You are on page 1of 52

Druk nr 661

Warszawa, 12 marca 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia


2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu ni"ej podpisani
pos!owie wnosz# projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o podatku od


towarów i us!ug oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upowa"niamy pana pos!a Andrzeja Orzechowskiego.

(-) Urszula Augustyn; (-) Marek Biernacki; (-) Renata Butryn; (-) Zbigniew
Chlebowski; (-) Stanis!aw Chmielewski; (-) Janusz Cicho$; (-) Leszek
Cie%lik; (-) Andrzej Czuma; (-) Ewa Drozd; (-) Waldy Dzikowski;
(-) Arkady Fiedler; (-) Artur Gierada; (-) Tomasz G!ogowski; (-) Danuta
Jaz!owiecka; (-) Sebastian Karpiniuk; (-) Jan Ka&mierczak; (-) Ma!gorzata
Kidawa-B!o$ska; (-) Zbigniew Konwi$ski; (-) Domicela Kopaczewska;
(-) Tadeusz Kope'; (-) Agnieszka Koz!owska-Rajewicz; (-) Jacek Krupa;
(-) Tomasz Kulesza; (-) Izabela Leszczyna; (-) Beata Ma!ecka-Libera;
(-) Joanna Mucha; (-) Stefan Niesio!owski; (-) Tomasz Piotr Nowak;
(-) Marzena Ok!a-Drewnowicz; (-) Pawe! Olszewski; (-) Maciej
Orzechowski; (-) Kazimierz Plocke; (-) Marek Plura; (-) El"bieta
Radziszewska; (-) Grzegorz Raniewicz; (-) Tadeusz Ross; (-) Grzegorz
Roszak; (-) Halina Rozpondek; (-) Arkadiusz Rybicki; (-) Bo"ena S!awiak;
(-) Grzegorz Sztolcman; (-) Jakub Szulc; (-) Bo"ena Szyd!owska; (-) Irena
Tomaszak-Zesiuk; (-) Cezary Tomczyk; (-) Krzysztof Tyszkiewicz;
(-) Cezary Urban; (-) Norbert Wojnarowski; (-) Marek Wojtkowski;
(-) Ewa Wolak; (-) Adam Wykr(t; (-) Wojciech Ziemniak; (-) Stanis!aw
)mijan; (-) Adam )yli$ski.
1
Projekt

USTAWA
z dnia 2008 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i us!ug oraz o zmianie niektórych


innych ustaw1)

Art. 1.
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us!ug (Dz. U. Nr 54, poz.
535, z pó&n. zm.2)) wprowadza si( nast(puj#ce zmiany:
1) w art. 2:
a) pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) ma!ym podatniku - rozumie si( przez to podatnika podatku od towarów i
us!ug:
a) u którego warto%' sprzeda"y (wraz z kwot# podatku) nie przekroczy!a w
poprzednim roku podatkowym wyra"onej w z!otych kwoty odpowiadaj#-
cej równowarto%ci 1.200.000 euro,
b) prowadz#cego przedsi(biorstwo maklerskie, zarz#dzaj#cego funduszami
powierniczymi, b(d#cego agentem, zleceniobiorc# lub inn# osob# %wiad-
cz#c# us!ugi o podobnym charakterze, z wyj#tkiem komisu - je"eli kwota
prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane us!ugi (wraz z
kwot# podatku) nie przekroczy!a w poprzednim roku podatkowym wyra-
"onej w z!otych kwoty odpowiadaj#cej równowarto%ci 45.000 euro
przy czym przeliczenia kwot wyra"onych w euro dokonuje si( wed!ug %red-
niego kursu euro og!aszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy
dzie$ roboczy pa&dziernika poprzedniego roku podatkowego, w zaokr#gleniu
do 1.000 z!;”.
b) po pkt 27a dodaje si( pkt 27b w brzmieniu:
„27b) magazynie konsygnacyjnym – rozumie si( przez to magazyn stanowi#cy
wyodr(bnione miejsce przechowywania lub sk!adowania towarów utrzy-
mywany przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub podatnika podatku
od warto%ci dodanej, u innego podatnika w ten sposób, "e ten inny podat-
nik pobiera z magazynu zgodnie z zapotrzebowaniem towary nale"#ce do
podatnika utrzymuj#cego magazyn, przemieszczone uprzednio przez tego
podatnika lub na jego rzecz z terytorium pa$stwa cz!onkowskiego do ma-
1)
Niniejsz# ustaw# zmienia si( ustaw( z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym i ustaw(
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz.
756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484.
2
gazynu znajduj#cego si( na terytorium innego pa$stwa cz!onkowskiego, a
przeniesienie prawa do rozporz#dzania tymi towarami jak w!a%ciciel na-
st(puje w momencie ich pobrania przez tego innego podatnika z magazy-
nu;”;
2) w art. 6 w pkt 2 %rednik zast(puje si( kropk# i uchyla si( pkt 3;
3) w art. 7 w ust. 1 w pkt 5 kropk( zast(puje si( %rednikiem i dodaje si( pkt 6 i 7
w brzmieniu:
„6) zbycie praw, o których mowa w pkt 5;
7) ustanowienie oraz zbycie prawa wieczystego u"ytkowania gruntów.”;
4) po art. 12 dodaje si( art. 12a w brzmieniu:
„Art. 12a. 1. Przemieszczenie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez
podatnika podatku od warto%ci dodanej nieposiadaj#cego siedzi-
by, sta!ego miejsca prowadzenia dzia!alno%ci lub sta!ego miejsca
zamieszkania na terytorium kraju z terytorium pa$stwa cz!on-
kowskiego innego ni" terytorium kraju do magazynu konsygna-
cyjnego na terytorium kraju w celu ich pó&niejszej dostawy po-
datnikowi zarejestrowanemu jako podatnik VAT UE, o którym
mowa w art. 97 ust. 4, uwa"a si( za wewn#trzwspólnotowe naby-
cie towarów u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT
UE, je"eli:
1) dostawa towarów podatnikowi zarejestrowanemu jako podat-
nik VAT UE nast#pi nie pó&niej ni" w okresie 6 miesi(cy od
dnia wprowadzenia towarów do magazynu konsygnacyjnego;
2) podatnik podatku od warto%ci dodanej nie jest zarejestrowany
jako podatnik VAT czynny lub zwolniony;
3) w momencie rozpocz(cia transportu lub wysy!ki towarów,
przemieszczane do magazynu konsygnacyjnego towary s#
przeznaczone wy!#cznie dla jednego podatnika zarejestrowa-
nego jako podatnik VAT UE;
4) w magazynie konsygnacyjnym sk!adowane s# towary prze-
znaczone wy!#cznie dla jednego podatnika zarejestrowanego
jako podatnik VAT UE;
5) podatnik podatku od warto%ci dodanej przed pierwszym
wprowadzeniem towarów do magazynu konsygnacyjnego
zawiadomi w formie pisemnej naczelnika urz(du skarbowego
w!a%ciwego dla podatnika zarejestrowanego jako podatnik
VAT UE, dla którego s# przeznaczone towary, o zamiarze
rozliczania wewn#trzwspólnotowego nabycia towarów zgod-
nie z niniejszym artyku!em;
6) podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, dla którego
s# przeznaczone towary, prowadzi ewidencj( towarów
wprowadzanych przez podatnika podatku od warto%ci doda-
nej do magazynu konsygnacyjnego zawieraj#c# dat( ich
wprowadzenia, dzie$ pobrania przez niego towarów z maga-
zynu, dane pozwalaj#ce na identyfikacj( towarów, a w przy-
padku, o którym mowa w ust. 7 – tak"e dane dotycz#ce po-
3
wrotnego przemieszczenia towarów; przepis art. 109 ust. 3
stosuje si( odpowiednio.
2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, mo"e dokona'
upowa"niony przez podatnika podatku od warto%ci dodanej po-
datnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, dla którego prze-
znaczone s# towary przemieszczane do magazynu konsygnacyj-
nego.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, powinno zawiera'
dane dotycz#ce podatnika podatku od warto%ci dodanej dokonuj#-
cego przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego
oraz podatnika zarejestrowanego jak podatnik VAT UE nabywa-
j#cego te towary w tym magazynie, w szczególno%ci: ich nazwy
lub imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne stosowane na po-
trzeby podatku i podatku od warto%ci dodanej, adresy siedziby lub
miejsca zamieszkania oraz adres magazynu konsygnacyjnego.
4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, do!#cza si(
o%wiadczenia podatnika podatku od warto%ci dodanej oraz podat-
nika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, z których wynika,
"e:
1) przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od warto-
%ci dodanej b(dzie uwa"ane zgodnie z ust. 1 za wewn#trz-
wspólnotowe nabycie towarów u podatnika zarejestrowanego
jako podatnik VAT UE;
2) rozliczenie podatku nast#pi nie pó&niej ni" w terminie wska-
zanym w ust. 1 pkt 1, przy czym nale"y wskaza', jaki termin
jest w tym zakresie stosowany w pa$stwie cz!onkowskim
rozpocz(cia transportu lub wysy!ki.
5. Je"eli zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie spe!nia
wymogów, o których mowa w ust. 3 i 4, naczelnik urz(du skar-
bowego w terminie 7 dni wzywa do jego uzupe!nienia.
6. Podatnik podatku od warto%ci dodanej jest obowi#zany zawiado-
mi' naczelnika urz(du skarbowego o zmianach danych obj(tych
zawiadomieniem w ci#gu 30 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Przepis ust. 2 stosuje si( odpowiednio.
7. W przypadku powrotnego przemieszczenia towarów, o których
mowa w ust. 1, które nie by!y przedmiotem dostawy w magazynie
konsygnacyjnym, przez podatnika podatku od warto%ci dodanej,
który pierwotnie dokona! ich przemieszczenia, lub na jego rzecz,
w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie powstaje obowi#-
zek podatkowy w wewn#trzwspólnotowym nabyciu towarów i w
wewn#trzwspólnotowej dostawie towarów.
5) w art. 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przez wewn#trzwspólnotow# dostaw( towarów, o której mowa w art. 5
ust. 1 pkt 5, rozumie si( wywóz towarów z terytorium kraju w wykona-
niu czynno%ci okre%lonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, na terytorium pa$-
4
stwa cz!onkowskiego inne ni" terytorium kraju, z zastrze"eniem ust. 2-
8.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wewn#trzwspólnotowa dostawa towarów wyst(puje, je"eli dokonuj#-
cym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany
jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrze"eniem ust. 7.”;
6) w art. 14 po ust. 9 dodaje si( ust. 9a-9e w brzmieniu:
„9a. Osobom fizycznym, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz osobom, które by-
!y wspólnikami spó!ek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w dniu ich rozwi#-
zania, przys!uguje prawo zwrotu ró"nicy podatku wykazanego w deklaracji
podatkowej z!o"onej przez podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT
czynny w okresie, którego ta deklaracja dotyczy.
9b. W przypadku spó!ek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwrotu ró"nicy podat-
ku dokonuje si( w proporcjach okre%lonych w zgodnym pisemnym o%wiad-
czeniu z!o"onym przez by!ych wspólników, o których mowa w ust. 9a, wraz
z rozliczeniem, o którym mowa w ust. 9. O%wiadczenie powinno równie"
wskazywa' rachunki bankowe by!ych wspólników, o których mowa w ust.
9a, w banku maj#cym siedzib( na terytorium kraju, na które ma by' doko-
nany zwrot ró"nicy podatku.
9c. Do zwrotu ró"nicy podatku, o której mowa w ust. 9a, przepisy art. 87 ust. 2,
2a, 4a i 7 stosuje si( odpowiednio.
9d. W przypadku nie z!o"enia o%wiadczenia, o którym mowa w ust. 9b, kwota
zwrotu ró"nicy podatku, a tak"e kwota oprocentowania – w przypadkach, o
których mowa w art. 87 ust. 2 zdanie drugie i trzecie i ust. 7, sk!adana jest
do depozytu organu podatkowego - przy czym kwota ta pomniejszana jest o
koszty przechowywania w depozycie.
9e. Kwoty, o których mowa w ust. 9d, z!o"one w depozycie nie podlegaj# opro-
centowaniu. Oprocentowanie naliczane jest nadal, je"eli zwrot ró"nicy po-
datku nie zosta! dokonany w terminie 15 dni od dnia z!o"enia o%wiadczenia,
o którym mowa w ust. 9b.”;
7) W art. 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obowi#zek podatkowy powstaje z chwil# wydania towaru lub wy-
konania us!ugi, albo cz(%ciowego wykonania us!ugi -w odniesieniu
do tej cz(%ci, nie pó&niej ni" z dniem:
1) wystawienia faktury,
2) uregulowania cz(%ci lub ca!o%ci nale"no%ci, w szczególno%ci:
przedp!aty, zaliczki, zadatku, raty - w odniesieniu do tej cz(%ci
nale"no%ci
- z zastrze"eniem ust. 7-9, 13, 16a, 16b, 19 i 21, art. 14 ust. 6, art. 20,
art. 20a i art. 21 ust. l”,
b) uchyla si( ust 2,
c) ust 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Je"eli strony ustal#, "e us!uga jest rozliczana w okresach rozlicze-
niowych, za dzie$ wykonania us!ugi uznaje si( ostatni dzie$ okresu
rozliczeniowego okre%lonego w umowie lub na wystawionej faktu-
rze, nie pó&niej jednak ni" ostatni dzie$ roku podatkowego.”,
d) po ust. 3 dodaje si( ust. 3a i 3b w brzmieniu:
5
„3a. Przepis ust. 3 stosuje si( odpowiednio do dostawy energii elek-
trycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego.
3b. W przypadku us!ug:
1) budowlanych i budowlano-monta"owych oraz innych, któ-
rych odbiór dokonywany jest na podstawie protoko!ów
zdawczo-odbiorczych, za cz(%ciowe wykonanie us!ugi
uznaje si( wykonanie cz(%ci us!ugi, której odbiór zosta!
dokonany na podstawie protoko!u zdawczo-odbiorczego;
2) innych ni" wymienione w pkt 1 oraz w ust 3, uznaje si(, "e
us!uga zosta!a wykonana cz(%ciowo z chwil# wystawienia
faktury potwierdzaj#cej jej cz(%ciowe wykonanie.”,
e) uchyla si( ust. 4 i 5,
f) ust 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przepis ust. l stosuje si( odpowiednio do eksportu towarów.”,
g) uchyla si( ust. 10-12,
h) po ust. 16a dodaje si( ust. 16b w brzmieniu:
„16b. W przypadku ustanowienia prawa wieczystego u"ytkowania
gruntów obowi#zek podatkowy powstaje z chwil# otrzymania ca-
!o%ci lub cz(%ci poszczególnych op!at pobieranych z tego tytu!u.
W przypadku otrzymania cz(%ci op!aty obowi#zek podatkowy
powstaje w tej cz(%ci.”,
i) ust. 19 i 20 otrzymuj# brzmienie:
„19. W imporcie us!ug obowi#zek podatkowy powstaje z dniem doko-
nania ca!o%ci lub cz(%ci zap!aty (w tym przedp!at, zaliczek, zadat-
ków, rat), nie pó&niej ni" z up!ywem terminu p!atno%ci okre%lone-
go w umowie, nie pó&niej jednak ni" 30. dnia od dnia wykonania
us!ugi, albo cz(%ciowego wykonania us!ugi. W przypadku doko-
nania cz(%ci zap!aty obowi#zek podatkowy powstaje w tej cz(%ci.
20. Przepisy ust. 1, 3a, 16a i 16b stosuje si( odpowiednio do dostawy
towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca.”,
j) uchyla si( ust. 22;
k) po ust. 22 dodaje si( ust. 23 do 25 w brzmieniu:
„23. W przypadku czynno%ci o których mowa w ust. 13-14 oraz 17-18
podatnik mo"e rozpoznawa' obowi#zek podatkowy zgodnie z ust.
1-3b, je"eli zawiadomi w formie pisemnej naczelnika urz(du
skarbowego o zamiarze rozpoznawania obowi#zku podatkowego
zgodnie z tymi przepisami.
24. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 23:
1) powinno zosta' dokonane przed up!ywem terminu z!o"enia dekla-
racji za okres, w którym podatnik rozpocz#! stosowanie do czyn-
no%ci wymienionych w ust. 13-14 oraz 17-18 zasad rozpoznawa-
nia obowi#zku podatkowego zgodnie z ust. 1-3b;
2) powinno wskazywa' czynno%ci wymienione w ust. 13-14 oraz 17-
18, do których stosowane s# zasady rozpoznawania obowi#zku
podatkowego zgodnie z ust. 1-3b.
25. Podatnicy, którzy do czynno%ci wymienionych w ust. 13-14 oraz
17-18 wybrali zasady rozpoznawania obowi#zku podatkowego
zgodnie z ust. 1-3b mog#, po uprzednim zawiadomieniu naczelni-
ka urz(du skarbowego, stosowa' zasady okre%lone w ust. 13-14
oraz 17-18 nie wcze%niej ni" po up!ywie 24 miesi(cy za które
obowi#zek podatkowy by! rozpoznawany na podstawie ust. 1-3b.
Przepis ust. 24 pkt 1 stosuje si( odpowiednio.”.
6

8) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


„1. W wewn#trzwspólnotowej dostawie towarów obowi#zek podatkowy powsta-
je 15. dnia miesi#ca nast(puj#cego po miesi#cu, w którym dokonano dosta-
wy towarów, z zastrze"eniem ust. 2-4 oraz art. 20a.”;
9) po art. 20 dodaje si( art. 20a w brzmieniu:
„Art. 20a. 1. W przypadku wewn#trzwspólnotowej dostawy towarów, o której
mowa w art. 13 ust. 3, polegaj#cej na przemieszczeniu towarów
do magazynu konsygnacyjnego na terytorium pa$stwa cz!onkow-
skiego inne ni" terytorium kraju w celu ich pó&niejszej dostawy
podatnikowi podatku od warto%ci dodanej, obowi#zek podatkowy
powstaje z chwil# dostawy towarów, nie pó&niej jednak ni" z
chwil# wystawienia faktury potwierdzaj#cej t( dostaw( podatni-
kowi podatku od warto%ci dodanej pod warunkiem, "e podatnik
podatku od warto%ci dodanej jest obowi#zany wykaza' dokonane
przemieszczenie towarów w pa$stwie cz!onkowskim zako$czenia
transportu lub wysy!ki jako wewn#trzwspólnotowe nabycie towa-
rów w kwartale, w którym u podatnika powsta! obowi#zek podat-
kowy z tytu!u tej dostawy.
2. Przepis ust. 1 stosuje si(, je"eli:
1) podatnik, który przemieszcza towary do magazynu konsy-
gnacyjnego, nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od
warto%ci dodanej w pa$stwie cz!onkowskim zako$czenia
transportu lub wysy!ki;
2) podatnik, który przemieszcza towary do magazynu konsy-
gnacyjnego, prowadzi ewidencj( towarów przemieszczanych
do magazynu konsygnacyjnego zawieraj#c# dat( ich prze-
mieszczenia, dzie$ dostawy towarów podatnikowi od warto-
%ci dodanej, dane pozwalaj#ce na identyfikacj( towarów, a w
przypadku, o którym mowa w ust. 3 – tak"e dane dotycz#ce
powrotnego przemieszczenia towarów.
3. W przypadku powrotnego przemieszczenia towarów, o których
mowa w ust. 1, które nie by!y przedmiotem dostawy w magazynie
konsygnacyjnym, przez podatnika, który pierwotnie dokona! ich
przemieszczenia, lub na jego rzecz, nie powstaje obowi#zek po-
datkowy w wewn#trzwspólnotowej dostawie towarów i we-
wn#trzwspólnotowym nabyciu towarów.
4. W wewn#trzwspólnotowym nabyciu towarów, o którym mowa w
art. 12a ust. 1, obowi#zek podatkowy powstaje z chwil# dostawy
towarów w magazynie konsygnacyjnym, a w przypadku gdy do-
stawa potwierdzana jest faktur# – z chwil# wystawienia przez po-
datnika podatku od warto%ci dodanej tej faktury.
10) w art. 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 14 ust. 6, art. 19 ust. 6-9, 19 i 21,
art. 20 oraz art. 20a.”;
11) w art. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
7
„4. W przypadku gdy miejscem rozpocz(cia wysy!ki lub transportu towarów jest
terytorium pa$stwa trzeciego, dostaw( towarów dokonywan# przez podat-
nika lub podatnika podatku od warto%ci dodanej, który równie" jest podat-
nikiem z tytu!u importu (zaimportowania) tych towarów, uwa"a si( za do-
konan# na terytorium pa$stwa cz!onkowskiego importu (zaimportowania)
tego towaru.”;
12) w art. 27:
a) w ust. 2 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz
us!ug podobnych do tych us!ug (w tym organizacji wystaw, targów i
kongresów - PKWiU 74.84.15), a tak"e us!ug pomocniczych do tych
us!ug,”,
b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) doradczych, in"ynierskich, prawniczych, ksi(gowych oraz us!ug po-
dobnych do tych us!ug, w tym w szczególno%ci:
a) us!ug doradztwa w zakresie sprz(tu komputerowego (PKWiU
72.1),
b) us!ug doradztwa w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2),
c) us!ug prawniczych, rachunkowo-ksi(gowych, badania rynków i
opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia dzia!alno%ci
gospodarczej i zarz#dzania (PKWiU 74.1),
d) us!ug architektonicznych i in"ynierskich (PKWiU 74.2) – z za-
strze"eniem ust. 2 pkt 1,
e) us!ug w zakresie bada$ i analiz technicznych (PKWiU 74.3),
f) us!ug przetwarzania danych, dostarczania informacji,
g) us!ug t!umacze$;”;
13) w art. 29:
a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Podstaw# opodatkowania jest obrót, z zastrze"eniem ust. 2-22, art. 30-32,
art. 114a, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku czynno%ci:
1) ustanowienia na rzecz cz!onka spó!dzielni mieszkaniowej spó!-
dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub usta-
nowienia na rzecz cz!onka spó!dzielczego w!asno%ciowego prawa
do lokalu, lub ustanowienia na rzecz cz!onka odr(bnej w!asno%ci
lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub prze-
niesienia w!asno%ci lokalu w rozumieniu przepisów o spó!dziel-
niach mieszkaniowych,
2) przeniesienia na rzecz cz!onka spó!dzielni mieszkaniowej w!asno-
%ci domu jednorodzinnego w rozumieniu przepisów o spó!dziel-
niach mieszkaniowych
8
– jako kwot( nale"n#, o której mowa w ust. 1, przyjmuje si( warto%'
nale"nego wk!adu budowlanego albo wk!adu mieszkaniowego, po-
mniejszon# o kwot( nale"nego podatku; do wniesienia wk!adu w
formie innej ni" pieni("na przepis ust. 10 stosuje si( odpowiednio.
W przypadku gdy cz(%' wk!adu budowlanego lub mieszkaniowego
zosta!a sfinansowana z zaci#gni(tego przez spó!dzielni( mieszka-
niow# kredytu na sfinansowanie kosztów budowy, podstaw( opodat-
kowania powi(ksza si( o kwot( kredytu, w cz(%ci przypadaj#cej na
dany lokal.”,
c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, pod-
staw# opodatkowania jest cena nabycia towarów, a gdy nie ma ceny
nabycia, koszt wytworzenia, okre%lone w momencie dostawy tych to-
warów, z zastrze"eniem ust. 10a.”,
d) po ust. 10 dodaje si( ust. 10a w brzmieniu:
„10a. W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, której
przedmiotem s# produkty spo"ywcze i napoje, w szczególno%ci: pie-
czywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, %wie"e (PKWiU 15.81), cze-
kolady i wyroby cukiernicze (PKWiU 15.84.2), wody mineralne i napo-
je bezalkoholowe (PKWiU 15.98), podstaw# opodatkowania jest:
1) cena nabycia towarów, a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytwo-
rzenia, okre%lone w momencie dostawy tych towarów, je"eli s# one
przekazywane na rzecz organizacji po"ytku publicznego, w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia!alno%ci
po"ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z
pó&n. zm.3)), z przeznaczeniem wy!#cznie na cele dzia!alno%ci cha-
rytatywnej prowadzonej przez te organizacje, pod warunkiem pro-
wadzenia szczegó!owej dokumentacji przez dokonuj#cego dostawy
towarów potwierdzaj#cej dokonanie dostawy towarów na rzecz
tych organizacji;
2) cena nabycia towarów, a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytwo-
rzenia okre%lony w momencie dostawy tych towarów.”,
e) w ust. 18:
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) od towarów, które s# instalowane lub montowane, z próbnym
uruchomieniem lub bez niego, na terytorium kraju, zosta! w ca!o-
%ci z tytu!u ich importu pobrany od podatnika dokonuj#cego na-
bycia tych towarów; w przypadku gdy kwota podatku z tytu!u
importu towarów jest ni"sza od kwoty podatku, jaka by!aby na-
le"na z tytu!u dostawy tych towarów na terytorium kraju, podat-
nik dokonuj#cy ich nabycia jest obowi#zany do rozliczenia tej
ró"nicy lub;”,
– po pkt 2 dodaje si( pkt 3 w brzmieniu:

3)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr
116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz.1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 94, poz. 651.
9
„3) zosta! rozliczony zgodnie z art. 12a ust.1; w przypadku gdy kwo-
ta podatku z tytu!u wewn#trzwspólnotowego nabycia towarów jest
ni"sza od kwoty podatku, jaka by!aby nale"na z tytu!u dostawy
tych towarów na terytorium kraju, podatnik dokonuj#cy ich naby-
cia jest obowi#zany do rozliczenia tej ró"nicy.”,
f) ust. 19 otrzymuje brzmienie:
„19. Ró"nica podatku, o której mowa w ust. 18 pkt 2 i 3, stanowi podatek
naliczony w rozumieniu art. 86 ust. 2.”,
g) po ust. 22 dodaje si( ust. 23 w brzmieniu:
„23. Minister w!a%ciwy do spraw finansów publicznych mo"e okre%li', w
drodze rozporz#dzenia, dokumenty lub dane, które powinna zawiera'
dokumentacja, o której mowa w ust. 10a pkt 1, uwzgl(dniaj#c koniecz-
no%' odpowiedniego udokumentowania dostawy towarów na rzecz or-
ganizacji po"ytku publicznego oraz potrzeb( zapewnienia kontroli pra-
wid!owo%ci rozliczania podatku.”;
14) po art. 31 dodaje si( art. 31a w brzmieniu:
„Art. 31a 1. W przypadku gdy podstawa opodatkowania okre%lona jest w wa-
lucie obcej, przeliczenia na z!ote dokonuje si( wed!ug kursu %red-
niego waluty obcej og!oszonego przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzie$ roboczy poprzedzaj#cy dzie$ powstania obowi#zku
podatkowego, z zastrze"eniem ust. 2.
2. W przypadku importu towarów przeliczenia na z!ote dokonuje si(
zgodnie z przepisami celnymi.”;
15) w art. 33:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podatnik jest obowi#zany w terminie 10 dni, licz#c od dnia jego powia-
domienia przez organ celny o wysoko%ci nale"no%ci podatkowych, do
wp!acenia kwoty obliczonego podatku, z wyj#tkiem przypadków okre-
%lonych w art. 33a.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Naczelnik urz(du celnego jest obowi#zany do poboru podatku nale"ne-
go z tytu!u importu towarów, z wyj#tkiem przypadków okre%lonych w
art. 33a.”;
16) po art. 33 dodaje si( art. 33a w brzmieniu:
„Art. 33a. 1. W przypadku gdy towary zostan# obj(te na terytorium kraju proce-
dur# uproszczon#, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozpo-
rz#dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 pa&dziernika 1992 r.
ustanawiaj#cego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302
z 19.10.1992, s. 1, z pó&n. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307), zwanego dalej „rozporz#dzeniem nr
2913/92”, w której okresem rozliczeniowym jest miesi#c kalenda-
rzowy, podatnik mo"e wykaza' kwot( podatku nale"nego z tytu!u
importu towarów w deklaracji podatkowej sk!adanej za okres, w
którym powsta! obowi#zek podatkowy z tytu!u importu tych towa-
rów.
10
2. Przepis ust. 1 stosuje si( pod warunkiem przedstawienia przez
podatnika naczelnikowi urz(du celnego, w którym podatnik do-
konuje formalno%ci przed organami celnymi zwi#zanych z impor-
tem towarów, za%wiadczenia wydanego nie wcze%niej ni"
6 miesi(cy przed dokonaniem importu, potwierdzaj#cego:
1) brak zaleg!o%ci we wp!atach nale"nych sk!adek na ubezpie-
czenie spo!eczne oraz we wp!atach poszczególnych podat-
ków stanowi#cych dochód bud"etu pa$stwa, przekraczaj#-
cych odr(bnie z ka"dego tytu!u (w tym odr(bnie w ka"dym
podatku) odpowiednio 3% kwoty nale"nych sk!adek
i nale"nych zobowi#za$ podatkowych w poszczególnych po-
datkach; udzia! zaleg!o%ci w kwocie sk!adek lub podatku
ustala si( w stosunku do kwoty nale"nych wp!at za rok po-
datkowy (okres rozliczeniowy), którego dotyczy zaleg!o%';
2) zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego.
3. Warunek przedstawienia za%wiadcze$ okre%lonych w ust. 2 nie
ma zastosowania, je"eli naczelnik urz(du celnego posiada z!o"o-
ne przez podatnika aktualne za%wiadczenia, o których mowa w
ust. 2.
4. Podatnik jest obowi#zany do pisemnego zawiadomienia naczelni-
ka urz(du celnego oraz naczelnika urz(du skarbowego o zamiarze
rozliczania podatku na zasadach okre%lonych w ust. 1, w terminie
do ko$ca miesi#ca poprzedzaj#cego miesi#c, od którego podatnik
b(dzie stosowa! takie rozliczenie.
5. W przypadku rezygnacji z rozliczania podatku na zasadach okre-
%lonych w ust. 1 podatnik jest obowi#zany do pisemnego zawia-
domienia naczelnika urz(du celnego oraz naczelnika urz(du skar-
bowego o tej rezygnacji w terminie do ko$ca miesi#ca, w którym
dokonywa! takiego rozliczenia.”;
17) w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do nale"no%ci podatkowych okre%lonych zgodnie z art. 33 ust. 1, z wyj#t-
kiem przypadków okre%lonych w art. 33a, stosuje si( odpowiednio przepisy
celne dotycz#ce powiadamiania d!u"nika o kwocie nale"no%ci wynikaj#cych
z d!ugu celnego.”;
18) po art. 37 dodaje si( art. 37a w brzmieniu:
„Art.37a. 1. Podatnik jest obowi#zany zap!aci' ró"nic( mi(dzy podatkiem wy-
nikaj#cym z decyzji naczelnika urz(du celnego, o których mowa
w art. 33 ust. 2 i 3, a podatkiem nale"nym z tytu!u importu towa-
rów wykazanym przez podatnika w deklaracji podatkowej zgod-
nie z art. 33a w terminie 10 dni, licz#c od dnia dor(czenia tych
decyzji.
2. Przepisy art. 37 ust. 2 i 3 stosuje si( odpowiednio.”;
19) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W zakresie nieuregulowanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 19 ust. 7-9 oraz
art. 33-37a stosuje si( odpowiednio przepisy celne dotycz#ce poboru i wy-
miaru c!a, z wyj#tkiem przepisów dotycz#cych przed!u"enia terminu zap!a-
11
ty, odroczenia p!atno%ci oraz innych u!atwie$ p!atniczych przewidzianych w
przepisach celnych.”;
20) art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39. Organem podatkowym w!a%ciwym w sprawie post(powa$ dotycz#-
cych ulg w sp!acie zobowi#za$ podatkowych w podatku oraz zwro-
tu nadp!aty podatku jest naczelnik urz(du skarbowego w!a%ciwy
dla podatnika.”;
21) w art. 41:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Stawk( podatku 0% stosuje si( w eksporcie towarów, o którym mowa
w ust. 4 i 5, pod warunkiem "e podatnik przed z!o"eniem deklaracji po-
datkowej za dany okres rozliczeniowy otrzyma! dokument potwierdza-
j#cy wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.”;
b) po ust. 8 dodaje si( ust. 8a i 8b w brzmieniu:
„8a. Je"eli przed wydaniem towaru podatnik otrzyma! cz(%' lub ca!o%' na-
le"no%ci, w szczególno%ci: przedp!at(, zaliczk(, zadatek, stawk( 0% w
przypadku eksportu towarów stosuje si(, pod warunkiem "e wywóz to-
warów nast#pi w ci#gu 6 miesi(cy, licz#c od dnia otrzymania ca!o%ci
lub cz(%ci nale"no%ci. Je"eli warunek, o którym mowa w zdaniu pierw-
szym, nie zosta! spe!niony, maj# zastosowanie stawki w!a%ciwe dla do-
stawy tego towaru na terytorium kraju.
8b. Wywiezienie towarów w terminie pó&niejszym ni" okre%lony w ust. 8a
uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku nale"nego w
rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzyma! doku-
ment potwierdzaj#cy wywóz tych towarów.”,
c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzaj#cego wywóz to-
waru poza terytorium Wspólnoty w terminie pó&niejszym ni" okre%lony
w ust. 6 i 7 upowa"nia podatnika do dokonania korekty podatku nale"-
nego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzy-
ma! ten dokument.”;
22) w art. 42:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Dokument wywozu wype!nia si( w trzech egzemplarzach, z których:
jeden wydawany jest nabywcy, drugi – podatnik pozostawia w swojej
dokumentacji, trzeci – podatnik przesy!a wraz z faktur#, o której mowa
w art. 106 ust. 6, do w!a%ciwej jednostki, która na podstawie odr(bnych
przepisów dokonuje wymiany z innymi pa$stwami cz!onkowskimi in-
formacji o podatku oraz o podatku od warto%ci dodanej, zwanej dalej
„biurem wymiany informacji o podatku VAT”.”,
b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Je"eli warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie zosta! spe!niony
przed z!o"eniem deklaracji podatkowej za:
1) okres kwartalny albo za okres miesi(czny, je"eli ten miesi(czny
okres jest ostatnim w kwartale – podatnik wykazuje t( dostaw( w
12
ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, jako dostaw( na teryto-
rium kraju;
2) okres miesi(czny, je"eli ten miesi(czny okres jest pierwszym lub
drugim w kwartale – podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewiden-
cji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres miesi(czny, lecz
za okres miesi(czny, za który w momencie z!o"enia deklaracji po-
datkowej posiada dowody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie pó&-
niej jednak ni" za ostatni w kwartale okres miesi(czny; w przypad-
ku nieotrzymania tych dowodów do momentu z!o"enia deklaracji
podatkowej za ostatni w kwartale okres miesi(czny dostaw( t( wy-
kazuje si( za ten ostatni okres miesi(czny jako dostaw( na teryto-
rium kraju.”;
23) w art. 43:
a) w ust. 1 w pkt 13 kropk( zast(puje si( %rednikiem i dodaje si( pkt 14 w
brzmieniu:
„14) dzia!alno%' w zakresie gier losowych, zak!adów wzajemnych, gier na
automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegaj#c#
opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach okre%lonych w odr(bnej
ustawie.”,
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pozosta!e towary, z wyj#tkiem gruntów, których okres u"ywania przez
podatnika dokonuj#cego ich dostawy wyniós! co najmniej pó! roku po
nabyciu prawa do rozporz#dzania tymi towarami jak w!a%ciciel.”;
24) w art. 86:
a) w ust. 2:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w przypadku importu towarów – suma kwot podatku wynikaj#ca
z dokumentu celnego, z zastrze"eniem pkt 5;”,
- w pkt 4 kropk( zast(puje si( %rednikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:
„5) kwota podatku nale"nego z tytu!u importu towarów - w przypad-
kach, o których mowa w art. 33a.”,
b) w ust. 10:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma! faktur( albo
dokument celny, z zastrze"eniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18;”,
- uchyla si( pkt 3,
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uprosz-
czonej, polegaj#cej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami cel-
nymi – za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokona! wpisu
do rejestru; obni"enie kwoty podatku nale"nego nast(puje pod wa-
runkiem dokonania przez podatnika zap!aty podatku wykazanego
w tym rejestrze lub wykazania tego podatku w deklaracji podatko-
wej zgodnie z art. 33a;”,
13
- po pkt 5 dodaje si( pkt 6 w brzmieniu:
„6) w przypadku decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w
art. 34 – w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma! decyzj(; obni-
"enie kwoty podatku nale"nego nast(puje pod warunkiem dokona-
nia przez podatnika zap!aty podatku wynikaj#cego z decyzji.”,
c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Je"eli podatnik nie dokona obni"enia kwoty podatku nale"nego w
terminach okre%lonych w ust. 10, mo"e obni"y' kwot( podatku nale"-
nego w deklaracji podatkowej za nast(pne okresy rozliczeniowe, jednak
nie pó&niej ni" za ostatni okres roku podatkowego.”.
d) ust. 12 i 13 otrzymuj# brzmienie:
„12. W przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a
lub c, przed nabyciem prawa do rozporz#dzania towarem jak w!a%ciciel
albo przed wykonaniem us!ugi, z wy!#czeniem przypadków, gdy faktu-
ra dokumentuje czynno%ci, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2, pra-
wo do obni"enia kwoty podatku nale"nego powstaje z chwil# nabycia
prawa do rozporz#dzania towarem lub z chwil# wykonania us!ugi albo
z chwil# cz(%ciowego wykonania us!ugi.
13. Je"eli podatnik nie dokona! obni"enia kwoty podatku nale"nego o kwo-
t( podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12,
16 i 18, mo"e on obni"y' kwot( podatku nale"nego przez dokonanie
korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wyst#pi!o prawo do
obni"enia podatku nale"nego, nie pó&niej jednak ni" w ci#gu 5 lat, li-
cz#c od pocz#tku roku, w którym wyst#pi!o prawo do obni"enia podat-
ku nale"nego.”,
e) ust. 19 otrzymuje brzmienie:
„19. Je"eli w okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywa! czynno%ci
opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie wykonywa! czynno%ci
poza terytorium kraju, kwot( podatku naliczonego mo"e przenie%' do
rozliczenia na nast(pny okres rozliczeniowy.”;
25) w art. 87:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Z zastrze"eniem ust. 4a i 6, zwrot ró"nicy podatku nast(puje na ra-
chunek bankowy podatnika w banku maj#cym siedzib( na terytorium
kraju wskazanym w zg!oszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w
odr(bnych przepisach, w terminie 50 dni od dnia z!o"enia rozliczenia
przez podatnika. Je"eli zasadno%' zwrotu wymaga dodatkowego zwery-
fikowania naczelnik urz(du skarbowego mo"e przed!u"y' ten termin do
czasu zako$czenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w
ramach czynno%ci sprawdzaj#cych, kontroli podatkowej lub post(po-
wania podatkowego na podstawie Ordynacji podatkowej lub post(po-
wania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Je"eli
przeprowadzone przez organ czynno%ci wyka"# zasadno%' zadeklaro-
wanego zwrotu, urz#d skarbowy wyp!aca podatnikowi nale"n# kwot(
wraz z odsetkami w wysoko%ci odpowiadaj#cej op!acie prolongacyjnej
stosowanej w przypadku odroczenia p!atno%ci podatku lub jego roz!o-
"enia na raty.”,
14
b) dodaje si( ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku wyd!u"enia terminu na podstawie ust. 2 zdanie drugie,
urz#d skarbowy na wniosek podatnika wyp!aca zwrot ró"nicy podatku
w terminie wymienionym w ust. 2 zdanie pierwsze, je"eli podatnik z!o-
"y w urz(dzie skarbowym zabezpieczenie maj#tkowe w kwocie odpo-
wiadaj#cej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.”,
c) uchyla si( ust. 3, 3a i 4,
d) po ust. 4 dodaje si( ust. 4a-4j w brzmieniu:
„4a. W przypadku podatników rozpoczynaj#cych wykonywanie czynno%ci
wymienionych w art. 5 oraz podatników wykonuj#cych te czynno%ci
w okresie nie d!u"szym ni" 12 miesi(cy, ró"nica podatku podlegaj#ca
zwrotowi w kwocie przekraczaj#cej warto%' podatku naliczonego
zwi#zanego z nabyciem towarów lub us!ug, które na podstawie prze-
pisów o podatku dochodowym s# zaliczane przez podatnika do %rod-
ków trwa!ych oraz warto%ci niematerialnych i prawnych podlegaj#-
cych amortyzacji, oraz gruntów i prawa wieczystego u"ytkowania
gruntów, je"eli zosta!y one zaliczone do %rodków trwa!ych lub warto-
%ci niematerialnych i prawnych nabywcy, podlega zwrotowi w termi-
nie 180 dni od dnia z!o"enia deklaracji podatkowej.
4b. Przepisu ust. 4a nie stosuje si(, je"eli podatnik z!o"y w urz(dzie skar-
bowym zabezpieczenie maj#tkowe w kwocie odpowiadaj#cej kwocie
wnioskowanego zwrotu podatku pomniejszonej o kwot( stanowi#c#
równowarto%' podatku naliczonego zwi#zanego z nabyciem towarów
lub us!ug, o których mowa w ust. 4a.
4c. Zabezpieczenie maj#tkowe, o którym mowa w ust. 2a i 4b, mo"e by'
z!o"one w formie:
1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
2) por(czenia banku;
3) weksla z por(czeniem wekslowym banku;
4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
5) papierów warto%ciowych na okaziciela o okre%lonym terminie
wykupu wyemitowanych przez Skarb Pa$stwa albo Narodowy
Bank Polski, bankowych papierów warto%ciowych i listów zastaw-
nych o okre%lonym terminie wykupu, wyemitowanych we w!asnym
imieniu i na w!asny rachunek przez bank wymieniony w wykazie
gwarantów i por(czycieli okre%lonym na podstawie przepisów Or-
dynacji podatkowej;
6) depozytu w gotówce; depozyt sk!ada si( w walucie polskiej.
4d. Zabezpieczenie maj#tkowe, o którym mowa w ust. 4b, dotycz#ce zwro-
tu podatku w wysoko%ci nie wi(kszej ni" wyra"onej w z!otych kwocie
odpowiadaj#cej równowarto%ci 1 000 euro, mo"e by' z!o"one w formie
weksla. Przeliczenia kwoty wyra"onej w euro dokonuje si( wed!ug
%redniego kursu euro og!aszanego przez Narodowy Bank Polski na
pierwszy dzie$ roboczy okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zwrot
podatku, w zaokr#gleniu do pe!nych z!otych.
4e. Przepisy art. 33e-33g Ordynacji podatkowej stosuje si( odpowiednio.
15
4f. Naczelnik urz(du skarbowego odmawia przyj(cia zabezpieczenia, je"e-
li stwierdzi, "e z!o"one zabezpieczenie:
1) nie zapewni pokrycia w ca!o%ci wyp!acanej kwoty zwrotu, o któ-
rej mowa w ust. 2a i 4b, lub
2) nie zapewni w sposób pe!ny pokrycia w terminie wyp!acanej
kwoty zwrotu - w przypadku zabezpieczenia z okre%lonym termi-
nem wa"no%ci.
4g. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2a i 4b, zostaje zwolnione po
up!ywie 180 dni od dnia z!o"enia deklaracji, w której by!a wykazana
kwota zwrotu podatku.
4h. Przepisów ust. 4a i 4b nie stosuje si( pocz#wszy od rozliczenia za okres
rozliczeniowy nast(puj#cy po up!ywie 12 miesi(cy lub po up!ywie 4
kwarta!ów, za które podatnik sk!ada! deklaracje podatkowe oraz rozli-
cza! si( terminowo z podatków stanowi#cych dochód bud"etu pa$stwa.
Po up!ywie tego terminu nast(puje zwolnienie zabezpieczenia, o któ-
rym mowa w ust. 4b, je"eli zwolnienie zabezpieczenia nie nast#pi!o
w terminie, o którym mowa w ust. 4g.
4i. Zwolnienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4g i 4h, nie dokonuje
si(:
1) w przypadku wszcz(cia, w zakresie podatku, kontroli podatkowej
lub post(powania podatkowego zgodnie z przepisami Ordynacji
podatkowej - do czasu zako$czenia tego post(powania, a w przy-
padku kontroli - do up!ywu terminu trzech miesi(cy od dnia za-
ko$czenia kontroli, je"eli w tym terminie nie wszcz(to post(powa-
nia podatkowego;
2) w przypadku wszcz(cia, w zakresie podatku, post(powania kon-
trolnego zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej - do czasu za-
ko$czenia tego post(powania.
4j. Od kwoty zwracanego zabezpieczenia nie przys!uguj# odsetki.”,
e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Na umotywowany wniosek, podatnikom dokonuj#cym dostawy towa-
rów lub %wiadczenia us!ug poza terytorium kraju i niedokonuj#cym
sprzeda"y opodatkowanej przys!uguje zwrot kwoty podatku naliczone-
go, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie okre%lonym w ust. 2
zdanie pierwsze, z zastrze"eniem ust. 4a-4j.”,
f) po ust. 5 dodaje si( ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W przypadku gdy podatnik nie wykona! w okresie rozliczeniowym
czynno%ci opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynno%ci wy-
mienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przys!uguje, na jego
wniosek z!o"ony wraz z deklaracj# podatkow#, zwrot podatku nali-
czonego, podlegaj#cego odliczeniu od podatku nale"nego w zwi#zku z
prowadzon# dzia!alno%ci# gospodarcz# na terytorium kraju lub poza
tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia z!o"enia rozliczenia, z za-
strze"eniem art. 86 ust. 19. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust.
2a i ust. 4a-4j stosuje si( odpowiednio.”,
g) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
16
„6. Na wniosek podatnika, z!o"ony wraz z deklaracj# podatkow#, urz#d
skarbowy jest obowi#zany zwróci' ró"nic( podatku, o której mowa w
ust. 2, w terminie 25 dni, licz#c od dnia z!o"enia rozliczenia, gdy kwoty
podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikaj# z:
1) faktur dokumentuj#cych kwoty nale"no%ci, które zosta!y w ca!o%ci
zap!acone, z uwzgl(dnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia!alno%ci gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807, z
pó&n. zm.4)),
2) dokumentów celnych oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust.
2 i 3 oraz art. 34, i zosta!y przez podatnika zap!acone,
3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewn#trz-
wspólnotowego nabycia towarów lub importu us!ug lub dostawy
towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, je"eli w dekla-
racji podatkowej zosta!a wykazana kwota podatku nale"nego od
tych transakcji
- przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4c-4g, 4i
oraz 4j stosuje si( odpowiednio.”,
h) po ust. 6 dodaje si( ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje si( do podatników wymienionych w ust.
4a.”,
i) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Ró"nic( podatku niezwrócon# przez urz#d skarbowy w terminach, o
których mowa w ust. 2 zdanie pierwsze i ust. 4a, traktuje si( jako nad-
p!at( podatku podlegaj#c# oprocentowaniu w rozumieniu przepisów
Ordynacji podatkowej.”,
j) w ust. 11 uchyla si( pkt 2,
k) po ust. 12 dodaje si( ust. 13 w brzmieniu:
„13. Minister w!a%ciwy do spraw finansów publicznych mo"e okre%li', w
drodze rozporz#dzenia:
1) szczegó!owy sposób przyjmowania zabezpiecze$, o których mowa
w ust. 2a i 4b,
2) inne ni" wymienione w ust. 4c formy zabezpiecze$ oraz sposób
ich przyjmowania
– uwzgl(dniaj#c konieczno%' zabezpieczenia zwracanej kwoty po-
datku.”;
26) w art. 88 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatków zwi#zanych z nabyciem towarów i us!ug, o których mowa w art.
87 ust. 4a;”;
27) w art. 90 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

4)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr
33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178,
poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127,
Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225, Nr 225, poz. 1636 i Nr 235, poz.
1699.
17
„5. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza si( obrotu uzyskanego z do-
stawy towarów, o których mowa w art. 87 ust. 4a, u"ywanych przez podat-
nika na potrzeby jego dzia!alno%ci.”;
28) w art. 91:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku towarów i us!ug, które na podstawie przepisów o podatku
dochodowym s# zaliczane przez podatnika do %rodków trwa!ych oraz
warto%ci niematerialnych i prawnych podlegaj#cych amortyzacji, a tak-
"e gruntów i praw wieczystego u"ytkowania gruntów, je"eli zosta!y za-
liczone do %rodków trwa!ych lub warto%ci niematerialnych i prawnych
nabywcy, z wy!#czeniem tych, których warto%' pocz#tkowa nie prze-
kracza 15 000 z!, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w
ci#gu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomo%ci i praw wieczystego
u"ytkowania gruntów – w ci#gu 10 lat, licz#c od roku, w którym zosta-
!y oddane do u"ytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej pi#tej, a w przypadku nie-
ruchomo%ci i praw wieczystego u"ytkowania gruntów – jednej dziesi#-
tej, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W
przypadku %rodków trwa!ych oraz warto%ci niematerialnych i praw-
nych, których warto%' pocz#tkowa nie przekracza 15 000 z!, przepis
ust. 1 stosuje si( odpowiednio, z tym "e korekty dokonuje si( po zako$-
czeniu roku, w którym zosta!y oddane do u"ywania.”,
b) ust. 4 i 5 otrzymuj# brzmienie:
„4. W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nast#pi
sprzeda" towarów lub us!ug, o których mowa w ust. 2, lub towary te
zostan# opodatkowane zgodnie z art. 14, uwa"a si(, "e te towary lub
us!ugi s# nadal wykorzystywane na potrzeby czynno%ci podlegaj#cych
opodatkowaniu u tego podatnika, a" do ko$ca okresu korekty.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna by' dokonana
jednorazowo w odniesieniu do ca!ego pozosta!ego okresu korekty. Ko-
rekty dokonuje si( w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w
którym nast#pi!a sprzeda", a w przypadku opodatkowania towarów
zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy,
w którym towary te zosta!y opodatkowane.”,
c) w ust. 6 pkt 1 i 2 otrzymuj# brzmienie:
„1) opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje si(, "e dalsze
wykorzystanie tego towaru lub us!ugi zwi#zane jest z czynno%ciami
opodatkowanymi;
2) zwolnione lub nie podlega!y opodatkowaniu - do obliczenia korekty
przyjmuje si(, "e dalsze wykorzystanie tego towaru lub us!ugi jest
zwi#zane wy!#cznie z czynno%ciami zwolnionymi lub niepodlegaj#cymi
opodatkowaniu.”,
d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Przepisy ust. 1-6 stosuje si( odpowiednio w przypadku, gdy podatnik
mia! prawo do obni"enia kwot podatku nale"nego o ca!# kwot( podatku
naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub us!ugi i do-
kona! takiego obni"enia, albo nie mia! takiego prawa, a nast(pnie zmie-
18
ni!o si( prawo do obni"enia kwoty podatku nale"nego o kwot( podatku
naliczonego od tego towaru lub us!ugi, z tym "e w pierwszym przypad-
ku korekty dokonuje si( w rozliczeniu za ostatni okres rozliczeniowy,
w którym prawo to przys!ugiwa!o, a w drugim – za pierwszy okres roz-
liczeniowy, w którym prawo to b(dzie przys!ugiwa!o.”;
29) uchyla si( art. 93-95;
30) w art. 97:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie :
„4. Naczelnik urz(du skarbowego rejestruje podmiot, który dokona! zawia-
domienia zgodnie z ust. 1, jako podatnika VAT UE.”,
b) uchyla si( ust. 5-8,
c) uchyla si( ust. 12;
31) w art. 98 uchyla si( ust. 3;
32) w art. 99:
a) ust. 1-4 otrzymuj# brzmienie:
„1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, s# obowi#zani sk!ada' w urz(-
dzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie
do 25 dnia miesi#ca nast(puj#cego po ka"dym kolejnym kwartale, z za-
strze"eniem ust. 2-10 i art. 133.
2. Podatnicy, o których mowa w art. 15, z wy!#czeniem ma!ych podatni-
ków rozliczaj#cych si( metod# kasow#, mog# sk!ada' deklaracje podat-
kowe za okresy miesi(czne w terminie do 25. dnia miesi#ca nast(puj#-
cego po ka"dym kolejnym miesi#cu, po pisemnym zawiadomieniu na-
czelnika urz(du skarbowego w terminie do dnia z!o"enia deklaracji po-
datkowej za pierwszy miesi(czny okres rozliczeniowy, jednak nie pó&-
niej ni" z dniem up!ywu terminu z!o"enia tej deklaracji. Podatnik roz-
poczynaj#cy wykonywanie czynno%ci podlegaj#cych opodatkowaniu
dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w ter-
minie do 25. dnia miesi#ca nast(puj#cego po miesi#cu, w którym roz-
pocz#! wykonywanie tych czynno%ci.
3. Przepis ust. 2 stosuje si( odpowiednio do podatników, którzy utracili
prawo do rozliczania si( metod# kasow# lub zrezygnowali z tego pra-
wa.
4. Podatnicy, o których mowa w ust. 2 i 3, mog# ponownie sk!ada' dekla-
racje podatkowe za okresy kwartalne, nie wcze%niej jednak ni" po
up!ywie 24 miesi(cy, za które sk!adali deklaracje miesi(czne, po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urz(du skarbowego, w
terminie do ostatniego dnia pierwszego miesi#ca kwarta!u, za który b(-
dzie z!o"ona kwartalna deklaracja podatkowa po raz pierwszy.”,
b) uchyla si( ust. 5 i 6;
33) w art. 103:
a) ust. 1 i 2 otrzymuj# brzmienie:
„1. Podatnicy s# obowi#zani, bez wezwania naczelnika urz(du skarbowe-
go, do obliczenia i wp!acenia podatku za okresy kwartalne w terminie
do 25. dnia miesi#ca nast(puj#cego po kwartale, w którym powsta!
19
obowi#zek podatkowy, na rachunek urz(du skarbowego, z zastrze"e-
niem ust. 2-4 i art. 33.
2. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2, 3 i 8, oraz podmioty wy-
mienione w art. 108, s# obowi#zani, bez wezwania naczelnika urz(du
skarbowego, do obliczenia i wp!acenia podatku za okresy miesi(czne w
terminie do 25. dnia miesi#ca nast(puj#cego po miesi#cu, w którym
powsta! obowi#zek podatkowy, na rachunek urz(du skarbowego.”,
b) po ust. 2 dodaje si( ust. 2a-2e w brzmieniu:
„2a. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 1, inni ni" mali podatnicy,
obowi#zani s#, bez wezwania naczelnika urz(du skarbowego, do wp!a-
cania zaliczek za pierwszy oraz za drugi miesi#c kwarta!u w wysoko%ci
1/3 kwoty nale"nego zobowi#zania podatkowego, wynikaj#cej z dekla-
racji podatkowej z!o"onej za poprzedni kwarta! – w terminie do
25. dnia miesi#ca nast(puj#cego po ka"dym z kolejnych miesi(cy, za
które wp!acana jest zaliczka.
2b. Kwot( nale"nego zobowi#zania podatkowego przyjmuje si( za zerow#,
je"eli w wyniku rozliczenia za dany kwarta!, zobowi#zanie takie nie
wyst#pi lub wynika!a b(dzie kwota zwrotu podatku naliczonego lub
ró"nicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1.
2c. W przypadku podatników, u których w poprzednim kwartale nale"ne
zobowi#zanie podatkowe by!o zerowe w rozumieniu ust. 2b, nie po-
wstaje obowi#zek wp!acania zaliczek. Podatnik mo"e wp!aci' zaliczk(
w wysoko%ci faktycznego rozliczenia za miesi#c, za który wp!acana jest
zaliczka.
2d. Przepisy ust. 2a-2c stosuje si( odpowiednio do podatników:
1) rozpoczynaj#cych w trakcie roku podatkowego wykonywanie
czynno%ci okre%lonych w art. 5, je"eli przewidywana przez po-
datnika warto%' sprzeda"y osi#gnie, w proporcji do okresu pro-
wadzonej sprzeda"y, kwoty okre%lone w art. 2 pkt 25, z tym "e w
kwartale, w którym podatnik po raz pierwszy rozpocz#! wykony-
wanie czynno%ci, o których mowa w art. 5, nie powstaje obowi#-
zek wp!acania zaliczek;
2) którzy w trakcie roku podatkowego przekrocz# kwoty, o których
mowa w art. 2 pkt 25, a w przypadku podatników rozpoczynaj#-
cych w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynno%ci okre-
%lonych w art. 5 – kwoty okre%lone zgodnie z pkt 1, z tym "e
wp!ata zaliczek obowi#zuje od kwarta!u nast(puj#cego po kwarta-
le, w którym nast#pi!o to przekroczenie.
2e. Podatnicy rozpoczynaj#cy dokonywanie rozlicze$ za okresy kwartalne,
którzy w poprzednim kwartale rozliczali si( za okresy miesi(czne – za-
liczki, o których mowa w ust. 2a, wp!acaj# w pierwszym kwartale, za
który b(d# si( rozlicza' za okresy kwartalne, w wysoko%ci:
1) za pierwszy miesi#c tego kwarta!u – w wysoko%ci nale"nego zo-
bowi#zania podatkowego za pierwszy miesi#c ostatniego kwarta-
!u, w którym rozliczali si( za okresy miesi(czne;
20
2) za drugi miesi#c tego kwarta!u – w wysoko%ci nale"nego zobo-
wi#zania podatkowego za drugi miesi#c ostatniego kwarta!u, w
którym rozliczali si( za okresy miesi(czne.
Przepis ust. 2c stosuje si( odpowiednio.”;
34) art. 104 otrzymuje brzmienie:
„Art. 104. 1. Przepisy art. 21 i art. 86 ust. 16-18 stosuje si( równie" do podat-
ników rozpoczynaj#cych w ci#gu roku podatkowego wykonywa-
nie czynno%ci okre%lonych w art. 5, je"eli przewidywana przez
podatnika warto%' sprzeda"y nie przekroczy, w proporcji do okre-
su prowadzonej sprzeda"y, kwot okre%lonych w art. 2 pkt 25.
2. W przypadku przekroczenia kwot okre%lonych w ust. 1 podatnik
traci prawo do rozliczania si( metod# kasow# pocz#wszy od roz-
liczenia za miesi#c nast(puj#cy po kwartale, w którym nast#pi!o
to przekroczenie, oraz w nast(pnym roku podatkowym.”;
35) w art. 106 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, s# obowi#zani wystawi' faktur(
stwierdzaj#c# w szczególno%ci dokonanie sprzeda"y, dat( dokonania sprze-
da"y, cen( jednostkow# bez podatku, podstaw( opodatkowania, stawk( i
kwot( podatku, kwot( nale"no%ci oraz dane dotycz#ce podatnika i nabywcy,
z zastrze"eniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 114c ust. 1 pkt 1, art. 119 ust. 10 i art.
120 ust. 16.”;
36) w art. 109:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku stwierdzenia, "e podatnik nie prowadzi ewidencji, o któ-
rej mowa w ust. 1, lub prowadzi j# w sposób nierzetelny, a na podsta-
wie dokumentacji nie jest mo"liwe ustalenie warto%ci sprzeda"y, na-
czelnik urz(du skarbowego lub organ kontroli skarbowej okre%li, w
drodze oszacowania, warto%' sprzeda"y opodatkowanej i ustali od niej
kwot( podatku nale"nego. Je"eli nie mo"na okre%li' przedmiotu opo-
datkowania, kwot( podatku ustala si( przy zastosowaniu stawki 22%.”,
b) uchyla si( ust. 4-8;
37) art. 110 otrzymuje brzmienie:
„Art. 110. W przypadku gdy osoby prawne, jednostki organizacyjne niema-
j#ce osobowo%ci prawnej oraz osoby fizyczne nie s# obowi#zane
do prowadzenia ewidencji okre%lonej w art. 109 ust. 3 w zwi#zku
z dokonywaniem sprzeda"y zwolnionej od podatku na podstawie
art. 43 i art. 82 ust. 3, dokonaj# sprzeda"y opodatkowanej i nie
zap!ac# podatku nale"nego, a na podstawie dokumentacji nie jest
mo"liwe ustalenie warto%ci tej sprzeda"y, naczelnik urz(du skar-
bowego lub organ kontroli skarbowej okre%li, w drodze oszaco-
wania, warto%' sprzeda"y opodatkowanej i ustali od niej kwot(
podatku nale"nego. Je"eli nie mo"na okre%li' przedmiotu opodat-
kowania, kwot( podatku ustala si( przy zastosowaniu stawki
22%.”;
38) w art. 111:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
21
„2. W przypadku stwierdzenia, "e podatnik narusza obowi#zek okre%lony
w ust. 1, naczelnik urz(du skarbowego lub organ kontroli skarbowej
ustala za okres do momentu rozpocz(cia prowadzenia ewidencji obrotu
i kwot podatku nale"nego przy zastosowaniu kas rejestruj#cych, dodat-
kowe zobowi#zanie podatkowe w wysoko%ci odpowiadaj#cej 30%
kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i us!ug.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podatnicy, którzy rozpoczn# ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku
nale"nego w obowi#zuj#cych terminach, mog# odliczy' od tego podat-
ku kwot( wydatkowan# na zakup ka"dej z kas rejestruj#cych zg!oszo-
nych na dzie$ rozpocz(cia (powstania obowi#zku) ewidencjonowania
w wysoko%ci 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie wi(cej jednak ni"
700 z!.”;
39) w art. 114 w ust. 3 dodaje si( zdanie w brzmieniu:
„Przepisy art. 99 ust. 2 stosuje si( odpowiednio.”;
40) po art. 114 dodaje si( art. 114a-114e w brzmieniu:
„Art. 114a. 1. Podatnik b(d#cy osob# fizyczn#, u którego warto%' sprzeda"y
bez kwoty podatku nie przekroczy!a !#cznie w poprzednim roku
podatkowym kwoty wyra"onej w z!otych odpowiadaj#cej rów-
nowarto%ci 50 000 euro, mo"e wybra' opodatkowanie w formie
rycza!tu kwotowego wp!acanego za okresy miesi(czne, zwanego
dalej „rycza!tem”, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu na-
czelnika urz(du skarbowego.
2. Prawo do wyboru rycza!tu, po uprzednim pisemnym zawiadomie-
niu naczelnika urz(du skarbowego, ma równie" podatnik rozpo-
czynaj#cy wykonywanie czynno%ci, o których mowa w art. 5, w
trakcie roku podatkowego, je"eli przewidywana przez podatnika
warto%' sprzeda"y bez kwoty podatku nie przekroczy,
w proporcji do okresu prowadzonej sprzeda"y, kwoty okre%lonej
w ust. 1.
3. Rycza!t nie ma zastosowania do podatników, którzy:
1) dokonuj# dostaw towarów, wewn#trzwspólnotowych dostaw
towarów, eksportu towarów lub wykonuj# czynno%ci, o któ-
rych mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1;
2) poza us!ugami, o których mowa w ust. 1, wykonuj# inne ro-
dzaje dzia!alno%ci podlegaj#ce opodatkowaniu podatkiem;
3) poza us!ugami, o których mowa w ust. 1, wykonuj# równie"
jako wspólnik w spó!ce cywilnej lub w spó!ce handlowej w
ramach tych spó!ek dzia!alno%' gospodarcz#;
4) zatrudniaj# podwykonawców lub osoby na podstawie umów
innych ni" umowa o prac(;
5) %wiadcz# us!ugi z wykorzystaniem materia!ów w!asnych,
których warto%' przekracza 20% warto%ci us!ugi.
4. Przeliczenia kwot wymienionych w ust. 1 i 2 wyra"onych w euro
dokonuje si( wed!ug kursu euro zgodnie z art. 2 pkt 25.
22
Art. 114b. 1. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 114a ust. 1, podatnik
sk!ada w terminie do ko$ca kwarta!u poprzedzaj#cego kwarta!, od
którego podatnik b(dzie stosowa' rycza!t, z zastrze"eniem ust. 2.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 114a ust. 1, sk!ada si(:
1) nast(pnego dnia po dniu utraty zwolnienia od podatku – w
przypadkach, o których mowa w art. 113 ust. 5 i 10;
2) wraz ze zg!oszeniem rejestracyjnym, o którym mowa w art.
96, lub aktualizacj# tego zg!oszenia – w przypadku podatni-
ków, którzy rezygnuj# z przys!uguj#cego im zwolnienia na
podstawie art. 113 ust. 1.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 114a ust. 2, sk!ada si(
wraz ze zg!oszeniem rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96 -
w przypadku podatników rozpoczynaj#cych wykonywanie czyn-
no%ci podlegaj#cych opodatkowaniu podatkiem.
Art. 114c. 1. Podatnik, który wybra! opodatkowanie w formie rycza!tu, zwany
dalej „podatnikiem rycza!towym”:
1) nie ma prawa do obni"enia kwoty podatku nale"nego o kwo-
ty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86, oraz do
wykazywania w fakturach kwoty podatku;
2) obowi#zany jest:
a) prowadzi' dzienn# ewidencj( obrotów,
b) sk!ada' w terminie, o którym mowa w art. 99 ust. 1,
skrócon# deklaracj( podatkow#,
c) bez wezwania naczelnika urz(du skarbowego, wp!aca'
rycza!t w terminie do 25. dnia miesi#ca nast(puj#cego
po ka"dym miesi#cu, za który p!acony jest rycza!t.
2. Podatnik rycza!towy mo"e zrezygnowa' z rycza!tu nie wcze%niej
ni" od rozliczenia za okres rozliczeniowy nast(puj#cy po up!ywie
8 kwarta!ów, w trakcie których podatnik stosowa! rycza!t, po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urz(du skarbo-
wego, w terminie do ko$ca kwarta!u, w którym podatnik stosowa!
rycza!t.
3. Minister w!a%ciwy do spraw finansów publicznych okre%li, w dro-
dze rozporz#dzenia, wzór deklaracji podatkowej, o której mowa
w ust. 1 pkt 2 lit. b, zawieraj#cej co najmniej dane identyfikuj#ce
podatnika, wysoko%' obrotów oraz kwot( podatku, wraz z obja-
%nieniami co do sposobu jej wype!nienia, uwzgl(dniaj#c termin i
miejsce sk!adania deklaracji podatkowej.
Art. 114d. 1. Miesi(czna stawka rycza!tu wynosi 300 z!otych.
2. W przypadku zg!oszenia przez podatnika rycza!towego prze-
rwy w wykonywaniu czynno%ci podlegaj#cych opodatkowaniu
podatkiem w danym kwartale, nale"ny rycza!t pomniejsza si(
za ca!y okres przerwy trwaj#cej nieprzerwanie co najmniej 10
dni, je"eli podatnik zawiadomi pisemnie naczelnika urz(du
skarbowego o pocz#tku tej przerwy, najpó&niej w dniu jej roz-
pocz(cia, oraz o jej zako$czeniu - najpó&niej w dniu poprze-
dzaj#cym dzie$ jej zako$czenia.
23
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, rycza!t pomniejsza si(
o kwot( stanowi#c# iloczyn liczby dni przerwy oraz 1/30 staw-
ki rycza!tu.
4. W przypadku gdy przerwa w wykonywaniu czynno%ci podle-
gaj#cych opodatkowaniu podatkiem zosta!a spowodowana
chorob#, podatnik rycza!towy zawiadamia pisemnie naczelnika
urz(du skarbowego o okresie przerwy, wynikaj#cej ze zwol-
nienia lekarskiego, najpó&niej w dniu rozpocz(cia wykonywa-
nia tych czynno%ci po tej przerwie.
5. W przypadku stwierdzenia, "e podatnik rycza!towy, w któ-
rymkolwiek dniu przerwy, o której zawiadomi! naczelnika
urz(du skarbowego zgodnie z ust. 2 lub 4, wykonywa! czynno-
%ci podlegaj#ce opodatkowaniu podatkiem, naczelnik urz(du
skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala rycza!t za ca!y
okres przerwy w podwójnej wysoko%ci.
6. Stawk( okre%lon# w ust. 1 corocznie podwy"sza si( w stopniu
odpowiadaj#cym wska&nikowi wzrostu cen towarów i us!ug
konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwarta!ów roku
poprzedzaj#cego rok podatkowy w stosunku do tego samego
okresu roku ubieg!ego, og!aszanemu przez Prezesa G!ównego
Urz(du Statystycznego w Dzienniku Urz(dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski".
Art. 114e. 1. Podatnik rycza!towy traci prawo do rycza!tu:
1) od dnia, w którym przekroczy! kwot(, o której mowa w art.
114a ust. 1, a w przypadku podatników rozpoczynaj#cych
wykonywanie czynno%ci, o których mowa w art. 5 - od dnia,
w którym przekroczy! kwot(, o której mowa w art. 114a ust.
2;
2) pocz#wszy od dnia, w którym wyst#pi!y okoliczno%ci, o któ-
rych mowa w art. 114a ust. 3;
3) w przypadku gdy warto%' sprzeda"y bez kwoty podatku prze-
kroczy w kwartale równowarto%' 25% kwoty wymienionej w
art. 114a ust. 1, z zastrze"eniem ust. 2.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, podatnik rycza!towy
traci prawo do rycza!tu pocz#wszy od okresu rozliczeniowego na-
st(puj#cego po kwartale, w którym przekroczy! kwot(, o której
mowa w ust. 1 pkt 3.
3. Podatnik, który utraci! prawo do rycza!tu, obowi#zany jest do pi-
semnego zawiadomienia naczelnika urz(du skarbowego o utracie
tego prawa w terminie do 25. dnia miesi#ca nast(puj#cego po
miesi#cu, w którym nast#pi!a utrata prawa.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podatnik, któ-
ry utraci! prawo do rycza!tu, rozlicza podatek na zasadach ogól-
nych pocz#wszy od dnia, w którym utraci! to prawo, z zastrze"e-
niem ust. 5. Przy obliczaniu rycza!tu za okres do dnia, w którym
podatnik by! uprawniony do rycza!tu, przepis art. 114d ust. 5 sto-
suje si( odpowiednio.
5. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opo-
datkowaniu podatkiem na zasadach ogólnych podlega nadwy"ka
24
sprzeda"y ponad kwot( okre%lon# w ust. 1 pkt 1, a obowi#zek po-
datkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty.
6. W przypadku materia!ów nabytych przed dniem utraty prawa do
rycza!tu i niezu"ytych do %wiadczenia us!ug przed tym dniem,
prawo do obni"enia kwoty podatku nale"nego o kwot( podatku
naliczonego przy nabyciu tych materia!ów, przys!uguje pod wa-
runkiem sporz#dzenia spisu z natury tych materia!ów wed!ug sta-
nu na dzie$, w którym nast#pi!a utrata prawa do rycza!tu, i przed-
!o"enia go naczelnikowi urz(du skarbowego w terminie, o którym
mowa w ust. 3. Kwot( podatku naliczonego w tym przypadku
stanowi iloczyn ilo%ci materia!ów obj(tych spisem z natury i kwo-
ty podatku naliczonego przypadaj#cego na jednostk( materia!u.
7. Podatnik, który utraci! prawo do rycza!tu lub z niego zrezygno-
wa!, mo"e po up!ywie 3 lat, licz#c od ko$ca kwarta!u, w którym
utraci! to prawo lub z niego zrezygnowa!, ponownie korzysta' z
tej formy opodatkowania, pod warunkiem pisemnego zawiado-
mienia naczelnika urz(du skarbowego w terminie do ko$ca kwar-
ta!u, w którym rozlicza! si( na zasadach ogólnych.”;

41) w art. 116:


a) w ust. 9 zdanie wst(pne otrzymuje brzmienie:
„Przez nale"no%ci za towary i us!ugi dostarczane rolnikowi rycza!towemu,
o których mowa w ust. 8, rozumie si( równie" potr#cenia z tytu!u sp!at rat
po"yczek i zaliczek udzielanych rolnikowi rycza!towemu dostarczaj#cemu
produkty rolne oraz inne potr#cenia, je"eli wynikaj# z innych ustaw lub ty-
tu!ów wykonawczych (egzekucyjnych), dokonane przez podatnika naby-
waj#cego te produkty, pod warunkiem "e:”,
b) uchyla si( ust. 9a;
42) w art. 129 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przed z!o"eniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzy-
ma! dokument okre%lony w art. 128 ust. 2, zawieraj#cy potwierdzenie wy-
wozu tych towarów poza terytorium Wspólnoty.”;
43) w za!#czniku nr 9 do ustawy dodaje si( poz. 11 w brzmieniu:
„Poz. Przeznaczenia pojazdów specjalnych
11 Pogrzebowy”

44) dodaje si( za!#cznik nr 10 do ustawy w brzmieniu okre%lonym w za!#czniku do


niniejszej ustawy.

Art. 2.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z pó&n. zm.5)) w art. 72:
1) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141.
25
„8) za%wiadczenia, je"eli obowi#zek jego wydania przez w!a%ciwy organ po-
twierdzaj#cy:
a) uiszczenie podatku od towarów i us!ug od pojazdów sprowadzanych z
pa$stw cz!onkowskich Unii Europejskiej lub
b) brak obowi#zku, o którym mowa w lit. a
– wynika z przepisów o podatku od towarów i us!ug, a sprowadzany po-
jazd jest rejestrowany po raz pierwszy;";
2) ust.1a otrzymuje brzmienie:
„1a. W przypadku gdy sprowadzany pojazd jest przedmiotem dostawy dokona-
nej przez podatnika podatku od towarów i us!ug na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej przed dokonaniem pierwszej rejestracji na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, za%wiadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a,
mo"e by' zast#pione faktur# z wyszczególnion# kwot# podatku od towarów
i us!ug potwierdzaj#c# dokonanie tej dostawy przez tego podatnika, pod wa-
runkiem "e odprzeda" pojazdów stanowi przedmiot dzia!alno%ci tego podat-
nika.".

Art. 3.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, z pó&n. zm.6)) wprowadza si( nast(puj#ce zmiany:
1) w art. 68 uchyla si( § 3;
2) w art. 70a § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 68 § 1 oraz w art. 70 §
1, ulega zawieszeniu, je"eli mo"liwo%' ustalenia lub okre%lenia zobowi#za-
nia podatkowego wynika z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
lub innych ratyfikowanych umów mi(dzynarodowych, których stron# jest
Rzeczpospolita Polska, a ustalenie lub okre%lenie przez organ podatkowy
wysoko%ci tego zobowi#zania uzale"nione jest od uzyskania odpowiednich
informacji od organów innego pa$stwa.”;
3) w art. 73 w § 2 w pkt 3 kropk( zast(puje si( %rednikiem i dodaje si( pkt 4 w
brzmieniu:
„4) deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i us!ug – dla podatników po-
datku od towarów i us!ug.”;
4) w art. 81b uchyla si( § 3.

Art. 4.
Do wniosków o zwrot kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki z!o"onych do
dnia wej%cia w "ycie niniejszej ustawy stosuje si( przepisy art. 93-95 ustawy zmie-
nianej w art. 1, w brzmieniu obowi#zuj#cym przed dniem wej%cia w "ycie niniejszej
ustawy.

6)
Zmiany tekst jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz.U. z 2005 r, Nr 85, poz. 727,
Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470.
26

Art. 5.
1. Do post(powa$ wszcz(tych i niezako$czonych decyzj# ostateczn# do dnia wej-
%cia w "ycie niniejszej ustawy stosuje si( przepisy art. 109-111 ustawy zmienia-
nej w art. 1 oraz art. 68 § 3 i art. 70a § 1 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmie-
niu obowi#zuj#cym przed dniem wej%cia w "ycie niniejszej ustawy.
2. Do rozliczenia za okresy rozliczeniowe poprzedzaj#ce kwarta!, w którym wesz!a
w "ycie niniejsza ustawa, stosuje si( przepisy art. 87 i art. 97 ust. 5-8 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowi#zuj#cym przed dniem wej%cia w "ycie
niniejszej ustawy.
3. Kaucja, o której mowa w art. 97 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
obowi#zuj#cym przed dniem wej%cia w "ycie niniejszej ustawy, podlega zwro-
towi lub zwolnieniu na wniosek podatnika, po up!ywie 180 dni od dnia z!o"enia
ostatniej deklaracji podatkowej z wykazan# kwot# do zwrotu za okres rozlicze-
niowy poprzedzaj#cy okres rozliczeniowy, w którym wesz!a w "ycie niniejsza
ustawa, je"eli zwrot lub zwolnienie kaucji nie nast#pi!o w trybie art. 97 ust. 8 u-
stawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowi#zuj#cym przed dniem wej%cia w
"ycie niniejszej ustawy. Na pisemny wniosek podatnika kaucja mo"e zosta'
zwrócona lub zwolniona przed up!ywem terminu, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, albo mo"e nie by' sk!adana w urz(dzie skarbowym, je"eli podatnik
z!o"y zabezpieczenie maj#tkowe w trybie art. 87 ust. 4b–4h ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz# ustaw#, zapewniaj#ce pokrycie wyp!a-
canej kwoty zwrotu, przy zachowaniu prawa do zwrotu w ci#gu 60 dni. Przepisy
art. 87 ust. 4i ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz# usta-
w#, stosuje si( odpowiednio.

Art. 6.
Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni przed dniem wej%cia w "ycie
niniejszej ustawy, obowi#zani do sk!adania deklaracji za okresy miesi(czne zgodnie
z przepisami art. 99 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowi#zuj#cym przed
dniem wej%cia w "ycie niniejszej ustawy, obowi#zani s# do ko$ca pierwszego mie-
si#ca kwarta!u, w którym wesz!a w "ycie niniejsza ustawa, do pisemnego zawiado-
mienia naczelnika urz(du skarbowego, za jakie okresy rozliczeniowe b(d# sk!ada'
deklaracje podatkowe. Brak zawiadomienia jest równoznaczny z wyborem rozlicza-
nia za okresy miesi(czne, o którym mowa w art. 99 ust. 2 ustawy zmienianej w art.
1, w brzmieniu nadanym niniejsz# ustaw#.

Art. 7.
1. W przypadku czynno%ci, w stosunku do których zgodnie z art. 19 ustawy zmie-
nianej w art. 1, w brzmieniu obowi#zuj#cym przed dniem wej%cia w "ycie ni-
niejszej ustawy, nie powsta! obowi#zek podatkowy przed dniem wej%cia w "ycie
niniejszej ustawy, a zgodnie z art. 19 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejsz# ustaw#, obowi#zek podatkowy nie powsta!by po dniu wej%cia
w "ycie niniejszej ustawy, obowi#zek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 u-
stawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowi#zuj#cym przed dniem wej%cia w
"ycie niniejszej ustawy.
27
2. Je"eli zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowi#-
zuj#cym przed dniem wej%cia w "ycie niniejszej ustawy, prawo do obni"enia
kwoty podatku nale"nego o kwot( podatku naliczonego powstawa!oby po wej-
%ciu w "ycie niniejszej ustawy, a zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy zmienianej w
art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz# ustaw#, prawo to powstawa!oby przed
dniem wej%cia w "ycie niniejszej ustawy, prawo to powstaje zgodnie z art. 86
ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowi#zuj#cym przed dniem
wej%cia w "ycie niniejszej ustawy.

Art. 8.
Przepisu art. 19 ust. 16b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz#
ustaw#, nie stosuje si( do ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r. prawa wieczy-
stego u"ytkowania gruntów.

Art. 9.
Przepisy art. 114d ust. 11 i 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejsz# ustaw#, stosuje si( od pocz#tku roku nast(puj#cego po roku, w którym we-
sz!a w "ycie niniejsza ustawa.

Art. 10.
Ustawa wchodzi w "ycie pierwszego dnia kwarta!u nast(puj#cego po kwartale nast(-
puj#cym po kwartale, w którym og!oszono ustaw(.
1

UZASADNIENIE

Podstawowym za!o"eniem proponowanych zmian by!o uproszczenie przepisów w


zakresie podatku od towarów i us!ug, doprecyzowanie brzmienia okre%lonych regu-
lacji prawnych oraz zniesienie lub zmniejszenie barier i ogranicze$ formalnopraw-
nych wynikaj#cych z obecnych uregulowa$. W%ród zmian o charakterze technicz-
nym i legislacyjnym zaproponowano równie" zmiany o charakterze merytorycznym,
w szczególno%ci zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego oraz rozliczania
podatku, w tym d!ugo%ci okresu rozliczeniowego, zasad zwrotu ró"nicy podatku oraz
rozliczenia rycza!towego przez niektóre grupy podatników.

W art. 2 zmieniana jest tre%' pkt 25 (dostosowanie definicji ma!ego podatnika do


zapisów w nowelizowanej ustawie o rachunkowo%ci), oraz dodawany jest pkt 27b
(definicja magazynu konsygnacyjnego), który jest zwi#zany z wprowadzanymi w art.
12a regulacjami w zakresie opodatkowania towarów przemieszczanych do magazynu
konsygnacyjnego zlokalizowanego w innym pa$stwie cz!onkowskim.

W art. 6 proponuje si( zmian( o charakterze celowo%ciowo-technicznym dostosowu-


j#c# systematyk( ustawy do przepisów Szóstej Dyrektywy Rady, polegaj#c# na skre-
%leniu z czynno%ci wy!#czonych z zakresu ustawy o podatku od towarów i us!ug
dzia!alno%ci w zakresie gier losowych, zak!adów wzajemnych, gier na automatach i
gier na automatach o niskich wygranych, podlegaj#cej opodatkowaniu podatkiem od
gier na zasadach okre%lonych w odr(bnej ustawie (art. 6 pkt 3) i uznaniu jej za dzia-
!alno%' zwolnion# od podatku od towarów i us!ug. Zmiana ta ma charakter porz#dku-
j#cy, gdy" do tej pory dzia!alno%' w zakresie gier losowych, zak!adów wzajemnych
itp. nie podlega!a co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i us!ug, co nie
oznacza!o, "e podmioty prowadz#ce tak# dzia!alno%' nie wykonywa!y dzia!alno%ci
gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i us!ug. Proponowana
zmiana jednoznacznie wskazuje, "e dzia!alno%' ta podlega przepisom ustawy o po-
datku od towarów i us!ug, przy czym jest z niego zwolniona (art. 43 ust. 1 pkt 14), co
oznacza, "e nadal brak jest obci#"enia tej dzia!alno%ci podatkiem VAT. Zmiana ta
nie poci#ga zatem za sob# skutków o charakterze ekonomicznym.
2
Proponowana zmiana w art. 7 w ust. 1 pkt 6 ma charakter wy!#cznie techniczny po-
twierdzaj#cy obecnie stosowan# praktyk(. Wprowadzenie zmiany ma jednak na celu
eliminacj( w#tpliwo%ci w tym zakresie przedstawianych w licznych zapytaniach kie-
rowanych do organów podatkowych. Zmiana ta ma na celu wskazanie jednoznaczne,
"e dostaw# jest równie" sprzeda" praw spó!dzielczych.

Dodanie w art. 7 w ust. 1 pkt 7 ma na celu uznanie za dostaw( towarów czynno%ci


ustanowienia oraz zbycia prawa wieczystego u"ytkowania gruntów. Obecnie czyn-
no%ci te traktowane s# jako %wiadczenie us!ug, gdy" zgodnie z Szóst# Dyrektyw#
Rady przeniesienie praw do nieruchomo%ci uznawane jest za %wiadczenie us!ug. Jed-
nak"e pa$stwa cz!onkowskie mog# postanowi', "e tego typu czynno%ci zostan#
uznane za odp!atn# dostaw( towarów. Co do zasady wi(kszo%' czynno%ci ustano-
wienia praw wieczystego u"ytkowania mia!a miejsce przed dniem 1 maja 2004 r.
Czynno%ci te dotycz# d!ugich okresów (99 lat). Fakt ustanowienia tych praw
w zdecydowanej wi(kszo%ci przed dniem 1 maja 2004 r. powoduje, "e nie uwzgl(d-
niaj# one kwot podatku. Brak jest te" swobody zmiany op!at z tego tytu!u. Dlatego
te" proponuje si( skorzystanie z mo"liwo%ci, jakie daje Dyrektywa, i potraktowanie
ich jako dostawy towarów. Skutkiem tego b(dzie to, "e praktycznie w wi(kszo%ci
przypadków podatek od towarów i us!ug nie b(dzie mia! do tych czynno%ci zastoso-
wania.

Dodanie art. 12a i art. 20a ma na celu wprowadzenie szczególnych regulacji stoso-
wanych w wi(kszo%ci pa$stw cz!onkowskich wobec towarów przemieszczanych do
magazynu konsygnacyjnego (definicja tego poj(cia zosta!a zamieszczona w art. 2 pkt
27b) zlokalizowanego w innym pa$stwie cz!onkowskim. Z magazynu tego towary
mo"e pobiera' wed!ug potrzeb wy!#cznie jeden odbiorca (ang. call-off stock). Nale-
"y zaznaczy', "e dostawa tych towarów (przeniesienie prawa do rozporz#dzania jak
w!a%ciciel) nast(puje w momencie pobrania tych towarów przez odbiorc( (nabywc().
Proponowane rozwi#zania upraszczaj# rozliczenie tego rodzaju transakcji zarówno
przy towarach przywo"onych do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego na
terytorium Polski, jak i towarów wywo"onych do takiego magazynu po!o"onego na
terytorium innego pa$stwa cz!onkowskiego. Podstawow# cech# tych uproszcze$ jest
uznanie, "e przemieszczenie towarów do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowa-
nego na terytorium Polski powoduje powstanie obowi#zku podatkowego z tytu!u
wewn#trzwspólnotowego nabycia towarów u polskiego podatnika zarejestrowanego
3
jako podatnik VAT UE, natomiast przy przemieszczaniu towarów do magazynu kon-
sygnacyjnego zlokalizowanego na terytorium innego pa$stwa cz!onkowskiego roz-
poznawanie obowi#zku podatkowego w tych transakcjach wed!ug regu! podatko-
wych obowi#zuj#cych w tym innym pa$stwie cz!onkowskim (art. 12a ust. 1 i art. 20a
ust. 1). Takie rozwi#zanie pozwala w tych transakcjach na zwolnienie z obowi#zku
rejestracji dla podatku od towarów i us!ug podatników podatku od warto%ci dodanej
z tytu!u przemieszczenia w!asnych towarów oraz dokonania dostawy tych towarów
na terytorium Polski (art. 29 ust. 18 pkt 3 oraz § 2 pkt 1 lit. j rozporz#dzenia Ministra
Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie okre%lenia podatników niemaj#cych
obowi#zku sk!adania zg!oszenia rejestracyjnego), jak równie" uwalnia podatników
podatku od towarów i us!ug (je"eli tego typu regulacje przewiduje równie" inne pa$-
stwo cz!onkowskie) z obowi#zku rejestracji dla podatku od warto%ci dodanej w in-
nym pa$stwie cz!onkowskim (dla mo"liwo%ci zastosowania stawki 0% przy prze-
mieszczaniu w!asnych towarów podatnik nie b(dzie ju" musia! wskazywa' przyzna-
nego mu numeru VAT w innym pa$stwie cz!onkowskim – poda bowiem numer VAT
nabywcy tych towarów).

Konsekwencj# ww. zmian w zakresie call-off stock s# zmiany w art. 20 ust. 1, art. 21
ust. 6 i art. 29 ust. 18.

W art. 13 proponowana zmiana ust. 1 doprecyzowuje, uwzgl(dniaj#c symetri( opo-


datkowania, "e opodatkowaniu podatkiem VAT w transakcjach wewn#trz-
wspólnotowych podlega z jednej strony wewn#trzwspólnotowa dostawa towarów,
z drugiej za% wewn#trzwspólnotowe nabycie towarów, przy czym obie te czynno%ci
musz# by' realizowane co do zasady za wynagrodzeniem.

Propozycja zmiany ust. 6 art. 13 wi#"e si( z jednoczesnym skre%leniem ust. 12


w art. 97. Zgodnie z obecnie obowi#zuj#cymi przepisami warunkiem uznania dosta-
wy towarów wywo"onych do innego pa$stwa cz!onkowskiego za wewn#trzwspólno-
tow# dostaw( towarów jest zg!oszenie zamiaru dokonywania wewn#trzwspólnoto-
wych dostaw towarów i zarejestrowanie jako podatnik VAT UE. Tymczasem w
%wietle ustawy istniej# co najmniej trzy przes!anki rejestracji dla potrzeb transakcji
wewn#trzwspólnotowych: ch(' dokonywania wewn#trzwspólnotowego nabycia to-
warów lub dostawy towarów oraz %wiadczenie us!ug, dla których miejscem opodat-
kowania jest inny kraj Wspólnoty, którego numerem identyfikacyjnym pos!u"y! si(
4
us!ugobiorca. Formularz rejestracyjny na potrzeby rejestracji do VAT UE zawiera
trzy odr(bne pola odpowiadaj#ce trzem wskazanym powy"ej przes!ankom rejestracji.
Proponowana zmiana ma na celu u!atwienie rozlicze$ wewn#trzwspólnotowych dla
podatników. Na potrzeby transakcji wewn#trzwspólnotowych uzyskanie numeru
identyfikacji z przedrostkiem PL, niezale"nie od przyczyn rejestracji, powinno by'
wystarczaj#ce dla uznania danej transakcji za wewn#trzwspólnotow# dostaw( towa-
rów.

Zmiana art. 19 ma na celu ujednolicenie momentu powstania obowi#zku podatkowe-


go i nadania jej mo"liwie prostego i precyzyjnego charakteru, jednak"e przy pozo-
stawieniu szczególnych zasad rozpoznawania obowi#zku podatkowego.Generaln#
zasad# b(dzie, "e obowi#zek podatkowy powstaje z chwil# dostawy towarów lub
wykonania us!ugi albo cz(%ciowego wykonania us!ugi, nie pó&niej ni" z dniem wy-
stawienia faktury albo uregulowania lub up!ywu terminu uregulowania nale"no%ci, w
tym równie" zadatku, zaliczki, przedp!aty lub raty – w odniesieniu do tej cz(%ci na-
le"no%ci, która zosta!a uregulowana lub której termin up!yn#!. Proponowana zmiana
w zakresie momentu powstania obowi#zku podatkowego w eksporcie towarów przy-
czyni si( do ujednolicenia regulacji art. 19 oraz usunie ewentualne w#tpliwo%ci in-
terpretacyjne, które pojawiaj# si( w sytuacji, gdy podatnik dokona! eksportu, nato-
miast nie otrzyma! jeszcze dokumentu potwierdzaj#cego wywóz towarów poza
Wspólnot( Europejsk#.

Projektowane przepisy art. 20 ust. 1 i art. 20a s# zwi#zane z wprowadzeniem regula-


cji dotycz#cych opodatkowania towarów przemieszczanych do magazynów konsy-
gnacyjnych.

Nowe brzmienie art. 21 ust. 6 jest zwi#zane ze zmian# art. 19 w zakresie momentu
powstania obowi#zku podatkowego.

W art. 22 ust. 4 proponuje si( zmian( o charakterze doprecyzowuj#cym, zgodnie


z któr# jednoznacznie wskazuje si(, "e przepis ma zastosowanie do towarów spro-
wadzanych z terytorium pa$stwa trzeciego do Polski (import towarów), jak
i sprowadzanych do innego pa$stwa cz!onkowskiego (zaimportowanych). Chodzi
o sytuacj(, gdy towar jest sprowadzany np. przez Niemcy do Polski.
5
Zmiana w art. 27 ust. 2 pkt 3 polega na dodaniu do wymienionych tam us!ug
w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji lub rozrywki, us!ug do nich po-
dobnych, co rozwia!oby w#tpliwo%ci co do zgodno%ci obecnego przepisu z Szóst#
Dyrektyw#, które to w#tpliwo%ci zosta!y podniesione przez Komisj( Europejsk#
w post(powaniu o naruszenie przepisów wspólnotowych w trybie art. 226 TWE.

Zmiana w art. 27 ust. 4 pkt 3 polega na zaznaczeniu, "e przepis ten stosuje si( do
wszystkich us!ug doradczych, in"ynierskich, prawniczych, ksi(gowych, w tym rów-
nie" do tych, które obecnie s# identyfikowane przy pomocy PKWiU (m.in. us!ug
doradztwa w zakresie oprogramowania – PKWiU 72.2), i zmierza do unikni(cia
w#tpliwo%ci w zwi#zku z definiowaniem us!ug w obecnie obowi#zuj#cej ustawie
przez odwo!anie si( do klasyfikacji statystycznych. Zmiana ta mog!aby przyczyni'
si( do cz(%ciowego rozwiania w#tpliwo%ci co do zgodno%ci obecnego przepisu z
Szóst# Dyrektyw#, które to w#tpliwo%ci zosta!y podniesione przez Komisj( Europej-
sk# w post(powaniu o naruszenie przepisów wspólnotowych w trybie art. 226 TWE.

Zmiana w art. 29 ust. 1 zwi#zana jest z dodawanym art. 114a.

Nowe brzmienie art. 29 ust. 6 jest zwi#zane ze zmian# art. 19 w zakresie momentu
powstania obowi#zku podatkowego.

W art. 29 ust. 10 dostosowano do dodawanego ust. 10a. W ust. 10a proponuje si(,
aby w przypadku nieodp!atnej dostawy towarów u"ywanych (w rozumieniu art. 43
ust. 2) przy okre%laniu podstawy opodatkowania uwzgl(dniano zu"ycie przekazywa-
nych towarów. Tym samym przepis odwo!uje si( do warto%ci rynkowej przekazywa-
nego towaru. Wskazana zmiana wyeliminuje obowi#zuj#cy obecnie stan, w którym
podatnik zamierzaj#cy przekaza' u"ywane towary (np. komputery) na cel charyta-
tywny zobowi#zany jest nalicza' podatek VAT od ceny nabycia przekazywanych
towarów, a nie od ich aktualnej warto%ci.

Dodawany art. 33a wprowadza mo"liwo%' wykazywania podatku nale"nego z tytu!u


importu towarów bezpo%rednio w deklaracji podatkowej bez konieczno%ci uiszczania
tego podatku w urz(dzie celnym. Propozycja ta b(dzie dotyczy' podatników, stosu-
j#cych procedur( uproszczon#, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b-c rozporz#dzenia
Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 pa&dziernika 1992 r. ustanawiaj#cego Wspólno-
towy Kodeks Celny. Podatnik, który zdecyduje si( rozlicza' podatek w deklaracji,
6
b(dzie musia! zawiadomi' o tym zamiarze naczelnika urz(du celnego i naczelnika
urz(du skarbowego.

Zmiana ta spowoduje uproszczenie rozlicze$ podatku przez tych importerów. Rozli-


czenie to b(dzie co do zasady analogiczne jak przy transakcjach wewn#trzwspólno-
towych i stanowi' b(dzie znaczne odci#"enie importerów. Rozwi#zanie to poci#gnie
jednak"e za sob# pewne skutki zwi#zane z przesuni(ciem dochodów w czasie.

Proponowana zmiana nie dotyczy procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76


ust. 1 lit. a rozporz#dzenia Rady, tj. zg!oszenia niekompletnego, gdy" przy tego ro-
dzaju zg!oszeniu nie zawsze jest wymagane pozwolenie na jego stosowanie. Do-
puszczenie mo"liwo%ci rozliczania podatku z tytu!u importu towarów bezpo%rednio
w deklaracji podatkowej przy stosowaniu zg!oszenia niekompletnego, w sytuacji gdy
podatnik, dokonuj#c takiego zg!oszenia, nie zawsze musi posiada' pozwolenie, spo-
woduje, "e z projektowanego rozwi#zania mog!oby korzysta' szerokie grono pod-
miotów, a nie tylko „sprawdzone” podmioty, które musz# spe!nia' okre%lone warun-
ki.

Ponadto w takiej sytuacji trudno by!oby okre%li', jak liczna grupa podatników mo-
g!aby skorzysta' z takiego rozwi#zania, a tym samym, jakie by!yby skutki przesu-
ni(cia dochodów w czasie z tego tytu!u.

Konsekwencj# dodania art. 33a s# zmiany w art. 33, 34 i 37a.

Nowe brzmienie art. 38 ust. 1 jest zwi#zane ze zmian# art. 19 w zakresie momentu
powstania obowi#zku podatkowego.

Proponowana zmiana art. 39 wynika z konieczno%ci jednoznacznego okre%lenia w!a-


%ciwo%ci organów podatkowych w sprawach post(powa$ dotycz#cych stosowania
ró"nego rodzaju ulg w przypadku podatku VAT z tytu!u importu towarów. Obecnie
obowi#zuj#ce przepisy powoduj# niejasno%ci i problemy przy okre%laniu tej w!a%ci-
wo%ci w odniesieniu do umorzenia podatku.

Zmiana w art. 41 ust. 6 jest konsekwencj# zmiany w art. 19 w zakresie momentu


powstania obowi#zku podatkowego w eksporcie towarów. Natomiast zmiana w
ust. 9 ma na celu umo"liwienie dokonania korekty podatku nale"nego, w sytuacji
gdy podatnik dokona! eksportu towarów, a dokument potwierdzaj#cy wywóz tych
7
towarów poza Wspólnot( otrzyma! po z!o"eniu deklaracji podatkowej za dany mie-
si#c, natomiast nie dokona! odprawy towarów w urz(dzie wewn(trznym.

W art. 42 ust. 7 (oraz odpowiednio w art. 97 ust. 17 i 19, art. 98 ust. 1, art. 106 ust. 6
oraz art. 137 ust. 1) zast#piono nazw( „biuro wymiany informacji o podatku VAT”
wyra"eniem „jednostk# do spraw wymiany informacji o podatku VAT”, okre%leniem
ogólnym, które nie wymaga dostosowywania w przypadku zmian organizacyjnych
w Ministerstwie Finansów.

Projektowana ustawa przewiduje równie" przez nowe brzmienie art. 42 ust. 12


uproszczenie rozliczania wewn#trzwspólnotowej dostawy towarów. Z uwagi na sys-
tem wymiany informacji o VAT z innymi pa$stwami cz!onkowskimi i konieczno%'
zachowania porównywalno%ci danych uproszczenie dotyczy podatników rozliczaj#-
cych podatek od towarów i us!ug miesi(cznie w stosunku do transakcji dokonywa-
nych w pierwszym lub drugim miesi#cu kwarta!u. Uproszczenie polega na tym, "e w
przypadku braku dowodów potwierdzaj#cych wywiezienie z terytorium kraju i do-
starczenie do nabywcy na terytorium pa$stwa cz!onkowskiego inne ni" terytorium
kraju towarów b(d#cych przedmiotem wewn#trzwspólnotowej dostawy towarów,
podatnik nie musi jej wykazywa' jako sprzeda"y krajowej, do momentu z!o"enia
rozliczenia za ostatni miesi#c w kwartale. W przypadku gdy w tym czasie otrzyma
stosowne dowody, wyka"e t( dostaw( jako wewn#trzwspólnotow#.

Dodanie w art. 43 ust. 1 pkt 14 jest konsekwencj# zmiany w art. 6.

W art. 86 proponuje si( w zwi#zku ze zmian# zasad dotycz#cych momentu powsta-


nia obowi#zku podatkowego, zmian( w zakresie generalnego terminu odliczania
podatku naliczonego (z momentu otrzymania faktury albo dokumentu celnego na
moment powstania obowi#zku podatkowego, z tytu!u którego u nabywcy wyst(puje
podatek naliczony, pod warunkiem posiadania przez niego faktury albo dokumentu
celnego).

Ponadto zmiany s# równie" zwi#zane z dodaniem art. 33a i wprowadzeniem mo"li-


wo%ci rozliczania podatku zwi#zanego z importem w deklaracji. Zmiana ta wprowa-
dza zasady odliczania podatku z tytu!u importu wed!ug analogicznych zasad jak przy
wewn#trzwspólnotowym nabyciu (w deklaracji).
8
Zmiana w ust. 19 art. 86 zwi#zana jest z propozycj# zawart# w art. 87 umo"liwienia
podatnikom, którzy w okresie rozliczeniowym nie wykonali "adnych czynno%ci opo-
datkowanych, otrzymania zwrotu podatku w terminie 180 dni. Tym samym w ust. 19
pozostawiono podatnikowi mo"liwo%' zadecydowania, czy kwot( podatku naliczo-
nego podatnik przeniesie do rozliczenia na nast(pny okres, czy te" wyst#pi o jej
zwrot.

Propozycje zmian w art. 87 maj# na celu ustalenie jednego 50-dniowego podstawo-


wego terminu zwrotu podatku. Skrócenie terminu zwrotu pozwoli podatnikom na
szybsze otrzymanie kwot podatku z tytu!u nabycia towarów i us!ug. Z drugiej jednak
strony aparat skarbowy musi dysponowa' odpowiednim czasem na dokonanie zwro-
tów oraz zweryfikowania ich zasadno%ci. Terminu 50-dniowego nie b(dzie mo"na co
do zasady zastosowa' do podatników, którzy wykonuj# czynno%ci opodatkowane
krócej ni" rok, jak równie" do podatników, którzy w danym okresie rozliczeniowym
nie dokonali czynno%ci opodatkowanych. W ich przypadku termin na dokonanie
zwrotu wynosi 180 dni.

Oprócz zasadniczego 50-dniowego terminu zwrotu w proponowanym przepisie po-


zostawiono mo"liwo%' uzyskania przez podatnika zwrotu w terminie przyspieszo-
nym, tj. 25 dni.

Rozwi#zania zaproponowane w art. 87 zak!adaj# mo"liwo%' skrócenia do 50 dni


wyd!u"onych terminów zwrotu pod warunkiem z!o"enia przez podatnika w urz(dzie
skarbowym zabezpieczenia maj#tkowego w kwocie odpowiadaj#cej kwocie wnio-
skowanego zwrotu podatku. Zabezpieczenie to mo"e by' z!o"one w formie gwaran-
cji bankowej lub ubezpieczeniowej, por(czenia banku, weksla, czeku, papierów war-
to%ciowych na okaziciela czy depozytu w gotówce. Projektowane przepisy okre%laj#
te zabezpieczenia, pozostawiaj#c ministrowi w!a%ciwemu do spraw finansów pu-
blicznych mo"liwo%' okre%lenia, w drodze rozporz#dzenia, szczegó!owego sposobu
przyjmowania zabezpiecze$, jak równie" mo"liwo%' okre%lenia innych form zabez-
piecze$.

Proponowane zmiany w art. 87 maj# równie" na celu umo"liwienie podatnikom uzy-


skania zwrotu podatku, w sytuacji gdy wyd!u"ono termin zwrotu. Podatnik jest
wówczas zobowi#zany do z!o"enia zabezpieczenia maj#tkowego w kwocie odpo-
wiadaj#cej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.
9
Istotn# zmian# jest równie" wprowadzenie mo"liwo%ci uzyskania zwrotu podatku
przez podatników, którzy w danym okresie nie wykonali czynno%ci opodatkowa-
nych. Dotychczas byli oni uprawnieni jedynie do przenoszenia kwoty podatku nali-
czonego na nast(pne okresy rozliczeniowe. Jak zaznaczono wy"ej, w przypadku tych
podatników termin zwrotu podatku zosta! ustalony na 180 dni. Zmiana ta skutkuje
uchyleniem w ustawie art. 93 (zwrot podatku w formie zaliczki) oraz zwi#zanych
z nim art. 94 i 95.

W art. 88 i art. 90 w zwi#zku ze zmian# w art. 87 konieczna by!a zmiana referencji


w art. 88 w ust. 1 pkt 3 i art. 90 ust. 5.

Zmiany do art. 91 odnosz# si( do korekt rozliczenia podatku naliczonego i polegaj#


na jednoznacznym okre%leniu sposobu korekty podatku naliczonego od zakupów
%rodków trwa!ych o warto%ci do 15 000 z! oraz ujednoliceniu nomenklatury. Ponadto
w celu doprecyzowania przepisów, w ust. 4 wprowadzono przepis, z którego jasno
b(dzie wynika!o, "e korekta podatku naliczonego przys!uguje równie", gdy towary
obj(te tzw. spisem likwidacyjnym zostan# opodatkowane. Doprecyzowano te" prze-
pisy w sposób pozwalaj#cy na jednoznaczne okre%lenie, za który okres rozliczenio-
wy ma by' dokonana korekta, w przypadku opodatkowania remanentu likwidacyjne-
go (ust. 4) oraz w przypadku zmiany prawa do odliczenia (ust. 7).

Propozycja uchylenia w art. 97 ust. 5-8 jest zwi#zana z likwidacj# kaucji gwarancyj-
nej, w przypadku gdy podatnik rozpoczynaj#cy wykonywanie czynno%ci opodatko-
wanych lub podatnik, który wykonuje te czynno%ci w okresie nie d!u"szym ni"
12 miesi(cy, wyst(puje o zwrot nadwy"ki podatku naliczonego nad nale"nym,
w przypadku gdy zwrot podatku jest zwi#zany z dokonywaniem wewn#trzwspólno-
towych dostaw towarów. Zgodnie z obecnie obowi#zuj#cymi przepisami podatnik,
który prowadzi dzia!alno%' opodatkowan# w okresie krótszym ni" 12 miesi(cy,
otrzymuje zwrot podatku w zwi#zku z dokonywaniem wewn#trzwspólnotowych do-
staw towarów w terminie 180 dni. Je"eli chcia!by uzyska' zwrot w terminie 60 dni,
musi on z!o"y' kaucj( gwarancyjn# w wysoko%ci 250 000 z!. Przedmiotowy przepis
znosi ten wymóg. Jednocze%nie w celu zabezpieczenia wy!udze$ podatku w przed-
miotowych sytuacjach, jak wskazano powy"ej, w art. 87 proponuje si( dodanie ust.
4b-4f wprowadzaj#cych zabezpieczenie maj#tkowe, w przypadku gdy podatnik,
o którym mowa powy"ej, wyst#pi o zwrot podatku. Proponuje si( ustalenie zabez-
pieczenia w wysoko%ci kwoty odpowiadaj#cej kwocie wnioskowanego zwrotu po-
10
datku, przekraczaj#cej warto%' podatku naliczonego zwi#zanego z nabyciem %rod-
ków trwa!ych oraz warto%ci niematerialnych i prawnych podlegaj#cych amortyzacji
oraz gruntów i praw wieczystego u"ytkowania gruntów zaliczanych do %rodków
trwa!ych nabywcy.

Uchylenie w art. 97 ust. 12 jest konsekwencj# zmiany w art. 13 ust. 6.

Zmiana w art. 98 ust. 1 jest konsekwencj# zmiany art. 42 ust. 7.

Propozycja uchylenia w art. 98 ust. 3 zwi#zana jest z likwidacj# kaucji gwarancyjnej.

W art. 99 proponuje si( wprowadzenie zmian umo"liwiaj#cych dokonywanie


wszystkim podatnikom rozlicze$ kwartalnych. Propozycje przepisów zwi#zane
z nowymi rozliczeniami kwartalnymi dotycz# równie" zmian w art. 103, 104 i 114.
Proponowane przepisy umo"liwiaj# sk!adanie przez podatników deklaracji kwartal-
nych, przy czym pozostawiono podatnikom mo"liwo%' wyboru miesi(cznego okresu
rozliczeniowego. W przypadku gdy podatnik nie dokona takiego wyboru, b(dzie
sk!ada' deklaracje kwartalne i równocze%nie b(dzie obowi#zany do wp!aty zaliczek
na poczet podatku w wysoko%ci 1/3 kwoty nale"nego zobowi#zania podatkowego
wynikaj#cego z deklaracji z poprzedniego kwarta!u w terminie do 25 dnia miesi#ca
nast(puj#cego po miesi#cu, za który wp!acana jest zaliczka. Obowi#zek wp!acania
zaliczek nie dotyczy ma!ych podatników oraz tych, u których nie wyst#pi!o zobo-
wi#zanie podatkowe w poprzednim kwartale. Podatnik, który zrezygnuje z rozlicze$
kwartalnych, ponownie b(dzie móg! skorzysta' z tej formy sk!adania deklaracji do-
piero po up!ywie 24 miesi(cy od dnia rezygnacji.

Zmiany polegaj#ce na nadaniu nowego brzmienia art. 109 ust. 2 oraz uchylenie
ust. 4-8 tego artyku!u eliminuje funkcjonowanie w przepisach o podatku od towarów
i us!ug tzw. sankcji. Zgodnie z obecnym brzmieniem ust. 2 w przypadku stwierdze-
nia, "e podatnik nie prowadzi ewidencji, organ podatkowy oszacowuje przychody
i dokonuje ich opodatkowania wed!ug stawki 22% bez prawa do odliczenia podatku
naliczonego. Propozycja zmiany regulacji w ust. 2 przywraca prawo do odliczenia,
jak równie" nak!ada na organ podatkowy obowi#zek wyliczenia podatku wg odpo-
wiednich stawek podatku. Skre%lenie ust. 4-8 w art. 109 stanowi natomiast elimina-
cj( 30% sankcji w przypadku zani"enia zobowi#zania podatkowego przez podatnika.
11
Konsekwencj# zmian w art. 109 w zakresie tzw. sankcji jest zmiana art. 110.

Proponowane zmiany w art. 111 w zakresie regulacji dotycz#cych stosowania kas


fiskalnych dotycz# dwóch kwestii. Uchylenie ust. 2 powoduje wyeliminowanie sank-
cji, w przypadku gdy podatnik, mimo ci#"#cego na nim obowi#zku, nie ewiden-
cjonuje przychodów za pomoc# kas rejestruj#cych. Propozycja zmiany przepisu w
ust. 4 zmienia zasady rekompensowania podatnikom wydatków zwi#zanych z naby-
ciem kas rejestruj#cych, przez wprowadzenie nowej wysoko%ci limitu rekompensaty
za zakupion# kas(. Projekt przewiduje zwrot 90% kwoty wydatkowanej nie wi(cej
ni" 700 z!.

Projektowane przepisy (art. 114a) wprowadzaj# mo"liwo%' rozliczania si( przez po-
datników osi#gaj#cych roczne przychody w kwocie nie przewy"szaj#cej 50000 euro
w formie rycza!tu kwotowego. Celem wprowadzenia projektowanych przepisów jest
uproszczenie rozlicze$ dla podatników podatku od towarów i us!ug prowadz#cych
dzia!alno%' w niewielkim rozmiarze..

Podatnik podatku od towarów i us!ug b(dzie móg! wybra' opodatkowanie w formie


rycza!tu kwotowego po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urz(du
skarbowego w terminach wskazanych w projektowanych przepisach.

Podatnik, który wybra! opodatkowanie w formie rycza!tu kwotowego, b(dzie móg!


zrezygnowa' z tej formy rozlicze$, nie wcze%niej jednak ni" po up!ywie 8 kwarta-
!ów, za które rozlicza! si( w ten sposób.

Podatnikowi, który wybra! rozliczanie si( w formie rycza!tu, nie przys!uguje prawo
do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i us!ug zwi#zanych
z prowadzon# dzia!alno%ci# gospodarcz#.

Zmiana art. 116 ust. 9 – polega na umo"liwieniu dokonywania przez podatnika po-
tr#ce$, wynikaj#cych równie" z tytu!ów egzekucyjnych oraz z innych tytu!ów, je"eli
wynikaj# one z pisemnych umów zawartych z rolnikiem rycza!towym. Zmiana ta
umo"liwi!aby podatnikowi dokonuj#cemu skupu od rolnika rycza!towego odliczanie
podatku równie" wtedy, gdy kwot( nale"no%ci dla rolnika potr#ci! o tzw. kwoty
mleczne (obowi#zek dokonania takiego potr#cenia wynika z innych ustaw).
12
Zmiana w art. 129 w ust. 1 pkt 2 wynika z wprowadzenia kwartalnych deklaracji
podatkowych, w zwi#zku z którymi zachodzi konieczno%' dostosowania do tych
rozwi#za$ przepisów, które obecnie odnosz# si( do deklaracji miesi(cznych.

Wprowadzana zmiana w art. 137 ust. 1 jest zwi#zana ze zmian# w art. 42 ust. 7.

Art. 2 zmieniaj#cy ustaw( – Prawo o ruchu drogowym ma charakter doprecyzo-


wuj#cy. Przepisy tego artyku!u jednoznacznie stwierdzaj#, "e w przypadku sprowa-
dzanych pojazdów z pa$stw cz!onkowskich UE dla celów rejestracyjnych jest wy-
magane za%wiadczenie wydane przez w!a%ciwy organ (obecnie naczelnika urz(du
skarbowego), je"eli obowi#zek wydania takiego za%wiadczenia wynika z przepisów
o podatku od towarów i us!ug.

Przepisy art. 3 zmieniaj#ce ustaw( – Ordynacja podatkowa dostosowuj# przepisy tej


ustawy do proponowanych zmian w ustawie o podatku od towarów i us!ug. Art. 68
§ 3 ustawy – Ordynacja podatkowa zostaje uchylony w zwi#zku z likwidacj# ustala-
nia dodatkowego zobowi#zania w podatku od towarów i us!ug tzw. sankcji. W art.
70a § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa skre%la si( odes!anie do uchylanego ww. art.
68 § 3. Natomiast zmiana art. 73 § 2 pkt 4 ustawy – Ordynacja podatkowa wynika z
rozwi#zania przyj(tego w projektowanym art. 103 ust. 2a ustawy o podatku od towa-
rów i us!ug (zaliczki przy rozliczeniach kwartalnych).

W przepisach przej%ciowych w art. 4 i art. 5 z uwagi na zmiany zasad i terminów


zwrotów ró"nicy podatku okre%lono kwesti( dokonywania tych zwrotów w okresie
przej%ciowym. Generalnie nowe zasady zwrotów ró"nicy podatku okre%lone
w zmienianym art. 87 b(d# stosowane od pierwszego rozliczenia (miesi(cznego lub
kwartalnego) sk!adanego za okres rozliczeniowy nast(puj#cy po kwartale, w którym
wejdzie w "ycie projektowana nowela. Przepis ten odnosi si( równie" do sposobu
post(powania z post(powaniami, które nie zosta!y zako$czone ostateczn# decyzj#,
a dotyczy!y ustalenia dodatkowego zobowi#zania podatkowego. Jest to wynik likwi-
dacji sankcji w projektowanej zmianie.

Przepis art. 6 – w zwi#zku ze zmian# d!ugo%ci obowi#zkowego okresu rozliczenio-


wego z miesi#ca na kwarta! (przy zachowaniu miesi(cznego okresu rozliczeniowego
jako rozwi#zania fakultatywnego) okre%lono zasady sk!adania tych rozlicze$ w okre-
sie przej%ciowym. Generalnie sk!adanie rozlicze$ kwartalnych przez podatników,
13
którzy rozliczali si( za okresy miesi(czne, b(dzie mo"liwe pocz#wszy od rozliczenia
za kwarta! nast(puj#cy po kwartale, w którym wejdzie w "ycie nowela.

Przepis przej%ciowy w art. 7, odnosz#cy si( do art. 19 i 86, jest wynikiem zg!asza-
nych przez izby skarbowe uwag, wskazuj#cych na konieczno%' uregulowania w
okresie przej%ciowym momentu powstania obowi#zku podatkowego oraz momentu
powstania prawa do obni"enia podatku nale"nego o podatek naliczony. Izby wskazu-
j#, "e brak takich przepisów mo"e spowodowa', "e w niektórych przypadkach mo"e
powsta' w#tpliwo%', czy obowi#zek podatkowy w ogóle powstanie, gdy" we-
d!ug tre%ci obecnie obowi#zuj#cego art. 19 ustawy obowi#zek taki jeszcze nie po-
wstanie, a na gruncie nowego brzmienia tego artyku!u obowi#zek taki ju" nie po-
wstanie.

Podobne problemy wyst#pi!yby w przypadku braku przepisów przej%ciowych odno-


%nie do momentu powstania prawa do obni"enia podatku nale"nego o podatek nali-
czony. W niektórych przypadkach taki moment nie powstawa!by w ogóle ani na
gruncie przepisów obecnych, ani te" przepisów zmienionych.

W celu unikni(cia w#tpliwo%ci interpretacyjnych, a przede wszystkim w celu unik-


ni(cia nieprawid!owo%ci w rozliczaniu podatku przez podatników, proponuje si(
wprowadzi' stosowne przepisy przej%ciowe.

Potrzeba ustanowienia przepisu przej%ciowego w art. 8, powoduj#cego zniesienie


obowi#zku rozliczania podatku od op!at pobieranych z tytu!u ustanowienia prawa
wieczystego u"ytkowania gruntów, je"eli ustanowienie to mia!o miejsce przed dniem
1 maja 2004 r., wynika z konieczno%ci doprecyzowania i unikni(cia w#tpliwo%ci
w interpretowaniu ww. przepisu art. 19 ust. 9, w %wietle zrównania niniejsz# ustaw#
ustanowienia tego prawa z dostaw# towarów. Op!aty z tytu!u dostawy towaru doko-
nanej w okresie, w którym towar ten nie podlega! opodatkowaniu (a wi(c przed
dniem 1 maja 2004 r.), wnoszone po wej%ciu w "ycie niniejszej ustawy nie powinny
równie" podlega' opodatkowaniu.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI


14
1. Skutki bud"etowe

Skutki bud"etowe zwi#zane z wej%ciem w "ycie projektowanej ustawy s# trudne


do jednoznacznego okre%lenia. Niektóre z proponowanych zmian maj# charakter
techniczny i doprecyzowuj#cy i nie b(d# poci#ga!y za sob# skutków ekonomicz-
nych. Natomiast w%ród zmian o charakterze merytorycznym oszacowanie skut-
ków jest o tyle trudne, "e w wielu przypadkach brak jest danych umo"liwiaj#-
cych dokonanie takich kalkulacji. Nale"y bowiem zaznaczy', "e sprawozdaw-
czo%', zarówno statystyczna, jak i fiskalna, w podatku od towarów i us!ug, ze
wzgl(du na specyfik( tego podatku, jest niewystarczaj#ca do takich celów. Nie-
zale"nie jednak od powy"szego mo"liwe jest okre%lenie kierunku skutków po-
szczególnych zmian i ich istotno%ci.

Zmiany, które skutkowa' b(d# ubytkiem dla dochodów bud"etu pa$stwa, doty-
cz# m.in. zmiany podstawy opodatkowania w przypadku bezp!atnego przekaza-
nia u"ywanych towarów. Dodatkowo, warto%ciowo oszacowano ubytki wynika-
j#ce z nast(puj#cych tytu!ów:

– likwidacji 30% sankcji na poziomie ok. 10 mln z!,

– zmiany zasad opodatkowania wieczystego u"ytkowania gruntów na pozio-


mie ok. 120- 250 mln z!.

Ponadto efektem cz(%ci zmian b(dzie przesuni(cie dochodów w czasie, co spo-


woduje zmniejszenie dochodów w pierwszym roku funkcjonowania nowych
przepisów. Takie skutki b(d# powodowa' zmiany dotycz#ce m.in.: wprowadze-
nia mo"liwo%ci otrzymania zwrotu, w przypadku gdy podatnik w danym okresie
nie wykona! czynno%ci opodatkowanych, wprowadzenia kwartalnych deklaracji
i zaliczek miesi(cznych podatku dla du"ych podatników. Warto%ciowe oszaco-
wanie takiego przesuni(cia by!o mo"liwe tylko w przypadku wprowadzenia
mo"liwo%ci rozliczania podatku nale"nego z tytu!u importu
w deklaracji VAT. Spowoduje to przesuni(cie dochodów o ok. 300 mln z!.

Do zmian, które spowoduj# zwi(kszenie dochodów bud"etu pa$stwa z tytu!u


VAT, nale"# m.in. zmiany zwi#zane z ujednoliceniem zasad powstania obo-
wi#zku podatkowego, które spowoduj# przyspieszenie wp!ywów bud"etowych i
wzrost wp!ywów w pierwszym roku funkcjonowania nowych przepisów. Skutki
15
z tego tytu!u s# bardzo trudne do wyliczenia. Szacuje si(, "e ujednolicenie zasad
powstania obowi#zku podatkowego mo"e zwi(kszy' jednorazowo dochody
z VAT o ok. 1 300 mln z!.

2. Wp!yw regulacji na rynek pracy

Projektowana ustawa nie spowoduje co do zasady skutków maj#cych wp!yw na


rynek pracy, b(dzie mia!a jednak po%redni wp!yw na rynek pracy przez uprosz-
czenie rozlicze$ podatkowych.

3. Wp!yw na konkurencyjno%' wewn(trzn# i zewn(trzn# gospodarki

Proponowane rozwi#zania nie wp!yn# na konkurencyjno%' wewn(trzn#


i zewn(trzn# gospodarki.

4. Wp!yw na rozwój regionów

Projektowana ustawa nie b(dzie mia!a wp!ywu na rozwój regionów.

5. Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.


Warszawa, 29 kwietnia 2008 r.

BAS – WAEM – 696/08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia
w sprawie zgodno"ci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us!ug (przedstawiciel
wnioskodawców: pose! Andrzej Orzechowski)

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa!y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r., Nr 23, poz. 398
ze zmianami) sporz#dza si( nast(puj#c# opini(:

1. Przedmiot projektu ustawy


Projekt ustawy zmierza do zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i us!ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami). Proponowane
zmiany dotycz# m.in.:
!" Definicji ma!ego podatnika;
!" Magazynu konsygnacyjnego i przemieszczenia towarów;
!" Wewn#trzwspólnotowej dostawy towarów;
!" Prawa zwrotu ró"nicy podatku wykazanego;
!" Powstania obowi#zku podatkowego;
!" Opodatkowania prawa wieczystego u"ytkowania;
!" Rozpoznawania obowi#zku podatkowego;
!" Okre%lenie podstawy opodatkowania dla towarów
dostarczanych na rzecz organizacji po"ytku publicznego;
!" Okre%lenia momentu powstania obowi#zku podatkowego w
przypadku obj(cia towarów na obszarze kraju procedur#
uproszczon#;
!" Stosowania stawki podatku 0% w eksporcie towarów;
!" Zasad zwrotu podatku;
!" Opodatkowania %rodków trwa!ych;
!" Sk!adania deklaracji podatkowych i wp!acania podatku;
!" Wprowadzenia rycza!tu kwotowego.
2. Stan prawa wspólnotowego w materii obj#tej projektem
Zagadnienia dotycz#ce opodatkowania podatkami po%rednimi s# przedmiotem
regulacji prawa Unii Europejskiej jako podlegaj#ce harmonizacji na poziomie
unijnym zgodnie z art. 93 Traktatu ustanawiaj#cego Wspólnot( Europejsk#.
Podstawowe znaczenie ma w tym przypadku dyrektywa 2006/112/WE Rady z
dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od warto%ci
dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r. s. 1, ze zmianami).

3. Analiza przepisów projektu pod k$tem ustalonego stanu prawa


wspólnotowego
Projektowane zmiany w ustawie o podatku od towarów i us!ug nie s#
sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

4. Konkluzje
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us!ug nie jest
sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego

Akceptowa!: Zast"pca Szefa Kancelarii Sejmu

Lech Czapla

Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, podatek VAT

2
Warszawa, 29 kwietnia 2008 r.

BAS – WAEM – 697/08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia
w sprawie, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us!ug (przedstawiciel wnioskodawców: pose! Andrzej
Orzechowski) jest projektem ustawy wykonuj$cej prawo Unii Europejskiej

Projekt ustawy zmierza do zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku


od towarów i us!ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami). Proponowane
zmiany dotycz# m.in.:
!" Definicji ma!ego podatnika;
!" Magazynu konsygnacyjnego i przemieszczenia towarów;
!" Wewn#trzwspólnotowej dostawy towarów;
!" Prawa zwrotu ró"nicy podatku wykazanego;
!" Powstania obowi#zku podatkowego;
!" Opodatkowania prawa wieczystego u"ytkowania;
!" Rozpoznawania obowi#zku podatkowego;
!" Okre%lenie podstawy opodatkowania dla towarów
dostarczanych na rzecz organizacji po"ytku publicznego;
!" Okre%lenia momentu powstania obowi#zku podatkowego w
przypadku obj(cia towarów na obszarze kraju procedur#
uproszczon#;
!" Stosowania stawki podatku 0% w eksporcie towarów;
!" Zasad zwrotu podatku;
!" Opodatkowania %rodków trwa!ych;
!" Sk!adania deklaracji podatkowych i wp!acania podatku;
!" Wprowadzenia rycza!tu kwotowego.

Projekt ustawy nie wykonuje prawa Unii Europejskiej.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us!ug nie jest
projektem ustawy wykonuj#cej prawo Unii Europejskiej.

Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego

Akceptowa!: Zast"pca Szefa Kancelarii Sejmu

Lech Czapla
Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, podatek VAT

2
KOPIA

Warszawa, 29 kwietnia 2008 r.

BAS – WAEM – 697/08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej

Opinia
w sprawie, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us!ug (przedstawiciel wnioskodawców: pose! Andrzej
Orzechowski) jest projektem ustawy wykonuj$cej prawo Unii Europejskiej

Opracowa!: Andrzej Kurkiewicz

Weryfikowa!: Szymon Ruman