Disciplina: Managementul Resurselor Umane Tema: Evaluarea salariatilor.

Aprecierea individului in procesul muncii

Îndrum tor: 
Prof.univ.dr. Ioan CINDREA

Studenti: 
Aura VITAN

Evaluarea salariatilor.
1

FOOD NETWORK S.i propune ea 2.5 3..A.Aprecierea individului in procesul muncii Cuprins: I. Studiu de caz la U.2 Misiune si valori«««««««««««««««««««««..2 2.3 Evaluarea personalului ± metoda C. Concluzii.3 Metode de evaluare«««««««««««««««««««««3 III.2 Rolul si importanta evaluarii salariatilor«««««««««««««2 2.P.6 3..A.H.S CHECKUP««««.S..1 Prezentarea generala a firmei««««««««««««««««. opinii«««««««««««««««««««««««. Ce este evaluarea i ce.7 2 . ± KFC DRIVE THRU Sibiu 3.M...4 Evaluarea personalului de catre manageri««««««««««««7 IV.. Introducere «««««««««««««««««««««««««1 II.1 Definita evaluarii«««««««««««««««««««««.5 3..

cu care am încheiat un contract individual de munc . ± KFC DRIVE TRHU SIBIU. rela ionare si comportament. Evaluarea este important deoarece reprezint ocazia în care angajatul d un feedback angajatorului. negociere.S. ocupând postul de casier.A. Am optat pentru acest exemplu deoarece firma dispune de un mod aparte de evaluare a angaja iilor. ele constituind un puternic instrument i de evaluare a unor abilit i precum comunicare. Este totodat un mod prin care se întâlnesc dou puncte de vedere: cum evalueaz angajatorul anumite competen e i cum consider angajatul c le folose te. În evaluare sunt prinse majoritatea aspectelor importante care m soar performan a. tot mai multe companii recurg la o gam din ce în ce mai diversificat de evaluare a personalului. elemente care mai târziu se vor reflecta asupra evolu iei acestor companii. 3 . cu scopul de a cunoa te nivelulul de cuno tiin e. Ca studiu de caz am ales firma U. Introducere Am ales s dezbatem aceast tem deoarece în ziua de azi. capacitatea de deduc ie dar i personalitatea salaria iilor. FOOD NETWORK S. iar rezultatele nu sunt doar tehnice.I.

´1 Implementarea unui sistem de evaluare trebuie s se fac în mod progresiv. comportament) ob inute de o anumit persoan . lipsa unor programe specifice de training i dezvoltare. («). experien a i cuno tiin ele angaja ilor) cât i la rezultatele concrete (performan e cuantificabile. Simona Podgoreanu. a stabilirii modalit ilor de perfec ionare a preg tirii.univ. prezentând caracteristicile i metodele folosite. iar salaria ii se vor sim i cu siguran mai motiva i dac rezultatele activit ii lor vor fi apreciate obiectiv. Sibiu. ³Factorul uman i performan ele organiza iei´. abilit ile. 2. Lect.2 ³Punerea în aplicare a unui sistem de evaluare´. m suri de formare a cadrelor implicate în acest sistem. la cât i cum munce te.univ. 2. partea a II-a. Ce este evaluarea i ce îsi propune ea? Acest capitol trateaz evaluarea din punct de vedere teoretic. mecanismele i modul s u de derulare. a contur rii perspectivelor de promovare. Importan a evalu rii urm re te urm toarele aspecte: s revad progresul înregistrat de angajat i s ofere feedback s identifice golurile în performan Prof.II.dr. Universitatea ³Lucian Blaga´. 1 4 .2 Rolul si importan a evalu rii salaria iilor Evaluarea personalului se poate referi atât la poten ialul uman (aptitudinile generale i speciale. caracterizeaz evaluarea ca fiind ³totalitatea proceselor prin intermediul c rora se emit judec i de valoare asupra salaria iilor din organiza ie. Acestea vizeaz informarea personalului cu privire la filosofia sistemului. singura posibilitate de a ob ine o evaluare corect este ca de ambele p rti s existe sinceritate.univ. patronii pot identifica eventuale nemul umiri ale angaja ilor privind condi iile de munca. curs în format digital. Astfel.dr. atitudinile. aflat într-un anumit post. suport de curs.univ. Ea va fi înso it de: 2 m suri preg titoare. a acord rii de recompense sau sanc iuni. în vederea relev rii elementelor esen iale ale modului de realizare a obiectivelor i sarcinilor. Prof.1 Defini ia evalu rii Prin evaluare se întelege acel proces prin care se apreciaz sau se depreciaz individul în procesul muncii. Alecxandrina Deaconu. capitolul 8 ³Evaluarea performan ei i gestiunea carierei´. Lavinia Rasca. Ioan Cindrea ÄManagementul resurselor umane´. O defini ie mai ampl . Dat fiind c se desf soar ca o discu ie între ef i subordonat prin care se încearc analiza reu itelor i e ecurilor.7. Bucuresti. Facultatea de tiin e Economice. consecin ele sale etc. p. capitolul ³Procedee i reguli de promovare´.dr. Scopul evalu rii personalului este acela de a afla ce a reusit i ce nu a reu it i mai ales de ce a reu it sau nu. Academia de Studii economice. 221 2 Prof. tr s turile de personalitate. Necesitatea acestor m suri decurge din faptul c : formarea evaluatorilor contribuie la cre terea credibilit ii sistemului.8.dr.

accesat în data de 07 noiembrie 2010.  Pe lâng implicite:  s ia în considerare solu iile pentru acoperirea acestor goluri în performan s planifice ac iuni pentru a le dep i s identifice nevoi generale de dezvoltare aceste scopuri explicite ale evalu rii activit ii exist de asemenea i scopuri s motiveze angaja ii s men in contactul personal s recunoasc i s aprecieze performan a înalt 2. Verificarea modului în care sitemul de evaluare corespunde priorit ilor strategice Ciclul de evaluare a personalului ± Sursa: http://www.3 Metode de evaluare Pentru proiectarea unui sistem de evaluare.3. Identificarea i evaluarea metodelor. p.com. ajustat la strategia organiza iei. trebuie parcur i urm torii pa i3: 1.axamc.com/article.axamc. 5 . articolul ³Cum elabor m un sistem modern de evaluare a performan ei angaja ilor´.php?articleId=6 3 http://www. selectarea metodei de evaluare care se potrive te cel mai bine cu obiectivele stabilite i cu cultura organiza iei 2. Stabilirea elementelor ciclului de evaluare i modului cum trebuie legate între ele 3.

 completarea de c tre manageri a unor jurnale în care înregistreaz evenimente i atitudini relevante ale subordona ilor. aplicat i ca etapa preliminar în cadrul evalu rii de tip a). favorizat de o puternic tradi ie organiza ional . ghidul de derulare a evalu rii.Speciali tii în domeniu identific urm toarele posibile cele mai folosite metode de evaluare: a) managerii îsi evalueaza subordona ii: este cea mai des întâlnit metod . pentru fiecare colaborator. sfat se discut c ile i mijloacele de îmbun t ire a performan ei colaboratorului. Evaluarea îndepline te mai multe func ii 4: a) Apreciere se face un bilan al perioadei trecute. nivelul s u de performan în raport cu obiectivele ce-i revin. c) evaluarea de catre evaluatori externi: în general. c) Orientare se define te ansamblul obiectivelor. Dosarul de evaluare cuprinde urm toarele documente: descrierea procedurii de evaluare. se identific competen ele i aspira iile fiec rui colaborator i se definesc direc iile i mijloacele de dezvoltare profesional a acestuia. se evalueaz . când e realizata de speciali ti/exper i. se diagnosticheaz ³reu itele´ i ³e ecurile´ constatate i se caut explica ii. foarte eficient . 4 Ibidem 2 6 . b) autoevaluarea: aplicabil mai ales când un angajat lucreaza izolat sau are sarcini unice. fi de evaluare care trebuie completat în cursul evalu rii. prezint marele avantaj al obiectivit ii aprecierii datorate lipsei posibilelor consecin e nedorite pe cale ierarhic . ci performan ele sale într-un post dat. nu se evalueaz individul în sine. b) Ajutor. colaboratorul este ajutat s progreseze. permite autoeducarea angaja ilor în vederea perfec ion rii profesionale i a dezvolt rii carierei. principalul dezavantaj îl constituie costul ridicat al realiz rii.

Râmnicu-Valcea. Buz u i unul în Republica Moldova. De asemenea. KFC acord vouchere pentru ca angajatul s poat servi masa în restaurant împreun cu familia. FOOD NETWORK S. dar i prime lunare pentru diverse realiz ri. atât în interior (rela iile dintre angaja i). care definesc cultura sa organiza ional .L. pe care fiecare dintre cei peste 1000 de membrii ai echipei KFC le respect . mai ales. 7 . unde exista restaurant KFC. La KFC. Pite ti. manageri i unitatea este reprezentat legal de c tre un director.35 angaja i . Bonusurile cumulate pot ajunge la jum tate din salariu.2 Misiune si valori Orice organiza ie are propria misiune i propriile valori. echipa de manageri i directorul de restaurant sunt promova i din cadrul companiei. Ia i. în condi iile în care.R. Fiecare restaurant dispune de un num r de aproximativ 30 .III. Sibiu.1 Prezentarea general a firmei S. cu vânzare predominant de produse alimentare. în func ie de care î i desf oar activitatea i r spunde clien ilor. atunci când se deschide un nou magazin. opereaz sub un contract de franciz prin care licen a este acordat companiei S. clien ii). func ioneaz dup urm toarele valori. valori care definesc modul de lucru i comportamentul adoptat de aceasta companie. ± KFC DRIVE THRU Sibiu 3. Craiova. iar recrut rile din exterior se realizeaz doar pentru posturile de casieri i buc tari. casieri. Ploie ti. iar fiecare zon . KFC Romania S.S. U. Cluj. pentru care nu se solicit experien anterioar . Cea mai eficient metod de recrutare este networkingul. colaboratorii i. buc tari. i compania KFC are valori. Arad. Timisoara. Bra ov. între cinci i zece angaja i dintr-un restaurant fiind premia i lunar. dintre care 13 in Bucuresti i celelalte în Constan a. Oradea. Firma s-a infiin at în anul 1997 i are ca activitate preponderent comer ul cu am nuntul. FOOD NETWORK S. Prima promovare poate avea loc dup doar ase luni.S. iar KFC ofer un bonus celui care aduce un angajat în cadrul companiei. principiul How We Work Together (HWWT). Studiu de caz la U. iar zonele vizate sunt: ora ele mari i centrele comerciale. cât i în exterior (rela iile cu partenerii.C. Compania US Food Network SA de ine 39 de restaurante KFC. servicii medicale periodice. Beneficiile acordate angaja ilor constau în bonuri de mas . Bac u.A.C. la nivelul de supervizor. Suceava.A. se afl în subordinea unui area manager. la o luna i la trei luni dup ce aceasta este recrutat. KFC Romania are o rat a promov rii interne de 60-70%. cu diverse ocazii 3. Târgu Mure .

S. începând cu anul 2000.H.Conform managementului. Clien ii sunt cei mai importan i i aceste standarde cuprind toate ac iunile ce trebuie întreprinse astfel încât s le fie asigurate produse de calitate excep ional i o servire superioar . a fost îmbun t it prin implementarea i dezvoltarea energiei pozitive în rândul angajatilor i a atitudinii YES! în servirea clien ilor CHAMPS CHECK UP Cea mai important metod de evaluare folosit în aceast companie multina ioanal este acea a celui mai bun scor (100%) ob inut în numeroase rânduri de fiecare restaurant.P.M.H. dar se respect individualitatea. accesat in data de 09 noiembrie 2010 5 8 . Ospitalitatea este cea mai important având un calificativ de 50 puncte. Fiecare liter a cuvântului C. Acestea sunt: .C. Checkup Reprezint verificarea.A. ospitalitatea.P. Perfec iune 7. care sunt de cele mai multe ori de 100%.A. Încrederea în oameni: Dezvoltarea unei echipe diversificate 3.S reprezint un criteriu ce este evaluat i anume: cur enia. iar http://www. Începând cu anul 1998 s-a implementat acest program ce cuprinde standardele de calitate ale companiei. Restaurantele KFC din România se afla printre primele din lume prin punctajele ob inute.P.M.H.P.S CHECKUP Sub numele ³Champs & Customer Mania´. a respect rii standardelor de calitate de c tre membri echipei KFC. articolul ³How We Work Together´. un sistem de verificare de c tre echipe de profesioni ti în localurile KFC. Aceasta verificare se face de c tre ³clien ii misterio i´ si are loc de dou ori pe lun . an de înfiin are a champscheck.php?menu=articol&ArticolID=15.H. prin sus inerea unor teste. Recunoa tere: Bonusuri si prime oferite angaja ilor 4. Energie pozitiv : Se lucreaz cu energie si pasiune 8. Customer Mania: Satisfacerea clientilor KFC 2.M. Munca în echip : Se lucreaz ca o echipa.A. . 6.H. între inerea.M. Responsabilitate: Compania isi asuma responsabilitatea în tot ceea ce face.P.S.Instruire i suport: Un trainer ce r spunde întotdeauna la nevoile angaja ilor 5. care s cuprind standardele de înalt calitate ale companiei. 3.A.C. de acei ³clien i misterio i´.S. principiile de baz sunt5: 1. Dac punctajul ob inut în urm acestei forme de evalu ri este de sub 85%. .ro/index.Custumer Mania Începând din anul 2000 oferirea constanta 100% a standardelor C. echipa KFC a adoptat programe.M. acurate ea. calitatea produsului i viteza de servire . managerii sau supervisorii sunt obliga i la o reevaluare a angaja ilor.A.kfc.3 Evaluarea personalului ± metoda C.

KFC Romania S.A. IV. La sfâr itul formularului se trec observa iile evaluatorului i p rerile cu privire la ce trebuie imbun t it. managerii sunt obliga i prin sus inerea de noi programe de training în vederea perfec ion rii activit ii personalului fapt care va condi iona o performan pe viitor a companiei. pentru ca rezultatele s fie cât mai reale. Astfel am dedus atât punctele slabe ale procesului de evaluare. managerii întocmesc un formular de evaluare a angaja ilor. casierul prime te o prim de 100 lei i astfel sunt motiva i i restul angaja ilor .angajatul ce a ob inut punctajul mic este sanc ionat. opinii Ca angajat al firmei S. managerii încadreaza angaja ii în urm toarele categorii: a) persoana ce nu corespunde postului.P. Dac rezultatul este nesatisfacator. mi s-au întocmit formulare de evaluare ce au eviden iat reu itele i e ecurile postului ocupat. atunci când punctajul ob inut se afl între limita maxim i minim a postului ocupat 9 . Dac se ob ine un punctaj de 100%. cât i punctele tari.R.M.2010 3. livrarea comenzii.10. Puncte tari: îmbun t irea performan ei dezvoltare profesionala a salariatului motivarea angajatilor prin oferirea de prime i aprecieri promovare la un post superior Puncte slabe: angajatorul poate aprecia gre it activitatea angajatului unii angaja i pot fi favoriza i În urma procesului de evaluare i a punctajului ob inut. Concluzii. atunci când punctajul ob inut se afl sub limita minim a postului ocupat b) persoana evaluat corespunde postului.S Check´.C. luarea comenzii. În anexele ata ate este prezentat un formular de evaluare a angaja ilor service ce studiaz îndeplinirea sarcinilor de serviciu i anume: întâmpinarea clientului. Angajatul este evaluat doar dac a interac ionat cu cel pu in doi sau trei clien i. În anexele ata ate este prezentat un formular de evaluare ³C.L. din data de 23. încheierea i mul umirea. angajatul nu este în tiin at. În timpul evalu rii.H.4 Evaluarea personalului de c tre manageri În cadrul companiei multina ionale KFC. ce cuprinde toat activitatea acestora.

Ca o incheiere. dac acum cativa ani.c) persoana evaluat este capabil s fac fa cerin elor unui post ierarhic superior i poate fi promovat dac punctajul ob inut se afl peste limita maxim a postului ocupat Concluziile ce se desprind sunt : Persoanele men ionate la punctul a) vor fi cuprinse obligatoriu într-un program de instruire atât pe linie profesional cât i referitor la atribu iunile de serviciu urma efectu rii instruirii acestea vor fi supuse unei noi evalu ri. atunci când vor exista posturile vizate. ast zi poate fi primul pas spre concediere. 10 . Persoanele men ionate la punctul b) pot fi propuse pentru instruire în vederea îmbun t irii rezultatelor lor viitoare. Persoanelor de la punctul c) li se va ine eviden a în vederea promov rii lor pe posturi superioare. în cel mai r u caz. vacante i vor fi cuprinse în programe de instruire care s le permit acumularea de noi cuno tiin e. o reconfirmare pe pozi ie. o promovare sau. procesul anual de evaluare putea s aduc o cre tere de salariu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful