Druk nr 656

Warszawa, 12 czerwca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-79-08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
W za!"czeniu przedstawiam tak#e opini$ proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotycz"c" zgodno%ci

Ponadto uprzejmie informuj$, #e do prezentowania stanowiska Rz"du w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta! upowa#niony Minister Nauki i Szkolnictwa Wy#szego.

(-) Donald Tusk

Projekt

USTAWA z dnia

o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Art. 1. 1. Tworzy si$ z dniem 1 wrze%nia 2008 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, zwany dalej „Uniwersytetem”. 2. Siedzib" Uniwersytetu jest miasto Szczecin. 3. Uniwersytet jest publiczn" uczelni" akademick".

Art. 2. Podstawowym kierunkiem dzia!alno%ci Uniwersytetu jest kszta!cenie oraz prowadzenie bada& naukowych w zakresie nauk technicznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych, chemicznych i matematycznych.

Art. 3. 1. Uniwersytet tworzy si$ z po!"czenia Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczeci&skiej. 2. Z dniem utworzenia Uniwersytetu znosi si$ Akademi$ Rolnicz" w Szczecinie oraz Politechnik$ Szczeci&sk".

Art. 4. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister w!a%ciwy do spraw szkolnictwa wy#szego.

Art. 5. 1. Mienie, obejmuj"ce w!asno%' i inne prawa maj"tkowe Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczeci&skiej, staje si$ mieniem Uniwersytetu z dniem jego utworzenia.

2

2. Uniwersytet przejmuje, z dniem utworzenia, prawa i zobowi"zania, w tym zobowi"zania finansowe, Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczeci&skiej. 3. Do uprawnie&, praw i zobowi"za& znoszonych uczelni maj" zastosowanie zasady sukcesji uniwersalnej. 4. Stan gospodarki finansowej Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczeci&skiej zostanie wykazany w bilansach sporz"dzonych przez te uczelnie na dzie& poprzedzaj"cy utworzenie Uniwersytetu.

Art. 6. 1. Z dniem utworzenia Uniwersytetu: 1) pracownicy zatrudnieni w Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz w Politechnice Szczeci&skiej staj" si$ pracownikami Uniwersytetu. Do pracowników stosuje si$ art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pó(n. zm.1)); 2) studenci Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz studenci Politechniki Szczeci&skiej staj" si$ studentami Uniwersytetu; 3) doktoranci Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz doktoranci Politechniki Uniwersytetu; 4) osoby nieb$d"ce studentami studiów doktoranckich, które wszcz$!y przewody doktorskie w Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz w Politechnice Szczeci&skiej, kontynuuj" wszcz$te przewody w Uniwersytecie; 5) s!uchacze studiów podyplomowych i kursów dokszta!caj"cych Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz s!uchacze studiów podyplomowych i kursów dokszta!caj"cych Politechniki Szczeci&skiej staj" si$ s!uchaczami studiów podyplomowych i kursów dokszta!caj"cych Uniwersytetu. Szczeci&skiej staj" si$ doktorantami

3

2. Osoby przyj$te na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2008/2009 do Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczeci&skiej z dniem utworzenia Uniwersytetu staj" si$ jego studentami. Rekrutacja w Uniwersytecie w roku akademickim 2009/2010 na poszczególne kierunki studiów prowadzone przez wydzia!y odbywa si$ wed!ug zasad okre%lonych w odpowiednich uchwa!ach senatów Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczeci&skiej podj$tych do dnia 31 maja 2008 r. 3. Podstawowe jednostki organizacyjne Akademii Rolniczej

w Szczecinie oraz Politechniki Szczeci&skiej z dniem utworzenia Uniwersytetu staj" si$ podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu. Podstawowe jednostki organizacyjne Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczeci&skiej, które przed dniem utworzenia Uniwersytetu posiada!y uprawnienia do prowadzenia studiów na okre%lonym kierunku i poziomie kszta!cenia, zachowuj" te uprawnienia po utworzeniu Uniwersytetu. 4. Jednostki organizacyjne Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczeci&skiej, które przed dniem utworzenia Uniwersytetu posiada!y uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowuj" te uprawnienia po utworzeniu Uniwersytetu. 5. Jednostki organizacyjne Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczeci&skiej, które przed dniem utworzenia Uniwersytetu zosta!y poddane ocenie parametrycznej i zosta!y zaliczone do okre%lonych kategorii naukowych, zachowuj" te kategorie po utworzeniu Uniwersytetu.

Art. 7. 1. Cz!onkowie senatów Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczeci&skiej wybrani na kadencj$ rozpoczynaj"c" si$ z dniem 1 wrze%nia 2008 r. staj" si$ z dniem utworzenia Uniwersytetu cz!onkami senatu pierwszej kadencji Uniwersytetu. 2. Pierwszego rektora Uniwersytetu powo!uje minister w!a%ciwy do spraw szkolnictwa wy#szego. 3. Organy kolegialne i jednoosobowe podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz podstawowych jednostek organizacyjnych Politechniki Szczeci&skiej, wybrane na kadencj$ rozpoczynaj"c" si$ z

4

dniem 1 wrze%nia 2008 r., staj" si$ z dniem utworzenia Uniwersytetu organami kolegialnymi i jednoosobowymi pierwszej kadencji podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. 4. Pierwszy rektor Uniwersytetu powo!uje prorektorów Uniwersytetu spo%ród prorektorów Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczeci&skiej, wybranych na kadencj$ rozpoczynaj"c" si$ z dniem 1 wrze%nia 2008 r., na okres równy swojej kadencji oraz okre%la ich zakres obowi"zków. 5. Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu powo!uj" swoich zast$pców spo%ród zast$pców kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczeci&skiej, wybranych na kadencj$ rozpoczynaj"c" si$ z dniem 1 wrze%nia 2008 r., na okres równy swojej kadencji oraz okre%laj" ich zakres obowi"zków. 6. Pierwsza kadencja organów Uniwersytetu trwa do dnia 31 sierpnia roku nast$puj"cego po roku akademickim, w którym Uniwersytet zosta! utworzony. Druga kadencja organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu trwa do dnia 31 sierpnia 2012 r. 7. Kadencji, o których mowa w ust. 6, nie zalicza si$ do kadencji, o których mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy#szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó(n. zm.2)).

8. Pierwszy statut Uniwersytetu nadaje minister w!a%ciwy do spraw szkolnictwa wy#szego.

Art. 8. Ustawa wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

5

_________________
1)

2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 181, poz. 1288, Nr 176, poz. 1239 i Nr 225, poz. 1672. Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280.

UZASADNIENIE

Utworzenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przez po!"czenie Akademii Rolniczej w Szczecinie z Politechnik" Szczeci&sk" nast$puje w zwi"zku z przed!o#eniem Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wy#szego wspólnego wniosku w tej sprawie przez rektorów obydwu uczelni. Utworzenie publicznej uczelni akademickiej, jej likwidacja, a tak#e po!"czenie z inn" uczelni" publiczn" nast$puje w drodze ustawy – na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy#szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó(n. zm.). Po!"czenie uczelni publicznej z inn" uczelni" publiczn" mo#e nast"pi' po zasi$gni$ciu opinii senatów uczelni, których akty te dotycz" (art. 18 ust. 3 ustawy). Po!"czenie Akademii Rolniczej w Szczecinie z Politechnik" Szczeci&sk" zosta!o pozytywnie zaopiniowane przez Senat Akademii Rolniczej w Szczecinie – uchwa!a nr 183 z dnia 5 lipca 2007 r. Pozytywn" opini$ w tej sprawie wyrazi! równie# Senat Politechniki Szczeci&skiej w uchwale nr 40 z dnia 5 lipca 2007 r. Nazwa nowej uczelni: „Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny” jest zgodna z wnioskiem rektorów i senatów Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczeci&skiej. Akademia Rolnicza w Szczecinie posiada 8 uprawnie& do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomia, in#ynieria rolnicza, kszta!towanie %rodowiska, ogrodnictwo, rybactwo, technologia #ywno%ci i #ywienia, zootechnika oraz doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Politechnika Szczeci&ska posiada 8 uprawnie& do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinach: budownictwo, automatyka i robotyka, elektrotechnika, informatyka, budowa i eksploatacja maszyn (2 uprawnienia), in#ynieria chemiczna, technologia chemiczna. Nowa uczelnia b$dzie posiada' 16 uprawnie& do nadawania stopnia naukowego doktora w 15 ró#nych dyscyplinach (stan na dzie& 26 listopada 2007 r. wed!ug wykazu jednostek uprawnionych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu!ów), a zatem b$dzie spe!nia' warunki okre%lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy#szym (posiadanie przez uczelni$ sze%ciu uprawnie& do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej czterech uprawnie& w zakresie nauk obj$tych profilem uczelni)i mo#e u#ywa' w swojej nazwie wyrazu „uniwersytet”

2

uzupe!nionego przymiotnikiem w celu okre%lenia profilu uczelni. U#yty w proponowanej nazwie przymiotnik, okre%laj"cy profil uczelni, odpowiada dziedzinom nauki oraz dyscyplinom naukowym, w jakich Uniwersytet b$dzie posiada' uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Ustawa reguluje sprawy zwi"zane z kontynuacj" uprawnie&, praw i zobowi"za& znoszonych uczelni, okre%la zasady „przej$cia” przez Uniwersytet ich pracowników, studentów, doktorantów, s!uchaczy studiów podyplomowych i kursów dokszta!caj"cych. Ponadto reguluje sukcesj$ uprawnie& jednostek organizacyjnych znoszonych uczelni, a tak#e wprowadza przepisy przej%ciowe dotycz"ce organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu oraz prorektorów i prodziekanów. Art. 7 ust. 6 i 7 projektu ustawy okre%la kadencje organów Uniwersytetu, z których pierwsza trwa, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy#szym, do dnia 31 sierpnia roku nast$puj"cego po roku akademickim, w którym uczelnia zosta!a utworzona. Wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym druga kadencja organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu trwa do dnia 31 sierpnia 2012 r. wynika z potrzeby zrównania kadencji organów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z kadencjami organów wszystkich publicznych uczelni akademickich w Polsce. W 2008 r. w uczelniach tych odbywaj" si$ wybory na kadencj$ 2008-2012. Zgodno%' kadencji organów publicznych uczelni akademickich jest ugruntowanym zwyczajem w systemie polskiego szkolnictwa wy#szego, a zrównanie kadencji organów wszystkich uczelni publicznych niezale#nie od posiadanych uprawnie& by!o jednym z elementów reformy wprowadzonej ustaw" – Prawo o szkolnictwie wy#szym. Za!o#enie to znalaz!o odzwierciedlenie w art. 270 ust. 6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy#szym. Ponadto art. 54 ust. 6 tej ustawy w brzmieniu „kadencja organów konferencji rektorów, o których mowa w ust. 1 i 2, jest zgodna z kadencj" organów uczelni publicznych” jest swoistym nakazem ustawowym zrównania wszystkich kadencji organów uczelni publicznych – wobec mo#liwo%ci zmiany statusu uczelni zawodowej w uczelni$ akademick" w ci"gu roku akademickiego (status zmienia uchwa!a Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu!ów nadaj"ca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora) rektor b$d"cy cz!onkiem jednej konferencji z dniem podj$cia uchwa!y traci swój status cz!onka, tym samym kadencja zarówno organów Konferencji Rektorów Akademickich Szkó! Polskich, jak i Konferencji Rektorów Zawodowych Szkó! Polskich oraz rektorów uczelni powinna by' to#sama.

3

Ponadto zgodnie z ustalon" i stosowan" interpretacj" przepisów dotycz"cych szkolnictwa wy#szego sprawowanie funkcji rektora lub dziekana przez czas krótszy ni# okres kadencji, tzw. kadencji skróconych, nie jest wliczane do liczby kadencji sprawowanych przez dan" osob$. W zwi"zku z powy#szym wprowadzono do ustawy przepis art. 7 ust. 7, zgodnie z którym kadencje, o których mowa w ust. 6, nie s" liczone do kadencji, o których mowaw art. 77 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy#szym. Po!"czenie Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczeci&skiej przyczyni si$ do wzmocnienia potencja!u naukowego i dydaktycznego uczelni. Celem powstania nowego uniwersytetu o charakterze techniczno--przyrodniczym w Szczecinie jest stworzenie silnego o%rodka akademickiego z zapleczem do bada& profilowanych i ukierunkowanych na rozwój dziedzin nauk technicznych, rolniczych i przyrodniczych. B$dzie sprzyja' wspó!pracy %rodowiska naukowego przez tworzenie wspólnych obszarów badawczych i edukacyjnych. Ponadto za konsolidacj" uczelni przemawia rosn"ca konkurencja na rynku us!ug edukacyjnych, szczególnie w obliczu ni#u demograficznego. Wymaga tego równie# konieczno%' sprostania przez szko!y wy#sze wysokim wymaganiom w zakresie jako%ci kszta!cenia, a tym samym wysokim kosztom funkcjonowania uczelni. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, wykorzystuj"c dotychczasowy dorobek naukowy i tradycje uczelni, na bazie których powstaje, przez zwi$kszenie potencja!u naukowego i skoncentrowanie bada& naukowych oraz mo#liwo%' bardziej wszechstronnego nauczania studentów, pozwoli na szybszy rozwój kadry naukowej oraz podniesie rang$ Szczecina jako centrum naukowego i stolicy du#ego regionu. Jego powo!anie b$dzie stanowi' szans$ lokalnej, a w przysz!o%ci dobr" podstaw$ do rozszerzenia zakresu bada& naukowych i umocnienia pozycji Szczecina na mapie europejskich o%rodków akademickich. dla %rodowiska naukowego oraz spo!eczno%ci

Opinia o zgodno%ci projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej Projektowana regulacja nie jest obj$ta zakresem prawa Unii Europejskiej.

4

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1.

Podmioty, na które oddzia!uje projektowana ustawa Projektowana ustawa dotyczy dwóch publicznych uczelni akademickich, tj. Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczeci&skiej, których w!adze zg!osi!y wnioski o ich po!"czenie, a tak#e studentów, doktorantów i pracowników tych uczelni.

2.

Konsultacje spo!eczne Projekt ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu

Technologicznego w Szczecinie zosta! skierowany do zaopiniowania nast$puj"cym partnerom spo!ecznym: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Zwi"zków Zawodowych, NSZZ „Solidarno%'”, Forum Zwi"zków Zawodowych, Radzie Szkolnictwa Wy#szego i Nauki Zwi"zku Nauczycielstwa Polskiego, Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Zwi"zkowi Rzemios!a Polskiego, Business Center Club, KSN NSZZ „Solidarno%'”.

Partnerzy spo!eczni nie zg!osili uwag do projektu ustawy. Projekt ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu

Technologicznego w Szczecinie zosta! równie# przedstawiony do zaopiniowania nast$puj"cym podmiotom %rodowiskowym: 1) 2) Radzie G!ównej Szkolnictwa Wy#szego, Pa&stwowej Komisji Akredytacyjnej,

5

3) 4) 5) 6) 7) 8)

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu!ów, Polskiej Akademii Nauk, Konferencji Rektorów Akademickich Szkó! Polskich, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkó! Polskich, Parlamentowi Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Ww. podmioty nie zg!osi!y uwag do projektu ustawy. Przed!o#ony projekt ustawy zosta! pozytywnie zaopiniowany przez Rad$ G!ówn" Szkolnictwa Wy#szego (uchwa!a z dnia 13 marca 2008 r., nr 272/2008) oraz Prezydium Pa&stwowej Komisji Akredytacyjnej (uchwa!a z dnia 13 marca 2008 r., nr 116/2008). Projekt ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu

Technologicznego w Szczecinie zosta! równie# umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy#szego, a tak#e udost$pniony w Biuletynie Informacji Publicznej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). W trybie tej ustawy nie zg!oszono uwag.

3.

Wp!yw projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych Projektowana ustawa nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla bud#etu pa&stwa ani dla bud#etów jednostek samorz"du terytorialnego. Koszty zwi"zane z wej%ciem w #ycie ustawy (tj. koszty integracji systemów informatycznych, systemów telekomunikacyjnych, koszty dostosowania bazy lokalowej do potrzeb ca!ej administracji, koszty wymiany piecz$ci, tablic, sztandarów, dokumentów itp.) wynios" 3 500 000,00 z!. Zgodnie z deklaracj" rektorów Politechniki Szczeci&skiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie powy#sze koszty zostan" pokryte ze %rodków pozostaj"cych w dyspozycji ww. uczelni.

4.

Wp!yw projektowanej ustawy na rynek pracy

6

Projektowana ustawa nie b$dzie mia!a wp!ywu na rynek pracy.

5.

Wp!yw projektowanej ustawy na konkurencyjno%' gospodarki i przedsi$biorczo%', w tym funkcjonowanie przedsi$biorstw Wej%cie w #ycie ustawy nie wp!ynie na konkurencyjno%' gospodarki

i przedsi$biorczo%', w tym funkcjonowanie przedsi$biorstw.

6.

Wp!yw projektowanej ustawy na sytuacj$ i rozwój regionalny Utworzenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przyczyni si$ do rozwoju nauki i szkolnictwa wy#szego na Pomorzu Zachodnim. Realizowane dotychczas w obydwu uczelniach prace badawcze mog" w wyniku przenikania si$ zespo!ów doprowadzi' do szerszego traktowania problemów kluczowych dla rozwoju wspó!czesnych spo!ecze&stw. Scalenie w jednej strukturze organizacyjnej licznych zespo!ów badawczych reprezentuj"cych ró#ne dyscypliny naukowe umocni pozycj$ uczelni w regionie. Wnioskodawcy przewiduj", #e nast"pi zintensyfikowanie bada& w nast$puj"cych obszarach wspó!pracy naukowobadawczej: ochrona %rodowiska przyrodniczego, kszta!towanie %rodowiska przyrodniczego, problematyka technologiczna pozwalaj"ca na nowe podej%cie do problematyki sterowania, zaopatrzenia w energi$ i zaplecze materia!owe gospodarki, ekonomia – ekonomika i organizacja produkcji oraz gospodarki #ywno%ciowej, informatyka.