SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Druk nr 647A

DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

o pilnym rz!dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz!t gospodarskich (druk nr 646).
Sejm na 18. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2008 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu Sejmu – skierowa! ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 646 do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia poprawek zg!oszonych w drugim czytaniu. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2008 r. wnosi: W y s o k i S e j m raczy nast"puj#ce poprawki: 1) w art. 1 pkt 1 nada$ brzmienie: „1) w art. 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Minister w!a%ciwy do spraw rolnictwa og!asza, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urz"dowym ministra w!a%ciwego do spraw rolnictwa oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urz"du obs!uguj#cego ministra w!a%ciwego do spraw rolnictwa, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 20 pa&dziernika, w terminie do 10 dni po zako'czeniu sze%ciodekadowego okresu, wska&niki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków ro%lin uprawnych i gleb, z podzia!em na województwa, na podstawie danych przekazanych przez Instytut Uprawy, Nawo(enia i Gleboznawstwa - Pa'stwowy Instytut Badawczy.”;”; - pose" P.Gosiewski w imieniu KP PiS - przyj!# 2) w art. 1 w pkt 1 doda$ now# zmian" w brzmieniu: „...) w art. 3 w ust. 2 pkt 11a otrzymuje brzmienie: „11a) przymrozki wiosenne - oznaczaj# szkody spowodowane przez obni(enie si" temperatruy poni(ej 0oC, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca,

polegaj#ce na ca!kowitym lub cz"%ciowym zniszczeniu ro%lin lub ca!kowitej utracie plonu lub jego cz"%ci;”; - pose" S.$elichowski w imieniu KP PSL - przyj!# 3) w art. 1 w pkt 2 doda$ nowe zmiany w brzmieniu: „...) w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) przy ubezpieczeniu rzepaku ozimego, drzew i krzewów owocowych lub ro%lin str#czkowych - 5 % sumy ubezpieczenia; w przypadku rozdzielenia rodzajów ryzyka suma ubezpieczenia danej uprawy dotyczy wszystkich rodzajów ryzyka,”, ...) w ust. 2 w pkt 1 doda$ lit. c w brzmieniu: „c) przy ubezpieczeniu warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, truskawek, owoców drzew i krzewów owocowych - 9 % sumy ubezpieczenia; w przypadku rozdzielenia rodzajów ryzyka suma ubezpieczenia danej uprawy dotyczy wszystkich rodzajów ryzyka;”, ...) ust. 2b i 2c otrzymuj# brzmienie: „2b. Zak!ady ubezpiecze' mog# okre%li$ stawki taryfowe ubezpieczenia wy(sze ni( okre%lone w ust. 2. W przypadku gdy stawki taryfowe ubezpieczenia s# wy(sze ni( okre%lone w ust. 2, ale nie przekraczaj# w ubezpieczeniu upraw zbó(, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych, drzew i krzewów owocowych lub str#czkowych - 6 % sumy ubezpieczenia, a w przypadku warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, truskawek, owoców drzew i krzewów owocowych - 12 % sumy ubezpieczenia, dop!aty do sk!adek przys!uguj# w wysoko%ci okre%lonej w ust. 2. 2c. W przypadku gdy stawki taryfowe przekrocz# w ubezpieczeniu upraw zbó(, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych, drzew i krzewów owocowych lub str#czkowych - 6 % sumy ubezpieczenia, a w przypadku warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, truskawek, owoców drzew i krzewów owocowych - 12 % sumy ubezpieczenia, dop!aty do sk!adek z tytu!u umów ubezpieczenia, w których zastosowano takie stawki, nie przys!uguj#.”;”; - pose" P.Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzuci# 4) w art. 1 w pkt 4 lit. a nada$ brzmienie: „a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych.”,”. - pose" P.Gosiewski w imieniu KP PiS - przyj#$

Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r. Sprawozdawca ( -) Henryk Kowalczyk Przewodnicz#cy Komisji (-) Leszek Korzeniowski