Druk nr 196

Warszawa, 1 lutego 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-154-05 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o ratyfikacji Umowy mi!dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz"dem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie za#o$enia polsko-niemieckiej Szko#y Spotka% i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporz"dzonej w
Warszawie dnia 1 wrze#nia 2005 r.
W za!"czeniu przedstawiam tak$e opinie proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotycz"ce zgodno#ci

Ponadto uprzejmie informuj%, $e do prezentowania stanowiska Rz"du w tych sprawach w toku prac parlamentarnych zostali upowa$nieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Edukacji Narodowej.

(-) Donald Tusk

Projekt

USTAWA z dnia

o ratyfikacji Umowy mi!dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz"dem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie za#o$enia polsko-niemieckiej Szko#y Spotka% i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie, sporz"dzonej w Warszawie dnia 1 wrze&nia 2005 r.

Art. 1. Wyra$a

si!

zgod!

na

dokonanie

przez

Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy mi!dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz"dem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie za#o$enia polsko-niemieckiej Szko#y Spotka% i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie, sporz"dzonej w Warszawie dnia 1 wrze&nia 2005 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w $ycie po up#ywie 14 dni od dnia og#oszenia.

11/06/ds

UZASADNIENIE

1. Potrzeba i cel zwi"zania Rzeczypospolitej Polskiej Umow" mi!dzynarodow" W 2000 r. Republika Federalna Niemiec, Republika Francuska i Stany Zjednoczone Ameryki wyrazi#y, za po&rednictwem swoich Ambasad, zainteresowanie podj!ciem ze stron" polsk" prac, maj"cych na celu wyodr!bnienie szkó# ze struktur swoich przedstawicielstw dyplomatycznych. Szko#y te dzia#a#yby w polskim systemie o&wiaty jako szko#y niepubliczne. Kszta#ci#yby si! w nich dzieci b!d"ce obywatelami tych pa%stw – tak jak dotychczas – a tak$e uczniowie posiadaj"cy polskie obywatelstwo. W szko#ach tych realizowane by#yby plany i programy nauczania obowi"zuj"ce w systemie o&wiatowym danego pa%stwa, uzupe#nione o elementy polskich planów i programów nauczania. Dotychczas szko#y funkcjonuj"ce w strukturach placówek dyplomatycznych realizuj" programy i plany nauczania obowi"zuj"ce w systemach o&wiaty ww. pa%stw, a zatrudnieni w nich nauczyciele maj" przewa$nie status pracowników dyplomatycznych. Ministerstwo Edukacji Narodowej uzna#o, $e tworzenie „szkó# zagranicznych” w Rzeczypospolitej Polskiej mo$e i powinno odbywa' si! na podstawie ustawy z dnia 7 wrze&nia 1991 r. o systemie o&wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pó(n. zm.) oraz na podstawie umów mi!dzynarodowych. St"d te$ inicjatywa strony niemieckiej zyska#a aprobat!. Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizacja przedstawionych zamierze% poszerzy#aby istniej"c" w Polsce ofert! edukacyjn" w aspekcie dwukulturowo&ci i dwuj!zyczno&ci kszta#cenia, a wspólna edukacja dzieci i m#odzie$y z Polski z rówie&nikami z innego kraju b!dzie stanowi' praktyczn" form! realizacji idei zbli$ania narodów, pog#!bienia znajomo&ci i rozumienia kultury i warunków $ycia Polski oraz Republiki Federalnej Niemiec. Po przeprowadzeniu wst!pnych rozmów i konsultacji strona niemiecka przekaza#a w kwietniu 2000 r. projekt umowy mi!dzynarodowej zawieraj"cy

2

propozycj! przekszta#cenia funkcjonuj"cej w strukturze Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie Szko#y im. W. Brandta w tzw. Szko#! Spotka% (Begegnungsschule). Wymieniony projekt Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowa#o w trybie roboczym do zaopiniowania przez niektóre ministerstwa. Otrzymane z poszczególnych ministerstw uwagi przekazane zosta#y partnerowi niemieckiemu. W efekcie ww. dzia#a% strona niemiecka wypracowa#a i przekaza#a Ministerstwu Edukacji Narodowej now" wersj! projektu Umowy mi!dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz"dem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie za#o$enia polsko-niemieckiej Szko#y Spotka% i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie, który by# przedmiotem negocjacji. Zawarcie przedmiotowej Umowy powinno si! przyczyni' do wypracowania zasad tworzenia i dzia#alno&ci „szkó# zagranicznych” w Rzeczypospolitej Polskiej oraz pobierania nauki przez obywateli polskich w szko#ach, realizuj"cych inne ni$ polskie programy i plany nauczania. Przedsi!wzi!cie to b!dzie zatem stanowi' swojego rodzaju wzór (model) tworzenia innych „szkó# zagranicznych” (polsko-francuskiej, polsko-ameryka%skiej oraz polsko-rosyjskiej, gdy$ i Federacja Rosyjska nosi si! z zamiarem zmiany statusu szko#y funkcjonuj"cej przy Ambasadzie tego pa%stwa). Wa$ne jest przy tym uporz"dkowanie kwestii zwi"zanej z realizacj" w tych szko#ach obowi"zku szkolnego oraz obowi"zku nauki przez uczniów b!d"cych obywatelami polskimi. Obecnie w niemieckiej Szkole im. W. Brandta w Warszawie uczniowie b!d"cy obywatelami polskimi stanowi" ok. 40% wszystkich ucz"cych si!. Zgodnie z postanowieniami Umowy, polsko-niemiecka Szko#a Spotka% i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie b!dzie dzia#a#a w polskim systemie o&wiaty jako zespó# szkó# niepublicznych. Uczniowie b!d"cy obywatelami polskimi b!d" korzystali w Szkole Spotka% i Dialogu z analogicznej oferty edukacyjnej, jaka jest zapewniona dzieciom obywateli polskich czasowo przebywaj"cych za granic", które pobieraj" nauk! w szko#ach kraju miejsca pobytu oraz uczestnicz" w zaj!ciach uzupe#niaj"cych z j!zyka polskiego, historii Polski i geografii Polski w szko#ach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach

3

dyplomatycznych,

urz!dach

konsularnych

i

przedstawicielstwach

wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na fakt, $e Szko#a b!dzie realizowa#a w wi!kszo&ci niemieckie programy nauczania oraz cz!&ciowo polskie programy nauczania, b!dzie konieczne nadanie jej postanowieniami Umowy uprawnie% szko#y publicznej. Szko#om wchodz"cym w sk#ad Szko#y Spotka% i przys#ugiwa' dotacja na ka$dego ucznia Dialogu b!dzie polskie posiadaj"cego

obywatelstwo na takich samych zasadach, jakie dotycz" dzia#aj"cych w Polsce szkó# niepublicznych o uprawnieniach szkó# publicznych. Szko#a b!dzie funkcjonowa' jako zespó# szkó# niepublicznych, sk#adaj"cy si! ze szko#y podstawowej, gimnazjum i liceum. Organem prowadz"cym Szko#! b!dzie stowarzyszenie Niemieckie Towarzystwo Szkolne, zarejestrowane zgodnie z prawem polskim w 2000 r. Egzamin maturalny b!dzie przeprowadzany w Szkole zgodnie z przepisami niemieckimi, z tym $e j!zyk polski b!dzie obowi"zkowym przedmiotem egzaminacyjnym dla uczniów b!d"cych obywatelami polskimi. Uczniowie nieb!d"cy obywatelami polskimi b!d" wybierali na egzaminie maturalnym j!zyk polski jako w j!zyk obcy. W sk#ad komisji egzaminacyjnej b!dzie przeprowadzaj"cej Szkole egzamin maturalny wchodzi'

przedstawiciel wyznaczony przez polskiego ministra w#a&ciwego do spraw o&wiaty i wychowania. Strona niemiecka zapewni#a, $e je$eli zawarta zostanie Umowa

mi!dzynarodowa, reguluj"ca zasady funkcjonowania Szko#y Spotka% i Dialogu, zostanie rozpocz!ta du$a inwestycja budowlana, polegaj"ca na budowie nowych obiektów szkolnych. Aktualnie zaj!cia edukacyjne w niemieckiej szkole dzia#aj"cej przy Ambasadzie RFN s" prowadzone w wynajmowanych pomieszczeniach. Zaistnienie Szko#y Spotka% i Dialogu w polskim systemie o&wiaty b!dzie przedsi!wzi!ciem niemaj"cym precedensu w dotychczasowych stosunkach polsko-niemieckich, poniewa$ b!dzie to jedyna szko#a, w której: 1) uczniowie b!d"cy obywatelami niemieckimi lub innych pa%stw b!d" powszechnie uczy' si! j!zyka polskiego jako obcego od pierwszej klasy

4

szko#y podstawowej do klasy maturalnej w#"cznie, co zobliguje stron! niemieck" do opracowania programu nauczania tego przedmiotu i okre&lenia kwalifikacji nauczycielskich uprawniaj"cych do prowadzenia zaj!' edukacyjnych, 2) co roku b!d" opracowywane arkusze egzaminacyjne dla uczniów niemieckich wybieraj"cych j!zyk polski jako obcy na egzaminie maturalnym, 3) j!zyk polski zdany przez uczniów b!d"cych obywatelami polskimi podczas egzaminu maturalnego b!dzie automatycznie uznawany przez stron! niemieck" jako zdany egzamin z j!zyka obcego. Przyj!te i uzgodnione rozwi"zania, o których mowa, b!dzie mo$na wykorzystywa' jako precedensowe rozstrzygni!cia przy planowaniu i realizacji wspó#pracy z poszczególnymi krajami zwi"zkowymi Republiki Federalnej Niemiec nad upowszechnianiem i popularyzacj" w Niemczech przedmiotu szkolnego j!zyk polski jako j!zyka obcego. Strona niemiecka posiada ok. 200 szkó# funkcjonuj"cych w ró$nych pa%stwach, w tym równie$ pa%stwach europejskich (Republice W#oskiej, Republice Francuskiej, Królestwie Hiszpanii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji), których dzia#alno&' jest usankcjonowana z regu#y odpowiednimi umowami mi!dzynarodowymi. 2. Dotychczasowy a projektowany stan prawny Dotychczas niemiecka Szko#a im. W. Brandta dzia#a w strukturach Ambasady Republiki Federalnej Niemiec i nie jest szko#" polskiego systemu o&wiaty. Niektórzy nauczyciele posiadaj" status pracowników dyplomatycznych. Oprócz uczniów posiadaj"cych obywatelstwo niemieckie ucz!szczaj" do niej równie$ dzieci i m#odzie$ z polskim obywatelstwem. Na podstawie Umowy Szko#a b!dzie dzia#a' jako zespó# szkó# niepublicznych polskiego systemu o&wiaty, umo$liwiaj"cy realizacj! obowi"zku szkolnego i obowi"zku nauki przez dzieci i m#odzie$ z Polski i innych pa%stw. Nauczyciele nieb!d"cy obywatelami polskimi zatrudnieni w Szkole nie b!d" posiada' statusu pracowników placówki dyplomatycznej. W zale$no&ci od posiadanego obywatelstwa nauczycielom i cz#onkom ich rodzin b!d"

5

udzielane (nieodp#atnie) wizy, a tak$e zezwolenia na pobyt i zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Nauczyciele nieb!d"cy obywatelami polskimi b!d" zatrudniani w Szkole bez obowi"zku uzyskania zezwolenia na prac!, a organ prowadz"cy Szko#! b!dzie móg# wyp#aca' im wynagrodzenie w walucie polskiej lub w euro. Absolwenci Szko#y b!d" mogli uzyska' niemieckie &wiadectwo dojrza#o&ci, które b!dzie uprawnia' do ubiegania si! o przyj!cie na studia w polskich i niemieckich uczelniach. 3. Skutki zwi"zane z wej&ciem w $ycie Umowy mi!dzynarodowej Zawieraj"c przedmiotow" Umow!, Rzeczpospolita Polska potwierdzi wol! owocnego kontynuowania wspó#pracy z zachodnim s"siadem, zgodnie z postanowieniami Traktatu mi!dzy Rzecz"pospolit" Polsk" a Republik" Federaln" Niemiec o dobrym s"siedztwie i przyjaznej wspó#pracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 14, poz. 56 i 57) oraz art. 4 Umowy mi!dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz"dem i 380). Zwi"zanie si! Umow" nie b!dzie mia#o istotnego wp#ywu na rynek pracy, konkurencyjno&' gospodarki, a tak$e rozwój regionalny. W szkole znajdzie zatrudnienie kilkudziesi!ciu nauczycieli, z czego cz!&' stanowi' b!d" nauczyciele posiadaj"cy polskie obywatelstwo. Zwi"zanie si! Umow" spowoduje dodatkowe skutki finansowe, poniewa$ Szkole b!dzie przys#ugiwa' dotacja z bud$etu w#a&ciwej terytorialnie jednostki samorz"du terytorialnego. Po wej&ciu w $ycie postanowie% Umowy Szko#a otrzymywa' b!dzie dotacje, zgodnie z obowi"zuj"cym w Polsce stanem prawnym, tj. po przekazaniu przez organ prowadz"cy w#a&ciwej terytorialnie jednostce samorz"du terytorialnego informacji o planowanej liczbie uczniów, na których b!dzie przys#ugiwa' dotacja, do ko%ca wrze&nia roku poprzedzaj"cego rok udzielania dotacji. )rodki finansowe na ten cel zostan" przekazane jednostce samorz"du terytorialnego z bud$etu pa%stwa w ramach cz!&ci o&wiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz"du terytorialnego. Aktualnie do niemieckiej szko#y dzia#aj"cej przy Ambasadzie RFN ucz!szcza 101 polskich uczniów, co oznacza, $e roczna dotacja na Republiki Federalnej Niemiec o wspó#pracy kulturalnej, sporz"dzonej w Bonn dnia 14 lipca 1997 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 39, poz. 379

6

kszta#cenie tych osób wynios#aby ok. 267 tys. z#. Na analogicznych zasadach b!dzie przyznawana dotacja w ka$dym roku, dzi!ki czemu zapewnione zostan" odpowiednie &rodki finansowe na dotacje dla polsko-niemieckiej Szko#y Spotka% i Dialogiu im. Willy’ego Brandta, nawet gdy wzro&nie liczba uczniów posiadaj"cych obywatelstwo polskie. Przewiduje si!, $e docelowo do Szko#y Spotka% i Dialogu b!dzie ucz!szcza' ok. 400-500 uczniów, z czego oko#o po#ow! stanowi' maj" osoby posiadaj"ce polskie obywatelstwo. Wraz z powstaniem Szko#y Spotka% i Dialogu zako%czy swoj" dzia#alno&' niemiecka szko#a funkcjonuj"ca obecnie przy Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec. 4. Tryb zwi"zania Rzeczypospolitej Polskiej Umow" mi!dzynarodow" Postanowienia przedmiotowej Umowy mi!dzynarodowej dotycz" przede wszystkim osób zainteresowanych podj!ciem nauki lub pracy w polsko-niemieckiej Szkole Spotka% i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie oraz organów w#a&ciwych w sprawie udzielania wiz, zezwole% na pobyt i na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwole% na prac!, a tak$e ministra w#a&ciwego do spraw o&wiaty i wychowania oraz stowarzyszenia Niemieckie Towarzystwo Szkolne w Warszawie. Postanowienia projektowanej Umowy reguluj" przede wszystkim zasady organizacji procesu kszta#cenia w powo#ywanej polsko-niemieckiej Szkole. Zatem dotycz" one g#ównie spraw uregulowanych w ustawie z dnia 7 wrze&nia 1991 r. o systemie o&wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pó(n. zm.). W ograniczonym zakresie przedmiotem uregulowa% s" tak$e kwestie zwi"zane z nieodp#atnym udzielaniem wiz oraz udzielaniem zezwole% na pobyt i na zamieszkanie na czas oznaczony, zwalnianiem osób nieb!d"cych obywatelami polskimi z obowi"zku uzyskiwania zezwole% na prac! oraz mo$liwo&ci" wyp#acania wynagrodze% nauczycielom zatrudnionym w Szkole Spotka% i Dialogu w walucie euro. Zagadnienia, o których mowa, s" uregulowane szczegó#owo w nast!puj"cych aktach prawnych:

7

1) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pó(n. zm.), 2) ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o op#acie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z pó(n. zm.), 3) ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wje(dzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyje(dzie z tego terytorium obywateli pa%stw cz#onkowskich Unii Europejskiej i cz#onków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z pó(n. zm.), 4) ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z pó(n. zm.), 5) ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z pó(n. zm.). Wybór rangi Umowy mi!dzynarodowej i trybu zwi"zania jej postanowieniami zosta# podyktowany jej zakresem przedmiotowym. Umowa b!dzie regulowa' kilka kwestii w sposób odmienny ni$ zosta#o to okre&lone w ustawodawstwie wewn!trznym, zachodzi zatem potrzeba zwi"zania jej postanowieniami w drodze ratyfikacji, za uprzedni" zgod" wyra$on" w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W celu wykonania Umowy nie b!dzie konieczne wprowadzenie zmian w ustawodawstwie wewn!trznym. Nie zajdzie równie$ potrzeba wydania dodatkowych aktów normatywnych. Zgodnie z postanowieniami projektowanej Umowy zostanie powo#ana Komisja Ekspertów, która b!dzie zobowi"zana do opracowania i uzgodnienia planów i programów nauczania.

11/06-2/ds

Umowa mi%dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz"dem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie za!o$enia polsko-niemieckiej Szko!y Spotka& i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie

Rz"d Rzeczypospolitej Polskiej i Rz"d Republiki Federalnej Niemiec

zwane dalej „Umawiaj"cymi si% Stronami”,

w przekonaniu, $e lepsza znajomo#' j%zyka i kultury narodu partnerskiego mo$e wnie#' cenny wk!ad w dalsze umocnienie stosunków kulturalnych mi%dzy obydwoma pa&stwami, pragn"c przez za!o$enie polsko-niemieckiej Szko!y Spotka& i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie wnie#' wk!ad w pog!%bienie stosunków kulturalnych mi%dzy Rzecz"pospolit" Polsk" a Republik" Federaln" Niemiec oraz we wzajemne poznanie historii i kultury,

uzgodni!y, co nast%puje:

Artyku! 1 Celem niniejszej Umowy jest ustalenie podstaw prawnych, statusu prawnego oraz struktury organizacyjnej i zasad dzia!ania polsko-niemieckiej Szko!y Spotka& i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, zwanej dalej „Szko!"”.

Artyku! 2 1. Organem Prowadz"cym Szko!% jest stowarzyszenie Niemieckie Towarzystwo Szkolne w Warszawie, które zarejestrowane zosta!o w dniu 16 czerwca 2000 roku w S"dzie Okr%gowym w Warszawie i dzia!a na podstawie przepisów prawa polskiego, zwane dalej "Organem Prowadz"cym Szko!%". 2. Kompetencje i sposób funkcjonowania Organu Prowadz"cego Szko!% reguluje jego statut. Decyzje Organu Prowadz"cego Szko!% maj"ce wp!yw na wielko#' wsparcia finansowego Szko!y, o którym mowa w artykule 7, wymagaj" zgody Federalnego Urz%du Administracyjnego (BVA).

Artyku! 3 1. Szko!a jest wspóln" szko!" polsko-niemieck". Szko!a dzia!a jako zespó! trzech szkó!, w sk!ad którego wchodz": niepubliczna szko!a podstawowa, niepubliczne gimnazjum i niepubliczne liceum ogólnokszta!c"ce, w rozumieniu prawa polskiego. Kszta!cenie w Szkole odpowiada równocze#nie kszta!ceniu w szko!ach niemieckiego systemu kszta!cenia ogólnego: szkole podstawowej, szkole #redniej realnej i szkole #redniej stopnia licealnego. 2. Wymienione w ust%pie 1 trzy szko!y, w rozumieniu prawa polskiego, uzyskuj" z dniem wej#cia w $ycie niniejszej Umowy uprawnienia szkó! publicznych. 3. Jednostka samorz"du terytorialnego w!a#ciwa ze wzgl%du na siedzib% Szko!y wpisuje Szko!% do ewidencji szkó! niepublicznych w terminie 14 dni od dnia z!o$enia przez Organ Prowadz"cy Szko!% zawiadomienia o rozpocz%ciu dzia!alno#ci Szko!y wraz ze statutem Szko!y.

4. Ze Strony niemieckiej nadzór nad dzia!alno#ci" Szko!y w zakresie planów i programów nauczania oraz #wiadectw szkolnych sprawuje Sta!a Konferencja Ministrów Kultury, Nauki i O#wiaty Krajów Zwi"zkowych Republiki Federalnej Niemiec, a w zakresie organizacji zaj%' edukacyjnych i struktury Szko!y Centralny Wydzia! Szkolnictwa za Granic" Federalnego Urz%du Administracyjnego (BVA-ZfA). Nadzór pedagogiczny w zakresie przedmiotów nauczanych w j%zyku polskim oraz na podstawie polskich planów i programów nauczania sprawuje równie$ polski minister w!a#ciwy do spraw o#wiaty i wychowania, który mo$e powierzy' bie$"c" realizacj% tego zadania polskiemu kuratorowi o#wiaty, w!a#ciwemu ze wzgl%du na siedzib% Szko!y.

Artyku! 4 1. Kszta!cenie w Szkole w klasach 4 – 9 jest prowadzone w dwóch pionach programowych: 1) polskoj%zycznym pionie programowym, w którym kszta!cenie jest

prowadzone w j%zykach polskim i niemieckim oraz na podstawie planów i programów nauczania opracowanych przez Komisj% Ekspertów, o której mowa w ust%pie 14 Protoko!u I, stanowi"cego za!"cznik do niniejszej Umowy, z uwzgl%dnieniem ust%pu 5 tego Protoko!u, 2) niemieckoj%zycznym pionie programowym, w którym kszta!cenie jest prowadzone w j%zyku niemieckim oraz na podstawie niemieckich planów i programów nauczania. W klasach 10-12 kszta!cenie jest prowadzone bez podzia!u na piony programowe w j%zyku niemieckim oraz na podstawie niemieckich planów i programów nauczania, z uwzgl%dnieniem ust%pów 2 i 3.

2. Dla uczniów polskoj%zycznego pionu programowego oraz w klasach 10 – 12 dla uczniów, którzy ucz%szczali do polskoj%zycznego pionu programowego, s" prowadzone zaj%cia z przedmiotów j%zyk polski, historia Polski i geografia Polski w j%zyku polskim oraz na podstawie polskich planów i programów nauczania. 3. Dla uczniów niemieckoj%zycznego pionu programowego posiadaj"cych

obywatelstwo polskie oraz w klasach 10 – 12 dla uczniów posiadaj"cych obywatelstwo polskie, którzy ucz%szczali do niemieckoj%zycznego pionu programowego, s" prowadzone zaj%cia z przedmiotów j%zyk polski, historia Polski i geografia Polski na podstawie planów i programów nauczania opracowanych przez Komisj% Ekspertów, o której mowa w ust%pie 14 Protoko!u I, stanowi"cego za!"cznik do niniejszej Umowy. 4. O wyborze pionu programowego nauczania decyduj" rodzice uczniów po konsultacji z Dyrektorem Szko!y, z uwzgl%dnieniem postanowie& ust%pów 3 - 5 Protoko!u I, stanowi"cego za!"cznik do niniejszej Umowy. 5. Po 12 latach nauki Szko!a umo$liwia uzyskanie niemieckiego #wiadectwa dojrza!o#ci. Wydane przez Szko!% niemieckie #wiadectwo dojrza!o#ci uprawnia do udzia!u w post%powaniu maj"cym na celu podj%cie studiów w szko!ach wy$szych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republice Federalnej Niemiec. Umawiaj"ce si% Strony uznaj" dla celów dalszego kszta!cenia si% wydane przez Szko!% #wiadectwa na wszystkich poziomach kszta!cenia.

Artyku! 5 1. Do Szko!y s" przyjmowani uczniowie posiadaj"cy obywatelstwo polskie lub niemieckie. Do Szko!y mog" by' przyjmowani uczniowie posiadaj"cy inne obywatelstwo, je$eli uczniowie ci spe!niaj" wymogi przyj%cia ustalone przez Dyrektora Szko!y i Szko!a dysponuje wolnymi miejscami.

2. O przyj%ciu uczniów decyduje Dyrektor Szko!y, uwzgl%dniaj"c postanowienia ust%pów 3 - 5 Protoko!u I, stanowi"cego za!"cznik do niniejszej Umowy. 3. Uczniowie posiadaj"cy obywatelstwo polskie ucz%szczaj"c do Szko!y spe!niaj" obowi"zek szkolny i obowi"zek nauki.

Artyku! 6 Szko!a pobiera czesne. Wysoko#' czesnego ustala Organ Prowadz"cy Szko!%.

Artyku! 7 Rz"d Republiki Federalnej Niemiec wspiera Szko!% poprzez: 1) wy!anianie i kierowanie do pracy w Szkole niemieckich nauczycieli oraz ich wynagradzanie, 2) przyznawanie #rodków finansowych na zatrudnienie innych nauczycieli, 3) przyznawanie #rodków finansowych na dzia!alno#' statutow" Szko!y.

Artyku! 8 Rz"d Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia Rz"d Republiki Federalnej Niemiec, $e: 1) Szkole b%dzie przys!ugiwa', zgodnie z przepisami prawa polskiego, z bud$etu w!a#ciwej ze wzgl%du na siedzib% Szko!y jednostki samorz"du terytorialnego, dotacja na ka$dego ucznia posiadaj"cego obywatelstwo

polskie, na zasadach i w wysoko#ci, jaka przyznawana jest polskim szko!om niepublicznym o uprawnieniach szkó! publicznych, 2) Organ Prowadz"cy Szko!% oraz Szko!a mog" korzysta' z wszelkich form wsparcia i ulg zwi"zanych z prowadzeniem i dzia!alno#ci" Szko!y, na takich samych warunkach, jakie przys!uguj", zgodnie z przepisami prawa polskiego, organom prowadz"cym szko!y niepubliczne o uprawnieniach szkó! publicznych i takim szko!om.

Artyku! 9 1. Oprócz niemieckich nauczycieli skierowanych do pracy w Szkole i wynagradzanych przez Rz"d Republiki Federalnej Niemiec, Organ Prowadz"cy Szko!% uprawniony jest do zatrudniania innych nauczycieli. 2. Wyboru innych nauczycieli, o których mowa w ust%pie 1, dokonuje Dyrektor Szko!y, a zatrudnia Organ Prowadz"cy Szko!%, zgodnie z przepisami prawa polskiego. Do nauczycieli zatrudnionych w Szkole nie stosuje si% przepisów prawa polskiego okre#laj"cych zasady awansu zawodowego nauczycieli. Dyrektor Szko!y mo$e zwróci' si% z wnioskiem o sprawdzenie przez w!a#ciwego ze wzgl%du na siedzib% Szko!y polskiego kuratora o#wiaty kwalifikacji zawodowych innych nauczycieli. 3. Organ Prowadz"cy Szko!% ma prawo wyp!acania wynagrodze& za prac% w Szkole w z!otych polskich lub w euro. 4. Od nauczycieli zatrudnionych w Szkole oczekuje si% nauczenia si% j%zyka drugiej Umawiaj"cej si% Strony na poziomie umo$liwiaj"cym dobre komunikowanie si% z uczniami.

Artyku! 10 W stosunku do nauczycieli nieposiadaj"cych obywatelstwa polskiego, skierowanych do pracy w Szkole przez Rz"d Republiki Federalnej Niemiec lub zatrudnianych w Szkole przez Organ Prowadz"cy Szko!% zgodnie z artyku!em 9 ust%pem 2, stosuje si% nast%puj"ce postanowienia: 1) je$eli nauczyciele przed rozpocz%ciem swojej pracy w Szkole oraz cz!onkowie ich rodzin nie zamieszkiwali w Rzeczypospolitej Polskiej, w!a#ciwe polskie w!adze udzielaj" im, zgodnie z przepisami prawa polskiego i w zale$no#ci od posiadanego przez nich obywatelstwa, odpowiednio: zezwole& na pobyt, zezwole& na zamieszkanie na czas oznaczony oraz wiz uprawniaj"cych do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wizy te uprawnia' b%d" do wielokrotnego przekraczania granicy i udzielane b%d" w terminie nie d!u$szym ni$ dwa tygodnie oraz bezp!atnie, 2) do wykonywania pracy w Szkole uzyskanie zezwolenia na prac% nie jest konieczne.

Artyku! 11 Rz"d Republiki Federalnej Niemiec zapewnia, $e udzieli wsparcia, na zasadzie wzajemno#ci i w ramach niemieckiego prawa, dla utworzenia w Berlinie przez w!a#ciwe polskie w!adze niemiecko-polskiej Szko!y Spotka& i Dialogu realizuj"cej analogiczne cele, jak polsko-niemiecka Szko!a Spotka& i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie.

Artyku! 12 Za!"czone Protoko!y I i II stanowi" integraln" cz%#' niniejszej Umowy.

Artyku! 13 1. Niniejsza Umowa wejdzie w $ycie w dniu, w którym Umawiaj"ce si% Strony powiadomi" si% wzajemnie o spe!nieniu niezb%dnych wymogów wewn%trznych dla jej wej#cia w $ycie. Za dzie& wej#cia w $ycie Umowy uwa$a' si% b%dzie dzie& otrzymania pó(niejszego powiadomienia. 2. Niniejsza Umowa zawarta jest na okres 10 lat. Ulega ona automatycznemu przed!u$aniu na dalsze okresy pi%cioletnie, o ile nie zostanie wypowiedziana przez jedn" z Umawiaj"cych si% Stron drog" dyplomatyczn" w formie pisemnej najpó(niej na 2 lata przed up!ywem danego okresu obowi"zywania. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, Szko!a zako&czy swoj" dzia!alno#' z ko&cem roku szkolnego, w którym Umowa utraci moc.

Sporz"dzono w Warszawie dnia .................................................. 2005 roku w dwóch egzemplarzach, ka$dy w j%zykach polskim i niemieckim, przy czym oba teksty maj" jednakow" moc.

Z upowa$nienia Rz"du Rzeczypospolitej Polskiej

Z upowa$nienia Rz"du Republiki Federalnej Niemiec

Protokó! I do Umowy mi%dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz"dem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie za!o$enia polsko-niemieckiej Szko!y Spotka& i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie

Rz"d Rzeczypospolitej Polskiej i Rz"d Republiki Federalnej Niemiec uznaj" Szko!% jako dwuj%zyczn" niepubliczn" Szko!% Spotka& i Dialogu, posiadaj"c" uprawnienia odpowiednich szkó! publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej i w krajach zwi"zkowych Republiki Federalnej Niemiec. Podstaw" uznania s" uzgodnione nast%puj"ca struktura i nast%puj"ce warunki:

1. W zakresie niemieckoj%zycznego pionu programowego Szko!a rozpoczyna nauczanie od szko!y podstawowej. 2. W zakresie niemieckoj%zycznego pionu programowego oraz w klasach 10 – 12 dla uczniów, którzy ucz%szczali do niemieckoj%zycznego pionu programowego, j%zyk polski jako j%zyk obcy jest przedmiotem obowi"zkowym we wszystkich klasach (1 – 12). 3. Uczniowie posiadaj"cy obywatelstwo polskie przyjmowani s" do Szko!y do klasy czwartej, po uko&czeniu trzeciej klasy w polskiej szkole podstawowej, z zastrze$eniem ust%pu 4. 4. Uczniowie posiadaj"cy obywatelstwo polskie, którzy odbywali nauk% w szkole za granic", mog" by' przyjmowani do Szko!y do wszystkich klas

niemieckoj%zycznego pionu programowego oraz do klas 10 – 12. Kszta!cenie tych uczniów w zakresie przedmiotów j%zyk polski, historia Polski i geografia Polski jest prowadzone na podstawie odr%bnych planów i programów nauczania opracowanych przez Komisj% Ekspertów wymienion" w ust%pie 14. 5. W klasie czwartej kszta!cenie uczniów posiadaj"cych obywatelstwo polskie jest prowadzone w j%zyku polskim oraz na podstawie polskich planów i programów nauczania, z rozszerzeniem o nauk% j%zyka niemieckiego. Od klasy pi"tej kontynuowane programowym. W klasach 10-12 nauczanie jest prowadzone bez podzia!u na piony programowe. W klasach tych ucz" si% wspólnie uczniowie, którzy ucz%szczali do polskoj%zycznego i niemieckoj%zycznego pionu programowego. J%zykiem nauczania jest j%zyk niemiecki, z tym $e zaj%cia z przedmiotów j%zyk polski, historia Polski i geografia Polski dla uczniów, którzy ucz%szczali do polskoj%zycznego pionu programowego, s" prowadzone w j%zyku polskim. 6. Zaj%cia z przedmiotów nauczanych w j%zyku niemieckim s" prowadzone na podstawie niemieckich planów i programów nauczania, z wyj"tkiem zaj%' z j%zyka polskiego jako obcego, które s" prowadzone na podstawie planów i programów nauczania opracowanych przez Komisj% Ekspertów wymienion" w ust%pie 14. Zaj%cia z przedmiotów nauczanych w j%zyku polskim s" prowadzone na podstawie polskich planów i programów nauczania. Zaj%cia z przedmiotów nauczanych w j%zyku polskim i niemieckim s" prowadzone na podstawie planów i programów nauczania opracowanych przez Komisj% Ekspertów wymienion" w ust%pie 14. 7. Opracowane przez wymienion" w ust%pie 14 Komisj% Ekspertów plany i programy nauczania przedmiotu j%zyk polski jako j%zyk obcy, historia Polski i jest kszta!cenie w dwóch pionach programowych: polskoj%zycznym pionie programowym oraz niemieckoj%zycznym pionie

geografia Polski dla uczniów niemieckoj%zycznego pionu programowego posiadaj"cych obywatelstwo polskie oraz w klasach 10 - 12 dla uczniów posiadaj"cych obywatelstwo polskie, którzy ucz%szczali do niemieckoj%zycznego pionu programowego, oraz przedmiotów nauczanych w j%zyku polskim i niemieckim w ramach polskoj%zycznego pionu programowego, z wyj"tkiem planów i programów nauczania j%zyka polskiego, historii Polski i geografii Polski dla uczniów polskoj%zycznego pionu programowego oraz w klasach 10 12 dla uczniów, którzy ucz%szczali do polskoj%zycznego pionu programowego, s" zatwierdzane przez przedstawicieli wyznaczonych przez polskiego ministra w!a#ciwego do spraw o#wiaty i wychowania oraz Sta!" Konferencj% Ministrów Kultury, Nauki i O#wiaty Krajów Zwi"zkowych Republiki Federalnej Niemiec. 8. Zaj%cia z przedmiotów nauczanych w j%zyku polskim s" prowadzone przez nauczycieli posiadaj"cych kwalifikacje okre#lone w przepisach prawa polskiego. Koordynowanie nauczania w j%zyku polskim powierzone zostanie, po uzgodnieniu z polskim ministrem w!a#ciwym do spraw o#wiaty i wychowania, przez Dyrektora Szko!y jednemu z nauczycieli jako koordynatorowi. 9. Funkcjonowanie Szko!y reguluje jej statut, którego podstaw% stanowi" niemieckie regulaminy ramowe ustalone przez Sta!" Konferencj% Ministrów Kultury, Nauki i O#wiaty Krajów Zwi"zkowych Republiki Federalnej Niemiec. 10. Uczniowie, którzy opuszczaj" Szko!%, mog" kontynuowa' nauk% w szkole polskiej lub niemieckiej w klasie, do której otrzymali oni promocj% w Szkole. 11. Uczniowie ucz%szczaj"cy do Szko!y mog" przyst"pi' do sprawdzianu i egzaminu przeprowadzanych zgodnie z przepisami prawa polskiego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz ostatnim roku nauki w gimnazjum. 12. Niemiecki egzamin maturalny przeprowadza si% zgodnie z regulaminem egzaminacyjnym ustalonym przez Sta!" Konferencj% Ministrów Kultury, Nauki i O#wiaty Krajów Zwi"zkowych Republiki Federalnej Niemiec. Przedstawiciel

polskiego ministra w!a#ciwego do spraw o#wiaty i wychowania oraz przedstawiciel Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Rzeczypospolitej Polskiej s" cz!onkami komisji egzaminacyjnej. Komisji egzaminacyjnej przewodniczy pe!nomocnik Sta!ej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i O#wiaty Krajów Zwi"zkowych Republiki Federalnej Niemiec. W ramach przeprowadzanego w Szkole niemieckiego egzaminu maturalnego j%zyk polski jest obowi"zkowym przedmiotem egzaminacyjnym dla uczniów posiadaj"cych obywatelstwo polskie. Egzamin maturalny z j%zyka polskiego dla uczniów, którzy ucz%szczali do polskoj%zycznego pionu programowego, przeprowadza si% zgodnie z polskimi zasadami przeprowadzania polskiego egzaminu ucz%szczali maturalnego do z tego przedmiotu. pionu Komisji egzaminacyjnej przewodniczy przeprowadzaj"cej egzamin maturalny z j%zyka polskiego dla uczniów, którzy polskoj%zycznego programowego, przedstawiciel wyznaczony przez polskiego ministra w!a#ciwego do spraw o#wiaty i wychowania. Uczniowie, którzy ucz%szczali do niemieckoj%zycznego pionu programowego, posiadaj"cy obywatelstwo inne ni$ polskie, mog" wybra' na niemieckim egzaminie maturalnym j%zyk polski jako j%zyk obcy. Regulacje niniejsze nie ograniczaj" mo$liwo#ci przyst"pienia przez absolwentów Szko!y do egzaminu maturalnego poza Szko!".
13. Organ Prowadz"cy Szko!% wspiera uczniów i absolwentów Szko!y w ubieganiu

si% o krajowe i mi%dzynarodowe stypendia.
14. W sk!ad Komisji Ekspertów, której zadaniem jest opracowanie i uzgodnienie

planów i programów nauczania, wchodz" czterej przedstawiciele wyznaczeni przez polskiego ministra w!a#ciwego do spraw o#wiaty i wychowania, przedstawiciel Sta!ej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i O#wiaty Krajów Zwi"zkowych Republiki Federalnej Niemiec, przedstawiciel Federalnego Urz%du Administracyjnego (BVA), przedstawiciel Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dyrektor Szko!y. Spo#ród nich, polski

minister w!a#ciwy do spraw o#wiaty i wychowania oraz Sta!a Konferencja Ministrów Kultury, Nauki i O#wiaty Krajów Zwi"zkowych Republiki Federalnej Niemiec wyznacz" po jednym koordynatorze do spraw Komisji Ekspertów.

Protokó! II do Umowy mi%dzy Rz"dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz"dem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie za!o$enia polsko-niemieckiej Szko!y Spotka& i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie

Umawiaj"ce si% Strony uzgodni!y, $e u$yte w Umowie i Protokole I nast%puj"ce polskie i niemieckie poj%cia maj" jednakowe znaczenie i zostaj" uznane za równowa$ne:

Tekst w j%zyku polskim

Tekst w j%zyku niemieckim

polsko-niemiecka Szko!a Spotka& i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie (tytu! Umowy, preambu!a, artyku! 1 i 11, tytu! Protoko!u I i II)

deutsch-polnische Begegnungsschule „Willy-Brandt-Schule“ in Warschau (Titel des Abkommens, Präambel, Artikel 1 und 11, Titel des Protokolls I und II)

niemieckie #wiadectwo dojrza!o#ci (artyku! 4 ust%p 5) niemiecki egzamin maturalny (Protokó! I ust%p 12)

Zeugnis der deutschen allgemeinen Hochschulreife (Artikel 4 Absatz 5) Prüfung zur Erlangung der deutschen allgemeinen Hochschulreife (Protokoll I Absatz 12)

posiadaj"c" uprawnienia odpowiednich szkó! publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej i w krajach zwi"zkowych Republiki Federalnej Niemiec (preambu!a w Protokole I ) 1) poziom kszta!cenia (artyku! 4 ust%p 5) 2) klasa (artyku! 4 ust%py 1 - 3 oraz Protokó! I ust%py 2 – 5, 7 i 10) funkcjonowanie Szko!y (Protokó! I ust%p 9)

die in ihren Befugnissen öffentlichen Schulen in der Republik Polen und in den Ländern in der Bundesrepublik Deutschland gleichgestellt ist (Präambel im Protokoll I) Klassenstufe (Artikel 4 Absatz 5) (Artikel 4 Absatz 1 bis 3 sowie Protokoll I Absatz 2 bis 5, 7 und 10) innere Ordnung des Schulbetriebes (Protokoll I Absatz 9)

1) egzamin maturalny z j%zyka polskiego (Protokó! I ust%p 12) 2) polski egzamin maturalny (Protokó! I ust%p 12) egzamin maturalny poza Szko!" (Protokó! I ust%p 12)

Pflichtprüfung im Fach Polnisch (Protokoll I Absatz 12)

Hochschulreifeprüfungen außerhalb der Schule (Protokoll I Absatz 12)

W Protokole I jednostki redakcyjne s" podzielone w polskim egzemplarzu Umowy na ust%py, a w niemieckim egzemplarzu Umowy na numery.

4-01-iw