You are on page 1of 41

Druk nr 730

Warszawa, 24 czerwca 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Minister Pracy i Polityki Społecznej
DPS.VI.070/3/2772/KK/08

Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Przekazuję w załączeniu, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 grudnia 2005


roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” (Dz. U. Nr 267, z późn. zm.), podpisaną przez Prezesa Rady
Ministrów Uchwałę Nr 125/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie

- harmonogramu zadań wykonywanych


w roku 2009 w ramach programu
wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” oraz kierunków
realizacji Programu na ten rok

oraz przyjęte przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 17 czerwca


2008 r.

- Sprawozdanie z realizacji programu


wieloletniego „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” – styczeń–
grudzień 2007 r.

(-) Jolanta Fedak


U C H W A Ł A Nr 125/2008

RADY MINISTRÓW

z dnia 10 czerwca 2008 r.

w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2009 w ramach programu


wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz kierunków realizacji Programu
na ten rok.

Na podstawie art. 12 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu


wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) Rada
Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się harmonogram zadań wykonywanych w roku 2009 w ramach programu


wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Ustanawia się następujące kierunki realizacji Programu w roku 2009:
1) zwiększenie o 50 mln zł, z 500 mln zł w roku 2008 do 550 mln zł w roku 2009,
środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację Programu;
2) zwiększenie o 50 mln zł, z 250 mln zł w roku 2008 do 300 mln zł, środków budżetu
państwa przeznaczonych na realizację Programu, w częściach budżetu państwa,
których dysponentami są wojewodowie;
3) podjęcie działań w celu objęcia pomocą w formie posiłku osób nieobjętych
dożywianiem z różnych powodów, w szczególności z powodu braku warunków
technicznych, braku wyrażenia zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
wymagającego pomocy na udzielenie pomocy w formie dożywiania lub z powodu
uniemożliwienia przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka przeprowadzenia
rodzinnego wywiadu środowiskowego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

PREZES RADY MINISTRÓW


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WIELOLETNIEGO


„POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”
ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2007 r.

WARSZAWA, maj 2008 r.


Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” styczeń – grudzień 2007 r.

INFORMACJA O WIELOLETNIM PROGRAMIE


„POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” - STAN PRAWNY

W dniu 29 grudnia 2005 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o ustanowieniu programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259), która weszła w
życie z dniem 31 grudnia 2005 r. i obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2009 r.
Sposób realizacji programu wieloletniego, a także sposób planowania i dokonywania podziału
środków budżetu państwa przyznanych na realizację programu oraz zakres i formy monitorowania
realizacji programu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie
realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186,
z późn .zm.).
Natomiast harmonogram zadań wykonywanych w roku 2007 w ramach programu wieloletniego
został ustanowiony uchwałą Nr 95 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie
harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2007 w ramach programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata (M.P. Nr
42, poz. 452) i określał termin oraz realizatorów poszczególnych zadań. Celem programu
wieloletniego jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w
zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym
uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
Nr 64, poz.593, z późn. zm.) –– do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.
in. dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom, które nie są w stanie go sobie zapewnić.
Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. nie zwalnia gmin z obowiązku realizacji zadań: dożywiania dzieci
oraz udzielenia posiłku osobom, które nie mogą go sobie własnym staraniem zapewnić,
wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Przepisy ustawy o pomocy społecznej mają także
zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w ramach programu, co oznacza, że nie przewiduje się
odrębnego trybu przyznawania pomocy w ramach programu, niż określony ustawą o pomocy
społecznej.
Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci
i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu
żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy
żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.
Pomocą w ramach programu objęte są:
- dzieci do 7 roku życia ,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji z różnych powodów (np. ubóstwa, sieroctwa,
bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności,
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej), w
szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne - w oparciu o
przyjęte w ustawie kryteria dochodowe - do 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy
społecznej wynosi dla osoby samotnie gospodarującej – 477 zł, na osobę w rodzinie- 351 zł).

MPiPS, Departament Pomocy i Integracji Społecznej 2


Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” styczeń – grudzień 2007 r.

Osoba samotnie gospodarująca może ubiegać się o pomoc w ramach programu, jeżeli jej dochód nie
przekracza kwoty 715,50 zł, a osoba w rodzinie, lub rodzina może ubiegać się o pomoc w ramach
programu, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 526,50 zł.

Program przewiduje otrzymanie pomocy w następujących formach:


- posiłek, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego,
- zasiłek celowy na zakup posiłku lub zakup żywności (w tym na zakup posiłku dzieciom
przebywającym placówkach oświatowych, gdzie rodzice zobowiązani są do pokrywania kosztów
żywienia),
- świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Ponadto w ramach programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:


- tworzenia nowych lub doposażenia istniejących punktów przygotowywania lub
wydawania posiłków,
- dowóz posiłków.

Program jest finansowany z budżetu państwa oraz ze środków budżetów gmin. W ustawie
budżetowej na rok 2007 wielkość środków przewidziana na realizację programu wynosiła 500 mln
zł. Program zakłada planowanie środków budżetu państwa na jego realizację zarówno w budżetach
wojewodów jak i w rezerwie celowej. Umożliwia to wcześniejsze przekazanie środków budżetu
państwa do gmin.
Wyżej wymienione środki zostały zaplanowane w częściach budżetu państwa, których
dysponentami są wojewodowie w wysokości 200.379.000 zł i w rezerwie celowej budżetu państwa
(Część 83 poz. 35) w wysokości 300 mln zł. tj. o 50 mln. zł. więcej niż w roku 2006.

W ramach programu wieloletniego zgodnie z art.14 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego


„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, gmina może ubiegać się o dotację na realizację zadania,
pod warunkiem że udział środków własnych gminy nie będzie niższy niż 40% ogólnych kosztów
realizacji programu. W uzasadnionych przypadkach wojewoda może jednak wyrazić zgodę na
zmniejszenie tego udziału, jednak nie więcej niż do 20%.

Dotację przyznaje wojewoda na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wysokość dotacji
jest ustalana na podstawie porozumienia między wojewodą a wójtem (burmistrzem, prezydentem
miasta), mając na uwadze w szczególności liczbę dzieci i młodzieży oraz innych osób
wymagających pomocy w zakresie dożywiania, konieczność rozwoju bazy żywieniowej i dowozu
posiłków, a także sytuację finansową gminy.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
realizacji wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(Dz. U. Nr 241,
poz.1761) umożliwia – do końca realizacji Programu tj do 31.12.2009r - wojewodzie przeznaczenie
na tworzenie nowych lub doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania
posiłków oraz na dowóz posiłków do 20% środków budżetu państwa przewidzianych dla
województwa na realizację Programu. Wysokość dotacji na w/w cele, dla każdej gminy odrębnie, w
zależności od potrzeb, przyjętych rozwiązań, a także sytuacji finansowej gminy, określał wojewoda.

MPiPS, Departament Pomocy i Integracji Społecznej 3


Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” styczeń – grudzień 2007 r.

REALIZACJA PROGRAMU W 2007 r.

W styczniu 2007 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dokonało podziału środków


zaplanowanych na realizację Programu i poinformowało wszystkich wojewodów o sposobie
podziału, a także o wielkości środków dla każdego z województw. Podział kwoty w wysokości
500.379 tys. zł, został przedstawiony w załączniku nr 1 do sprawozdania.
Podział rezerwy celowej w kwocie 300 mln zł został dokonany w oparciu o następujące dane:
– 50% środków - w oparciu o szacunkową liczbę osób wymagających pomocy w zakresie
dożywiania w województwie (zgodnie z szacunkową informacją uzyskaną z Wydziałów Polityki
Społecznej za rok 2007),
- 30 % środków - w oparciu o poziom dochodów na mieszkańca w województwie (dane
Ministerstwa Finansów za 2005 r.)
- 20% środków - w oparciu o średnią stopę bezrobocia w województwie (dane MPiPS na koniec
2005 r.).

W roku 2007 r. z danych przekazanych przez wydziały polityki społecznej urzędów wojewódzkich
wynika, że z wnioskami o udzielenie dotacji ze środków rezerwy celowej budżetu państwa
zaplanowanych na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wystąpiło 2 476
gminy, co stanowiło 99,9 % wszystkich gmin. Dwie gminy realizują dożywiania w ramach środków
własnych 306 gmin w skali kraju podniosło kryterium dochodowe (powyżej 150%) uprawniające
do bezpłatnej pomocy w formie dożywiania.
Tablica 1. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, stan na 31 grudnia 2007 r.
Liczba gmin w województwie
Liczba gmin, których
w tym liczba gmin, udział środków własnych w ogólnej
które uczestniczą kwocie na dożywianie wynosi:
w Programie
w tym
Województwo ogółem liczba
gmin, które 21- 31- pow.
ogółem podniosły 20% 40%
30% 39% 40%
kryterium
dochodowe
pow. 150%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 dolnośląskie 169 169 13 12 14 11 48 84
2 kujawsko - pomorskie 144 144 40 40 54 13 16 21
3 lubelskie 213 213 18 33 77 29 42 32
4 lubuskie 83 83 2 18 33 11 5 16
5 łódzkie 177 176 67 11 27 18 43 77
6 małopolskie 182 182 7 10 57 38 15 62
7 mazowieckie 314 313 52 37 69 32 53 122
8 opolskie 71 71 9 2 3 3 46 17
9 podkarpackie 159 159 6 62 74 11 6 6
10 podlaskie 118 118 14 49 43 8 12 6
11 pomorskie 123 123 11 11 40 16 9 47
12 śląskie 167 167 8 0 10 13 33 111
13 świętokrzyskie 102 102 10 8 30 12 41 11
14 warmińsko - mazurskie 116 116 9 52 45 10 3 6
15 wielkopolskie 226 226 25 9 40 20 23 134
16 zachodniopomorskie 114 114 15 21 31 24 37 1
2 478 2 476 306 375 647 269 432 753
MPiPS, Departament Pomocy i Integracji Społecznej 4
Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” styczeń – grudzień 2007 r.
RAZEM:
Środki z rezerwy celowej budżetu państwa były przekazywane w III transzach zgodnie z terminami,
określonymi w harmonogramie realizacji zadań w ramach Programu wieloletniego na rok 2007
przyjętego uchwałą Nr 95 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie harmonogramu
zadań wykonywanych w roku 2007 w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata.
Wielkości uruchamianych poszczególnych transz przedstawiały się następująco:
1) transza I w wysokości 150.000.000 zł – na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej do
Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2007 r.
2) transza II w wysokości 100.000.000 zł – na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej do
Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2007 r.
3) transza III w wysokości 50.000.000 zł – na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej do
Ministra Finansów z dnia 10 września 2007 r.
Z szacunkowych danych zebranych na początek lutego 2007 r., na temat środków przewidzianych
na realizację Programu w 2007 r. wynikało, że wielkość środków własnych gmin wyniosła
300.663.796 zł, z czego :
- na dożywianie 286.827.610 zł,
- na dowóz posiłków 2.328.902 zł,
- na tworzenie lub doposażenie punktów przygotowywania
lub wydawania posiłków 11.507.284 zł;

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące realizacji programu w zakresie szacunku


wielkości środków i wykorzystania środków własnych gmin:

MPiPS, Departament Pomocy i Integracji Społecznej 5


Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” styczeń – grudzień 2007 r.

Tablica 2. Wykorzystanie środków własnych na realizację Programu w 2007 r.

Środki własne gmin


Lp.
Województwo
Szacunkowa
Wykonanie %
wielkość
1 Dolnośląskie 23 356 649 19 296 022 82,61

2 Kujawsko-pomorskie 18 665 136 17 229 137 92,30

3 Lubelskie 13 374 813 13 676 914 102,25

4 Lubuskie 9 356 323 9 477 692 101,29

5 Łódzkie 16 933 985 16 790 109 99,15

6 Małopolskie 20 877 267 17 562 718 84,12

7 Mazowieckie 41 623 925 38 233 376 91,85

8 Opolskie 10 262 535 9 197 819 89,62

9 Podkarpackie 14 566 828 14 179 837 97,34

10 Podlaskie 6 525 996 6 823 074 104,55

11 Pomorskie 17 619 112 16 315 530 92,60

12 Śląskie 32 750 072 33 466 611 102,18

13 Świętokrzyskie 16 970 906 13 910 786 81,96

14 Warmińsko-Mazurskie 12 672 707 11 670 376 92,09

15 Wielkopolskie 26 918 364 26 052 702 96,78

16 Zachodniopomorskie 18 189 178 20 089 798 110,44

Razem 300 663 796 283 972 501 94,44

Jak wynika z tabeli 2 wykorzystanie środków własnych gmin na realizację Programu w okresie
I-XII 2007 r. w odniesieniu do szacunków dokonanych na początku lutego 2007r. kształtowało się
na poziomie 94,44%. Tylko w pięciu województwach (lubelskie, lubuskie, podlaskie, śląskie i
zachodniopomorskie) zwiększyła się kwota środków własnych gmin przeznaczona na realizację
Programu w stosunku do planowanych wcześniej. Natomiast w pozostałych województwach
wykorzystanie środków własnych gmin było niższe niż zaplanowane, z czego najniższe dotyczyło
województw: świętokrzyskiego 81,96%, dolnośląskiego 82,61% i małopolskiego 84,12% .

Natomiast szacunkowa wielkość środków dotacji budżetu państwa wnioskowana przez gminy
wyniosła 576.337.875 zł, z czego :
- na dożywianie 548.159.093 zł,
- na dowóz posiłków 2.297.986 zł,
- na tworzenie lub doposażenie punktów przygotowywania
lub wydawania posiłków 25.880.763 zł.
MPiPS, Departament Pomocy i Integracji Społecznej 6
Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” styczeń – grudzień 2007 r.

Podane wielkości środków własnych gmin, jak i wnioskowana wysokość dotacji w ciągu roku
uległy zmianom w trakcie realizacji Programu.

W odniesieniu do środków budżetu państwa szacowane w lutym potrzeby na poziomie 576 mln zł.
ulegały zmniejszeniu w trakcie roku . Zgodnie z prowadzonym przez wojewodów monitoringiem
Programu oraz uaktualnianiem wielkości potrzeb przed uruchamianiem kolejnych transzy
wojewodowie wydatkowali kwotę 527.107.262zł. Wnioskowane, po dokonanych korektach,
wielkości środków w II i III transzy zostały zaspokojone w 100% i żadne województwo nie
otrzymało mniej środków niż wielkości wnioskowane przez wojewodów.
Poza środkami przewidzianymi na realizację Programu, wojewodowie przenieśli w ramach
budżetów wojewodów kwotę 26.958.269zł. Największe zwiększenie środków na realizację
Programu nastąpiły w woj. podkarpackim – o ponad 9 mln. zł., małopolskim – o ponad 7 mln zł. i
warmińsko – mazurskim – o ponad 5 mln zł.

Szczegółowe zastawienie wykorzystania środków budżetu państwa w roku 2007 przedstawione


zostało w załączniku nr 1.

W ramach prowadzonego monitorowania realizacji Programu Zastępca Dyrektora Departamentu


Pomocy i Integracji Społecznej wystąpił pismem z dnia 14 kwietnia 2008 r. (znak:
DPS.VI.074/23/1572/JŁ/08) do Dyrektorów Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów
Wojewódzkich o podanie przyczyn niewykorzystania zwróconych środków przez następujące
województwa: dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, opolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie. Łączna
kwota zwrotów z województw wynosiła: 1. 351.676 zł.

Jak wynika z analizy wyjaśnień przyczyn podanych przez Dyrektorów Wydziałów Polityki
Społecznej Urzędów Wojewódzkich, zwrot środków wynikał w szczególności z: mniejszego niż
planowano wcześniej udziału osób przewidywanych do objęcia Programem, niższych kosztów
utworzenia punktów żywienia niż wstępnie planowano, obniżenia jednostkowego kosztu posiłku w
wyniku zaleceń wydanych przez dyrektorów szkół, wyższego od planowanego zaangażowania
środków własnych gmin na realizację Programu, co powodowało zmniejszenie udziału środków
budżetu państwa na realizację zadania dożywiania. Do innych przyczyn należy zaliczyć m.in.
rezygnację z tej formy wsparcia przez osoby uprzednio zaplanowane do objęcia Programem ze
względu na podjęcie pracy poza granicami kraju, spadek ilości dzieci korzystających z dożywiania
w szkole (roczniki niżu demograficznego), niechęć jedzenia obiadów przez uczniów w gimnazjach,
nieobecność dzieci w szkołach z powodu choroby.
W województwie opolskim dokonana została decyzją Wojewody z dnia 17.12.2007r. blokada
środków w wys. 466.121 zł. i o taką kwotę województwo to miało zmniejszoną wielkość środków
budżetu państwa przeznaczonych na realizację Programu.

W okresie styczeń-grudzień 2007 r. na realizację programu wydatkowana została kwota


811.079.763 zł, w tym na wsi 344.597.293 zł. tj.42% ogółu środków.
Ze sprawozdania z realizacji Programu za styczeń – grudzień wynika, że ze środków własnych
gminy przeznaczyły ogółem kwotę 283.972.501 zł, w tym na:
- dożywianie (posiłek, zasiłek celowy oraz pomoc rzeczowa) 251.346.141 zł,
- pozostałe koszty
(w tym: koszty dowozu, utworzenia punktów wraz z doposażeniem i inne) 32.626.360 zł.

MPiPS, Departament Pomocy i Integracji Społecznej 7


Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” styczeń – grudzień 2007 r.

Udział środków budżetu państwa w kosztach realizacji Programu wyniósł 65% natomiast środków
własnych gmin 35%
Najwyższe wykorzystanie środków budżetu państwa w stosunku do przyznanych wystąpiło w
trzech województwach: podkarpackim, małopolskimi, warmińsko – mazurskim. Jednocześnie jak
podano wcześniej w 6 województwach nie zostały wykorzystane przyznane środki budżetu państwa.
Ze środków budżetu państwa, której dysponentami są wojewodowie wydatkowano kwotę
527.107.262 zł, z czego 234.798.140 zł na wsi. tj. 44,5 %

Wykres 1. Koszt Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w okresie I-XII 2007 r.

900 000 000

800 000 000

700 000 000

600 000 000

500 000 000

400 000 000

300 000 000

200 000 000

100 000 000

0
razem środki w łasne dotacja

ogółem w tym na w si

MPiPS, Departament Pomocy i Integracji Społecznej 8


Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” styczeń – grudzień 2007 r.
Wykres 2. Udział środków własnych i dotacji w całkowitym koszcie Programu
w poszczególnych województwach.

100%

90% 25% 24% 24%


29% 31% 31%
33% 32% 32%
37% 37% 35%
80% 43% 45%
41%
48%

70%

60%

50%

40% 75% 76% 76%


71% 69% 68% 69%
67% 68%
63% 63% 65%
30% 57% 55%
59%
52%

20%

10%

0%
łódzkie

mazowieckie

podkarpackie

świętokrzyskie
lubelskie

lubuskie

opolskie

podlaskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie
dolnośląskie

małopolskie

pomorskie

śląskie
kujawsko-pomorskie

warmińsko- mazurskie
udział dotacji udział własnych

Gminy przeznaczyły ze środków własnych kwotę 283.972.501 zł, z czego 109.799.153 zł na wsi.
Największy 48% udział środków własnych gmin wykazano w województwie mazowieckim, zaś
najmniejszy 24% w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim.

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY W RAMACH PROGRAMU


Łącznie pomocą w ramach Programu objęto 2.270.742 osoby, z czego 1.138.307 osób, z obszarów
wiejskich, z czego:
- 295.723 dzieci do 7 roku życia (w tym 49% tej liczby tj.144.822 stanowiły dzieci
z obszarów wiejskich),
Najwięcej dzieci do 7 roku życia objętych było pomocą w województwach: kujawsko-
pomorskim(33.033 dzieci), śląskim(31.496 dzieci) i mazowieckim(25.508 dzieci), najmniej zaś w
województwach: podlaskim(12.241 dzieci), lubuskim10.183 dzieci) i opolskim7.417) co związane
jest z ogólną liczba osób wymagających pomocy w formie dożywiania. W tych trzech
województwach występuje najmniejsza liczba osób wymagających wsparcia. Na obszarach
wiejskich największa liczba dzieci objęta była pomocą w województwach: kujawsko-pomorskim,
podkarpackim i mazowieckim, najmniejsza zaś w województwach: śląskim, podlaskim i opolskim.
- 1.036.660 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (w tym 60% tej liczby
tj 623.598 stanowili uczniowie z obszarów wiejskich),
Najwięcej uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej było objętych pomocą
w województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim i śląskim. Najmniej liczne grupy uczniów
stanowili uczniowie w województwach: podlaskim, lubuskim i opolskim. Na obszarach wiejskich
najwięcej uczniów objętych było pomocą w województwach: mazowieckim, podkarpackim
i lubelskim, najmniej zaś w województwach: śląskim, lubuskim i opolskim.

MPiPS, Departament Pomocy i Integracji Społecznej 9


Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” styczeń – grudzień 2007 r.

- 992.978 osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej


(w tym 39% tej liczby tj. 385.573 stanowiły osoby z obszarów wiejskich).
Najwięcej osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej objętych
było pomocą w województwach: śląskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim, najmniej zaś
w województwach: lubuskim, podlaskim i opolskim. Na obszarach wiejskich objęto pomocą
największą liczbę osób w województwach: kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i
podkarpackim, najmniej osób objętych pomocą było w województwach: śląskim, opolskim i
podlaskim.
Zgodnie z danymi Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku 2007 zmniejszyła się liczba dzieci i
młodzieży, w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży uczęszczającej do szkół
ponadgimnazjalnych, o 440.665 uczniów, co zapewne miało wpływ na zmniejszenie liczby dzieci i
młodzieży objętych pomocą w ramach Programu w roku 2007 w stosunku do roku 2006 o 119.670
dzieci i młodzieży .

FORMY POMOCY
Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U.
Nr 267, poz. 2259) przewiduje trzy formy pomocy:
- posiłek
- zasiłek celowy
- pomoc rzeczowa
Poniższe wykresy przedstawiają liczbę osób, które korzystały z pomocy w ramach Programu w
podziale na formy pomocy, w tym ogółem i na terenach wiejskich:
Wykres 3. Liczba osób, które skorzystały z pomocy w 2007 r. w podziale na formy tej pomocy.
Polska ogółem wieś

127 927 66 079

1 054 966
608 687

607 324
1 407 167

Posiłek Zasiłek celowy Pomoc rzeczowa Posiłek Zasiłek celowy Pomoc rzeczowa

1. Posiłek
Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 1.054.966 osób, z czego ponad 57% stanowili mieszkańcy
z terenów wiejskich. Znaczącą grupę osób korzystających z tej formy pomocy stanowiły dzieci i
uczniowie – około 979 tys., w tym na wsi około 608 tys. dzieci i uczniów. Pozostałą grupę,
otrzymującą pomoc w formie posiłku, liczącą około 87 tys. osób, stanowiły inne osoby,
otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
MPiPS, Departament Pomocy i Integracji Społecznej 10
Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” styczeń – grudzień 2007 r.

Liczba osób korzystających z różnych rodzajów posiłków przygotowywanych w ramach Programu:


- pomocy w formie całodziennego wyżywiania (np. żłobki, przedszkola, stołówki w bursach
szkolnych) 50.000 osób,
- pomocy w formie pełnego obiadu 484.436 osób,
- pomocy w formie jednego gorącego dania 413.634 osóby,
- pomocy w formie mleka, bułki/kanapki 155.519 osób.
Jak wynika z powyższego podstawową formą pomocy udzielanej w ramach „posiłku” jest pomoc
udzielana w postaci pełnego obiadu i jednego dania gorącego. Te formy pomocy są również
dominujące wśród dzieci i uczniów z obszarów wiejskich. Stosunkowo niewielka jest liczba osób
objętych pomocą w formie całodziennego wyżywienia.
W okresie czterech kwartałów 2007 r. ogółem wydano 147.083.179 posiłków, w tym dla dzieci do
7 roku życia – 13.453.912, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 118.221.637
oraz dla pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej – 15.407.630 posiłków.
Dane dotyczące liczby osób korzystających z posiłków na obszarach wiejskich przedstawiają się
następująco:
ogółem – 608.687 osób,
dzieci – 72 109,
uczniowie – 535 577,
pozostałe osoby – 7 543.

W okresie styczeń – grudzień na pomoc w formie posiłku przeznaczono kwotę ogółem 410 251
tys. zł, co stanowi 51% całego kosztu Programu. Z tej kwoty 159.983 tys. zł pochodziło ze środków
własnych gmin, natomiast 250.268 tys. zł z dotacji budżetu państwa. Przy liczbie posiłków
przekraczającej 147 mln (w tym 83 mln posiłków na wsi) średni koszt jednego posiłku wyniósł
2,79 zł, natomiast na terenach wiejskich 2,31 zł.
Koszt jednego posiłku dla osób korzystających z pomocy w ramach Programu przedstawia się
następująco:
- dla dzieci do 7 roku życia wyniósł 2,84 zł, w tym na wsi 2, 32 zł,
- dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wyniósł 2,64 zł, w tym na wsi
2,29 zł,
- dla pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
wyniósł 3,86 zł, w tym na wsi 3,24 zł.
Poza ostatnią grupą osób, zdecydowana większość posiłków została wydana dzieciom i uczniom
zamieszkującym na obszarach wiejskich.
Jako jedno świadczenie zostały wydane posiłki w formie:
- całodziennego wyżywienia 5.191.553 posiłków, w tym 31% na wsi,
- pełnego obiadu 65.190.774 posiłki, w tym 36% na wsi,
- jednego dania gorącego 56.968.287 posiłków, w tym 73% na wsi,
- mleka, bułki/kanapki 19.732.565 posiłków, w tym 87% na wsi.
W odniesieniu do dzieci i uczniów korzystających z tej formy pomocy wielkości przedstawiały się
następująco:
MPiPS, Departament Pomocy i Integracji Społecznej 11
Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” styczeń – grudzień 2007 r.

dzieci do 7 roku życia:


- całodzienne wyżywienie 4.009.687 posiłków, w tym 24% na wsi,
Najwięcej pomocy w formie całodziennego wyżywienia dla dzieci do 7 roku życia udzielono w
województwach: śląskim, łódzkim i mazowieckim, zaś na wsi w województwach: śląskim,
opolskim i mazowieckim. Najmniej zaś udzielono w województwach:pomorskim, kujawsko-
pomorskim i zachodniopomorskim, zaś na wsi w województwach: lubuskim, pomorskim i
podlaskim.
- pełen obiad 3.984.229 posiłków, w tym 47% na wsi,
Największą liczbę posiłków w formie pełnego obiadu dzieciom do 7 roku życia wydano
w województwach: śląskim, małopolskim i dolnośląskim, zaś na wsi w województwach:
mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim. Najmniejszą liczbę posiłków w formie pełnego
obiadu wydano w województwach: świętokrzyskim, opolskim i lubuskim. W tych samych
województwach wydano także najmniejszą liczbę posiłków w formie pełnego obiadu na wsi.
- jedno danie gorące 3.788.003 posiłki, w tym 85% na wsi,
Największą liczbę posiłków w formie jednego dania gorącego dzieciom do 7 roku życia wydano w
województwach: mazowieckim, podkarpackim i pomorskim, również na wsi w województwach:
mazowieckim, podkarpackim i lubelskim. Najmniejszą liczbę posiłków w formie jednego dania
gorącego wydano w województwach: opolskim, podlaskim i śląskim, zaś na wsi w województwach:
podlaskim,opolskim i śląskim.
- mleko, bułka/kanapka 1.671.993 posiłki, w tym 93% na wsi.

Największą liczbę posiłków w formie mleka, bułki/kanapki dzieciom do 7 roku życia wydano
w województwach: podkarpackim, małopolskim i mazowieckim. W tych samych województwach
wydano także największą liczbę posiłków na wsi. Najmniejszą liczbę posiłków w formie mleka,
bułki/kanapki dzieciom do 7 roku życia wydano w województwach: zachodniopomorskim,
opolskim i śląskim. W tych samych województwach wydano największą liczbę posiłków na wsi.
uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej:
- całodzienne wyżywienie 1.082.317 posiłków, w tym 55% na wsi,
Najwięcej pomocy w formie całodziennego wyżywienia uczniom do ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej udzielono w województwach: śląskim, lubuskim i wielkopolskim, zaś na wsi
w województwach: lubuskim, lubelskim i wielkopolskim. Najmniej posiłków uczniom do
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wydano w województwach: kujawsko-pomorskim,
podlaskim i opolskim, zaś na wsi w województwach: podlaskim, kujawsko-pomorskim i opolskim.
- pełny obiad 53.023.937 posiłków, w tym 39% na wsi,
Największą liczbę posiłków w formie pełnego obiadu uczniom do ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej wydano w województwach: śląskim, mazowieckim i wielkopolskim, zaś na wsi
w województwach: lubelskim, mazowieckim i wielkopolskim. Najmniej posiłków w formie pełnego
obiadu wydano w województwach: świętokrzyskim, lubuskim i opolskim. W tych samych
województwach wydano najmniej posiłków na wsi.
- jedno danie gorące 46.273.056 posiłków, w tym 82% na wsi,
Największą liczbę posiłków w formie jednego dania gorącego uczniom do czasu ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej wydano w województwach: mazowieckim, podkarpackim i pomorskim, również
na wsi w tych samych województwach wydano największą liczbę posiłków w formie jednego dania
gorącego. Najmniej posiłków w formie jednego dania gorącego wydano w województwach:
dolnośląskim, podlaskim i opolskim, zaś na wsi w województwach: podlaskim, śląskim i opolskim.

MPiPS, Departament Pomocy i Integracji Społecznej 12


Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” styczeń – grudzień 2007 r.

- mleko, bułka/kanapka 17.842.327 posiłków, w tym 87% na wsi.


Największą liczbę posiłków w formie mleka, bułki/kanapki uczniom do czasu ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej wydano w województwach: podkarpackim, małopolskim i wielkopolskim, zaś
na wsi w województwach: podkarpackim, małopolskim i mazowieckim. Najmniejszą liczbę
posiłków w formie mleka,bułki/kanapki wydano w województwach: zachodniopomorskim,
lubuskim i opolskim, zaś na wsi w województwach: zachodniopomorskim, śląskim i opolskim.
pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej:
- całodzienne wyżywienie 99.549 posiłków, w tym 23% na wsi,
Najwięcej pomocy w formie całodziennego wyżywienia udzielono pozostałym osobom
otrzymującym pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej w województwach:
warmińsko-mazurskim, śląskim i zachodniopomorskim, zaś na wsi w województwach: warmińsko-
mazurskim, zachodniopomorskim i świętokrzyskim. Najmniej pomocy w formie całodziennego
wyżywienia w/w osobom udzielono w województwach: pomorskim, małopolskim i podlaskim, zaś
na wsi w województwach: podkarpackim, podlaskim i kujawsko-pomorskim.
- pełny obiad 8.182.608 posiłków, w tym 4,5% na wsi,
Największą liczbę posiłków w formie pełnego obiadu pozostałym osobom otrzymującym pomoc na
podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej wydano w województwach: mazowieckim,
świętokrzyskim i zachodniopomorskim, zaś na wsi w województwach: dolnośląskim, mazowieckim
i zachodniopomorskim. Najmniejszą liczbę posiłków w formie pełnego obiadu wydano w
województwach: opolskim, podkarpackim i małopolskim, zaś na wsi w województwach:
podkarpackim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim.
- jedno danie gorące 6.907.228 posiłków, w tym 7,6% na wsi,
Największą liczbę posiłków w formie jednego dania gorącego wydano osobom otrzymującym
pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej w województwach: śląskim, małopolskim i
dolnośląskim, zaś na wsi w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.
Najmniejszą liczbę posiłków w formie jednego dania gorącego wydano osobom otrzymującym
pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej w województwach: pomorskim,
warmińsko-mazurskim i podlaskim, zaś na wsi w województwach: łódzkim, opolskim i podlaskim.
- mleko, bułka/ kanapka 218.245 posiłków, w tym 43% na wsi.
Największą liczbę posiłków w formie mleka, bułki/kanapki pozostałym osobom otrzymującym
pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej wydano w województwach: wielkopolskim,
kujawsko-pomorskim i śląskim, zaś na wsi w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-
mazurskim i podkarpackim. Najmniejszą liczbę posiłków w formie mleka, bułki/ kanapki wydano w
województwach: zachodniopomorskim, lubelskim i lubuskim, zaś na wsi w województwach:
łódzkim, lubelskim i wielkopolskim.
Ogółem koszty wydanych posiłków w okresie styczeń-grudzień 2007 r. wyniosły 410.250.640 zł,
w tym na wsi 193.580.232 zł. Najwyższe koszty posiłków wystąpiły w województwach
mazowieckim, śląskim i wielkopolskim, w tym na wsi w województwach: mazowieckim,
podkarpackim i małopolskim.
Koszty posiłków wydanych uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgminazjalnej w roku 2007
wynosiły ogółem 312.576.904 zł, co stanowi 76% ogólnych kosztów posiłków.
2. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności
Ogółem tą formą pomocy objęto 1.407.167 osób w rodzinach, którym udzielono 5.240.848
świadczeń na łączną kwotę 323.698.876 zł.

MPiPS, Departament Pomocy i Integracji Społecznej 13


Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” styczeń – grudzień 2007 r.

Udział osób pochodzących z terenów wiejskich, które skorzystały z pomocy w formie zasiłków
celowych wyniósł 43%, tj. 607 324 osobom przyznano 2.060.269 świadczeń na kwotę
108.473.729 zł.
Największą liczbę osób objętych pomocą w formie zasiłku celowego odnotowano w woj. śląskim,
kujawsko – pomorskim oraz łódzkim.
Pomoc w tej formie kierowana był głównie do osób dorosłych (886.524 osoby), które otrzymywały
wsparcie na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Natomiast najmniejszą liczbę
odnotowano w woj. opolskim, podlaskim i lubelskim.

3. Świadczenia rzeczowe (produkty żywnościowe do przygotowania posiłku)


Z pomocy w tej formie skorzystało 127.927 osób w rodzinach, w tym 52% osób stanowiły osoby z
terenów wiejskich. Łączny koszt świadczeń rzeczowych wyniósł 10.134.833 zł, w tym na wsi
4.422.365 zł, co stanowi 44% łącznych wydatków na świadczenia rzeczowe.
Największą liczbę osób korzystających ze świadczenia rzeczowego stanowiły osoby otrzymujące
pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 72.659 osób, w tym na wsi 37.314 osób.
Pozostałą grupę osób stanowili uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgminazjalnej – 49.434
osób, w tym na wsi 21.861 osób i dzieci do 7 roku życia – 14.809 osób, w tym na wsi 6.839 osoby.
Największą kwotę świadczeń w zł przyznano w województwach: podkarpackim – 1.025.796 zł,
wielkopolskim – 1.021.911 zł i zachodniopomorskim – 1.021.834 zł. Najniższą kwotę świadczeń
przyznano w województwach: podlaskim – 302.683 zł, małopolskim- 241.189 zł i opolskim –
117.628 zł.

DOWÓZ POSIŁKÓW
Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewiduje również możliwość
dotarcia z pomocą do obszarów charakteryzujących się mniejszą lub całkowitym brakiem
dostępności do stołówek i punktów przygotowywania i wydawania posiłków. W okresie styczeń –
grudzień, z ogólnej liczby osób, którym udzielono pomocy w formie posiłku, do 42.372 osób
zorganizowano dowóz posiłków. Większość, bo 86% osób, korzystających z tej formy pomocy,
stanowiły osoby z obszarów wiejskich.
Jednocześnie w omawianym okresie dowieziono do 2.242 osób produkty żywnościowe do
przygotowania posiłków, w tym na wsi do 1.660 osób. Jak z tego wynika ta forma pomocy,
przewidziana w ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego, dominowała na terenach
wiejskich.
Środki wydatkowane na realizację dowozu wyniosły 4.597.423 zł, z tego 48%, tj. 2.200.641 zł na
wsi.

BAZA ŻYWIENIOWA
W okresie styczeń - grudzień program realizowany był w 22.946 punktach żywieniowych, w tym na
wsi w 11.611, co stanowi 51% ogólnej liczby punktów żywieniowych.

Pomoc udzielana była w:


- 15.116 stołówkach, w tym na wsi w 5.631 stołówkach,
- 7.830 pomieszczeniach do przygotowywania i wydawania posiłków, w tym na wsi w 5.980
pomieszczeniach do przygotowywania i wydawania posiłków.
MPiPS, Departament Pomocy i Integracji Społecznej 14
Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” styczeń – grudzień 2007 r.

W 2007 roku uruchomiono 164 stołówki, w tym 111 na wsi oraz 100 pomieszczeń do
przygotowywania lub wydawania posiłków, w tym 90 na wsi. Liczbę uruchomionych punktów
żywieniowych w poszczególnych województwach przedstawia poniższy wykres.
Wykres 4. Liczba punktów żywieniowych w 2007 r.

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

świętokrzyskie
kujawsko-pomorskie

wielkopolskie
podkarpackie
dolnośląskie

podlaskie

pomorskie

śląskie
lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

zachodniopomorskie
warmińsko-
mazurskie
OGÓŁEM w tym na w si

Dożywianie prowadzone było w:


- 16.945 szkołach, z czego 60% stanowiły szkoły wiejskie;
- 5.166 przedszkolach, z czego 32% stanowiły przedszkola z obszarów wiejskich;
- 224 żłobkach.

Tablica 3. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- I, II, III i IV kwartał 2007 r.

DOŻYWIANIE ZASIŁEK ŚWIADCZENIE INNE


WYSZCZEGÓLNIENIE
(posiłek) CELOWY RZECZOWE (dowóz)

I Kwota ogółem 109 728 221 53 212 523 1 455 597 538 384
KWARTAŁ
Dzieci do lat 7 80 491 74 708 2 134 2 335
(liczba osób)

Uczniowie do czasu 732 667 115 272 5 255 22 674


ukończenia szkoły
ponad gimnazjalnej
(liczba osób)

Pozostałe osoby 63 129 362 401 17 065 2 443


otrzymujące pomoc na
podstawie art. 7 ustawy o
pomocy społecznej
(liczba osób)

II Kwota ogółem 233 071 436 117 744 102 3 282 825 1 818 013

MPiPS, Departament Pomocy i Integracji Społecznej 15


Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” styczeń – grudzień 2007 r.
KWARTAŁ Dzieci do lat 7 85 202 110 875 3 952 2 490
(liczba osób)

Uczniowie do czasu 750 430 169 566 9 323 24 138


ukończenia szkoły
ponad gimnazjalnej
(liczba osób)

Pozostałe osoby 71 396 512 180 28 791 2 612


otrzymujące pomoc na
podstawie art. 7 ustawy o
pomocy społecznej
(liczba osób)

III Kwota ogółem 270 171 345 191 580 115 4 402 347 2 674 100
KWARTAŁ
Dzieci do lat 7 108 410 146 402 4 623 3 545
(liczba osób)

Uczniowie do czasu 801 691 263 829 13 010 29 530


ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej
(liczba osób)

Pozostałe osoby 78 290 656 874 31 995 3 555


otrzymujące pomoc na
podstawie art. 7 ustawy o
pomocy społecznej
(liczba osób)

IV Kwota ogółem 410 250 640 323 698 876 10 134 833 4 597 423
KWARTAŁ
Dzieci do lat 7 127 294 191 886 14 809 4 443
(liczba osób)

Uczniowie do czasu 851 917 354 071 49 434 34 594


ukończenia szkoły
ponadgminazjalnej
(liczba osób)

Pozostałe osoby 87 265 886 524 72 659 3 761


otrzymujące pomoc na
podstawie art. 7 ustawy o
pomocy społecznej
(liczba osób)

SZACUNKI dot. OSÓB NIEOBJĘTYCH POMOCĄ


Poza systemem pomocy w zakresie dożywiania w czwartym kwartale pozostawało 12.342 osoby
spełniające warunki określone w ustawie do otrzymania pomocy, w tym na wsi 7.079 osób. Liczba
ta zmniejszyła się o 5.970 osób w stosunku do III kwartału.
Wśród ogółu osób nieobjętych pomocą największą grupę stanowiły osoby nieobjęte ze względu na
niechęć do korzystania z tej formy pomocy oraz z innych powodów – łącznie 10.855 osób tj. 88%
osób nieobjętych pomocą. Na terenach wiejskich grupa ta wynosiła 6.096 osób tj. 86% osób
nieobjętych pomocą na wsi.

MPiPS, Departament Pomocy i Integracji Społecznej 16


Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” styczeń – grudzień 2007 r.

Ze względu na brak warunków technicznych i sanitarnych do przygotowywania posiłku ogółem


nieobjętych pomocą było 1.393 osoby tj. 11% ogólnej liczby osób nieobjętych pomocą.
Jednocześnie w czterech województwach: dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i warmińsko-
mazurskim nie zostały wykazane osoby wymagające dożywiania, nie objęte Programem ze względu
na brak warunków technicznych i sanitarnych do przygotowywania posiłku.
Osobną przyczyną nieobjęcia osób pomocą w ramach Programu jest brak środków. Ogółem z tej
przyczyny poza systemem pomocy znalazły się w IV kwartale 94 osoby, tj. 0,76% osób nieobjętych
pomocą, liczba ta dotyczyła osób z terenów wiejskich. Problem ten pojawił się w 1 województwie –
wielkopolskim.
Według kategorii uprawnionych nieobjętych pomocą z powodu „braku środków” było:
- dzieci do 7 roku życia: 14 dzieci, były to dzieci z terenów wiejskich,
- uczniowie: 60 uczniów, byli to uczniowie z terenów wiejskich,
- pozostałe osoby: 20 osób, były to 20 osób z terenów wiejskich.
Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej zwrócił się pismem z dnia
14 kwietnia 2008 r. (DPS.VI.074/23/1572/JŁ/08) do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o wyjaśnienie przyczyn tej sytuacji. Z nadesłanych
wyjaśnień wynika, że brak możliwości przeznaczenia środków własnych, w dwóch gminach, na
realizację Programu powodował niewykorzystanie środków budżetu państwa dla celów realizacji
Programu. Jednocześnie osoby te zostały objęte dodatkową pomocą w formie zasiłków okresowych
lub celowych wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

MPiPS, Departament Pomocy i Integracji Społecznej 17


Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” styczeń – grudzień 2007 r.

Wykres 5. Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie objętych programem
w poszczególnych województwach.

5 000

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

warmińsko-
dolnośląskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

śląskie

świętokrzyskie
kujawsko-pomorskie

lubelskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie
mazurskie

Wykres 6. Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie objętych programem, z powodu:

94
1 687 1 393

braku środków

braku w arunków technicznych i


sanitarnych do przygotow ania
posiłku

niechęci do korzystania z tej


formy pomocy

9 168 z innych pow odów

MPiPS, Departament Pomocy i Integracji Społecznej 18


Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” styczeń – grudzień 2007 r.

PODSUMOWANIE

Priorytetowym działaniem na następny rok realizacji Programu staje się rozwój bazy
żywieniowej oraz zapewnienie dowozu posiłków, a także działania w zakresie zwiększania liczby
posiłków gorących, w tym w formie pełnego obiadu. Działania w tym zakresie znalazły swoje
odzwierciedlenie w uchwale Nr 126 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie
harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2008 w ramach programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata (M.P. Nr
45, poz. 533).
W celu wykonania przepisów § 2 pkt.1 lit. b powyższej uchwały dokonano w 2007 r. zmiany
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186, z późn. zm.).
Nowelizacja rozporządzenia pozwala wojewodom do końca realizacji wieloletniego
programu czyli do dnia 31 grudnia 2009 r. na przeznaczenie do 20% przyznanych dla województwa
środków na tworzenie nowych lub doposażenie istniejących punktów przygotowywania i
wydawania posiłków oraz na dowóz posiłków (łącznie).Przedłuży to możliwość racjonalnego
wykorzystanie tych środków w zależności od potrzeb istniejących w danym województwie.
W roku 2007, zgodnie z uchwałą nr 95 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006r.w sprawie
harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2007 w ramach programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”, o 50 mln. zł. w stosunku do roku 2006 zwiększono środki w
części budżetu państwa, której dysponentami byli wojewodowie co umożliwiło udzielanie dotacji
gminom już od dnia 1 stycznia 2007r.
W roku 2007 przygotowane zostało sprawozdanie ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego z realizacji programu za poprzedni rok budżetowy, które wraz z częścią
przygotowana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zostało przedstawione
Sejmowi RP. Sprawozdanie zostało przyjęte na posiedzeniu w dniu 29 lutego 2008r.
Z niniejszego sprawozdanie wynika, liczba osób objętych pomocą w ramach Programu w
roku 2007 zmniejszyła się o 173.776 osób, w tym spadła także liczba dzieci i młodzieży ogółem. W
roku 2007 wzrósł jednostkowy koszt posiłku ogółem oraz na obszarach wiejskich.
Niepokojącym zjawiskiem jest znaczny udział liczby osób, którym przyznano pomoc w
formie zasiłków celowych przewyższających liczbę osób korzystających z pomocy w formie
posiłków, które są podstawową forma pomocy udzielanej w ramach Programu. Innym
niepokojącym problemem jest niski udział środków własnych gminy w kosztach realizacji
Programu. Biorąc pod uwagę wspomniane zjawiska Minister Pracy i Polityki Społecznej wystąpił z
pismem do wojewodów o podjęcie działań mogących przeciwdziałać tym tendencjom w kolejnych
latach realizacji Programu wieloletniego.

Załączniki:
- Nr 1. Wykorzystanie środków budżetu państwa na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” w okresie I-XII 2007 r.
- Nr 2 Sprawozdanie Ministerstwa Edukacji Narodowej z monitoringu Rządowego programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” za 2007 r.

MPiPS, Departament Pomocy i Integracji Społecznej 19


Załaczniknr 1
Program ..Pomoc pa stwa w zakresie dożywiania.. | . x|| 2007

W stanie środkÓw budżeu pa stwa na rea|iza ramu "Pomoc w zakresie ania" w o k resie ! - Xll 2 0 0

Wykorzystanie RÓżnica
%
ll,transza Przyznane środki środkÓw wzł
wykorzystanych
wojewÓdztwo
RAZE M(k ol.2+.. .+ko1.5) w okresie l-Xll (kol.7-kol.6)
środkow
2007

1 2 3 ,'4 5 6 7 I I
'"., :'ll.r '::l'
' 1 3 6 6 00 0 C I 795 000 5 864 000 4 368 000 32 687 00C 32 536 906 99,54
1 do lnoś !as ki e
'16 439 000 12 331000 B 864 036 3 466 964 4 1 1 0 10 0 C 42 093 683 992 683 102.42
2 kuiawsko-pomorskie
3 lubels ki e 12 920 00C I 705 000 5 387 000 40000c 2 7 4 1 20 0 C 27 178873 99,15
4 lubuskie I 91400c 7 497 004 4 653 022 0 21 064 022 21 208 935 144 913 100,69
' 13 ' . ' . i .

1 0 1 0 50 0 0 6 737 000 6 1 1 57 0 8 36 471 708 36 260 953 99.42


5 łÓdzkie 5 1 40 0 C
6 małopoIskie 13 625 00C I 156000 6 104000 c 28 885 00C 36 752 996 7 867 996 127,24
7 mazowieckie 16 265 00( 11 305000 7 536 000 3 768 00C 38 874 00C 41 751422 2 877 422 107,40
''
I opolskie* 7 524 00C 3 082 500 2 066 964 c 12 443 457 12 252 628 98,47
podkarpackie '1231800C '10256 000 7 537 000 3 419 000 33 530 00C 42 824 539 I 294 539 127,72
I
1 0 podlaskie 6 684 000 4 456 000 2 228 00C 21 734 00C 2 1 8 5 01 5 1 1 1 61 5 1 100,53
1 1 pomorskie 10 421 00C B BOBOOO 5 872 000 2 936 00C 28 037 00( 28 222 003 185003 100,66

1 2 ś|ąskie 15 51300C 11 343 000 7 562 000 6 373 566 40 791 566 41 338 451 546 885 101.34
1 3 świetokrzvskie 1090000c 10 124000 6 199000 4 542Pe 31 76s 12e 31 595 568 99,47

1 4 warmi sko- mazurskie ';r12096,00C I 651 000 7 134000 2731 94t 3 16 1 2 9 4 r 36 671 280 5 058 335 116,00
' , 1 40 3 10 0 C
", ' : '.1 :

1 5 wielkopolskie 10 884 500 6 701 000 6 059 691 3 7 6 7 61 9 1 37 278 878 98,95
1 6 zachodniopomorskie 13 873 00C 11 273 000 7 326 978 3 591 000 36 063 978 37 289 996 1 226 018 103,40

POLSKA 150 000 000 100000 000 50 000 000 500 148 993 527 107 262 26 958 269 105,39
*środkiprzeznane bez środkÓwzablokowanych przez wojewodę
Załącznik nr 2

Sprawozdanie Ministra Edukacji Narodowej z monitoringu programu


„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
za 2007 rok

Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyjęty został ustawą


z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259). Wspiera on gminy w wypełnianiu
zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz
zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym
uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze
środowisk wiejskich. Celem tego Programu jest również rozwój w gminach bazy
żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

Do zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej związanych z realizacją Programu należy:


• upowszechnianie informacji o programie w szkołach i placówkach
oświatowych,
• monitorowanie przebiegu programu w tych placówkach.
W realizację programu włączeni są Kuratorzy Oświaty.

W styczniu 2006 r. rozpoczęto monitorowanie programu w szkołach i placówkach


oświatowych. Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację tej działalności w roku
2007. Dane zebrane zostały z terenów wszystkich województw. Dotyczą one liczby
szkół i placówek oświatowych biorących udział w Programie, liczby dzieci objętych
pomocą, oceny jakościowej i ilościowej posiłków a także warunków organizacji
dożywiania. Dane zestawiono w załączonych tabelach.

Tabele opracowano na podstawie informacji otrzymanych z Systemu Informacji


Oświatowej oraz za pośrednictwem Kuratorów Oświaty zebranych na podstawie

1
danych z jednostek samorządu terytorialnego i wydziałów polityki społecznej urzędów
wojewódzkich.

Realizacja Programu, który zaplanowano na lata 2006-2009, będzie systematycznie


monitorowana przez Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa
Edukacji Narodowej.

W 2007r. w Programie „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wzięło udział 23 063


szkół i placówek oświatowych, co stanowi 68,21% ogólnej liczby szkół i placówek
oświatowych, w tym 5015 przedszkoli (co stanowi 70,04% ogółu tych placówek),
11 285 szkół podstawowych (85,00%), 5233 gimnazjów (81,35%) oraz 1530 szkół
ponadgimnazjalnych (22,03% ogółu szkół tego typu). Z powyższego zestawienia
wynika, że z tej formy pomocy najchętniej korzystają szkoły podstawowe i gimnazja -
Tabela 1. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w znaczącym zakresie pomoc ta jest
wprowadzana na wsi – w programie uczestniczy 8025 (91,06%) wiejskich szkół
podstawowych oraz 3001 (94,85%) gimnazjów.
Największy procent szkół i placówek objętych Programem znajduje się w woj.
podlaskim (86,83%), dolnośląskim (83,82%) i wielkopolskim (80, 36%). Z kolei
najmniej licznie reprezentowane są szkoły i placówki oświatowe woj. opolskiego
(34,28%).

Jeśli zaś chodzi o liczbę poszczególnych typów szkół i placówek, najwięcej


przedszkoli bierze udział w województwie śląskim (902), małopolskim (578)
i mazowieckim (573), szkół podstawowych i gimnazjów w województwach
mazowieckim (odpowiednio: 1506 i 702) i małopolskim (odpowiednio: 1271 i 613)
a szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim (166) i dolnośląskim
(125). Najmniejszą grupę stanowią przedszkola woj. zachodniopolskiego (139), szkoły
podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne w opolskim (odpowiednio 220, 78
i 22) – Tabela 1a.

2
Z Programu korzysta 957 772 dzieci i młodzieży, co stanowi 15,31% wszystkich
uczniów w skali kraju: 107 252 dzieci w przedszkolu (14,19% dzieci w Polsce
uczęszczających do przedszkoli), 41 439 dzieci w wieku przedszkolnym pozostających
w domu (9,18%), 533 387 uczniów szkół podstawowych (23,70% uczniów w tej
grupie wiekowej), 236 883 uczniów gimnazjów (17,38%) i 38 811 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych (2,70%). Zatem w najmniejszym stopniu Programem objęci są
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
W porównaniu z rokiem 2006r. zwiększył się procentowy udział w Programie uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Niewielki spadek (o 0,3%) nastąpił w tym
zakresie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Z przeprowadzonych w 2007r.
analiz wynika, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest znacznie mniejsza baza
stołówkowa w szkołach ponadgimnazjalnych oraz znacznie mniejsze zainteresowanie
uczniów tych szkół żywieniem oferowanym przez stołówki. W przypadku tych osób,
skuteczniej realizowana jest ta część Programu, która adresowana jest do całych
rodzin. Planowane jest nasilenie działań informacyjnych i promocyjnych w szkołach
ponadgimnazjalnych, zachęcających do korzystania z oferty Programu.

Największy procent dzieci korzysta z Programu w województwie warmińsko-


mazurskim (21,93%), podkarpackim (20,38%) oraz lubuskim (20,06%), najmniejszy
w województwie pomorskim (12,23%) i małopolskim (12,83%). Wśród dzieci
uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego największy procent
dzieci jest objętych programem w woj. świętokrzyskim (20,09%), wśród dzieci
w wieku przedszkolnym pozostających w domu – w woj. lubuskim (23,32%), wśród
uczniów szkół podstawowych – w woj. podkarpackim (33,07%), gimnazjum – w woj.
warmińsko-mazurskim (24,71%), szk. ponadgimnazjalnych – w woj. lubuskim
(7,58%).

Najbardziej rozpowszechnioną formą posiłku jest obiad, składający się zazwyczaj


z 2 dań. Korzysta z niego 384 085 dzieci, w tym 28 128 dzieci uczęszczających do
przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach, 218 174 w szkołach

3
podstawowych, 111 877 w gimnazjach i 21 475 w szkołach ponadgimnazjalnych –
Tabela 2.

Z całodziennego wyżywienia w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym korzysta


42 347 dzieci, najwięcej w woj. śląskim (14 725). Z kolei najwyższa liczba dzieci,
korzystająca z obiadu w przedszkolu występuje w woj. małopolskim (4 146),
w szkołach podstawowych i gimnazjach w woj. śląskim (odpowiednio 30 975 i 18
428), a w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim (2 510). Stosunkowo
najmniej liczny udział w tej formie żywienia mają placówki opolskiego. - Tabela 2a
i 2b. Trzeba przy tym zaznaczyć, że dzięki zaangażowaniu jednostek samorządu
terytorialnego w realizację programu, z tej formy pomocy korzysta 4 431 dzieci
w wieku przedszkolnym, które pozostają w swych domach (najwięcej
w woj. dolnośląskim – 739 i zachodniopomorskim – 640).

Z gorących posiłków jednodaniowych korzysta łącznie 341 255 dzieci. Ta forma


pomocy najczęściej jest stosowana w szkołach podstawowych (korzysta z niej 210 687
dzieci) i gimnazjach (95 376). Spotykana jest najczęściej w przedszkolach, szkołach
podstawowych i gimnazjach woj. mazowieckiego (odpowiednio 3 759, 31 632
i 13 352) oraz szkołach ponadgimnazjalnych woj. podkarpackiego.

Posiłek w postaci bułki, kanapki lub mleka jest ofertą skierowaną do 148 227 uczniów.
Podobnie, jak to miało miejsce wcześniej, najliczniejsza grupa korzystających z tej
formy pomocy to uczniowie szkół podstawowych (103 107). Sytuacja taka, wynika
z najliczniejszego udziału szkół tego typu w programie - Tabela 2.

Warto zwrócić uwagę, że przy 957 772 osobach objętych Programem, wydano posiłek
w 1 025 792 formach, co oznacza, że niektóre dzieci objęte były kilkoma formami
posiłku. Całodzienne wyżywienie, pełny obiad lub jedno gorące dane zapewniono
767 687 osobom, inne formy posiłku (np. mleko, kanapkę) 258 105 osobom –
z powyższego zestawienia wynika jednak, że czasami te inne formy stanowią formę
uzupełniającą do dań ciepłych.

4
Dowóz posiłku do placówki oświatowej zorganizowano w 5336 placówkach:
220 przedszkolach (149 na wsi), 3585 szkołach podstawowych (2963 na wsi),
1430 gimnazjach (905 na wsi) oraz 101 szkołach ponadgimnazjalnych (16 na wsi). Ta
forma realizacji programu najczęściej jest stosowana w przypadku przedszkoli w woj.
mazowieckim i wielkopolskim (odpowiednio 36 i 34), w przypadku szkół
podstawowych – w woj. mazowieckim (657), w gimnazjach – w woj. podkarpackim
(231) oraz w mazowieckich szkołach ponadgimnazjalnych (20).

Doposażono 3537 punktów żywienia (w tym 2500 na wsi), z czego


w 629 przedszkolach (w tym 258 na wsi), 2255 szkołach podstawowych (1819 na
wsi), 615 gimnazjach (w tym 407 na wsi) oraz w 38 szkołach ponadgimnazjalnych
(w tym 16 na wsi). Największy udział w tym zakresie mają przedszkola
woj. podlaskiego (69), szkoły podstawowe woj. podkarpackiego (293), gimnazja
woj. małopolskiego (66) oraz szkoły ponadgimnazjalne woj. mazowieckiego
i warmińsko-mazurskiego (po 8 placówek).

Z kolei dzieci dowozi się na posiłek w 161 placówkach: 4 przedszkolach (3 na wsi),


37 szkołach podstawowych (22 na wsi), 115 gimnazjach (107 na wsi) oraz 5 szkołach
ponadgimnazjalnych (0 na wsi). Ta forma realizacji programu najczęściej jest
stosowana w przypadku przedszkoli w woj. świętokrzyskim (3), w przypadku szkół
podstawowych – w woj.dolnośląskim (13), w gimnazjach – w woj. kujawsko-
pomorskim (94) i szkołach ponadgimnazjalnych woj. dolnośląskiego (3).

Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” co roku umożliwia tworzenie


nowej infrastruktury żywieniowej. Pozwala to na ułatwienie uczniom dostępu do
posiłków. Nowy punkt żywienia, gdzie przyrządza się i wydaje posiłki w 2007 roku
uruchomiono w 409 placówkach: 58 przedszkolach (z czego 34 na wsi),
155 w szkołach podstawowych (z tego 123 na wsi), w 186 gimnazjach (171 na wsi)
oraz 10 w szkołach ponadgimnazjalnych (8 na wsi). Największe osiągnięcia w tym
zakresie zanotowano, w przypadku przedszkoli i szkół podstawowych w woj. śląskim

5
(odpowiednio 11 i 30), w przypadku gimnazjów w woj. podkarpackim (133) – Tabele
4a – 4e. Nowy punkt żywienia, gdzie tylko wydaje posiłki uruchomiono
w 306 placówkach: 28 przedszkolach (z czego 21 na wsi), 173 w szkołach
podstawowych (z tego 158 na wsi), 72 w gimnazjach (43 na wsi) oraz 33 w szkołach
ponadgimnazjalnych (31 na wsi). Największe osiągnięcia w tym zakresie zanotowano,
w przypadku przedszkoli w woj. wielkopolskim (5), szkół podstawowych w woj.
opolskim i podkarpackim (odpowiednio 37 i 35), gimnazjów woj. opolskim (21) oraz
szkół ponadgimnazjalnych woj.mazowieckiego (30).

W 2008r. planuje się utworzenie nowego punktu żywienia w 218 placówkach:


22 przedszkolach (z tego na wsi 6), 144 szkołach podstawowych (114 na wsi),
46 gimnazjach (36 na wsi) i w 6 szkołach ponadgimnazjalnych (2 na wsi). Tu
najliczniejszą grupę stanowią przedszkola woj. warmińsko-mazurskiego
i dolnośląskiego (odpowiednio 8 i 7), szkoły podstawowe woj. podkarpackiego (25),
gimnazja woj. małopolskiego i dolnośląskiego (odpowiednio 8 i 7) oraz szkoły
ponadgimnazjalnej woj. dolnośląskiego (4).

Podsumowując, w każdej z przeprowadzonych z analiz, największy udział mają szkoły


podstawowe i gimnazja. Program zatem skutecznie trafia do najbardziej
potrzebujących dzieci, w ich bardzo istotnym okresie rozwojowym. Dotyczy to
w szczególności różnych form posiłków oferowanym uczniom. Stosunkowo niewielki
jednak jest udział rozwiązań organizacyjnych podjętych w ramach Programu. Może to
wynikać z konieczności poniesienia wyższych kosztów w tym zakresie.

6
Tabela 1. Zestawienie placówek oświatowych biorących udział w Programie w 2007 roku.

Rodziaj placówki Liczba przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół w Polsce


oświatowej Biorących W tym W tym w
Ogółem W tym na W tym w udział w na wsi mieście
wsi mieście programie* % % %
Przedszkola 7 160 2 450 4 710 5 015 70,04% 1 838 75,02% 3 177 67,45%

Szkoły podstawowe 13 276 8 813 4 463 11 285 85,00% 8 025 91,06% 3 260 73,05%

W tym z oddziałami 8750 6 746 2 004 7 248 82,83% 6 253 92,69% 995 49,65%
przedszkolnymi

Gimnazja 6 433 3 164 3 269 5 233 81,35% 3 001 94,85% 2 232 68,28%

Szkoły 6 944 830 6 114 1 530 22,03% 209 25,18% 1 321 21,61%
ponadgimnazjalne
Suma 33 813 15 257 18 556 23 063 68,21% 13 073 85,69% 9 990 53,84%
* Dane z Kuratoriów Oświaty
Tabela 1a. Zestawienie placówek oświatowych biorących udział w Programie w 2007 roku w podziale na poszczególne województwa.

Placówka Przedszkola Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe w tym z Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne Placówki Placówki Procent placówek
oddziałami przedszkołnymi uczestniczące w uczestniczących w
programie programie

W tym na wsi

W tym na wsi

W tym na wsi
w programie

w programie

w programie

w programie

w programie

Ogółem

Ogółem

Ogółem
Uczestniczące

Uczestniczące

Uczestniczące

Uczestniczące

Uczestniczące
Ogółem

Ogółem

Ogółem

Ogółem

Ogółem
W tym na wsi

W tym na wsi

W tym na wsi

W tym na wsi

W tym na wsi

W tym na wsi

W tym na wsi

W tym na wsi

W tym na wsi

W tym na wsi
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE 445 98 330 82 748 420 731 408 504 344 469 323 375 128 332 125 243 14 125 11
1811 660 1518 626 83,82% 94,85%
KUJAWSKO- POMORSKIE 300 68 154 52 723 368 480 365 450 307 303 288 394 132 258 125 442 28 67 15
1859 596 959 557 51,59% 93,46%
LUBELSKIE 335 124 278 102 1119 890 998 843 936 753 766 714 453 293 405 290 861 231 158 33
2768 1538 1839 1268 66,44% 82,44%
LUBUSKIE 205 63 175 51 354 206 292 204 191 152 160 148 178 56 145 56 288 15 137 15
1025 340 749 326 73,07% 95,88%
ŁÓDZKIE 444 122 400 106 818 560 759 526 532 454 492 419 363 184 314 180 513 93 86 15
2138 959 1559 827 72,92% 86,24%
MAŁOPOLSKIE 784 372 578 274 1501 1159 1271 1001 970 789 743 657 721 459 613 425 751 117 119 20
3757 2107 2581 1720 68,70% 81,63%
MAZOWIECKIE 901 253 573 205 1659 1177 1506 1158 1277 987 1135 978 780 401 702 391 597 130 166 22
3937 1961 2947 1776 74,85% 90,57%
OPOLSKIE 454 225 189 133 411 254 220 200 123 116 92 90 174 54 78 48 446 7 22 7
1485 540 509 388 34,28% 71,85%
PODKARPACKIE 419 228 262 125 1090 892 851 769 806 726 628 738 566 416 417 413 248 27 91 13
2323 1563 1621 1320 69,78% 84,45%
PODLASKIE 157 26 145 21 464 345 420 303 356 294 284 256 197 94 190 91 139 11 76 5
957 476 831 420 86,83% 88,24%
POMORSKIE 407 123 191 85 682 417 598 393 502 352 459 334 402 186 310 176 471 41 102 12
1962 767 1201 666 61,21% 86,83%
ŚLĄSKIE 1118 328 902 256 1183 501 964 421 374 183 274 168 681 215 490 188 854 24 155 10
3836 1068 2511 875 65,46% 81,93%
ŚWIĘTOKRZYSKIE 228 117 211 102 675 435 516 418 511 431 482 403 244 128 195 126 327 13 26 8
1474 693 948 654 64,31% 94,37%
WARMIŃSKO –MAZURSKIE 222 59 165 51 559 394 466 257 411 314 308 223 276 122 202 107 402 49 61 5
1459 624 894 420 61,27% 67,31%
WIELKOPOLSKIE 498 205 323 155 797 494 727 471 433 298 354 270 365 195 336 172 142 13 62 12
1802 907 1448 810 80,36% 89,31%
ZACHODNIOPOMORSKIE 243 39 139 38 493 301 486 288 374 246 299 244 264 101 246 88 220 17 77 6
1220 458 948 420 77,70% 91,70%
SUMA 7160 2450 5015 1838 13276 8813 11285 8025 8750 6746 7248 6253 6433 3164 5233 3001 6944 830 1530 209 33813 15257 23063 13073 68,21% 85,69%
Tabela 2. Struktura wydawanych posiłków w 2007 roku.

Dzieci w wieku Uczniowie uczęszczający do


przedszkolnym
Formy posiłku Uczęszczające do
Pozostające w Szkoły Szkoły
przedszkola/ oddziału Gimnazjum
przedszkolnego
domu podstawowej ponadgimnazjalne SUMA
Całodzienne 42 347 x x x x 42 347
wyżywienie
Pełny obiad 28 128 4 431 218 174 111 877 21 475 384 085

Jedno gorące 23 381 3 502 210 687 95 376 8 309 341 255
danie
Mleko, 11 995 794 103 107 29 929 2 402 148 227
bułka/kanapka
Inne 4 396 68 743 18 706 7 385 10 648 109 878

SUMA: 110 247 77 470 550 674 244 567 42 834 1 025 792
* Dane z Kuratoriów Oświaty
Tabela 2a. Struktura wydawanych posiłków dzieciom w wieku przedszkolnym w poszczególnych województwach w 2007 roku.*

Dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do Dzieci w wieku przedszkolnym pozostające w OBJĘTYCH PROGRAMEM PROCENT DZIECI OBJĘTYCH
Forma i liczba posiłków LICZBA DZIECI (ogółem)
przedszkola/oddziału przedszkolnego domu (ogółem) PROGRAMEM

wyzywienie

wyżywienie
Pełny obiad

Pełny obiad
Całodzienne

Całodzienne
Mleko,

Mleko,
Jedno gorące
danie

bułka/kanapka

Inne

Jedno gorące
danie

bułka/kanapka

Inne
Województwa Dzieci w wieku Dzieci w wieku Dzieci w wieku Dzieci w wieku Dzieci w wieku Dzieci w wieku
przedszkolnym przedszkolnym przedszkolnym przedszkolnym przedszkolnym przedszkolnym pozostające
uczęszczające do pozostające w uczęszczające do pozostające w domu uczęszczające do w domu
przedszkola/oddziału domu przedszkola/oddziału przedszkola/oddziału
przedszkolnego przedszkolnego przedszkolnego

DOLNOŚLĄSKIE 2 791 2 986 921 861 215 X 739 492 78 2 014 6 758 3 225 52 017 29 415 12,99% 10,96%

KUJAWSKO- POMORSKIE 1 096 1 246 1 469 702 132 X 0 339 0 2 439 4 645 2 778 39 172 21 848 11,86% 12,72%
LUBELSKIE 1 823 2 074 1 871 1107 168 X 403 85 0 566 7 043 1 054 44 659 24 905 15,77% 4,23%
LUBUSKIE 1315 908 741 476 994 X 174 243 49 3734 3 839 4 017 23 003 17 226 16,69% 23,32%
ŁÓDZKIE 3 496 1 874 1 693 687 256 X 127 58 0 2 980 7 531 3 165 46 874 37 345 16,07% 8,48%
MAŁOPOLSKIE 2 063 4 146 1563 1133 111 X 495 158 89 1651 9 016 2 393 78 840 38 968 11,44% 6,14%
MAZOWIECKIE 2 711 2 497 3 759 2 104 309 X 122 92 40 4 537 11 171 4 688 109 071 44 944 10,24% 10,43%
OPOLSKIE 2383 783 427 86 36 X 14 40 0 508 3 596 560 21 821 5 978 16,48% 9,37%
PODKARPACKIE 2 740 824 2 636 643 114 X 212 1246 15 35 742 6 957 1 807 31 969 17 907 21,76% 10,09%
PODLASKIE 1285 1 666 391 667 89 X 508 40 31 2 830 4 089 3 409 23 759 22 978 17,21% 14,84%
POMORSKIE 814 1 332 2013 530 126 X 216 161 91 0 4 756 468 51 262 37 354 9,28% 1,25%
ŚLĄSKIE 14 725 3 359 189 650 1069 X 310 60 0 3332 19 992 3 702 103 895 45 626 19,24% 8,11%
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1701 832 1589 564 205 X 64 39 71 2285 4 757 2 459 23 678 25 948 20,09% 9,48%
WARMIŃSKO –MAZURSKIE 1 032 1028 1 578 692 170 X 288 36 320 2670 4 500 3 314 27 813 15 743 16,18% 21,05%
WIELKOPOLSKIE 1 706 1 497 889 735 340 X 119 15 10 1367 4 788 1 274 46 823 35 629 10,23% 3,58%
ZACHODNIOPOMORSKIE 666 1076 1652 358 62 X 640 398 0 2088 3814 3126 31241 29346 12,21% 10,65%
SUMA 42 347 28 128 23 381 11 995 4 396 X 4 431 3 502 794 68 743 107 252 41 439 755 897 451 160 14,19% 9,18%

* Dane z Kuratoriów Oświaty


Tabela 2b. Struktura wydawanych posiłków dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w poszczególnych województwach w 2007 roku. *

Forma i liczba posiłków


Objetych Programem Procent dzieci objętych
Uczęszczające do szkoły podstawowej Uczęszczające do gimnazjum uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej
(ogółem) Liczba dzieci (ogółem) programem

Pełny obiad

Pełny obiad

Pełny obiad
danie

Inne

danie

Inne

danie

Inne
Jedno gorące

Jedno gorące

Jedno gorące
Mleko,

Mleko,
bułka/kanapka

bułka/kanapka

Bułki/kanapki

gimnazjum

gimnazjum

gimnazjum
ponadgimnazj

ponadgimnazj

ponadgimnazj
alna

alna

alna
szk.

szk.

szk.
podstawowa

podstawowa

podstawowa
Województwa

DOLNOŚLĄSKIE 17 052 8 050 7 092 1 527 6 990 2 288 1 913 678 1 344 309 82 418 31 872 11 299 2 103 158 337 93 301 94 796 20,13% 12,11% 2,22%

KUJAWSKO- POMORSKIE 15 736 11 741 5097 814 6 793 5 487 1 222 389 805 782 21 309 33 388 13 891 1 917 133 861 84 132 61 794 24,94% 16,51% 3,10%

LUBELSKIE 16 559 15 058 6 950 361 9 599 6 997 1 793 11 2 510 43 76 185 38 928 18 400 2 814 144 384 88 509 107 913 26,96% 20,79% 2,61%

LUBUSKIE 5 893 9 105 3 300 3290 3 160 4 425 728 1489 1802 974 89 1668 18 767 8 503 3 424 66 815 39 958 45 197 28,09% 21,28% 7,58%

ŁÓDZKIE 14 074 11 157 7 438 819 6 905 5 417 1 166 519 1 232 195 99 636 29 867 13 913 2 125 145 493 87 278 105 378 20,53% 15,94% 2,02%

MAŁOPOLSKIE 15 176 13 346 14 591 927 8 511 7 617 3 648 466 1742 567 147 649 44 040 20 242 3 105 216 454 129 382 150 535 20,35% 15,65% 2,06%

MAZOWIECKIE 23 233 31 632 12 276 1123 12 030 13 352 2 942 382 2 089 404 359 449 66 758 27 975 3 284 301 127 176 041 155 867 22,17% 15,89% 2,11%

OPOLSKIE 5 009 3 207 835 406 2 065 1011 165 189 243 79 4 35 9 066 3 312 361 48 757 28 883 25 328 18,59% 11,47% 1,43%

PODKARPACKIE 8 767 24 698 12 892 1 576 2 768 9 249 5 283 778 1 225 2 032 401 427 47 933 18 078 4 085 144 924 86 817 105 413 33,07% 20,82% 3,88%

PODLASKIE 12 705 3 289 3 879 532 6 673 1 828 835 194 2017 46 86 868 20 264 9 490 3 016 76 323 48 172 70 491 26,55% 19,70% 4,28%

POMORSKIE 11 003 16 149 3 642 916 4 443 8 952 1 223 422 497 73 41 0 30 674 14 263 600 145 844 86 542 94 186 21,03% 16,48% 0,64%

ŚLĄSKIE 30 975 13 271 3 298 3 868 18 428 2 724 1 608 699 2 138 162 206 1207 51 412 23 459 3 713 267 069 164 395 183 625 19,25% 14,27% 2,02%

ŚWIĘTOKRZYSKIE 6 650 12 903 5 461 532 4 593 7 897 2429 471 1358 1976 580 1634 24 740 12 181 3 022 84 094 53 604 61 370 29,42% 22,72% 4,92%

WARMIŃSKO –MAZURSKIE 8 259 16 748 5 172 1122 5 186 7 535 1 537 435 885 254 48 878 31 301 13 693 2 065 107 605 55 415 43 654 29,09% 24,71% 4,73%

WIELKOPOLSKIE 13 238 8 546 8 594 876 6 728 4 921 2 691 207 677 85 70 823 26 138 14 701 1 386 104 105 75 496 52 484 25,11% 19,47% 2,64%

ZACHODNIOPOMORSKIE 13 845 11 787 2 590 17 7 005 5 676 746 56 911 325 93 462 28 239 13 483 1 791 105 668 65 172 78 403 26,72% 20,69% 2,28%

SUMA 218 174 210 687 103 107 18 706 111 877 95 376 29 929 7 385 21 475 8 306 2 402 10 648 533 387 236 883 38 811 2 250 860 1 363 097 1 436 434 23,70% 17,38% 2,70%

* Dane z Kuratoriów Oświaty


Tabela 3. Liczba dzieci i młodzieży objętej Programem w 2007 roku wg typu szkoły.*

liczba dzieci i liczba dzieci i


Rodzaj placówki oświatowej młodzieży objętej %
młodzieży programem
Dzieci w wieku przedszkolnym 755897 107252 14,19%

Dzieci w wieku przedszkolnym 451160 41439 9,18%


pozostające w domu
Uczniowie uczęszczający do 2250860 533387 23,70%
szkoły podstawowej
Uczniowie uczęszczający do 1363097 236883 17,38%
gimnazjum
Uczniowie uczęszczający do 1436434 38811 2,70%
szkoły ponadgimnazjalnej

RAZEM 6257448 957772 15,31%

* Dane z Kuratoriów Oświaty


Tabela 3a. Liczba dzieci i młodzieży objętej Programem w 2007 roku wg województwa.*

OBJĘTYCH PROGRAMEM LICZBA DZIECI (OGÓŁEM)

LICZBA
Dzieci w wieku Dzieci w wieku Dzieci w wieku Dzieci w wieku OBJĘTYCH
przedszkolnym
przedszkolnym szkoła sz.ponadgi
przedszkolnym
przedszkolnym sz.ponadgimnazj PROGRAMEM
DZIECI PROCENT
uczęszczające do gimnazjum uczęszczające do szkoła podstawowa gimnazjum
przedszkola/oddziału
pozostające w podstawowa mnazjalna przedszkola/oddziału
pozostające w alna (OGÓŁEM)
przedszkolnego domu przedszkolnego domu

DOLNOŚLĄSKIE 6 758 3 225 31 872 11 299 2 103 52 017 29 415 158 337 93 301 94 796 55 257 427 866 12,91%

KUJAWSKO- POMORSKIE 4 645 2 778 33 388 13 891 1 917 39 172 21 848 133 861 84 132 61 794 56 619 340 807 16,61%

LUBELSKIE 7 043 1 054 38 928 18 400 2 814 44 659 24 905 144 384 88 509 107 913 68 239 410 370 16,63%

LUBUSKIE 3 839 4 017 18 767 8 503 3 424 23 003 17 226 66 815 39 958 45 197 38 550 192 199 20,06%

ŁÓDZKIE 7 531 3 165 29 867 13 913 2 125 46 874 37 345 145 493 87 278 105 378 56 601 422 368 13,40%

MAŁOPOLSKIE 9 016 2 393 44 040 20 242 3 105 78 840 38 968 216 454 129 382 150 535 78 796 614 179 12,83%

MAZOWIECKIE 11 171 4 688 66 758 27 975 3 284 109 071 44 944 301 127 176 041 155 867 113 876 787 050 14,47%

OPOLSKIE 3 596 560 9 066 3 312 361 21 821 5 978 48 757 28 883 25 328 16 895 130 767 12,92%

PODKARPACKIE 6 957 1 807 47 933 18 078 4 085 31 969 17 907 144 924 86 817 105 413 78 860 387 030 20,38%

PODLASKIE 4 089 3 409 20 264 9 490 3 016 23 759 22 978 76 323 48 172 70 491 40 268 241 723 16,66%

POMORSKIE 4 756 468 30 674 14 263 600 51 262 37 354 145 844 86 542 94 186 50 761 415 188 12,23%

ŚLĄSKIE 19 992 3 702 51 412 23 459 3 713 103 895 45 626 267 069 164 395 183 625 102 278 764 610 13,38%

ŚWIĘTOKRZYSKIE 4 757 2 459 24 740 12 181 3 022 23 678 25 948 84 094 53 604 61 370 47 159 248 694 18,96%

WARMIŃSKO –MAZURSKIE 4 500 3 314 31 301 13 693 2 065 27 813 15 743 107 605 55 415 43 654 54 873 250 230 21,93%

WIELKOPOLSKIE 4 788 1 274 26 138 14 701 1 386 46 823 35 629 104 105 75 496 52 484 48 287 314 537 15,35%

ZACHODNIOPOMORSKIE 3814 3126 28 239 13 483 1 791 31241 29346 105 668 65 172 78 403 50453 309830 16,28%

SUMA 107 252 41 439 533 387 236 883 38 811 755 897 451 160 2 250 860 1 363 097 1 436 434 957 772 6 257 448 15,31%
Tabela 4. Rozwiązania organizacyjne podjęte w ramach Programu w 2007roku.*

Liczba przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół objętych Programem

Rodzaj placówki Zorganizowano dowozi się dzieci planuje się doposażono utworzono nowy
oświatowej dowóz posiłku na posiłek utworzenie punkty żywienia punkt żywienia utworzono nowy
nowego punktu gdzie przyrządza punkt dożywiania
żywienia lub się i wydaje gdzie wydaje się
dożywiania posiłki posiłki
Ogółem W tym na Ogółem W tym na Ogółem W tym na Ogółem W tym na Ogółem W tym na W tym na
Ogółem
wsi wsi wsi wsi wsi wsi
Przedszkola 220 149 4 3 22 6 629 258 58 34 28 21
Szkoły podstawowe 3 585 2 963 37 22 144 114 2255 1819 155 123 173 158

W tym z oddziałami 2 207 1 968 22 18 107 100 1297 1171 88 76 109 99


przedszkolnymi
Gimnazja 1430 905 115 107 46 36 615 407 186 171 72 43

Szkoły 101 16 5 0 6 2 38 16 10 8 33 31
ponadgimnazjalne
Suma 5 336 4 033 161 132 218 158 3 537 2 500 409 336 306 253

* Dane z Kuratoriów Oświaty


Tabela 4a. Liczba przedszkoli objętych Programem w 2007roku, w których: zorganizowano dowóz posiłku, utworzono nowy punkt żywienia lub
dożywiania, dowozi się dzieci na posiłek, rozbudowano bazę żywieniową.*

Liczba przedszkoli objętych Programem w których:

Zorganizowano dowozi się dzieci planuje się doposażono utworzono nowy


WOJEWÓDZTWA dowóz posiłku na posiłek utworzenie punkty żywienia punkt dożywania utworzono nowy
nowego punktu gdzie przyrządza punkt dożywiania
żywienia lub się i wydaje gdzie wydaje się
dożywiania posiłki posiłki.

Ogółem W tym Ogółem W tym Ogółem W tym Ogółem W tym Ogółem W tym W tym
Ogółem
na wsi na wsi na wsi na wsi na wsi na wsi
DOLNOŚLĄSKIE 11 7 1 0 7 1 35 9 4 1 2 0
KUJAWSKO- POMORSKIE 6 4 0 0 0 0 11 8 4 1 2 0
LUBELSKIE 9 8 0 0 1 1 26 20 5 2 2 2
LUBUSKIE 10 8 0 0 0 0 20 11 1 1 3 3
ŁÓDZKIE 7 7 0 0 0 0 34 12 2 1 1 0
MAŁOPOLSKIE 10 10 0 0 1 0 58 44 8 8 3 3
MAZOWIECKIE 36 10 0 0 2 1 41 17 2 2 2 2
OPOLSKIE 22 19 0 0 0 0 29 10 4 4 3 3
PODKARPACKIE 17 16 0 0 0 0 59 22 2 2 0 0
PODLASKIE 2 0 0 0 1 1 69 3 1 0 1 0
POMORSKIE 10 10 0 0 0 0 28 18 0 0 0 0
ŚLĄSKIE 13 11 0 0 0 0 77 16 11 5 0 0
ŚWIĘTOKRZYSKIE 16 14 3 3 0 0 56 32 6 4 2 1
WARMIŃSKO -MAZURSKIE 4 3 0 0 8 0 28 7 4 2 0 0
WIELKOPOLSKIE 34 18 0 0 2 2 41 24 4 1 5 5
ZACHODNIOPOMORSKIE 13 4 0 0 0 0 17 5 0 0 2 2
SUMA 220 149 4 3 22 6 629 258 58 34 28 21

* Dane z Kuratoriów Oświaty


Tabela 4b. Liczba szkół podstawowych objętych Programem w 2007roku, w których: zorganizowano dowóz posiłku, utworzono nowy punkt
żywienia lub dożywiania, dowozi się dzieci na posiłek, rozbudowano bazę żywieniową.*

Liczba szkół podstawowych objętych Programem, w których:


WOJEWÓDZTWA Zorganizowano dowozi się dzieci planuje się doposażono utworzono nowy
dowóz posiłku na posiłek utworzenie punkty żywienia punkt dożywania utworzono nowy
nowego punktu gdzie przyrządza punkt dożywiania
żywienia lub się i wydaje gdzie wydaje się
dożywiania posiłki posiłki.

Ogółem W tym na Ogółem W tym na Ogółem W tym na Ogółem W tym na Ogółem W tym na W tym na
Ogółem
wsi wsi wsi wsi wsi wsi
DOLNOŚLĄSKIE 256 198 13 8 16 7 72 43 5 3 12 4

KUJAWSKO- POMORSKIE 201 186 0 0 4 3 109 93 6 4 6 4

LUBELSKIE 188 179 2 0 20 20 159 150 21 19 8 8

LUBUSKIE 65 59 1 0 0 0 82 58 1 1 4 4

ŁÓDZKIE 265 169 4 1 2 1 130 110 1 1 4 4

MAŁOPOLSKIE 199 181 1 1 15 13 223 195 17 16 10 9

MAZOWIECKIE 657 574 2 2 9 9 274 232 1 1 6 6

OPOLSKIE 92 59 0 1 3 2 32 23 2 1 37 37

PODKARPACKIE 498 485 0 0 25 25 293 254 21 21 35 35

PODLASKIE 67 64 0 0 1 1 69 47 4 4 2 2

POMORSKIE 105 94 0 0 7 5 161 134 5 5 0 0

ŚLĄSKIE 151 61 5 0 1 1 139 60 30 13 5 5

ŚWIĘTOKRZYSKIE 126 112 2 2 11 11 152 128 15 12 12 12

WARMIŃSKO -MAZURSKIE 130 122 0 0 19 6 137 110 11 11 8 5


WIELKOPOLSKIE 414 275 0 1 6 5 140 116 14 10 16 15

ZACHODNIOPOMORSKIE 171 145 7 6 5 5 83 66 1 1 8 8

SUMA 3585 2963 37 22 144 114 2255 1819 155 123 173 158

* Dane z Kuratoriów Oświaty


Tabela 4c. Liczba oddziałów przedszkolnych objętych Programem w 2007roku, w których: zorganizowano dowóz posiłku, utworzono nowy punkt
żywienia lub dożywiania, dowozi się dzieci na posiłek, rozbudowano bazę żywieniową.*

Liczba szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi objętych Programem w których:

Zorganizowano dowozi się dzieci planuje się doposażono utworzono nowy


WOJEWÓDZTWA dowóz posiłku na posiłek utworzenie punkty żywienia punkt dożywania utworzono nowy
nowego punktu gdzie przyrządza punkt dożywiania
żywienia lub się i wydaje posiłki gdzie wydaje się
dożywiania posiłki

Ogółem W tym na Ogółem W tym na Ogółem W tym na Ogółem W tym na Ogółem W tym na W tym na
Ogółem
wsi wsi wsi wsi wsi wsi
DOLNOŚLĄSKIE 127 116 10 8 4 1 48 28 1 1 11 3
KUJAWSKO- POMORSKIE 134 130 0 0 3 2 68 64 3 3 2 2

LUBELSKIE 157 153 2 1 16 16 110 106 19 18 7 7

LUBUSKIE 40 40 1 0 0 0 26 24 0 0 2 2

ŁÓDZKIE 143 138 1 1 1 0 82 79 1 0 4 4

MAŁOPOLSKIE 133 124 0 0 10 10 94 88 4 4 6 5

MAZOWIECKIE 442 365 2 2 30 29 129 119 1 1 6 6

OPOLSKIE 50 27 0 0 0 0 4 4 1 1 0 0

PODKARPACKIE 247 223 0 0 22 22 205 193 20 20 29 29

PODLASKIE 55 54 0 0 1 1 47 35 4 4 1 1

POMORSKIE 100 89 0 0 6 5 116 107 1 1 0 0

ŚLĄSKIE 27 20 0 0 1 1 28 19 2 0 1 1

ŚWIĘTOKRZYSKIE 110 100 2 2 7 7 111 105 18 11 13 13

WARMIŃSKO -MAZURSKIE 97 84 0 0 2 2 104 88 10 10 10 10

WIELKOPOLSKIE 220 187 0 0 1 1 66 61 3 2 9 8

ZACHODNIOPOMORSKIE 125 118 4 4 3 3 59 51 0 0 8 8

SUMA 2207 1968 22 18 107 100 1297 1171 88 76 109 99

* Dane z Kuratoriów Oświaty


Tabela 4d. Liczba gimnazjów objętych Programem w 2007roku, w których: zorganizowano dowóz posiłku, utworzono nowy punkt żywienia lub
dożywiania, dowozi się dzieci na posiłek, rozbudowano bazę żywieniową.*
Liczba gimnazjów objętych Programem w których:

Zorganizowano dowozi się dzieci planuje się doposażono utworzono nowy


WOJEWÓDZTWA dowóz posiłku na posiłek utworzenie punkty żywienia punkt dożywania utworzono nowy
nowego punktu gdzie przyrządza punkt dożywiania
żywienia lub się i wydaje gdzie wydaje się
dożywiania posiłki posiłki

Ogółem W tym na Ogółem W tym na Ogółem W tym na Ogółem W tym na Ogółem W tym na W tym na
Ogółem
wsi wsi wsi wsi wsi wsi
DOLNOŚLĄSKIE 98 66 7 1 7 2 19 9 3 1 2 0
KUJAWSKO- POMORSKIE 84 72 94 94 1 0 34 22 2 0 1 1

LUBELSKIE 56 43 0 0 4 4 40 35 10 8 1 1

LUBUSKIE 18 16 0 0 0 0 19 8 0 0 2 2

ŁÓDZKIE 207 42 3 0 1 0 38 15 1 1 1 1

MAŁOPOLSKIE 59 48 0 0 8 7 66 54 7 7 5 3

MAZOWIECKIE 194 94 2 2 3 3 48 36 1 1 3 3

OPOLSKIE 58 43 1 1 0 0 13 6 0 0 21 4

PODKARPACKIE 231 212 0 0 8 8 84 72 133 133 15 15

PODLASKIE 19 15 0 0 1 1 24 15 1 1 3 2

POMORSKIE 33 30 0 0 4 3 47 35 1 1 1 1

ŚLĄSKIE 60 14 4 2 2 2 41 7 10 6 2 0

ŚWIĘTOKRZYSKIE 19 16 0 0 1 1 39 28 5 4 5 5

WARMIŃSKO -MAZURSKIE 35 25 0 4 3 3 38 19 5 4 1 0
WIELKOPOLSKIE 150 78 1 1 3 2 39 29 5 3 6 2

ZACHODNIOPOMORSKIE 109 91 3 2 0 0 26 17 2 1 3 3

SUMA 1430 905 115 107 46 36 615 407 186 171 72 43

* Dane z Kuratoriów Oświaty


Tabela 4e. Liczba szkół ponadgimnazjalnych objętych Programem w 2007roku, w których: zorganizowano dowóz posiłku, utworzono nowy punkt
żywienia lub dożywiania, dowozi się dzieci na posiłek, rozbudowano bazę żywieniową.*
Liczba szkół ponadgimnazjalnych objętych Programem w których:

Zorganizowano dowozi się dzieci planuje się doposażono utworzono nowy


WOJEWÓDZTWA dowóz posiłku na posiłek utworzenie punkty żywienia punkt dożywania utworzono nowy
nowego punktu gdzie przyrządza punkt dożywiania
żywienia lub się i wydaje gdzie wydaje się
dożywiania posiłki posiłki

Ogółem W tym na Ogółem W tym na Ogółem W tym na Ogółem W tym na Ogółem W tym na W tym na
Ogółem
wsi wsi wsi wsi wsi wsi
DOLNOŚLĄSKIE 9 0 3 0 4 0 1 0 1 0 0 0

KUJAWSKO- POMORSKIE 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

LUBELSKIE 14 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0

LUBUSKIE 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

ŁÓDZKIE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

MAŁOPOLSKIE 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

MAZOWIECKIE 20 5 0 0 1 1 8 3 0 0 30 30

OPOLSKIE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PODKARPACKIE 5 1 1 0 1 1 4 2 2 2 0 0

PODLASKIE 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0

POMORSKIE 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

ŚLĄSKIE 18 0 0 0 0 0 2 0 5 5 0 0

ŚWIĘTOKRZYSKIE 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0

WARMIŃSKO -MAZURSKIE 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0
WIELKOPOLSKIE 13 3 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0

ZACHODNIOPOMORSKIE 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 101 16 5 0 6 2 38 16 10 8 33 31
* Dane z Kuratoriów Oświaty