Druk nr 643

Warszawa, 30 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 203 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały:

- w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały upoważniamy pana posła Wacława Martyniuka. (-) Witold Klepacz; (-) Jan Kochanowski; (-) Sławomir Kopyciński; (-) Bożena Kotkowska; (-) Janusz Krasoń; (-) Bogdan Lis; (-) Krystyna Łybacka; (-) Wacław Martyniuk; (-) Zbigniew Matuszczak; (-) Jarosław Matwiejuk; (-) Krzysztof Matyjaszczyk; (-) Henryk Milcarz; (-) Tadeusz Motowidło; (-) Grzegorz Napieralski; (-) Wojciech Olejniczak; (-) Artur Ostrowski; (-) Grzegorz Pisalski; (-) Wojciech Pomajda.

Projekt UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia .................. 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 7 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Jego członkostwo w komisji wygasa w dniu powołania w skład Rady Ministrów lub powierzenia funkcji sekretarza stanu.”; 2) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: „1. Sejm odwołuje Marszałka Sejmu na wniosek złożony przez co najmniej 15 posłów i imiennie wskazujący kandydata na Marszałka Sejmu. 2. Sejm odwołuje i wybiera Marszałka Sejmu bezwzględną większością głosów w jednym głosowaniu. 3. Jeżeli złożono więcej niż jeden wniosek, o którym mowa w ust. 1, są one rozpatrywane łącznie, jednak poddanie ich pod głosowanie następuje oddzielnie według kolejności złożenia. W przypadku przyjęcia jednego z wniosków pozostałe wnioski nie podlegają głosowaniu. 4. Poddanie pod głosowanie wniosku, o którym mowa w ust. 1, następuje na najbliższym posiedzeniu Sejmu przypadającym po upływie 7 dni od dnia jego zgłoszenia i nie później niż na następnym posiedzeniu. 5. Sejm odwołuje wicemarszałka Sejmu na wniosek złożony przez co najmniej 15 posłów, bezwzględną większością głosów. Do wyboru wicemarszałka stosuje się przepisy art. 4 ust. 4 i 5.”; 3) w art. 18: a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) Edukacji i Młodzieży,”; b) w ust. 1 po pkt 13, dodaje się pkt 13a w brzmieniu: „13a) Nauki, Informatyzacji i Nowoczesnych Technologii,”; 4) w art. 30 ust. 1 zdanie drugie skreśla się; 5) w art. 43 w ust. 3 w zdaniu pierwszym skreśla się wyraz „ustawy”; 6) w art. 44: a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyraz „ustawy”, b) w ust. 2 w zdaniu drugim skreśla się wyraz „ustawy”; 7) w art. 46 w ust. 1 skreśla się wyraz „ustawy”; 8) w art. 114 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Przepisy art. 112 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.”; 9) art. 123 otrzymuje brzmienie:

„Art. 123. 1. Sejm zapoznaje się, po wcześniejszym doręczeniu posłom, z informacjami Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z jego działalności i orzecznictwa oraz z uwagami Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzonych uchybieniach i lukach w prawie. 2. Zapoznanie się przez Sejm ze sprawami, o których mowa w ust. 1, nie może nastąpić później niż w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia posłom tych informacji i uwag.”; 10) w art. 124: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Sejm zapoznaje się z przedkładaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich coroczną informacją o jego działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.”; b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „sprawozdania i uwagi”; c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Zapoznanie się przez Sejm ze sprawami, o których mowa w ust. 1 i 2, nie może nastąpić później niż w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia posłom tych informacji.” 11) po art. 125a dodaje się art. 125aa w brzmieniu: „Art. 125aa. 1. Sejm zapoznaje się z informacjami i sprawozdaniami z działalności innych organów i instytucji państwowych, niż te o których mowa w art. 123, art. 124 i art. 125, przedkładanymi na podstawie odrębnych przepisów. Zapoznanie się przez Sejm ze sprawami, o których mowa w zdaniu pierwszym nie może nastąpić później niż w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia posłom tych informacji.”; 12) w art. 126 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przedkładane przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w roku ubiegłym rozpatruje Sejm; przed rozpatrzeniem tego sprawozdania Prezydium Sejmu przesyła je do zaopiniowania Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz może przesłać je do ustosunkowania się właściwym komisjom sejmowym.”; 13) w art. 126 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „4. Rozpatrzenie przez Sejm sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, nie może nastąpić później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego doręczenia posłom.”; 14) w dziale II tytuł rozdziału 10 otrzymuje brzmienie: „Postępowanie w sprawach odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu”; 15) art. 127 otrzymuje brzmienie: „Art. 127. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej rozpatruje wstępne wnioski o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.”; 16) w art. 128 uchyla się ust. 1; 17) art. 129 otrzymuje brzmienie: „Art. 129. 1. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wraz ze sprawozdaniem przedstawia Sejmowi wnioski w sprawie wyboru przez Sejm oskarżycieli. 2. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej w przypadku, o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 26 marca 1982 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925, z 2003 r. Nr 175, poz. 1692 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) o Trybunale Stanu przedstawia Sejmowi wniosek w sprawie wyboru przez Sejm oskarżyciela.”;

18) uchyla się art. 130; 19) w art. 133: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich rozpatruje przekazane przez Marszałka Sejmu wnioski w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie albo aresztowanie bądź zatrzymanie.”, b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W głosowaniu na posiedzeniu Komisji nad sprawozdaniem Komisji nie bierze udziału członek Komisji, którego dotyczy wniosek.”, c) uchyla się ust. 2-4, d) uchyla się ust. 7-9; 20) w art. 134 wyrazy „przestępstwo naruszenia tajemnicy państwowej i służbowej” zastępuje się wyrazami „przestępstwo naruszenia tajemnicy państwowej lub służbowej”; 21) w art. 138 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Komisja uchwala regulamin Komisji określający szczegółowy tryb działania i pracy Komisji oraz podejmowania przez nią rozstrzygnięć. 4. Dostęp członków Komisji do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową określają przepisy ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 149, poz. 1078).”; 22) w art. 139 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przewodniczący Komisji zaprasza osoby inne niż określone w art. 153 ust. 1 do wzięcia udziału w pracach Komisji za pośrednictwem albo po powiadomieniu Marszałka Sejmu oraz w razie potrzeby Prezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ministra powołanego w celu sprawowania nadzoru nad działalnością służb specjalnych.”; 23) w art. 141: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Służb Specjalnych stanowią tajemnicę państwową albo służbową, z wyjątkiem protokołów z jawnych posiedzeń wspólnych odbywanych z innymi komisjami.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Komisja może ustalić dla prasy, radia i telewizji komunikat z posiedzenia Komisji, w miarę potrzeby konsultując jego treść z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefem Agencji Wywiadu, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefem Służby Wywiadu Wojskowego, Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub ministrem powołanym w celu sprawowania nadzoru nad działalnością służb specjalnych.”; 24) art. 142 otrzymuje brzmienie: „Art. 142. Z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów niniejszego rozdziału oraz regulaminu Komisji, do Komisji do Spraw Służb Specjalnych i posłów do niej wybranych stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu Sejmu. Służbami specjalnymi w rozumieniu niniejszego regulaminu

są: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.”; 25) w art. 143 ust. 14 otrzymuje brzmienie: „14. W przypadku wystąpienia z klubu posła - członka Komisji jego członkostwo w Komisji wygasa.”; 26) w art. 156: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Przewodniczący komisji przyznaje klauzulę tajności materiałom z posiedzenia zamkniętego zawierającym tajemnicę służbową lub państwową.”; 27) dodaje się art. 162a w brzmieniu: „Art. 162a. 1. Wniosek komisji o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli powinien zawierać szczegółowy zakres zlecanej kontroli oraz wskazywać podmiot podlegający kontroli. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawiany jest przez przewodniczącego komisji Marszałkowi Sejmu, który przesyła wniosek adresatowi. 3. Marszałek Sejmu może zwrócić komisji uchwalony przez nią wniosek z umotywowanym zaleceniem ponownego rozpatrzenia sprawy; wniosek ponownie uchwalony przez komisję Marszałek Sejmu przesyła adresatowi.”; 28) w art. 169 w ust. 2: a) pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) coroczne informacje Rzecznika Praw Obywatelskich o jego działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela,”; b) dodaje się pkt 15aa) w brzmieniu: „15aa) okresowe informacje i sprawozdania z działalności organów i instytucji państwowych, przedkładane na podstawie odrębnych przepisów,”; 29) w art. 173 otrzymuje brzmienie: „Art. 173. 1. Posiedzenia Sejmu odbywają się w terminach ustalonych przez Prezydium Sejmu lub uchwałą Sejmu. 2. Porządek dzienny posiedzenia Sejmu ustala Prezydium Sejmu, po wysłuchaniu opinii Konwentu Seniorów. 3. Wnioski o uzupełnienie porządku dziennego mogą zgłaszać kluby, koła oraz grupy co najmniej 15 posłów, przedstawiając je Prezydium Sejmu w formie pisemnej do godziny 21.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia posiedzenia. 4. W przypadku braku jednolitej opinii Konwentu Seniorów w sprawie porządku dziennego posiedzenia, w spornych punktach porządku rozstrzyga Sejm, po przedstawieniu sprawy przez Marszałka Sejmu. Głosowanie nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. 5. Wnioski nieuwzględnione przez Prezydium Sejmu, o których mowa w ust. 3, stają się przedmiotem rozstrzygnięcia przez Sejm nie później, niż na trzecim posiedzeniu Sejmu zwołanym po dniu nieuwzględnienia wniosku.”;

30) w załączniku do regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - „Przedmiotowy zakres działania komisji sejmowych”: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) do Spraw Służb Specjalnych należy opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń, zarządzeń oraz innych aktów normatywnych dotyczących służb specjalnych, w tym regulujących działalność tych służb, opiniowanie kierunków działań i rozpatrywanie corocznych sprawozdań szefów służb specjalnych, opiniowanie projektu budżetu w zakresie dotyczącym służb specjalnych, rozpatrywanie corocznego sprawozdania z jego wykonania oraz innych informacji finansowych służb specjalnych, opiniowanie wniosków w sprawie powołania i odwołania poszczególnych osób na stanowiska szefów służb specjalnych i ich zastępców, zapoznawanie się z informacjami służb specjalnych o szczególnie istotnych wydarzeniach z ich działalności, w tym dotyczących nieprawidłowości i naruszeń prawa przez służby specjalne w zakresie działań tych służb, poprzez dostęp i wgląd do informacji, dokumentów i materiałów uzyskanych w wyniku wykonania zadań ustawowych, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych; ocena współdziałania służb specjalnych z innymi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie podejmowanych przez nie działań dla ochrony bezpieczeństwa państwa, ocena współdziałania służb specjalnych z Siłami Zbrojnymi, organami administracji rządowej, organami ścigania i innymi instytucjami państwowymi oraz organami jednostek samorządu terytorialnego, właściwymi organami i służbami specjalnymi innych państw, ocena ochrony informacji niejawnych oraz badanie skarg dotyczących działalności służb specjalnych;”; b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) Edukacji i Młodzieży należą sprawy kształcenia i wychowania przedszkolnego, podstawowego, ogólnokształcącego, zawodowego, pomaturalnego i wyższego, oświaty dorosłych, kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadr naukowych, wypoczynku, kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, opieki nad dziećmi i młodzieżą, samorządu uczniowskiego i studenckiego, a także sprawy realizacji aspiracji młodego pokolenia oraz społeczno-zawodowej adaptacji młodzieży;”; c) pkt 13a otrzymuje brzmienie: „13a) Nauki, Informatyzacji i Nowoczesnych Technologii należą sprawy polityki rozwoju nauki i postępu technicznego, organizacji i kierowania nauką, badań naukowych, jednostek badawczorozwojowych, wdrożeń wyników badań do praktyki, wynalazczości i racjonalizacji, normalizacji, metrologii i jakości, korporacji i stowarzyszeń naukowych, współpracy naukowej z zagranicą, samorządu w jednostkach badawczo-rozwojowych, archiwów, gospodarki opartej na wiedzy, działalności sektora B+R w

Polsce, innowacyjności, Regionalnych Strategii Innowacyjnych, biotechnologii, informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego; przedmiotowy zakres działania Komisji Nauki, Informatyzacji i Nowoczesnych Technologii nie zwalnia innych komisji od szczególnej troski o sprawy postępu naukowotechnicznego;”;

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

UZASADNIENIE

W projekcie zaproponowano wprowadzenie 30 zmian do Regulaminu Sejmu. Większość z nich jest tożsama z propozycjami przedstawionymi przez Komisję Regulaminową i Spraw Poselskich Sejmu V kadencji w sprawozdaniu do komisyjnego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu (druk nr 939), które – w związku z decyzją o skróceniu kadencji i zasadą dyskontynuacji prac parlamentu – nie zostały uchwalone. Poza zmianami legislacyjnymi precyzującymi brzmienie obowiązujących przepisów oraz propozycjami regulującymi zakres i tryb prac Komisji ds. Służb Specjalnych, a także Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W projekcie przewiduje się ponadto: określenie sposobu i trybu odwołania marszałka oraz wicemarszałków Sejmu (kwestia dotychczas nieuregulowana); wyznaczenie terminu, w którym Sejm zapoznaje się okresowymi informacjami i sprawozdaniami z działalności organów i instytucji państwowych – innych, niż wymienione expressis verbis w Regulaminie Sejmu; ustalenie, że sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli rozpatruje Sejm; zmianę zasad ustalania terminów i porządków dziennych posiedzeń Sejmu, poprzez przeniesienie tych kompetencji na Prezydium Sejmu. W projekcie proponuje się także powołanie Komisji Nauki, Informatyzacji i Nowoczesnych Technologii. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Sejmu RP, komisje sejmowe są organami powoływanymi do rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu. W dotychczasowym zakresie prac Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży zawarte są kwestie wychowania, kształcenia i oświaty publicznej, a także problematyka postępu technicznego oraz organizacji i kierowania nauką. Dynamiczny rozwój nauki i postęp nowoczesnych technologii wymaga ciągłego dostosowywania polskiej gospodarki do standardów światowych. Działanie to stanowi jedno z priorytetowych zadań funkcjonowania państwa. W ocenie wnioskodawców, skupienie tak licznych zagadnień związanych z edukacją, nauką i młodzieżą, którymi zajmuje się jedna komisja sejmowa – nie pozostaje bez wpływu na jakość jej prac prowadzonych w omawianym zakresie. W związku z tym, proponuje się wydzielenie z zakresu dotychczasowych kompetencji Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – m.in. spraw polityki rozwoju nauki i postępu technicz-

nego, a także organizacji i kierowania nauką oraz badań naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych, wdrożeń wyników badań, informatyzacji oraz umieszczenie ich w zakresie przedmiotowym nowo powołanej – Komisji Nauki, Informatyzacji i Nowoczesnych Technologii.

Warszawa, 3 grudnia 2007 r. Wacław MARTYNIUK KP LiD

Pan Bronisław KOMOROWSKI Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku, Na podstawie art. 36 ust. 4 Regulaminu Sejmu – w imieniu wnioskodawców – zgłaszam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP, który został wniesiony do laski marszałkowskiej w dniu 30 listopada br.

Z poważaniem

Autopoprawka

1) w art. 1: a) dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) w art. 10 skreśla się pkt 15;”; b) dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) w art. 12: a) dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) ustala projekt budżetu Kancelarii Sejmu, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich i Marszałka Sejmu, oraz nadzoruje jego wykonanie,” b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) opiniuje projekty zarządzeń Marszałka Sejmu oraz inne wniesione przez niego sprawy,””; c) w pkt 3 dodaje się lit. c w brzmieniu: „c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Podziału części budżetowych pomiędzy komisje sejmowe dokonuje Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, kierując się przedmiotowym zakresem działania komisji określonym w załączniku, o którym mowa w ust. 2.””.