Warszawa, 24 czerwca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-67(3)/08 Pan Bronis!

aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Przekazuj" przyj"te poselskiego projektu ustawy

przez

Rad!

Ministrów

stanowisko

wobec

- o szczególnych uprawnieniach pracowników zak"adów opieki zdrowotnej
(druk nr 286).

Jednocze#nie informuj", $e Rada Ministrów upowa$ni!a Ministra Zdrowia do reprezentowania Rz%du w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.

(-) Donald Tusk

Stanowisko Rz#du do poselskiego projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zak"adów opieki zdrowotnej (druk nr 286).

Poselski projekt ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zak!adów opieki zdrowotnej stanowi cz"#& pakietu zmian legislacyjnych, które zast%pi& maj% obecnie obowi%zuj%c% ustaw" z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak!adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z pó'n. zm.). Systematyzuje on oraz ujednolica regulacje normuj%ce czas pracy pracowników zak!adów opieki zdrowotnej oraz uprawnienia pracowników zatrudnionych w niektórych publicznych zak!adach opieki zdrowotnej dzia!aj%cych w formie jednostek bud$etowych lub utworzonych przez w!a#ciwego ministra lub centralny organ administracji rz%dowej, wojewod", jednostk" samorz%du terytorialnego - w celu udzielania #wiadcze( zdrowotnych swoim pracownikom. Wobec regulacji przepisów ustawy - Prawo atomowe w projekcie ustawy zrezygnowano ze skróconej normy czasu pracy dla pracowników np.: pracowni radiologicznych. Przyj"cie takiego rozwi%zania potwierdzaj% tak$e opinie specjalistów w zakresie medycyny pracy. Wskaza& nale$y, i$ kierunek proponowanych zmian znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. w opinii Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, w której stwierdzono, i$ skracanie czasu pracy nie jest skuteczn% i optymaln% metod% zapobiegania negatywnym skutkom wykonywania pracy w szkodliwych warunkach. Jako najbardziej efektywn% i zalecan% Instytut wskazuje respektowanie przez pracodawców przepisów Kodeksu pracy, a w szczególno#ci obowi%zku przestrzegania przepisów bhp oraz systematycznego monitorowania wszystkich zagro$e( na poszczególnych stanowiskach pracy. Nale$y wskaza& tak$e, i$ na brak uzasadnienia dla obowi%zywania skróconych norm czasu pracy z punktu widzenia bezpiecze(stwa pracy i potencjalnych nast"pstw zdrowotnych nara$enia zawodowego wielokrotnie wskazywali równie$ Konsultanci Krajowi m. in. w dziedzinie Onkologii Klinicznej, Medycyny Pracy, Radioterapii Onkologicznej oraz Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia )rodowiskowego. Projekt ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zak!adów opieki zdrowotnej w zakresie, w jakim odnosi si" do regulacji czasu pracy, w tym do zasad pe!nienia dy$urów medycznych zawiera szereg propozycji przepisów, których wej#cie w $ycie przyczyni si" do wyja#nienia w%tpliwo#ci interpretacyjnych, które powsta!y w zwi%zku z wej#ciem w $ycie nowelizacji ustawy o zak!adach opieki zdrowotnej z dnia 24 sierpnia 2007 r. W szczególno#ci

nale$y wskaza& na zaproponowany w art. 5 projektu ustawy przepis wyra'nie wskazuj%cy na to, $e maksymalna d!ugo#& czasu pracy obejmuj%cego tak$e dy$ur medyczny mo$e wynosi& 24 godziny. Jednak$e, aby wykluczy& jakiekolwiek trudno#ci interpretacyjne w tym zakresie konieczne jest uzupe!nienie art. 2 projektu o definicj" „dy$uru medycznego” rozumianego jako wykonywanie, poza normalnymi godzinami pracy, czynno#ci zawodowych przez lekarza lub innego posiadaj%cego wy$sze wykszta!cenie pracownika wykonuj%cego zawód medyczny, w zak!adzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania ca!odobowych #wiadcze( zdrowotnych. Ponadto w celu usuni"cia w%tpliwo#ci co do mo$liwo#ci wypracowania przez dy$uruj%cych pracowników ich „normalnego” czasu pracy proponuje si" uzupe!nienie art. 5 projektu o dodatkowy ust"p w brzmieniu: „Czas pe!nienia dy$uru medycznego zalicza si" na poczet wymiaru czasu pracy pracownika ustalonego zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy w cz"#ci odpowiadaj%cej niewypracowanemu przez niego wymiarowi czasu pracy w zwi%zku z pe!nieniem dy$uru medycznego oraz udzieleniem mu okresów odpoczynku, o których mowa w art. 7.”. Celowe wydaje si" tak$e wprowadzenie w art. 4 ust. 1 projektu dodatkowego zdania odsy!aj%cego do odpowiedniego stosowania przepisu art. 130 Kodeksu pracy. Wy!%czenie stosowania w odniesieniu do dy$uru medycznego, przepisu art. 151 § 3 Kodeksu pracy ustanawiaj%cego, maksymaln% liczb" 150 godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym, jak równie$ okre#lenie, i$ w przypadku, gdy w zwi%zku z pe!nieniem dy$uru medycznego dojdzie do nieudzielania pracownikowi w danej dobie 11 godzinnego odpoczynku dobowego, nale$y mu udzieli& odpoczynku w kolejnej dobie pracowniczej b"dzie mia!o korzystny wp!yw na organizacj" czasu pracy w zak!adach opieki zdrowotnej. Proponuje si" wprowadzenie do art. 5 projektu dodatkowego ust"pu wy!%czaj%cego zasad" przeci"tnie pi"ciodniowego tygodnia pracy w stosunku do czasu pracy pracowników pe!ni%cych dy$ury medyczne. Ponadto ze wzgl"du na fakt, i$ obecna praktyka dotycz%ca okre#lania wymiaru czasu pracy pracowników administracyjnych w cz"#ci publicznych zak!adów opieki zdrowotnej oparta jest na interpretacji przepisów, z których cz"#& nie ma rangi ustawowej, wydaje si" konieczne wprowadzenie do przedmiotowego projektu ustawy przepisów reguluj%cych w sposób bezpo#redni dobowy oraz tygodniowy wymiar czasu pracy pracowników administracji zak!adów opieki zdrowotnej. Proponuje si", aby w art. 3 ust. 2 otrzyma! brzmienie: „2. Czas pracy pracowników technicznych, obs!ugi, gospodarczych i administracyjnych w przyj"tym okresie rozliczeniowym, nie mo$e przekracza& 8 godzin na dob" i przeci"tnie 2

40 godzin na tydzie( w przeci"tnie pi"ciodniowym tygodniu pracy w przyj"tym okresie rozliczeniowym.”. Istotn% z punktu widzenia organizacji kszta!cenia kadr medycznych jest zaproponowana w art. 8 projektu, propozycja wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa wyd!u$onej ponad 48 godzin maksymalnej tygodniowej normy czasu pracy dla lekarzy sta$ystów oraz lekarzy odbywaj%cych specjalizacj" zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Zmiany zaproponowane w rozdziale 4 projektu zas!uguj% na poparcie w szczególno#ci ze wzgl"du na fakt przeniesienia do projektowanego aktu prawnego zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w publicznych zak!adach opieki zdrowotnej dzia!aj%cych w formie jednostek bud$etowych oraz zak!adach utworzonych przez ministra lub centralny organ administracji rz%dowej, wojewod", jednostk" samorz%du terytorialnego w celu udzielania #wiadcze( zdrowotnych swoim pracownikom obowi%zuj%cych dotychczas na mocy rozporz%dzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zak!adów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 52, poz. 543 z pó'n. zm). Niezale$nie od powy$szego zdaniem Rz%du projekt wymaga wprowadzenia kilku poprawek doprecyzowuj%cych. Proponuje si" zatem dokonanie zmiany w art. 3 ust. 4 poprzez wskazanie, i$ okres rozliczeniowy nie mo$e przekroczy& 4 miesi"cy, analogicznie jak w art. 4 ust. 2 projektu. Zmiana ma na celu wyd!u$enie okresu rozliczeniowego do 4 miesi"cy i zrównanie jego d!ugo#ci z d!ugo#ci% okresu rozliczeniowego stosowanego w przypadku wykorzystywania klauzuli opt-out. Pozwoli to na stosowanie wobec wszystkich pracowników zak!adów opieki zdrowotnej jednakowych okresów rozliczeniowych. Konieczne jest tak$e okre#lenie w art. 4 ust. 4 pkt 2, i$ norma czasu pracy nie przekraczaj%ca 8 godzin na dob" dotyczy pracowników (a nie pracownic) opiekuj%cych si" dzieckiem do lat 4. Tre#& tego przepisu b"dzie wówczas zbie$na z art. 148 pkt 3 Kodeksu pracy. W zwi%zku z wprowadzeniem do art. 5 projektu ustawy dodatkowego ust. 3a, mog%c% powsta& w%tpliwo#ci czy czas dy$uru medycznego w ca!o#ci wlicza si" do czasu pracy, dlatego te$ proponuje si" nadanie nast"puj%cego brzmienia art. 5 ust. 5: „5. Czas pe!nienia dy$uru, o którym mowa w ust. 1, w ca!o#ci wlicza si" do czasu pracy”. W art. 5 ust. 3 nale$y w bardziej szczegó!owy sposób okre#li& sytuacje, w których mo$liwe jest przed!u$enie czas dy$uru medycznego ponad 24 godziny, jak równie$ dookre#lenie okresu, w którym nale$y pracownikowi udzieli& naruszony okres odpoczynku

3

dobowego. Zwi%zku z tym proponuje si", aby w art. 5 ust. 3 zdanie pierwsze otrzyma!o brzmienie: „3 W przypadku wyst%pienia nag!ych nie daj%cych si" przewidzie& okoliczno#ci skutkuj%cych brakiem mo$liwo#ci zapewnienia ci%g!o#ci udzielania #wiadcze( zdrowotnych, czas pe!nienia dy$uru medycznego mo$e by& przed!u$ony, pod warunkiem udzielenia równowa$nego okresu odpoczynku bezpo#rednio po dy$urze medycznym, a je$eli nie jest to mo$liwe ze wzgl"du na organizacj" pracy, nie pó'niej ni$ w czternastej dobie licz%c od ko(ca doby, w której naruszono wymagany okres odpoczynku.”. Ponadto w zwi%zku z proponowanymi zmianami przepisów projektu ustawy o zak!adach opieki zdrowotnej zachodzi konieczno#& dostosowania tre#ci projektu niniejszej ustawy do projektu ustawy o zak!adach opieki zdrowotnej. Proponuje si" wprowadzenie nast"puj%cych zmian do projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zak!adów opieki zdrowotnej: 1. W zwi%zku ze zmian% zakresu regulacji, która zawarta b"dzie w projekcie tytu! ustawy powinien otrzyma& brzmienie: „o czasie pracy, doskonaleniu zawodowym osób wykonuj%cych niektóre zawody medyczne i o uprawnieniach pracowników niektórych zak!adów opieki zdrowotnej”. 2. W zwi%zku ze zmian% zakresu przedmiotowego projektu art. 1 powinien otrzyma& brzmienie ,,Art. 1. Ustawa okre#la: 1) normy czasu pracy pracowników zak!adu opieki zdrowotnej; 2) tryb doskonalenia zawodowego osób wykonuj%cych niektóre zawody medyczne; 3) uprawnienia pracowników zatrudnionych w zak!adach opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostek bud$etowych albo zak!adów bud$etowych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.”. 3. W zwi%zku z planowanym przekszta!ceniem samodzielnych publicznych zak!adów opieki zdrowotnej w spó!ki oraz z likwidacj% podzia!u zak!adów opieki zdrowotnej na publiczne i niepubliczne jednostki, proponuje si" wykre#li& zawarte w art. 2 w pkt 1 i 3 definicje publicznego zak!adu opieki zdrowotnej oraz samodzielnego publicznego zak!adu opieki zdrowotnej.

4

4.

Tytu! Rozdzia!u 2 ze wzgl"du na konieczno#ci dostosowania tre#ci projektu ustawy do brzmienia projektu ustawy o zak!adach opieki zdrowotnej otrzymuje brzmienie: „Czas pracy pracowników zak!adu opieki zdrowotnej”.

5.

Ze wzgl"du na planowane przekszta!cenie samodzielnych publicznych zak!adów opieki zdrowotnej w spó!ki, proponuje si" nadanie nowego brzmienia art. 3 ust. 1:

„1. Czas pracy pracowników zak!adu opieki zdrowotnej, z zastrze$eniem art. 4 ust. 1, w przyj"tym okresie rozliczeniowym nie mo$e przekracza& 7 godzin 35 minut na dob" i przeci"tnie 37 godzin 55 minut na tydzie( w przeci"tnie pi"ciodniowym tygodniu pracy w przyj"tym okresie rozliczeniowym, z zastrze$eniem ust. 2 i 3.”. 6. Ze wzgl"du na planowane przekszta!cenie samodzielnych publicznych zak!adów opieki w spó!ki, proponuje si" nadanie nowego brzmienia art. 5 ust. 1: „1. Lekarze oraz inni posiadaj%cy wy$sze wykszta!cenie pracownicy wykonuj%cy zawód medyczny w zak!adzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania ca!odobowych #wiadcze( zdrowotnych, mog% by& zobowi%zani do pe!nienia w tym zak!adzie dy$uru medycznego.”. 7. Proponuje si" zmian" brzmienia art. 8 ust. 1 maj%c% na celu dostosowanie tre#ci projektu ustawy do brzmienia projektu ustawy o zak!adach opieki zdrowotnej. Art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Tygodniowy czas pracy lekarzy sta$ystów oraz odbywaj%cych szkolenie specjalizacyjne, zwane dalej „specjalizacj%”, w zak!adzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy o prac" nie mo$e przekracza& przeci"tnie 52 godzin w przyj"tym okresie rozliczeniowym.” 8. Proponuje si" w miejsce dotychczasowego Rozdzia!u 3 wprowadzi& Rozdzia! pod tytu!em: „Doskonalenie zawodowe osób wykonuj%cych w zak!adzie opieki zdrowotnej zawód medyczny lub inny zawód maj%cy zastosowanie w ochronie zdrowia”. Tre#& przepisów zaproponowanych w Rozdziale 3 przedstawiona zosta!a w za!%czniku. 9. W zwi%zku ze zmian% zakresu przedmiotowego projektu Tytu! Rozdzia!u 4 powinien otrzyma& brzmienie:

5

,,Szczególne uprawnienia pracowników zatrudnionych w zak!adach opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostek bud$etowych albo zak!adów bud$etowych” 10. Ze wzgl"du na fakt, $e planuje si" rezygnacj" z formy organizacyjno – prawnej

samodzielny publiczny zak!ad opieki zdrowotnej (od dnia 1 stycznia 2010 r.), projekt nie powinien zawiera& przepisów odnosz%cych si" do samodzielnych publicznych zak!adów opieki zdrowotnej, dlatego proponuje si" skre#lenie Rozdzia!u 5 i 6 projektu. W zwi%zku z faktem, i$ zawarte w art. 17 ust. 1 projektu ustawy przepis przyznaj%cy pracownikom niektórych publicznych zak!adów opieki zdrowotnej prawo do dodatku do wynagrodzenia za posiadanie stopnia naukowego doktora lub tytu!u naukowego profesora, nie powinny by& zawarte w akcie prawnym rangi ustawowej, lecz umie#ci& si" w przepisach aktu wykonawczego, proponuje si" zmian" brzmienia ww. przepisu, oraz umieszczenie tej regulacji w rozporz%dzeniu, które zostanie wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 21 (wi%$e si" z tym konieczno#& zmiany brzmienia upowa$nienia do wydania rozporz%dzenia zawartego w art. 21 projektu). Proponuje si", zatem wprowadzenie nast"puj%cych zmian: a) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wynagrodzenie pracownika: 1) zak!adu opieki zdrowotnej prowadzonego w formie jednostki bud$etowej albo zak!adu bud$etowego, 2) zak!adu opieki zdrowotnej utworzonego przez pracodawc" na podstawie przepisów o zak!adach opieki zdrowotnej, w celu udzielania #wiadcze( zdrowotnych swoim pracownikom - sk!ada si" z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletni% prac", z zastrze$eniem ust. 2.”, b) art. 21 otrzymuje brzmienie: „Art. 21 Minister w!a#ciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem w!a#ciwym do spraw pracy okre#li w drodze rozporz%dzenia, warunki wynagradzania za prac" pracowników, o których mowa w art. 17, w tym kwoty wynagrodzenia zasadniczego i tabele zaszeregowania pracowników oraz warunki ustalania i wyp!acania innych sk!adników wynagrodzenia, kieruj%c si" zw!aszcza kwalifikacjami zawodowymi tych pracowników oraz zakresem #wiadcze( zdrowotnych udzielanych przez te zak!ady.”.

6

W art. 17 ust. 1 wydaje si" konieczne uzupe!nienie, $e dodatek za wieloletni% prac" wynosi po 5 latach pracy 5 % miesi"cznego wynagrodzenia zasadniczego i $e dodatek ten wzrasta o 1 % za ka$dy dalszy rok pracy, a$ do osi%gni"cia 20% miesi"cznego wynagrodzenia zasadniczego – analogicznie jak ma to miejsce w art. 16 ust. 1 projektu. Proponuje si" zatem aby po art. 17 ust. 1 doda& dodatkowy ust"p w brzmieniu: „1a. Dodatek za wieloletni% prac", o którym mowa w ust. 1, wynosi po 5 latach pracy 5% miesi"cznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za ka$dy dalszy rok pracy a$ do osi%gni"cia 20% miesi"cznego wynagrodzenia zasadniczego.”. W zwi%zku z w%tpliwo#ciami, jakie mo$e nasuwa& zakres stosowania dodatku, o którym mowa w art. 17 ust. 2 projektu proponuje si" przepisowi temu nada& brzmienie: „2. Pracownikom zak!adów opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostki bud$etowej, utworzonej przez ministra w!a#ciwego do spraw zdrowia, w celu udzielania #wiadcze( zdrowotnych osobom, wobec których s%d orzek! zastosowanie #rodka zabezpieczaj%cego lub #rodka leczniczego, przys!uguje oprócz sk!adników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 dodatek w wysoko#ci od 10% do 50% miesi"cznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek przys!uguje pracownikom, którzy przy wykonywaniu swoich obowi%zków maj% bezpo#redni kontakt z osobami, wobec których s%d orzek! zastosowanie #rodka zabezpieczaj%cego lub #rodka leczniczego.”. Wydaje si" bowiem, i$ brak jest uzasadnienia dla przyznawania dodatku wszystkim pracownikom zak!adu opieki zdrowotnej (w tym administracyjnym, technicznym i obs!ugi) z tytu!u udzielania #wiadcze( zdrowotnych osobom, wobec których s%d orzek! zastosowanie #rodka zabezpieczaj%cego lub #rodka leczniczego. Proponuje si" wprowadzenie do projektu ustawy przepisu dotycz%cego zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych S!u$by Wi"ziennej. Dodatki do wynagrodzenia dla pracowników zak!adów opieki zdrowotnej stanowi%cych jednostki organizacyjne wi"ziennictwa przys!uguj% obecnie w tej samej wysoko#ci na mocy § 10 rozporz%dzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zak!adów opieki zdrowotnej. W zwi%zku z powy$szym proponuje si" dodanie w art. 17 ust. 3 w brzmieniu: „3. Pracownikom wykonuj%cym zawód medyczny oraz innym pracownikom, których praca pozostaje w zwi%zku z udzielaniem #wiadcze( zdrowotnych, zatrudnionym w jednostce organizacyjnej wi"ziennictwa, z tytu!u pracy z osobami pozbawionymi wolno#ci, przys!uguje dodatek w wysoko#ci od 10% do 50% miesi"cznego wynagrodzenia zasadniczego”.

7

Ponadto proponuje si" skre#lenie art. 22 projektu stanowi%cego, $e przepisy projektu ustawy nie naruszaj% przepisów odr"bnych dotycz%cych przyznawania dodatków, nagród i premii okre#lonych tymi przepisami. Przepis ten jest zb"dny, gdy$ nie ma odr"bnych przepisów dotycz%cych przyznawania nagród i premii, które obowi%zywa!yby w zak!adach opieki zdrowotnej. Rz#d, po dokonaniu analizy projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zak"adów opieki zdrowotnej (druk nr 286), z zastrze$eniem wskazanych powy$ej uwag, pozytywnie opiniuje ww. projekt ustawy i opowiada si! za prowadzeniem dalszych prac parlamentarnych nad tym projektem.

8

Za!%cznik Rozdzia! 3 otrzymuje brzmienie: „Rozdzia! 3 Doskonalenie zawodowe osób wykonuj%cych w zak!adzie opieki zdrowotnej zawód medyczny lub inny zawód maj%cy zastosowanie w ochronie zdrowia Art. 12. 1. Osoby wykonuj%ce w zak!adzie opieki zdrowotnej zawód medyczny lub inny zawód maj%cy zastosowanie w ochronie zdrowia maj% prawo i obowi%zek sta!ego aktualizowania wiedzy i umiej"tno#ci w danym zawodzie poprzez uczestnictwo w ró$nych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego. 2. Doskonalenie zawodowe, o którym mowa w ust. 1, mo$e by& realizowane poprzez specjalizacj". 3. Specjalizacja ma na celu uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w okre#lonej dziedzinie maj%cej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytu!u specjalisty w danej dziedzinie. 4. Specjalizacj" odbywa si" zgodnie z programem danej specjalizacji, po uzyskaniu pozytywnego kszta!cenia. 5. Tytu! specjalisty w okre#lonej dziedzinie mo$na uzyska& po odbyciu specjalizacji zgodnie z programem specjalizacji, pod kierunkiem kierownika specjalizacji oraz po z!o$eniu pa(stwowego egzaminu specjalizacyjnego. 6. Pa(stwowy egzamin specjalizacyjny dla danej specjalno#ci organizuje Centrum Egzaminów Medycznych, dzia!aj%ce przy ministrze w!a#ciwym do spraw zdrowia, a przeprowadza pa(stwowa komisja egzaminacyjna. 7. Tytu! specjalisty uprawnia do samodzielnego wykonywania czynno#ci zawodowych okre#lonych w programie specjalizacji oraz zajmowania stanowisk, o których mowa w odr"bnych przepisach. 8. Minister w!a#ciwy do spraw zdrowia okre#li, w drodze rozporz%dzenia: 1) rodzaje zawodów, w których mo$e by& uzyskiwany tytu! specjalisty oraz wykaz dziedzin, w których osoba wykonuj%ca dany zawód maj%cy zastosowanie w ochronie zdrowia mo$e uzyska& tytu! specjalisty i odpowiadaj%ce im dziedziny medycyny, farmacji i inne dziedziny maj%ce zastosowanie w ochronie zdrowia, dla wyniku post"powania kwalifikacyjnego, oceniaj%cego wiedz" oraz predyspozycje kandydata w zakresie danej dziedziny, przeprowadzonego przez organizatora

których zostali powo!ani konsultanci krajowi, uwzgl"dniaj%c potrzeby w zakresie kszta!cenia specjalistów w poszczególnych dziedzinach i sta$ pracy niezb"dny do przyst%pienia do specjalizacji w danej dziedzinie; 2) ramowy program specjalizacji w dziedzinach maj%cych zastosowanie w ochronie zdrowia, uwzgl"dniaj%c aktualny stan wiedzy w danej dziedzinie; 3) szczegó!owe warunki i tryb prowadzenia specjalizacji, a w szczególno#ci sposób przeprowadzania post"powania kwalifikacyjnego, szczegó!owe zadania kierownika specjalizacji oraz wzór karty specjalizacji, kieruj%c si" konieczno#ci% zapewnienia wysokiej jako#ci kszta!cenia oraz prawid!owo#ci dokumentowania przebiegu kszta!cenia; 4) sposób odbywania specjalizacji i uzyskiwania tytu!u specjalisty, w tym sposób i tryb przeprowadzania pa(stwowego egzaminu specjalizacyjnego, uwzgl"dniaj%c specyfik" poszczególnych specjalizacji; 5) wzór dyplomu potwierdzaj%cego uzyskanie tytu!u specjalisty, kieruj%c si" konieczno#ci% zapewnienia informacji o rodzaju specjalizacji; 6) sposób ustalania op!at za specjalizacj", uwzgl"dniaj%c w szczególno#ci koszty zwi%zane z prowadzeniem specjalizacji; 7) tryb uznawania tytu!u specjalisty w dziedzinie maj%cej zastosowanie w ochronie zdrowia, uzyskanego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uwzgl"dniaj%c program specjalizacji w danej dziedzinie. Art. 13. 1. Specjalizacje mog% prowadzi& podmioty, które: 1) realizuj% program specjalizacji; 2) zapewniaj% kadr" dydaktyczn% niezb"dn% do realizacji programu specjalizacji; 3) zapewniaj% baz" dydaktyczn% odpowiedni% do realizacji programu specjalizacji, w tym dla szkolenia praktycznego; 4) posiadaj% wewn"trzny system oceny jako#ci kszta!cenia; 5) prowadz% i przechowuj% dokumentacj" zwi%zan% z organizacj% i przebiegiem kszta!cenia, a w szczególno#ci regulaminy organizacyjne kszta!cenia, protoko!y post"powania kwalifikacyjnego oraz przebiegu egzaminów lub innych form zaliczenia danego rodzaju kszta!cenia; 6) prowadz% rejestr wydanych dyplomów potwierdzaj%cych odbycie danego rodzaju kszta!cenia, obejmuj%cy: a) imi" i nazwisko osoby, która uzyska!a dyplom,

b) rodzaj i nazw" kszta!cenia, c) nazw" organizatora kszta!cenia, d) dat" wydania i numer dyplomu ; 7) uzyska!y wpis do rejestru organizatorów kszta!cenia, zwanego dalej „rejestrem jednostek”. 2. Organizator kszta!cenia, w celu uzyskania wpisu do rejestru jednostek, sk!ada wniosek do Centrum Medycznego Kszta!cenia Podyplomowego, nie pó'niej ni$ 3 miesi%ce przed planowanym rozpocz"ciem kszta!cenia. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 1) oznaczenie wnioskodawcy, miejsce jego zamieszkania lub siedzib" oraz telefon; 2) okre#lenie formy organizacyjno-prawnej organizatora kszta!cenia; 3) okre#lenie rodzaju i trybu kszta!cenia; 4) informacj" o miejscu prowadzenia kszta!cenia, z uwzgl"dnieniem miejsca odbywania zaj"& teoretycznych i szkolenia praktycznego; 5) zobowi%zanie do spe!nienia warunków niezb"dnych do pe!nej realizacji programu specjalizacji, w tym zapewnienia kadry dydaktycznej oraz bazy dydaktycznej i warunków organizacyjnych w!a#ciwych dla tego programu. 4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, do!%cza si": 1) za#wiadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru S%dowego albo za#wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia!alno#ci gospodarczej, w przypadku podmiotów zobowi%zanych do posiadania takiego wpisu; 2) 3) 4) 5) informacj" o kadrze dydaktycznej; informacj" o bazie dydaktycznej; regulamin organizacyjny kszta!cenia; informacj" o wewn"trznym systemie oceny jako#ci kszta!cenia;

6) informacj" o realizowanym programie specjalizacji, w tym okre#lenie pocz%tku i ko(ca planowanego okresu kszta!cenia; 7) opini" konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie w!a#ciwego ze wzgl"du na siedzib" organizatora kszta!cenia potwierdzaj%c% spe!nianie warunków niezb"dnych do realizacji programu, o którym mowa w pkt 6. 5. Wraz z wnioskiem wnioskodawca sk!ada o#wiadczenie nast"puj%cej tre#ci: „O#wiadczam, $e: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru jednostek s% kompletne i zgodne z prawd%;

2) znane mi s% i spe!niam warunki wykonywania dzia!alno#ci w zakresie prowadzenia specjalizacji - okre#lone w ustawie z dnia ……………2008 r. o czasie pracy, doskonaleniu zawodowym osób wykonuj%cych niektóre zawody medyczne i o uprawnieniach pracowników niektórych zak!adów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr …, poz.…)”. 6. O#wiadczenie powinno równie$ zawiera&: 1) nazw" wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby; 2) oznaczenie miejsca i dat" z!o$enia o#wiadczenia; 3) podpis wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe!nionej funkcji. 7. Dzia!alno#& w zakresie doskonalenia zawodowego wykonywana przez przedsi"biorc" jest dzia!alno#ci% regulowan% w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia!alno#ci gospodarczej. Art. 14. 1. Organ prowadz%cy rejestr jednostek dokonuje wpisu do rejestru jednostek oraz wydaje za#wiadczenie o tym wpisie, w terminie 30 dni od dnia wp!ywu wniosku o wpis do rejestru wraz z o#wiadczeniem. 2. Je$eli organ prowadz%cy rejestr jednostek nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wp!ywu do tego organu wniosku wraz z o#wiadczeniem up!yn"!o 40 dni, wnioskodawca mo$e rozpocz%& dzia!alno#&, po uprzednim zawiadomieniu o tym na pi#mie organu, który nie dokona! wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwa! wnioskodawc" do uzupe!nienia wniosku o wpis w terminie 7 dni. W takiej sytuacji termin 40 - dniowy biegnie odpowiednio od dnia wp!ywu uzupe!nienia wniosku o wpis. 3. Organ prowadz%cy rejestr jednostek skre#la z rejestru jednostek organizatora kszta!cenia w przypadku stwierdzenia niewype!nienia zalece( wynikaj%cych z prowadzonego nadzoru lub na wniosek organizatora kszta!cenia. 4. Minister w!a#ciwy do spraw zdrowia okre#li, w drodze rozporz%dzenia: 1) szczegó!owy tryb post"powania w sprawach dokonywania wpisu do rejestru jednostek, 2) wzory dokumentów: a) wniosku o wpis do rejestru jednostek, b) za#wiadczenia o wpisie do rejestru jednostek, 3) sposób prowadzenia rejestru jednostek - maj%c na wzgl"dzie konieczno#& ujednolicenia dokumentacji dotycz%cej prowadzenia dzia!alno#ci w zakresie prowadzenia specjalizacji.

Art. 15. 1. Organem prowadz%cym rejestr jednostek jest Centrum Medycznego Kszta!cenia Podyplomowego. 2. Rejestr jednostek mo$e by& prowadzony w systemie informatycznym. 3. Do rejestru jednostek wpisuje si" nast"puj%ce dane: 1) numer wpisu organizatora kszta!cenia do rejestru jednostek; 2) nazw" organizatora kszta!cenia; 3) miejsce zamieszkania albo siedzib", adres i telefon organizatora kszta!cenia; 4) form" organizacyjno-prawn% organizatora kszta!cenia; 5) okre#lenie rodzaju i trybu kszta!cenia; 6) pocz%tek i koniec planowanego okresu kszta!cenia; 7) numer wpisu do Krajowego Rejestru S%dowego albo numer za#wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia!alno#ci gospodarczej - w przypadku podmiotów zobowi%zanych do posiadania takiego wpisu; 8) numer i dat" decyzji o wpisie do rejestru jednostek; 9) numer i dat" decyzji o zmianie wpisu do rejestru jednostek; 10) numer i dat" decyzji o wykre#leniu z rejestru jednostek. 4. Organizator kszta!cenia wpisany do rejestru jednostek jest obowi%zany zg!asza& Centrum Medycznego Kszta!cenia Podyplomowego wszelkie zmiany danych stanowi%cych podstaw" wpisu do rejestru jednostek w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Art. 16. 1. Koszt doskonalenia zawodowego ponosi osoba je odbywaj%ca. 2. Je$eli do wykonywania zada( zawodowych na danym stanowisku pracy niezb"dne jest uko(czenie specjalizacji, pracodawca powinien u!atwi& pracownikowi zdobycie kwalifikacji niezb"dnych do wykonywania tych zada(. W ramach realizacji tego obowi%zku pracodawca mo$e w szczególno#ci skierowa& pracownika na specjalizacj". 3. Pracodawca zawiera z pracownikiem umow" cywilnoprawn% okre#laj%c% wzajemne prawa i obowi%zki, wynikaj%ce ze skierowania, o którym mowa w ust. 2. 4. Osobie skierowanej na specjalizacj" przys!uguje, o ile umowa zawarta mi"dzy pracownikiem a pracodawc% nie stanowi inaczej: 1) urlop szkoleniowy w wymiarze niezb"dnym do realizacji obowi%zkowych zaj"& wynikaj%cych z programu specjalizacji, p!atny wed!ug zasad obowi%zuj%cych przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy;

2) zwrot kosztów podró$y i noclegów zwi%zanych z realizacj% obowi%zkowych zaj"& wynikaj%cych z programu specjalizacji, na zasadach okre#lonych w przepisach dotycz%cych nale$no#ci przys!uguj%cych pracownikowi zatrudnionemu w pa(stwowej lub samorz%dowej jednostce sfery bud$etowej, z tytu!u podró$y s!u$bowej na obszarze kraju; 3) zwrot kosztów kursów realizowanych w ramach specjalizacji. 5. Specjalizacje mog% by& dofinansowane ze #rodków publicznych przeznaczonych na ten cel w bud$ecie pa(stwa, z cz"#ci, której dysponentem jest minister w!a#ciwy do spraw zdrowia, w ramach posiadanych #rodków i limitów miejsc szkoleniowych dla poszczególnych rodzajów specjalizacji. 6. Minister w!a#ciwy do spraw zdrowia dokonuje wyboru organizatora prowadz%cego specjalizacj". 7. )rodki finansowe przekazywane s% organizatorom kszta!cenia na podstawie umów zawartych pomi"dzy ministrem w!a#ciwym do spraw zdrowia a organizatorem kszta!cenia. 8. Minister w!a#ciwy do spraw zdrowia, w drodze rozporz%dzenia, okre#li limity miejsc szkoleniowych, o których mowa w ust. 1, oraz kwot" dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w danym roku, uwzgl"dniaj%c w szczególno#ci posiadane #rodki finansowe przeznaczone na ten cel i zapotrzebowanie na miejsca szkoleniowe. Art. 16a. 1. Nadzór nad realizacj% specjalizacji sprawuje Centrum Medycznego Kszta!cenia Podyplomowego. 2. Nadzorowi podlega w szczególno#ci: 1) zgodno#& realizacji zaj"& z programem kszta!cenia; 2) prawid!owo#& prowadzonej dokumentacji przebiegu kszta!cenia; 3) zapewnienie odpowiedniej jako#ci kszta!cenia. 3. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, wykonywany jest przez osoby upowa$nione przez dyrektora Centrum Medycznego Kszta!cenia Podyplomowego do wykonywania czynno#ci kontrolnych, a w szczególno#ci przez krajowych i wojewódzkich konsultantów w dziedzinach odpowiednich dla danego rodzaju specjalizacji. 4. Osoby, o których mowa w ust. 3, wykonuj%c czynno#ci kontrolne, za okazaniem upowa$nienia, maj% prawo: 1) wst"pu do pomieszcze( dydaktycznych; 2) udzia!u w zaj"ciach w charakterze obserwatora;

3) wgl%du do prowadzonej przez organizatora kszta!cenia dokumentacji zwi%zanej z organizacj% i przebiegiem kszta!cenia; 4) $%dania od organizatora kszta!cenia ustnych i pisemnych wyja#nie(; 5) badania opinii uczestników kszta!cenia i kadry dydaktycznej; 6) udzia!u w egzaminie ko(cowym w charakterze obserwatora. 5. Z przeprowadzonych czynno#ci kontrolnych sporz%dza si" protokó!, który zawiera: 1) nazw" i adres siedziby organizatora kszta!cenia; 2) miejsce odbywania kszta!cenia; 3) dat" rozpocz"cia i zako(czenia czynno#ci kontrolnych; 4) imiona i nazwiska osób wykonuj%cych te czynno#ci; 5) opis stanu faktycznego; 6) stwierdzone nieprawid!owo#ci; 7) wnioski osób wykonuj%cych czynno#ci kontrolne; 8) dat" i miejsce sporz%dzenia protoko!u; 9) informacj" o braku zastrze$e( albo informacj" o odmowie podpisania protoko!u przez organizatora kszta!cenia oraz o przyczynie tej odmowy. 6. Protokó! podpisuj% osoby wykonuj%ce czynno#ci kontrolne oraz osoba reprezentuj%ca organizatora kszta!cenia. 7. Je$eli po sporz%dzeniu protoko!u, a przed jego podpisaniem, organizator kszta!cenia zg!osi umotywowane zastrze$enia, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonuj%ce czynno#ci kontrolne s% obowi%zane zbada& dodatkowo te fakty i uzupe!ni& protokó!. 8. Odmowa podpisania protoko!u przez organizatora kszta!cenia nie stanowi przeszkody do podpisania protoko!u przez osoby wykonuj%ce czynno#ci kontrolne. 9. Jeden egzemplarz protoko!u przekazuje si" organizatorowi kszta!cenia. 10. Osoby wykonuj%ce czynno#ci kontrolne s% obowi%zane do zachowania w tajemnicy informacji na temat organizacji i prowadzenia kszta!cenia oraz wyników prowadzonego post"powania. 11. Organizator kszta!cenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protoko!u, ma prawo do wniesienia zastrze$e( do dyrektora Centrum Medycznego Kszta!cenia Podyplomowego, co do sposobu przeprowadzenia czynno#ci kontrolnych oraz ustale( zawartych w protokole. 12. Na podstawie ustale( zawartych w protokole dyrektor Centrum Medycznego Kszta!cenia Podyplomowego wydaje organizatorowi kszta!cenia zalecenia pokontrolne, maj%ce na celu usuni"cie stwierdzonych nieprawid!owo#ci, i okre#la termin ich wykonania.”;