Druk nr 702

Warszawa, 27 czerwca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, Zgodnie z art. 121 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Sejm podjęte przez Senat na 14. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. uchwały:
− w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, − w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz

o zmianie niektórych innych ustaw,
− w sprawie ustawy o odpadach wydobywczych, − w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami

mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

w sprawie ustawy o rachunkowości.

o zmianie

ustawy

Jednocześnie pragnę powiadomić Pana Marszałka, że Senat na tym samym posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. po rozpatrzeniu:
− ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym

Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.,
− ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia

haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. ,
− ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie

znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.,

− ustawy z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne,
− ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, − ustawy z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym, − ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE,

Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich,
− ustawy z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i

przetworów mlecznych,
− ustawy z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o społeczno - zawodowych

organizacjach rolników, ustawy o związkach indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych, i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw, przyjął te ustawy bez poprawek.

zawodowych

rolników

− ustawy z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji

Łączę wyrazy szacunku

wz. Marek Ziółkowski WICEMARSZAŁEK SENATU

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 maja 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) 2)

w art. 2 oraz w art. 3 w ust. 1 skreśla się wyrazy "i ust. 2"; w art. 3 w ust. 1 po wyrazach "ich prowadzenia," dodaje się wyrazy "i które zamknęły księgi rachunkowe na podstawie art. 2 niniejszej ustawy," oraz wyraz "mogą" zastępuje się wyrazami "są obowiązane";

3)

w art. 3 w ust. 2 wyraz "założeniu" zastępuje się wyrazem "prowadzeniu".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Marek ZIÓŁKOWSKI

-2Uzasadnienie Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości i uchwalił do niej 3 poprawki. Przepis art. 2 stanowi, że wskazane w nim podmioty, które na dzień 1 stycznia 2008 r. były obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w związku z podwyższeniem limitu przychodów, nie będą to tego obowiązane, będą mogły dokonać w 2008 r. zamknięcia ksiąg rachunkowych na ostatni dzień miesiąca, w którym wejdzie w życie nowelizacja. Przepis ten stanowi zatem o podmiotach obowiązanych, a nie podmiotach, które nie będąc obowiązanymi decydują się na prowadzenie tzw. pełnej rachunkowości. Zdaniem Senatu, art. 2 powinien odsyłać wyłącznie do art. 2 ust. 1 pkt 2, który statuuje obowiązek, a nie art. 2 ust. 2, który przyznaje prawo. Sytuacja prawna podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 2, nie zmieni się bowiem po wejściu w życie ustawy nowelizującej. Analogicznej zmiany dokonano w art. 3 ust. 1 (poprawka nr 1). Istotą art. 3 jest sformułowanie zasad postępowania podatnika, w sytuacji gdy zdecyduje się on zamknąć księgę rachunkową w oparciu o art. 2 ustawy. Przyjmując taką interpretację uznano, że przepis art. 3 ust. 1 budzi wątpliwości interpretacyjne, w szczególności brak jest w nim bezpośredniego wskazania, że będzie on stosowany wyłącznie w przypadku zamknięcia księgi rachunkowej. Powstaje również wątpliwość, dlaczego art. 3 ust. 1 umożliwia, a nie nakazuje, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, skoro wolą ustawodawcy nie jest pozostawienie podatnikowi dowolności w tym zakresie. Mając na względzie zapewnienie adekwatności przepisu do woli ustawodawcy, kierując się dyrektywą jednoznaczności przepisów oraz dążąc do wyeliminowania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych Senat uchwalił poprawkę nr 2. Zakłada ona jednoznaczne wskazanie, że art. 3 ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy podatnik zdecyduje się zamknąć księgę rachunkową na podstawie art. 2 oraz przesądza, że zamykając tę księgę podatnik jest zobowiązany założyć i prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Przepis art. 3 ust. 2 stanowi o pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o założeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów na 2008 r. Jednocześnie art. 3 ust. 1 stanowi, że w przypadkach określonych w tym przepisie, podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzona będzie na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc w przepisach rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W § 10 ust. 2

-3tego rozporządzenia, który jest odpowiednikiem art. 3 ust. 2 opiniowanej ustawy, mowa jest o tym, iż podatnik ma obowiązek zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi. Zarówno rozporządzenie, jak i ustawa, stanowią o przekazaniu naczelnikowi urzędu skarbowego analogicznych informacji. Mając na uwadze zasadę techniki prawodawczej, która nakazuje zapewnienie w ramach systemu prawnego konsekwencji terminologicznej (§10 Zasad techniki prawodawczej) Senat wprowadził poprawkę nr 3.