Druk nr 710-A

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

- o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 548), - o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 549), - o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 550)
Sejm na 19 posiedzeniu w dniu 9 lipca 2008 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 710 do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2008 r.

2

wnosi: W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki: 1) w art. 4 w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie: „1) oświadczenie, według ustalonego wzoru, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające: a) uzyskanie przychodów z pracy, b) zapłatę podatku za granicą, jeżeli podatnik był do tego obowiązany;”. - poseł S.Żelichowski w imieniu KP PSL Uwaga: poprawki nr 1 i 2 należy rozpatrywać łącznie. 2) w art. 4 dodać ust. 3 w brzmieniu: „3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdzającego uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełnienia i złożenia, mając na celu umożliwienie identyfikacji podatnika oraz pouczenie go o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. - poseł S.Żelichowski w imieniu KP PSL 3) art. 9 nadać brzmienie: „Art. 9. W przypadku gdy w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, toczy się postępowanie podatkowe albo postępowanie przed sądem administracyjnym, postępowanie w sprawie umorzenia zaległości lub zwrotu zawiesza się do dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie w sprawie zobowiązania podatkowego stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się.”. - poseł Z.Chlebowski w imieniu KP PO Uwaga: poprawki nr 3 i 4 należy rozpatrywać łącznie. 4) art. 10 nadać brzmienie: - przyjąć - przyjąć - przyjąć

3

„Art. 10. Wszczęte postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie karne skarbowe dotyczące zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek określony w art. 3 ust. 1, zawiesza się do dnia, w którym decyzja w sprawie umorzenia zaległości lub decyzja w sprawie zwrotu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się.”. - poseł Z.Chlebowski w imieniu KP PO 5) art. 18 nadać brzmienie: „Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”. - poseł Z.Chlebowski w imieniu KP PO - przyjąć - przyjąć

Warszawa, dnia 10 lipca 2008 r. Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i sprawozdawca (-) Zbigniew Chlebowski

ffi 'ffi.
URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJS KIEJ SEKRETARZ STANU Mikołaj Dowgielewicz tt Min.MD/,ł?i rctlDP las
Warszawa, dnia ł,, |ipca 2008r.

Pan Zbigniew Chlebowski Przewodniczący Komisj i Finansriw Publicznvch Sejm RP opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej dodatkowego sprawozdania Komisji Finans w Publicznych: o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os b ftzycznych, o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy ordynacja podatkowa, o rządowym projekcie ustawy o szczegÓlnych rozwiązaniach dla podatnik w uzyskujących przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 710A) wyrażona na podstawie art. 9 pkt 3 w związku z ^rt.2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnial,996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr l06n poz. 494, z p6rźn. zm.) przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaja Dowgielewicza Szanowny P anie Przew odniczący, W zwtązku z przedłoŻonym sprawozdaniem Komisji FinansÓw Publicznych.. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osÓb fizycznych, o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy _ ordynacja podatkowa, o rzqdowym projekcie ustawy o szczegÓlnych ron,uiązaniach dla podatnikow uzyskujących przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk m 710A) pozwalam sobie wyrazic następującą opinię: Poprawki zawarte w dodatkowym sprawozdaniu nie są objęte zakresem prawa Unii Europejskiej. Z powazaniem,

Do uprzejmejwiadomości: Pan Jan Vincent - Rostowski Minister FinansÓw