You are on page 1of 5

Druk nr 618

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI kadencja

SPRAWOZDANIE

KOMISJI INFRASTRUKTURY

o rz!dowym projekcie ustawy - o zmianie


ustawy o "egludze #ródl!dowej (druk nr 520).

Marsza!ek Sejmu – zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 i art. 95b regulaminu Sejmu –
po zasi"gni"ciu opinii Prezydium Sejmu – skierowa! w dniu 20 maja 2008 r. powy#szy
projekt ustawy do Komisji Infrastruktury - do pierwszego czytania.
Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego
projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2008 r. oraz wys!uchaniu
o$wiadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, #e projekt ustawy zawarty
w sprawozdaniu jest zgodny z prawem Unii Europejskiej

wnosi:

W y s o k i S e j m uchwali% raczy za!&czony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 11 czerwca 2008 r.

Sprawozdawca Przewodnicz&cy Komisji

/-/Krzysztof Gadowski /-/Zbigniew Rynasiewicz


Liczba stron : 1 Data : 2008-06-18 Nazwa pliku : 179NK02 1
VI kadencja/druk nr 520
Projekt

USTAWA
z dnia 2008 r.

o zmianie ustawy o "egludze #ródl!dowej 1)

Art. 1.
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o #egludze $ródl&dowej (Dz. U. z 2006 r. Nr
123, poz. 857 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238) wprowadza si"
nast"puj&ce zmiany:
1) po rozdziale 6 dodaje si" rozdzia! 6a w brzmieniu:
„Rozdzia! 6a
Zharmonizowany system us!ug informacji rzecznej
Art. 47a. 1. Minister w!a$ciwy do spraw transportu prowadzi zharmonizowa-
ny system us!ug informacji rzecznej, polegaj&cy na udost"pnianiu
informacji dotycz&cych $ródl&dowych dróg wodnych ró#nym
u#ytkownikom, zwany dalej „RIS”.
2. RIS ma na celu wsparcie transportu wodnego $ródl&dowego, w
zakresie bezpiecze'stwa, wydajno$ci i zmniejszenia jego oddzia-
!ywania na $rodowisko naturalne oraz usprawnienie wspó!-
dzia!ania z innymi rodzajami transportu, w szczególno$ci przez
udost"pnianie u#ytkownikom RIS informacji, maj&cych wp!yw
na:
1) warunki #eglugowe, w tym informacji geograficznych, hy-
drologicznych i administracyjnych (informacje o drogach
wodnych);
2) podejmowanie dzia!a' dotycz&cych aktualnej sytuacji #eglu-
gowej w ruchu lokalnym (taktyczne informacje o ruchu);
3) podejmowanie dzia!a' $rednio- i d!ugoterminowych przez
u#ytkowników RIS (strategiczne informacje o ruchu).
3. RIS wprowadza si" na $ródl&dowych drogach wodnych, w szcze-
gólno$ci na $ródl&dowych drogach wodnych klasy IV i wy#szej,
które s& po!&czone drogami wodnymi klasy IV lub wy#szej z dro-
gami wodnymi klasy IV lub wy#szej innego pa'stwa cz!onkow-
skiego Unii Europejskiej.
4. Minister w!a$ciwy do spraw transportu w porozumieniu z mini-
strem w!a$ciwym do spraw gospodarki wodnej okre$li, w drodze

1)
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro#enia dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 7 wrze$nia 2005 r. w sprawie zharmonizowanych us!ug informacji rzecznej (RIS) na
$ródl&dowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 152).
Liczba stron : 2 Data : 2008-06-18 Nazwa pliku : 179NK02 2
VI kadencja/druk nr 520
rozporz&dzenia, wykaz $ródl&dowych dróg wodnych, o których
mowa w ust. 3, kieruj&c si" kryteriami ekonomicznymi i inten-
sywno$ci& ruchu #eglugowego.
Art. 47b. Informacje, o których mowa w art. 47a ust. 2, podlegaj& przepisom
o ochronie tajemnic ustawowo chronionych.
Art. 47c. 1. Dla zapewnienia realizacji zada' RIS tworzy si" Centrum RIS.
2. Centrum RIS jest pa'stwow& jednostk& bud#etow& podleg!& mini-
strowi w!a$ciwemu do spraw transportu.
3. Centrum RIS kieruje dyrektor powo!ywany przez ministra w!a-
$ciwego do spraw transportu, spo$ród kandydatów posiadaj&cych
wy#sze wykszta!cenie oraz wiedz", kwalifikacje zawodowe i do-
$wiadczenie z zakresu #eglugi $ródl&dowej i przez niego odwo-
!ywany.
4. Minister w!a$ciwy do spraw transportu nadaje, w drodze rozpo-
rz&dzenia, statut Centrum RIS, uwzgl"dniaj&c jego organizacj" i
zakres dzia!ania.
Art. 47d. Do zada' Centrum RIS nale#y:
1) gromadzenie, przetwarzanie i udost"pnianie informacji, o
których mowa w art. 47a ust. 2;
2) podejmowanie dzia!a' zapewniaj&cych:
a) u#ytkownikom RIS dost"p do elektronicznych map na-
wigacyjnych,
b) udost"pnianie organom administracji publicznej oraz
pa'stwom cz!onkowskim Unii Europejskiej elektronicz-
nych raportów ze statków, zawieraj&cych w szczegól-
no$ci dane dotycz&ce statku i przewo#onych towarów,
c) harmonizacj" us!ug, tre$ci danych, formatu i cz"stotliwo-
$ci ich udost"pniania w taki sposób, #e u#ytkownicy RIS
maj& dost"p do tych samych us!ug i informacji na po-
ziomie europejskim (interoperacyjno$%);
3) podejmowanie dzia!a' promuj&cych korzystanie z RIS oraz
propagowanie wykorzystywania technologii pozycjonowania
satelitarnego.
Art. 47e. 1. Organy administracji publicznej oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, posiadaj&ce dane niezb"dne do funkcjonowania RIS,
w tym dane hydrologiczne, meteorologiczne, geograficzne oraz
hydrogeologiczne i administracyjne, dotycz&ce $ródl&dowych
dróg wodnych obj"tych RIS, okre$lone zgodnie z ust. 2, s& obo-
wi&zane do ich nieodp!atnego udost"pniania Centrum RIS.
2. Minister w!a$ciwy do spraw transportu w porozumieniu z mini-
strem w!a$ciwym do spraw gospodarki wodnej okre$li, w drodze
rozporz&dzenia, wykaz organów administracji publicznej oraz
jednostek badawczo-rozwojowych, a tak#e zakres, rodzaj, cz"sto-
tliwo$% oraz sposób przekazywania do Centrum RIS danych, o
których mowa w ust. 1, kieruj&c si" potrzeb& zapewnienia u#yt-
Liczba stron : 3 Data : 2008-06-18 Nazwa pliku : 179NK02 3
VI kadencja/druk nr 520
kownikom RIS pe!nych informacji o drogach wodnych, a w sto-
sunku do pa'stwowej s!u#by hydrologiczno-meteorologicznej i
pa'stwowej s!u#by hydrogeologicznej – stosowanymi przez nie
standardowymi procedurami zbierania i przetwarzania danych
hydrologicznych, meteorologicznych i hydrogeologicznych, okre-
$lonych w Prawie wodnym.
3. Jednostki badawczo-rozwojowe, o których mowa w ust. 1, udo-
st"pniaj& odp!atnie inne dane ni# okre$lone w ust. 2, na podstawie
umowy zawartej mi"dzy jednostk& badawczo-rozwojow& a Cen-
trum RIS.
Art. 47f. 1. Informacje, o których mowa w art. 47a ust. 2, s& udost"pniane
u#ytkownikowi RIS posiadaj&cemu urz&dzenie
i oprogramowanie, dla których zosta! wydany dokument zgodno-
$ci, stwierdzaj&cy mo#liwo$ci techniczne oraz systemowe ich
prawid!owego i sprawnego wspó!dzia!ania z RIS, zwany dalej
„dokumentem zgodno$ci”.
2. U#ytkownik RIS jest obowi&zany do uzyskania dokumentu zgod-
no$ci, wydawanego przez dyrektora Centrum RIS.
3. Obowi&zku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje si" do u#ytkow-
nika RIS posiadaj&cego urz&dzenie i oprogramowanie, dla któ-
rych zosta! wydany dokument zgodno$ci przez w!a$ciwy organ
pa'stwa cz!onkowskiego Unii Europejskiej.
Art. 47g. 1. Dokument zgodno$ci wydaje si" na wniosek u#ytkownika RIS.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawiera%:
1) oznaczenie u#ytkownika RIS;
2) informacje o rodzaju urz&dzenia i oprogramowania, wraz z
ich charakterystyk& techniczn&.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do!&cza si" dokumentacj"
techniczn& urz&dzenia i oprogramowania.
Art. 47h. Za wydanie dokumentu zgodno$ci pobiera si" op!at" w wysoko$ci
okre$lonej w za!&czniku do ustawy.
Art. 47i. Wykorzystywany w ramach RIS Automatyczny System Identyfika-
cji statków (AIS) powinien by% zgodny z przepisami porozumienia
regionalnego dotycz&cego us!ug radiotelefonicznych na $ródl&do-
wych drogach wodnych 2), zawartego w ramach Konstytucji i Kon-
wencji Mi"dzynarodowego Zwi&zku Telekomunikacyjnego (Dz. U.
z 2003 r. Nr 10, poz. 111).”;
2) w art. 58 dodaje si" pkt 7 w brzmieniu:
„7) uniemo#liwia lub utrudnia uprawnionym do inspekcji pracownikom urz"-
dów #eglugi $ródl&dowej wykonywanie zada' okre$lonych w art. 9 ust. 2
pkt 2, 4-8 i 10,”;
3) w art. 59 dodaje si" pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) niezw!ocznego zawiadomienia o zaistnieniu wypadku #eglugowego,

2)
Tekst niniejszego porozumienia zosta! opublikowany w Dz. Urz. M.T. z 2007 r. Nr 12, poz. 45.
Liczba stron : 4 Data : 2008-06-18 Nazwa pliku : 179NK02 4
VI kadencja/druk nr 520
4) udzielenia pomocy w dzia!aniach ratowniczych,”;
4) w art. 70:
a) w ust. 2 w pkt 3 kropk" zast"puje si" $rednikiem i dodaje si" pkt 4 w
brzmieniu:
„4) za dokument zgodno$ci, pobieranych przez Centrum RIS.”,
b) dodaje si" ust. 5 w brzmieniu:
„5. Op!aty pobierane przez Centrum RIS stanowi& dochód bud#etu pa'-
stwa.”;
5) w za!&czniku do ustawy dodaje si" cz"$% X w brzmieniu:

„X RIS
Za wydanie dokumentu zgodno$ci 200 z!”

Art. 2.
Do dnia 1 stycznia 2020 r. op!at", o której mowa w art. 47h ustawy wymienionej w
art. 1, pobiera si" w wysoko$ci obni#onej o 50 %.

Art. 3.
1. W okresie 6 miesi"cy od dnia og!oszenia ustawy minister w!a$ciwy do spraw
transportu wyznaczy pe!nomocnika do przygotowania zharmonizowanego sys-
temu us!ug informacji rzecznej oraz podejmowania dzia!a' zmierzaj&cych do
utworzenia Centrum RIS.
2. Nadzór nad pe!nomocnikiem sprawuje minister w!a$ciwy do spraw transportu.
3. Z dniem powo!ania dyrektora Centrum RIS pe!nomocnik zako'czy swoj& dzia-
!alno$%.

Art. 4.
Ustawa wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia, z wyj&tkiem:
1) art. 1 pkt 1 w zakresie dodawanych art. 47c i art. 47d, które wchodz& w #y-
cie z dniem 1 stycznia 2010 r.;
2) art. 1 pkt 1 w zakresie dodawanego art. 47e, który wchodzi w #ycie z dniem
1 stycznia 2012 r.;
3) art. 1 pkt 1 w zakresie dodawanych art. 47a, art. 47b, art. 47f-47i, art. 1 pkt
4 i 5 oraz art. 2, które wchodz& w #ycie z dniem 1 stycznia 2013 r.