Materiały laboratorium SIZ System SAP R/3 – obsługa modułu SD

Opis podstawowych pojęć oraz zadania do realizacji

1 Generyczny model przedsiębiorstwa

Rys. 1. Generyczny model przedsiębiorstwa w systemie SAP R/3 Moduł SD – Sales & Distribution

1. 1. Systemu R/3) – stanowi niezaleŜna księgowo jednostka organizacyjna wewnątrz Mandanta.2 Dział sprzedaŜy (Sales Organization) Dział sprzedaŜy (wg. W rozumieniu systemu R/3. usługi. Kanał Dystrybucji pozwala na prowadzenie polityki cenowej i ilościowej sprzedaŜy danego materiału. dla których obowiązują określone standardy postępowania w sprzedaŜy. w którym powstają lub przechowywane są produkty przedsiębiorstwa. Ściśle powiązany z kanałem jest asortyment i sposób ustalania cen. Takie podporządkowanie pozwala na dokonywanie analiz statystycznych czy tworzenie strategii rynkowej. Systemu R/3) – w systemie R/3 definiuje asortyment materiałów podlegających procesowi sprzedaŜy na poziomie Mandanta poprzez jego najbardziej ogólne pogrupowanie. Dziedziny w systemie przypisywane są bezpośrednio do Działów SprzedaŜy (Biur Obsługi Klienta). Systemu R/3) .jest miejscem. Systemu R/3) – przez Dział sprzedaŜy rozumie się komórkę realizującą proces sprzedaŜy w Jednostce gospodarczej. to ściśle podlegająca jednej Jednostce Gospodarczej struktura organizacyjna. wyroby chemiczne.1 Jednostka gospodarcza (Company Code) Jednostkę gospodarczą (wg. . Zakład w powiązaniu z działem sprzedaŜy i kanałem dystrybucji określa zawartość pól danych dla wglądu SprzedaŜy. Dziedziny umoŜliwiają określenie obszarów zbytu (dział sprzedaŜy + kanał dystrybucji + dziedzina). 1. Jednostki Gospodarcze są prawnie niezaleŜne od siebie (dodatkowy parametr: odrębny Numer Identyfikacji Podatkowej).3 Kanał dystrybucji (Distribution Chanel) Kanał dystrybucji (wg. sporządzająca odrębne sprawozdanie finansowe.4 Dziedzina (Division) Dziedzina (wg. określanie warunków cenowych). na np. Kanały Dystrybucji przypisane są w systemie bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta (Działu SprzedaŜy).1.5 Zakład (Plant) Zakład (wg. materiały techniczne itd. odpowiedzialna za realizację wszystkich zachodzących w niej transakcji handlowych 1. Systemu R/3) – określa kierunek i sposób dystrybucji materiałów do klienta. Pozwala to na odrębne traktowanie tego samego produktu na róŜnych poziomach organizacyjnych (np.

Ponadto ustalone zostało. a co za tym idzie model cenowy jest wspólny dla całego wydziału (dana usługa kosztuje tyle samo niezaleŜnie od tego. . przy załoŜeniu. Ŝe instytuty między sobą nie mogą konkurować ceną sprzedaŜy danej usługi (byłaby to nieuczciwa konkurencja). Pomimo takiego modelu finansowego władze (oraz inne osoby dedykowane do kontroli finansowej) EiTI mają konieczność posiadania raportów sprzedaŜy w podziale na instytuty. IT będące częścią EiTI i od strony finansowej nie posiadające odrębnej rachunkowości (przychód wypracowany przez kaŜdy z instytutów jest księgowany na jedno wspólne na nich konto). Zakres oferty handlowej dotyczy obszaru IT. Wydział działa nie tylko na rynku polskim – eksportuje równieŜ swoje usługi poza granicę naszego kraju. Poza działalnością dydaktyczną oferuje równieŜ sprzedaŜ swoich usług do firm trzecich oraz innych jednostek dydaktycznych (równieŜ innych wydziałów Politechniki Warszawskiej). Mając podpisane umowy z dostawcami sprzętu i oprogramowania EiTI moŜe równieŜ pośredniczyć w sprzedaŜy licencji.1 Kontekst biznesowy Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej jest autonomiczną i samobudŜetująca się jednostką.2 RozwaŜane studium przypadku 2. Ŝe odprowadzi do dostawcy sumę będącą określoną procentowo częścią kosztu sprzedaŜy takiej licencji do klienta. II. koncentrując się jednak na aspekcie wdraŜania projektów informatycznych przy uŜyciu róŜnych narzędzi i technologii. który z instytutów je świadczy). Usługi sprzedawane są przez trzy instytuty EiTI: IAiS.

1 SprzedaŜ z rezerwacją (kraj) SprzedaŜ standardowa Wydruk Potwierdzenie zlecenia Wydruk Faktura Rezerwacja Zlecenie sprzedaŜy Faktura Dokument księgowy Proces sprzedaŜy będzie składać się z następujących etapów: • • Utworzenie dokumentu rezerwacji Utworzenie zlecenia sprzedaŜy (dedykowany typ dla sprzedaŜy krajowej) w referencji do rezerwacji • • • • Wydruk potwierdzenia zlecenia (lub podgląd wydruku) Utworzenie dokumentu faktury w referencji do zlecenia sprzedaŜy Wydruk faktury (lub podgląd wydruku) Automatyczne utworzenie dokumentu księgowego w module FI .2 Procesy 2.2.2.

2.2.2 SprzedaŜ z rezerwacją (eksport) SprzedaŜ standardowa Wydruk Potwierdzenie zlecenia Wydruk Faktura Rezerwacja Zlecenie sprzedaŜy Faktura Dokument księgowy Proces sprzedaŜy będzie składać się z następujących etapów: • • Utworzenie dokumentu rezerwacji Utworzenie zlecenia sprzedaŜy (dedykowany typ dla sprzedaŜy eksportowej) w referencji do rezerwacji • • • • Wydruk potwierdzenia zlecenia (lub podgląd wydruku) Utworzenie dokumentu faktury w referencji do zlecenia sprzedaŜy Wydruk faktury (lub podgląd wydruku) Automatyczne utworzenie dokumentu księgowego w module FI .

• Utworzenie faktury (dedykowany typ) w referencji do Ŝądania korekty • Wydruk faktury korygującej (lub podgląd wydruku) • Ręczny transfer faktury korygującej do modułu FI (w celu utworzenia dokumentu księgowego) .2.2.3 Korekta wartościowa plus Korekta plus Wydruk Faktura Faktura śądanie korekty plus Faktura korygująca plus Dokument księgowy Proces utworzenie korekty plus (obciąŜenie klienta) będzie składać się z następujących etapów: • Utworzenie Ŝądania korekty plus (dedykowany typ dokumentu zlecenia SD) w referencji do korygowanej faktury. • Zdjęcie blokady fakturowania z Ŝądania korekty.

• Zdjęcie blokady fakturowania z Ŝądania korekty.2.4 Korekta wartościowa minus Korekta minus Wydruk Faktura Faktura śądanie korekty minus Faktura korygująca minus Dokument księgowy Proces utworzenie korekty plus (zwrot naleŜności do klienta) będzie składać się z następujących etapów: • Utworzenie Ŝądania korekty minus(dedykowany typ dokumentu zlecenia SD) w referencji do korygowanej faktury.2. • Utworzenie faktury (dedykowany typ) w referencji do Ŝądania korekty • Wydruk faktury korygującej (lub podgląd wydruku) • Ręczny transfer faktury korygującej do modułu FI (w celu utworzenia dokumentu księgowego) .

2.5 Storno faktury Storno faktury Wydruk Storno Faktury Faktura Storno faktury Dokument księgowy Proces stornowania faktury (księgowanie na koncie klienta po odwrotnych stronach w celu anulowania naleŜności) będzie składać się z następujących etapów: • Utworzenie dokumentu storna faktury (dedykowany typ dokumentu faktury SD) w referencji do oryginalnej faktury. • Wydruk storna faktury (lub podgląd wydruku) • Automatyczny transfer storna faktury do modułu FI (w celu utworzenia dokumentu księgowego) .2.

6 SprzedaŜ w referencji do kontraktu (kraj) SprzedaŜ standardowa (kraj) w referencji do kontraktu Wydruk Potwierdzenie zlecenia Wydruk Faktura Kontrakt wartościowy Zlecenie sprzedaŜy (1) Wydruk Potwierdzenie zlecenia Faktura (1) Wydruk Faktura Zlecenie sprzedaŜy (2) Dokument księgowy (1) Faktura (2) Wydruk Potwierdzenie zlecenia Wydruk Faktura Dokument księgowy (2) Zlecenie sprzedaŜy (n) Faktura (n) Dokument księgowy (n) Proces sprzedaŜy będzie składać się z następujących etapów: • Utworzenie dokumentu kontraktu wartościowego • Utworzenie zlecenia sprzedaŜy (dedykowany typ dla sprzedaŜy krajowej) w referencji do kontraktu .2.2.

3 Struktura organizacyjna rozwaŜanego przykładu PoniŜszy rysunek przedstawia strukturę organizacyjną przykładowego przedsiębiorstwa zamodelowaną w systemie SAP.• Wydruk potwierdzenia zlecenia (lub podgląd wydruku) • Utworzenie dokumentu faktury w referencji do zlecenia sprzedaŜy • Wydruk faktury (lub podgląd wydruku) • Automatyczne utworzenie dokumentu księgowego w module FI • Utworzenie następnych zleceń sprzedaŜy w referencji do tego samego kontraktu oraz wykonanie identycznych kroków procesu jak dla pierwszego zlecenia. 2. .

SprzedaŜ eksportowa będzie odbywała się z zakładu EX00. 2.Rys. SprzedaŜ krajowa będzie obywała się za pomocą kanału dystrybucji DO. SprzedaŜ eksportowa będzie odbywała się za pomocą kanału dystrybucji EX. . Wszystkie sprzedawane usługi będą naleŜeć do dziedziny SS. Struktura organizacyjna przykładowej organizacji • • • • • • • Wszystkie procesy biznesowe będą realizowane w ramach tej samej jednostki gospodarczej EL00. Wszystkie procesy biznesowe będą realizowane przez jeden dział sprzedaŜy EL00. SprzedaŜ krajowa będzie obywała się z zakładu ED00.

Zdefiniować kilka własnych produktów • W tym utworzyć produkt konfigurowalny (BOM) 4. Zdefiniować kilku klientów • Co najmniej jeden klient musi mieć zdefiniowane róŜne funkcje partnerskie • Zdefiniować klientów róŜnicując moŜliwie duŜo parametrów 2.3 Zadania do wykonania 1. Utworzyć kilka zleceń sprzedaŜy • Przygotować zlecenia w referencji do rezerwacji oraz bez rezerwacji • Przygotować wydruki zleceń 7. Zdefiniować limity kredytowe klientów 3. Utworzyć faktury • Przygotować wydruki 8. Utworzyć kilka dokumentów rezerwacji (dla róŜnych towarów i klientów) 6. Utworzyć przykładowe raporty sprzedaŜy . Utworzyć upusty i wygenerować zlecenia sprzedaŜy z upustami 10. Utworzyć warunki cenowe dla produktów 5. Utworzyć Ŝądania korekty (plus/minus) 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful