SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Druk nr 708 A

DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (druk nr 655).
Sejm na 20 posiedzeniu w dniu 22 lipca 2008 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 655 do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu poprawki na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r. wnosi: W y s o k i S e j m raczy poprawkę: po art. 2 dodać art. 2a w brzmieniu: „1. Kopie umów, o których mowa w art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 44 poz. 262), wnioskodawca w rozumieniu art. 171d lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.) składa

kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 15 września 2008 r. 2. Kopie umów, o których mowa w art. 6 pkt 3 ustawy wymienionej w ust. 1, złożonych po dniu 31 lipca 2008 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za złożone w terminie.”. - poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL - przyjąć

Warszawa, dnia 23 lipca 2008 r.

Sprawozdawca (-) Mirosław Maliszewski

Przewodniczący Komisji (-) Leszek Korzeniowski

URZĄD KOMITETU II\TE GRACJI EUROPEJSKTEJ
SEKRET ARZ KOMITETU INTEGRAC JI EUROP EJSKIEJ SEKRET ARZ STANIU Mikołaj Dowgielewicz Min.MDl t /08/DP,/bm 66

Warszawa, dnia ;b

lipca 2008 r.

Pan Leszek Korzeniowski Przewodniczący Ko misj i Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejm Rzeczypospolitej Polskiej opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej Dodatkowego sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu Rzec?,lPospolitej Polskiej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynk w owoctiw i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku susztl paszowego (druk nr 708 A)' wyrażona na podstawie art. 9 pkt 3 w związku zart.2ust. lpkt2iust.2pkt2austawyzdniaSsierpnia1996r.oKomitecielntegracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106' poz. 494, z pÓźn. Zm.) i art. 42 ust. 4 w rwiązku z art.47 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaja Dowgielewicza

Szanowny P anie P rz ewodni czący, W zwtązkuzprzedł'oŻonym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Dodatkowym Sprawozdaniem Wsi zawterającym poprawkę zgł'oszonąw trakcie drugiego cz7Ąanta do proj ektu ustawy o zm|anle ustawy o organizacjt rynkow owocÓw I warzyw, rymku chmielu, rynku tytoniu oTaz rynku suszlr paszowego (pismo sygn. RRW-O150-5012008), pozwalam sobie wyrazic następującą opinię. poprawka nie j est sprz eczna z prawem Unii Europejskiej . Zgł,oszona

,r,Wg6gu&T'i*n" I

L ###BOT_TEXT###quot;ft'Jd,+łu/>
u

Do uprzejmejwiadomości: Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi