You are on page 1of 15

Druk nr 281

Warszawa, 28 grudnia 2007 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2


kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu ni"ej podpisani
pos!owie wnosz# projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o przekazaniu


!rodków finansowych !wiadczenio-
dawcom na wzrost wynagrodze".
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upowa"niamy pana pos!a Marka Balickiego.

(-) Marek Balicki; (-) Tomasz Garbowski; (-) Tomasz Kami$ski; (-) Bo"ena
Kotkowska; (-) Wac!aw Martyniuk; (-) Artur Ostrowski; (-) Stanis!awa
Prz#dka; (-) Stanis!aw Rydzo$; (-) Joanna Senyszyn; (-) Izabella
Sierakowska; (-) Stanis!aw Stec; (-) El"bieta Streker-Dembi$ska;
(-) Wies!aw Andrzej Szczepa$ski; (-) Jerzy Szmajdzi$ski; (-) Jolanta
Szymanek-Deresz; (-) Tadeusz Tomaszewski; (-) Jerzy Wenderlich; (-) Jan
Widacki; (-) Marek Wiki$ski; (-) Bogus!aw Wontor; (-) Stanis!aw Wzi#tek;
(-) Ryszard Zbrzyzny; (-) Janusz Zemke.
Projekt

USTAWA
z dnia 2007 r.
o zmianie ustawy o przekazaniu !rodków finansowych !wiadczeniodawcom
na wzrost wynagrodze".

Art. 1.

W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu %rodków finansowych


%wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze$ (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 z pó&n.
zm. 1 ) wprowadza si' nast'puj#ce zmiany:

1) w art. 10 c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W umowach zawieranych na 2008 r. ze %wiadczeniodawcami, o któ-


rych mowa w art. 1 ust. 1:
1) których oferta zosta!a wybrana w trybie, o którym mowa w
art. 139 ust. 1 ustawy o %wiadczeniach, oraz
2) którzy uzyskali %rodki finansowe zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2
- kwota zobowi#zania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o
%wiadczeniach, zawiera równowarto%( %rodków przekazanych na
wzrost tej kwoty w 2007 r. zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, z za-
strze"eniem ust. 3 i art. 10ca.”;

2) po art. 10 c dodaje si' art. 10ca w brzmieniu:

„Art. 10ca
1. W umowach zawartych na 2008 r. ze %wiadczeniodawcami, o któ-
rych mowa w art. 1 ust. 1, udzielaj#cymi %wiadcze$ opieki zdro-
wotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzale"nie$, któ-
rych oferta zosta!a wybrana w trybie, o którym mowa w art. 139
ust. 1 ustawy o %wiadczeniach, oraz którzy uzyskali %rodki finan-
sowe na wzrost wynagrodze$ w pierwszym kwartale 2008 r., kwota
zobowi#zania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o %wiadcze-
niach, w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia
2008 r., wzrasta, z mocy prawa, w sposób okre%lony w ust. 2.

1
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 430 i Nr 181, poz. 1290.
2. Kwota wzrostu stanowi 3/4 ró"nicy pomi'dzy równowarto%ci#
wzrostu kwoty zobowi#zania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i
ust. 2, ustalonego w umowie na dzie$ zmiany tej umowy, wynika-
j#cej z art. 2 ustawy z dnia ………… r. o zmianie ustawy o przeka-
zaniu %rodków finansowych %wiadczeniodawcom na wzrost wyna-
grodze$, a równowarto%ci# wzrostu kwoty zobowi#zania, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, ustalonego w umowie na dzie$
zawarcia tej umowy.
3. )wiadczeniodawcy wymienieni w ust. 1, przeznaczaj# %rodki finan-
sowe uzyskane zgodnie z ust. 1, od dnia 1 kwietnia 2008 r. na
wzrost wynagrodze$ za miesi#ce kwiecie$ – grudzie$ 2008 r. Do
wzrostu wynagrodze$ u tych %wiadczeniodawców stosuje si' prze-
pisy art. 5 ust. 1a-10.
4. Do wzrostu kwoty zobowi#zania, o którym mowa w ust. 2, nie sto-
suje si' przepisów art. 59a i 59b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o
zak!adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z
pó&n. zm.).”;

3) w art. 10d otrzymuje brzmienie:

„Art. 10d
1. )wiadczeniodawcy, o których mowa w art. 10c i 10ca , s# obowi#-
zani przeznaczy( %rodki finansowe uzyskane z tytu!u wzrostu kwo-
ty zobowi#zania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o %wiad-
czeniach, i stawki kapitacyjnej, zgodnie z art. 10c i 10ca, na wyna-
grodzenia, z zastrze"eniem ust. 2.
2. W przypadku osób, o których mowa w art. 2 pkt 5 lit. a, %wiadcze-
niodawcy, o których mowa w art. 10c i 10ca, s# obowi#zani prze-
znaczy( %rodki finansowe uzyskane z tytu!u wzrostu kwoty zobo-
wi#zania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o %wiadczeniach, i
stawki kapitacyjnej, zgodnie z art. 10c i 10ca, na wynagrodzenia
zasadnicze wraz z innymi sk!adnikami i pochodnymi od tych wy-
nagrodze$.
3. Do wykonania obowi#zku, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje si'
przepisy art. 5 ust. 1a-10 oraz art. 5a-7.
4. )wiadczeniodawcy, o których mowa w art. 10c i 10ca, mog# prze-
znaczy( %rodki finansowe, które pozosta!y po wykonaniu obowi#z-
ku, o którym mowa w ust. 1 i 2, na wynagrodzenia osób, o których
mowa w art. 2 pkt 5, zatrudnionych u %wiadczeniodawcy po drugim
kwartale 2006 r.
5. Naruszenie wykonania obowi#zku, o którym mowa w ust. 1 i 2, po-
legaj#ce na przekroczeniu przez %wiadczeniodawc' kwoty %rodków
finansowych uzyskanych z tytu!u wzrostu kwoty zobowi#zania, o
której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o %wiadczeniach, i stawki ka-
pitacyjnej, zgodnie z art. 10c i 10ca, nie stanowi podstawy roszcze$
wobec Narodowego Funduszu Zdrowia lub Skarbu Pa$stwa b#d&
innej jednostki sektora finansów publicznych.”;

4) w art. 10f po ust. 1 dodaje si' ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Ze %wiadczeniodawcami, z którymi zawarto umowy zgodnie z art.


10ca, i których oferta zosta!a wybrana w trybie, o którym mowa w
art. 139 ust. 1 ustawy o %wiadczeniach, Fundusz jest obowi#zany
zawrze( umowy, w których suma kwot zobowi#za$, o których mo-
wa w art. 136 pkt 5 ustawy o %wiadczeniach, b'dzie nie ni"sza ni"
suma kwot zobowi#za$, o których mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o
%wiadczeniach, wynikaj#cych z umów zawartych na 2008 r. wed!ug
stanu na dzie$ 1 kwietnia 2008 r., z zastrze"eniem art. 10g ust. 4.”;

5) w art. 10g ust.1 – 4 otrzymuj# brzmienie:

„1. )wiadczeniodawcy, o których mowa w art. 10f, s# obowi#zani prze-


znaczy( %rodki finansowe uzyskane na podstawie art. 10f w cz'%ci
odpowiadaj#cej wysoko%ci %rodków finansowych uzyskanych z ty-
tu!u wzrostu kwoty zobowi#zania, o której mowa w art. 136 pkt 5
ustawy o %wiadczeniach, i stawki kapitacyjnej, zgodnie z art. 10c i
10ca, na wynagrodzenia, z zastrze"eniem ust. 2.
2. W przypadku osób, o których mowa w art. 2 pkt 5 lit. a, %wiadcze-
niodawcy, o których mowa w art. 10f, s# obowi#zani przeznaczy(
%rodki finansowe uzyskane na podstawie art. 10f w cz'%ci odpowia-
daj#cej wysoko%ci %rodków finansowych uzyskanych z tytu!u wzro-
stu kwoty zobowi#zania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o
%wiadczeniach, i stawki kapitacyjnej, zgodnie z art. 10c i 10 ca, na
wynagrodzenia zasadnicze wraz z innymi sk!adnikami i pochodny-
mi od tych wynagrodze$.
3. Do wykonania obowi#zku, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje si'
przepisy art. 5 ust. 1a-10.
4. Je"eli z przyczyn le"#cych po stronie %wiadczeniodawcy:
1) suma kwot zobowi#za$, o których mowa w art. 136 pkt 5 ustawy
o %wiadczeniach, jest ni"sza ni" suma kwot zobowi#za$ Fundu-
szu wynikaj#cych z umów zawartych na 2008 r. wed!ug stanu na
dzie$ 1 stycznia 2008 r., a w przypadku %wiadczeniodawców, o
których mowa w art. 10ca suma kwot zobowi#za$, o których
mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o %wiadczeniach, jest ni"sza ni"
suma kwot zobowi#za$ Funduszu wynikaj#cych z umów zawar-
tych na 2008 r. wed!ug stanu na dzie$ 1 kwietnia 2008 r., lub
stawka kapitacyjna jest ni"sza od stawki kapitacyjnej wynikaj#-
cej z umowy zawartej na 2008 r. wed!ug stanu na dzie$ 1 stycz-
nia 2008 r.
lub
2) %wiadczeniodawca nie mo"e wykona( umowy
- %wiadczeniodawca wykonuje obowi#zek okre%lony w ust. 1 i 2
odpowiednio do wysoko%ci przekazanych %rodków.”;

6) w za!#czniku do ustawy pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Opieka psychiatryczna i leczenie uzale"nie$ - 0,74”.

Art. 2

Do dnia 8 kwietnia 2008 r. dyrektorzy oddzia!ów wojewódzkich Narodo-


wego Funduszu Zdrowia dokonaj# jednostronnie zmiany umów zawartych na
2008 r., zgodnie z art. 10 ca ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejsz# ustaw#. Do zmiany tych umów nie stosuje si' przepisu art. 158
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o %wiadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze %rodków publicznych.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w "ycie z dniem 1 kwietnia 2008 r.


UZASADNIENIE
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu %rodków finansowych
%wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze$ ma na celu wyrównywanie
dysproporcji w wynagrodzeniu – w stosunku do osób zatrudnionych u
%wiadczeniodawców udzielaj#cych %wiadcze$ w rodzaju opieka psychia-
tryczna i leczenie uzale"nie$, a zw!aszcza w szpitalach psychiatrycznych i
oddzia!ach psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych.
Cel ustawy zostanie zrealizowany poprzez:
! podniesienie wska&nika kosztów pracy w rodzaju opieka psychia-
tryczna i leczenie uzale"nie$ pocz#wszy od 1 kwietnia 2008 r. oraz
! odpowiedni# zmian' umów odnosz#c# si' do wzrostu kwoty zobo-
wi#zania, który b'dzie wynosi! 3/4 ró"nicy pomi'dzy kwot# zobo-
wi#zania ustalon# w umowach zawartych w 2007 roku na rok 2008,
a kwot# zobowi#zania ustalon# w wyniku zmiany umowy.
Podniesienie wska&ników kosztów pracy w rodzaju opieka psychia-
tryczna i leczenie uzale"nie$ powinno nast#pi( ze wzgl'du na wyst'puj#ce
ró"nice w kosztach pracy w porównaniu z innymi rodzajami %wiadcze$
opieki zdrowotnej. Symulacja udzia!u kosztów pracy w kosztach ogólnych,
przy za!o"eniu utrzymania %rednich standardów NFZ, wskazuje naszym
zdaniem konieczno%( podwy"szenia wska&nika z obecnego 0,69 do 0,74.
Taki wzrost nak!adów na koszty pracy w opiece psychiatrycznej i leczeniu
uzale"nie$ w chwili obecnej mo"e przyczyni( si' te" do zahamowania na-
rastaj#cego kryzysu kadrowego u %wiadczeniodawców udzielaj#cych
%wiadcze$ w tym rodzaju. Opini' tak# wyra"aj# %rodowiska medyczne i
dyrektorzy psychiatrycznych zak!adów opieki zdrowotnej, a tak"e zwi#zki
zawodowe, `m.in. Dolno%l#ska Rada Wojewódzka Federacji Zwi#zków
Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia.
Projekt dotyczy wy!#cznie %wiadczeniodawców, którym uprzednio
przekazano %rodki na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.
Przedmiotowa regulacja wp!ynie na koszty Narodowego Funduszu
Zdrowia. W zwi#zku z tym, "e ze %rodków Funduszu w roku 2008 b'd#
finansowane, oprócz m.in. kosztów %wiadcze$ opieki zdrowotnej, dodat-
kowo koszty wzrostu wynagrodze$ wskazanych w ustawie osób, natomiast
w roku 2009 i w latach nast'pnych nie przewiduje si' takiego sposobu fi-
nansowania, lecz finansowanie w ca!o%ci w ramach kosztów %wiadcze$
zdrowotnych, skutki finansowe tej ustawy dla Funduszu wyst#pi# wy!#cz-
nie w roku 2008 i wynios# w okresie od 1 kwietnia od 31 grudnia – w
zwi#zku ze wzrostem kwoty %rodków przekazywanych na podwy"k' wy-
nagrodze$ u wskazanych w ustawie %wiadczeniodawców udzielaj#cych
%wiadcze$ w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzale"nie$ – ok.
15.083 tys. z! . Skutki te wyliczono bior#c pod uwag' wielko%( %rodków
przewidzianych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na
rok 2008 z dnia 13 listopada 2007 r. na koszty %wiadcze$ zdrowotnych w
rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzale"nie$.
Wej%cie w "ycie przedmiotowej regulacji nie spowoduje skutków finan-
sowych dla bud"etu pa$stwa, ani nie spowoduje dodatkowych skutków fi-
nansowych dla jednostek samorz#du terytorialnego.
Przed!o"ony projekt ustawy nie by! poddany konsultacjom spo!ecznym
w rozumieniu art. 34 ust 3 Regulaminu Sejmu RP.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest obj'ty zakresem prawa Unii
Europejskiej.
Warszawa, 7 stycznia 2007 r.
BAS-WAEM-3/08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna
w sprawie zgodno!ci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu !rodków finansowych
!wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze" (przedstawiciel
wnioskodawców: pose# Marek Balicki)

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa!y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca


1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze
zmianami) sporz#dza si' nast'puj#c# opini':

1. Przedmiot projektu ustawy


Projekt przewiduje zmian' ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu
%rodków finansowych %wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze$ (Dz. U. Nr
149, poz. 1076, ze zmianami). Proponowana zmiana zak!ada wzrost kwoty
zobowi#zania Narodowego Funduszu Zdrowia w umowach – zawartych na 2008
r. – ze %wiadczeniodawcami udzielaj#cymi %wiadcze$ opieki zdrowotnej w
rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzale"nie$. Projekt przewiduje
podniesienie wska&nika kosztów pracy w odniesieniu do %wiadczenia opieki
psychiatrycznej i leczenia uzale"nie$. Proponowana regulacja dotyczy
wy!#cznie %wiadczeniodawców, którym uprzednio przekazano %rodki finansowe
na wzrost wynagrodze$ na podstawie zmienianej ustawy.
Projekt zawiera przepis przej%ciowy dotycz#cy zmiany umów zawartych
na 2008 r. Proponowana ustawa ma wej%( w "ycie z dniem 1 kwietnia 2008 r.

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj$tej projektem


Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii, o której mowa w projekcie
ustawy.
2

3. Analiza przepisów projektu pod k%tem ustalonego stanu prawa


Unii Europejskiej
Przepisy projektu nie nale"# do materii regulacji prawa UE.

4. Konkluzja
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu %rodków
finansowych %wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze$ nie jest obj'ty
prawem Unii Europejskiej.

Sporz!dzi": Zespó" Prawa Europejskiego


Akceptowa": Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Micha" Królikowski

Deskryptory bazy REX: Narodowy Fundusz Zdrowia, ochrona zdrowia, wynagrodzenie,


%wiadczenia zdrowotne, umowa
Warszawa, 7 stycznia 2007 r.
BAS-WAEM-4/08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu !rodków
finansowych !wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze" (przedstawiciel
wnioskodawców: pose# Marek Balicki) jest projektem ustawy wykonuj%cej
prawo Unii Europejskiej

Projekt przewiduje zmian' ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu


%rodków finansowych %wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze$ (Dz. U. Nr
149, poz. 1076, ze zmianami). Proponowana zmiana zak!ada wzrost kwoty
zobowi#zania Narodowego Funduszu Zdrowia w umowach – zawartych na 2008
r. – ze %wiadczeniodawcami udzielaj#cymi %wiadcze$ opieki zdrowotnej w
rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzale"nie$. Projekt przewiduje
podniesienie wska&nika kosztów pracy w odniesieniu do %wiadczenia opieki
psychiatrycznej i leczenia uzale"nie$. Proponowana regulacja dotyczy
wy!#cznie %wiadczeniodawców, którym uprzednio przekazano %rodki finansowe
na wzrost wynagrodze$ na podstawie zmienianej ustawy.
Przedmiot projektu ustawy nie jest obj'ty prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu %rodków finansowych
%wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze$ nie jest projektem ustawy
wykonuj%cej prawo Unii Europejskiej.

Sporz!dzi": Zespó" Prawa Europejskiego


Akceptowa": Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Micha" Królikowski

Deskryptory bazy REX: Narodowy Fundusz Zdrowia, ochrona zdrowia, wynagrodzenie,


%wiadczenia zdrowotne, umowa