Druk nr 700

Warszawa, 27 czerwca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, Zgodnie z art. 121 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Sejm podjęte przez Senat na 14. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. uchwały:
− w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, − w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz

o zmianie niektórych innych ustaw,

w sprawie ustawy o odpadach wydobywczych,
mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

− w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami

− w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.

Jednocześnie pragnę powiadomić Pana Marszałka, że Senat na tym samym posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. po rozpatrzeniu:
− ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym

Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.,
− ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia

haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. ,
− ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie

znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.,

− ustawy z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne,
− ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, − ustawy z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym, − ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE,

Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich,
− ustawy z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i

przetworów mlecznych,
− ustawy z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o społeczno - zawodowych

organizacjach rolników, ustawy o związkach indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych, i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw, przyjął te ustawy bez poprawek.

zawodowych

rolników

− ustawy z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji

Łączę wyrazy szacunku

wz. Marek Ziółkowski WICEMARSZAŁEK SENATU

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o odpadach wydobywczych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2008 r. ustawy o odpadach wydobywczych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "zezwoleń i pozwoleń" zastępuje się wyrazami "decyzji, zezwoleń i pozwoleń";

2)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "o których mowa w art. 105" zastępuje się wyrazami "o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105";

3)

w art. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie: "9) przemysł wydobywczy - dział gospodarki zajmujący się odkrywkowym, podziemnym lub otworowym wydobywaniem kopalin ze złóż lub ich przeróbką;";

4)

w art. 7 w ust. 2 wyrazy "odpadów wydobywczych niebezpiecznych wytworzonych niespodziewanie" zastępuje się wyrazami "odpadów wydobywczych niebezpiecznych, których wytworzenie było wcześniej niemożliwe do przewidzenia";

5)

w art. 8 w ust. 2 w pkt 1 w lit. d wyrazy "ponownego użycia" zastępuje się wyrazami "ponowne użycie";

-26) w art. 10 w ust. 2: a) w pkt 3 wyrazy "dotyczące lokalizacji obiektu" zastępuje się wyrazami "lokalizację obiektu", b) w pkt 4 wyrazy "obecny i planowany rozmiar obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, określony przez parametry powierzchni" zastępuje się wyrazami "obecną i planowaną wielkość obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, określoną przez parametry powierzchni", c) w pkt 5 wyrazy "dotyczące kategorii" zastępuje się wyrazem "klasyfikację", d) w pkt 6 wyraz "dotyczące" zastępuje się wyrazem "określenie"; 7) w art. 30 w ust. 3 w zdaniu wstępnym wyrazy "Zgoda na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części zatwierdza projekt zamknięcia obiektu" zastępuje się wyrazami "W decyzji o wydaniu zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części właściwy organ zatwierdza projekt zamknięcia obiektu"; 8) w art. 33: a) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów" zastępuje się wyrazami "nazwę i adres siedziby dotychczasowego oraz przejmującego obiekt posiadacza odpadów", b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ niezwłocznie zmienia zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w zakresie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1."; 9) 10) w art. 41 skreśla się ust. 3; w art. 41: a) w ust. 4 wyrazy "w sprawach, o których mowa w ust. 3 oraz art. 11 ust. 2 i 5, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2, art. 29 ust. 1, art. 32 ust. 5" zastępuje się wyrazami "w sprawach, o których mowa w art. 4 ust. 5, art. 11 ust. 2 i 5, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2, art. 29 ust. 1, art. 32 ust. 5 oraz art. 33 ust. 3",

-3b) w ust. 5 wyrazy "o których mowa w ust. 3 oraz art. 4 ust. 5, art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 2 i 5, art. 12 ust. 2, art. 13, art. 14 ust. 2, art. 15, art. 19 ust. 2 i 3, art. 20, art. 21, art. 29 ust. 1 i 4, art. 30 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1, 5 i 7, art. 33 ust. 2, art. 37 ust. 4 i w art. 59 ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "o których mowa w art. 4 ust. 5, art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 2 i 5, art. 12 ust. 2, art. 13, art. 14 ust. 2, art. 15, art. 19 ust. 2 i 3, art. 20, art. 21, art. 29 ust. 1 i 4, art. 30 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1, 5 i 7, art. 33 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 4 i w art. 59 ust. 2 i 3"; 11) w art. 44 w ust. 4 po wyrazach "oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych," dodaje się wyrazy "w tym częstotliwość tej aktualizacji,"; 12) w art. 53 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Do dnia 1 maja 2012 r. osobą zarządzającą obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych może być osoba posiadająca świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - składowania odpadów, uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach."; 13) w art. 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Do postępowań w sprawach o zamknięcie składowisk odpadów, które przyjmowały do składowania odpady wydobywcze, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe."; 14) w art. 59 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "nie dostosował do dnia 31 grudnia 2009 r." zastępuje się wyrazami "nie dostosuje do dnia 31 grudnia 2009 r.".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Marek ZIÓŁKOWSKI

-4UZASADNIENIE Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2008 r. ustawy o odpadach wydobywczych, postanowił wprowadzić do niej 14 poprawek. Poprawka nr 1 doprecyzowuje, że zakres przedmiotowy ustawy obejmuje także wydawanie decyzji administracyjnych innych niż pozwolenia i zezwolenia. Przyjmując poprawkę nr 7 Senat przesądził, że o zatwierdzeniu projektu zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych właściwy organ orzeka w decyzji o wydaniu zgody na zamknięcie obiektu. Poprawki nr 8 i 9 doprecyzowują i porządkują tryb postępowania w przypadku zmiany posiadacza obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Posiadacz odpadów przejmujący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych będzie obowiązany niezwłocznie zawiadomić o zmianie posiadacza właściwy organ, podając w zawiadomieniu dane własne oraz dotychczasowego posiadacza. W przypadku zmiany posiadacza obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, właściwy organ niezwłocznie zmieni zezwolenie na prowadzenie obiektu (Senat uznał, że właściwe miejsce dla takiej normy to art. 33 kompleksowo regulujący sprawy związane ze zmianą posiadacza obiektu). W poprawce nr 11 Senat rozszerzył zakres wytycznych do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, aby w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 44 ust. 4, dotyczącym metodologii sporządzania, prowadzenia i aktualizacji spisu zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, określono także częstotliwość dokonywania aktualizacji. W opinii Senatu brak tego elementu w delegacji mógłby powodować wątpliwości co do dopuszczalności rozszerzenia o niego treści rozporządzenia. Uchwalając poprawkę nr 12 Senat uznał, że art. 53 ust. 3 w zaproponowanym przez Sejm brzmieniu jest zbędny, ponieważ ustawa o odpadach wydobywczych nie ma wpływu na ważność świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami dla kierownika składowiska odpadów, wydanych na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. W miejsce dotychczasowego art. 53 ust. 3 Senat wprowadził natomiast przepis przejściowy, na podstawie którego do dnia 1 maja 2012 r. osobą zarządzającą obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych może być osoba posiadająca świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - składowania odpadów, uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 49 ustawy o odpadach. W poprawce nr 13 Senat dodał do ustawy przepis przejściowy jednoznacznie wskazujący, że do postępowań w sprawach o zamknięcie składowisk odpadów, które

-5przyjmowały do składowania odpady wydobywcze, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Czyni to zadość zasadom wynikającym z art. 2 Konstytucji, a w szczególności zasadzie pewności prawa. Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący lub redakcyjny.