¬sl©PõãLP»RsgS ª«sÌs¿S©¯Í......

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj
¬s©«svõ ú}ms‚P§ãLP¿RsNRPVãLPƒS INRPä cTs©«sª«P§LiVV©S
¬ds AÖsãLPgRP©«s ‚s…¸iWgS©«s INRPä ZLËÍQ¸PR §LiVV©S
Òs‚sãLP¿RsÛÌQË©Í «sv Z©ËÍQ©«sv.
©S Òsª«s©«s ¿RsÌs©¯ÍÌØ” rS¬Põ
©S ©«svãLPÀs ®ªPÍLPR vgS ª«soãLPÛ¿QËÍ
Û»QË¬Í dsÈÓs gRPvNRPä FyÈsv NSÌsãLP—
NSãLPNR<s¬ds, gRPLS*¬dPõ,
†sÈísvN¯Í¬s NR<sßsãLP ÛÌQËcÍ Rsv.
"ÊnØ‚sÌÜÍ ¬dsª«so ©«s¬PõãLPNRP ú}ms‚P§ãLP¿Rsª«soQ' @¬s
©S lªPúLjs …¸iW¿Rs©«sÌsNTP
úxmsxmPn ãWƒnRs ÕnÉs†s.
©S\|mQs "ú}msª«P§ »RsgjæsãLPcRs¬sQ'—
©«svª«so* »QPÖszms©«s L¯ÍÇsÙ
©S ú}msª«P§NUP, Òs‚s»S¬sNUP—
@ZcËÍQ ¿RsLRPª«P§ cTs©«sãLP.
†sLjsgjsF~ãLPcRsÛÌQË¬Í s ú}msª«P§NTP
©S x¤PXcRs¸RP§ãLP {mshRP\ZªP§©«sxmsoöƒRsv
cS¬s¬s aRsNRPÌØÌsvgS ÀnsúcRsãLP Û¿QËrÍ Ssò©«sv...

FPãLP»RsNSÌsãLP?
gRPvNRPä †sLRPgRP¬s GƒRsvöÌs ‚dP§cS
NSLjsF¡»Rsv©«Põ NRP¬dPõÎÏP• ‚dP§cS
»RsƒRsÊsZƒËÍQ FycSÌs ‚dP§cS
FPƒRs»QPgRP¬s cTsgRPvÌsv»ÜÍ ÊØcnRsxmsƒRsv»RsW
FPãLP»Rs NSÌs‚P§ÌØ ª«P§©«sãLP?
BãLPÈÓs©¯NRP ®ªPÍÌs @LRPÌsN¯ÈísãLPgS ª«PãwLjQè
úxms†s @LRP©«sW úxmsNRPä @LRPNRPV @ãLPcRsNRPVãLPƒS Û¿QËzÍ qs
INTPãLPÈ”ÜÍ @ãLPcRsLRPª«P§§©Sõª«P§¬s úÊnÏsª«P§xmsƒRsv»RsW
NRPxmsoö ÛÌQËÀÍ s©«s xqsãLPgRP†s xmsÈÓísãLP¿RPvN¯ÍÛÌQËcÍ Rsv
ª«P§©«sª«P§ãLP»S xms©”¯Í DãLPƒTs
ª«P§©«sªSZƒËÍQ©«s¬s BÌ”sv ¿RPwƒRsª«P§¬s ªSƒTsNRPxmQögRP}qsò
xms¬s»Rs©«sãLP ¿RPwzmsãLP¿RPvNRPVãLPcRsvNRPV
@LRPvª«so ÊnتSÌs©«slcôsNRPV Û»QËªÍ «sƒRsãLP
g¯xmQöcRs©«sª«P§©«svNRPV©SõƒRsv ªSƒRsv
NTPLSLiVV N¯ÍLjsNRPÌsNRPV xmso©ScRsvÌsv †ds¸RP§ƒRsãLP
N¯»Rscò Rs©«sª«P§©«svNRPV©SõƒRsv ªSƒRsv
ªSƒTs ÊsvcRô“sãLP»S r~ãLP»Rs BÌ”sv NRPWÛÌQËÍèzqs
@FyLºís®ªP§ãLPÈ”sv NRPÈÓís @lcôsNTPcôSª«P§Z©ËÍQ!
»RsÌs ¿PƒTs©«s ‚dsƒTs ÊsvcTô“s‚dP§cRs zqscô“SãLP»RsãLP
»RsgRPÌsÊsZƒËÍQ †dsLRPv‚dP§cRs LScôSãLP»RsãLP Û¿QËxÍqPwò
FPãLP»RsNSÌs‚P§ÌØ ª«P§©«sãLP?
ÊscRô“sNTPãLPÀs AgjsF¡LiVV
cSLRPNRPäƒTsNSgjsãLPcRs¬s F~LRPÊsƒRsv»Rsv©SõãLP
ª«P§Ìsvxmso cRsgRæsZLËÍQ ¬sÌsÊsƒTsF¡Û»QËÍ
ELRPv Û¿QËLÍ RPƒRsãLP rScnPR ùãLP NScRsv
@xqsÌsv ª«P§©«svxtsvÌsNRPV ‚sª«P§§NTPò ÛÌQËcÍ Rsv

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

@ãLPcRsLjs x¤QsNRPVäÌs úxmsxqsNTPò LScRsv
LRPãLPgRPcôSÖsÀQè©«s ¿RscRsvª«so ª«P§©«sNRPV xqsãLPúNRs‚P§ãLPÀsãLPcTs
NTPLSLiVV GƒRsvxmsoÛÌQËƒÍ RsvxqsvòãLPÛÈQËÍ
xmsLS©«Põ Òsª«soÌs\ZªP§F¡»SãLP
†dsLRP¬s cTsgRPvÌsv»ÜÍ cTsNRPVäÌsv ¿RPwƒRïsãLP
lªPNTPÖs»Rs©«sãLPgS ª«PãwLRPNRPª«P§§ãLPZcËÍQ
ª«P§©«s xms©«svÖsxmsoöƒRsv lLPãLPZƒËÍQ lLPãLPƒRsv
ª«P§ãLPÈsÌØLRQöƒRsãLP
ª«P§©«sªSƒTs »RsÌsNRPƒTsgjs
AZLËÍQcSNS NRPWL¯Í誫P§©«sƒRsãLP
rSöLRísä£qs Z©ËÍQLjQèãLPcUs
Û¿QËgÍ PR v®ªPÍLS ¿RPwzmsãLPcUs
NRP‚s»S*Z©ËÍQõ N¯»RsÌò ÜÍNPR xmso
NSLRPùNRPLRs©ò «sv ¿P¸RP§ùª«P§Z©ËÍQ!
©«sv®ªPÍ* ©S úFyßsãLP
@Ì”sLjs»ÜÍ ALRPLsÕnsLsÀs..
@©«svORsßsãLP A©«sLscTsLsÀs..
NRP¬dPõÈÓs¬s NRPÈÓísxmsZƒËÍQzqs..
cRsLRP¥PPrS¬Põ cRsgRæsLRP Û¿QËzÍ qs..
ÊØcnRs©«sv »RsvLsÀs..
ú}msª«P§©«sv xmsLsÀs©«s..
†dszms NRPLsÛÈQËÍ †ds¸RP§¬scTs C }qsõx¤QsãLP..
xqscS ©«sª«so*Ìs xqsLSgRPãLP ª«P§©«s }qsõx¤QsãLP..
@©«svLSgRPãLP.. A†dQø¸RP§»Rs NRPÌsÊÜÍzqs
ª«P§ª«P§»Rs.. ª«Pãw©«sª«s»RsÌs©«sv ®ªPͧÎÏs‚sãLPÀs..
A ZcËÍQª«soƒRsv ©SNTPÀQè©«s NS©«svNRP ©«svª«so*..
¬sÇsãLP !... ©«sv®ªPÍ* ©S úFyßsãLP

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

ÇìØxmsNSÌsv
úzms¸RP§»Rsª«Pãw!
ú}msª«P§ãLPÛÈQËÍ xmspLjsgò S »QPÖdscRsv NS¬s,
¬sl©PõãLP»RsgS ú}ms‚P§ãLP¿S©«s¬s!
¬ds N¯ÍxqsãLP FPLs»RsgS ¬sLkjsOTsãLP¿S©«s¬s?
ª«srSsòª¯Í LSª¯Í »QPÖs¸RP§¬s
xqsãLPcnTs AÌÜÍ¿Rs©«sÌs ©«sƒRsvª«P§,
©«svª«so* LSªSÌsZ©ËÍQ AaRsÌs ª«P§cnPR ù,
¬dsª«so LSNRPF¡Û»QËÍ ¬sZLËÍQ*cRsãLPgS
¬ds ÇìØxmsNSÌs @xqsLS»ÜÍ rSZgËÍQªSƒTs¬s.
¬dsN¯ÍxqsãLP
FP¬Põ ¬súcRsÛÌQË¬Í s LSú»RsvÌsv gRPƒTsFy©«s¬s
FP¬Põ LSú†sÎÏPv• ÀdsNRPÈÓsÌÜÍ
¿RPvNRPäÌs NTPãLPcRs
©«s©«svõ Z©ËÍQ©«sv ª«P§LRPÀsF¡…¸iͧªSƒTs©«s¬s.
¿PÖds!
úxms†s DcRs¸RP§ãLP A¥”sPcRsãLPgS,
úxms†sORsßsãLP A©«sãLPcRsãLPgS,
@©«svORsßsãLP Ex¤QsÌs»ÜÍ
xmsLRPª«szqsãLPÀsF¡…¸iͧªSƒTs¬s.
G xmsoª«so* ¿RPwzqs©S,
G †dsgRP NRPcRsÌ؃Ts©S,
ª«P§cnRsvLRP\ZªP§©«s ¬ds Ex¤QsÛÌQËÍ
ª«P§Êsv÷Ì”Ø ©«s©«svõ NRP®ªPͧø}qs‚s.

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

¬ds Çs»Rs NRPÖs}qslcPxmsoƒRsv
Z©ËÍQxqsòªP« ãw
FPNRPäƒRs¬s lªP»RsNRP©«sv ¬s©«svõ
©S NRPLsÈs NRP¬dPõLRPv
»RsvƒTsÀs JcSLRPvrSsòª«s¬s
xmsLsƒRsv lªPl©PõÌ”ÜÍ NRPÊsvLR”s»ÜÍ
g¯ÍLPR vª«P§§cRôsÌsv †s¬szmsrSsòª«s¬s
ÊØcnRsÌÜÍ NRP©«Põ»RsÖ”sÌØ
IƒTsÌÜÍNPT †dsxqsvN¯¬s
}qscRs †dsLRPvrSsòª«s¬s
G®ªPͪ¯Í
Ex¤QsÌs»ÜÍ lªP†sNTP lªP†sNTP
@ÌszqsF¡»Rsv©Sõ©«svLS
FPNRPäƒS NRP¬szmsLs¿Rsª«so
©«s©«svõ ¬ds @NRPVä©«s Û¿QËLÍ PR vèN¯Íª«so
ILsÈsLjsgS rSgRPv»Rsv©«Põ
©S Òsª«s©«s xms¸RP§©«sãLPÌÜÍ
¬ds Çs»Rs NRPÖs}qslcPxmsoƒRs¬s...

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

¬sOTsxmsòãLP
FPãLP»Rs NSÌجPõ cnSLRPÊÜÍ}qsò
INRP bsÌQöãLP!
FPãLP»Rs cnSù©S¬Põ IƒTszqsxmsƒTsÛ»QËÍ
INRP ÊØxtQöãLP!!
ª«P§©«sxqsvÌÜÍ ®ªP§Ljszqs©«s
INRP ORsßÓsNSNRPX†s
aSaRP*»Rsª«P§…¸iͧù ª«P§¥PPúxmsúNTs¸RP§.
©«sLRsNò PT ª«P§LRPßÓsxqsvòãLPcTs
©«sLRs©ò «sãLP ª«P§LRPßÓsãLP¿RscRsv.
bsÌsÌÜÍ úxms®ªPÍbsãLPÀs
ÀsLRPãLPÒs‚s @ª«so»RsvãLPcTs.
bsÌØö¬sNTP LRPãLPgRPvÛÌ”QËªÍ «so
LS†sLRPãLPZgËÍQ cS¬s F~gRPv.
DÖs ª«P§§NRPVäÌÜÍãLPÀs
FPgjszqsF¡LiVV©«s NSÌsª«Pãw!
FPÈsv lªPŒP•F¡¸RPãwª«so?
FPÈsW lªPÎÏP•ÛÌQËcÍ Rsv
C Êܪ«P§øÌÜÍZ©ËÍQ ÊnÏsúcRsãLPgS D©Sõ©«sv
J xqsL¯Íª«sLRPª«Pãw! ANSaRsª«Pãw!!
C bsÌQöãLP AÊnÏsLRPßs\ZªP§
BxmsoöƒRsv ‚P§ª«P§øÖPõ lªPÖsgjsxqsvòãLPcTs.

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

?.....
¬dsª«so LS¬s ¬sbdscnRsvÌsv
©S ¬scRsvLRPNRPV ¬s}tscnSÌsv
¬dsª«so ÛÌQË¬Í s aRsbs lªPl©PõÌs
¬dsÈÓs ÕsãLPcRsv ©S NRP©«svõÌs
FPãLP»Rs ®ªPÍcRs©«s gRPvãLPlƒP zmsãLPƒRsgRP
¬dsÈÓs Às©«sv\ZNs NRP©«svÌsÌÜÍ
xqsvãLP»Rs rScnRs©«s ®ªPͧÎÏs‚sãLP¿RsgRP
LSgRP »Rsv©«s\ZNs †dslªPÌÜÍ
‚sgRP»Rs Òs‚s»Rs gRP»RsãLP
xqQøX†sgS FPcRs©«sv zmsãLPZƒËÍQ ®ªPÍÎÏsÌÜÍ
aRPX»RsvÌsvgS ©S NRPX»RsvÌsvgS
lªP»RsÌsv ANRPX†s cSÌQègS...
¬dsª«soLS¬s ¬sbdscnRsvÌsv
©S ¬scRsvLRPNRPV ¬s}tscnSÌsv
¬dsª«soÛÌQË¬Í s aRsbs lªPl©PõÌs
¬dsÈÓs ÕsãLPcRsv ©S NRP©«svõÌs...

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

»ÜÖsª«sÌsxmso
mso
¬dsª«so NRP¬szms}qsòZ©ËÍQ
©SÌÜÍ Gc¯Í @ÌsÇsƒTs
¬ds»ÜÍ FP©¯Íõ ¿PFyöÌs¬s DãLPcTs
NS¬s G‚P§ ¿PxmQöÛÌQË¬Í s ª«i°©«szqós†s
¬dsª«so NRP¬szmsLs¿Rs¬s ORsßsãLP
©SÌÜÍ Gc¯Í ALSÈsãLP
lªPLsÈsZ©ËÍQ ¬s©«sv ¿RPwƒSÌs¬s
©S ª«P§©«sxqsvÌÜÍ FPxmsoƒRsW ¬ds ÇìØxmsNSÛÌQËÍ
@©«svORsßsLs ¬s©«sv NRPÌsvxqsvN¯ÍªSÌs¬s
©S x¤PXcRs¸RP§ãLP xmsLjs»RszmsxqsvòLscTs
FPLscRsvN¯Í ª«P§Ljs, Êsx¤s§aRs BcTs ú}msª«P§LsÈتS!
xmsZcËÍQ xmsZcËÍQ ©S ª«P§©«sxqsv @ZcËÍQ ¿Pxmso»RsvLscTs
@LiVV©S...
ú}msª«P§ÌÜÍ xmsƒïS©S
©«sª«P§øÛÌQËNÍ PR F¡»Rsv©Sõ!

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

"NRPÌsQ'NRPÌsãLP

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

ÈsW»ºs}ms£qís»ÜÍ }ts‚sLsgºs
ÊØÌ£s|mP©ºs»ÜÍ NRPWLsÕsLsgºs
BÌØ\ZgsÛ»QËÍ FPÌØ?
Z\ ªP§ª«P§LRPÀs ªSNTPLsgºs
©SÌÜÍ Z©ËÍQZ©ËÍQ ÌØzmnsLsgºs
A{mnsxqsvN¯¿Sè©«sv FPÌØg¯ÍÌØ
KÈ£sÌsvNºsÌÜÍ N¯ÍƒTsLsgºs
©¯ÍÈ£sÊsvNºsÌÜÍ úÊ‘ÑsLsgºs
Û¿QËaÍ S©«sLs»S »RsvxmPn ”§NºsÌØ
J ©S @LscRs\ZªP§©«s NRPÌØ..
ZLËÍQ¸PR §Ls»S ª«P§§LjszmsLs¿Sª«so ª«P§©«s|qPÌ”Ø
L¯ÍÇsLs»S Z©ËÍQ©«sv Z©ËÍQ©«sv NS©«sv ¬ds ª«sÌ”s
¬ds®ªPÍ xqsãLPúcS¬s\
\ZªsÛ»QË.Í .
PúcS¬sZªsÛ
¬ds®ªPÍ INRP xqsãLPúcS¬s‚s @LiVVÛ»QËÍ
ZãNQPLRPÈsãLPÌØ ¬s©«svõ Û¿QËLÍ SÌs¬s DãLPcTs
¬ds®ªPÍ ANSaRs\ZªP§Û»QËÍ ÇØÕsÖ”sÌØ
¬dsÌÜÍ IcTsgjsF¡ªSÌs¬szmsxqsvòãLPcTs
¬ds®ªPÍ ®ªPͧxmPn ãW¬s‚s @LiVVÛ»QËÍ
ÀsLRPvgSÖsÌØ ¬s©«svõ »SNSÌs¬szmsxqsvòãLPcTs
¬ds®ªPÍ AcnSLRP\ZªP§Û»QËÍ Ìs»RsÌØ
¬s©«svõ @Ì”svN¯ÍªSÌs¬szmsxqsvòãLPcTs
NS¬ds Z©ËÍQ©«sv ª«P§¬szts¬s
G‚dP§ NSÛÌQË¬Í s @xqsª«P§LóPR vLSÖs¬s
zmsƒTsZãNQPƒRsãLP»Rs ú}msª«P§ N¯ÍxqsãLP
lªP†sZQNËÍQ @Z©ËÍQ*zts¬s

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

NRPLRPvßS ¬dslªPNRPäƒRs?
®ªPͧxmPn ãWÌsv xqsª«P§§úcS¬Põ
»SNRPV»Rsv©«PõxmsoöƒRsv J ©«sW»RPõ cRPXaRPùãLP
¿RPvNRPäÌsv zqósLRPãLPgSZ©ËÍQ ª«so©SõLiVV
ÊnÏsW‚P§ÌÜÍ Fy»RsƒS¬sNTP
‚s»RsvòÌØ” @‚s ANSaRsãLP ©«svãLPƒTs
LSÌsv»Rsv©SõLiVV
A ÇsÌsFy»RsãLP cnPR *¬sxqPwò, xqP*¬sxqPwò
cRsWNRPV»RsWZ©ËÍQ DãLPcTs
INRP F~gRP ª«P§ãLP¿RPvÌØ
»RsvãLPxmsL”PR v, »RsvãLPxmsL”PR v \|mQsNTP ÛÌQËxÍqsvò©SõLiVV
@‚s úƒRsª«P§§øÌ”Ø ú®ªsWgRPv»RsWZ©ËÍQ D©SõLiVV
FPª«sL¯Í! A ª«P§cnPR ùÌÜÍ
N¯ãLPƒRs ¿RsLjs¸RP§‚dP§cRs }qscRs †dsLSLRPv
ÀsÌsNRPLjsãLP¿RsÊsƒRsv»Rsv©«Põ
úxms†s ¬dsÈÓs ÕsãLPcRsvª«soNRPV
®ªP§cRsƒRsvÌÜÍ ª«so©«Põ @¬Põ
xmspÌs ª«s©SÌsv ‚sNRPzqsxqsvò©SõLiVV
A xms¿RQè¬s Ês¸RP§ÎÏP•ÌÜÍ
»QPÌ”s¬s Fyª«soLSÎÏPv• NRP©«sv‚sãLPcRsv Û¿QËxÍqsvò©SõLiVV
®ªP̓TsÌÜÍ ª«so©«PõxmsoöƒRsãLP»S
¿RsÌ”scRs©«sãLP N¯ÍxqsãLP
FPcRsvLRPv¿RPwxqPwòZ©ËÍQ ª«soãLPÈØãLP
@©«svÊnÏsW»Rsª«P§…¸iͧùcS¬sNTP
xqQøX†sNTP \ZªsLRPvcnRPùãLP
@ãLP»S ‚P§ú»Rs\ZªsLRPvcnPR ù®ªPͧ
A ©«sª«so*Ìs lªP©«svNRP cSgRPv©«Põ
Gc¯Í ‚suScRsãLP |mPcSÌs »RsƒTs¬s ALRPÂÊQPƒRsv»RsWZ©ËÍQ DãLPcTs
úxmsNRPX†scUs J ‚P§ú»Rs\ZªsLRPvcnPR ù®ªPͧ

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

ª«P§Êsv÷Ìsv NRP‚P§ø©«sÛÈíQËÍ ª«soãLPÈØLiVV
¿RPvNRPäLSÌscRsv
¿RPvNRPäÌsv LS©«sÛÈíQËÍ ª«soãLPÈØLiVV
Z©ËÍQÌs »RsƒRsª«scRsv
Z©ËÍQÌs »RsƒTszqs©«sÛÈíQËÍ ª«soãLPÈsvãLPcTs
®ªP§§NRPä ®ªP§§Ìsª«scRsv
®ªP§§NRPä ®ªP§§Öszqs©«sÛÈíQËÍ ª«soãLPÈsvãLPcTs xmnsÖsãLP¿RscRsv
@ãLPcRsvZQNËÍQ
ZcËÍQ¬s‚dP§cRs ú}msª«P§»Rsgjæs©S @cTs ©«sbsxqsvòãLPcTs
D»RQö†sò, xmsoLRPv»RQö†sò
ZQNËÍQãLPúcSÌs©«sv cnPR *ãLPxqsãLP Û¿QËxÍqsvN¯©SõNRP
BNRP ‚dP§NRPV ‚P§gjsÛÌQËcÍ Ts Gª«P§§ãLPcTs?
úxmsNRPX†s LRPª«P§ßÔs¸RP§\ZªP§ãLPcTs
NRPlLP¬dQ= r¢ãLPcRsLRPùãLP ª«P§§ãLPcRsv
@cTs lªPÌs lªPÌs ÊÜÍ»RsvãLPcTs
FPNRPäƒRs ‚dP§LRPv @ÌsxqsÈs ¿PãLPcRsv»Rsv©SõLRPv
A ª«P§¨zqs©«scTs IƒïRsvZ©ËÍQgS?
A ¬dsLRPãLP»S ÒsªS¬Põ x¤QsLjsãLPÛ¿QËZÍ cËÍQ
cS¬Põ ‚dP§LRPv ‚sxts»RsvÌPùãLP Û¿QËaÍ SNRP
@NRPäƒRs ‚dP§NRPV Çsª«sxqQöLRP+ FPNRPäƒTscTs?
¬dsª«so lªPÎÏPv»RsW, lªPÎÏPv»RsW
A ÀsgRPvLSNRPV©«sv ¬ds ª«P§§¬s®ªPÍÎPÏ v•»ÜÍ ¬sª«P§§LRPv
¬ds xmscRsv\Z©s©«s g¯ÍÎPÏ •»ÜÍ ú»RsvãLP¿Rsª«scôRsv
NRPLRPvßs Òs‚sNTP úFyßscnS»Rsvª«so
@cTs ©«sbs}qsò ¬ds xmsLjsxqsLRPª«P§ãLP»S
¬sZ©ËÍQõ NRPÊsŒsxqsvòãLPcTs
r¢ãLPcRsLRPùãLP ¿RPwxmsoÌÜͬscTs NScRsv
A¿RsLRPßsÌÜͬscTs
A¿RsLjsãLP¿RsÊsƒTsãLPZcËÍQ LRPª«P§ùcRPXaRPùª«i°»RsvãLPcTs
¬dsNRPV gRPvãLPlƒPF¡Èsv ª«sÀQè©«sxmsoƒRsv

A »ÜÍÈsª«PãwÖs ¬dsNRPV rS¸RP§xmsƒïSƒRsv
@»RsƒRsv rSãLP¸RP§ú»Rsxmso FPãLPƒRsÌÜÍ
xms¿RQè¬s ANRPVÌs ª«P§cnPR ùÌÜÍ Òs‚sxqsvò©SõƒRsv
@‚s ¬ds BãLPÈÓs ¿RPvÈísW ª«so©SõLiVV
ªSÈÓs¬s ¬dsª«so gRPvLjsòãLP¿RsƒRsãLP ÛÌQËcÍ Rsv
A »ÜÍÈsÌÜÍ ÊsWÈ”s»ÜÍ NScRsv
FycSÌs»ÜÍ ©«sƒRsª«sgRPÌsªS!
¬dsª«so
@xmsoöƒRsv xmso©«sLRPvÒês‚s»RsãLP @ª«so»Sª«so.
NRPLRPvßs FPNRPäƒ¯Í ÛÌQËcÍ Rsv
@cTs @ãLP»RsLRPãLPgRPãLP ÌÜͬscTs
¬ds xmsLjsxqsLRPãLPÌÜÍZ©ËÍQ @cTs úxms†sxmnsÖsxqsvòãLPcTs
¬ds ©«sª«so* ¿SÌsv
¬ds ©«sª«so* ¿SÌsv gRPvƒTsÌÜÍ gRPLsÈsÌs xqsª«P*ƒRsvÂÌQPãLPcRsvNRPV
¬ds ©«sª«so* ¿SÌsv ÀsÌsvNRPxmsÌsvNRPVÌs xqP*LRPª«P§§ÂÌQPLscRsvNRPV
¬ds ©«sª«so* ¿SÌsv N¯ÍNPT Ìsª«P§øÌs NRPª«P§ø¬s FyÈsÂÌQPãLPcRsvNRPV
¬ds ©«sª«so* ¿SÌsv ®ªPͧxmPn §ª«P§ãLPcRsv©«s ®ªP§LRPvxmsoÂÌQPãLPcRsvNRPV
¬ds ©«sª«so* ¿SÌsv xmPn §Ì”svª«P§Z©ËÍQ zqsLjsª«P§§ª«P*Ìs xqsª«P*ƒRsvÂÌQPãLPcRsvNRPV
¬ds ©«sª«so* ¿SÌsv »Rsv®ªP§øcRs LRP&V§LsNSLRP ©ScRs®ªP§LscRsvNRPV
¬ds ©«sª«so* ¿SÌsv ‚dsßs »RsLsú»RsvÌs LSgRP®ªP§ãLPcRsvNRPV
¬ds ©«sª«so* ¿SÌsv Ênت«s®ªP§LRPvgRP¬s NRP‚s»RsÂÌQPLscRsvNRPV
¬ds ©«sª«so* ¿SÌsv

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

©«sv®ªPÍ* ¿Pxmsoö?
©«sv®ªPÍ*¿Pxmsoö...‚P§ú»RsvƒS!
bs´TsÌs\ZªP§©«s xqsãLPÊsãLPcnS¬Põ
cnPR *ãLPxqsãLP Û¿QË¸Í PR §NRPVãLPƒS
©«sW»Rs©«s xqsãLPÊsãLPcnSÖPõ
FPÌØ }ms©«sgRPÌsãLP?
gS¸RP§xmsƒRsNRPVãLPƒS
cRsgRô“sª«P§ª«sNRPVãLPƒS
@gScnRsãLPÌÜÍ»Rsv gS¸RPãwÌ”ÜÍ
ª«P§§¬sgjs Û»QËÌÍ sNRPVãLPƒS
FPÌØ ú}ms‚P§ãLP¿RsgRPÌsãLP?
ª«sãLPcRsÌs ®ªPÍÌs bsbsLSÖPõ
cSÈsNRPVãLPƒS
INRP ª«sxqsãLP»RsãLP N¯ÍxqsãLP
FPÌØ NRPÌsÌsv NRP©«sgRPÌsãLP?
©«sv®ªPÍ*¿Pxmsoö...
FPÌØg¯ÍªP« §Ljs?

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

BÌØZgËÍQ DLsƒTsF¡¬ds
@LscRsãLP »SNRP¬s ANSaS¬sNTP
ª«sLñSÂÌQP©¯Íõ @côSª«so
C xqsLscnPR ù BÌØZgËÍQ DLsƒTsF¡¬ds
LSgRPãLP »QPÖs¸RP§¬s Òs‚s»S¬sNTP
N¯ÍLiVVÌs gS©SÌsv Z©ËÍQLSöª«so
C ª«sxqsLs»RsLs BÌØZgËÍQ DLsƒTsF¡¬ds
¿RsÌs©«sãLP ÛÌQË¬Í s N¯ÍZ©ËÍQÈÓsÌÜÍ
ú}msª«P§ »RsLRPLsgSÌsv ZLËÍQFyª«so
C @ÌsÇsƒTs BÌØZgËÍQ DLsƒTsF¡¬ds
©«sl©PõxmsoöƒRsW ¬ds»ÜÍ DLsƒTsF¡¬ds

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

lªPl©PõÌÜÀQèãLPcS..

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

@xmsoZƒËÍQ lªPl©PõÌs ª«sÀQèLsc¯Í G®ªsW
®ªP§»Rs¬ò s ¬ds @ƒRsvgRPvÌs xqsª«P*ƒTs
xqs©«PõgRP ®ªsWgRPv»Rsv©«Põ ¬ds NSÖs ª«P§LsÒsLSÌsv
xmszqsFyxmsÌØ ¬súcTsxqsvò©P« õ ©S ª«P§©«sxqsv©«sv »RsÈÓísÛÌQËFÍ yLiVV
¬dsª«so cRsWLRPLsgS D©«PõxmsoƒRsv ª«P§cTs ¬sLsƒS ExqsvÌsv
FPcRsvÈs xmsƒRïsxmsoƒRsv ª«P§©«sxqsv ¬sLsƒS ª«i°©«sãLP
¬ds FPcRsvÈs ª«PãwÈsÛÌQËÍ LS¬s ª«P§¨gRPªSƒTs¬s @ª«so»S©«sv
\ZcnsLRPùãLP Û¿QËzÍ qs ©S ª«P§©«sxqsvÌÜͬs ª«PãwÈs©«sv
¬ds»ÜÍ Â¿PFyöÌs¬s úxms¸RP§†PõLsÀs úxms†srSLjs ‚sxmnsÌsª«i°»Rsv©Sõ©«sv
¬dsNRPV cRsWLRPLsgS DLsƒSÌs¬s úxms¸RP§†PõLsÀs @©«svORsßsLs JƒTsF¡»Rsv©Sõ©«sv

‚s…¸iWgRPORsßS©«s....
@LRô“s aRsNRPÌs x¤PXcRs¸RPãwÌsv @©«sãLP»RsãLPgS bs´TsÌs\ZªP§
ª«i°©SúaRPvª«soÌsv NRPVLRPvrSsòLiVV ª«P§©«s ‚s…¸iWgRP ORsßS©«s.
FyÖs©«s ¿RsÌ”ØLjs©«s ¿PNTPäÎÏPw• xqQöLscRs©«sÛÌQË¬Í s ª«P§§côRsW—
ª«P§§ãLPZcËÍQ »QPÖsFyLiVV — C ‚suScRs xmPn §ƒTs¸RP§Ìs¬s.
©¯xqsÈs ¿RsÌ”sgS BãLPNTP©«s úxms»RsWùxts »RsvuSLSÌs |¤QP¿RQèLjsNRP
A‚s\lLsF¡»Sª«s©«Põ Z©ËÍQÈÓs ©S ÊnتS¬sNTP úxms†dsNRP.
ÊØxqsÂÌQP¬Põ ÊnÏsgRPõª«P§LiVV©S NUPLjsò NSãLP†sÌÜÍ ¬dsª«so,
¬ds ÅØù†s r¡òûú»SÌs lªP©«PõãLPÈÓs©«s—
@ª«sª«Pãw©SÌsv ‚sãLPÈsW Z©ËÍQ©«sv.
ªSÎÏPv•—¬s©«svõ ÊØgS »QPÖQ=©«sªSÎÏPv•
¬dsª«so ©SNRPV »QPÌsvxqs¬s »QPÖs¸RP§¬s ªSÎÏPv•
©S FPcRsvÈs ¿P}msö ¬ds ExqsvÌsv
©S ‚ds©«svÌs x¤QsãLPxqscnPR *¬s LSgSÌsv
¬sÌsvlªPÌ”Ø ª«P§X»Rsvù ÕnÉsNRPLRP NRPãLPxms©SÌsv.
úzms¸RP§»Rsª«Pãw! FPãLPcRsvNTPÌØ
¿SÌØ NSÌsãLPgS ¿PxmQöÛÌQË©Í «sãLP»Rs
gSƒnRsãLPgS ÊØcnTsãLP¿S©S ¬s©«svõ?
LRPx¤QsxqPù ¬sbdscnSÌsÌÜÍ NRPÖsaSãLP ª«P§©«sãLP
¬ds x¤PXcRs¸RP§ãLP ©«s©«svõ ª«P§LRPvxqsvòãLPcRs¬ds
¬ds A»RQø ©«s©«svõ ª«sãLPÀsxqsvòãLPcRs¬ds
GNSãLP»Rs ¬saRP+ÊôØÌsÌÜÍ ©S L¯ÍcRs©«s.
xqsvcUsLRçs NSÌs ª«Pùª«scnTsÌÜÍ—
ª«P§ŒÉP• NRPÖs}qsò FPÌØ xmsLSª«P§LjP+ãLP¿Rs©«sv ¬s©«svõ?
¬saRP+Êôs ©«s¸RP§©SúaRPvª«soÌs»ÜÍ »RsxmQö.

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

©S NRP‚s»RP*ãLP
@xmsoöZƒËÍQ ‚sLjszqsãLPcTs J DcRs¸RP§ãLP
lªPãLPÈsZ©ËÍQ ‚s¬szmsãLPÀsãLPc¯Í N¯ÍLiVVÌs NRPãLPhRPãLP
@ÇsLSª«P§LRP\ZªP§©«s A gS©«sãLP
©S gRPvãLPlƒPÌÜÍ ¬sãLPzmsãLPcTs †s¸RP§ùcRs©«sãLP
NSgjs»RsãLP\|mQs xqsv†s®ªP§»Rsgò S NRPcTsÖsãLPcTs NRPÌsãLP
ÌتSÌØ lªPÌ”sv\Zªs ª«sÀQèãLPcTs ©S ª«P§©¯ÍÊØn ª«sãLP
NRPÎÏP• lªPãLPÈs NRP¬dPõLRPv ÀsÖsNTPãLPcTs
©S g¯ãLP»Rsv »RsƒSLjsF¡LiVVãLPcTs
@‚s A©«sãLPcRsÊØuSöÌÜÍ
lªP¿RQè¬s xqsLSgSÌÜÍ
»QPÖs¸RP§¬s ÛÊQËÌÍ s»Rs©«sãLP
Z©ËÍQ©«sv LSzqsãLPcTs NRP‚s»RP*®ªsW NSc¯Í
©SZQNËÍQ »QPÖs¸RP§¬s @ª«Pãw¸RP§NRP»RP*ãLP
©SNRP¬szmsxqsvòãLPcTs ©S‚s zmsÀQèLS»RsÛÌQË©Í «s¬s
NS¬s ª«P§ŒÉP• @¬QöxqsvòãLPcTs
@‚s zmsÀQèLS»RsÌsv NSNRPWƒRscRs¬s...

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

@ORsLRPãPLã P ÊnÏs¸RP§xmsƒRscRsv
©«s¿RQè¬s ÊnتS¬Põ cS¿RPvN¯Íª«sÈsãLP
@ORsLS¬sZãNQPxmsoöƒRsW @ÌsªSÈsvÛÌQËcÍ Rsv
ÊnتSÌs ª«P§cnPR ù xmPn §LR<sßS N¯»RsNò ScRsv
BªS*ÎÏs ª«i°ƒnPR ùãLP NRPÂÎQP•úLRsÛÇQË}Í qsò
»RsÌÜãLP¿RPv»RsvãLPcS?
¬s»RPù xqsÒsª«sãLP @ORsLS»RQø
¬sLRQøÌs z¤Qs»RsãLP @ãLP»RsLS»RQø
NRPLRPNRPV gRPvãLPlƒPÖPõ NRPWƒS
NRPLjsgjsãLP¿RsgRPÌs©«sZ©ËÍQ ©«sª«P§øNRPãLP
»RsWÈØÖPõ gRPwƒS ú»RsvÈÓsÌÜÍ
@cnTsgRP‚P§ãLPÛ¿QËÍ ª«PùNTP»ò PR *ãLP
@ORsLRP®ªP§xmsoöƒRsW ÂÊQPcRsLRPcRsv
ANSaRsª«P§ãLP»Rs A aRsNTP¬ò s ¿RPw}qs
FPãLPƒRsvÈØNRPVÌsv ‚sÌs‚s̔؃Rsv»Rsv\Z©Põ
¬sLRQ÷¸é PR §ãLPgS »RsÂÌQP†sò©«s bsLRPxqsv=NRPV lªPÌsNRPÈÓís
¬sLR”sÇêsgS FPgjsLjsxmsƒRsvò\Z©Põ
@ORsLRPãLP BxmsoöƒRsv ÂÇQPãLPƒRs\lLs ¬sÌscUsxqsvòãLPÛÈQËÍ
c_LRês©«PùãLP ª«P§§xqsvgRPvÌÜÍ cSNRPVä¬s
JƒTsF¡LiVVãLPcTs ªSZƒËÍQ!
JÈs‚P§NTP NRPWƒS zqsZgËæ ÍQzqsãLPcRsxmsoöZƒËÍQ!
(»Rs{q”sª«Pãw\|mQs cSƒTsNTP úxms†sxqQöãLPcRs©«s)

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

Z©ËÍQ©«sv xmscRPùãLP LSrSsò

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

©ËÍQÌs©«sv ÀdsÌsvèNRPV¬s
ANSaS¬sNTP ©«sª«P§rSäLRPãLP Û¿QË}Í qs ®ªP§§NRPäÌØ
‚dP§NRPV ©«sª«P§rSäLRPãLP Û¿QË}Í qs xmscRPùãLP LSrSsò©«sv
F~côRsvÈÓsxmspÈs ª«P§ãLP¿RPv¬s
gSƒnRsãLPgS N_gjsÖsãLP¿RPvNRPVZ©ËÍQ »ÜÖsxqPwLRPùNTPLRPßsãLPÌØ
‚P§ª«P§§øÖPõ N_gjsÖsãLP¿RPvNRPVZ©ËÍQ xmscRPùãLP LSrSsò©«sv
¿Sª«soZcËÍQªP« §§ãLPcTs
Ês»RsNRPƒRsãLP aSaRP*»Rs\ZªP§Û»QËÍ NRPcS!
ORsßsNSÌsãLP Ês†sNTP©S xqsZLËÍQ—
xmsLjsª«P§ÎÏsÊnÏsLjs»RsãLPgS Ês»RsNRPƒRsãLP!
¿RPvÈísW úxmsxmsãLP¿S¬Põ xmsLjsª«P§ÎÏsÊnÏsLjs»RsãLP Û¿QË¸Í PR §ƒRsãLP!
xmspÌsª«s©«sãLP ‚s¿RPvèNRPVãLPÈsv©«Põ xqsª«P*ƒTsÌØãLPÈÓs
‚dP§ ÀsLRPv©«s‚P*ª«P*ãLPƒTs
©«sª«P*ƒRs®ªPͧ ª«P§LRPÀsF¡»Rsv©«Põ
xqsgRPÈsv ª«P§¬szts BãLPÈÓsgRPvª«P§øãLP \|mQs xmscRPùãLP LSrSsò©«sv
xmscSù¬Põ EZLËÍQgjsãLPxmso†dszqs
©«sƒTsÊsÇØL”¯Í ÂÇQPãLPƒS FPgRPZLËÍQrSsò©«sv
FPª«sL¯Í @ª«P* Û¿QË»Í RsvÌsv¿SÀs
N¯ãLPgRPvxmsLRPÀs xmscSù©«PõƒRsvNRPVäãLPcTs
©SNRPV ANRPÛÌQËzÍ qs©«sxmsoöƒRsv
ª«Pãw @ª«P* NRPƒRsvFyLS ¿Rs©«svÊØÌsv »SzmsãLPÀs©«sÈísvgSZ©ËÍQ
A @ª«P* xmscSù¬sNTP ¿Rs©«svÊØÌsv »SzmsãLPcTs
Z©ËÍQ©«sv rS¸RP§§cnRs\ZªP§©«sÈísvgSZ©ËÍQ ©SxmscRPùãLP rS¸RP§§cnRs®ªPͧ
‚dP§ gS¸RPãwÌs©«svãLPƒTs úxqs‚sxqsvò©P« õ
ª«Pãw©«s‚ds¸RP§ @ORsLS¬sª«P*ãLPƒTs
LSÇPùãLP gRPLRPvNRPV |mPcRsª«so\ÛÌs xqsv»SLRPãLPgS xqsv¬Põ»RsãLPgS xmscRPùãLP LSrSsò©«sv

L¯ÍÇsÚ cUsFyª«sÛÎsÍ!
©S ZcËÍQaRsãLPÌÜÍ L¯ÍÇsÚ cUsFyª«sÛÎsÍ!
¬s»RPùãLP "©«sLRs' ª«sZcËn ÍQ!!
xqs»RPùÊnت«P§Ìsv NScRsv ¿RsLsxmso»ÜÍLscTs!
xqs¿RPvè ÊØLsÊsvÌsv!!
FPª«sLRPv FPª«sLjPõ FPLscRsvNRPV ¿RsLsxmso»Rsv©SõL¯Í
NRPWƒS »QPÖds¬s D©SøcRsvÖPõ
lªP©«sZQNËÍQxqsvN¯Û¿QËÍè LSÇsNUP¸RPãwÌsv!
¿RsLszms©¯ÍƒTsNTP ¿RsLszms©«s¬Põ LSLiVV†dsÌsv!!
gRPvLsƒRsgRPv»Rsvò ª¯ÍÈ”s N¯ÍxqsãLP
g¯Ls»RsvÌsv N¯Íxqsvò©P« õ ©S¸RP§NRP Çs©«sãLP!
Û¿QË»Í RsgSNRP ÅØ‹ÉsÌsv cTsNRPVäÌsv ¿RPwxqsvòLsÛÈQËÍ
Û¿QË»Í RsÌsvƒTsgjs Çs©«sLs ÕsNRPVäÕsNRPV䪫P§LsÈsvLsÛÈQËÍ
@ÌszqsF¡LiVV©«s g¯Ls»RsvÌsv @LRPªSÌs¬s ¿RPw}qsò
NRPORsgRPÈÓís©«s NRPÌØÌsv
NRPLsÈÓsNTP NSuS¸RP§Ls xmsoÖs®ªPͧrSsòLiVV
@ª«P§§øƒRsvF¡LiVV©«s @côSÌsNRPÎÏPv•
@ÊscôSÌsZ©ËÍQ ¿RPwzmsrSsòLiVV
FPúLRsLRPLsgRPv lªPNTPäLjsLs»Rs ®ªP§§cRsÂÌQPƒTsÛ»QËÍ
»QPÌ”sÈÜÍ{ms †sNRPäÌÜÍßÓñs Û¿QËÍ}qsxqsvòLscTs
‚P§gjsÖsLscTs INRP cSZLËÍQ!
ª«P§»Rs rSª«P§LRPrSù¬Põ l©PÌsN¯ÂÌQ ö¸RPãwùÖs
NTP” xtísxqsª«P§¸RPãwÌ”ÜÍ gRPvLslƒP¬sÊQ÷LRPLs Û¿QËxÍqsvN¯ÍªSÖs
INRP xmnsoÌ£sÊØÈÓsÌ£s ª«P§LscRsv »QP¿RPvèNRPV¬s...
C LSú†sNTP xqsãLP¸RP§ª«P§©«sãLP FyÈÓsLs¿P¸RPãwùÖs!!

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

ª«sÌsxmso....!

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

NRP©«sv ª«P§¨zqs »QPLjsÛ¿QËÌÍ ÜÍgS
NRPLjsgjsF¡LiVV©«s ª«sÌsxmso
NRP©«svª«P§¨¸RP§§ ª«sLRPNRPV
©«s©«sv ‚dsƒTsF¡ª«s¬s »RsÌsxmso.
»RsÌsxmso\Z©s©S ª«sÌsxmso
†ds¸RP§ Û»QË¬Í s¸RP§ cnSLRP
A ª«sÌsxmso ‚sxmnsÖsãLP¿RPv©«sZ©ËÍQ »RsÌsxmso
NRP¬dPõÈÓs ¿SLRP!
©S ÌÜÍNPR ãLP
ª«Pãw¸RP§ÌÜÍNPR ãLP @cRsv÷é»RsÌÜÍNPR ãLP
FP©¯Íõ »RsÌsxmsoÌsv FP©¯Íõ ª«P§ÌsvxmsoÌsv
NRPƒRsv»RsW NRPWÌsvxqsvò©P« õ Ex¤QsÌs ®ªPͧƒRsÌsv
FPãLPcRsvN¯Í C lgPÌsvxmsoÌsv JÈsª«P§§Ìsv
@cRPXxtís cRsvLRPcRPXxtís xmsLRPvgRPvÌs xmsLscSùÌsv
FP©¯Íõ gS¸RPãwÌsv FP©¯Íõ AcRsLS+Ìsv
FP©¯Íõ »RsvFny©«svÌs gSÌsvÌsÌÜÍ Û»QËÖÍ s
G IƒïRsv©«s Û¿QËlÍ LPcRs©¯Í...
ú}msª«P§ @Z©ËÍQ ª«PãwÈs»ÜÍ }qs*¿RQè©é «sLjsNRPÂÈQíscRsL¯Í
ª«Pãw¸RPãw ª«Pãw©«svxtPùãLP C @xqsx¤QsÇsÌÜÍNPR ãLP
ORsßÓsNRPãLP C A©«sãLPcRsãLP
ORsßÓsNRPãLP C @©«svÊsLscnRsãLP
@LiVV©S FPNRPäƒ¯Í ©«sª«P§øNRPãLP...
@Z©ËÍQ*xtsßsÌÜÍ ©«sª«P§øNRPãLP...
úxms†s ¬s»RPùãLP ©«sª«P§øNRPãLP...
xqsvLscRsLRPãLP xqsvLscRsLRPãLP ©S xqP*xmPõãLP
©S Òs‚s»Rs xqs»RPùãLP!

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

Jx¤ÜÍ.. ©S ¿PÖs..
J ¿PÖs, Jx¤ÜÍ ©S ¿PÖs...
INRP ORsßsãLP NRPãLPÈÓsFyxms\Zªs
ª«P§LRPvORsßsãLP xqsvcRsWLRP\ZªP§
©S NRP‚s»RsÌÜͬs Ênت«s\ZªP§
ÊnتS¬sZQNËÍQ LSgRP\ZªP§
J ¿PÖs, Jx¤ÜÍ ©S ¿PÖs...
J ¿PÖs ©«s©«sv Û¿QËLÍ PR ®ªPÍ
©S ÊØcnRsZQNËÍQ ¬dsª«so JcSLRPvö\Zªs
gRPvãLPlƒPÌÜÍ N¯Ìsvª«soãLPƒRs®ªPÍ
x¤PXcRs¸RPãw¬sZQNËÍQ INRP xqQöãLPcRs\Z©s
¬ds lªPãLPÛÈQËÍ Z©ËÍQ©«sv©Sõ, ¬ds ©S lªPãLPÈs ÛÌQËNÍ PR V©Sõ
ÌÜÍNPR ãLPÌÜÍ G\Zcs©S, ¬ds »RsLRPvªSÛ»QËÍ @©«svNRPV©Sõ
ªS©¯ÀQè ¬sÌsvlªPÌ”Ø »RsƒTs}mszqs©S
ª«P§ãLPƒRsvÂÈQPãLPƒRs ©«s©«sv ª«PãwZƒËÍQèzqs©S
INRP ÌØgSZ©ËÍQ DãLPÈÜÍãLPcTs
©«svª«so* ©«sª«so* LRPv‚P*©S
ÀsÌsvNRP xmsÌsvNRPV ‚szqsLjs©S
FPcRsÌÜÍ Gc¯Í @ª«so»ÜÍãLPcTs
@ÌsÌs xqsª«P*ƒTs ¬dsªS?
gRPvãLPlƒPÌs @ÌsÇsƒTs NSªS?
©S úxms†s @ƒRsvgRPw
lªP†sZQNËÍQ xqP*xmPõ xqsLRPxqsv=‚s ¬ds®ªPÍ©S?
J ¿PÖs... Jx¤ÜÍ ©S ¿PÖs.

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

©«sÌ”sg¯úlLP
»RsÌÜãLP¿RPvNRPV¬s
ª«P§§ãLPcRsv©«sƒRsvxqsvò©P« õ
xqsx¤Qs¿RsLRPv¬Põ @©«svxqsLjsxqsvò©SõLiVV
g¯úlLPÌs¬dPõ..
»RsÌÜãLP¿RPvNRPV¬s ©«sƒRsª«sƒRsãLP g¯úlLPÌs
@ÌsªSÈsv NRPcS!
J ª«P§ãLPcRsÌÜÍ INRP ©«sÌ”sg¯úlLP
»RsÂÌQP»RsvòN¯Íª«sƒRsãLP Z©ËÍQLPR vèNRPVãLPcTs
»Rsvxmsoö xmsÈÓís©«s Lkjs†s LjsªSÇsÙÖPõ
cnTsNRPäLjsãLPÀsãLPcTs
g¯úlLPÌs¬dPõ ÂÊQPãLPÛÊQËÂÍ ÌQP†sòF¡LiVV
»RsÌscTsãLP¿RPvN¯¬s Ês»RsNRPƒRsãLP
ª«P§©«s Ç؆s ÌsORsßsª«P§ãLPÈsW
©«sÌ”sg¯úlLP »RsÌscTsãLP¿RPvNRPVZ©ËÍQcSNS
g¯ÍÌs|mPÈíØLiVV.
»RsÌscTsãLP¿RPvN¯Z©ËÍQ rSgjsF¡»Rsv©SõLiVV
g¯úlLPÌs¬dPõ..
D©«PõÈísvãLPƒTs ª«P§§ãLPcRsvg¯úlLP
"ÕszqQøÌ”Ø' @ãLPÈsW
J lgPÈísv cRsWNTPãLPcTs
g¯úlLPÌs¬dPõ @ÌØZgËÍQ @ãLPÈsW cRsWZQNËÍQaSLiVV
Gc¯Í @©«svª«Pãw©«s®ªP§§ÀQè©«s ©«sÌ”sg¯úlLP
»RsÂÌQP†sò ª«P§§ãLPcRsvNRPV ¿RPwzqsãLPcTs
xqsx¤Qs¿RsLRPvÌsv NRP¬szmsãLP¿RsÛÌQËcÍ Rsv
NSxqsò ª«P§§ãLPcRsvZãNQPŒ”s »ÜãLPgjs ¿RPwzqsãLPcTs
g¯úlLPÌs¬dPõ J xmsoLS»Rs©«s ÊØ‚sÌÜÍ xmsƒTs

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

gjsÌsgjsÌØ N¯ÈísvNRPVãLPÈsv©SõLiVV
¬sxqQ=¥PP¸RP§ãLPgS ¿RPwzqs©«s ©«sÌ”sg¯úlLP
xmsNRPäNRPV »RsxmsoöN¯¬s
N¯»Rsò cSLjs ®ªPÍxqPwò F¡LiVVãLPcTs
ÊnÏs‚sxtPù»ºs »RsLSÌs N¯ÍxqsãLP!
¬ds ¿RPwxmso

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

NSÌجPõ lgPÖsÀsLscTs ¬ds ¿RPwxmso
NRP´Rs ÌØgRP ¬sÖsÀsLscTs ¬ds ¿RPwxmso
®ªP§LRPvxmsÂÌQ”s ®ªP§LjszqsLscTs ¬ds ¿RPwxmso
Às©«svNRPÂÌQ”s NRPVLjszqsLscTs ¬ds ¿RPwxmso
FPLs»Rs cRsWLS©«svõLsƒTs
G\ZªP§†sª¯Í ©«svª«so*
BxmsoöƒRsW BNRPäZƒËÍQ
D©«PõÈísv ¿RPw}qsª«so
©«s©¯õcTsÖs F¡©«sLscTs ¬ds ¿RPwxmso
©S »Ü̓Rsv¬dsƒRs…¸i§ù ¬ds ¿RPwxmso
zmsÌ”sÌsv
zmsÌ”sÌsv...
ª«szqsªSƒRs¬s ª«P§ÂÌQ”s®ªP§§gRæsÌsv
ªSÎÏP• ©«sª«so*Ìsv...
‚sLSª«P§ãLP ÛÌQË¬Í s lªPl©PõÌs ÇsÌ”svÌsv
NRPÌ”ØNRPxmsÈsãLP »QPÖs¸RP§¬s ªSLjs ®ªsWª«P§§Ìsv
xqP*¿RQè»é RsNRPV úxms†sÕsãLPÊØÌsv
DãLPƒRsª«so ªSLjsNTP FPÌØãLPÈÓs ÛÊnsxÍtsÇØÌsv

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

xmsÈísª«so ªSLjsNTP NRPVÌs ª«P§»SÌs NRPÈísvÊØÈ”sv
xmsgRPÌsv, úxms†dsNSLSÌsv,
‚sªScSÌsv, ‚sL¯ÍcnSÌsW
|mPcRôsªSÎÏP• \Z©sÇØÌsv
»RsvŒP•ãLP»RsÌsv, ZQNËÍQLjsãLP»RsÌsv,
ÀsÖszmsÛ¿QËxÍtísÌsv, ÊsvÇêsgjsãLPxmsoÌsW
Às©«PõªSÎÏP• BÇØÌsv
ªSÎÏP• ª«PãwÈsÌsv DÕsNTPª«sÛ¿QËÍè ¬dsÈÓs EÈsÌsv
ªSÎÏP• FyÈsÌsv |qPÌs…¸iͧÈÓs úxmsªS¥PPÌsv
ªSÎÏP• AÈsÌsv ©«sª«Pù»RP*xmso ÊØÈsÌsv
@ãLPcRsvZQNËÍQ....
zmsÌ”sÌsv ª«szqsªSƒRs¬s ª«P§ÂÌQ”s®ªP§§gRæsÌsv
A©SƒRsv—v—C©SƒRsv
A©SƒRsv—v—
NRPVÌsãLP
INRP |mPcRôsLjsNRPxmso
‚sÌsvª«sÌsv©«Põ ª«Pùª«sxqós.
NRPVÌsãLP
INRP rSª«PãwÑsNRP
‚sÌsvª«sÌsv©«Põ ª«Pùª«sxqós.
NRPVÌsãLP
INRP @Õnsª«Pãw©SÌs ª«Pùª«sxqós.
NRPVÌsãLP
INRP \Û¿s»Rs©«Pù úxqsª«sLs†s.

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

C©SƒRsv—v—
NRPVÌsãLP
INRP LSÇsNUP¸RPãwÌs N¯ÍÈs
NRPVÌsãLP
INRP rS*LRô“sxmsLRPvÌs ª«P§§hS.
NRPVÌsãLP
INRP \Z©s†sNRP ‚sÌsvª«sÌsv ÛÌQË¬Í s ÊØÈs
NRPVÌsãLP
INRP cnRs©«sª«sãLP»RsvÌs NRP´Rs.
ÀsgRPvLSaRs
FPl©Põ¬Põ Û¿QËcÍ Rsv †dszms @©«svÊnÏsªSÌs»ÜÍ
NTPNTPäLjsF¡»RsvãLPcUs Òs‚s»RsãLP!
xqQøX†s {qsª«P§ÌÜͬs IN¯Íä @©«svÊnÏsª«s®ªPͧ
ª«P§©«sxqsv¬s Ezms Ezms
DNTPäLjsÕsNTPäLjs Û¿QËxÍqsvòãLPcTs
cS¥PPLRsò cnRsLRPßÓs\|mQs
BãLPNTPF~…¸iͧù ¬dsÈÓs ¿RPvNRPäÌ”Ø
ÇìØxmsNSÌsv ¬sÈíØLRPvöÌsª«so»SLiVV
¿SÌØrSL”PR v
ª«P§©«sxqsv ¿PÈísv‚dP§cTs cTsgRPvÌsv zmsÈís
IãLPÈsLjsgS GNSNTPgS
INRP ©«sª«P§øNRPãLP N¯ÍxqsãLP lªP»RsvNRPVäãLPÈsW ª«soãLPÈsvãLPcTs
»Rs©«s¬s »S©¯NRP x¤PXcRs¸RP§ãLP ª«P§§ãLPcRsv
A‚sxtPäLjsãLP¿RPvN¯¬s
»Rs»SäÌs aSãLP†sN¯ÍxqsãLP »RszmsãLPÀsF¡»RsvãLPcTs
¿PxmsoöNRPV©«Põ‚s FP©«PõLiVV©S
cS¿RPvN¯ÍªSÖQ=ãLPcTs INRPä\ÛÈs©S ª«soãLPÈsvãLPcTs

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

@ãLP»RsLRPãLPgRPxmso @ÌsÇsƒTs
@cTs‚P§|mPÈÓís©«sN¯cUôs @cnTsNRPª«P§ª«so»RsvãLPcTs
gS¸RPãwÌsv N¯¬Põ xmsÀQègSZ©ËÍQ ‚P§gjsÖsF¡»SLiVV
@LiVV©S
@aSãLP†s FPNRPäƒ¯Í AaS @NRPäZƒËÍQ
F¡g¯ÈísvNRPV©«Põ ¿]ÍÛÈQËÍ lªP»RsvN¯ÍäªSÌs©«Põ xqPwú»RsãLP
ª«P§ãLPú»Rs\ZªP§ ª«P§z¤Qs\ZªP§
®ªsWƒRsv ª«P§©«sxqsv=¬s ÀsgjsZLËÍQèÌØ Û¿QËxÍqsvòãLPcTs
ª«P§©¯ÍÊnÏsW‚P§ xmsgRPvÎÏP•ÌÜÍãLPÀs
®ªP§§ÌsZãNQPÛ»QËÍò xms¿RQè¬s ÀsgRPvLRPv — AaRs
l©PúlLPÖsÀQè©«s ª«P§©«sxqsv gS¸RPãwÖPõ
ª«PãwZ©ËÍQö ÛÌQËxÍms©«sãLP — NRPcTsÛÌQËÍ NSÌsãLP

‚scnS»Rs ª«sLRPãLP
¬scRsvLRP¬s lªPÖs®ªPÍzqs©«s NRP©«svÌsv
FPcRsvLRPv ¿RPw|qP ZLËÍQLiVW xmsª«sÌsv
©S NRP©«svÌsNTP \ZªP§NRPãLP ¬ds\Zªs
©S NRPÌsÌsNTP ÌÜÍNPR ãLP ¬ds\Zªs
®ªPÍxqs‚s ª«sƒRsgSƒRsvöÌsÌÜÍ©«s
ª«P§ÂÌQ”sÌs JcSLRPvöÌs ªS©«s
¬ds\Zªs LSªS ú}msª«Pãw!
©S úFyßsãLP ¬ds®ªPÍ xqsvª«Pãw!
@ª«P§ø IƒTsÌÜÍ ÌØÖsFyÈsÌÜÍ
©SƒRsv ‚s©«Põ ¬ds »ÜÖszmsÌsvxmso
©S©«Põ FPcRs©«s ª«P§cnRsvLRP ¬scRsvLRPÌÜÍ
Z©ËÍQ©«sv NRP©«Põ NRPÌs ¬ds »RsÌsxmso
ÇìØxmsNSÌs F~†sòÎPÏ •ÌÜÍ—
¬scRsvLjsãLPÀs©«s xmso»Rsƒò TsÊܪ«Pãwø!
©S úFyßsãLP ¬ds®ªPÍ xqsvª«Pãw!
ª«P§ÈÓís xmsLjsª«P§ÎÏsãLPÌÜÍ ¬dsª«so
ª«P§Êsv÷ xmsLRPª«saRsãLPÌÜÍ ¬dsª«so
ª«P§ÈÓís¬s A ª«P§Êsv÷¬s NRPÖs}ms—
ªS©«sÀs©«svNRPVÌÜÍ©«sW ¬ds®ªPÍ
xms¿RQè¬s \|mQsLRPvÌsÌÜÍ NRPÎÏs ¬dsª«so
NRPƒRsÖs @ÌsÌs Ìs¸RP§gRP†sÌÜÍ ¬dsª«so
A ‚scnS»Rs ª«sLRP\ZªP§ ¬dsª«so
C ‚saRP* ‚sNSaRsãLP ¬dsª«so
ª«P§¬szts ª«P§¬sztsÌÜÍ ª«P§©«sxqsv ª«P§©«sxqsvÌÜÍ
NRPÌsNSÌsãLP N¯Ìsvª«soãLPZƒËÍQ ¬dsª«so
LSªS J ©S ú}msª«Pãw!
©S úFyßsãLP ¬ds®ªPÍ xqsvª«Pãw!

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

NRP‚s»RsÌØ ‚P§gRPvÌsv»S
NRP‚s¬s NSNRPF¡LiVV©S
J NRP‚s»RsÌØ ‚P§gjsÖsF¡»S
gRPLscnRsLRP*gS©«sãLP FyƒRsÛÌQËNÍ PR F¡LiVV©S
J ª«P§cnRsvLRPgS©S¬Põ @ª«so»S
@cRsv÷é»Rs ©«PX»RPùãLP Û¿QË¸Í PR §ÛÌQËNÍ PR F¡LiVV©S
xqQöLscTsLsxmsÛ¿QË}Í qs ©SÈØù¬Põ @ª«so»S
AaRQèLRPùxmsLjsÛ¿QËÍ @LscS¬Põ NSNRPF¡LiVV©S
J ª«P§LRPvª«sLS¬s @LscS¬Põ @ª«so»S
aSaRP*»Rs\ZªP§©«s A©«sãLPcS¬Põ Bª«P*NRPF¡LiVV©«s
J xmsLRPª«Pãw©«sãLPcRsãLPÌØ ‚P§gjsÖsF¡»S
INRP FyhS¬Põ ¿PxmQöNRPF¡LiVV©S
J AcRsLS+¬Põ @ª«so»S!

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj