej zawartym charakter przepisów szczególnych, i tym samym wy!#czaj#cym niebezpiecze&stwo – którego trudno unikn#( w przypadku wprowadzania nowatorskich instytucji – niezamierzonego przez ustawodawc$ oddzia!ywania na kszta!t nowych instytucji dotychczasowych przepisów kodeksów, do których nast$puje inkorporacja przepisów nowych. Z kolei za epizodyczno"ci# ustawy przemawia nie tylko nowatorski charakter projektowanego systemu wykonywania kary, ale te% konieczno"( rozwa%enia ewentualnej modyfikacji regulacji ustawowej, po zgromadzeniu niezb$dnych do"wiadcze& z funkcjonowaniem jej zapisów w praktyce, wymuszona przecie% czasowym obowi#zywaniem. Modyfikacje tego rodzaju, które mog# si$ w przysz!o"ci jawi( jako niezb$dne lub wysoce celowe, to zarówno poszerzenie przedmiotowego zakresu stosowania nowego systemu wykonywania kary, jak i zmiana niektórych z jego za!o%e&, czy te% zwi#zanych z nim instytucji, niezdaj#cych w praktyce egzaminu. Epizodyczno"( ustawy u!atwi i przyspieszy tego rodzaju ewentualne zmiany, co nie b$dzie sta( w sprzeczno"ci z mo%liwo"ci# ostatecznego wprowadzenia zapisów dotycz#cych nowego systemu wykonania kary do regulacji kodeksowych, dokonanego jednak po „okrzepni$ciu” nowej regulacji i ewentualnym dopracowaniu jej rozwi#za&, dokonanym przy uwzgl$dnieniu do"wiadcze& z jej stosowania.

34

Wej"cie

w

%ycie

projektowanej

ustawy

b$dzie

mia!o

wp!yw

na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych S!u%by Wi$ziennej, s#dów penitencjarnych i kuratorów zawodowych.

Wej"cie

w

%ycie

projektowanej

ustawy

spowoduje

skutki

finansowe

dla bud%etu pa&stwa. Przyjmuj#c %e przedmiotowa ustawa wejdzie w %ycie od dnia 1 lipca 2008 r., !#czne koszty jej wprowadzenia i funkcjonowania w 2008 r. wynios# oko!o 9 770 764 z!, natomiast w 2009 r. koszty funkcjonowania systemu b$d# si$ kszta!towa( na poziomie 15 673 532 z!, !#cznie (2008 + 2009) – 25 444 296 z!, w tym: 1) w cz$"ci 37 „Sprawiedliwo"(”: a) b) od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. – 5 903 824 z!, w 2009 r. – 9 859 652 z!.

*#cznie: 15 763 476 z!. 2) w cz$"ci 15 „S#dy Powszechne”: a) b) od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. – 3 866 940 z!, w 2009 r. – 5 813 880 z!.

*#cznie: 9 680 820 z!. Mimo konieczno"ci wydatkowania wymienionych wy%ej kwot na wdro%enie i funkcjonowanie projektowanej ustawy, w ostatecznym bilansie Skarb Pa&stwa w zwi#zku z funkcjonowaniem „tygodniowego” systemu zaoszcz$dzi: 1) w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. – kwot$ 33 693 471 z!, 2) w 2009 r. – kwot$ 13 769 740 z!. *#cznie: 47 463 211 z!. Powy%sze kwoty wynikaj# z nast$puj#cych oblicze&:

35

Za!o%y(

nale%y,

%e

roczne

koszty

odbywania

przez

skazanego

kary

pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym stanowi# ok. 30% kosztów, jakie bud%et pa&stwa musia!by ponie"(, gdyby skazany ten odbywa! t$ sam# kar$ w systemie „ci#g!ym”. W wyniku odbywania przez 3.840 skazanych kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym wydatki Skarbu Pa&stwa w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. zmniejsz# si$ o kwot$ 7 200 000 z!, za" w 2009 r. o kwot$ 14 600 000 z!. Wynika to z nast$puj#cych wylicze&: Z danych statystycznych zgromadzonych w Centralnym Zarz#dzie S!u%by Wi$ziennej wynika, %e w systemie tygodniowym mo%e odbywa( kar$: – 23.040 skazanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 projektowanej ustawy, – 3.962 skazanych, o których mowa w art. 5 ust. 2. Maj#c jednak na wzgl$dzie przede wszystkim realne mo%liwo"ci S!u%by Wi$ziennej, w szczególno"ci za" aktualne mo%liwo"ci w zakresie stworzenia miejsc zakwaterowania dla skazanych odbywaj#cych kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym przyj$to, %e w ka%dej z 60 wytypowanych do wykonania kary pozbawienia wolno"ci w tym systemie jednostek penitencjarnych, b$d# dwie czteroosobowe cele, w których kara ta b$dzie mog!a by( wykonywana wobec 16 osób w jednym tygodniu (przyj$to zatem system „rotacyjny”, czyli 2 cele x 4 osoby x 2 cykle = 16 osób), a "redni wymiar skierowanej do wykonania kary wyniesie 3 miesi#ce (de facto skazany w zak!adzie karnym przebywa 24 dni tj. 12 tygodni, po 2 dni w ka%dym tygodniu). Szacuje si$ zatem, %e liczba osób, wobec których mo%e by( wykonywana kara wyniesie w ci#gu roku 3840 (16 osób w tygodniu x 4 cykle = 64 osoby w ka%dej jednostce x 60 jednostek = 3840 skazanych). Oczywi"cie liczby te dotyczy( b$d# pierwszego – eksperymentalnego okresu obowi#zywania projektowanej ustawy, maj#cego na celu zebranie do"wiadcze& koniecznych do wykonywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym w szerszym zakresie.

36

Powy%sze za!o%enie, tj. „ograniczenie” liczby odbywaj#cych kar$ w systemie tygodniowym do maksymalnie ok. 4000 skazanych rocznie, wi#%e si$ z faktem, %e w wytypowanych jednostkach penitencjarnych, podobnie zreszt# jak i w pozosta!ych zak!adach karnych i aresztach "ledczych, istnieje przeludnienie wynosz#ce oko!o 120%. Dlatego te%, wprowadzaj#c w %ycie przedmiotow# ustaw$ przyj#( trzeba, %e w jednostkach tych mo%na dodatkowo wygospodarowa( nie wi$cej ni% okre"lon# powy%ej liczb$ cel i miejsc. Wskaza( jednak%e nale%y, %e przeznaczenie wydzielonych cel dla skazanych odbywaj#cych kar$ w systemie tygodniowym spowoduje odpowiednie zmniejszenie liczby miejsc zakwaterowania dla skazanych odbywaj#cych kar$ w systemie „ci#g!ym”(tj. w warunkach, o których mowa w Rozdziale X Kodeksu karnego wykonawczego – „Kara pozbawienia wolno"ci”). Nale%y jednak mie( na uwadze, %e w zwi#zku z projektowanym systemem odbywania kary pozbawienia wolno"ci, w wydzielonych celach, w danym okresie, kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym b$dzie odbywa( dwukrotnie wi$ksza liczba skazanych, ni% odbywa!aby j# w systemie „ci#g!ym”. Spowoduje to dwukrotny wzrost liczby wykonywanych kar pozbawienia wolno"ci bez konieczno"ci tworzenia dodatkowych miejsc zakwaterowania dla skazanych. Uwzgl$dniaj#c powy%sze, nale%y przyj#( nast$puj#ce za!o%enia do wyliczenia skutków finansowych dla kary pozbawienia wolno"ci odbywanej w systemie tygodniowym: 1) liczba skazanych przewidzianych do odbycia kary w ci#gu roku – 3840 osób, 2) dzienny koszt utrzymania osadzonego odbywaj#cego kar$ w systemie: !" !" ci#g!ym tygodniowym – 57,20 z! – 56,70 z! (pomniejszony o koszt odzie%y i

obuwia) (dzienny koszt utrzymania skazanego ustalono na podstawie poniesionych kosztów ogó!em w 2005 r. przy jednoczesnym

37

zastosowaniu przys!uguj#cych zgodnie z obecnie obowi#zuj#cymi przepisami stawek i norm dotycz#cych wy%ywienia, odzie%y, bielizny, po"cieli, obuwia, "rodków higieny), 3) okres odbywania kary – 3 miesi#ce (u"redniony), 4) dodatkowe koszty zwi#zane z wprowadzeniem systemu tygodniowego (adaptacja pomieszcze&) – 120 000 z! (2 000 z! na 1 zak!ad karny), 5) ilo"( dni w miesi#cu – 30, 6) liczba dni odbywania kary w tygodniu (dot. systemu tygodniowego) – 2. Do wylicze& skutków finansowych przyj$to u"redniony czas odbywania kary w systemie tygodniowym – 3 miesi#ce. Przyjmuj#c jednak, %e czas odbywania kary przez skazanych w tym systemie b$dzie we wszystkich przypadkach maksymalny – tj. 6 miesi$cy (zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 i 2 projektu ustawy), skutki finansowe pozostan# na tym samym poziomie. Zmniejszy si$ natomiast przyj$ta do wylicze& liczba skazanych z 3 840 na 1 920 (16 osób w tygodniu x 2 cykle w roku = 32 osoby w ka%dej jednostce x 60 jednostek = 1920 skazanych) i zwi$kszy si$ liczba dni pobytu w zak!adzie karnym z 24 na 48 (6 miesi$cy x 4 tygodnie x 2 dni w ka%dym tygodniu). Znajduje to potwierdzenie w nast$puj#cych symulacjach: – 3 840 skazanych x 24 dni = 92 160 osobodni (dla wariantu, gdzie czas odbywania kary wynosi 3 miesi#ce), – 1 920 skazanych x 48 dni = 92 160 osobodni (dla wariantu, gdzie czas odbywania kary wynosi 6 miesi$cy). Koszty odbywania kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym i ci#g!ym, ustalone w oparciu o powo!ane wcze"niej dane i za!o%enia, przedstawiaj# si$ nast$puj#co: I. Koszty w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2008 r. (rok wprowadzenia systemu): 1. System tygodniowy:

38

1920 skazanych x 2 dni w tyg. x 4 tyg. x 3 m-ce x 56,70 z! za dzie& = 2 612 736 z! 2 612 736 + 120 000 z! (dot. koszt. wprow. syst.) = 2 732 736 z! 2. System ci#g!y: 1920 skazanych x 30 dni x 3 m-ce x 57,20 z! za dzie& = 9 884 160 z! II. Roczne koszty odbywania kary w 2009 r. i latach nast$pnych: 1. System tygodniowy: 3840 osadzonych x 2 dni x 4 tyg. x 3 m-ce x 56,70 z! za dzie& = 5 225 472 z! 2. System ci#g!y: 3840 osadzonych x 30 dni x 3 m-ce x 57,20 z! za dzie& 19 768 320 z! Zestawienie porównawcze wyliczonych kosztów obrazuje poni%sza tabela: Roczne Roczne koszty koszty odbywania kary w systemie odbywania ci#g!ym kary (w tys. z!) w systemie tygodniowym (w tys. z!) 2 2 700 3 9 900 Ró%nica kwotowa (w tys. z! ) 3-2 Procentowy wska'nik kosztów systemu tygodniowego w stosunku do systemu ci#g!ego 2:3 5 27,3% =

Okres

1 Rok 2008 (1.07– 31.12) Rok 2009 i lata nast$pne

4 7 200

5 200

19 800

14 600

26,3%

Z powy%szych danych wynika, %e w wyniku wprowadzenia ustawy wydatki Skarbu Pa&stwa ulegn# zmniejszeniu odpowiednio o kwot$ 7 200 000 z! w 2008 r. i o kwot$ 14 600 000 z! w 2009 r. Oszcz$dno"ci te b$d# wzrasta(

39

w latach nast$pnych wraz ze zwi$kszeniem liczby miejsc dla skazanych odbywaj#cych kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym. W zwi#zku z tym, %e w 2008 r. nale%y ponie"( dodatkowe koszty w kwocie 120 000 z! zwi#zane z adaptacj# i wyposa%eniem 120 cel mieszkalnych (2 x 60 zak!adów karnych), uzyskane oszcz$dno"ci ulegn# zmniejszeniu do kwoty 7 080 000 z!. Wprowadzenie systemu tygodniowego b$dzie skutkowa( dodatkowymi

czynno"ciami funkcjonariuszy s!u%by wi$ziennej, takimi jak: !" przyjmowanie i zwalnianie skazanych, !" kontrola dostarczonych przez skazanych za"wiadcze& lekarskich, wst$pne badania lekarskie oraz kontrola stanu sanitarno-higienicznego, !" obs!uga depozytu z przedmiotami warto"ciowymi i "rodkami pieni$%nymi skazanych, tj. przyjmowanie i wydawanie "rodków pieni$%nych i przedmiotów warto"ciowych przy ka%dorazowym przyj$ciu i opuszczeniu zak!adu przez skazanego, !" obs!uga depozytu z rzeczami w!asnymi skazanych, tj. przyjmowanie i wydawanie rzeczy w!asnych skazanych przy ka%dorazowym przyj$ciu i opuszczeniu zak!adu przez skazanych, !" wydawanie sprz$tu sto!owego, po"cieli i bielizny oraz "rodków higieny osobistej skazanym, zgodnie z obowi#zuj#cymi normami, !" zapewnienie prawid!owego rozmieszczenia skazanych w celach,

przyjmowanie na rozmowy, przygotowanie dokumentacji penitencjarnej, !" nadzór i kontrola w ramach oddzia!ów mieszkalnych w porze dziennej i nocnej. Odmiennie ni% w systemie ci#g!ym, czynno"ci te trzeba b$dzie wykonywa( wielokrotnie, tj. przy ka%dym przyj$ciu i zwolnieniu skazanego, odbywaj#cego kar$ w systemie tygodniowym. I tak, na przyk!ad osoba skazana na kar$ 3 miesi$cy pozbawienia wolno"ci w tym systemie de facto b$dzie przebywa( w zak!adzie karnym 24 dni, tj. 12 tygodni po 2 dni w ka%dym tygodniu. Tak

40

wi$c 12 razy b$dzie przyjmowana i zwalniana z zak!adu karnego, co b$dzie wi#za( si$ z wykonaniem przedmiotowych czynno"ci. W przypadku osoby odbywaj#cej kar$ w systemie ci#g!ym, czynno"ci te s# wykonywane tylko 2 razy, tj. przy przyj$ciu do zak!adu karnego i przy zwolnieniu po odbyciu kary. Maj#c to na uwadze, a tak%e fakt, %e wi$kszo"( z tych czynno"ci b$dzie wykonywana po po!udniu, tj. po godzinach pracy administracji penitencjarnej, konieczne b$dzie do odpowiednie wykonania zabezpieczenie kary pozbawienia zabezpieczy( etatowe. wolno"ci co I tak w w 60 wytypowanych zewn$trznych systemie 2 etaty

tygodniowym zak!adach karnych, aresztach "ledczych i ich oddzia!ach nale%y dodatkowo najmniej funkcjonariuszy s!u%by wi$ziennej, czyli ogó!em 120 etatów. Planowany koszt uruchomienia i funkcjonowania jednego etatu

w przewidywanym okresie wej"cia w %ycie ustawy, tj. od lipca do grudnia 2008 r. kszta!tuje si$ na poziomie 26 425,74 z! (§§ 4050, 4180, 4280, 4300) – dla 120 etatów 3 171 088,80 z!. Natomiast roczny koszt funkcjonowania jednego etatu w 2009 r. wyniesie 38 693,17 z! (§§ 3070, 4050, 4070, 4180) – dla 120 etatów 4 643 180,40 z!. Uwzgl$dniaj#c powy%sze wydatki, oszcz$dno"ci w wydatkach Skarbu Pa&stwa w okresie funkcjonowania ustawy w 2008 r. wynosi( b$d# 3 908 911 z! (7 080 000 z! – 3 171 089 z! = 3 908 911 z!), za" w 2009 r. odpowiednio 9 956 820 z! (14 600 000 z! – 4 643 180 z! = 9 956 820 z!). Ponadto przedmiotowy projekt ustawy nak!ada dodatkowe obowi#zki na s#dy penitencjarne oraz kuratorów s#dowych. Zatem spowoduje to skutki finansowe dla bud%etu pa&stwa w cz$"ci 15 „S#dy Powszechne”. Obowi#zki na!o%one na s#dy penitencjarne b$d# wynika( przede wszystkim z: – wydawania przez s#d penitencjarny postanowie& o udzielaniu

skazanemu zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, – zwalnianiu skazanego z zak!adu karnego,

41

uchylaniu zezwole& na odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym, je%eli skazany ra%#co narusza porz#dek prawny, pope!ni! przest$pstwo lub przest$pstwo skarbowe, wobec skazanego zastosowano tymczasowe aresztowanie,

wezwaniu skazanego przebywaj#cego na wolno"ci, wobec którego uchylone zosta!o zezwolenie na odbywanie kary w systemie tygodniowym.

Szacuje si$, %e przej$cie przez s#dy penitencjarne do wykonywania post$powania wykonawczego zwi#zanego z odbywaniem kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym b$dzie wymaga!o wzmocnienia kadry orzeczniczej o oko!o 20 etatów orzeczniczych. Zak!adaj#c, %e przedmiotowy projekt wejdzie w %ycie z dniem 1 lipca 2008 r., to wydatki na wynagrodzenia dla 20 dodatkowych etatów orzeczniczych szacuje si$ na poziomie 870 240 z!: 7 252 z! ("rednie wynagrodzenie s$dziego) x 20 etatów x 6 miesi$cy = 870 240 z!. Wydatki zwi#zane z utworzeniem nowych miejsc pracy: 8 000 z! (utworzenie jednego stanowiska pracy) x 20 = 160 000 z!. *#cznie (wydatki na wynagrodzenie oraz utworzenie stanowisk pracy) = 1 030 240 z!. Natomiast wydatki na wynagrodzenia dla s$dziów penitencjarnych

w 2009 r. (20 etatów) szacuje si$ na poziomie 1 740 480 z!. Projekt ustawy nak!ada równie% dodatkowe obowi#zki na kuratorów s#dowych; wynikaj# one ze sprawowania dozoru orzeczonego wobec skazanego, któremu zezwolono na odbywanie kary pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym oraz kontroli zachowania takiego skazanego przez przeprowadzanie wywiadów "rodowiskowych. Zak!ada si$, %e dodatkowo na wykonanie tych zada& nale%y zabezpieczy( oko!o 50 kuratorów.

42

W 2008 r. wydatki na wynagrodzenia dla kuratorów b$d# kszta!towa!y si$ na poziomie 780 000 z!: 2 600 z! (wynagrodzenie kuratora zawodowego) x 50 etatów x 6 miesi$cy = 780 000 z!. Wydatki zwi#zane z utworzeniem nowych miejsc pracy: 8 000 z! (utworzenie jednego stanowiska pracy) x 50 = 400 000 z!. *#cznie (wydatki na wynagrodzenie oraz utworzenie stanowisk pracy) = 1 180 000 z!. Natomiast wydatki na wynagrodzenia dla kuratorów zawodowych w 2009 r. (50 etatów) szacuje si$ na poziomie 1 560 000 z!. Ponadto zwi$kszenie liczby o 50 etatów pracowników administracyjnych zwi#zanych z dodatkowymi etatami s$dziów penitencjarnych i kuratorów s#dowych spowoduje wydatki na wynagrodzenia, które szacuje si$ na poziomie 1 656 700 z! 4 189 z! ("rednie wynagrodzenie urz$dnika) x 50 etatów x 6 miesi$cy = 1 256 700 z!. Wydatki zwi#zane z utworzeniem nowych miejsc pracy : 8 000 z! (utworzenie jednego stanowiska pracy) x 50 = 400 000 z!. *#cznie (wydatki na wynagrodzenie oraz utworzenie stanowisk pracy) = 1 656 700 z!. Natomiast wydatki na wynagrodzenia dla urz$dników w 2009 r. (50 etatów) szacuje si$ na poziomie 2 513 400 z!. Wej"cie w %ycie przedmiotowego projektu wp!ynie na zwi$kszenie dochodów bud%etu pa&stwa w cz$"ci 15 „S#dy Powszechne” z tytu!u ponoszenia przez skazanego zrycza!towanych kosztów post$powania wykonawczego w wysoko"ci 80 z! powi$kszonych o 10 z! za ka%dy dzie& przebywania skazanego w zak!adzie karnym. Dochody w 2008 r.: I. Op!ata zrycza!towana – 80 z!.

43

Liczba osób odbywaj#ca kar$ w ci#gu roku – 3 840 osób, czyli 1 920 osób (od dnia 1 lipca 2008 r.) Wp!ywy z tytu!u op!aty = 80 z! x 1 920 osób = 153 600 z!. II. Op!ata za jeden dzie& pobytu – 10 z! Wp!ywy miesi$czne od 1 skazanego – 80 z! (8 dni w miesi#cu x 10 z!). Okres przebywania – 3 miesi#ce (24 dni) – 240 z!. Wp!ywy od jednego skazanego 240 z! x 1 920 osób = 460 800 z!. *#cznie – (I+II) = 614 400 z!. Dochody w 2009 r.: I . Op!ata zrycza!towana – 80 z!. Liczba osób odbywaj#ca kar$ w ci#gu roku – 3 840 osób Wp!ywy z tytu!u op!aty = 80 z! x 3 840 osób = 307 200 z!. II. Op!ata za jeden dzie& pobytu – 10 z!. Wp!ywy miesi$czne od 1 skazanego – 80 z! (8 dni w miesi#cu x 10 z!). Okres przebywania – 3 miesi#ce (24 dni) – 240 z!. Wp!ywy od jednego skazanego 240 z! x 3 840 osób = 921 600 z!. *#cznie – (I+II) = 1 228 800 z!. Reasumuj#c, przy uwzgl$dnieniu wydatków na utworzenie i utrzymanie 20 etatów s$dziów penitencjarnych, 50 etatów kuratorskich i 50 etatów urz$dniczych w s#dach oraz dochodów z tytu!u op!at zrycza!towanych i dziennych uiszczanych przez skazanych, przewidywane oszcz$dno"ci Skarbu Pa&stwa w zwi#zku z wprowadzeniem w %ycie projektowanej ustawy w 2008 r. b$d# wynosi( oko!o 655 971 z!, za" w 2009 r. oko!o 5 371 740 z!. Wyst$puj#ce ró%nice s# wynikiem tego, %e w 2008 r. konieczne jest poniesienie kosztów logistycznych zwi#zanych z organizacj# cel mieszkalnych i kosztów utworzenia stanowisk pracy. Ponadto mniejsze b$d# dochody z tytu!u op!at rycza!towych

44

i jednodniowych, albowiem liczba skazanych odbywaj#cych kar$ pozbawienia wolno"ci w systemie tygodniowym b$dzie o po!ow$ mniejsza ni% w 2009 r. Podkre"li( ponadto nale%y, %e wprowadzenie tygodniowego systemu

odbywania kary pozbawienia wolno"ci spowoduje (o czym by!a mowa wy%ej), %e bez zwi$kszenia liczby miejsc w zak!adach karnych zwi$kszy si$ liczba osób odbywaj#cych równocze"nie kar$ pozbawienia wolno"ci. Zgodnie z przyj$tymi za!o%eniami, w wydzielonych 480 miejscach rocznie kar$ pozbawienia wolno"ci b$dzie odbywa( zamiast 1.920 skazanych (w systemie ci#g!ym) – 3.840 skazanych (w systemie tygodniowym). Pozwoli to uzyska( dodatkowe oszcz$dno"ci wynikaj#ce z braku potrzeby utworzenia 480 nowych miejsc w zak!adach karnych. Oszcz$dno"ci te wynios#: I. Jednorazowa oszcz$dno"( na utworzeniu nowych miejsc: – 19 200 tys. z! – koszt utworzenia 480 nowych miejsc (kwota przyj$ta miejsce), – 4 800 tys. z! – niezb$dny rozwój infrastruktury (drogi, wygrodzenia, rozbudowa sieci instalacji zewn$trznych, kuchni, pralni, kot!owni) – 10 tys. z! na jedno miejsce, – 4 825 tys. z! – koszt wdro%enia dodatkowych 160 etatów funkcjonariuszy (s!u%ba ochronna, i penitencjarna, zdrowia) finansowa, do kwatermistrzowska, 3 osadzonych. *#cznie: 28 825 tys. z!. II. Roczna oszcz$dno"( na funkcjonowaniu nowych miejsc: 2008 r. (od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia): – 925 tys. z! – szacunkowy koszt utrzymania i eksploatacji 480 nowo utworzonych miejsc – 321 z!/1 miejsce miesi$cznie, ewidencji niezb$dnych w oparciu o faktyczne koszty budowy pawilonów zakwaterowania, które aktualnie wynosz# 40 tys. z! na jedno

funkcjonowania nowych miejsc – przyj$to "rednio jeden etat na

45

3 287,5 tys. z! – zak!adany koszt funkcjonowania dodatkowych etatów.

*#cznie: 4 212,5 tys. z!. 2009 r. – 1 850 tys z! – szacunkowy roczny koszt utrzymania i eksploatacji 480 nowo utworzonych miejsc, – 6 575 tys. z! – zak!adany roczny koszt funkcjonowania dodatkowych etatów. *#cznie: 8 425 tys. z!. Reasumuj#c, po potr#ceniu opisanych wcze"niej wydatków na adaptacj$ 120 cel mieszkalnych oraz wydatków p!acowych s!u%bie wi$ziennej i s#downictwie powszechnym !#czna kwota oszcz$dno"ci w bud%ecie Skarbu Pa&stwa wyniesie odpowiednio: – od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. – w 2009 r. 13 769 740 z!. *#cznie: 47 463 211 z!. Podkre"li( nale%y, %e wydatki zwi#zane z funkcjonowaniem nowo projektowanej instytucji w miar$ jej wdra%ania b$d# ulega!y dalszemu zmniejszaniu. Przede wszystkim wskaza( trzeba na istotne zmniejszenie kosztów pobytu osadzonych w przygotowywanych do uruchomienia zak!adach karnych monitorowanych elektronicznie. Jednostki te b$d# bazowa!y na znacznie ta&szej w budowie i utrzymaniu infrastrukturze, gdy% nie b$dzie potrzeby budowy kosztownych zabezpiecze& w postaci ogrodze&, murów i bram, których rol$ przejmie specjalny system elektroniczny. Równie% istotnemu spadkowi ulegnie liczebno"( funkcjonariuszy, którzy b$d# musieli by( zatrudniani w takich zak!adach. Wynika( to b$dzie z tego, %e ich rola ograniczy si$ w zasadzie do kontroli osadzonych za pomoc# systemu – 33 693 471 z!, –

46

elektronicznego oraz nadzoru nad prawid!owym funkcjonowaniem urz#dze& elektronicznych. Ponadto koszty wprowadzenia wykonania kary w systemie tygodniowym b$d# systematycznie spada( wraz ze wzrostem liczby osadzonych, których b$dzie obejmowa( ten sposób wykonania kary. Uzyskane oszcz$dno"ci powinny by( przeznaczone na dalsz# rozbudow$ jednostek penitencjarnych przeznaczonych dla skazanych, którzy odbywaj# kar$ pozbawienia wolno"ci w warunkach, o których mowa w Rozdziale X Kodeksu karnego wykonawczego – „Kara pozbawienia wolno"ci”. Projekt ustawy wywo!a pozytywne skutki spo!eczne, przyczyni si$ do wzrostu poczucia bezpiecze&stwa spo!ecznego. Prawo wspólnotowe oraz postanowienia Uk!adu Europejskiego nie obejmuj# materii b$d#cej przedmiotem regulacji niniejszego projektu ustawy.

Warszawa, 12 marca 2008 r. BAS-WAEM-573/08

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna w sprawie zgodno!ci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolno!ci w zak"adzie karnym w systemie tygodniowym (przedstawiciel wnioskodawców: pose" Beata Kempa)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa!y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r., Nr 23, poz. 398, ze zmianami) sporz#dza si$ nast$puj#c# opini$:

1. Przedmiot projektu ustawy Projekt przewiduje wprowadzenie instytucji odbywania kary pozbawienia wolno%ci w systemie polegaj#cym na odbywaniu tej kary na przemian w izolacji (2 dni w tygodniu) oraz na wolno%ci (pozosta!a cz$%* tygodnia). System ten nazwany zosta! systemem tygodniowym. Projekt okre%la warunki odbywania takiej kary, sposób jej wykonania oraz warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno%ci w systemie tygodniowym. Ponadto projekt przewiduje zmian$ ustaw: z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, ze zmianami), z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, ze zmianami), z dnia 27 sierpnia 2004 r. o %wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze %rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zmianami). Proponowana ustawa ma wej%* w "ycie z dniem 1 lipca 2008 r. i obowi#zywa* do dnia 30 czerwca 2013 r. 2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj#tej projektem Prawo Unii Europejskiej nie zawiera przepisów reguluj#cych zagadnienia b$d#ce przedmiotem projektu ustawy, w szczególno%ci prawo UE

2

nie reguluje zagadnie& zwi#zanych z systemem odbywania kary pozbawienia wolno%ci. 3. Analiza przepisów projektu pod k$tem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Przepisy projektu nie nale"# do materii regulacji prawa UE. 4. Konkluzja Przedmiot projektu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolno%ci w zak!adzie karnym w systemie tygodniowym nie jest obj$ty prawem Unii Europejskiej.

Sporz!dzi": Zespó" Prawa Europejskiego Akceptowa": Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha" Królikowski

Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, projekt ustawy, pozbawienie wolno%ci, kodeks karny, kodeks karny wykonawczy

Warszawa, 12 marca 2008 r. BAS-WAEM-574/08

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy poselski projekt ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolno!ci w zak"adzie karnym w systemie tygodniowym (przedstawiciel wnioskodawców: pose" Beata Kempa) jest projektem ustawy wykonuj$cej prawo Unii Europejskiej Projekt przewiduje wprowadzenie instytucji odbywania kary pozbawienia wolno%ci w systemie polegaj#cym na odbywaniu tej kary na przemian w izolacji (2 dni w tygodniu) oraz na wolno%ci (pozosta!a cz$%* tygodnia). System ten nazwany zosta! systemem tygodniowym. Projekt okre%la warunki odbywania takiej kary, sposób jej wykonania oraz warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno%ci w systemie tygodniowym. Ponadto projekt przewiduje zmian$ ustaw: z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, ze zmianami), z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, ze zmianami), z dnia 27 sierpnia 2004 r. o %wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze %rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zmianami). Projekt ustawy nie jest obj$ty prawem Unii Europejskiej. Projekt ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolno%ci w zak!adzie karnym w systemie tygodniowym nie jest projektem ustawy wykonuj$cej prawo Unii Europejskiej. Sporz!dzi": Zespó" Prawa Europejskiego Akceptowa": Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha" Królikowski

2
Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, projekt ustawy, pozbawienie wolno%ci, kodeks karny, kodeks karny wykonawczy

Projekt .

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWO CI
z dnia w sprawie wysoko ci zrycza towanych kosztów post powania wykonawczego zwi zanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia……………o wykonywaniu kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym (Dz. U. Nr … poz. ) zarz dza si , co nast puje: § 1. Wysoko zrycza towanych kosztów post powania wykonawczego zwi zanych z

wykonywaniem kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym ustala si na kwot 80 z otych, powi kszon o 10 z otych za ka dy dzie wykonywanej w zak adzie karnym kary pozbawienia wolno ci w tym systemie, nie wi cej ni 48 dni. § 2. Wysoko zrycza towanych koszów okre la s d penitencjarny w postanowieniu o

zezwoleniu na wykonywanie kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym. Wp aty tych kwot stanowi dochód bud etu pa stwa i uiszczane s na rachunek bie cy dochodów w a ciwego s du okr gowego. § 3. Do zwolnienia od zrycza towanych kosztów post powania wykonawczego, o których mowa w § 1, stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks post powania karnego (Dz. U. Nr 89 poz.555, z pó n. zm.1)) dotycz ce
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 240, poz. 2641 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479.

zwolnienia od kosztów post powania karnego. § 4. Je eli w postanowieniu, o którym mowa w § 2 wysoko ci zrycza towanych kosztów nie okre lono albo b dnie ustalono ich wysoko , orzeczenie w tym przedmiocie wydaje s d odwo awczy. § 5. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2008 r.
MINISTER SPRAWIEDLIWO CI

UZASADNIENIE
Projektowane rozporz dzenie stanowi wykonanie delegacji z art. 8 ust 3 ustawy z dnia……….o wykonywaniu kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym (Dz. U. Nr….., poz…….). Nie wydaje si by wygórowany zaproponowany w § 1 projektu rozporz dzenia rycza t w kwocie 80 z otych za wykonywanie kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym. Stanowi on jedynie ok. 9% aktualnie obowi zuj cego minimalnego wynagrodzenia. Dla porównania, kwot 80 z otych uiszcza si w sprawach karnych od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolno ci. Natomiast dodatkowe powi kszenie o kwot 10 z otych za ka dy dzie odbywanej w zak adzie karnym kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym (nie wi cej ni wykonywane przez administracj 48 dni) wynika z przewidywanej faktycznej zak adu karnego zwi zane z wielokrotnym pracoch onno ci systemu tygodniowego. W szczególno ci chodzi tutaj o czynno ci przyjmowaniem skazanego do odbycia kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym oraz wielokrotnym zwalnianiem skazanego w nast puj cych po sobie tygodniach wykonywania kary pozbawienia wolno ci w tym systemie. Nale y wi c przyj , e proponowana w sumie wysoko zasady dost pno ci do s du penitencjarnego. Wp aty tych kwot b d stanowi y dochód bud etu pa stwa. Skazani b d je wp aca na rachunek bie cy dochodów s du okr gowego, w którego okr gu s d
2

zrycza towanych kosztów post powania

wykonawczego uwzgl dnia przeci tne koszty tego post powania i stanowi realizacj

penitencjarny wyda zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym i okre li wysoko tych kosztów. Tak wi c przyj cie rozwi za zawartych w projekcie spowoduje dodatkowy wzrost dochodów bud etu pa stwa. Wprawdzie ko cowej kwoty rycza tu nie da si oszacowa z uwagi na nieznan d ugo odbywania kary pozbawienia wolno ci w kwot 80 z otych pomno on systemie tygodniowym w konkretnym przypadku, to jednak jako w miar pewny dochód skarbu pa stwa z tego tytu u mo na przyj e wszyscy oni b d mogli te koszty ponie . przez liczb skazanych obj tych systemem tygodniowym, oczywi cie pod warunkiem,

3

Projekt

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWO CI z dnia w sprawie regulaminu organizacyjno-porz dkowego wykonywania kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym

Na podstawie art. 56 pkt 1 ustawy z dnia 2006 r. o wykonywaniu kary w systemie tygodniowym (Dz. U. Nr …., poz. ….), zarz dza si , co nast puje: Rozdzia 1 Przepisy porz dkowe § 1. Przepisy regulaminu stosuje si do osoby odbywaj cej kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym. § 2. 1. Skazany mo e bezpo rednio zwraca si do prze o onych oraz osób wizytuj cych zak ad karny ze sprawami zwi zanymi z wykonywaniem kary pozbawienia wolno ci, a tak e ze sprawami osobistymi. 2. Cele i inne pomieszczenia w zak adzie karnym, w których skazani przebywaj , s wizytowane przez dyrektora zak adu karnego, zwanego dalej "dyrektorem", co najmniej raz w miesi cu. 3. Administracja zak adu karnego mo e organizowa spotkania z grupami skazanych, zw aszcza w sprawach zwi zanych z warunkami odbywania kary, zatrudnieniem i nauczaniem. § 3. 1. W wieloosobowej celi mieszkalnej wyznacza si starszego celi, który informuje w a ciwych prze o onych o potrzebach bytowych i sanitarnych skazanych oraz o stanie sprz tu. 2. W obecno ci prze o onych oraz osób wizytuj cych zak ad karny skazany przyjmuje postaw stoj c . Skazany, a w wieloosobowej celi mieszkalnej starszy celi, podaje swoje imi i nazwisko osobom wchodz cym do celi. 3. Wymogów okre lonych w ust. 2 nie egzekwuje si , gdy skazany zostanie od nich zwolniony przez w a ciwego prze o onego, a ponadto w szpitalach i izbach chorych, w trakcie zaj kulturalno-o wiatowych i sportowych oraz zorganizowanych praktyk i pos ug religijnych, posi ków, spaceru i spoczynku, których czas ustalono w porz dku wewn trznym.

2 § 4. W zak adach karnych przeprowadza si apel poranny i wieczorny, w czasie okre lonym w porz dku wewn trznym oraz w innym uzasadnionym przypadku, w trakcie którego ustala si w szczególno ci stan liczbowy skazanych. Rozdzia 2 Organizacja przyj do zak adu karnego

§ 5. Skazany zg aszaj cy si do odbycia kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym jest przyjmowany do zak adu karnego wskazanego przez s d penitencjarny w postanowieniu o udzieleniu skazanemu zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym. § 6. 1. Przy ka dorazowym stawieniu si do zak adu karnego skazany okazuje dokument stwierdzaj cy to samo , podaje dane osobowe i informacje o zmianie tych danych, o miejscu zameldowania oraz przebywania bez zameldowania, a tak e informacje o uprzedniej karalno ci i o stanie zdrowia; ponadto mo e by poddany czynno ciom maj cym na celu jego identyfikacj ; 2. W trakcie czynno ci, o których mowa w ust. 1, skazany: 1) przekazuje do w a ciwego depozytu dokumenty, pieni dze i przedmioty, o których mowa w art. 47 ust. 3 ustawy; 2) mo e wskaza osob , której mog by wydane zdeponowane pieni dze i przedmioty, w przypadku kiedy nie odbierze ich osobi cie, podaj c imi i nazwisko oraz adres tej osoby 3. Skazany potwierdza swoim podpisem przekazanie do depozytu dokumentów, pieni dzy i przedmiotów, o których mowa w art. 47 ust. 3 ustawy. § 7.1. Niezw ocznie po pierwszym osadzeniu skazanego w zak adzie karnym przeprowadza si z nim rozmow informacyjn . 2. W rozmowie, o której mowa w ust. 1, zapoznaje si skazanego z przepisami, o których mowa w art. 44 ustawy oraz z obowi zuj cym porz dkiem wewn trznym zak adu karnego, a tak e informuje si go, w szczególno ci o: 1) mo liwo ci wyst pienia w czasie pobytu w zak adzie karnym zagro e dla jego bezpiecze stwa osobistego oraz ze sposobami ich unikania; 2) mo liwo ci zetkni cia si z przejawami negatywnych zachowa charakterystycznych dla rodowiska przest pczego; 3) mo liwo ci zwracania si do prze o onych ze sprawami osobistymi i problemami zwi zanymi z pobytem w zak adzie; 4) mo liwo ci zg aszania pró b zwi zanych z osadzeniem w celi; 5) obowi zku informowania prze o onych o zagro eniach dla jego bezpiecze stwa osobistego oraz bezpiecze stwa innych skazanych; 6) konsekwencjach stosowania przemocy w stosunku do wspó osadzonych, 7) mo liwo ci uzyskania pomocy lekarskiej i psychologicznej. 3. W rozmowie, o której mowa w ust. 1, ustala si równie , w szczególno ci: 1) deklarowany stan zdrowia psychicznego i fizycznego skazanego; 2) jego problemy osobiste, z uwzgl dnieniem konfliktów z otoczeniem; 3) aktualne potrzeby bytowe skazanego;

3 4) potrzeby postpenitencjarne. Rozdzia 3 Zasady rozmieszczania skazanych w celach mieszkalnych § 8. 1. Skazanego przyj tego do zak adu karnego umieszcza si w wyznaczonej wieloosobowej lub jednoosobowej celi mieszkalnej, uwzgl dniaj c w szczególno ci p e oraz wiek, a tak e wymogi okre lone w art. 46ust. 1 ustawy. 2. W razie potrzeby skazany mo e by przeniesiony w ka dym czasie z celi mieszkalnej, któr zajmuje, do innej takiej celi. Rozdzia 4 Porz dek wewn trzny zak adu karnego § 9. 1. Ustalaj c porz dek wewn trzny zak adu karnego, a w razie potrzeby poszczególnych oddzia ów, dyrektor uwzgl dnia konieczno tworzenia warunków zindywidualizowanego oddzia ywania na skazanych, utrzymania bezpiecze stwa, dyscypliny i porz dku oraz zapewnienia w zak adzie w a ciwych warunków bytowych, sanitarnych i zdrowotnych. 2. W porz dku wewn trznym zak adu dyrektor okre la, w szczególno ci: 1) godziny oraz sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego; 2) godziny przeznaczone na sen, zaj cia kulturalno-o wiatowe i sportowe oraz zaj cia w asne skazanego; 3) godziny i miejsce spo ywania posi ków dostarczanych przez administracj ; 4) godziny, miejsce i sposób poruszania si po terenie zak adu; 5) godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z k pieli; 6) godziny i miejsce, w którym jest dozwolone palenie wyrobów tytoniowych; 7) ilo i rodzaj w asnej odzie y, bielizny i obuwia, które skazany mo e posiada w celi; 8) ilo i wymiary przedmiotów, które skazany mo e posiada w celi, oraz sposób ich przechowywania, a w razie potrzeby zasady ich u ywania; 9) dni, godziny i miejsce przyjmowania skazanych przez dyrektora i innych prze o onych, lekarzy oraz sposób sk adania pisemnych wniosków, skarg i pró b; 10) dni, godziny i miejsce odprawiania nabo e stw, odbywania spotka religijnych oraz nauczania religii; 11) cz stotliwo , terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów artyku ów ywno ciowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzeda y w zak adzie; 12) godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji; 13) dni, godziny i miejsce bezpo redniego kontaktowania si z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z pó n. zm.1)), zwanej dalej Kodeksem karnym wykonawczym; 1) Zmiany niniejszej ustawy zosta y opublikowane w Dz. U. z 1997 r. Dz. U. Nr 160, poz.1083, z 1999 r. Dz. U. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Dz. U. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz.1194; z 2002 r. Dz. U. Nr 74, poz. 676, Nr 200, poz. 1679;

4 14) godziny, czas trwania i miejsce korzystania z samoinkasuj cych aparatów telefonicznych. § 10. Tekst porz dku wewn trznego powinien znajdowa si w ka dej celi. Na pro b skazanego udost pnia si mu ustaw oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a tak e ustaw . Rozdzia 5 Organizacja przyjmowania korespondencji § 11. 1. Korespondencj skazanego administracja zak adu karnego przyjmuje w ka dym dniu roboczym, a korespondencj urz dow - codziennie. 2. Godziny i sposób przyjmowania korespondencji ustala si w porz dku wewn trznym zak adu. 3. Przesy ka listowa powinna by w a ciwie op acona przez skazanego. 4. W przypadku wysy ania przesy ki poleconej, wraz z korespondencj skazany przekazuje wype niony druk "potwierdzenia nadania przesy ki poleconej", który po wys aniu zwraca si skazanemu. § 12. Korespondencja skazanego jest wysy ana przez administracj zak adu karnego, nie pó niej ni drugiego dnia roboczego od daty jej przekazania przez skazanego, o ile nie podlega zatrzymaniu z przyczyn, o których mowa w art. 105 § 4 Kodeksu karnego wykonawczego. § 13. 1. Korespondencj adresowan do skazanego dor cza mu upowa niony funkcjonariusz. 2. Je eli korespondencja podlega nadzorowi, dor cza si j po dokonaniu tej czynno ci. 3. W przypadku odmowy przyj cia przez skazanego korespondencji odsy a si j do nadawcy; je eli odmowa przyj cia dotyczy korespondencji z do czonym potwierdzeniem odbioru lub przes anej jako przesy ka polecona bez potwierdzenia odbioru umieszcza si o tym wzmiank na potwierdzeniu odbioru lub na korespondencji i przekazuje placówce pocztowej. § 14. 1. Tryb przekazywania korespondencji urz dowej, reguluj przepisy w sprawie czynno ci administracyjnych zwi zanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym. 2. Przyjmuj cy w zak adzie karnym korespondencj urz dow wysy an przez skazanego wydaje nadawcy pisemne potwierdzenie jej odbioru oraz odnotowuje na kopercie dat odbioru. 3. Potwierdzenie sporz dza si w jednym egzemplarzu; duplikatu potwierdzenia nie wydaje si . § 15. Skazany ma prawo sk ada wnioski, skargi i pro by na pi mie oraz ustnie; prze o eni i inne uprawnione osoby przyjmuj je tak e w czasie bezpo rednich kontaktów ze skazanym, zw aszcza w czasie wizytacji cel mieszkalnych i innych pomieszcze , w których przebywaj skazani.

z 2003 r. Dz. U. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380, Nr 179, poz. 1750; z 2004 r. Dz. U. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Dz. U. Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479.

5 § 16. Koszty przes ania wniosków, skarg i pró b ponosi skazany. Rozdzia 6 Warunki opieki zdrowotnej i bytowej § 17. Wobec skazanych przebywaj cych w szpitalach, izbach chorych oraz leczonych poza nimi, a tak e przewlekle chorych i rekonwalescentów, dyrektor mo e, na wniosek lub po zasi gni ciu opinii lekarza, dokonywa niezb dnych odst pstw od przewidzianego w regulaminie sposobu wykonywania kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym w zakresie uzasadnionym stanem zdrowia tych skazanych. § 18. Wobec skazanych kobiet ci arnych dyrektor mo e dokonywa , na wniosek lekarza lub po zasi gni ciu jego opinii, niezb dnych odst pstw od przewidzianego w regulaminie sposobu wykonywania kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym w zakresie wynikaj cym z potrzeby uwzgl dnienia stanu fizycznego lub psychicznego tych kobiet. § 19. 1. Cela mieszkalna powinna by wyposa ona w ó ko dla ka dego skazanego, odpowiedni do liczby skazanych ilo sto ów, szafek i taboretów oraz rodków do utrzymania czysto ci w celi. Niezb dne urz dzenia sanitarne sytuuje si w sposób zapewniaj cy ich niekr puj ce u ytkowanie, z zastrze eniem art. 110 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego. 2. W zak adzie karnym typu pó otwartego i otwartego skazani mog posiada w asne sztu ce metalowe. Przedmioty te nie stanowi przedmiotów, o których mowa w art. 110a § 4 Kodeksu karnego wykonawczego. § 20. Skazany potwierdza podpisem: 1) przyj cie do u ytku i zwrot do magazynu przedmiotów, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy; 2) otrzymanie z depozytu dokumentów, pieni dzy, przedmiotów warto ciowych i innych przedmiotów. § 21. 1. Skazany jest obowi zany utrzymywa nale yt czysto osobist i dba o schludny wygl d. 2. Skazany korzysta z ciep ej wody i k pieli na zasadach okre lonych przez dyrektora w porz dku wewn trznym. § 22. 1. Spacer skazanego odbywa si pod bezpo rednim nadzorem funkcjonariusza w wyznaczonym miejscu na wolnym powietrzu. zapewnienia bezpiecze stwa 2. Dyrektor mo e, ze wzgl du na konieczno w zak adzie karnym, zarz dzi odbywanie spaceru w inny sposób ni ustalony w porz dku wewn trznym. 3. Dyrektor mo e na wniosek lekarza zmieni czas trwania i sposób odbywania spaceru przez skazanego chorego. § 23. Stan sanitarny zak adu karnego, ogrzewanie, o wietlenie i wentylacja pomieszcze , utrzymywanie czysto ci przez skazanych, stan i czysto odzie y, bielizny oraz bielizny po cielowej, ilo i jako posi ków oraz sposób ich

6 przyrz dzania i wydawania s kontrolowane przez pracownika s u by kwatermistrzowskiej i lekarza lub innego upowa nionego pracownika s u by zdrowia zak adu. Rozdzia 7 rodki oddzia ywania na skazanych § 24. Do rodków oddzia ywania na skazanych mo e w szczególno ci, dzia alno kulturalno-o wiatowa, spo eczna i zaj cia sportowe. nale e

§ 25. W zak adzie karnym mo na organizowa zaj cia kulturalno-o wiatowe lub sportowe z udzia em instytucji, organizacji, stowarzysze i osób godnych zaufania, na zasadach okre lonych w Kodeksie karnym wykonawczym. Rozdzia 9 Przygotowywanie skazanych do zwolnienia z zak adu karnego § 26. Bezpo rednio przed zwolnieniem z zak adu karnego po odbyciu ca o ci kary pozbawienia wolno ci wykonywanej w systemie tygodniowym, skazanemu udziela si stosownych informacji, w szczególno ci o adresach i kompetencjach instytucji oraz organizacjach spo ecznych udzielaj cych pomocy materialnej, medycznej, w znalezieniu pracy i zakwaterowaniu, a tak e porad prawnych. Rozdzia 9 Przepis ko cowy § 27. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2008 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWO CI

UZASADNIENIE Uwagi ogólne.
Projekt rozporz dzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 56 pkt 1 projektu ustawy z dnia [...]o wykonywaniu kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym (Dz.U. Nr ..., poz ...). Projektowane rozporz dzenie normuje szczegó owy organizacj przyj do zak adów karnych i zasady rozmieszczania skazanych w celach mieszkalnych, porz dek wewn trzny zak adów karnych, organizacj przyjmowania korespondencji w zak adach karnych, a tak e warunki opieki zdrowotnej i bytowej w zak adach karnych. W chwili obecnej brak jest aktu rangi podustawowej reguluj cego omawian sfer zagadnie post powania wykonawczego.

7

Rozwi zania szczegó owe. W projekcie rozporz dzenia dookre la si tryb i sposób realizacji bezpo redniego kontaktu skazanego odbywaj cego kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym (vide § 1) z prze o onymi oraz osobami wizytuj cymi zak ad karny, a w szczególno ci: - mo liwo zwracania si ze sprawami zwi zanymi z wykonywaniem kary pozbawienia wolno ci (§ 2 ust.1), - wizytowanie cel i innych pomieszcze przez dyrektora zak adu karnego (§ 2 ust 2), - mo liwo organizowania spotka z grupami skazanych w sprawach zwi zanych zw aszcza z warunkami odbywania kary, zatrudnieniem lub nauczaniem (§ 2 ust.3), - zadania starszego celi (§ 3 ust.1), - sposób zachowania skazanego w trakcie kontaktu z prze o onymi (§ 3), - sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego (§ 4). W § 5 projektu rozporz dzenia okre la si dookre la si tryb przyjmowania skazanego zg aszaj cego si do zak adu karnego wskazanego przez s d penitencjarny w postanowieniu o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym. W § 6 projektowanego rozporz dzenia dookre la si obowi zki skazanego przy ka dorazowym stawieniu si do zak adu karnego: - okazanie dokumentu stwierdzaj cego to samo , podanie danych o uprzedniej karalno ci i o stanie zdrowia, miejscu zameldowania oraz przebywania bez zameldowania, a tak e mo liwo poddania skazanego czynno ciom maj cym na celu jego identyfikacje oraz poddanie si badaniom (ust.1), - sposób post powania z dokumentami, pieni dzmi i innymi przedmiotami (ust. 2 i 3). W § 7 projektowanego rozporz dzenia unormowano tryb przeprowadzenia ze skazanym rozmowy informacyjnej niezw ocznie po pierwszym osadzeniu w zak adzie karnym oraz rodzaj i zakres informacji, które skazany powinien uzyska podczas jej przeprowadzania. W § 8 projektu unormowano rodzaj celi, w jakiej skazany powinien zosta umieszczony, kryteria, które powinny by uwzgl dnione przy podejmowaniu decyzji w powy szej sprawie oraz mo liwo przeniesienia skazanego do innej celi mieszkalnej. W § 9 projektu dookre lono zakres regulacji porz dku wewn trznego w wyodr bnionych oddzia ach (lub w celach) dla skazanych odbywaj cych kar w systemie tygodniowym. W § 10 unormowano konieczno dost pno ci porz dku wewn trznego dla skazanego oraz mo liwo udost pnienia skazanemu na jego pro b kodeksu karnego wykonawczego oraz wydanych na jego podstawie aktów wykonawczych. Sposób post powania z korespondencj skazanego przez administracj zak adu karnego – przyjmowanie, wysy anie oraz tryb jej dor czania - okre lono w § § 11 ust. 1, 2, 12, 13, 14 projektu. W § 11 ust. 3 i 4 projektowanego rozporz dzenia dookre lono obowi zki skazanego w zakresie w a ciwego op acenia przesy ki listowej oraz wysy ania przesy ki poleconej, a tak e przesy ania wniosków, skarg i pró b (vide § 16). W § 15 doprecyzowano sposób realizacji prawa skazanego do sk adania skarg oraz tryb ich przyjmowania przez prze o onych i inne osoby uprawnione. W § 17 oraz § 18 unormowano mo liwo dokonywania przez dyrektora zak adu karnego odst pstw na wniosek lub po zasi gni ciu opinii lekarza wobec szczególnych kategorii skazanych

8 – przewlekle chorych, rekonwalescentów, kobiet ci arnych - skazanych przebywaj cych w szpitalach, izbach chorych oraz leczonych poza nimi. Wyposa enie celi mieszkalnej oraz sposób usytuowania urz dze sanitarnych unormowano w § 19 ust.1. W § 19 ust. 2 unormowano mo liwo posiadania przez skazanych w asnych sztu ców metalowych w zak adzie karnym typu pó otwartego i otwartego. W § 20 projektowanego rozporz dzenia dookre lono konieczno potwierdzenia przez skazanego przyjmowania do u ytku i zwrotu do magazynu po cieli, cierki i sprz tu sto owego, je eli nie korzysta z w asnych oraz otrzymanych na jego pro b . Obowi zek utrzymywania higieny osobistej przez skazanego oraz czysto pomieszcze , w których przebywa oraz sposób korzystania przez skazanego z ciep ej wody i k pieli unormowano w § 21. W § 22 projektowanego rozporz dzenia dookre lono sposób korzystania przez skazanego ze spaceru, mo liwo zarz dzenia zmiany tego sposobu przez dyrektora zak adu karnego ze wzgl du na konieczno zapewnienia bezpiecze stwa w zak adzie karnym, a tak e na wniosek lekarza zmian trwania i sposobu odbywania spaceru przez skazanego chorego. W § 23 dookre lono obowi zek kontroli stanu sanitarnego zak adu karnego, ogrzewania i o wietlenia, wentylacji pomieszcze , utrzymywania czysto ci przez skazanych, a tak e stanu bielizny, odzie y, bielizny po cielowej, ilo ci i jako ci posi ków, sposobu ich przyrz dzania i wydawania przez pracownika s u by kwatermistrzowskiej i lekarza lub innego upowa nionego pracownika s u by zdrowia zak adu karnego. rodki oddzia ywania penitencjarnego na skazanych, rodzaj organizowanych zaj oraz rodzaj podmiotów, z którymi zak ad karny mo e wspó pracowa w tym zakresie unormowano w § 24 i 25 projektu. W § 26 uszczegó owiono rodzaj informacji zwi zanych z readaptacj spo eczn , udzielanych skazanemu przed zwolnieniem z zak adu karnego. Ocena skutków regulacji. Wej cie w ycie projektowanego rozporz dzenia spowoduje dodatkowe skutki finansowe dla bud etu S u by Wi ziennej w zwi zku z konieczno ci wzmocnienia etatowego. Prawo wspólnotowe oraz postanowienia Uk adu Europejskiego nie obejmuj materii b d cej przedmiotem regulacji niniejszego projektu rozporz dzenia. Projektowane rozporz dzenie nie wp ynie na rynek pracy, konkurencyjno zewn trzn i wewn trzn oraz na rozwój regionalny. Regulacja przewidziana w projekcie oddzia uje jedynie na funkcjonariuszy i pracowników S u by Wi ziennej oraz osoby osadzone w zak adach karnych.

Projekt

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWO CI z dnia w sprawie warunków bytowych osób odbywaj cych kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym. Na podstawie art. 56 pkt 2 ustawy z dnia ……….. o wykonaniu kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym ( Dz. U. Nr …., poz. …… ) zarz dza si , co nast puje: § 1. 1. Skazany otrzymuje do u ytku w zak adzie karnym lub areszcie ledczym przedmioty, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia …….. o wykonaniu kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym ( Dz. U. Nr …, poz. … ). 2. Normy nale no ci oraz zasady wydawania przedmiotów, o których mowa w ust. 1, okre la za cznik nr 1 do rozporz dzenia. 3. Skazany potwierdza swoim podpisem, w karcie rzeczy nale cych do zak adu karnego lub aresztu ledczego, przyj cie do u ytku i zdanie do magazynu przedmiotów wymienionych w ust. 1. 4. Wzór karty rzeczy nale cych do zak adu karnego lub aresztu ledczego stanowi za cznik nr 2 do rozporz dzenia. § 2. Cele mieszkalne dla skazanych odbywaj cych kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym oraz miejsca i pomieszczenia wyznaczone w szczególno ci do: 1) spo ywania posi ków, 2) utrzymania higieny osobistej, 3) udzielania wiadcze zdrowotnych,

wyposa a si w podstawowy sprz t kwaterunkowy, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 17 pa dziernika 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zak adach karnych i aresztach ledczych ( Dz. U. Nr 186, poz. 1820 ). § 3. 1. W przypadku utraty lub zniszczenia przedmiotów, o których mowa w § 1 i 2, wydaje si skazanemu inne przedmioty tego samego rodzaju, bez wzgl du na przyczyn braku lub utraty warto ci u ytkowej. 2. Je eli utrata lub zniszczenie nast pi y z winy skazanego, mo e on zosta zobowi zany do zap acenia odpowiedniej kwoty pieni nej. § 4. 1. Skazanemu odbywaj cemu kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym zapewnia si niezb dne rodki do utrzymania czysto ci celi. 2. rodki do utrzymania czysto ci w celach mieszkalnych wydawane s wed ug potrzeb zg aszanych przez skazanego. § 5. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2008 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWO CI

2

Za czniki do rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia

Za cznik nr 1

Zestaw Nr 1 Normy nale no ci przedmiotów wyposa enia
Lp.
1

Przedmiot
2

Jednostka miary
3

Ilo wydana skazanemu
4

Okres u ywalno ci w miesi cach
5

Uwagi
6

Pi ama R cznik cierka do wycierania naczy 4 Pantofle ranne 5 Koc 6 Prze cierad o 7 Materac 8 Poduszka 9 Poszewka na poduszk 10 Podk ad pod materac

1 2 3

komplet sztuka sztuka Para sztuka sztuka komplet sztuka sztuka sztuka

1 2 1 1 2 2 1 1 1 1

12 8 5 18 40 8 60 60 6 84

na pro b na pro b na pro b

Do ó ek bez wk adu

3

Uwagi do zestawu nr 1: 1. Pi ama, r czniki, pantofle ranne wydawane s wed ug potrzeb zg aszanych na pi mie przez skazanego, w ilo ciach wed ug norm okre lonych w zestawie. 2. Skazany przy ka dorazowym opuszczeniu zak adu karnego lub aresztu ledczego lub po odbyciu kary, zdaje do magazynu wszystkie przedmioty wyposa enia. Pantofle ranne poddaje si dezynfekcji przed wydaniem do u ytku kolejnemu skazanemu. 3. Pantofle ranne przechowuje si w magazynie, w czasie nieobecno ci skazanego w zak adzie karnym lub areszcie ledczym, w oznakowanej danymi personalnymi skazanego zamkni tej kopercie lub woreczku foliowym. W przypadku przeniesienia skazanego do innego zak adu karnego lub aresztu ledczego, pantofle ranne poddaje si dezynfekcji i wydaje si kolejnemu u ytkownikowi. 4. R czniki i cierk do wycierania naczy , przed kolejnym wydaniem skazanemu, poddaje si praniu. Koce pierze si w miar potrzeb. 5. Pi am , prze cierad a, poszewk na poduszk poddaje si praniu po dwunastu dniach pobytu skazanego w zak adzie karnym lub areszcie ledczym. W trakcie przerwy mi dzy kolejnymi etapami odbywania kary powy sze przedmioty, po oznakowaniu danymi personalnymi skazanego, przechowywane s w wydzielonych miejscach magazynu. 6. W okresie zimowym, mo na wyda skazanemu dodatkowy koc.

4

Zestaw Nr 2 Normy nale no ci rodków higieny Lp.
1

Przedmiot
2

Jednostka miary
3

Ilo wydana skazanemu
4

Okres nale no ci w dniach
5

Uwagi
6

1. 1. 2. 1. 2. 3. 4.

a) kobiety Pakiety higieniczne b) m czy ni Krem do golenia No yk do golenia c) kobiety i m czy ni Myd o toaletowe Szczoteczka do z bów Pasta do z bów Papier toaletowy

sztuka tuba sztuka gram sztuka tuba rolka

wed ug potrzeb 1 1 100 1 1 1 30 30 30 ca y wymiar kary 30 30

Uwagi do zestawu nr 2: 1. Myd o toaletowe, krem do golenia, no yk do golenia, szczoteczk do z bów, past do z bów i papier toaletowy wydaje si wed ug potrzeb zg aszanych przez skazanego. 2. Kolejne nale no ci myd a toaletowego, kremu do golenia, no yków do golenia, pasty do z bów i papieru toaletowego wydaje si wed ug potrzeb zg aszanych przez skazanego, ale nie wcze niej ni po trzydziestu dniach przebywania w zak adzie karnym lub areszcie ledczym. 3. Skazany przy ka dorazowym opuszczeniu zak adu karnego lub aresztu ledczego zdaje do magazynu nie zu yte ca kowicie rodki higieny, które przechowywane b d w oznakowanej danymi personalnymi skazanego zamkni tej kopercie lub woreczku foliowym. 4. W przypadku odbycia ca o ci kary pobrane przez skazanego rodki higieny przechodz na jego w asno . 5. W przypadku przeniesienia do innego zak adu karnego lub aresztu ledczego, skazany zabiera ze sob posiadane rodki higieny osobistej. Skazany zobowi zany jest posiada powy sze rodki higieny w chwili stawienia si do odbywania kary w kolejnym zak adzie karnym lub areszcie ledczym, chyba e zgodnie z normami nale no ci sta y si one jego w asno ci .

Zestaw Nr 3

5

Normy nale no ci sprz tu sto owego Lp.
1

Przedmiot
2

Jednostka miary
3

Ilo wydana skazanemu
4

Okres u ywalno ci w miesi cach
5

Uwagi
6

1

2. 3. 4. 5.

6.

Kubek 0,5l - aluminiowy lub - z tworzywa sztucznego lub - z porcelitu y ka du a z tworzywa sztucznego Widelec z tworzywa sztucznego Nó z tworzywa sztucznego Talerz g boki - aluminiowy lub - z tworzywa sztucznego lub - z porcelitu Talerz p ytki - aluminiowy lub - z tworzywa sztucznego lub - z porcelitu

sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka 1 1 1 1 1 1

36 18 12 ca y wymiar kary ca y wymiar kary ca y wymiar kary 36 18 12 36 18 12

Uwagi do zestawu nr 3: 1. Skazany przy ka dorazowym opuszczeniu zak adu karnego lub aresztu ledczego lub po odbyciu kary, zdaje do magazynu wszystkie przedmioty. 2. y k du z tworzywa sztucznego, widelec z tworzywa sztucznego i nó z tworzywa sztucznego przechowuje si , w czasie nieobecno ci skazanego w zak adzie karnym lub areszcie ledczym, w oznakowanej danymi personalnymi skazanego zamkni tej kopercie lub woreczku foliowym. 3. y ka du a z tworzywa sztucznego, widelec z tworzywa sztucznego i nó z tworzywa sztucznego, po odbyciu ca o ci kary, przechodz na w asno skazanego. 4. W przypadku przeniesienia do innego zak adu karnego lub aresztu ledczego, skazany zabiera ze sob y k du z tworzywa sztucznego, widelec z tworzywa sztucznego i nó z tworzywa sztucznego. Skazany zobowi zany jest posiada powy sze przedmioty w chwili stawienia si do odbywania kary w kolejnym zak adzie karnym lub areszcie ledczym. Uzasadnienie Uwagi ogólne.

6

Projekt rozporz dzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art.56 pkt 2 ustawy z dnia ……….. o wykonaniu kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym (Dz. U. Nr …., poz. …… ). Projektowane rozporz dzenie okre la szczegó owo normy nale no ci przedmiotów wyposa enia i rodków higieny wydawanych skazanym na kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym, jak równie normy wyposa enia pomieszcze w podstawowy sprz t kwaterunkowy. Rozwi zania szczegó owe. W projekcie rozporz dzenia okre la si normy nale no ci przedmiotów wydawanych skazanym w trakcie pobytu w zak adzie karnym i areszcie ledczym - § 1 projektu rozporz dzenia. Zasady wyposa enia pomieszcze w sprz t kwaterunkowy stanowi wype nienie uregulowa zawartych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z pó n. zm.1)) i wydanego na jej podstawie rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 17 pa dziernika 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zak adach karnych i aresztach ledczych ( Dz.U. Nr 186, poz. 1820). W § 3 projektu rozporz dzenia okre lono zasady post powania w przypadku utraty lub zniszczenia przez skazanego otrzymanych przedmiotów. W § 4 projektu rozporz dzenia okre lono zasady wydawania skazanym rodków do utrzymania czysto ci w celi. Ocena skutków regulacji. Wej cie w ycie projektowanego rozporz dzenia spowoduje dodatkowe skutki finansowe dla bud etu S u by Wi ziennej w zwi zku ze wzmocnieniem etatowym, a ich oszacowanie nast pi w terminie pó niejszym. Prawo wspólnotowe oraz postanowienia Uk adu Europejskiego nie obejmuj materii b d cej przedmiotem regulacji niniejszego projektu rozporz dzenia.
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380, Nr179 i poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479.

7

Projekt

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWO CI z dnia w sprawie czynno ci administracyjnych zwi zanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów warto ciowych i rodków pieni nych skazanych odbywaj cych kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym i ich dokumentowania
Na podstawie art. 56 pkt 3 ustawy z dnia …………………………….. o wykonywaniu kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym (Dz. U. Nr ….., poz. …. ) zarz dza si , co nast puje: Rozdzia 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporz dzenie okre la czynno ci administracyjne zak adów karnych i aresztów ledczych, zwanych dalej „zak adami” i ich dokumentowanie, w zakresie: 1) ewidencjonowania zdeponowanych rodków pieni nych i przedmiotów warto ciowych skazanych odbywaj cych kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym, zwanych dalej „skazanymi”; 2) przyjmowania, przechowywania i wydawania przekazanych przez skazanych do depozytu rodków pieni nych i przedmiotów warto ciowych; 3) dokonywania zakupów przez skazanych. Rozdzia 2 Ewidencja zdeponowanych rodków pieni nych i przedmiotów warto ciowych § 2. 1. rodki pieni ne oraz przedmioty warto ciowe, przyjmuje i wydaje funkcjonariusz lub pracownik cywilny zak adu, któremu powierzono obowi zki zwi zane z prowadzeniem depozytu rodków pieni nych i przedmiotów warto ciowych skazanych zwany dalej „depozytorem”. 2. W razie nieobecno ci depozytora czynno ci okre lone w ust. 1 wykonuje osoba pisemnie wyznaczona przez dyrektora zak adu lub g ównego ksi gowego zak adu. § 3. Depozytor zak ada osadzonemu kart depozytow , sk adaj c si z czterech cz ci. Wzór karty depozytowej stanowi cy za cznik do rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 27 pa dziernika 2003 r. w sprawie czynno ci administracyjnych i rozlicze finansowych

2

zwi zanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów warto ciowych rodków pieni nych osób pozbawionych wolno ci (Dz. U. Nr 192, poz. 1881 z pó n. zm.1)) stosuje si odpowiednio. § 4. 1. W cz ci I karty depozytowej wpisuje si w szczególno ci dane osobowe skazanego. Ponadto w cz ci tej zamieszcza si tre pouczenia i o wiadczenie, o których mowa w § 6. 2. Na kopercie z przedmiotami warto ciowymi lub na odpowiednio zapakowanym przedmiocie warto ciowym nie mieszcz cym si w kopercie, zwanymi dalej „kopert depozytow ”, i w cz ci II karty depozytowej zamieszcza si wykaz i dok adny opis przedmiotów warto ciowych przyj tych do depozytu. Ponadto w cz ci tej wpisuje si seri i numer koperty depozytowej. 3. Je eli skazany nie posiada przedmiotów warto ciowych, depozytor wpisuje do cz ci II karty depozytowej adnotacj o tre ci: „przedmiotów warto ciowych nie posiada", któr depozytor i skazany potwierdzaj swoimi podpisami. 4. Cz III karty depozytowej s u y do rejestracji i rozliczania wp ywów i rozchodów pieni nych oraz stanu zgromadzonych rodków pieni nych. 5. W cz ci IV karty depozytowej rejestruje si zad u enie osadzonego. 6. Karty depozytowe skazanych zwolnionych, skre lonych z ewidencji i zmar ych przechowuje si oddzielnie do czasu ich ca kowitego rozliczenia. § 5. 1. Ewidencj ksi gow rodków pieni nych skazanych prowadzi si zgodnie z przepisami o rachunkowo ci. 2. Ewidencja ksi gowa rodków pieni nych skazanych podlega sprawdzeniu i uzgodnieniu wed ug stanu na ostatni dzie ka dego miesi ca. Rozdzia 3 Przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie przekazanych rodków pieni nych i przedmiotów warto ciowych do depozytu

§ 6. Depozytor przy przyj ciu skazanego do zak adu przyjmuje od niego rodki pieni ne i przedmioty warto ciowe oraz: 1) poucza skazanego o konieczno ci przekazania do depozytu wszystkich posiadanych rodków pieni nych i przedmiotów warto ciowych oraz jakie s konsekwencje wynikaj ce z ich nie przekazania; 2) przyjmuje od skazanego o wiadczenie, w którym wskazuje on imi i nazwisko oraz adres osoby, której zak ad ma wyda zdeponowane rodki pieni ne i przedmioty warto ciowe, je eli nie odbierze ich osobi cie. § 7. 1. Do przedmiotów warto ciowych zalicza si : 1) zagraniczne rodki p atnicze; 2) bankowe karty magnetyczne, ksi eczki oszcz dno ciowe, bony premiowe, depozytowe, kapita owe, weksle, czeki, listy gwarancyjne, dokumenty zabezpieczaj ce prawa

1)

Zmiany wymienionego rozporz dzenia zosta y og oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 802

3

w asno ci, udzia y, akcje, obligacje oraz inne wydane przez banki krajowe i zagraniczne papiery warto ciowe; 3) bi uteri w tym w szczególno ci: obr czki, pier cionki, a cuszki, broszki, bransoletki, kolczyki. 2. Dokonuj c opisu przyj tych do depozytu przedmiotów warto ciowych nale y dok adnie okre li wszystkie ich cechy indywidualne, w szczególno ci: rodzaj, nazw , barw , mark , tworzywo, numer, stopie uszkodzenia. W przypadku braku cech indywidualnych dokonuje si odpowiedniej adnotacji w karcie depozytowej. 3. Z o enie ka dego przedmiotu warto ciowego do depozytu jest potwierdzane podpisem w karcie depozytowej przez depozytora i skazanego. 4. W przypadku odmowy z o enia podpisu przez skazanego, depozytor w jego obecno ci, wraz z dwoma osobami wyznaczonymi przez dyrektora zak adu, sporz dza na t okoliczno w karcie depozytowej adnotacj , któr podpisuje depozytor i wyznaczone osoby. § 8. 1. Przedmioty warto ciowe przyj te do depozytu umieszcza si w kopercie depozytowej. 2. Na kopercie depozytowej wpisuje si : 1) nazwisko, imi oraz imi ojca skazanego; 2) numer ewidencyjny; 3) wykaz i dok adny opis przedmiotów warto ciowych; 4) numer naklejki. 3. Kopert depozytow zakleja depozytor w obecno ci skazanego i umieszcza na niej naklejk oraz opiecz towuje kraw dzie koperty i naklejki swoj imienn piecz tk . Umieszczenie przedmiotów warto ciowych w kopercie depozytowej potwierdzaj na kopercie podpisami i dat dokonania czynno ci depozytor i skazany. 4.Ka dorazowe otwarcie koperty depozytowej odbywa si w obecno ci skazanego, z wyj tkiem przypadków okre lonych w § 10 ust. 2 i 3. Do ponownego umieszczenia tych przedmiotów w kopercie depozytowej u ywa si nowej koperty, któr zakleja si w sposób okre lony w ust. 3, dokonuj c ponownego zaewidencjonowania zdeponowanych przedmiotów warto ciowych na kopercie depozytowej i w cz ci II karty depozytowej. 5.Przedmiot warto ciowy, który ze wzgl du na swoj wielko nie mo e by umieszczony w kopercie, podlega opakowaniu. Przepisy ust. 2-4 stosuje si odpowiednio. 6.Przedmioty warto ciowe zabezpiecza si przed po arem, uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzie , przechowuj c je w metalowych szafach. 7.Przedmioty warto ciowe, które ze wzgl du na swoj wielko nie mieszcz si w szafach metalowych, zabezpiecza si przed po arem, uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzie , przechowuj c je w wyodr bnionych pomieszczeniach. § 9. Dane dotycz ce wydania przedmiotów warto ciowych skazanemu wpisuje si w cz ci II karty depozytowej. Odbiór z depozytu ka dego przedmiotu potwierdza skazany na karcie depozytowej dat i podpisem. W razie zakwestionowania przez skazanego zawarto ci koperty depozytowej, depozytor w obecno ci osoby wyznaczonej przez dyrektora zak adu sporz dza protokó , który podpisuje tak e skazany. Protokó stanowi podstaw do wszcz cia post powania wyja niaj cego.

4

§ 10. 1. Osob zwolnion z zak adu, której nie wydano z depozytu przedmiotów warto ciowych przy zwolnieniu, wzywa si przesy k listow polecon , w terminie 10 dni od daty zwolnienia, do ich odbioru w wyznaczonym terminie. Wezwanie zawiera pouczenie o skutku nie podj cia przedmiotów pozostawionych w depozycie w postaci ich przej cia na w asno Skarbu Pa stwa. 2. Je eli osoba zwolniona nie zg osi a si , wezwanie nale y skierowa do osoby wskazanej w o wiadczeniu, o którym mowa w § 6 pkt 2. Osoba odbieraj ca przedmioty warto ciowe potwierdza na karcie depozytowej odbiór ka dego przedmiotu dat i podpisem, a depozytor wpisuje do karty depozytowej imi i nazwisko oraz cechy dowodu to samo ci tej osoby. 3. Na pro b osoby zwolnionej z zak adu lub osoby wskazanej w o wiadczeniu na karcie depozytowej, przedmioty warto ciowe mog by przekazane poczt , na adres jednej z tych osób. 4. Otwarcia koperty depozytowej i sporz dzenia z jej zawarto ci przesy ki z zadeklarowan warto ci dokonuj : g ówny ksi gowy zak adu, osoba wyznaczona przez dyrektora zak adu i depozytor. Z czynno ci tych sporz dza si protokó stwierdzaj cy zgodno zawarto ci koperty depozytowej i przesy ki z opisem w karcie depozytowej. Protokó za cza si do karty depozytowej osoby zwolnionej. 5. Przekazanie poczt przedmiotów warto ciowych nast puje na koszt osoby zwolnionej albo osoby wskazanej w o wiadczeniu, a je eli nie zosta y wydane z przyczyn niezale nych od osoby zwolnionej, koszty ponosi zak ad. 6. W przypadku zwrotu przesy ki: 1) depozytor dokonuje jej otwarcia w obecno ci g ównego ksi gowego zak adu i osoby wyznaczonej przez dyrektora zak adu; 2) depozytor ponownie ewidencjonuje przedmioty warto ciowe w cz ci II karty depozytowej oraz umieszcza je w kopercie depozytowej; 3) depozytor sporz dza protokó , który za cza do koperty depozytowej; 4) w miejscach przewidzianych na podpis osadzonego na kopercie depozytowej oraz w cz ci II karty depozytowej depozytor, g ówny ksi gowy zak adu i osoba wyznaczona przez dyrektora zak adu sk adaj podpisy, z adnotacj „opisu zakopertowania przedmiotów warto ciowych dokonano komisyjnie”. 7.Przepisy ust. 1-6 stosuje si odpowiednio w przypadku skre lenia skazanego z ewidencji zak adu. 8.W razie zgonu skazanego posiadaj cego przedmioty warto ciowe, wzywa si osob wskazan w o wiadczeniu na karcie depozytowej do ich odbioru. Przepisy ust. 1 - 6 stosuje si odpowiednio. 9.W przypadku gdy wydane skazanemu z depozytu przedmioty warto ciowe pozostawione zosta y przez niego w celi i nie ma on mo liwo ci ich samodzielnego spakowania, depozytor w obecno ci dwóch osób wyznaczonych przez dyrektora zak adu, dokonuje zapakowania przedmiotów warto ciowych. Przepisy ust. 6 pkt 2 - 4 stosuje si odpowiednio. § 11. 1. rodki pieni ne i przedmioty warto ciowe podlegaj okresowej lub zdawczo - odbiorczej inwentaryzacji zgodnie z przepisami o rachunkowo ci. 2. Inwentaryzacja przedmiotów warto ciowych polega w szczególno ci na: 1) porównaniu zgodno ci zapisów w cz ci II karty depozytowej z zapisami na kopercie depozytowej;

5

3.

4. 1. 2.

2) sprawdzeniu czy koperta depozytowa i naklejka nie uleg y naruszeniu i czy s opatrzone w piecz tk depozytora; 3) sprawdzeniu czy koperta depozytowa opatrzona jest podpisami depozytora i skazanego; 4) sprawdzeniu czy w karcie depozytowej z o enie ka dego przedmiotu warto ciowego w depozycie potwierdzone jest podpisami depozytora i skazanego; 5) sprawdzeniu czy przedmioty warto ciowe s prawid owo przechowywane i nale ycie zabezpieczone; W przypadku stwierdzenia niezgodno ci zapisów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, naruszenia koperty depozytowej lub naklejki albo braku podpisu depozytora lub skazanego, komisja inwentaryzacyjna w obecno ci skazanego otwiera kopert depozytow , porównuje jej zawarto z zapisami w cz ci II karty depozytowej i na kopercie, nast pnie w obecno ci skazanego umieszcza przedmioty warto ciowe w nowej kopercie depozytowej, dokonuj c ewentualnej korekty zapisów. Przepisy § 8 ust. 3 i 4 stosuje si odpowiednio. Stan rodków pieni nych i przedmiotów warto ciowych skazanych podlega inwentaryzacji przy ka dej zmianie na stanowisku depozytora. § 12. Przedmioty warto ciowe, co do których orzeczono rodek karny przepadku przedmiotów na rzecz Skarbu Pa stwa, przekazuje si za pokwitowaniem w a ciwemu organowi egzekucyjnemu. Na pisemne danie s du lub prokuratury przekazuje si tym organom za pokwitowaniem przedmioty warto ciowe, stanowi ce dowody rzeczowe.

§ 13. 1. Wszelkie wp ywy gotówkowe lub bezgotówkowe na rzecz skazanego, po jego zwolnieniu, skre leniu z ewidencji lub zgonie, wpisuje si do cz ci III karty depozytowej. 2. rodki pieni ne, które wp yn po zwolnieniu skazanego z zak adu, przesy a si w terminie 7 dni od daty wp ywu przekazem pocztowym, pod wskazany przez niego adres, po dokonaniu potr ce podlegaj cych ci gni ciu. Op at pocztow pokrywa si ze rodków pieni nych osoby zwolnionej. 3. W przypadku nie dor czenia przekazu, rodki pieni ne przekazuje si w terminie 7 dni od daty zwrotu przekazu pocztowego, osobie wskazanej w o wiadczeniu, o którym mowa w § 6 pkt 2. § 14. 1.Je eli w czasie przebywania skazanego w zak adzie, wierzyciel z o y wniosek wraz z tytu em wykonawczym dotycz cym nale no ci alimentacyjnych, administracja zak adu jest zobowi zana do jego realizacji. 2.Wniosek mo e by z o ony na pi mie lub ustnie do protoko u w zak adzie i powinien zawiera : 1) oznaczenie stron; 2) oznaczenie wysoko ci wiadczenia, które ma by zrealizowane z zaleg o ciami; 3) oznaczenie za czników, które zosta y z o one. 3. Je eli wnioski z o y o kilku wierzycieli, a kwota znajduj ca si na koncie skazanego, która mo e by potr cona nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich nale no ci lub je eli jest zaj ta przez organ egzekucyjny, zak ad przekazuje tytu y b d ce podstaw egzekucji komornikowi s du rejonowego w a ciwego ze wzgl du na miejsce zamieszkania d u nika, a w razie braku miejsca zamieszkania - do komornika s du rejonowego w a ciwego ze

6

wzgl du na siedzib zak adu, w ka dym przypadku gdy nie przyczyny niedokonywania zrealizowania wniosków o potr

w którym d u nik przebywa, zawiadamiaj c wierzycieli jest mo liwe zrealizowanie ich wniosku, ze wskazaniem wyp at, równie wtedy gdy zachodzi niemo no canie alimentów w trybie bezegzekucyjnym.

§ 15. Je eli nast puje zbieg egzekucji administracyjnej i s dowej, zak ad przekazuje tytu y b d ce podstaw egzekucji wraz z adnotacj o wysoko ci dotychczasowych potr ce organowi egzekucyjnemu, który pierwszy dokona zaj cia, celem wszcz cia post powania, o którym mowa w art. 773 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z pó n. zm.2)), dokonuj c w dalszym ci gu potr ce na dotychczasowych zasadach. O przekazaniu tytu ów b d cych podstaw egzekucji zawiadamia si skazanego i organ egzekucyjny, który dokona zaj cia jako drugi. § 16. 1. Dzia finansowy zawiadamia skazanego o wp ywie ka dego tytu u b d cego podstaw egzekucji. W przypadku wp ywu tytu u zas dzaj cego alimenty, zawiadamia si ponadto dzia penitencjarny. 2. W przypadku zwolnienia skazanego zak ad odnotowuje na tytule wykonawczym dotychczasowe wyniki egzekucji i zwraca dokumenty wnioskodawcy z informacj o przyczynach zwrotu i nowym adresie osoby zwolnionej. Gdy egzekucj prowadzi organ egzekucyjny zak ad informuje o zwolnieniu skazanego i jego nowym adresie. 3. W przypadkach okre lonych w § 14 ust. 3 i § 15 w czasie od przes ania tytu ów b d cych podstaw egzekucji, a do otrzymania postanowienia o wyznaczeniu organu egzekucyjnego, dokonuje si w dalszym ci gu potr ce na poczet egzekucji, z tym e kwoty te blokuje si na karcie depozytowej w cz ci III w rubryce „kwoty dla komornika”. 5. Je eli do terminu zwolnienia skazanego z zak adu nie wp ynie postanowienie o wyznaczeniu organu przejmuj cego prowadzenie egzekucji, kwota zablokowana pozostaje
2)

Zmiany ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 206 r. Nr 12, poz. 66.

7

na rachunku bankowym zak adu. Kwot zablokowan przekazuje si organowi, któremu zlecono przej cie prowadzenia egzekucji. § 17. W przypadku przeniesienia skazanego do innego zak adu stosuje si odpowiednio przepisy, okre lone w rozporz dzeniu, o którym mowa w § 3. Rozdzia 4 Dokonywanie zakupów przez osadzonych § 18. 1. Zakupy artyku ów ywno ciowych i wyrobów tytoniowych oraz innych artyku ów dopuszczonych do sprzeda y w zak adzie realizuje si w formie bezgotówkowej na podstawie paragonów. 2. Dzia finansowy umieszcza na paragonach nast puj ce dane: 1) imi , nazwisko i imi ojca skazanego; 2) numer ewidencyjny skazanego; 3) rodki pieni ne pozostaj ce do dyspozycji skazanego; 3. Dane, o których mowa w ust. 2, depozytor potwierdza podpisem i piecz tk na paragonie. 4. Podczas zakupów na paragonach podpisy sk adaj : osoba wydaj ca artyku y, skazany dokonuj cy zakupów oraz osoba kontroluj ca t czynno . Skazany swoim podpisem potwierdza pobranie artyku ów o okre lonej na paragonie warto ci oraz upowa nia zak ad do dokonania zap aty za zakupione artyku y ze rodków pieni nych pozostaj cych do jego dyspozycji. 5. Kwot stanowi c warto dokonanych przez skazanego zakupów dzia finansowy rejestruje w jego karcie depozytowej na podstawie paragonów. Rozdzia 5 Przepis ko cowy § 19. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2008 r. MINISTER SPRAWIEDLIWO CI

Uzasadnienie
Projekt rozporz dzenia w sprawie czynno ci administracyjnych zwi zanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów warto ciowych i rodków pieni nych skazanych odbywaj cych kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym i ich dokumentowanie stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 56 pkt 3 ustawy z dnia ………………………………. o wykonywaniu kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym (Dz. U. Nr …., poz. …). Projekt rozporz dzenia okre la tryb post powania w zakresie:

8

1) ewidencjonowania zdeponowanych rodków pieni nych i przedmiotów warto ciowych – rozdzia II; 2) przyjmowania, przechowywania i wydawania przekazanych do depozytu rodków pieni nych i przedmiotów warto ciowych – rozdzia III; 3) dokonywania zakupów przez osadzonych – rozdzia IV; Wprowadzenie niniejszego rozporz dzenia ma s u y ujednoliceniu czynno ci administracyjnych podejmowanych przez s u by finansowe zak adów karnych i aresztów ledczych, zwi zanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów warto ciowych i rodków pieni nych skazanych odbywaj cych kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym. Wprowadzenie w ycie rozporz dzenia spowoduje dodatkowe skutki finansowe dla bud etu S u by Wi ziennej w zwi zku ze wzmocnieniem etatowym (dy ury popo udniowe oraz w soboty i niedziele), ich oszacowanie nast pi w terminie pó niejszym. Przedmiot rozporz dzenia nie jest obj ty regulacj prawa Unii Europejskiej. Projektowane rozporz dzenie nie wp ynie na rynek pracy, konkurencyjno zewn trzn i wewn trzn oraz na rozwój regionalny. Regulacja przewidziana w projekcie oddzia ywuje jedynie na funkcjonariuszy i pracowników S u by Wi ziennej oraz osoby osadzone w zak adach karnych i aresztach ledczych.

Projekt

Rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z dnia w sprawie czynno ci administracyjnych zwi zanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym oraz dokumentowania tych czynno ci Na podstawie art. 56 pkt 4 ustawy z dnia ………. – o wykonywaniu kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym (Dz. U. Nr…. , poz. … ) zarz dza si , co nast puje: ROZDZIA 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporz dzenie okre la czynno ci administracyjne zwi zane z wykonywaniem kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym oraz dokumentowanie tych czynno ci w zakresie: 1) rejonizacji osadzania skazanych w zak adach karnych; 2) przyjmowania skazanych; 3) ustalania okresu wykonywania kary; 4) ewidencji skazanych; 5) wydawania skazanych do udzia u w czynno ciach procesowych; 6) post powania z korespondencj skazanych; 7) zwalniania skazanych. § 2. Przez u yte w rozporz dzeniu okre lenie lub skrót nale y rozumie : 1) dyrektor – dyrektora zak adu karnego; 2) kara – kara pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym; 3) kierownik – kierownika dzia u ewidencji lub osob , która sprawuje funkcj kierownika dzia u ewidencji albo go zast puje; 4) skazany - osob odbywaj c kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym; 5) ustawa – ustawa z dnia (…) o wykonywaniu kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym (D.U. Nr …. , poz. …); 6) w a ciwy s d – s d penitencjarny, który wyda postanowienie o udzieleniu skazanemu zezwolenia na wykonywanie kary w systemie tygodniowym.

§ 3. Nie podlega wykonaniu rozstrzygni cie skutkuj ce pozbawienie wolno ci, wydanie poza teren jednostki penitencjarnej lub zwolnienie skazanego, zawarte w dokumencie dor czonym za po rednictwem poczty elektronicznej oraz telefaksu. ROZDZIA 2 Rejonizacja osadzania w zak adach karnych § 4. Skazanego wzywanego do stawienia si w wyznaczonym terminie do odbycia kary, kieruje si do w a ciwego zak adu karnego po o onego, w miar mo liwo ci, najbli ej miejsca jego zamieszkania, o ile w a ciwy s d na podstawie art. 1 ust. 6 ustawy nie postanowi inaczej; skazanego m czyzn do zak adu karnego przeznaczonego dla m czyzn, a skazan kobiet do zak adu karnego dla kobiet. § 5. 1. Szczegó ow rejonizacj osadzania skazanych w zak adach karnych przeznaczonych do wykonywania kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym ustala dyrektor okr gowy S u by Wi ziennej w uzgodnieniu z w a ciwymi prezesami s dów okr gowych. 2. Je eli nie mo na osi gn porozumienia co do rejonizacji osadzania, z prezesami s dów okr gowych dyrektor okr gowy dokonuje niezb dnych uzgodnie z w a ciwymi prezesami s dów apelacyjnych. 3 W wypadku, gdy nie mo na osi gn porozumienia co do rejonizacji osadzania, w trybie okre lonym w ust. 1 i 2, dyrektor okr gowy wyst puje z wnioskiem do Dyrektora Generalnego S u by Wi ziennej o dokonanie niezb dnych uzgodnie odpowiednio z kierownikami w a ciwych komórek organizacyjnych podleg ych Ministrowi Sprawiedliwo ci. § 6. Dokument ustalaj cy rejonizacj osadzania dyrektor okr gowy przesy a s dom okr gowym, których rejonizacja dotyczy oraz dyrektorom podleg ych jednostek penitencjarnych § 7. W wypadku konieczno ci udzielenia pomocy lekarskiej skazanemu dyrektor powiadamia natychmiast s d penitencjarny celem podj cia decyzji, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy.

2

§ 8. W wypadku zastosowania tymczasowego aresztowania w innej sprawie wobec skazanego odbywaj cego kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym transportuje si go do najbli szego aresztu ledczego. O przetransportowaniu powiadamia si natychmiast w a ciwy s d. § 9. O skierowaniu skazanego do zak adu karnego niezgodnie z rejonizacj osadzania dyrektor powiadamia, niezw ocznie po otrzymaniu postanowienia, w a ciwy s d oraz dyrektora okr gowego. Powiadomienie wysy a si za po rednictwem telefaksu. ROZDZIA 3 Przyjmowanie skazanych § 10. 1. Przyj cie skazanego do zak adu karnego odbywa si w dniach i godzinach okre lonych przez w a ciwy s d w postanowieniu o udzieleniu skazanemu zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym. 2. Skazany jest zobowi zany stawi si do zak adu karnego w dniu i o godzinie okre lonej przez w a ciwy s d w postanowieniu. Je eli spó nienie skazanego przekroczy o jedn godzin dyrektor powiadamia o tym w a ciwy s d. Powiadomienie wysy a si nie pó niej ni pierwszego dnia roboczego po przyj ciu skazanego. 3. W wypadku, gdy przyjmowanie odbywa si w dniu wolnym od pracy albo po godzinach pracy lub dy uru pracowników dzia u ewidencji, realizuje je, w zakresie ustalonym przez dyrektora, dowódca zmiany. § 11. 1.Przyj cie skazanego stawiaj cego si do zak adu karnego w celu rozpocz cia odbywania kary nast puje po sprawdzeniu: 1) to samo ci osoby przyjmowanej. 2) dokumentów niezb dnych do przyj cia; 2. Przyj cie skazanego stawiaj cego si do zak adu karnego w celu odbycia kolejnego okresu kary nast puje po sprawdzeniu zgodno ci stawienia si z harmonogramem wymienionym w § 19. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio. 3. Kierownik przekazuje dowódcy zmiany wykaz skazanych, którzy maj si zg osi celem obycia kary w dniu wolnym od pracy albo po godzinach pracy lub dy uru pracowników dzia u ewidencji. Wykaz powinien zawiera nazwisko, imi i imi ojca skazanego, dat i godzin planowanego stawienia si do zak adu karnego oraz informacj , gdzie znajduj si jego akta osobowe cz „A”.
3

§ 12. 1. Dokumentem niezb dnym do przyj cia skazanego stawiaj cego si w celu rozpocz cia odbywania kary jest podlegaj cy wykonaniu odpis postanowienia w a ciwego s du o zezwoleniu na odbywanie kary w systemie tygodniowym, wraz z nakazem przyj cia. 2. Dokumenty wymienione w ust. 1 w a ciwy s d przesy a do zak adu karnego odpowiednio wcze nie, tak aby zak ad karny otrzyma je na 7 dni przed wyznaczonym skazanemu terminem stawienia si do odbycia kary. § 13. 1. Prawid owo przyj cia skazanego, który stawi si w celu rozpocz cia odbywania kary, podlega kontroli kierownika, który potwierdza ten fakt dat i podpisem oraz odciskiem stempla na pierwszej stronie postanowienia. 2. W wypadku przyj cia skazanego w dniu wolnym od pracy albo po godzinach pracy lub dy uru kierownika, kontroli wymienionej w ust. 1 dokonuje si pierwszego dnia roboczego po przyj ciu. 3. Prawid owo przyj cia skazanego stawiaj cego si do zak adu karnego w celu odbycia kolejnego okresu kary stwierdza funkcjonariusz, który przyj skazanego, potwierdzaj c ten fakt podpisem na harmonogramie wymienionym w § 19. § 14. 1. Do zak adu karnego nie mo e by przyj ty skazany nie posiadaj cy wa nego dokumentu, za pomoc którego sprawdza si to samo . 2. Dokumentami, za pomoc których sprawdza si to samo skazanego s : 1) w wypadku obywatela polskiego: a) dowód osobisty, b) paszport, c) ksi eczka eglarska; 2) w wypadku cudzoziemca: a) dokument podró y, b) karta sta ego pobytu lub karta czasowego pobytu wydane przed dniem 1 lipca 2001 r. albo karta pobytu wydana po dniu 1 lipca 2001 r., c) polski dokument to samo ci cudzoziemca, d) polski dokument podró y dla cudzoziemca, e) tymczasowy polski dokument podró y dla cudzoziemca, f) tymczasowe za wiadczenie to samo ci cudzoziemca. 3. Do zak adu karnego nie mo e by ponadto przyj ty skazany, gdy do jego to samo ci istniej uzasadnione w tpliwo ci wynikaj ce z: 1) zu ycia lub uszkodzenia posiadanego przez niego dokumentu; 2) niezgodno ci w danych okre laj cych to samo pomi dzy dokumentami albo mi dzy dokumentem a informacjami uzyskanymi od osoby przyjmowanej;
4

3) braku mo liwo ci uzyskania potwierdzenia to samo ci od osoby przyjmowanej. 4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si , je eli: 1) to samo skazanego zostanie stwierdzona na pi mie przez Policj ; w wypadku obywatela polskiego pismo powinno zawiera tak e informacj o numerze ewidencyjnym PESEL, a wypadku cudzoziemca - jego obywatelstwo; 2) sprawdzenie to samo ci skazanego stawiaj cego si w celu odbycia kolejnego okresu kary jest mo liwe na podstawie karty identyfikacyjnej lub rysopisu i zdj znajduj cych si w jego aktach osobowych. 5. Wraz z pismem potwierdzaj cym to samo , o którym mowa w ust. 4 pkt 1, Policja dor cza aktualne zdj cie skazanego. 6. Identyfikacji osoby przyjmowanej dokonuje si ponadto korzystaj c z przekazanych przez s d informacji, o których mowa w art. 11 § 2 k.k.w. 7. W razie w tpliwo ci co do to samo ci skazanego, w szczególno ci z przyczyn okre lonych w ust. 3, powiadamia si najbli sz jednostk organizacyjn Policji o potrzebie potwierdzenia to samo ci takiej osoby. Do czasu potwierdzenia to samo ci przez Policj skazany nie mo e by przyj ty. Do zak adu karnego nie mo e by opiekunem - wraz z dzieckiem. § 15. przyj ty skazany b d cy rodzicem lub

§16. 1. Nie podlega przyj ciu stawiaj cy si do zak adu karnego w celu rozpocz cia odbywania kary: 1) skazany wymagaj cy leczenia szpitalnego, w szczególno ci ze wzgl du na bezpo rednie zagro enie ycia lub zdrowia albo z powodu ostrej psychozy; 2) kobieta od 28 tygodnia ci y i kobieta karmi ca; 3) skazany znajduj cy si w stanie po u yciu alkoholu albo innych rodków odurzaj cych lub psychotropowych oraz w stanie higieny osobistej, który stwarza zagro enie sanitarno-epidemiologiczne dla zak adu karnego; 4) skazany nie posiadaj cy w asnej, odpowiedniej do danej pory roku, odzie y i obuwia. 2. Je eli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, e stan zdrowia lub higieny osoby stawiaj cej si do zak adu karnego nie pozwala na jej przyj cie, decyzj w tym przedmiocie podejmuje si na podstawie dokumentu sporz dzonego przez lekarza zak adu opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolno ci w zak adzie karnym, do którego skazany si stawi , a je eli nie jest to mo liwe pozawi ziennego zak adu opieki zdrowotnej. 3. Przepis ust 1 i 2 stosuje si odpowiednio do skazanego stawiaj cego si do zak adu karnego w celu odbycia kolejnego okresu kary.

5

§ 17. W wypadku stawienia si osoby z obra eniami cia a lekarz zak adu opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolno ci w zak adzie karnym, do którego skazany si stawi , sporz dza dokument zawieraj cy ich opis, a je eli nie jest to mo liwe - pozawi ziennego zak adu opieki zdrowotnej. § 18. 1. W ka dym wypadku odmowy przyj cia skazanego sporz dza si natychmiast szczegó ow notatk urz dow , któr podpisuje dyrektor lub osoba go zast puj ca. Notatka powinna zawiera w szczególno ci dane osobowe skazanego oraz informacj o przyczynie odmowy przyj cia. 2. Notatk do cza si do odpisu orzeczenia oczekuj cego na wykonanie. Je eli odmowa przyj cia mia a miejsce z przyczyn okre lonych w § 16 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 do notatki do cza si dokument sporz dzony przez lekarza albo jego odpis lub kserokopi . 3. Kopi notatki dor cza si , za pokwitowaniem osobie stawiaj cej si do odbycia kary, a ponadto przesy a si natychmiast telefaksem w a ciwemu s dowi oraz dyrektorowi okr gowemu S u by Wi ziennej. 4. W wypadku, gdy decyzj o odmowie przyj cia podejmuje dowódca zmiany, niezale nie od sporz dzenia i podpisania notatki wymienionej w ust. 1, odnotowuje on ten fakt w ksi ce przebiegu s u by dowódcy zmiany. ROZDZIA 4. Ustalanie okresu wykonywania kary § 19. 1. Po wykonaniu czynno ci, o których mowa w § 26 ust.1, sporz dza si harmonogram wykonywania kary. W harmonogramie odnotowuje si w szczególno ci: 1) nazwisko i imi oraz imi ojca skazanego; 2) dat i miejsce urodzenia skazanego; 3) nazw s du, który wyda postanowienie o udzieleniu skazanemu zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym, dat wydania postanowienia oraz sygnatur akt; 4) wyznaczone przez s d dni i godziny stawienia si do zak adu karnego w celu rozpocz cia odbywania kary oraz jej kolejnych okresów; 5) faktyczne dni i godziny stawienia si skazanego do odbycia kary; 6) wyznaczone przez s d dni i godziny opuszczenia zak adu karnego; 7) faktyczne dni i godziny opuszczenia zak adu karnego. 2. Jako ostatni termin w harmonogramie odnotowuje si dzie i godzin zwolnienia skazanego po odbyciu ca o ci kary.

6

3. Je eli w a ciwy s d w postanowieniu nie okre li godziny opuszczenia zak adu karnego, po odbyciu kolejnego okresu kary lub godziny zwolnienia z zak adu karnego, w harmonogramie jako godzin planowanego opuszczenia lub zwolnienia odnotowuje si godzin tak sam , jak godzina przyj cia. 4. Wzór harmonogramu stanowi za cznik nr 1 do niniejszego rozporz dzenia. 5. Prawid owo sporz dzenia harmonogramu podlega sprawdzeniu przez kierownika oraz zatwierdzeniu przez dyrektora, którzy potwierdzaj ten fakt dat i podpisem oraz odciskiem stempla na harmonogramie. 6. Prawid owo sporz dzenia harmonogramu podlega ponadto sprawdzeniu przed zwolnieniem skazanego z odbywania kary. 7. Harmonogram przechowuje si wraz z przes anymi przez w a ciwy s d dokumentami. Po przyj ciu skazanego do zak adu karnego harmonogram w cza si do dzia u czwartego akt osobowych cz „A” 8. W razie stwierdzenia nieprawid owo ci w harmonogramie oraz w przypadku otrzymania postanowienia w a ciwego s du zmieniaj cego wcze niej ustalone terminy i godziny stawienia si skazanego do zak adu karnego, sporz dza si nowy harmonogram. Przepisy ust. 1-7 stosuje si odpowiednio. Nieaktualny harmonogram przekre la si czerwonym znakiem X po przek tnych. 9. Ustalony termin rozpocz cia i zako czenia wykonywania kary odnotowuje si na obwolucie akt osobowych cz “A”. 10. Po dokonaniu adnotacji w rejestrze sporz dza si harmonogram, o którym mowa w § 19. § 20. W wypadku w tpliwo ci co do prawid owo ci sporz dzenia harmonogramu wyst puje si do w a ciwego s du z wnioskiem o ich rozstrzygni cie w trybie art. 13 k.k.w. Do wniosku do cza si kserokopi harmonogramu. Po otrzymaniu postanowienia s du w tej sprawie sporz dza si , w razie potrzeby, nowy harmonogram. § 21. 1. Pocz tek wykonywania kary liczy si od dnia i godziny przyj cia skazanego, który stawi si do zak adu karnego w celu rozpocz cia odbywania kary. 2. O rozpocz ciu oraz o zako czeniu wykonywania wobec skazanego kary zawiadamia si w a ciwy s d. § 22. 1. O terminie pocz tku i ko ca kary oraz o terminach wykonywania kolejnych okresów kary informuje si skazanego podczas przyj cia lub bezpo rednio po przyj ciu. Zapoznanie si z harmonogramem skazany potwierdza czytelnym podpisem zawieraj cym imi i nazwisko.

7

2. W wypadku odmowy albo niemo no ci potwierdzenia zaznajomienia si przez skazanego z harmonogramem sporz dza si o tym notatk urz dow , któr do cza si do harmonogramu. W notatce odnotowuje si w szczególno ci podan przez skazanego przyczyn odmowy. Kopi notatki wraz z kserokopi harmonogramu przesy a si natychmiast w a ciwemu s dowi. 3. Odmowa podpisania przez skazanego zapoznania si z harmonogramem nie stanowi podstawy do zmiany okresów wykonywania kary, chyba e stwierdzono niezgodno harmonogramu z tre ci postanowienia s du. § 23. 1. W wypadku zastosowania tymczasowego aresztowania w innej sprawie wobec skazanego odbywaj cego kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym kara ta nie podlega dalszemu wykonaniu. 2. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania powiadamia si natychmiast w a ciwy s d penitencjarny w celu wydania postanowienia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy. 3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio w razie otrzymania podlegaj cego wykonaniu wyroku w innej sprawie. ROZDZIA 5 Ewidencja skazanych § 24. 1. Skazanemu przyj temu do zak adu karnego w zwi zku z rozpocz ciem odbywania kary zak ada si akta osobowe cz “A” i cz “B”, ksi k zdrowia oraz kart identyfikacyjn . 2. Dane o skazanych oraz ich aktualizacje przekazuje si do Centralnego Zarz du S u by Wi ziennej ka dego dnia roboczego w oparciu o program komputerowy zatwierdzony do u ytkowania przez Dyrektora Generalnego S u by Wi ziennej. 3. Dane o skazanym wprowadza si do systemu informatycznego w pe nym zakresie wymaganym przez program, o którym mowa w ust. 2. Dane o skazanych oraz wykonywanych wobec nich orzeczeniach powinny by w pe ni zgodne z danymi zawartymi w dokumentach. Okres wykonywania kary wskazuje si poprzez odnotowanie daty jej rozpocz cia i zako czenia. Okresy pobytu skazanego poza terenem zak adu karnego odnotowuje si w programie tak jak przepustki. § 25. Kart identyfikacyjn skazanego przebywaj cego w zak adzie karnym, przechowuje funkcjonariusz dzia u ochrony pe ni cy s u b w oddziale mieszkalnym. Kart skazanego przebywaj cego poza zak adem karnym przechowuje si w dziale ewidencji, wraz z aktami osobowymi cz „A”.

8

§ 26. 1. Po otrzymaniu przez zak ad karny dokumentów, o których mowa w § 12 ust.1, odnotowuje si , w rejestrze orzecze oczekuj cych na wykonanie, dane dotycz ce skazanego oraz wyznaczonego terminu stawienia si do zak adu karnego. 2. W przypadku ustalenia, e skazany, którego postanowienie dotyczy, przebywa ju w zak adzie karnym w innej sprawie, powiadamia si natychmiast w a ciwy s d, zwracaj c otrzymane dokumenty. 3. Je eli skazany nie stawi si do odbycia kary dyrektor powiadamia o tym w a ciwy s d. Powiadomienie wysy a si nie pó niej ni pierwszego dnia roboczego od wyznaczonego terminu stawienia si . § 27. 1. Po ka dorazowym przyj ciu skazanego sporz dza si wykaz przekazanych przez niego do depozytu dokumentów, odnotowuj c ich nazw i numer. Prawid owo odnotowania danych dotycz cych dokumentów skazany potwierdza czytelnym podpisem. 2. Przy ka dorazowym opuszczeniu zak adu karnego skazanemu wydaje si , za pokwitowaniem, przekazane do depozytu dokumenty. Otrzymanie dokumentów skazany potwierdza czytelnym podpisem. § 28. 1. Dla odbywaj cych kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym zak ada si odr bny kalendarz zwolnie skazanych, zwany dalej kalendarzem, 2. W kalendarzu odnotowuje si dane osobowe wszystkich skazanych, którym termin opuszczenia zak adu karnego po odbyciu kolejnego okresu obywania kary up ywa w danym roku kalendarzowym. Adnotacji dokonuje si na stronie odpowiadaj cej terminowi opuszczenia zak adu karnego, zgodnie z danymi zawartymi w postanowieniu o zezwoleniu na odbywanie kary w systemie tygodniowym. 3. Dane osobowe skazanych, którzy zbiegli albo nie stawili si do odbycia kolejnego okresu kary oraz zmar ych albo przetransportowanych, skre la si z kalendarza. Przyczyn skre lenia odnotowuje si w rubryce “uwagi”. 4. Przepis ust 3 stosuje si odpowiednio w przypadku zastosowania wobec skazanego tymczasowego aresztowania w innej sprawie. 5. Dane osobowe skazanych, których termin zwolnienia po odbyciu kolejnego okresu odbywania kary uleg zmianie, skre la si z poszczególnych stron kalendarza. Przyczyn skre lenia odnotowuje si w rubryce “uwagi”. Prawid owo skre lania potwierdza czytelnym podpisem osoba, która dokona a korekty.

9

6. Dane osobowe wszystkich skazanych, którzy podlegaj zwolnieniu w zwi zku z zako czeniem odbywania kary odnotowuje si w kalendarzu zwolnie skazanych, o którym mowa w § 82 rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynno ci administracyjnych zwi zanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i rodków przymusu skutkuj cych pozbawienie wolno ci oraz dokumentowania tych czynno ci (Dz. U. Nr 15, poz. 142). 7. Kalendarz zak ada si nie pó niej ni 1 grudnia roku poprzedzaj cego rok, którego kalendarz dotyczy. ROZDZIA 6 Wydawanie skazanych do udzia u w czynno ciach procesowych § 29. 1. W razie otrzymania nakazu wydania skazanego do udzia u w czynno ci procesowej dokonywanej poza terenem zak adu karnego powiadamia si organ wzywaj cy o wykonywaniu wobec skazanego kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym oraz o wyznaczonych przez w a ciwy s d okresach wykonywania kary, celem potwierdzenia czasu i miejsca dokonania czynno ci. Powiadomienie wysy a si ponadto do w a ciwego s du. 2. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, wysy a si za po rednictwem telefaksu w dniu otrzymania nakazu wydania. § 30. 1. W przypadku otrzymania nakazu wydania z zawart w nim informacj o maj cym nast pi przetransportowaniu skazanego powiadamia si w a ciwy s d, wnosz c o podj cie decyzji co do sposobu dalszego wykonywania kary oraz realizacji nakazu przetransportowania. Przepis § 29 ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio. 2. Przetransportowanie skazanego nie mo e nast pi bez decyzji w a ciwego s du. ROZDZIA 7 Post powanie z korespondencj § 31. 1. Adresowan do skazanego przesy k z korespondencj urz dow dor cza si adresatowi nie pó niej ni w dniu nast pnym od jej wp ywu do zak adu karnego. 2. Je eli korespondencja wp yn a w dniu, w którym skazany opuszcza zak ad karny po odbyciu kolejnego okresu kary i nie by o mo liwe przekazanie jej adresatowi, przechowuje si j wraz z aktami osobowymi cz „A”; dor cza si j adresatowi w dniu stawienia si do zak adu karnego celem odbycia kolejnego okresu kary.
10

3. Przepis ust. 2 stosuje si odpowiednio w wypadku, gdy korespondencja urz dowa wp yn a do zak adu karnego w okresie, gdy skazany przebywa poza terenem zak adu. 4. Je eli skazany nie stawi si do zak adu karnego przesy k z korespondencj przekazuje si placówce pocztowej nie pó niej ni drugiego dnia roboczego od wyznaczonego skazanemu terminu stawienia si . ROZDZIA 8 Zwalnianie skazanych § 32. 1. Opuszczenie zak adu karnego w zwi zku z zako czeniem kolejnego okresu kary nast puje na podstawie postanowienia w a ciwego s du o zezwoleniu na odbywanie kary w systemie tygodniowym, w terminach okre lonych w tym postanowieniu. 2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio przy zwolnieniu skazanego z zak adu karnego w zwi zku z zako czeniem odbywania kary. 3. Je eli w a ciwy s d w postanowieniu nie okre li godziny opuszczenia zak adu karnego, po odbyciu kolejnego okresu kary lub godziny zwolnienia z zak adu karnego, przepis § 19 ust. 3 stosuje si odpowiednio. 4.Opuszczenie zak adu karnego w zwi zku z zako czeniem okresu wykonywania kary nast puje na podstawie harmonogramu, o którym mowa w § 19. 5. Akta osobowe cz „A” skazanego przebywaj cego poza zak adem karnym przechowuje si w dziale ewidencji. § 33. 1. O maj cym nast pi zwolnieniu skazanego z zak adu karnego w zwi zku odbyciem kolejnego okresu kary kierownik powiadamia zainteresowane s u by tej jednostki, wystawiaj c kart zwolnienia. 2. Przygotowanie osadzonego do zwolnienia poszczególne s u by potwierdzaj na wystawionej przez dzia ewidencji karcie zwolnienia, któr przechowuje si w dokumentacji dzia u finansowego. 3. Przepis ust 1 i 2 stosuje si odpowiednio w wypadku zwolnienia skazanego w zwi zku z zako czeniem odbywania kary. 4. O maj cym nast pi zwolnieniu skazanego z zak adu karnego w zwi zku odbyciem kolejnego okresu kary kierownik powiadamia ponadto dowódc zmiany sporz dzaj c wykaz skazanych, którzy maj by zwolnieni. Wykaz powinien zawiera dat i godzin planowanego zwolnienia. § 34. Skazanemu zwalnianemu z zak adu karnego po odbyciu kolejnego okresu kary nie wydaje si druku przepustki ani karty to samo ci.

11

§ 35. 1. Kierownik przedk ada dyrektorowi kalendarz wymieniony w § 28, wraz z aktami osobowymi cz „A” skazanych, którzy podlegaj zwolnieniu w zwi zku z odbyciem kolejnego okresu w celu sprawdzenia czy w aktach znajduje si harmonogram wykonywania kary oraz czy sporz dzono karty zwolnienia, o których mowa w § 33 ust.1. 2. Dokumenty wymienione w § 1 przedk ada si dyrektorowi nie pó niej, ni na dwie godziny przed zaplanowanym terminem zwolnienia skazanego. 3. Otrzymanie dokumentów dotycz cych skazanego podlegaj cego zwolnieniu w zwi zku dyrektor potwierdza w kalendarzu zwolnie podpisem w rubryce „uwagi” przy nazwisku zwalnianego. 4. Przed zako czeniem urz dowania dyrektor kontroluje, na podstawie kalendarza, czy przed o ono mu dokumenty dotycz ce wszystkich skazanych podlegaj cych zwolnieniu w danym dniu oraz w dniach nast pnych, je eli s one ustawowo wolne od pracy. § 36. W wiadectwie zwolnienia okres odbywania kary przez skazanego okre la si poprzez wskazanie daty przyj cia skazanego w zwi zku z rozpocz ciem obywania kary oraz daty zwolnienia skazanego w zwi zku z jej zako czeniem. Ponadto odnotowuje si informacj , i wobec skazanego wykonywano kar pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym. § 37. 1. W przypadku ucieczki skazanego powiadamia si w a ciwy s d, prokuratora oraz komend powiatow (miejsk ) Policji w a ciw dla miejsca zamieszkania skazanego. 2. Powiadomienia do w a ciwego s du i Policji przesy a si za po rednictwem telefaksu. 3. Skazany, który zbieg z zak adu karnego, nie mo e by przyj ty do odbywania kary bez decyzji w a ciwego s du. 4. Skazanego, który zbieg z zak adu karnego, skre la si z ewidencji tego zak adu po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy.

12

ROZDZIA 9 Przepisy ko cowe § 38. Do wykonywania kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym w kwestiach nie uregulowanych w niniejszym rozporz dzeniu stosuje si odpowiednio przepisy rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynno ci administracyjnych zwi zanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i rodków przymusu skutkuj cych pozbawienie wolno ci oraz dokumentowania tych czynno ci (Dz. U. Nr 15, poz. 142). § 39. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2008 r. MINISTER SPRAWIEDLIWO CI

Uzasadnienie Projekt rozporz dzenia w sprawie czynno ci administracyjnych zwi zanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym oraz dokumentowania tych czynno ci stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 56 pkt 4 ustawy z dnia ........... o wykonywaniu kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym (Dz. U. Nr ...., poz. .....). Wprowadzenie niniejszego rozporz dzenia ma s u y ujednoliceniu czynno ci administracyjnych podejmowanych przez s u b ewidencyjn zak adów karnych, zwi zanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym. Okre laj c w § 23 projektu rozporz dzenia sposób post powania w wypadku zastosowania wobec skazanego tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolno ci w innej sprawie, uznano, i kara pozbawienia wolno ci w systemie tygodniowym, nie podlega dalszemu wykonaniu, a o powy szym powiadamia si natychmiast w a ciwy s d w celu wydania stosownego orzeczenia. Orzeczenie podlega wykonaniu po okre leniu przez w a ciwy s d okresu kary pozbawienia wolno ci pozosta ej do wykonania oraz sporz dzeniu niezb dnej dokumentacji wykonawczej, o której mowa w § 24 ust. 1 rozporz dzenia Ministra
13

Sprawiedliwo ci z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynno ci administracyjnych zwi zanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i rodków przymusu skutkuj cych pozbawienie wolno ci oraz dokumentowania tych czynno ci (Dz. U. Nr 15, poz. 142). Taki tryb post powania znajduje oparcie w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy. Wprowadzenie w ycie rozporz dzenia spowoduje dodatkowe skutki finansowe dla bud etu S u by Wi ziennej, w szczególno ci w zwi zku z konieczno ci dokonania wzmocnie etatowych w zak adach karnych wyznaczonych do przyjmowania oraz zwalniania skazanych w dniach wolnych od pracy. Wszelkie procedury musz by zrealizowane, co wymaga obecno ci, szczególnie przy zwalnianiu, przedstawicieli wszystkich zainteresowanych s u b oraz dyrektora. Ponadto nale y przewidzie dodatkowe koszty korekt komputerowego programu ewidencji osadzonych. Oszacowanie skutków finansowych nast pi w terminie pó niejszym Przedmiot rozporz dzenia nie jest obj ty regulacj prawa Unii Europejskiej. Projektowane rozporz dzenie nie wp ynie na rynek pracy, konkurencyjno zewn trzn i wewn trzn oraz rozwój regionalny. Regulacja przewidziana w projekcie oddzia ywuje jedynie na funkcjonariuszy i pracowników S u by Wi ziennej oraz osoby osadzone w zak adach karnych.

14