Cuprins

1 Relat ¸ii. Funct ¸ii. Mult ¸imea numerelor reale - definit ¸ia
axiomatic˘a. Topologia axei reale 3
1.1 Relat ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Funct ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Mult ¸imea numerelor reale - definit ¸ia axiomatic˘a . . . . . 6
1.4 Topologia natural˘a a mult ¸imii numerelor reale . . . . . . 18
2 S¸iruri ¸si serii 21
2.1 S¸iruri. Convergent ¸˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2 Serii de numere reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.3 Criterii de convergent ¸˘ a. Serii alternante . . . . . . . . . . 34
2.4 Serii cu termeni pozitivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3 Limite ¸si continuitate 51
3.1 Limita unei funct ¸ii. Funct ¸ii continue . . . . . . . . . . . 51
4 Calcul diferential 64
4.1 Definit ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5 Calcul integral 81
5.1 Integrala Riemann pentru funct ¸ii reale de variabil˘ a real˘a 81
5.2 Primitive (Integrala nedefinit˘a) . . . . . . . . . . . . . . 96
5.3 Integrale improprii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5.4 Integrale depinzˆand de un parametru . . . . . . . . . . . 118
5.5 Aplicat ¸ii ale integralei definite ˆın geometrie . . . . . . . . 122
6 S¸iruri ¸si serii de funct ¸ii 130
6.1 Convergent ¸a punctual˘a ¸si uniform˘a . . . . . . . . . . . . 130
1
2
6.2 Propriet˘at ¸i ale ¸sirurilor ¸si seriilor de funct ¸ii . . . . . . . . 135
6.3 Serii de puteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Capitolul 1
Relat ¸ii. Funct ¸ii. Mult ¸imea
numerelor reale - definit ¸ia
axiomatic˘a. Topologia axei
reale
1.1 Relat ¸ii
Definit¸ia 1.1. Fie A ¸si B mult ¸imi nevide. Produsul cartezian al lui A
¸si B, notat A B este mult ¸imea
A B = ¦(x, y) / x ∈ A, y ∈ B¦.
Definit¸ia 1.2. Fie A ¸si B dou˘a mult ¸imi nevide. O relat ¸ie binar˘a de la
A la B este o submult ¸ime 1 a lui AB. Dac˘a (x, y) ∈ 1 spunem c˘a x
¸si y sunt relat ¸ionate prin 1 ¸si not˘am deasemenea x1y.
Definit¸ia 1.3. Fie 1 o relat ¸ie de la A la B. Spunem c˘a mult ¸imea
Dom(1) = ¦x ∈ A / ∃ y ∈ B astfel ˆıncˆat x1y¦
este domeniul relat ¸iei 1.
Definit¸ia 1.4. Fie 1 o relat ¸ie de la A la B. Imaginea relat ¸iei 1 este
mult ¸imea
Im(1) = ¦y ∈ B / ∃ x ∈ A astfel ˆıncˆat x1y¦.
3
4
Definit¸ia 1.5. Fie 1 o relat ¸ie de la A la B. Inversa relat ¸iei 1 este o
relat ¸ie de la B la A definit˘a prin
1
−1
= ¦(y, x) ∈ B A / x1y¦.
Definit¸ia 1.6. O relat ¸ie de ordine pe A este o relat ¸ie binar˘a de la A la
A, notat˘a de regul˘a _ astfel ˆıncˆat au loc urm˘atoarele propriet˘at ¸i:
1. (x, x) ∈_ sau x _ x ∀ x ∈ A (reflexivitate);
2. (x, y) ∈_ ¸si (y, x) ∈_ ⇒ x = y
sau
x _ y ¸si y _ x ⇒ x = y (antisimmetrie);
3. (x, y) ∈_ ¸si (y, z) ∈_ ⇒ (x, z) ∈_
sau
x _ y ¸si y _ z ⇒ x _ z (transitivitate)
propriet˘at ¸ile fiind adev˘arate pentru orice x, y, z ∈ A. O mult ¸ime A pe
care s-a definit o relat ¸ie de ordine se nume¸ste mult ¸ime ordonat˘a.
Definit¸ia 1.7. Dac˘a ˆıntr-o mult ¸ime ordonat˘a A avem, pentru orice
x, y ∈ A, c˘a x _ y sau y _ x spunem c˘a A este o mult ¸ime total or-
donat˘a.
Definit¸ia 1.8. Fie A o mult ¸ime ordonat˘a. Un element M al lui A astfel
ˆıncˆat x _ M pentru orice x ∈ A este numit maximum lui A ¸si scriem
M = max A. Un element m a lui A astfel ˆıncˆat m _ x pentru orice
x ∈ A este numit minimum pentru A ¸si scriem m = min A.
Definit¸ia 1.9. Fie A o mult ¸ime ordonat˘a ¸si B ⊂ A. Un element S ∈ A
este numit supremum lui B relativ la A ¸si not˘am S = sup
A
B, dac˘a au
loc urm˘atoarele propriet˘at ¸i:
1. x _ S pentru orice x ∈ B;
2. dac˘a S

∈ A ¸si x _ S

pentru orice x ∈ B, atunci S _ S

.
Definit¸ia 1.10. Fie A o mult ¸ime ordonat˘a ¸si B ⊂ A. Un element
s ∈ A este numit infimum lui B relativ la A ¸si not˘am s = inf
A
B, dac˘a
sunt satisf˘acute urm˘atoarele condit ¸ii:
5
1. s _ x pentru orice x ∈ B;
2. dac˘a s

∈ A ¸si s

_ x pentru orice x ∈ B, atunci s

_ s.
Definit¸ia 1.11. Fie A o mult ¸ime ordonat˘a ¸si B ⊂ A.
1. Spunem c˘a B este o mult ¸ime m˘arginit˘a superior ˆın A dac˘a exist˘a
M ∈ A astfel ˆıncˆat x _ M pentru orice x ∈ B.
2. Spunem c˘a B este o mult ¸ime m˘arginit˘a inferior ˆın A dac˘a exist˘a
m ∈ A astfel ca m _ x pentru orice x ∈ B.
3. Spunem c˘a B este o mult ¸ime m˘arginit˘a ˆın A dac˘a exist˘a m, M ∈ A
astfel ca m _ x _ M pentru orice x ∈ B.
1.2 Funct ¸ii
Definit¸ia 1.12. Fie A ¸si B dou˘a mult ¸imi nevide.
1. O funct ¸ie de la A la B este o relat ¸ie binar˘a f de la A la B care
verific˘a urm˘atoarele propriet˘at ¸i:
1.1 pentru orice x ∈ A exist˘a y ∈ B cu (x, y) ∈ f;
1.2 dac˘a (x, y) ∈ f ¸si (x, z) ∈ f, atunci y = z.
2. Not˘am o funct ¸ie f de la A la B prin f : A → B unde A este numit
domeniul funct ¸iei f ¸si B este numit codomeniul funct ¸iei f.
3. Elementele x ∈ A se numesc variabile independente ale lui f ¸si
elementele y ∈ B pentru care exist˘a x ∈ A cu (x, y) ∈ f se numesc
imagini ale lui x prin f.
4. Pentru (x, y) ∈ f utiliz˘am notat ¸ia y = f(x) sau, uneori, x → f(x).
Definit¸ia 1.13. Fie f : A → B o funct ¸ie. Mult ¸imea
Gr(f) = ¦(x, f(x)) ∈ A B / x ∈ A¦
se nume¸ste graficul funct ¸iei f iar mult ¸imea
Im(f) = ¦y ∈ b / ∃ x ∈ A, y = f(x)¦
se nume¸ste imaginea funct ¸iei f.
6
1.3 Mult ¸imea numerelor reale - definit ¸ia
axiomatic˘a
Definit¸ia 1.14. Fie A o mult ¸ime nevid˘a. O funct ¸ie f : AA → A este
numit˘a operat ¸ie intern˘a pe A sau mai simplu operat ¸ie.
De regul˘a not˘am o operat ¸ie intern˘ a prin ”◦” ¸si, pentru ◦(x, y), scriem
x ◦ y.
Definit¸ia 1.15. Un corp este o mult ¸ime K pe care sunt definite dou˘a
operat ¸ii, notate ”+” ¸si ”” astfel ˆıncˆat au loc urm˘atoarele propriet˘at ¸i:
a1. x + (y + z) = (x + y) + z, ∀ x, y, z ∈ K (asociativitate)
a2. x + y = y + x, ∀ x, y ∈ K (commutativitate)
a3. exist˘a un element unic ˆın K, notat 0 ¸si numit zerou, astfel ˆıncˆat
x + 0 = x pentru orice x ∈ K
a4. pentru orice x ∈ K exist˘a un element ˆın K, notat −x, numit opusul
lui x, astfel ˆıncˆat x +−x = 0.
b1. x (y z) = (x y) z, ∀ x, y, z ∈ K (associativitatea)
b2. x y = y x, ∀ x, y ∈ K (commutativitatea)
b3. exist˘a un element unic ˆın K, notat 1 ¸si numit unitate, 1 = 0, astfel
ˆıncˆat 1 x = x ∀ x ∈ K
b4. pentru orice x ∈ K, x = 0 exist˘a un element unic ˆın K, notat x
−1
(numit inversul lui x) astfel ˆıncˆat x x
−1
= 1
c1. x (y +z) = x y + x z, ∀ x, y, z ∈ K
Folosim pentru un corp notat ¸ia (K, +, , 0, 1) precizˆandˆın acest mod operat ¸iile
¸si elementele neutre pentru fiecare dintre acestea.
Remarca 1.1. 1. Operat ¸ia ”+” este numit˘a adunare sau sum˘a iar
operat ¸ia ”” este numit˘a ˆınmult ¸ire sau produs.
2. ”0” este elementul neutru pentru adunare ¸si ”1” este element neu-
tru pentru produs.
7
3. Utiliz˘am notat ¸ia
x
y
pentru x y
−1
, x−y pentru x+−y ¸si xy pentru
x y.
Definit¸ia 1.16. Numim sistem de numere reale sau mult ¸ime a numerelor
reale un corp (R, +, , 0, 1) (mai scurt R) pentru care au loc urm˘atoarele
propriet˘at ¸i:
I. Corpul R este o mult ¸ime total ordonat˘a printr-o relat ¸ie de ordine,
notat˘a ≤, pentru care avem
I.1 x ≤ y ⇒ x + z ≤ y +z, ∀ x, y, z ∈ R
I.2 x ≥ 0, y ≥ 0 ⇒ xy ≥ 0, ∀ x, y ∈ R
I.3 0 ≤ 1.
II. R este un corp complet adic˘a, pentru orice mult ¸ime A a lui R,
m˘arginit˘a superior, exist˘a sup A ˆın R.
Remarca 1.2. Relat ¸ia x ≤ y o vom nota echivalent cu y ≥ x.
Teorema 1.1. Au loc urm˘atoarele propriet˘at ¸i:
1. dac˘a x ∈ R cu x ≥ 0, atunci −x ≤ 0;
2. 0 x = 0 pentru orice x ∈ R;
3. −1 x = −x pentru orice x ∈ R unde, prin −1, am notat opusul
elementului 1;
4. dac˘a x ∈ R cu x > 0 ¸si y ∈ R cu y < 0, atunci x y < 0;
5. dac˘a x < y ¸si z > 0, atunci x z < y z.
Demonstrat ¸ie. Vom utiliza axiomele ce definesc sistemul de numere reale
¸si unicitatea elementului de efect nul la adunare, respectiv a elementului
simetric.
1. Fie x ∈ R cu x ≥ 0. Dac˘a −x ≥ 0, atunci adunˆand la aceast˘a
relat ¸ie num˘ arul x, obt ¸inem 0 ≥ x fapt ce contrazice presupunerea
init ¸ial˘a.
8
2. Din relat ¸ia 1 x = x obt ¸inem (1 + 0) x = x sau, echivalent,
1 x + 0 x = x sau, ˆınc˘ a, x + 0 x = x deci, avˆand ˆın vedere
unicitatea elementului neutru pentru adunare, rezult˘a c˘a 0 x = 0.
3. Avem relat ¸iile echivalente
0 x = 0 ⇔ (1 +−1) x = 0 ⇔ 1 x +−1 x = 0 ⇔ x +−1 x = 0.
Dar x+−x = 0 ¸si −x este unic cu aceast˘a proprietate, deci −1 x =
−x.
4. Utilizˆand ¸si propriet˘at ¸ile demonstrate anterior, avem echivalent ¸ele
y ≤ 0 ⇔ −y ≥ 0 ⇔ x (−y) ≥ 0 ⇔ −x y ≥ 0 ⇔ x y ≤ 0.
5. Dac˘a x < y ¸si z > 0, atunci presupunˆand x z > y z rezult˘a,
adunˆand −y z, c˘a x z −y z > 0 sau (x −y) z > 0. Dar z > 0
deci, obligatoriu, x −y < 0 sau x < y ceea ce este absurd.
Remarca 1.3. Elementele x ale mult ¸imii R pentru care avem 0 < x se
numesc pozitive, iar elementele x pentru care x < 0 se numesc negative.
ˆ
In continuare vom nota elementele mult ¸imii R cu simboluri constru-
ite cu ajutorul axiomelor ce definesc sistemul de numere reale ¸si al pro-
priet˘at ¸ilor demonstrate anterior.
Pentru ˆınceput avem dou˘a simboluri ˆın R pe care le vom a¸seza de la
stˆanga la dreapta ˆın conformitate cu relat ¸ia de ordine existent˘ a. A¸sadar
avem, pentru moment,
R = ¦. . . 0, 1, . . .¦.
Pentru elementul 1 exist˘a un element simetric notat −1 cu 1 + −1 = 0.
Noul element, care a fost deja utilizat, verific˘ a −1 < 0 deci se va a¸seza
la stˆanga lui 0.
Din 1 ∈ R rezult˘a c˘a 1 + 1 ∈ R. Elementul nou obt ¸inut va fi notat
prin definit ¸ie cu simbolul 2. Se pune problema a¸sez˘ arii acestuia fat ¸˘ a de
elementele existente a¸sa ˆıncˆ at s˘a p˘astr˘am relat ¸ia de ordine dintre acestea.
Avem
0 < 1 ⇔ 0 + 1 < 1 + 1 ⇔ 1 < 2
9
deci 2 se va a¸seza la dreapta simbolului 1. Pentru noul element 2 exist˘a
elementul simetric notat −2 care, aplicˆand prima proprietate, se va plasa
la stˆanga lui 0. Ar˘at˘am c˘a −2 < −1.
ˆ
Intr-adev˘ar, dac˘a −2 > −1, atunci,
adunˆand 1 la aceast˘a inegalitate, se obt ¸ine −1 > 0, absurd.
ˆ
In urma
acestei construct ¸ii mult ¸imea R va avea forma
R = ¦. . . , −2, −1, 0, 1, 2, . . .¦.
Continuˆand acest proces se obt ¸in alte simboluri, deja cunoscute, care vor
face parte din mult ¸imea R. Obt ¸inem
R ⊃ ¦. . . , −n, . . . , −2, −1, 0, 1, 2, . . . , n, . . .¦.
Acest proces nu este finit deoarece, pentru orice element din R, notat prin
simbolul n
0
, exist˘a un altul notat prin n
0
+ 1 cu n
0
< n
0
+ 1. Similar,
elementul simetric −(n
0
+ 1) va verifica −(n
0
+ 1) < −n
0
.
Din rat ¸ionamentul anterior rezult˘a c˘a este suficient s˘a ne asigur˘am de
apartenent ¸a la sistemul de numere reale doar a elementelor de forma x
cu 0 < x.
ˆ
In plus, dac˘a se consider˘a un element α din R cu 0 < α < 1,
atunci obt ¸inem automat elementele α + 1, α + 2, . . . cu 1 < α + 1 < 2,
2 < α + 2 < 3 ¸si a¸sa mai departe. Deci este suficient s˘a ne asigur˘am c˘a
elementele aflate ˆıntre 0 ¸si 1 apart ¸in sistemului de numere reale.
Din faptul c˘a 2 ∈ R, cu 2 = 0, rezult˘a c˘a exist˘a 2
−1
, notat
1
2
, cu
2 2
−1
= 1. Ar˘at˘am c˘a 0 <
1
2
< 1.
Dac˘a
1
2
< 0, atunci obt ¸inem 2
1
2
= 1 < 0, absurd.
Dac˘a 1 <
1
2
, atunci, prin ˆınmult ¸irea inegalit˘at ¸ii cu 2, se obt ¸ine 2 < 1,
absurd. A¸sadar avem 0 <
1
2
< 1.
Similar, putem ar˘ata c˘a, pentru orice element n construit ˆın prima
etap˘a, exist˘a un element n
−1
, notat
1
n
, cu 0 <
1
n
< 1.
ˆ
In plus, dac˘a n <
m, atunci
1
m
<
1
n
.
ˆ
Intr-adev˘ar, ˆınmult ¸ind aceast˘a inegalitate presupus˘a
adev˘arat˘a cu num˘arul pozitiv n m, se obt ¸ine relat ¸ia echivalent˘a n < m
despre care ¸stim c˘a are loc.
Pentru orice elemente k, n ∈ R cu 0 < k < n, exist˘a elementul k
1
n
,
10
notat
k
n
, cu 0 <
k
n
< 1. Relat ¸ia precedent˘ a poate fiˆınmult ¸it˘ a cu num˘ arul
pozitiv n ¸si obt ¸inem inegalitatea adev˘arat˘ a k < n.
Similar se poate demonstra c˘a, pentru k
1
< k
2
< n, avem
0 <
k
1
n
<
k
2
n
< 1.
Prin procedurile anterioare am obt ¸inut o infinitate de elemente ˆın
sistemul de numere reale dar nu putem afirma c˘a au fost obt ¸inute toate
elementele mult ¸imii R.
Definit¸ia 1.17. Fie R mult ¸imea numerelor reale ¸si A o submult ¸ime
nevid˘a a sa. Spunem c˘a A este o mult ¸ime inductiv˘a dac˘a, pentru orice
x ∈ A, avem x + 1 ∈ A.
Remarca 1.4. 1. Mult ¸imea A = ¦x ∈ R / x ≥ 0¦ este o mult ¸ime
inductiv˘a.
2. Intersect ¸ia unei familii de mult ¸imi inductive cont ¸inˆandu-l pe 0 este,
deasemenea, o mult ¸ime inductiv˘a.
Definit¸ia 1.18. Fie / familia mult ¸imilor inductive cont ¸inˆand elementul
”0”. Mult ¸imea definit˘a ca intersect ¸ie a tuturor elementelor familiei /
este numit˘a sistemul de numere naturale sau mult ¸imea numerelor naturale
¸si not˘am aceast˘a mult ¸ime prin N.
Teorema 1.2. 1. Avem c˘a N = ¦0, 1, 2, 3, . . . , n, . . .¦;
2. n ∈ N dac˘a ¸si numai dac˘a n se obt ¸ine adunˆand un num˘ar finit de
termeni egali cu 1, adic˘a n = 1 + 1 + 1 + + 1;
3. Dac˘a m, n ∈ N, atunci m + n ∈ N ¸si m n ∈ N.
Demonstrat ¸ie. 1. Din definit ¸ia mult ¸imii N ca intersect ¸ie a tuturor mult ¸imilor
inductive care ˆıl cont ¸in pe 0, avem c˘a ¦0, 1, 2, 3, . . . , n, . . .¦ este una din-
tre acestea ¸si, ca urmare, N ⊂ ¦0, 1, 2, 3, . . . , n, . . .¦. Pe de alt˘a parte, ˆın
mult ¸imea ¦0, 1, 2, 3, . . . , n, . . .¦, avem c˘a 0 ∈ N, 1 = 0+1 ∈ N, 2 = 1+1 ∈
N, . . .
2. Fie n ∈ N. Dac˘a n = 1, atunci avem scrierea ment ¸ionat˘ a sub
forma 1 = 1. Dac˘a n = 2, avem 2 = 1 + 1 prin definit ¸ie. Dac˘a n = 3,
11
atunci, prin definit ¸ie, 3 = 2 + 1 = (1 + 1) + 1 = 1 + 1 + 1. Continuˆ and,
obt ¸inem c˘a orice element n din N poate fi scris sub o form˘a similar˘a.
Reciproc, dac˘a un element n = 1+1+ +1 (evident, de un num˘ar finit
de ori), atunci, f˘acˆand iterativ suma de la stˆanga la dreapta, obt ¸inem
1+1 = 2 ∈ N, 2+1 = 3 ∈ N, . . .. A¸sadar, dup˘a orice num˘ ar finit de pa¸si,
se obt ¸ine un element din N.
ˆ
In particular obt ¸inem un element din N ¸si
dup˘a num˘arul de pa¸si prin care ˆıl obt ¸inem pe n.
3. Fie m, n ∈ N. Atunci m = 1 + 1 + + 1, n = 1 + 1 + + 1
¸si, evident, m + n se scrie ca o sum˘a finit˘a de termeni egali cu 1, deci
m +n ∈ N.
Pe de alt˘a parte avem
m n = m (1 + 1 + 1 + + 1) = m +m + + m =
= (1+1+ +1)+(1+1+ +1)+ +(1+1+ +1) = 1 = 1+1+ +1
a¸sadar m n ∈ N.
Definit¸ia 1.19. Mult ¸imea Z definit˘a ca
Z = ¦x ∈ R / x ∈ N sau −x ∈ N¦
este numit˘a sistemul de numere ˆıntregi sau mult ¸imea numerelor ˆıntregi.
Definit¸ia 1.20. Mult ¸imea Q definit˘a ca
Q = ¦x ∈ R / x = mn
−1
, m, n ∈ Z, n = 0¦
este numit˘a sistemul numerelor rat ¸ionale sau mult ¸imea numerelor rat ¸ionale.
Remarca 1.5. Avem
N ⊆ Z ⊆ Q ⊆ R
Vom ar˘ata c˘a mult ¸imea R ` Q nu este vid˘a.
Teorema 1.3. Mult ¸imea
A = ¦x ∈ R, x
2
< 2¦
este m˘arginit˘a superior dar sup A nu apart ¸ine mult ¸imii numerelor rat ¸ionale.
12
Demonstrat ¸ie. Mult ¸imea A nu este vid˘a deoarece, evident, 1 ∈ A. Pe de
alt˘a parte, mult ¸imea A este m˘arginit˘ a ¸si, conform axiomei II din definit ¸ia
sistemului de numere reale (R este un corp complet), rezult˘a c˘a exist˘a ˆın
R num˘arul M cu M = sup A.
Demonstr˘am c˘a M nu este num˘ar rat ¸ional adic˘a mult ¸imea R` Q este
nevid˘a.
ˆ
Intr-adev˘ar, dac˘a M ∈ Q, atunci ar trebui ca, pentru orice x ∈ Q
cu x
2
< 2, s˘a avem x < M. Este evident c˘a M > 1 ¸si M
2
≤ 2.
Dac˘a M
2
= 2 ¸si M ∈ Q, rezult˘a c˘a M =
p
q
unde p, q ∈ N. Putem
presupune c˘a nu exist˘a x ∈ N cu p = p

x ¸si q = q

x.
ˆ
In caz contrar am
avea
p
q
=
p

x
q

x
= p

x (q

x)
−1
= p

x(q

)
−1
x
−1
= p

(q

)
−1
=
p

q

¸si vom considera M =
p

q

.
ˆ
Inlocuindˆın M
2
= 2, rezult˘a (
p
q
)
2
= 2, deci p
2
= 2q
2
, adic˘a pp = 2q
2
,
deci p = 2x.
ˆ
Inlocuind ˆın relat ¸ia precedent˘a valoarea lui p ¸si ref˘acˆand
calculele, se obt ¸ine c˘a, deasemenea, q = 2y absurd.
Not˘am a = 2 −M
2
¸si lu˘am y = M +
a
4
. Num˘arul y este rat ¸ional ¸si
y −M =
a
4
> 0
deci M < y. Contradict ¸ia se obt ¸ine dac˘a demonstr˘am c˘a y ∈ A, adic˘a
y
2
< 2. Avem
y
2
= (M +
a
4
)
2
= M
2
+ M
a
2
+
a
2
16
Utilizˆand 1 < M < M
2
ˆın inegalitatea precedent˘ a obt ¸inem
y
2
= M
2
+ M
a
2
+
a
2
16
< M
2
+ M
2

a
2
+
a
2
16
=
= M
2
(1 +
a
2
) +
a
2
16
= (2 −a)(1 +
a
2
) +
a
2
16
= 2 −
7a
2
16
< 2.
Definit¸ia 1.21. Mult ¸imea nevid˘a R` Q se nume¸ste mult ¸ime a numerelor
irat ¸ionale.
13
Este necesar s˘a putem pozit ¸iona numerele irat ¸ionale ˆın corpul ordonat
al numerelor reale.
ˆ
In acest scop vom demonstra un set de teoreme.
Teorema 1.4. Pentru orice num˘ar real x, x > 0, exist˘a un num˘ar
natural n
0
astfel ˆıncˆat
x ≤ n
0
≤ x + 1
Demonstrat ¸ie. Fie x
0
> 0 un num˘ar real fixat. Dac˘a presupunem c˘a
n ≤ x
0
, ∀ n ∈ N,
atunci N este o mult ¸ime m˘arginit˘ a superior deci exist˘a z = sup N. Pentru
z−1 ∈ R exist˘a n ∈ N astfel ˆıncˆ at z−1 < n < z. Rezult˘a c˘a z < n+1 ∈ N
¸si obt ¸inem astfel o contradict ¸ie cu z = sup N. Astfel mult ¸imea
A = ¦n ∈ N / x
0
< n¦
este nevid˘a ¸si este m˘arginit˘a inferior ˆın R, a¸sadar exist˘a y ∈ R, y = inf A.
Vom demonstra c˘a y ∈ N.
ˆ
Intr-adev˘ ar, pentru orice ε ∈ R, ε < 1,
exist˘a m
0
∈ N astfel ˆıncˆat
y < m
0
< y + ε.
Fie n un element arbitrar din A, deci y < n. Dac˘a
y < n < m
0
< y +ε,
atunci
0 < m
0
−n < y + ε −y = ε < 1,
absurd. Astfel
m
0
≤ n, ∀ n ∈ A.
Similar, dac˘a y < m
0
≤ n < y + ε, atunci n − m
0
< ε. Cum m
0
= n
rezult˘a m
0
= y.
Din definit ¸ia lui A avem x
0
< m
0
. Dac˘a x
0
+ 1 ≤ m
0
, atunci x
0

m
0
−1 ∈ N ¸si m
0
−1 = inf A, absurd. A¸sadar m
0
< x
0
+1 ¸si demonstrat ¸ia
este complet˘a.
Teorema 1.5. (Arhimede) Pentru orice x, y ∈ R, y > 0, exist˘a n ∈ N
astfel ˆıncˆat x ≤ ny.
14
Demonstrat ¸ie. Dac˘a x ≤ 0, atunci n = 1. Dac˘a x > 0, atunci xy
−1
> 0
¸si, din teorema precedent˘ a, exist˘a n ∈ N astfel ˆıncˆat xy
−1
< n. De aici
obt ¸inem x < ny.
Definit¸ia 1.22. Fie a, b dou˘a numere reale astfel ˆıncˆat a < b. Atunci
mult ¸imea
(a, b) = ¦x ∈ R / a < x < b¦
se nume¸ste interval deschis de extremit˘at ¸i a, b.
Dac˘a a ≤ b vom spune c˘a mult ¸imea
[a, b] = ¦x ∈ R / a ≤ x ≤ b¦
este un interval ˆınchis de extremit˘at ¸i a, b.
Teorema 1.6. (Cantor-Dedekind) Pentru orice familie num˘arabil˘a de
intervale ˆınchise I
n
= [a
n
, b
n
], n ∈ N cu I
n+1
⊂ I
n
pentru orice n, avem
¸
n∈N
I
n
= ∅
Demonstrat ¸ie. Din I
n+1
⊂ I
n
rezult˘a
a
1
< a
2
< . . . < a
n
< . . . < b
m
< . . . < b
2
< b
1
(a
n
< b
m
pentru orice n, m ∈ N). Mult ¸imea
A = ¦a
n
, n ∈ N¦
este m˘arginit˘a superior ¸si exist˘a α = sup A. Avem α < b
m
(dac˘a exist˘a
m
0
∈ N astfel ˆıncˆ at b
m
0
≤ α = sup A, atunci ar trebui s˘a putem g˘asi un
n
0
cu b
m
0
< a
n
0
< α) pentru orice m ∈ N.
Mult ¸imea
B = ¦b
m
, m ∈ N¦
este m˘arginit˘a inferior, deci exist˘a β = inf B. Avem a
n
≤ β pentru orice
n ∈ N. Vom demonstra c˘a α ≤ β.
ˆ
Intradev˘ ar dac˘a β < α = sup A,
atunci exist˘a a
n
0
cu β < a
n
0
< α ˆın contradictie cu a
n
≤ β pentru orice
n ∈ N.
Din
a
n
< α ≤ β < b
n
∀ n ∈ N
15
avem c˘a
¸
n∈N
I
n
⊃ [α, β] = ∅
Teorema 1.7. Fie I
n
= [a
n
, b
n
], n ∈ N, o familie num˘arabil˘a de intervale
ˆınchise cu I
n+1
⊂ I
n
. Dac˘a pentru orice n ∈ N avem
b
n
−a
n

b
1
−a
1
n
,
atunci exist˘a un num˘ar real x cu
¸
n∈N
I
n
= ¦x¦.
Demonstrat ¸ie. Din teorema precedent˘a deducem c˘a exist˘a un interval
[α, β] astfel ˆıncˆat
∅ = [α, β] ⊂
¸
n∈N
I
n
.
Vom demonstra c˘a α = β.
ˆ
Intr-adev˘ar, dac˘a α < β, atunci putem
considera inegalit˘at ¸ile
β −α < b
n
−a
n
<
b
1
−a
1
n
, ∀ n ∈ N
sau
n(β −α) < b
1
−a
1
, ∀ n ∈ N
ceea ce este ˆın contradict ¸ie cu teorema lui Arhimede pentru y = β −α ¸si
x = b
1
−a
1
.
Teorema 1.8. Pentru orice num˘ar irat ¸ional x exist˘a dou˘a familii num˘arabile
de numere rat ¸ionale ¦a
n
, n ∈ N¦ ¸si ¦b
n
, n ∈ N¦ astfel ˆıncˆat
a
n
< a
n+1
, b
n+1
< b
n
, ∀ n ∈ N
¸si
x = sup¦a
n
, n ∈ N¦ = inf¦b
n
, n ∈ N¦.
16
Demonstrat ¸ie. Fie x un num˘ ar real fixat. Presupunem c˘a x > 0. Exist˘a
n
0
∈ N astfel ˆıncˆ at x < n
0
< x + 1. Vom demonstra c˘a n
0
− 1 < x.
ˆ
Intr-adev˘ ar, dac˘a lu˘am
x < n
0
−1 < n
0
< x + 1,
atunci
n
0
−(n
0
−1) < x + 1 −x = 1,
absurd. Notˆand a
1
= n
0
−1 ∈ Q ¸si b
1
= n
0
∈ Q putem considera relat ¸iile
a
1
< x < b
1
, b
1
−a
1
= 1.
Fie c =
a
1
+ b
1
2
∈ Q. Atunci
c −a
1
= b
1
−c =
b
1
−a
1
2
¸si x ∈ [a
1
, c] sau x ∈ [c, b
1
]. Presupunem c˘a x ∈ [a
1
, c]. Atunci not˘am
a
2
= a
1
¸si b
2
= c. Dac˘a repet˘am aceast˘a procedur˘a obt ¸inem dou˘a familii
de numere rat ¸ionale
¦a
n
, n ∈ N¦, ¦b
n
, n ∈ N¦
astfel ˆıncˆ at:
1. a
n
≤ a
n+1
≤ ≤ b
n+1
≤ b
n
2. b
n
−a
n
=
b
1
−a
1
n
3. a
n
< x < b
n
pentru orice n ∈ N.
Din teorema precedent˘ a, pentru I
n
= [a
n
, b
n
], exist˘a x
0
∈ R astfel
ˆıncˆ at
¸
n∈N
I
n
= ¦x
0
¦.
Din relat ¸ia x ∈
¸
n∈N
I
n
rezult˘a x = x
0
¸si din demonstrat ¸ia teoremei prece-
dente, avem
x = sup¦a
n
, n ∈ N¦ = inf¦b
n
, n ∈ N¦.
Dac˘a num˘arul real x este negativ putem aplica demonstrat ¸ia precedent˘a
pentru y = −x ¸si obt ¸inem acela¸si rezultat.
17
Teorema 1.9.
ˆ
Intre orice dou˘a numere reale a ¸si b cu a < b exist˘a o
infinitate de numere reale.
Demonstrat ¸ie. S˘a not˘am prin X mult ¸imea
X = ¦x ∈ R / a < x < b¦.
Mult ¸imea X nu este vid˘a deoarece num˘arul real
a +b
2
apart ¸ine acesteia.
Presupunem prin absurd c˘a X are o mult ¸ime finit˘a de elemente pe care
le putem ordona cresc˘ator ¸si renota prin
X = ¦x
1
, x
2
, . . . , x
k
¦.
Evident avem
a < x
1
< x
2
< . . . < x
k
< b.
Dar num˘ arul y definit prin
y =
x
1
+ x
2
2
este deasemenea un num˘ ar real ¸si, ˆın plus, avem a < x
1
< y < x
2
< b ¸si
y nu este un element al mult ¸imii X, absurd.
Consecint¸a 1.1. Fie dou˘a numere reale a ¸si b cu a < b. Pentru orice
num˘ar real x cu a < x < b intervalele deschise (a, x) ¸si (x, b) sunt nevide
¸si cont ¸in o infinitate de numere reale.
Teorema 1.10. Fie intervalul deschis (a, b) ¸si x arbitrar cu a < x < b.
Exist˘a un η > 0 a¸sa ˆıncˆat, pentru orice ε > 0 cu ε < η, s˘a avem
∅ = (x −ε, x + ε) ⊂ (a, b).
ˆ
In plus exist˘a dou˘a mult ¸imi A ⊂ (a, x) ¸si B ⊂ (x, b) a¸sa ˆıncˆat x = sup A
¸si x = inf B.
Demonstrat ¸ie. Vom lua η = min¦x − a, b − x¦. Evident η > 0. S˘a
presupunem c˘a η = b −x. Pentru orice ε > 0 cu ε < η avem
ε < b −x < x −a ⇔ a < x −ε < x < x + ε < b
18
deci prima parte afirmat ¸ie din teorem˘a. Fie ˆın continuare
A = ¦x −
x −a
2
, x −
x −a
3
, . . . , x −
x −a
n
, . . .¦.
Prin calcul direct obt ¸inem inegalit˘at ¸ile
a < x −
x −a
2
< x −
x −a
3
< . . . < x −
x −a
n
< . . . < x,
deci A ⊂ (a, x). Mult ¸imea A este total ordonat˘a ¸si m˘arginit˘a superior,
deci admite un supremum, notat x
0
, ˆın mult ¸imea R. Evident avem c˘a
x
0
≤ x. Dac˘a x
0
< x atunci pentru orice num˘ ar natural n avem c˘a
x −
x −a
n
≤ x
0
⇔ n ≤
x −a
x −x
0
,
adic˘a mult ¸imea numerelor naturale este m˘arginit˘a, absurd.
1.4 Topologia natural˘a a mult ¸imii numerelor
reale
Definit¸ia 1.23. Fie x un num˘ar real. Numim interval deschis centrat ˆın
x intervalul (x−ε, x+ε) unde ε este un num˘ar real strict pozitiv arbitrar.
Definit¸ia 1.24. Spunem c˘a avem definit˘a pe R o structur˘a topologic˘a
dac˘a fiec˘arui num˘ar real x i se poate asocia o familie ϑ(x) de submult ¸imi
ale lui R ale c˘arei elemente s˘a verifice propriet˘at ¸ile:
1. pentru orice V ∈ ϑ(x) avem x ∈ V ;
2. dac˘a V ∈ ϑ(x) ¸si U ⊃ V , atunci U ∈ ϑ(x);
3. dac˘a V
1
∈ ϑ(x) ¸si V
2
∈ ϑ(x), atunci V
1
¸
V
2
∈ ϑ(x);
4. dac˘a V ∈ ϑ(x) exist˘a U ∈ ϑ(x) a¸sa ˆıncˆat pentru orice y ∈ U avem
c˘a V ∈ ϑ(y).
Elementele familiei ϑ(x) se numesc vecin˘at˘at ¸i ale lui x iar despre ϑ(x)
spunem c˘a formeaz˘a familia vecin˘at˘at ¸ilor lui x.
19
Teorema 1.11. Pentru orice x ∈ R familia ϑ(x) definit˘a prin
ϑ(x) = ¦V / ∃ ε > 0 cu (x −ε, x + ε) ⊂ V ¦
verific˘a propriet˘at ¸ile:
1. pentru orice V ∈ ϑ(x) avem x ∈ V ;
2. dac˘a V ∈ ϑ(x) ¸si U ⊃ V , atunci U ∈ ϑ(x);
3. dac˘a V
1
∈ ϑ(x) ¸si V
2
∈ ϑ(x), atunci V
1
¸
V
2
∈ ϑ(x);
4. dac˘a V ∈ ϑ(x), atunci exist˘a o vecin˘atate U ∈ ϑ(x) a¸sa ˆıncˆat,
pentru orice y ∈ U, avem c˘a V ∈ ϑ(y).
deci define¸ste o structur˘a topologic˘a pe R numit˘a topologia natural˘a a lui
R ¸si notat˘a τ
R
.
Demonstrat ¸ie. Vom demonstra doar propriet˘at ¸ile 3 ¸si 4, celelalte fiind
evidente.
Fie V
1
∈ ϑ(x) ¸si V
2
∈ ϑ(x), deci exist˘a ε
1
> 0 ¸si ε
2
> 0 a¸sa ˆıncˆat s˘a
avem
(x −ε
1
, x + ε
1
) ⊂ V
1
¸si (x −ε
2
, x + ε
2
) ⊂ V
2
.
Evident avem c˘a x ∈ V
1
¸
V
2
. Fie ε = min¦ε
1
, ε
2
¦. Avem incluziunile
(x −ε, x + ε) ⊂ (x −ε
1
, x + ε
1
) ∩ (x −ε
2
, x + ε
2
) ⊂ V
1
∩ V
2
,
adic˘a V
1
∩ V
2
∈ ϑ(x).
Proprietatea 4 mai poate fi enunt ¸at˘a ¸si ˆın felul urm˘ator: orice vecin˘ atate
V a unui num˘ ar real x este deasemenea vecin˘ atate pentru toate ele-
mentele unei vecin˘at˘ at ¸i a lui x inclus˘a ˆın V .
Fie V ∈ ϑ(x), deci exist˘a ε > 0 a¸sa ˆıncˆ at s˘a avem
(x −ε, x + ε) ⊂ V.
Not˘am prin U mult ¸imea U = (x−ε, x+ε) ¸si evident U ∈ ϑ(x) (deoarece
avem (x−
ε
2
, x+
ε
2
) ⊂ U). Fie y ∈ U arbitrar. Din teorema 1.10 deducem
c˘a exist˘a η > 0 cu
(y −η, y + η) ⊂ U ⊂ V,
prin urmare V ∈ ϑ(y).
20
Definit¸ia 1.25. Spunem c˘a o submult ¸ime D a mult ¸imii numerelor reale
este deschis˘a dac˘a este mult ¸imea vid˘a sau dac˘a este vecin˘atate pentru
orice element al s˘au.
Remarca 1.6. 1. O mult ¸ime nevid˘a D ⊂ R este deschis˘a dac˘a ¸si
numai dac˘a D ∈ ϑ(x) pentru orice x ∈ D.
2. Mult ¸imile ∅, R ¸si intervalele deschise sunt mult ¸imi deschise.
3. Printr-un abuz de notat ¸ie vom nota familia tuturor mult ¸imilor de-
schise din R cu acela¸si simbol τ
R
.
Definit¸ia 1.26. Spunem c˘a o submult ¸ime F de numere reale este ˆınchis˘a
dac˘a complementara sa R ` F este o mult ¸ime deschis˘a
Remarca 1.7. Mult ¸imile ∅, R sunt simultan deschise ¸si ˆınchise.
Not ¸iunea de vecin˘atate ne permite s˘a definim, din punct de vedere
topologic, adic˘a prin intermediul vecin˘ at˘at ¸ilor, pozit ¸ia unui punct fat ¸˘a
de o mult ¸ime.
Definit¸ia 1.27. 1. Spunem c˘a un num˘ar real x este interior unei
mult ¸imi nevide A de numere reale dac˘a exist˘a o vecin˘atate a lui
x, notat˘a V
x
, a¸sa ˆıncˆat s˘a avem V
x
⊂ A. Pentru o mult ¸ime dat˘a
A mult ¸imea tuturor elementelor interioare lui A se noteaz˘a
˚
A ¸si se
nume¸ste interiorul mult ¸imii;
2. Spunem c˘a un num˘ar real x este aderent unei mult ¸imi nevide A
de numere reale dac˘a pentru orice vecin˘atate a lui x, notat˘a V
x
,
avem V
x
¸
A = ∅. Pentru o mult ¸ime dat˘a A mult ¸imea tuturor
elementelor aderente lui A se noteaz˘a A ¸si se nume¸ste aderent ¸a sau
ˆınchiderea mult ¸imii;
3. Spunem c˘a un num˘ar real x este element de acumulare pentru o
mult ¸ime nevid˘a A de numere reale dac˘a pentru orice vecin˘atate a
lui x, notat˘a V
x
, avem V
x
` ¦x¦
¸
A = ∅. Pentru o mult ¸ime dat˘a A
mult ¸imea tuturor elementelor de acumulare ale lui A se noteaz˘a A

¸si se nume¸ste derivata mult ¸imii;
4. Spunem c˘a un num˘ar real x este un element izolat pentru o mult ¸ime
nevid˘a A de numere reale dac˘a exist˘a o vecin˘atate a lui x, notat˘a
V
x
, a¸sa ˆıncˆat V
x
¸
A = ¦x¦.
Capitolul 2
S¸iruri ¸si serii
2.1 S¸iruri. Convergent ¸˘a
Definit¸ia 2.1. Fie N mult ¸imea numerelor naturale. Un ¸sir de numere
reale este a funct ¸ie a : N → R. Not˘am prin a
n
= a(n), respectiv, prin
(a
n
)
n∈N
sau mai simplu (a
n
)
n
, ¸sirul dat de a.
Remarc˘am c˘a, ˆın aceast˘a definit ¸ie, putem ˆınlocui mult ¸imea N prin
orice submult ¸ime infinit˘a a sa.
Fiind dat un ¸sir (a
n
)
n∈N
, restrict ¸ia acestuia la o submult ¸ime infinit˘a
N
1
⊂ N reprezint˘ a un sub¸sir al lui (a
n
)
n∈N
¸si ˆıl not˘am prin (a
n
)
n∈N
1
.
Remarc˘am din aceast˘a definit ¸ie c˘a ¸sirul (a
n
)
n∈N
este el ˆınsu¸si un sub¸sir
al s˘au.
Avˆand ˆın vedere c˘a orice submult ¸ime infinit˘a N
1
a lui N poate fi
reprezentat˘ a deasemenea ca un ¸sir (n
k
)
k∈N
, putem utiliza notat ¸ia (a
n
k
)
k∈N
ˆın loc de (a
n
)
n∈N
1
.
Spunem c˘a (a
n
)
n∈N
1
este un sub¸sir propriu al lui (a
n
)
n∈N
dac˘a incluzi-
unea N
1
⊂ N este strict˘a.
Un alt mod de a preciza un sub¸sir al unui ¸sir a : N → R este s˘a
consider˘am o funct ¸ie strict cresc˘atoare ϕ : N →N exprimat˘a prin ϕ(k) =
n
k
. Funct ¸ia a ◦ ϕ : N →R are forma dat˘a de diagrama
k → ϕ(k) = n
k
→ a(n
k
) = a
n
k
deci aceasta define¸ste un sub¸sir al ¸sirului dat.
ˆ
In consecint ¸˘ a, vom nota un
sub¸sir al ¸sirului (a
n
)
n
prin (a
n
k
)
k
. Dac˘a funct ¸ia ϕ este diferit˘a de funct ¸ia
identic˘ a i : N →N, i(n) = n se obt ¸ine un sub¸sir propriu al ¸sirului dat.
21
22
Prin¦a
n
¦
n∈N
not˘am imaginea ¸sirului (a
n
)
n∈N
.
Dac˘a exist˘a n
0
∈ N astfel ˆıncˆat a
n
= a pentru orice n ≥ n
0
, atunci
(a
n
)
n∈N
este numit ¸sir stat ¸ionar. Dac˘a, ˆın plus, n
0
= 1, spunem c˘a ¸sirul
este constant.
Observ˘am c˘a pentru un ¸sir stat ¸ionar sau constant, imaginea sa este o
mult ¸ime finit˘a dar exist˘a ¸siruri avˆ and ca imagine mult ¸imi finite dar care
nu sunt ¸siruri constante sau stat ¸ionare. De exemplu putem considera
¸sirul

(−1)
n

n∈N
a c˘arui imagine este mult ¸imea ¦−1, 1¦.
Definit¸ia 2.2. Spunem c˘a ¸sirul (a
n
)
n∈N
este convergent dac˘a exist˘a un
num˘ar real a avˆand proprietatea:
pentru orice V ∈ ϑ(a), exist˘a n
V
∈ N astfel ˆıncˆat a
n
∈ V pentru orice n > n
V
.
Spunem deasemenea c˘a ¸sirul (a
n
)
n∈N
converge la a ¸si not˘am lim
n→∞
a
n
= a
sau a
n
−→
n
a.
Num˘arul a se nume¸ste limita ¸sirului.
ˆ
In caz contrar spunem c˘a
(a
n
)
n∈N
este un ¸sir divergent.
Teorema 2.1. Un ¸sir (a
n
)
n∈N
are limita a ∈ R dac˘a, pentru orice ε > 0,
exist˘a n
ε
∈ N astfel ˆıncˆat [a
n
−a[ < ε oricare ar fi n > n
ε
.
Demonstrat ¸ie. Presupunem c˘a ¸sirul (a
n
)
n∈N
este convergent la a. Fie
ε > 0 arbitrar. Mult ¸imea U = (a − ε, a + ε) este o vecin˘atate a lui a
deci exist˘a un rang n
U
(ˆın fapt rangul depinde de ε) a¸sa ˆıncˆ at pentru
n > n
U
= n
ε
s˘a avem a
n
∈ U adic˘a, echivalent [a
n
−a[ < ε.
Reciproc, presupunˆand adev˘arat˘ a concluzia, pentru o vecin˘atate V ∈
ϑ(a) exist˘a un ε > 0 cu (a − ε, a + ε) ⊂ V . Luˆand n mai mare decˆat
rangul corespunz˘ator lui ε (ˆın fapt corespunz˘ator lui V ) , obt ¸inem a
n

(a −ε, a +ε) ⊂ V , deci ¸sirul (a
n
)
n∈N
converge la a.
Teorema 2.2. Limita unui ¸sir de numere reale, dac˘a exist˘a, este unic˘a.
Demonstrat ¸ie. Presupunem c˘a, pentru un ¸sir (a
n
)
n∈N
avem ˆın acela¸si
timp lim
n→∞
a
n
= a ¸si lim
n→∞
a
n
= b , a = b. Dac˘a lu˘am V ∈ ϑ(a) cu
V = (a − ε, a + ε) unde ε =
a+b
4
− a ¸si U ∈ ϑ(b) cu U = (b − η, b + η)
unde η = b −
a+b
4
, atunci aceste vecin˘ atat ¸i sunt disjuncte dar pentru
n > max¦n
V
, n
U
¦, ar trebui s˘a avem simultan a
n
∈ V ¸si a
n
∈ U, fapt ce
contravine ipotezei c˘a V , U sunt disjuncte.
23
Teorema 2.3. Un ¸sir (a
n
)
n∈N
este convergent dac˘a ¸si numai dac˘a orice
sub¸sir propriu al s˘au converge la aceea¸si limit˘a.
Demonstrat ¸ie. Dac˘a lim
n→∞
a
n
= a, atunci, pentru orice ε > 0, exist˘a n
ε

N astfel ˆıncˆat [a −a
n
[ < ε pentru n > n
ε
¸si, de aici, dac˘a (a
n
k
)
k
este un
sub¸sir al lui (a
n
)
n
, atunci, cu atˆat mai mult, [a−a
n
k
[ < ε pentru n
k
> n
ε
.
Reciproc, presupunem c˘a orice sub¸sir a lui (a
n
k
)
k
a lui (a
n
)
n
converge
la o aceea¸si limit˘a a ¸si demonstr˘am c˘a lim
n→∞
a
n
= a.
Dac˘a ¸sirul (a
n
)
n
nu este convergent la a, atunci negarea definit ¸ie con-
vergent ¸ei este:
exist˘a un ε
0
> 0 a¸sa ˆıncˆ at, pentru orice rang k, exist˘a un n > k cu
[a
n
−a[ > ε
0
.
Particularizˆ and obt ¸inem:
pasul 1: pentru k = 1 exist˘a n
1
> 1 cu [a
n
1
−a[ > ε
0
pasul 2: pentru k = n
1
, exist˘a n
2
> n
1
, cu [a
n
2
−a[ > ε
0
.
.
.
pasul p: pentru k = n
p−1
, exist˘a n
p
> n
p−1
, cu [a
n
p
−a[ > ε
0
.
.
.
ˆ
In acest mod, putem construi un sub¸sir (a
n
k
)
k∈N
cu proprietatea c˘a
[a −a
n
k
[ > ε
0
pentru orice k ∈ N, deci ar exista un sub¸sir care nu converge la a, absurd.
Consecint¸a 2.1. Dac˘a exist˘a un sub¸sir al lui (a
n
)
n∈N
care nu este
convergent sau exist˘a dou˘a sub¸siruri avˆand limite diferite, atunci ¸sirul
(a
n
)
n∈N
nu este convergent.
Teorema 2.4. Fie A ⊂ R. Un num˘ar real x
0
apart ¸ine lui A dac˘a ¸si
numai dac˘a exist˘a cel put ¸in un ¸sir de numere reale din A convergent la
x
0
.
Demonstrat ¸ie. Presupunem c˘a x
0
∈ A¸si consider˘am o familie de vecin˘atat ¸i
a lui x
0
definite prin
S(x
0
,
1
n

= (x
0

1
n
, x
0
+
1
n
) ; n = 1, 2, . . .
24
Pentru orice n = 1, 2, . . . putem g˘asi cel put ¸in un num˘ar real
a
n
∈ A ∩ S

x
0
,
1
n

astfel ˆıncˆ at
[x
0
−a
n
[ <
1
n
¸si de aici, (a
n
)
n∈N
este un ¸sir de elemente din A care converge la x
0
.
Reciproc, dac˘a (a
n
)
n∈N
converge la x
0
¸si a
n
∈ A pentru orice n ∈ N,
atunci, pentru V ∈ ϑ(x
0
) arbitrar˘a, exist˘a n
V
∈ N astfel ˆıncˆ at a
n
∈ V
pentru orice n > n
v
, deci A ∩ V = ∅ ¸si mai mult x
0
∈ A.
Remarca 2.1. Similar putem demonstra c˘a x
0
este un punct de acumu-
lare pentru A, dac˘a ¸si numai dac˘a exist˘a un ¸sir (a
n
)
n∈N
din A convergent
la x
0
a
n
= x
0
pentru orice n ∈ N.
Definit¸ia 2.3. Un ¸sir (a
n
)
n∈N
se nume¸ste ¸sir fundamental sau ¸sir Cauchy
dac˘a, pentru orice ε > 0 exist˘a n
ε
∈ N astfel ˆıncˆat, pentru orice n > n
ε
¸si orice p ∈ N, avem
[x
n+p
−x
n
[ < ε.
Remarca 2.2. Putem reformula definit ¸ia sub forma
”pentru orice ε > 0 exist˘a n
ε
∈ N astfel ˆıncˆat, pentru orice m, n ∈
N; m, n > n
ε
, [x
m
−x
n
[ < ε”.
Teorema 2.5. Orice ¸sir convergent este un ¸sir fundamental.
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intradev˘ar, dac˘a lim
n→∞
a
n
= a atunci, pentru un ε > 0
arbitrar dar fixat, exist˘a n
ε
∈ N astfel ˆıncˆ at [a −a
n
[ <
ε
2
pentru n > n
ε
,
atunci, pentru orice n > n
ε
¸si orice p ∈ N,
[a
n
−a
n+p
[ ≤ [a
n
−a[ +[a −a
n+p
[ <
ε
2
+
ε
2
= ε,
adic˘a (a
n
)
n∈N
este un ¸sir fundamental.
Teorema 2.6. Dac˘a un ¸sir Cauchy (x
n
)
n∈N
cont ¸ine un sub¸sir conver-
gent, atunci este convergent.
25
Demonstrat ¸ie. Fie (x
n
)
n∈N
un ¸sir Cauchy ¸si (x
n
k
)
k
un sub¸sir al acestuia
convergent la x.
Pentru un
ε
2
> 0 arbitrar considerat exist˘a n
ε
∈ N ¸si k
ε
∈ N a¸sa ˆıncˆ at
s˘a avem
[x
n
−x
m
[ <
ε
2
, dac˘a n, m > n
ε
¸si
[x
n
k
−x[ <
ε
2
, dac˘a n
k
>> k
ε
.
Fix˘am un n
k
> max¦n
e
psilon, k
ε
¦ ¸si luˆand n > max¦n
e
psilon, k
ε
¦ arbi-
trar. Obt ¸inem c˘a
[x
n
−x[ < [x
n
−x
n
k
[ +[x
n
k
−x[ <
ε
2
+
ε
2
= ε
deci ¸sirul (x
n
)
n∈N
converge la x.
Teorema 2.7.
ˆ
In R orice ¸sir Cauchy este convergent. Spunem c˘a R este
un spat ¸iu complet.
Demonstrat ¸ie. Fie (x
n
)
n∈N
un ¸sir Cauchy.
Dac˘a ¦x
n
; n ∈ N¦ este o mult ¸ime finit˘a, atunci (x
n
)
n∈N
cont ¸ine cel
put ¸in un sub¸sir constant, adic˘a un sub¸sir convergent ¸si conform teoremei
precedente ¸sirul init ¸ial (x
n
; n ∈ N) este convergent.
Presupunem acum c˘a ¦x
n
; n ∈ N¦ cont ¸ine o infinitate de elemente.
Din faptul c˘a pentru un ε
0
> 0 arbitrar fixat exist˘a n
0
= n
ε
0
a¸sa
ˆıncˆ at, pentru orice n, m cu n > n
0
¸si m > n
0
avem [x
n
−x
m
[ < ε
0
rezult˘a
c˘a putem fixa un m = n
1
> n
0
, a¸sa ˆıncˆ at [x
n
−x
n
1
[ < ε
0
, adic˘a
x
n
∈ (x
n
1
−ε
0
, x
n
1
+ ε
0
)
pentru n > n
0
.
Dac˘a ρ = max
n≤n
0
[x
n
− x
n
ε
0
[ ¸si r = max¦ρ, ε
0
¦, atunci, pentru orice
n ∈ N, avem
x
n
∈ (x
n
1
−r, x
n
1
+r)
deci mult ¸imea ¦x
n
; n ∈ N¦ este m˘arginit˘ a, a¸sadar cont ¸ine un punct de
acumulare x
0
. Din remarca 2.1 exist˘a un ¸sir de elemente din mult ¸imea
¦x
n
n ∈ N¦, elemente diferite de x
0
care converge to x
0
. S¸irul obt ¸inut
este evident un sub¸sir al ¸sirului (x
n
)
n∈N
¸si aplicˆand teorema precedent˘a
rezult˘a c˘a ¸sirul (x
n
)
n∈N
este convergent.
26
Definit¸ia 2.4. Numim sistem de numere reale extins, notat R, reuniunea
mult ¸imii numerelor reale R cu dou˘a simboluri notate ∞ ¸si −∞ unde:
1. pentru orice x ∈ R avem x < ∞, altfel spus ˆın R avem ∞ = sup R;
2. pentru orice x ∈ R avem −∞ < x, altfel spus ˆın R avem −∞ = inf R;
3. x +∞ = ∞ pentru orice x ∈ R;
4. x −∞ = −∞ pentru orice x ∈ R;
5. x ∞ = ∞ pentru orice x ∈ R cu x > 0;
6. x ∞ = −∞ pentru orice x ∈ R cu x < 0;
7. x (−∞) = −∞ pentru orice x ∈ R cu x > 0;
8. x (−∞) = ∞ pentru orice x ∈ R cu x < 0;
9. Operat ¸iile
∞+ (−∞), 0 ∞
nu sunt definite, adic˘a nu li se poate asocia ca rezultat un anumit
element din R.
Din aceast˘a definit ¸ie rezult˘a c˘a ˆın R orice submult ¸ime A are margine
superioar˘a exact˘a ¸si margine inferioar˘a exact˘a.
Not˘am prin (a, ∞) mult ¸imea ¦x ∈ R; x > a¦ ¸si definim vecin˘ at˘ at ¸ile
lui ∞ ca fiind
ϑ(∞) = ¦V ⊂ R; ∃ a
V
∈ R astfel ˆıncˆ at (a
V
, ∞) ⊂ V ¦.
Familia B
N
(∞) = ¦(n, ∞); n ∈ N¦ reprezint˘a o familie num˘ arabil˘ a
de vecin˘ at˘at ¸i ale lui ∞.
Similar not˘am prin (−∞, a) mult ¸imea ¦x ∈ R; x < a¦ ¸si definim
vecin˘ atat ¸ile lui −∞ ca fiind
ϑ(−∞) =
¸
V ⊂ R; ∃ a
V
∈ R astfel ˆıncˆ at (−∞, a
V
) ⊂ V
¸
.
Familia B
N
(−∞) = ¦(−∞, −n) ; n ∈ N¦ reprezint˘ a o familie num˘ arabil˘a
de vecin˘ at˘at ¸i pentru −∞.
27
Definit¸ia 2.5. Un ¸sir (x
n
)
n∈N
converge la ∞ dac˘a ¸si numai dac˘a pentru
orice a > 0 exist˘a n
a
∈ N astfel ˆıncˆat x
n
> a pentru n > n
a
, respectiv
(x
n
)
n∈N
converge la −∞ dac˘a ¸si numai dac˘a pentru orice a < 0 exist˘a
n
a
∈ N astfel ˆıncˆat x
n
< a pentru n > n
a
.
Teorema 2.8. Fie A ⊂ R o mult ¸ime m˘arginit˘a superior. M
A
= sup A
dac˘a ¸si numai dac˘a urm˘atoarele dou˘a propriet˘at ¸i au loc :
1) x ≤ M
A
, pentru orice x ∈ A;
2) pentru orice ε > 0 exist˘a x
ε
∈ A; x
ε
> M
A
−ε.
Demonstrat ¸ie. Presupunem c˘a M
A
= sup A. Propriet˘at ¸ile sunt verificate
ˆın baza definit ¸iei marginei superioare exacte ¸si luˆandˆın considerare faptul
c˘a, pentru orice ε > 0, avem M
A
−ε < M
A
¸si dac˘a nu ar exist˘a cel put ¸in
un element x ∈ A cu x
ε
> M
A
−ε atunci sup A = M
A
−ε.
Reciproc, prima proprietate ne spune c˘a M
A
este o margine superioar˘a
pentru A, iar din a doua proprietate, rezult˘a c˘a, pentru M
1
< M
A
¸si
ε = M
A
−M
1
> 0 exist˘a x
ε
∈ A astfel ˆıncˆ at
x
ε
> M
A
−ε = M
A
−(M
A
−M
1
) = M
1
¸si deci M
A
= sup A.
S¸imilar putem demonstra c˘a, pentru o mult ¸ime A, m˘arginit˘ a inferior,
m
A
= inf A dac˘a ¸si numai dac˘a :
1) x ≥ m
A
pentru orice x ∈ A;
2) pentru orice ε > 0 exist˘a x
ε
∈ A; x
ε
< m
A
+ ε.
ˆ
In continuare presupunem cunoscute propriet˘at ¸ile referitoare la convergent ¸a
¸sirurilor de numere reale ca ¸si cele referitoare la ¸siruri cu limita ∞ sau
−∞. Vom completa aceste propriet˘at ¸i cu unele considerat ¸ii referitoare
la relat ¸ia de ordine din R.
Mai ˆıntˆ ai vom reaminti f˘ar˘ a demonstrat ¸ie urm˘atoarele rezultate.
Propozit¸ia 2.1. Un ¸sir monoton (x
n
)
n∈N
converge dac˘a ¸si numai dac˘a
este un ¸sir m˘arginit, adic˘a mult ¸imea ¦x
n
; n ∈ N¦ este o mult ¸ime m˘arginit˘a.
Dac˘a ¸sirul este cresc˘ator atunci
lim
n→∞
x
n
= sup¦x
n
; n ∈ N¦
iar dac˘a ¸sirul este descresc˘ator atunci
lim
n→∞
x
n
= inf¦x
n
; n ∈ N¦.
28
Teorema 2.9. Fie A o submult ¸ime a lui R ¸si M
A
= sup A eventual
M
A
= ∞. Atunci exist˘a un ¸sir format din elemente ale lui A care con-
verge la M
A
.
Demonstrat ¸ie. Dac˘a M
A
= ∞, atunci A este nem˘arginit superior, adic˘a,
pentru orice n ∈ N, exist˘a x
n
∈ A astfel ˆıncˆat x
n
> n deci lim
n→∞
x
n
= ∞.
Dac˘a M
A
< ∞, atunci x ≤ M
A
, ∀ x ∈ A ¸si, luˆand ε =
1
n
; n ∈ N

, ˆın
teorema precedent˘ a, exist˘a x
n
∈ A astfel ˆıncˆat x
n
> M
A

1
n
.
Rezult˘a c˘a pentru acest ¸sir (x
n
)
n∈N
∗ avem dubla inegalitate
M
A

1
n
< x
n
≤ M
A
de aici faptul c˘a lim
n→∞
x
n
= M
A
.
Bineˆant ¸eles, un rezultat similar are loc pentru m
A
= inf A.
Consecint¸a 2.2. 1) Din aceast˘a teorem˘a ¸si avˆand ˆın vedere Theorem
2.4, rezult˘a c˘a, pentru orice submult ¸ime A ⊂ R, sup A ¸si inf A apart ¸in
lui A.
2) Pentru o submult ¸ime compact˘a A ⊂ R, avˆand ˆın vedere faptul c˘a
este m˘arginit˘a ¸si ˆınchis˘a, rezult˘a c˘a sup A ¸si inf A exist˘a ¸si apart ¸in A.
29
2.2 Serii de numere reale
Definit¸ia 2.6. Fie (a
n
)
n∈N
un ¸sir de numere reale ¸si ¸sirul format din
(a
n
)
n∈N
prin:
s
1
= a
1
, s
2
= a
1
+ a
2
, . . . , s
n
= a
1
+ a
2
+ + a
n
, . . .
Ansamblul format prin ¸sirurile (a
n
)
n∈N
¸si (s
n
)
n∈N
se noteaz˘a prin simbolul

¸
n=1
a
n
¸si se nume¸ste serie.
Termenii ¸sirului (s
n
)
n∈N
se numesc sumele part ¸iale ale seriei ˆın timp
ce a
n
se nume¸ste termenul general al seriei.
Ret ¸inem faptul c˘a, prin cunoa¸sterea ¸sirului sumelor part ¸iale (s
n
)
n∈N
,
¸sirul (a
n
)
n∈N
este unic determinat prin
a
1
= s
1
, a
n
= s
n
−s
n−1
, pentru n ≥ 2.
ˆ
In acest caz context, termenul de serie poate fi asociat unuia din ¸sirurile
(a
n
)
n∈N
respectiv (s
n
)
n∈N
, de unde ¸si notat ¸ia utilizat˘a pentru o serie.
Observ˘am c˘a putem discuta despre existent ¸a limitei ¸sirului sumelor
part ¸iale.
Definit¸ia 2.7. Spunem c˘a seria

¸
n=1
a
n
este convergent˘a sau divergent˘a
dup˘a cum ¸sirul (s
n
)
n∈N
este convergent sau divergent.
ˆ
In primul caz, dac˘a lim
n→∞
s
n
= s, atunci spunem c˘a num˘ arul s reprezint˘ a
suma seriei ¸si scriem

¸
n=1
a
n
= s sau mai simplu,
¸
a
n
= a. Astfel, pen-
tru serii convergente, simbolul

¸
n=1
a
n
este utilizat pentru a desemna atˆat
seria cˆat ¸si suma sa.
Prin studierea comportamentului unei serii (natura seriei) ˆınt ¸elegem
s˘a determin˘am dac˘a seria este convergent˘a sau nu.
30
Remarca 2.3. Dac˘a renunt ¸˘am la un num˘ar finit de termeni dintr-o serie
sau, dimpotriv˘a ad˘aug˘am un num˘ar finit de termeni la o serie, natura
acesteia nu se schimb˘a.
Propozit¸ia 2.2. Fie
¸
a
n
= a ¸si
¸
b
n
= b dou˘a serii convergente.
Atunci, pentru orice pereche de scalari α, β, seria
¸
(αa
n
+βb
n
) converge
la suma αa +βb. Altfel spus avem egalitatea
¸
(αa
n
+ βb
n
) = α
¸
a
n
+ β
¸
b
n
.
Demonstrat ¸ie. Pentru ¸sirul sumelor part ¸iale ale seriei
¸
(αa
n
+βb
n
) avem
s
n
= (αa
1
+ βb
1
) + (αa
2
+ βb
2
) + + (αa
n
+βb
n
) =
= α(a
1
+ a
2
+ + a
n
) + β(b
1
+ b
2
+ +b
n
),
¸si de aici, trecˆand la limit˘a obt ¸inem rezultatul cerut.
Consecint¸a 2.3. Ca un caz particular rezult˘a c˘a pentru orice scalar
α = 0 seriile
¸
a
n
¸si
¸
αa
n
au aceea¸si natur˘a.
Propozit¸ia 2.3. Fie (b
n
)
n∈N
un ¸sir dat ¸si (a
n
)
n∈N
definit prin a
n
=
b
n+1
−b
n
. Atunci seria
¸
a
n
este convergent˘a dac˘a ¸si numai dac˘a ¸sirul
(b
n
)
n∈N
este convergent ¸si avem egalitatea
¸
a
n
= lim
n→∞
b
n
−b
1
.
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intradev˘ar avem
a
1
+ a
2
+ + a
n
= b
n+1
−b
1
¸si mai mult
¸
a
n
= lim
n→∞
(a
1
+ a
2
+ + a
n
) = lim
n→∞
(b
n+1
−b
1
) = lim
n→∞
b
n+1
−b
1
dac˘a ¸si numai dac˘a exist˘a lim
n→∞
b
n
.
Propozit¸ia 2.4. (Condit ¸ie necesar˘a de convergent ¸˘a) Dac˘a seria
¸
a
n
converge, atunci
lim
n→∞
a
n
= 0.
31
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intradev˘ar, dac˘a (s
n
)
n∈N
este ¸sirul sumelor part ¸iale a se-
riei ¸si s = lim
n→∞
s
n
, atunci lim
n→∞
a
n
= lim
n→∞
(s
n
−s
n−1
) = 0.
Remarca 2.4. Convergent ¸a la zero a ¸sirului termenului general a se-
riei
¸
a
n
este doar o condit ¸ie necesar˘a a¸sa cum rezult˘a din urm˘atorul
exemplu.
Exercit¸iul 2.1. Seria

¸
n=1
1
n
, numit˘a serie Riemann, este o serie diver-
gent˘a de¸si lim
n→∞
1
n
= 0.
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intradev˘ar, deoarece
1
n
> 0 pentru orice n ≥ 1, ¸sirul
sumelor part ¸iale (s
n
)
n∈N
este un ¸sir cresc˘ator, deci este suficient s˘a de-
termin˘am un sub¸sir divergent.
Consider˘am sub¸sirul (s
2
n)
n∈N
, pentru care avem
s
2
= 1 +
1
2
>
1
2
, s
2
2 = 1 +
1
2
+
1
3
+
1
4
=

1 +
1
2

+

1
3
+
1
4

> 2
1
2
,
¸si, ˆın general, pentru orice n ∈ N, avˆ and s
2
n−1 > (n −1)
1
2
.
ˆ
Intradev˘ar,
s
2
n = s
2
n−1 +
1
2
n−1
+ 1
+
1
2
n−1
+ 2
+ +
1
2
n−1
+ 2
n−1
>
> (n −1)
1
2
+ 2
n−1

1
2 2
n−1
= n
1
2
¸si de aici lim
n→∞
s
2
n = ∞, deci divergent ¸a seriei.
Teorema 2.10. (Criteriul general al lui Cauchy) Fie (a
n
)
n∈N
un ¸sir din
R. Seria
¸
a
n
converge dac˘a ¸si numai dac˘a pentru orice ε > 0 exist˘a
n
ε
∈ N astfel ˆıncˆat pentru orice n ∈ N, n > n
ε
¸si p ∈ N,
(2.1) |a
n+1
+ a
n+2
+ + a
n+p
| < ε pentru n > n
ε
.
Demonstrat ¸ie. Dac˘a (s
n
)
n∈N
este ¸sirul sumelor part ¸iale a seriei, este ev-
ident c˘a condit ¸ia cerut˘a (2.1) este echivalent˘ a cu faptul c˘a (s
n
)
n∈N
este
un ¸sir Cauchy deci convergent.
32
Fie p : N → N o funct ¸ie cu proprietatea p(n) < p(m) pentru n < m,
seria
¸
a
n
¸si seria
¸
b
n
definit˘a prin
b
1
= a
1
+ a
2
+ + a
p(1)
, , b
n
= a
p(n−1)+1
+a
p(n−1)+2
+ + a
p(n)
.
Spunem c˘a seria
¸
b
n
este obt ¸inut˘a din seria
¸
a
n
prin inserarea de
paranteze ¸si c˘a seria
¸
a
n
este obt ¸inut˘ a din seria
¸
b
n
prin retragerea
parantezelor.
Propozit¸ia 2.5. Dac˘a seria
¸
a
n
converge la s, atunci orice serie
¸
b
n
obt ¸inut˘a din
¸
a
n
prin inserarea de paranteze este deasemenea conver-
gent˘a la aceea¸si sum˘a s.
Demonstrat ¸ie. Dac˘a (s
n
)
n∈N
, (t
n
)
n∈N
este ¸sirul sumelor part ¸iale pentru
seria
¸
a
n
respectiv
¸
b
n
, atunci
t
n
= b
1
+b
2
+ +b
n
= (a
1
+a
2
+ +a
p(1)
)+(a
p(1)+1
+a
p(1)+2
+ +a
p(2)
)+
+ + (a
p(n−1)+1
+ a
p(n−1)+2
+ + a
p(n)
) = s
p(n)
,
deci (t
n
)
n∈N
este un sub¸sir a lui (s
n
)
n∈N
¸si (t
n
)
n∈N
converge la aceea¸si
limit˘a s ca (s
n
)
n∈N
.
Remarca 2.5. Retragerea parantezelor poate schimba natura seriei. Fie

¸
n=1
(−1)
n−1
¸si p(n) = 2n, atunci
b
n
= a
2n−1
+ a
2n
= 1 + (−1) = 0, ∀ n ∈ N
de aici convergent ¸a seriei
¸
b
n
ˆın timp ce, seria init ¸ial˘a este o serie
divergent˘a cu sumele part ¸ial˘a s
2n
= 0, respectiv s
2n+1
= 1, pentru orice
n ∈ N.
Remarca 2.6. Parantezele pot fi retrase f˘ar˘a schimbarea naturii seriei
dac˘a impunem anumite condit ¸ii suplimentare.
Propozit¸ia 2.6. Fie
¸
b
n
seria obt ¸inut˘a din seria
¸
a
n
prin inserarea
de paranteze ¸si presupunem c˘a exist˘a M > 0 astfel ˆıncˆat
p(n + 1) −p(n) ≤ M, ∀ n ∈ N
¸si c˘a lim
n→∞
a
n
= 0. Atunci seria
¸
a
n
converge dac˘a ¸si numai dac˘a seria
¸
b
n
converge caz ˆın care avem aceea¸si sum˘a pentru cele dou˘a serii.
33
Demonstrat ¸ie. Avˆand ˆın vedere proposit ¸ia 2.5 trebuie s˘a demonstr˘am
doar faptul c˘a convergent ¸a seriei
¸
b
n
implic˘a convergent ¸a seriei
¸
a
n
¸si c˘a au aceea¸si sum˘a. Astfel fie t = lim
n→∞
t
n
suma seriei
¸
b
n
¸si, pentru
ε > 0, n
ε
∈ N astfel ˆıncˆat
[t
n
−t[ <
ε
2
¸si [a
n
[ <
ε
2 M
pentru n > n
ε
.
Dac˘a n > p(n
ε
) = N
ε
, putem g˘asi m > n
ε
astfel ˆıncˆ at n
ε
≤ p(m) ≤
n < p(m + 1) ¸si pentru un astfel de n avem
s
n
= a
1
+ a
2
+ +a
p(m+1)
−(a
n+1
+ a
n+2
+ +a
p(m+1)
=
= t
n+1
−(a
n+1
+a
n+2
+ + a
p(m+1)
)
¸si de aici
[s
n
−t[ ≤ [t
m+1
−t[ +[a
n+1
+ a
n+2
+ + a
p(m+1)
[ ≤

ε
2
+ (p(m + 1) −p(n))
ε
2 M
<
ε
2
+ M
ε
2 M
= ε
adic˘a lim
n→∞
s
n
= t.
Definit¸ia 2.8. O serie

¸
n=1
a
n
se nume¸ste absolut convergent˘a dac˘a seria
de numere reale pozitive

¸
n=1
[a
n
[ este convergent˘a.
Teorema 2.11. Orice serie absolut convergent˘a este o serie convergent˘a.
Demonstrat ¸ie. Avem ˆıntr-adev˘ ar
[a
n+1
+ a
n+2
+ +a
n+p
[ ≤ [a
n+1
[ +[a
n+2
[ + +[a
n+p
[
¸si condit ¸ia Cauchy (2.1) fiind satisf˘acut˘ a pentru seria

¸
n=1
[a
n
[, ea este
deasemenea satisf˘acut˘ a pentru seria init ¸ial˘a.
Remarca 2.7. Avˆand ˆın vedere faptul c˘a, pentru seriile cu termeni pozi-
tivi ¸sirul sumelor part ¸iale este un ¸sir cresc˘ator ¸si din propozit ¸ia 2.1 rezult˘a
imediat c˘a o serie cu termeni positivi converge dac˘a ¸si numai dac˘a ¸sirul
sumelor part ¸iale este m˘arginit superior.
34
2.3 Criterii de convergent ¸˘a. Serii alter-
nante
Propozit¸ia 2.7. Fie
¸
a
n
, a
n
∈ R pentru orice n ∈ N, o serie dat˘a.
Definim
p
n
=
[a
n
[ + a
n
2
, q
n
=
[a
n
[ −a
n
2
; n ∈ N.
Urm˘atoarele afirmat ¸ii sunt adev˘arate :
1) dac˘a
¸
a
n
converge dar nu este absolut convergent˘a, seriile
¸
p
n
¸si
¸
q
n
sunt divergente ;
2) dac˘a
¸
a
n
este absolut convergent˘a, atunci ambele serii
¸
p
n
¸si
¸
q
n
converg ¸si avem
¸
a
n
=
¸
p
n

¸
q
n
.
Demonstrat ¸ie. Not˘am pentru ˆınceput c˘a p
n
= a
n
¸si q
n
= 0 dac˘a a
n
≥ 0
¸si p
n
= 0 iar q
n
= −a
n
dac˘a a
n
≤ 0 pentru orice n ∈ N ¸si c˘a avem
a
n
= p
n
−q
n
respectiv
[a
n
[ = p
n
+ q
n
, ∀ n ∈ N.
Pentru a demonstra prima afirmat ¸ie presupunem c˘a
¸
a
n
converge ¸si
¸
[a
n
[ este divergent˘ a.
Dac˘a una din seriile
¸
p
n
,
¸
q
n
este convergent˘a, din a
n
= p
n
− q
n
¸si propozit ¸ia 2.2 rezult˘a convergent ¸a celeilalte serii ¸si, din [a
n
[ = p
n
+q
n
¸si propozit ¸ia 2.2, deducem c˘a
¸
[a
n
[ este convergent˘ a absurd.
Pentru a doua afirmat ¸ie putem aplica propozit ¸ia 2.2.
Definit¸ia 2.9. O serie
¸
a
n
se nume¸ste semiconvergent˘a dac˘a seria este
convergent˘a dar seria nu este absolut convergent˘a (adic˘a seria modulelor
nu este convergent˘a).
Propozit¸ia 2.8. Dac˘a (a
n
)
n∈N
, (b
n
)
n∈N
sunt dou˘a ¸siruri de numere
reale ¸si
A
n
= a
1
+ a
2
+ + a
n
∀ n ∈ N,
atunci avem identitatea
(2.2)
n
¸
k=1
a
k
b
k
= A
n
b
n+1

n
¸
k=1
A
k
(b
k+1
−b
k
)
de aici faptul c˘a seria
¸
a
n
b
n
converge dac˘a atˆat seria
¸
A
n
(b
n+1
−b
n
)
cˆat ¸si ¸sirul (A
n
b
n+1
)
n∈N
sunt convergente.
35
Demonstrat ¸ie. Luˆand A
0
= 0, avem
n
¸
k=1
a
k
b
k
=
n
¸
k=1
(A
k
−A
k−1
)b
k
=
n
¸
k=1
A
k
b
k

n
¸
k=1
A
k
b
k+1
+ A
n
b
n+1
=
= A
n
b
n+1

n
¸
k=1
A
k
(b
k+1
−b
k
)
c˘a adic˘a identitatea (2.2).
A doua afirmat ¸ie rezult˘a din aceast˘a identitate.
Propozit¸ia 2.9. (Criteriul lui Dirichlet) Fie
¸
u
n
o serie de numere reale.
Dac˘a putem scrie termenul general al seriei sub forma unui produs
u
n
= a
n
b
n
, n ∈ N
unde ¸sirul sumelor part ¸iale a seriei
¸
a
n
este m˘arginit˘a ¸si ¸sirul (b
n
)
n∈N
este un ¸sir decresc˘ator cu lim
n→∞
b
n
= 0, atunci seria
¸
u
n
este conver-
gent˘a.
Demonstrat ¸ie. Fie
A
n
= a
1
+ a
2
+ + a
n
¸si presupunem, conform ipotezei, c˘a [A
n
[ ≤ M pentru orice n ∈ N.
Atunci
lim
n→∞
A
n
b
n+1
= 0
¸si pentru a stabili convergent ¸a seriei
¸
u
n
este suficient s˘a ar˘at˘ am c˘a
seria
¸
A
n
(b
n+1
−b
n
)
este convergent˘ a.
Deoarece (b
n
)
n∈N
este un ¸sir descresc˘ator convergent la zero, avem c˘a
b
n+1
−b
n
≥ 0
¸si
(b
n+1
−b
1
)
n∈N
reprezint˘ a ¸sirul sumelor part ¸iale ale seriei

¸
n=1
(b
n+1
− b
n
) care este con-
vergent ca ¸sir m˘arginit.
36
Seria
¸
[A
n
(b
n+1
−b
n
)[ =
¸
[A
n
[(b
n+1
−b
n
)
are termenii pozitivi cu ¸sirul sumelor part ¸iale (s
n
)
n∈N
cresc˘ator. Din
[A
n
(b
n+1
−b
n
)[ ≤ M(b
n+1
−b
n
), ∀ n ∈ N,
rezult˘a c˘a (s
n
)
n∈N
este deasemenea un ¸sir m˘arginit. De aici, convergent ¸a
seriei
¸
[A
n
(b
n+1
−b
n
)[ ¸si implicit seria
¸
A
n
(b
n+1
−b
n
) este convergent˘a.
Propozit¸ia 2.10. (Criteriul lui Abel) Fie
¸
u
n
o serie dat˘a. Dac˘a putem
scrie termenul general u
n
al seriei sub forma u
n
= a
n
b
n
pentru fiecare
n ∈ N unde
¸
a
n
este o serie convergent˘a ¸si (b
n
)
n∈N
este un ¸sir monoton
convergent, atunci seria
¸
u
n
este convergen˘a.
Demonstrat ¸ie. Mai ˆıntˆai vom presupune c˘a (b
n
)
n∈N
este cresc˘ator, ˆın caz
contrar lu˘am ¸sirul (−b
n
)
n∈N
ˆın locul ¸sirului (b
n
)
n∈N
.
Convergent ¸a seriei
¸
a
n
implic˘a faptul c˘a ¸sirul sumelor part ¸iale A
n
=
n
¸
k=1
a
k
este un ¸sir convergent, deci ¸si m˘arginit, adic˘a [A
n
[ ≤ M pentru
orice n ∈ N.
Avˆandˆın vedere propozit ¸ia precedent˘a avem convergent ¸a ¸sirului (A
n
b
n+1
)
n∈N
¸si deasemenea faptul c˘a ¸sirul
s
n
=
n
¸
k+1
[A
k
(b
k+1
−b
k
)[ =
n
¸
k+1
[A
k
[(b
k+1
−b
k
)
a sumelor part ¸iale a seriei
¸
[A
n
(b
n+1
−b
n
)[ este un ¸sir m˘arginit.
ˆ
Intradev˘ar, putem scrie
s
n
≤ M
n
¸
k=1
(b
k+1
−b
k
) = M(b
n+1
−b
1
)
¸si (b
n
)
n∈N
este un ¸sir m˘arginit fiind deasemenea ¸sir convergent.
Rezult˘a c˘a seria
¸
A
n
(b
n+1
−b
n
) este convergent˘ a, chiar absolut con-
vergent˘a, ¸si, pentru a obt ¸ine convergent ¸a seriei
¸
u
n
trebuie doar s˘a
aplic˘am propozit ¸ia 2.8.
37
Definit¸ia 2.10. Dac˘a x
n
> 0 pentru fiecare n ∈ N, seria

¸
n+1
(−1)
n
x
n
sau

¸
n=1
(−1)
n−1
x
n
se nume¸ste serie alternant˘a.
Propozit¸ia 2.11. (Criteriul lui Leibniz) Dac˘a (x
n
)
n∈N
este un ¸sir de-
scresc˘ator ¸si convergent la zero, seria alternant˘a
¸
(−1)
n−1
x
n
este con-
vergent˘a ¸si
[s −s
n
[ < x
n+1
unde s este suma seriei iar s
n
reprezint˘a termenul general al ¸sirului
sumelor part ¸iale.
Demonstrat ¸ie. Prima parte a propozit ¸iei este o consecint ¸˘ a a criteriului
lui Dirichlet (propozit ¸ia 2.9) considerˆand a
n
= (−1)
n−1
¸si b
n
= x
n
pentru
orice n ∈ N.
ˆ
Intradev˘ ar ¸sirul sumelor part ¸iale ale seriei

¸
n=1
(−1)
n−1
este
m˘arginit iar ¸sirul (x
n
)
n∈N
este un ¸sir descresc˘ator ¸si convergent la zero
conform ipotezei.
Pentru partea a doua, avem
s −s
2n
= (x
2n+1
−x
2n+2
) + (x
2n+3
−x
2n+4
) + > 0
¸si de aici
[s−s
2n
[ = s−s
2n
= x
2n+1
−(x
2n+2
−x
2n+3
)−(x
2n+4
−x
2n+5
)− < x
2n+1
.
Pe de alt˘a parte, diferent ¸a s −s
2n+1
poate fi scris˘a
s −s
2n+1
= −(x
2n+3
−x
2n+4
) −(x
2n+4
−x
2n+5
) − < 0
¸si de aici
[s −s
2n+1
[ = −(s
2n+1
−s) = x
2n+2
−(x
2n+3
−x
2n+4
) − < x
2n+2
.
A¸sadar
[s −s
n
[ < x
n+1
pentru orice n ∈ N.
A doua afirmat ¸ie spune c˘a dac˘a aproxim˘am s prin s
n
, valoarea abso-
lut˘a a erorii nu dep˘a¸se¸ste valoarea termenului x
n+1
.
38
Exercit¸iul 2.2. Seria alternant˘a
¸
(−1)
n
1
n
numit˘a seria alternant˘a Riemann este convergent˘a.
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intradev˘ar, in criteriul lui Leibniz putem lua x
n
=
1
n
care
este un ¸sir descresc˘ator convergent.
Pe de alt˘a parte aceast˘a serie este un exemplu de serie care este
convergent˘a dar nu este ¸si absolut convergent˘ a deoarece

¸
n=1

(−1)
n−1
1
n

=

¸
n=1
1
n
este o serie divergent˘ a (exemplul 2.1).
Definit¸ia 2.11. Fie f : N → N o funct ¸ie bijectiva ¸si
¸
a
n
,
¸
b
n
dou˘a
serii astfel ˆıncˆat b
n
= a
f(n)
pentru orice n ∈ N. Seria
¸
b
n
este se
nume¸ste rearangarea seriei
¸
a
n
.
Deoarece putem scrie a
n
= b
f
−1
(n)
rezult˘a c˘a seria
¸
a
n
poate fi
considerat˘a ca rearanjarea seriei
¸
b
n
.
Propozit¸ia 2.12. Fie
¸
a
n
o serie absolut convergent˘a cu suma s.
Atunci orice serie obt ¸inut˘a prin schimbarea ordinii termenilor seriei
¸
a
n
este, deasemenea, absolut convergent˘a ¸si are aceea¸si sum˘a.
Demonstrat ¸ie. Fie (b
n
)
n∈N
considerat˘a ca ˆın definit ¸ia precedent˘ a ¸si, pen-
tru ε > 0, n
ε
∈ N astfel ˆıncˆ at
[a
n+1
[ +[a
n+2
[ + [a
n+p
[ <
ε
2
∀ p ∈ N
pentru n > n
ε
. De aici, f˘acˆand indicele p s˘a tind˘a la infinit, obt ¸inem

¸
k=n+1
[a
k
[ ≤
ε
2
.
Fie g = f
−1
¸si alegem M astfel ˆıncˆat
¦1, 2, . . . , n
ε
¦ ⊂
¸
g(1), g(2), . . . , g(M)
¸
.
39
Atunci n > M implic˘a g(n) > n
ε
¸si de aici avem
[b
n+1
[ +[b
n+2
[ + +[b
n+p
[ = [a
g(n+1)
[ +[a
g(n+2)
[ + +[a
g(n+p)
[ ≤


¸
k=n+1
[a
k
[ ≤
ε
2
< ε
deci seria
¸
b
n
este absolut convergent˘ a.
Fie (t
n
)
n∈N
, (s
n
)
n∈N
¸sirurile sumelor part ¸iale ale seriilor
¸
b
n
respec-
tiv
¸
a
n
. Dac˘a n
0
este astfel ˆıncˆ at [s
n
0
− s[ <
ε
2
¸si

¸
k=n+1
[a
k
[ <
ε
2
,
atunci
[t
n
−s[ ≤ [t
n
−s
n
0
[ +[s
n
0
−s[ ≤ [t
n
−s
n
0
[ +
ε
2
.
Dac˘a alegem n
ε
astfel ˆıncˆat ¦1, 2, . . . , n
0
¦ ⊂ ¦g(1), g(2), . . . , g(n
ε
)¦,
atunci n > n
ε
implic˘a
[t
n
−s
n
0
[ = [(b
1
+ b
2
+ + b
n
) −(a
1
+ a
2
+ + a
n
0
)[ =
=[(a
g(1)
+a
g(2)
+ +a
g(n)
)−(a
1
+a
2
+ +a
n
0
)[ ≤ [a
n
0
+1
[+[a
n
0
+2
[+ <
ε
2
.
ˆ
In final, pentru n > n
ε
, avem [t
n
− s[ < ε ceea ce demonstreaz˘a
absolut convergent ¸a seriei
¸
b
n
¸si faptul c˘a
¸
b
n
= s.
Remarca 2.8. Convergent ¸a absolut˘a a seriei este o condit ¸ie necesar˘a,
Riemann demonstrˆand c˘a orice serie semiconvergent˘a poate fi rearanjat˘a
pentru a obt ¸ine o serie convergent˘a c˘atre orice sum˘a.
2.4 Serii cu termeni pozitivi
Vom considera pentru ˆıceput dou˘a exemple.
Exercit¸iul 2.3. Seria

¸
n=1
q
n−1
(q = 0), numit˘a seria geometric˘a, este
convergent˘a cu suma s =
1
1 −q
dac˘a [q[ < 1 ¸si este divergent˘a ˆın caz
contrar.
40
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intradev˘ar, dac˘a q = 1 avem
s
n
= 1 +q +q
2
+ +q
n
=
1 −q
n+1
1 −q
¸si lim
n→∞
s
n
=
1
1 −q
dac˘a [q[ < 1,
respectiv limita nu exist˘a pentru q > 1 sau q ≤ −1.
Pentru q = 1 avem s
n
= n ¸si lim
n→∞
s
n
= ∞, deci seria este deasemenea
divergent˘a.
Exercit¸iul 2.4. Seria

¸
n=1
1
n
α
(α ∈ R), numit˘a seria Riemann general-
izat˘a, este convergent˘a pentru α > 1 ¸si divergent˘a dac˘a α ≤ 1.
Demonstrat ¸ie. Am v˘azut ˆın (Example 2.1) c˘a pentru α = 1 seria este
divergent˘a ¸si la fel pentru α ≤ 0 deoarece ˆın acest caz ¸sirul termenului
general

1
n
α

n∈N
nu converge la zero.
Studiem natura seriei pentru α > 0 ; α = 1.
Aplicˆand teorema lui Lagrange funct ¸iei
f(x) =
1
(1 −α)x
α−1
, x > 0
pe intervalul [n, n + 1], exist˘a ξ
n
∈ (n, n + 1) astfel ˆıncˆ at
1
(1 −α)(n + 1)
α−1

1
(1 −α)n
α−1
= f


n
) =
1

n
)
α
de unde rezult˘a
1
(n + 1)
α
<
1
(1 −α)

1
(n + 1)
α−1

1
n
α−1

<
1
n
α
∀ n ∈ N.
Pentru diferite valori ale lui n ˆıncepˆand cu n = 1 putem scrie ine-
galit˘at ¸ile
1
2
α
<
1
(1 −α)

1
2
α−1

1
1
α−1

<
1
1
α
;
1
3
α
<
1
(1 −α)

1
3
α−1

1
2
α−1

<
1
2
α
; . . . ;
1
n
α
<
1
(1 −α)

1
n
α−1

1
(n −1)
α−1

<
1
(n −1)
α
.
41
De aici, adunˆand termen cu termen, obt ¸inem
s
n
−1 <
1
1 −α

1
n
α−1
−1

< s
n−1
unde (s
n
)
n∈N
reprezint˘ a ¸sirul sumelor part ¸iale ale seriei.
Dac˘a α > 1, avem
s
n
< 1 +
1
α −1

1 −
1
n
α−1

< 1 +
1
α −1
, ∀ n ∈ N,
¸si (s
n
)
n∈N
este un ¸sir cresc˘ator m˘arginit superior deci seria este conver-
gent˘ a.
Dac˘a 0 < α < 1, atunci
s
n−1
>
1
1 −α

1
n
α−1
−1

, ∀ n ∈ N
¸si
lim
n→∞
1
1 −α
(n
1−α
−1) = ∞
adic˘a seria este divergent˘ a.
Teorema 2.12. (Primul criteriu de comparat ¸ie) Fie
¸
a
n
,
¸
b
n
dou˘a
serii de numere pozitive cu proprietatea c˘a exist˘a n
0
∈ N a¸sa ˆıncˆat pentru
n > n
0
avem a
n
≤ b
n
. Atunci :
a) convergent ¸a seriei
¸
b
n
implic˘a convergent ¸a seriei
¸
a
n
;
b) divergent ¸a seriei
¸
a
n
implic˘a divergent ¸a seriei
¸
b
n
.
Demonstrat ¸ie. Putem presupune inegalitatea adev˘arat˘a ˆıncepˆ and cu n =
1. Fie (s
n
)
n∈N
, (t
n
)
n∈N
¸sirurile sumelor part ¸iale ale celor dou˘a serii.
S¸irurile sunt cresc˘atoare ¸si din inegalitatea a
n
≤ b
n
avem deasemenea
inegalitatea
s
n
≤ t
n
∀ n ∈ N.
Dac˘a suntem ˆın cazul a), avem c˘a (t
n
)
n∈N
este convergent, deci este
un ¸sir m˘arginit, ¸si, din inegalitatea precednt˘ a, urmeaz˘a c˘a (s
n
)
b∈N
este
un ¸sir m˘arginit deci convergent ceea ce implic˘a convergent ¸a seriei
¸
a
n
.
In cazul b), ¸sirul (s
n
)
n∈N
este nem˘arginit superior ¸si, utilizˆand ine-
galit˘at ¸ile precedente, cu atˆat mai mult (t
n
)
n∈N
este nem˘arginit superior,
¸si de aici, divergent ¸a seriei
¸
b
n
.
42
Teorema 2.13. (Al doilea criteriu de comparat ¸ie) Fie
¸
a
n
,
¸
b
n
dou˘a
serii cu termeni pozitivi pentru care
a
n+1
a
n

b
n+1
b
n
ˆıncepˆand cu n
0
∈ N.
Atunci :
a) convergent ¸a seriei
¸
b
n
implic˘a convergent ¸a seriei
¸
a
n
;
b) divergent ¸a seriei
¸
a
n
implic˘a divergent ¸a seriei
¸
b
n
.
Demonstrat ¸ie. Ca ˆın teorema precedent˘a putem presupune inegalitatea
adev˘arat˘a pentru orice n ≥ 1 ¸si, pentru diferite valori ale lui n, avem
sucesiv inegalit˘at ¸ile
0 <
a
2
a
1

b
2
b
1
, 0 <
a
3
a
2

b
3
b
2
, . . . , 0 <
a
n−1
a
n−2

b
n−1
b
n−2
, 0 <
a
n
a
n−1

b
n
b
n−1
.
Multiplicˆand termen cu termen, obt ¸inem
a
n
a
1

b
n
b
1
sau, echivalent, a
n

a
1
b
1
b
n
.
Astfel suntem ˆın ipoteza primului criteriu de comparat ¸ie pentru seriile
¸
a
n
¸si
¸ a
1
b
1
b
n
¸si, trebuie s˘a remarc˘am c˘a seria
¸ a
1
b
1
b
n
¸si
¸
b
n
au
acela¸si comportament.
Teorema 2.14. (Criteriul practic de comparat ¸ie) Fie (a
n
)
n∈N
, (b
n
)
n∈N
dou˘a ¸siruri de numere pozitive pentru care exist˘a lim
n→∞
a
n
b
n
= l. Avem:
1) dac˘a l = 0, atunci

a) convergen

ta seriei
¸
b
n
implic˘a convergen

ta seriei
¸
a
n
b) divergen

ta seriei
¸
a
n
implic˘a divergen

taseriei
¸
b
n
;
2) Dac˘a l = ∞, atunci

a) convergen

ta seriei
¸
a
n
implic˘a convergen

ta seriei
¸
b
n
b) divergen

ta seriei
¸
b
n
implic˘a divergen

ta seriei
¸
a
n
;
3) dac˘a 0 < l < ∞, atunci atˆat
¸
a
n
cˆat ¸si
¸
b
n
au aceea¸si natur˘a.
Demonstrat ¸ie. In cazul 1) fie ε
0
> 0 dat ¸si n
0
= n
ε
0
astfel ˆıncˆ at
a
n
b
n
< ε
0
pentru n > n
0
sau, echivalent, a
n
< ε
0
b
n
pentru n > n
0
. Rezult˘a c˘a
43
suntem ˆın condit ¸iile teoremei 2.12 pentru seriile
¸
a
n
¸si
¸
ε
0
b
n
, ultima
avˆ and aceea¸si natur˘a ca seria
¸
b
n
.
In cazul 2) este suficient doar s˘a schimb˘ am rolul celor dou˘a serii ¸si s˘a
aplic˘am 1) luˆand ˆın considerat ¸ie c˘a, ˆın acest caz, lim
n→∞
b
n
a
n
= 0.
In cazul 3) lu˘am ε
0
> 0 ¸si n
0
= n
ε
0
astfel ˆıncˆat
0 < l −ε
0
<
a
n
b
n
< l + ε
0
pentru n > n
0
sau, echivalent,
(l −ε
0
)b
n
< a
n
< (l + ε
0
)b
n
pentru n > n
0
.
Avˆand ˆın vedere dubla inegalitate putem s˘a aplic˘am din nou primul
criteriu de comparat ¸ie.
Teorema 2.15. (Criteriul r˘ad˘acinii al lui Cauchy) Fie
¸
a
n
o serie cu
termeni pozitivi. Atunci sunt adev˘arate urm˘atoarele afirmat ¸ii :
a) Dac˘a exist˘a λ ∈ (0, 1) ¸si n
0
∈ N astfel ˆıncˆat
n

a
n
≤ λ pentru orice
n > n
0
, atunci seria converge ;
b) Dac˘a
n

a
n
≥ 1 pentru o infinitate de termeni, atunci seria este
divergent˘a.
Demonstrat ¸ie. In cazul a) avem, echivalent, a
n
≤ λ
n
pentru orice n > n
0
¸si din λ ∈ (0, 1) rezult˘a convergent ¸a seriei
¸
λ
n
.
Pentru a obt ¸ine convergent ¸a seriei
¸
a
n
este suficient s˘a aplic˘am
primul criteriu de comparat ¸ie seriilor
¸
λ
n
,
¸
a
n
.
In cazul b), rezult˘a c˘a ¸sirul (a
n
)
n∈N
nu converge la zero ¸si de aici
faptul c˘a seria
¸
a
n
este divergent˘a.
O formulare particular˘a a cestui test este urm˘atoarea teorem˘a.
Teorema 2.16. Fie a
n
≥ 0 pentru orice n ∈ N ¸si L = lim
n→∞
n

a
n
. Atunci :
a) dac˘a L < 1 seria
¸
a
n
converge ;
b) dac˘a L > 1 seria
¸
a
n
este divergent˘a ;
c) dac˘a L = 1 testul este neconcludent, adic˘a nu putem preciza natura
seriei.
44
Demonstrat ¸ie. In cazul a), dac˘a ε
0
> 0 este astfel ˆıncˆ at L + ε
0
< 1 ¸si,
folosind propriet˘at ¸ile limitei pentru n
0
= n
ε
0
avem c˘a
n

a
n
≤ L + ε
0
, ∀ n > n
0
,
atunci suntem ˆın ipoteza a) a teoremei precedente cu k = L +ε
0
¸si seria
¸
a
n
converge.
In cazul b), dac˘a ε
0
> 0 este astfel ˆıncˆ at L −ε
0
> 1, atunci, folosind
deasemenea propriet˘at ¸ile limitei, ˆın intervalul (L − ε
0
, L + ε
0
) sunt o
infintate de termeni ai ¸sirului (
n

a
n
)
n∈N
, mai mari ca 1 ¸si seria este di-
vergent˘a.
Pentru a demonstra c) putem considera seria generalizat˘a Riemann

¸
n=1
1
n
α
care, a¸sa cum am v˘azut ˆın exemplul 2.4, este convergent˘ a pentru
α > 1 respectiv divergent˘ a pentru α ≤ 1 observˆand c˘a
L = lim
n→∞
n

1
n
α
= lim
n→∞
n

1
n
α
= 1 ∀ α ∈ R.
Remarca 2.9. Pentru aplicarea concret˘a a criteriului r˘ad˘acinii vom con-
sidera direct l = lim
n→∞
n

a
n
¸si, dac˘a limita exist˘a, atunci :
a) dac˘a l < 1, seria
¸
a
n
este convergent˘a ;
b) dac˘a l > 1, seriea
¸
a
n
divergent˘a ;
c) dac˘a l = 1, testul este neconcludent.
Teorema 2.17. ( Criteriul lui D

Alembert) Fie a
n
> 0 pentru orice n ∈ N.
a) Dac˘a exist˘a λ ∈ (0, 1) ¸si n
0
∈ N astfel ˆıncˆat
a
n+1
a
n
≤ λ pentru
n > n
0
, seria
¸
a
n
converge ;
b) Dac˘a exist˘a λ > 1 ¸si n
0
∈ N astfel ˆıncˆat
a
n+1
a
n
≥ λ pentru n > n
0
,
seria
¸
a
n
este divergent˘a.
Demonstrat ¸ie. In cazul a), 0 < λ < 1, seria

¸
n=1
λ
n
converge ¸si inegali-
tatea
a
n+1
a
n
≤ λ pentru n > n
0
45
este echivalent˘a cu
a
n+1
a
n

λ
n+1
λ
n
pentru n > n
0
¸si pentru a demonstra convergent ¸a seriei
¸
a
n
, este suficient s˘a aplic˘am
al doilea criteriu de comparat ¸ie, teorema 2.13 a).
ˆ
In cazul b) putem aplica deasemenea al doilea criteriu de comparat ¸ie,
teorema 2.13 b), luˆand ˆın considerare c˘a, ˆın acest caz avem inegalitatea
λ =
λ
n+1
λ
n

a
n+1
a
n
pentru orice n > n
0
¸si c˘a seria

¸
n=1
λ
n
este divergent˘a.
O formulare particular˘a a acestui test este dat ˆın teorema urm˘atoare.
Teorema 2.18. Fie a
n
> 0 pentru orice n ∈ N. a) Dac˘a lim
n→∞
a
n+1
a
n
=
l < 1 , seria
¸
a
n
converge ;
b) Dac˘a lim
n→∞
a
n+1
a
n
= l > 1 , seria
¸
a
n
este divergent˘a ;
c) Dac˘a l ≤ 1 testul este neconcludent.
Demonstrat ¸ie. a) Dac˘a ε
0
> 0 este astfel ˆıncˆ at λ = L+ε
0
< 1 ¸si, folosind
propriet˘at ¸ile limitei putem considera n
0
= n
ε
0
a¸sa i ¸ncˆat
a
n+1
a
n
≤ L + ε
0
pentru n > n
0
, suntemˆın ipoteza a) a teoremei precedente, ¸si seria
¸
a
n
converge.
b) Dac˘a ε
0
> 0 este astfel ˆıncˆat l − ε
0
= λ > 1 ¸si, putem determina
n
0
= n
ε
0
astfel ˆıncˆ at l − ε
0

a
n+1
a
n
pentru n > n
0
, ¸si suntem ˆın ipoteza
b) a teoremei precedente, deci seria
¸
a
n
este divergent˘ a.
Remarca 2.10.
ˆ
In practic˘a, pentru a aplica acest test, calcul˘am lim
n→∞
a
n+1
a
n
¸si, dac˘a limita exist˘a ¸si o not˘am prin l, atunci :
a) dac˘a l < 1 , seria
¸
a
n
converge ;
b) dac˘a l > 1 , seria
¸
a
n
este divergent˘a ;
c) dac˘a l = 1 , testul este neconcludent.
46
Teorema 2.19. ( criteriul logaritmic) Fie a
n
> 0 pentru orice n ∈ N.
a) Dac˘a exist˘a λ > 1 ¸si n
0
∈ N astfel ˆıncˆat
−ln a
n
ln n
≥ λ pentru
n > n
0
, seria
¸
a
n
converge ;
b) Dac˘a exist˘a λ ≤ 1 ¸si n
0
∈ N astfel ˆıncˆat
−ln a
n
ln n
≤ λ pentru
n > n
0
, seria
¸
a
n
este divergent˘a.
Demonstrat ¸ie. a) Inegalitatea
−ln a
n
ln n
≥ λ poate fi scris˘a
ln
1
a
n
≥ λln n = ln n
λ
,
sau ˆın final, a
n

1
n
λ
pentru n > n
0
.
Cum λ > 1, seria

¸
n=1
1
n
λ
converge ¸si, folosind primul criteriu de
comparat ¸ie, avem deasemenea convergent ¸a seriei
¸
a
n
.
b) Similar considerˆand inegalitatea a
n

1
n
λ
pentru n > n
0
¸si, de
aceast˘a dat˘a cu λ ≤ 1, seria

¸
n=1
1
n
λ
este divergent˘ a ¸si, aplicˆand ˆınc˘ a o
dat˘a primul criteriu de comparat ¸ie, rezult˘a divergent ¸a seriei
¸
a
n
.
Remarca 2.11.
ˆ
In practic˘a, aplicarea criteriului logaritmic presupune
calculul l = lim
n→∞
−ln a
n
ln n
¸si, dac˘a limita exist˘a, atunci :
a) dac˘a l > 1, seria
¸
a
n
converge ;
b) dac˘a l < 1, seria
¸
a
n
este divergent˘a ;
c) dac˘a l = 1, test este neconcludent.
Teorema 2.20. (Criteriul lui Kummer) Fie a
n
> 0 pentru orice n ∈ N.
a) Dac˘a exist˘a un ¸sir (v
n
)
n∈N
, v
n
> 0 pentru orice n ∈ N, λ > 0 ¸si
n
0
∈ N astfel ˆıncˆat
v
n
a
n
a
n+1
−v
n+1
≥ λ pentru n > n
0
,
47
atunci seria
¸
a
n
converge.
b) Dac˘a exist˘a un ¸sir (v
n
)
n∈N
, v
n
> 0 pentru orice n ∈ N ¸si astfel
ˆıncˆat seria
¸ 1
v
n
este divergent˘a , λ < 0 ¸si n
0
∈ N astfel ˆıncˆat
v
n
a
n
a
n+1
−v
n+1
≤ λ pentru n > n
0
,
atunci seria
¸
a
n
este divergent˘a.
Demonstrat ¸ie. a) Cum a
n
> 0 pentru orice n ∈ N, inegalitatea
v
n
a
n
a
n+1
−v
n+1
≥ λ pentru n > n
0
,
este echivalent˘a cu
v
n
a
n
−v
n+1
a
n+1
≥ λa
n+1
≥ 0 pentru n > n
0
de aici faptul c˘a ¸sirul (v
n
a
n
)
n∈N
este un ¸sir descresc˘ator de numere pozi-
tive, adic˘a m˘arginit inferior, deci convergent.
S¸irul sumelor part ¸iale ale seriei
¸
(v
n
a
n
− v
n+1
a
n+1
) este (v
1
a
1

v
n+1
a
n+1
)
n∈N
, din afirmat ¸ia precedent˘ a rezult˘a c˘a seria
¸
(v
n
a
n
−v
n+1
a
n+1
)
converge ¸si, folosind inegalitatea
a
n+1

1
λ
(v
n
a
n
−v
n+1
a
n+1
)
¸si din primul criteriu de comparat ¸ie, rezult˘a convergent ¸a seriei
¸
a
n
.
b)
ˆ
In acest caz consider˘am inegalitatea
v
n
a
n
−v
n+1
a
n+1
≤ λa
n+1
≤ 0 pentru n > n
0
,
¸si de aici faptul c˘a ¸sirul (v
n
a
n
)
n∈N, n>n
0
este un ¸sir descresc˘ator.
Astfel, avem
a
n
≥ a
n
0
v
n
0
1
v
n
∀ n > n
0
¸si, folosind faptul c˘a seria
¸ 1
v
n
este divergent˘ a ¸si aplicˆand din nou cri-
teriul comparat ¸iei, rezult˘a divergent ¸a seriei
¸
a
n
.
48
Remarca 2.12. Pentru v
n
= 1 (n ∈ N) obt ¸inem criteriul lui D
˘
Alembert
(teorema 2.17).
Pentru v
n
= n pentru orice n ∈ N obt ¸inem un alt caz particular ,
criteriul Raabe-Duhamell, dar avˆand ˆın vedere important ¸a sa in aplicat ¸ii,
ˆıl prezent˘am separat.
Teorema 2.21. (Criteriul Raabe-Duhamell) Fie a
n
> 0 pentru orice n ∈
N.
a) Dac˘a exist˘a k > 1 ¸si n
0
∈ N astfel ˆıncˆat
n

a
n
a
n+1
−1

≥ k, ∀ n > n
0
,
atunci seria
¸
a
n
converge.
b) Dac˘a exist˘a k < 1 ¸si n
0
∈ N astfel ˆıncˆat
n

a
n
a
n+1
−1

≤ k, ∀ n > n
0
,
atunci seria
¸
a
n
este divergent˘a.
Demonstrat ¸ie. In cazul a) inegalitatea n

a
n
a
n+1
− 1

≥ k, pentru orice
n > n
0
, poate fi scris˘a
n
a
n
a
n+1
−(n + 1) ≥ k −1 = λ > 0, ∀ n > n
0
astfel ˆıncˆ at suntem in cazul a) de la criteriul lui Kummer ¸si de aici avem
convergent ¸a seriei
¸
a
n
.
In cazul b) putem scrie inegalitatea n

a
n
a
n+1
− 1

≤ k, pentru orice
n > n
0
, sub forma
n
a
n
a
n+1
−(n + 1) ≤ k −1 = λ < 0
¸si, ˆıntrucˆ at
¸ 1
n
este divergent˘ a, suntem ˆın a doua ipotez˘a a criteriului
lui Kummer cu v
n
= n, ¸si mai mult seria
¸
a
n
este divergent˘ a.
49
Remarca 2.13.
ˆ
In practic˘a, pentru a aplica criteriul Raabe-Duhamell,
se calculeaz˘a direct
l = limn

a
n
a
n+1
−1

¸si, dac˘a limita exist˘a, atunci :
a) dac˘a l > 1, seria
¸
a
n
converge ;
b) dac˘a l < 1, seria
¸
a
n
este divergent˘a ;
c) dac˘a l = 1, testul este neconcludent.
S-a v˘azutˆın propozit ¸ia 2.11 c˘a, pentru o serie alternant˘ a

¸
n=1
(−1)
n−1
a
n
cu (a
n
)
n∈N
¸sir descresc˘ator convergent la zero avem
[s −s
n
[ ≤ a
n+1
¸si mai mult, pentru calculul sumei s a seriei cu o eroare dat˘a ε, este
suficient s˘a lu˘am suma part ¸ial˘ a s
n
0
cu n
0
cea mai mic˘a valoare a lui n
pentru care a
n
≤ ε.
Pentru cazul seriilor cu termeni pozitivi putem enunt ¸a urm˘atorul
rezultat.
Teorema 2.22. Fie a
n
> 0, pentru orice n ∈ N, ¸si λ < 1, respectiv
n
0
∈ N astfel ˆıncˆat
a
n
a
n+1
≤ λ pentru n > n
0
.
Dac˘a s reprezint˘a suma seriei
¸
a
n
, atunci avem
[s − s
n
[ = s − s
n

λa
n
1 −λ

a
n
0
λ
n
0
λ
n+1
1 −λ
, ∀ n ∈ N, n ≥ n
0
.
Demonstrat ¸ie. Din ipoteza
a
n
a
n+1
≤ λ pentru n > n
0
, rezult˘a convergent ¸a
seriei
¸
a
n
¸si, ˆıntrucˆ at termenii seriei sunt numere positive, avem s > s
n
pentru orice n ∈ N.
Astfel, avem
[s − s
n
[ = s − s
n
= a
n+1
+a
n+2
+. . .
¸si, din
a
n+1
≤ λa
n
, a
n+2
≤ λa
n+1
≤ λ
2
a
n
, . . . ,
50
g˘asim
s − s
n
≤ a
n
(λ + λ
2
+ . . . ) = a
n
λ
1 −λ
.
Pe de alt˘a parte, dac˘a consider˘am inegalit˘at ¸ile
a
n
0
+1
≤ λa
n
0
, a
n
0
+2
≤ λa
n
0
+1
, . . . , a
n
≤ λa
n−1
¸si multiplic˘ am termen cu termen, g˘asim a
n
≤ a
n
0
λ
n−n
0
, astfel ˆıncˆat
putem continua evaluarea lui s − s
n
cu
s − s
n

a
n
0
λ
n
0
λ
n+1
1 −λ
, ∀ n ∈ N, n > n
0
.
ˆ
In applicat ¸ii, dac˘a dorim s˘a calcul˘am s cu o eroare mai mic˘a decˆat
un ε > 0 dat, este suficient s˘a lu˘am s
n
0
cu n
0
cea mai mic˘a valoare a lui
n pentru care
a
n
0
λ
n
0
λ
n+1
1 −λ
≤ ε,
existent ¸a unui astfel de index fiind asigurat˘a de faptul c˘a lim
n→∞
λ
n−1
= 0.
Capitolul 3
Limite ¸si continuitate
3.1 Limita unei funct ¸ii. Funct ¸ii continue
Definit¸ia 3.1. Fie f : D ⊆ R → R ¸si x
0
∈ D

un punct de acumulare
pentru D. Spunem c˘a f are limita l ˆın punctul x
0
dac˘a, pentru orice
vecin˘atate V ∈ ϑ(l), exist˘a o vecin˘atate U ∈ ϑ(x
0
) astfel ˆıncˆat, pentru
orice x ∈ D ∩ (U ` ¦x
0
¦), avem f(x) ∈ V .
Not˘am prin lim
x→x
0
f(x) = l ¸si spunem c˘a “ limita lui f ˆın x
0
este l ” sau
c˘a “f are limita l cˆand x tinde la x
0
”.
Propozit¸ia 3.1. Fie f : D ⊆ R → R ¸si x
0
∈ D

. Dac˘a f are limit˘a ˆın
x
0
atunci limita este unic˘a.
Demonstrat ¸ie. Dac˘a presupunem prin reducere la absurd c˘a exist˘a dou˘a
valori l
1
, l
2
pentru limita lui f ˆın x
0
, fie V
1
∈ ϑ(l
1
), V
2
∈ ϑ(l
2
), cu
V
1
∩ V
2
= ∅ ¸si U
1
, U
2
∈ ϑ(x
0
) astfel ˆıncˆ at
f(x) ∈ V
1
∀ x ∈ D ∩

U
1
` ¦x
0
¦

respectiv
f(x) ∈ V
2
∀ x ∈ D ∩

U
2
` ¦x
0
¦

.
Deoarece U
1
∩ U
2
= U este deasemenea o vecin˘atate pentru x
0
, ar
trebui s˘a avem f(x) ∈ V
1
∩ V
2
pentru orice x ∈ D ∩ (U ` ¦x
0
¦ contrar
faptului c˘a V
1
∩ V
2
= ∅.
51
52
Teorema 3.1. Fie
f : D ⊆ R →R, g : f(D) ⊂ R →R
¸si x
0
∈ D

. Dac˘a lim
x→x
0
f(x) = l, l este un punct de acumulare pentru
f(D), l ∈ f(D) ¸si exist˘a lim
y→l
g(y) = L, atunci lim
x→x
0
(g ◦ f)(x) = L.
Demonstrat ¸ie. Fie W ∈ ϑ(L) ¸si V ∈ ϑ(l) astfel ˆıncˆat
g(y) ∈ W, ∀ y ∈ f(D) ∩

V ` ¦l¦

.
Deoarece lim
x→x
0
f(x) = l, pentru V exist˘a U ∈ ϑ(x
0
) astfel ˆıncˆ at f(x) ∈
V pentru orice x ∈ D ∩

U ` ¦x
0
¦

.
Deoarece l ∈ f(D), pentru orice x ∈ D ∩ (U ` ¦x
0
¦) avem
f(x) ∈ f(D) ∩ (V ` ¦l¦)
¸si de aici (g ◦ f)(x) = g

f(x)

∈ W, deci lim
x→x
0
(g ◦ f)(x) = L.
Remarca 3.1. Remarc˘am faptul c˘a, dac˘a lim
x→x
0
f(x) = l ∈ f(D), este
posibil ca concluzia s˘a fie fals˘a a¸sa cum rezult˘a din urm˘atorul exemplu.
Exercit¸iul 3.1. Fie f : R → R; f(x) = 0 pentru orice x ∈ R ¸si
g : R →R;
g(y) =

0 , dac˘a y = 0
1 , dac˘a y = 0
.
Avem lim
x→0
f(x) = 0 ¸si lim
y→0
g(y) = 0 ˆın timp ce (g ◦ f)(x) = 1 pentru
orice x ∈ R ¸si mai mult
lim
x→0
(g ◦ f)(x) = 1 = lim
y→0
g(y) = 0.

Teorema 3.2. Fie f : D ⊆ R → R ¸si x
0
∈ D

. Atunci f are limita l
cˆand x tinde la x
0
dac˘a ¸si numai dac˘a, pentru orice ε > 0 exist˘a δ
ε
> 0
astfel ˆıncˆat
[f(x) −l[ < ε pentru orice x ∈ D pentru care 0 < [x −x
0
[ < δ
ε
.
53
Demonstrat ¸ie. Presupunem c˘a f are limita l cˆand x tinde la x
0
. Pentru
ε > 0 arbitrar intervalul (l −ε, l +ε) este o vecin˘atate a lui l deci exist˘a
o vecin˘ atate U a lui x
0
a¸sa ˆıncˆ at
pentru orice x ∈ D ∩ (U ` ¦x
0
¦) s˘a avem f(x) ∈ (l −ε, l + ε).
Pentru vecin˘ atatea U a lui x
0
, care depinde de ε exist˘a un δ > 0, care
deasemenea va depinde de ε, notat ˆın consecint ¸˘a δ
ε
, cu
(x −δ
ε
, x + δ
ε
) ⊂ U.
Ca atare, avem c˘a
(∀) x ∈ (x −δ
ε
, x + δ
ε
) ⇒ f(x) ∈ (l −ε, l +ε).
relat ¸ie echivalent˘a cu concluzia teoremei.
Reciproc, s˘a presupunem indeplinit˘a concluzia teoremei ¸si s˘a con-
sider˘am o vecin˘ atate arbitrar˘a V a valorii l. Pentru V exist˘a ε > 0 cu
(l − ε, l + ε) ⊂ V . Conform concluziei teoremei, presupus˘a adev˘arat˘ a,
pentru valoarea ε considerat˘a, exist˘a δ
ε
> 0 cu
[f(x) −l[ < ε pentru orice x ∈ D pentru care 0 < [x −x
0
[ < δ
ε
.
Relat ¸ia de mai sus este echivalent˘ a cu relat ¸ia
x ∈ (x
0
−δ
ε
, x + δ
ε
) ⇒ f(x) ∈ (l −ε, l +ε) ⊂ V
¸si de aici, avˆand ˆın vedere c˘a (x
0
− δ
ε
, x + δ
ε
) este o vecin˘ atate a lui x
0
rezult˘a c˘a lim
x→x
0
f(x) = l.
Teorema 3.3. O funct ¸ie f : D ⊆ R → R are limita l cˆand x tinde la
x
0
∈ D

dac˘a ¸si numai dac˘a, pentru orice ¸sir (x
n
)
n∈N
de puncte a lui D,
x
n
= x
0
pentru orice n ∈ N, convergent la x
0
, ¸sirul (f(x
n
))
n∈N
converge
la l.
Demonstrat ¸ie. Presupunem c˘a lim
x→x
0
f(x) = l ¸si fie (x
n
)
n∈N
un ¸sir de
puncte a lui D convergent la x
0
, x
n
= x
0
.
Dac˘a V ∈ ϑ(l) este o vecin˘ atate arbitrar˘a a lui l ¸si δ
V
> 0 este astfel
ˆıncˆ at f(x) ∈ V pentru orice x ∈ D pentru care 0 < [x − x
0
[ < δ
V
, fie
n
V
= n
δ
V
∈ N astfel ˆıncˆat [x
n
−x
0
[ < δ
v
pentru n > n
V
.
54
Avem x
n
∈ D, 0 < [x
n
−x
0
[ < δ
V
pentru n > n
V
¸si de aici f(x
n
) ∈ V
pentru n > n
V
¸si mai mult faptul c˘a lim
n→∞
f(x
n
) = l.
Reciproc, presupunem c˘a condit ¸ia din teorem˘a are loc ¸si presupunem
prin reducere la absurd c˘a lim
n→∞
f(x) = l, deci exist˘a V
0
∈ ϑ(l) cu pro-
prietatea c˘a, pentru orice δ > 0, exist˘a x ∈ D, 0 < [x − x
0
[ < δ, dar
f(x) ∈ V
0
.
Luˆand succesiv δ = 1,
1
2
, . . . ,
1
n
, . . . , obt ¸inem un ¸sir (x
n
)
n∈N
de
puncte a lui D, pentru care
0 < [x
n
−x
0
[ <
1
n
¸si f(x
n
) ∈ V
0
,
unde x
n
∈ D, x
n
= x
0
¸si lim
n→∞
x
n
= x
0
ˆın timp ce (f(x
n
))
n∈N
nu converge
la l, ˆın contradict ¸ie cu ipoteza noastr˘a.
Ca o consecint ¸˘ a avem:
Consecint¸a 3.1. 1) Dac˘a exist˘a un ¸sir (x
n
)
n∈N
de puncte a lui D`¦x
0
¦
convergent la x
0
¸si astfel ˆıncˆat ¸sirul

f(x
n
)

n∈N
nu este convergent, atunci
f nu are limit˘a ˆın x
0
.
2 Dac˘a exist˘a dou˘a ¸siruri (x

n
)
n∈N
, (x

n
)
n∈N
de puncte din D ` ¦x
0
¦
convergente la x
0
pentru care ¸sirurile

f(x

n
)

n∈N
,

f(x

n
)

n∈N
au limite
diferite, atunci f nu are limit˘a ˆın x
0
.
3) Dac˘a, pentru un ¸sir arbitrar (x
n
)
n∈N
de puncte a lui D ` ¦x
0
¦
convergent la x
0
, avem lim
n→∞
f(x
n
) = l ¸si limita nu depinde de ¸sirul con-
siderat, atunci l este limita lui f ˆın x
0
.
Teorema 3.4. (Criteriul general a lui Cauchy) Fie f : D ⊆ R → R o
funct ¸ie dat˘a ¸si x
0
∈ D

, un punct de acumulare pentru D. f are limit˘a
cˆand x tinde la x
0
dac˘a ¸si numai dac˘a, pentru orice ε > 0, exist˘a δ
ε
> 0
astfel ˆıncˆat
[f(x

) −f(x

)[ < ε ∀ x

, x

∈ D ∩ (x
0
−δ
ε
, x
0
+ δ
ε
) ` ¦x
0
¦.
Demonstrat ¸ie. Dac˘a lim
x→x
0
f(x) = l, fie δ
ε
> 0 astfel ˆıncˆat pentru orice
x ∈ D∩(x
0
−δ
ε
, x
0

ε
) `¦x
0
¦

, avem 0 < [x−x
0
[ < δ
ε
, ¸si ˆın consecint ¸˘ a
[f(x) −l[ <
ε
2
.
55
Dac˘a x

, x

sunt dou˘a puncte din D∩ (x
0
−δ
ε
, x
0

ε
) ` ¦x
0
¦ atunci
[f(x

) −f(x

[ ≤ [f(x

) −l[ +[f(x

−l[ <
ε
2
+
ε
2
= ε.
Reciproc, fie ε > 0 arbitrar ¸si δ
ε
> 0 astfel ˆıncˆ at
[f(x

) −f(x

)[ < ε ∀ x

, x

∈ D ∩ (x
0
−δ
ε
, x
0
+ δ
ε
) ` ¦x
0
¦.
Dac˘a (x
n
)
n∈N
un ¸sir de puncte din D` ¦x
0
¦ convergent la x
0
atunci este
un ¸sir Cauchy ¸si pentru δ
ε
exist˘a n
ε
= n
δ
ε
∈ N astfel c˘a, pentru orice
n > n
ε
¸si orice p ∈ N, avem x
n
, x
n+p
∈ D ∩ (x
0
− δ
ε
, x
0
+ δ
ε
) ` ¦x
0
¦) ¸si,
de aici, avem c˘a
[f(x
n
) −f(x
n+p
)[ < ε,
deci ¸sirul

f(x
n
)

n∈N
este un ¸sir Cauchy deci este convergent.
Dac˘a consider˘am acum dou˘a ¸siruri (x

n
)
n∈N
, (x

n
)
n∈N
de puncte a lui
D`¦x
0
¦ convergente la x
0
, ¸sirul x

1
, x

1
, x

2
, x

2
, . . . are aceea¸si proprietate
¸si, ¸sirul f(x

1
), f(x

1
), f(x

2
), f(x

2
), . . . este un ¸sir convergent. De aici
¸sirurile (f(x

n
))
n∈N
, (f(x

n
))
n∈N
, ca sub¸siruri a acestui ¸sir, trebuie s˘a aib˘a
aceea¸si limit˘a.
Deci pentru orice ¸sir (x
n
)
n∈N
de puncte a lui D ` ¦x
0
¦ convergent la
x
0
, ¸sirul

f(x
n
)

n∈N
este un ¸sir convergent ¸si limita sa nu depinde de ¸sirul
considerat. De aici, existent ¸a limitei lui f cˆand x tinde la x
0
.
Definit¸ia 3.2. Fie f : D ⊆ R → R ¸si x
0
∈ D. Spunem c˘a f este
continu˘a ˆın x
0
dac˘a, pentru orice V ∈ ϑ(f(x
0
)), exist˘a U ∈ ϑ(x
0
) astfel
ˆıncˆat f(x) ∈ V pentru x ∈ D ∩ U.
Dac˘a f este continu˘a ˆın orice punct a lui D spunem c˘a f este continu˘a
pe D sau, mai simplu, continu˘a.
Propozit¸ia 3.2. f este continu˘a ˆın punctul x
0
a lui D dac˘a ¸si numai
dac˘a, pentru orice ε > 0, exist˘a δ
ε
> 0 astfel ˆıncˆat [f(x) − f(x
0
)[ < ε
pentru orice x ∈ D pentru care [x −x
0
[ < δ
ε
.
Subliniem c˘a, pentru un x
0
dat, δ depinde de ε dar, dac˘a consider˘am
puncte diferite ale lui D, atunci este posibil c˘a δ s˘a depind˘a ¸si de punctul
x
0
.
Teorema 3.5. Fie f : D ⊆ R → R ¸si x
0
∈ D, un punct de acumulare
pentru D. Atunci f este continu˘a ˆın x
0
dac˘a ¸si numai dac˘a f are limit˘a
cˆand x tinde la x
0
¸si lim
x→x
0
f(x) = f(x
0
).
56
Demonstrat ¸ie. Presupunem f continu˘a ˆın x
0
deci pentru V ∈ ϑ

f(x
0
)

arbitrar˘a, exist˘a U ∈ ϑ(x
0
) astfel ˆıncˆ at f(x) ∈ V pentru orice x ∈ D∩U.
Deasemenea avem f(x) ∈ V pentru orice x ∈ D ∩

U ` ¦x
0
¦

, ultima
intersect ¸ie fiind nevid˘a avˆ and ˆın vedere faptul c˘a x
0
este un punct de
acumulare pentru D ¸si mai mult, din definit ¸ia limitei unei funct ¸ii ˆıntr-un
punct, rezult˘a c˘a lim
x→x
0
f(x) = f(x
0
).
Reciproc, dac˘a presupunem c˘a, pentru orice V ∈ ϑ

f(x
0
)

, exist˘a
U ∈ ϑ(x
0
) astfel ˆıncˆ at f(x) ∈ V pentru orice x ∈ D∩

V ` ¦x
0
¦

, avˆand
ˆın vedere faptul c˘a f(x
0
) ∈ U pentru orice vecin˘atat ¸i a lui f(x
0
), avem
cu atˆat mai mult f(x) ∈ V pentru orice x ∈ D ∩ U, deci continuitatea
lui f at x
0
.
Remarca 3.2. Dac˘a x
0
este un punct izolat a lui D, atunci orice funct ¸ie
f : D ⊆ R → R este continu˘a ˆın x
0
deoarece, ˆın acest caz putem lua o
vecin˘atate U ∈ ϑ(x
0
) astfel ˆıncˆat D ∩ U = ¦x
0
¦, ¸si pentru orice V ∈
ϑ(f(x
0
)), f(x) ∈ V ∀ x ∈ D ∩ U = ¦x
0
¦.
Din acest motiv, ˆın continuare, atunci, cˆand conside˘am continui-
tatea unei funct ¸ii ˆıntr-un punct al domeniului de definit ¸ie, presupunem
c˘a acesta este ¸si punct de acumulare.
Teorema 3.6. Fie f : D ⊆ R → R ¸si x
0
∈ D. Atunci f este continu˘a
ˆın x
0
dac˘a ¸si numai dac˘a, pentru orice ¸sir (x
n
)
n∈N
de puncte a lui D
convergent la x
0
, ¸sirul

f(x
n
)

n∈N
converge la f(x
0
).
Demonstrat ¸ie. Dac˘a x
0
este un punct izolat a lui D, atunci singurul ¸sir
convergent la x
0
este ¸sirul x
n
= x
0
pentru orice n ∈ N ¸si de aici ¸sirul

f(x
n
)

n∈N
este deasemenea un ¸sir constant ¸si f(x
n
) = f(x
0
) pentru orice
n ∈ N, deci converge to f(x
0
).
Dac˘a x
0
este un punct de acumulare pentru D, atunci, a¸sa cum am
v˘azut din teorema 3.5, continuitatea lui f ˆın x
0
este echivalent˘ a cu faptul
c˘a lim
x→x
0
f(x) = f(x
0
) ¸si, pentru a obt ¸ine rezultatul, este suficient s˘a
aplic˘am teorema 3.3.
Teorema 3.7. (criteriul general al lui Cauchy pentru continuitate) Fie
f : D ⊆ R →R o funct ¸ie dat˘a ¸si x
0
un punct a lui D.
Atunci f este continu˘a ˆın x
0
dac˘a ¸si numai dac˘a, pentru orice ε > 0,
exist˘a δ
ε
> 0 astfel ˆıncˆat
[f(x

) −f(x

[ < ε ∀ x

, x

∈ D ∩ (x
0
−δ
ε
, x
0
+ δ
ε
).
57
Demonstrat ¸ie. Dac˘a x
0
este un punct izolat a lui D, putem lua δ
ε
> 0
astfel ˆıncˆ at D∩(x
0
−δ
ε
, x
0

ε
) = ¦x
0
¦ ¸si de aici faptul c˘a, dac˘a x

, x


D ∩ (x
0
−δ
ε
, x
0

ε
), atunci x

= x

= x
0
¸si, deasemenea, avem c˘a
[f(x

) −f(x

[ = [f(x
0
) −f(x
0
)[ = 0 < ε.
Dac˘a x
0
este un punct de acumulare, atunci suntem deasemenea ˆın
ipoteza teoremei 3.4 ¸si mai mult exist˘a l = lim
x→x
0
f(x) ¸si, pentru a calcula
limita, putem lua l = lim
n→∞
f(x
n
) cu (x
n
)
n∈N
un ¸sir arbitrar de puncte a
lui D convergent la x
0
.
Particularizˆand, putem lua ¸sirul constant (x
n
)
n∈N
, x
n
= x
0
pentru
orice n ∈ N, ¸si avem l = lim
n→∞
f(x
n
) = f(x
0
), ¸si cum limita este unic˘a
putem spune c˘a
lim
x→x
0
f(x) = f(x
0
)
¸si de aici continuitatea funct ¸iei f ˆın x
0
.
Dac˘a lu˘amˆın considerare caracterizarea continuit˘at ¸ii pe ˆıntreg dome-
niul de definit ¸ie, atunci propozit ¸ia 3.2 poate fi reformulat˘ a astfel
Propozit¸ia 3.3. Fie f : D ⊆ R → R. Atunci f este continu˘a pe D
dac˘a ¸si numai dac˘a, pentru orice ε > 0 ¸si orice x ∈ D, exist˘a δ
ε,x
> 0
astfel ˆıncˆat
[f(x) −f(x

)[ < ε
pentru orice x

∈ D pentru care [x −x

[ < δ
ε,x
.
Definit¸ia 3.3. Spunem c˘a f : D ⊆ R → R este uniform continu˘a pe D
dac˘a, pentru orice ε > 0, exist˘a δ
ε
> 0 astfel ˆıncˆat
[f(x

) −f(x

[ < ε pentru orice x

, x

∈ D pentru care [x

−x

[ < δ
ε
.
Orice funct ¸ie uniform continu˘ a pe D este ¸si continu˘ a pe D dar implicat ¸ia
invers˘a, ˆın general, nu este adev˘arat˘a.
Teorema 3.8. Fie
f : D ⊆ R →R, respectiv g : F(D) ⊆ Y → Z.
Dac˘a f este continu˘a ˆın x
0
∈ D ¸si g este continu˘a ˆın f(x
0
) din f(D),
atunci funct ¸ia compus˘a g ◦ f : D → Z este continu˘a ˆın x
0
.
58
Demonstrat ¸ie. Dac˘a y
0
= f(x
0
) ¸si W ∈ ϑ

g(y
0
)

, avˆ and ˆın vedere con-
tinuitatea lui g, exist˘a V ∈ ϑ(y
0
) astfel ˆıncˆat g(y) ∈ W oricare ar fi
y ∈ f(D) ∩ V .
Avˆand ˆın vedere continuitatea lui f, exist˘a U ∈ ϑ(x
0
) astfel ˆıncˆ at
y = f(x) ∈ V pentru orice x ∈ D∩ U ¸si, ˆın final rezult˘a c˘a, pentru orice
W ∈ ϑ

g(f(x
0
))

, exist˘a U ∈ ϑ(x
0
) astfel ˆıncˆ at g

f(x)

∈ W pentru
orice x ∈ D ∩ U, adic˘a continuitatea funct ¸ie compuse g ◦ f ˆın x
0
.
Desigur, dac˘a f este continu˘ a pe D ¸si g este continu˘a pe f(D), atunci
funct ¸ia compus˘a g ◦ f este continu˘ a pe D.
Un rezultat similar are loc ¸si pentru continuitatea uniform˘a.
Consider˘am cazurile particulare referitoare la existent ¸a limitei unei
funct ¸ii pentru cazul f : D ⊆ R →R when x → ±∞ sau cˆand limita este
±∞. Avem
Propozit¸ia 3.4. 1) lim
x→x
0
f(x) = ∞ dac˘a ¸si numai dac˘a, pentru orice
a > 0, exist˘a δ
a
> 0 astfel ˆıncˆat f(x) > a pentru orice x ∈ D pentru care
0 < [x −x
0
[ < δ
a
.
2) lim
x→x
0
f(x) = −∞ dac˘a ¸si numai dac˘a, pentru orice a < 0, exist˘a
δ
a
> 0 astfel ˆıncˆat f(x) < a pentru orice x ∈ D pentru care 0 < [x−x
0
[ <
δ
a
.
3) lim
x→∞
f(x) = l dac˘a ¸si numai dac˘a, pentru orice ε > 0, exist˘a a
ε
> 0
astfel ˆıncˆat [f(x) −l[ > ε pentru orice x ∈ D pentru care x > a
ε
.
4) lim
x→−∞
f(x) = l dac˘a ¸si numai dac˘a, pentru orice ε > 0, exist˘a
a
ε
< 0 astfel ˆıncˆat [f(x) −l[ < ε pentru orice x ∈ D pentru care x < a
ε
.
5) lim
x→∞
f(x) = ∞ dac˘a ¸si numai dac˘a, pentru orice a > 0, exist˘a
δ
a
> 0 astfel ˆıncˆat f(x) > a pentru orice x ∈ D pentru care x > δ
a
.
Similar, putem considera cazurile
lim
x→∞
f(x) = −∞, lim
x→−∞
f(x) = ∞ ¸si lim
x→−∞
f(x) = −∞.
Consider˘am cunoscute propriet˘at ¸ile referitoare la operat ¸iile cu limite
de funct ¸ii chiar dac˘a limitele sunt ±∞ ¸si, limitele fundamentale
lim
x→0
sin x
x
= 1 , lim
x→0
(1 + x)
1
x
= lim
x→∞
(1 +
1
x
)
x
= e,
59
lim
x→0
e
x
−1
x
= 1, lim
x→0
ln(1 + x)
x
= 1, etc.
¸si, deasemenea, propriet˘at ¸ile referitoare la continuitatea funct ¸iilor ele-
mentare ¸si la operat ¸ii cu funct ¸ii continue.
Totu¸si, reamintim unele propriet˘at ¸i ce fac referire la structura de
ordine a lui R. Astfel avem:
Propozit¸ia 3.5. Fie lim
x→x
0
f(x) = l. Dac˘a l este un num˘ar strict positiv
(negativ), atunci exist˘a o vecin˘atate U ∈ ϑ(x
0
) astfel ˆıncˆat f(x) ≥ 0
(respectiv f(x) ≤ 0) pentru orice x ∈ D ∩ (U ` ¦x
0
¦).
Definit¸ia 3.4. Fie (a, b) un interval deschis a lui R, f : (a, b) → R
¸si c ∈ (a, b]. Not˘am f(c + 0) sau simplu f(c+) limita lim
x→c
x>c
f(x) sau
ˆınc˘a lim
xc
f(x) cˆand limita exist˘a ¸si spunem c˘a f(c+) reprezint˘a limita la
dreapta a lui f ˆın c.
Analog, putem considera limita la stˆanga a lui f ˆın c pentru orice c ∈
[a, b), ca fiind f(c −0) sau f(c−) reprezentˆand lim
x→c
x<c
f(x) sau lim
xc
f(x)
dac˘a limita exist˘a.
Dac˘a exist˘a atˆat f(x
0
+) cˆat ¸si f(x
0
−) ˆın punctul interior x
0
al inter-
valului (a, b), atunci diferent ¸a f(x
0
+) −f(x
0
−) se nume¸ste saltul lui f at
x
0
.
f(x
0
+) − f(x
0
) este numit saltul la dreapta a lui f ˆın x
0
ˆın timp ce
f(x
0
) −f(x
0
−) reprezint˘ a saltul la stˆanga a lui f ˆın x
0
Deasemenea, lim
x→x
0
f(x) = l dac˘a ¸si numai dac˘a f(x
0
+) = f(x
0
−) = l
¸si, ˆın acest context, f este continu˘a ˆın x
0
dac˘a ¸si numai dac˘a f(x
0
+) =
f(x
0
−) = f(x
0
).
ˆ
In caz contrar spunem c˘a f este discontinu˘ a ˆın x
0
sau
c˘a x
0
este a punct de discontinuitate pentru f.
Referitor la punctele de discontinuitate pentru o funct ¸ie dat˘a f putem
introduce urm˘atoarea clasificare :
Definit¸ia 3.5. 1) Avem un punct de discontinuitate f˘ar˘a salt pentru f
dac˘a
f(x
0
+) = f(x
0
−) = f(x
0
).
60
2) Avem un punct de discontinuitate cu salt dac˘a una din diferent ¸ele
lui f ˆın x
0
este diferit˘a de zero.
Dac˘a x
0
∈ (a, b) ¸si f(x
0
) − f(x
0
−) = 0 dar f(x
0
+) − f(x
0
) = 0,
spunem c˘a f este continu˘a la stˆanga ˆın x
0
. Similar, spunem c˘a f este
continu˘a de la dreaptaˆın x
0
dac˘a f(x
0
+)−f(x
0
) = 0 dar f(x
0
)−f(x
0
−) =
0.
3) Avem un punct de discontinuitate esential dac˘a una din expresiile
f(x
0
+) sau f(x
0
−) are valoarea infinit˘a sau nu exist˘a.
Definit¸ia 3.6. Fie f : D ⊆ R → R. Dac˘a, pentru orice dou˘a puncte
x, y ∈ D, x < y implic˘a f(x) ≤ f(y) sau, echivalent, x > y implic˘a
f(x) ≥ f(y), spunem c˘a f este cresc˘atoare pe D.
Dac˘a x < y avem f(x) < f(y) sau echivalent, x > y implic˘a f(x) >
f(y), spunem c˘a f este strict cresc˘atoare pe D.
Similar, spunem c˘a o funct ¸ie f este descresc˘atoare pe D dac˘a pentru
orice x, y ∈ D, x < y avem f(x) ≥ f(y) sau echivalent, x > y implic˘a
f(x) ≤ f(y).
Dac˘a x < y implic˘a f(x) > f(y) sau echivalent, x > y implic˘a
f(x) < f(y), spunem c˘a f este a strict descresc˘atoare pe D.
O funct ¸ie f se nume¸ste monoton˘a (strict monoton˘a) pe D dac˘a f
este o funct ¸ie cresc˘atoare (strict cresc˘atoare) sau descresc˘atoare (strict
descresc˘atoare).
Remarca 3.3. Putem caracteriza o funct ¸ie cresc˘atoare (strict cresc˘atoare)
prin inegalitatea

f(x) −f(y)

(x −y) ≥ 0 ∀ x, y ∈ D,
respectiv

f(x) −f(y)

(x −y) > 0 ∀ x, y ∈ D, x = y.
Similar, f este o funct ¸ie descresc˘atoare (strict descresc˘atoare) dac˘a ¸si
numai dac˘a

f(x) −f(y)

(x −y) ≤ 0 ∀ x, y ∈ D,
respectiv

f(x) −f(y)

(x −y) < 0 ∀ x, y ∈ D, x = y.
61
Teorema 3.9. Fie f : D ⊆ R →R o funct ¸ie monoton˘a pe D ¸si x
0
∈ D
un punct de acumulare pentru D. Atunci exist˘a f(x
0
−) ¸si f(x
0
+) ¸si
avem:
f(x
0
−) ≤ f(x
0
) ≤ f(x
0
+) dac˘a f este cresc˘atoare,
respectiv
f(x
0
−) ≥ f(x
0
) ≥ f(x
0
+) dac˘a f este descresc˘atoare
.
Demonstrat ¸ie. Presupunem c˘a f este o funct ¸ie cresc˘atoare ¸si fie
A = ¦f(x) ; x ∈ D, x < x
0
¦.
Avˆand ˆın vedere faptul c˘a f este cresc˘atoare, avem
f(x) ≤ f(x
0
) ∀ x ∈ D, x < x
0
,
deci mult ¸imea A este m˘arginit˘a superior ¸si f(x
0
) este o margine supe-
rioar˘a pentru A.
Dac˘a f(x
0
−) = sup A avem f(x
0
−) ≤ f(x
0
).
Pe de alt˘a parte, folosind propriet˘at ¸ile celei mai mici margini supe-
rioare a unei funct ¸ii, teorema 2.8, avem
f(x) ≤ f(x
0
−) ∀ x ∈ D, x < x
0
¸si, pentru orice ε > 0, exist˘a x
1
∈ D, x
1
< x
0
, astfel ˆıncˆat f(x
1
) >
f(x
0
−) −ε.
Dac˘a δ
ε
= x
0
− x
1
> 0, atunci, pentru orice x ∈ D, x < x
0
, pentru
care 0 < x
0
−x = [x −x
0
[ < δ
ε
, avem x
1
< x < x
0
¸si mai mult
f(x
1
) ≤ f(x) ≤ f(x
0
−).
ˆ
In final, rezult˘a c˘a, pentru orice x ∈ D, x < x
0
, pentru care 0 <
[x −x
0
[ < δ
ε
, avem
f(x
0
) −ε < f(x) < f(x
0
−) + ε
sau, echivalent, [f(x)−f(x
0
)[ < ε ¸si de aici faptul c˘a f(x
0
−) = lim
xx
0
f(x).
62
ˆ
Intr-un mod similar putem demonstra c˘a, dac˘a B = ¦f(x) ; x ∈
D, x > x
0
¦, atunci B este m˘arginit˘ a inferior, f(x
0
) fiind o margine
inferioar˘a pentru B, ¸si, dac˘a f(x
0
+) = inf B, atunci
f(x
0
+) = lim
xx
0
f(x).
Deasemenea avem f(x
0
−) ≤ f(x
0
) ≤ f(x
0
+).
Pentru a obt ¸ine inegalit˘at ¸ile f(x
0
−) ≥ f(x
0
) ≥ f(x
0
+) ˆın cazul
unei funct ¸ii descresc˘atoare, este suficient s˘a repet˘am demonstrat ¸ia pentru
funct ¸ia −f care va fi o funct ¸ie cresc˘atoare ¸si s˘a utiliz˘am faptul c˘a, pentru
orice mult ¸ime m˘arginit˘ a A de numere reale, avem sup A = −inf(−A),
respectiv inf A = −sup(−A).
Consecint¸a 3.2. O funct ¸ie monoton˘a pe un interval (a, b) poate avea
cel mult un punct de discontinuitate cu salt ˆın interval.
Teorema 3.10. (Weierstrass) Fie f : D ⊆ R →R o funct ¸ie continu˘a pe
D. Dac˘a D este o mult ¸ime compact˘a, atunci f(D) = ¦f(x) ; x ∈ D¦ este
o mult ¸ime m˘arginit˘a ¸si exist˘a x
1
, x
2
∈ D astfel ˆıncˆat f(x
1
) = inf f(D),
respectiv f(x
2
) = sup f(D).
Demonstrat ¸ie. de dat demonstrat ¸ia
Teorema 3.11. Fie f : [a, b] →R o funct ¸ie continu˘a astfel ˆıncˆat f(a)f(b) <
0. Atunci exist˘a cel put ¸in un punct c ∈ (a, b) astfel ˆıncˆat f(c) = 0.
Demonstrat ¸ie. Presupunem c˘a f(a) < 0, respectiv f(b) > 0, ¸si not˘am
prin A mult ¸imea ¦x ∈ [a, b] ; f(x) < 0¦.
A este nevid˘a ¸si este o mult ¸ime m˘arginit˘a superior. Dac˘a c = sup A,
atunci exist˘a un ¸sir (x
n
)
n∈N
de puncte a lui A convergent la c ¸si, avˆ and
ˆın vedere continuitatea lui f, rezult˘a c˘a (f(x
n
))
n∈N
converge to f(c), deci
f(c) ≤ 0.
Dac˘a presupunem f(c) < 0, atunci exist˘a un interval (a
1
, a
2
) ⊂ (a, b)
cont ¸inˆ and c ¸si astfel ˆıncˆat f(x) < 0 pentru orice x ∈ (a
1
, a
2
). Evident
(a
1
, a
2
) ⊂ A contradict ¸ie cu faptul c˘a c = sup A deci f(c) = 0.
Ca o consecint ¸˘a avem proprietatea lui Darboux a unei funct ¸ii continue
pe un interval [a, b].
63
Teorema 3.12. (Proprietatea lui Darboux) Dac˘a f : [a, b] ⊂ R → R este
o funct ¸ie continu˘a, atunci, pentru orice x
1
, x
2
∈ [a, b], x
1
< x
2
, ¸si orice
y dintre f(x
1
) ¸si f(x
2
), exist˘a cel put ¸in un punct x ∈ [x
1
, x
2
] astfel ˆıncˆat
f(x) = y.
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intradev˘ar, dac˘a presupunem de exemplu c˘a f(x
1
) < y <
f(x
2
), atunci funct ¸ia
g : [x
1
, x
2
] →R; g(x) = f(x) −y
este deasemenea o funct ¸ie continu˘ a ¸si g(x
1
) < 0 ˆın timp ce g(x
2
) > 0 ¸si,
de aici, existent ¸a unui punct x ∈ [x
1
, x
2
] astfel ˆıncˆ at g(x) = f(x)−y = 0
adic˘a f(x) = y.
Capitolul 4
Calcul diferential
4.1 Definit ¸ii
ˆ
In cadrul acestui capitol, ˆın absent ¸a unor preciz˘ari, vom nota prin D un
interval deschis din R.
Definit¸ia 4.1. Fie f : D →R ¸si x
0
∈ D, un punct de acumulare pentru
D. Spunem c˘a f are derivat˘a ˆın x
0
dac˘a limita
lim
x→x
0
f(x) −f(x
0
)
x −x
0
exist˘a ¸si not˘am limita prin f

(x
0
) sau
d f
d x
(x
0
).
ˆ
In continuare, dac˘a f

(x
0
) este finit˘a spunem c˘a f este derivabil˘a ˆın
x
0
.
Dac˘a f este derivabil˘a ˆın fiecare punct a lui D, spunem c˘a f este
derivabil˘a pe D.
Dac˘a D
1
este mult ¸imea de puncte din D ˆın care f este derivabil˘ a,
atunci putem considera o nou˘a funct ¸ie
f

: D
1
→R; D
1
÷ x → f

(x) ∈ R.
Funct ¸ia f

este numit˘ a prima derivat˘a a lui f.
Similar, derivata de ordinul n a lui f este definit˘a ca fiind prima derivat˘a
a derivatei de ordinul n −1 ¸si o not˘am prin f
(n)
.
64
65
Not˘am deasemenea prima derivat˘ a f

prin
d f
d x
sau
d y
d x
, unde y = f(x).
Pentru derivata de ordinul n putem utiliza ¸si notat ¸iile
d
n
f
d x
n
sau
d
n
y
d x
n
.
Remarca 4.1. Reamintim c˘a, din punct de vedere geometric, derivata
lui f ˆın x
0
, dac˘a exist˘a, ne d˘a panta tangentei ˆın punctul

x
0
, f(x
0
)

¸si
ecuat ¸ia tangentei ˆın acest caz este
y −f(x
0
) = f

(x
0
)(x −x
0
).
Definit¸ia 4.2. Definim derivatele laterale ale lui f ˆın x
0
prin
f

+
(x
0
) = lim
xx
0
f(x) −f(x
0
)
x −x
0
ca fiind derivata la dreapta, respectiv
f


(x
0
) = lim
xx
0
f(x) −f(x
0
)
x −x
0
ca fiind derivata la stˆanga dac˘a limitele exist˘a.
Dac˘a D este un interval ˆınchis, atunci, pentru extremit˘at ¸ile sale,
putem vorbi doar de derivatele laterale D.
Funct ¸ia f are derivat˘ aˆın x
0
dac˘a ¸si numai dac˘a f

+
(x
0
) ¸si f


(x
0
) exist˘a
¸si sunt egale, valoarea lor comun˘a reprezentˆ and valoarea derivatei lui f
ˆın x
0
.
Teorema 4.1. Dac˘a f : D → R este o funct ¸ie derivabil˘a ˆın x
0
∈ D,
atunci este f este continu˘a ˆın x
0
.
Demonstrat ¸ie. Pentru x
0
∈ D ¸si x ∈ D arbitrar cu x = x
0
, avem
f(x) = f(x
0
) +
f(x) −f(x
0
)
x −x
0
(x −x
0
)
unde
lim
x→x
0
(x −x
0
) = 0; lim
x→x
0
f(x) −f(x
0
)
(x −x
0
)
= f

(x
0
), [f

(x
0
)[ < ∞.
66
astfel g˘asim
lim
x→x
0
f(x) −f(x
0
)
(x −x
0
)
(x−x
0
) = lim
x→x
0
f(x) −f(x
0
)
(x −x
0
)
lim
x→x
0
(x−x
0
) =f

(x
0
)0 =0
¸si de aici
lim
x→x
0
f(x) = f(x
0
).
Remarca 4.2. Subliniem c˘a continuitatea unei funct ¸ii f ˆıntr-un punct
nu este o condit ¸ie suficient˘a pentru derivabilitatea lui f ˆın acel punct,
a¸sa cum rezult˘a din urm˘atorul contraexamplu.
Exercit¸iul 4.1. Consider˘am funct ¸ia f : R → R; f(x) = [x[ ¸si x
0
= 0.
Funct ¸ia f este continu˘ a ˆın x
0
dar
f

+
(0) = lim
x0
[x[ −[0[
x −0
= lim
x0
x
x
= 1
ˆın timp ce
f


(0) = lim
x0
[x[ −[0[
x −0
= lim
x0
−x
x
= −1.
Reamintim cˆateva propriet˘at ¸i ale funct ¸iilor derivabile.
1. Avem
(αf + β g)

= αf

+ β g

; (f g)

= f

g + f g

;

f
g

=
f

g −f g

g
2
,
unde α, β ∈ R, f, g sunt derivabile ¸si pentru ultima egalitate g = 0.
2. Fie f : D → R, g : f(D) → R ¸si x
0
∈ D astfel ˆıncˆat y
0
= f(x
0
)
este un punct interior pentru f(D).
Dac˘a exist˘a f

(x
0
) ¸si g

(y
0
), atunci funct ¸ia compus˘a g ◦ f : D → R
are derivat˘ a ˆın x
0
¸si
(g ◦ f)

(x
0
) = g

f(x
0
)

f

(x
0
).
3. Fie I ⊂ R un interval deschis ¸si f : D → I o funct ¸ie derivabil˘a ˆın
punctul x
0
∈ D cu f

(x
0
) = 0. Atunci presupunˆand c˘a f este inversabil˘ a
¸si y
0
= f(x
0
) rezult˘a c˘a f
−1
este derivabil˘ a ˆın y
0
¸si

f
−1

(y
0
) =
1
f

(x
0
)
, y
0
= f(x
0
).
67
Teorema 4.2. Dac˘a f este derivabil˘a ˆın punctul x
0
∈ D, atunci exist˘a
o vecin˘atate U ∈ ϑ(x
0
) ¸si o constant˘a M > 0 astfel ˆıncˆat
(4.1) [f(x) −f(x
0
)[ ≤ M[x −x
0
[ ∀ x ∈ U
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intradev˘ar, dac˘a ε > 0 este fixat ¸si U ∈ ϑ(x
0
) este astfel
ˆıncˆ at

f(x) −f(x
0
)
x −x
0
−f

(x
0
)

< ε
0
∀ x ∈ D ∩ (U ` ¦x
0
¦),
avem
[f(x) −f(x
0
)[
[x −x
0
[
≤ [f

(x
0
)[ + ε
0
¸si mai mult
[f(x) −f(x
0
)[ ≤ M[x −x
0
[ cu M = [f

(x
0
)[ +ε
0
pentru orice x ∈ D ∩ (U ` ¦x
0
¦, care are loc deasemenea ¸si pentru
x = x
0
.
Pentru o funct ¸ie care verific˘ a o inegalitate de forma (4.1)ˆıntr-o vecin˘ atate
a lui x
0
spunem c˘a verific˘ a condit ¸ia lui Lipshitz ˆın x
0
.
Remarca 4.3. O funct ¸ie care satisface condit ¸ia lui Lipshitz ˆın x
0
este
continu˘a ˆın x
0
dar implicat ¸ia invers˘a este, ˆın general, fals˘a. Ca un ex-
emplu putem lua
f : R →R; f(x) =

[x[
care este continu˘a ˆın x
0
= 0 dar pentru care o inegalitate de forma (4.1)
nu poate avea loc ˆın orice vecin˘atate a lui 0.
Pe de alt˘a parte, este posibil c˘a o funct ¸ie s˘a satisfac˘a condit ¸ia lui
Lipshitz ˆıntr-un punct x
0
f˘ar˘a a fi derivabil˘a ˆın acel punct.
ˆ
In acest sens
putem reconsidera funct ¸ia
f : R →R; f(x) = [x[
din exemplul 4.1.
Definit¸ia 4.3. Fie f : D → R ¸si x
0
∈ D. Spunem c˘a f are un extrem
local ˆın x
0
dac˘a exist˘a o vecin˘atate U ∈ ϑ(x
0
) astfel ˆıncˆat diferent ¸a
f(x) −f(x
0
) are un semn constant pe U ∩D. Puntul x
0
este numit punct
de extrem local pentru f.
68
Dac˘a
f(x) −f(x
0
) ≤ 0 ∀ x ∈ U ∩ D,
atunci f are un maxim local ˆın x
0
¸si spunem c˘a x
0
este un punct de maxim
local, respectiv dac˘a
f(x) −f(x
0
) ≥ 0 ∀ x ∈ U ∩ D,
atunci f are un minim local ˆın x
0
¸si x
0
este un punct de minim local a lui
f.
Teorema 4.3. (teorema lui Fermat) Fie f : D → R o funct ¸ie ¸si x
0
un
punct interior a lui D. Dac˘a x
0
este un punct de extrem local pentru
funct ¸ia f ¸si f are derivat˘a ˆın x
0
, atunci f

(x
0
) = 0.
Demonstrat ¸ie. Presupunem c˘a exist˘a U ∈ ϑ(x
0
) astfel ˆıncˆ at f(x) −
f(x
0
) < 0 pentru orice x ∈ U (f are un maxim local ˆın x
0
). Avem
f

(x
0
−0) = lim
xx
0
f(x) −f(x
0
x −x
0
≥ 0
¸si
f

(x
0
+ 0) = lim
xx
0
f(x) −f(x
0
x −x
0
≤ 0
astfel c˘a f

(x
0
) = 0.
ˆ
In condit ¸iile teoremei nu putem avea f

(x
0
) = ∞
sau f

(x
0
) = −∞.
Teorema 4.4. (teorema lui Rolle) Fie f : [a, b] → R. Dac˘a f este o
funct ¸ie continu˘a pe [a, b], ¸si este derivabil˘a pe interval (a, b) ¸si f(a) =
f(b), atunci exist˘a un punct x
0
∈ (a, b) astfel ˆıncˆat f

(x
0
) = 0.
Demonstrat ¸ie. Dac˘a f(x) = m pentru orice x ∈ [a, b] atunci f

(x) = 0
pe [a, b].
Presupunem c˘a f nu este o funct ¸ie constant˘a. Deci exist˘a x
m
, x
M

[a, b] astfel ˆıncˆat
f(x
m
) ≤ f(x) ≤ f(x
M
) ∀ x ∈ [a, b].
Nu putem avea x
m
= a, ¸si x
M
= b sau x
m
= b, ¸si x
M
= a deoarece f
nu este o funct ¸ie constant˘ a. S˘a lu˘am arbitrar a < x
m
< x
M
≤ b. Din
teorema lui Fermat rezult˘a f

(x
m
) = 0.
69
Consecint¸a 4.1. Dac˘a x
1
, x
2
∈ [a, b] sunt dou˘a r˘ad˘acini consecutive
ale funct ¸iei continue f ¸si f este derivabil˘a pe (a, b), atunci f

are cel
put ¸in o r˘ad˘acin˘a ˆın intervalul (x
1
, x
2
).
Reciproc, dac˘a x
1
, x
2
∈ (a, b) sunt dou˘a r˘ad˘acini consecutive pentru
derivata f

, atunci f are cel mult o r˘ad˘acin˘a ˆın (x
1
, x
2
).
Teorema 4.5. (teorema lui Cauchy) Consider˘am f, g : [a, b] → R dou˘a
funct ¸ii continue. Dac˘a f, g sunt derivabile pe (a, b) ¸si g

(x) = 0 pentru
orice x ∈ (a, b), atunci exist˘a cel put ¸in un punct c ∈ (a, b) astfel ˆıncˆat
f(b) −f(a)
g(b) −g(a)
=
f

(c)
g

(c)
.
Demonstrat ¸ie. Din g

(x) = 0 pe [a, b] rezult˘a g(a) = g(b). Fie
F(x) = (f(a) −f(b))g(x) + (g(b) −g(a))f(x).
Funct ¸ia F(x) este continu˘ a pe [a, b], derivabil˘a pe (a, b) ¸si F(a) = F(b).
astfel, c˘a exist˘a c ∈ (a, b) cu F

(c) = 0. dar
F

(c) = (f(a) −f(b))g

(c) + (g(b) −g(a))f

(c) = 0
sau
f(b) −f(a)
g(b) −g(a)
=
f

(c)
g

(c)
.
Teorema 4.6. (teorema lui Lagrange) Dac˘a f : [a, b] →R este o funct ¸ie
continu˘a pe [a, b] ¸si este derivabil˘a pe (a, b), atunci exist˘a x
0
∈ (a, b) astfel
ˆıncˆat
f(b) −f(a) = f

(x
0
)(b −a).
Demonstrat ¸ie. Lu˘am ˆın teorema lui Cauchy g(x) = x.
Consecint¸a 4.2. 1) Dac˘a f : [a, b] → R este derivabil˘a pe (a, b) ¸si f
este o funct ¸ie monoton˘a, atunci f

are un semn constant ˆın orice interval
(a, b), respectiv
– dac˘a f este o funct ¸ie cresc˘atoare, atunci f

> 0;
– dac˘a f este o funct ¸ie descresc˘atoare, atunci f

< 0.
70
Reciproc, dac˘a f

(x) > 0 pentru orice x ∈ (a, b), atunci f este
cresc˘atoare, respectiv, dac˘a f

(x) < 0 pentru orice x ∈ (a, b), atunci
f este descresc˘atoare.
2) Dac˘a f, g : [a, b] → R satisface f

= g

pe (a, b), atunci diferent ¸a
f −g este constant˘a pe [a, b].
Demonstrat ¸ie. 1) Dac˘a f este cresc˘atoare pe [a, b], atunci, pentru x
0

(a, b), avem

f(x) −f(x
0
)

(x −x
0
) > 0, ∀ x ∈ U ∩ [a, b],
unde U ∈ ϑ(x). Astfel
f

(x
0
) = lim
x→x
0
f(x) −f(x
0
)
x −x
0
> 0.
Reciproc, dac˘a f

(x) > 0 pentru orice x ∈ (a, b), atunci, pentru
x
1
, x
2
∈ (a, b), x
1
< x
2
, g˘asim x
0
∈ (x
1
, x
2
) cu
f(x
2
) −f(x
1
) = f

(x
0
)(x
2
−x
1
) > 0
¸si de aici f(x
2
) > f(x
1
). A¸sadar f este o funct ¸ie cresc˘atoare.
ˆ
Intr-un mod similar se poate demonstra teorema pentru o funct ¸ie
descresc˘atoare.
2) Aplic˘am teorema lui Lagrange funct ¸iei h(x) = f(x)−g(x) pe [a, x],
x ∈ [a, b].
Teorema 4.7. (Teorema lui Darboux) Fie f : [a, b] →R o funct ¸ie avˆand
derivat˘a (finit˘a sau infinit˘a) pe (a, b). Atunci, pentru orice [α, β] ⊂ [a, b]
cu f

(α) = f

(β) ¸si orice y dintre f

(α) ¸si f

(β) exist˘a c
y
∈ [α, β] astfel
ˆıncˆat y = f

(c
y
).
Demonstrat ¸ie. Presupunem c˘a f

este finit˘a pe [α, β] ¸si consider˘am funct ¸iile
u, v, g : [α, β] →R
definite prin
u(t) =

α pentru t ∈

α,
α + β
2

2t −β pentru t ∈

α + β
2
, β

,
71
v(t) =

2t −α pentru t ∈

α +β
2
, β

β pentru t ∈

α,
α + β
2

g(t) =

f

(α) pentru t = α
f(v(t)) −f(u(t))
v(t) −u(t)
pentru t ∈ (α, β)
f

(β) pentru t = β
Funct ¸iile u, v, g sunt continue pe [α, β],
-
6
α
α+β
2
O
α
β
x
y
β
v(t)
u(t)
α ≤ u(t) ≤ v(t) ≤ β ∀ t ∈ [α, β] ¸si f

(α), f

(β) ∈ [g(α), g(β)].
Cum g este o funct ¸ie continu˘ a, ˆıi aplic˘am proprietatea lui Darboux,
teorema 3.12. Deci, pentru orice y dintre f

(α) ¸si f

(β), exist˘a t
y
∈ (α, β)
astfel ˆıncˆ at
y = g(t
y
) =
f(v(t
y
)) −f(u(t
y
))
v(t
y
) −u(t
y
)
= f

(c
y
) cu c
y

u(t
y
), v(t
y
)

ultima egalitate fiind o consecint ¸˘ a a teoremei lui Lagrange pe intervalul
[u(t
y
), v(t
y
)].
Dac˘a, de exemplu, presupunem acum c˘a f


(β) = ∞ ¸si presupunem
prin reducere la absurd c˘a exist˘a A ¸si U ∈ ϑ(β) astfel ˆıncˆat f

(x) < A
pentru orice x ∈ U, x < β, atunci, pentru orice interval [x, β] ar trebui
s˘a avem
f(β) −f(x)
β −x
= f

(c
x
) < A
¸si, de aici,
f


(β) = lim

f(β) −f(x)
β −x
≤ A
fapt ce contrazice ipoteza c˘a f


(β) = ∞.
Mai mult, pentru orice y ≥ f

(α), exist˘a α
y
∈ (α, β) astfel ˆıncˆ at
f


y
) > y ¸si putem aplica prima parte a demonstrat ¸iei pentru intervalul
[α, α
y
].
72
Teorema 4.8. (Regula lui L´ospital ˆın cazul
0
0
) Fie f, g : I →R ¸si x
0
∈ I

Presupunem c˘a urm˘atoarele patru afirmat ¸ii au loc :
1. f, g sunt derivabile pe I sau pe I ` ¦x
0
¦,
2. lim
x→x
0
f(x) = lim
x→x
0
g(x) = 0,
3. g, g

nu se anuleaz˘a pe o vecin˘atate a lui x
0
, except ¸ie eventual ˆın
x
0
,
4. Exist˘a lim
x→x
0
f

(x)
g

(x)
, finit˘a sau nu, atunci
lim
x→x
0
f(x)
g(x)
= lim
x→x
0
f

(x)
g

(x)
.
Demonstrat ¸ie. Presupunem mai ˆıntˆai c˘a x
0
este num˘ ar finit. Fie
J = I ∪ ¦x
0
¦ ¸sif, g : [a, b] →R
funct ¸ii definite prin
f =

f(x), x = x
0
0, x = x
0
, respectiv g =

g(x), x = x
0
0, x = x
0
.
Atunci f ¸si g sunt continue pe J. Fie (x
n
)
n
un ¸sir cu x
n
< x
0
(sau
x
n
> x
0
). Funct ¸iile f ¸si g sunt derivabile pe [x
n
, x
0
] (sau [x
0
, x
n
]). Din
teorema lui Cauchy exist˘a ξ
n
∈ [x
n
, x
0
) (sau ξ
n
∈ [x
0
, x
n
) astfel ˆıncˆ at
f(x
n
) −f(x
0
)
g(x
n
) −g(x
0
)
=
f


n
)
g


n
)
dar
f(x
n
) = f(x
n
), f(x
0
) = 0, f


n
) = f


n
)
¸si
g(x
n
) = g(x
n
), g(x
0
) = 0, g


n
) = g


n
)
.Atunci avem
f(x
n
)
g(x
n
)
=
f


n
)
g


n
)
.
Dac˘a x
n
→ x
0
, atunci ξ
n
→ x
0
¸si din
lim
x→x
0
f

(x)
g

(x)
= l
73
rezult˘a deasemenea
lim
x→x
0
f(x)
g(x)
= l
Dac˘a x
0
= ∞ putem considera c˘a f, g : (a, ∞) →R, a > 0. Fie
h : (0,
1
a
) → (a, ∞), h(y) =
1
y
o funct ¸ie bijectiv˘a ¸si funct ¸iile F = f ◦ h ¸si G = g ◦ h.
Fie x
n
, x
n
→ ∞. Atunci y
n
=
1
x
n
→ 0 ¸si putem demonstra afirmat ¸iile:
1. F(y
n
) → 0, G(y
n
) → 0;
2. F, G sunt continue ¸si derivabile pe (0,
1
a
) ¸si
F

(y
n
) = −
1
y
2
n
f

(x
n
), y
n
=
1
x
n
,
G

(y
n
) = −
1
y
2
n
g

(x
n
), y
n
=
1
x
n
;
3. G

(y
n
) = 0
4.
f

(x
n
)
g

(x
n
)
→ l pentru x
n
→ ∞ ⇒
F

(y
n
)
G

(y
n
)
→ l pentru y
n
→ 0;
5.
F(y
n
)
G(y
n
)
→ l pentru y
n
→ 0 ⇒
f(x
n
)
g(x
n
)
→ l pentru x
n
→ ∞;
ˆ
In mod analog putem demonstra urm˘atoarea variant˘ a a teoremei
precedente pentru cazul


.
Teorema 4.9. Fie f : [a, b] →R ¸si x
0
∈ [a, b]. Presupunem c˘a urm˘atoarele
patru afirmat ¸ii sunt adev˘arate:
1) f, g sunt derivabile pe [a, b] ` ¦x
0
¦ ;
2) g este strict cresc˘atoare pe [a, x
0
] ¸si [x
0
, b] ¸si lim
x→x
0
g(x) = ∞;
3) g

(x) = 0 pentru orice x = x
0
;
74
4) exist˘a lim
x→x
0
f

(x)
g

(x)
= L ∈ R.
Atunci exist˘a lim
x→x
0
f(x)
g(x)
= L.
Presupunem cunoscut˘a leg˘atura dintre convexitatea sau concavitatea
unei funct ¸ii f ¸si semnul celei de a doua derivat˘a f

, dac˘a f

exist˘a.
ˆ
In general o funct ¸ie f : I ⊂ R →R este convex˘a pe intervalul I dac˘a,
pentru orice x
1
, x
2
din I ¸si orice t ∈ [0, 1], avem
f

x
1
+ t(x
2
−x
1
)

≤ f(x
1
) + t

f(x
2
) −f(x
1
)

.
Altfel spus, pentru orice x
1
, x
2
∈ I, graficul lui f pentru x dintre
x
1
¸si x
2
este situat dedesuptul coardei ce une¸ste punctele (x
1
, f(x
1
)) ¸si
(x
2
, f(x
2
)).
Similar, spunem c˘a f este concav˘a pe intervalul I dac˘a, pentru orice
x
1
, x
2
de la I ¸si orice t ∈ [0, 1], avem
f

x
1
+ t(x
2
−x
1
)

≥ f(x
1
) + t

f(x
2
) −f(x
1
)

.
Geometric, pentru orice x
1
, x
2
∈ I, graficul lui f pentru x dintre
x
1
¸si x
2
este situat deasupra coardei ce une¸ste punctele (x
1
, f(x
1
)) ¸si
(x
2
, f(x
2
)).
Dac˘a exist˘a f

ˆın intervalul I, atunci convexitatea lui f pe I este
echivalent˘a cu faptul c˘a f

(x) ≥ 0 pentru orice x ∈ I respectiv, f este
concav˘ a pe I dac˘a ¸si numai dac˘a f

(x) ≤ 0 pentru orice x ∈ I.
Un punct pe graficul unei funct ¸ii f : I ⊆ R →R unde f este continu˘ a
¸si schimb˘ a de concavitate este numit punct de inflexiune a graficului.
Dac˘a exist˘a f

, atunci abscisele punctelor de inflexiune se g˘asesc
printre zerourile lui f

.
Subliniem faptul c˘a implicat ¸ia invers˘ a nu este ˆıntotdeauna adev˘arat˘ a.
Este posibil s˘a avem un punct de inflexiune ˆın care derivata a doua a
funct ¸iei s˘a nu existe.
Definit¸ia 4.4. Fie f : D → R o funct ¸ie dat˘a ¸si x
0
∈ D. Spunem c˘a
f este diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
dac˘a exist˘a o constant˘a A ∈ R ¸si o funct ¸ie
ω : D →R continu˘a ˆın x
0
astfel ˆıncˆat ω(x
0
) = 0 ¸si urm˘atoarea equalitate
are loc
(4.2) f(x) −f(x
0
) = A(x −x
0
) + ω(x)(x −x
0
) ∀ x ∈ D.
75
Expresia A(x −x
0
) reprezint˘a diferent ¸iala lui f ˆın x
0
¸si o not˘am prin
df(x
0
; x −x
0
)
Exercit¸iul 4.2. Ca exemplu, pentru funct ¸ia f : R → R; f(x) = x,
putem scrie
x −x
0
= 1(x −x
0
) + 0(x −x
0
) ∀ x ∈ R,
cu constanta A = 1 ¸si ca funct ¸ie ω, ω(x) = 0 pentru orice x ∈ R. Mai
mult, avem diferent ¸iabilitatea lui f(x) = x ˆın fiecare punct x a lui R.
ˆ
In acela¸si timp, dx(x
0
; x−x
0
) = x−x
0
ne permite s˘a scriem diferent ¸iala
funct ¸iei f ca df(x
0
; x −x
0
) = df(x
0
; dx
0
).
Teorema 4.10. Fie f : D ⊆ R →R o funct ¸ie dat˘a ¸si x
0
∈ D. Atunci f
este diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
dac˘a ¸si numai dac˘a f derivabil˘a ˆın x
0
¸si
df(x
0
; dx
0
) = f

(x
0
)dx
0
.
Demonstrat ¸ie. Presupunem c˘a f este diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
, ¸si c˘a avem
egualitatea (4.2) cu w funct ¸ie continu˘ a nul˘ a ˆın x
0
.
Pentru x = x
0
avem
f(x) −f(x
0
)
x −x
0
= A + ω(x)
¸si de aici
lim
x→x
0
f(x) −f(x
0
)
x −x
0
= A + lim
x→x
0
ω(x) = A + ω(x
0
) = A,
deci exist˘a f

(x
0
) = A ¸si, ˆınlocuind Aˆın expresia diferent ¸ialei lui f, avem
df(x
0
; dx
0
) = f

(x
0
)dx
0
.
Reciproc, dac˘a f are derivat˘a finit˘a f

(x
0
), putem considera funct ¸ia
ω(x) =

f(x) −f(x
0
)
x −x
0
−f

(x
0
) pentru x = x
0
0 pentru x = x
0
Deoarece lim
x→x
0
ω(x) = 0 = ω(x
0
), rezult˘a c˘a ω este o funct ¸ie continu˘ a.
Un calcul direct ne permite s˘a verific˘am egalitatea (4.2), deci rezult˘a
diferent ¸iabilitatea lui f ˆın x
0
.
76
Remarca 4.4. Dac˘a f este diferentiabil˘a pe D, putem considera diferent ¸iala
lui f ca o funct ¸ie liniar˘a ˆın raport cu a doua variabil˘a, df : D ⊗ R →
R; df(x ; t) = f

(x)t ¸si putem aproxima variat ¸ia lui f ˆın x ∈ D prin
f(x + t) −f(x) · f

(x)t.
pentru valori suficient de mici ale lui t.
Dac˘a T(D) reprezint˘a mult ¸imea funct ¸iilor diferent ¸ianile pe D, putem
considera aplicat ¸ia D : T(D) → T(D⊗R; R) ; D(f) = df ¸si urm˘atoarele
rezultate au loc :
1. D(α) = 0 pentru orice funct ¸ie constant˘a f(x) = α;
2. D(αf + βg) = αD(f) + βD(g);
3. D(fg) = gD(f) + fD(g);
4. D

f
g

=
gD(f) −fD(g)
g
2
;
5. Dac˘a f ∈ T(D), g ∈ T(D
1
) ¸si f(D) ⊆ D
1
, atunci g ◦ f ∈ T(D) ¸si
avem
D(g ◦ f) = (Dg ◦ f)Df.
Definit¸ia 4.5. Spunem c˘a f : D → R este de dou˘a ori diferent ¸iabil˘a
ˆın x
0
∈ D dac˘a f este derivabil˘a ˆıntr-o vecin˘atate a lui x
0
¸si f

este
diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
.
ˆ
In sensul acestei definit ¸ii, not˘am prin d
2
f a doua diferent ¸ial˘ a a lui f,
d
2
f = D

D(f)

¸si avem
(4.3) d
2
f(x ; dx) = d(f

(x)dx) = (f

(x))

dx = f

(x)dx
2
,
cantitatea dx fiind considerat˘a constant˘ a cˆand lu˘am diferent ¸ialaˆın raport
cu x.
ˆ
In general, consider˘am diferent ¸iala de ordinul n a unei funct ¸ii f ca
fiind definit˘a prin
d
n
f = d(d
n−1
f), d
n
f(x : dx) = (f
(n−1)
(x)dx
n−1
)

dx = f
(n)
(x)dx
n
.
77
Reconsider˘am funct ¸ia compus˘a a dou˘a funct ¸ii diferent ¸iabile f : D →
R ¸si g : D
1
→ R cu f(D) ⊆ D
1
. Atunci, dac˘a not˘am y = f(x), x ∈ D,
avem
dg(y ; dy) = g

(y)dy
respectiv,
d(g ◦ f)(x ; dx) = (g ◦ f)

(x)dx = g

(f(x))f

(x)dx.
Astfel, avem equalitatea
d(g ◦ f)(x ; dx) = dg(y ; dy)
care exprim˘a invariant ¸a primei diferent ¸iale, invariant ¸˘a care, ˆın general, nu
are loc pentru diferent ¸iale de ordin superior.
Teorema 4.11. (formula lui Taylor) Fie f : [a, b] → R o funct ¸ie dat˘a
avˆand derivate finite de ordinul l, notate f
(l)
pentru orice l ≤ n + 1 pe
(a, b) ¸si c˘a f
(n)
este continu˘a pe [a, b].
Atunci, pentru orice x
0
, x din [a, b], x = x
0
, exist˘a ξ ˆıntre x ¸si x
0
astfel ˆıncˆat
(4.4)
f(x) = f(x
0
) +
f

(x
0
)
1!
(x −x
0
) +
f

(x
0
)
2!
(x −x
0
)
2
+
+ +
f
(n)
(x
0
)
n!
(x −x
0
)
n
+
f
(n+1)
(ξ)
(n + 1)!
(x −x
0
)
n+1
.
Polinomul
(4.5)
T
n
(x
0
, x) = f(x
0
)+
f

(x
0
)
1!
(x−x
0
)+
f

(x
0
)
2!
(x−x
0
)
2
+ +
f
(n)
(x
0
)
n!
(x−x
0
)
n
se nume¸ste polinomul lui Taylor de ordinul n ¸si
(4.6) R
n
(x
0
, x) = f(x) −T
n
(x
0
, x) =
f
(n+1)
(ξ)
(n + 1)!
(x −x
0
)
n+1
se numet ¸e restul de ordinul n, dac˘a aproxim˘am f(x) prin T
n
(x
0
, x).
78
Demonstrat ¸ie. Consider˘am x > x
0
. Funct ¸iile G(t) = (x −t)
p
, p > 0, ¸si
F(t) = f(x)−f(t)−
f

(t)
1!
(x−t)−
f

(t)
2!
(x−t)
2
+ −
f
(n)
(x −t)
n!
(x−t)
n
;
pentru t ∈ [a, b], sunt continue pe [x
0
, x] ¸si au derivate continue pe (x
0
, x)
cu
G

(t) = −p(x −t)
p−1
= 0 ∀ t ∈ (x
0
, x).
Ipotezele din teorema lui Cauchy (teorema 4.5) fiind verificate, exist˘a
ξ ∈ (x
0
, x) astfel ˆıncˆat
(4.7)
F(x) −F(x
0
)
G(x) −G(x
0
)
=
F

(ξ)
G

(ξ)
.
Un calcul direct ne arat˘a c˘a
F(x) = 0, G(x) = 0, F(x
0
) = R
n
(x
0
, x), G
n
(x
0
) = (x −x
0
)
p
¸si
F

(t) = −
f
(n+1)
(t)
n!
(x −t)
n
astfel ˆıncˆ at (4.7) devine
−R
n
(x
0
, x)
−(x −x
0
)
p
=
−(x −ξ)
n
f
(n+1)
(ξ)
−p n!(x −ξ)
p−1
,
respectiv
(4.8) R
n
(x
0
, x) =
(x −x
0
)
p
(x −ξ)
n
f
(n+1)
(ξ)
p n!(x −ξ)
p−1
reprezentˆ and forma Schl¨ omlich – Rouch´e pentru rest.
Dac˘a lu˘am p = n + 1, obt ¸inem forma Lagrange
R
n
(x
0
, x) =
f
(n+1)
(ξ)
(n + 1)!
(x −x
0
)
n+1
dat˘a ˆın ecuat ¸ia (4.4).
79
Dac˘a not˘am x−x
0
= dx(x
0
: x−x
0
) formula lui Taylor poate fi scris˘a
sub forma
(4.9)
f(x) = f(x
0
)+
df(x
0
; dx)
1!
+
d
2
f(x
0
; dx)
2!
+ +
d
n
f(x
0
; dx)
n!
+R
n
(x
0
, x).
Dac˘a consider˘am un interval [a, b] care cont ¸ine x
0
= 0, atunci formula
lui Taylor devine
(4.10) f(x) = f(0) +
f

(0)
1!
x +
f

(0)
2!
x
2
+ +
f
(n)
(0)
n!
x
n
+ R
n
(x)
care este deasemenea cunoscut˘a ca formula lui MacLaurin.
Consecint¸a 4.3. Ca consecint ¸e ale formulei lui Taylor avem:
1. Dac˘a ultima derivat˘a f
(n+1)
este o funct ¸ie m˘arginit˘aˆıntr-o vecin˘atate
V ∈ ϑ(x
0
), atunci [R
n
(x
0
, x)[ poate fi f˘acut oricˆat de mic dac˘a [x − x
0
[
este suficient de mic.
Aceasta ne permite s˘a aproxim˘am valoarea lui f(x) dac˘a cunoa¸stem
valori a lui f ¸si ale derivatelor sale ˆın x
0
.
2. Dac˘a f are derivate de orice ordin pe [a, b] ¸si exist˘a M > 0 astfel
ˆıncˆat
[f
(n)
(x)[ ≤ M ∀ x ∈ [a, b] ¸si ∀ n ∈ N,
atunci lim
n→∞
R
n
(x
0
, x) = 0 pentru orice x ∈ [a, b], adic˘a, putem aprox-
ima f printr-un polinom ˆın x − x
0
cu o aproximat ¸ie cerut˘a dac˘a gradul
polinomului este suficient de mare.
3. Dac˘a f
(n+1)
este o funct ¸ie m˘arginit˘a pe o vecin˘atate a lui x
0
,
atunci exist˘a o vecin˘atate U ∈ ϑ(x
0
) ˆın care semnul diferent ¸ei f(x) −
f(x
0
) este dat prin primul termen nenul din polinomul lui Taylor.
ˆ
Intradev˘ar, dac˘a
f

(x
0
) = f

(x
0
) = = f
(k−1)
(x
0
) = 0 ¸si f
(k)
(x
o
) = 0
avem
f(x) −f(x
0
) =
=
f
(k)
(x
0
)
k!
(x−x
0
)
k
+
f
(k+1)
(x
0
)
(k + 1)!
(x−x
0
)
k+1
+. . . +
f
(n+1)
(ξ)
(n + 1)!
(x−x
0
)
n+1
=
80
=
(x −x
0
)
k
k!

f
(k)
(x
0
) +
f
(k+1)
(x
0
)(x −x
0
)
k + 1
+ +
f
(n+1)
(ξ)(x −x
0
)
n+1−k
(k + 1) . . . (n + 1)

.
Avˆand ˆın vedere faptul c˘a limita expresiei din parantez˘a este f
k
(x
0
)
cˆand x tinde la x
0
, rezult˘a c˘a exist˘a o vecin˘atate U ∈ ϑ(x
0
) ˆın care paran-
teza are semnul lui f
(k)
(x
0
) ¸si mai mult, ˆın aceast˘a vecin˘atate, diferent ¸a
f(x) −f(x
0
) are semnul dat de termenul
f
(k)
(x
0
)
k!
(x −x
0
)
k
.
4. Folosind rezultatul precedend rezult˘a c˘a putem stabili comporta-
mentul unei funct ¸ii date f ˆıntr-o vecin˘atate a unui punct stationar x
0
,
respectiv dac˘a f are sau nu are un extrem local ˆın x
0
¸si ce fel de extrem
avem.
ˆ
Intradev˘ar, luˆand ˆın considerare faptul c˘a (x −x
0
)
k
, cu k num˘ar im-
par, nu poate avea semn constant ˆın orice vecin˘atate a lui x
0
respectiv c˘a
(x−x
0
)
k
este mereu pozitiv dac˘a k este un num˘ar par, avem urm˘atoarele
posibilit˘at ¸i :
a) dac˘a f

(x
0
) = f

(x
0
) = = f
(k−1)
(x
0
) = 0 ¸si f
(k)
(x
o
) = 0 cu k
num˘ar impar, atunci f nu are un punct de extrem local ˆın x
0
;
b) dac˘a f

(x
0
) = f

(x
0
) = = f
(k−1)
(x
0
) = 0 ¸si f
(k)
(x
o
) > 0 cu k
num˘ar par, atunci f are un minim local ˆın x
0
;
c)dac˘a f

(x
0
) = f

(x
0
) = = f
(k−1)
(x
0
) = 0 ¸si f
(k)
(x
o
) < 0 cu k
num˘ar par, atunci f are un maxim local ˆın x
0
.
Capitolul 5
Calcul integral
5.1 Integrala Riemann pentru funct ¸ii reale
de variabil˘a real˘a
Definit¸ia 5.1. Fie un interval ˆınchis [a, b] ⊂ R. O partit ¸ie a interval-
ului [a, b] este o mult ¸ime finit˘a de puncte x
i
, i = 0, 1, . . . , n, satisf˘acˆand
condit ¸ia
a = x
0
< x
1
< < x
i
< . . . x
n
= b.
Vom nota prin ∆ o partit ¸ie a intervalului [a, b] ¸si cu [∆[ m˘arimea
acestei partit ¸ii definit˘a prin
[∆[ = max
1≤i≤n
(x
i
−x
i−1
).
Propozit¸ia 5.1. Pentru orice ε > 0 exist˘a partit ¸ii ale intervalului [a, b]
a c˘aror m˘arime este mai mic˘a decˆat ε.
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intradev˘ar, putem considera n astfel c˘a
b −a
n
< ε ¸si lu˘am
punctele x
i
de forma
x
i
= a + i
b −a
n
, i = 0, 1, . . . , n.
Definit¸ia 5.2. Consider˘am dou˘a partit ¸ii ∆
1
, ∆
2
ale intervalului [a, b].
Spunem c˘a ∆
2
este mai fin˘a decˆat ∆
1
¸si not˘am ∆
1
⊂ ∆
2
dac˘a fiecare
punct a lui ∆
1
este deasemenea punct a lui ∆
2
.
81
82
Observ˘am c˘a dac˘a ∆
1
⊂ ∆
2
atunci [∆
2
[ < [∆
1
[ dar este posibil s˘a
avem aceast˘a inegalitate f˘ar˘a ca ∆
1
⊂ ∆
2
.
Dac˘a avem dou˘a partit ¸ii ∆
1
, ∆
2
ale intervalului [a, b] atunci ∆
1
∪ ∆
2
reprezint˘ a o nou˘a partit ¸ie obt ¸inut˘ a prin considerarea atˆat a punctelor
din ∆
1
cˆat ¸si a celor din ∆
2
. Evident, ˆın acest caz, ∆
1
⊂ ∆
1
∪ ∆
2
¸si

2
⊂ ∆
1
∪ ∆
2
.
Definit¸ia 5.3. Fie f : [a, b] → R, ∆ o partit ¸ie a intervalului [a, b] ¸si,
pentru orice i = 1, . . . , n, punctele ξ
i
∈ [x
i−1
, x
i
]. Suma
(5.1) σ

f, (ξ
i
)
i

=
n
¸
i=1
f(ξ
i
)(x
i
−x
i−1
)
se nume¸ste suma Riemann a funct ¸iei f associat˘a partit ¸iei ∆ a lui [a, b] ¸si
punctelor (ξ
i
)
n
i=1
, numite puncte intermediare.
Remarca 5.1. Dac˘a f(x) ≥ 0 pentru orice x ∈ [a, b], atunci σ

f, (ξ
i
)
i

reprezint˘a suma ariilor dreptunghiurilor avˆand ca baze segmentele [x
i−1
, x
i
]
¸si ca ˆın˘alt ¸imi valorile f(ξ
i
).
Suma Riemann σ

f, (ξ
i
)
i

poate fi interpretat˘a ca o aproximare a
ariei delimitate de graficul funct ¸iei f, axa Ox ¸si dreptele x = a, x = b.
Definit¸ia 5.4. Spunem c˘a o funct ¸ie f : [a, b] → R este integrabil˘a Rie-
mann pe [a, b] dac˘a exist˘a un num˘ar real I astfel c˘a, pentru orice ε > 0,
exist˘a δ
ε
> 0 cu proprietatea c˘a, pentru orice partit ¸ie ∆ a lui [a, b] cu
[∆[ < δ
ε
¸si orice alegere a punctelor intermediare (ξ
i
)
n
i=1
, avem

σ

f, (ξ
i
)
i

−I

< ε.
Spunem c˘a I reprezint˘a integrala Riemann a funct ¸iei f pe [a, b] ¸si
not˘am
I =
b

a
f(x) dx.
Teorema 5.1. O funct ¸ie f : [a, b] →R este integrabil˘a Riemann pe [a, b]
dac˘a ¸si numai dac˘a pentru orice ¸sir de partit ¸ii (∆
n
)
n∈N
ale intervalului
[a, b] pentru care lim
n→∞
[∆
n
[ = 0 ¸si orice alegere a punctelor intermediare

n
i
)
i
, exist˘a lim
n→∞
σ

n

f, (ξ
n
i
)
i

¸si dac˘a valoarea limitei nu depinde nici
83
de alegerea ¸sirului de partit ¸ii ¸si nici de alegerea punctelor intermediare.
Mai mult avem
lim
n→∞
σ

n

f, (ξ
n
i
)
i

=
b

a
f(x) dx.
Demonstrat ¸ie. Presupunem c˘a exist˘a I =
b

a
f(x) dx ¸si, pentru un ε > 0
dat, δ
ε
> 0 este astfel c˘a pentru orice partit ¸ie ∆ cu [∆[ < δ
ε
¸si orice
alegere a punctelor intermediare (ξ
i
)
i
s˘a avem

σ

f, (ξ
i
)
i

−I

< ε.
Deoarece lim
n→∞
|∆
n
| = 0, exist˘a n
ε
= n
δ
ε
astfel c˘a, pentru orice n > n
ε
s˘a avem [∆
n
[ < δ
ε
¸si, de aici,

σ

n

f, (ξ
n
i
)
i

−I

< ε.
Mai mult, lim
n→∞
σ

n

f, (ξ
n
i
)
i

= I.
ˆ
In acela¸si timp limita nu depinde de alegerea ¸sirului de partit ¸ii (∆
n
)
n∈N
¸si a punctelor intermediare


n
i
)
i

n
.
Reciproc, presupunem c˘a suntem ˆın condit ¸iile theoremei ¸si, prin re-
ducere la absurd, c˘a f nu este integrabil˘ a pe [a, b], adic˘a, pentru orice
num˘ ar real I, exist˘a ε
0
> 0 cu proprietatea c˘a, pentru orice δ > 0, exist˘a
cel put ¸in o partit ¸ie ∆ cu [∆[ < δ ¸si un set de puncte intermediare (ξ
i
)
i
astfel c˘a

σ

f, (ξ
i
)
i

−I

≥ ε
0
.
Not˘am I = lim
n→∞
σ

n

f, (ξ
n
i
)
i

. Luˆand succesiv δ = 1,
1
2
, . . . ,
1
n
, . . . ,
g˘asim un ¸sir de partit ¸ii (∆

n
)
n
pentru care [∆

n
[ <
1
n
¸si de aici lim
n→∞
[∆

n
[ =
0. Pentru orice alegere a punctelor intermediare (ξ

i
n
)
i
avem c˘a

σ

n

f, (ξ

i
n
)
i

−I

≥ ε
0
¸si, ˆın consecint ¸˘a, ¸sirul

σ

n

f, (ξ

i
n
)
i

n∈N
nu converge la I contrar ipotezei
c˘a limita I este aceea¸si pentru orice ¸sir de partit ¸ii ¸si orice alegere de
puncte (ξ
i
)
i
.
84
Ca o consecint ¸˘a a aceastei teoreme avem unicitatea
b

a
f(x) dx dac˘a f
este o funct ¸ie integrabil˘ a pe [a, b].
Teorema 5.2. Dac˘a f : [a, b] → R este integrabil˘a pe [a, b], atunci f
este o funct ¸ie m˘arginit˘a pe [a, b].
Demonstrat ¸ie. Fie I =
b

a
f(x) dx ¸si, pentru ε > 0, δ
ε
> 0 cu proprietatea
c˘a pentru orice partitit ¸ie ∆ cu [∆[ < δ
ε
¸si orice alegere a punctelor
intermediare (ξ
i
)
i
, s˘a avem

σ

n

f, (ξ
i
)
i

−I

< ε.
Consider˘am o astfel de partit ¸ie δ = (a = x
0
< x
1
< < x
n
=
b). Dac˘a presupunem, prin reducere la absurd, c˘a f este o funct ¸ie
nem˘arginit˘a pe [a, b], exist˘a cel put ¸in un index i
0
∈ ¦1, 2, . . . , n¦ astfel c˘a
sup
x∈[x
i
0
−1
,x
i
0
]
f(x) = ∞
(similar pentru cazul inf
x∈[x
i
0
−1
,x
i
0
]
f(x) = −∞).
A¸sadar, pentru orice α > 0, exist˘a x
α
∈ [x
i
0
−1
, x
i
0
] cu f(x
α
) > α.
Pe de alt˘a parte, din −ε < σ

n

f, (ξ
i
)
i

−I < ε, rezult˘a
I −A −ε < f(ξ
i
0
)(x
i
0
−x
i
0
−1
) < I −A +ε, ∀ ξ
i
0
∈ [x
i
0
−1
, x
i
0
]
unde
A =
n
¸
i=1, i=i
0
f(ξ)(x
i−1
, x
i
)
cu punctele intermediare fixate (ξ
i
)
n
i=1
.
ˆ
In final, avem
I −A −ε
x
i
0
−x
i
0
−1
< f(ξ
i
0
) <
I −A + ε
x
i
0
−x
i
0
−1
pentru orice ξ
i
0
∈ [x
i
0
−1
, x
i
0
] ˆın contradict ¸ie cu presupunerea c˘a f este
nem˘arginit˘a pe [x
i
0
−1
, x
i
0
].
85
Teorema 5.3. Fie f : [a, b] →R o funct ¸ie m˘arginit˘a pe [a, b] ¸si c ∈ (a, b).
Dac˘a f este integrabil˘a pe [a, c] ¸si pe [c, b], atunci f este integrabil˘a pe
[a, b] ¸si avem
b

a
f(x) dx =
c

a
f(x) dx +
b

c
f(x) dx.
Demonstrat ¸ie. Demonstrat ¸ia este simpl˘a ¸si r˘amˆane ca exercit ¸iu.
Dac˘a f este integrabil˘a pe [a, b], atunci definim
a

b
f(x) dx = −
b

a
f(x) dx.
Pentru orice funct ¸ie f consider˘am c˘a
a

a
f(x) dx = 0.
Putem reformula teorema precedent˘a dup˘a cum urmeaz˘a:
Corolarul 5.1. Dac˘a dou˘a din integralele
b

a
f(x) dx,
c

a
f(x) dx ¸si
b

c
f(x) dx
exist˘a, atunci exist˘a ¸si a treia integral˘a ¸si avem
b

a
f(x) dx =
c

a
f(x) dx +
b

c
f(x) dx.
Fie f : [a, b] →R o funct ¸ie m˘arginit˘ a, m = inf
x∈[a,b]
f(x), M = sup
x∈[a,b]
f(x)
¸si ∆ a partit ¸ie a intervalului [a, b]. Pentru orice i = 1, 2, . . . , n, not˘am
m
i
= inf
x∈[x
i−1
,x
i
]
f(x), M
i
= sup
x∈[x
i−1
,x
i
]
f(x).
Definit¸ia 5.5. Cu notat ¸iile de mai sus definim
S

(f) =
n
¸
i−1
M
i
(x
i
−x
i−1
), respectiv s

(f) =
n
¸
i−1
m
i
(x
i
−x
i−1
)
numite suma superioar˘a Darboux ¸si suma inferioar˘a Darboux a lui f asoci-
ate partit ¸iei ∆.
86
Pentru orice partit ¸ie ∆ a intervalului [a, b] ¸si orice alegere a punctelor
intermediare (ξ
i
)
i
, avem
m(b −a) ≤ s

(f) ≤ σ

f, (ξ
i
)

≤ S

(f) ≤ M(b −a).
Pe de alt˘a parte, pentru o partit ¸ie dat˘a a intervalului [a, b], putem
demonstra c˘a
s

(f) = inf

i
)
σ

f, (ξ
i
)

¸si S

(f) = sup

i
)
σ

f, (ξ
i
)

infimum, respectiv supremum, fiind luate relativ la familia de puncte
intermediare (ξ
i
).
ˆ
In acela¸si timp, dac˘a consider˘am familia { a tuturor partit ¸iilor inter-
valului [a, b], putem considera mult ¸imea de numere reale ¦s

(f); ∆ ∈ {¦,
respectiv ¦S

(f); ∆ ∈ {¦. Prima dintre mult ¸imi este m˘arginit˘a superior
iar cea de a doua este m˘arginit˘ a inferior.
Not˘am prin
I = sup
∆∈P
s

(f) ¸si I = inf
∆∈P
S

(f)
pentru un interval dat [a, b].
I se nume¸ste integrala inferioar˘a Darboux a lui f ˆın timp ce I se nume¸ste
integrala superioar˘a Darboux a funct ¸iei f pe [a, b].
Deoarece pentru orice ∆ ∈ { avem s

(f) ≤ S

(f), atunci rezult˘a c˘a
I(f) ≤ I(f).
Teorema 5.4. Fie f : [a, b] → R o funct ¸ie m˘arginit˘a. Atunci f este
integrabil˘a Riemann pe [a, b] dac˘a ¸si numai dac˘a, pentru orice ε > 0,
exist˘a δ
ε
> 0 astfel c˘a, pentru fiecare partit ¸ie ∆ pentru care [∆[ < δ
ε
,
avem
0 ≤ S

(f) −s

(f) < ε.
Demonstrat ¸ie. Fie I =
b

a
f(x) dx ¸si, pentru un ε > 0 dat, δ
ε
> 0 astfel
c˘a

σ

f, (ξ
i
)

− I

<
ε
3
pentru orice partition ∆ cu [∆[ < δ
ε
¸si orice
alegere a puntelor intermediare (ξ
i
)
i
.
87
Dac˘a consider˘am dou˘a secvent ¸e particulare (ξ

i
)
i
, (ξ

j
)
j
, avem

f, (ξ

i
)

−σ

f, (ξ

j
)

[ <

3
.
Deoarece
S

(f) −s

(f) = sup
ξ

i

j

σ

f, (ξ

i
)

−σ

f, (ξ

j
)

,
avem deasemenea
S

(f) −s

(f) ≤

3
< ε
pentru orice partit ¸ie ∆.
Reciproc, fie δ
ε
> 0 astfel c˘a, pentru orice partit ¸ie ∆ cu [∆[ < δ
ε
s˘a
avem
0 ≤ S

(f) −s

(f) < ε.
Pentru fiecare partit ¸ie ∆ avem s

(f) I I S

(f), deci
0 ≤ I −I < ε
¸si, de aici I = I.
Dac˘a not˘am cu I valoarea comun˘a, avˆ and ˆın vedere faptul c˘a, avem
deasemenea s

(f) ≤ σ

f, (ξ
i
)

≤ S

, atunci rezult˘a c˘a

σ

f, (ξ
i
)

−I

< ε
pentru orice partit ¸ie ∆ cu |∆| < δ
ε
¸si pentru orice alegere a punctelor
intermediare (ξ
i
)
i
, adic˘a integrabilitatea funct ¸iei f pe [a, b].
Ca o consecint ¸˘ a, avem integrabilitatea funct ¸iilor monotone, respectiv
integrabilitatea funct ¸iilor continue pe un interval [a, b].
Propozit¸ia 5.2. Orice funct ¸ie monoton˘a f : [a, b] →R este integrabil˘a.
Demonstrat ¸ie. Dac˘a f este o funct ¸ie constant˘ a, afirmat ¸ia este imediat˘a.
Presupunem c˘a f nu este o funct ¸ie constant˘ a ¸si c˘a, de exemplu, c˘a
este cresc˘atoare. Atunci f(b) − f(a) > 0 ¸si, pentru un ε > 0 arbitrar,
not˘am
δ
ε
=
ε
f(b) −f(a)
.
88
Fie ∆ = (a = x
0
, x
1
, . . . , x
n
= b) o partit ¸ie arbitrar˘a a intervalului
[a, b] cu [∆[ < δ
ε
.
Deoarece f este cresc˘atoare, avem
f(x
i−1
) = m
i
= inf
x∈[x
i−1
,x
i
]
f(x), f(x
i
) = M
i
= sup
x∈[x
i−1
,x
i
]
f(x).
¸si avˆ and ˆın vedere cele de mai sus, obt ¸inem
S

(f)−s

(f)=
n
¸
i=1
(M
i
−m
i
)(x
i
−x
i−1
)=
n
¸
i=1

f(x
i
)−f(x
i−1
)

(x
i
−x
i−1
)≤
≤ |∆|
n
¸
i=1

f(x
i
) −f(x
i−1
)

= [∆[

f(b) −f(a)

<
<
ε
f(b) −f(a)

f(b) −f(a)

= ε,
¸si ˆın consecint ¸˘ a, folosind teorema anterioar˘a, f este integrabil˘ a.
Teorema 5.5. Orice funct ¸ie continu˘a pe un interval ˆınchis ¸si m˘arginit
este integrabil˘a.
Demonstrat ¸ie. Fie f : [a, b] → R o funct ¸ie continu˘a. Avˆand ˆın vedere
teorema ?? rezult˘a c˘a f este uniform continu˘ a, ¸si de aici, pentru orice
ε > 0 dat, exist˘a δ
ε
> 0 astfel c˘a
(5.2) ∀ x

, x

∈ [a, b] cu [x

−x

[ < δ
ε
⇒ [f(x

) −f(x

)[ <
ε
b −a
.
Fie ∆ = (a = x
0
, x
1
, . . . , x
n
= b) o partit ¸ie arbitrar˘a a intervalului
[a, b] cu
(5.3) [∆[ < δ
ε
.
Din consecint ¸a ?? rezult˘a c˘a f este m˘arginit˘ a ¸si are un minim ¸si
un maxim pe [x
i−1
, x
i
] pentru fiecare i = 1, 2, . . . , n. Mai mult, pentru
fiecare i = 1, 2, . . . , n, exist˘a u
i
, v
i
∈ [x
i−1
, x
i
] astfel c˘a
f(u
i
) = m
i
= inf
x∈[x
i−1
,x
i
]
f(x), f(v
i
) = M
i
= sup
x∈[x
i−1
,x
i
]
f(x).
89
ˆ
In continuare, prin (5.3) result˘a [u
i
− v
i
[ < δ
ε
pentru orice i =
1, 2, . . . , n, ¸si de aici, ˆın concordant ¸˘a cu (5.2) luˆand x

= u
i
¸si x

= v
i
,
avem
M
i
−m
i
= f(v
i
) −f(u
i
) <
ε
b −a
, i = 1, 2, . . . , n.
Atunci
S

(f) −s

(f) =
n
¸
i=1
(M
i
−m
i
)(x
i
−x
i−1
) <
<
ε
b −a
n
¸
i=1
(x
i
−x
i−1
) =
ε
b −a
(b −a) = ε.
¸si afirmat ¸ia rezult˘a acum din teorema 5.4.
Avem deasemenea urm˘atorul rezultat.
Teorema 5.6. Dac˘a f : [a, b] → R este o funct ¸ie integrabil˘a, atunci f
este integrabil˘a pe orice subinterval [c, d] a lui [a, b].
Demonstrat ¸ie. Pentru un ε > 0 fie δ
ε
> 0 astfel c˘a
0 ≤ S

(f) −s

(f) < ε
pentru orice partit ¸ie ∆ a intervalului [a, b] pentru care [∆[ < δ
ε
.
Dac˘a a ≤ c < d ≤ b ¸si ∆

este o partit ¸ie a intervalului [c, d] cu
[∆

[ < δ
ε
, putem completa aceast˘a partit ¸ie la o partit ¸ie ∆ a lui [a, b] cu
[∆[ < δ
ε
.
Deoarece
S

(f) −s

(f) =
n
¸
i=1
(M
i
−m
i
)(x
i
−x
i−1
)
este o sum˘a de numere pozitive, din S

(f) −s

(f) < ε, rezult˘a cu atˆat
mai mult S


(f) − s


(f) < ε care implic˘a integrabilitatea funct ¸iei f pe
[c, d].
90
Teorema 5.7. Fie f, g : [a, b] → R dou˘a funct ¸ii integrabile ¸si α un
num˘ar real. Atunci f + g ¸si αf sunt funct ¸ii integrable ¸si avem :
(5.4)
b

a

f(x) + g(x)

dx =
b

a
f(x) dx +
b

a
g(x) dx,
b

a
αf(x) dx = α
b

a
f(x) dx.
Mai mult, dac˘a f(x) ≤ g(x) pentru orice x ∈ [a, b], atunci
b

a
f(x) dx ≤
b

a
g(x) dx.
ˆ
In particular, dac˘a f(x) ≥ 0, pentru orice x ∈ [a, b], atunci
b

a
f(x) dx ≥ 0.
Demonstrat ¸ie. Avem
σ

f + g, (ξ
i
)

= σ

f, (ξ
i
)

+ σ

g, (ξ
i
)

,
σ

αf, (ξ
i
)

= ασ

f, (ξ
i
)

.
ˆ
In continuare aplic˘am teorema 5.1.
Mai mult, dac˘a f(x) ≥ 0 pentru orice x ∈ [a, b], atunci
σ

f, (ξ
i
)

=
n
¸
i=1
f(ξ
i
)(x
i
−x
i−1
) ≥ 0
de aici
b

a
f(x) dx ≥ 0.
Dac˘a f ≤ g, luˆand h : [a, b] → R, h(x) = g(x) − f(x) pentru orice
x ∈ [a, b], obt ¸inem o funct ¸ie pozitiv˘a h. Avem
b

a
g(x) dx −
b

a
f(x) dx =
b

a
h(x) dx ≥ 0
91
¸si de aici
b

a
f(x) dx ≤
b

a
f(x) dx
.
Corolarul 5.2. Dac˘a f : [a, b] →R este o funct ¸ie integrabil˘a ¸si m =
inf
x∈[a,b]
f(x), M = sup
x∈[a,b]
f(x), atunci exist˘a µ ∈ [m, M] astfel c˘a
b

a
f(x) dx = µ(b −a).
Demonstrat ¸ie. Din teorema 5.2 rezult˘a c˘a funct ¸ia f este m˘arginit˘ a, deci
m, M ∈ R.
Avem m ≤ f(x) ≤ M pentru orice x ∈ [a, b] care implic˘a
m(b −a) ≤
b

a
f(x) dx ≤ M(b −a).
mai mult
m ≤
1
b −a
b

a
f(x) dx ≤ M
¸si afirmat ¸ia rezult˘a luˆand c =
1
b −a
b

a
f(x) dx.
Corolarul 5.3. Dac˘a f : [a, b] →R este o funct ¸ie integrabil˘a ¸si positiv˘a
¸si [c, d] ⊂ [a, b], atunci
d

c
f(x) dx ≤
b

a
f(x) dx.
Demonstrat ¸ie. Avˆand ˆın vedere teorema 5.6 deducem c˘a f este integra-
bil˘a pe [a, c], [c, d] ¸si [d, b].
ˆ
In continuare, prin corolarul 5.1, rezult˘a
b

a
f(x) dx =
c

a
f(x) dx +
d

c
f(x) dx +
b

d
f(x) dx ≥
d

c
f(x) dx
92
luˆand ˆın considerare c˘a fiecare termen din relat ¸ia precedent˘a este un
num˘ ar real pozitiv.
Propozit¸ia 5.3. Dac˘a f este o funct ¸ie continu˘a atunci [f[ este integra-
bil˘a ¸si are loc urm˘atoarea inegalitate :

b

a
f(x) dx


b

a
[f(x)[ dx.
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intrucˆat f este continu˘a rezult˘a c˘a ¸si [f[ este continu˘a
deci integrabil˘ a. Din inegalit˘at ¸ile
−[f(x)[ ≤ f(x) ≤ [f(x)[, ∀ x ∈ [a, b],
¸si aplicˆand propriet˘at ¸ile de monotonie ale integralei stabilite ˆın teorema
5.7, obt ¸inem

b

a
[f(x)[ dx ≤
b

a
f(x) dx ≤
b

a
[f(x)[ dx
¸si mai mult inegalitatea cerut˘a.
Teorema 5.8. (Teorema de medie pentru calcul integral) Fie f, ϕ : [a, b] →
R dou˘a funct ¸ii continue
1
¸si, ϕ(x) ≥ 0 pentru orice x ∈ [a, b].
Atunci exist˘a c ∈ [a, b] astfel c˘a
(5.5)
b

a
f(x)ϕ(x) dx = f(c)
b

a
ϕ(x) dx.
ˆ
In particular, dac˘a ϕ ≡ 1, exist˘a ξ ∈ [a, b] astfel c˘a
(5.6)
b

a
f(x) dx = f(ξ)(b −a).
1
concluziile acestei teoreme sunt adev˘arate ¸si ˆın cazul mai general cˆand f este
continu˘a ¸si ϕ integrabil˘a
93
Demonstrat ¸ie. Observ˘am c˘a f, ϕ, fϕ, sunt integrabile ca funct ¸ii continue
(vezi teorema 5.5) ¸si stabilim relat ¸ia
(5.7) m
b

a
ϕ(x) dx ≤
b

a
f(x)ϕ(x) dx ≤ M
b

a
ϕ(x) dx
unde m este cea mai mic˘a valoare a funct ¸iei f¸si M este cea mai mare
valoare a funct ¸ie f pe interval [a, b].
Din
mϕ(x) ≤ f(x)ϕ(x) ≤ Mϕ(x), ∀ x ∈ [a, b],
folosind propriet˘at ¸ile de monotonie ¸si linaritate a integralei, (teorema
5.7), rezult˘a imediat (5.7).
ˆ
In continuare not˘am c˘a dac˘a
b

a
ϕ(x) dx = 0 atunci, din (5.7), avem
b

a
f(x)ϕ(x) dx = 0
¸si de aici (5.5) este deasemenea verificat˘a.
Dac˘a
b

a
ϕ(x) dx > 0,
atunci, ˆımp˘art ¸ind ˆın (5.7) prin
b

a
ϕ(x) dx, obt ¸inem
m ≤

b

a
ϕ(x) dx

−1
b

a
f(x)ϕ(x) dx ≤ M.
Funct ¸ia f fiind continu˘a, rezult˘a c˘a exist˘a x
m
, x
M
∈ [a, b] astfel c˘a
m = f(x
m
) ¸si M = f(x
M
). Funct ¸ia f are proprietatea lui Darboux
(teorema 3.12) ¸si de aici existent ¸a unui num˘ar real c ˆıntre x
m
¸si x
M
astfel
c˘a
f(c) =

b

a
ϕ(x) dx

−1
b

a
f(x)ϕ(x) dx.
94
(5.5)
ˆ
In final, dac˘a ϕ(x) = 1 pentru orice x ∈ [a, b], atunci avem
b

a
f(x)ϕ(x) dx = b −a
¸si de aici, cu (5.5), g˘asim (5.6).
Propozit¸ia 5.4. Fie f : [a, b] → R o funct ¸ie continu˘a, positiv˘a ¸si nei-
dentic nul˘a. Atunci
b

a
f(x) dx > 0.
Dac˘a f ≥ 0 pe [a, b] ¸si
b

a
f(x) dx = 0, atunci f ≡ 0 pe [a, b].
Demonstrat ¸ie. Din ipotez˘a exist˘a x
0
∈ [a, b] astfel c˘a f(x
0
) > 0. Fie ε > 0
cu f(x
0
) −ε > 0 ¸si V =

f(x
0
) −ε, f(x
0
) +ε

. Atunci V ∈ ϑ

f(x
0
)

¸si,
avˆ and ˆın vedere propozit ¸ia ??, exist˘a U ∈ ϑ(x
0
) astfel c˘a f(x) ∈ V dac˘a
x ∈ U ∩ [a, b].
Putem g˘asi un interval deschis I ⊂ U∩(a, b) cu x
0
∈ I ¸si, deasemenea,
un interval [c, d] ⊂ I cu c < d. Mai mult f(x) > 0 pentru orice x ∈ [c, d]
¸si de aici m = inf
x∈[c,d]
f(x) > 0.
Avem, ˆın conformitate cu corolarul 5.3,
0 < m(d −c) ≤
d

c
f(x) dx ≤
b

a
f(x) dx.
¸si ultima afirmat ¸ie rezult˘a immediat.
Prin teorema 5.6, rezult˘a c˘a, dac˘a f : [a, b] → R este integrabil˘a pe
[a, b], atunci putem considera o funct ¸ie F : [a, b] →R definit˘a prin
F(x) =
x

a
f(t) dt.
Aceast˘a funct ¸ie este foarte util˘a pentru calculul integralei Riemann.
95
Teorema 5.9. Dac˘a f : [a, b] →R este integrabil˘a, atunci F : [a, b] →R,
F(x) =
x

a
f(x) dx, este o funct ¸ie continu˘a.
Mai mult, dac˘a f este o funct ¸ie continu˘a, atunci F : [a, b] → R
definit˘a mai sus este o funct ¸ie derivabil˘a ¸si F

(x) = f(x) pentru orice
x ∈ [a, b].
Demonstrat ¸ie. Fie x
0
un punct arbitrar ˆın [a, b]. Avˆand ˆın vedere teo-
rema 5.2 rezult˘a c˘a f este m˘arginit˘ a, ¸si, de aici m = inf
x∈[a,b]
f(x), M =
sup
x∈[a,b]
f(x) ∈ R.
Pentru orice x ∈ [a, b], avem
(5.8) F(x) −F(x
0
) =
x

a
f(t) dt −
x
0

a
f(t) dt =
x

x
0
f(t) dt
astfel
m(x −x
0
) ≤ F(x) −F(x
0
) =
x

x
0
f(t) dt ≤ M(x −x
0
) dac˘a x ≥ x
0
,
respectiv
M(x −x
0
) ≤ F(x) −F(x
0
) =
x

x
0
f(t) dt ≤ m(x −x
0
) dac˘a x ≤ x
0
.
Deci lim
x→x
0
F(x) = F(x
0
) ¸si de aici rezult˘a c˘a F este continu˘ a ˆıntr-un
punct arbitrar x
0
∈ [a, b]. A¸sadar F este continu˘ a pe [a, b].
Presupunem acum c˘a f este o funct ¸ie continu˘ a. Fie x
0
, x ∈ [a, b] cu
x
0
= x. Prin aplicarea teoremei de medie (teorema 5.8) putem determina
un ξ
x
∈ [x
0
, x]. Dac˘a x
0
< x sau, respectiv ξ
x
∈ [x, x
0
] dac˘a x < x
0
,
atunci avem c˘a
(5.9)
x

x
0
f(t) dt = f(ξ
x
)(x −x
0
).
96
Din (5.6) ¸si (5.9) rezult˘a
F(x) −F(x
0
)
x −x
0
= f(ξ
x
),
¸si de aici folosind continuitatea funct ¸iei f avem pentru x
0
∈ (a, b)
lim
x→x
0
F(x) −F(x
0
)
x −x
0
= lim
x→x
0
f(ξ
x
) = f(x
0
).
Dac˘a x
0
= a (respectiv x
0
= b) atunci
lim
xa
F(x) −F(a)
x −a
= f(a)

respectiv lim
xb
F(x) −F(b)
x −b
= f(b)

.
Not˘am c˘a, F(a) = 0.
5.2 Primitive (Integrala nedefinit˘a)
Definit¸ia 5.6. Fie f : [a, b] → R. Spunem c˘a o funct ¸ie F : [a, b] → R
este o primitiv˘a pentru f dac˘a F este derivabil˘a pe [a, b] ¸si F

= f.
Din teorema 5.9, dac˘a f este a funct ¸ie continu˘a pe [a, b], atunci funct ¸ie
F : [a, b] →R definit˘a prin
F(x) =
x

a
f(t) dt
are proprietatea c˘a
F

(x) = f(x) ∀ x ∈ [a, b],
ceea ce ˆınseamn˘ a c˘a F este o primitiv˘a pentru f pe acest interval.
Avem urm˘atoarele propriet˘at ¸i imediate.
Propozit¸ia 5.5. Fie F be o primitiv˘a pentru f pe un interval I. Atunci
o funct ¸ie G : I →R este o primitiv˘a pentru f dac˘a ¸si numai dac˘a exist˘a
o funct ¸ie constant˘a C pe I astfel c˘a
G = F +C.
97
Demonstrat ¸ie. Presupunem c˘a F este o primitiv˘a a lui f pe intervalul
I. Dac˘a C este o funct ¸ie constant˘ a I, atunci F + C este derivabil˘ a ¸si
(F + C)

= F

+ C

= F

= f.
Reciproc, dac˘a F, G = F + C sunt primitive pentru f pe I, atunci
(F −G)

= 0 pe interval I ¸si, de aici, C = F −G este o funct ¸ie constant˘a
pe I.
Remarca 5.2. Dac˘a F este o primitiv˘a a lui f pe interval I ¸si ( denotes
clasa tuturor funct ¸iilor constante pe domeniul de definit ¸ie a funct ¸iei f,
atunci clasa primitivelor lui f se nume¸ste integrala nedefinit˘a a lui f ¸si
not˘am prin

f(x) dx = F +( = ¦F + C ; C constant¦.
Este u¸sor de a demonstra c˘a:
Propozit¸ia 5.6. Dac˘a f, g avem primitive pe I, atunci, pentru orice
constante α, β, αf + βg are deasemenea primitiv˘a ¸si

αf(x) + βg(x)

dx = α

f(x) dx + β

g(x) dx.
Teorema 5.10. (Formula a lui integration prin parts pentru primitive) Fie
f, g : I →R be two derivabil˘a funct ¸ii having continu˘a derivatives. Atunci
f

g ¸si fg

avem primitive ¸si avem:

f(x)g

(x) dx = f(x)g(x) −

f

(x)g(x) dx.
Demonstrat ¸ie. ˆıntrucˆat orice derivabil˘ a funct ¸ie este continu˘ a it rezult˘a
c˘a funct ¸ii f

g ¸si fg

sunt continu˘ a ¸si de aici funct ¸ie
(5.10) (fg)

= f

g + fg

este continu˘ a. Atunci, avˆ and ˆın vedere teorema 5.9, funct ¸ii f

g, fg

¸si
(fg)

avem primitive ¸si ˆın conformitate cu Proposition 5.6 Avem de la
(5.10)

(fg)

(x) dx =

f

(x)g(x) dx +

f(x)g

(x) dx.
98
mai mult regarding to Remark 5.2 rezult˘a

f(x)g

(x) dx = fg +( −

f

(x)g(x) dx = fg −

f

(x)g(x) dx.
Teorema 5.11. ( first formula a lui change variable pentru primitive) Fie
ϕ : I → J ¸si f : J →R, I, J ⊂ R being intervals. Dac˘a ϕ are derivatives
pe I ¸si f are o primitiv˘a F pe J, atunci F ◦ ϕ este o primitiv˘a pentru
(f ◦ ϕ)ϕ

.
Mai mult,

f

ϕ(t)

ϕ

(t) dt = F ◦ ϕ +(.
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intrucˆat funct ¸ia F este o primitiv˘a a lui f, ea este deriv-
abil˘a pe J ¸si F

= f. Deoarece ϕ este derivabil˘a pe I, atunci F ◦ ϕ este
deasemenea derivabil˘ a pe I ¸si
(F ◦ ϕ)

= (F

◦ ϕ)ϕ

= (f ◦ ϕ)ϕ

.
ˆ
In consecint ¸˘ a, F ◦ ϕ este o primitiv˘a a lui (f ◦ ϕ) ϕ

.
Teorema 5.12. (A doua formul˘a de schimbare a variabilei) Fie I, J ⊂ R
dou˘a intervale ¸si dou˘a funct ¸ii ϕ : I → J ¸si f : J → R satisf˘acˆand
urm˘atoarele condit ¸ii :
a) ϕ este bijectiv˘a, derivabil˘a ¸si ϕ

(x) = 0 pentru orice x ∈ I ;
b) funct ¸ia h = (f ◦ ϕ)ϕ

are o primitiv˘a H pe I.
Atunci urm˘atoarele dou˘a propriet˘at ¸i au loc :
(1) funct ¸ia f are primitiv˘a pe J ;
(2) funct ¸ia H ◦ ϕ
−1
este o primitive a lui f, adic˘a

f(x) dx = H ◦ ϕ
−1
+(.
differentiable pe I ¸si ϕ

= 0, atunci ϕ este an bijective funct ¸ie ¸si fie

s
not˘am ϕ
−1
: J → I.
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intradev˘ar, avem successively
(H ◦ ϕ
−1
)

(x) = (H

◦ ϕ
−1
)(x)(ϕ
−1
)

(x) =
99
=

(f ◦ ϕ) ◦ ϕ
−1

(x)(ϕ

◦ ϕ
−1
)(x)
1

◦ ϕ
−1
)(x)
= f(x).
Remarca 5.3. Notice c˘a, in cazul cˆand ϕ

= 0 pe I, atunci first ¸si second
formula a lui change a lui variable reprezint˘a one ¸si same thing.
We leave as exercises reprezint˘aation a lui different posibil changes a
lui variable care allows us to express primitive a lui some classes a lui
continu˘a funct ¸ii in mult ¸imea a lui elementary funct ¸ii.
In end a lui acest paragraph, present a very important result care al-
lows calculus a lui Riemann integral a lui O funct ¸ie prin folosind primitive
pentru respective funct ¸ie. mai mult it follow analogous a lui Theorems
5.10 ¸si 5.11 very available pentru calculus a lui Riemann integrals.
Teorema 5.13. (Leibniz – Newton formula) Fie f : [a, b] −→ R o inte-
grabil˘a Riemann funct ¸ie having primitive pe [a, b]. Atunci, pentru orice
primitive F a lui f, avem
b

a
f(x) dx = F(b) −F(a) (= F(x)

b
a
).
Demonstrat ¸ie. Fie

s remark pentru beginning faptul c˘a, pentru orice par-
tition ∆ a lui [a, b], exist˘a a alegere de puncte (ξ
i
)
n
i=1
pentru care
σ

f, (ξ
i
)

= F(b) −F(a).
ˆ
Intradev˘ar, pentru prin aplic˘aming Lagrange

s ˆınt ¸elegem value teo-
rema (teorema 4.6) pentru funct ¸ie F pe fiecare interval [x
i−1
, x
i
], putem
demonstra g˘asim ξ
i
∈ (x
i−1
, x
i
) astfel c˘a
F(x
i
) −F(x
i−1
) = F


i
)(x
i
−x
i−1
) = f(ξ
i
)(x
i
−x
i−1
)
¸si de aici
σ

f, (ξ
i
)

=
n
¸
i=1
f(ξ
i
)(x
i
−x
i−1
) =
n
¸
i=1

F(x
i
)−F(x
i−1
)

= F(b)−F(a).
100
Fie (∆
n
)
n
o ¸sir a lui partitions a lui [a, b] cu |∆
n
| → 0 ¸si consider
alegere a lui (ξ
n
i
)
i
pentru care
σ

n

f, (ξ
n
i
)

= F(b) −F(a).
Atunci, folosind teorema 5.1, f being integrabil˘ a Riemann, avem
b

a
f(x) dx = lim
n→∞
σ

n

f, (ξ
n
i
)

= F(b) −F(a).
Teorema 5.14. (Formula de integrare prin p˘art ¸i) Fie f, g : [a, b] → R be
dou˘a funct ¸ii derivabile avˆand derivate continue. Atunci
b

a
f(x)g

(x) dx = f(b)g(b) −f(a)g(a) −
b

a
f

(x)g(x) dx.
Demonstrat ¸ie. Avˆand ˆın vedere liniaritatea integralei Riemann ¸si regula
de derivare pentru produsul a dou˘a funct ¸ii avem
(f g)(b) −(f g)(a) =
b

a
(f g)

(x) dx =
b

a

f

(x)g(x) +f(x)g

(x)

dx =
=
b

a
f

(x)g(x) dx +
b

a
f(x)g

(x) dx
deci egalitatea din enunt ¸.
Teorema 5.15. (Formula de schimbare a variabilei pentru integrale) Fie
J ⊂ R un interval ¸si ϕ : [a, b] → J, f : J → R dou˘a funct ¸ii care au
urm˘atoarele dou˘a propriet˘at ¸i :
1) f este continu˘a pe J ;
2) ϕ este derivabil˘a cu derivat˘a continu˘a pe [a, b].
Atunci
b

a
f

ϕ(t)

ϕ

(t) dt =
ϕ(b)

ϕ(a)
f(x) dx,
unde x = ϕ(y).
101
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intrucˆat funct ¸ia f este continu˘a deducem c˘a are primitive
pe J, ¸si, F este o primitiv˘a.
Din formula Leibniz – Newton
ϕ(b)

ϕ(a)
f(x) dx = F

ϕ(b)

−F

ϕ(a)

.
Folosind regula de derivare a funct ¸iilor compuse deducem c˘a F ◦ ϕ
este o primitiv˘a a lui (f ◦ ϕ) ϕ

. Astfel avem
b

a
(f ◦ ϕ)(t) ϕ

(t) dt = (F ◦ ϕ)(b) −(F ◦ ϕ)(a) =
ϕ(b)

ϕ(a)
f(x) dx.
5.3 Integrale improprii
Integrala Riemann a fost introdus˘a ˆın sect ¸iunea 5.1 sub restrict ¸ia c˘a f :
[a, b] →R este o funct ¸ie m˘arginit˘a ¸si [a, b] un interval compact.
ˆ
In acest paragraf extindem not ¸iunea de funct ¸ie integrabil˘ a prin renunt ¸area
la aceaste restrict ¸ii.
La ˆınceput, consider˘am cazul unui interval de forma [a, ∞), (−∞, a]
sau (−∞, ∞). Acest caz ne conduce la not ¸iunea de integral˘a improprie
de spet ¸˘a ˆıntˆaia.
Definit¸ia 5.7. Fie f : [a, ∞) →R o funct ¸ie integrabil˘a pe orice interval
[a, l], l > a, ¸si fie F(l) =
l

a
f(x) dx.
Spunem c˘a

a
f(x) dx este convergent˘a dac˘a exist˘a limit lim
l→∞
F(l).
ˆ
In
caz contrar, spunem c˘a integrala este divergent˘a.
102
Dac˘a lim
l→∞
F(l) = I, atunci num˘arul real I reprezint˘ a valoarea inte-
gralei ¸si scriem

a
f(x) dx = I = lim
l→∞
l

a
f(x) dx.
ˆ
Intr-un mod similar putem considera integrala
a

−∞
f(x) dx = lim
l→−∞
a

l
f(x) dx
dac˘a limita exist˘a ¸si este finit˘a, respectiv

−∞
f(x) dx = lim
l→∞
l

→−∞
l

l

f(x) dx
dac˘a limita exists˘a ¸si este finit˘a.
In aceste dou˘a cazuri, presupunem c˘a f : (−∞, a] → R este integra-
bil˘a pe orice [l, a], l < a, respectiv f : R → R este integrabil˘ a pe fiecare
interval [l

, l].
Exemplul 5.1. Fie a > 0 ¸si f : [a, ∞) →R, f(x) =
1
x
p
, p ∈ R.
astfel c˘a f este integrabil˘a pe [a, l] pentru orice l > a ¸si
l

a
1
x
p
dx =

ln l −ln a, pentru p = 1
1
p −1

1
l
p−1

1
a
p−1

, pentru p = 1
¸si
lim
l→∞
l

a
1
x
p
dx =

∞, dac˘a p ≤ 1
1
(p −1)a
p−1
, dac˘a p > 1
Rezult˘a c˘a integrala este divergent˘ a pentru p ≤ 1, respectiv convergent˘ a
dac˘a p > 1.
ˆ
In acest caz putem scrie

a
1
x
p
dx =
1
(p −1)a
p−1
.
103
Teorema 5.16. (Condit ¸ia Cauchy) Fie f : [a, ∞) →R integrabil˘a pe [a, l]
pentru orice l > a. Integral

a
f(x) dx este convergent˘a dac˘a ¸si numai
dac˘a pentru orice ε > 0, exist˘a a
ε
> a astfel c˘a

x

x

f(x) dx

< ε
pentru orice x

, x

∈ (a
ε
, ∞).
Demonstrat ¸ie. Dac˘a not˘am F(l) =
l

a
f(x) dx, convergent ¸a integralei

a
f(x) dx este echivalent˘ a cu existent ¸a limitei lim
l→∞
F(l) astfel c˘a, pen-
tru a ˆıncheia demonstrat ¸ia, este suficient s˘a observ˘am c˘a condit ¸ia din
teorem˘a poate fi scris˘a: pentru orice ε > 0, exist˘a a
ε
> a astfel c˘a
[F(x

) −F(x

)[ < ε, ∀ x

, x

∈ (a
ε
, ∞)
relat ¸ie care reprezint˘ a condit ¸ia Cauchy pentru existent ¸a limitei lim
l→∞
F(l).
Definit¸ia 5.8. Fie f : [a, b) → R o funct ¸ie integrabil˘a pe [a, l] pentru
orice l ∈ (a, b) ¸si lim
xb
f(x) = ∞ (sau −∞). Dac˘a F : [a, b) → R,
F(l) =
l

a
f(x) dx, spunem c˘a integrala
b

a
f(x) dx
converge dac˘a lim
xb
F(l) exist˘a ¸si este finit˘a, respectiv este divergent˘a dac˘a
limit este infinit˘a sau nu exist˘a.
104
Dac˘a integrala
b

a
f(x) dx converge, scriem
b

a
f(x) dx = lim
lb
l

a
f(x) dx.
ˆ
Intr-un mod similar, pentru f : (a, b] →R integrabil˘ a pe [l, b], pentru
orice l ∈ (a, b), ¸si lim
xa
f(x) = ∞ (sau −∞), putem considera
b

a
f(x) dx = lim
la
b

l
f(x) dx
¸si spunem c˘a integrala converge dac˘a limita exist˘a ¸si este finit˘a, respectiv
este divergent˘a dac˘a limita este infinit˘a sau nu exist˘a.
Dac˘a, ˆın integrala
b

l
f(x) dx facem schimbarea de variabil˘ a t = −x,
obt ¸inem
b

l
f(x) dx =
−l

−b
f(−t) dt
¸si, de aici, rezult˘a c˘a convergent ¸a integralei
b

a
f(x) dx este echivalent˘ a cu
convergent ¸a integralei
−a

−b
f(x) dx.
Mai general, fie f : (a, b) →R integrabil˘a pe [l

, l] pentru orice [l

, l] ⊂
(a, b) ¸si astfel c˘a limitele funct ¸iei f ˆın x = a ¸si x = b sunt infinite.
Definim
b

a
f(x) dx = lim
lb
l

a
l

l

f(x) dx (l < b; l

> a)
105
¸si spunem c˘a integrala converge dac˘a limita exist˘a ¸si este finit˘a, respectiv
este divergent˘a dac˘a limita nu exist˘a sau este infinit˘a.
Remarc˘am c˘a existent ¸a limitei lim
lb
l

a
l

l

f(x) dx este echivalent˘a cu
existent ¸a limitelor
lim
l

a
c

l

f(x) dx ¸si lim
lb
l

c
f(x) dx
cu c un punct arbitrar din (a, b).
ˆ
In cazul convergent ¸ei avem deasemenea
lim
lb
l

a
l

l

f(x) dx = lim
l

a
c

l

f(x) dx + lim
lb
l

c
f(x) dx.
Rezult˘a c˘a putem considera doar cazul f : [a, b] → R, integrabil˘a pe
[a, l] pentru orice l ∈ (a, b) ¸si lim
xb
f(x) = ∞ sau −∞.
Spunem, ˆın acest caz caz, c˘a
b

a
f(x) dx reprezint˘ a o integral˘a impropie
de spet ¸a a doua.
Exemplul 5.2. Fie f : [a, b) →R,
f(x) =
1
(b −x)
p
, p ∈ R.
Pentru orice l ∈ [a, b), avem
l

a
f(x) dx =

ln(b −a) −ln(b −l), dac˘a p = 1
1
1 −p

1
(b −a)
p−1

1
(b −l)
p−1

, dac˘a = 1
¸si
lim
lb
l

a
f(x) dx =

∞, dac˘a p ≥ 1
1
(1 −p)(b −a)
p−1
, dac˘a p < 1
adic˘a integrala converge pentru p < 1 ¸si este divergent˘ a pentru p ≥ 1.
106
Teorema 5.17. Fie f : [a, b) → R integrabil˘a pe [a, l], pentru orice
l ∈ [a, b) ¸si astfel c˘a lim
x→b
f(x) = ∞ (sau −∞). Integrala
b

a
f(x) dx
converge dac˘a ¸si numai dac˘a, pentru orice ε > 0, exist˘a b
ε
∈ (a, b) astfel
c˘a

x

x

f(x) dx

< ε
pentru x

, x

∈ (b
ε
, b).
Demonstrat ¸ie. Dac˘a consider˘am F(l) =
l

a
f(x) dx, condit ¸ia din teorem˘a
reprezint˘ a condit ¸ia Cauchy pentru existent ¸a limitei lim
lb
F(l).
Remarc˘am c˘a condit ¸iile din teoremele 5.16 ¸si 5.17 pot fi rescrise sub
o singur˘a form˘a.
Teorema 5.18. ( Condit ¸ia Cauchy pentru existent ¸a integralelor improprii)
Fie f : [a, b) →R integrabil˘a pe [a, l] pentru orice l ∈ (a, b) cu b = ∞ sau
astfel c˘a lim
xb
f(x) = ∞ (sau −∞) dac˘a b este finite. Integrala
b

a
f(x) dx
converge dac˘a ¸si numai dac˘a, pentru orice ε > 0, exist˘a U
ε
∈ ϑ(b) astfel
c˘a, pentru orice x

, x

∈ (a, b) ∩ U
ε
, Avem

x

x

f(x) dx

< ε.
Ca o consecint ¸˘ a, avem
Teorema 5.19. ( Testul de comparat ¸ie) Fie f, g : [a, b) → R funct ¸ii
continue ¸si astfel c˘a 0 ≤ f(x) ≤ g(x) pentru orice x ∈ [a, b). Atunci :
– dac˘a
b

a
g(x) dx converge, atunci
b

a
f(x) dx converge ;
107
– dac˘a
b

a
f(x) dx este divergent˘a, atunci
b

a
g(x) dx este divergent˘a .
Demonstrat ¸ie. Pentru prima afirmat ¸ie remarc˘am c˘a putem scrie, pentru
x

< x

,

x

x

f(x) dx

=
x

x

f(x) dx ≤
x

x

g(x) dx =

x

x

g(x) dx

¸si condit ¸ia Cauchy fiind satis˘acut˘ a g, este cu atˆat mai mult satisf˘acut˘ a
pentru f.
Referitor la a doua afirmat ¸ie, can rat ¸iona prin reducere la absurd.
Teorema 5.20. Fie f : [a, b) → R integrabil˘a pe [a, l] pentru orice l ∈
(a, b). Dac˘a integrala
b

a
[f(x)[ dx este convergent˘a, atunci
b

a
f(x) dx este
deasemenea convergent˘a.
Demonstrat ¸ie. Pentruˆınceput, remarc˘am c˘a, dac˘a f este integrabil˘ a Rie-
mann pe un interval m˘arginit [α, β], atunci [f[ este deasemenea integra-
bil˘a Riemann pe [α, β] ¸si

β

α
f(x) dx


β

α
[f(x)[ dx.
Mai mult, dac˘a condit ¸ia Cauchy este satisf˘acut˘ a pentru [f[, cu atˆat mai
mult ea satisf˘acut˘ a pentru f.
Definit¸ia 5.9. Fie f : [a, b) → R integrabil˘a pe [a, l] pentru orice l ∈
(a, b). Dac˘a integrala
b

a
[f(x)[ dx converge, atunci integrala
b

a
f(x) dx
este numit˘a absolut convergent˘a ¸si funct ¸ia f este numit˘a absolut integra-
bil˘a.
108
Din teorema precedent˘a, rezult˘a c˘a, dac˘a f este absolut integrabil˘a
pe [a, b), atunci f este integrabil˘a pe [a, b) dar acestea sunt funct ¸ii pentru
care
b

a
f(x) dx converge ¸si
b

a
[f(x)[ dx este divergent˘ a.
Enunt ¸˘ am, f˘ar˘a demonstrat ¸ie, urm˘atorul resultat.
Teorema 5.21. ( Testul Dirichlet) Fie f o funct ¸ie continu˘a pe [a, b) ¸si g
a funct ¸ie monoton˘a pe [a, b). Presupunem c˘a lim
xb
g(x) = 0, respectiv c˘a
exist˘a M ∈ R astfel c˘a

l

a
f(x) dx

≤ M ∀ l ∈ (a, b).
In aceaste condit ¸ii,
b

a
g(x)f(x) dx este convergent˘a.
Ca o aplicat ¸ie, consider˘am f : [1, ∞) →R,
f(x) =
sin x
x
α
, α > 0.
Din [f(x)[ ≤
1
x
α
¸si faptul c˘a, pentru α > 1,

1
dx
x
α
este convergent˘ a,
rezult˘a c˘a, pentru α > 1, f este absolut integrabil˘ a.
Dac˘a 0 < α ≤ 1,
1
x
α
este o funct ¸ie monoton˘a pe [1, ∞) ¸si lim
x→∞
1
x
α
= 0
ˆın timp ce, pentru funct ¸ia sin x, avem

l

a
sin x dx

= [ −cos x

l
1
[ ≤ 2 ∀ l ∈ (1, ∞)
astfel c˘a, aplicˆand testul Dirichlet, rezult˘a convergent ¸a integralei

1
sin x
x
α
dx pentru 0 < α ≤ 1.
109
Similar, avem convergent ¸a integralei

1
cos x
x
α
dx, ∀ α ∈ (0, 1].
Pe de alt˘a parte, avem
[ sin x[ ≥ sin
2
x =
1 −cos 2x
2
¸si integrala

1
1 −cos 2x
2x
α
dx
este divergent˘ a pentru α ∈ (0, 1] deoarece

1
cos 2x
2x
α
dx converge dar

1
1
2x
α
dx este divergent˘a.
ˆ
In consecint ¸˘ a, pentru α ∈ (0, 1], integrala

1
sin x
x
α
dx este convergent˘ a
dar nu este absolut convergent˘ a. Pentru astfel de integrale, spunem c˘a
sunt semiconvergente.
Dac˘a reconsider˘am teorema 5.19 ¸si, separat integralele improprii de
prima spet ¸˘a, respectiv de spet ¸a a doua, avem urm˘atorul criteriu de
comparat ¸ie.
1. Fie f, g : [a, ∞) →R o funct ¸ie continu˘ a, a > 0,
f(x) =
g(x)
x
p
, ∀ x ∈ [a, ∞).
Atunci :
a) dac˘a exist˘a M ∈ R astfel c˘a [g(x)[ ≤ M, pentru orice x ∈ [a, ∞),
¸si dac˘a p > 1, atunci

a
f(x) dx este absolut convergent˘a;
110
b) dac˘a g(x) ≥ c > 0 pentru orice x ∈ [a, ∞), ¸si dac˘a p ≤ 1, atunci

a
f(x) dx este divergent˘ a.
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intradev˘ar, in cazul a), [f(x)[ ≤
M
x
p
¸si

a
dx
x
p
converge
pentru p > 1.
In cazul b), 0 <
c
x
p
≤ f(x) ¸si

a
dx
x
p
este divergent˘ a avˆ and ˆın vedere
faptul c˘a p ≤ 1.
2. Fie f : [a, ∞) →R o funct ¸ie continu˘a ¸si a > 0. Atunci
a) dac˘a exist˘a p > 1 a¸sa ˆıncˆat lim
x→∞
x
p
[f(x)[ = l ≥ 0, atunci

a
f(x) dx
este absolut convergent˘ a pentru orice a > 0;
b) dac˘a exist˘a p ≤ 1 a¸sa ˆıncˆat lim
x→∞
x
p
f(x) = l > 0 (eventual l = ∞),
atunci

a
f(x) dx este divergent˘ a pentru orice a > 0.
Demonstrat ¸ie. a) Dac˘a ε
0
> 0, exist˘a a
0
> a astfel c˘a
[f(x)[x
p
< l + ε
0
, ∀ x ∈ (a
0
, ∞)
de aici
[f(x)[ ≤
l + ε
0
x
p
, ∀ x ∈ (a
0
, ∞) cu p > 1
¸si mai mult

a
f(x) dx =
a
0

a
f(x) dx +

a
0
f(x) dx
este absolut convergent˘ a.
111
b) Dac˘a ε
0
> 0 este a¸sa ˆıncˆat l − ε
0
> 0 ¸si a
0
este astfel ˆıncˆ at
f(x)x
p
≥ l −ε
0
, pentru orice x ∈ (a
0
, ∞), rezult˘a
f(x) ≥
1 −ε
0
x
p
> 0, ∀ x ∈ (a
0
, ∞) cu p ≤ 1
care implic˘a faptul c˘a

a
f(x) dx este divergent˘a.
3. Fie f, g : [a, b) → R dou˘a funct ¸ii continue. Presupunem c˘a
lim
xb
f(x) = ∞ sau −∞ ¸si f(x) =
g(x)
(b −x)
p
. Atunci:
a) dac˘a [g(x)[ ≤ M pentru orice x ∈ [a, b) ¸si p < 1,
b

a
f(x) dx este
absolut convergent˘a;
b) dac˘a 0 < c ≤ g(x) pentru orice x ∈ [a, b) ¸si p ≥ 1,
b

a
f(x) dx este
divergent˘a.
Demonstrat ¸ie. In cazul a), avem
[f(x)[ ≤
M
(b −x)
p
∀ x ∈ [a, b)
¸si convergent ¸a integralei
b

a
dx
(b −x)
p
pentru p < 1 de aici, deasemenea
absolut convergent ¸a integralei
b

a
f(x) dx.
In cazul b), avem
0 <
c
(b −x)
p
≤ f(x), ∀ x ∈ [a, b)
112
¸si, din divergent ¸a integralei
b

a
dx
(b −x)
p
(p ≥ 1), avem divergent ¸a inte-
gralei
b

a
f(x) dx.
4. Fie f O funct ¸ie ca ˆın 3. Atunci:
a) dac˘a exist˘a p < 1 a¸sa ˆıncˆ at lim
xb
(b − x)
p
[f(x)[ = l ≥ 0, atunci
b

a
f(x) dx este absolut convergent˘ a;
b) dac˘a exist˘a p ≥ 1 a¸sa ˆıncˆat lim
xb
(b−x)
p
f(x) = l > 0 (eventual −∞),
atunci
b

a
f(x) dx este divergent˘ a.
Demonstrat ¸ie. Pentru demonstrat ¸ie putem proceda ca ˆın cazul 2.a), re-
spectiv 2.b) ¸si avˆ and ˆın vedere ipotezele ment ¸ionate ˆın 3.
Teorema 5.22. Fie f : [a, ∞) → R (a > 0) o funct ¸ie positiv˘a de-
scresc˘atoare ¸si n
0
= inf¦n ∈ N; n ≥ a¦.
ˆ
In aceaste condit ¸ii, integrala

a
f(x) dx ¸si seria

¸
n=n
0
f(n) au aceea¸si natur˘a.
Demonstrat ¸ie. Fie n > n
0
. Din ipotezele pentru f, avem
f(n) ≤
n

n−1
f(x) dx ≤ f(n −1), n = n
0
, n
0
+ 1, . . .
¸si de aici, pentru m > n
0
,
S
m
=
m
¸
n=n
0
+1
f(n)+f(n
0
) ≤
m

n
0
f(x) dx ≤
m
¸
n=n
0
+1
f(n−1) =
m
¸
n=n
0
f(n) = S
m−1
113
unde (S
m
)
m≥n
0
reprezint˘a ¸sirul sumelor part ¸iale pentru seria (cu termeni
pozitivi)

¸
n=n
0
f(n).
Acum, presupunem c˘a seria

¸
n=n
0
f(n) converge. Atunci (S
m
)
m≥n
0
este
un ¸sir cresc˘atoare ¸si m˘arginit ¸si cu atˆat mai mult

m

n
0
f(x) dx

m>n
0
un
¸sir cresc˘ator ¸si m˘arginit ¸si, mai mult, pentru F(l) =
l

n
0
f(x) dx ca funct ¸ie
monoton cresc˘atoare ¸si m˘arginit˘ a superior, exist˘a ¸si este finit˘a lim
l→∞
F(l)
fapt ce semnific˘a convergent ¸a integralei

a
f(x) dx =
n
0

a
f(x) dx +

n
0
f(x) dx.
Reciproc, dac˘a integrala exist˘a, atunci ¸sirul (S
m
)
m≥n
0
este un ¸sir
monoton cresc˘atoare ¸si m˘arginit superior, ¸si, de aici convergent ¸a seriei

¸
n=n
0
f(n).
Remarc˘am c˘a, dac˘a, pentru o serie convergent˘a

¸
n=1
a
n
, avem lim
n→∞
a
n
=
0, putem demonstra convergent ¸a integralei de forma

a
f(x) dx even dac˘a
lim
x→∞
f(x) does not exists dar dac˘a integral

a
f(x) dx este convergent ¸si
exist˘a lim
x→∞
f(x) = λ, atunci compulsorily λ = 0.
Applicat ¸ii: Integrale Euler, funct ¸ia Gamma ¸si Beta
114
Propozit¸ia 5.7. Pentru orice p > 0, integrala

0
x
p−1
e
−x
dx este con-
vergent˘a.
Demonstrat ¸ie. Avem o integral˘ a impropie de prima spet ¸˘a dar, dac˘a 0 <
p < 1, avem deasemenea o integral˘a impropie de spet ¸a a doua.
Avˆand ˆın vedere faptul c˘a, pentru orice λ ∈ R, avem lim
x→∞
x
λ
e
−x
=
0, rezult˘a c˘a exist˘a α > 1 such that lim
x→∞
x
α
(x
p−1
e
−x
) = 0 ¸si, de aici
convergent ¸a integralei

0
x
p−1
e
−x
dx ca integral˘a impropie de prima spet ¸˘ a.
Dac˘a p ∈ (0, 1), p − 1 ∈ (−1, 0), astfel c˘a putem considera λ < 1
pentru care
lim
x0
x
λ
x
p−1
e
−x
= lim
x0
x
p+λ−1
e
−x
= 0
avem convergent ¸a integralei

0
x
p−1
e
−x
dx deasemenea integral˘ a impropie
de prima spet ¸˘ a.
Prin definit ¸ie, funct ¸ia Γ : (0, ∞) →R,
Γ(p) =

0
x
p−1
e
−x
dx
este numit˘ a funct ¸ie Gamma.
Propozit¸ia 5.8. Pentru orice p > 1, Γ(p) = (p −1)Γ(p −1).
Demonstrat ¸ie. Dac˘a p > 1, Γ(p −1) exist˘a deasemenea ¸si, ˆın definit ¸ia lui
Γ(p), putem integra prin p˘art ¸i ¸si avem
Γ(p) = − lim
l→∞
ε→0
x
p−1
e
−x

l
ε
+ (p −1)

0
x
p−2
e
−x
dx = (p −1)Γ(p −1).
115
Ca o consecint ¸˘ a, avem
Γ(n) = (n −1)! , ∀ n ∈ N

avˆ and ˆın vedere faptul c˘a Γ(1) =

0
e
−x
dx = 1, astfel c˘a, dac˘a consider˘am
n! = Γ(n + 1) =

0
x
n
e
−x
dx, n ≥ 0,
putem spune c˘a Γ(p) reprezint˘ a a generalizare a factorialului pentru a
num˘ arul real p > 0.
Propozit¸ia 5.9. Pentru orice p, q > 0, integral
1

0
x
p−1
(1 − x)
q−1
dx
converge.
Demonstrat ¸ie. Exist˘a α < 1 astfel c˘a
lim
x0
x
α
x
p−1
(1 −x)
q−1
= lim
x0
x
α+p−1
(1 −x)
q−1
= 0
(este suficient s˘a lu˘am 1−p < α < 1) care arat˘a convergent ¸a integralei ca
integral˘ a impropie cu referire la extremitatea stˆang˘a a intervalului [0, 1].
Similar, exist˘a β < 1 astfel c˘a
lim
x1
x
α
(1 −x)
β
x
p−1
(1 −x)
q−1
= lim
x→1
x
p−1
(1 −x)
β+q−1
= 0
(este suficient s˘a lu˘am 1 −q < β < 1)¸si, de aici convergent ¸a integralei cu
cu referire la extremitatea dreapt˘a a intervalului [0, 1].
Funct ¸ia
(5.11) B(p, q) =
1

0
x
p−1
(1 −x)
q−1
dx ; p > 0, q > 0
se nume¸ste funct ¸ie Beta.
116
Propozit¸ia 5.10. Pentru orice p > 1, avem
B(p, q) =
p −1
p + q −1
B(p −1, q).
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intradev˘ar, integrˆ and prin p˘art ¸i, obt ¸inem
B(p, q) =
=
1

0
x
p−1
(1−x)
q−1
dx = −
1
q
lim
l1
ε0
x
p−1
(1−x)
q

l
ε
+
p −1
q
1

0
x
p−2
(1−x)
q
dx =
=
p −1
q
1

0
x
p−2
(1 −x)(1 −x)
q−1
dx =
=
p −1
q
1

0
x
p−2
(1 −x)
q−1
dx −
p −1
q
1

0
x
p−1
(1 −x)
q−1
dx =
=
p −1
q
B(p −1, q) −
p −1
q
B(p, q)
de aici
B(p, q)

1 +
p −1
q

=
p −1
q
B(p −1, q)
¸si, ˆın final
B(p, q) =
p −1
p + q −1
B(p −1, q).
Similar,
B(p, q) =
q −1
p + q −1
B(p, q −1), ∀ q > 1
¸si, dac˘a at same time, p > 1, q > 1, atunci
B(p, q) =
(p −1)(q −1)
(p + q −1)(p +q −2)
B(p −1, q −1).
117
Avˆand ˆın vedere faptul c˘a B(1, 1) = 1 avem pentru p, q ∈ N

B(p, q) =
(p −1)!(q −1)!
(p +q −1)!
=
1
q C
p−1
p+q−1
=
1
p C
q−1
p+q−1
.
Pentru p = q =
1
2
,
B

1
2
,
1
2

=
1

0
dx

x(1 −x)
= 2
1

0
(

x)

1 −(

x)
2
dx = 2 arcsin

x

1
0
= π.
Teorema 5.23. Pentru orice p > 0, q > 0, avem
B(p, q) =
Γ(p)Γ(q)
Γ(p +q)
.
Demonstrat ¸ie. Fie schimbarea de variabil˘ a t =
x
1 −x
ˆın definit ¸ia lui
B(p, q) (5.11). De aici
x =
t
1 + t
: [0, ∞) → [0, 1) ¸si x

(t) =
1
(1 + t)
2
> 0.
Avem
(5.12)
B(p, q) =
1

0
x
p−1
(1 −x)
q−1
dx =

0
t
p−1
(1 + t)
p−1
1
(1 + t)
q−1
dt
(1 + t)
2
=
=

0
t
p−1
(1 + t)
−(p+q)
dt.
Pe de alt˘a parte, dac˘a ˆın Γ(p) =

0
x
p−1
e
−x
dx, lu˘am x = ty, t > 0,
Avem
Γ(p) = t
p

0
y
p−1
e
−ty
dy.
118
Dac˘a ˆınlocuim t prin 1 + t ¸si p prin p + q, obt ¸inem
Γ(p + q) = (1 + t)
p+q

0
y
p+q−1
e
−(1+ty)
dy.
Multiplic˘am aceast˘a relat ¸ie prin t
p−1
¸si integr˘am ˆın raport cu t pe
[0, ∞). Vom avea
Γ(p +q)

0
t
p−1
(1 + t)
−(p+q)
dt =

0

0
y
p+q−1
e
−y
t
p−1
e
−ty
dy

dt =
(∗)
=

0

y
p+q−1
e
−y

0
t
p−1
e
−ty
dt

dy =

0
y
p+q−1
e
−y
Γ(p)
y
p
dy = Γ(p)Γ(q)
¸si, din (5.12),
Γ(p +q)B(p, q) = Γ(p)Γ(q)
de aici
B(p, q) =
Γ(p)Γ(q)
Γ(p +q)
.
egalitatea (∗) care va fi justificat˘a ˆın sect ¸iunea urm˘atoare (pagina
??).
5.4 Integrale depinzˆand de un parametru
Fie a, b : D ⊆ R → R dou˘a funct ¸ii cu a(t) ≤ b(t) pentru orice t ∈
D. Consider˘am o funct ¸ie f depinzˆand de dou˘a variable t, x astfel c˘a,
pentru orice t fixat din D, f( , t) :

a(t), b(y)

D → R ¸si, mai mult,
aplicat ¸ia x → f(x, t) este o funct ¸ie integrabil˘a pe

a(t), b(t)

. Astfel,
putem considera funct ¸ia F : D →R definit˘a prin
F(t) =
b(t)

a(t)
f(x, t) dx.
Spunem c˘aˆın membrul drept avem o integral˘a depinzˆand de parametrul
t.
119
Similar, putem considera o integral˘a impropie depinzˆand de para-
metrul t dac˘a, pentru orice valoare fixat˘a a lui t, integrala rezultat˘a este
convergent˘a.
Teorema 5.24. Presupunem c˘a, pentru t
0
∈ D, punct de acumulare
pentru D, sunt adev˘arate urm˘atoarele ipoteze :
1. exist˘a lim
t→t
0
a(t) = a
0
, lim
t→t
0
b(t) = b
0
(presupunˆand c˘a a
0
< b
0
) ;
2. pentru orice t ∈ D fixat, funct ¸ia x → f(x, t) este continu˘a ;
3. pentru orice x ∈ [a
0
, b
0
] ¸si orice ε > 0, exist˘a δ
ε
> 0 ¸si g : [a
0
, b
0
] →
R astfel ˆıncˆat
[f(x, t) −g(x)[ < ε, ∀ t ∈ D, [t −t
0
[ < δ
ε
.
Atunci funct ¸ia F are a limit˘a ˆınt t
0
¸si
lim
t→t
0
F(t
0
) =
b(t)

a(t)
g(x) dx.
Demonstrat ¸ie. Pentruˆınceput, remarc˘am c˘a, pentru un x
0
∈ [a
0
, b
0
] fixat,
un ε > 0 arbitrar ¸si un t fixat care verific˘a [t−t
0
[ < δ
ε
, exist˘a η = η

ε, x
0

astfel c˘a, pentru orice x ∈ [a
0
, b
0
] pentru care [x
0
−x[ < η avem
[f(x, t) −f(x
0
, t)[ <
ε
3
¸si, ˆın final, rezult˘a inegalit˘at ¸ile
[g(x) −g(x
0
)[ ≤
≤ [g(x) −f(x, t)[ +[f(x, t) −f(x
0
, t)[ +[f(x
0
, y) −g(x
0
)[ <
ε
3
+
ε
3
+
ε
3
= ε
De aici, avem continuitatea funct ¸iei g pe [a
0
, b
0
], deci ¸si integrabilitataea
lui g pe [a
0
, b
0
].
Din ipotez˘a, exist˘a V ∈ ϑ(t
0
) a¸sa ˆıncˆat a, b sunt funct ¸ii m˘arginite pe
V ¸si, deasemenea, f este o funct ¸ie m˘arginit˘a pe [a(t), b(t)] V .
Din a
0
< b
0
, putem presupune a(t) < b(t) pentru orice t ∈ V ` ¦t
0
¦.
120
Dac˘a [f(x, t)[ ≤ M pentru orice (x, t) ∈ [¯a,
¯
b] V , unde ¯a = inf
t∈V
a(t),
¯
b = sup
t∈V
b(t) pentru un ε > 0, fie δ
ε
> 0 astfel c˘a, pentru orice t ∈ V
pentru care [t −t
0
[ < δ
ε
, s˘a avem
[a(t) −a
0
[ <
ε
3M
, [b(t) −b
0
[ <
ε
3M
¸si [f(x, t) −g(x)[ <
ε
3(b
0
−a
0
)
,
pentru orice x ∈ [a
0
, b
0
].
Rezult˘a

F(t) −
b
0

a
0
g(x) dx

=

b(t)

a(t)
f(x, t) dx −
b
0

a
0
g(x) dx


a
0

a(t)
f(x, t) dx

+

b
0

a
0

f(x, t) −g(x)

dx

+

b(t)

b
0
f(x, t) dx


≤ M
ε
3M
+(b
0
−a
0
)
ε
3(b
0
−a
0
)
+M
ε
3M
=
ε
3
+
ε
3
+
ε
3
= ε, ∀ t; |t
0
−t| < δ
ε
adic˘a, faptul c˘a
lim
t→t
0
F(t) =
b
0

a
0
g(x) dx.
Teorema 5.25. Presupunem c˘a urm˘atoarele afirmat ¸ii au loc :
1. pentru orice t fixat, x → f(x, t) este o funct ¸ie continu˘a pe
[a(t), b(t)] ;
2. pentru fiecare x ∈ [a(t), b(t)], t → f(x, t) este o funct ¸ie continu˘a
ˆın t
0
∈ D;
3. funct ¸iile a, b : D →R sunt continue ˆın t
0
.
Atunci F este continu˘a ˆın t
0
.
121
Demonstrat ¸ie. Aplic˘am teorema precedentr˘ a pentru a
0
= a(t
0
), b
0
=
b(t
0
) ¸si g(x) = f(x, t
0
). Obt ¸inem
lim
t→t
0
F(t) =
b(t
0
)

a(t
0
)
f(x, t
0
) dx = F(t
0
)
¸si, de aici, continuitatea funct ¸iei F ˆın t
0
.
Dac˘a lu˘am t
0
un punct arbitrar din D, atunci F o funct ¸ie continu˘ a
pe D.
Teorema 5.26. Fie f : [α, β]D →R, a, b : D → [α, β] unde D ⊂ R (cu
a(t) ≤ b(t) pentru orice t ∈ D). Presupunem c˘a, pentru l ∈ ¦1, 2, . . . , k¦,
avem:
1. f este continu˘a pe [α, β] D ¸si f/(t) este deasemenea o funct ¸ie
continu˘a,
2. funct ¸iile a, b au derivate continue pe D.
Atunci F are derivat˘a continu˘a ˆın raport cu t ¸si
F

(t) = f

b(t), t

b

(t) −f

a(t), t

a

(t) +
b(t)

a(t)
f

t
(x, t) dx.
Demonstrat ¸ie. Avem
F(t) −F(t
0
) =
b(t)

a(t)
f(x, t) dx −
b(t
0
)

a(t
0
)
f(x, t
0
) dx =
=
a(t
0
)

a(t)
f(x, t) dx +
b(t
0
)

a(t
0
)

f(x, t) −f(x, t
0
)

dx +
b(t)

b(t
0
)
f(x, t) dx =
= f(ξ
t
, t)

a(t) −a(t
0
)

+
b(t
0
)

a(t
0
)

f(x, t) −f(x, t
0
)

dx +f(η
t
, t)

b(t) −b(t
0
)

unde ξ
t
este ˆıntre a(t) ¸si a(t
0
), respectiv η
t
este ˆıntre b(t) ¸si b(t
0
).
122
Pentru t = t
0
, avem
F(t) −F(t
0
)
t −t
0
=
= f(ξ
t
, t)
a(t) −a(t
0
)
t −t
0
+
b(t
0
)

a(t
0
)
f(x, t) −f(x, t
0
)
t −t
0
dx + f(η
t
, t)
b(t) −b(t
0
)
t −t
0
.
Dac˘a lu˘am t tinde la t
0
, avˆand ˆın vedere faptul c˘a (ξ
t
, t) →

a(t
0
), t
0

¸si (η
t
, t) →

b(t
0
), t
0

, avem
lim
t→t
0
f(ξ
t
, t)
a(t) −a(t
0
)
t −t
0
= f

a(t
0
), t
0

a

(t
0
),
lim
t→t
0
b(t
0
)

a(t
0
)
f(x, t) −f(x, t
0
)
t −t
0
dx =
b(t
0
)

a(t
0
)
f

t
(x, t
0
) dx
(conform teoremei 5.24),
lim
t→t
0
f(η
t
, t)
b(t) −b(t
0
)
t −t
0
= f

b(t
0
), t
0

b

(t
0
)
¸si, ˆın final,
lim
t→t
0
F(t) −F(t
0
)
t −t
0
=
= f

b(t
0
), t
0

b

(t
0
) −f

a(t
0
), t
0

a

(t
0
) +
b(t
0
)

a(t
0
)
f

t
(x, t
0
) dx.
5.5 Aplicat ¸ii ale integralei definiteˆın geome-
trie
Definit¸ia 5.10. O submult ¸ime A ⊂ R
2
se nume¸ste mult ¸ime elementar˘a
dac˘a
A =
n
¸
i=1
A
i
123
unde A
i
, i = 1, 2, . . . , n, sunt dreptunghiuri avˆand laturile paralele cu
axele de coordonate ¸si orice dou˘a dreptunghiuri diferite s˘a aib˘a ˆın comun
cel mult o latur˘a.
Definit¸ia 5.11. Aria mult ¸imii elementare A este dat˘a de num˘arul
σ(A) =
n
¸
i=1
σ(A
i
)
unde σ(A
i
) = a
i
b
i
(i = 1, . . . , n) este aria unui dreptunghi A
i
avˆand
lungimea laturilor a
i
, respectiv b
i
.
Definit¸ia 5.12. Fie A o mult ¸ime m˘arginit˘a din R
2
. Spunem c˘a A are
arie dac˘a exist˘a dou˘a ¸siruri de mult ¸imi elementare (E
n
)
n
, (F
n
)
n
such that
E
n
⊂ A ⊂ F
n
, ∀ n, ¸si lim
n→∞
σ(E
n
) = lim
n→∞
σ(F
n
).
Valoarea comun˘a a limitelor reprezint˘a aria a lui A.
Teorema 5.27. Dac˘a f : [a, b] →R
+
este o funct ¸ie continu˘a ¸si pozitiv˘a,
atunci mult ¸imea G
f
delimitat˘a de graficul funct ¸iei f, axa Ox ¸si dreptele
x = a, x = b are arie, dat˘a de
σ(G
f
) =
b

a
f(x) dx.
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intradev˘ar, pentru un ¸sir dat de partit ¸ii (δ
n
)
n∈N
a inter-
valului [a, b] pentru care [δ
n
[ → 0, putem considera ¸sirurile de mult ¸imi
elementare (E
n
)
n
, (F
n
)
n
date prin
E
n
=
n
¸
i=1
A
i
, F
n
=
n
¸
i=1
B
i
, n = 1, 2, . . . ,
unde
A
i
=
¸
(x, y) ; x ∈ [x
i−1
, x
i
], y ∈ [0, m
i
]
¸
¸si
B
i
=
¸
(x, y) ; x ∈ [x
i−1
, x
i
], y ∈ [0, M
i
]
¸
124
cu m
i
= inf
x∈[x
i−1
,x
i
]
f(x), M
i
= sup
x∈[x
i−1
,x
i
]
f(x), pentru orice i = 1, 2, . . . , n.
ˆ
In acest caz avem
σ(E
n
) = s

n
(f) σ(F
n
) = S

n
(f).
Deoarece funct ¸ia f este continu˘ a rezult˘a c˘a f ¸si este integrabil˘ a pe [a, b]
¸si
σ(G
f
) = lim
n→∞
σ(E
n
) = lim
n→∞
σ(F
n
) = lim
n→∞
s

n
= lim
n→∞
S

n
=
b

a
f(x) dx.
Ca consecint ¸ ale acestei teoreme avem:
Corolarul 5.4. Dac˘a f, g : [a, b] → R sunt funct ¸ii continue ¸si f(x) ≤
g(x) pentru orice x ∈ [a, b], atunci aria mult ¸imii delimitate de graficele
celor dou˘a funct ¸ii ¸si dreptele x = a, x = b este dat˘a de
b

a

f(x) −g(x)

dx.
Corolarul 5.5. Dac˘a f : [a, b] →R este o funct ¸ie continu˘a ¸si f(x) ≤ 0
pentru orice x ∈ [a, b] sau dac˘a f nu are semn constant pe [a, b], atunci
σ(G
f
) =
b

a
[f(x)[ dx.
Definit¸ia 5.13. Fie f : [a, b] → R
+
, a < b. Prin corp de rotat ¸ie deter-
minat de funct ¸ia f ˆınt ¸elegem mult ¸imea
C
f
=

(x, y, z) ∈ R
3
;

y
2
+ z
2
≤ f(x), x ∈ [a, b]
¸
.
Altfel spus, corpul de rotat ¸ie determinat de funct ¸ia f se obt ¸ine prin rotirea
graficului G
f
a funct ¸iei ˆın jurul axei x.
125
Fie [α, β] un interval ¸si ϕ : [α, β] → R o funct ¸ie constant˘ a. Numim
cilindru elementar asociat acestui interval ¸si funct ¸iei ϕ, corpul de rotat ¸ie
determinat de funct ¸ia ϕ.
Dac˘a consider˘am cilindrul elementar determinat de funct ¸ia
ϕ : [α, β] →R, ϕ(x) = h,
atunci volumul acestui cilindru este πh
2
(β −α).
Definit¸ia 5.14. Fie [a, b] un interval ¸si pentru un num˘ar natural n
partit ¸ia (∆
n
) a intervalului dat˘a de
a = x
0
< x
1
< < x
n
= b
Not˘am prin C
i
cilindrii elementari determinat ¸i de funct ¸iile constante
ϕ
i
: [x
i
, x
i+1
] →R, ϕ
i
(x) = α
i
cu i = 0, 1, n −1.
Numim corp elementar asociat partit ¸iei (∆
n
) ¸si funct ¸iilor ϕ
i
(x) mult ¸imea
C(∆
n
, ϕ) =
n−1
¸
i=0
C
i
Volumul unui corp elementar este, prin definit ¸ie, dat de
V (C(∆
n
, ϕ)) =
n−1
¸
i=0
V (C
i
) =
n−1
¸
i=0
πα
2
i
(x
i+1
−x
i
).
Definit¸ia 5.15. Spunem c˘a corpul de rotat ¸ie C
f
determinat de funct ¸ia
continu˘a f : [a, b] → R are volum dac˘a exist˘a dou˘a ¸siruri de corpuri
elementare (C

n
)
n
, (C

n
)
n
such that C

n
⊂ C
f
⊂ C

n
pentru orice n ∈ N ¸si
lim
n→∞
V(C

n
) = lim
n→∞
V(C

n
).
Limita comun˘a reprezint˘a volumul corpului C
f
.
Teorema 5.28. Dac˘a f : [a, b] → R
+
este o funct ¸ie continu˘a, atunci
corpul de rotat ¸ie C
f
determinat are un volum, dat de
V(C
f
) = π
b

a
f
2
(x) dx.
126
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intradev˘ar, dac˘a avem un ¸sir de partitit ¸ii (∆
n
)
n∈N
cu
[∆
n
[ → 0, atunci
s

n
(πf
2
) = π
n
¸
i=1
m
i
(x
i
−x
i−1
), respectiv
S

n
(πf
2
) = π
n
¸
i=1
M
i
(x
i
−x
i−1
)
cu m
i
= inf
x∈[x
i−1
,x
i
]
f
2
(x), M
i
= sup
x∈[x
i−1
,x
i
]
f
2
(x) (i = 1, 2, . . . , n), reprezint˘ a,
fiecare, volumul unui corp elementar. Observ˘am c˘a pentru orice n ∈ N
avem
C

n
⊂ C
f
⊂ C

n
.
ˆ
In plus, avˆand ˆın vedere c˘a funct ¸ia f
2
este integrabil˘ a, rezult˘a c˘a
V(C
f
) = π lim
n→∞
s

n
(f
2
) = π lim
n→∞
S

n
(f
2
) = π
b

a
f
2
(x) dx.
Consider˘am acum f : [a, b] → R ¸si ∆ o partit ¸ie a intervalului [a, b].
Numim contur poligonal asociat funct ¸iei f ¸si partit ¸iei ∆ mult ¸imea
f

=
n
¸
i=1
M
i−1
M
i
, M
i

x
i
, f(x
i
)

)
Lungimea conturului poligonal f

se definet ¸e prin
l(f

) =
n
¸
i=1
[M
i−1
M
i
[ =
n
¸
i=1

(x
i
−x
i−1
)
2
+

f(x
i
) −f(x
i−1
)

2
.
Definit¸ia 5.16. Spunem c˘a graficul funct ¸iei f are lungime dac˘a, pen-
tru orice ¸sir de partit ¸ii (∆
n
)
n
a intervalului [a, b] cu [∆
n
[ → 0, exist˘a
lim
n→∞
l(f

n
) ¸si aceast˘a limit˘a nu depinde de ¸sirul (∆
n
)
n
considerat.
127
Teorema 5.29. Dac˘a f : [a, b] →R este o funct ¸ie derivabil˘a cu derivata
continu˘a pe [a, b], atunci graficul lui f are o lungime dat˘a de
L(f) =
b

a

1 +

f

(x)

2
dx.
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intradev˘ar, pentru o partit ¸ie

n
= (a = x
n
0
< < x
n
k
n
= b), n ∈ N
avem
l(f

n
) =
k
n
¸
i=1

(x
i
−x
i−1
)
2
+

f(x
i
) −f(x
i−1
)

2
=
=
k
n
¸
i=1

1 +
(f(x
i
) −f(x
i−1
))
2
(x
i
−x
i−1
)
2
(x
i
−x
i−1
).
Aplicˆand teorema Lagrange pentru funct ¸ia f pe fiecare interval al partit ¸iei,
putem determina un set de puncte intermediare ξ
n
i
, i = 1, 2, k
n
a¸sa
ˆıncˆ at s˘a avem egalitatea
l(f

n
) =
k
n
¸
i=1

1 +

f


n
i
)

2
(x
n
i
−x
n
i−1
)
care reprezint˘ a suma Riemann pentru funct ¸ia continu˘ a

1 +

f

2
deci
lim
n→∞
l(f

n
) =
b

a

1 +

f

(x)

2
dx
¸si limita este independent˘a de alegerea partit ¸iei.
Fie f : [a, b] → R ¸si C
f
corpul de rotat ¸ie asociat funct ¸iei f. Pentru
o partit ¸ie ∆
n
= (x
n
0
< < x
n
k
n
) a intervalului [a, b] consider˘am f

n
conturul poligonal asociat funct ¸iei f ¸si not˘am prin C
f

n
corpul de rotat ¸ie
obt ¸inut prin rotirea conturului poligonal ˆın jurul axei Ox. Acest corp are
arie lateral˘a obt ¸inut˘a prin ˆınsumarea ariilor laterale a fiec˘arui trunchi de
con. Deci avem,
128
/(C
f

n
) = 2π
k
n
¸
i=1
f(x
n
i−1
) + f(x
n
i
)
2
[M
i−1
M
i
[ =
= π
k
n
¸
i=1
(f(x
n
i
) −f(x
n
i−1
))

(x
n
i
−x
n
i−1
)
2
+

(f(x
n
i
) −f(x
n
i−1
)

2
.
Definit¸ia 5.17. Spunem c˘a corpul de rotat ¸ie asociat funct ¸iei f are arie
lateral˘a dac˘a, pentru orice ¸sir de partit ¸ii (∆
n
)
n
cu [∆
n
[ → 0, exist˘a
lim
n→∞
/(C
f

n
) ¸si limita nu depinde de ¸sirul (∆
n
)
n
ales.
Teorema 5.30. Dac˘a f : [a, b] →R este o funct ¸ie derivabil˘a cu derivat˘a
continu˘a, atunci C
f
are arie lateral˘a dat˘a de
/(C
f
) = 2π
b

a
f(x)

1 + f

2
(x)d x.
Demonstrat ¸ie. Fie un ¸sir (∆
n
)
n
de partit ¸ii a intervalului [a, b] definite
prin

n
= (a = x
n
0
< < x
n
k
n
= b)
cu [∆
n
[ → 0. Avem pentru aria lateral˘a
/(f

n
) = 2π
k
n
¸
i=1
f(x
n
i−1
) + f(x
n
i
)
2

(x
n
i
−x
n
i−1
)
2
+ (f(x
n
i−1
) + f(x
n
i
))
2
=
= 2π
k
n
¸
i=1

f(x
n
i−1
) + f(x
n
i
)
2
(x
n
i
−x
n
i−1
)

1 +
(f(x
n
i−1
) + f(x
n
i
))
2
(x
n
i
−x
n
i−1
)
2
.
Aplicˆand teorema lui Lagrange funct ¸iei f pe fiecare interval[x
n
i−1
, x
n
i
]
putem determina punctele intermediare ξ
n
i
care verific˘ a
(f(x
n
i−1
) + f(x
n
i
))
2
(x
n
i
−x
n
i−1
)
2
= (f


n
i
))
2
.
ˆ
Inlocuind ˆın formula ariei laterale obt ¸inem
/(f

n
) = 2π
k
n
¸
i=1
f(x
n
i−1
) + f(x
n
i
)
2

1 + f

2

n
i
) (x
n
i
−x
n
i−1
) =
129
= 2π
k
n
¸
i=1

f(x
n
i−1
) + f(x
n
i
)
2
−f(ξ
n
i
)

1 + f

2

n
i
) (x
n
i
−x
n
i−1
)+
+2π
k
n
¸
i=1
f(ξ
n
i
)

1 + f

2

n
i
) (x
n
i
−x
n
i−1
) =
= o(∆
n
) + σ

n

2πf

1 + f

2
, (ξ
n
i
)
i

.
ˆ
Intrucˆat f

1 + f

2
: [a, b] →R este a funct ¸ie continu˘ a, avem
lim
n→∞
σ

n

2πf

1 + f

2
, (ξ
n
i
)
i

= 2π
b

a
f(x)

1 + f

2
(x) d x.
Referitor la suma o(∆
n
), din continuitatea funct ¸iei

1 + f

2
pe [a, b],
exist˘a M > 0 astfel c˘a

1 + f

2
(x) ≤ M, pentru orice x ∈ [a, b].
Deasemenea, pentru un ε > 0 dat, exist˘a δ
ε
> 0 astfel c˘a, pentru orice
x

, x

∈ [a, b] pentru care [x

−x

[ < δ
ε
, avem
[f(x

) −f(x

)[ <
ε
2πM(b −a)
.
Dac˘a |∆
n
| < δ
ε
pentru n > n
δ
ε
= n
ε
, avem
[o(∆
n
)[ =
= 2π

k
n
¸
i=1

f(x
n
i−1
) −f(ξ
n
i
)
2
+
f(x
n
i
) + f(ξ
n
i
)
2

1 + f

2

n
i
) (x
n
i
−x
n
i−1
)


≤ 2π
k
n
¸
i=1

f(x
n
i−1
) −f(ξ
n
i
)
2

+

f(x
n
i
) + f(ξ
n
i
)
2

1 + f

2

n
i
) (x
n
i
−x
n
i−1
)≤
≤ 2π

ε
2M(b −a)
+
ε
2M(b −a)

M(b −a) = ε
¸si de aici lim
n→∞
o(∆
n
) = 0.
ˆ
In final,
/(C
f
) = lim
n→∞
/(f

n
) = 2π
b

a
f(x)

1 + f

2
(x) d x,
limita fiind inalegerea ¸sirului (∆
n
)
n
.
Capitolul 6
S¸iruri ¸si serii de funct ¸ii
6.1 Convergent ¸a punctual˘a ¸si uniform˘a
Fie X, Y dou˘a mult ¸ime nevide ¸si T(X, Y ) clasa tuturor funct ¸iilor definite
pe X cu valori in Y .
Definit¸ia 6.1. O aplicat ¸ie N ÷ n → f
n
∈ T(X, Y ) este numit˘a ¸sir de
funct ¸ii ¸si not˘am prin (f
n
)
n∈N
sau, mai simplu, (f
n
)
n
.
ˆ
In continuare vom considera c˘a X este o submult ¸ime de numere reale
iar Y = R.
Definit¸ia 6.2. Pentru orice x ∈ X fixat, putem considera ¸sirul

f
n
(x)

n
ca fiind un ¸sir de numere reale, care este ¸sirul imaginilor lui x prin ¸sirul
(f
n
)
n
⊂ T(X, R).
Definit¸ia 6.3. Pentru un ¸sir dat (f
n
)
n
din T(X, R), putem construi un
nou ¸sir de funct ¸ii definite prin
s
1
= f
1
, s
2
= f
1
+ f
2
, . . . , s
n
= f
1
+ f
2
+ + f
n
, . . . .
Perechea format˘a din cele dou˘a ¸siruri de funct ¸ii se nume¸ste serie de funct ¸ii
¸si not˘am

¸
n=1
f
n
. Termenii ¸sirului (f
n
)
n
se numesc termeni generali iar
(s
n
)
n
reprezint˘a ¸sirul sumelor part ¸iale ale seriei de funct ¸ii.
130
131
Pentru un x ∈ X dat,

¸
n=1
f
n
(x) reprezint˘ a o serie de numere reale
numit˘ a seria valorilor ˆın x a seriei de funct ¸ii

¸
n=1
f
n
.
Definit¸ia 6.4. O submult ¸ime A ⊂ X este numit˘a mult ¸imea de convergent ¸a
punctual˘a pentru ¸sirul de funct ¸ii (f
n
)
n
dac˘a, pentru orice x ∈ A, ¸sirul
de numere reale

f
n
(x)

n
este convergent.
Astfel,
A = ¦x ∈ X ; ∃ lim
n→∞
f
n
(x)¦.
Avˆand ˆın vedere c˘a pentru un x ∈ A fixat limita ¸sirului de numere
reale

f
n
(x)

n
este unic˘a, putem considera o nou˘a funct ¸ie f : A → R
definit˘a prin
f(x) = lim
n→∞
f
n
(x).
Spunem c˘a f reprezint˘a funct ¸ia limit˘a a ¸sirului (f
n
)
n
de funct ¸ii. Scriem
f = lim
n→∞
f
n
¸si spunem c˘a ¸sirul de funct ¸ii (f
n
)
n
este convergent punctual
la f pe A.
Mult ¸imea de convergent ¸˘ a punctual˘a a ¸sirului (s
n
)
n
reprezint˘ a mult ¸imea
de convergent ¸˘a punctual˘a pentru seria

¸
n=1
f
n
.
Spunem c˘a funct ¸ia s : A → Y , s(x) = lim
n→∞
s
n
(x), reprezint˘a suma
seriei

¸
n=1
f
n
¸si scriem s =

¸
n=1
f
n
.
Faptul c˘a A este mult ¸imea de convergent ¸˘a punctual˘a pentru ¸sirul
de funct ¸ii (f
n
)
n
¸si c˘a f este funct ¸ia limit˘a, se poate caracteriza prin
urm˘atoarea condit ¸ie
∀ ε > 0, ∀ x ∈ A, ∃ n
ε,x
∈ N astfel c˘a n > n
ε,x
⇒ [f
n
(x) −f(x)[ < ε.
Teorema 6.1. (Criteriul Cauchy) Un element x ∈ X este un punct de
convergent ¸a pentru (f
n
)
n
dac˘a ¸si numai dac˘a, pentru orice ε > 0, exist˘a
n
ε,x
∈ N astfel c˘a, pentru orice n < n
ε,x
¸si orice p ∈ N avem
[f
n
(x) −f(x)[ < ε.
132
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intradev˘ar, aceast˘a condit ¸ie reprezint˘ a criteriul Cauchy
de convergent ¸a pentru ¸sirul

f
n
(x)

n
ca ¸sir de numere reale.
Pentru o serie de funct ¸ii

¸
n=1
f
n
condit ¸ia precedent˘a aplicat˘a ¸sirului de
funct ¸ii (s
n
)
n
devine:
Corolarul 6.1. Un element x ∈ X este un punct de convergent ¸a pentru

¸
n=1
f
n
dac˘a ¸si numai dac˘a, pentru orice ε > 0, exist˘a n
ε,x
∈ N astfel c˘a,
pentru orice n > n
ε,x
¸si orice p ∈ N avem

f
n+1
(x) + f
n+2
(x) + + f
n+p
(x)

< ε.
Definit¸ia 6.5. Fie un ¸sir de funct ¸ii (f
n
)
n
. Spunem c˘a ¸sirul (f
n
)
n
este
uniform convergent˘a pe o mult ¸ime A ⊆ X c˘atre funct ¸ia limit˘a f dac˘a,
pentru orice ε > 0, exist˘a n
ε
∈ N such that
[f
n
(x) −f(x)

< ε
pentru orice x ∈ A ¸si pentru orice n > n
ε
.
Spunem c˘a seria de funct ¸ii

¸
n=1
f
n
este uniform convergent˘a pe o mult ¸ime
A dac˘a ¸sirul sumelor part ¸iale (s
n
)
n
este uniform convergent pe A.
Criteriul lui Cauchy pentru convergent ¸a uniform˘a are formularea dat˘a
ˆın urm˘atoarea teorem˘a.
Teorema 6.2. S¸irul de funct ¸ii (f
n
)
n
este uniform convergent pe o mult ¸ime
A dac˘a, pentru orice ε > 0, exist˘a n
ε
∈ N such that pentru orice n > n
ε
¸si orice p ∈ N avem
[f
n
(x) −f
n+p
(x)[ < ε, ∀ x ∈ A.
Demonstrat ¸ie. Mai ˆıntˆai rezult˘a c˘a, pentru orice x ∈ A,

f
n
(x)

n
este un
¸sir convergent ¸si, de aici, putem considera funct ¸ia f : A →R,
f(x) = lim
n→∞
f
n
(x).
Pentru un ε > 0 dat, fie n
ε
∈ N such that
n > n
ε
, p ∈ N ⇒ [f
n+p
(x) −f
n
(x)[ <
3
2
∀ x ∈ A.
133
Lu˘am ˆın aceast˘a inegalitate limita cˆand p → ∞ ¸si obt ¸inem
[f(x) −f
n
(x)[ ≤
ε
2
< ε ∀ x ∈ A, ∀ n > n
ε
,
i.e. avem uniform convergent ¸a a lui (f
n
)
n
to f pe A.
Prin aplicarea teoremei precedente pentru ¸sirul de funct ¸ii (s
n
)
n
, rezult˘a
c˘a, pentru o serie de funct ¸ii, criteriul lui Cauchy devine:
Corolarul 6.2. Seria de funct ¸ii

¸
n=1
f
n
este uniform convergent˘a pe o
mult ¸ime A dac˘a, pentru orice ε > 0, exist˘a n
ε
∈ N such that pentru orice
n > n
ε
¸si p ∈ N avem
[f
n+1
(x) + f
n+2
(x) + +f
n+p
(x)[ < ε, ∀ x ∈ A.
Remarca 6.1. Dac˘a (f
n
)
n
este uniform convergent pe A la f, atunci
(f
n
)
n
este deasemenea convergent punctual pe A ¸si, de aici, problema uni-
form convergent ¸ei poate fi considerat˘a numai pe o submult ¸ime a mult ¸imii
de convergent ¸˘a punctual˘a a ¸siruluilui (f
n
)
n
.
Remarca 6.2. Pentru o serie de funct ¸ii

¸
n=1
f
n
putem s˘a consider˘am
problema absolut convergent ¸ei, a¸sa cum a fost definit˘a pentru seriile
numerice, respectiv considerˆand seria

¸
n=1
[f
n
[.
ˆ
In acest caz spunem c˘a

¸
n=1
f
n
este absolut convergent˘a punctual ˆın A dac˘a seria

¸
n=1
[f
n
[ este con-
vergent˘a punctual, respectiv seria

¸
n=1
f
n
este absolut ¸si uniform conver-
gent˘a pe a mult ¸imea A dac˘a

¸
n=1
[f
n
[ este uniform convergent˘a pe A.
Teorema 6.3. (Criteriul Weierstrass) Fie seria de funct ¸ii

¸
n=1
f
n
. Dac˘a
exist˘a o serie numeric˘a pozitiv˘a convergent˘a,

¸
n=1
a
n
, such that
[f
n
(x)[ ≤ a
n
∀ n ∈ N, ∀ x ∈ A,
134
atunci seria

¸
n=1
f
n
este uniform ¸si absolut convergent˘a pe A.
Demonstrat ¸ie. Pentru orice ε > 0, exist˘a n
ε
∈ N such that
n > n
ε
, p ∈ N ⇒ a
n+1
+ a
n+2
+ + a
n+p
< ε.
Pe de alt˘a parte, pentru orice x ∈ A, n > n
ε
¸si p ∈ N, avem
[f
n+1
(x) + f
n+2
(x) + + f
n+p
(x)[ ≤
≤ [f
n+1
(x)[ +[f
n+2
(x)[ + +[f
n+p
(x)[ ≤
≤ a
n+1
+a
n+2
+ + a
n+p
< ε
¸si, de aici, aplicˆand criteriul lui Cauchy de convergent ¸a uniform˘a rezult˘a
c˘a seria

¸
n=1
f
n
este uniform ¸si absolut convergent˘a.
Fie (f
n
)
n
un ¸sir de funct ¸ii, f
n
: R →R.
Definit¸ia 6.6. Spunem c˘a ¸sirul (f
n
)
n
este uniform m˘arginit pe mult ¸imea
A ⊂ X dac˘a exist˘a M > 0 such that
[f
n
(x)[ ≤ M ∀ n ∈ N, ∀ x ∈ A.
Teorema 6.4. (Criteriul Dirichlet) Fie (s
n
)
n
¸sirul sumelor part ¸iale pentru
seria de funct ¸ii

¸
n=1
f
n
, f
n
: X → R ¸si g
n
: X → R, n = 1, 2, . . .
termenii unui ¸sir de funct ¸ii. Dac˘a (s
n
)
n
este uniform m˘arginit pe o
mult ¸ime A ⊆ X ¸si (g
n
)
n
este un ¸sir descresc˘ator ¸si uniform convergent
la 0 pe A, atunci seria de funct ¸ii

¸
n=1
f
n
g
n
este uniform convergent˘a pe
A.
Demonstrat ¸ie. Dac˘a M ∈ R este such that [s
n
(x)[ ≤ M pentru orice
x ∈ A ¸si orice n ∈ N ¸si n
ε
este such that
n > n
ε
⇒ [g
n
(x)[ ≤
ε
2M
, ∀ x ∈ A,
135
atunci, pentru orice n > m > n
ε
avem
[f
m+1
(x)g
m+1
(x) + f
m+2
(x)g
m+2
(x) + + f
n
(x)g
n
(x)[ =
=

s
m+1
(x) −s
m
(x)

g
m+1
(x) +

s
m+2
(x) −s
m+1
(x)

g
m+2
(x)+
+ +

s
n
(x) −s
n−1
(x)

g
n
(x)

=
= [ −s
m
(x) g
m+1
(x) +

g
m+1
(x) −g
m+2
(x)

s
m+1
(x) + +
+s
n−1
(x)

g
n−1
(x) −g
n
(x)

+ s
n
(x)g
n
(x)[ ≤
≤ [s
m
(x)[g
m+1
(x) +[s
m+1
(x)[

g
m+1
(x) −g
m+2
(x)

+ +
+[s
n−1
(x)[

g
n−1
(x) −g
n
(x)

+[s
n
(x)[g
n
(x) ≤
≤M

g
m+1
(x)+g
m+1
(x)−g
m+2
(x)+g
m+2
(x)+ +g
n−1
(x)−g
n
(x)+g
n
(x)

=
= 2Mg
m+1
(x) < 2M
ε
2M
= ε,
pentru orice x ∈ A ¸si, aplicˆand criteriul lui Cauchy, rezult˘a convergent ¸a
uniform˘a a seriei de funct ¸ii

¸
n=1
f
n
g
n
.
6.2 Propriet˘at ¸i ale ¸sirurilor ¸si seriilor de
funct ¸ii
Teorema 6.5. Fie (f
n
)
n
un ¸sir de funct ¸ii, f
n
: X → X. Dac˘a au loc
propriet˘atile:
1) (f
n
)
n
este uniform convergent la f pe A unde A ⊂ X;
2) exist˘a lim
x→x
0
f
n
(x) = l
n
, pentru orice n = 1, 2, . . . , unde x
0
este un
punct de acumulare a mult ¸imii A;
3) exist˘a lim
n→∞
l
n
= l,
atunci exist˘a lim
x→x
0
f(x) = l.
Altfel spus, putem scrie
lim
x→x
0

lim
n→∞
f
n
(x)

= lim
n→∞

lim
x→x
0
f
n
(x)

.
136
Demonstrat ¸ie. Fie ε > 0 ¸si n

ε
such that [f
n
(x) −f(x)[ <
ε
3
pentru orice
x ∈ A ¸si pentru orice n > n

ε
, respectiv n

ε
such that [l
n
−l[ <
ε
3
pentru
n > n

ε
.
Dac˘a, pentru un n
0
> max¦n

ε
, n

ε
¦, V
ε
∈ ϑ(x) fixat avem
[f
n
0
(x) −l
n
0
[ <
ε
3
∀ x ∈ A ∩

V
ε
` ¦x
0
¦

,
atunci
[f(x) −l[ ≤ [f(x) −f
n
0
(x)[ +[f
n
0
(x) −l
n
0
[ +[l
n
0
−l[ <
ε
3
+
ε
3
+
ε
3
= ε,
pentru orice x ∈ A ∩

V
ε
` ¦x
0
¦

.
A¸sadar avem c˘a lim
x→x
0
f(x) = l.
Teorema 6.6. Dac˘a un ¸sir de funct ¸ii (f
n
)
n
este uniform convergent pe
A ¸si, pentru fiecare n = 1, 2, . . . , f
n
este continu˘a ˆın x
0
∈ A, atunci
limita f a ¸sirului de funct ¸ii este deasemenea o funct ¸ie continu˘a ˆın x
0
.
Demonstrat ¸ie. Dac˘a x
0
este un punct izolat pentru A, continuitatea
funct ¸iei f ˆın x
0
are loc avˆ and ˆın vedere c˘a orice funct ¸ie este continu˘ a
ˆın punctele izolate.
Dac˘a x
0
∈ A este un punct de acumulare pentru A, putem aplica
teorema precedent˘ a cu
l
n
= lim
x→x
0
f
n
(x) = f
n
(x
0
) ∀ n = 1, 2, . . .
¸si
l = lim
n→∞
l
n
= lim
n→∞
f
n
(x
0
) = f
n
(x
0
),
astfel c˘a, ˆın final, obt ¸inem lim
x→x
0
f(x) = f(x
0
) ¸si mai mult continuitatea
funct ¸iei f ˆın x
0
.
Remarca 6.3. Pentru o serie de funct ¸ii

¸
n=1
f
n
, teoremele 6.5 ¸si 6.6 pot
fi reformulate dup˘a cum urmeaz˘a.
137
Teorema 6.7. Presupunem c˘a pentru seria de funct ¸ii
¸

n=1
f
n
sunt
adev˘arate urm˘atoarele condit ¸ii
1)
¸

n=1
f
n
este uniform convergent˘a pe o mult ¸ime A avˆand ca sum˘a
funct ¸ia f;
2) exist˘a lim
x→x
0
f
n
(x) = l
n
∈ R, pentru orice n = 1, 2, . . . ;
3) seria numeric˘a
¸

n=1
l
n
converge ¸si are ca sum˘a num˘arul real s.
Atunci lim
x→x
0
f(x) = s, adic˘a,
lim
x→x
0

¸
n=1
f
n
(x) =

¸
n=1

lim
x→x
0
f
n
(x)

.
Demonstrat ¸ie. Pentru demonstrat ¸ie putem aplica teorema 6.5 ¸sirului (s
n
)
n
a sumelor part ¸iale ale seriei.
Teorema 6.8. Dac˘a seria de funct ¸ii

¸
n=1
f
n
este uniform convergent˘a pe
A ¸si, pentru fiecare n ∈ N, f
n
este o funct ¸ie continu˘a ˆın x
0
∈ A, atunci
suma seriei este deasemenea continu˘a ˆın x
0
.
Teorema 6.9. Fie un ¸sir (f
n
)
n
de funct ¸ii reale. Dac˘a
1. ¸sirul (f
n
)
n
este convergent punctual pe mult ¸imea A ⊂ R la o funct ¸ie
f : R →R;
2. pentru fiecare n = 1, 2, . . . , funct ¸ia f
n
este derivabil˘a pe A;
3. ¸sirul de funct ¸ii f

n
este uniform convergent pe A la o funct ¸ie g :
R →R,
atunci funct ¸ia f este derivabil˘a ¸si f

= g.
Demonstrat ¸ie. Fie x
0
, x dou˘a puncte din A. Trebuie s˘a demonstr˘am c˘a
exist˘a
lim
x→x
0
f(x) −f(x
0
)
x −x
0
¸si c˘a aceast˘a limit˘a este egal˘a cu g(x
0
). Acest lucru este echivalent cu a
ar˘ata c˘a, pentru orice ε > 0, exist˘a δ
ε
> 0 such that pentru orice x ∈ A
cu
0 < [x −x
0
[ < δ
ε
,

f(x) −f(x
0
)
x −x
0
−g(x
0
)

< ε.
138
Putem scrie

f(x) −f(x
0
)
x −x
0
−g(x
0
)


f(x) −f(x
0
)
x −x
0

f
n
(x) −f
n
(x
0
)
x −x
0

+
+

f
n
(x) −f
n
(x
0
)
x −x
0
−f

n
(x
0
)

+

f

n
(x
0
) −g(x
0
)

.
Pentru un ε > 0 dat, exist˘a n

ε
such that

f

n
(x
0
) −g(x
0
)

<
ε
3
,
pentru orice x ∈ A dac˘a n > n

ε
.
Pentru a estima diferent ¸a

f(x) −f(x
0
)
x −x
0

f
n
(x) −f
n
(x
0
)
x −x
0

plec˘am de la expresia
f
m
(x) −f
m
(x
0
)
x −x
0

f
n
(x) −f
n
(x
0
)
x −x
0
=
=
f
m
(x) −f
n
(x)
x −x
0

f
m
(x
0
) −f
n
(x
0
)
x −x
0
=
=
(f
m
−f
n
)(x) −(f
m
−f
n
)(x
0
)
x −x
0
¸si aplic˘am teorema lui Lagrange funct ¸iei f
m
− f
n
. Conform acestei teo-
reme exist˘a y ˆıntre x
0
¸si x such that
f
m
(x) −f
n
(x
0
)
x −x
0

f
m
(x) −f
n
(x
0
)
x −x
0
= f

m
(y) −f

n
(y)
¸si, de aici

f
m
(x) −f
n
(x
0
)
x −x
0

f
m
(x) −f
n
(x
0
)
x −x
0

=

f

m
(y) −f

n
(y)

.
Deoarece

f

n

n
este uniform convergent pe A, exist˘a n

ε
astfel c˘a

f

m
(y) −f

n
(y)

<
ε
3
,
139
pentru orice y ∈ A ¸si pentru n, m > n

ε
. Mai mult, pentru un n > n

ε
fixat, dac˘a lu˘am ˆın inegalitatea

f
m
(x) −f
n
(x)
x −x
0

f
m
(x
0
) −f
n
(x
0
)
x −x
0

=
=

f
m
(x) −f
m
(x
0
)
x −x
0

f
n
(x) −f
n
(x
0
)
x −x
0

<
ε
3
,
limita cˆand m → ∞ obt ¸inem

f(x) −f(x
0
)
x −x
0

f
n
(x) −f
n
(x
0
)
x −x
0


ε
3
.
ˆ
In final, pentru un n
0
> max¦n

ε
, n

ε
¦ fixat, ¸si pentru un δ
ε
> 0 pentru
care din x ∈ A cu 0 < [x −x
0
[ < δ
ε
rezult˘a

f
n
0
(x) −f
n
0
(x
0
)
x −x
0
−f

n
0
(x
0
)

<
ε
3
,
avem c˘a

f(x) −f(x
0
)
x −x
0
−g(x
0
)


f(x) −f(x
0
)
x −x
0

f
n
0
(x) −f
n
0
(x
0
)
x −x
0

+

f
n
0
(x) −f
n
0
(x
0
)
x −x
0
−f

n
0
(x
0
)

+
+

f

n
0
(x
0
) −g(x
0
)

<
ε
3
+
ε
3
+
ε
3
= ε.
Propozit¸ia 6.1. Dac˘a (f
n
)
n
este un ¸sir uniform convergent la o funct ¸ie
f pe o mult ¸ime A, unde, pentru fiecare n ∈ N, f
n
: X →R este o funct ¸ie
m˘arginit˘a pe A, atunci f este deasemenea o funct ¸ie m˘arginit˘a pe A.
Demonstrat ¸ie. Fie n
0
= n
ε
0
such that [f
n
(x) − f(x
0
)[ < ε
0
pentru orice
x ∈ A ¸si pentru orice n > n
0
¸si, pentru un n
1
> n
0
fixat, not˘am M
n
1
∈ R
astfel c˘a [f
n
1
(x)[ ≤ M
n
1
pentru orice x ∈ A. Avem
[f(x)[ ≤ [f(x) −f
n
1
(x)[ +[f
n
1
(x)[ < ε
0
+ M
n
1
, ∀ x ∈ A
¸si, de aici, faptul c˘a f este o funct ¸ie m˘arginit˘a.
140
Teorema 6.10. Fie I ⊂ R un interval ¸si, pentru fiecare n ∈ N, fie
f
n
: I ⊂ R → R. Dac˘a (f
n
)
n
este uniform convergent pe I la o funct ¸ie
f ¸si orice funct ¸ie f
n
este o funct ¸ie integrabil˘a pe [a, b] ⊂ I, atunci f este
deasemenea o funct ¸ie integrabil˘a pe [a, b] ¸si
b

a
f(x)d x = lim
n→∞
b

a
f
n
(x)d x.
Demonstrat ¸ie. Mai ˆıntˆ ai, din integrabilitatea funct ¸iilor f
n
, n ∈ N, avem
m˘arginirea acestor funct ¸ii ¸si, aplicˆand teorema precedent˘a, rezult˘a m˘arginirea
funct ¸iei f.
Avˆand ˆın vedere teorema 6.6 mult ¸imea punctelor de discontinuitate
pentru f este cont ¸inut˘ a ˆın mult ¸imea punctelor de discontinuitate ale
funct ¸iilor f
n
pentru n suficient de mare. Astfel, din integrabilitatea
funct ¸iilor f
n
, rezult˘a integrabilititatea funct ¸iei f (see [?], vol I).
Fie ε > 0 arbitrar ¸si n
ε
∈ N such that
[f
n
(x) −f(x)[ <
ε
b −a
pentru orice x ∈ [a, b] ¸si pentru n > n
ε
. Avem

b

a
f
n
(x)d x −
b

a
f(x)d x

=

b

a

f
n
(x) −f(x)

d xb

a

f
n
(x) −f(x)

d x <
ε
b −a
(b −a) = ε,
pentru n > n
ε
¸si, de aici, faptul c˘a
lim
n→∞
b

a
f
n
(x)d x =
b

a
f(x)d x.
Ca o consecint ¸˘ a, avem urm˘atorul rezultat.
141
Teorema 6.11. Fie f, f
n
: I → R, n = 1, 2, . . . , funct ¸ii continue, unde
I ⊆ R este un interval. Dac˘a ¸sirul de funct ¸ii (f
n
)
n
este uniform conver-
gent la f pe I, atunci, pentru orice x, x
0
∈ I, ¸sirul

x

x
0
f
n
(t)dt

n
converge
la
x

x
0
f(t)dt.
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intradev˘ar, pentru fiecare n ∈ N, funct ¸ia f
n
este integra-
bil˘a ¸si f, ca funct ¸ie continu˘ a, (teorema 6.6) este deasemenea o funct ¸ie
integrabil˘ a ¸si
lim
n→∞
x

x
0
f
n
(x)d x =
x

x
0
f(x)d x.
Putem spune c˘a, dac˘a (f
n
)
n
este un ¸sir de funct ¸ii uniform convergente
pe un interval I ¸si, pentru fiecare n ∈ N, f
n
este o funct ¸ie continu˘a, atunci
pe orice interval inclus ˆın I, ¸sirul primitivelor funct ¸iilor f
n
converge la o
primitiv˘a a funct ¸iei f definit˘a pe acela¸si interval, f fiind funct ¸ia limit˘a a
¸sirului (f
n
)
n
.
Remarca 6.4. Theoremele 6.10, respectiv 6.11, pot fi reformulate pentru
serii de funct ¸ii.
6.3 Serii de puteri
Definit¸ia 6.7. Numim serie de puteri o serie de funct ¸ii

¸
n=0
f
n
unde,
pentru fiecare n = 0, 1, 2, . . . , f
n
= a
n
(x −x
0
)
n
, unde (a
n
)
n≥0
este un de
numere reale.
Referitor la mult ¸imea de convergent ¸˘a punctual˘a pentru o serie de
puteri, avem
142
Teorema 6.12. (teorema lui Abel) Pentru seria de puteri

¸
n=0
a
n
(x−x
0
)
n
exist˘a un num˘ar real pozitiv R pe dreapta real˘a extins˘a (deci R poate fi
¸si ∞) astfel c˘a :
a) seria de puteri este absolut convergent˘a pentru orice x ∈ R pentru
care
[x −x
0
[ < R,
b) seria este divergent˘a pentru orice x ∈ R pentru care [x −x
0
[ > R.
Demonstrat ¸ie. Mai ˆıntˆ ai observ˘am c˘a seria converge pentru x = x
0
.
Dac˘a, pentru orice x = x
0
, seria este divergent˘a, vom lua R = 0.
Presupunem, ˆın continuare, c˘a exist˘a x
1
= x
0
such that

¸
n=0
a
n
(x
1

x
0
)
n
converge. Rezult˘a c˘a
lim
n→∞
a
n
(x
1
−x
0
)
n
= 0
¸si, de aici, faptul c˘a exist˘a M > 0 such that
[a
n
(x
1
−x
0
)
n
[ ≤ M, ∀ n = 0, 1, . . . .
Dac˘a x este such that [a
n
(x − x
0
)
n
[ < [a
n
(x
1
− x
0
)
n
[ pentru orice
n ≥ 0, putem scrie
[a
n
[[x−x
0
[
n
=

[x −x
0
[
[x
1
−x
0
[

n
[a
n
[[x
1
−x
0
[
n
< M

x −x
0
x
1
−x
0

n
, ∀ n = 0, 1, . . .
¸si, ˆıntrucˆ at

x −x
0
x
1
−x
0

< 1, avem convergent ¸a serie numerice cu termeni
pozitivi

¸
n=0

x −x
0
x
1
−x
0

n
¸si mai mult absolut convergent ¸a serie

¸
n=0
a
n
(x −
x
0
)
n
pentru orice x ∈ R cu [x −x
0
[ < [x
1
−x
0
[.
Rezult˘a c˘a, dac˘a exist˘a x
1
= z
0
pentru care

¸
n=0
a
n
(x
1
−x
0
)
n
converge,
atunci seria este absolut convergent˘ a ˆın interiorul intervalului simetric
centrat ˆın x
0
, respectiv (x
0
−x
1
, x
0
+ x
1
).
Not˘am
R = sup

[x −x
0
[ ;

¸
n=0
a
n
(x −x
0
)
n
este absolut convergent˘ a
¸
.
143
Dac˘a [x − x
0
[ < R, din propriet˘at ¸ile supremumului, exist˘a x
1
such
that

¸
n=0
a
n
(x
1

0
)
n
este absolut convergent ¸si [x−x
0
[ < [x
1
−x
0
[ de aici,
deasemenea, absolut convergent ¸a pentru series

¸
n=0
a
n
(x −x
0
)
n
.
Dac˘a R < ∞ ¸si [x −x
0
[ > R atunci, dac˘a presupunem prin reducere
la absurd c˘a

¸
n=0
a
n
(x −x
0
)
n
converge, atunci seria

¸
n=0
a
n
(ζ −x
0
)
n
ar fi
convergent˘a pentru orice ζ ∈ R such that [ζ −x
0
[ < [x −x
0
[.
Este suficient s˘a lu˘am ζ astfel c˘a R < [ζ − x
0
[ < [x − x
0
[ ¸si obt ¸inem
o contradict ¸ie relativ la definit ¸ia lui R. De aici, faptul c˘a, pentru orice
ζ pentru care

¸
n=0
a
n
(ζ −x
0
)
n
este absolut convergent˘a, trebuie s˘a avem
[ζ −x
0
[ ≤ R.
Definit¸ia 6.8. Num˘arul R definit ˆın teorema precedent˘a se nume¸ste raza
de convergent ¸a a seriei de puteri, iar (x
0
−R, x
0
+R) reprezint˘a intervalul
de convergent ¸a.
Remarca 6.5. 1

Din aceast˘a teorem˘a, nu avem informat ¸ii referitoare
la comportamentul seriei ˆın punctule x pentru care [x −x
0
[ = R.
3

Dac˘a not˘am x −x
0
prin X, putem considera seria de puteri dat˘a
prin

¸
n=0
a
n
X
n
, care este considerat˘a faorma general˘a a unei serii de
puteri.
4

Pentru orice r, 0 < r < R, seria

¸
n=0
a
n
(x − x
0
)
n
este uniform
convergent˘a pe mult ¸imea ¦x ; [x −x
0
[ < r¦.
Demonstrat ¸ie. 4

ˆ
Intradev˘ar, dac˘a r < R, seria

¸
n=0
a
n
(x − x
0
)
n
este
absolut convergent pentru orice x pentru care [x −x
0
[ ≤ r.
Dac˘a x
1
astfel c˘a [x
1
− x
0
[ = r, atunci, seria numeric˘ a

¸
n=0
[a
n
[[x −
x
0
[
n
este convergent˘a.
144
Dac˘a x este such that [x −x
0
[ ≤ [x
1
−x
0
[, avem
[a
n
(x −x
0
)
n
[ ≤ [a
n
[[x
1
−x
0
[
n
¸si, aplicˆand criteriul lui Weierstrass (teorema 6.3), rezult˘a uniform convergent ¸a
seriei

¸
n=0
a
n
(x −x
0
)
n
.
Ca o consecint ¸˘ a avem urm˘atorul rezultat.
Teorema 6.13. Dac˘a R > 0 este raza de convergent ¸a a seriei de puteri

¸
n=0
a
n
(x − x
0
)
n
, atunci suma seriei este o funct ¸ie continu˘a pe mult ¸imea
¦x ; [x −x
0
[ < R¦.
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intradev˘ar, pentru orice x ∈ R pentru care [x − x
0
[ < R
exist˘a r ≥ 0 such that [x −x
0
[ ≤ r < R ¸si, de aici, uniform convergent ¸a
seriei pe ¦x ; [x −x
0
[ ≤ r¦.
Deoarece a
n
(x −x
0
)
n
, n ≥ 0, sunt funct ¸ii continui, teorema 6.8 ne d˘a
continuitatea sumei sale ˆın x cu [x −x
0
[ < R.
Ca o consecint ¸˘ a a acestei teoreme avem c˘a suma seriei

¸
n=0
a
n
(x −x
0
)
n
cu R > 0
este o funct ¸ie uniform continu˘a pe orice mult ¸ime compact˘a cont ¸inut˘ a ˆın
intervalul ¦x ; [x −x
0
[ < R¦.
Fie seria de puteri

¸
n=0
a
n
x
n
cu raza R > 0. Putem demonstra
urm˘atorul resultat.
Teorema 6.14. Dac˘a seria de puteri

¸
n=0
a
n
x
n
cu R > 0 converge pentru
x = R sau x = −R, atunci suma sa este o funct ¸ie continu˘a ˆın R, respectiv
ˆın −R.
Din teorema 6.12 avem asigurat˘a doar existent ¸a razei de convergent ¸˘ a
R. Se pune problema s˘a g˘asim o modalitate de a determina valoarea
razei de convergent ¸˘ a.
145
Teorema 6.15. (teorema lui Hadamard) Fie seria de puteri

¸
n=0
a
n
x
n
¸si
λ = limsup
n→∞
n

[a
n
[.
Atunci avem
R = 0 dac˘a λ = ∞; R = ∞ dac˘a λ = 0 ¸si R =
1
λ
dac˘a 0 < λ < ∞.
Demonstrat ¸ie. Pentru un num˘ar real x fixat, aplic˘am criteriul r˘ad˘ acinii
(teorema 2.15) pentru seria numeric˘a,

¸
n=0
[a
n
x
n
[. Avem
limsup
n→∞
n

[a
n
[[x
n
[ = [x[ limsup
n→∞
n

[a
n
[ = [x[λ
astfel c˘a:
− dac˘a λ = 0, atunci limsup
n→∞
n

[a
n
[[z
n
[ = 0 < 1 pentru orice x, i.e.
seria

¸
n=0
a
n
x
n
este absolut convergent˘ a pentru orice x ¸si, de aici, putem
considera R = ∞;
− dac˘a λ = ∞, atunci limsup
n→∞
n

[a
n
[[x
n
[ = ∞ pentru orice x = 0
astfel c˘a ¸sirul (a
n
x
n
)
n
nu poate converge la 0. Rezult˘a c˘a, pentru orice
x = 0, seria

¸
n=0
a
n
x
n
este divergent˘ a ¸si, ˆın acest caz, lu˘am R = 0;
− Dac˘a 0 < λ < ∞, pentru [x[ <
1
λ
, [x[λ < 1 ¸si seria este absolut
convergent˘a, ˆın timp ce pentru [x[ >
1
λ
, [x[λ > 1, deci ¸sirul

n

[a
n
x
n
[

n
are termenii mai mari ca 1, deci rezult˘a c˘a ¸sirul (a
n
x
n
)
n
nu converge
0, a¸sadar seria

¸
n=0
a
n
z
n
este divergent˘ a. Constat˘am c˘a num˘arul R =
1
λ
are propriet˘at ¸ile din teorem˘a 6.12 ¸si mai mult el reprezint˘a raza de
convergent ¸a a seriei.
Ca o consecint ¸˘ a avem:
146
Corolarul 6.3. Dac˘a exist˘a lim
n→∞
n

[a
n
[ atunci series

¸
n=0
a
n
x
n
are raza
de convergent ¸a dat˘a de
R = lim
n→∞
1
n

[a
n
[
, a
n
= 0, n = 0, 1, . . . .
Corolarul 6.4. Dac˘a exist˘a lim
n→∞
[a
n
[
[a
n+1
[
, atunci aceast˘a limit˘a reprezint˘a
raza de convergent ¸a pentru seria

¸
n=0
a
n
x
n
.
Teorema 6.16. Fie seria

¸
n=0
a
n
x
n
avˆand raza de convergent ¸˘a R > 0 ¸si
s suma sa. Atunci seria

¸
n=1
na
n
x
n−1
are aceea¸si raz˘a de convergent ¸˘a, ¸si,
pentru orice x, [x[ < R, aceast˘ a serie are ca sum˘a derivata s

a funct ¸iei
s.
Demonstrat ¸ie. Avem limsup
n→∞
n

n[a
n
[ = limsup
n→∞
n

[a
n
[ ¸si, de aici, prima
afirmat ¸ie.
Dac˘a x este astfel c˘a [x[ < R, exist˘a r such that pentru [x[ ≤ r < R.
seria

¸
n=1
na
n
x
n−1
este uniform convergent˘ a, deciputem aplica teorema
6.9 ¸si mai mult s este derivabil˘a ¸si
s

=

¸
n=0
(a
n
x
n
)

=

¸
n=1
na
n
x
n−1
.
Remarca 6.6. Dac˘a seria de puteri

¸
n=0
a
n
x
n
converge pentru x = R
sau x = −R, este posibil ca seria

¸
n=1
na
n
x
n−1
s˘a nu fie convergent˘a ˆın
ambele puncte sau ˆıntrunul dintre ele.
147
Teorema 6.17. Fie seria

¸
n=0
a
n
x
n
cu R > 0 ¸si s sum a lsa. Atunci
funct ¸ia s are derivate de orice ordin ˆın fiecare punct x, [x[ < R, ¸si avem
a
n
=
s
(n)
(x
0
)
n!
, ∀ n = 0, 1, 2, . . . .
Demonstrat ¸ie. Avem deasemenea s(x
0
) = a
0
¸si, din teorem˘a 6.16,
s

(x) =

¸
n=1
na
n
x
n−1
,
de aici s

(x) = 1 a
1
¸si mai mult a
1
=
s

(x
0
)
1!
.
Dac˘a repet˘am de k ori rat ¸ionamentula nterior, obt ¸inem
s
(k)
(x) =

¸
n=k
n(n −1)(n −2) . . . (n −k + 1)a
n
x
n−k
pentru orice num˘ar real x cu [x[ < R.
ˆ
In particular, pentru x = x
0
, s
(k)
(x
0
) = k!a
k
, ¸si, de aici a
k
=
s
(k)
(x
0
)
k!
,
aceast˘a egalitate fiind satisf˘acut˘ a pentru orice k ∈ N.
Ca o consecint ¸˘ a, rezult˘a c˘a, dac˘a seriile

¸
n=0
a
n
x
n
¸si

¸
n=0
b
n
x
n
au
raze de convergent ¸˘ a pozitive, R
1
, respectiv R
2
¸si sumele lor coincid
pe
¸
x; [x[ < min¦R
1
, R
2
¦
¸
, atunci a
n
= b
n
pentru orice n ¸si desigur,
R
1
= R
2
.
Teorema 6.18. Fie seria de puteri

¸
n=n
0
a
n
x
n
cu raza de convergent ¸˘a
R > 0 ¸si suma s. Atunci, pentru orice x cu [x[ < R, avem
x

x
0
s(t)dt =

¸
n=0
a
n
n + 1
x
(n+1)
,
seria

¸
n=0
a
n
n + 1
x
(n+1)
avˆand aceea¸si raz˘a de convergent ¸˘a.
148
Demonstrat ¸ie. Pentru ultima afirmat ¸ie, avem
limsup
n→∞
n

[a
n
[
n + 1
= limsup
n→∞
n

[a
n
[
¸si, de aici, faptul c˘a ambele serii au aceea¸si raz˘a de convergent ¸a.
Dac˘a x este such that [x[ < R ¸si r astfel c˘a [x[ ≤ r < R, din uniform
convergent ¸a seriei pe ¦x; [x[ ≤ r¦ ¸si continuitatea funct ¸iilor a
n
x
n
pentru
orice n ∈ N, rezult˘a c˘a putem aplica teorema 6.10 pe intervalul [x
0
, x].
Integrˆ and termen cu termen, obt ¸inem rezultatul dorit.
Remarca 6.7. 1

Putem repeta integrarea termen cu termen de mai
multe ori consecutiv.
2

Este posibil ca seria

¸
n=0
a
n
n + 1
x
n+1
s˘a fie convergent˘aˆın extremit˘at ¸ile
intervalului f˘ar˘a ca seria init ¸ial˘a s˘a aib˘a aceast˘a proprietate. one a lui
them even dac˘a initial series are not acest
Definit¸ia 6.9. Seria

¸
n
0
a
n
(x−x
0
)
n
reprezint˘a dezvoltarea funct ¸iei f ˆın
jurul lui x
0
dac˘a seriea are o raz˘a de convergent ¸a strict pozitiv˘a ¸si suma
sa este egal˘a cu funct ¸ia f.
Avˆandˆın vedere teeoremele 6.16 ¸si 6.17, o condit ¸ie necesar˘a ca funct ¸ia
f s˘a admit˘a o dezvoltare ˆın jurul lui x
0
este c˘a f s˘a aib˘a derivate de orice
ordin ˆın x
0
¸si, ˆın acest caz,
a
n
=
f
(n)
(x
0
)
n!
∀ n = 0, 1, 2, . . . .
Consider˘am, ˆın continuare, o funct ¸ie f avˆand derivate finite de orice ordin
ˆın x
0
. Putem asocia funct ¸iei f seria

¸
n=0
f
(n)
(x
0
)
n!
(x −x
0
)
n
serie numit˘ a seria Taylor a funct ¸iei f ˆın x
0
.
Dac˘a R > 0 este raza de convergent ¸a a acestei serii ¸si F este suma
sa, nu este obligatoriu c˘a f = F.
149
Sumele part ¸iale ale seriei
(6.1)

¸
n=0
f
(n)
(x
0
)
n!
(x −x
0
)
n
sunt polinoamele Taylor de grad n asociate funct ¸iei f. Avem pentru
fiecare n,
T
n
(x) = f(x
0
) +
f

(x
0
)
1!
(x −x
0
) + +
f
(n)
(x
0
)
n!
.
Dac˘a I ⊂ R este un interval, not˘am prin (

(I, R) familia de funct ¸ii
f : I →R avˆ and derivate de orice ordin pe I.
Dac˘a f ∈ (

(I, R), atunci, pentru orice x ∈ I, exist˘a ξ dintre x
0
¸si
x such that s˘a avem f(x) = T
n
(x) + R
n
(x) unde R
n
(x) =
f
(n+1)
(ξ)
(n + 1)!
(x −
x
0
)
n+1
reprezint˘a restul ˆın formula lui Taylor.
Similar, putem scrie F
n
(x) = T
n
(x) + ρ
n
(x) unde ρ
n
(x) reprezint˘ a
restul constituit ˆın seria considerat˘a (6.1).
ˆ
In general, ρ
n
(x) ¸si R
n
(x) pot s˘a difere ˆıntre ei ¸si, ˆın consecint ¸˘a, este
posibil c˘a suma F a seriei (6.1) s˘a fie diferit˘a de funct ¸ia init ¸ial˘a f.
Teorema 6.19. Fie f ∈ (

(I, R) ¸si presupunem c˘a seria

¸
n=0
f
(n)
(x
0
)
n!
(x −x
0
)
n
are raza de convergent ¸a R > 0. Not˘am prin A ⊃ (x
0
− R, x
0
+ R)
mult ¸imea de convergent ¸a a acestei serii.
Atunci seria converge to f(x) ˆıntr-un punct x ∈ A∩I dac˘a ¸si numai
dac˘a ¸sirul

R
n
(x)

n
converge to 0.
Demonstrat ¸ie.
ˆ
Intradev˘ar avem f(x) = T
n
(x) + R
n
(x) pentru orice n ¸si
mai mult
lim
n→∞
T
n
(x) = f(x) ⇔ lim
n→∞
R
n
(x) = 0.
Ca o consecint ¸˘ a, dac˘a B ⊂ A ∩ I, atunci

¸
n=0
f
(n)
(x
0
)
n!
(x −x
0
)
n
= f(x), ∀ x ∈ B ⇔ lim
n→∞
R
n
(x) = 0, ∀ x ∈ B.
150
Mai remarc˘am faptul c˘a, dac˘a o funct ¸ie admite o dezvoltare ˆın serie
ˆın jurul unui punct x
0
, aceast˘a dezvoltare este unic˘a astfel c˘a nu are
important ¸˘ a modalitatea prin care se obt ¸ine dezvoltarea.

2 6.2 Propriet˘¸i ale ¸irurilor ¸i seriilor de functii . . . . . . . . at s s ¸ 6.3 Serii de puteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 141

Capitolul 1 Relatii. Functii. Multimea ¸ ¸ ¸ numerelor reale - definitia ¸ axiomatic˘. Topologia axei a reale
1.1 Relatii ¸

Definitia 1.1. Fie A ¸i B multimi nevide. Produsul cartezian al lui A ¸ s ¸ ¸i B, notat A × B este multimea s ¸ A × B = {(x, y) / x ∈ A, y ∈ B}. Definitia 1.2. Fie A ¸i B dou˘ multimi nevide. O relatie binar˘ de la ¸ s a ¸ ¸ a A la B este o submultime R a lui A × B. Dac˘ (x, y) ∈ R spunem c˘ x ¸ a a ¸i y sunt relationate prin R ¸i not˘m deasemenea xRy. s ¸ s a Definitia 1.3. Fie R o relatie de la A la B. Spunem c˘ multimea ¸ ¸ a ¸ Dom(R) = {x ∈ A / ∃ y ∈ B astfel ˆ at xRy} ıncˆ este domeniul relatiei R. ¸ Definitia 1.4. Fie R o relatie de la A la B. Imaginea relatiei R este ¸ ¸ ¸ multimea ¸ Im(R) = {y ∈ B / ∃ x ∈ A astfel ˆ at xRy}. ıncˆ 3

y) ∈ ¸i (y. y. y) ∈ ¸i (y. s 3. Fie R o relatie de la A la B.8. Un element m a lui A astfel ˆ at m ıncˆ x pentru orice x ∈ A este numit minimum pentru A ¸i scriem m = min A. Inversa relatiei R este o ¸ ¸ ¸ relatie de la B la A definit˘ prin ¸ a R−1 = {(y. x S pentru orice x ∈ B. notat˘ de regul˘ astfel ˆ at au loc urm˘toarele propriet˘¸i: a a ıncˆ a at 1. pentru orice ¸ a x. dac˘ s a a sunt satisf˘cute urm˘toarele conditii: a a ¸ . c˘ x a y sau y x spunem c˘ A este o multime total ora ¸ donat˘. dac˘ au s a a loc urm˘toarele propriet˘¸i: a at 1. x) ∈ sau x x ∀ x ∈ A (reflexivitate). ¸ s ¸ a Definitia 1.4 Definitia 1. s 2. a s 2.5. a Definitia 1. (x. Fie A o multime ordonat˘ ¸i B ⊂ A. (x. z) ∈ z (transitivitate) propriet˘¸ile fiind adev˘rate pentru orice x. y ∈ A. O multime A pe at a ¸ care s-a definit o relatie de ordine se nume¸te multime ordonat˘.7. Un element ¸ ¸ a s s ∈ A este numit infimum lui B relativ la A ¸i not˘m s = inf A B. x) ∈ ⇒ x = y sau x y ¸i y x ⇒ x = y (antisimmetrie). Un element S ∈ A ¸ ¸ as este numit supremum lui B relativ la A ¸i not˘m S = supA B. x) ∈ B × A / xRy}. (x.6.10. atunci S S. z ∈ A. Definitia 1. Fie A o multime ordonat˘ ¸i B ⊂ A. z) ∈ s sau x y ¸i y z ⇒ x s ⇒ (x.9. Un element M al lui A astfel ¸ ¸ a ˆncˆt x ı a M pentru orice x ∈ A este numit maximum lui A ¸i scriem s M = max A. s Definitia 1. S pentru orice x ∈ B. Dac˘ ˆ ¸ a ıntr-o multime ordonat˘ A avem. dac˘ S ∈ A ¸i x Definitia 1. O relatie de ordine pe A este o relatie binar˘ de la A la ¸ ¸ ¸ a A. Fie A o multime ordonat˘.

z) ∈ f . Definitia 1. Multimea ¸ ¸ ¸ Gr(f ) = {(x. M ∈ A a ¸ a a ın a a astfel ca m x M pentru orice x ∈ B. Elementele x ∈ A se numesc variabile independente ale lui f ¸i s elementele y ∈ B pentru care exist˘ x ∈ A cu (x. Fie f : A → B o functie. atunci s s. x → f (x). ¸ s ¸ 3. x pentru orice x ∈ B. y) ∈ f se numesc a imagini ale lui x prin f . f (x)) ∈ A × B / x ∈ A} se nume¸te graficul functiei f iar multimea s ¸ ¸ Im(f ) = {y ∈ b / ∃ x ∈ A.2 Functii ¸ Definitia 1.11.1 pentru orice x ∈ A exist˘ y ∈ B cu (x. s ¸ . y) ∈ f ¸i (x. 2. a 1. Fie A o multime ordonat˘ ¸i B ⊂ A. ¸ ¸ as 1.12. O functie de la A la B este o relatie binar˘ f de la A la B care ¸ ¸ a verific˘ urm˘toarele propriet˘¸i: a a at 1. y = f (x)} se nume¸te imaginea functiei f . a ¸ 4. Spunem c˘ B este o multime m˘rginit˘ inferior ˆ A dac˘ exist˘ a ¸ a a ın a a m ∈ A astfel ca m x pentru orice x ∈ B. Spunem c˘ B este o multime m˘rginit˘ ˆ A dac˘ exist˘ m. ¸ s a ¸ 1. s x pentru orice x ∈ B.2 dac˘ (x.13. Fie A ¸i B dou˘ multimi nevide. a s 2. y) ∈ f .5 1. ıncˆ 2. uneori. dac˘ s ∈ A ¸i s a s Definitia 1. Pentru (x. atunci y = z. 3. 1. Spunem c˘ B este o multime m˘rginit˘ superior ˆ A dac˘ exist˘ a ¸ a a ın a a M ∈ A astfel ˆ at x M pentru orice x ∈ B. Not˘m o functie f de la A la B prin f : A → B unde A este numit a ¸ domeniul functiei f ¸i B este numit codomeniul functiei f . y) ∈ f utiliz˘m notatia y = f (x) sau.

notat −x. exist˘ un element unic ˆ K. pentru ◦(x. 0. ∀ x. astfel ˆ at a ın s ıncˆ x + 0 = x pentru orice x ∈ K a4.6 1. 1 = 0. ∀ x. a ¸ a ¸ De regul˘ not˘m o operatie intern˘ prin ”◦” ¸i. notat x−1 a ın −1 (numit inversul lui x) astfel ˆ at x · x = 1 ıncˆ c1. x + y = y + x. ∀ x. O functie f : A × A → A este ¸ ¸ a ¸ numit˘ operatie intern˘ pe A sau mai simplu operatie. s Remarca 1. z ∈ K (associativitatea) b2. ıncˆ b1. y. 1. ∀ x. notat 1 ¸i numit unitate. Definitia 1.14. ·. 1) precizˆnd ˆ acest mod operatiile ¸ a ın ¸ ¸i elementele neutre pentru fiecare dintre acestea. astfel ˆ at x + −x = 0. ¸ s 2. numit opusul a ın lui x. y ∈ K (commutativitate) a3. y. exist˘ un element unic ˆ K. x · (y + z) = x · y + x · z.1. x + (y + z) = (x + y) + z. x · y = y · x. . notate ”+” ¸i ”·” astfel ˆ at au loc urm˘toarele propriet˘¸i: ¸ s ıncˆ a at a1. ”0” este elementul neutru pentru adunare ¸i ”1” este element neutru pentru produs. Fie A o multime nevid˘. z ∈ K Folosim pentru un corp notatia (K. z ∈ K (asociativitate) a2. pentru orice x ∈ K. y).definitia ¸ ¸ axiomatic˘ a Definitia 1. x · (y · z) = (x · y) · z. Operatia ”+” este numit˘ adunare sau sum˘ iar ¸ a a operatia ”·” este numit˘ ˆ ¸ a ınmultire sau produs. y.15. scriem a a ¸ a s x ◦ y. pentru orice x ∈ K exist˘ un element ˆ K. notat 0 ¸i numit zerou. ∀ x.3 Multimea numerelor reale . astfel a ın s ˆncˆt 1 · x = x ∀ x ∈ K ı a b4. +. x = 0 exist˘ un element unic ˆ K. y ∈ K (commutativitatea) b3. Un corp este o multime K pe care sunt definite dou˘ ¸ ¸ a operatii.

Numim sistem de numere reale sau multime a numerelor ¸ ¸ reale un corp (R. y ∈ R I. a a a ın Remarca 1.2 x ≥ 0. pentru care avem a I. ·. respectiv a elementului s simetric. +. a s 5. x − y pentru x + −y ¸i xy pentru a ¸ s y x · y. am notat opusul elementului 1. Fie x ∈ R cu x ≥ 0. atunci −x ≤ 0. ¸ a . 4. atunci x · y < 0. ∀ x. Definitia 1. ¸ a ¸ notat˘ ≤. dac˘ x ∈ R cu x > 0 ¸i y ∈ R cu y < 0. R este un corp complet adic˘.7 x 3. a a a 1. exist˘ sup A ˆ R. y. ∀ x. y ≥ 0 ⇒ xy ≥ 0. a ¸ m˘rginit˘ superior.16. atunci x · z < y · z. 0 · x = 0 pentru orice x ∈ R. obtinem 0 ≥ x fapt ce contrazice presupunerea ¸ a ¸ initial˘. ¸ Teorema 1. 0. 3. −1 · x = −x pentru orice x ∈ R unde. Utiliz˘m notatia pentru x · y −1 .1. z ∈ R I. pentru orice multime A a lui R. II. Relatia x ≤ y o vom nota echivalent cu y ≥ x. Au loc urm˘toarele propriet˘¸i: a at 1.1 x ≤ y ⇒ x + z ≤ y + z. prin −1. Corpul R este o multime total ordonat˘ printr-o relatie de ordine. atunci adunˆnd la aceast˘ relatie num˘rul x.2. dac˘ x < y ¸i z > 0. a s Demonstratie.3 0 ≤ 1. a 2. 1) (mai scurt R) pentru care au loc urm˘toarele a propriet˘¸i: at I. Dac˘ −x ≥ 0. Vom utiliza axiomele ce definesc sistemul de numere reale ¸ ¸i unicitatea elementului de efect nul la adunare. dac˘ x ∈ R cu x ≥ 0.

5. ¸ ¸ 1 · x + 0 · x = x sau. atunci presupunˆnd x · z > y · z rezult˘. x − y < 0 sau x < y ceea ce este absurd. Din relatia 1 · x = x obtinem (1 + 0) · x = x sau. iar elementele x pentru care x < 0 se numesc negative. s ıncˆ a a a ¸ Avem 0<1⇔0+1<1+1⇔1<2 . obligatoriu. . Dar z > 0 a a deci. avem echivalentele a s at ¸ y ≤ 0 ⇔ −y ≥ 0 ⇔ x · (−y) ≥ 0 ⇔ −x · y ≥ 0 ⇔ x · y ≤ 0. .3. at Pentru ˆ ınceput avem dou˘ simboluri ˆ R pe care le vom a¸eza de la a ın s stˆnga la dreapta ˆ conformitate cu relatia de ordine existent˘. Utilizˆnd ¸i propriet˘¸ile demonstrate anterior. pentru moment. c˘ x · z − y · z > 0 sau (x − y) · z > 0. Remarca 1. a s a a adunˆnd −y · z. 4.8 2. . x + 0 · x = x deci. a a 3. verific˘ −1 < 0 deci se va a¸eza a s la stˆnga lui 0. ˆ continuare vom nota elementele multimii R cu simboluri construIn ¸ ite cu ajutorul axiomelor ce definesc sistemul de numere reale ¸i al pros priet˘¸ilor demonstrate anterior. avˆnd ˆ vedere ınc˘ a ın unicitatea elementului neutru pentru adunare. a Noul element. Pentru elementul 1 exist˘ un element simetric notat −1 cu 1 + −1 = 0. Elementul nou obtinut va fi notat a a ¸ prin definitie cu simbolul 2. rezult˘ c˘ 0 · x = 0.}. . Dar x+−x = 0 ¸i −x este unic cu aceast˘ proprietate. Elementele x ale multimii R pentru care avem 0 < x se ¸ numesc pozitive. 0. . deci −1·x = s a −x. Avem relatiile echivalente ¸ 0 · x = 0 ⇔ (1 + −1) · x = 0 ⇔ 1 · x + −1 · x = 0 ⇔ x + −1 · x = 0. a Din 1 ∈ R rezult˘ c˘ 1 + 1 ∈ R. echivalent. ˆ a. care a fost deja utilizat. A¸adar a ın ¸ a s avem. Se pune problema a¸ez˘rii acestuia fata de ¸ s a ¸˘ elementele existente a¸a ˆ at s˘ p˘str˘m relatia de ordine dintre acestea. 1. Dac˘ x < y ¸i z > 0. R = {.

a n . cu 1 < α + 1 < 2. exist˘ elementul k · . A¸adar avem 0 < < 1. dac˘ −2 > −1. Similar. pentru orice element din R. Din rationamentul anterior rezult˘ c˘ este suficient s˘ ne asigur˘m de ¸ a a a a apartenenta la sistemul de numere reale doar a elementelor de forma x ¸ cu 0 < x. n. . .9 deci 2 se va a¸eza la dreapta simbolului 1. −2. . ˆ plus. . 1. deja cunoscute. absurd. Ar˘t˘m c˘ −2 < −1. ˆ a aa a Intr-adev˘r. a elementul simetric −(n0 + 1) va verifica −(n0 + 1) < −n0 . atunci < . . se obtine 2 < 1. ˆ urma a a ¸ In acestei constructii multimea R va avea forma ¸ ¸ R = {. a ¸ 2 2 1 Dac˘ 1 < . . 0. 1. putem ar˘ta c˘. 0. absurd. . pentru orice element n construit ˆ prima a a ın 1 1 In a etap˘. care vor a ¸ face parte din multimea R. −n. .}. n ∈ R cu 0 < k < n. . . aplicˆnd prima proprietate. cu a a a a 2 1 −1 2 · 2 = 1. ¸ at ¸ 2 1 absurd.ˆ Intr-adev˘r. rezult˘ c˘ exist˘ 2−1 . ¸ 2 < α + 2 < 3 ¸i a¸a mai departe. Ar˘t˘m c˘ 0 < < 1. −1. dac˘ se consider˘ un element α din R cu 0 < α < 1. . cu 2 = 0.}. . . atunci. . se va plasa a la stˆnga lui 0. a a adunˆnd 1 la aceast˘ inegalitate. . ˆ plus. . . atunci. notat prin simbolul n0 . exist˘ un element n−1 . Obtinem ¸ ¸ R ⊃ {. . 2. In a a atunci obtinem automat elementele α + 1. Continuˆnd acest proces se obtin alte simboluri. prin ˆ a ınmultirea inegalit˘¸ii cu 2. . Pentru noul element 2 exist˘ s a elementul simetric notat −2 care. ˆ a ınmultind aceast˘ inegalitate presupus˘ ¸ a a m n adev˘rat˘ cu num˘rul pozitiv n · m. −2. se obtine relatia echivalent˘ n < m a a a ¸ ¸ a despre care ¸tim c˘ are loc. . −1. . notat . Deci este suficient s˘ ne asigur˘m c˘ s s a a a elementele aflate ˆ ıntre 0 ¸i 1 apartin sistemului de numere reale. cu 0 < < 1. s ¸ 1 Din faptul c˘ 2 ∈ R. se obtine −1 > 0. exist˘ un altul notat prin n0 + 1 cu n0 < n0 + 1. 2. . Acest proces nu este finit deoarece. s a 1 Pentru orice elemente k. s 2 Similar. atunci obtinem 2 · = 1 < 0. dac˘ n < a a n n 1 1 m. α + 2. notat . . aa a 2 1 1 Dac˘ < 0.

. . n. Pe de alt˘ parte. avem a 0< k1 k2 < < 1. .18. 1. Intersectia unei familii de multimi inductive continˆndu-l pe 0 este. ca urmare. 2. . . 3. . . . .17.}. . Spunem c˘ A este o multime inductiv˘ dac˘. 2. . n.}. atunci m + n ∈ N ¸i m · n ∈ N. .2. . 1. atunci avem scrierea mentionat˘ sub a ¸ a forma 1 = 1. avem c˘ 0 ∈ N. Fie n ∈ N. Relatia precedent˘ poate fi ˆ n n pozitiv n ¸i obtinem inegalitatea adev˘rat˘ k < n. 3. Din definitia multimii N ca intersectie a tuturor multimilor ¸ inductive care ˆ contin pe 0. 1. n. 2 = 1 + 1 ∈ ¸ a N. pentru orice a a ¸ a a x ∈ A. . 3. . Dac˘ n = 1. . N ⊂ {0. pentru k1 < k2 < n. . deasemenea. a ¸ a . Fie R multimea numerelor reale ¸i A o submultime ¸ ¸ s ¸ nevid˘ a sa. . ¸ Definitia 1. a 1. 1.}. n. ˆ s a ın multimea {0. 2. . avem 2 = 1 + 1 prin definitie. n ∈ N dac˘ ¸i numai dac˘ n se obtine adunˆnd un num˘r finit de termeni egali cu 1. cu 0 < < 1. . 1 = 0 + 1 ∈ N. Remarca 1. .4. Avem c˘ N = {0. o multime inductiv˘. Dac˘ n = 3. Multimea definit˘ ca intersectie a tuturor elementelor familiei A ¸ a ¸ este numit˘ sistemul de numere naturale sau multimea numerelor naturale a ¸ ¸i not˘m aceast˘ multime prin N. n ∈ N. avem x + 1 ∈ A. . a as a ¸ a a 2. a 3. Fie A familia multimilor inductive continˆnd elementul ¸ ¸ ¸ a ”0”. a s ¸ ¸ ¸ ¸ Demonstratie. s ¸ a a Similar se poate demonstra c˘.10 k k ¸ a ınmultit˘ cu num˘rul ¸ a a notat . 1. . . . Dac˘ n = 2. 2. n n Prin procedurile anterioare am obtinut o infinitate de elemente ˆ ¸ ın sistemul de numere reale dar nu putem afirma c˘ au fost obtinute toate a ¸ elementele multimii R. Multimea A = {x ∈ R / x ≥ 0} este o multime ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ a 2. adic˘ n = 1 + 1 + 1 + · · · + 1. . 3. . Dac˘ m. . . 1.} este una dinıl ¸ a tre acestea ¸i. s a a ¸ Teorema 1. ¸ a Definitia 1. inductiv˘. . . 2. avem c˘ {0.

¸ a obtinem c˘ orice element n din N poate fi scris sub o form˘ similar˘. atunci. 2 + 1 = 3 ∈ N.. Multimea Q definit˘ ca ¸ Q = {x ∈ R / x = mn−1 . n ∈ Z. a a ¸ ¸ ¸ . . x2 < 2} este m˘rginit˘ superior dar sup A nu apartine multimii numerelor rationale. a a s ıl ¸ 3. n = 1 + 1 + · · · + 1 ¸i. Avem N⊆Z⊆Q⊆R Vom ar˘ta c˘ multimea R \ Q nu este vid˘.3. evident. ¸ a Definitia 1. . deci s a a m + n ∈ N. s Definitia 1. Multimea A = {x ∈ R. . Multimea Z definit˘ ca ¸ ¸ a Z = {x ∈ R / x ∈ N sau − x ∈ N} este numit˘ sistemul de numere ˆ a ıntregi sau multimea numerelor ˆ ¸ ıntregi. ¸ a a a Reciproc. In ¸ ¸ s dup˘ num˘rul de pa¸i prin care ˆ obtinem pe n. a ¸ ¸ ¸ Remarca 1. Continuˆnd. a a ¸ a ¸ Teorema 1. dup˘ orice num˘r finit de pa¸i.20. de un num˘r finit a a de ori). prin definitie. 3 = 2 + 1 = (1 + 1) + 1 = 1 + 1 + 1.11 atunci. dac˘ un element n = 1 + 1 + · · · + 1 (evident. Pe de alt˘ parte avem a m · n = m · (1 + 1 + 1 + · · · + 1) = m + m + · · · + m = = (1+1+· · ·+1)+(1+1+· · ·+1)+· · ·+(1+1+· · ·+1) = 1 = 1+1+· · ·+1 a¸adar m · n ∈ N. n = 0} este numit˘ sistemul numerelor rationale sau multimea numerelor rationale. m + n se scrie ca o sum˘ finit˘ de termeni egali cu 1.5. n ∈ N.19. m. obtinem a a a ¸ 1 + 1 = 2 ∈ N. A¸adar. s a a s ˆ particular obtinem un element din N ¸i se obtine un element din N. Fie m. Atunci m = 1 + 1 + · · · + 1. f˘cˆnd iterativ suma de la stˆnga la dreapta.

21. Contradictia se obtine dac˘ demonstr˘m c˘ y ∈ A. conform axiomei II din definitia a ¸ a as ¸ sistemului de numere reale (R este un corp complet). evident. Putem a s a a q presupune c˘ nu exist˘ x ∈ N cu p = p x ¸i q = q x. s˘ avem x < M . multimea A este m˘rginit˘ ¸i. deci p2 = 2q 2 . Multimea A nu este vid˘ deoarece. q ∈ N. Multimea nevid˘ R \ Q se nume¸te multime a numerelor ¸ ¸ a s ¸ irationale. Este evident c˘ M > 1 ¸i M 2 ≤ 2. 2 16 2 16 16 Definitia 1. deasemenea. ın a a q deci p = 2x. s q p 2 ˆ Inlocuind ˆ M = 2. a a s p 2 Dac˘ M = 2 ¸i M ∈ Q. rezult˘ c˘ exist˘ ˆ a a a ın R num˘rul M cu M = sup A. rezult˘ ( )2 = 2. adic˘ ¸ ¸ a a a a 2 y < 2. atunci ar trebui ca. dac˘ M ∈ Q. ¸ . a Demonstr˘m c˘ M nu este num˘r rational adic˘ multimea R \ Q este a a a ¸ a ¸ ˆ nevid˘. Num˘rul y este rational ¸i a s a a ¸ s 4 a y−M = >0 4 deci M < y. pentru orice x ∈ Q a a a cu x2 < 2. ¸ a a Not˘m a = 2 − M 2 ¸i lu˘m y = M + . rezult˘ c˘ M = unde p. se obtine c˘. ˆ caz contrar am a a s In avea p px p = = p x · (q x)−1 = p x(q )−1 x−1 = p (q )−1 = q qx q p ¸i vom considera M = .12 Demonstratie. q = 2y absurd. Pe de ¸ ¸ a alt˘ parte. Intr-adev˘r. 1 ∈ A. adic˘ p·p = 2q 2 . ˆ Inlocuind ˆ relatia precedent˘ valoarea lui p ¸i ref˘cˆnd ın ¸ a s a a calculele. Avem a a a2 y 2 = (M + )2 = M 2 + M · + 4 2 16 Utilizˆnd 1 < M < M 2 ˆ inegalitatea precedent˘ obtinem a ın a ¸ y2 = M 2 + M · a a2 a a2 + < M2 + M2 · + = 2 16 2 16 a a2 a a2 7a2 = M 2 (1 + ) + = (2 − a)(1 + ) + =2− < 2.

5. Pentru orice num˘r real x. atunci 0 < m0 − n < y + ε − y = ε < 1. Similar. y ∈ R. Dac˘ a y < n < m0 < y + ε. as a a ın s a Vom demonstra c˘ y ∈ N. A¸adar m0 < x0 +1 ¸i demonstratia s s s ¸ este complet˘. Astfel multimea s ¸ ¸ ¸ A = {n ∈ N / x0 < n} este nevid˘ ¸i este m˘rginit˘ inferior ˆ R. Pentru ¸ a a a z−1 ∈ R exist˘ n ∈ N astfel ˆ at z−1 < n < z. ∀ n ∈ A. atunci n − m0 < ε. ˆ acest scop vom demonstra un set de teoreme. exist˘ n ∈ N a astfel ˆ at x ≤ ny.4. pentru orice ε ∈ R. a exist˘ m0 ∈ N astfel ˆ at a ıncˆ y < m0 < y + ε. x > 0. ε < 1. y > 0. Astfel m0 ≤ n. ˆ a Intr-adev˘r. atunci N este o multime m˘rginit˘ superior deci exist˘ z = sup N. Rezult˘ c˘ z < n+1 ∈ N a ıncˆ a a ¸i obtinem astfel o contradictie cu z = sup N. deci y < n. absurd. exist˘ un num˘r a a a natural n0 astfel ˆ at ıncˆ x ≤ n0 ≤ x + 1 Demonstratie. Cum m0 = n a rezult˘ m0 = y. Fie n un element arbitrar din A. dac˘ y < m0 ≤ n < y + ε. In Teorema 1. ıncˆ . Dac˘ presupunem c˘ ¸ a a a n ≤ x0 . (Arhimede) Pentru orice x. a Din definitia lui A avem x0 < m0 . ∀ n ∈ N. y = inf A. Fie x0 > 0 un num˘r real fixat. atunci x0 ≤ ¸ a m0 −1 ∈ N ¸i m0 −1 = inf A. a Teorema 1. a¸adar exist˘ y ∈ R.13 Este necesar s˘ putem pozitiona numerele irationale ˆ corpul ordonat a ¸ ¸ ın al numerelor reale. absurd. Dac˘ x0 + 1 ≤ m0 .

Din In+1 ⊂ In rezult˘ ¸ a a1 < a2 < . n ∈ N cu In+1 ⊂ In pentru orice n. atunci xy −1 > 0 ¸ a a ¸i. Vom demonstra c˘ α ≤ β. m ∈ N} este m˘rginit˘ inferior. Fie a. b. a a atunci exist˘ an0 cu β < an0 < α ˆ contradictie cu an ≤ β pentru orice a ın n ∈ N. Avem α < bm (dac˘ exist˘ a a s a a a m0 ∈ N astfel ˆ at bm0 ≤ α = sup A. . b] = {x ∈ R / a ≤ x ≤ b} este un interval ˆ ınchis de extremit˘¸i a. atunci n = 1. < b 2 < b 1 (an < bm pentru orice n. Din an < α ≤ β < b n ∀ n ∈ N . . . De aici s a a ıncˆ obtinem x < ny. n ∈ N} este m˘rginit˘ superior ¸i exist˘ α = sup A. b dou˘ numere reale astfel ˆ at a < b. Avem an ≤ β pentru orice a a a n ∈ N. s at Dac˘ a ≤ b vom spune c˘ multimea a a ¸ [a.14 Demonstratie. exist˘ n ∈ N astfel ˆ at xy −1 < n. . bn ]. b. (Cantor-Dedekind) Pentru orice familie num˘rabil˘ de a a intervale ˆ ınchise In = [an . Dac˘ x ≤ 0. deci exist˘ β = inf B. avem In = ∅ n∈N Demonstratie. ¸ Definitia 1. Multimea ¸ A = {an . . m ∈ N). Multimea ¸ B = {bm . ˆ a Intradev˘r dac˘ β < α = sup A.22.6. < b m < . din teorema precedent˘. < a n < . . Atunci ¸ a ıncˆ multimea ¸ (a. b) = {x ∈ R / a < x < b} se nume¸te interval deschis de extremit˘¸i a. Dac˘ x > 0. atunci ar trebui s˘ putem g˘si un ıncˆ a a n0 cu bm0 < an0 < α) pentru orice m ∈ N. at Teorema 1.

∀ n ∈ N ¸i s x = sup{an . Dac˘ pentru orice n ∈ N avem ı a bn − a n ≤ atunci exist˘ un num˘r real x cu a a In = {x}. β] astfel ˆ at ıncˆ ∅ = [α. n ∈ N} astfel ˆ at ¸ s ıncˆ an < an+1 .15 avem c˘ a In ⊃ [α. n Demonstratie.8. b1 − a1 . ∀ n ∈ N ceea ce este ˆ contradictie cu teorema lui Arhimede pentru y = β − α ¸i ın ¸ s x = b1 − a1 . bn ].7. o familie num˘rabil˘ de intervale a a ˆnchise cu In+1 ⊂ In . n ∈ N} = inf{bn . ∀n∈N n . n ∈ N} ¸i {bn . Teorema 1. Pentru orice num˘r irational x exist˘ dou˘ familii num˘rabile a ¸ a a a de numere rationale {an . Fie In = [an . n∈N b1 − a1 . n∈N Vom demonstra c˘ α = β. bn+1 < bn . n ∈ N}. β] = ∅ n∈N Teorema 1. n ∈ N. atunci putem a a considera inegalit˘¸ile at β − α < bn − an < sau n(β − α) < b1 − a1 . Din teorema precedent˘ deducem c˘ exist˘ un interval ¸ a a a [α. dac˘ α < β. ˆ a Intr-adev˘r. β] ⊂ In .

Dac˘ num˘rul real x este negativ putem aplica demonstratia precedent˘ a a ¸ a pentru y = −x ¸i obtinem acela¸i rezultat. Notˆnd a1 = n0 − 1 ∈ Q ¸i b1 = n0 ∈ Q putem considera relatiile a s ¸ a1 < x < b1 . exist˘ x0 ∈ R astfel a a ˆ at ıncˆ In = {x0 }. n ∈ N} = inf{bn . Dac˘ repet˘m aceast˘ procedur˘ obtinem dou˘ familii s a a a a ¸ a de numere rationale ¸ {an . ıncˆ a ˆ Intr-adev˘r. Exist˘ ¸ a a a n0 ∈ N astfel ˆ at x < n0 < x + 1. an ≤ an+1 ≤ · · · ≤ bn+1 ≤ bn 2. atunci n0 − (n0 − 1) < x + 1 − x = 1. Presupunem c˘ x > 0. avem n∈N In rezult˘ x = x0 ¸i din demonstratia teoremei precea s ¸ x = sup{an .16 Demonstratie. Fie x un num˘r real fixat. Vom demonstra c˘ n0 − 1 < x. Atunci 2 c − a 1 = b1 − c = b1 − a1 2 ¸i x ∈ [a1 . {bn . s ¸ s . n ∈ N}. pentru In = [an . b1 − a1 = 1. bn ]. n ∈ N}. Din teorema precedent˘. bn − an = b1 − a1 n 3. n∈N Din relatia x ∈ ¸ dente. an < x < bn pentru orice n ∈ N. dac˘ lu˘m a a a x < n0 − 1 < n0 < x + 1. b1 ]. Atunci not˘m s a a a2 = a1 ¸i b2 = c. c]. Presupunem c˘ x ∈ [a1 . Fie c = a1 + b1 ∈ Q. c] sau x ∈ [c. absurd. n ∈ N} astfel ˆ at: ıncˆ 1.

¸ Consecinta 1. . a+b Multimea X nu este vid˘ deoarece num˘rul real ¸ a a apartine acesteia. Pentru orice ¸ a s num˘r real x cu a < x < b intervalele deschise (a. pentru orice ε > 0 cu ε < η. ˆ plus. S˘ not˘m prin X multimea ¸ a a ¸ X = {x ∈ R / a < x < b}. . Demonstratie. b − x}. b) sunt nevide a s ¸i contin o infinitate de numere reale.9. Fie dou˘ numere reale a ¸i b cu a < b. xk }. x + ε) ⊂ (a.10. x) ¸i (x. ˆ In plus exist˘ dou˘ multimi A ⊂ (a.1. avem a < x1 < y < x2 < b ¸i a s ın s y nu este un element al multimii X. s a Demonstratie. Fie intervalul deschis (a. Dar num˘rul y definit prin a y= x1 + x2 2 este deasemenea un num˘r real ¸i. S˘ ¸ presupunem c˘ η = b − x. b) ¸i x arbitrar cu a < x < b. b). absurd. x) ¸i B ⊂ (x. x2 . b) a¸a ˆ at x = sup A a a ¸ s s ıncˆ ¸i x = inf B. . < xk < b. Pentru orice ε > 0 cu ε < η avem a ε<b−x<x−a⇔a<x−ε<x<x+ε<b . Intre orice dou˘ numere reale a ¸i b cu a < b exist˘ o a s a infinitate de numere reale. . . . Evident avem a < x1 < x2 < . s Exist˘ un η > 0 a¸a ˆ at. s ¸ Teorema 1. Evident η > 0. ¸ 2 Presupunem prin absurd c˘ X are o multime finit˘ de elemente pe care a ¸ a le putem ordona cresc˘tor ¸i renota prin a s X = {x1 . Vom lua η = min{x − a. s˘ avem a s ıncˆ a ∅ = (x − ε.17 ˆ Teorema 1.

¸ as a a deci admite un supremum. x+ε) unde ε este un num˘r real strict pozitiv arbitrar. dac˘ V ∈ ϑ(x) exist˘ U ∈ ϑ(x) a¸a ˆ at pentru orice y ∈ U avem a a s ıncˆ c˘ V ∈ ϑ(y).23. Evident avem c˘ ın ¸ a x0 ≤ x. Numim interval deschis centrat ˆ ¸ a ın x intervalul (x−ε.. Fie ˆ continuare ¸ a ın A = {x − x−a x−a x−a .x − . 2 3 n Prin calcul direct obtinem inegalit˘¸ile ¸ at a<x− x−a x−a x−a <x− < .24. a Elementele familiei ϑ(x) se numesc vecin˘t˘¸i ale lui x iar despre ϑ(x) a at spunem c˘ formeaz˘ familia vecin˘t˘¸ilor lui x.... Spunem c˘ avem definit˘ pe R o structur˘ topologic˘ ¸ a a a a dac˘ fiec˘rui num˘r real x i se poate asocia o familie ϑ(x) de submultimi a a a ¸ ale lui R ale c˘rei elemente s˘ verifice propriet˘¸ile: a a at 1.18 deci prima parte afirmatie din teorem˘. . . a a a at ... ˆ multimea R. . Fie x un num˘r real. Multimea A este total ordonat˘ ¸i m˘rginit˘ superior. 2 3 n deci A ⊂ (a. atunci U ∈ ϑ(x). a ¸ a a 1. absurd. notat x0 . dac˘ V ∈ ϑ(x) ¸i U ⊃ V . Dac˘ x0 < x atunci pentru orice num˘r natural n avem c˘ a a a x− x−a x−a ≤ x0 ⇔ n ≤ . 4.4 Topologia natural˘ a multimii numerelor a ¸ reale Definitia 1.}. x). a Definitia 1. < x − < . a s 3. dac˘ V1 ∈ ϑ(x) ¸i V2 ∈ ϑ(x). n x − x0 adic˘ multimea numerelor naturale este m˘rginit˘. .x − . atunci V1 a s V2 ∈ ϑ(x). pentru orice V ∈ ϑ(x) avem x ∈ V . . 2. < x.

deci exist˘ ε1 > 0 ¸i ε2 > 0 a¸a ˆ at s˘ s a s s ıncˆ a avem (x − ε1 . Din teorema 1. atunci V1 a s V2 ∈ ϑ(x). x + ε2 ) ⊂ V1 ∩ V2 . Fie y ∈ U arbitrar. x + ε2 ) ⊂ V2 . a a a s ıncˆ pentru orice y ∈ U . atunci exist˘ o vecin˘tate U ∈ ϑ(x) a¸a ˆ at. a deci define¸te o structur˘ topologic˘ pe R numit˘ topologia natural˘ a lui s a a a a R ¸i notat˘ τR . a s 3. s Evident avem c˘ x ∈ V1 a V2 . a Proprietatea 4 mai poate fi enuntat˘ ¸i ˆ felul urm˘tor: orice vecin˘tate ¸ a s ın a a V a unui num˘r real x este deasemenea vecin˘tate pentru toate elea a mentele unei vecin˘t˘¸i a lui x inclus˘ ˆ V . . Fie V1 ∈ ϑ(x) ¸i V2 ∈ ϑ(x). ε2 }. Pentru orice x ∈ R familia ϑ(x) definit˘ prin a ϑ(x) = {V / ∃ ε > 0 cu (x − ε. deci exist˘ ε > 0 a¸a ˆ at s˘ avem a s ıncˆ a (x − ε. dac˘ V1 ∈ ϑ(x) ¸i V2 ∈ ϑ(x). 4. y + η) ⊂ U ⊂ V. dac˘ V ∈ ϑ(x) ¸i U ⊃ V . x + ε) ⊂ V } verific˘ propriet˘¸ile: a at 1. s a Demonstratie. 2. x + ε) ¸i evident U ∈ ϑ(x) (deoarece a ¸ s ε ε avem (x − 2 .11.19 Teorema 1. adic˘ V1 ∩ V2 ∈ ϑ(x). Not˘m prin U multimea U = (x − ε. a at a ın Fie V ∈ ϑ(x). x + ε1 ) ∩ (x − ε2 . x + 2 ) ⊂ U ). prin urmare V ∈ ϑ(y). avem c˘ V ∈ ϑ(y).10 deducem c˘ exist˘ η > 0 cu a a (y − η. dac˘ V ∈ ϑ(x). atunci U ∈ ϑ(x). celelalte fiind ¸ at s evidente. Fie ε = min{ε1 . Vom demonstra doar propriet˘¸ile 3 ¸i 4. x + ε1 ) ⊂ V1 ¸i (x − ε2 . x + ε) ⊂ V. x + ε) ⊂ (x − ε1 . Avem incluziunile (x − ε. pentru orice V ∈ ϑ(x) avem x ∈ V .

a Remarca 1. Spunem c˘ un num˘r real x este element de acumulare pentru o a a multime nevid˘ A de numere reale dac˘ pentru orice vecin˘tate a ¸ a a a lui x. s ¸ 2. Multimile ∅.20 Definitia 1. Remarca 1. Spunem c˘ o submultime D a multimii numerelor reale ¸ a ¸ ¸ este deschis˘ dac˘ este multimea vid˘ sau dac˘ este vecin˘tate pentru a a ¸ a a a orice element al s˘u. Pentru o multime dat˘ a s ıncˆ a ¸ a A multimea tuturor elementelor interioare lui A se noteaz˘ ˚ ¸i se ¸ aAs nume¸te interiorul multimii. Spunem c˘ o submultime F de numere reale este ˆ ¸ a ¸ ınchis˘ a dac˘ complementara sa R \ F este o multime deschis˘ a ¸ a ¸ s ınchise. a¸a ˆ at s˘ avem Vx ⊂ A. avem Vx \ {x} A = ∅.6. ¸ Definitia 1. ¸ s ¸ ¸ ¸ 3.25. a 2. Printr-un abuz de notatie vom nota familia tuturor multimilor deschise din R cu acela¸i simbol τR . notat˘ a a a a a Vx . Spunem c˘ un num˘r real x este un element izolat pentru o multime a a ¸ nevid˘ A de numere reale dac˘ exist˘ o vecin˘tate a lui x. Pentru o multime dat˘ A a ¸ a multimea tuturor elementelor de acumulare ale lui A se noteaz˘ A ¸ a ¸i se nume¸te derivata multimii.7. ¸ 1. Spunem c˘ un num˘r real x este interior unei a a multimi nevide A de numere reale dac˘ exist˘ o vecin˘tate a lui ¸ a a a x. O multime nevid˘ D ⊂ R este deschis˘ dac˘ ¸i ¸ a a a s numai dac˘ D ∈ ϑ(x) pentru orice x ∈ D. Pentru o multime dat˘ A multimea tuturor ¸ a ¸ elementelor aderente lui A se noteaz˘ A ¸i se nume¸te aderenta sau a s s ¸ ˆ ınchiderea multimii. a a a avem Vx A = ∅. ¸ 3. R sunt simultan deschise ¸i ˆ Notiunea de vecin˘tate ne permite s˘ definim.27. a¸a ˆ at Vx A = {x}. 1. pozitia unui punct fat˘ a a at ¸ ¸a de o multime. s s ¸ 4. din punct de vedere ¸ a a topologic. s ıncˆ . adic˘ prin intermediul vecin˘t˘¸ilor. Spunem c˘ un num˘r real x este aderent unei multimi nevide A a a ¸ de numere reale dac˘ pentru orice vecin˘tate a lui x. notat˘ Vx . s Definitia 1. notat˘ Vx . R ¸i intervalele deschise sunt multimi deschise. Multimile ∅. notat˘ Vx .26.

Fie N multimea numerelor naturale.Capitolul 2 Siruri ¸i serii ¸ s 2. restrictia acestuia la o submultime infinit˘ s ¸ ¸ a N1 ⊂ N reprezint˘ un sub¸ir al lui (an )n∈N ¸i ˆ not˘m prin (an )n∈N1 . Functia a ◦ ϕ : N → R are forma dat˘ de diagrama ¸ a k → ϕ(k) = nk → a(nk ) = ank deci aceasta define¸te un sub¸ir al ¸irului dat.1. a s s ıl a Remarc˘m din aceast˘ definitie c˘ ¸irul (an )n∈N este el ˆ si un sub¸ir a a ¸ as ınsu¸ s al s˘u. ¸irul dat de a. Not˘m prin an = a(n). ˆ consecinta. a Un alt mod de a preciza un sub¸ir al unui ¸ir a : N → R este s˘ s s a consider˘m o functie strict cresc˘toare ϕ : N → N exprimat˘ prin ϕ(k) = a ¸ a a nk . ˆ aceast˘ definitie. prin ¸ a (an )n∈N sau mai simplu (an )n . Un ¸ir de numere ¸ ¸ s reale este a functie a : N → R. putem utiliza notatia (ank )k∈N a s ¸ ˆ loc de (an )n∈N1 . Convergent˘ ¸ ¸a Definitia 2. vom nota un s s s In ¸˘ a ¸ a ¸ sub¸ir al ¸irului (an )n prin (ank )k . respectiv. a ¸ s s 21 . ¸ a Fiind dat un ¸ir (an )n∈N . s Remarc˘m c˘. a Avˆnd ˆ vedere c˘ orice submultime infinit˘ N1 a lui N poate fi a ın a ¸ a reprezentat˘ deasemenea ca un ¸ir (nk )k∈N . Dac˘ functia ϕ este diferit˘ de functia s s identic˘ i : N → N. i(n) = n se obtine un sub¸ir propriu al ¸irului dat.1 Siruri. ın Spunem c˘ (an )n∈N1 este un sub¸ir propriu al lui (an )n∈N dac˘ incluzia s a unea N1 ⊂ N este strict˘. putem ˆ a a ın a ¸ ınlocui multimea N prin ¸ orice submultime infinit˘ a sa.

presupunˆnd adev˘rat˘ concluzia. a n→∞ n→∞ . a = b. Dac˘.1. a ıncˆ Spunem deasemenea c˘ ¸irul (an )n∈N converge la a ¸i not˘m lim an = a as s a n→∞ sau an −→ a. pentru o vecin˘tate V ∈ a a a a ϑ(a) exist˘ un ε > 0 cu (a − ε. a s Dac˘ exist˘ n0 ∈ N astfel ˆ at an = a pentru orice n ≥ n0 . ar trebui s˘ avem simultan an ∈ V ¸i an ∈ U . obtinem an ∈ a ın a ¸ (a − ε. Presupunem c˘ ¸irul (an )n∈N este convergent la a.2. exist˘ nV ∈ N astfel ˆ at an ∈ V pentru orice n > nV . Fie ¸ ε > 0 arbitrar. nU }. a a Reciproc. s a exist˘ nε ∈ N astfel ˆ at |an − a| < ε oricare ar fi n > nε . 1}.2. a + ε) ⊂ V . spunem c˘ ¸irul s ¸ a ın as este constant. ˆ plus. In caz contrar spunem c˘ a s s a (an )n∈N este un ¸ir divergent. Luˆnd n mai mare decˆt a a a rangul corespunz˘tor lui ε (ˆ fapt corespunz˘tor lui V ) . s a ¸ Definitia 2. a + ε) unde ε = a+b − a ¸i U ∈ ϑ(b) cu U = (b − η. b + η) s 4 a ¸ unde η = b − a+b .22 Prin{an }n∈N not˘m imaginea ¸irului (an )n∈N . este unic˘. a + ε) ⊂ V . Multimea U = (a − ε. echivalent |an − a| < ε. imaginea sa este o a a s ¸ multime finit˘ dar exist˘ ¸iruri avˆnd ca imagine multimi finite dar care ¸ a as a ¸ nu sunt ¸iruri constante sau stationare. Observ˘m c˘ pentru un ¸ir stationar sau constant. Presupunem c˘. U sunt disjuncte. pentru orice ε > 0. Limita unui ¸ir de numere reale. fapt ce a s contravine ipotezei c˘ V . a ıncˆ a s Demonstratie. atunci aceste vecin˘tati sunt disjuncte dar pentru 4 n > max{nV . dac˘ exist˘. De exemplu putem considera s ¸ ¸irul (−1)n n∈N a c˘rui imagine este multimea {−1. Un ¸ir (an )n∈N are limita a ∈ R dac˘. Dac˘ lu˘m V ∈ ϑ(a) cu s a a V = (a − ε. pentru un ¸ir (an )n∈N avem ˆ acela¸i ¸ timp lim an = a ¸i lim an = b . n0 = 1. s Teorema 2. Spunem c˘ ¸irul (an )n∈N este convergent dac˘ exist˘ un ¸ as a a num˘r real a avˆnd proprietatea: a a pentru orice V ∈ ϑ(a). n ˆ Num˘rul a se nume¸te limita ¸irului. s a a a a s ın s Demonstratie. atunci a a ıncˆ (an )n∈N este numit ¸ir stationar. s Teorema 2. deci ¸irul (an )n∈N converge la a. a + ε) este o vecin˘tate a lui a ¸ a deci exist˘ un rang nU (ˆ fapt rangul depinde de ε) a¸a ˆ at pentru a ın s ıncˆ n > nU = nε s˘ avem an ∈ U adic˘.

exist˘ un n > k cu a s ıncˆ a |an − a| > ε0 . s a s a a Dac˘ ¸irul (an )n nu este convergent la a. . Dac˘ lim an = a. atunci.1. . absurd. x0 + ) . . Un ¸ir (an )n∈N este convergent dac˘ ¸i numai dac˘ orice s as a sub¸ir propriu al s˘u converge la aceea¸i limit˘. 2. cu |an2 − a| > ε0 a . .23 Teorema 2. Un num˘r real x0 apartine lui A dac˘ ¸i a ¸ a s numai dac˘ exist˘ cel putin un ¸ir de numere reale din A convergent la a a ¸ s x0 . pentru orice rang k. atunci. n = 1. cu atˆt mai mult. pasul p: pentru k = np−1 . de aici. s Consecinta 2. exist˘ np > np−1 . atunci negarea definitie conas ¸ vergentei este: ¸ exist˘ un ε0 > 0 a¸a ˆ at. pentru orice ε > 0. ˆ acest mod. exist˘ nε ∈ ¸ a a s a N astfel ˆ at |a − an | < ε pentru n > nε ¸i. putem construi un sub¸ir (an )k∈N cu proprietatea c˘ In s a k |a − ank | > ε0 pentru orice k ∈ N. . Fie A ⊂ R. . s a Reciproc. atunci ¸irul a a s a s (an )n∈N nu este convergent.4. deci ar exista un sub¸ir care nu converge la a. |a−ank | < ε pentru nk > nε . Presupunem c˘ x0 ∈ A ¸i consider˘m o familie de vecin˘tati ¸ a s a a ¸ a lui x0 definite prin S(x0 .3. dac˘ (ank )k este un ıncˆ sub¸ir al lui (an )n . n n n n→∞ n→∞ . Teorema 2. exist˘ n2 > n1 . Particularizˆnd obtinem: a ¸ pasul 1: pentru k = 1 exist˘ n1 > 1 cu |an1 − a| > ε0 a pasul 2: pentru k = n1 . Demonstratie. . s a s a Demonstratie. cu |anp − a| > ε0 a . 1 1 1 = (x0 − . presupunem c˘ orice sub¸ir a lui (ank )k a lui (an )n converge a s la o aceea¸i limit˘ a ¸i demonstr˘m c˘ lim an = a. Dac˘ exist˘ un sub¸ir al lui (an )n∈N care nu este ¸ a a s convergent sau exist˘ dou˘ sub¸iruri avˆnd limite diferite.

dac˘ lim an = a atunci. deci A ∩ V = ∅ ¸i mai mult x0 ∈ A.24 Pentru orice n = 1. atunci este convergent. a s atunci. pentru orice n > nε ¸i orice p ∈ N.1. . pentru un ε > 0 a a n→∞ ε arbitrar dar fixat. exist˘ nV ∈ N astfel ˆ at an ∈ V a a ıncˆ pentru orice n > nv . |xm − xn | < ε”. Orice ¸ir convergent este un ¸ir fundamental. Teorema 2. 2 2 . Similar putem demonstra c˘ x0 este un punct de acumua lare pentru A.3. Un ¸ir (an )n∈N se nume¸te ¸ir fundamental sau ¸ir Cauchy ¸ s s s s dac˘. Putem reformula definitia sub forma ¸ ”pentru orice ε > 0 exist˘ nε ∈ N astfel ˆ at. n > nε . pentru orice ε > 0 exist˘ nε ∈ N astfel ˆ at. s |x0 − an | < Reciproc.6. pentru V ∈ ϑ(x0 ) arbitrar˘. Remarca 2. exist˘ nε ∈ N astfel ˆ at |a − an | < pentru n > nε . n ∈ a ıncˆ N. ˆ ¸ Intradev˘r. astfel ˆ at ıncˆ ¸i de aici. a s Teorema 2. s s Demonstratie. a ıncˆ 2 atunci. avem s |xn+p − xn | < ε. m. (an )n∈N s 1 n 1 n este un ¸ir de elemente din A care converge la x0 . s Remarca 2. . 2. putem g˘si cel putin un num˘r real a ¸ a an ∈ A ∩ S x0 . Definitia 2. pentru orice n > nε a a ıncˆ ¸i orice p ∈ N. Dac˘ un ¸ir Cauchy (xn )n∈N contine un sub¸ir convera s ¸ s gent. ε ε + = ε. dac˘ (an )n∈N converge la x0 ¸i an ∈ A pentru orice n ∈ N.5. pentru orice m. s |an − an+p | ≤ |an − a| + |a − an+p | < adic˘ (an )n∈N este un ¸ir fundamental.2. dac˘ ¸i numai dac˘ exist˘ un ¸ir (an )n∈N din A convergent as a a s la x0 an = x0 pentru orice n ∈ N. .

1 exist˘ un ¸ir de elemente din multimea a s ¸ {xn n ∈ N}. s ˆ s a Teorema 2. atunci (xn )n∈N contine cel a ¸ a ¸ putin un sub¸ir constant. m > nε a 2 ¸i s ε |xnk − x| < . kε } ¸i luˆnd n > max{ne psilon. dac˘ nk >> kε . kε } arbia s a trar. n ∈ N} este m˘rginit˘. a as . Din remarca 2. a 2 Fix˘m un nk > max{ne psilon. xn1 + r) deci multimea {xn . adic˘ a s ıncˆ a xn ∈ (xn1 − ε0 . a¸adar contine un punct de ¸ a a s ¸ acumulare x0 . Sirul obtinut ¸ ¸ este evident un sub¸ir al ¸irului (xn )n∈N ¸i aplicˆnd teorema precedent˘ s s s a a rezult˘ c˘ ¸irul (xn )n∈N este convergent. Obtinem c˘ ¸ a |xn − x| < |xn − xnk | + |xnk − x| < deci ¸irul (xn )n∈N converge la x. avem n≤n0 ε ε + =ε 2 2 xn ∈ (xn1 − r. dac˘ n.25 Demonstratie. elemente diferite de x0 care converge to x0 . Fie (xn )n∈N un ¸ir Cauchy.7. ε0 }. Spunem c˘ R este un spatiu complet. n ∈ N} este o multime finit˘. ε Pentru un 2 > 0 arbitrar considerat exist˘ nε ∈ N ¸i kε ∈ N a¸a ˆ at a s s ıncˆ s˘ avem a ε |xn − xm | < . In R orice ¸ir Cauchy este convergent. xn1 + ε0 ) pentru n > n0 . a ¸ Din faptul c˘ pentru un ε0 > 0 arbitrar fixat exist˘ n0 = nε0 a¸a a a s ˆ at. pentru orice n. n ∈ N) este convergent. s ¸ Presupunem acum c˘ {xn . m cu n > n0 ¸i m > n0 avem |xn − xm | < ε0 rezult˘ ıncˆ s a c˘ putem fixa un m = n1 > n0 . pentru orice a s n ∈ N. Fie (xn )n∈N un ¸ir Cauchy ¸i (xnk )k un sub¸ir al acestuia ¸ s s s convergent la x. atunci. ¸ Demonstratie. Dac˘ ρ = max |xn − xnε0 | ¸i r = max{ρ. adic˘ un sub¸ir convergent ¸i conform teoremei ¸ s a s s precedente ¸irul initial (xn . a¸a ˆ at |xn − xn1 | < ε0 . ¸ s Dac˘ {xn . n ∈ N} contine o infinitate de elemente.

notat R. 0 · ∞ nu sunt definite. a as a a Not˘m prin (a. ∃ aV ∈ R astfel ˆ at (aV . ıncˆ Familia BN (−∞) = {(−∞ . reuniunea ¸ multimii numerelor reale R cu dou˘ simboluri notate ∞ ¸i −∞ unde: ¸ a s 1. ıncˆ Familia BN (∞) = {(n . ∞) multimea {x ∈ R. 5. −n) . altfel spus ˆ R avem ∞ = sup R. x · ∞ = ∞ pentru orice x ∈ R cu x > 0. x + ∞ = ∞ pentru orice x ∈ R. n ∈ N} reprezint˘ o familie num˘rabil˘ a a a de vecin˘t˘¸i ale lui ∞. x · (−∞) = −∞ pentru orice x ∈ R cu x > 0. x < a} ¸i definim a ¸ s vecin˘tatile lui −∞ ca fiind a ¸ ϑ(−∞) = V ⊂ R. 6. Numim sistem de numere reale extins. a at Similar not˘m prin (−∞ . 8. aV ) ⊂ V . adic˘ nu li se poate asocia ca rezultat un anumit a element din R. a at . 7. Operatiile ¸ ∞ + (−∞). x − ∞ = −∞ pentru orice x ∈ R. 4. 9. x · ∞ = −∞ pentru orice x ∈ R cu x < 0. ∃ aV ∈ R astfel ˆ at (−∞ . pentru orice x ∈ R avem −∞ < x.4. 3. ın ın 2. x · (−∞) = ∞ pentru orice x ∈ R cu x < 0. ∞). altfel spus ˆ R avem −∞ = inf R. pentru orice x ∈ R avem x < ∞. x > a} ¸i definim vecin˘t˘¸ile a ¸ s a at lui ∞ ca fiind ϑ(∞) = {V ⊂ R. a) multimea {x ∈ R .26 Definitia 2. Din aceast˘ definitie rezult˘ c˘ ˆ R orice submultime A are margine a ¸ a a ın ¸ superioar˘ exact˘ ¸i margine inferioar˘ exact˘. ∞) ⊂ V }. n ∈ N} reprezint˘ o familie num˘rabil˘ a a a de vecin˘t˘¸i pentru −∞.

pentru orice ε > 0. prima proprietate ne spune c˘ MA este o margine superioar˘ a a pentru A. 2) pentru orice ε > 0 exist˘ xε ∈ A . n ∈ N}. adic˘ multimea {xn . avem MA − ε < MA ¸i dac˘ nu ar exist˘ cel putin a s a a ¸ un element x ∈ A cu xε > MA − ε atunci sup A = MA − ε. respectiv a ıncˆ (xn )n∈N converge la −∞ dac˘ ¸i numai dac˘ pentru orice a < 0 exist˘ a s a a na ∈ N astfel ˆ at xn < a pentru n > na .5.27 Definitia 2. ¸ Mai ˆ ai vom reaminti f˘r˘ demonstratie urm˘toarele rezultate. n ∈ N} iar dac˘ ¸irul este descresc˘tor atunci as a n→∞ lim xn = inf{xn .8. ıntˆ aa ¸ a Propozitia 2. Reciproc. Vom completa aceste propriet˘¸i cu unele consideratii referitoare at ¸ la relatia de ordine din R. a Demonstratie. xε > MA − ε. pentru o multime A. Presupunem c˘ MA = sup A. s a a ¸ ¸ a a Dac˘ ¸irul este cresc˘tor atunci as a n→∞ lim xn = sup{xn . pentru orice x ∈ A . Fie A ⊂ R o multime m˘rginit˘ superior.1. a ˆ continuare presupunem cunoscute propriet˘¸ile referitoare la convergenta In at ¸ ¸irurilor de numere reale ca ¸i cele referitoare la ¸iruri cu limita ∞ sau s s s −∞. xε < mA + ε. m˘rginit˘ inferior. s Similar putem demonstra c˘. Propriet˘¸ile sunt verificate ¸ a at ˆ baza definitiei marginei superioare exacte ¸i luˆnd ˆ considerare faptul ın ¸ s a ın c˘. MA = sup A ¸ a a dac˘ ¸i numai dac˘ urm˘toarele dou˘ propriet˘¸i au loc : as a a a at 1) x ≤ MA . rezult˘ c˘. 2) pentru orice ε > 0 exist˘ xε ∈ A . ıncˆ Teorema 2. ¸ a ¸ a a mA = inf A dac˘ ¸i numai dac˘ : as a 1) x ≥ mA pentru orice x ∈ A . Un ¸ir (xn )n∈N converge la ∞ dac˘ ¸i numai dac˘ pentru ¸ s as a orice a > 0 exist˘ na ∈ N astfel ˆ at xn > a pentru n > na . pentru M1 < MA ¸i a a s ε = MA − M1 > 0 exist˘ xε ∈ A astfel ˆ at a ıncˆ xε > MA − ε = MA − (MA − M1 ) = M1 ¸i deci MA = sup A. n ∈ N} este o multime m˘rginit˘. . Un ¸ir monoton (xn )n∈N converge dac˘ ¸i numai dac˘ ¸ s as a este un ¸ir m˘rginit. iar din a doua proprietate.

9. ∀ x ∈ A ¸i. a a ıncˆ n Rezult˘ c˘ pentru acest ¸ir (xn )n∈N∗ avem dubla inegalitate a a s MA − de aici faptul c˘ lim xn = MA . a ¸ Consecinta 2. luˆnd ε = . n ∈ N∗ . rezult˘ c˘. a a a s as ¸ . exist˘ xn ∈ A astfel ˆ at xn > n deci lim xn = ∞. exist˘ xn ∈ A astfel ˆ at xn > MA − . a n→∞ 1 < xn ≤ MA n Bineˆnteles. adic˘. ¸ a a a pentru orice n ∈ N. Dac˘ MA = ∞. sup A ¸i inf A apartin a a ¸ s ¸ lui A.28 Teorema 2. 1) Din aceast˘ teorem˘ ¸i avˆnd ˆ vedere Theorem ¸ a a s a ın 2. a ıncˆ n→∞ 1 Dac˘ MA < ∞. rezult˘ c˘ sup A ¸i inf A exist˘ ¸i apartin A. atunci A este nem˘rginit superior. Fie A o submultime a lui R ¸i MA = sup A eventual ¸ s MA = ∞. avˆnd ˆ vedere faptul c˘ ¸ a a ın a este m˘rginit˘ ¸i ˆ a a s ınchis˘. Demonstratie.2. un rezultat similar are loc pentru mA = inf A. pentru orice submultime A ⊂ R. 2) Pentru o submultime compact˘ A ⊂ R.4. ˆ a s a ın n 1 teorema precedent˘. atunci x ≤ MA . Atunci exist˘ un ¸ir format din elemente ale lui A care cona s verge la MA .

29

2.2

Serii de numere reale

Definitia 2.6. Fie (an )n∈N un ¸ir de numere reale ¸i ¸irul format din ¸ s s s (an )n∈N prin: s1 = a1 , s2 = a1 + a2 , . . . , sn = a1 + a2 + · · · + an , . . . Ansamblul format prin ¸irurile (an )n∈N ¸i (sn )n∈N se noteaz˘ prin simbolul s s a

an
n=1

¸i se nume¸te serie. s s Termenii ¸irului (sn )n∈N se numesc sumele partiale ale seriei ˆ timp s ¸ ın ce an se nume¸te termenul general al seriei. s Retinem faptul c˘, prin cunoa¸terea ¸irului sumelor partiale (sn )n∈N , ¸ a s s ¸ ¸irul (an )n∈N este unic determinat prin s a1 = s1 , an = sn − sn−1 , pentru n ≥ 2. ˆ acest caz context, termenul de serie poate fi asociat unuia din ¸irurile In s (an )n∈N respectiv (sn )n∈N , de unde ¸i notatia utilizat˘ pentru o serie. s ¸ a Observ˘m c˘ putem discuta despre existenta limitei ¸irului sumelor a a ¸ s partiale. ¸

Definitia 2.7. Spunem c˘ seria ¸ a
n=1

an este convergent˘ sau divergent˘ a a

dup˘ cum ¸irul (sn )n∈N este convergent sau divergent. a s ˆ primul caz, dac˘ lim sn = s, atunci spunem c˘ num˘rul s reprezint˘ In a a a a
n→∞ ∞

suma seriei ¸i scriem s
n=1

an = s sau mai simplu,

an = a. Astfel, pen-

tru serii convergente, simbolul
n=1

an este utilizat pentru a desemna atˆt a

seria cˆt ¸i suma sa. a s Prin studierea comportamentului unei serii (natura seriei) ˆ ¸elegem ınt s˘ determin˘m dac˘ seria este convergent˘ sau nu. a a a a

30 Remarca 2.3. Dac˘ renunt˘m la un num˘r finit de termeni dintr-o serie a ¸a a sau, dimpotriv˘ ad˘ug˘m un num˘r finit de termeni la o serie, natura a a a a acesteia nu se schimb˘. a Propozitia 2.2. Fie ¸ an = a ¸i s bn = b dou˘ serii convergente. a Atunci, pentru orice pereche de scalari α , β, seria (αan +βbn ) converge la suma αa + βb. Altfel spus avem egalitatea (αan + βbn ) = α an + β bn . (αan +βbn ) avem

Demonstratie. Pentru ¸irul sumelor partiale ale seriei ¸ s ¸

sn = (αa1 + βb1 ) + (αa2 + βb2 ) + · · · + (αan + βbn ) = = α(a1 + a2 + · · · + an ) + β(b1 + b2 + · · · + bn ), ¸i de aici, trecˆnd la limit˘ obtinem rezultatul cerut. s a a ¸ Consecinta 2.3. Ca un caz particular rezult˘ c˘ pentru orice scalar ¸ a a α = 0 seriile an ¸i s α an au aceea¸i natur˘. s a Propozitia 2.3. Fie (bn )n∈N un ¸ir dat ¸i (an )n∈N definit prin an = ¸ s s bn+1 − bn . Atunci seria an este convergent˘ dac˘ ¸i numai dac˘ ¸irul a as as (bn )n∈N este convergent ¸i avem egalitatea s an = lim bn − b1 .
n→∞

a Demonstratie. ˆ ¸ Intradev˘r avem a1 + a2 + · · · + an = bn+1 − b1 ¸i mai mult s an = lim (a1 + a2 + · · · + an ) = lim (bn+1 − b1 ) = lim bn+1 − b1
n→∞ n→∞ n→∞

dac˘ ¸i numai dac˘ exist˘ lim bn . as a a
n→∞

Propozitia 2.4. (Conditie necesar˘ de convergent˘) Dac˘ seria ¸ ¸ a ¸a a converge, atunci lim an = 0.
n→∞

an

31 Demonstratie. ˆ ¸ Intradev˘r, dac˘ (sn )n∈N este ¸irul sumelor partiale a sea a s ¸ riei ¸i s = lim sn , atunci lim an = lim (sn − sn−1 ) = 0. s
n→∞ n→∞ n→∞

Remarca 2.4. Convergenta la zero a ¸irului termenului general a se¸ s riei an este doar o conditie necesar˘ a¸a cum rezult˘ din urm˘torul ¸ a s a a exemplu.

Exercitiul 2.1. Seria ¸ 1 gent˘ de¸i lim = 0. a s n→∞ n
n=1

1 , numit˘ serie Riemann, este o serie divera n

1 Demonstratie. ˆ ¸ Intradev˘r, deoarece a > 0 pentru orice n ≥ 1, ¸irul s n sumelor partiale (sn )n∈N este un ¸ir cresc˘tor, deci este suficient s˘ de¸ s a a termin˘m un sub¸ir divergent. a s Consider˘m sub¸irul (s2n )n∈N , pentru care avem a s s2 = 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 > , s22 = 1 + + + = 1 + + + >2· , 2 2 2 3 4 2 3 4 2

1 Intradev˘r, a ¸i, ˆ general, pentru orice n ∈ N, avˆnd s2n−1 > (n − 1) · . ˆ s ın a 2 s2n = s2n−1 + 1 2n−1 +1 + 1 2n−1 +2 + ··· + 2n−1 1 > + 2n−1

> (n − 1) · ¸i de aici lim s2n s
n→∞

1 1 1 + 2n−1 · =n· 2 2 · 2n−1 2 = ∞, deci divergenta seriei. ¸

Teorema 2.10. (Criteriul general al lui Cauchy) Fie (an )n∈N un ¸ir din s R. Seria an converge dac˘ ¸i numai dac˘ pentru orice ε > 0 exist˘ a s a a nε ∈ N astfel ˆ at pentru orice n ∈ N, n > nε ¸i p ∈ N, ıncˆ s (2.1) an+1 + an+2 + · · · + an+p < ε pentru n > nε .

Demonstratie. Dac˘ (sn )n∈N este ¸irul sumelor partiale a seriei, este ev¸ a s ¸ ident c˘ conditia cerut˘ (2.1) este echivalent˘ cu faptul c˘ (sn )n∈N este a ¸ a a a un ¸ir Cauchy deci convergent. s

Fie ∞ (−1)n−1 ¸i p(n) = 2n. ın s a a . ∀ n ∈ N de aici convergenta seriei ¸ bn ˆ timp ce. bn = ap(n−1)+1 + ap(n−1)+2 + · · · + ap(n) . ∀ n ∈ N ¸i c˘ lim an = 0.32 Fie p : N → N o functie cu proprietatea p(n) < p(m) pentru n < m. a Remarca 2. deci (tn )n∈N este un sub¸ir a lui (sn )n∈N ¸i (tn )n∈N converge la aceea¸i s s s limit˘ s ca (sn )n∈N . Parantezele pot fi retrase f˘r˘ schimbarea naturii seriei a a dac˘ impunem anumite conditii suplimentare. ¸ seria an ¸i seria s bn definit˘ prin a b1 = a1 + a2 + · · · + ap(1) .6. atunci s n=1 bn = a2n−1 + a2n = 1 + (−1) = 0.6. a ¸ Propozitia 2. a s a Demonstratie. Atunci seria s a n→∞ an converge dac˘ ¸i numai dac˘ seria as a bn converge caz ˆ care avem aceea¸i sum˘ pentru cele dou˘ serii.5. bn este obtinut˘ din seria ¸ a an prin inserarea de an este obtinut˘ din seria ¸ a bn prin retragerea a an converge la s. Remarca 2. atunci tn = b1 +b2 +· · ·+bn = (a1 +a2 +· · ·+ap(1) )+(ap(1)+1 +ap(1)+2 +· · ·+ap(2) )+ + · · · + (ap(n−1)+1 + ap(n−1)+2 + · · · + ap(n) ) = sp(n) . Dac˘ (sn )n∈N .5. seria initial˘ este o serie ın ¸ a divergent˘ cu sumele partial˘ s2n = 0. Retragerea parantezelor poate schimba natura seriei. atunci orice serie bn Propozitia 2. Spunem c˘ seria a paranteze ¸i c˘ seria s a parantezelor. Fie ¸ bn seria obtinut˘ din seria ¸ a an prin inserarea de paranteze ¸i presupunem c˘ exist˘ M > 0 astfel ˆ at s a a ıncˆ p(n + 1) − p(n) ≤ M. respectiv s2n+1 = 1. pentru orice a ¸ a n ∈ N. Dac˘ seria ¸ obtinut˘ din ¸ a an prin inserarea de paranteze este deasemenea convergent˘ la aceea¸i sum˘ s. · · · . (tn )n∈N este ¸irul sumelor partiale pentru ¸ a s ¸ seria an respectiv bn .

a a Demonstratie. Astfel fie t = lim tn suma seriei s a s a bn ¸i. a n→∞ ∞ Definitia 2. a a ¸ a n=1 |an |.8. Orice serie absolut convergent˘ este o serie convergent˘.5 trebuie s˘ demonstr˘m ¸ a ın ¸ a a doar faptul c˘ convergenta seriei a ¸ bn implic˘ convergenta seriei a ¸ an ¸i c˘ au aceea¸i sum˘. putem g˘si m > nε astfel ˆ at nε ≤ p(m) ≤ a a ıncˆ n < p(m + 1) ¸i pentru un astfel de n avem s sn = a1 + a2 + · · · + ap(m+1) − (an+1 + an+2 + · · · + ap(m+1) = = tn+1 − (an+1 + an+2 + · · · + ap(m+1) ) ¸i de aici s |sn − t| ≤ |tm+1 − t| + |an+1 + an+2 + · · · + ap(m+1) | ≤ ε ε ε ε ≤ + (p(m + 1) − p(n)) < +M =ε 2 2M 2 2M adic˘ lim sn = t. a n=1 de numere reale pozitive Teorema 2. nε ∈ N astfel ˆ at ıncˆ ε ε |tn − t| < ¸i |an | < s 2 2M pentru n > nε . pentru seriile cu termeni pozia ın a tivi ¸irul sumelor partiale este un ¸ir cresc˘tor ¸i din propozitia 2. Avem ˆ ¸ ıntr-adev˘r a |an+1 + an+2 + · · · + an+p | ≤ |an+1 | + |an+2 | + · · · + |an+p | ∞ ¸i conditia Cauchy (2. pentru s n→∞ ε > 0.1 rezult˘ s ¸ s a s ¸ a imediat c˘ o serie cu termeni positivi converge dac˘ ¸i numai dac˘ ¸irul a as as sumelor partiale este m˘rginit superior.33 Demonstratie.1) fiind satisf˘cut˘ pentru seria s ¸ a a deasemenea satisf˘cut˘ pentru seria initial˘. Dac˘ n > p(nε ) = Nε .7. Avˆnd ˆ vedere propositia 2. O serie ¸ n=1 ∞ an se nume¸te absolut convergent˘ dac˘ seria s a a |an | este convergent˘. ¸ a .11. ea este Remarca 2. Avˆnd ˆ vedere faptul c˘.

¸a nante Serii alter- Propozitia 2. Not˘m pentru ˆ ¸ ¸i pn = 0 iar qn = −an dac˘ an ≤ 0 pentru orice n ∈ N ¸i c˘ avem s a s a an = pn − qn respectiv |an | = pn + qn . O serie ¸ an se nume¸te semiconvergent˘ dac˘ seria este s a a convergent˘ dar seria nu este absolut convergent˘ (adic˘ seria modulelor a a a nu este convergent˘).7.2. qn este convergent˘. Dac˘ (an )n∈N . atunci ambele serii a a converg ¸i avem s an = pn − qn . atunci avem identitatea n n (2. a Pentru a doua afirmatie putem aplica propozitia 2. (bn )n∈N sunt dou˘ ¸iruri de numere ¸ a a s reale ¸i s An = a1 + a2 + · · · + an ∀ n ∈ N.2. ∀ n ∈ N.34 2. seriile a pn ¸i s qn sunt divergente . an ∈ R pentru orice n ∈ N. a Propozitia 2. pn ¸i s qn a ınceput c˘ pn = an ¸i qn = 0 dac˘ an ≥ 0 a s a Demonstratie.2 rezult˘ convergenta celeilalte serii ¸i. a Dac˘ una din seriile a pn . Fie ¸ an . a Definim |an | + an |an | − an pn = .3 Criterii de convergent˘. Pentru a demonstra prima afirmatie presupunem c˘ ¸ a an converge ¸i s |an | este divergent˘. din an = pn − qn a ¸i propozitia 2.2) k=1 ak bk = An bn+1 − k=1 Ak (bk+1 − bk ) An (bn+1 − bn ) de aici faptul c˘ seria a an bn converge dac˘ atˆt seria a a cˆt ¸i ¸irul (An bn+1 )n∈N sunt convergente.9. ¸ ¸ Definitia 2. o serie dat˘. deducem c˘ s ¸ a |an | este convergent˘ absurd. 2 2 Urm˘toarele afirmatii sunt adev˘rate : a ¸ a 1) dac˘ a an converge dar nu este absolut convergent˘.8. din |an | = pn + qn s ¸ a ¸ s ¸i propozitia 2. 2) dac˘ an este absolut convergent˘. a s s . n ∈ N. qn = .

2).35 Demonstratie. n ∈ N unde ¸irul sumelor partiale a seriei s ¸ an este m˘rginit˘ ¸i ¸irul (bn )n∈N a as s este un ¸ir decresc˘tor cu lim bn = 0. avem c˘ s a a bn+1 − bn ≥ 0 ¸i s (bn+1 − b1 )n∈N ∞ reprezint˘ ¸irul sumelor partiale ale seriei as ¸ vergent ca ¸ir m˘rginit. ¸ Dac˘ putem scrie termenul general al seriei sub forma unui produs a un = an · bn . conform ipotezei. s a Atunci lim An bn+1 = 0 n→∞ ¸i pentru a stabili convergenta seriei s ¸ un este suficient s˘ ar˘t˘m c˘ a aa a seria An (bn+1 − bn ) este convergent˘. c˘ |An | ≤ M pentru orice n ∈ N. ¸ a a Propozitia 2.9. a Demonstratie. atunci seria s a un este convern→∞ gent˘. a Deoarece (bn )n∈N este un ¸ir descresc˘tor convergent la zero. Fie ¸ An = a1 + a2 + · · · + an ¸i presupunem. Luˆnd A0 = 0. s a n=1 (bn+1 − bn ) care este con- . a a A doua afirmatie rezult˘ din aceast˘ identitate. avem ¸ a n n n n ak bk = k=1 k=1 (Ak − Ak−1 )bk = k=1 n A k bk − k=1 Ak bk+1 + An bn+1 = = An bn+1 − k=1 Ak (bk+1 − bk ) c˘ adic˘ identitatea (2. (Criteriul lui Dirichlet) Fie un o serie de numere reale.

∀ n ∈ N. a ¸ . convergenta a a s a ¸ seriei |An (bn+1 −bn )| ¸i implicit seria An (bn+1 −bn ) este convergent˘. ˆ caz ¸ ıntˆ a a ın contrar lu˘m ¸irul (−bn )n∈N ˆ locul ¸irului (bn )n∈N . deci ¸i m˘rginit. s s a s Rezult˘ c˘ seria a a An (bn+1 − bn ) este convergent˘.10. a Demonstratie. ¸i. De aici. Mai ˆ ai vom presupune c˘ (bn )n∈N este cresc˘tor. atunci seria un este convergen˘. s a Propozitia 2.36 Seria |An (bn+1 − bn )| = |An |(bn+1 − bn ) are termenii pozitivi cu ¸irul sumelor partiale (sn )n∈N cresc˘tor. s a sn ≤ M k=1 (bk+1 − bk ) = M (bn+1 − b1 ) ¸i (bn )n∈N este un ¸ir m˘rginit fiind deasemenea ¸ir convergent. a s ın s Convergenta seriei an implic˘ faptul c˘ ¸irul sumelor partiale An = ¸ a as ¸ n ak este un ¸ir convergent. chiar absolut cona vergent˘. adic˘ |An | ≤ M pentru s s a a orice n ∈ N. rezult˘ c˘ (sn )n∈N este deasemenea un ¸ir m˘rginit. Dac˘ putem a a scrie termenul general un al seriei sub forma un = an bn pentru fiecare n ∈ N unde an este o serie convergent˘ ¸i (bn )n∈N este un ¸ir monoton as s convergent. Avˆnd ˆ vedere propozitia precedent˘ avem convergenta ¸irului (An bn+1 )n∈N a ın ¸ a ¸ s ¸i deasemenea faptul c˘ ¸irul s as n n k=1 sn = k+1 |Ak (bk+1 − bk )| = k+1 |Ak |(bk+1 − bk ) a sumelor partiale a seriei ¸ ˆ Intradev˘r. (Criteriul lui Abel) Fie ¸ un o serie dat˘. putem scrie a n |An (bn+1 − bn )| este un ¸ir m˘rginit. pentru a obtine convergenta seriei a s ¸ ¸ un trebuie doar s˘ a aplic˘m propozitia 2. Din s ¸ a |An (bn+1 − bn )| ≤ M (bn+1 − bn ).8.

seria ¸ a ∞ n+1 (−1)n xn sau n=1 (−1)n−1 xn se nume¸te serie alternant˘.11. Prima parte a propozitiei este o consecinta a criteriului ¸ ¸ ¸˘ n−1 lui Dirichlet (propozitia 2. diferenta s − s2n+1 poate fi scris˘ a ¸ a s − s2n+1 = −(x2n+3 − x2n+4 ) − (x2n+4 − x2n+5 ) − · · · < 0 ¸i de aici s |s − s2n+1 | = −(s2n+1 − s) = x2n+2 − (x2n+3 − x2n+4 ) − · · · < x2n+2 . s a a s Propozitia 2. ¸ Demonstratie. a as s . Dac˘ xn > 0 pentru fiecare n ∈ N. avem s − s2n = (x2n+1 − x2n+2 ) + (x2n+3 − x2n+4 ) + · · · > 0 ¸i de aici s |s−s2n | = s−s2n = x2n+1 −(x2n+2 −x2n+3 )−(x2n+4 −x2n+5 )−· · · < x2n+1 .37 ∞ Definitia 2. (Criteriul lui Leibniz) Dac˘ (xn )n∈N este un ¸ir de¸ n−1 scresc˘tor ¸i convergent la zero. A doua afirmatie spune c˘ dac˘ aproxim˘m s prin sn . Pe de alt˘ parte.9) considerˆnd an = (−1) ¸ a ¸i bn = xn pentru s ∞ orice n ∈ N. ˆ Intradev˘r ¸irul sumelor partiale ale seriei a s ¸ n=1 (−1)n−1 este m˘rginit iar ¸irul (xn )n∈N este un ¸ir descresc˘tor ¸i convergent la zero a s s a s conform ipotezei. A¸adar s |s − sn | < xn+1 pentru orice n ∈ N.10. Pentru partea a doua. seria alternant˘ (−1) xn este cona s a vergent˘ ¸i as |s − sn | < xn+1 unde s este suma seriei iar sn reprezint˘ termenul general al ¸irului a s sumelor partiale. valoarea abso¸ a a a lut˘ a erorii nu dep˘¸e¸te valoarea termenului xn+1 .

an poate fi Propozitia 2. obtinem a a a a ¸ ε |ak | ≤ . ˆ ¸ Intradev˘r. . g(M ) .12. 2.11. g(2). as s a Demonstratie. Seria ıncˆ bn este se nume¸te rearangarea seriei s an . . .1). a Atunci orice serie obtinut˘ prin schimbarea ordinii termenilor seriei an ¸ a este. ∞ . . a a a 1 Demonstratie. absolut convergent˘ ¸i are aceea¸i sum˘. . f˘cˆnd indicele p s˘ tind˘ la infinit.2. 2 k=n+1 Fie g = f −1 ¸i alegem M astfel ˆ at s ıncˆ {1. s a Pe de alt˘ parte aceast˘ serie este un exemplu de serie care este a a convergent˘ dar nu este ¸i absolut convergent˘ deoarece a s a ∞ (−1) n=1 n−1 1 ∞ n = n=1 1 n este o serie divergent˘ (exemplul 2. Seria alternant˘ ¸ a (−1)n 1 n numit˘ seria alternant˘ Riemann este convergent˘. Fie f : N → N o functie bijectiva ¸i ¸ ¸ s an . pen¸ a ın ¸ as tru ε > 0. . in criteriul lui Leibniz putem lua xn = care a n este un ¸ir descresc˘tor convergent. De aici. . Deoarece putem scrie an = bf −1 (n) rezult˘ c˘ seria a a considerat˘ ca rearanjarea seriei a bn . Fie (bn )n∈N considerat˘ ca ˆ definitia precedent˘ ¸i. deasemenea. . Fie ¸ an o serie absolut convergent˘ cu suma s. nε ∈ N astfel ˆ at ıncˆ |an+1 | + |an+2 | + · · · |an+p | < ε ∀p ∈ N 2 pentru n > nε .38 Exercitiul 2. a Definitia 2. bn dou˘ a serii astfel ˆ at bn = af (n) pentru orice n ∈ N. nε } ⊂ g(1).

Seria ¸ n=1 q n−1 (q = 0). Convergenta absolut˘ a seriei este o conditie necesar˘. numit˘ seria geometric˘. ¸ a a a 2. a Fie (tn )n∈N . 2 2 k=n+1 atunci ε |tn − s| ≤ |tn − sn0 | + |sn0 − s| ≤ |tn − sn0 | + . a ıncˆ atunci n > nε implic˘ a |tn − sn0 | = |(b1 + b2 + · · · + bn ) − (a1 + a2 + · · · + an0 )| = ε = |(ag(1) +ag(2) +· · ·+ag(n) )−(a1 +a2 +· · ·+an0 )| ≤ |an0 +1 |+|an0 +2 |+· · · < .3. . . Dac˘ n0 este astfel ˆ at |sn0 − s| < a ıncˆ ¸i s |ak | < . . pentru n > nε .4 Serii cu termeni pozitivi ∞ Vom considera pentru ˆ ıceput dou˘ exemple. . a Exercitiul 2. . Remarca 2. g(2). g(nε )}. . este a a 1 dac˘ |q| < 1 ¸i este divergent˘ ˆ caz a s a ın 1−q convergent˘ cu suma s = a contrar. 2. . . avem |tn − s| < ε ceea ce demonstreaz˘ In a absolut convergenta seriei ¸ bn ¸i faptul c˘ s a bn = s. . (sn )n∈N ¸irurile sumelor partiale ale seriilor s ¸ bn respec∞ ε ε tiv an .39 Atunci n > M implic˘ g(n) > nε ¸i de aici avem a s |bn+1 | + |bn+2 | + · · · + |bn+p | = |ag(n+1) | + |ag(n+2) | + · · · + |ag(n+p) | ≤ ∞ ≤ k=n+1 |ak | ≤ ε <ε 2 deci seria bn este absolut convergent˘.8. ¸ a ¸ a Riemann demonstrˆnd c˘ orice serie semiconvergent˘ poate fi rearanjat˘ a a a a pentru a obtine o serie convergent˘ c˘tre orice sum˘. 2 Dac˘ alegem nε astfel ˆ at {1. n0 } ⊂ {g(1). 2 ˆ final.

. α = 1. a a s a a ∞ Demonstratie. nα n∈N Studiem natura seriei pentru α > 0 . ˆ ¸ Intradev˘r. 2α (1 − α) 2α−1 1 1 1 1 < α 3 (1 − α) 1 1 < α n (1 − α) 1 nα−1 1 3α−1 − − 1 2α−1 < < 1 .4.40 Demonstratie. dac˘ q = 1 avem a a sn = 1 + q + q 2 + · · · + q n = 1 − q n+1 ¸i s 1−q n→∞ lim sn = 1 dac˘ |q| < 1. exist˘ ξn ∈ (n . n + 1) astfel ˆ at a ıncˆ 1 1 1 − = f (ξn ) = α−1 α−1 (1 − α)(n + 1) (1 − α)n (ξn )α de unde rezult˘ a 1 1 < α (n + 1) (1 − α) 1 1 − α−1 α−1 (n + 1) n < 1 ∀ n ∈ N. . (n − 1)α 1 (n − 1)α−1 .. Seria ¸ 1 (α ∈ R). Aplicˆnd teorema lui Lagrange functiei a ¸ f (x) = 1 . deci seria este deasemenea s n→∞ divergent˘. a 1−q respectiv limita nu exist˘ pentru q > 1 sau q ≤ −1. 2α 1 . a Exercitiul 2. x>0 (1 − α)xα−1 pe intervalul [n . este convergent˘ pentru α > 1 ¸i divergent˘ dac˘ α ≤ 1..1) c˘ pentru α = 1 seria este ¸ a ın a divergent˘ ¸i la fel pentru α ≤ 0 deoarece ˆ acest caz ¸irul termenului as ın s 1 general nu converge la zero. n + 1]. nα Pentru diferite valori ale lui n ˆ ıncepˆnd cu n = 1 putem scrie inea galit˘¸ile at 1 1 1 1 1 < − α−1 < α . a Pentru q = 1 avem sn = n ¸i lim sn = ∞. numit˘ seria Riemann generala nα n=1 izat˘. Am v˘zut ˆ (Example 2.

s ¸ a Sirurile sunt cresc˘toare ¸i din inegalitatea an ≤ bn avem deasemenea ¸ a s inegalitatea sn ≤ tn ∀ n ∈ N. atunci a sn−1 > ¸i s 1 1−α 1 nα−1 − 1 . divergenta seriei s ¸ bn . at a a ¸i de aici. ¸i.12. (Primul criteriu de comparatie) Fie ¸ an . obtinem a ¸ sn − 1 < 1 1−α 1 nα−1 −1 < sn−1 unde (sn )n∈N reprezint˘ ¸irul sumelor partiale ale seriei. a Dac˘ 0 < α < 1. Putem presupune inegalitatea adev˘rat˘ ˆ ¸ a a ıncepˆnd cu n = a 1. Demonstratie. ∀n ∈ N 1 (n1−α − 1) = ∞ n→∞ 1 − α adic˘ seria este divergent˘. bn dou˘ a serii de numere pozitive cu proprietatea c˘ exist˘ n0 ∈ N a¸a ˆ at pentru a a s ıncˆ n > n0 avem an ≤ bn . urmeaz˘ c˘ (sn )b∈N este s a s a a a un ¸ir m˘rginit deci convergent ceea ce implic˘ convergenta seriei s a a ¸ an . adunˆnd termen cu termen.41 De aici. Dac˘ suntem ˆ cazul a). b) divergenta seriei ¸ an implic˘ divergenta seriei a ¸ bn . Atunci : a) convergenta seriei ¸ bn implic˘ convergenta seriei a ¸ an . as ¸ Dac˘ α > 1. utilizˆnd ines a s a galit˘¸ile precedente. cu atˆt mai mult (tn )n∈N este nem˘rginit superior. . (tn )n∈N ¸irurile sumelor partiale ale celor dou˘ serii. a a lim Teorema 2. deci este a ın a un ¸ir m˘rginit. avem a sn < 1 + 1 α−1 1− 1 nα−1 <1+ 1 . din inegalitatea precednt˘. Fie (sn )n∈N . avem c˘ (tn )n∈N este convergent. ∀ n ∈ N. ¸irul (sn )n∈N este nem˘rginit superior ¸i. α−1 ¸i (sn )n∈N este un ¸ir cresc˘tor m˘rginit superior deci seria este convers s a a gent˘. In cazul b).

an implic˘ divergen taseriei a bn an < ε0 bn pentru n > n0 sau. s a bn implic˘ convergen ta seriei a an . (Criteriul practic de comparatie) Fie (an )n∈N . (Al doilea criteriu de comparatie) Fie ¸ an . bn dou˘ a an+1 bn+1 serii cu termeni pozitivi pentru care ≤ ˆ ıncepˆnd cu n0 ∈ N. Avem : dou˘ ¸iruri de numere pozitive pentru care exist˘ lim as a n→∞ bn 1) dac˘ l = 0. avem a a s sucesiv inegalit˘¸ile at 0< a2 b2 a3 b3 an−1 bn−1 an bn ≤ . b) divergen ta seriei bn implic˘ divergen ta seriei a an 3) dac˘ 0 < l < ∞. an ≤ bn . 0< ≤ . 0< ≤ . a1 b1 b1 Astfel suntem ˆ ipoteza primului criteriu de comparatie pentru seriile ın ¸ a1 a1 an ¸i s bn ¸i. echivalent. . a1 b1 a2 b2 an−2 bn−2 an−1 bn−1 Multiplicˆnd termen cu termen. atunci a a) convergen ta seriei an implic˘ convergen ta seriei a bn . Demonstratie.. echivalent. In cazul 1) fie ε0 > 0 dat ¸i n0 = nε0 astfel ˆ at ¸ s ıncˆ . obtinem a ¸ an bn a1 ≤ sau. atunci atˆt a a an cˆt ¸i a s bn au aceea¸i natur˘. pentru diferite valori ale lui n. Ca ˆ teorema precedent˘ putem presupune inegalitatea ¸ ın a adev˘rat˘ pentru orice n ≥ 1 ¸i. a an bn Atunci : a) convergenta seriei ¸ bn implic˘ convergenta seriei a ¸ an .14. . s Teorema 2. trebuie s˘ remarc˘m c˘ seria s a a a bn ¸i s bn au b1 b1 acela¸i comportament. (bn )n∈N ¸ an = l. Rezult˘ c˘ a a Demonstratie. atunci a a) convergen ta seriei b) divergen ta seriei 2) Dac˘ l = ∞. b) divergenta seriei ¸ an implic˘ divergenta seriei a ¸ bn .. 0 < ≤ .13. an < ε0 bn pentru n > n0 .42 Teorema 2.

an . echivalent.16. lim a a ın ¸ a ın = 0.12 pentru seriile ın ¸ an ¸i s ε0 bn . Fie an ≥ 0 pentru orice n ∈ N ¸i L = lim n an .43 suntem ˆ conditiile teoremei 2. ¸ Teorema 2. n→∞ an < l + ε0 bn . ultima avˆnd aceea¸i natur˘ ca seria a s a bn . rezult˘ c˘ ¸irul (an )n∈N nu converge la zero ¸i de aici a a s s faptul c˘ seria a an este divergent˘. adic˘ nu putem preciza natura a a seriei. √ b) Dac˘ n an ≥ 1 pentru o infinitate de termeni. n→∞ an In cazul 3) lu˘m ε0 > 0 ¸i n0 = nε0 astfel ˆ at a s ıncˆ 0 < l − ε0 < pentru n > n0 sau. ˆ acest caz. 1) rezult˘ convergenta seriei s a ¸ λn . echivalent. Atunci : s a) dac˘ L < 1 seria a an converge . a c) dac˘ L = 1 testul este neconcludent. Atunci sunt adev˘rate urm˘toarele afirmatii : a a ¸ √ a) Dac˘ exist˘ λ ∈ (0. atunci seria este a divergent˘. 1) ¸i n0 ∈ N astfel ˆ at n an ≤ λ pentru orice a a s ıncˆ n > n0 . atunci seria converge . (Criteriul r˘d˘cinii al lui Cauchy) Fie a a an o serie cu termeni pozitivi. Pentru a obtine convergenta seriei ¸ ¸ an este suficient s˘ aplic˘m a a n primul criteriu de comparatie seriilor ¸ λ . (l − ε0 )bn < an < (l + ε0 )bn pentru n > n0 . In cazul a) avem. a a a √ Teorema 2. In cazul 2) este suficient doar s˘ schimb˘m rolul celor dou˘ serii ¸i s˘ a a a s a bn aplic˘m 1) luˆnd ˆ consideratie c˘. Avˆnd ˆ vedere dubla inegalitate putem s˘ aplic˘m din nou primul a ın a a criteriu de comparatie. a O formulare particular˘ a cestui test este urm˘toarea teorem˘.15. a Demonstratie. In cazul b). an ≤ λn pentru orice n > n0 ¸ ¸i din λ ∈ (0. b) dac˘ L > 1 seria a an este divergent˘ .

an+1 b) Dac˘ exist˘ λ > 1 ¸i n0 ∈ N astfel ˆ at a a s ıncˆ ≥ λ pentru n > n0 . ∀ n > n0 . seria an converge . a Teorema 2. dac˘ ε0 > 0 este astfel ˆ at L + ε0 < 1 ¸i. testul este neconcludent. dac˘ limita exist˘. atunci : s a a a) dac˘ l < 1. seria ¸ tatea n=1 λn converge ¸i inegalis an+1 ≤ λ pentru n > n0 an . an seria an este divergent˘. ( Criteriul lui D Alembert) Fie an > 0 pentru orice n ∈ N. In cazul a). an+1 a) Dac˘ exist˘ λ ∈ (0. a Pentru a demonstra c) putem considera seria generalizat˘ Riemann a ∞ 1 care. Pentru aplicarea concret˘ a criteriului r˘d˘cinii vom cona a a √ n sidera direct l = lim an ¸i. a b) dac˘ l > 1. atunci. 0 < λ < 1. mai mari ca 1 ¸i seria este dis vergent˘. ¸ a ıncˆ s folosind propriet˘¸ile limitei pentru n0 = nε0 avem c˘ at a √ n an ≤ L + ε0 . a c) dac˘ l = 1. seriea a an divergent˘ .9. folosind a ıncˆ deasemenea propriet˘¸ile limitei. atunci suntem ˆ ipoteza a) a teoremei precedente cu k = L + ε0 ¸i seria ın s an converge. 1) ¸i n0 ∈ N astfel ˆ at a a s ıncˆ ≤ λ pentru an n > n0 . L + ε0 ) sunt o at ın √ s infintate de termeni ai ¸irului ( n an )n∈N . este convergent˘ pentru s a ın a nα n=1 α > 1 respectiv divergent˘ pentru α ≤ 1 observˆnd c˘ a a a L = lim n n→∞ 1 = lim nα n→∞ n 1 = 1 ∀ α ∈ R. a ∞ n→∞ Demonstratie.4. dac˘ ε0 > 0 este astfel ˆ at L − ε0 > 1. ˆ intervalul (L − ε0 . In cazul a).44 Demonstratie.17. In cazul b). nα Remarca 2. a¸a cum am v˘zut ˆ exemplul 2. seria a an este convergent˘ .

este suficient s˘ aplic˘m a a al doilea criteriu de comparatie. seria an converge . testul este neconcludent. b) Dac˘ ε0 > 0 este astfel ˆ at l − ε0 = λ > 1 ¸i. luˆnd ˆ considerare c˘. a Demonstratie. In ¸ teorema 2. a an+1 ˆ Remarca 2. seria a an este divergent˘ . Fie an > 0 pentru orice n ∈ N. a) Dac˘ lim n→∞ an l < 1 . pentru a aplica acest test.10. ˆ acest caz avem inegalitatea a ın a ın λ= pentru orice n > n0 ¸i c˘ seria s a n=1 λn+1 an+1 ≤ n λ an ∞ λn este divergent˘. ¸i seria ın s an converge. folosind ¸ a ıncˆ s an+1 propriet˘¸ile limitei putem considera n0 = nε0 a¸a ¸ncˆt at s i a ≤ L + ε0 an pentru n > n0 .18. ¸ ˆ cazul b) putem aplica deasemenea al doilea criteriu de comparatie. ¸i suntem ˆ ipoteza s ın an b) a teoremei precedente. putem determina a ıncˆ s an+1 n0 = nε0 astfel ˆ at l − ε0 ≤ ıncˆ pentru n > n0 . a . calcul˘m lim a a n→∞ an ¸i. a O formulare particular˘ a acestui test este dat ˆ teorema urm˘toare. b) dac˘ l > 1 . a) Dac˘ ε0 > 0 este astfel ˆ at λ = L + ε0 < 1 ¸i.13 b). a c) Dac˘ l ≤ 1 testul este neconcludent. seria a an converge . atunci : s a as a a) dac˘ l < 1 . In practic˘.13 a). suntem ˆ ipoteza a) a teoremei precedente. teorema 2. b) Dac˘ lim a an+1 = l > 1 . dac˘ limita exist˘ ¸i o not˘m prin l. a c) dac˘ l = 1 .45 este echivalent˘ cu a an+1 λn+1 ≤ n pentru n > n0 an λ ¸i pentru a demonstra convergenta seriei s ¸ an . deci seria an este divergent˘. a ın a an+1 a = Teorema 2. seria n→∞ an an este divergent˘ .

folosind primul criteriu de s nλ n=1 comparatie.11. a b) Dac˘ exist˘ λ ≤ 1 ¸i n0 ∈ N astfel ˆ at a a s ıncˆ − ln an ≥ λ pentru ln n − ln an ≤ λ pentru ln n Demonstratie. seria a an converge . an ≤ ın − ln an ≥ λ poate fi scris˘ a ln n 1 ≥ λ ln n = ln nλ . a) Dac˘ exist˘ λ > 1 ¸i n0 ∈ N astfel ˆ at a a s ıncˆ n > n0 . aplicarea criteriului logaritmic presupune − ln an calculul l = lim ¸i. b) dac˘ l < 1. 1 b) Similar considerˆnd inegalitatea an ≥ λ pentru n > n0 ¸i. seria a an este divergent˘ . seria an converge .20. seria converge ¸i. rezult˘ divergenta seriei a ¸ a ¸ an . dac˘ limita exist˘. seria a a este divergent˘ ¸i. a) Dac˘ exist˘ un ¸ir (vn )n∈N . an+1 .19. ˆ a Remarca 2. a Teorema 2. atunci : s a a n→∞ ln n a) dac˘ l > 1. λ > 0 ¸i a a s s n0 ∈ N astfel ˆ at ıncˆ vn an − vn+1 ≥ λ pentru n > n0 . seria n > n0 .46 Teorema 2. (Criteriul lui Kummer) Fie an > 0 pentru orice n ∈ N. avem deasemenea convergenta seriei ¸ ¸ an . an 1 pentru n > n0 . nλ ∞ 1 Cum λ > 1. an este divergent˘. vn > 0 pentru orice n ∈ N. a c) dac˘ l = 1. de a s n ∞ 1 aceast˘ dat˘ cu λ ≤ 1. test este neconcludent. aplicˆnd ˆ a o as a ınc˘ nλ n=1 dat˘ primul criteriu de comparatie. a) Inegalitatea ¸ ln sau ˆ final. In practic˘. ( criteriul logaritmic) Fie an > 0 pentru orice n ∈ N.

a a Sirul sumelor partiale ale seriei ¸ ¸ (vn an − vn+1 an+1 ) este (v1 a1 − vn+1 an+1 )n∈N . vn > 0 pentru orice n ∈ N ¸i astfel a a s s 1 ˆncˆt seria ı a este divergent˘ . rezult˘ convergenta seriei s ¸ a ¸ b) ˆ acest caz consider˘m inegalitatea In a vn an − vn+1 an+1 ≤ λan+1 ≤ 0 pentru n > n0 . n>n0 este un ¸ir descresc˘tor. s as s a Astfel. a) Cum an > 0 pentru orice n ∈ N. a Demonstratie. folosind inegalitatea s an+1 ≤ 1 (vn an − vn+1 an+1 ) λ an . adic˘ m˘rginit inferior. b) Dac˘ exist˘ un ¸ir (vn )n∈N . an+1 an este divergent˘. an+1 ¸i din primul criteriu de comparatie. avem 1 ∀ n > n0 an ≥ an0 vn0 vn 1 ¸i. ¸i de aici faptul c˘ ¸irul (vn an )n∈N.47 atunci seria an converge. folosind faptul c˘ seria s a este divergent˘ ¸i aplicˆnd din nou crias a vn teriul comparatiei. rezult˘ divergenta seriei ¸ a ¸ an . λ < 0 ¸i n0 ∈ N astfel ˆ at a s ıncˆ vn vn atunci seria an − vn+1 ≤ λ pentru n > n0 . . inegalitatea ¸ vn este echivalent˘ cu a vn an − vn+1 an+1 ≥ λ an+1 ≥ 0 pentru n > n0 de aici faptul c˘ ¸irul (vn an )n∈N este un ¸ir descresc˘tor de numere pozias s a tive. din afirmatia precedent˘ rezult˘ c˘ seria (vn an −vn+1 an+1 ) ¸ a a a converge ¸i. deci convergent. an − vn+1 ≥ λ pentru n > n0 .

an+1 an este divergent˘. b) Dac˘ exist˘ k < 1 ¸i n0 ∈ N astfel ˆ at a a s ıncˆ n atunci seria an − 1 ≤ k. ∀ n > n0 . ı a Teorema 2. ˆ s ıntrucˆt a an − (n + 1) ≤ k − 1 = λ < 0 an+1 1 este divergent˘. an+1 atunci seria an converge. suntem ˆ a doua ipotez˘ a criteriului a ın a n lui Kummer cu vn = n. ¸ criteriul Raabe-Duhamell. a an −1 an+1 ≥ k. pentru orice an+1 n > n0 . a) Dac˘ exist˘ k > 1 ¸i n0 ∈ N astfel ˆ at a a s ıncˆ n an − 1 ≥ k. ¸i mai mult seria s an este divergent˘.12. (Criteriul Raabe-Duhamell) Fie an > 0 pentru orice n ∈ N. poate fi scris˘ a n an − (n + 1) ≥ k − 1 = λ > 0. a .17). ∀ n > n0 an+1 astfel ˆ at suntem in cazul a) de la criteriul lui Kummer ¸i de aici avem ıncˆ s convergenta seriei ¸ an . In cazul a) inegalitatea n ¸ n > n0 .48 ˘ Remarca 2. an In cazul b) putem scrie inegalitatea n − 1 ≤ k. dar avˆnd ˆ vedere importanta sa in aplicatii. sub forma n ¸i. pentru orice Demonstratie.21. Pentru vn = 1 (n ∈ N) obtinem criteriul lui DAlembert ¸ (teorema 2. ∀ n > n0 . a ın ¸ ¸ ˆl prezent˘m separat. Pentru vn = n pentru orice n ∈ N obtinem un alt caz particular .

s Teorema 2. ¸i λ < 1. ¸i. an este divergent˘ .11 c˘. ˆ s ıntrucˆt termenii seriei sunt numere positive. avem s > sn a pentru orice n ∈ N. a ∞ c) dac˘ l = 1. seria a b) dac˘ l < 1. pentru calculul sumei s a seriei cu o eroare dat˘ ε.13.22. pentru o serie alternant˘ a ın ¸ a a cu (an )n∈N ¸ir descresc˘tor convergent la zero avem s a |s − sn | ≤ an+1 ¸i mai mult. seria a an converge . atunci : s a a a) dac˘ l > 1. Fie an > 0. atunci avem λ an an λn+1 ≤ n0 . In practic˘. avem |s − sn | = s − sn ≤ |s − sn | = s − sn = an+1 + an+2 + . respectiv an n0 ∈ N astfel ˆ at ıncˆ ≤ λ pentru n > n0 . . testul este neconcludent. . . . a S-a v˘zut ˆ propozitia 2. . 1−λ λ 0 1−λ an Demonstratie. Astfel. . rezult˘ convergenta a ¸ an+1 seriei an ¸i. n=1 (−1)n−1 an . pentru a aplica criteriul Raabe-Duhamell. pentru orice n ∈ N. dac˘ limita exist˘. n ≥ n0 .49 ˆ Remarca 2. Pentru cazul seriilor cu termeni pozitivi putem enunta urm˘torul ¸ a rezultat. din s an+1 ≤ λan . an+1 Dac˘ s reprezint˘ suma seriei a a an . este s a suficient s˘ lu˘m suma partial˘ sn0 cu n0 cea mai mic˘ valoare a lui n a a ¸ a a pentru care an ≤ ε. a se calculeaz˘ direct a an l = lim n −1 an+1 ¸i. an+2 ≤ λan+1 ≤ λ2 an . Din ipoteza ¸ ≤ λ pentru n > n0 . ∀ n ∈ N .

este suficient s˘ lu˘m sn0 cu n0 cea mai mic˘ valoare a lui a a a n pentru care an0 λn+1 ≤ ε. an ≤ λ an−1 ¸i multiplic˘m termen cu termen. an0 +2 ≤ λan0 +1 . dac˘ dorim s˘ calcul˘m s cu o eroare mai mic˘ decˆt In ¸ a a a a a un ε > 0 dat. 1−λ Pe de alt˘ parte. dac˘ consider˘m inegalit˘¸ile a a a at s − sn ≤ an (λ + λ2 + . ¸ a a n→∞ an0 λn+1 . . ) = an an0 +1 ≤ λan0 . . . astfel ˆ at s a a ıncˆ putem continua evaluarea lui s − sn cu s − sn ≤ . . λ n0 1 − λ existenta unui astfel de index fiind asigurat˘ de faptul c˘ lim λn−1 = 0. ∀ n ∈ N. n > n0 λ n0 1 − λ . g˘sim an ≤ an0 λn−n0 .50 g˘sim a λ . ˆ applicatii. . .

a Demonstratie.1. fie V1 ∈ ϑ(l1 ). V2 ∈ ϑ(l2 ). Fie f : D ⊆ R → R ¸i x0 ∈ D un punct de acumulare ¸ s pentru D. l2 pentru limita lui f ˆ x0 . Dac˘ presupunem prin reducere la absurd c˘ exist˘ dou˘ ¸ a a a a valori l1 . a a s a a ın Propozitia 3. ar a trebui s˘ avem f (x) ∈ V1 ∩ V2 pentru orice x ∈ D ∩ (U \ {x0 } contrar a faptului c˘ V1 ∩ V2 = ∅. Spunem c˘ f are limita l ˆ punctul x0 dac˘.1 Limita unei functii. U2 ∈ ϑ(x0 ) astfel ˆ at s ıncˆ f (x) ∈ V1 ∀ x ∈ D ∩ U1 \ {x0 } respectiv f (x) ∈ V2 ∀ x ∈ D ∩ U2 \ {x0 } . Deoarece U1 ∩ U2 = U este deasemenea o vecin˘tate pentru x0 . avem f (x) ∈ V . Dac˘ f are limit˘ ˆ ¸ x0 atunci limita este unic˘. Fie f : D ⊆ R → R ¸i x0 ∈ D . Functii continue ¸ ¸ Definitia 3. exist˘ o vecin˘tate U ∈ ϑ(x0 ) astfel ˆ at. Not˘m prin lim f (x) = l ¸i spunem c˘ “ limita lui f ˆ x0 este l ” sau a s a ın c˘ “f are limita l cˆnd x tinde la x0 ”.1. a 51 x→x0 . pentru a a a ıncˆ orice x ∈ D ∩ (U \ {x0 }). cu ın V1 ∩ V2 = ∅ ¸i U1 . pentru orice a ın a vecin˘tate V ∈ ϑ(l).Capitolul 3 Limite ¸i continuitate s 3.

y→0 Teorema 3. Fie f : R → R. a a s a a s Exercitiul 3. este a a a posibil ca concluzia s˘ fie fals˘ a¸a cum rezult˘ din urm˘torul exemplu. l este un punct de acumulare pentru s a f (D). pentru V exist˘ U ∈ ϑ(x0 ) astfel ˆ at f (x) ∈ x→x0 V pentru orice x ∈ D ∩ U \ {x0 } .1. Fie f : D ⊆ R → R. s x→x0 Remarca 3. g : f (D) ⊂ R → R ¸i x0 ∈ D . ∀ y ∈ f (D) ∩ V \ {l} .1. f (x) = 0 pentru orice x ∈ R ¸i ¸ g : R → R. Remarc˘m faptul c˘. pentru orice ε > 0 exist˘ δε > 0 a as a a astfel ˆ at ıncˆ |f (x) − l| < ε pentru orice x ∈ D pentru care 0 < |x − x0 | < δε . l ∈ f (D) ¸i exist˘ lim g(y) = L.52 Teorema 3. atunci lim (g ◦ f )(x) = L. Atunci f are limita l s cˆnd x tinde la x0 dac˘ ¸i numai dac˘. dac˘ lim f (x) = l ∈ f (D). deci lim (g ◦ f )(x) = L. Dac˘ lim f (x) = l. Fie W ∈ ϑ(L) ¸i V ∈ ϑ(l) astfel ˆ at ¸ s ıncˆ g(y) ∈ W.2. pentru orice x ∈ D ∩ (U \ {x0 }) avem f (x) ∈ f (D) ∩ (V \ {l}) ¸i de aici (g ◦ f )(x) = g f (x) ∈ W . dac˘ y = 0 a . dac˘ y = 0 a Avem lim f (x) = 0 ¸i lim g(y) = 0 ˆ timp ce (g ◦ f )(x) = 1 pentru s ın x→0 y→0 x→x0 orice x ∈ R ¸i mai mult s x→0 lim (g ◦ f )(x) = 1 = lim g(y) = 0.1. Deoarece l ∈ f (D). . g(y) = 1 . a ıncˆ Deoarece lim f (x) = l. s a y→l x→x0 x→x0 Demonstratie. Fie f : D ⊆ R → R ¸i x0 ∈ D . 0 .

x + δε ) ⊂ U. l + ε). l + ε) ⊂ V ¸i de aici. presupus˘ adev˘rat˘. cu ın ¸a (x − δε . convergent la x0 . Pentru V exist˘ ε > 0 cu a a a a (l − ε. Relatia de mai sus este echivalent˘ cu relatia ¸ a ¸ x ∈ (x0 − δε . O functie f : D ⊆ R → R are limita l cˆnd x tinde la ¸ a x0 ∈ D dac˘ ¸i numai dac˘. care a a deasemenea va depinde de ε. care depinde de ε exist˘ un δ > 0. x + δε ) ⇒ f (x) ∈ (l − ε. Dac˘ V ∈ ϑ(l) este o vecin˘tate arbitrar˘ a lui l ¸i δV > 0 este astfel a a a s ˆ at f (x) ∈ V pentru orice x ∈ D pentru care 0 < |x − x0 | < δV . xn = x0 .53 Demonstratie. x + δε ) ⇒ f (x) ∈ (l − ε. ¸ a Reciproc. Presupunem c˘ lim f (x) = l ¸i fie (xn )n∈N un ¸ir de ¸ a s s puncte a lui D convergent la x0 . ¸irul (f (xn ))n∈N converge s la l. relatie echivalent˘ cu concluzia teoremei. l + ε) este o vecin˘tate a lui l deci exist˘ a a o vecin˘tate U a lui x0 a¸a ˆ at a s ıncˆ pentru orice x ∈ D ∩ (U \ {x0 }) s˘ avem f (x) ∈ (l − ε. Ca atare. Pentru ¸ a a ε > 0 arbitrar intervalul (l − ε. x + δε ) este o vecin˘tate a lui x0 s a ın a a rezult˘ c˘ lim f (x) = l. Conform concluziei teoremei. avem c˘ a (∀) x ∈ (x − δε . fie ıncˆ nV = nδV ∈ N astfel ˆ at |xn − x0 | < δv pentru n > nV . avˆnd ˆ vedere c˘ (x0 − δε . l + ε). a a x→x0 Teorema 3. notat ˆ consecint˘ δε .3. s˘ presupunem indeplinit˘ concluzia teoremei ¸i s˘ cona a s a sider˘m o vecin˘tate arbitrar˘ V a valorii l. ıncˆ x→x0 . a Pentru vecin˘tatea U a lui x0 . Presupunem c˘ f are limita l cˆnd x tinde la x0 . l + ε) ⊂ V . a a a pentru valoarea ε considerat˘. as a s xn = x0 pentru orice n ∈ N. exist˘ δε > 0 cu a a |f (x) − l| < ε pentru orice x ∈ D pentru care 0 < |x − x0 | < δε . Demonstratie. pentru orice ¸ir (xn )n∈N de puncte a lui D.

54 Avem xn ∈ D , 0 < |xn −x0 | < δV pentru n > nV ¸i de aici f (xn ) ∈ V s pentru n > nV ¸i mai mult faptul c˘ lim f (xn ) = l. s a
n→∞

Reciproc, presupunem c˘ conditia din teorem˘ are loc ¸i presupunem a ¸ a s prin reducere la absurd c˘ lim f (x) = l, deci exist˘ V0 ∈ ϑ(l) cu proa a prietatea c˘, pentru orice δ > 0, exist˘ x ∈ D, 0 < |x − x0 | < δ, dar a a f (x) ∈ V0 . 1 1 Luˆnd succesiv δ = 1, , . . . , , . . . , obtinem un ¸ir (xn )n∈N de a ¸ s 2 n puncte a lui D, pentru care 0 < |xn − x0 | < 1 ¸i f (xn ) ∈ V0 , s n
n→∞

unde xn ∈ D, xn = x0 ¸i lim xn = x0 ˆ timp ce (f (xn ))n∈N nu converge s ın n→∞ la l, ˆ contradictie cu ipoteza noastr˘. ın ¸ a Ca o consecinta avem : ¸˘ Consecinta 3.1. 1) Dac˘ exist˘ un ¸ir (xn )n∈N de puncte a lui D \ {x0 } ¸ a a s convergent la x0 ¸i astfel ˆ at ¸irul f (xn ) n∈N nu este convergent, atunci s ıncˆ s f nu are limit˘ ˆ x0 . a ın 2 Dac˘ exist˘ dou˘ ¸iruri (xn )n∈N , (xn )n∈N de puncte din D \ {x0 } a a a s convergente la x0 pentru care ¸irurile f (xn ) n∈N , f (xn ) n∈N au limite s diferite, atunci f nu are limit˘ ˆ x0 . a ın 3) Dac˘, pentru un ¸ir arbitrar (xn )n∈N de puncte a lui D \ {x0 } a s convergent la x0 , avem lim f (xn ) = l ¸i limita nu depinde de ¸irul cons s n→∞ siderat, atunci l este limita lui f ˆ x0 . ın Teorema 3.4. (Criteriul general a lui Cauchy) Fie f : D ⊆ R → R o functie dat˘ ¸i x0 ∈ D , un punct de acumulare pentru D. f are limit˘ ¸ as a cˆnd x tinde la x0 dac˘ ¸i numai dac˘, pentru orice ε > 0, exist˘ δε > 0 a as a a astfel ˆ at ıncˆ |f (x ) − f (x )| < ε ∀ x , x ∈ D ∩ (x0 − δε , x0 + δε ) \ {x0 }. a ıncˆ Demonstratie. Dac˘ lim f (x) = l, fie δε > 0 astfel ˆ at pentru orice ¸
x→x0

x ∈ D ∩ (x0 − δε , x0 + δε ) \ {x0 } , avem 0 < |x − x0 | < δε , ¸i ˆ consecinta s ın ¸˘ ε |f (x) − l| < . 2

55 Dac˘ x , x sunt dou˘ puncte din D ∩ (x0 − δε , x0 + δε ) \ {x0 } atunci a a ε ε |f (x ) − f (x | ≤ |f (x ) − l| + |f (x − l| < + = ε. 2 2 Reciproc, fie ε > 0 arbitrar ¸i δε > 0 astfel ˆ at s ıncˆ |f (x ) − f (x )| < ε ∀ x , x ∈ D ∩ (x0 − δε , x0 + δε ) \ {x0 }. Dac˘ (xn )n∈N un ¸ir de puncte din D \ {x0 } convergent la x0 atunci este a s un ¸ir Cauchy ¸i pentru δε exist˘ nε = nδε ∈ N astfel c˘, pentru orice s s a a n > nε ¸i orice p ∈ N, avem xn , xn+p ∈ D ∩ (x0 − δε , x0 + δε ) \ {x0 }) ¸i, s s de aici, avem c˘ a |f (xn ) − f (xn+p )| < ε, deci ¸irul f (xn ) n∈N este un ¸ir Cauchy deci este convergent. s s Dac˘ consider˘m acum dou˘ ¸iruri (xn )n∈N , (xn )n∈N de puncte a lui a a as D\{x0 } convergente la x0 , ¸irul x1 , x1 , x2 , x2 , . . . are aceea¸i proprietate s s ¸i, ¸irul f (x1 ), f (x1 ), f (x2 ), f (x2 ), . . . este un ¸ir convergent. De aici s s s ¸irurile (f (xn ))n∈N , (f (xn ))n∈N , ca sub¸iruri a acestui ¸ir, trebuie s˘ aib˘ s s s a a aceea¸i limit˘. s a Deci pentru orice ¸ir (xn )n∈N de puncte a lui D \ {x0 } convergent la s x0 , ¸irul f (xn ) n∈N este un ¸ir convergent ¸i limita sa nu depinde de ¸irul s s s s considerat. De aici, existenta limitei lui f cˆnd x tinde la x0 . ¸ a Definitia 3.2. Fie f : D ⊆ R → R ¸i x0 ∈ D. Spunem c˘ f este ¸ s a continu˘ ˆ x0 dac˘, pentru orice V ∈ ϑ(f (x0 )), exist˘ U ∈ ϑ(x0 ) astfel a ın a a ˆncˆt f (x) ∈ V pentru x ∈ D ∩ U . ı a Dac˘ f este continu˘ ˆ orice punct a lui D spunem c˘ f este continu˘ a a ın a a pe D sau, mai simplu, continu˘. a Propozitia 3.2. f este continu˘ ˆ punctul x0 a lui D dac˘ ¸i numai ¸ a ın as dac˘, pentru orice ε > 0, exist˘ δε > 0 astfel ˆ at |f (x) − f (x0 )| < ε a a ıncˆ pentru orice x ∈ D pentru care |x − x0 | < δε . Subliniem c˘, pentru un x0 dat, δ depinde de ε dar, dac˘ consider˘m a a a puncte diferite ale lui D, atunci este posibil c˘ δ s˘ depind˘ ¸i de punctul a a as x0 . s Teorema 3.5. Fie f : D ⊆ R → R ¸i x0 ∈ D, un punct de acumulare pentru D. Atunci f este continu˘ ˆ x0 dac˘ ¸i numai dac˘ f are limit˘ a ın as a a cˆnd x tinde la x0 ¸i lim f (x) = f (x0 ). a s
x→x0

56 Demonstratie. Presupunem f continu˘ ˆ x0 deci pentru V ∈ ϑ f (x0 ) ¸ a ın arbitrar˘, exist˘ U ∈ ϑ(x0 ) astfel ˆ at f (x) ∈ V pentru orice x ∈ D ∩ U . a a ıncˆ Deasemenea avem f (x) ∈ V pentru orice x ∈ D ∩ U \ {x0 } , ultima intersectie fiind nevid˘ avˆnd ˆ vedere faptul c˘ x0 este un punct de ¸ a a ın a acumulare pentru D ¸i mai mult, din definitia limitei unei functii ˆ s ¸ ¸ ıntr-un punct, rezult˘ c˘ lim f (x) = f (x0 ). a a Reciproc, dac˘ presupunem c˘, pentru orice V ∈ ϑ f (x0 ) , exist˘ a a a U ∈ ϑ(x0 ) astfel ˆ at f (x) ∈ V pentru orice x ∈ D ∩ V \ {x0 } , avˆnd ıncˆ a ˆ vedere faptul c˘ f (x0 ) ∈ U pentru orice vecin˘tati a lui f (x0 ), avem ın a a ¸ cu atˆt mai mult f (x) ∈ V pentru orice x ∈ D ∩ U , deci continuitatea a lui f at x0 . Remarca 3.2. Dac˘ x0 este un punct izolat a lui D, atunci orice functie a ¸ f : D ⊆ R → R este continu˘ ˆ x0 deoarece, ˆ acest caz putem lua o a ın ın vecin˘tate U ∈ ϑ(x0 ) astfel ˆ at D ∩ U = {x0 }, ¸i pentru orice V ∈ a ıncˆ s ϑ(f (x0 )), f (x) ∈ V ∀ x ∈ D ∩ U = {x0 }. Din acest motiv, ˆ continuare, atunci, cˆnd conside˘m continuiın a a tatea unei functii ˆ ¸ ıntr-un punct al domeniului de definitie, presupunem ¸ c˘ acesta este ¸i punct de acumulare. a s Teorema 3.6. Fie f : D ⊆ R → R ¸i x0 ∈ D. Atunci f este continu˘ s a ˆn x0 dac˘ ¸i numai dac˘, pentru orice ¸ir (xn )n∈N de puncte a lui D ı a s a s convergent la x0 , ¸irul f (xn ) n∈N converge la f (x0 ). s Demonstratie. Dac˘ x0 este un punct izolat a lui D, atunci singurul ¸ir ¸ a s convergent la x0 este ¸irul xn = x0 pentru orice n ∈ N ¸i de aici ¸irul s s s f (xn ) n∈N este deasemenea un ¸ir constant ¸i f (xn ) = f (x0 ) pentru orice s s n ∈ N, deci converge to f (x0 ). Dac˘ x0 este un punct de acumulare pentru D, atunci, a¸a cum am a s v˘zut din teorema 3.5, continuitatea lui f ˆ x0 este echivalent˘ cu faptul a ın a c˘ lim f (x) = f (x0 ) ¸i, pentru a obtine rezultatul, este suficient s˘ a s ¸ a aplic˘m teorema 3.3. a Teorema 3.7. (criteriul general al lui Cauchy pentru continuitate) Fie f : D ⊆ R → R o functie dat˘ ¸i x0 un punct a lui D. ¸ as Atunci f este continu˘ ˆ x0 dac˘ ¸i numai dac˘, pentru orice ε > 0, a ın as a exist˘ δε > 0 astfel ˆ at a ıncˆ |f (x ) − f (x | < ε ∀ x , x ∈ D ∩ (x0 − δε , x0 + δε ).
x→x0 x→x0

2 poate fi reformulat˘ astfel ¸ ¸ a Propozitia 3.3. exist˘ δε. dac˘ x . ¸i cum limita este unic˘ s s a n→∞ putem spune c˘ a lim f (x) = f (x0 ) x→x0 x→x0 ¸i de aici continuitatea functiei f ˆ x0 . putem lua l = lim f (xn ) cu (xn )n∈N un ¸ir arbitrar de puncte a s n→∞ lui D convergent la x0 .57 Demonstratie. deasemenea. a a Definitia 3. ˆ general. Fie f : D ⊆ R → R. Dac˘ x0 este un punct izolat a lui D. atunci propozitia 3. Atunci f este continu˘ pe D ¸ a dac˘ ¸i numai dac˘. pentru orice ε > 0.x . putem lua ¸irul constant (xn )n∈N . Orice functie uniform continu˘ pe D este ¸i continu˘ pe D dar implicatia ¸ a s a ¸ invers˘. putem lua δε > 0 ¸ a astfel ˆ at D ∩ (x0 − δε . xn = x0 pentru a s orice n ∈ N. a ın a a Teorema 3. x ∈ ıncˆ s a a D ∩ (x0 − δε . Particularizˆnd. exist˘ δε > 0 astfel ˆ at a a ıncˆ |f (x ) − f (x | < ε pentru orice x . atunci suntem deasemenea ˆ a ın s ipoteza teoremei 3. Spunem c˘ f : D ⊆ R → R este uniform continu˘ pe D ¸ dac˘. respectiv g : F (D) ⊆ Y → Z. pentru a calcula s a limita. ¸i avem l = lim f (xn ) = f (x0 ).4 ¸i mai mult exist˘ l = lim f (x) ¸i. a a ın s a ın atunci functia compus˘ g ◦ f : D → Z este continu˘ ˆ x0 . Dac˘ x0 este un punct de acumulare. Dac˘ f este continu˘ ˆ x0 ∈ D ¸i g este continu˘ ˆ f (x0 ) din f (D). s ¸ ın Dac˘ lu˘m ˆ considerare caracterizarea continuit˘¸ii pe ˆ a a ın at ıntreg domeniul de definitie.8.x > 0 as a s a astfel ˆ at ıncˆ |f (x) − f (x )| < ε pentru orice x ∈ D pentru care |x − x | < δε. ¸ a a ın . atunci x = x = x0 ¸i.3. x0 + δε ) = {x0 } ¸i de aici faptul c˘. avem c˘ s a |f (x ) − f (x | = |f (x0 ) − f (x0 )| = 0 < ε. x ∈ D pentru care |x − x | < δε . pentru orice ε > 0 ¸i orice x ∈ D. nu este adev˘rat˘. Fie f : D ⊆ R → R. x0 + δε ).

exist˘ U ∈ ϑ(x0 ) astfel ˆ at g f (x) ∈ W pentru a ıncˆ orice x ∈ D ∩ U . Consider˘m cunoscute propriet˘¸ile referitoare la operatiile cu limite a at ¸ de functii chiar dac˘ limitele sunt ±∞ ¸i. pentru orice a > 0. exist˘ U ∈ ϑ(x0 ) astfel ˆ at a ın a ıncˆ y = f (x) ∈ V pentru orice x ∈ D ∩ U ¸i. dac˘ f este continu˘ pe D ¸i g este continu˘ pe f (D). ¸ a a Un rezultat similar are loc ¸i pentru continuitatea uniform˘. x→0 x x→0 x→∞ x lim . pentru orice ε > 0. exist˘ δa > 0 astfel ˆ at f (x) > a pentru orice x ∈ D pentru care a ıncˆ 0 < |x − x0 | < δa . lim (1 + x) x = lim (1 + )x = e. Avem Propozitia 3. pentru orice a < 0. limitele fundamentale ¸ a s 1 sin x 1 = 1 . 1) ¸ x→x0 lim f (x) = ∞ dac˘ ¸i numai dac˘. exist˘ a s a a aε < 0 astfel ˆ at |f (x) − l| < ε pentru orice x ∈ D pentru care x < aε . ıncˆ 4) x→−∞ x→∞ x→x0 lim f (x) = −∞ dac˘ ¸i numai dac˘. putem considera cazurile x→∞ x→∞ lim f (x) = −∞. pentru orice s ın a a W ∈ ϑ g(f (x0 )) . ˆ final rezult˘ c˘. pentru orice ε > 0. adic˘ continuitatea functie compuse g ◦ f ˆ x0 . exist˘ as a a lim f (x) = l dac˘ ¸i numai dac˘. x→−∞ lim f (x) = ∞ ¸i s x→−∞ lim f (x) = −∞. ıncˆ Similar. avˆnd ˆ vedere con¸ a s a ın tinuitatea lui g.4. a ¸ ın Desigur. pentru orice a s a a > 0. 2) δa > 0 astfel ˆ at f (x) < a pentru orice x ∈ D pentru care 0 < |x−x0 | < ıncˆ δa . atunci a a s a functia compus˘ g ◦ f este continu˘ pe D. exist˘ V ∈ ϑ(y0 ) astfel ˆ at g(y) ∈ W oricare ar fi a ıncˆ y ∈ f (D) ∩ V .58 Demonstratie. exist˘ a s a a δa > 0 astfel ˆ at f (x) > a pentru orice x ∈ D pentru care x > δa . Dac˘ y0 = f (x0 ) ¸i W ∈ ϑ g(y0 ) . Avˆnd ˆ vedere continuitatea lui f . exist˘ aε > 0 as a a astfel ˆ at |f (x) − l| > ε pentru orice x ∈ D pentru care x > aε . s a Consider˘m cazurile particulare referitoare la existenta limitei unei a ¸ functii pentru cazul f : D ⊆ R → R when x → ±∞ sau cˆnd limita este ¸ a ±∞. 3) lim f (x) = l dac˘ ¸i numai dac˘. ıncˆ 5) lim f (x) = ∞ dac˘ ¸i numai dac˘.

a Referitor la punctele de discontinuitate pentru o functie dat˘ f putem ¸ a introduce urm˘toarea clasificare : a Definitia 3. b). Definitia 3. Fie lim f (x) = l. x→x0 . f (x0 +) − f (x0 ) este numit saltul la dreapta a lui f ˆ x0 ˆ timp ce ın ın f (x0 ) − f (x0 −) reprezint˘ saltul la stˆnga a lui f ˆ x0 a a ın Deasemenea. s ¸ ¸ Totu¸i.5. deasemenea. Fie (a.5. Dac˘ l este un num˘r strict positiv ¸ a a (negativ). Astfel avem : lim Propozitia 3. propriet˘¸ile referitoare la continuitatea functiilor eles at ¸ mentare ¸i la operatii cu functii continue. lim f (x) = l dac˘ ¸i numai dac˘ f (x0 +) = f (x0 −) = l as a ¸i. 1) Avem un punct de discontinuitate f˘r˘ salt pentru f ¸ aa dac˘ a f (x0 +) = f (x0 −) = f (x0 ). lim = 1. ın Analog. ˆ acest context. b) → R ¸ ¸i c ∈ (a. b]. b). f : (a. x→0 x→0 x x ¸i. putem considera limita la stˆnga a lui f ˆ c pentru orice c ∈ a ın [a.4. b) un interval deschis a lui R.59 ex − 1 ln(1 + x) = 1. a a Dac˘ exist˘ atˆt f (x0 +) cˆt ¸i f (x0 −) ˆ punctul interior x0 al intera a a a s ın valului (a. etc. atunci exist˘ o vecin˘tate U ∈ ϑ(x0 ) astfel ˆ at f (x) ≥ 0 a a ıncˆ (respectiv f (x) ≤ 0) pentru orice x ∈ D ∩ (U \ {x0 }). f este continu˘ ˆ x0 dac˘ ¸i numai dac˘ f (x0 +) = s ın a ın as a ˆ caz contrar spunem c˘ f este discontinu˘ ˆ x0 sau f (x0 −) = f (x0 ). Not˘m f (c + 0) sau simplu f (c+) limita lim f (x) sau s a x→c x>c x→x0 ˆnc˘ lim f (x) cˆnd limita exist˘ ¸i spunem c˘ f (c+) reprezint˘ limita la ı a a as a a x c dreapta a lui f ˆ c. In a a ın c˘ x0 este a punct de discontinuitate pentru f . reamintim unele propriet˘¸i ce fac referire la structura de s at ordine a lui R. atunci diferenta f (x0 +) − f (x0 −) se nume¸te saltul lui f at ¸ s x0 . ca fiind f (c − 0) sau f (c−) reprezentˆnd lim f (x) sau lim f (x) a x→c x<c x c dac˘ limita exist˘.

Putem caracteriza o functie cresc˘toare (strict cresc˘toare) ¸ a a prin inegalitatea f (x) − f (y) (x − y) ≥ 0 ∀ x. . a a Dac˘ x < y avem f (x) < f (y) sau echivalent. y ∈ D . Dac˘. ı a Dac˘ x0 ∈ (a. a Remarca 3.6. x > y implic˘ a a f (x) ≥ f (y). Similar. x > y implic˘ f (x) > a a f (y). a a Definitia 3. b) ¸i f (x0 ) − f (x0 −) = 0 dar f (x0 +) − f (x0 ) = 0. x < y implic˘ f (x) ≤ f (y) sau. Fie f : D ⊆ R → R. spunem c˘ f este a a a ın a continu˘ de la dreapta ˆ x0 dac˘ f (x0 +)−f (x0 ) = 0 dar f (x0 )−f (x0 −) = a ın a 0.3. Dac˘ x < y implic˘ f (x) > f (y) sau echivalent. echivalent. x > y implic˘ a f (x) ≤ f (y). y ∈ D. spunem c˘ f este strict cresc˘toare pe D. f este o functie descresc˘toare (strict descresc˘toare) dac˘ ¸i ¸ a a a s numai dac˘ a f (x) − f (y) (x − y) ≤ 0 ∀ x. 3) Avem un punct de discontinuitate esential dac˘ una din expresiile a f (x0 +) sau f (x0 −) are valoarea infinit˘ sau nu exist˘. y ∈ D. x = y. respectiv f (x) − f (y) (x − y) < 0 ∀ x. spunem c˘ f este a strict descresc˘toare pe D. x < y avem f (x) ≥ f (y) sau echivalent. a a Similar. pentru orice dou˘ puncte ¸ a a x. x = y. spunem c˘ o functie f este descresc˘toare pe D dac˘ pentru a ¸ a a orice x. Similar. x > y implic˘ a a a f (x) < f (y). y ∈ D. spunem c˘ f este cresc˘toare pe D. y ∈ D. y ∈ D . a s spunem c˘ f este continu˘ la stˆnga ˆ x0 . respectiv f (x) − f (y) (x − y) > 0 ∀ x.60 2) Avem un punct de discontinuitate cu salt dac˘ una din diferentele a ¸ lui f ˆn x0 este diferit˘ de zero. a a O functie f se nume¸te monoton˘ (strict monoton˘) pe D dac˘ f ¸ s a a a este o functie cresc˘toare (strict cresc˘toare) sau descresc˘toare (strict ¸ a a a descresc˘toare).

teorema 2. Demonstratie. |f (x)−f (x0 )| < ε ¸i de aici faptul c˘ f (x0 −) = lim f (x). pentru orice x ∈ D.9. pentru care 0 < In a a |x − x0 | < δε . pentru orice x ∈ D. x1 < x0 . Dac˘ δε = x0 − x1 > 0. x < x0 . pentru a care 0 < x0 − x = |x − x0 | < δε .61 Teorema 3. Fie f : D ⊆ R → R o functie monoton˘ pe D ¸i x0 ∈ D ¸ a s un punct de acumulare pentru D.8. ˆ final. echivalent. rezult˘ c˘. x < x0 ¸i. a a respectiv f (x0 −) ≥ f (x0 ) ≥ f (x0 +) dac˘ f este descresc˘toare a a . avem f (x0 ) − ε < f (x) < f (x0 −) + ε sau. avem x1 < x < x0 ¸i mai mult s f (x1 ) ≤ f (x) ≤ f (x0 −). avem ¸ f (x) ≤ f (x0 −) ∀ x ∈ D. s a x x0 . folosind propriet˘¸ile celei mai mici margini supea at rioare a unei functii. x ∈ D. astfel ˆ at f (x1 ) > s a ıncˆ f (x0 −) − ε. a Pe de alt˘ parte. avem a ın a a f (x) ≤ f (x0 ) ∀ x ∈ D. pentru orice ε > 0. Atunci exist˘ f (x0 −) ¸i f (x0 +) ¸i a s s avem : f (x0 −) ≤ f (x0 ) ≤ f (x0 +) dac˘ f este cresc˘toare. Avˆnd ˆ vedere faptul c˘ f este cresc˘toare. Presupunem c˘ f este o functie cresc˘toare ¸i fie ¸ a ¸ a s A = {f (x) . a Dac˘ f (x0 −) = sup A avem f (x0 −) ≤ f (x0 ). x < x0 . exist˘ x1 ∈ D. deci multimea A este m˘rginit˘ superior ¸i f (x0 ) este o margine supe¸ a a s rioar˘ pentru A. x < x0 }. atunci. x < x0 .

as ¸ a a a atunci exist˘ un ¸ir (xn )n∈N de puncte a lui A convergent la c ¸i. ¸ A este nevid˘ ¸i este o multime m˘rginit˘ superior. pentru ¸ ¸ a s a a a orice multime m˘rginit˘ A de numere reale. ¸i not˘m ¸ a s a prin A multimea {x ∈ [a. b] . O functie monoton˘ pe un interval (a. a2 ). de dat demonstratia ¸ ¸ Teorema 3. b] → R o functie continu˘ astfel ˆ at f (a)f (b) < ¸ a ıncˆ 0. Dac˘ D este o multime compact˘. b) poate avea ¸ ¸ a cel mult un punct de discontinuitate cu salt ˆ interval. b) a a continˆnd c ¸i astfel ˆ at f (x) < 0 pentru orice x ∈ (a1 . ¸ a as a ıncˆ respectiv f (x2 ) = sup f (D). x > x0 }. dac˘ f (x0 +) = inf B. deci ın a a f (c) ≤ 0. rezult˘ c˘ (f (xn ))n∈N converge to f (c). x ∈ D} este a ¸ a o multime m˘rginit˘ ¸i exist˘ x1 . atunci a s a f (x0 +) = lim f (x). Fie f : [a. avem sup A = − inf(−A). . (Weierstrass) Fie f : D ⊆ R → R o functie continu˘ pe ¸ a D. b]. atunci exist˘ un interval (a1 . dac˘ B = {f (x) . ¸ a Ca o consecint˘ avem proprietatea lui Darboux a unei functii continue ¸a ¸ pe un interval [a. avˆnd a s s a ˆ vedere continuitatea lui f . Presupunem c˘ f (a) < 0. x2 ∈ D astfel ˆ at f (x1 ) = inf f (D). atunci B este m˘rginit˘ inferior. Pentru a obtine inegalit˘¸ile f (x0 −) ≥ f (x0 ) ≥ f (x0 +) ˆ cazul ¸ at ın unei functii descresc˘toare. Atunci exist˘ cel putin un punct c ∈ (a. f (x) < 0}. a ¸ ıncˆ Demonstratie. f (x0 ) fiind o margine a a inferioar˘ pentru B. Dac˘ c = sup A.11. x ∈ a a D. a2 ) ⊂ (a.10. Evident ¸ a s ıncˆ (a1 . b) astfel ˆ at f (c) = 0. ¸ a a respectiv inf A = − sup(−A). ın Teorema 3. ¸i. este suficient s˘ repet˘m demonstratia pentru ¸ a a a ¸ functia −f care va fi o functie cresc˘toare ¸i s˘ utiliz˘m faptul c˘.62 ˆ Intr-un mod similar putem demonstra c˘. atunci f (D) = {f (x) . respectiv f (b) > 0. Dac˘ presupunem f (c) < 0.2. Demonstratie. Consecinta 3. a2 ) ⊂ A contradictie cu faptul c˘ c = sup A deci f (c) = 0. x x0 Deasemenea avem f (x0 −) ≤ f (x0 ) ≤ f (x0 +).

existenta unui punct x ∈ [x1 .12. b] ⊂ R → R este a o functie continu˘. b]. Demonstratie. dac˘ presupunem de exemplu c˘ f (x1 ) < y < a a a f (x2 ). exist˘ cel putin un punct x ∈ [x1 . (Proprietatea lui Darboux) Dac˘ f : [a. x2 ] astfel ˆ at s a ¸ ıncˆ f (x) = y. x2 ∈ [a. atunci. atunci functia ¸ g : [x1 . a . ¸ as ın s de aici. pentru orice x1 . ¸i orice ¸ a s y dintre f (x1 ) ¸i f (x2 ). x1 < x2 . x2 ] astfel ˆ at g(x) = f (x) − y = 0 ¸ ıncˆ adic˘ f (x) = y.63 Teorema 3. x2 ] → R. g(x) = f (x) − y este deasemenea o functie continu˘ ¸i g(x1 ) < 0 ˆ timp ce g(x2 ) > 0 ¸i. ˆ ¸ Intradev˘r.

a ¸ ın a atunci putem considera o nou˘ functie a ¸ f : D1 → R . D1 x → f (x) ∈ R. Fie f : D → R ¸i x0 ∈ D. Functia f este numit˘ prima derivat˘ a lui f . spunem c˘ f este a a ın a derivabil˘ pe D. ˆ In continuare. vom nota prin D un In ın ¸ a interval deschis din R. a Dac˘ D1 este multimea de puncte din D ˆ care f este derivabil˘.1 Definitii ¸ ˆ cadrul acestui capitol.Capitolul 4 Calcul diferential 4.1. dx exist˘ ¸i not˘m limita prin f (x0 ) sau as a x0 . dac˘ f (x0 ) este finit˘ spunem c˘ f este derivabil˘ ˆ a a a a ın Dac˘ f este derivabil˘ ˆ fiecare punct a lui D. s a 64 . Spunem c˘ f are derivat˘ ˆ x0 dac˘ limita a a ın a x→x0 lim f (x) − f (x0 ) x − x0 df (x0 ). ¸ a a Similar. Definitia 4. un punct de acumulare pentru ¸ s D. ˆ absenta unor preciz˘ri. derivata de ordinul n a lui f este definit˘ ca fiind prima derivat˘ a a a derivatei de ordinul n − 1 ¸i o not˘m prin f (n) .

d xn d xn Remarca 4. f (x0 ) ¸i ı a a a ın s ecuatia tangentei ˆ acest caz este ¸ ın Pentru derivata de ordinul n putem utiliza ¸i notatiile s ¸ y − f (x0 ) = f (x0 )(x − x0 ).1. Reamintim c˘. a ın Demonstratie. valoarea lor comun˘ reprezentˆnd valoarea derivatei lui f s a a ˆ x0 . a a a Dac˘ D este un interval ˆ a ınchis. Definitia 4. atunci. at putem vorbi doar de derivatele laterale D. dac˘ exist˘. derivata a lui f ˆn x0 . pentru extremit˘¸ile sale. Functia f are derivat˘ ˆ x0 dac˘ ¸i numai dac˘ f+ (x0 ) ¸i f− (x0 ) exist˘ ¸ a ın as a s a ¸i sunt egale. respectiv f− (x0 ) = lim x x0 f (x) − f (x0 ) x − x0 ca fiind derivata la stˆnga dac˘ limitele exist˘. Pentru x0 ∈ D ¸i x ∈ D arbitrar cu x = x0 . ın Teorema 4. a ¸ a ın atunci este f este continu˘ ˆ x0 . ne d˘ panta tangentei ˆ punctul x0 .1. din punct de vedere geometric.65 Not˘m deasemenea prima derivat˘ f prin a a df dy sau . dx dx dn f dn y sau . (x − x0 ) .2. lim x→x0 f (x) − f (x0 ) = f (x0 ). avem ¸ s f (x) = f (x0 ) + unde x→x0 f (x) − f (x0 ) (x − x0 ) x − x0 lim (x − x0 ) = 0. Dac˘ f : D → R este o functie derivabil˘ ˆ x0 ∈ D. |f (x0 )| < ∞. unde y = f (x). Definim derivatele laterale ale lui f ˆ x0 prin ¸ ın f+ (x0 ) = lim x x0 f (x) − f (x0 ) x − x0 ca fiind derivata la dreapta.

atunci functia compus˘ g ◦ f : D → R a a s ¸ a are derivat˘ ˆ x0 ¸i a ın s (g ◦ f ) (x0 ) = g f (x0 ) f (x0 ). Avem f g f g−fg . Dac˘ exist˘ f (x0 ) ¸i g (y0 ). x 0 x−0 x 0 x Reamintim cˆteva propriet˘¸i ale functiilor derivabile. s a a Exercitiul 4. = unde α. Consider˘m functia f : R → R .66 astfel g˘sim a x→x0 lim f (x) − f (x0 ) f (x) − f (x0 ) (x−x0 ) = lim lim (x−x0 ) = f (x0 )·0 = 0 x→x0 (x − x0 ) (x − x0 ) x→x0 lim f (x) = f (x0 ). a at ¸ f− (0) = lim 1. y0 = f (x0 ). ¸i de aici s x→x0 Remarca 4. ¸ a ¸ s Functia f este continu˘ ˆ x0 dar ¸ a ın f+ (0) = lim x 0 |x| − |0| x = lim = 1 x 0x x−0 ˆ timp ce ın |x| − |0| −x = lim = −1. g : f (D) → R ¸i x0 ∈ D astfel ˆ at y0 = f (x0 ) s ıncˆ este un punct interior pentru f (D). (f g) = f g + f g . s 2. f (x) = |x| ¸i x0 = 0. f (x0 ) . ¸ a ın a¸a cum rezult˘ din urm˘torul contraexamplu. g2 (α f + β g) = α f + β g .1. Atunci presupunˆnd c˘ f este inversabil˘ a a a −1 ¸i y0 = f (x0 ) rezult˘ c˘ f este derivabil˘ ˆ y0 ¸i s a a a ın s f −1 (y0 ) = 1 . g sunt derivabile ¸i pentru ultima egalitate g = 0. Fie f : D → R. 3. f. Fie I ⊂ R un interval deschis ¸i f : D → I o functie derivabil˘ ˆ s ¸ a ın punctul x0 ∈ D cu f (x0 ) = 0. β ∈ R.2. Subliniem c˘ continuitatea unei functii f ˆ a ¸ ıntr-un punct nu este o conditie suficient˘ pentru derivabilitatea lui f ˆ acel punct.

x − x0 avem |f (x) − f (x0 )| ≤ |f (x0 )| + ε0 |x − x0 | ¸i mai mult s |f (x) − f (x0 )| ≤ M |x − x0 | cu M = |f (x0 )| + ε0 pentru orice x ∈ D ∩ (U \ {x0 }. Dac˘ f este derivabil˘ ˆ punctul x0 ∈ D. este posibil c˘ o functie s˘ satisfac˘ conditia lui a a ¸ a a ¸ ˆ acest sens Lipshitz ˆ ıntr-un punct x0 f˘r˘ a fi derivabil˘ ˆ acel punct. ˆ ¸ Intradev˘r.3.3.1) ˆ ¸ a ıntr-o vecin˘tate a a lui x0 spunem c˘ verific˘ conditia lui Lipshitz ˆ x0 .67 Teorema 4. O functie care satisface conditia lui Lipshitz ˆ x0 este continu˘ ˆ x0 dar implicatia invers˘ este.1. Fie f : D → R ¸i x0 ∈ D. f (x) = |x| din exemplul 4. care are loc deasemenea ¸i pentru s x = x0 . Ca un exa ın ¸ a ın a emplu putem lua f : R → R . fals˘. Definitia 4. Pentru o functie care verific˘ o inegalitate de forma (4. f (x) = |x| care este continu˘ ˆ x0 = 0 dar pentru care o inegalitate de forma (4. Puntul x0 este numit punct de extrem local pentru f . atunci exist˘ a a ın a o vecin˘tate U ∈ ϑ(x0 ) ¸i o constant˘ M > 0 astfel ˆ at a s a ıncˆ (4. .1) a ın nu poate avea loc ˆ orice vecin˘tate a lui 0. dac˘ ε > 0 este fixat ¸i U ∈ ϑ(x0 ) este astfel a a s ˆ at ıncˆ f (x) − f (x0 ) − f (x0 ) < ε0 ∀ x ∈ D ∩ (U \ {x0 }).1) |f (x) − f (x0 )| ≤ M |x − x0 | ∀ x ∈ U Demonstratie. In a a a ın putem reconsidera functia ¸ f : R → R . Spunem c˘ f are un extrem ¸ s a local ˆn x0 dac˘ exist˘ o vecin˘tate U ∈ ϑ(x0 ) astfel ˆ at diferenta ı a a a ıncˆ ¸ f (x) − f (x0 ) are un semn constant pe U ∩ D. ˆ general. a a ¸ ın ¸ ¸ ın Remarca 4.2. ın a Pe de alt˘ parte.

Presupunem c˘ exist˘ U ∈ ϑ(x0 ) astfel ˆ at f (x) − ¸ a a ıncˆ f (x0 ) < 0 pentru orice x ∈ U (f are un maxim local ˆ x0 ). ¸ s a ın Demonstratie. Deci exist˘ xm . ˆ conditiile teoremei nu putem avea f (x0 ) = ∞ a In ¸ sau f (x0 ) = −∞. b]. atunci f are un maxim local ˆn x0 ¸i spunem c˘ x0 este un punct de maxim ı s a local. ¸i xM = b sau xm = b. Dac˘ f este o a functie continu˘ pe [a. b] atunci f (x) = 0 ¸ a pe [a. (teorema lui Rolle) Fie f : [a. S˘ lu˘m arbitrar a < xm < xM ≤ b.3. b] astfel ˆ at ıncˆ f (xm ) ≤ f (x) ≤ f (xM ) ∀ x ∈ [a. Presupunem c˘ f nu este o functie constant˘. b) ¸i f (a) = ¸ a s a s f (b). b]. Dac˘ x0 este un punct de extrem local pentru a functia f ¸i f are derivat˘ ˆ x0 . a ıncˆ Demonstratie.4. ¸i este derivabil˘ pe interval (a. Nu putem avea xm = a. Teorema 4. Dac˘ f (x) = m pentru orice x ∈ [a. atunci exist˘ un punct x0 ∈ (a. xM ∈ a ¸ a a [a. atunci f are un minim local ˆ x0 ¸i x0 este un punct de minim local a lui ın s f. b] → R. (teorema lui Fermat) Fie f : D → R o functie ¸i x0 un ¸ s punct interior a lui D. Din ¸ a a a teorema lui Fermat rezult˘ f (xm ) = 0. b) astfel ˆ at f (x0 ) = 0.68 Dac˘ a f (x) − f (x0 ) ≤ 0 ∀ x ∈ U ∩ D. ¸i xM = a deoarece f s s nu este o functie constant˘. Teorema 4. respectiv dac˘ a f (x) − f (x0 ) ≥ 0 ∀ x ∈ U ∩ D. Avem ın f (x0 − 0) = lim x x0 f (x) − f (x0 ≥0 x − x0 f (x) − f (x0 ≤0 x − x0 ¸i s f (x0 + 0) = lim x x0 astfel c˘ f (x0 ) = 0. a . atunci f (x0 ) = 0. b].

b) ¸i f ¸ a a s este o functie monoton˘. Demonstratie. g : [a. x2 ). b) ¸i g (x) = 0 pentru ¸ a s orice x ∈ (a. atunci f > 0. x2 ). Dac˘ x1 . b] → R este derivabil˘ pe (a. dar a a F (c) = (f (a) − f (b))g (c) + (g(b) − g(a))f (c) = 0 sau f (b) − f (a) f (c) = . b) astfel ˆ at a ¸ ıncˆ f (b) − f (a) f (c) = . Lu˘m ˆ teorema lui Cauchy g(x) = x.1.6. dac˘ x1 . atunci f are cel mult o r˘d˘cin˘ ˆ (x1 . g sunt derivabile pe (a. x2 ∈ [a. ¸ a ın Consecinta 4. b).5. (teorema lui Lagrange) Dac˘ f : [a. g(b) − g(a) g (c) Teorema 4. b). a a a ın a a Teorema 4.69 Consecinta 4. atunci exist˘ cel putin un punct c ∈ (a. b] → R dou˘ functii continue. Fie ¸ a F (x) = (f (a) − f (b))g(x) + (g(b) − g(a))f (x). b] → R este o functie a ¸ continu˘ pe [a. b) astfel a s a a ˆncˆt ı a f (b) − f (a) = f (x0 )(b − a). atunci f are un semn constant ˆ orice interval ¸ a ın (a. Dac˘ f. x2 ∈ (a. b) sunt dou˘ r˘d˘cini consecutive pentru a a a a derivata f . ¸ a a a ın Reciproc. b] sunt dou˘ r˘d˘cini consecutive ¸ a a a a ale functiei continue f ¸i f este derivabil˘ pe (a.2. a ¸ a . b] rezult˘ g(a) = g(b). atunci exist˘ x0 ∈ (a. Din g (x) = 0 pe [a. ¸ a a s astfel. atunci f < 0. Functia F (x) este continu˘ pe [a. b]. c˘ exist˘ c ∈ (a. (teorema lui Cauchy) Consider˘m f. b) cu F (c) = 0. b). b). 1) Dac˘ f : [a. b] ¸i este derivabil˘ pe (a. a ¸ a – dac˘ f este o functie descresc˘toare. respectiv – dac˘ f este o functie cresc˘toare. atunci f are cel ¸ s a putin o r˘d˘cin˘ ˆ intervalul (x1 . g(b) − g(a) g (c) Demonstratie. b) ¸i F (a) = F (b). derivabil˘ pe (a.

pentru x0 ∈ ¸ a a (a. (Teorema lui Darboux) Fie f : [a. b). atunci f este a cresc˘toare. atunci a a f este descresc˘toare. β] astfel s s a ˆncˆt y = f (cy ). b] → R o functie avˆnd ¸ a derivat˘ (finit˘ sau infinit˘) pe (a. b]. Atunci. b). dac˘ f (x) > 0 pentru orice x ∈ (a. β] ⊂ [a. Presupunem c˘ f este finit˘ pe [α. β] → R definite prin α+β 2 u(t) = . a Demonstratie. x2 ) cu a f (x2 ) − f (x1 ) = f (x0 )(x2 − x1 ) > 0 ¸i de aici f (x2 ) > f (x1 ). v. x2 ∈ (a. atunci diferenta a ¸ f − g este constant˘ pe [a. dac˘ f (x) > 0 pentru orice x ∈ (a. β] ¸i consider˘m functiile ¸ u. b] a a a cu f (α) = f (β) ¸i orice y dintre f (α) ¸i f (β) exist˘ cy ∈ [α. pentru orice [α. a 2) Dac˘ f. b). b). ı a a a s a ¸ Demonstratie. A¸adar f este o functie cresc˘toare. Astfel f (x0 ) = lim x→x0 f (x) − f (x0 ) > 0. α+β   2t − β pentru t ∈ . b). b]. b].7. b]. a 2) Aplic˘m teorema lui Lagrange functiei h(x) = f (x)−g(x) pe [a. Teorema 4. avem f (x) − f (x0 ) (x − x0 ) > 0. unde U ∈ ϑ(x). s s ¸ a ˆ Intr-un mod similar se poate demonstra teorema pentru o functie ¸ descresc˘toare. b). a ¸ x ∈ [a. g : [a.β 2 pentru t ∈ α.70 Reciproc. b] → R satisface f = g pe (a. x − x0 Reciproc. g : [α.  α  . g˘sim x0 ∈ (x1 . x1 < x2 . atunci. ∀ x ∈ U ∩ [a. atunci. pentru a x1 . dac˘ f (x) < 0 pentru orice x ∈ (a. respectiv. 1) Dac˘ f este cresc˘toare pe [a. x]. b).

presupunem acum c˘ f− (β) = ∞ ¸i presupunem a a s prin reducere la absurd c˘ exist˘ A ¸i U ∈ ϑ(β) astfel ˆ at f (x) < A a a s ıncˆ pentru orice x ∈ U . x < β. β) astfel ˆ at a ıncˆ f (αy ) > y ¸i putem aplica prima parte a demonstratiei pentru intervalul s ¸ [α. pentru orice y dintre f (α) ¸i f (β). . Dac˘. αy ]. Deci. s x Cum g este o functie continu˘.71   2t − α pentru t ∈ α + β . s f− (β) = lim x β f (β) − f (x) ≤A β−x fapt ce contrazice ipoteza c˘ f− (β) = ∞. a Mai mult. v(ty ) v(ty ) − u(ty ) ultima egalitate fiind o consecinta a teoremei lui Lagrange pe intervalul ¸˘ [u(ty ). v. β) s a astfel ˆ at ıncˆ y = g(ty ) = f (v(ty )) − f (u(ty )) = f (cy ) cu cy ∈ u(ty ). β] ar trebui s˘ avem a f (β) − f (x) = f (cx ) < A β−x ¸i. v(ty )]. β]. exist˘ ty ∈ (α . β  2 v(t) = α+β  β pentru t ∈ α. f (β) ∈ [g(α). ¸ 6 y β v(t) u(t) α - O α α+β β 2 α ≤ u(t) ≤ v(t) ≤ β ∀ t ∈ [α. de aici. atunci. ˆ aplic˘m proprietatea lui Darboux. g(β)]. de exemplu.12. pentru orice y ≥ f (α). exist˘ αy ∈ (α . pentru orice interval [x. g sunt continue pe [α. β] ¸i f (α). 2  f (α) pentru t = α     f (v(t)) − f (u(t)) pentru t ∈ (α . ¸ a ıi a teorema 3. β) g(t) =  v(t) − u(t)    f (β) pentru t = β Functiile u.

x = x0 . finit˘ sau nu. f. g : I → R ¸i x0 ∈ I o ın s 0 Presupunem c˘ urm˘toarele patru afirmatii au loc : a a ¸ 1. Din ¸ teorema lui Cauchy exist˘ ξn ∈ [xn . f (x0 ) = 0. g nu se anuleaz˘ pe o vecin˘tate a lui x0 . g sunt derivabile pe I sau pe I \ {x0 }. g : [a.Atunci avem f (ξn ) f (xn ) = . 4. 0. 3. x0 ] (sau [x0 . respectiv g = 0. xn ) astfel ˆ at a ıncˆ f (xn ) − f (x0 ) f (ξn ) = g(xn ) − g(x0 ) g (ξn ) dar f (xn ) = f (xn ). Fie (xn )n un ¸ir cu xn < x0 (sau s s s xn > x0 ). exceptie eventual ˆ a a ¸ ın x0 .8. Presupunem mai ˆ ai c˘ x0 este num˘r finit. x = x0 . x→x0 g (x) g(x) Demonstratie. x = x0 g(x). b] → R s functii definite prin ¸ f= f (x). x = x0 Atunci f ¸i g sunt continue pe J. Fie ¸ ıntˆ a a J = I ∪ {x0 } ¸if . f (ξn ) = f (ξn ) ¸i s g(xn ) = g(xn ). 2. x0 ) (sau ξn ∈ [x0 .72 0 Teorema 4. Functiile f ¸i g sunt derivabile pe [xn . (Regula lui L´spital ˆ cazul ) Fie f. lim f (x) = lim g(x) = 0. g (ξn ) = g (ξn ) . xn ]). atunci ξn → x0 ¸i din a s x→x0 lim f (x) =l g (x) . g. Exist˘ lim a x→x0 x→x0 x→x0 f (x) . g(x0 ) = 0. atunci a g (x) x→x0 lim f (x) f (x) = lim . g(xn ) g (ξn ) Dac˘ xn → x0 .

yn = 2 yn xn ˆ mod analog putem demonstra urm˘toarea variant˘ a teoremei In a a ∞ precedente pentru cazul . Fie f : [a. G sunt continue ¸i derivabile pe (0. yn = . ∞ s a a Teorema 4. h(y) = a y o functie bijectiv˘ ¸i functiile F = f ◦ h ¸i G = g ◦ h. g (xn ). g (xn ) G (yn ) F (yn ) f (xn ) → l pentru yn → 0 ⇒ → l pentru xn → ∞. g : (a. 2) g este strict cresc˘toare pe [a. 1 2. x0 ] ¸i [x0 . b] ¸i lim g(x) = ∞ .73 rezult˘ deasemenea a x→x0 lim f (x) =l g(x) Dac˘ x0 = ∞ putem considera c˘ f. a > 0. a s s 3) g (x) = 0 pentru orice x = x0 . f (xn ) F (yn ) → l pentru xn → ∞ ⇒ → l pentru yn → 0. b] → R ¸i x0 ∈ [a. ∞) → R. b]. F.9. G(yn ) → 0. G(yn ) g(xn ) 1 1 f (xn ). G (yn ) = 0 4. 5. xn → ∞. F (yn ) → 0. ¸ as ¸ s 1 → 0 ¸i putem demonstra afirmatiile: s ¸ Fie xn . ) ¸i s s a F (yn ) = − G (yn ) = − 3. Presupunem c˘ urm˘toarele patru afirmatii sunt adev˘rate: ¸ a 1) f. ∞). Atunci yn = xn 1. b] \ {x0 } . 2 yn xn 1 1 . x→x0 . ) → (a. Fie a a 1 1 h : (0. g sunt derivabile pe [a.

Spunem c˘ ¸ ¸ a s a f este diferentiabil˘ ˆ x0 dac˘ exist˘ o constant˘ A ∈ R ¸i o functie ¸ a ın a a a s ¸ ω : D → R continu˘ ˆ x0 astfel ˆ at ω(x0 ) = 0 ¸i urm˘toarea equalitate a ın ıncˆ s a are loc (4. avem s f x1 + t(x2 − x1 ) ≥ f (x1 ) + t f (x2 ) − f (x1 ) . Subliniem faptul c˘ implicatia invers˘ nu este ˆ a ¸ a ıntotdeauna adev˘rat˘. a as a Un punct pe graficul unei functii f : I ⊆ R → R unde f este continu˘ ¸ a ¸i schimb˘ de concavitate este numit punct de inflexiune a graficului. f este a a concav˘ pe I dac˘ ¸i numai dac˘ f (x) ≤ 0 pentru orice x ∈ I. graficul lui f pentru x dintre x1 ¸i x2 este situat deasupra coardei ce une¸te punctele (x1 . x2 ∈ I. ¸ a Definitia 4. graficul lui f pentru x dintre x1 ¸i x2 este situat dedesuptul coardei ce une¸te punctele (x1 .74 f (x) = L ∈ R. a a Este posibil s˘ avem un punct de inflexiune ˆ care derivata a doua a a ın functiei s˘ nu existe. . f (x2 )). atunci convexitatea lui f pe I este a a ın echivalent˘ cu faptul c˘ f (x) ≥ 0 pentru orice x ∈ I respectiv. Dac˘ exist˘ f ˆ intervalul I. Altfel spus. atunci abscisele punctelor de inflexiune se g˘sesc a a a printre zerourile lui f . dac˘ f exist˘. s a Dac˘ exist˘ f . pentru orice x1 . x2 ∈ I. x2 din I ¸i orice t ∈ [0. spunem c˘ f este concav˘ pe intervalul I dac˘. avem s f x1 + t(x2 − x1 ) ≤ f (x1 ) + t f (x2 ) − f (x1 ) . ¸ s a a a ˆ general o functie f : I ⊂ R → R este convex˘ pe intervalul I dac˘.4. pentru orice a a a x1 . In ¸ a a pentru orice x1 . x2 de la I ¸i orice t ∈ [0. 1]. x→x0 g(x) 4) exist˘ lim a Presupunem cunoscut˘ leg˘tura dintre convexitatea sau concavitatea a a unei functii f ¸i semnul celei de a doua derivat˘ f . 1]. f (x1 )) ¸i s s s (x2 . Geometric. f (x2 )).2) f (x) − f (x0 ) = A(x − x0 ) + ω(x)(x − x0 ) ∀ x ∈ D. Fie f : D → R o functie dat˘ ¸i x0 ∈ D. Similar. f (x1 )) ¸i s s s (x2 . x→x0 g (x) f (x) Atunci exist˘ lim a = L. pentru orice x1 .

deci rezult˘ a a a diferentiabilitatea lui f ˆ x0 .2. dx0 ). avem diferentiabilitatea lui f (x) = x ˆ fiecare punct x a lui R. x→x0 x − x0 deci exist˘ f (x0 ) = A ¸i. ˆ a s ınlocuind A ˆ expresia diferentialei lui f . dac˘ f are derivat˘ finit˘ f (x0 ). rezult˘ c˘ ω este o functie continu˘. ¸i c˘ avem ¸ a ¸ a ın s a egualitatea (4. putem considera functia a a a ¸   f (x) − f (x0 ) − f (x ) pentru x = x 0 0 x − x0 ω(x) =  0 pentru x = x0 Deoarece lim ω(x) = 0 = ω(x0 ). Demonstratie. Fie f : D ⊆ R → R o functie dat˘ ¸i x0 ∈ D. a a ¸ a Un calcul direct ne permite s˘ verific˘m egalitatea (4.10. x − x0 ) = df (x0 . Atunci f ¸ as este diferentiabil˘ ˆ x0 dac˘ ¸i numai dac˘ f derivabil˘ ˆ x0 ¸i ¸ a ın as a a ın s df (x0 . Ca exemplu. ¸ ¸ putem scrie x − x0 = 1(x − x0 ) + 0(x − x0 ) ∀ x ∈ R. dx0 ) = f (x0 )dx0 . Mai s ¸ mult. ¸ ın ˆ acela¸i timp. dx0 ) = f (x0 )dx0 . Reciproc. ¸ a a ın Pentru x = x0 avem f (x) − f (x0 ) = A + ω(x) x − x0 ¸i de aici s x→x0 lim f (x) − f (x0 ) = A + lim ω(x) = A + ω(x0 ) = A. f (x) = x .2). pentru functia f : R → R . ¸ ın x→x0 . x−x0 ) = x−x0 ne permite s˘ scriem diferentiala In s a ¸ functiei f ca df (x0 . avem ın ¸ df (x0 . Presupunem c˘ f este diferentiabil˘ ˆ x0 . ω(x) = 0 pentru orice x ∈ R. cu constanta A = 1 ¸i ca functie ω.2) cu w functie continu˘ nul˘ ˆ x0 .75 Expresia A(x − x0 ) reprezint˘ diferentiala lui f ˆ x0 ¸i o not˘m prin a ¸ ın s a df (x0 . x − x0 ) Exercitiul 4. dx(x0 . ¸ Teorema 4.

cantitatea dx fiind considerat˘ constant˘ cˆnd lu˘m diferentiala ˆ raport a a a a ¸ ın cu x.4. ¸ a ın ˆ sensul acestei definitii. D(α) = 0 pentru orice functie constant˘ f (x) = α. Dac˘ f ∈ D(D). not˘m prin d 2 f a doua diferential˘ a lui f . 3. D(f g) = gD(f ) + f D(g). R) . ˆ general. Definitia 4. df : D ⊗ R → ¸ a ın a R . putem a a ¸ ¸ ¸ considera aplicatia D : D(D) → F(D⊗R . Spunem c˘ f : D → R este de dou˘ ori diferentiabil˘ ¸ a a ¸ a ˆ x0 ∈ D dac˘ f este derivabil˘ ˆ ın a a ıntr-o vecin˘tate a lui x0 ¸i f este a s diferentiabil˘ ˆ x0 . Dac˘ D(D) reprezint˘ multimea functiilor diferentianile pe D. df (x . g ∈ D(D1 ) ¸i f (D) ⊆ D1 . dx) = d(f (x)dx) = (f (x)) dx = f (x)dx 2 . In ¸ a ¸ a d f = D D(f ) ¸i avem s 2 (4. D(f ) = df ¸i urm˘toarele ¸ s a rezultate au loc : 1. 4. g2 f (x)t. atunci g ◦ f ∈ D(D) ¸i a s s avem D(g ◦ f ) = (Dg ◦ f )Df. putem considera diferentiala a a ¸ lui f ca o functie liniar˘ ˆ raport cu a doua variabil˘. d n f (x : dx) = (f (n−1) (x)dxn−1 ) dx = f (n) (x)dxn . D f g = gD(f ) − f D(g) . 5.5. D(αf + βg) = αD(f ) + βD(g). . Dac˘ f este diferentiabil˘ pe D. consider˘m diferentiala de ordinul n a unei functii f ca In a ¸ ¸ fiind definit˘ prin a d n f = d(d n−1 f ). ¸ a 2.76 Remarca 4. t) = f (x)t ¸i putem aproxima variatia lui f ˆ x ∈ D prin s ¸ ın f (x + t) − f (x) pentru valori suficient de mici ale lui t.3) d 2 f (x .

s a a Atunci. ˆ general. b] → R o functie dat˘ ¸ a (l) avˆnd derivate finite de ordinul l. Atunci. b) ¸i c˘ f (n) este continu˘ pe [a. dx) = (g ◦ f ) (x)dx = g (f (x))f (x)dx. x din [a. b]. exist˘ ξ ˆ a ıntre x ¸i x0 s astfel ˆ at ıncˆ f (x) = f (x0 ) + (4.77 Reconsider˘m functia compus˘ a dou˘ functii diferentiabile f : D → a ¸ a a ¸ ¸ R ¸i g : D1 → R cu f (D) ⊆ D1 .6) f (n+1) (ξ) Rn (x0 .11. x). x) = f (x0 )+ f (x0 ) f (x0 ) f (n) (x0 ) (x−x0 )+ (x−x0 )2 +· · ·+ (x−x0 )n 1! 2! n! se nume¸te polinomul lui Taylor de ordinul n ¸i s s (4. x ∈ D. d(g ◦ f )(x . dac˘ aproxim˘m f (x) prin Tn (x0 . ¸ Teorema 4. ¸ a a . notate f pentru orice l ≤ n + 1 pe a (a. (formula lui Taylor) Fie f : [a. x) = f (x) − Tn (x0 .4) f (x0 ) f (x0 ) (x − x0 ) + (x − x0 )2 + 1! 2! f (n) (x0 ) f (n+1) (ξ) n +··· + (x − x0 ) + (x − x0 )n+1 . dx) = dg(y . nu a ¸ ¸ ¸a ın are loc pentru diferentiale de ordin superior. dy) care exprim˘ invarianta primei diferentiale. x) = (x − x0 )n+1 (n + 1)! se numete restul de ordinul n. x = x0 . avem equalitatea d(g ◦ f )(x . n! (n + 1)! Polinomul (4.5) Tn (x0 . dy) = g (y)dy respectiv. pentru orice x0 . Astfel. dac˘ not˘m y = f (x). b]. invariant˘ care. s a a avem dg(y .

x] ¸i au derivate continue pe (x0 .7) F (x) − F (x0 ) F (ξ) = . Consider˘m x > x0 . a ın ¸ f (n+1) (ξ) (x − x0 )n+1 (n + 1)! . F (x0 ) = Rn (x0 . x) astfel ˆ at ıncˆ (4. ¸i ¸ a ¸ s f (t) f (t) f (n) (x − t) 2 F (t) = f (x)−f (t)− (x−t)− (x−t) +· · ·− (x−t)n . sunt continue pe [x0 . x) −(x − ξ)n f (n+1) (ξ) = . x) = (x − x0 )p (x − ξ)n f (n+1) (ξ) p n!(x − ξ)p−1 f (n+1) (t) (x − t)n n! reprezentˆnd forma Schl¨mlich – Rouch´ pentru rest.7) devine ıncˆ −Rn (x0 . Functiile G(t) = (x − t)p . −(x − x0 )p −p n!(x − ξ)p−1 respectiv (4. Ipotezele din teorema lui Cauchy (teorema 4. exist˘ a ξ ∈ (x0 . G(x) − G(x0 ) G (ξ) Un calcul direct ne arat˘ c˘ a a F (x) = 0. x) s cu G (t) = −p(x − t)p−1 = 0 ∀ t ∈ (x0 . a o e Dac˘ lu˘m p = n + 1. G(x) = 0. obtinem forma Lagrange a a ¸ Rn (x0 . x).4). Gn (x0 ) = (x − x0 )p ¸i s F (t) = − astfel ˆ at (4. 1! 2! n! pentru t ∈ [a.5) fiind verificate.8) Rn (x0 . x). x) = dat˘ ˆ ecuatia (4. p > 0. b].78 Demonstratie.

a ¸ a a a atunci exist˘ o vecin˘tate U ∈ ϑ(x0 ) ˆ care semnul diferentei f (x) − a a ın ¸ f (x0 ) este dat prin primul termen nenul din polinomul lui Taylor. Ca consecinte ale formulei lui Taylor avem : ¸ ¸ 1. Dac˘ f are derivate de orice ordin pe [a. dx) d 2 f (x0 . . atunci formula a a ¸ lui Taylor devine (4. b] ¸i exist˘ M > 0 astfel a s a ˆncˆt ı a |f (n) (x)| ≤ M ∀ x ∈ [a. b] care contine x0 = 0. b] ¸i ∀ n ∈ N. atunci |Rn (x0 . putem aproxa n→∞ ima f printr-un polinom ˆ x − x0 cu o aproximatie cerut˘ dac˘ gradul ın ¸ a a polinomului este suficient de mare. s atunci lim Rn (x0 . s ın 2. b]. ˆ Intradev˘r. dac˘ a a f (x0 ) = f (x0 ) = · · · = f (k−1) (x0 ) = 0 ¸i f (k) (xo ) = 0 s avem f (x) − f (x0 ) = = f (k) (x0 ) f (k+1) (x0 ) f (n+1) (ξ) (x−x0 )k + (x−x0 )k+1 +. x)| poate fi f˘cut oricˆt de mic dac˘ |x − x0 | a a a este suficient de mic. dx) + +· · ·+ +Rn (x0 . + (x−x0 )n+1 = k! (k + 1)! (n + 1)! . f (x) = f (x0 )+ 1! 2! n! Dac˘ consider˘m un interval [a. Dac˘ f (n+1) este o functie m˘rginit˘ pe o vecin˘tate a lui x0 .79 Dac˘ not˘m x − x0 = dx(x0 : x − x0 ) formula lui Taylor poate fi scris˘ a a a sub forma (4. 3. . Aceasta ne permite s˘ aproxim˘m valoarea lui f (x) dac˘ cunoa¸tem a a a s valori a lui f ¸i ale derivatelor sale ˆ x0 . a Consecinta 4.9) df (x0 . Dac˘ ultima derivat˘ f (n+1) este o functie m˘rginit˘ ˆ a a ¸ a a ıntr-o vecin˘tate a V ∈ ϑ(x0 ). dx) d n f (x0 .10) f (x) = f (0) + f (0) f (0) 2 f (n) (0) n x+ x + ··· + x + Rn (x) 1! 2! n! care este deasemenea cunoscut˘ ca formula lui MacLaurin. adic˘.3. x) = 0 pentru orice x ∈ [a. x).

nu poate avea semn constant ˆ orice vecin˘tate a lui x0 respectiv c˘ ın a a k (x − x0 ) este mereu pozitiv dac˘ k este un num˘r par. ˆ Intradev˘r. . atunci f are un maxim local ˆ x0 . ˆ aceast˘ vecin˘tate. ¸ ı a respectiv dac˘ f are sau nu are un extrem local ˆ x0 ¸i ce fel de extrem a ın s avem. Avˆnd ˆ vedere faptul c˘ limita expresiei din parantez˘ este f k (x0 ) a ın a a cˆnd x tinde la x0 . k! 4. (n + 1) = . Folosind rezultatul precedend rezult˘ c˘ putem stabili comportaa a mentul unei functii date f ˆntr-o vecin˘tate a unui punct stationar x0 . atunci f are un minim local ˆ x0 .80 (x − x0 )k k! f (k) (x0 ) + f (k+1) (x0 )(x − x0 ) f (n+1) (ξ)(x − x0 )n+1−k + ··· + k+1 (k + 1) . cu k num˘r ima a ın a a par. a ın b) dac˘ f (x0 ) = f (x0 ) = · · · = f (k−1) (x0 ) = 0 ¸i f (k) (xo ) > 0 cu k a s num˘r par. . atunci f nu are un punct de extrem local ˆ x0 . avem urm˘toarele a a a posibilit˘¸i : at a) dac˘ f (x0 ) = f (x0 ) = · · · = f (k−1) (x0 ) = 0 ¸i f (k) (xo ) = 0 cu k a s num˘r impar. diferenta s ın a a ¸ f (k) (x0 ) f (x) − f (x0 ) are semnul dat de termenul (x − x0 )k . a ın c)dac˘ f (x0 ) = f (x0 ) = · · · = f (k−1) (x0 ) = 0 ¸i f (k) (xo ) < 0 cu k a s num˘r par. luˆnd ˆ considerare faptul c˘ (x − x0 )k . a ın . rezult˘ c˘ exist˘ o vecin˘tate U ∈ ϑ(x0 ) ˆ care parana a a a a ın teza are semnul lui f (k) (x0 ) ¸i mai mult.

ˆ ¸ Intradev˘r. Vom nota prin ∆ o partitie a intervalului [a. n.1. . . a a a a b−a a a Demonstratie. 1. b] ¸i cu |∆| m˘rimea ¸ s a acestei partitii definit˘ prin ¸ a |∆| = max (xi − xi−1 ).1 Integrala Riemann pentru functii reale ¸ de variabil˘ real˘ a a Definitia 5.1. . b] ⊂ R. O partitie a interval¸ ului [a. ∆2 ale intervalului [a. Fie un interval ˆ ¸ ınchis [a. . b]. Pentru orice ε > 0 exist˘ partitii ale intervalului [a. Consider˘m dou˘ partitii ∆1 . putem considera n astfel c˘ < ε ¸i lu˘m s a n punctele xi de forma xi = a + i b−a .2. b] este o multime finit˘ de puncte xi . . . i = 0.Capitolul 5 Calcul integral 5. xn = b. . n. satisf˘cˆnd ¸ a a a conditia ¸ a = x0 < x1 < · · · < xi < . ¸ a a ¸ Spunem c˘ ∆2 este mai fin˘ decˆt ∆1 ¸i not˘m ∆1 ⊂ ∆2 dac˘ fiecare a a a s a a punct a lui ∆1 este deasemenea punct a lui ∆2 . i = 0. . . b] ¸ a ¸ a c˘ror m˘rime este mai mic˘ decˆt ε. 1. 81 . . 1≤i≤n Propozitia 5. n Definitia 5.

b] → R este integrabil˘ Riemann pe [a. ˆ acest caz. Fie f : [a. punctele ξi ∈ [xi−1 . ¸ ¸ s pentru orice i = 1. ∆ o partitie a intervalului [a. b]. Evident. b] ¸i a a ¸ s not˘m a b I= a f (x) dx. b] pentru care lim |∆n | = 0 ¸i orice alegere a punctelor intermediare s s a a (ξin )i . b] ¸ a dac˘ ¸i numai dac˘ pentru orice ¸ir de partitii (∆n )n∈N ale intervalului as a s ¸ [a. O functie f : [a. n.82 Observ˘m c˘ dac˘ ∆1 ⊂ ∆2 atunci |∆2 | < |∆1 | dar este posibil s˘ a a a a avem aceast˘ inegalitate f˘r˘ ca ∆1 ⊂ ∆2 . xi ]. exist˘ lim σ∆n f. (ξi )i = i=1 f (ξi )(xi − xi−1 ) se nume¸te suma Riemann a functiei f associat˘ partitiei ∆ a lui [a. (ξi )i − I < ε. x = b. Dac˘ f (x) ≥ 0 pentru orice x ∈ [a.1. numite puncte intermediare. (ξi )i poate fi interpretat˘ ca o aproximare a a ariei delimitate de graficul functiei f . pentru orice partitie ∆ a lui [a. b] cu a a ¸ |∆| < δε ¸i orice alegere a punctelor intermediare (ξi )n . b] ¸i. axa Ox ¸i dreptele x = a. atunci σ∆ f. s ın˘ ¸ Suma Riemann σ∆ f. xi ] a a ¸i ca ˆ altimi valorile f (ξi ). b] atunci ∆1 ∪ ∆2 a a ¸ reprezint˘ o nou˘ partitie obtinut˘ prin considerarea atˆt a punctelor a a ¸ ¸ a a a s ın s din ∆1 cˆt ¸i a celor din ∆2 . ∆2 ale intervalului [a. Spunem c˘ I reprezint˘ integrala Riemann a functiei f pe [a. a Remarca 5. Definitia 5. a aa Dac˘ avem dou˘ partitii ∆1 . . (ξin )i ¸i dac˘ valoarea limitei nu depinde nici n→∞ n→∞ .1) σ∆ f.1. Teorema 5. pentru orice ε > 0.4. a a a a exist˘ δε > 0 cu proprietatea c˘. .3. (ξi )i reprezint˘ suma ariilor dreptunghiurilor avˆnd ca baze segmentele [xi−1 . ∆1 ⊂ ∆1 ∪ ∆2 ¸i ∆2 ⊂ ∆1 ∪ ∆2 . b] → R este integrabil˘ Rie¸ a ¸ a mann pe [a. Spunem c˘ o functie f : [a. b] → R. Suma n (5. b] ¸i s ¸ a ¸ s n punctelor (ξi )i=1 . . avem s i=1 σ∆ f. . ¸ s Definitia 5. b] dac˘ exist˘ un num˘r real I astfel c˘.

pentru orice δ > 0. exist˘ a a a a cel putin o partitie ∆ cu |∆| < δ ¸i un set de puncte intermediare (ξi )i ¸ ¸ s astfel c˘ a σ∆ f. (ξin )i . 1 1 Not˘m I = lim σ∆n f. (ξin )i = a f (x) dx. Presupunem c˘ exist˘ I = ¸ a a a f (x) dx ¸i. c˘ f nu este integrabil˘ pe [a. Luˆnd succesiv δ = 1. Deoarece lim ∆n = 0. exist˘ nε = nδε astfel c˘. ˆ consecint˘. adic˘. . prin rea ın ¸ s ducere la absurd. de aici. lim σ∆n f. (ξi )i − I ≥ ε0 ¸i.83 de alegerea ¸irului de partitii ¸i nici de alegerea punctelor intermediare. b Demonstratie. (ξi )i − I ≥ ε0 . . . s ¸ s Mai mult avem b n→∞ lim σ∆n f. a a n→∞ 2 n 1 g˘sim un ¸ir de partitii (∆n )n pentru care |∆n | < ¸i de aici lim |∆n | = a s ¸ s n→∞ nn a 0. δε > 0 este astfel c˘ pentru orice partitie ∆ cu |∆| < δε ¸i orice a ¸ s alegere a punctelor intermediare (ξi )i s˘ avem a σ∆ f. pentru orice a a a num˘r real I. Pentru orice alegere a punctelor intermediare (ξi )i avem c˘ σ∆n f. a s σ∆n f. pentru orice n > nε a a s˘ avem |∆n | < δε ¸i. b]. . presupunem c˘ suntem ˆ conditiile theoremei ¸i. Mai mult. . . . exist˘ ε0 > 0 cu proprietatea c˘. s Reciproc. (ξin )i = I. n→∞ ˆ acela¸i timp limita nu depinde de alegerea ¸irului de partitii (∆n )n∈N In s s ¸ n ¸i a punctelor intermediare (ξi )i n . . ¸irul σ∆n f. . (ξi )i − I < ε. n n→∞ . pentru un ε > 0 s dat. (ξin )i − I < ε. . (ξi n )i n∈N nu converge la I contrar ipotezei s ın ¸a s c˘ limita I este aceea¸i pentru orice ¸ir de partitii ¸i orice alegere de a s s ¸ s puncte (ξi )i .

(ξi )i − I < ε. b]. b]. avem In I −A−ε I −A+ε < f (ξi0 ) < xi0 − xi0 −1 xi0 − xi0 −1 pentru orice ξi0 ∈ [xi0 −1 . atunci f este o functie m˘rginit˘ pe [a. ∀ ξi0 ∈ [xi0 −1 . i=i0 cu punctele intermediare fixate (ξi )n .xi0 ] inf f (x) = −∞). s a Pe de alt˘ parte. n} astfel c˘ a a a ¸ a sup x∈[xi0 −1 . . a a . (ξi )i − I < ε. b]. exist˘ xα ∈ [xi0 −1 . Dac˘ presupunem. . b] → R este integrabil˘ pe [a. f (ξ)(xi−1 .84 b Ca o consecint˘ a aceastei teoreme avem unicitatea ¸a este o functie integrabil˘ pe [a. din −ε < σ∆n f. ¸ a a b Demonstratie. xi0 ] cu f (xα ) > α. ¸ a a f (x) dx dac˘ f a a a Teorema 5. pentru orice α > 0. 2. pentru ε > 0.2. s˘ avem a σ∆n f. δε > 0 cu proprietatea s c˘ pentru orice partititie ∆ cu |∆| < δε ¸i orice alegere a punctelor a ¸ s intermediare (ξi )i .xi0 ] f (x) = ∞ (similar pentru cazul A¸adar. prin reducere la absurd. b]. xi0 ] ˆ contradictie cu presupunerea c˘ f este ın ¸ a nem˘rginit˘ pe [xi0 −1 . . c˘ f este o functie a a ¸ nem˘rginit˘ pe [a. Fie I = ¸ a f (x) dx ¸i. i=1 ˆ final. Consider˘m o astfel de partitie δ = (a = x0 < x1 < · · · < xn = a ¸ b). rezult˘ a a I − A − ε < f (ξi0 )(xi0 − xi0 −1 ) < I − A + ε. xi0 ]. Dac˘ f : [a. exist˘ cel putin un index i0 ∈ {1. xi0 ] unde A= n x∈[xi0 −1 . . xi ) i=1.

Mi = sup x∈[xi−1 . b].b] ¸i ∆ a partitie a intervalului [a. Dac˘ dou˘ din integralele a f (x) dx. . Pentru orice i = 1. atunci exist˘ ¸i a treia integral˘ ¸i avem a as as b c b f (x) dx = a a f (x) dx + c f (x) dx. a Pentru orice functie f consider˘m c˘ ¸ a a a f (x) dx = 0. Putem reformula teorema precedent˘ dup˘ cum urmeaz˘: a a a b c b a a Corolarul 5. . b] ¸i avem s b c b f (x) dx = a a f (x) dx + c f (x) dx. atunci definim a a a b f (x) dx = − b a f (x) dx.1. b] → R o functie m˘rginit˘ pe [a. b]. ¸ a a s Dac˘ f este integrabil˘ pe [a. Fie f : [a. b] ¸i c ∈ (a. Definitia 5. ¸ Dac˘ f este integrabil˘ pe [a.3. c] ¸i pe [c. respectiv s∆ (f ) = i−1 mi (xi − xi−1 ) numite suma superioar˘ Darboux ¸i suma inferioar˘ Darboux a lui f asocia s a ate partitiei ∆. Fie f : [a.xi ] f (x). atunci f este integrabil˘ pe a a s a [a. Demonstratia este simpl˘ ¸i r˘mˆne ca exercitiu. 2. ¸ as a a ¸ Demonstratie. b).85 Teorema 5. . M = sup f (x) ¸ a a x∈[a.b] x∈[a. a f (x) dx ¸i s c f (x) dx exist˘. not˘m s ¸ a mi = x∈[xi−1 . b] → R o functie m˘rginit˘. n. Cu notatiile de mai sus definim ¸ ¸ n n S∆ (f ) = i−1 Mi (xi − xi−1 ). ¸ .5. m = inf f (x). b]. .xi ] inf f (x).

¸ a a Teorema 5. Fie I = ¸ a f (x) dx ¸i. . a a Not˘m prin a I = sup s∆ (f ) ¸i I = inf S∆ (f ) s ∆∈P ∆∈P pentru un interval dat [a. δε > 0 astfel s ε c˘ σ∆ f.86 Pentru orice partitie ∆ a intervalului [a. Pe de alt˘ parte. b] → R o functie m˘rginit˘. b]. b Demonstratie. (ξi ) s (ξi ) infimum. respectiv supremum. ˆ acela¸i timp. atunci rezult˘ c˘ a a I(f ) ≤ I(f ). a ¸ Deoarece pentru orice ∆ ∈ P avem s∆ (f ) ≤ S∆ (f ). putem considera multimea de numere reale {s∆ (f ). dac˘ consider˘m familia P a tuturor partitiilor interIn s a a ¸ valului [a. a a s a exist˘ δε > 0 astfel c˘. ∆ ∈ P}. putem a ¸ a demonstra c˘ a s∆ (f ) = inf σ∆ f. b]. ¸ respectiv {S∆ (f ). (ξi ) − I < a pentru orice partition ∆ cu |∆| < δε ¸i orice s 3 alegere a puntelor intermediare (ξi )i . ∆ ∈ P}. b] dac˘ ¸i numai dac˘. b] ¸i orice alegere a punctelor ¸ s intermediare (ξi )i . avem m(b − a) ≤ s∆ (f ) ≤ σ∆ f. Fie f : [a. (ξi ) ≤ S∆ (f ) ≤ M (b − a). Prima dintre multimi este m˘rginit˘ superior ¸ a a iar cea de a doua este m˘rginit˘ inferior. a a ¸ avem 0 ≤ S∆ (f ) − s∆ (f ) < ε. (ξi ) (ξi ) ¸i S∆ (f ) = sup σ∆ f. I se nume¸te integrala inferioar˘ Darboux a lui f ˆ timp ce I se nume¸te s a ın s integrala superioar˘ Darboux a functiei f pe [a. pentru un ε > 0 dat. fiind luate relativ la familia de puncte intermediare (ξi ). pentru o partitie dat˘ a intervalului [a.4. Atunci f este integrabil˘ Riemann pe [a. b]. b]. pentru orice ε > 0. pentru fiecare partitie ∆ pentru care |∆| < δε .

fie δε > 0 astfel c˘. Atunci f (b) − f (a) > 0 ¸i. (ξi ) − σ∆ f.2. de aici I = I. ξi . afirmatia este imediat˘. deci . (ξj )j . Orice functie monoton˘ f : [a. atunci rezult˘ c˘ a a σ∆ f. ¸ Reciproc. (ξi ) − σ∆ f. avem a a a a ın a deasemenea s∆ (f ) ≤ σ∆ f. a s not˘m a ε . Pentru fiecare partitie ∆ avem s∆ (f ) ¸ 0≤I −I <ε ¸i. 3 avem deasemenea S∆ (f ) − s∆ (f ) ≤ 2ε <ε 3 pentru orice partitie ∆. b]. pentru orice partitie ∆ cu |∆| < δε s˘ a ¸ a avem 0 ≤ S∆ (f ) − s∆ (f ) < ε. (ξi ) ≤ S∆ . (ξi ) − I < ε pentru orice partitie ∆ cu ∆ < δε ¸i pentru orice alegere a punctelor ¸ s intermediare (ξi )i . ¸ a ¸ a ¸ a Presupunem c˘ f nu este o functie constant˘ ¸i c˘. (ξj ) | < Deoarece S∆ (f ) − s∆ (f ) = sup σ∆ f. de exemplu. ¸ ¸ a a Demonstratie. ¸ Propozitia 5. (ξj ) . avem integrabilitatea functiilor monotone. b] → R este integrabil˘. b]. respectiv ¸˘ ¸ integrabilitatea functiilor continue pe un interval [a. avˆnd ˆ vedere faptul c˘.ξj 2ε . a ¸ Ca o consecinta. s Dac˘ not˘m cu I valoarea comun˘. adic˘ integrabilitatea functiei f pe [a. Dac˘ f este o functie constant˘.87 Dac˘ consider˘m dou˘ secvente particulare (ξi )i . avem a a a ¸ |σ∆ f. δε = f (b) − f (a) I I S∆ (f ). pentru un ε > 0 arbitrar. c˘ a ¸ as a a este cresc˘toare.

xi ] inf f (x). b−a Fie ∆ = (a = x0 . xn = b) o partitie arbitrar˘ a intervalului ¸ a [a.xi ] f (x). folosind teorema anterioar˘. f (b) − f (a) ¸i ˆ consecinta. Orice functie continu˘ pe un interval ˆ ¸ a ınchis ¸i m˘rginit s a este integrabil˘. Avˆnd ˆ vedere ¸ ¸ a a ın teorema ?? rezult˘ c˘ f este uniform continu˘. a Demonstratie. pentru fiecare i = 1. n. . exist˘ δε > 0 astfel c˘ a a (5.xi ] inf f (x). . vi ∈ [xi−1 . avem a f (xi−1 ) = mi = x∈[xi−1 .2) ∀ x . obtinem s a ın ¸ n n S∆ (f )−s∆ (f ) = i=1 (Mi −mi )(xi −xi−1 ) = i=1 n f (xi )−f (xi−1 ) (xi −xi−1 ) ≤ ≤ ∆ i=1 f (xi ) − f (xi−1 ) = |∆| f (b) − f (a) < < ε f (b) − f (a) = ε. . ¸i de aici. b] → R o functie continu˘. . b] cu (5.5. . pentru orice a a a s ε > 0 dat. . . . . . . exist˘ ui . x1 . ¸i avˆnd ˆ vedere cele de mai sus. f (xi ) = Mi = sup x∈[xi−1 . b] cu |∆| < δε . f (vi ) = Mi = sup x∈[xi−1 . n. . Fie f : [a. . x ∈ [a.3) |∆| < δε . . s ın ¸˘ a a Teorema 5. . . 2. Mai mult. b] cu |x − x | < δε ⇒ |f (x ) − f (x )| < ε .88 Fie ∆ = (a = x0 . Deoarece f este cresc˘toare. . xn = b) o partitie arbitrar˘ a intervalului ¸ a [a. 2.xi ] f (x). Din consecinta ?? rezult˘ c˘ f este m˘rginit˘ ¸i are un minim ¸i ¸ a a a a s s un maxim pe [xi−1 . xi ] astfel c˘ a a f (ui ) = mi = x∈[xi−1 . f este integrabil˘. x1 . xi ] pentru fiecare i = 1.

n. rezult˘ cu atˆt a a a mai mult S∆ (f ) − s∆ (f ) < ε care implic˘ integrabilitatea functiei f pe a ¸ [c. prin (5. . a Teorema 5. din S∆ (f ) − s∆ (f ) < ε. s ¸ a Avem deasemenea urm˘torul rezultat.3) result˘ |ui − vi | < δε pentru orice i = In a 1. . b−a ¸i afirmatia rezult˘ acum din teorema 5. b] cu a ¸ ¸ |∆| < δε . . b]. 2.2) luˆnd x = ui ¸i x = vi . . Dac˘ f : [a. b] pentru care |∆| < δε . ¸i de aici. . .89 ˆ continuare. ˆ concordant˘ cu (5. 2.4. n. putem completa aceast˘ partitie la o partitie ∆ a lui [a. s ın ¸a a s avem ε Mi − mi = f (vi ) − f (ui ) < . Pentru un ε > 0 fie δε > 0 astfel c˘ ¸ a 0 ≤ S∆ (f ) − s∆ (f ) < ε pentru orice partitie ∆ a intervalului [a. ¸ Dac˘ a ≤ c < d ≤ b ¸i ∆ este o partitie a intervalului [c. . b−a Atunci n S∆ (f ) − s∆ (f ) = i=1 n (Mi − mi )(xi − xi−1 ) < ε < b−a (xi − xi−1 ) = i=1 ε (b − a) = ε. atunci f a ¸ a este integrabil˘ pe orice subinterval [c. i = 1. . a Demonstratie. Deoarece n S∆ (f ) − s∆ (f ) = i=1 (Mi − mi )(xi − xi−1 ) este o sum˘ de numere pozitive. d] a lui [a.6. d]. b] → R este o functie integrabil˘. d] cu a s ¸ |∆ | < δε . .

atunci a b f (x) dx ≥ 0. Atunci f + g ¸i αf sunt functii integrable ¸i avem : a s ¸ s (5.1. a Demonstratie. ˆ continuare aplic˘m teorema 5. Avem ¸ σ∆ f + g. b]. Dac˘ f ≤ g. Avem ¸ ¸ a b b b g(x) dx − a a f (x) dx = a h(x) dx ≥ 0 . pentru orice x ∈ [a. luˆnd h : [a. σ∆ αf. h(x) = g(x) − f (x) pentru orice a a x ∈ [a. b]. b]. obtinem o functie pozitiv˘ h. (ξi ) .90 Teorema 5. atunci a b b f (x) dx ≤ a a g(x) dx. b] → R. dac˘ f (x) ≥ 0 pentru orice x ∈ [a. atunci a n σ∆ f. (ξi ) = i=1 b f (ξi )(xi − xi−1 ) ≥ 0 de aici a f (x) dx ≥ 0.7. g : [a. b] → R dou˘ functii integrabile ¸i α un a ¸ s num˘r real. Fie f. a αf (x) dx = α f (x) dx. a Mai mult. ˆ In particular. dac˘ f (x) ≥ 0. In a Mai mult.4) b b b b b f (x) + g(x) dx = a a f (x) dx + a g(x) dx. (ξi ) = α σ∆ f. dac˘ f (x) ≤ g(x) pentru orice x ∈ [a. (ξi ) = σ∆ f. b]. (ξi ) + σ∆ g. (ξi ) .

2. b] → R este o functie integrabil˘ ¸i m = a ¸ a s inf f (x).b] x∈[a. a Demonstratie. atunci s d b f (x) dx ≤ c a f (x) dx. M = sup f (x). Avem m ≤ f (x) ≤ M pentru orice x ∈ [a. b]. deci ¸ a a ¸ a a m. prin corolarul 5. b] → R este o functie integrabil˘ ¸i positiv˘ a ¸ as a ¸i [c.2 rezult˘ c˘ functia f este m˘rginit˘. b] care implic˘ a b m(b − a) ≤ a f (x) dx ≤ M (b − a). M ] astfel c˘ a a x∈[a. atunci exist˘ µ ∈ [m.1. b].91 ¸i de aici s b b f (x) dx ≤ a a f (x) dx . rezult˘ bil˘ pe [a. Demonstratie.6 deducem c˘ f este integra¸ a ın a ˆ continuare. In a s a b c d b d f (x) dx = a a f (x) dx + c f (x) dx + d f (x) dx ≥ c f (x) dx . M ∈ R.3. Dac˘ f : [a. [c. d] ¸i [d. Corolarul 5. Din teorema 5. c]. Avˆnd ˆ vedere teorema 5. mai mult 1 m≤ b−a a b f (x) dx ≤ M b 1 ¸i afirmatia rezult˘ luˆnd c = s ¸ a a b−a a f (x) dx. Dac˘ f : [a. d] ⊂ [a. Corolarul 5.b] b f (x) dx = µ(b − a).

ϕ(x) ≥ 0 pentru orice x ∈ [a. obtinem ¸ b b b − |f (x)| dx ≤ a a f (x) dx ≤ a |f (x)| dx ¸i mai mult inegalitatea cerut˘.3. Dac˘ f este o functie continu˘ atunci |f | este integra¸ a ¸ a bil˘ ¸i are loc urm˘toarea inegalitate : as a b b f (x) dx ≤ a a |f (x)| dx. dac˘ ϕ ≡ 1. concluziile acestei teoreme sunt adev˘rate ¸i ˆ cazul mai general cˆnd f este a s ın a continu˘ ¸i ϕ integrabil˘ as a .8. b] astfel c˘ a a a b (5. b] → R dou˘ functii continue 1 ¸i. a Propozitia 5. (Teorema de medie pentru calcul integral) Fie f.7.6) a 1 f (x) dx = f (ξ)(b − a). Demonstratie. ϕ : [a. ˆ In particular. Din inegalit˘¸ile a at −|f (x)| ≤ f (x) ≤ |f (x)|. b] astfel c˘ a a b b (5. b]. s a Teorema 5.5) a f (x)ϕ(x) dx = f (c) a ϕ(x) dx. ¸i aplicˆnd propriet˘¸ile de monotonie ale integralei stabilite ˆ teorema s a at ın 5. a ¸ s Atunci exist˘ c ∈ [a.92 luˆnd ˆ considerare c˘ fiecare termen din relatia precedent˘ este un a ın a ¸ a num˘r real pozitiv. ˆ ¸ Intrucˆt f este continu˘ rezult˘ c˘ ¸i |f | este continu˘ a a a a s a deci integrabil˘. exist˘ ξ ∈ [a. ∀ x ∈ [a. b].

sunt integrabile ca functii continue ¸ a a ¸ (vezi teorema 5. ∀ x ∈ [a. avem f (x)ϕ(x) dx = 0 a ¸i de aici (5.7) m ϕ(x) dx ≤ a a f (x)ϕ(x) dx ≤ M ϕ(x) dx a unde m este cea mai mic˘ valoare a functiei f¸i M este cea mai mare a ¸ s valoare a functie f pe interval [a. a b ˆ continuare not˘m c˘ dac˘ In a a a b a ϕ(x) dx = 0 atunci. s a b Dac˘ a a ϕ(x) dx > 0. b atunci. Functia f fiind continu˘.7). . b]. f ϕ. Observ˘m c˘ f . ˆ artind ˆ (5. ϕ.93 Demonstratie. b]. folosind propriet˘¸ile de monotonie ¸i linaritate a integralei.5) ¸i stabilim relatia s ¸ b b b (5. xM ∈ [a. b] astfel c˘ ¸ a a a a a m = f (xm ) ¸i M = f (xM ).7) prin ımp˘ ¸ ın a b ϕ(x) dx.7).12) ¸i de aici existenta unui num˘r real c ˆ s ¸ a ıntre xm ¸i xM astfel s c˘ a b f (c) = a ϕ(x) dx −1 a b f (x)ϕ(x) dx. rezult˘ imediat (5. ¸ Din mϕ(x) ≤ f (x)ϕ(x) ≤ M ϕ(x).5) este deasemenea verificat˘. rezult˘ c˘ exist˘ xm .7). (teorema at s 5. din (5. Functia f are proprietatea lui Darboux s ¸ (teorema 3. obtinem ¸ b m≤ a ϕ(x) dx −1 a f (x)ϕ(x) dx ≤ M.

5) ˆ final.3. Din ipotez˘ exist˘ x0 ∈ [a. dac˘ f : [a. atunci f ≡ 0 pe [a.5). s x∈[c. Aceast˘ functie este foarte util˘ pentru calculul integralei Riemann. dac˘ ϕ(x) = 1 pentru orice x ∈ [a. s ¸ a Prin teorema 5. deasemenea. ın d b 0 < m(d − c) ≤ c f (x) dx ≤ a f (x) dx. s s avˆnd ˆ vedere propozitia ??. b] ¸i a s a f (x) dx = 0. a b Dac˘ f ≥ 0 pe [a. Mai mult f (x) > 0 pentru orice x ∈ [c. Putem g˘si un interval deschis I ⊂ U ∩(a. b) cu x0 ∈ I ¸i. b] → R o functie continu˘.d] Avem. f (x0 ) + ε . a s un interval [c. atunci putem considera o functie F : [a. b].6). d] ⊂ I cu c < d. Fie ε > 0 ¸ a a a cu f (x0 ) − ε > 0 ¸i V = f (x0 ) − ε. b].94 (5. s a Propozitia 5. cu (5.6. rezult˘ c˘. b] → R este integrabil˘ pe a a a a [a. Demonstratie. d] ¸i de aici m = inf f (x) > 0. Fie f : [a. atunci avem In a b f (x)ϕ(x) dx = b − a a ¸i de aici. positiv˘ ¸i nei¸ ¸ a as dentic nul˘. b] → R definit˘ prin ¸ a x F (x) = a f (t) dt.4. ˆ conformitate cu corolarul 5. exist˘ U ∈ ϑ(x0 ) astfel c˘ f (x) ∈ V dac˘ a ın ¸ a a a x ∈ U ∩ [a. b]. a ¸ a . b]. b] astfel c˘ f (x0 ) > 0. Atunci V ∈ ϑ f (x0 ) ¸i. ¸i ultima afirmatie rezult˘ immediat. g˘sim (5. Atunci a b f (x) dx > 0.

x].2 rezult˘ c˘ f este m˘rginit˘. b]. Dac˘ x0 < x sau. . x0 ] dac˘ x < x0 . este o functie continu˘. Dac˘ f : [a. atunci F : [a. avem x x0 x (5. b] → R. Demonstratie. b] cu a ¸ a x0 = x. A¸adar F este continu˘ pe [a. b] → R este integrabil˘.8) astfel F (x) − F (x0 ) = a f (t) dt − a f (t) dt = x0 f (t) dt x m(x − x0 ) ≤ F (x) − F (x0 ) = x0 f (t) dt ≤ M (x − x0 ) dac˘ x ≥ x0 . Fie x0 .95 Teorema 5. b]. b]. a Deci lim F (x) = F (x0 ) ¸i de aici rezult˘ c˘ F este continu˘ ˆ s a a a ıntr-un punct arbitrar x0 ∈ [a. Prin aplicarea teoremei de medie (teorema 5. Avˆnd ˆ vedere teo¸ ın a ın rema 5.b] sup f (x) ∈ R. dac˘ f este o functie continu˘. Fie x0 un punct arbitrar ˆ [a. atunci F : [a. ¸i. b].9. x∈[a. ¸ a Mai mult. a a x F (x) = a f (x) dx.9) x0 f (t) dt = f (ξx )(x − x0 ). b] → R a ¸ a definit˘ mai sus este o functie derivabil˘ ¸i F (x) = f (x) pentru orice a ¸ a s x ∈ [a.b] Pentru orice x ∈ [a. a respectiv x M (x − x0 ) ≤ F (x) − F (x0 ) = x0 f (t) dt ≤ m(x − x0 ) dac˘ x ≤ x0 . a a atunci avem c˘ a x x→x0 (5. x ∈ [a. b].8) putem determina un ξx ∈ [x0 . de aici m = inf f (x). M = a a a a s x∈[a. respectiv ξx ∈ [x. s a Presupunem acum c˘ f este o functie continu˘.

b].6.5.2 Primitive (Integrala nedefinit˘) a Definitia 5. b) s ¸ x→x0 lim F (x) − F (x0 ) = lim f (ξx ) = f (x0 ). Atunci ¸ o functie G : I → R este o primitiv˘ pentru f dac˘ ¸i numai dac˘ exist˘ ¸ a as a a o functie constant˘ C pe I astfel c˘ ¸ a a G = F + C. Spunem c˘ o functie F : [a. Fie F be o primitiv˘ pentru f pe un interval I.6) ¸i (5.96 Din (5. a x b x−a x−b Not˘m c˘. a a a Avem urm˘toarele propriet˘¸i imediate. . ceea ce ˆ ınseamn˘ c˘ F este o primitiv˘ pentru f pe acest interval.9) rezult˘ s a F (x) − F (x0 ) = f (ξx ). b] → R. b]. dac˘ f este a functie continu˘ pe [a. b] ¸i F = f . b] → R definit˘ prin a x F (x) = a f (t) dt are proprietatea c˘ a F (x) = f (x) ∀ x ∈ [a.9. a a 5. a a a s Din teorema 5. Fie f : [a. F (a) = 0. a at a Propozitia 5. x − x0 ¸i de aici folosind continuitatea functiei f avem pentru x0 ∈ (a. b] → R ¸ a ¸ este o primitiv˘ pentru f dac˘ F este derivabil˘ pe [a. x→x0 x − x0 Dac˘ x0 = a (respectiv x0 = b) atunci a x lim F (x) − F (a) F (x) − F (b) = f (a) respectiv lim = f (b) . atunci functie a ¸ a ¸ F : [a.

β. pentru orice ¸ a constante α. αf + βg are deasemenea primitiv˘ ¸i as αf (x) + βg(x) dx = α f (x) dx + β g(x) dx. dac˘ F . f g ¸i a a ın ¸ s (f g) avem primitive ¸i ˆ conformitate cu Proposition 5. ˆ ¸ ıntrucˆt orice derivabil˘ functie este continu˘ it rezult˘ a a ¸ a a c˘ functii f g ¸i f g sunt continu˘ ¸i de aici functie a ¸ s as ¸ (5. . de aici.97 Demonstratie. Demonstratie. Remarca 5. (Formula a lui integration prin parts pentru primitive) Fie f. Dac˘ f.2. Reciproc. Atunci. G = F + C sunt primitive pentru f pe I. Teorema 5. atunci F + C este derivabil˘ ¸i a ¸ a a s (F + C) = F + C = F = f . atunci. C constant}.6.10) (f g) = f g + f g este continu˘. Este u¸or de a demonstra c˘: s a Propozitia 5.6 Avem de la s ın (5. g avem primitive pe I. C = F − G este o functie constant˘ s ¸ a pe I. Dac˘ F este o primitiv˘ a lui f pe interval I ¸i C denotes a a s clasa tuturor functiilor constante pe domeniul de definitie a functiei f . ¸ ¸ ¸ atunci clasa primitivelor lui f se nume¸te integrala nedefinit˘ a lui f ¸i s a s not˘m prin a f (x) dx = F + C = {F + C . avˆnd ˆ vedere teorema 5.10. Presupunem c˘ F este o primitiv˘ a lui f pe intervalul ¸ a a I.9. functii f g. g : I → R be two derivabil˘ functii having continu˘ derivatives. Dac˘ C este o functie constant˘ I. Atunci a ¸ a f g ¸i f g avem primitive ¸i avem : s s f (x)g (x) dx = f (x)g(x) − f (x)g(x) dx.10) (f g) (x) dx = f (x)g(x) dx + f (x)g (x) dx. atunci a (F − G) = 0 pe interval I ¸i.

12. Mai mult. F ◦ ϕ este o primitiv˘ a lui (f ◦ ϕ) · ϕ . a as b) functia h = (f ◦ ϕ)ϕ are o primitiv˘ H pe I. differentiable pe I ¸i ϕ = 0. ˆ ¸ Intradev˘r. ¸ a (2) functia H ◦ ϕ−1 este o primitive a lui f .11. (A doua formul˘ de schimbare a variabilei) Fie I. atunci ϕ este an bijective functie ¸i fie s s ¸ s not˘m ϕ−1 : J → I. atunci F ◦ ϕ este a s a deasemenea derivabil˘ pe I ¸i a s (F ◦ ϕ) = (F ◦ ϕ)ϕ = (f ◦ ϕ)ϕ . atunci F ◦ ϕ este o primitiv˘ pentru s a a (f ◦ ϕ)ϕ . In ¸˘ a Teorema 5. ˆ ¸ Intrucˆt functia F este o primitiv˘ a lui f . I. a a Demonstratie. Dac˘ ϕ are derivatives s a pe I ¸i f are o primitiv˘ F pe J. Teorema 5. avem successively (H ◦ ϕ−1 ) (x) = (H ◦ ϕ−1 )(x)(ϕ−1 ) (x) = . J ⊂ R being intervals. ( first formula a lui change variable pentru primitive) Fie ϕ : I → J ¸i f : J → R. adic˘ ¸ a f (x) dx = H ◦ ϕ−1 + C. ˆ consecinta. ¸ a Atunci urm˘toarele dou˘ propriet˘¸i au loc : a a at (1) functia f are primitiv˘ pe J . J ⊂ R a dou˘ intervale ¸i dou˘ functii ϕ : I → J ¸i f : J → R satisf˘cˆnd a s a ¸ s a a urm˘toarele conditii : a ¸ a) ϕ este bijectiv˘. ea este derivabil˘ pe J ¸i F = f .98 mai mult regarding to Remark 5. Deoarece ϕ este derivabil˘ pe I. derivabil˘ ¸i ϕ (x) = 0 pentru orice x ∈ I . f ϕ(t) · ϕ (t) dt = F ◦ ϕ + C. a ¸ a Demonstratie.2 rezult˘ a f (x)g (x) dx = f g + C − f (x)g(x) dx = f g − f (x)g(x) dx.

13. b] −→ R o integrabil˘ Riemann functie having primitive pe [a. b]. a s We leave as exercises reprezint˘ation a lui different posibil changes a a lui variable care allows us to express primitive a lui some classes a lui continu˘ functii in multimea a lui elementary functii. ˆ Intradev˘r. b]. mai mult it follow analogous a lui Theorems ¸ 5. (ξi ) = F (b) − F (a). avem b f (x) dx = F (b) − F (a) a (= F (x) b a ). in cazul cˆnd ϕ = 0 pe I.99 = (f ◦ ϕ) ◦ ϕ−1 (x)(ϕ ◦ ϕ−1 )(x) 1 = f (x). xi ) astfel c˘ a a F (xi ) − F (xi−1 ) = F (ξi )(xi − xi−1 ) = f (ξi )(xi − xi−1 ) ¸i de aici s n n σ∆ f. (Leibniz – Newton formula) Fie f : [a. Demonstratie. present a very important result care allows calculus a lui Riemann integral a lui O functie prin folosind primitive ¸ pentru respective functie. pentru orice par¸ a tition ∆ a lui [a. pentru prin aplic˘ming Lagrange s ˆ ¸elegem value teoa a ınt rema (teorema 4. putem ¸ demonstra g˘sim ξi ∈ (xi−1 . (ξi ) = i=1 f (ξi )(xi −xi−1 ) = i=1 F (xi )−F (xi−1 ) = F (b)−F (a). Notice c˘. Fie s remark pentru beginning faptul c˘.11 very available pentru calculus a lui Riemann integrals. s Teorema 5. xi ].10 ¸i 5.3. (ϕ ◦ ϕ−1 )(x) Remarca 5. . a ¸ ¸ ¸ In end a lui acest paragraph. atunci first ¸i second a a s formula a lui change a lui variable reprezint˘ one ¸i same thing. pentru orice a ¸ primitive F a lui f .6) pentru functie F pe fiecare interval [xi−1 . Atunci. exist˘ a alegere de puncte (ξi )n pentru care a i=1 σ∆ f.

1. a a a Atunci b ϕ(b) f ϕ(t) ϕ (t) dt = a ϕ(a) f (x) dx. unde x = ϕ(y).100 Fie (∆n )n o ¸ir a lui partitions a lui [a. Atunci.15. Demonstratie. f : J → R dou˘ functii care au s a ¸ urm˘toarele dou˘ propriet˘¸i : a a at 1) f este continu˘ pe J . (ξin ) = F (b) − F (a). n→∞ a Teorema 5. b] cu ∆n → 0 ¸i consider s s alegere a lui (ξin )i pentru care σ∆n f. (Formula de integrare prin p˘rti) Fie f. . Avˆnd ˆ vedere liniaritatea integralei Riemann ¸i regula ¸ a ın s de derivare pentru produsul a dou˘ functii avem a ¸ b b (f · g)(b) − (f · g)(a) = a b (f · g) (x) dx = a b f (x)g(x) + f (x)g (x) dx = = a f (x)g(x) dx + a f (x)g (x) dx deci egalitatea din enunt. f being integrabil˘ Riemann. b] → R be a¸ dou˘ functii derivabile avˆnd derivate continue. folosind teorema 5. g : [a. (ξin ) = F (b) − F (a). Atunci a ¸ a b b f (x)g (x) dx = f (b)g(b) − f (a)g(a) − a a f (x)g(x) dx. ¸ Teorema 5. b]. (Formula de schimbare a variabilei pentru integrale) Fie J ⊂ R un interval ¸i ϕ : [a. avem a b f (x) dx = lim σ∆n f. a 2) ϕ este derivabil˘ cu derivat˘ continu˘ pe [a. b] → J.14.

F este o primitiv˘.101 Demonstratie. ∞) → R o functie integrabil˘ pe orice interval ¸ ¸ a l [a. ∞). s a Din formula Leibniz – Newton ϕ(b) f (x) dx = F ϕ(b) − F ϕ(a) . ¸i. ¸ La ˆ ınceput. ϕ(a) Folosind regula de derivare a functiilor compuse deducem c˘ F ◦ ϕ ¸ a este o primitiv˘ a lui (f ◦ ϕ) · ϕ . l]. a a . ¸ a as ˆ acest paragraf extindem notiunea de functie integrabil˘ prin renuntarea In ¸ ¸ a ¸ la aceaste restrictii.7. ˆ ¸ Intrucˆt functia f este continu˘ deducem c˘ are primitive a ¸ a a pe J. In a a a l→∞ caz contrar. ¸a ıntˆ Definitia 5.1 sub restrictia c˘ f : a ın ¸ ¸ a [a. (−∞. ∞). consider˘m cazul unui interval de forma [a. ¸i fie F (l) = s ∞ a f (x) dx. spunem c˘ integrala este divergent˘. a] a sau (−∞. Acest caz ne conduce la notiunea de integral˘ improprie ¸ a de spet˘ ˆ aia. Spunem c˘ a a ˆ f (x) dx este convergent˘ dac˘ exist˘ limit lim F (l). l > a. 5. b] un interval compact. Astfel avem a b ϕ(b) (f ◦ ϕ)(t) · ϕ (t) dt = (F ◦ ϕ)(b) − (F ◦ ϕ)(a) = a ϕ(a) f (x) dx. Fie f : [a. b] → R este o functie m˘rginit˘ ¸i [a.3 Integrale improprii Integrala Riemann a fost introdus˘ ˆ sectiunea 5.

l] pentru orice l > a ¸i a a s  l pentru p = 1  ln l − ln a. f (x) = s 1 . l]. respectiv a as a ∞ l f (x) dx = −∞ l→∞ l →−∞ l lim f (x) dx dac˘ limita exists˘ ¸i este finit˘. a]. atunci num˘rul real I reprezint˘ valoarea intea a a gralei ¸i scriem s ∞ l l→∞ a l→∞ f (x) dx = I = lim a f (x) dx. dac˘ p ≤ 1 a 1 1 dx = .1. xp astfel c˘ f este integrabil˘ pe [a. a] → R este integraa a bil˘ pe orice [l. presupunem c˘ f : (−∞.102 Dac˘ lim F (l) = I. dac˘ p > 1 a (p − 1)ap−1 a Rezult˘ c˘ integrala este divergent˘ pentru p ≤ 1. 1 dx = 1 1 1  xp − p−1 . p ∈ R. respectiv f : R → R este integrabil˘ pe fiecare a a interval [l . pentru p = 1 p−1 p−1 l a a l l→∞ ¸i s lim 1 . ˆ Intr-un mod similar putem considera integrala a a f (x) dx = lim −∞ l→−∞ l f (x) dx dac˘ limita exist˘ ¸i este finit˘. l < a. a as a In aceste dou˘ cazuri. p x (p − 1)ap−1 a . ∞) → R. respectiv convergent˘ a a a a ˆ acest caz putem scrie dac˘ p > 1. In a ∞ 1 dx =  xp   ∞. Fie a > 0 ¸i f : [a. Exemplul 5.

∀ x . Dac˘ not˘m F (l) = ¸ a a ∞ a f (x) dx. Fie f : [a. ∞) → R integrabil˘ pe [a. b) → R. convergenta integralei ¸ f (x) dx este echivalent˘ cu existenta limitei lim F (l) astfel c˘. x ∈ (aε .8. pena ¸ a l→∞ tru a ˆ ıncheia demonstratia. (Conditia Cauchy) Fie f : [a. x ∈ (aε . ∞) relatie care reprezint˘ conditia Cauchy pentru existenta limitei lim F (l).16. s a x b l F (l) = a f (x) dx. l Demonstratie. ∞). exist˘ aε > a astfel c˘ a a a x f (x) dx < ε x pentru orice x . a a . respectiv este divergent˘ dac˘ a as a a a x b limit este infinit˘ sau nu exist˘. este suficient s˘ observ˘m c˘ conditia din ¸ a a a ¸ teorem˘ poate fi scris˘: pentru orice ε > 0. Dac˘ F : [a. ¸ a ¸ ¸ l→∞ a Definitia 5. b) → R o functie integrabil˘ pe [a. b) ¸i lim f (x) = ∞ (sau −∞).103 Teorema 5. exist˘ aε > a astfel c˘ a a a a |F (x ) − F (x )| < ε. spunem c˘ integrala a b f (x) dx a converge dac˘ lim F (l) exist˘ ¸i este finit˘. Integral a f (x) dx este convergent˘ dac˘ ¸i numai a a s dac˘ pentru orice ε > 0. l] ¸ a ∞ pentru orice l > a. l] pentru ¸ ¸ a orice l ∈ (a.

104
b

Dac˘ integrala a
a

f (x) dx converge, scriem
b l

f (x) dx = lim
l b a a

f (x) dx.

ˆ Intr-un mod similar, pentru f : (a, b] → R integrabil˘ pe [l, b], pentru a orice l ∈ (a, b), ¸i lim f (x) = ∞ (sau −∞), putem considera s
x a b b

f (x) dx = lim
l a a l

f (x) dx

¸i spunem c˘ integrala converge dac˘ limita exist˘ ¸i este finit˘, respectiv s a a as a este divergent˘ dac˘ limita este infinit˘ sau nu exist˘. a a a a
b

Dac˘, ˆ integrala a ın obtinem ¸
l

f (x) dx facem schimbarea de variabil˘ t = −x, a
b −l

f (x) dx =
l −b

f (−t) dt
b

¸i, de aici, rezult˘ c˘ convergenta integralei s a a ¸
−a a

f (x) dx este echivalent˘ cu a

convergenta integralei ¸
−b

f (x) dx.

Mai general, fie f : (a, b) → R integrabil˘ pe [l , l] pentru orice [l , l] ⊂ a (a, b) ¸i astfel c˘ limitele functiei f ˆ x = a ¸i x = b sunt infinite. s a ¸ ın s Definim
b l

f (x) dx = lim
a l l b a l

f (x) dx (l < b; l > a)

105 ¸i spunem c˘ integrala converge dac˘ limita exist˘ ¸i este finit˘, respectiv s a a as a este divergent˘ dac˘ limita nu exist˘ sau este infinit˘. a a a a
l

Remarc˘m c˘ existenta limitei lim a a ¸
l l b a l

f (x) dx este echivalent˘ cu a

existenta limitelor ¸
c l l

lim

a l

f (x) dx ¸i lim s
l b c

f (x) dx

cu c un punct arbitrar din (a, b). ˆ cazul convergentei avem deasemenea In ¸
l c l

lim
l l b a l

f (x) dx = lim
l

a l

f (x) dx + lim
l b c

f (x) dx.

Rezult˘ c˘ putem considera doar cazul f : [a, b] → R, integrabil˘ pe a a a [a, l] pentru orice l ∈ (a, b) ¸i lim f (x) = ∞ sau −∞. s
x b b

Spunem, ˆ acest caz caz, c˘ ın a de speta a doua. ¸
a

f (x) dx reprezint˘ o integral˘ impropie a a

Exemplul 5.2. Fie f : [a, b) → R, f (x) = 1 , p ∈ R. (b − x)p dac˘ p = 1 a dac˘ = 1 a

Pentru orice l ∈ [a, b), avem  l  ln(b − a) − ln(b − l), f (x) dx = 1 1 1  − , p−1 a 1 − p (b − a) (b − l)p−1 ¸i s
l

dac˘ p ≥ 1 a 1 , dac˘ p < 1 a l b  (1 − p)(b − a)p−1 a adic˘ integrala converge pentru p < 1 ¸i este divergent˘ pentru p ≥ 1. a s a lim f (x) dx =

  ∞,

106 Teorema 5.17. Fie f : [a, b) → R integrabil˘ pe [a, l], pentru orice a
b

l ∈ [a, b) ¸i astfel c˘ lim f (x) = ∞ (sau −∞). Integrala s a
x→b a

f (x) dx

converge dac˘ ¸i numai dac˘, pentru orice ε > 0, exist˘ bε ∈ (a, b) astfel as a a c˘ a
x

f (x) dx < ε
x

pentru x , x ∈ (bε , b).
l

Demonstratie. Dac˘ consider˘m F (l) = ¸ a a
a

f (x) dx, conditia din teorem˘ ¸ a
l b

reprezint˘ conditia Cauchy pentru existenta limitei lim F (l). a ¸ ¸ Remarc˘m c˘ conditiile din teoremele 5.16 ¸i 5.17 pot fi rescrise sub a a ¸ s o singur˘ form˘. a a Teorema 5.18. ( Conditia Cauchy pentru existenta integralelor improprii) ¸ ¸ Fie f : [a, b) → R integrabil˘ pe [a, l] pentru orice l ∈ (a, b) cu b = ∞ sau a
b

astfel c˘ lim f (x) = ∞ (sau −∞) dac˘ b este finite. Integrala a a
x b a

f (x) dx

converge dac˘ ¸i numai dac˘, pentru orice ε > 0, exist˘ Uε ∈ ϑ(b) astfel as a a c˘, pentru orice x , x ∈ (a, b) ∩ Uε , Avem a
x

f (x) dx < ε.
x

Ca o consecinta, avem ¸˘ Teorema 5.19. ( Testul de comparatie) Fie f, g : [a, b) → R functii ¸ ¸ continue ¸i astfel c˘ 0 ≤ f (x) ≤ g(x) pentru orice x ∈ [a, b). Atunci : s a
b b

– dac˘ a
a

g(x) dx converge, atunci
a

f (x) dx converge ;

Pentru prima afirmatie remarc˘m c˘ putem scrie. a .20. x x x x f (x) dx = x x f (x) dx ≤ x g(x) dx = x g(x) dx ¸i conditia Cauchy fiind satis˘cut˘ g. atunci |f | este deasemenea integraa bil˘ Riemann pe [α. cu atˆt mai a ¸ a a a mult ea satisf˘cut˘ pentru f . can rationa prin reducere la absurd. este cu atˆt mai mult satisf˘cut˘ s ¸ a a a a a pentru f .107 b b – dac˘ a a f (x) dx este divergent˘. b). l] pentru orice l ∈ a b b (a. Fie f : [a. atunci integrala a f (x) dx este numit˘ absolut convergent˘ ¸i functia f este numit˘ absolut integraa as ¸ a bil˘. a ¸ a a Demonstratie. b) → R integrabil˘ pe [a. a a Definitia 5. b) → R integrabil˘ pe [a. remarc˘m c˘. β] ¸i a s β β f (x) dx ≤ α α |f (x)| dx. β]. b).9. pentru ¸ x <x . Dac˘ integrala a a |f (x)| dx converge. atunci a a g(x) dx este divergent˘ . Pentru ˆ ¸ ınceput. dac˘ f este integrabil˘ Riea a a a mann pe un interval m˘rginit [α. atunci a a f (x) dx este deasemenea convergent˘. Mai mult. Referitor la a doua afirmatie. dac˘ conditia Cauchy este satisf˘cut˘ pentru |f |. ¸ ¸ Teorema 5. Fie f : [a. Dac˘ integrala a a |f (x)| dx este convergent˘. l] pentru orice l ∈ ¸ a b b (a. a Demonstratie.

a Enuntam. ¸ a g(x)f (x) dx este convergent˘. avem ın ¸ l 1 l sin x dx = | − cos x | ≤ 2 ∀ l ∈ (1. b). b) ¸i g ¸ a s a functie monoton˘ pe [a. b) dar acestea sunt functii pentru a ¸ b b care a f (x) dx converge ¸i s a |f (x)| dx este divergent˘. α este o functie monoton˘ pe [1. respectiv c˘ ¸ a a a x b exist˘ M ∈ R astfel c˘ a a l f (x) dx ≤ M ∀ l ∈ (a. f este absolut integrabil˘. a a a 1 1 Dac˘ 0 < α ≤ 1. Presupunem c˘ lim g(x) = 0. b).108 Din teorema precedent˘. atunci f este integrabil˘ pe [a. a b In aceaste conditii. xα 1 . α > 0. ¸ a f (x) = sin x .21. aplicˆnd testul Dirichlet. ∞) → R. a xα rezult˘ c˘. pentru α > 1. ∞) ¸i lim α = 0 a ¸ a s x→∞ x x ˆ timp ce. ( Testul Dirichlet) Fie f o functie continu˘ pe [a. pentru α > 1. a Ca o aplicatie. ¸˘ aa ¸ a Teorema 5. x dx este convergent˘. b). consider˘m f : [1. f˘r˘ demonstratie. pentru functia sin x. rezult˘ c˘. rezult˘ convergenta integralei a a a ¸ ∞ sin x dx pentru 0 < α ≤ 1. ∞) 1 a astfel c˘. dac˘ f este absolut integrabil˘ a a a a a pe [a. urm˘torul resultat. xα ∞ 1 s a Din |f (x)| ≤ α ¸i faptul c˘.

a . 1]. ∞). ∀ x ∈ [a. pentru α ∈ (0. xp ¸i dac˘ p > 1. ∞). 1]. a > 0. xα 1 Pe de alt˘ parte. Dac˘ reconsider˘m teorema 5. ∀ α ∈ (0.19 ¸i. pentru orice x ∈ [a. ¸ a f (x) = Atunci : a) dac˘ exist˘ M ∈ R astfel c˘ |g(x)| ≤ M . respectiv de speta a doua. 1] deoarece a ∞ 1 cos 2x dx converge dar 2xα 1 dx este divergent˘. ¸ 1. integrala In ¸˘ 1 sin x dx este convergent˘ a xα dar nu este absolut convergent˘.109 Similar. separat integralele improprii de a a s prima spet˘. Fie f. spunem c˘ a a sunt semiconvergente. g : [a. avem urm˘torul criteriu de ¸a ¸ a comparatie. Pentru astfel de integrale. avem convergenta integralei ¸ ∞ cos x dx. avem a | sin x| ≥ sin2 x = ¸i integrala s ∞ 1 − cos 2x 2 1 − cos 2x dx 2xα ∞ 1 este divergent˘ pentru α ∈ (0. atunci s a a f (x) dx este absolut convergent˘. a 2xα ∞ 1 ˆ consecinta. a a a ∞ g(x) . ∞) → R o functie continu˘.

c s In cazul b). in cazul a). 0 < p ≤ f (x) ¸i x faptul c˘ p ≤ 1. a ∞ dx converge xp a dx este divergent˘ avˆnd ˆ vedere a a ın xp a ¸ as 2. exist˘ a0 > a astfel c˘ ¸ a a a |f (x)|xp < l + ε0 . ¸i dac˘ p ≤ 1. atunci a a s ıncˆ x→∞ f (x) dx a este absolut convergent˘ pentru orice a > 0. a) Dac˘ ε0 > 0. ∞). a a ∞ M Demonstratie. ∀ x ∈ (a0 . a . ˆ ¸ Intradev˘r. ∀ x ∈ (a0 .110 b) dac˘ g(x) ≥ c > 0 pentru orice x ∈ [a. ∞) de aici |f (x)| ≤ ¸i mai mult s ∞ l + ε0 . |f (x)| ≤ p ¸i a s x pentru p > 1. a Demonstratie. atunci a s a ∞ f (x) dx este divergent˘. ∞) → R o functie continu˘ ¸i a > 0. a x→∞ b) dac˘ exist˘ p ≤ 1 a¸a ˆ at lim xp f (x) = l > 0 (eventual l = ∞). Atunci ∞ a) dac˘ exist˘ p > 1 a¸a ˆ at lim xp |f (x)| = l ≥ 0. a a s ıncˆ ∞ atunci a f (x) dx este divergent˘ pentru orice a > 0. ∞) cu p > 1 xp a0 ∞ f (x) dx = a a f (x) dx + a0 f (x) dx este absolut convergent˘. Fie f : [a.

111 b) Dac˘ ε0 > 0 este a¸a ˆ at l − ε0 > 0 ¸i a0 este astfel ˆ at a s ıncˆ s ıncˆ f (x)xp ≥ l − ε0 . ∀ x ∈ (a0 . avem ¸ |f (x)| ≤ b a a f (x) dx este b f (x) dx este M ∀ x ∈ [a. a s absolut convergent˘. a Demonstratie. b) → R dou˘ functii continue. ∞) cu p ≤ 1 xp ∞ care implic˘ faptul c˘ a a a f (x) dx este divergent˘. rezult˘ a f (x) ≥ 1 − ε0 > 0. Presupunem c˘ a ¸ a g(x) lim f (x) = ∞ sau −∞ ¸i f (x) = s . Atunci: x b (b − x)p b a) dac˘ |g(x)| ≤ M pentru orice x ∈ [a. ∀ x ∈ [a. a s divergent˘. a b) dac˘ 0 < c ≤ g(x) pentru orice x ∈ [a. b) ¸i p ≥ 1. pentru orice x ∈ (a0 . c ≤ f (x). g : [a. deasemenea (b − x)p b absolut convergenta integralei ¸ In cazul b). In cazul a). ∞). avem 0< a f (x) dx. a 3. Fie f. b) (b − x)p ¸i convergenta integralei s ¸ a dx pentru p < 1 de aici. b) (b − x)p . b) ¸i p < 1.

b) ¸i avˆnd ˆ vedere ipotezele mentionate ˆ 3. Fie n > n0 . a ¸ ın Demonstratie. n = n0 . re¸ spectiv 2. . ¸i de aici. Pentru demonstratie putem proceda ca ˆ cazul 2. s m m m m Sm = f (n)+f (n0 ) ≤ n0 f (x) dx ≤ f (n−1) = n=n0 f (n) = Sm−1 n=n0 +1 n=n0 +1 . s a Demonstratie. din divergenta integralei s ¸ a b dx (p ≥ 1). Fie f O functie ca ˆ 3. avem ¸ n f (n) ≤ n−1 f (x) dx ≤ f (n − 1). . integrala scresc˘toare ¸i n0 = inf{n ∈ N. avem divergenta inte¸ (b − x)p gralei a f (x) dx. s a ın ¸ ın Teorema 5. . ∞) → R (a > 0) o functie positiv˘ de¸ a ˆ aceaste conditii. Din ipotezele pentru f . 4. a a s ıncˆ x b b atunci a f (x) dx este divergent˘. n0 + 1. Atunci: ¸ ın a) dac˘ exist˘ p < 1 a¸a ˆ at lim(b − x)p |f (x)| = l ≥ 0. pentru m > n0 . In a s ¸ ∞ ∞ f (x) dx ¸i seria s a n=n0 f (n) au aceea¸i natur˘.a). a a b) dac˘ exist˘ p ≥ 1 a¸a ˆ at lim(b − x)p f (x) = l > 0 (eventual −∞).22. atunci a a s ıncˆ x b b f (x) dx este absolut convergent˘. Fie f : [a. n ≥ a}.112 b ¸i.

n=n0 ∞ Remarc˘m c˘. avem lim an = n→∞ ∞ 0. presupunem c˘ seria a n=n0 f (n) converge. ∞ Acum. dac˘. Reciproc. Atunci (Sm )m≥n0 este m un ¸ir cresc˘toare ¸i m˘rginit ¸i cu atˆt mai mult s a s a s a n0 l f (x) dx m>n0 un ¸ir cresc˘tor ¸i m˘rginit ¸i.113 as ¸ unde (Sm )m≥n0 reprezint˘ ¸irul sumelor partiale pentru seria (cu termeni ∞ pozitivi) n=n0 f (n). pentru F (l) = s a s a s n0 f (x) dx ca functie ¸ l→∞ monoton cresc˘toare ¸i m˘rginit˘ superior. a Applicatii: Integrale Euler. putem demonstra convergenta integralei de forma ¸ ∞ x→∞ a f (x) dx even dac˘ a lim f (x) does not exists dar dac˘ integral a a x→∞ f (x) dx este convergent ¸i s exist˘ lim f (x) = λ. functia Gamma ¸i Beta ¸ ¸ s . atunci ¸irul (Sm )m≥n0 este un ¸ir a a s s monoton cresc˘toare ¸i m˘rginit superior. de aici convergenta seriei a s a s ¸ ∞ f (n). atunci compulsorily λ = 0. ¸i. dac˘ integrala exist˘. exist˘ ¸i este finit˘ lim F (l) a s a a as a fapt ce semnific˘ convergenta integralei a ¸ ∞ n0 ∞ f (x) dx = a a f (x) dx + n0 f (x) dx. pentru o serie convergent˘ a a a a n=1 an . mai mult.

ˆ definitia lui ¸ a a s ın ¸ Γ(p). avem lim xλ e−x = a ın a 0. pentru orice λ ∈ R. . ¸ Demonstratie. Pentru orice p > 0. ¸˘ 0 xp−1 e−x dx deasemenea integral˘ impropie a Prin definitie. avem deasemenea o integral˘ impropie de speta a doua. ∞) → R. putem integra prin p˘rti ¸i avem a¸ s Γ(p) = − lim xp−1 e−x + (p − 1) l→∞ ε→0 ε 0 l ∞ xp−2 e−x dx = (p − 1)Γ(p − 1). Γ(p) = (p − 1)Γ(p − 1). Pentru orice p > 1. Γ(p − 1) exist˘ deasemenea ¸i. integrala ¸ vergent˘. 1). a 0 xp−1 e−x dx este con- Demonstratie.7. de aici a a a s ∞ x→∞ x→∞ convergenta integralei ¸ 0 xp−1 e−x dx ca integral˘ impropie de prima speta. a ¸ Avˆnd ˆ vedere faptul c˘. ¸ ¸ ∞ Γ(p) = 0 xp−1 e−x dx este numit˘ functie Gamma. functia Γ : (0. 0).8. astfel c˘ putem considera λ < 1 a a pentru care lim xλ xp−1 e−x = lim xp+λ−1 e−x = 0 x 0 x 0 ∞ avem convergenta integralei ¸ de prima speta. dac˘ 0 < ¸ a ¸a a p < 1. rezult˘ c˘ exist˘ α > 1 such that lim xα (xp−1 e−x ) = 0 ¸i. Dac˘ p > 1. Avem o integral˘ impropie de prima spet˘ dar.114 ∞ Propozitia 5. p − 1 ∈ (−1. a ¸ Propozitia 5. a ¸˘ Dac˘ p ∈ (0.

dac˘ consider˘m a ın a a a a 0 ∞ ∞ n! = Γ(n + 1) = 0 xn e−x dx. integral ¸ converge. de aici convergenta integralei cu a a s ¸ cu referire la extremitatea dreapt˘ a intervalului [0. 1]. s ¸ . Exist˘ α < 1 astfel c˘ ¸ x 0 xp−1 (1 − x)q−1 dx lim xα xp−1 (1 − x)q−1 = lim xα+p−1 (1 − x)q−1 = 0 0 x 0 (este suficient s˘ lu˘m 1−p < α < 1) care arat˘ convergenta integralei ca a a a ¸ integral˘ impropie cu referire la extremitatea stˆng˘ a intervalului [0. q) = 0 xp−1 (1 − x)q−1 dx . astfel c˘. q > 0 se nume¸te functie Beta. Pentru orice p.115 Ca o consecinta. n ≥ 0. putem spune c˘ Γ(p) reprezint˘ a generalizare a factorialului pentru a a a num˘rul real p > 0.11) B(p.9. a Functia ¸ 1 (5. a 1 Propozitia 5. 1]. exist˘ β < 1 astfel c˘ a a x lim xα (1 − x)β xp−1 (1 − x)q−1 = lim xp−1 (1 − x)β+q−1 = 0 1 x→1 (este suficient s˘ lu˘m 1 − q < β < 1)¸i. avem ¸˘ Γ(n) = (n − 1)! . a a a Similar. q > 0. p > 0. a a Demonstratie. ∀ n ∈ N∗ avˆnd ˆ vedere faptul c˘ Γ(1) = e−x dx = 1.

p+q−1 Demonstratie. ∀ q > 1 p+q−1 ¸i. integrˆnd prin p˘rti. q − 1). q). (p + q − 1)(p + q − 2) . p+q−1 B(p. q) = Similar. ˆ final s ın B(p. ˆ ¸ Intradev˘r. obtinem a a a¸ ¸ B(p. q) = p−1 B(p − 1. q > 1. q) − B(p.10. atunci s a B(p. q − 1). Pentru orice p > 1. q) 1 + ¸i. B(p. q) = q−1 B(p. q) = (p − 1)(q − 1) B(p − 1. q) q q p−1 p−1 = B(p − 1. p > 1. dac˘ at same time.116 Propozitia 5. q). q) q q p−1 B(p − 1. q) = 1 p−1 q−1 l 1 p−1 dx = − lim xp−1 (1−x)q + q l 1 q ε ε 0 0 1 1 = 0 x (1−x) xp−2 (1−x)q dx = p − 1 p−2 = x (1 − x)(1 − x)q−1 dx = q 0 p − 1 p−1 p − 1 p−2 x (1 − x)q−1 dx − x (1 − x)q−1 dx = = q q 0 0 1 1 = de aici p−1 p−1 B(p − 1. avem ¸ B(p.

q) = (p − 1)!(q − 1)! 1 1 = = . 1) ¸i x (t) = s > 0. p−1 q−1 (p + q − 1)! q Cp+q−1 p Cp+q−1 1 Pentru p = q = . 0 ∞ Pe de alt˘ parte. ∞) → [0. q) (5. dac˘ ˆ Γ(p) = a a ın Avem Γ(p) = t p 0 0 ∞ xp−1 e−x dx. q) = Γ(p)Γ(q) . 2 2 0 1 dx x(1 − x) 1 =2 0 √ √ ( x) √ 2 dx = 2 arcsin x 1 − ( x) 1 0 = π. q ∈ N∗ a ın a B(p. t > 0. 2 1 1 = B . Γ(p + q) x ˆ definitia lui ın ¸ 1−x Demonstratie. a y p−1 e−ty dy. Pentru orice p > 0. 1) = 1 avem pentru p.117 Avˆnd ˆ vedere faptul c˘ B(1. q > 0. q) = 0 x p−1 (1 − x) = q−1 ∞ dx = 0 tp−1 1 dt = p−1 (1 + t)q−1 (1 + t)2 (1 + t) tp−1 (1 + t)−(p+q) dt.23. Teorema 5.11). Fie schimbarea de variabil˘ t = ¸ a B(p. 1+t (1 + t)2 B(p. De aici x= Avem (5. . avem B(p.12) 1 ∞ t 1 : [0. lu˘m x = ty.

t) : a(t). din (5. ∞). s Γ(p + q)B(p. q) = Γ(p)Γ(q) . b(y) × D → R ¸i. s aplicatia x → f (x. x astfel c˘. t) este o functie integrabil˘ pe a(t). Vom avea ∞ ∞ p−1 ∞ Γ(p + q) 0 ∞ (∗) t (1 + t) ∞ −(p+q) dt = 0 0 ∞ y p+q−1 e−y tp−1 e−ty dy dt = = y 0 p+q−1 −y e t 0 p−1 −ty e dt dy = 0 y p+q−1 e−y Γ(p) dy = Γ(p)Γ(q) yp ¸i. Spunem c˘ ˆ membrul drept avem o integral˘ depinzˆnd de parametrul a ın a a t. b(t) . a ¸ a a a pentru orice t fixat din D. mai mult. obtinem s ¸ ∞ Γ(p + q) = (1 + t)p+q 0 y p+q−1 e−(1+ty) dy. q) = Γ(p)Γ(q) de aici B(p. t) dx. Multiplic˘m aceast˘ relatie prin tp−1 ¸i integr˘m ˆ raport cu t pe a a ¸ s a ın [0. Astfel.118 Dac˘ ˆ a ınlocuim t prin 1 + t ¸i p prin p + q. 5. Γ(p + q) egalitatea (∗) care va fi justificat˘ ˆ sectiunea urm˘toare (pagina a ın ¸ a ??). b : D ⊆ R → R dou˘ functii cu a(t) ≤ b(t) pentru orice t ∈ a ¸ D. . f ( · .12). ¸ ¸ a putem considera functia F : D → R definit˘ prin ¸ a b(t) F (t) = a(t) f (x. Consider˘m o functie f depinzˆnd de dou˘ variable t.4 Integrale depinzˆnd de un parametru a Fie a.

t)| < ¸i. lim b(t) = b0 (presupunˆnd c˘ a0 < b0 ) . avem continuitatea functiei g pe [a0 . b0 ] pentru care |x0 − x| < η avem a |f (x. b0 ] ¸i orice ε > 0. Din ipotez˘. exist˘ lim a(t) = a0 . s ¸ a a Din a0 < b0 . x0 s a a astfel c˘. pentru orice x ∈ [a0 . Presupunem c˘. t) − f (x0 . pentru orice t ∈ D fixat. pentru un x0 ∈ [a0 . pentru t0 ∈ D. t) − g(x)| < ε. putem considera o integral˘ impropie depinzˆnd de paraa a metrul t dac˘. deasemenea. . exist˘ η = η ε. a a a t→t0 t→t0 2.24. t) este continu˘ . a Teorema 5. pentru orice x ∈ [a0 . b0 ] fixat. ¸ a 3. y) − g(x0 )| < ε ε ε + + =ε 3 3 3 ε 3 De aici. functia x → f (x. remarc˘m c˘. Pentru ˆ ¸ un ε > 0 arbitrar ¸i un t fixat care verific˘ |t−t0 | < δε .119 Similar. exist˘ δε > 0 ¸i g : [a0 . integrala rezultat˘ este a a a convergent˘. t) − f (x0 . ∀ t ∈ D. a a Demonstratie. pentru orice valoare fixat˘ a lui t. Atunci functia F are a limit˘ ˆ t0 ¸i ¸ a ınt s b(t) t→t0 lim F (t0 ) = a(t) g(x) dx. b(t)] × V . sunt adev˘rate urm˘toarele ipoteze : a a 1. ınceput. deci ¸i integrabilitataea ¸ s lui g pe [a0 . putem presupune a(t) < b(t) pentru orice t ∈ V \ {t0 }. ˆ final. punct de acumulare a pentru D. t)| + |f (x0 . rezult˘ inegalit˘¸ile s ın a at |g(x) − g(x0 )| ≤ ≤ |g(x) − f (x. b sunt functii m˘rginite pe a a s ıncˆ ¸ a V ¸i. b0 ] → s a s R astfel ˆ at ıncˆ |f (x. |t − t0 | < δε . b0 ]. f este o functie m˘rginit˘ pe [a(t). t)| + |f (x. b0 ]. exist˘ V ∈ ϑ(t0 ) a¸a ˆ at a.

s˘ avem a |a(t) − a0 | < ε ε ε .120 Dac˘ |f (x. pentru fiecare x ∈ [a(t). 3M 3M 3(b0 − a0 ) t∈V pentru orice x ∈ [a0 . t) ∈ [a. b0 ]. a ın . t0 −t < δε 3M 3(b0 − a0 ) 3M 3 3 3 b0 t→t0 adic˘. b(t)] . t) dx − a0 g(x) dx ≤ a0 b0 b(t) ≤ a(t) f (x. Teorema 5. b : D → R sunt continue ˆ t0 . ı 3. unde a = inf a(t). b] × V . t) dx + a0 f (x.25. 2. ∀ t. Presupunem c˘ urm˘toarele afirmatii au loc : a a ¸ 1. a t∈V b = sup b(t) pentru un ε > 0. pentru orice t fixat. functiile a. t) dx ≤ ≤M ε ε ε ε ε ε +(b0 −a0 ) +M = + + = ε. t) − g(x)| < s . fie δε > 0 astfel c˘. Rezult˘ a b0 b(t) b0 F (t) − a0 g(x) dx = a(t) f (x. x → f (x. t) − g(x) dx + b0 f (x. b(t)]. t) este o functie continu˘ pe ¸ a [a(t). pentru orice t ∈ V a pentru care |t − t0 | < δε . ¸ ın Atunci F este continu˘ ˆ t0 . t) este o functie continu˘ ¸ a ˆn t0 ∈ D . t)| ≤ M pentru orice (x. t → f (x. faptul c˘ a a lim F (t) = a0 g(x) dx. |b(t) − b0 | < ¸i |f (x.

. . t0 ) dx = b(t) = a(t) f (x. b0 = ¸ a a b(t0 ) ¸i g(x) = f (x. b : D → [α. t0 ) dx + f (ηt . 2. t0 ) dx + b(t0 ) b(t0 ) f (x. t0 ) dx = F (t0 ) ¸i.121 Demonstratie. ¸ Atunci F are derivat˘ continu˘ ˆ raport cu t ¸i a a ın s b(t) F (t) = f b(t). Obtinem s ¸ b(t0 ) t→t0 lim F (t) = a(t0 ) f (x. t) − f (x. t a (t) + a(t) ft (x. k}. s . Fie f : [α. Avem ¸ b(t) b(t0 ) F (t) − F (t0 ) = a(t) a(t0 ) b(t0 ) f (x. Aplic˘m teorema precedentr˘ pentru a0 = a(t0 ). Presupunem c˘. a avem : 1. a. b au derivate continue pe D. a 2. t b (t) − f a(t). . functiile a. . β] × D ¸i f (t) este deasemenea o functie a s ¸ continu˘. Teorema 5. atunci F o functie continu˘ a a ¸ a pe D. t) dx. t) a(t) − a(t0 ) + a(t0 ) f (x.26. t) dx − a(t0 ) f (x. t) b(t) − b(t0 ) unde ξt este ˆ ıntre a(t) ¸i a(t0 ). s ¸ ın Dac˘ lu˘m t0 un punct arbitrar din D. t0 ). β] unde D ⊂ R (cu a(t) ≤ b(t) pentru orice t ∈ D). t) dx + a(t0 ) f (x. de aici. t) dx = = f (ξt . pentru l ∈ {1. β]×D → R. t) − f (x. continuitatea functiei F ˆ t0 . respectiv ηt este ˆ s ıntre b(t) ¸i b(t0 ). f este continu˘ pe [α. Demonstratie.

avem F (t) − F (t0 ) = t − t0 b(t0 ) a(t) − a(t0 ) + = f (ξt . t0 ) b(t) − b(t0 ) dx + f (ηt . t − t0 t − t0 Dac˘ lu˘m t tinde la t0 . t→t0 lim f (ηt . t0 b (t0 ) − f a(t0 ). t0 b (t0 ) t − t0 lim F (t) − F (t0 ) = t − t0 b(t0 ) ¸i. t) . t) b(t) − b(t0 ) = f b(t0 ). O submultime A ⊂ R2 se nume¸te multime elementar˘ ¸ ¸ s ¸ a dac˘ a n A= i=1 Ai .5 Aplicatii ale integralei definite ˆ geome¸ ın trie Definitia 5. t0 a (t0 ) + a(t0 ) ft (x. t − t0 b(t0 ) t→t0 a(t0 ) lim f (x. t) − f (x. t) − f (x. avem s t→t0 lim f (ξt . t0 a a a ın a ¸i (ηt . t0 a (t0 ).24). t0 . t0 ) dx a(t0 ) (conform teoremei 5. 5. ˆ final. t) t − t0 a(t0 ) f (x. t) → a(t0 ). s ın t→t0 = f b(t0 ). t0 ) dx = t − t0 ft (x.122 Pentru t = t0 . avˆnd ˆ vedere faptul c˘ (ξt . t) → b(t0 ). t0 ) dx. t) b(t0 ) a(t) − a(t0 ) = f a(t0 ).10.

Demonstratie. n) este aria unui dreptunghi Ai avˆnd a lungimea laturilor ai . Dac˘ f : [a. a a a ¸ as a Teorema 5. x ∈ [xi−1 .123 unde Ai . . Mi ] . b] → R+ este o functie continu˘ ¸i pozitiv˘. sunt dreptunghiuri avˆnd laturile paralele cu a axele de coordonate ¸i orice dou˘ dreptunghiuri diferite s˘ aib˘ ˆ comun s a a a ın cel mult o latur˘. . .12. y) . pentru un ¸ir dat de partitii (δn )n∈N a intera s ¸ valului [a.27. . ¸i s n→∞ lim σ(En ) = lim σ(Fn ). n.11. . 2. unde Ai = (x. . y ∈ [0. y) . . . respectiv bi . 2. . n = 1. . axa Ox ¸i dreptele ¸ a ¸ s x = a. x ∈ [xi−1 . . . putem considera ¸irurile de multimi s ¸ elementare (En )n . y ∈ [0. b] pentru care |δn | → 0. Fn = i=1 Bi . (Fn )n date prin n n En = i=1 Ai . Fie A o multime m˘rginit˘ din R2 . i = 1. ˆ ¸ Intradev˘r. xi ]. a Definitia 5. (Fn )n such that a a as ¸ En ⊂ A ⊂ Fn . ∀ n. Definitia 5. x = b are arie. dat˘ de a b σ(Gf ) = a f (x) dx. n→∞ Valoarea comun˘ a limitelor reprezint˘ aria a lui A. mi ] ¸i s Bi = (x. atunci multimea Gf delimitat˘ de graficul functiei f . Aria multimii elementare A este dat˘ de num˘rul ¸ ¸ a a n σ(A) = i=1 σ(Ai ) unde σ(Ai ) = ai bi (i = 1. xi ]. Spunem c˘ A are ¸ ¸ a a a arie dac˘ exist˘ dou˘ ¸iruri de multimi elementare (En )n .

Ca consecint ale acestei teoreme avem : ¸ Corolarul 5. x ∈ [a. ¸ ın . ¸ Definitia 5. atunci a b σ(Gf ) = a |f (x)| dx. b]. Altfel spus. . x = b este dat˘ de a ¸ s a b f (x) − g(x) dx. . b] sau dac˘ f nu are semn constant pe [a.5.4. y. 2. z) ∈ R3 . . b] ¸ a a a s a ¸i s b σ(Gf ) = lim σ(En ) = lim σ(Fn ) = lim s∆n = lim S∆n = n→∞ n→∞ n→∞ n→∞ a f (x) dx. g : [a. Mi = sup x∈[xi−1 . b] . Fie f : [a.124 cu mi = inf f (x). Prin corp de rotatie deter¸ minat de functia f ˆ ¸elegem multimea ¸ ınt ¸ Cf = (x. atunci aria multimii delimitate de graficele ¸ celor dou˘ functii ¸i dreptele x = a. b].13. Deoarece functia f este continu˘ rezult˘ c˘ f ¸i este integrabil˘ pe [a. b] → R sunt functii continue ¸i f (x) ≤ a ¸ s g(x) pentru orice x ∈ [a. b] → R+ . y 2 + z 2 ≤ f (x). b] → R este o functie continu˘ ¸i f (x) ≤ 0 a ¸ as pentru orice x ∈ [a.xi ] f (x). corpul de rotatie determinat de functia f se obtine prin rotirea ¸ ¸ ¸ graficului Gf a functiei ˆ jurul axei x. ˆ acest caz avem In σ(En ) = s∆n (f ) σ(Fn ) = S∆n (f ). n. a Corolarul 5. .xi ] x∈[xi−1 . pentru orice i = 1. Dac˘ f. Dac˘ f : [a. a < b.

ϕ(x) = h. ¸ Dac˘ consider˘m cilindrul elementar determinat de functia a a ¸ ϕ : [α. ϕ) = i=0 Ci Volumul unui corp elementar este. · · · n − 1. b] un interval ¸i pentru un num˘r natural n ¸ s a partitia (∆n ) a intervalului dat˘ de ¸ a a = x0 < x 1 < · · · < x n = b Not˘m prin Ci cilindrii elementari determinati de functiile constante a ¸ ¸ ϕi : [xi . b] → R are volum dac˘ exist˘ dou˘ ¸iruri de corpuri a a a a s elementare (Cn )n . Definitia 5. Spunem c˘ corpul de rotatie Cf determinat de functia ¸ a ¸ ¸ continu˘ f : [a. (Cn )n such that Cn ⊂ Cf ⊂ Cn pentru orice n ∈ N ¸i s n→∞ lim V(Cn ) = lim V(Cn ). β] → R.125 Fie [α. prin definitie. n→∞ Limita comun˘ reprezint˘ volumul corpului Cf . Definitia 5. dat de ¸ n−1 n−1 V (C(∆n . Numim s ¸ a cilindru elementar asociat acestui interval ¸i functiei ϕ.14. Numim corp elementar asociat partitiei (∆n ) ¸i functiilor ϕi (x) multimea ¸ s ¸ ¸ n−1 C(∆n .15. 1. atunci corpul de rotatie Cf determinat are un volum. . ϕ)) = i=0 V (Ci ) = i=0 2 παi (xi+1 − xi ).28. ϕi (x) = αi cu i = 0. xi+1 ] → R. β] → R o functie constant˘. a a a ¸ a Teorema 5. β] un interval ¸i ϕ : [α. Dac˘ f : [a. Fie [a. atunci volumul acestui cilindru este πh2 (β − α). b] → R+ este o functie continu˘. corpul de rotatie s ¸ ¸ determinat de functia ϕ. dat de ¸ b V(Cf ) = π a f 2 (x) dx.

b]. avˆnd ˆ vedere c˘ functia f 2 este integrabil˘. volumul unui corp elementar. b] → R ¸i ∆ o partitie a intervalului [a. s a a s n→∞ .xi ] inf f 2 (x). . . b] cu |∆n | → 0. a s ¸ Numim contur poligonal asociat functiei f ¸i partitiei ∆ multimea ¸ s ¸ ¸ n f∆ = i=1 Mi−1 Mi . Observ˘m c˘ pentru orice n ∈ N a a avem Cn ⊂ Cf ⊂ Cn .126 Demonstratie. respectiv n S∆n (πf 2 ) = π i=1 Mi (xi − xi−1 ) f 2 (x) (i = 1. atunci n s∆n (πf ) = π i=1 2 mi (xi − xi−1 ). n). Spunem c˘ graficul functiei f are lungime dac˘. ˆ plus. 2 a ¸ a Definitia 5. . f (xi ) ) Lungimea conturului poligonal f∆ se definete prin ¸ n n l(f∆ ) = i=1 |Mi−1 Mi | = i=1 (xi − xi−1 )2 + f (xi ) − f (xi−1 ) .xi ] fiecare. . Mi xi .16. Consider˘m acum f : [a. reprezint˘. Mi = sup x∈[xi−1 . rezult˘ c˘ In a ın a ¸ a a a b V(Cf ) = π lim s∆n (f 2 ) = π lim S∆n (f 2 ) = π n→∞ n→∞ a f 2 (x) dx. ˆ ¸ Intradev˘r. 2. a cu mi = x∈[xi−1 . dac˘ avem un ¸ir de partititii (∆n )n∈N cu a a s ¸ |∆n | → 0. pen¸ tru orice ¸ir de partitii (∆n )n a intervalului [a. exist˘ s ¸ a lim l(f∆n ) ¸i aceast˘ limit˘ nu depinde de ¸irul (∆n )n considerat.

n ∈ N k 0 avem l(f∆n ) = i=1 kn kn 2 (xi − xi−1 )2 + f (xi ) − f (xi−1 ) (f (xi ) − f (xi−1 ))2 (xi − xi−1 ). atunci graficul lui f are o lungime dat˘ de a a b L(f ) = a 1 + f (x) 2 dx. (xi − xi−1 )2 = = i=1 1+ Aplicˆnd teorema Lagrange pentru functia f pe fiecare interval al partitiei. b] → R ¸i Cf corpul de rotatie asociat functiei f .127 Teorema 5. b] → R este o functie derivabil˘ cu derivata a ¸ a continu˘ pe [a. Demonstratie. i = 1. Deci avem. Pentru s ¸ ¸ n n a o partitie ∆n = (x0 < · · · < xkn ) a intervalului [a. · · · kn a¸a s ˆ at s˘ avem egalitatea ıncˆ a kn l(f∆n ) = i=1 1 + f (ξin ) (xn − xn ) i i−1 1+ f 2 2 care reprezint˘ suma Riemann pentru functia continu˘ a ¸ a b n→∞ 2 deci lim l(f∆n ) = a 1 + f (x) dx ¸i limita este independent˘ de alegerea partitiei. b].29. a ¸ ¸ n putem determina un set de puncte intermediare ξi . ˆ ¸ Intradev˘r. pentru o partitie a ¸ ∆n = (a = xn < · · · < xnn = b). Acest corp are ¸ ın arie lateral˘ obtinut˘ prin ˆ a ¸ a ınsumarea ariilor laterale a fiec˘rui trunchi de a con. 2. s a ¸ Fie f : [a. . b] consider˘m f∆n ¸ conturul poligonal asociat functiei f ¸i not˘m prin Cf∆n corpul de rotatie ¸ s a ¸ obtinut prin rotirea conturului poligonal ˆ jurul axei Ox. Dac˘ f : [a.

atunci Cf are arie lateral˘ dat˘ de a a a b A(Cf ) = 2π f (x) 1 + f 2 (x)d x. s s n→∞ Teorema 5. i i−1 i i−1 2 =π i=1 (f (xn ) − f (xn )) i i−1 Definitia 5.128 kn A(Cf∆n ) = 2π i=1 kn f (xn ) + f (xn ) i−1 i |Mi−1 Mi | = 2 (xn − xn )2 + (f (xn ) − f (xn ) . Spunem c˘ corpul de rotatie asociat functiei f are arie ¸ a ¸ ¸ lateral˘ dac˘.17. exist˘ a a s ¸ a lim A(Cf∆n ) ¸i limita nu depinde de ¸irul (∆n )n ales. Fie un ¸ir (∆n )n de partitii a intervalului [a. Avem pentru aria lateral˘ a kn A(f∆n ) = 2π i=1 kn f (xn ) + f (xn ) i−1 i 2 (xn − xn )2 + (f (xn ) + f (xn ))2 = i i−1 i−1 i = 2π i=1 (f (xn ) + f (xn ))2 f (xn ) + f (xn ) n i−1 i i−1 i (xi − xn ) 1 + . (xn − xn )2 i i−1 ˆ Inlocuind ˆ formula ariei laterale obtinem ın ¸ kn A(f∆n ) = 2π i=1 f (xn ) + f (xn ) i i−1 2 1 + f 2 (ξin ) (xn − xn ) = i i−1 . i−1 2 (xn − xn )2 i i−1 Aplicˆnd teorema lui Lagrange functiei f pe fiecare interval[xn . b] definite ¸ s ¸ prin ∆n = (a = xn < · · · < xnn = b) 0 k cu |∆n | → 0. pentru orice ¸ir de partitii (∆n )n cu |∆n | → 0. Dac˘ f : [a. xn ] a ¸ i−1 i putem determina punctele intermediare ξin care verific˘ a (f (xn ) + f (xn ))2 i−1 i = (f (ξin ))2 .30. a Demonstratie. b] → R este o functie derivabil˘ cu derivat˘ a ¸ a a continu˘.

b]. avem a |S(∆n )| = kn = 2π i=1 kn f (xn ) − f (ξin ) f (xn ) + f (ξin ) i−1 i + 2 2 1 + f 2 (ξin ) (xn −xn ) ≤ i i−1 f (xn ) − f (ξin ) f (xn ) + f (ξin ) i−1 i ≤ 2π + 1 + f 2 (ξin ) (xn −xn ) ≤ i i−1 2 2 i=1 ε ε ≤ 2π + M (b − a) = ε 2M (b − a) 2M (b − a) ¸i de aici lim S(∆n ) = 0. ˆ final. x ∈ [a. s In n→∞ b A(Cf ) = lim A(f∆n ) = 2π f (x) n→∞ a 1 + f 2 (x) d x. s . avem ¸ a b 2 n→∞ lim σ∆n 2πf 1+f . Referitor la suma S(∆n ). 2πM (b − a) Dac˘ ∆n < δε pentru n > nδε = nε . = S(∆n ) + σ∆n 2πf ˆ Intrucˆt f a 1+f 2 : [a. exist˘ δε > 0 astfel c˘. b] → R este a functie continu˘. avem ε |f (x ) − f (x )| < . b] pentru care |x − x | < δε . pentru orice x ∈ [a. limita fiind inalegerea ¸irului (∆n )n . (ξin )i . din continuitatea functiei ¸ exist˘ M > 0 astfel c˘ a a 1 + f 2 (x) ≤ M . 1 + f 2 pe [a.129 kn = 2π i=1 f (xn ) + f (xn ) i−1 i − f (ξin ) 2 kn 1 + f 2 (ξin ) (xn − xn )+ i i−1 +2π i=1 f (ξin ) 1 + f 2 (ξin ) (xn − xn ) = i i−1 1 + f 2 . b]. Deasemenea. pentru orice a a x . (ξin )i = 2π f (x) a 1 + f 2 (x) d x. pentru un ε > 0 dat.

2.1. . Y ) este numit˘ ¸ir de ¸ functii ¸i not˘m prin (fn )n∈N sau. Definitia 6. O aplicatie N n → fn ∈ F (X. mai simplu.1 Convergenta punctual˘ ¸i uniform˘ ¸ as a Fie X. putem considera ¸irul fn (x) n ¸ s ca fiind un ¸ir de numere reale. Pentru orice x ∈ X fixat. Definitia 6.3. R). (fn )n . . . Perechea format˘ din cele dou˘ ¸iruri de functii se nume¸te serie de functii a as ¸ s ¸ ∞ ¸i not˘m s a n=1 fn . ¸ as Definitia 6. Termenii ¸irului (fn )n se numesc termeni generali iar s (sn )n reprezint˘ ¸irul sumelor partiale ale seriei de functii. Pentru un ¸ir dat (fn )n din F(X. Y dou˘ multime nevide ¸i F(X. ¸ s a ˆ continuare vom considera c˘ X este o submultime de numere reale In a ¸ iar Y = R. Y ) clasa tuturor functiilor definite a ¸ s ¸ pe X cu valori in Y . putem construi un ¸ s nou ¸ir de functii definite prin s ¸ s1 = f1 . s2 = f1 + f2 . sn = f1 + f2 + · · · + fn . . .Capitolul 6 Siruri ¸i serii de functii ¸ s ¸ 6. as ¸ ¸ 130 . . R). . . care este ¸irul imaginilor lui x prin ¸irul s s s (fn )n ⊂ F(X.

x ∈ N astfel c˘. n→∞ Spunem c˘ functia s : A → Y . se poate caracteriza prin ¸ s a ¸ a urm˘toarea conditie a ¸ ∀ ε > 0. a Teorema 6.x ¸i orice p ∈ N avem a s |fn (x) − f (x)| < ε. pentru orice x ∈ A. n=1 fn (x) reprezint˘ o serie de numere reale a ∞ numit˘ seria valorilor ˆ x a seriei de functii a ın ¸ n=1 fn . pentru orice ε > 0. Avˆnd ˆ vedere c˘ pentru un x ∈ A fixat limita ¸irului de numere a ın a s reale fn (x) n este unic˘. putem considera o nou˘ functie f : A → R a a ¸ definit˘ prin a f (x) = lim fn (x). n→∞ Spunem c˘ f reprezint˘ functia limit˘ a ¸irului (fn )n de functii.1. Multimea de convergenta punctual˘ a ¸irului (sn )n reprezint˘ multimea ¸ ¸˘ a s a ¸ ∞ de convergent˘ punctual˘ pentru seria ¸a a n=1 ∞ ∞ fn . s(x) = lim sn (x). Astfel. ¸irul a s ¸ a s de numere reale fn (x) n este convergent. ∃ nε. exist˘ ¸ as a a nε. O submultime A ⊂ X este numit˘ multimea de convergenta ¸ punctual˘ pentru ¸irul de functii (fn )n dac˘. (Criteriul Cauchy) Un element x ∈ X este un punct de convergenta pentru (fn )n dac˘ ¸i numai dac˘.x ⇒ |fn (x) − f (x)| < ε. pentru orice n < nε. Scriem a a ¸ a s ¸ f = lim fn ¸i spunem c˘ ¸irul de functii (fn )n este convergent punctual s as ¸ n→∞ la f pe A.131 ∞ Pentru un x ∈ X dat. ∃ n→∞ lim fn (x)}. ∀ x ∈ A. . A = {x ∈ X . reprezint˘ suma a ¸ a seriei n=1 fn ¸i scriem s = s n=1 fn . Faptul c˘ A este multimea de convergent˘ punctual˘ pentru ¸irul a ¸ ¸a a s de functii (fn )n ¸i c˘ f este functia limit˘.4. ¸ a ¸ ¸ Definitia 6.x ∈ N astfel c˘ n > nε.

Spunem c˘ ¸irul (fn )n este ¸ s ¸ as uniform convergent˘ pe o multime A ⊆ X c˘tre functia limit˘ f dac˘. exist˘ nε.5. fn (x) ¸ ıntˆ a a ¸ir convergent ¸i. ∀ x ∈ A. fie nε ∈ N such that n > nε . 2 .132 Demonstratie. ın a a Teorema 6. p ∈ N ⇒ |fn+p (x) − fn (x)| < 3 ∀ x ∈ A.1. as a a a pentru orice n > nε. a ¸ a ¸ a a pentru orice ε > 0. putem considera functia f : A → R. Fie un ¸ir de functii (fn )n . de aici. exist˘ nε ∈ N such that pentru orice n > nε a a ¸i orice p ∈ N avem s |fn (x) − fn+p (x)| < ε. pentru orice ε > 0.x ∈ N astfel c˘. Un element x ∈ X este un punct de convergenta pentru ¸ fn dac˘ ¸i numai dac˘. aceast˘ conditie reprezint˘ criteriul Cauchy a a ¸ a de convergenta pentru ¸irul fn (x) n ca ¸ir de numere reale.2. ¸ s s ∞ Pentru o serie de functii ¸ functii (sn )n devine: ¸ ∞ n=1 fn conditia precedent˘ aplicat˘ ¸irului de ¸ a as Corolarul 6.x ¸i orice p ∈ N avem s fn+1 (x) + fn+2 (x) + · · · + fn+p (x) < ε. as ¸ Criteriul lui Cauchy pentru convergenta uniform˘ are formularea dat˘ ¸ a a ˆ urm˘toarea teorem˘. s s ¸ f (x) = lim fn (x). pentru orice ε > 0. Demonstratie. pentru orice x ∈ A. exist˘ nε ∈ N such that a |fn (x) − f (x) < ε pentru orice x ∈ A ¸i pentru orice n > nε . Mai ˆ ai rezult˘ c˘. Definitia 6. Sirul de functii (fn )n este uniform convergent pe o multime ¸ ¸ ¸ A dac˘. n→∞ n este un Pentru un ε > 0 dat. s ∞ n=1 Spunem c˘ seria de functii a ¸ n=1 fn este uniform convergent˘ pe o multime a ¸ A dac˘ ¸irul sumelor partiale (sn )n este uniform convergent pe A. ˆ ¸ Intradev˘r.

respectiv seria a ∞ n=1 fn este absolut ¸i uniform convers gent˘ pe a multimea A dac˘ a ¸ a n=1 |fn | este uniform convergent˘ pe A.133 Lu˘m ˆ aceast˘ inegalitate limita cˆnd p → ∞ ¸i obtinem a ın a a s ¸ ε |f (x) − fn (x)| ≤ < ε ∀ x ∈ A.e. . problema unis form convergentei poate fi considerat˘ numai pe o submultime a multimii ¸ a ¸ ¸ de convergent˘ punctual˘ a ¸iruluilui (fn )n . ¸ Prin aplicarea teoremei precedente pentru ¸irul de functii (sn )n . Dac˘ (fn )n este uniform convergent pe A la f . 2 i.2.1. pentru o serie de functii. a ∞ Teorema 6. (Criteriul Weierstrass) Fie seria de functii ¸ ∞ n=1 fn . ∀ x ∈ A. pentru orice ε > 0. Pentru o serie de functii ¸ n=1 ∞ fn putem s˘ consider˘m a a problema absolut convergentei. such that |fn (x)| ≤ an ∀ n ∈ N. a a a a n=1 an . ∀ n > nε . ∀ x ∈ A. ¸a a s ∞ Remarca 6. a¸a cum a fost definit˘ pentru seriile ¸ s a numerice.2. atunci a (fn )n este deasemenea convergent punctual pe A ¸i. rezult˘ s ¸ a c˘. criteriul lui Cauchy devine: a ¸ ∞ Corolarul 6.3. Seria de functii ¸ n=1 fn este uniform convergent˘ pe o a multime A dac˘. Remarca 6. de aici. In acest caz spunem c˘ a ∞ fn este absolut convergent˘ punctual ˆ A dac˘ seria a ın a n=1 ∞ n=1 |fn | este con- vergent˘ punctual. Dac˘ a exist˘ o serie numeric˘ pozitiv˘ convergent˘. exist˘ nε ∈ N such that pentru orice ¸ a a n > nε ¸i p ∈ N avem s |fn+1 (x) + fn+2 (x) + · · · + fn+p (x)| < ε. respectiv considerˆnd seria a ∞ n=1 ˆ |fn |. avem uniform convergenta a lui (fn )n to f pe A.

. ∀ x ∈ A. 2M . exist˘ nε ∈ N such that ¸ n > nε . de aici. Dac˘ (sn )n este uniform m˘rginit pe o s ¸ a a multime A ⊆ X ¸i (gn )n este un ¸ir descresc˘tor ¸i uniform convergent ¸ s s a s ∞ la 0 pe A. s a a Demonstratie. aplicˆnd criteriul lui Cauchy de convergenta uniform˘ rezult˘ s a ¸ a a ∞ c˘ seria a n=1 fn este uniform ¸i absolut convergent˘. n=1 fn gn este uniform convergent˘ pe a Demonstratie. (Criteriul Dirichlet) Fie (sn )n ¸irul sumelor partiale pentru s ¸ ∞ seria de functii ¸ n=1 fn . Dac˘ M ∈ R este such that |sn (x)| ≤ M pentru orice ¸ a x ∈ A ¸i orice n ∈ N ¸i nε este such that s s n > nε ⇒ |gn (x)| ≤ ε . avem a s |fn+1 (x) + fn+2 (x) + · · · + fn+p (x)| ≤ ≤ |fn+1 (x)| + |fn+2 (x)| + · · · + |fn+p (x)| ≤ ≤ an+1 + an+2 + · · · + an+p < ε ¸i. ∀ x ∈ A.4. Teorema 6. .6. s termenii unui ¸ir de functii. . fn : R → R. s ¸ Definitia 6. Spunem c˘ ¸irul (fn )n este uniform m˘rginit pe multimea ¸ as a ¸ A ⊂ X dac˘ exist˘ M > 0 such that a a |fn (x)| ≤ M ∀ n ∈ N.134 ∞ atunci seria n=1 fn este uniform ¸i absolut convergent˘ pe A. Pentru orice ε > 0. n > nε ¸i p ∈ N. s a Fie (fn )n un ¸ir de functii. p ∈ N ⇒ an+1 + an+2 + · · · + an+p < ε. pentru orice x ∈ A. n = 1. fn : X → R ¸i gn : X → R. Pe de alt˘ parte. atunci seria de functii ¸ A. 2.

aplicˆnd criteriul lui Cauchy.135 atunci.5. . . Dac˘ au loc s ¸ a propriet˘tile: a 1) (fn )n este uniform convergent la f pe A unde A ⊂ X.2 Propriet˘¸i ale ¸irurilor ¸i seriilor de at s s functii ¸ Teorema 6. . . 2M pentru orice x ∈ A ¸i. 2. ¸ 3) exist˘ lim ln = l. rezult˘ convergenta s a a ¸ = 2M gm+1 (x) < 2M ∞ uniform˘ a seriei de functii a ¸ n=1 fn g n . pentru orice n > m > nε avem |fm+1 (x)gm+1 (x) + fm+2 (x)gm+2 (x) + · · · + fn (x)gn (x)| = = sm+1 (x) − sm (x) gm+1 (x) + sm+2 (x) − sm+1 (x) gm+2 (x)+ + · · · + sn (x) − sn−1 (x) gn (x) = = | − sm (x) · gm+1 (x) + gm+1 (x) − gm+2 (x) sm+1 (x) + · · · + +sn−1 (x) gn−1 (x) − gn (x) + sn (x)gn (x)| ≤ ≤ |sm (x)|gm+1 (x) + |sm+1 (x)| gm+1 (x) − gm+2 (x) + · · · + +|sn−1 (x)| gn−1 (x) − gn (x) + |sn (x)|gn (x) ≤ ≤ M gm+1 (x)+gm+1 (x)−gm+2 (x)+gm+2 (x)+· · ·+gn−1 (x)−gn (x)+gn (x) = ε = ε. fn : X → X. . a atunci exist˘ lim f (x) = l. pentru orice n = 1. unde x0 este un a punct de acumulare a multimii A. 6. putem scrie x→x0 n→∞ x→x0 n→∞ x→x0 lim lim fn (x) = lim n→∞ x→x0 lim fn (x) . Fie (fn )n un ¸ir de functii. 2) exist˘ lim fn (x) = ln . a Altfel spus.

ˆ final. Vε ∈ ϑ(x) fixat avem a |fn0 (x) − ln0 | < atunci |f (x) − l| ≤ |f (x) − fn0 (x)| + |fn0 (x) − ln0 | + |ln0 − l| < pentru orice x ∈ A ∩ Vε \ {x0 } . teoremele 6. s a x→x0 ε ∀ x ∈ A ∩ Vε \ {x0 } . . ¸ ın x→x0 ∞ Remarca 6.6 pot s . pentru fiecare n = 1. 2. respectiv nε such that |ln − l| < 3 pentru s n > nε . obtinem lim f (x) = f (x0 ) ¸i mai mult continuitatea a ın ¸ s functiei f ˆ x0 . pentru un n0 > max{nε . putem aplica a teorema precedent˘ cu a ln = lim fn (x) = fn (x0 ) ∀ n = 1. . Fie ε > 0 ¸i nε such that |fn (x) − f (x)| < 3 pentru orice ¸ s ε x ∈ A ¸i pentru orice n > nε . 3 ε ε ε + + = ε. atunci s a ın limita f a ¸irului de functii este deasemenea o functie continu˘ ˆ x0 . . Dac˘.6. s ¸ ¸ a ın Demonstratie.3. x→x0 ¸i s l = lim ln = lim fn (x0 ) = fn (x0 ). 2. Dac˘ un ¸ir de functii (fn )n este uniform convergent pe a s ¸ A ¸i. . continuitatea ¸ a functiei f ˆ x0 are loc avˆnd ˆ vedere c˘ orice functie este continu˘ ¸ ın a ın a ¸ a ˆ punctele izolate. 3 3 3 Teorema 6. fn este continu˘ ˆ x0 ∈ A. Pentru o serie de functii ¸ fi reformulate dup˘ cum urmeaz˘.5 ¸i 6. n→∞ n→∞ astfel c˘. Dac˘ x0 este un punct izolat pentru A. ın Dac˘ x0 ∈ A este un punct de acumulare pentru A. nε }. A¸adar avem c˘ lim f (x) = l.136 ε Demonstratie. . a a n=1 fn . . .

. pentru fiecare n ∈ N.137 ∞ Teorema 6. exist˘ δε > 0 such that pentru orice x ∈ A a a a cu f (x) − f (x0 ) 0 < |x − x0 | < δε . Dac˘ s ¸ a 1. pentru orice ε > 0. x dou˘ puncte din A. functia fn este derivabil˘ pe A. a x→x0 ∞ x→x0 ∞ x→x0 lim fn (x) = n=1 n=1 x→x0 lim fn (x) . ¸ 2) exist˘ lim fn (x) = ln ∈ R. . Fie x0 . ¸irul (fn )n este convergent punctual pe multimea A ⊂ R la o functie s ¸ ¸ f : R → R. Trebuie s˘ demonstr˘m c˘ ¸ a a a a exist˘ a f (x) − f (x0 ) lim x→x0 x − x0 ¸i c˘ aceast˘ limit˘ este egal˘ cu g(x0 ). Acest lucru este echivalent cu a s a a a a ar˘ta c˘. ¸ as Demonstratie. adic˘. Presupunem c˘ pentru seria de functii a ¸ n=1 fn sunt adev˘rate urm˘toarele conditii a a ¸ 1) ∞ fn este uniform convergent˘ pe o multime A avˆnd ca sum˘ a ¸ a a n=1 functia f . Dac˘ seria de functii a ¸ n=1 fn este uniform convergent˘ pe a A ¸i. fn este o functie continu˘ ˆ x0 ∈ A. . . − g(x0 ) < ε. 2. ¸ a 3. a ın Teorema 6. atunci functia f este derivabil˘ ¸i f = g.7. Fie un ¸ir (fn )n de functii reale. Demonstratie.8. Pentru demonstratie putem aplica teorema 6. a 3) seria numeric˘ ∞ ln converge ¸i are ca sum˘ num˘rul real s.5 ¸irului (sn )n ¸ ¸ s a sumelor partiale ale seriei. .9. . . . pentru fiecare n = 1. 2. atunci s ¸ a ın suma seriei este deasemenea continu˘ ˆ x0 . ¸ ∞ Teorema 6. x − x0 . a n=1 s a a Atunci lim f (x) = s. pentru orice n = 1. ¸irul de functii fn este uniform convergent pe A la o functie g : s ¸ ¸ R → R. 2.

exist˘ nε astfel c˘ a ε fm (y) − fn (y) < . 3 pentru orice x ∈ A dac˘ n > nε . de aici s fm (x) − fn (x0 ) fm (x) − fn (x0 ) = fm (y) − fn (y) . x − x0 Pentru un ε > 0 dat. − x − x0 x − x0 Deoarece fn n a este uniform convergent pe A. 3 . exist˘ nε such that a fn (x0 ) − g(x0 ) < ε . Conform acestei teos a ¸ reme exist˘ y ˆ a ıntre x0 ¸i x such that s = fm (x) − fn (x0 ) fm (x) − fn (x0 ) − = fm (y) − fn (y) x − x0 x − x0 ¸i. a Pentru a estima diferenta ¸ f (x) − f (x0 ) fn (x) − fn (x0 ) − x − x0 x − x0 plec˘m de la expresia a fm (x) − fm (x0 ) fn (x) − fn (x0 ) − = x − x0 x − x0 fm (x) − fn (x) fm (x0 ) − fn (x0 ) − = x − x0 x − x0 (fm − fn )(x) − (fm − fn )(x0 ) = x − x0 ¸i aplic˘m teorema lui Lagrange functiei fm − fn .138 Putem scrie f (x) − f (x0 ) − g(x0 ) ≤ x − x0 f (x) − f (x0 ) fn (x) − fn (x0 ) − + ≤ x − x0 x − x0 fn (x) − fn (x0 ) + − fn (x0 ) + fn (x0 ) − g(x0 ) .

Avem a |f (x)| ≤ |f (x) − fn1 (x)| + |fn1 (x)| < ε0 + Mn1 . Dac˘ (fn )n este un ¸ir uniform convergent la o functie ¸ a s ¸ f pe o multime A. atunci f este deasemenea o functie m˘rginit˘ pe A. 3 3 3 Propozitia 6. − x − x0 x − x0 3 limita cˆnd m → ∞ obtinem a ¸ = f (x) − f (x0 ) fn (x) − fn (x0 ) ε ≤ . Mai mult. pentru un n1 > n0 fixat. m > nε . − x − x0 x − x0 3 ˆ final. fn : X → R este o functie ¸ ¸ m˘rginit˘ pe A. faptul c˘ f este o functie m˘rginit˘. pentru un n0 > max{nε . ∀ x ∈ A ¸i. s a ¸ a a . de aici. pentru fiecare n ∈ N.139 pentru orice y ∈ A ¸i pentru n. x − x0 3 avem c˘ a f (x) − f (x0 ) − g(x0 ) ≤ x − x0 ≤ f (x) − f (x0 ) fn0 (x) − fn0 (x0 ) fn0 (x) − fn0 (x0 ) − + − fn0 (x0 ) + x − x0 x − x0 x − x0 ε ε ε + fn0 (x0 ) − g(x0 ) < + + = ε. dac˘ lu˘m ˆ inegalitatea a a ın fm (x) − fn (x) fm (x0 ) − fn (x0 ) − = x − x0 x − x0 fm (x) − fm (x0 ) fn (x) − fn (x0 ) ε < . pentru un n > nε s fixat. not˘m Mn1 ∈ R s s a astfel c˘ |fn1 (x)| ≤ Mn1 pentru orice x ∈ A.1. a a ¸ a a Demonstratie. ¸i pentru un δε > 0 pentru In s care din x ∈ A cu 0 < |x − x0 | < δε rezult˘ a fn0 (x) − fn0 (x0 ) ε − fn0 (x0 ) < . Fie n0 = nε0 such that |fn (x) − f (x0 )| < ε0 pentru orice ¸ x ∈ A ¸i pentru orice n > n0 ¸i. unde. nε } fixat.

Ca o consecinta. de aici. n ∈ N. din integrabilitatea ¸ functiilor fn . pentru fiecare n ∈ N. fie s fn : I ⊂ R → R. Demonstratie. atunci f este s ¸ ¸ a deasemenea o functie integrabil˘ pe [a. b] ⊂ I.6 multimea punctelor de discontinuitate a ın ¸ pentru f este continut˘ ˆ multimea punctelor de discontinuitate ale ¸ a ın ¸ functiilor fn pentru n suficient de mare. b] ¸i pentru n > nε .10. b] ¸i ¸ a s b b n→∞ a f (x)d x = lim a fn (x)d x. avem ¸ ıntˆ ¸ m˘rginirea acestor functii ¸i. Avem s b b b fn (x)d x − a b a f (x)d x = a fn (x) − f (x) d x ≤ ≤ a fn (x) − f (x) d x < ε (b − a) = ε. Mai ˆ ai. Astfel. rezult˘ integrabilititatea functiei f (see [?]. avem urm˘torul rezultat. b−a pentru n > nε ¸i. Dac˘ (fn )n este uniform convergent pe I la o functie a ¸ f ¸i orice functie fn este o functie integrabil˘ pe [a. din integrabilitatea functiilor fn .140 Teorema 6. rezult˘ m˘rginirea a ¸ s a a a a functiei f . aplicˆnd teorema precedent˘. faptul c˘ s a b n→∞ a b lim fn (x)d x = a f (x)d x. ¸ Avˆnd ˆ vedere teorema 6. ¸˘ a . Fie I ⊂ R un interval ¸i. ¸ a ¸ Fie ε > 0 arbitrar ¸i nε ∈ N such that s |fn (x) − f (x)| < ε b−a pentru orice x ∈ [a. vol I).

n = 1. ¸irul s x x0 fn (t)dt n converge la x0 f (t)dt. avem . functii continue. . . . f fiind functia limit˘ a a ¸ a s ¸ a ¸irului (fn )n . .11. unde (an )n≥0 este un de numere reale. pentru orice x. 1. fn : I → R. 2. dac˘ (fn )n este un ¸ir de functii uniform convergente a a s ¸ pe un interval I ¸i.10. atunci s ¸ a pe orice interval inclus ˆ I.6) este deasemenea o functie a s ¸ a ¸ integrabil˘ ¸i as x n→∞ x0 x lim fn (x)d x = x0 f (x)d x.11.7.141 Teorema 6. functia fn este integraa ¸ bil˘ ¸i f . . ¸ 6. ca functie continu˘.4. Theoremele 6. x0 ∈ I. Dac˘ ¸irul de functii (fn )n este uniform converas ¸ x gent la f pe I. . fn este o functie continu˘. pentru fiecare n = 0. unde ¸ I ⊆ R este un interval. s Remarca 6. . 2. fn = an (x − x0 )n . pentru fiecare n ∈ N. Demonstratie. (teorema 6. Fie f. Putem spune c˘. pentru fiecare n ∈ N. respectiv 6. ¸irul primitivelor functiilor fn converge la o ın s ¸ primitiv˘ a functiei f definit˘ pe acela¸i interval. ˆ ¸ Intradev˘r. atunci.3 Serii de puteri ∞ Definitia 6. Numim serie de puteri o serie de functii ¸ ¸ n=0 fn unde. pot fi reformulate pentru serii de functii. Referitor la multimea de convergent˘ punctual˘ pentru o serie de ¸ ¸a a puteri. .

. faptul c˘ exist˘ M > 0 such that s a a |an (x1 − x0 )n | ≤ M. ∞ Rezult˘ c˘. . c˘ exist˘ x1 = x0 such that ın a a x0 )n converge. 1. . b) seria este divergent˘ pentru orice x ∈ R pentru care |x − x0 | > R. seria este divergent˘. Mai ˆ ai observ˘m c˘ seria converge pentru x = x0 . x1 − x0 x − x0 < 1. a Demonstratie. a a ∞ Presupunem. avem convergenta serie numerice cu termeni ¸ x1 − x0 ∞ ∞ x − x0 n pozitivi ¸i mai mult absolut convergenta serie s ¸ an (x − x1 − x 0 n=0 n=0 x0 )n pentru orice x ∈ R cu |x − x0 | < |x1 − x0 |. (teorema lui Abel) Pentru seria de puteri n=0 an (x−x0 )n exist˘ un num˘r real pozitiv R pe dreapta real˘ extins˘ (deci R poate fi a a a a ¸i ∞) astfel c˘ : s a a) seria de puteri este absolut convergent˘ pentru orice x ∈ R pentru a care |x − x0 | < R. ın Not˘m a ∞ R = sup |x − x0 | . ∀ n = 0. 1. . de aici. Rezult˘ c˘ a a n→∞ n=0 an (x1 − lim an (x1 − x0 )n = 0 ¸i. . Dac˘ x este such that |an (x − x0 )n | < |an (x1 − x0 )n | pentru orice a n ≥ 0. ˆ continuare. a . pentru orice x = x0 . atunci seria este absolut convergent˘ ˆ interiorul intervalului simetric a ın centrat ˆ x0 . dac˘ exist˘ x1 = z0 pentru care a a a a n=0 an (x1 −x0 )n converge. ˆ s ıntrucˆt a |x − x0 | |x1 − x0 | n |an ||x1 − x0 |n < M x − x0 n . vom lua R = 0. ∀ n = 0. putem scrie |an ||x − x0 |n = ¸i. respectiv (x0 − x1 . x0 + x1 ). n=0 an (x − x0 )n este absolut convergent˘ . .12. ¸ ıntˆ a a Dac˘.142 ∞ Teorema 6. .

n=0 an (ζ − x0 )n este absolut convergent˘. atunci. dac˘ presupunem prin reducere a s a la absurd c˘ a n=0 an (x − x0 ) converge. Dac˘ x1 astfel c˘ |x1 − x0 | = r.8. iar (x0 − R. ¸ Remarca 6. seria a a Demonstratie. dac˘ r < R.5. pentru orice ¸ ¸ a ∞ ζ pentru care |ζ − x0 | ≤ R. x0 + R) reprezint˘ intervalul ¸ a de convergenta. a |an ||x − n=0 . seria convergent˘ pe multimea {x . 1◦ Din aceast˘ teorem˘. ın 3◦ Dac˘ not˘m x − x0 prin X. din propriet˘¸ile supremumului. putem considera seria de puteri dat˘ a a a ∞ prin puteri. absolut convergenta pentru series ¸ n=0 ∞ an (x − x0 )n . exist˘ x1 such a at a ∞ that n=0 an (x1 −0 )n este absolut convergent ¸i |x − x0 | < |x1 − x0 | de aici. care este considerat˘ faorma general˘ a unei serii de a a ∞ 4 Pentru orice r. |x − x0 | < r}. 4 ˆ ¸ n=0 an (x − x0 )n este ∞ absolut convergent pentru orice x pentru care |x − x0 | ≤ r. ∞ Dac˘ R < ∞ ¸i |x − x0 | > R atunci. atunci seria n=0 n an (ζ − x0 )n ar fi convergent˘ pentru orice ζ ∈ R such that |ζ − x0 | < |x − x0 |. nu avem informatii referitoare a a ¸ la comportamentul seriei ˆ punctule x pentru care |x − x0 | = R. s ∞ deasemenea. trebuie s˘ avem a a Definitia 6. faptul c˘. ◦ n=0 an X n . 0 < r < R.143 Dac˘ |x − x0 | < R. seria numeric˘ a a a x0 |n este convergent˘. a ¸ ◦ n=0 an (x − x0 )n este uniform ∞ Intradev˘r. De aici. Num˘rul R definit ˆ teorema precedent˘ se nume¸te raza ¸ a ın a s de convergenta a seriei de puteri. a Este suficient s˘ lu˘m ζ astfel c˘ R < |ζ − x0 | < |x − x0 | ¸i obtinem a a a s ¸ o contradictie relativ la definitia lui R.

8 ne d˘ ¸ a continuitatea sumei sale ˆ x cu |x − x0 | < R. respectiv ¸ a ın ˆn −R. de aici. Deoarece an (x − x0 )n .13. atunci suma seriei este o functie continu˘ pe multimea ¸ a ¸ {x . |x − x0 | < R}. pentru orice x ∈ R pentru care |x − x0 | < R a exist˘ r ≥ 0 such that |x − x0 | ≤ r < R ¸i. aplicˆnd criteriul lui Weierstrass (teorema 6. Se pune problema s˘ g˘sim o modalitate de a determina valoarea a a razei de convergenta. Dac˘ seria de puteri a n=0 an xn cu R > 0 converge pentru x = R sau x = −R. ¸˘ a Teorema 6. n ≥ 0.12 avem asigurat˘ doar existenta razei de convergenta a ¸ ¸˘ R.144 Dac˘ x este such that |x − x0 | ≤ |x1 − x0 |. sunt functii continui. uniform convergenta a s ¸ seriei pe {x . ∞ Putem demonstra Teorema 6. a n=0 an xn cu raza R > 0. teorema 6.14.3). atunci suma sa este o functie continu˘ ˆ R. ı Din teorema 6. ˆ ¸ Intradev˘r. ∞ Fie seria de puteri urm˘torul resultat. avem a |an (x − x0 )n | ≤ |an ||x1 − x0 |n ¸i. |x − x0 | < R}. ¸˘ . Ca o consecinta avem urm˘torul rezultat. Dac˘ R > 0 este raza de convergenta a seriei de puteri a ¸ ∞ an (x − x0 )n . Demonstratie. ın Ca o consecinta a acestei teoreme avem c˘ suma seriei ¸˘ a ∞ n=0 an (x − x0 )n cu R > 0 n=0 este o functie uniform continu˘ pe orice multime compact˘ continut˘ ˆ ¸ a ¸ a ¸ a ın intervalul {x . rezult˘ uniform convergenta s a a ¸ ∞ seriei n=0 an (x − x0 )n . |x − x0 | ≤ r}.

a¸adar seria s n=0 an z n este divergent˘. pentru |x| < . deci ¸irul n |an xn | n a ın s λ are termenii mai mari ca 1. R = ∞ dac˘ λ = 0 ¸i R = a a s ∞ 1 dac˘ 0 < λ < ∞. Avem n lim sup n→∞ n |an ||xn | = |x| lim sup n→∞ |an | = |x|λ astfel c˘: a − dac˘ λ = 0. de aici. ¸ Ca o consecinta avem: ¸˘ . a n=0 |an xn |. putem a s n considera R = ∞. aplic˘m criteriul r˘d˘cinii ¸ a a a a (teorema 2. − dac˘ λ = ∞. atunci lim sup a n→∞ ∞ |an ||xn | = ∞ pentru orice x = 0 astfel c˘ ¸irul (an xn )n nu poate converge la 0. deci rezult˘ c˘ ¸irul (an xn )n nu converge a a s ∞ 0. a s ın a 1 − Dac˘ 0 < λ < ∞. (teorema lui Hadamard) Fie seria de puteri n=0 an xn ¸i s λ = lim sup n→∞ n |an |.15) pentru seria numeric˘. atunci lim sup a ∞ n→∞ n |an ||z n | = 0 < 1 pentru orice x. lu˘m R = 0.15. ˆ timp ce pentru |x| > . |x|λ > 1.145 ∞ Teorema 6. Rezult˘ c˘. seria n=0 an xn este divergent˘ ¸i.12 ¸i mai mult el reprezint˘ raza de at a s a λ convergenta a seriei. i. Atunci avem R = 0 dac˘ λ = ∞. Constat˘m c˘ num˘rul R = a a a a 1 are propriet˘¸ile din teorem˘ 6. Pentru un num˘r real x fixat.e. seria n=0 an xn este absolut convergent˘ pentru orice x ¸i. a λ Demonstratie. pentru orice as a a x = 0. ˆ acest caz. |x|λ < 1 ¸i seria este absolut a s λ 1 convergent˘.

146

Corolarul 6.3. Dac˘ exist˘ lim a a de convergenta dat˘ de ¸ a R = lim 1
n

n

n→∞

|an | atunci series
n=0

an xn are raza

n→∞

|an |

, an = 0, n = 0, 1, . . . .

Corolarul 6.4. Dac˘ exist˘ lim a a raza de convergenta pentru seria ¸

|an | , atunci aceast˘ limit˘ reprezint˘ a a a n→∞ |an+1 |

an xn .
n=0

Teorema 6.16. Fie seria
n=0 ∞

an xn avˆnd raza de convergent˘ R > 0 ¸i a ¸a s nan xn−1 are aceea¸i raz˘ de convergent˘, ¸i, s a ¸a s

s suma sa. Atunci seria
n=1

pentru orice x, |x| < R, aceast˘ serie are ca sum˘ derivata s a functiei a a ¸ s. Demonstratie. Avem lim sup ¸
n→∞
n

n|an | = lim sup
n→∞

n

|an | ¸i, de aici, prima s

afirmatie. ¸ Dac˘ x este astfel c˘ |x| < R, exist˘ r such that pentru |x| ≤ r < R. a a a

seria
n=1

nan xn−1 este uniform convergent˘, deciputem aplica teorema a

6.9 ¸i mai mult s este derivabil˘ ¸i s as
∞ ∞

s =
n=0

(an xn ) =
n=1

nan xn−1 .

Remarca 6.6. Dac˘ seria de puteri a
∞ n=0

an xn converge pentru x = R nan xn−1 s˘ nu fie convergent˘ ˆ a a ın

sau x = −R, este posibil ca seria ambele puncte sau ˆ ıntrunul dintre ele.
n=1

147

Teorema 6.17. Fie seria
n=0

an xn cu R > 0 ¸i s sum a lsa. Atunci s

functia s are derivate de orice ordin ˆ fiecare punct x, |x| < R, ¸i avem ¸ ın s an = s(n) (x0 ) , ∀ n = 0, 1, 2, . . . . n!

Demonstratie. Avem deasemenea s(x0 ) = a0 ¸i, din teorem˘ 6.16, ¸ s a

s (x) =
n=1

nan xn−1 ,

s (x0 ) de aici s (x) = 1 · a1 ¸i mai mult a1 = s . 1! Dac˘ repet˘m de k ori rationamentula nterior, obtinem a a ¸ ¸

s(k) (x) =
n=k

n(n − 1)(n − 2) . . . (n − k + 1)an xn−k

pentru orice num˘r real x cu |x| < R. a
(k) ˆ particular, pentru x = x0 , s(k) (x0 ) = k!ak , ¸i, de aici ak = s (x0 ) , In s k! aceast˘ egalitate fiind satisf˘cut˘ pentru orice k ∈ N. a a a ∞ ∞

Ca o consecinta, rezult˘ c˘, dac˘ seriile ¸˘ a a a
n=0

an x

n

¸i s
n=0

bn xn au

raze de convergenta pozitive, R1 , respectiv R2 ¸i sumele lor coincid ¸˘ s pe x; |x| < min{R1 , R2 } , atunci an = bn pentru orice n ¸i desigur, s R1 = R2 .

Teorema 6.18. Fie seria de puteri
n=n0

an xn cu raza de convergent˘ ¸a

R > 0 ¸i suma s. Atunci, pentru orice x cu |x| < R, avem s
x ∞

s(t)dt =
x0 ∞ n=0

an (n+1) x , n+1

seria
n=0

an (n+1) x avˆnd aceea¸i raz˘ de convergent˘. a s a ¸a n+1

148 Demonstratie. Pentru ultima afirmatie, avem ¸ ¸ lim sup
n→∞
n

|an | = lim sup n+1 n→∞

n

|an |

¸i, de aici, faptul c˘ ambele serii au aceea¸i raz˘ de convergenta. s a s a ¸ Dac˘ x este such that |x| < R ¸i r astfel c˘ |x| ≤ r < R, din uniform a s a convergenta seriei pe {x; |x| ≤ r} ¸i continuitatea functiilor an xn pentru ¸ s ¸ orice n ∈ N, rezult˘ c˘ putem aplica teorema 6.10 pe intervalul [x0 , x]. a a Integrˆnd termen cu termen, obtinem rezultatul dorit. a ¸ Remarca 6.7. 1◦ Putem repeta integrarea termen cu termen de mai multe ori consecutiv. ∞ an n+1 ◦ 2 Este posibil ca seria x s˘ fie convergent˘ ˆ extremit˘¸ile a a ın at n+1 n=0 intervalului f˘r˘ ca seria initial˘ s˘ aib˘ aceast˘ proprietate. one a lui a a ¸ a a a a them even dac˘ initial series are not acest a

Definitia 6.9. Seria ¸
n0

an (x − x0 )n reprezint˘ dezvoltarea functiei f ˆ a ¸ ın

jurul lui x0 dac˘ seriea are o raz˘ de convergenta strict pozitiv˘ ¸i suma a a ¸ as sa este egal˘ cu functia f . a ¸ Avˆnd ˆ vedere teeoremele 6.16 ¸i 6.17, o conditie necesar˘ ca functia a ın s ¸ a ¸ f s˘ admit˘ o dezvoltare ˆ jurul lui x0 este c˘ f s˘ aib˘ derivate de orice a a ın a a a ordin ˆ x0 ¸i, ˆ acest caz, ın s ın an = f (n) (x0 ) ∀ n = 0, 1, 2, . . . . n!

Consider˘m, ˆ continuare, o functie f avˆnd derivate finite de orice ordin a ın ¸ a ˆ x0 . Putem asocia functiei f seria ın ¸

n=0

f (n) (x0 ) (x − x0 )n n!

serie numit˘ seria Taylor a functiei f ˆ x0 . a ¸ ın Dac˘ R > 0 este raza de convergenta a acestei serii ¸i F este suma a ¸ s sa, nu este obligatoriu c˘ f = F . a

149 Sumele partiale ale seriei ¸ ∞ (6. ˆ ¸ Intradev˘r avem f (x) = Tn (x) + Rn (x) pentru orice n ¸i a s mai mult lim Tn (x) = f (x) ⇔ lim Rn (x) = 0.1). ρn (x) ¸i Rn (x) pot s˘ difere ˆ In s a ıntre ei ¸i. ¸ ¸ Atunci seria converge to f (x) ˆ ıntr-un punct x ∈ A ∩ I dac˘ ¸i numai as dac˘ ¸irul Rn (x) n converge to 0. ˆ consecint˘.19. as Demonstratie.1) s˘ fie diferit˘ de functia initial˘ f . 1! n! Dac˘ I ⊂ R este un interval. ∀ x ∈ B ⇔ lim Rn (x) = 0. Fie f ∈ C ∞ (I. n→∞ n→∞ Ca o consecinta. not˘m prin C ∞ (I. a a a ¸ ¸ a Tn (x) = f (x0 ) + Teorema 6. R) ¸i presupunem c˘ seria s a ∞ n=0 f (n) (x0 ) (x − x0 )n n! are raza de convergenta R > 0. f (x0 ) f (n) (x0 ) (x − x0 ) + · · · + . x0 + R) ¸ a multimea de convergenta a acestei serii. atunci ¸˘ a ∞ n=0 f (n) (x0 ) (x − x0 )n = f (x). Not˘m prin A ⊃ (x0 − R. a ın Similar. este s ın ¸a posibil c˘ suma F a seriei (6. pentru orice x ∈ I. ∀ x ∈ B. R) familia de functii a a ¸ f : I → R avˆnd derivate de orice ordin pe I. R). n→∞ n! . a Dac˘ f ∈ C ∞ (I. Avem pentru ¸ fiecare n. ın a ˆ general. dac˘ B ⊂ A ∩ I.1) n=0 f (n) (x0 ) (x − x0 )n n! sunt polinoamele Taylor de grad n asociate functiei f . putem scrie Fn (x) = Tn (x) + ρn (x) unde ρn (x) reprezint˘ a restul constituit ˆ seria considerat˘ (6. atunci. exist˘ ξ dintre x0 ¸i a a s f (n+1) (ξ) x such that s˘ avem f (x) = Tn (x) + Rn (x) unde Rn (x) = a (x − (n + 1)! x0 )n+1 reprezint˘ restul ˆ formula lui Taylor.

aceast˘ dezvoltare este unic˘ astfel c˘ nu are ın a a a importanta modalitatea prin care se obtine dezvoltarea. dac˘ o functie admite o dezvoltare ˆ serie a a a ¸ ın ˆ jurul unui punct x0 . ¸˘ ¸ .150 Mai remarc˘m faptul c˘.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful