Makalah PAI

= Z0I0 Universifos Lombunq Monqkurof Posfed : Zo Movember Z0I0
Tugas Makalah,
Mata Kuliah PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Kelas 1A
Program PENDIDIKAN FISIKA

NOVEMBER 2010
Dosen Pembimbing:
Hj. Ariati Asnawi. M. Pd

PINDIDILAN
AcAMA I8IAM
(PAI)
AMPL !!!

TANDA-TANDA
HARI KIAMAT

kLLCMÞCk 4 ť

1Ŧ U5WA1UNNA8ILA (A1C410006)
2Ŧ I5kCIIL AMAk (A1C410011)
3Ŧ IAUkI2A CnCIkUN NI5A (A1C410029)
4Ŧ 5¥AnkIIAL (A1C410035)

ÞkCGkAM 51UDI ÞLNDIDIkAN II5IkA
IUkU5AN ÞLNDIDIkAN MA1LMA1IkA DAN IÞA
IAkUL1A5 kLGUkUAN DAN ILMU ÞLNDIDIkAN
UNIVLk5I1A5 LAM8UNG MANGkUkA1
8ANIAkMA5IN
2010

Makalah PAI

ATA PENGANTAR

^··a¦a:ua¦a:¦u: \r. \¦.
Puii dan syukur kita paniatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat Rahmat dan
Hidayah-Nya iualah kami dapat menyelesaikan makalah Pendidikan Agama Islam
mengenai 'Tanda-Tanda Hari Kiamat¨.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen Pembina Pendidikan
Agama Islam, yaitu Ibu Hi. Ariati Asnawi, M. Pd. Dan iuga teman-teman yang telah
membantu dalam penyelesaian makalah ini.

Kami pun menyadari bahwa makalah ini masih iauh dari kata sempurna. Oleh
karena itu, kami berharap seluruh mahasiswa atau pembaca dapat memakluminya.
Mengingat bahwa kami masih dangkal akan ilmu. Terutama kami minta kepahaman dari
Ibu () atas makalah PAI ini, iika terdapat kesalahan baik itu dari materi, pengetikan,
ataupun kata-kata yang kurang tepat. Kami harapkan kemaklumannya. Mengingat kami
hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kekurangan dan kesalahan.

Kami harapkan Anda bisa memberikan kritik atau saran. Kami ucapkan banyak
terimakasih atas semua bantuan dan kritik atau saran dari semua pihak. Kami berharap
makalah ini nanti dapat bermanIaat bagi banyak pihak, terutama kepada para
mahasiswa.

\a··a¦a:ua¦a:¦u: \r. \¦.Baniarmasin, November 2010


Penulis
Makalah PAI

AFTAR ISI
ata Pengantar...........................

aftar Isi................................


Bab I Pendahuluan
1.1Latar Belakang Masalah...................

1.2Rumusan Masalah......................

1.3Tuiuan Penulisan....................................................................................

1.4Metode Penulisan......................

Bab II Pembahasan
2.1Dalil Naqli Tentang Hari Akhir................

2.2Tentang Tanda-Tanda Kiamat..................

2.3Tanda-Tanda Kiamat Kecil.................

2.4Tanda-Tanda Kiamat Besar...................

2.5Perbedaan Antara Tanda-Tanda Kiamat Kecil dan Kiamat Besar..

Bab III Penutup
3.1 Kesimpulan.......................

3.2 Saran...........................

aftar Pustaka...........................Makalah PAI

BAB I
PENAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Rukun Iman kelima adalah beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari
akhir adalah percaya akan adanya hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya
kehidupan dunia. Pada saat itu baik dan buruknya perilaku seseorang akan
dicatat bergantung bagaimana kadar keimanan seseorang dalam hatinya.
Orang yang benar-benar beriman kepada hari kiamat akan senantiasa
meniaga perilakunya baik dan berusaha meniauhi hal-hal yang buruk. Begitu
iuga sebaliknya.
Hari kiamat adalah hari akhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk
hidup di dunia yang harus kita percayai kebenaran adanya yang meniadi
iembatan untuk menuiu ke kehidupan selaniutnya di akhirat yang kekal dan
abadi. Hari kiamat diawali dengan tiupan terompet sangkakala oleh malaikat
isroIil untuk menghancurkan bumi beserta seluruh isinya.
Hari kiamat tidak dapat diprediksi kapan akan datangnya karena merupakan
rahasia Allah SWT yang tidak diketahui siapa pun. Namun dengan demikian kita
masih bisa mengetahui kapan datangnya hari kiamat dengan melihat tanda-
tanda yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang beriman kepada
Allah SWT dan banyak berbuat kebaikan akan menerima imbalan surga yang
penuh kenikmatan, sedangkan bagi orang-orang kaIir dan peniahat akan masuk
neraka yang sangat pedih untuk disiksa.

1.2 Rumusan Masalah
1) Apa saia Dalil Naqli yang membahas tentang hari akhir ?
2) Pengertian tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar ?
3) Apa saia tanda-tanda datangnya kiamat kecil ?
4) Apa saia tanda-tanda datangnya kiamat besar ?
5) Perbedaan tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar ?

1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tuiuan penulisan
adalah sebagai berikut :
1) Untuk mengetahui Dalil Naqli yang membahas tentang hari akhir.
Makalah PAI

2) Untuk memahami pengertian dari tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar.
3) Untuk menyebutkan apa saia tanda-tanda datangnya kiamat kecil.
4) Untuk menyebutkan apa saia tanda-tanda datangnya kiamat besar.
5) Untuk membedakan antara tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar.

1.4 Metode Penulisan
Penulis mempergunakan metode kepustakaan dan website yang berkaitan
dengan penulisan makalah ini.
Makalah PAI

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 alil Naqli Tentang Hari Akhir
Firman Allah SWT dalam QS. Az-zumur |39|: 68
Artinya : dan sangkakalapun ditiup maka matilah semua (makhluk) yang dilangit
dan Dibumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali
Lagi(sangkakala itu) maka seketika itu mereka bangun(dari kuburnya)
Menunggu (keputusan Allah.

Firman Allah SWT dalam QS Taha|20|: 124-125
Artinya : dan barang siapa berpaling dari peringatanku maka sungguh, dia akan
Menialani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya
Pada hari kiamat pada keadaan buta. Dia berkata. 'ya tuhanku, mengapa
Engkau kumpelkan aku dalam keadaan buta?¨

Firman Allah SWT dalam QS Al-hiir |15|: 92-93
Artinya : maka demi tuhanku, kami akan menanyakan mereka semua, tentang
apa Yang mereka keriakan dahulu.

Firman Allah SWT dalam QS Al-Insyiqaq |84|: 7-12
Artinya : maka adapun orang yang diberikan catatan diberikan dari sebelah
kanan, Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan
Dikembalikan dengan keluarganya(yang sama-sama beriman)dengan
Gembira.dan adapu orang yangdiberikan catatannya dari sebelah belakang
Maka dia akan berteriak 'celakahlah aku!¨ dan dia akan masuk kedalam
Api yang menyala-nyala(neraka)

Firman Allah SWT dalam QS Al Anbiya |21|: 47
Artinya : dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat maka
Tidak seorangpun dirugikan walau sedikitpun; sekalipun hanya sebesar biii
Sawi, pasti kami akan mendatangkan (pahala). Dan cukuplah kami yang
Membuat perhitungan.


Makalah PAI

Firman Allah SWT dalam QS Al-Insan |76|: 20
Artinya : dan apa bila kamu melihat( keadaan ) disana(surga), niscaya kamu
akan Melihat berbagai macam kenikmatan dan keraiaan yang besar

Firman Allah SWT dalam QS Al-Waqi`ah |56|: 51-54
Artinya : kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang sesat lagi
mendusta! Pasti akan memakan buah zaqqun maka akan penuh perutmu
dangannya Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.

2.2 Tentang Tanda-Tanda iamat
Tanda-tanda kiamat adalah alamat kiamat yang menuniukkan akan teriadinya
kiamat tersebut. Dan tanda-tanda kiamat ada dua: 9anda-9anda kiama9 besar dan
9anda-9anda kiama9 kecil.
Tanda kiamat kecil adalah tanda yang datang sebelum kiamat dengan waktu
yang relatiI lama, dan keiadiannya biasa, seperti dicabutnya ilmu, dominannya
kebodohan, minum khamr, berlomba-lomba dalam membangun, dan lain-lain.
Terkadang sebagiannya muncul menyertai tanda kiamat besar atau bahkan
sesudahnya.
Tanda kiamat besar adalah perkara yang besar yang muncul mendekati kiamat
yang kemunculannya tidak biasa teriadi, seperti muncul Daiial, Nabi Isa a.s.,
Ya`iui dan Ma`iui, terbit matahari dari Barat, dan lain-lain.
Para ulama berbeda pendapat tentang permulaan yang muncul dari tanda kiamat
besar. Tetapi Ibnu Haiar berkata, ang kua9 dari seiumlah beri9a 9anda-9anda
kiama9 bahwa keluarnva Daiial adalah awal dari 9anda-9anda kiama9 besar
dengan 9eriadinva perubahan secara menveluruh di muka bumi. Dan diakhiri
dengan wafa9nva Isa a.s. Sedangkan 9erbi9nva ma9ahari dari Bara9 adalah awal
dari 9anda-9anda kiama9 besar vang mengakiba9kan perubahan kondisi langi9.
Dan berakhir dengan 9eriadinva kiama9.` Ibnu Haiar melaniutkan `Hikmah
dari keiadian ini bahwa ke9ika 9erbi9 ma9ahari dari bara9 maka 9er9u9uplah
pin9u 9auba9.` (Fathul Bari)

2.3 Tanda-Tanda iamat ecil
Tanda-tanda kiamat kecil terbagi meniadi dua: Pertama, keiadian sudah muncul
dan sudah selesai; seperti diutusnya Rasulullah saw., terbunuhnya Utsman bin
AIIan, teriadinya Iitnah besar antara dua kelompok orang beriman. Kedua,
Makalah PAI

keiadiannya sudah muncul tetapi belum selesai bahkan semakin bertambah;
seperti tersia-siakannya amanah, terangkatnya ilmu, merebaknya perzinahan dan
pembunuhan, banyaknya wanita dan lain-lain.
Di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah:
1. iutusnya Rasulullah saw
Jabir r.a. berkata, `Adalah Rasulullah saw. iika beliau khu9bah memerah
ma9anva suaranva keras dan penuh dengan semanga9 seper9i panglima perang
beliau bersabda (Ha9i-ha9ilah) dengan pagi dan sore kalian. Beliau
melaniu9kan Aku diu9us dan hari Kiama9 seper9i ini. Rasulullah saw.
mengibara9kan seper9i dua iarinva an9ara 9eluniuk dan iari 9engah. (HR
Muslim)
2. isia-siakannya amanat
Jabir r.a. berkata, tatkala Nabi saw. berada dalam suatu maielis sedang berbicara
dengan sahabat, maka datanglah orang Arab Badui dan berkata, Kapan 9eriadi
Kiama9 ?` Rasulullah saw. 9erus melaniu9kan pembicaraannva. Sebagian
sahaba9 berka9a Rasulullah saw. mendengar apa vang di9anvakan 9e9api 9idak
menvukai apa vang di9anvakannva.` Berkata sebagian yang lain Rasul saw.
9idak mendengar.` Setelah Rasulullah saw. menyelesaikan perkataannya, beliau
bertanya, Mana vang ber9anva 9en9ang Kiama9?` Berkata lelaki Badui itu
`Sava wahai Rasulullah saw.` Rasulullah saw. Berkata, ika amanah disia-
siakan maka 9unggulah kiama9.` Bertanya, Bagaimana menvia-nviakannva?`
Rasulullah saw. Meniawab, ika urusan diserahkan kepada vang bukan
ahlinva maka 9unggulah kiama9.` (HR Bukhari)
3. Penggembala menjadi kaya
Rasulullah saw. ditanya oleh Jibril tentang tanda-tanda kiamat, lalu beliau
meniawab, Seorang budak melahirkan maiikannva dan engkau meliha9 orang-
orang vang 9idak beralas kaki 9elaniang dan miskin penggembala bina9ang
berlomba-lomba saling 9inggi dalam bangunan.` (HR Muslim)
4. Sungai Efrat berubah menjadi emas
Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, %idak akan 9eriadi
kiama9 sampai Sungai Eufra9 menghasilkan gunung emas manusia berebu9an
9en9angnva. Dan se9iap sera9us 100 9erbunuh 99 orang. Dan se9iap orang dari
mereka berka9a `Barangkali akulah vang selama9.` (MuttaIaqun alaihi)
. Baitul Maqdis dikuasai umat Islam
Makalah PAI

`Ada enam dari 9anda-9anda kiama9 kema9ianku (Rasulullah saw.) dibukanva
Bai9ul Maqdis seorang lelaki diberi 1000 dinar 9api dia membencinva fi9nah
vang panasnva masuk pada se9iap rumah muslim kema9ian meniempu9 manusia
seper9i kema9ian pada kambing dan khiana9nva bangsa Romawi sampai 80
poin dan se9iap poin 12.000.` (HR Ahmad dan At-Tabrani dari Muadz).
. Banyak terjadi pembunuhan
Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, %iada akan 9eriadi
kiama9 sehingga banvak 9eriadi harai.. Sahaba9 ber9anva apa i9u harai va
Rasulullah?` Rasulullah saw. Meniawab Harai adalah pembunuhan
pembunuhan.` (HR Muslim)
. Munculnya kaum hawarij
Dari Ali ra. berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda Akan keluar di
akhir zaman kelompok orang vang masih muda bodoh mereka menga9akan
sesua9u dari firman Allah. Keimanan mereka hanva sampai di 9enggorokan
mereka. Mereka keluar dari agama seper9i anak panah keluar dari busurnva. Di
mana saia kamu iumpai maka bunuhlah mereka. Siapa vang membunuhnva
akan mendapa9 pahala di hari Kiama9.` (HR Bukhari).
. Banyak polisi dan pembela kezhaliman
Di akhir zaman banvak polisi di pagi hari melakukan sesua9u vang dimurkai
Allah dan di sore hari melakukan sesu9u vang dibenci Allah. Ha9i-ha9ilah
engkau iangan sampai meniadi 9eman mereka.` (HR At-Tabrani)
. Perang antara Yahudi dan Umat Islam
Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, %idak akan 9eriadi kiama9
sehingga kaum muslimin berperang dengan vahudi. Maka kaum muslimin
membunuh mereka sampai ada seorang vahudi bersembunvi di belakang ba9u-
ba9uan dan pohon-pohonan. Dan berka9alah ba9u dan pohon Wahai muslim
wahai hamba Allah ini vahudi di belakangku kemari dan bunuhlah ia. Kecuali
pohon Gharqad karena ia adalah pohon ahudi.` (HR Muslim)
10. ominannya Fitnah
Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda %idak akan 9eriadi
kiama9 sampai dominannva fi9nah banvaknva dus9a dan berdeka9annva pasar.`
(HR Ahmad).
11. Sedikitnya ilmu
12. Merebaknya perzinahan
13. Banyaknya kaum wanita
Makalah PAI

Dari Anas bin Malik ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda. Sesungguhnva di
an9ara 9anda-9anda kiama9 adalah ilmu diangka9 banvaknva kebodohan
banvaknva perzinahan banvaknva orang vang minum khamr sediki9 kaum
lelaki dan banvak kaum wani9a sampai pada 50 wani9a hanva ada sa9u lelaki.`
(HR Bukhari)
14. Bermewah-mewah dalam membangun masjid
Dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, Dian9ara 9anda kiama9 adalah
bahwa manusia saling membanggakan dalam keindahan masiid.` (HR Ahmad,
An-Nasa`i dan Ibnu Hibban)
1. Menyebarnya riba dan harta haram
Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, Akan da9ang pada
manusia sua9u wak9u se9iap orang 9anpa kecuali akan makan riba orang vang
9idak makan langsung pas9i 9erkena debu-debunva.` (HR Abu Dawud, Ibnu
Maiah dan Al-Baihaqi)
Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, Akan da9ang pada
manusia sua9u saa9 di mana seseorang 9idak peduli dari mana har9anva didapa9
apakah dari vang halal a9au vang haram.` (HR Ahmad dan Bukhari)

2.4 Tanda-Tanda iamat Besar
Sedangkan tanda-tanda kiamat besar yaitu keiadian sangat besar dimana kiamat
sudah sangat dekat dan mayoritasnya belum muncul, seperti munculnya Imam
Mahdi, Nabi Isa, Daiial, Ya`iui dan Ma`iui.
HudzaiIah bin As-yad al-GhiIaryberkata, sewaktu kami sedang berbincang, tiba-
tiba datang Nabi MuhammadS.A.W kepada kami lalu bertanya Apakah vang
kamu semua sedang bincangkan.?` Lalu kami meniawab, Kami sedang
membincangkan 9en9ang hari Kiama9.`
Sabda Rasulullah S.A.W. Sesungguhnva kiama9 i9u 9idak akan 9eriadi sebelum
kamu meliha9 sepuluh 9anda
1. Asap
2. Daiial
3. Binatang melata di bumi
4. Terbitnya matahari sebelah barat
5. Turunnya Nabi Isa A.S
6. Keluarnya Yakiui dan Makiui
7. Gerhana di timur
Makalah PAI

8. Gerhana di barat
9. Gerhana di iazirah Arab
10.Keluarnya api dari kota Yaman menghalau manusia ke tempat
pengiringan mereka.
Daiial maksudnya ialah bahaya besar yang tidak ada bahaya sepertinya seiak
Nabi Adam A.S sampai hari kiamat. Daiial boleh membuat apa saia perkara-
perkara yang luar biasa.Dia akan mendakwa dirinya Tuhan, sebelah matanya
buta dan di antara kedua matanya tertulis perkataan Ini adalah orang kaIir`.
Asap akan memenuhi timur dan barat, ia akan berlaku selama 40 hari. Apabila
orang yang beriman terkena asap itu, ia akan bersin seperti terkena selsema,
sementara orang kaIir pula keadaannya seperti orang mabuk, asap akan keluar
dari hidung, telinga dan dubur mereka. Binatang melata yang dikenali sebagai
Dabatul Ard ini akan keluar di kota Mekah dekat gunung ShaIa, iaakan
berbicara dengan kata-kata yang Iasih dan ielas. Dabatul Ard ini akan membawa
tongkat Nabi Musa A.S dan cincin Nabi Sulaiman A.S.
Apabila binatang ini memukulkan tongkatnya ke dahi orang yang beriman, maka
akan tertulislah di dahi orang itu Ini adalah orang yang beriman`. Apabila
tongkat itu dipukul ke dahi orang yang kaIir, maka akan tertulislah Ini adalah
orang kaIir`. Turunnya Nabi Isa. A.S di negeri Syam di menara putih, beliau
akan membunuh daiial. Kemudian Nabi Isa A.Sakan menialankan syariat Nabi
Muhammad S.A.W.
Yakiui dan Makiui pula akan keluar, mereka ini merupakan dua golongan. Satu
golongan kecil dan satulagi golongan besar. Yakiui dan Makiui itu kini berada di
belakang bendungan yang dibangunkan oleh Iskandar Zulqarnain. Apabila
keluarnya mereka ini,bilangannya tidak terhitung banyaknya, sehingga kalau air
laut Thahatiah diminum nescaya tidak akan tinggal walau pun setitik.
Rasulullah S.A.W telah bersabda` Hari kiama9 i9u mempunvai 9anda
bermulanva dengan 9idak laris iualandi pasar sediki9 sahaia huian dan begi9u
iuga dengan 9umbuh-9umbuhan.Ghibah meniadi-iadi di mera9a-ra9a memakan
riba banvaknva anak-anak zinaorang kava diagung-agungkan orang-orang
fasik akan bersuara lan9ang dimasiid para ahli mungkar lebih banvak menoniol
dari ahli haq`
Berkata Ali bin Abi Talib,Akan datang di suatu masa di mana Islam itu hanya
akan tinggal namanya saia,agama hanya bentuk saia, Al-Qur`an hanya diiadikan
bacaan saia, mereka mendirikan masiid, sedangkan masiid itu sunyi dari zikir
Makalah PAI

menyebut AsmaAllah. Orang-orang yang paling buruk pada zaman itu ialah para
ulama, dari mereka akan timbul Iitnah dan Iitnah itu akan kembali kepada
mereka iuga.Dan kesemua yang tersebut adalah tanda-tanda hari kiamat.¨
Sabda Rasulullah S.A.W, 'Apabila harta orang kaIir yang dihalalkan tanpa
perang yang diiadikan pembahagian bergilir, amanat diiadikan seperti harta
rampasan, zakat diiadikan seperti piniaman, belaiar lain dari pada agama, orang
lelaki taat kepada isterinya,mendurhakai ibunya, lebih rapat dengan teman dan
meniauhkan ayahnya, suara-suara lantang dalam masiid, pemimpin kaum dipilih
dari orang yang Iasik, oarng dimuliakan karena ditakuti akan tindakan iahat dan
aniayanya dan bukan kerana takutkan Allah, maka kesemua itu adalah tanda-
tanda kiamat.¨
Ayat-ayat dan hadits yang menyebutkan tanda-tanda kiamat besar di antaranya:
Hingga apabila dia 9elah sampai di an9ara dua buah gunung dia mendapa9i di
hadapan kedua buki9 i9u sua9u kaum vang hampir 9idak menger9i pembicaraan.
Mereka berka9a Hai Dzulqarnain sesungguhnva aiui dan Maiui i9u orang-
orang vang membua9 kerusakan di muka bumi maka dapa9kah kami
memberikan sesua9u pembavaran kepadamu supava kamu membua9 dinding
an9ara kami dan mereka?` Dzulqarnain berkata, Apa vang 9elah dikuasakan
oleh %uhanku kepadaku 9erhadapnva adalah lebih baik maka 9olonglah aku
dengan kekua9an (manusia dan ala9-ala9) agar aku membua9kan dinding an9ara
kamu dan mereka.` (Al-KahIi: 82)
Dan apabila perka9aan 9elah ia9uh a9as mereka Kami keluarkan seienis
bina9ang mela9a dari bumi vang akan menga9akan kepada mereka bahwa
sesungguhnva manusia dahulu 9idak vakin kepada ava9-ava9 Kami.` (An-Naml:
82)
Dari HudzaiIah bin Usaid Al-GhiIari ra, berkata: Rasulullah saw. muncul di
tengah-tengah kami pada saat kami saling mengingat-ingat. Rasulullah saw.
bertanya, Apa vang sedang kamu inga9-inga9?` Sahabat meniawab, Kami
menginga9 hari kiama9.` Rasulullah saw. bersabda`Kiama9 9idak akan 9eriadi
sebelum engkau meliha9 10 9andanva.` Kemudian Rasulullah saw.
menyebutkan Dukhan (kabu9 asap) Daiiaal bina9ang (pandai bicara)
ma9ahari 9erbi9 dari bara9 9urunnva Isa as. aiui Maiui dan 9iga gerhana
gerhana di 9imur bara9 dan azirah Arab dan 9erakhir api vang keluar dari
aman mengan9ar manusia ke Mahsvar. (HR Muslim)
Makalah PAI

Dari Abdullah bin Mas`ud ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, `Hari 9idak
akan berakhir dan 9ahun belum akan pergi sehingga bangsa Arab dipimpin
oleh seorang dari keluargaku namanva sama dengan namaku.` (HR Ahmad)

2. Perbedaan antara tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar
Adapun perbedaan antara tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar, adalah:
1. Tanda-tanda kiamat kecil secara umum datang lebih dahulu dari tanda-tanda
kiamat besar.
2. Tanda-tanda kiamat kecil sebagiannya sudah teriadi, sebagiannya sedang
teriadi dan sebagiannya akan teriadi. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar
belum teriadi.
3. Tanda kiamat kecil bersiIat biasa dan tanda kiamat besar bersiIat luar biasa.
4. Tanda kiamat kecil berupa peringatan agar manusia sadar dan bertaubat.
Sedangkan kiamat besar iika sudah datang, maka tertutup pintu taubat.
5. Tanda-tanda kiamat besar iika muncul satu tanda, maka akan diikuti tanda-
tanda yang lainnya. Dan yang pertama muncul adalah terbitnya matahari dari
Barat.
Alam dunia adalah salah satu Iase kehidupan yang dilalui oleh manusia, suatu
saat nanti dunia ini akan berakhir dan manusia berpindah kepada Iase kehidupan
berikutnya yaitu alam akhirat. Akhir kehidupan dunia inilah yang disebut
Kiamat.
Kiamat pasti tiba tanpa ragu sedikit pun, kepastian teriadinya ditetapkan oleh
dalil-dalil al-Qur`an dalam iumlah yang besar. Di antara dalil-dalil tersebut
adalah:
a. Firman Allah. Dan sesungguhnva Hari Kiama9 i9u pas9ilah da9ang 9ak ada
keraguan padanva, dan bahwasanva Allah membangki9kan semua orang di
dalam kubur.` (Al-Haii: 7).
b. Firman Allah. Sesungguhnva Hari Kiama9 pas9i akan da9ang 9idak ada
keraguan 9en9angnva akan 9e9api kebanvakan manusia 9iada beriman.` (GhaIir:
59).
c. Firman Allah. %elah deka9 da9angnva saa9 i9u dan 9elah 9erbelah bulan.`
(Al-Qamar: 1).
Dari sunnah Nabi saw di antaranya sabda beliau,
Makalah PAI

Aku diu9us sedangkan aku dan Hari Kiama9 adalah seper9i ini beliau
menvandingkan an9ara iari 9eluniuk dan iari 9engah.` (HR. Al-Bukhari dan
Muslim).
Meskipun Kiamat pasti teriadi akan tetapi Allah merahasiakan waktunya. Dia
tidak berkenan memberitahukan kepada seorang pun, tidak kepada nabi yang
diutus tidak kepada malaikat yang dekat. Jadi ilmu tentangnya mutlak di tangan
Allah semata.
Dalil yang menetapkan hal itu di antaranya:
Firman Allah, Mereka menanvakan kepadamu 9en9ang kiama9 Bilakah
9eriadinva? Ka9akanlah Sesungguhnva penge9ahuan 9en9ang Kiama9 i9u
adalah pada sisi %uhanku 9idak seorang pun vang dapa9 menielaskan wak9u
keda9angannva selain Dia. Kiama9 i9u ama9 bera9 (huru haranva bagi makhluk)
vang di langi9 dan di bumi. Kiama9 i9u 9idak akan da9ang kepadamu melainkan
dengan 9iba-9iba. Mereka ber9anva kepadamu seakan-akan kamu benar-benar
menge9ahuinva. Ka9akanlah Sesungguhnva penge9ahuan 9en9ang Hari Kiama9
i9u adalah di sisi Allah 9e9api kebanvakan manusia 9idak menge9ahui.` (Al-
A`raI: 187).
Firman Allah, Sesungguhnva Allah hanva pada sisiNva saialah penge9ahuan
9en9ang Hari Kiama9.` (Luqman: 34).
Firman Allah, Manusia ber9anva kepadamu 9en9ang Hari Berbangki9.
Ka9akanlah Sesungguhnva penge9ahuan 9en9ang Hari Berbangki9 i9u hanva di
sisi Allah. Dan 9ahukah kamu (hai Muhammad) boleh iadi Hari Berbangki9 i9u
sudah deka9 wak9unva.` (Al-Ahzab: 63).
Dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim ketika Jibril datang kepada Nabi saw
bertanya tentang kapan Kiamat, Nabi saw meniawab,
ang di9anva 9en9ang Hari Kiama9 9idak lebih menge9ahui dari vang
ber9anva.` (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
Walaupun Allah merahasiakan kapan teriadinya Kiamat akan tetapi tidak dengan
tanda-tandanya. Dia berkenan memberitahukannya kepada Nabi saw lalu beliau
menyampaikannya kepada kita. Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan
dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda,
Kiama9 9idak 9eriadi sehingga ada dua kelompok besar ber9ikai vang
memakan korban besar seruan keduanva sa9u dan sehingga muncul para
Daiial pembual besar mendeka9i 30 semuanva mengaku sebagai rasul Allah
dan sehingga ilmu diangka9 gempa 9eriadi dalam iumlah besar zaman meniadi
Makalah PAI

deka9 fi9nah besar muncul dan pembunuhan meraialela sehingga har9a
melimpah di kalangan kalian ia melimpah sehingga pemilik har9a mencari-cari
siapa vang menerima sedekahnva dan sehingga dia menawarkannva maka
orang vang di9awari berka9a Aku 9idak memerlukannva sehingga manusia
berlomba-lomba meninggikan bangunan dan sehingga seseorang melewa9i
kubur orang lain dan dia berka9a Seandainva aku vang menggan9ikannva.`


Makalah PAI

BAB III
PENUTUP

3.1 esimpulan
Dari penielasan makalah di atas, maka kami dapat menyimpulkan bahwa:
1. Dalil Naqli yang membahas tentang hari akhir antara lain: QS. Az-zumur, QS
Taha, QS Al-hiir, QS Al-Insyiqaq, QS Al Anbiya, QS Al-Insan, QS Al-
Waqi`ah.
2. Tanda kiamat kecil adalah tanda yang datang sebelum kiamat dengan waktu
yang relatiI lama, dan keiadiannya biasa, sedangakan Tanda kiamat besar
adalah perkara yang besar yang muncul mendekati kiamat yang
kemunculannya tidak biasa teriadi.
3. Tanda-tanda kiamat kecil terbagi meniadi dua: Pertama, keiadian sudah
muncul dan sudah selesai; seperti diutusnya Rasulullah saw., terbunuhnya
Utsman bin AIIan, teriadinya Iitnah besar antara dua kelompok orang
beriman. Kedua, keiadiannya sudah muncul tetapi belum selesai bahkan
semakin bertambah; seperti tersia-siakannya amanah, terangkatnya ilmu,
merebaknya perzinahan dan pembunuhan, banyaknya wanita dan lain-lain.
4. Tanda-tanda kiamat besar seperti munculnya Imam Mahdi, Nabi Isa, Daiial,
Ya`iui dan Ma`iui. Ada iuga 10 tanda datangnya kiamat besar menurut sabda
Rasulullah SAW.
5. Perbedaan antara tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar, adalah:
Tanda-tanda kiamat kecil secara umum datang lebih dahulu dari tanda-tanda
kiamat besar, tanda-tanda kiamat kecil sebagiannya sudah teriadi, sebagiannya
sedang teriadi dan sebagiannya akan teriadi. Sedangkan tanda-tanda kiamat
besar belum teriadi, dan lain-lain.

3.2 Saran
Dari makalah ini, kami menyarankan agar:
1. Kepada para penulis selaniutnya, silahkan melihat makalah ini sebagai
reIerensi, tetapi disarankan agar menambah lagi data-datanya melalui buku-
buku pustaka yang ada, baik buku sekolah maupun buku umum yang
membahas tentang tanda-tanda kiamat.
Makalah PAI

2. Kepada para pembaca kalau ingin lebih mengetahui tentang bahasan ini bisa
membaca buku atau mencari inIormasi di internet yang memuat tentang
tanda-tanda kiamat ini.Makalah PAI

AFTAR PUSTAA

Fathoni, Ahmad el-Kaysi. 2010. S%P KIAMA% Doa Nabi unus Menunda Kiama9.
Yogyakarta: Cakrawala.

SITUS WEB

http://unik.bengkel-matematika.com/tanda-tanda-kiamat-menurut-islam.html/Selasa,23-
11-2010

http://misteridunia.wordpress.com/2008/10/07/tanda-tanda-kiamat-menurut-
islam/Selasa,23-11-2010

http://yudhim.blogspot.com/2008/03/tanda-tanda-kiamat.html/Selasa,23-11-2010

http://cahyaislam.wordpress.com/2009/05/06/dalil-hari-kiamat-dan-hisab/Selasa,23-11-
2010

http://widuri98.tblog.com/post/388639/Selasa,23-11-2010Sign up to vote on this title
UsefulNot useful