Druk nr 267

Warszawa, 21 grudnia 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu ni"ej podpisani pos!owie wnosz# projekt ustawy:

- o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upowa"niamy pana pos!a Piotra Stanke. (-) Zbigniew Babalski; (-) Barbara Bartu$; (-) Andrzej B%tkowski; (-) Antoni B!#dek; (-) Jacek Bogucki; (-) Zbigniew Chmielowiec; (-) Piotr Cybulski; (-) Witold Czarnecki; (-) Edward Czesak; (-) Andrzej &wierz; (-) Andrzej Miko!aj Dera; (-) Adam Gaw%da; (-) Zbigniew Girzy'ski; (-) Kazimierz Go!ojuch; (-) Jerzy Gosiewski; (-) Krystyna Grabicka; (-) Kazimierz Gwiazdowski; (-) Czes!aw Hoc; (-) Grzegorz Janik; (-) Beata Kempa; (-) Izabela Kloc; (-) S!awomir K!osowski; (-) Henryk Kowalczyk; (-) Marek Kwitek; (-) Marek (atas; (-) Marzena Macha!ek; (-) Krzysztof Maciejewski; (-) Antoni Macierewicz; (-) Barbara Marianowska; (-) Miros!awa Mas!owska; (-) Jerzy Materna; (-) Marek Matuszewski; (-) Kazimierz Matuszny; (-) Beata Mazurek; (-) Wojciech Mojzesowicz; (-) Kazimierz Moskal; (-) Jacek Osuch; (-) Stanis!aw O"óg; (-) Boles!aw Grzegorz Piecha; (-) Marek Polak; (-) Piotr Polak; (-) Krzysztof Popio!ek; (-) Zbigniew Religa; (-) Jerzy R%bek; (-) Józef Rojek; (-) Jaros!aw Rusiecki; (-) Krzysztof So'ta; (-) Andrzej So$nierz; (-) Lech Sprawka; () Piotr Stanke; (-) Jaros!aw Stawiarski; (-) Andrzej Szlachta; (-) Stanis!aw Szwed; (-) Krzysztof Tchórzewski; (-) Ryszard Terlecki; (-) Andrzej Walkowiak; (-) Teresa Wargocka; (-) Jadwiga Wi$niewska; (-) Micha! Wojtkiewicz; (-) Tadeusz Wo)niak; (-) Waldemar Wrona; (-) Stanis!aw Zaj#c; (-) Anna Zalewska; (-) S!awomir Zawi$lak; (-) (ukasz Zbonikowski; (-) Maria Zuba; (-) Jaros!aw *aczek; (-) Wojciech *ukowski.

Projekt Ustawa z dnia………….2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Art. 1 W art. 109 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908; z pó)niejszymi zmianami) wprowadza si% nast%puj#c# zmian%: 1) ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Egzamin pa'stwowy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy jest przeprowadzany w mie$cie wojewódzkim lub w zale"no$ci od potrzeb w mie$cie na prawach powiatu, albo w mie$cie, w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonowa! wojewódzki o$rodek ruchu drogowego, albo w mie$cie b%d#cym siedzib# w!adz powiatu.”. Art. 2 Ustawa wchodzi w "ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

Uzasadnienie Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym ma na celu poszerzenie liczby uprawnionych podmiotów, mog#cych przeprowadza+ egzamin pa'stwowy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy. W obecnym stanie prawnym taki egzamin mo"e by+ przeprowadzany wy!#cznie w miastach, które s# miastami wojewódzkimi lub w zale"no$ci od potrzeb w miastach na prawach powiatu, albo w miastach, w których do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonowa! wojewódzki o$rodek ruchu drogowego. W ocenie wnioskodawców dotychczasowy stan prawny uleg! dezaktualizacji w $wietle potrzeb i wymaga', jakie pojawi!y si% w obliczu coraz wi%kszej liczby osób zdaj#cych egzaminy pa'stwowe na prawo jazdy ró"nych kategorii. Proponowana zmiana nie ogranicza uprawnie' podmiotów dotychczas mog#cych przeprowadza+ egzaminy pa'stwowe, a pozwoli zwi%kszy+ ilo$+ miejsc, w których kandydaci mogliby zdoby+ kwalifikacje do prowadzenia pojazdów co przyczyni!oby si% m.in. do: !" znacznego usprawnienia przeprowadzania egzaminów pa'stwowych w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy; !" skrócenia czasu oczekiwania na egzamin po odbytym szkoleniu; !" skrócenia czasu oczekiwania pomi%dzy poszczególnymi cz%$ciami egzaminu; !" skrócenia czasu oczekiwania na kolejny termin egzaminu w przypadku negatywnego wyniku; !" zmniejszenia obci#"enia finansowego osób ubiegaj#cych si% o wydanie uprawnienia w zakresie kierowania pojazdami;

!" obni"enia kosztów w prowadzeniu dzia!alno$ci gospodarczej w zakresie prowadzenia o$rodków szkolenia kierowców; !" aktywizacji gospodarczej i zawodowej mieszka'ców mniejszych miejscowo$ci, b%d#cych o$rodkami subregionalnymi, które na podstawie decyzji w!adz samorz#du województwa mog!yby sta+ si% miejscami, w których b%d# przeprowadzane egzaminy; !" komplementarno$ci z rozwi#zaniami unijnymi, d#"#cymi do podniesienia rangi i wzrostu aktywno$ci o$rodków subregionalnych. Uszczegó!awiaj#c wy"ej wymienione zalety niniejszego projektu nale"y odnie$+ si% do rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma by+ unormowana. Wnoskodawcy pragn# zwróci+ uwag% na fakt, i" dotychczasowe rozwi#zania nie sprzyjaj# ograniczeniu licznych problemów i kosztów finansowych zwi#zanych z kwesti# zdawania egzaminów na prawo jazdy. Wzrastaj#ca liczba osób chc#cych naby+ uprawnienie do kierowania pojazdem oraz relatywnie ma!a liczba o$rodków mog#cych przeprowadza+ egzaminy i zwi#zane z tym problemy natury logistycznej powoduj# systematyczne wyd!u"anie si% czasu oczekiwania kursantów na egzamin. Opinia publiczna oraz zdaj#cy egzaminy coraz cz%$ciej podnosz#, "e o$rodki ruchu drogowego nie s# w stanie dotrzymywa+ ustawowego terminu 30 dni na przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy i nie pomaga w tym zakresie zatrudnianie dodatkowych egzaminatorów. Prowadzi to cz%sto do sytuacji, w których uczestnik kursu pozostaje przez okres np. dwóch miesi%cy od jego zako'czenia do terminu egzaminu bez mo"liwo$ci +wicze' albo musi ponie$+ kolejne koszty zwi#zane z potrzeb# wykupienia dodatkowych godzin +wicze'. Trzeba tak"e wskaza+ na ekonomiczne aspekty proponowanych zmian w ustawie. Mo"liwo$+ zwi%kszenia liczby miejsc, w których przeprowadzane by!yby egzaminy, spowodowa!yby skrócenie odleg!o$ci do nich z miejscowo$ci – siedzib o$rodków szkolenia kierowców, co skutkowa!oby zmniejszeniem nak!adów przez te o$rodki,

a tym samym spadkiem cen kursów na prawo jazdy z korzy$ci# dla klientów. Wzgl%dy logistyczne i geograficzne, które mog!yby lec u )róde! stworzenia nowych miejsc zdawania egzaminów, prowadzi!yby do zmniejszenia nak!adów o$rodków szkolenia kierowców na pojazdy oraz skrócenia okresu czasu potrzebnego na przeprowadzenie +wicze', a tym samym wygenerowania wolnego czasu dla nowych kursantów z ekonomiczn# korzy$ci# dla o$rodków. Ponadto warto wspomnie+, i" zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym w przedmiotowej kwestii wpisuje si% w europejsk# wizj% zrównowa"onych miast, zrównowa"onej gospodarki miejskiej, transportu, budownictwa i projektowania. Zwraca ona uwag% na potrzeb% wzmacniania subregionalnych o$rodków rozwojowych m.in. poprzez wspieranie zmian strukturalnych w subregionalnych o$rodkach rozwoju prowadz#cych do wzrostu aktywno$ci gospodarczej i zawodowej, a tak"e poprzez wspieranie konkurencyjno$ci subregionalnych o$rodków rozwoju w skali krajowej. Niestety polskie prawodawstwo w wielu dziedzinach nie dostrzega potrzeby zwrócenia baczniejszej uwagi na mo"liwo$ci wspierania o$rodków subregionalnych, a dekada dziel#ca nas od reformy administracyjnej kraju i likwidacji w Polsce 49 województw pokaza!a, i" niejednokrotnie miasta nie b%d#ce wcze$niej wojewódzkimi, rozwijaj# si% szybciej, stanowi#c naturalne zaplecze dla du"ej liczby mieszka'ców. Wnioskodawcy podkre$laj#, "e w my$l przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym zarz#d województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem w!a$ciwym do spraw transportu, wojewódzkie o$rodki ruchu drogowego na obszarze województwa i sprawuje nad nimi nadzór. Ponadto zarz#d województwa nadaje o$rodkowi statut, który okre$la w szczególno$ci jego organizacj% i warunki tworzenia oddzia!ów terenowych. Tak wi%c proponowana zmiana w ustawie w "adnym razie nie narusza kompetencji samorz#dów województw w kwestii tworzenia nowych o$rodków egzaminacyjnych. Przeciwnie, umo"liwia ona

zarz#dom województw tworzenie w miar% potrzeby nowych o$rodków w miejscowo$ciach do tego przygotowanych i mog#cych przyczyni+ si% do usprawnienia przeprowadzania egzaminów pa'stwowych w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy, a które dotychczas w $wietle obowi#zuj#cych przepisów, nie spe!nia!y kryteriów. O celowo$ci proponowanej zmiany mo"e $wiadczy+ fakt, i" w niektórych miejscach w Polsce, samorz#dowcy zg!aszali potrzeb% takiej nowelizacji. Za przyk!ad mo"e pos!u"y+ województwo pomorskie, gdzie Starostwo Powiatowe w Chojnicach czyni!o starania o utworzenie w tym o$rodku o znaczeniu subregionalnym, zamiejscowego wydzia!u Wojewódzkiego O$rodka Ruchu Drogowego w Gda'sku, a poparcie i zgod% na powo!anie filii wyra"a! marsza!ek województwa pomorskiego. Podobne przypadki odnotowywano tak"e w innych województwach. Niestety bez zmiany art. 109 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym nie jest to mo"liwe, co utrudnia samorz#dowcom w pe!ni skuteczne wykonywanie uprawnie' w dziedzinie sprawnego przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Nale"y jeszcze raz podkre$li+, "e o celowo$ci i potrzebie tworzenia nowych miejsc egzaminowania kierowców decyduj# i w dalszym ci#gu b%d# decydowa+ zarz#dy województw, a proponowana zmiana umo"liwi im podejmowanie nowych rozwi#za', które przyczyni# si% do poprawy systematycznie pogarszaj#cych si% warunków zdawania egzaminów na prawo jazdy. Tym samym, niniejszy projekt nie poci#ga za sob# obci#"enia bud"etów jednostek samorz#du terytorialnego ani bud"etu pa'stwa, jak te" jakichkolwiek negatywnych skutków gospodarczych, spo!ecznych lub prawnych. Przedmiot ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Warszawa, 14 stycznia 2008 roku BAS-WAEM-579/07 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodno!ci poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (przedstawiciel wnioskodawców: pose" Piotr Stanke) z prawem Unii Europejskiej
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa!y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r., Nr 23, poz. 398 z pó)n. zm.) sporz#dza si% nast%puj#c# opini%:

1. Przedmiot projektu ustawy Projekt zmierza do zmiany art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.). Zmiana polega na dopuszczeniu przeprowadzania egzaminu pa'stwowego we wszystkich kategoriach prawa jazdy w miastach b%d#cych siedzib# w!adz powiatów. Zgodnie z obowi#zuj#cym stanem prawnym egzaminy mo"na przeprowadza+ wy!#cznie w miastach wojewódzkich, miastach na prawach powiatów albo w miastach, w których do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonowa! wojewódzki o$rodek ruchu drogowego. Zgodnie z art. 2 projektu, ustawa ma wej$+ w "ycie po up!ywie 14 dni od og!oszenia. 2. Stan prawa wspólnotowego w materii obj#tej projektem Materie, których dotyczy projekt, pozostaj# poza zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. 3. Analiza przepisów projektu pod k$tem ustalonego stanu prawa wspólnotowego. Projekt nie reguluje kwestii obj%tych zakresem prawa Unii Europejskiej. 4. Konkluzje Projekt reguluje kwestie nieobj%te zakresem prawa Unii Europejskiej. Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha! Królikowski
Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, ruch drogowy

Warszawa, 14 stycznia 2008 roku BAS-WAEM-580/07 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (przedstawiciel wnioskodawców: pose" Piotr Stanke) jest projektem ustawy wykonuj$cej prawo Unii Europejskiej Projekt zmierza do zmiany art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.). Zmiana polega na dopuszczeniu przeprowadzania egzaminu pa'stwowego we wszystkich kategoriach prawa jazdy w miastach b%d#cych siedzib# w!adz powiatów. Projekt nie zawiera przepisów maj#cych na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Projekt nie jest projektem ustawy wykonuj#cej prawo Unii Europejskiej.

Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha! Królikowski

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, ruch drogowy