Druk nr 661

Warszawa, 12 marca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu ni"ej podpisani pos!owie wnosz# projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o podatku od towarów i us!ug oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upowa"niamy pana pos!a Andrzeja Orzechowskiego. (-) Urszula Augustyn; (-) Marek Biernacki; (-) Renata Butryn; (-) Zbigniew Chlebowski; (-) Stanis!aw Chmielewski; (-) Janusz Cicho$; (-) Leszek Cie%lik; (-) Andrzej Czuma; (-) Ewa Drozd; (-) Waldy Dzikowski; (-) Arkady Fiedler; (-) Artur Gierada; (-) Tomasz G!ogowski; (-) Danuta Jaz!owiecka; (-) Sebastian Karpiniuk; (-) Jan Ka&mierczak; (-) Ma!gorzata Kidawa-B!o$ska; (-) Zbigniew Konwi$ski; (-) Domicela Kopaczewska; (-) Tadeusz Kope'; (-) Agnieszka Koz!owska-Rajewicz; (-) Jacek Krupa; (-) Tomasz Kulesza; (-) Izabela Leszczyna; (-) Beata Ma!ecka-Libera; (-) Joanna Mucha; (-) Stefan Niesio!owski; (-) Tomasz Piotr Nowak; (-) Marzena Ok!a-Drewnowicz; (-) Pawe! Olszewski; (-) Maciej Orzechowski; (-) Kazimierz Plocke; (-) Marek Plura; (-) El"bieta Radziszewska; (-) Grzegorz Raniewicz; (-) Tadeusz Ross; (-) Grzegorz Roszak; (-) Halina Rozpondek; (-) Arkadiusz Rybicki; (-) Bo"ena S!awiak; (-) Grzegorz Sztolcman; (-) Jakub Szulc; (-) Bo"ena Szyd!owska; (-) Irena Tomaszak-Zesiuk; (-) Cezary Tomczyk; (-) Krzysztof Tyszkiewicz; (-) Cezary Urban; (-) Norbert Wojnarowski; (-) Marek Wojtkowski; (-) Ewa Wolak; (-) Adam Wykr(t; (-) Wojciech Ziemniak; (-) Stanis!aw )mijan; (-) Adam )yli$ski.

1 Projekt

USTAWA z dnia 2008 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i us!ug oraz o zmianie niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us!ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z pó&n. zm.2)) wprowadza si( nast(puj#ce zmiany: 1) w art. 2: a) pkt 25 otrzymuje brzmienie: „25) ma!ym podatniku - rozumie si( przez to podatnika podatku od towarów i us!ug: a) u którego warto%' sprzeda"y (wraz z kwot# podatku) nie przekroczy!a w poprzednim roku podatkowym wyra"onej w z!otych kwoty odpowiadaj#cej równowarto%ci 1.200.000 euro, b) prowadz#cego przedsi(biorstwo maklerskie, zarz#dzaj#cego funduszami powierniczymi, b(d#cego agentem, zleceniobiorc# lub inn# osob# %wiadcz#c# us!ugi o podobnym charakterze, z wyj#tkiem komisu - je"eli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane us!ugi (wraz z kwot# podatku) nie przekroczy!a w poprzednim roku podatkowym wyra"onej w z!otych kwoty odpowiadaj#cej równowarto%ci 45.000 euro przy czym przeliczenia kwot wyra"onych w euro dokonuje si( wed!ug %redniego kursu euro og!aszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzie$ roboczy pa&dziernika poprzedniego roku podatkowego, w zaokr#gleniu do 1.000 z!;”. b) po pkt 27a dodaje si( pkt 27b w brzmieniu: „27b) magazynie konsygnacyjnym – rozumie si( przez to magazyn stanowi#cy wyodr(bnione miejsce przechowywania lub sk!adowania towarów utrzymywany przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub podatnika podatku od warto%ci dodanej, u innego podatnika w ten sposób, "e ten inny podatnik pobiera z magazynu zgodnie z zapotrzebowaniem towary nale"#ce do podatnika utrzymuj#cego magazyn, przemieszczone uprzednio przez tego podatnika lub na jego rzecz z terytorium pa$stwa cz!onkowskiego do ma1)

Niniejsz# ustaw# zmienia si( ustaw( z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym i ustaw( z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484.

2 gazynu znajduj#cego si( na terytorium innego pa$stwa cz!onkowskiego, a przeniesienie prawa do rozporz#dzania tymi towarami jak w!a%ciciel nast(puje w momencie ich pobrania przez tego innego podatnika z magazynu;”; 2) w art. 6 w pkt 2 %rednik zast(puje si( kropk# i uchyla si( pkt 3; 3) w art. 7 w ust. 1 w pkt 5 kropk( zast(puje si( %rednikiem i dodaje si( pkt 6 i 7 w brzmieniu: „6) zbycie praw, o których mowa w pkt 5; 7) ustanowienie oraz zbycie prawa wieczystego u"ytkowania gruntów.”; 4) po art. 12 dodaje si( art. 12a w brzmieniu: „Art. 12a. 1. Przemieszczenie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od warto%ci dodanej nieposiadaj#cego siedziby, sta!ego miejsca prowadzenia dzia!alno%ci lub sta!ego miejsca zamieszkania na terytorium kraju z terytorium pa$stwa cz!onkowskiego innego ni" terytorium kraju do magazynu konsygnacyjnego na terytorium kraju w celu ich pó&niejszej dostawy podatnikowi zarejestrowanemu jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 4, uwa"a si( za wewn#trzwspólnotowe nabycie towarów u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, je"eli: 1) dostawa towarów podatnikowi zarejestrowanemu jako podatnik VAT UE nast#pi nie pó&niej ni" w okresie 6 miesi(cy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu konsygnacyjnego; 2) podatnik podatku od warto%ci dodanej nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony; 3) w momencie rozpocz(cia transportu lub wysy!ki towarów, przemieszczane do magazynu konsygnacyjnego towary s# przeznaczone wy!#cznie dla jednego podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE; 4) w magazynie konsygnacyjnym sk!adowane s# towary przeznaczone wy!#cznie dla jednego podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE; 5) podatnik podatku od warto%ci dodanej przed pierwszym wprowadzeniem towarów do magazynu konsygnacyjnego zawiadomi w formie pisemnej naczelnika urz(du skarbowego w!a%ciwego dla podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, dla którego s# przeznaczone towary, o zamiarze rozliczania wewn#trzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z niniejszym artyku!em; 6) podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, dla którego s# przeznaczone towary, prowadzi ewidencj( towarów wprowadzanych przez podatnika podatku od warto%ci dodanej do magazynu konsygnacyjnego zawieraj#c# dat( ich wprowadzenia, dzie$ pobrania przez niego towarów z magazynu, dane pozwalaj#ce na identyfikacj( towarów, a w przypadku, o którym mowa w ust. 7 – tak"e dane dotycz#ce po-

3 wrotnego przemieszczenia towarów; przepis art. 109 ust. 3 stosuje si( odpowiednio. 2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, mo"e dokona' upowa"niony przez podatnika podatku od warto%ci dodanej podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, dla którego przeznaczone s# towary przemieszczane do magazynu konsygnacyjnego. 3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, powinno zawiera' dane dotycz#ce podatnika podatku od warto%ci dodanej dokonuj#cego przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego oraz podatnika zarejestrowanego jak podatnik VAT UE nabywaj#cego te towary w tym magazynie, w szczególno%ci: ich nazwy lub imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne stosowane na potrzeby podatku i podatku od warto%ci dodanej, adresy siedziby lub miejsca zamieszkania oraz adres magazynu konsygnacyjnego. 4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, do!#cza si( o%wiadczenia podatnika podatku od warto%ci dodanej oraz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, z których wynika, "e: 1) przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od warto%ci dodanej b(dzie uwa"ane zgodnie z ust. 1 za wewn#trzwspólnotowe nabycie towarów u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE; 2) rozliczenie podatku nast#pi nie pó&niej ni" w terminie wskazanym w ust. 1 pkt 1, przy czym nale"y wskaza', jaki termin jest w tym zakresie stosowany w pa$stwie cz!onkowskim rozpocz(cia transportu lub wysy!ki. 5. Je"eli zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie spe!nia wymogów, o których mowa w ust. 3 i 4, naczelnik urz(du skarbowego w terminie 7 dni wzywa do jego uzupe!nienia. 6. Podatnik podatku od warto%ci dodanej jest obowi#zany zawiadomi' naczelnika urz(du skarbowego o zmianach danych obj(tych zawiadomieniem w ci#gu 30 dni od dnia zaistnienia zmiany. Przepis ust. 2 stosuje si( odpowiednio. 7. W przypadku powrotnego przemieszczenia towarów, o których mowa w ust. 1, które nie by!y przedmiotem dostawy w magazynie konsygnacyjnym, przez podatnika podatku od warto%ci dodanej, który pierwotnie dokona! ich przemieszczenia, lub na jego rzecz, w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie powstaje obowi#zek podatkowy w wewn#trzwspólnotowym nabyciu towarów i w wewn#trzwspólnotowej dostawie towarów. 5) w art. 13: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przez wewn#trzwspólnotow# dostaw( towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie si( wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynno%ci okre%lonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, na terytorium pa$-

4 stwa cz!onkowskiego inne ni" terytorium kraju, z zastrze"eniem ust. 28.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Wewn#trzwspólnotowa dostawa towarów wyst(puje, je"eli dokonuj#cym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrze"eniem ust. 7.”; 6) w art. 14 po ust. 9 dodaje si( ust. 9a-9e w brzmieniu: „9a. Osobom fizycznym, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz osobom, które by!y wspólnikami spó!ek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w dniu ich rozwi#zania, przys!uguje prawo zwrotu ró"nicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej z!o"onej przez podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny w okresie, którego ta deklaracja dotyczy. 9b. W przypadku spó!ek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwrotu ró"nicy podatku dokonuje si( w proporcjach okre%lonych w zgodnym pisemnym o%wiadczeniu z!o"onym przez by!ych wspólników, o których mowa w ust. 9a, wraz z rozliczeniem, o którym mowa w ust. 9. O%wiadczenie powinno równie" wskazywa' rachunki bankowe by!ych wspólników, o których mowa w ust. 9a, w banku maj#cym siedzib( na terytorium kraju, na które ma by' dokonany zwrot ró"nicy podatku. 9c. Do zwrotu ró"nicy podatku, o której mowa w ust. 9a, przepisy art. 87 ust. 2, 2a, 4a i 7 stosuje si( odpowiednio. 9d. W przypadku nie z!o"enia o%wiadczenia, o którym mowa w ust. 9b, kwota zwrotu ró"nicy podatku, a tak"e kwota oprocentowania – w przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 2 zdanie drugie i trzecie i ust. 7, sk!adana jest do depozytu organu podatkowego - przy czym kwota ta pomniejszana jest o koszty przechowywania w depozycie. 9e. Kwoty, o których mowa w ust. 9d, z!o"one w depozycie nie podlegaj# oprocentowaniu. Oprocentowanie naliczane jest nadal, je"eli zwrot ró"nicy podatku nie zosta! dokonany w terminie 15 dni od dnia z!o"enia o%wiadczenia, o którym mowa w ust. 9b.”; 7) W art. 19: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Obowi#zek podatkowy powstaje z chwil# wydania towaru lub wykonania us!ugi, albo cz(%ciowego wykonania us!ugi -w odniesieniu do tej cz(%ci, nie pó&niej ni" z dniem: 1) wystawienia faktury, 2) uregulowania cz(%ci lub ca!o%ci nale"no%ci, w szczególno%ci: przedp!aty, zaliczki, zadatku, raty - w odniesieniu do tej cz(%ci nale"no%ci - z zastrze"eniem ust. 7-9, 13, 16a, 16b, 19 i 21, art. 14 ust. 6, art. 20, art. 20a i art. 21 ust. l”, b) uchyla si( ust 2, c) ust 3 otrzymuje brzmienie: „3. Je"eli strony ustal#, "e us!uga jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za dzie$ wykonania us!ugi uznaje si( ostatni dzie$ okresu rozliczeniowego okre%lonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie pó&niej jednak ni" ostatni dzie$ roku podatkowego.”, d) po ust. 3 dodaje si( ust. 3a i 3b w brzmieniu:

5 „3a. Przepis ust. 3 stosuje si( odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego. 3b. W przypadku us!ug: 1) budowlanych i budowlano-monta"owych oraz innych, których odbiór dokonywany jest na podstawie protoko!ów zdawczo-odbiorczych, za cz(%ciowe wykonanie us!ugi uznaje si( wykonanie cz(%ci us!ugi, której odbiór zosta! dokonany na podstawie protoko!u zdawczo-odbiorczego; 2) innych ni" wymienione w pkt 1 oraz w ust 3, uznaje si(, "e us!uga zosta!a wykonana cz(%ciowo z chwil# wystawienia faktury potwierdzaj#cej jej cz(%ciowe wykonanie.”, e) uchyla si( ust. 4 i 5, f) ust 6 otrzymuje brzmienie: „6. Przepis ust. l stosuje si( odpowiednio do eksportu towarów.”, g) uchyla si( ust. 10-12, h) po ust. 16a dodaje si( ust. 16b w brzmieniu: „16b. W przypadku ustanowienia prawa wieczystego u"ytkowania gruntów obowi#zek podatkowy powstaje z chwil# otrzymania ca!o%ci lub cz(%ci poszczególnych op!at pobieranych z tego tytu!u. W przypadku otrzymania cz(%ci op!aty obowi#zek podatkowy powstaje w tej cz(%ci.”, i) ust. 19 i 20 otrzymuj# brzmienie: „19. W imporcie us!ug obowi#zek podatkowy powstaje z dniem dokonania ca!o%ci lub cz(%ci zap!aty (w tym przedp!at, zaliczek, zadatków, rat), nie pó&niej ni" z up!ywem terminu p!atno%ci okre%lonego w umowie, nie pó&niej jednak ni" 30. dnia od dnia wykonania us!ugi, albo cz(%ciowego wykonania us!ugi. W przypadku dokonania cz(%ci zap!aty obowi#zek podatkowy powstaje w tej cz(%ci. 20. Przepisy ust. 1, 3a, 16a i 16b stosuje si( odpowiednio do dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca.”, j) uchyla si( ust. 22; k) po ust. 22 dodaje si( ust. 23 do 25 w brzmieniu: „23. W przypadku czynno%ci o których mowa w ust. 13-14 oraz 17-18 podatnik mo"e rozpoznawa' obowi#zek podatkowy zgodnie z ust. 1-3b, je"eli zawiadomi w formie pisemnej naczelnika urz(du skarbowego o zamiarze rozpoznawania obowi#zku podatkowego zgodnie z tymi przepisami. 24. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 23: 1) powinno zosta' dokonane przed up!ywem terminu z!o"enia deklaracji za okres, w którym podatnik rozpocz#! stosowanie do czynno%ci wymienionych w ust. 13-14 oraz 17-18 zasad rozpoznawania obowi#zku podatkowego zgodnie z ust. 1-3b; 2) powinno wskazywa' czynno%ci wymienione w ust. 13-14 oraz 1718, do których stosowane s# zasady rozpoznawania obowi#zku podatkowego zgodnie z ust. 1-3b. 25. Podatnicy, którzy do czynno%ci wymienionych w ust. 13-14 oraz 17-18 wybrali zasady rozpoznawania obowi#zku podatkowego zgodnie z ust. 1-3b mog#, po uprzednim zawiadomieniu naczelnika urz(du skarbowego, stosowa' zasady okre%lone w ust. 13-14 oraz 17-18 nie wcze%niej ni" po up!ywie 24 miesi(cy za które obowi#zek podatkowy by! rozpoznawany na podstawie ust. 1-3b. Przepis ust. 24 pkt 1 stosuje si( odpowiednio.”.

6 8) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W wewn#trzwspólnotowej dostawie towarów obowi#zek podatkowy powstaje 15. dnia miesi#ca nast(puj#cego po miesi#cu, w którym dokonano dostawy towarów, z zastrze"eniem ust. 2-4 oraz art. 20a.”; 9) po art. 20 dodaje si( art. 20a w brzmieniu: „Art. 20a. 1. W przypadku wewn#trzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3, polegaj#cej na przemieszczeniu towarów do magazynu konsygnacyjnego na terytorium pa$stwa cz!onkowskiego inne ni" terytorium kraju w celu ich pó&niejszej dostawy podatnikowi podatku od warto%ci dodanej, obowi#zek podatkowy powstaje z chwil# dostawy towarów, nie pó&niej jednak ni" z chwil# wystawienia faktury potwierdzaj#cej t( dostaw( podatnikowi podatku od warto%ci dodanej pod warunkiem, "e podatnik podatku od warto%ci dodanej jest obowi#zany wykaza' dokonane przemieszczenie towarów w pa$stwie cz!onkowskim zako$czenia transportu lub wysy!ki jako wewn#trzwspólnotowe nabycie towarów w kwartale, w którym u podatnika powsta! obowi#zek podatkowy z tytu!u tej dostawy. 2. Przepis ust. 1 stosuje si(, je"eli: 1) podatnik, który przemieszcza towary do magazynu konsygnacyjnego, nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od warto%ci dodanej w pa$stwie cz!onkowskim zako$czenia transportu lub wysy!ki; 2) podatnik, który przemieszcza towary do magazynu konsygnacyjnego, prowadzi ewidencj( towarów przemieszczanych do magazynu konsygnacyjnego zawieraj#c# dat( ich przemieszczenia, dzie$ dostawy towarów podatnikowi od warto%ci dodanej, dane pozwalaj#ce na identyfikacj( towarów, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3 – tak"e dane dotycz#ce powrotnego przemieszczenia towarów. 3. W przypadku powrotnego przemieszczenia towarów, o których mowa w ust. 1, które nie by!y przedmiotem dostawy w magazynie konsygnacyjnym, przez podatnika, który pierwotnie dokona! ich przemieszczenia, lub na jego rzecz, nie powstaje obowi#zek podatkowy w wewn#trzwspólnotowej dostawie towarów i wewn#trzwspólnotowym nabyciu towarów. 4. W wewn#trzwspólnotowym nabyciu towarów, o którym mowa w art. 12a ust. 1, obowi#zek podatkowy powstaje z chwil# dostawy towarów w magazynie konsygnacyjnym, a w przypadku gdy dostawa potwierdzana jest faktur# – z chwil# wystawienia przez podatnika podatku od warto%ci dodanej tej faktury. 10) w art. 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 14 ust. 6, art. 19 ust. 6-9, 19 i 21, art. 20 oraz art. 20a.”; 11) w art. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

7 „4. W przypadku gdy miejscem rozpocz(cia wysy!ki lub transportu towarów jest terytorium pa$stwa trzeciego, dostaw( towarów dokonywan# przez podatnika lub podatnika podatku od warto%ci dodanej, który równie" jest podatnikiem z tytu!u importu (zaimportowania) tych towarów, uwa"a si( za dokonan# na terytorium pa$stwa cz!onkowskiego importu (zaimportowania) tego towaru.”; 12) w art. 27: a) w ust. 2 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz us!ug podobnych do tych us!ug (w tym organizacji wystaw, targów i kongresów - PKWiU 74.84.15), a tak"e us!ug pomocniczych do tych us!ug,”, b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) doradczych, in"ynierskich, prawniczych, ksi(gowych oraz us!ug podobnych do tych us!ug, w tym w szczególno%ci: a) us!ug doradztwa w zakresie sprz(tu komputerowego (PKWiU 72.1), b) us!ug doradztwa w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2), c) us!ug prawniczych, rachunkowo-ksi(gowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia dzia!alno%ci gospodarczej i zarz#dzania (PKWiU 74.1), d) us!ug architektonicznych i in"ynierskich (PKWiU 74.2) – z zastrze"eniem ust. 2 pkt 1, e) us!ug w zakresie bada$ i analiz technicznych (PKWiU 74.3), f) us!ug przetwarzania danych, dostarczania informacji, g) us!ug t!umacze$;”; 13) w art. 29: a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Podstaw# opodatkowania jest obrót, z zastrze"eniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 114a, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. W przypadku czynno%ci: 1) ustanowienia na rzecz cz!onka spó!dzielni mieszkaniowej spó!dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia na rzecz cz!onka spó!dzielczego w!asno%ciowego prawa do lokalu, lub ustanowienia na rzecz cz!onka odr(bnej w!asno%ci lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub przeniesienia w!asno%ci lokalu w rozumieniu przepisów o spó!dzielniach mieszkaniowych, 2) przeniesienia na rzecz cz!onka spó!dzielni mieszkaniowej w!asno%ci domu jednorodzinnego w rozumieniu przepisów o spó!dzielniach mieszkaniowych

8 – jako kwot( nale"n#, o której mowa w ust. 1, przyjmuje si( warto%' nale"nego wk!adu budowlanego albo wk!adu mieszkaniowego, pomniejszon# o kwot( nale"nego podatku; do wniesienia wk!adu w formie innej ni" pieni("na przepis ust. 10 stosuje si( odpowiednio. W przypadku gdy cz(%' wk!adu budowlanego lub mieszkaniowego zosta!a sfinansowana z zaci#gni(tego przez spó!dzielni( mieszkaniow# kredytu na sfinansowanie kosztów budowy, podstaw( opodatkowania powi(ksza si( o kwot( kredytu, w cz(%ci przypadaj#cej na dany lokal.”, c) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstaw# opodatkowania jest cena nabycia towarów, a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, okre%lone w momencie dostawy tych towarów, z zastrze"eniem ust. 10a.”, d) po ust. 10 dodaje si( ust. 10a w brzmieniu: „10a. W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, której przedmiotem s# produkty spo"ywcze i napoje, w szczególno%ci: pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, %wie"e (PKWiU 15.81), czekolady i wyroby cukiernicze (PKWiU 15.84.2), wody mineralne i napoje bezalkoholowe (PKWiU 15.98), podstaw# opodatkowania jest: 1) cena nabycia towarów, a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, okre%lone w momencie dostawy tych towarów, je"eli s# one przekazywane na rzecz organizacji po"ytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia!alno%ci po"ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pó&n. zm.3)), z przeznaczeniem wy!#cznie na cele dzia!alno%ci charytatywnej prowadzonej przez te organizacje, pod warunkiem prowadzenia szczegó!owej dokumentacji przez dokonuj#cego dostawy towarów potwierdzaj#cej dokonanie dostawy towarów na rzecz tych organizacji; 2) cena nabycia towarów, a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia okre%lony w momencie dostawy tych towarów.”, e) w ust. 18: – pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) od towarów, które s# instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, na terytorium kraju, zosta! w ca!o%ci z tytu!u ich importu pobrany od podatnika dokonuj#cego nabycia tych towarów; w przypadku gdy kwota podatku z tytu!u importu towarów jest ni"sza od kwoty podatku, jaka by!aby nale"na z tytu!u dostawy tych towarów na terytorium kraju, podatnik dokonuj#cy ich nabycia jest obowi#zany do rozliczenia tej ró"nicy lub;”, – po pkt 2 dodaje si( pkt 3 w brzmieniu:

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 94, poz. 651.

3)

9 „3) zosta! rozliczony zgodnie z art. 12a ust.1; w przypadku gdy kwota podatku z tytu!u wewn#trzwspólnotowego nabycia towarów jest ni"sza od kwoty podatku, jaka by!aby nale"na z tytu!u dostawy tych towarów na terytorium kraju, podatnik dokonuj#cy ich nabycia jest obowi#zany do rozliczenia tej ró"nicy.”, f) ust. 19 otrzymuje brzmienie: „19. Ró"nica podatku, o której mowa w ust. 18 pkt 2 i 3, stanowi podatek naliczony w rozumieniu art. 86 ust. 2.”, g) po ust. 22 dodaje si( ust. 23 w brzmieniu: „23. Minister w!a%ciwy do spraw finansów publicznych mo"e okre%li', w drodze rozporz#dzenia, dokumenty lub dane, które powinna zawiera' dokumentacja, o której mowa w ust. 10a pkt 1, uwzgl(dniaj#c konieczno%' odpowiedniego udokumentowania dostawy towarów na rzecz organizacji po"ytku publicznego oraz potrzeb( zapewnienia kontroli prawid!owo%ci rozliczania podatku.”; 14) po art. 31 dodaje si( art. 31a w brzmieniu: „Art. 31a 1. W przypadku gdy podstawa opodatkowania okre%lona jest w walucie obcej, przeliczenia na z!ote dokonuje si( wed!ug kursu %redniego waluty obcej og!oszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzie$ roboczy poprzedzaj#cy dzie$ powstania obowi#zku podatkowego, z zastrze"eniem ust. 2. 2. W przypadku importu towarów przeliczenia na z!ote dokonuje si( zgodnie z przepisami celnymi.”; 15) w art. 33: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Podatnik jest obowi#zany w terminie 10 dni, licz#c od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysoko%ci nale"no%ci podatkowych, do wp!acenia kwoty obliczonego podatku, z wyj#tkiem przypadków okre%lonych w art. 33a.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Naczelnik urz(du celnego jest obowi#zany do poboru podatku nale"nego z tytu!u importu towarów, z wyj#tkiem przypadków okre%lonych w art. 33a.”; 16) po art. 33 dodaje si( art. 33a w brzmieniu: „Art. 33a. 1. W przypadku gdy towary zostan# obj(te na terytorium kraju procedur# uproszczon#, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporz#dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 pa&dziernika 1992 r. ustanawiaj#cego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 z 19.10.1992, s. 1, z pó&n. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307), zwanego dalej „rozporz#dzeniem nr 2913/92”, w której okresem rozliczeniowym jest miesi#c kalendarzowy, podatnik mo"e wykaza' kwot( podatku nale"nego z tytu!u importu towarów w deklaracji podatkowej sk!adanej za okres, w którym powsta! obowi#zek podatkowy z tytu!u importu tych towarów.

10 2. Przepis ust. 1 stosuje si( pod warunkiem przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urz(du celnego, w którym podatnik dokonuje formalno%ci przed organami celnymi zwi#zanych z importem towarów, za%wiadczenia wydanego nie wcze%niej ni" 6 miesi(cy przed dokonaniem importu, potwierdzaj#cego: 1) brak zaleg!o%ci we wp!atach nale"nych sk!adek na ubezpieczenie spo!eczne oraz we wp!atach poszczególnych podatków stanowi#cych dochód bud"etu pa$stwa, przekraczaj#cych odr(bnie z ka"dego tytu!u (w tym odr(bnie w ka"dym podatku) odpowiednio 3% kwoty nale"nych sk!adek i nale"nych zobowi#za$ podatkowych w poszczególnych podatkach; udzia! zaleg!o%ci w kwocie sk!adek lub podatku ustala si( w stosunku do kwoty nale"nych wp!at za rok podatkowy (okres rozliczeniowy), którego dotyczy zaleg!o%'; 2) zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego. 3. Warunek przedstawienia za%wiadcze$ okre%lonych w ust. 2 nie ma zastosowania, je"eli naczelnik urz(du celnego posiada z!o"one przez podatnika aktualne za%wiadczenia, o których mowa w ust. 2. 4. Podatnik jest obowi#zany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urz(du celnego oraz naczelnika urz(du skarbowego o zamiarze rozliczania podatku na zasadach okre%lonych w ust. 1, w terminie do ko$ca miesi#ca poprzedzaj#cego miesi#c, od którego podatnik b(dzie stosowa! takie rozliczenie. 5. W przypadku rezygnacji z rozliczania podatku na zasadach okre%lonych w ust. 1 podatnik jest obowi#zany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urz(du celnego oraz naczelnika urz(du skarbowego o tej rezygnacji w terminie do ko$ca miesi#ca, w którym dokonywa! takiego rozliczenia.”; 17) w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do nale"no%ci podatkowych okre%lonych zgodnie z art. 33 ust. 1, z wyj#tkiem przypadków okre%lonych w art. 33a, stosuje si( odpowiednio przepisy celne dotycz#ce powiadamiania d!u"nika o kwocie nale"no%ci wynikaj#cych z d!ugu celnego.”; 18) po art. 37 dodaje si( art. 37a w brzmieniu: „Art.37a. 1. Podatnik jest obowi#zany zap!aci' ró"nic( mi(dzy podatkiem wynikaj#cym z decyzji naczelnika urz(du celnego, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3, a podatkiem nale"nym z tytu!u importu towarów wykazanym przez podatnika w deklaracji podatkowej zgodnie z art. 33a w terminie 10 dni, licz#c od dnia dor(czenia tych decyzji. 2. Przepisy art. 37 ust. 2 i 3 stosuje si( odpowiednio.”; 19) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W zakresie nieuregulowanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 19 ust. 7-9 oraz art. 33-37a stosuje si( odpowiednio przepisy celne dotycz#ce poboru i wymiaru c!a, z wyj#tkiem przepisów dotycz#cych przed!u"enia terminu zap!a-

11 ty, odroczenia p!atno%ci oraz innych u!atwie$ p!atniczych przewidzianych w przepisach celnych.”; 20) art. 39 otrzymuje brzmienie: „Art. 39. Organem podatkowym w!a%ciwym w sprawie post(powa$ dotycz#cych ulg w sp!acie zobowi#za$ podatkowych w podatku oraz zwrotu nadp!aty podatku jest naczelnik urz(du skarbowego w!a%ciwy dla podatnika.”; 21) w art. 41: a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Stawk( podatku 0% stosuje si( w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem "e podatnik przed z!o"eniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzyma! dokument potwierdzaj#cy wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.”; b) po ust. 8 dodaje si( ust. 8a i 8b w brzmieniu: „8a. Je"eli przed wydaniem towaru podatnik otrzyma! cz(%' lub ca!o%' nale"no%ci, w szczególno%ci: przedp!at(, zaliczk(, zadatek, stawk( 0% w przypadku eksportu towarów stosuje si(, pod warunkiem "e wywóz towarów nast#pi w ci#gu 6 miesi(cy, licz#c od dnia otrzymania ca!o%ci lub cz(%ci nale"no%ci. Je"eli warunek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie zosta! spe!niony, maj# zastosowanie stawki w!a%ciwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. 8b. Wywiezienie towarów w terminie pó&niejszym ni" okre%lony w ust. 8a uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku nale"nego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzyma! dokument potwierdzaj#cy wywóz tych towarów.”, c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzaj#cego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie pó&niejszym ni" okre%lony w ust. 6 i 7 upowa"nia podatnika do dokonania korekty podatku nale"nego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzyma! ten dokument.”; 22) w art. 42: a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Dokument wywozu wype!nia si( w trzech egzemplarzach, z których: jeden wydawany jest nabywcy, drugi – podatnik pozostawia w swojej dokumentacji, trzeci – podatnik przesy!a wraz z faktur#, o której mowa w art. 106 ust. 6, do w!a%ciwej jednostki, która na podstawie odr(bnych przepisów dokonuje wymiany z innymi pa$stwami cz!onkowskimi informacji o podatku oraz o podatku od warto%ci dodanej, zwanej dalej „biurem wymiany informacji o podatku VAT”.”, b) ust. 12 otrzymuje brzmienie: „12. Je"eli warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie zosta! spe!niony przed z!o"eniem deklaracji podatkowej za: 1) okres kwartalny albo za okres miesi(czny, je"eli ten miesi(czny okres jest ostatnim w kwartale – podatnik wykazuje t( dostaw( w

12 ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, jako dostaw( na terytorium kraju; 2) okres miesi(czny, je"eli ten miesi(czny okres jest pierwszym lub drugim w kwartale – podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres miesi(czny, lecz za okres miesi(czny, za który w momencie z!o"enia deklaracji podatkowej posiada dowody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie pó&niej jednak ni" za ostatni w kwartale okres miesi(czny; w przypadku nieotrzymania tych dowodów do momentu z!o"enia deklaracji podatkowej za ostatni w kwartale okres miesi(czny dostaw( t( wykazuje si( za ten ostatni okres miesi(czny jako dostaw( na terytorium kraju.”; 23) w art. 43: a) w ust. 1 w pkt 13 kropk( zast(puje si( %rednikiem i dodaje si( pkt 14 w brzmieniu: „14) dzia!alno%' w zakresie gier losowych, zak!adów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegaj#c# opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach okre%lonych w odr(bnej ustawie.”, b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) pozosta!e towary, z wyj#tkiem gruntów, których okres u"ywania przez podatnika dokonuj#cego ich dostawy wyniós! co najmniej pó! roku po nabyciu prawa do rozporz#dzania tymi towarami jak w!a%ciciel.”; 24) w art. 86: a) w ust. 2: - pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) w przypadku importu towarów – suma kwot podatku wynikaj#ca z dokumentu celnego, z zastrze"eniem pkt 5;”, - w pkt 4 kropk( zast(puje si( %rednikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu: „5) kwota podatku nale"nego z tytu!u importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a.”, b) w ust. 10: - pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma! faktur( albo dokument celny, z zastrze"eniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18;”, - uchyla si( pkt 3, - pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegaj#cej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi – za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokona! wpisu do rejestru; obni"enie kwoty podatku nale"nego nast(puje pod warunkiem dokonania przez podatnika zap!aty podatku wykazanego w tym rejestrze lub wykazania tego podatku w deklaracji podatkowej zgodnie z art. 33a;”,

13 - po pkt 5 dodaje si( pkt 6 w brzmieniu: „6) w przypadku decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34 – w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma! decyzj(; obni"enie kwoty podatku nale"nego nast(puje pod warunkiem dokonania przez podatnika zap!aty podatku wynikaj#cego z decyzji.”, c) ust. 11 otrzymuje brzmienie: „11. Je"eli podatnik nie dokona obni"enia kwoty podatku nale"nego w terminach okre%lonych w ust. 10, mo"e obni"y' kwot( podatku nale"nego w deklaracji podatkowej za nast(pne okresy rozliczeniowe, jednak nie pó&niej ni" za ostatni okres roku podatkowego.”. d) ust. 12 i 13 otrzymuj# brzmienie: „12. W przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub c, przed nabyciem prawa do rozporz#dzania towarem jak w!a%ciciel albo przed wykonaniem us!ugi, z wy!#czeniem przypadków, gdy faktura dokumentuje czynno%ci, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2, prawo do obni"enia kwoty podatku nale"nego powstaje z chwil# nabycia prawa do rozporz#dzania towarem lub z chwil# wykonania us!ugi albo z chwil# cz(%ciowego wykonania us!ugi. 13. Je"eli podatnik nie dokona! obni"enia kwoty podatku nale"nego o kwot( podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, mo"e on obni"y' kwot( podatku nale"nego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wyst#pi!o prawo do obni"enia podatku nale"nego, nie pó&niej jednak ni" w ci#gu 5 lat, licz#c od pocz#tku roku, w którym wyst#pi!o prawo do obni"enia podatku nale"nego.”, e) ust. 19 otrzymuje brzmienie: „19. Je"eli w okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywa! czynno%ci opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie wykonywa! czynno%ci poza terytorium kraju, kwot( podatku naliczonego mo"e przenie%' do rozliczenia na nast(pny okres rozliczeniowy.”; 25) w art. 87: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Z zastrze"eniem ust. 4a i 6, zwrot ró"nicy podatku nast(puje na rachunek bankowy podatnika w banku maj#cym siedzib( na terytorium kraju wskazanym w zg!oszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odr(bnych przepisach, w terminie 50 dni od dnia z!o"enia rozliczenia przez podatnika. Je"eli zasadno%' zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania naczelnik urz(du skarbowego mo"e przed!u"y' ten termin do czasu zako$czenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynno%ci sprawdzaj#cych, kontroli podatkowej lub post(powania podatkowego na podstawie Ordynacji podatkowej lub post(powania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Je"eli przeprowadzone przez organ czynno%ci wyka"# zasadno%' zadeklarowanego zwrotu, urz#d skarbowy wyp!aca podatnikowi nale"n# kwot( wraz z odsetkami w wysoko%ci odpowiadaj#cej op!acie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia p!atno%ci podatku lub jego roz!o"enia na raty.”,

14 b) dodaje si( ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku wyd!u"enia terminu na podstawie ust. 2 zdanie drugie, urz#d skarbowy na wniosek podatnika wyp!aca zwrot ró"nicy podatku w terminie wymienionym w ust. 2 zdanie pierwsze, je"eli podatnik z!o"y w urz(dzie skarbowym zabezpieczenie maj#tkowe w kwocie odpowiadaj#cej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.”, c) uchyla si( ust. 3, 3a i 4, d) po ust. 4 dodaje si( ust. 4a-4j w brzmieniu: „4a. W przypadku podatników rozpoczynaj#cych wykonywanie czynno%ci wymienionych w art. 5 oraz podatników wykonuj#cych te czynno%ci w okresie nie d!u"szym ni" 12 miesi(cy, ró"nica podatku podlegaj#ca zwrotowi w kwocie przekraczaj#cej warto%' podatku naliczonego zwi#zanego z nabyciem towarów lub us!ug, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym s# zaliczane przez podatnika do %rodków trwa!ych oraz warto%ci niematerialnych i prawnych podlegaj#cych amortyzacji, oraz gruntów i prawa wieczystego u"ytkowania gruntów, je"eli zosta!y one zaliczone do %rodków trwa!ych lub warto%ci niematerialnych i prawnych nabywcy, podlega zwrotowi w terminie 180 dni od dnia z!o"enia deklaracji podatkowej. 4b. Przepisu ust. 4a nie stosuje si(, je"eli podatnik z!o"y w urz(dzie skarbowym zabezpieczenie maj#tkowe w kwocie odpowiadaj#cej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku pomniejszonej o kwot( stanowi#c# równowarto%' podatku naliczonego zwi#zanego z nabyciem towarów lub us!ug, o których mowa w ust. 4a. 4c. Zabezpieczenie maj#tkowe, o którym mowa w ust. 2a i 4b, mo"e by' z!o"one w formie: 1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; 2) por(czenia banku; 3) weksla z por(czeniem wekslowym banku; 4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku; 5) papierów warto%ciowych na okaziciela o okre%lonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Pa$stwa albo Narodowy Bank Polski, bankowych papierów warto%ciowych i listów zastawnych o okre%lonym terminie wykupu, wyemitowanych we w!asnym imieniu i na w!asny rachunek przez bank wymieniony w wykazie gwarantów i por(czycieli okre%lonym na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej; 6) depozytu w gotówce; depozyt sk!ada si( w walucie polskiej. 4d. Zabezpieczenie maj#tkowe, o którym mowa w ust. 4b, dotycz#ce zwrotu podatku w wysoko%ci nie wi(kszej ni" wyra"onej w z!otych kwocie odpowiadaj#cej równowarto%ci 1 000 euro, mo"e by' z!o"one w formie weksla. Przeliczenia kwoty wyra"onej w euro dokonuje si( wed!ug %redniego kursu euro og!aszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzie$ roboczy okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zwrot podatku, w zaokr#gleniu do pe!nych z!otych. 4e. Przepisy art. 33e-33g Ordynacji podatkowej stosuje si( odpowiednio.

15 4f. Naczelnik urz(du skarbowego odmawia przyj(cia zabezpieczenia, je"eli stwierdzi, "e z!o"one zabezpieczenie: 1) nie zapewni pokrycia w ca!o%ci wyp!acanej kwoty zwrotu, o której mowa w ust. 2a i 4b, lub 2) nie zapewni w sposób pe!ny pokrycia w terminie wyp!acanej kwoty zwrotu - w przypadku zabezpieczenia z okre%lonym terminem wa"no%ci. 4g. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2a i 4b, zostaje zwolnione po up!ywie 180 dni od dnia z!o"enia deklaracji, w której by!a wykazana kwota zwrotu podatku. 4h. Przepisów ust. 4a i 4b nie stosuje si( pocz#wszy od rozliczenia za okres rozliczeniowy nast(puj#cy po up!ywie 12 miesi(cy lub po up!ywie 4 kwarta!ów, za które podatnik sk!ada! deklaracje podatkowe oraz rozlicza! si( terminowo z podatków stanowi#cych dochód bud"etu pa$stwa. Po up!ywie tego terminu nast(puje zwolnienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4b, je"eli zwolnienie zabezpieczenia nie nast#pi!o w terminie, o którym mowa w ust. 4g. 4i. Zwolnienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4g i 4h, nie dokonuje si(: 1) w przypadku wszcz(cia, w zakresie podatku, kontroli podatkowej lub post(powania podatkowego zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej - do czasu zako$czenia tego post(powania, a w przypadku kontroli - do up!ywu terminu trzech miesi(cy od dnia zako$czenia kontroli, je"eli w tym terminie nie wszcz(to post(powania podatkowego; 2) w przypadku wszcz(cia, w zakresie podatku, post(powania kontrolnego zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej - do czasu zako$czenia tego post(powania. 4j. Od kwoty zwracanego zabezpieczenia nie przys!uguj# odsetki.”, e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Na umotywowany wniosek, podatnikom dokonuj#cym dostawy towarów lub %wiadczenia us!ug poza terytorium kraju i niedokonuj#cym sprzeda"y opodatkowanej przys!uguje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie okre%lonym w ust. 2 zdanie pierwsze, z zastrze"eniem ust. 4a-4j.”, f) po ust. 5 dodaje si( ust. 5a w brzmieniu: „5a. W przypadku gdy podatnik nie wykona! w okresie rozliczeniowym czynno%ci opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynno%ci wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przys!uguje, na jego wniosek z!o"ony wraz z deklaracj# podatkow#, zwrot podatku naliczonego, podlegaj#cego odliczeniu od podatku nale"nego w zwi#zku z prowadzon# dzia!alno%ci# gospodarcz# na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia z!o"enia rozliczenia, z zastrze"eniem art. 86 ust. 19. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4j stosuje si( odpowiednio.”, g) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

16 „6. Na wniosek podatnika, z!o"ony wraz z deklaracj# podatkow#, urz#d skarbowy jest obowi#zany zwróci' ró"nic( podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licz#c od dnia z!o"enia rozliczenia, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikaj# z: 1) faktur dokumentuj#cych kwoty nale"no%ci, które zosta!y w ca!o%ci zap!acone, z uwzgl(dnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia!alno%ci gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807, z pó&n. zm.4)), 2) dokumentów celnych oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zosta!y przez podatnika zap!acone, 3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewn#trzwspólnotowego nabycia towarów lub importu us!ug lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, je"eli w deklaracji podatkowej zosta!a wykazana kwota podatku nale"nego od tych transakcji - przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4c-4g, 4i oraz 4j stosuje si( odpowiednio.”, h) po ust. 6 dodaje si( ust. 6a w brzmieniu: „6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje si( do podatników wymienionych w ust. 4a.”, i) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Ró"nic( podatku niezwrócon# przez urz#d skarbowy w terminach, o których mowa w ust. 2 zdanie pierwsze i ust. 4a, traktuje si( jako nadp!at( podatku podlegaj#c# oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.”, j) w ust. 11 uchyla si( pkt 2, k) po ust. 12 dodaje si( ust. 13 w brzmieniu: „13. Minister w!a%ciwy do spraw finansów publicznych mo"e okre%li', w drodze rozporz#dzenia: 1) szczegó!owy sposób przyjmowania zabezpiecze$, o których mowa w ust. 2a i 4b, 2) inne ni" wymienione w ust. 4c formy zabezpiecze$ oraz sposób ich przyjmowania – uwzgl(dniaj#c konieczno%' zabezpieczenia zwracanej kwoty podatku.”; 26) w art. 88 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wydatków zwi#zanych z nabyciem towarów i us!ug, o których mowa w art. 87 ust. 4a;”; 27) w art. 90 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225, Nr 225, poz. 1636 i Nr 235, poz. 1699.

17 „5. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza si( obrotu uzyskanego z dostawy towarów, o których mowa w art. 87 ust. 4a, u"ywanych przez podatnika na potrzeby jego dzia!alno%ci.”; 28) w art. 91: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku towarów i us!ug, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym s# zaliczane przez podatnika do %rodków trwa!ych oraz warto%ci niematerialnych i prawnych podlegaj#cych amortyzacji, a tak"e gruntów i praw wieczystego u"ytkowania gruntów, je"eli zosta!y zaliczone do %rodków trwa!ych lub warto%ci niematerialnych i prawnych nabywcy, z wy!#czeniem tych, których warto%' pocz#tkowa nie przekracza 15 000 z!, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ci#gu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomo%ci i praw wieczystego u"ytkowania gruntów – w ci#gu 10 lat, licz#c od roku, w którym zosta!y oddane do u"ytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej pi#tej, a w przypadku nieruchomo%ci i praw wieczystego u"ytkowania gruntów – jednej dziesi#tej, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku %rodków trwa!ych oraz warto%ci niematerialnych i prawnych, których warto%' pocz#tkowa nie przekracza 15 000 z!, przepis ust. 1 stosuje si( odpowiednio, z tym "e korekty dokonuje si( po zako$czeniu roku, w którym zosta!y oddane do u"ywania.”, b) ust. 4 i 5 otrzymuj# brzmienie: „4. W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nast#pi sprzeda" towarów lub us!ug, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostan# opodatkowane zgodnie z art. 14, uwa"a si(, "e te towary lub us!ugi s# nadal wykorzystywane na potrzeby czynno%ci podlegaj#cych opodatkowaniu u tego podatnika, a" do ko$ca okresu korekty. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna by' dokonana jednorazowo w odniesieniu do ca!ego pozosta!ego okresu korekty. Korekty dokonuje si( w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nast#pi!a sprzeda", a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym towary te zosta!y opodatkowane.”, c) w ust. 6 pkt 1 i 2 otrzymuj# brzmienie: „1) opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje si(, "e dalsze wykorzystanie tego towaru lub us!ugi zwi#zane jest z czynno%ciami opodatkowanymi; 2) zwolnione lub nie podlega!y opodatkowaniu - do obliczenia korekty przyjmuje si(, "e dalsze wykorzystanie tego towaru lub us!ugi jest zwi#zane wy!#cznie z czynno%ciami zwolnionymi lub niepodlegaj#cymi opodatkowaniu.”, d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Przepisy ust. 1-6 stosuje si( odpowiednio w przypadku, gdy podatnik mia! prawo do obni"enia kwot podatku nale"nego o ca!# kwot( podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub us!ugi i dokona! takiego obni"enia, albo nie mia! takiego prawa, a nast(pnie zmie-

18 ni!o si( prawo do obni"enia kwoty podatku nale"nego o kwot( podatku naliczonego od tego towaru lub us!ugi, z tym "e w pierwszym przypadku korekty dokonuje si( w rozliczeniu za ostatni okres rozliczeniowy, w którym prawo to przys!ugiwa!o, a w drugim – za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym prawo to b(dzie przys!ugiwa!o.”; 29) uchyla si( art. 93-95; 30) w art. 97: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie : „4. Naczelnik urz(du skarbowego rejestruje podmiot, który dokona! zawiadomienia zgodnie z ust. 1, jako podatnika VAT UE.”, b) uchyla si( ust. 5-8, c) uchyla si( ust. 12; 31) w art. 98 uchyla si( ust. 3; 32) w art. 99: a) ust. 1-4 otrzymuj# brzmienie: „1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, s# obowi#zani sk!ada' w urz(dzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesi#ca nast(puj#cego po ka"dym kolejnym kwartale, z zastrze"eniem ust. 2-10 i art. 133. 2. Podatnicy, o których mowa w art. 15, z wy!#czeniem ma!ych podatników rozliczaj#cych si( metod# kasow#, mog# sk!ada' deklaracje podatkowe za okresy miesi(czne w terminie do 25. dnia miesi#ca nast(puj#cego po ka"dym kolejnym miesi#cu, po pisemnym zawiadomieniu naczelnika urz(du skarbowego w terminie do dnia z!o"enia deklaracji podatkowej za pierwszy miesi(czny okres rozliczeniowy, jednak nie pó&niej ni" z dniem up!ywu terminu z!o"enia tej deklaracji. Podatnik rozpoczynaj#cy wykonywanie czynno%ci podlegaj#cych opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesi#ca nast(puj#cego po miesi#cu, w którym rozpocz#! wykonywanie tych czynno%ci. 3. Przepis ust. 2 stosuje si( odpowiednio do podatników, którzy utracili prawo do rozliczania si( metod# kasow# lub zrezygnowali z tego prawa. 4. Podatnicy, o których mowa w ust. 2 i 3, mog# ponownie sk!ada' deklaracje podatkowe za okresy kwartalne, nie wcze%niej jednak ni" po up!ywie 24 miesi(cy, za które sk!adali deklaracje miesi(czne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urz(du skarbowego, w terminie do ostatniego dnia pierwszego miesi#ca kwarta!u, za który b(dzie z!o"ona kwartalna deklaracja podatkowa po raz pierwszy.”, b) uchyla si( ust. 5 i 6; 33) w art. 103: a) ust. 1 i 2 otrzymuj# brzmienie: „1. Podatnicy s# obowi#zani, bez wezwania naczelnika urz(du skarbowego, do obliczenia i wp!acenia podatku za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesi#ca nast(puj#cego po kwartale, w którym powsta!

19 obowi#zek podatkowy, na rachunek urz(du skarbowego, z zastrze"eniem ust. 2-4 i art. 33. 2. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2, 3 i 8, oraz podmioty wymienione w art. 108, s# obowi#zani, bez wezwania naczelnika urz(du skarbowego, do obliczenia i wp!acenia podatku za okresy miesi(czne w terminie do 25. dnia miesi#ca nast(puj#cego po miesi#cu, w którym powsta! obowi#zek podatkowy, na rachunek urz(du skarbowego.”, b) po ust. 2 dodaje si( ust. 2a-2e w brzmieniu: „2a. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 1, inni ni" mali podatnicy, obowi#zani s#, bez wezwania naczelnika urz(du skarbowego, do wp!acania zaliczek za pierwszy oraz za drugi miesi#c kwarta!u w wysoko%ci 1/3 kwoty nale"nego zobowi#zania podatkowego, wynikaj#cej z deklaracji podatkowej z!o"onej za poprzedni kwarta! – w terminie do 25. dnia miesi#ca nast(puj#cego po ka"dym z kolejnych miesi(cy, za które wp!acana jest zaliczka. 2b. Kwot( nale"nego zobowi#zania podatkowego przyjmuje si( za zerow#, je"eli w wyniku rozliczenia za dany kwarta!, zobowi#zanie takie nie wyst#pi lub wynika!a b(dzie kwota zwrotu podatku naliczonego lub ró"nicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1. 2c. W przypadku podatników, u których w poprzednim kwartale nale"ne zobowi#zanie podatkowe by!o zerowe w rozumieniu ust. 2b, nie powstaje obowi#zek wp!acania zaliczek. Podatnik mo"e wp!aci' zaliczk( w wysoko%ci faktycznego rozliczenia za miesi#c, za który wp!acana jest zaliczka. 2d. Przepisy ust. 2a-2c stosuje si( odpowiednio do podatników: 1) rozpoczynaj#cych w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynno%ci okre%lonych w art. 5, je"eli przewidywana przez podatnika warto%' sprzeda"y osi#gnie, w proporcji do okresu prowadzonej sprzeda"y, kwoty okre%lone w art. 2 pkt 25, z tym "e w kwartale, w którym podatnik po raz pierwszy rozpocz#! wykonywanie czynno%ci, o których mowa w art. 5, nie powstaje obowi#zek wp!acania zaliczek; 2) którzy w trakcie roku podatkowego przekrocz# kwoty, o których mowa w art. 2 pkt 25, a w przypadku podatników rozpoczynaj#cych w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynno%ci okre%lonych w art. 5 – kwoty okre%lone zgodnie z pkt 1, z tym "e wp!ata zaliczek obowi#zuje od kwarta!u nast(puj#cego po kwartale, w którym nast#pi!o to przekroczenie. 2e. Podatnicy rozpoczynaj#cy dokonywanie rozlicze$ za okresy kwartalne, którzy w poprzednim kwartale rozliczali si( za okresy miesi(czne – zaliczki, o których mowa w ust. 2a, wp!acaj# w pierwszym kwartale, za który b(d# si( rozlicza' za okresy kwartalne, w wysoko%ci: 1) za pierwszy miesi#c tego kwarta!u – w wysoko%ci nale"nego zobowi#zania podatkowego za pierwszy miesi#c ostatniego kwarta!u, w którym rozliczali si( za okresy miesi(czne;

20 2) za drugi miesi#c tego kwarta!u – w wysoko%ci nale"nego zobowi#zania podatkowego za drugi miesi#c ostatniego kwarta!u, w którym rozliczali si( za okresy miesi(czne. Przepis ust. 2c stosuje si( odpowiednio.”; 34) art. 104 otrzymuje brzmienie: „Art. 104. 1. Przepisy art. 21 i art. 86 ust. 16-18 stosuje si( równie" do podatników rozpoczynaj#cych w ci#gu roku podatkowego wykonywanie czynno%ci okre%lonych w art. 5, je"eli przewidywana przez podatnika warto%' sprzeda"y nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzeda"y, kwot okre%lonych w art. 2 pkt 25. 2. W przypadku przekroczenia kwot okre%lonych w ust. 1 podatnik traci prawo do rozliczania si( metod# kasow# pocz#wszy od rozliczenia za miesi#c nast(puj#cy po kwartale, w którym nast#pi!o to przekroczenie, oraz w nast(pnym roku podatkowym.”; 35) w art. 106 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, s# obowi#zani wystawi' faktur( stwierdzaj#c# w szczególno%ci dokonanie sprzeda"y, dat( dokonania sprzeda"y, cen( jednostkow# bez podatku, podstaw( opodatkowania, stawk( i kwot( podatku, kwot( nale"no%ci oraz dane dotycz#ce podatnika i nabywcy, z zastrze"eniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 114c ust. 1 pkt 1, art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.”; 36) w art. 109: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku stwierdzenia, "e podatnik nie prowadzi ewidencji, o której mowa w ust. 1, lub prowadzi j# w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest mo"liwe ustalenie warto%ci sprzeda"y, naczelnik urz(du skarbowego lub organ kontroli skarbowej okre%li, w drodze oszacowania, warto%' sprzeda"y opodatkowanej i ustali od niej kwot( podatku nale"nego. Je"eli nie mo"na okre%li' przedmiotu opodatkowania, kwot( podatku ustala si( przy zastosowaniu stawki 22%.”, b) uchyla si( ust. 4-8; 37) art. 110 otrzymuje brzmienie: „Art. 110. W przypadku gdy osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj#ce osobowo%ci prawnej oraz osoby fizyczne nie s# obowi#zane do prowadzenia ewidencji okre%lonej w art. 109 ust. 3 w zwi#zku z dokonywaniem sprzeda"y zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 i art. 82 ust. 3, dokonaj# sprzeda"y opodatkowanej i nie zap!ac# podatku nale"nego, a na podstawie dokumentacji nie jest mo"liwe ustalenie warto%ci tej sprzeda"y, naczelnik urz(du skarbowego lub organ kontroli skarbowej okre%li, w drodze oszacowania, warto%' sprzeda"y opodatkowanej i ustali od niej kwot( podatku nale"nego. Je"eli nie mo"na okre%li' przedmiotu opodatkowania, kwot( podatku ustala si( przy zastosowaniu stawki 22%.”; 38) w art. 111: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

21 „2. W przypadku stwierdzenia, "e podatnik narusza obowi#zek okre%lony w ust. 1, naczelnik urz(du skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpocz(cia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nale"nego przy zastosowaniu kas rejestruj#cych, dodatkowe zobowi#zanie podatkowe w wysoko%ci odpowiadaj#cej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i us!ug.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Podatnicy, którzy rozpoczn# ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku nale"nego w obowi#zuj#cych terminach, mog# odliczy' od tego podatku kwot( wydatkowan# na zakup ka"dej z kas rejestruj#cych zg!oszonych na dzie$ rozpocz(cia (powstania obowi#zku) ewidencjonowania w wysoko%ci 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie wi(cej jednak ni" 700 z!.”; 39) w art. 114 w ust. 3 dodaje si( zdanie w brzmieniu: „Przepisy art. 99 ust. 2 stosuje si( odpowiednio.”; 40) po art. 114 dodaje si( art. 114a-114e w brzmieniu: „Art. 114a. 1. Podatnik b(d#cy osob# fizyczn#, u którego warto%' sprzeda"y bez kwoty podatku nie przekroczy!a !#cznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyra"onej w z!otych odpowiadaj#cej równowarto%ci 50 000 euro, mo"e wybra' opodatkowanie w formie rycza!tu kwotowego wp!acanego za okresy miesi(czne, zwanego dalej „rycza!tem”, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urz(du skarbowego. 2. Prawo do wyboru rycza!tu, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urz(du skarbowego, ma równie" podatnik rozpoczynaj#cy wykonywanie czynno%ci, o których mowa w art. 5, w trakcie roku podatkowego, je"eli przewidywana przez podatnika warto%' sprzeda"y bez kwoty podatku nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzeda"y, kwoty okre%lonej w ust. 1. 3. Rycza!t nie ma zastosowania do podatników, którzy: 1) dokonuj# dostaw towarów, wewn#trzwspólnotowych dostaw towarów, eksportu towarów lub wykonuj# czynno%ci, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1; 2) poza us!ugami, o których mowa w ust. 1, wykonuj# inne rodzaje dzia!alno%ci podlegaj#ce opodatkowaniu podatkiem; 3) poza us!ugami, o których mowa w ust. 1, wykonuj# równie" jako wspólnik w spó!ce cywilnej lub w spó!ce handlowej w ramach tych spó!ek dzia!alno%' gospodarcz#; 4) zatrudniaj# podwykonawców lub osoby na podstawie umów innych ni" umowa o prac(; 5) %wiadcz# us!ugi z wykorzystaniem materia!ów w!asnych, których warto%' przekracza 20% warto%ci us!ugi. 4. Przeliczenia kwot wymienionych w ust. 1 i 2 wyra"onych w euro dokonuje si( wed!ug kursu euro zgodnie z art. 2 pkt 25.

22 Art. 114b. 1. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 114a ust. 1, podatnik sk!ada w terminie do ko$ca kwarta!u poprzedzaj#cego kwarta!, od którego podatnik b(dzie stosowa' rycza!t, z zastrze"eniem ust. 2. 2. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 114a ust. 1, sk!ada si(: 1) nast(pnego dnia po dniu utraty zwolnienia od podatku – w przypadkach, o których mowa w art. 113 ust. 5 i 10; 2) wraz ze zg!oszeniem rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, lub aktualizacj# tego zg!oszenia – w przypadku podatników, którzy rezygnuj# z przys!uguj#cego im zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1. 3. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 114a ust. 2, sk!ada si( wraz ze zg!oszeniem rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96 w przypadku podatników rozpoczynaj#cych wykonywanie czynno%ci podlegaj#cych opodatkowaniu podatkiem. Art. 114c. 1. Podatnik, który wybra! opodatkowanie w formie rycza!tu, zwany dalej „podatnikiem rycza!towym”: 1) nie ma prawa do obni"enia kwoty podatku nale"nego o kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86, oraz do wykazywania w fakturach kwoty podatku; 2) obowi#zany jest: a) prowadzi' dzienn# ewidencj( obrotów, b) sk!ada' w terminie, o którym mowa w art. 99 ust. 1, skrócon# deklaracj( podatkow#, c) bez wezwania naczelnika urz(du skarbowego, wp!aca' rycza!t w terminie do 25. dnia miesi#ca nast(puj#cego po ka"dym miesi#cu, za który p!acony jest rycza!t. 2. Podatnik rycza!towy mo"e zrezygnowa' z rycza!tu nie wcze%niej ni" od rozliczenia za okres rozliczeniowy nast(puj#cy po up!ywie 8 kwarta!ów, w trakcie których podatnik stosowa! rycza!t, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urz(du skarbowego, w terminie do ko$ca kwarta!u, w którym podatnik stosowa! rycza!t. 3. Minister w!a%ciwy do spraw finansów publicznych okre%li, w drodze rozporz#dzenia, wzór deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, zawieraj#cej co najmniej dane identyfikuj#ce podatnika, wysoko%' obrotów oraz kwot( podatku, wraz z obja%nieniami co do sposobu jej wype!nienia, uwzgl(dniaj#c termin i miejsce sk!adania deklaracji podatkowej. Art. 114d. 1. Miesi(czna stawka rycza!tu wynosi 300 z!otych. 2. W przypadku zg!oszenia przez podatnika rycza!towego przerwy w wykonywaniu czynno%ci podlegaj#cych opodatkowaniu podatkiem w danym kwartale, nale"ny rycza!t pomniejsza si( za ca!y okres przerwy trwaj#cej nieprzerwanie co najmniej 10 dni, je"eli podatnik zawiadomi pisemnie naczelnika urz(du skarbowego o pocz#tku tej przerwy, najpó&niej w dniu jej rozpocz(cia, oraz o jej zako$czeniu - najpó&niej w dniu poprzedzaj#cym dzie$ jej zako$czenia.

23 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, rycza!t pomniejsza si( o kwot( stanowi#c# iloczyn liczby dni przerwy oraz 1/30 stawki rycza!tu. 4. W przypadku gdy przerwa w wykonywaniu czynno%ci podlegaj#cych opodatkowaniu podatkiem zosta!a spowodowana chorob#, podatnik rycza!towy zawiadamia pisemnie naczelnika urz(du skarbowego o okresie przerwy, wynikaj#cej ze zwolnienia lekarskiego, najpó&niej w dniu rozpocz(cia wykonywania tych czynno%ci po tej przerwie. 5. W przypadku stwierdzenia, "e podatnik rycza!towy, w którymkolwiek dniu przerwy, o której zawiadomi! naczelnika urz(du skarbowego zgodnie z ust. 2 lub 4, wykonywa! czynno%ci podlegaj#ce opodatkowaniu podatkiem, naczelnik urz(du skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala rycza!t za ca!y okres przerwy w podwójnej wysoko%ci. 6. Stawk( okre%lon# w ust. 1 corocznie podwy"sza si( w stopniu odpowiadaj#cym wska&nikowi wzrostu cen towarów i us!ug konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwarta!ów roku poprzedzaj#cego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubieg!ego, og!aszanemu przez Prezesa G!ównego Urz(du Statystycznego w Dzienniku Urz(dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski". Art. 114e. 1. Podatnik rycza!towy traci prawo do rycza!tu: 1) od dnia, w którym przekroczy! kwot(, o której mowa w art. 114a ust. 1, a w przypadku podatników rozpoczynaj#cych wykonywanie czynno%ci, o których mowa w art. 5 - od dnia, w którym przekroczy! kwot(, o której mowa w art. 114a ust. 2; 2) pocz#wszy od dnia, w którym wyst#pi!y okoliczno%ci, o których mowa w art. 114a ust. 3; 3) w przypadku gdy warto%' sprzeda"y bez kwoty podatku przekroczy w kwartale równowarto%' 25% kwoty wymienionej w art. 114a ust. 1, z zastrze"eniem ust. 2. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, podatnik rycza!towy traci prawo do rycza!tu pocz#wszy od okresu rozliczeniowego nast(puj#cego po kwartale, w którym przekroczy! kwot(, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 3. Podatnik, który utraci! prawo do rycza!tu, obowi#zany jest do pisemnego zawiadomienia naczelnika urz(du skarbowego o utracie tego prawa w terminie do 25. dnia miesi#ca nast(puj#cego po miesi#cu, w którym nast#pi!a utrata prawa. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podatnik, który utraci! prawo do rycza!tu, rozlicza podatek na zasadach ogólnych pocz#wszy od dnia, w którym utraci! to prawo, z zastrze"eniem ust. 5. Przy obliczaniu rycza!tu za okres do dnia, w którym podatnik by! uprawniony do rycza!tu, przepis art. 114d ust. 5 stosuje si( odpowiednio. 5. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowaniu podatkiem na zasadach ogólnych podlega nadwy"ka

24 sprzeda"y ponad kwot( okre%lon# w ust. 1 pkt 1, a obowi#zek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty. 6. W przypadku materia!ów nabytych przed dniem utraty prawa do rycza!tu i niezu"ytych do %wiadczenia us!ug przed tym dniem, prawo do obni"enia kwoty podatku nale"nego o kwot( podatku naliczonego przy nabyciu tych materia!ów, przys!uguje pod warunkiem sporz#dzenia spisu z natury tych materia!ów wed!ug stanu na dzie$, w którym nast#pi!a utrata prawa do rycza!tu, i przed!o"enia go naczelnikowi urz(du skarbowego w terminie, o którym mowa w ust. 3. Kwot( podatku naliczonego w tym przypadku stanowi iloczyn ilo%ci materia!ów obj(tych spisem z natury i kwoty podatku naliczonego przypadaj#cego na jednostk( materia!u. 7. Podatnik, który utraci! prawo do rycza!tu lub z niego zrezygnowa!, mo"e po up!ywie 3 lat, licz#c od ko$ca kwarta!u, w którym utraci! to prawo lub z niego zrezygnowa!, ponownie korzysta' z tej formy opodatkowania, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urz(du skarbowego w terminie do ko$ca kwarta!u, w którym rozlicza! si( na zasadach ogólnych.”; 41) w art. 116: a) w ust. 9 zdanie wst(pne otrzymuje brzmienie: „Przez nale"no%ci za towary i us!ugi dostarczane rolnikowi rycza!towemu, o których mowa w ust. 8, rozumie si( równie" potr#cenia z tytu!u sp!at rat po"yczek i zaliczek udzielanych rolnikowi rycza!towemu dostarczaj#cemu produkty rolne oraz inne potr#cenia, je"eli wynikaj# z innych ustaw lub tytu!ów wykonawczych (egzekucyjnych), dokonane przez podatnika nabywaj#cego te produkty, pod warunkiem "e:”, b) uchyla si( ust. 9a; 42) w art. 129 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) przed z!o"eniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzyma! dokument okre%lony w art. 128 ust. 2, zawieraj#cy potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Wspólnoty.”; 43) w za!#czniku nr 9 do ustawy dodaje si( poz. 11 w brzmieniu: „Poz. Przeznaczenia pojazdów specjalnych 11 Pogrzebowy” 44) dodaje si( za!#cznik nr 10 do ustawy w brzmieniu okre%lonym w za!#czniku do niniejszej ustawy. Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pó&n. zm.5)) w art. 72: 1) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141.

25 „8) za%wiadczenia, je"eli obowi#zek jego wydania przez w!a%ciwy organ potwierdzaj#cy: a) uiszczenie podatku od towarów i us!ug od pojazdów sprowadzanych z pa$stw cz!onkowskich Unii Europejskiej lub b) brak obowi#zku, o którym mowa w lit. a – wynika z przepisów o podatku od towarów i us!ug, a sprowadzany pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy;"; 2) ust.1a otrzymuje brzmienie: „1a. W przypadku gdy sprowadzany pojazd jest przedmiotem dostawy dokonanej przez podatnika podatku od towarów i us!ug na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dokonaniem pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za%wiadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a, mo"e by' zast#pione faktur# z wyszczególnion# kwot# podatku od towarów i us!ug potwierdzaj#c# dokonanie tej dostawy przez tego podatnika, pod warunkiem "e odprzeda" pojazdów stanowi przedmiot dzia!alno%ci tego podatnika.". Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pó&n. zm.6)) wprowadza si( nast(puj#ce zmiany: 1) w art. 68 uchyla si( § 3; 2) w art. 70a § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 68 § 1 oraz w art. 70 § 1, ulega zawieszeniu, je"eli mo"liwo%' ustalenia lub okre%lenia zobowi#zania podatkowego wynika z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów mi(dzynarodowych, których stron# jest Rzeczpospolita Polska, a ustalenie lub okre%lenie przez organ podatkowy wysoko%ci tego zobowi#zania uzale"nione jest od uzyskania odpowiednich informacji od organów innego pa$stwa.”; 3) w art. 73 w § 2 w pkt 3 kropk( zast(puje si( %rednikiem i dodaje si( pkt 4 w brzmieniu: „4) deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i us!ug – dla podatników podatku od towarów i us!ug.”; 4) w art. 81b uchyla si( § 3. Art. 4. Do wniosków o zwrot kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki z!o"onych do dnia wej%cia w "ycie niniejszej ustawy stosuje si( przepisy art. 93-95 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowi#zuj#cym przed dniem wej%cia w "ycie niniejszej ustawy.

6)

Zmiany tekst jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz.U. z 2005 r, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470.

26 Art. 5. 1. Do post(powa$ wszcz(tych i niezako$czonych decyzj# ostateczn# do dnia wej%cia w "ycie niniejszej ustawy stosuje si( przepisy art. 109-111 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 68 § 3 i art. 70a § 1 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu obowi#zuj#cym przed dniem wej%cia w "ycie niniejszej ustawy. 2. Do rozliczenia za okresy rozliczeniowe poprzedzaj#ce kwarta!, w którym wesz!a w "ycie niniejsza ustawa, stosuje si( przepisy art. 87 i art. 97 ust. 5-8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowi#zuj#cym przed dniem wej%cia w "ycie niniejszej ustawy. 3. Kaucja, o której mowa w art. 97 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowi#zuj#cym przed dniem wej%cia w "ycie niniejszej ustawy, podlega zwrotowi lub zwolnieniu na wniosek podatnika, po up!ywie 180 dni od dnia z!o"enia ostatniej deklaracji podatkowej z wykazan# kwot# do zwrotu za okres rozliczeniowy poprzedzaj#cy okres rozliczeniowy, w którym wesz!a w "ycie niniejsza ustawa, je"eli zwrot lub zwolnienie kaucji nie nast#pi!o w trybie art. 97 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowi#zuj#cym przed dniem wej%cia w "ycie niniejszej ustawy. Na pisemny wniosek podatnika kaucja mo"e zosta' zwrócona lub zwolniona przed up!ywem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, albo mo"e nie by' sk!adana w urz(dzie skarbowym, je"eli podatnik z!o"y zabezpieczenie maj#tkowe w trybie art. 87 ust. 4b–4h ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz# ustaw#, zapewniaj#ce pokrycie wyp!acanej kwoty zwrotu, przy zachowaniu prawa do zwrotu w ci#gu 60 dni. Przepisy art. 87 ust. 4i ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz# ustaw#, stosuje si( odpowiednio. Art. 6. Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni przed dniem wej%cia w "ycie niniejszej ustawy, obowi#zani do sk!adania deklaracji za okresy miesi(czne zgodnie z przepisami art. 99 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowi#zuj#cym przed dniem wej%cia w "ycie niniejszej ustawy, obowi#zani s# do ko$ca pierwszego miesi#ca kwarta!u, w którym wesz!a w "ycie niniejsza ustawa, do pisemnego zawiadomienia naczelnika urz(du skarbowego, za jakie okresy rozliczeniowe b(d# sk!ada' deklaracje podatkowe. Brak zawiadomienia jest równoznaczny z wyborem rozliczania za okresy miesi(czne, o którym mowa w art. 99 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz# ustaw#. Art. 7. 1. W przypadku czynno%ci, w stosunku do których zgodnie z art. 19 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowi#zuj#cym przed dniem wej%cia w "ycie niniejszej ustawy, nie powsta! obowi#zek podatkowy przed dniem wej%cia w "ycie niniejszej ustawy, a zgodnie z art. 19 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz# ustaw#, obowi#zek podatkowy nie powsta!by po dniu wej%cia w "ycie niniejszej ustawy, obowi#zek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowi#zuj#cym przed dniem wej%cia w "ycie niniejszej ustawy.

27 2. Je"eli zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowi#zuj#cym przed dniem wej%cia w "ycie niniejszej ustawy, prawo do obni"enia kwoty podatku nale"nego o kwot( podatku naliczonego powstawa!oby po wej%ciu w "ycie niniejszej ustawy, a zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz# ustaw#, prawo to powstawa!oby przed dniem wej%cia w "ycie niniejszej ustawy, prawo to powstaje zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowi#zuj#cym przed dniem wej%cia w "ycie niniejszej ustawy. Art. 8. Przepisu art. 19 ust. 16b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz# ustaw#, nie stosuje si( do ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r. prawa wieczystego u"ytkowania gruntów. Art. 9. Przepisy art. 114d ust. 11 i 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz# ustaw#, stosuje si( od pocz#tku roku nast(puj#cego po roku, w którym wesz!a w "ycie niniejsza ustawa. Art. 10. Ustawa wchodzi w "ycie pierwszego dnia kwarta!u nast(puj#cego po kwartale nast(puj#cym po kwartale, w którym og!oszono ustaw(.

1 UZASADNIENIE

Podstawowym za!o"eniem proponowanych zmian by!o uproszczenie przepisów w zakresie podatku od towarów i us!ug, doprecyzowanie brzmienia okre%lonych regulacji prawnych oraz zniesienie lub zmniejszenie barier i ogranicze$ formalnoprawnych wynikaj#cych z obecnych uregulowa$. W%ród zmian o charakterze technicznym i legislacyjnym zaproponowano równie" zmiany o charakterze merytorycznym, w szczególno%ci zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego oraz rozliczania podatku, w tym d!ugo%ci okresu rozliczeniowego, zasad zwrotu ró"nicy podatku oraz rozliczenia rycza!towego przez niektóre grupy podatników. W art. 2 zmieniana jest tre%' pkt 25 (dostosowanie definicji ma!ego podatnika do zapisów w nowelizowanej ustawie o rachunkowo%ci), oraz dodawany jest pkt 27b (definicja magazynu konsygnacyjnego), który jest zwi#zany z wprowadzanymi w art. 12a regulacjami w zakresie opodatkowania towarów przemieszczanych do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego w innym pa$stwie cz!onkowskim. W art. 6 proponuje si( zmian( o charakterze celowo%ciowo-technicznym dostosowuj#c# systematyk( ustawy do przepisów Szóstej Dyrektywy Rady, polegaj#c# na skre%leniu z czynno%ci wy!#czonych z zakresu ustawy o podatku od towarów i us!ug dzia!alno%ci w zakresie gier losowych, zak!adów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegaj#cej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach okre%lonych w odr(bnej ustawie (art. 6 pkt 3) i uznaniu jej za dzia!alno%' zwolnion# od podatku od towarów i us!ug. Zmiana ta ma charakter porz#dkuj#cy, gdy" do tej pory dzia!alno%' w zakresie gier losowych, zak!adów wzajemnych itp. nie podlega!a co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i us!ug, co nie oznacza!o, "e podmioty prowadz#ce tak# dzia!alno%' nie wykonywa!y dzia!alno%ci gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i us!ug. Proponowana zmiana jednoznacznie wskazuje, "e dzia!alno%' ta podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i us!ug, przy czym jest z niego zwolniona (art. 43 ust. 1 pkt 14), co oznacza, "e nadal brak jest obci#"enia tej dzia!alno%ci podatkiem VAT. Zmiana ta nie poci#ga zatem za sob# skutków o charakterze ekonomicznym.

2 Proponowana zmiana w art. 7 w ust. 1 pkt 6 ma charakter wy!#cznie techniczny potwierdzaj#cy obecnie stosowan# praktyk(. Wprowadzenie zmiany ma jednak na celu eliminacj( w#tpliwo%ci w tym zakresie przedstawianych w licznych zapytaniach kierowanych do organów podatkowych. Zmiana ta ma na celu wskazanie jednoznaczne, "e dostaw# jest równie" sprzeda" praw spó!dzielczych. Dodanie w art. 7 w ust. 1 pkt 7 ma na celu uznanie za dostaw( towarów czynno%ci ustanowienia oraz zbycia prawa wieczystego u"ytkowania gruntów. Obecnie czynno%ci te traktowane s# jako %wiadczenie us!ug, gdy" zgodnie z Szóst# Dyrektyw# Rady przeniesienie praw do nieruchomo%ci uznawane jest za %wiadczenie us!ug. Jednak"e pa$stwa cz!onkowskie mog# postanowi', "e tego typu czynno%ci zostan# uznane za odp!atn# dostaw( towarów. Co do zasady wi(kszo%' czynno%ci ustanowienia praw wieczystego u"ytkowania mia!a miejsce przed dniem 1 maja 2004 r. Czynno%ci te dotycz# d!ugich okresów (99 lat). Fakt ustanowienia tych praw w zdecydowanej wi(kszo%ci przed dniem 1 maja 2004 r. powoduje, "e nie uwzgl(dniaj# one kwot podatku. Brak jest te" swobody zmiany op!at z tego tytu!u. Dlatego te" proponuje si( skorzystanie z mo"liwo%ci, jakie daje Dyrektywa, i potraktowanie ich jako dostawy towarów. Skutkiem tego b(dzie to, "e praktycznie w wi(kszo%ci przypadków podatek od towarów i us!ug nie b(dzie mia! do tych czynno%ci zastosowania. Dodanie art. 12a i art. 20a ma na celu wprowadzenie szczególnych regulacji stosowanych w wi(kszo%ci pa$stw cz!onkowskich wobec towarów przemieszczanych do magazynu konsygnacyjnego (definicja tego poj(cia zosta!a zamieszczona w art. 2 pkt 27b) zlokalizowanego w innym pa$stwie cz!onkowskim. Z magazynu tego towary mo"e pobiera' wed!ug potrzeb wy!#cznie jeden odbiorca (ang. call-off stock). Nale"y zaznaczy', "e dostawa tych towarów (przeniesienie prawa do rozporz#dzania jak w!a%ciciel) nast(puje w momencie pobrania tych towarów przez odbiorc( (nabywc(). Proponowane rozwi#zania upraszczaj# rozliczenie tego rodzaju transakcji zarówno przy towarach przywo"onych do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego na terytorium Polski, jak i towarów wywo"onych do takiego magazynu po!o"onego na terytorium innego pa$stwa cz!onkowskiego. Podstawow# cech# tych uproszcze$ jest uznanie, "e przemieszczenie towarów do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego na terytorium Polski powoduje powstanie obowi#zku podatkowego z tytu!u wewn#trzwspólnotowego nabycia towarów u polskiego podatnika zarejestrowanego

3 jako podatnik VAT UE, natomiast przy przemieszczaniu towarów do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego na terytorium innego pa$stwa cz!onkowskiego rozpoznawanie obowi#zku podatkowego w tych transakcjach wed!ug regu! podatkowych obowi#zuj#cych w tym innym pa$stwie cz!onkowskim (art. 12a ust. 1 i art. 20a ust. 1). Takie rozwi#zanie pozwala w tych transakcjach na zwolnienie z obowi#zku rejestracji dla podatku od towarów i us!ug podatników podatku od warto%ci dodanej z tytu!u przemieszczenia w!asnych towarów oraz dokonania dostawy tych towarów na terytorium Polski (art. 29 ust. 18 pkt 3 oraz § 2 pkt 1 lit. j rozporz#dzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie okre%lenia podatników niemaj#cych obowi#zku sk!adania zg!oszenia rejestracyjnego), jak równie" uwalnia podatników podatku od towarów i us!ug (je"eli tego typu regulacje przewiduje równie" inne pa$stwo cz!onkowskie) z obowi#zku rejestracji dla podatku od warto%ci dodanej w innym pa$stwie cz!onkowskim (dla mo"liwo%ci zastosowania stawki 0% przy przemieszczaniu w!asnych towarów podatnik nie b(dzie ju" musia! wskazywa' przyznanego mu numeru VAT w innym pa$stwie cz!onkowskim – poda bowiem numer VAT nabywcy tych towarów). Konsekwencj# ww. zmian w zakresie call-off stock s# zmiany w art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 6 i art. 29 ust. 18. W art. 13 proponowana zmiana ust. 1 doprecyzowuje, uwzgl(dniaj#c symetri( opodatkowania, "e opodatkowaniu podatkiem VAT w transakcjach wewn#trzwspólnotowych podlega z jednej strony wewn#trzwspólnotowa dostawa towarów, z drugiej za% wewn#trzwspólnotowe nabycie towarów, przy czym obie te czynno%ci musz# by' realizowane co do zasady za wynagrodzeniem. Propozycja zmiany ust. 6 art. 13 wi#"e si( z jednoczesnym skre%leniem ust. 12 w art. 97. Zgodnie z obecnie obowi#zuj#cymi przepisami warunkiem uznania dostawy towarów wywo"onych do innego pa$stwa cz!onkowskiego za wewn#trzwspólnotow# dostaw( towarów jest zg!oszenie zamiaru dokonywania wewn#trzwspólnotowych dostaw towarów i zarejestrowanie jako podatnik VAT UE. Tymczasem w %wietle ustawy istniej# co najmniej trzy przes!anki rejestracji dla potrzeb transakcji wewn#trzwspólnotowych: ch(' dokonywania wewn#trzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów oraz %wiadczenie us!ug, dla których miejscem opodatkowania jest inny kraj Wspólnoty, którego numerem identyfikacyjnym pos!u"y! si(

4 us!ugobiorca. Formularz rejestracyjny na potrzeby rejestracji do VAT UE zawiera trzy odr(bne pola odpowiadaj#ce trzem wskazanym powy"ej przes!ankom rejestracji. Proponowana zmiana ma na celu u!atwienie rozlicze$ wewn#trzwspólnotowych dla podatników. Na potrzeby transakcji wewn#trzwspólnotowych uzyskanie numeru identyfikacji z przedrostkiem PL, niezale"nie od przyczyn rejestracji, powinno by' wystarczaj#ce dla uznania danej transakcji za wewn#trzwspólnotow# dostaw( towarów.

Zmiana art. 19 ma na celu ujednolicenie momentu powstania obowi#zku podatkowego i nadania jej mo"liwie prostego i precyzyjnego charakteru, jednak"e przy pozostawieniu szczególnych zasad rozpoznawania obowi#zku podatkowego.Generaln# zasad# b(dzie, "e obowi#zek podatkowy powstaje z chwil# dostawy towarów lub wykonania us!ugi albo cz(%ciowego wykonania us!ugi, nie pó&niej ni" z dniem wystawienia faktury albo uregulowania lub up!ywu terminu uregulowania nale"no%ci, w tym równie" zadatku, zaliczki, przedp!aty lub raty – w odniesieniu do tej cz(%ci nale"no%ci, która zosta!a uregulowana lub której termin up!yn#!. Proponowana zmiana w zakresie momentu powstania obowi#zku podatkowego w eksporcie towarów przyczyni si( do ujednolicenia regulacji art. 19 oraz usunie ewentualne w#tpliwo%ci interpretacyjne, które pojawiaj# si( w sytuacji, gdy podatnik dokona! eksportu, natomiast nie otrzyma! jeszcze dokumentu potwierdzaj#cego wywóz towarów poza Wspólnot( Europejsk#. Projektowane przepisy art. 20 ust. 1 i art. 20a s# zwi#zane z wprowadzeniem regulacji dotycz#cych opodatkowania towarów przemieszczanych do magazynów konsygnacyjnych. Nowe brzmienie art. 21 ust. 6 jest zwi#zane ze zmian# art. 19 w zakresie momentu powstania obowi#zku podatkowego. W art. 22 ust. 4 proponuje si( zmian( o charakterze doprecyzowuj#cym, zgodnie z któr# jednoznacznie wskazuje si(, "e przepis ma zastosowanie do towarów sprowadzanych z terytorium pa$stwa trzeciego do Polski (import towarów), jak i sprowadzanych do innego pa$stwa cz!onkowskiego (zaimportowanych). Chodzi o sytuacj(, gdy towar jest sprowadzany np. przez Niemcy do Polski.

5 Zmiana w art. 27 ust. 2 pkt 3 polega na dodaniu do wymienionych tam us!ug w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji lub rozrywki, us!ug do nich podobnych, co rozwia!oby w#tpliwo%ci co do zgodno%ci obecnego przepisu z Szóst# Dyrektyw#, które to w#tpliwo%ci zosta!y podniesione przez Komisj( Europejsk# w post(powaniu o naruszenie przepisów wspólnotowych w trybie art. 226 TWE. Zmiana w art. 27 ust. 4 pkt 3 polega na zaznaczeniu, "e przepis ten stosuje si( do wszystkich us!ug doradczych, in"ynierskich, prawniczych, ksi(gowych, w tym równie" do tych, które obecnie s# identyfikowane przy pomocy PKWiU (m.in. us!ug doradztwa w zakresie oprogramowania – PKWiU 72.2), i zmierza do unikni(cia w#tpliwo%ci w zwi#zku z definiowaniem us!ug w obecnie obowi#zuj#cej ustawie przez odwo!anie si( do klasyfikacji statystycznych. Zmiana ta mog!aby przyczyni' si( do cz(%ciowego rozwiania w#tpliwo%ci co do zgodno%ci obecnego przepisu z Szóst# Dyrektyw#, które to w#tpliwo%ci zosta!y podniesione przez Komisj( Europejsk# w post(powaniu o naruszenie przepisów wspólnotowych w trybie art. 226 TWE. Zmiana w art. 29 ust. 1 zwi#zana jest z dodawanym art. 114a. Nowe brzmienie art. 29 ust. 6 jest zwi#zane ze zmian# art. 19 w zakresie momentu powstania obowi#zku podatkowego. W art. 29 ust. 10 dostosowano do dodawanego ust. 10a. W ust. 10a proponuje si(, aby w przypadku nieodp!atnej dostawy towarów u"ywanych (w rozumieniu art. 43 ust. 2) przy okre%laniu podstawy opodatkowania uwzgl(dniano zu"ycie przekazywanych towarów. Tym samym przepis odwo!uje si( do warto%ci rynkowej przekazywanego towaru. Wskazana zmiana wyeliminuje obowi#zuj#cy obecnie stan, w którym podatnik zamierzaj#cy przekaza' u"ywane towary (np. komputery) na cel charytatywny zobowi#zany jest nalicza' podatek VAT od ceny nabycia przekazywanych towarów, a nie od ich aktualnej warto%ci. Dodawany art. 33a wprowadza mo"liwo%' wykazywania podatku nale"nego z tytu!u importu towarów bezpo%rednio w deklaracji podatkowej bez konieczno%ci uiszczania tego podatku w urz(dzie celnym. Propozycja ta b(dzie dotyczy' podatników, stosuj#cych procedur( uproszczon#, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b-c rozporz#dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 pa&dziernika 1992 r. ustanawiaj#cego Wspólnotowy Kodeks Celny. Podatnik, który zdecyduje si( rozlicza' podatek w deklaracji,

6 b(dzie musia! zawiadomi' o tym zamiarze naczelnika urz(du celnego i naczelnika urz(du skarbowego. Zmiana ta spowoduje uproszczenie rozlicze$ podatku przez tych importerów. Rozliczenie to b(dzie co do zasady analogiczne jak przy transakcjach wewn#trzwspólnotowych i stanowi' b(dzie znaczne odci#"enie importerów. Rozwi#zanie to poci#gnie jednak"e za sob# pewne skutki zwi#zane z przesuni(ciem dochodów w czasie. Proponowana zmiana nie dotyczy procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. a rozporz#dzenia Rady, tj. zg!oszenia niekompletnego, gdy" przy tego rodzaju zg!oszeniu nie zawsze jest wymagane pozwolenie na jego stosowanie. Dopuszczenie mo"liwo%ci rozliczania podatku z tytu!u importu towarów bezpo%rednio w deklaracji podatkowej przy stosowaniu zg!oszenia niekompletnego, w sytuacji gdy podatnik, dokonuj#c takiego zg!oszenia, nie zawsze musi posiada' pozwolenie, spowoduje, "e z projektowanego rozwi#zania mog!oby korzysta' szerokie grono podmiotów, a nie tylko „sprawdzone” podmioty, które musz# spe!nia' okre%lone warunki. Ponadto w takiej sytuacji trudno by!oby okre%li', jak liczna grupa podatników mog!aby skorzysta' z takiego rozwi#zania, a tym samym, jakie by!yby skutki przesuni(cia dochodów w czasie z tego tytu!u. Konsekwencj# dodania art. 33a s# zmiany w art. 33, 34 i 37a. Nowe brzmienie art. 38 ust. 1 jest zwi#zane ze zmian# art. 19 w zakresie momentu powstania obowi#zku podatkowego. Proponowana zmiana art. 39 wynika z konieczno%ci jednoznacznego okre%lenia w!a%ciwo%ci organów podatkowych w sprawach post(powa$ dotycz#cych stosowania ró"nego rodzaju ulg w przypadku podatku VAT z tytu!u importu towarów. Obecnie obowi#zuj#ce przepisy powoduj# niejasno%ci i problemy przy okre%laniu tej w!a%ciwo%ci w odniesieniu do umorzenia podatku. Zmiana w art. 41 ust. 6 jest konsekwencj# zmiany w art. 19 w zakresie momentu powstania obowi#zku podatkowego w eksporcie towarów. Natomiast zmiana w ust. 9 ma na celu umo"liwienie dokonania korekty podatku nale"nego, w sytuacji gdy podatnik dokona! eksportu towarów, a dokument potwierdzaj#cy wywóz tych

7 towarów poza Wspólnot( otrzyma! po z!o"eniu deklaracji podatkowej za dany miesi#c, natomiast nie dokona! odprawy towarów w urz(dzie wewn(trznym. W art. 42 ust. 7 (oraz odpowiednio w art. 97 ust. 17 i 19, art. 98 ust. 1, art. 106 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1) zast#piono nazw( „biuro wymiany informacji o podatku VAT” wyra"eniem „jednostk# do spraw wymiany informacji o podatku VAT”, okre%leniem ogólnym, które nie wymaga dostosowywania w przypadku zmian organizacyjnych w Ministerstwie Finansów. Projektowana ustawa przewiduje równie" przez nowe brzmienie art. 42 ust. 12 uproszczenie rozliczania wewn#trzwspólnotowej dostawy towarów. Z uwagi na system wymiany informacji o VAT z innymi pa$stwami cz!onkowskimi i konieczno%' zachowania porównywalno%ci danych uproszczenie dotyczy podatników rozliczaj#cych podatek od towarów i us!ug miesi(cznie w stosunku do transakcji dokonywanych w pierwszym lub drugim miesi#cu kwarta!u. Uproszczenie polega na tym, "e w przypadku braku dowodów potwierdzaj#cych wywiezienie z terytorium kraju i dostarczenie do nabywcy na terytorium pa$stwa cz!onkowskiego inne ni" terytorium kraju towarów b(d#cych przedmiotem wewn#trzwspólnotowej dostawy towarów, podatnik nie musi jej wykazywa' jako sprzeda"y krajowej, do momentu z!o"enia rozliczenia za ostatni miesi#c w kwartale. W przypadku gdy w tym czasie otrzyma stosowne dowody, wyka"e t( dostaw( jako wewn#trzwspólnotow#. Dodanie w art. 43 ust. 1 pkt 14 jest konsekwencj# zmiany w art. 6. W art. 86 proponuje si( w zwi#zku ze zmian# zasad dotycz#cych momentu powstania obowi#zku podatkowego, zmian( w zakresie generalnego terminu odliczania podatku naliczonego (z momentu otrzymania faktury albo dokumentu celnego na moment powstania obowi#zku podatkowego, z tytu!u którego u nabywcy wyst(puje podatek naliczony, pod warunkiem posiadania przez niego faktury albo dokumentu celnego). Ponadto zmiany s# równie" zwi#zane z dodaniem art. 33a i wprowadzeniem mo"liwo%ci rozliczania podatku zwi#zanego z importem w deklaracji. Zmiana ta wprowadza zasady odliczania podatku z tytu!u importu wed!ug analogicznych zasad jak przy wewn#trzwspólnotowym nabyciu (w deklaracji).

8 Zmiana w ust. 19 art. 86 zwi#zana jest z propozycj# zawart# w art. 87 umo"liwienia podatnikom, którzy w okresie rozliczeniowym nie wykonali "adnych czynno%ci opodatkowanych, otrzymania zwrotu podatku w terminie 180 dni. Tym samym w ust. 19 pozostawiono podatnikowi mo"liwo%' zadecydowania, czy kwot( podatku naliczonego podatnik przeniesie do rozliczenia na nast(pny okres, czy te" wyst#pi o jej zwrot. Propozycje zmian w art. 87 maj# na celu ustalenie jednego 50-dniowego podstawowego terminu zwrotu podatku. Skrócenie terminu zwrotu pozwoli podatnikom na szybsze otrzymanie kwot podatku z tytu!u nabycia towarów i us!ug. Z drugiej jednak strony aparat skarbowy musi dysponowa' odpowiednim czasem na dokonanie zwrotów oraz zweryfikowania ich zasadno%ci. Terminu 50-dniowego nie b(dzie mo"na co do zasady zastosowa' do podatników, którzy wykonuj# czynno%ci opodatkowane krócej ni" rok, jak równie" do podatników, którzy w danym okresie rozliczeniowym nie dokonali czynno%ci opodatkowanych. W ich przypadku termin na dokonanie zwrotu wynosi 180 dni. Oprócz zasadniczego 50-dniowego terminu zwrotu w proponowanym przepisie pozostawiono mo"liwo%' uzyskania przez podatnika zwrotu w terminie przyspieszonym, tj. 25 dni. Rozwi#zania zaproponowane w art. 87 zak!adaj# mo"liwo%' skrócenia do 50 dni wyd!u"onych terminów zwrotu pod warunkiem z!o"enia przez podatnika w urz(dzie skarbowym zabezpieczenia maj#tkowego w kwocie odpowiadaj#cej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku. Zabezpieczenie to mo"e by' z!o"one w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, por(czenia banku, weksla, czeku, papierów warto%ciowych na okaziciela czy depozytu w gotówce. Projektowane przepisy okre%laj# te zabezpieczenia, pozostawiaj#c ministrowi w!a%ciwemu do spraw finansów publicznych mo"liwo%' okre%lenia, w drodze rozporz#dzenia, szczegó!owego sposobu przyjmowania zabezpiecze$, jak równie" mo"liwo%' okre%lenia innych form zabezpiecze$. Proponowane zmiany w art. 87 maj# równie" na celu umo"liwienie podatnikom uzyskania zwrotu podatku, w sytuacji gdy wyd!u"ono termin zwrotu. Podatnik jest wówczas zobowi#zany do z!o"enia zabezpieczenia maj#tkowego w kwocie odpowiadaj#cej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.

9 Istotn# zmian# jest równie" wprowadzenie mo"liwo%ci uzyskania zwrotu podatku przez podatników, którzy w danym okresie nie wykonali czynno%ci opodatkowanych. Dotychczas byli oni uprawnieni jedynie do przenoszenia kwoty podatku naliczonego na nast(pne okresy rozliczeniowe. Jak zaznaczono wy"ej, w przypadku tych podatników termin zwrotu podatku zosta! ustalony na 180 dni. Zmiana ta skutkuje uchyleniem w ustawie art. 93 (zwrot podatku w formie zaliczki) oraz zwi#zanych z nim art. 94 i 95. W art. 88 i art. 90 w zwi#zku ze zmian# w art. 87 konieczna by!a zmiana referencji w art. 88 w ust. 1 pkt 3 i art. 90 ust. 5. Zmiany do art. 91 odnosz# si( do korekt rozliczenia podatku naliczonego i polegaj# na jednoznacznym okre%leniu sposobu korekty podatku naliczonego od zakupów %rodków trwa!ych o warto%ci do 15 000 z! oraz ujednoliceniu nomenklatury. Ponadto w celu doprecyzowania przepisów, w ust. 4 wprowadzono przepis, z którego jasno b(dzie wynika!o, "e korekta podatku naliczonego przys!uguje równie", gdy towary obj(te tzw. spisem likwidacyjnym zostan# opodatkowane. Doprecyzowano te" przepisy w sposób pozwalaj#cy na jednoznaczne okre%lenie, za który okres rozliczeniowy ma by' dokonana korekta, w przypadku opodatkowania remanentu likwidacyjnego (ust. 4) oraz w przypadku zmiany prawa do odliczenia (ust. 7). Propozycja uchylenia w art. 97 ust. 5-8 jest zwi#zana z likwidacj# kaucji gwarancyjnej, w przypadku gdy podatnik rozpoczynaj#cy wykonywanie czynno%ci opodatkowanych lub podatnik, który wykonuje te czynno%ci w okresie nie d!u"szym ni" 12 miesi(cy, wyst(puje o zwrot nadwy"ki podatku naliczonego nad nale"nym, w przypadku gdy zwrot podatku jest zwi#zany z dokonywaniem wewn#trzwspólnotowych dostaw towarów. Zgodnie z obecnie obowi#zuj#cymi przepisami podatnik, który prowadzi dzia!alno%' opodatkowan# w okresie krótszym ni" 12 miesi(cy, otrzymuje zwrot podatku w zwi#zku z dokonywaniem wewn#trzwspólnotowych dostaw towarów w terminie 180 dni. Je"eli chcia!by uzyska' zwrot w terminie 60 dni, musi on z!o"y' kaucj( gwarancyjn# w wysoko%ci 250 000 z!. Przedmiotowy przepis znosi ten wymóg. Jednocze%nie w celu zabezpieczenia wy!udze$ podatku w przedmiotowych sytuacjach, jak wskazano powy"ej, w art. 87 proponuje si( dodanie ust. 4b-4f wprowadzaj#cych zabezpieczenie maj#tkowe, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa powy"ej, wyst#pi o zwrot podatku. Proponuje si( ustalenie zabezpieczenia w wysoko%ci kwoty odpowiadaj#cej kwocie wnioskowanego zwrotu po-

10 datku, przekraczaj#cej warto%' podatku naliczonego zwi#zanego z nabyciem %rodków trwa!ych oraz warto%ci niematerialnych i prawnych podlegaj#cych amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego u"ytkowania gruntów zaliczanych do %rodków trwa!ych nabywcy. Uchylenie w art. 97 ust. 12 jest konsekwencj# zmiany w art. 13 ust. 6. Zmiana w art. 98 ust. 1 jest konsekwencj# zmiany art. 42 ust. 7. Propozycja uchylenia w art. 98 ust. 3 zwi#zana jest z likwidacj# kaucji gwarancyjnej. W art. 99 proponuje si( wprowadzenie zmian umo"liwiaj#cych dokonywanie wszystkim podatnikom rozlicze$ kwartalnych. Propozycje przepisów zwi#zane z nowymi rozliczeniami kwartalnymi dotycz# równie" zmian w art. 103, 104 i 114. Proponowane przepisy umo"liwiaj# sk!adanie przez podatników deklaracji kwartalnych, przy czym pozostawiono podatnikom mo"liwo%' wyboru miesi(cznego okresu rozliczeniowego. W przypadku gdy podatnik nie dokona takiego wyboru, b(dzie sk!ada' deklaracje kwartalne i równocze%nie b(dzie obowi#zany do wp!aty zaliczek na poczet podatku w wysoko%ci 1/3 kwoty nale"nego zobowi#zania podatkowego wynikaj#cego z deklaracji z poprzedniego kwarta!u w terminie do 25 dnia miesi#ca nast(puj#cego po miesi#cu, za który wp!acana jest zaliczka. Obowi#zek wp!acania zaliczek nie dotyczy ma!ych podatników oraz tych, u których nie wyst#pi!o zobowi#zanie podatkowe w poprzednim kwartale. Podatnik, który zrezygnuje z rozlicze$ kwartalnych, ponownie b(dzie móg! skorzysta' z tej formy sk!adania deklaracji dopiero po up!ywie 24 miesi(cy od dnia rezygnacji. Zmiany polegaj#ce na nadaniu nowego brzmienia art. 109 ust. 2 oraz uchylenie ust. 4-8 tego artyku!u eliminuje funkcjonowanie w przepisach o podatku od towarów i us!ug tzw. sankcji. Zgodnie z obecnym brzmieniem ust. 2 w przypadku stwierdzenia, "e podatnik nie prowadzi ewidencji, organ podatkowy oszacowuje przychody i dokonuje ich opodatkowania wed!ug stawki 22% bez prawa do odliczenia podatku naliczonego. Propozycja zmiany regulacji w ust. 2 przywraca prawo do odliczenia, jak równie" nak!ada na organ podatkowy obowi#zek wyliczenia podatku wg odpowiednich stawek podatku. Skre%lenie ust. 4-8 w art. 109 stanowi natomiast eliminacj( 30% sankcji w przypadku zani"enia zobowi#zania podatkowego przez podatnika.

11 Konsekwencj# zmian w art. 109 w zakresie tzw. sankcji jest zmiana art. 110. Proponowane zmiany w art. 111 w zakresie regulacji dotycz#cych stosowania kas fiskalnych dotycz# dwóch kwestii. Uchylenie ust. 2 powoduje wyeliminowanie sankcji, w przypadku gdy podatnik, mimo ci#"#cego na nim obowi#zku, nie ewidencjonuje przychodów za pomoc# kas rejestruj#cych. Propozycja zmiany przepisu w ust. 4 zmienia zasady rekompensowania podatnikom wydatków zwi#zanych z nabyciem kas rejestruj#cych, przez wprowadzenie nowej wysoko%ci limitu rekompensaty za zakupion# kas(. Projekt przewiduje zwrot 90% kwoty wydatkowanej nie wi(cej ni" 700 z!. Projektowane przepisy (art. 114a) wprowadzaj# mo"liwo%' rozliczania si( przez podatników osi#gaj#cych roczne przychody w kwocie nie przewy"szaj#cej 50000 euro w formie rycza!tu kwotowego. Celem wprowadzenia projektowanych przepisów jest uproszczenie rozlicze$ dla podatników podatku od towarów i us!ug prowadz#cych dzia!alno%' w niewielkim rozmiarze.. Podatnik podatku od towarów i us!ug b(dzie móg! wybra' opodatkowanie w formie rycza!tu kwotowego po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urz(du skarbowego w terminach wskazanych w projektowanych przepisach.

Podatnik, który wybra! opodatkowanie w formie rycza!tu kwotowego, b(dzie móg! zrezygnowa' z tej formy rozlicze$, nie wcze%niej jednak ni" po up!ywie 8 kwarta!ów, za które rozlicza! si( w ten sposób. Podatnikowi, który wybra! rozliczanie si( w formie rycza!tu, nie przys!uguje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i us!ug zwi#zanych z prowadzon# dzia!alno%ci# gospodarcz#. Zmiana art. 116 ust. 9 – polega na umo"liwieniu dokonywania przez podatnika potr#ce$, wynikaj#cych równie" z tytu!ów egzekucyjnych oraz z innych tytu!ów, je"eli wynikaj# one z pisemnych umów zawartych z rolnikiem rycza!towym. Zmiana ta umo"liwi!aby podatnikowi dokonuj#cemu skupu od rolnika rycza!towego odliczanie podatku równie" wtedy, gdy kwot( nale"no%ci dla rolnika potr#ci! o tzw. kwoty mleczne (obowi#zek dokonania takiego potr#cenia wynika z innych ustaw).

12 Zmiana w art. 129 w ust. 1 pkt 2 wynika z wprowadzenia kwartalnych deklaracji podatkowych, w zwi#zku z którymi zachodzi konieczno%' dostosowania do tych rozwi#za$ przepisów, które obecnie odnosz# si( do deklaracji miesi(cznych. Wprowadzana zmiana w art. 137 ust. 1 jest zwi#zana ze zmian# w art. 42 ust. 7. Art. 2 zmieniaj#cy ustaw( – Prawo o ruchu drogowym ma charakter doprecyzowuj#cy. Przepisy tego artyku!u jednoznacznie stwierdzaj#, "e w przypadku sprowadzanych pojazdów z pa$stw cz!onkowskich UE dla celów rejestracyjnych jest wymagane za%wiadczenie wydane przez w!a%ciwy organ (obecnie naczelnika urz(du skarbowego), je"eli obowi#zek wydania takiego za%wiadczenia wynika z przepisów o podatku od towarów i us!ug. Przepisy art. 3 zmieniaj#ce ustaw( – Ordynacja podatkowa dostosowuj# przepisy tej ustawy do proponowanych zmian w ustawie o podatku od towarów i us!ug. Art. 68 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa zostaje uchylony w zwi#zku z likwidacj# ustalania dodatkowego zobowi#zania w podatku od towarów i us!ug tzw. sankcji. W art. 70a § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa skre%la si( odes!anie do uchylanego ww. art. 68 § 3. Natomiast zmiana art. 73 § 2 pkt 4 ustawy – Ordynacja podatkowa wynika z rozwi#zania przyj(tego w projektowanym art. 103 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i us!ug (zaliczki przy rozliczeniach kwartalnych). W przepisach przej%ciowych w art. 4 i art. 5 z uwagi na zmiany zasad i terminów zwrotów ró"nicy podatku okre%lono kwesti( dokonywania tych zwrotów w okresie przej%ciowym. Generalnie nowe zasady zwrotów ró"nicy podatku okre%lone w zmienianym art. 87 b(d# stosowane od pierwszego rozliczenia (miesi(cznego lub kwartalnego) sk!adanego za okres rozliczeniowy nast(puj#cy po kwartale, w którym wejdzie w "ycie projektowana nowela. Przepis ten odnosi si( równie" do sposobu post(powania z post(powaniami, które nie zosta!y zako$czone ostateczn# decyzj#, a dotyczy!y ustalenia dodatkowego zobowi#zania podatkowego. Jest to wynik likwidacji sankcji w projektowanej zmianie. Przepis art. 6 – w zwi#zku ze zmian# d!ugo%ci obowi#zkowego okresu rozliczeniowego z miesi#ca na kwarta! (przy zachowaniu miesi(cznego okresu rozliczeniowego jako rozwi#zania fakultatywnego) okre%lono zasady sk!adania tych rozlicze$ w okresie przej%ciowym. Generalnie sk!adanie rozlicze$ kwartalnych przez podatników,

13 którzy rozliczali si( za okresy miesi(czne, b(dzie mo"liwe pocz#wszy od rozliczenia za kwarta! nast(puj#cy po kwartale, w którym wejdzie w "ycie nowela. Przepis przej%ciowy w art. 7, odnosz#cy si( do art. 19 i 86, jest wynikiem zg!aszanych przez izby skarbowe uwag, wskazuj#cych na konieczno%' uregulowania w okresie przej%ciowym momentu powstania obowi#zku podatkowego oraz momentu powstania prawa do obni"enia podatku nale"nego o podatek naliczony. Izby wskazuj#, "e brak takich przepisów mo"e spowodowa', "e w niektórych przypadkach mo"e powsta' w#tpliwo%', czy obowi#zek podatkowy w ogóle powstanie, gdy" wed!ug tre%ci obecnie obowi#zuj#cego art. 19 ustawy obowi#zek taki jeszcze nie powstanie, a na gruncie nowego brzmienia tego artyku!u obowi#zek taki ju" nie powstanie. Podobne problemy wyst#pi!yby w przypadku braku przepisów przej%ciowych odno%nie do momentu powstania prawa do obni"enia podatku nale"nego o podatek naliczony. W niektórych przypadkach taki moment nie powstawa!by w ogóle ani na gruncie przepisów obecnych, ani te" przepisów zmienionych. W celu unikni(cia w#tpliwo%ci interpretacyjnych, a przede wszystkim w celu unikni(cia nieprawid!owo%ci w rozliczaniu podatku przez podatników, proponuje si( wprowadzi' stosowne przepisy przej%ciowe. Potrzeba ustanowienia przepisu przej%ciowego w art. 8, powoduj#cego zniesienie obowi#zku rozliczania podatku od op!at pobieranych z tytu!u ustanowienia prawa wieczystego u"ytkowania gruntów, je"eli ustanowienie to mia!o miejsce przed dniem 1 maja 2004 r., wynika z konieczno%ci doprecyzowania i unikni(cia w#tpliwo%ci w interpretowaniu ww. przepisu art. 19 ust. 9, w %wietle zrównania niniejsz# ustaw# ustanowienia tego prawa z dostaw# towarów. Op!aty z tytu!u dostawy towaru dokonanej w okresie, w którym towar ten nie podlega! opodatkowaniu (a wi(c przed dniem 1 maja 2004 r.), wnoszone po wej%ciu w "ycie niniejszej ustawy nie powinny równie" podlega' opodatkowaniu.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

14 1. Skutki bud"etowe Skutki bud"etowe zwi#zane z wej%ciem w "ycie projektowanej ustawy s# trudne do jednoznacznego okre%lenia. Niektóre z proponowanych zmian maj# charakter techniczny i doprecyzowuj#cy i nie b(d# poci#ga!y za sob# skutków ekonomicznych. Natomiast w%ród zmian o charakterze merytorycznym oszacowanie skutków jest o tyle trudne, "e w wielu przypadkach brak jest danych umo"liwiaj#cych dokonanie takich kalkulacji. Nale"y bowiem zaznaczy', "e sprawozdawczo%', zarówno statystyczna, jak i fiskalna, w podatku od towarów i us!ug, ze wzgl(du na specyfik( tego podatku, jest niewystarczaj#ca do takich celów. Niezale"nie jednak od powy"szego mo"liwe jest okre%lenie kierunku skutków poszczególnych zmian i ich istotno%ci. Zmiany, które skutkowa' b(d# ubytkiem dla dochodów bud"etu pa$stwa, dotycz# m.in. zmiany podstawy opodatkowania w przypadku bezp!atnego przekazania u"ywanych towarów. Dodatkowo, warto%ciowo oszacowano ubytki wynikaj#ce z nast(puj#cych tytu!ów: – – likwidacji 30% sankcji na poziomie ok. 10 mln z!, zmiany zasad opodatkowania wieczystego u"ytkowania gruntów na poziomie ok. 120- 250 mln z!. Ponadto efektem cz(%ci zmian b(dzie przesuni(cie dochodów w czasie, co spowoduje zmniejszenie dochodów w pierwszym roku funkcjonowania nowych przepisów. Takie skutki b(d# powodowa' zmiany dotycz#ce m.in.: wprowadzenia mo"liwo%ci otrzymania zwrotu, w przypadku gdy podatnik w danym okresie nie wykona! czynno%ci opodatkowanych, wprowadzenia kwartalnych deklaracji i zaliczek miesi(cznych podatku dla du"ych podatników. Warto%ciowe oszacowanie takiego przesuni(cia by!o mo"liwe tylko w przypadku wprowadzenia mo"liwo%ci rozliczania podatku nale"nego z tytu!u importu w deklaracji VAT. Spowoduje to przesuni(cie dochodów o ok. 300 mln z!. Do zmian, które spowoduj# zwi(kszenie dochodów bud"etu pa$stwa z tytu!u VAT, nale"# m.in. zmiany zwi#zane z ujednoliceniem zasad powstania obowi#zku podatkowego, które spowoduj# przyspieszenie wp!ywów bud"etowych i wzrost wp!ywów w pierwszym roku funkcjonowania nowych przepisów. Skutki

15 z tego tytu!u s# bardzo trudne do wyliczenia. Szacuje si(, "e ujednolicenie zasad powstania obowi#zku podatkowego mo"e zwi(kszy' jednorazowo dochody z VAT o ok. 1 300 mln z!. 2. Wp!yw regulacji na rynek pracy Projektowana ustawa nie spowoduje co do zasady skutków maj#cych wp!yw na rynek pracy, b(dzie mia!a jednak po%redni wp!yw na rynek pracy przez uproszczenie rozlicze$ podatkowych. 3. Wp!yw na konkurencyjno%' wewn(trzn# i zewn(trzn# gospodarki Proponowane rozwi#zania nie wp!yn# na konkurencyjno%' wewn(trzn# i zewn(trzn# gospodarki. 4. Wp!yw na rozwój regionów Projektowana ustawa nie b(dzie mia!a wp!ywu na rozwój regionów. 5. Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Warszawa, 29 kwietnia 2008 r. BAS – WAEM – 696/08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodno"ci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us!ug (przedstawiciel wnioskodawców: pose! Andrzej Orzechowski)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa!y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r., Nr 23, poz. 398 ze zmianami) sporz#dza si( nast(puj#c# opini(:

1. Przedmiot projektu ustawy Projekt ustawy zmierza do zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us!ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami). Proponowane zmiany dotycz# m.in.: !" Definicji ma!ego podatnika; !" Magazynu konsygnacyjnego i przemieszczenia towarów; !" Wewn#trzwspólnotowej dostawy towarów; !" Prawa zwrotu ró"nicy podatku wykazanego; !" Powstania obowi#zku podatkowego; !" Opodatkowania prawa wieczystego u"ytkowania; !" Rozpoznawania obowi#zku podatkowego; !" Okre%lenie podstawy opodatkowania dla towarów dostarczanych na rzecz organizacji po"ytku publicznego; !" Okre%lenia momentu powstania obowi#zku podatkowego w przypadku obj(cia towarów na obszarze kraju procedur# uproszczon#; !" Stosowania stawki podatku 0% w eksporcie towarów; !" Zasad zwrotu podatku; !" Opodatkowania %rodków trwa!ych; !" Sk!adania deklaracji podatkowych i wp!acania podatku; !" Wprowadzenia rycza!tu kwotowego.

2. Stan prawa wspólnotowego w materii obj#tej projektem Zagadnienia dotycz#ce opodatkowania podatkami po%rednimi s# przedmiotem regulacji prawa Unii Europejskiej jako podlegaj#ce harmonizacji na poziomie unijnym zgodnie z art. 93 Traktatu ustanawiaj#cego Wspólnot( Europejsk#. Podstawowe znaczenie ma w tym przypadku dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od warto%ci dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r. s. 1, ze zmianami). 3. Analiza przepisów projektu pod k$tem ustalonego stanu prawa wspólnotowego Projektowane zmiany w ustawie o podatku od towarów i us!ug nie s# sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 4. Konkluzje Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us!ug nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego Akceptowa!: Zast"pca Szefa Kancelarii Sejmu Lech Czapla

Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, podatek VAT

2

Warszawa, 29 kwietnia 2008 r.

BAS – WAEM – 697/08

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us!ug (przedstawiciel wnioskodawców: pose! Andrzej Orzechowski) jest projektem ustawy wykonuj$cej prawo Unii Europejskiej Projekt ustawy zmierza do zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us!ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami). Proponowane zmiany dotycz# m.in.: !" Definicji ma!ego podatnika; !" Magazynu konsygnacyjnego i przemieszczenia towarów; !" Wewn#trzwspólnotowej dostawy towarów; !" Prawa zwrotu ró"nicy podatku wykazanego; !" Powstania obowi#zku podatkowego; !" Opodatkowania prawa wieczystego u"ytkowania; !" Rozpoznawania obowi#zku podatkowego; !" Okre%lenie podstawy opodatkowania dla towarów dostarczanych na rzecz organizacji po"ytku publicznego; !" Okre%lenia momentu powstania obowi#zku podatkowego w przypadku obj(cia towarów na obszarze kraju procedur# uproszczon#; !" Stosowania stawki podatku 0% w eksporcie towarów; !" Zasad zwrotu podatku; !" Opodatkowania %rodków trwa!ych; !" Sk!adania deklaracji podatkowych i wp!acania podatku; !" Wprowadzenia rycza!tu kwotowego. Projekt ustawy nie wykonuje prawa Unii Europejskiej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us!ug nie jest projektem ustawy wykonuj#cej prawo Unii Europejskiej. Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego Akceptowa!: Zast"pca Szefa Kancelarii Sejmu Lech Czapla
Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, podatek VAT

2

KOPIA

Warszawa, 29 kwietnia 2008 r.

BAS – WAEM – 697/08

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Opinia w sprawie, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us!ug (przedstawiciel wnioskodawców: pose! Andrzej Orzechowski) jest projektem ustawy wykonuj$cej prawo Unii Europejskiej Opracowa!: Andrzej Kurkiewicz Weryfikowa!: Szymon Ruman

3