You are on page 1of 11

ASTR ID FOSS

Hóhercegnôk
A HAVASI SÓLYOM TITKA
ASTR ID FOSS

Hóhercegnôk
A HAVASI SÓLYOM TITKA

Rajzolta: Monique Dong


A HAVASI SÓL
SÓLYOM
ÓLYOM TITKA
ÓLYOM
ÓL

A könyv a következő kiadvány fordítása alapján készült:


Astrid Foss: Snow Sisters – The Silver Secret

First Published in the UK in 2018 by Nosy Crow Ltd


The Crow’s Nest, 14 Baden Place
Crosby Row, London SE1 1YW
Nosy Crow and associated logos are trademarks and/or

Bevezetés
registered trademarks of Nosy Crow Ltd

Text © Hothouse Fiction, 2018


Cover illustration © Sharon Tancredi, 2018
Interior illustrations © Monique Dong, 2018
Hungarian translation © Erényi Mónika, 2020

Minden jog fenntartva. Tilos a kiadvány bármely részét


a kiadó írásos engedélye nélkül adatrögzítő rendszeren tárolni, Habár a nap már lebukott, a Nyughatatlan Fé-
elektronikus, mechanikus, fénymásoló vagy más technikai
eszközzel sokszorosítani, illetve terjeszteni! nyek élénk színűre festették az égboltot Nor-
Fordította: Erényi Mónika
dovia meseszép szigete fölött. A hármas ikrek,
ISBN 978 963 324 720 4
Hanna, Magda és Ida mosolyogva integettek
szüleiknek hálótermük ablakából.
Freya és Magnus Aurora a szomszédos Jég-
Megjelent a Central Kiadói Csoport gondozásában, 2020-ban
1037 Budapest, Montevideo u. 9. selyem városba indult, ahol díszvacsorát ren-
Felelős kiadó: Szemere Gabriella
Felelős szerkesztő: Pavlovic Tijana deztek a tiszteletükre, ugyanis a királyi pár
Korrektor: Keszthelyi-Kiss Judit
Tördelő: Bublik Zita
segített megvédeni a város lakóit a vad téli hó-
Nyomtatta és kötötte: Central Dabasi Nyomda Zrt.
Felelős vezető: Balizs Attila vezérigazgató viharoktól.

5
– Reggelre visszaérünk, az ünnepségre már
itthon leszünk! – kiabálta Freya a lányainak.
– Jól viselkedjetek, mert ha nem, a Fényektől
úgyis megtudom! – tette hozzá, mire lila, kék és
rózsaszín fény ragyogott fel az égbolton.
– Jók leszünk! – kiáltotta Ida, miközben he-
lyet szorított magának testvérei között az ab-
lakban.
– Legalábbis megpróbálunk! – nevetett Han-
na. – Ne is törődj a Fényekkel, anya, inkább
élvezzétek az estélyt!
– Sziasztok, jó utat! – integetett Magda a szü-
leinek, akik próbáltak átgázolni a havon, hogy
eljussanak a szánhoz. A szán elé befogott két
sarki farkas türelmetlenül rázta hámját.
Freya különleges szerepet töltött be Nordoviá-
ban: ő volt a Fények Őrzője. A mágikus Nyug-
hatatlan Fények megóvták a szigetet a bajtól,
varázserejük megőrzéséért pedig emberemléke-
zet óta az Aurora-család felelt. A Fények Őr-
HÓHERCEGNÔK A HAVASI SÓLYOM TITKA

zőjének feladata volt fenntartani az egyensúlyt, képes megállítani az időt – bár csak sokára ta-
a varázslat segítségével vigyázni a sziget lakói- nulta meg, hogyan uralja ezt a képességét. Erről
ra és minden élőlényre. Hanna, Magda és Ida eszébe jutott a húga, aki egy évvel később tett
tudta, hogy egy napon ők veszik át anyjuk he- szert az erejére, de úgy döntött, egészen más cé-
lyét, és ők lesznek a Fények Őrzői. lokra fogja használni…
A lányok az ablakból nézték távolodó szülei- Magnus megszorította a felesége kezét, ked-
ket, míg a szánra akasztott lámpás el nem tűnt vesen rámosolygott, majd rántott egyet a gyep-
az alkony homályában. lőn, mire a farkasok gyorsabb vágtába kezd-
tek. Habár Magnusnak nem volt varázsereje,
erős és bátor volt, kiválóan vezette a katonáit,
és segített Nordovia népének, amiben csak tu-
Freya Aurora hátradőlt a szánban, és megfogta dott.
Magnus kezét. Alig tudta elhinni, hogy a lányaik A királyi pár gondtalanul beszélgetett, mi-
másnap betöltik a tizenkettedik életévüket, közben áthajtottak az erdőn – Freya vörös haja
amikor is szert tesznek a varázserejükre, ahogy úgy lobogott, akár a szélben táncoló láng egy
annak idején vele is történt. Alig várta, hogy szeles téli hajnalon. De ahogy az erdő mélyére
lássa, mire lesznek képesek az ikrek. értek, a két fehér farkas hirtelen megállt.
Az Aurora-család minden lánytagja más-más – Mi az, fiúk? – kérdezte Magnus. – Gye-
varázserővel bírt. Freya tizenkét évesen ujjon- rünk tovább! – parancsolta, de az állatok meg
gott örömében, amikor rájött, hogy rövid időre sem mozdultak, csak ijedten nyüszítettek.

8 9
A férfi leszállt a szánról, és zavartan megsi- álltak, várták, hogy a szemük hozzászok-
mogatta szőke szakállát. jon a sötétséghez.
– Rossz előérzetem van – mondta aggodal- – Ki van ott? – kiabálta Magnus. –
masan Freya. – Légy óvatos, kedvesem! Mutasd magad! – A barlang alacsony
A farkasok egy kis tisztáson álltak meg, faláról visszaverődött és visszhangzott
amelynek egyik oldalán meredek kőfal maga- a férfi hangja.
sodott a fák fölé, s a tövében egy sötét barlang A királyi pár körülnézett, de nem talál-
bejárata tátongott. A két szánhúzó állat hir- tak semmit, így hát elindultak kifelé. Ám
telen morogni kezdett. A királynő is leszállt ahogy Freya kilépett a hajnali sötétségbe,
a szánról, és férjével együtt elindult a sötét nyí- egy árny bukkant elő a fák közül, és szo-
lás felé. Ahogy közeledtek, Magnus kihúzta rosan megragadta a csuklóját.
a kardját, Freya pedig felébresztet- Freya ekkor vette észre, hogy nem árny
te varázserejét. Halkan beléptek az, hanem egy nő. Sápadt arcát a csillag-
a barlangba, ahol nem volt talan éjszaka színét idéző haj keretezte.
hó, csak föld és fe- Bal kezében világító varázsbot, a tetején
nyőtű. Egy per- hibátlan, tükörsima gömb.
cig mozdu- – Veronika! – kiáltotta rémülten a ki-
latlanul rálynő.
Próbálta megállítani
az időt, de húga az érin-
tésével olyan bűbájt bocsátott rá, ami
megakadályozta, hogy használni tudja va-
rázserejét. Miközben igyekezett kiszabadulni
a szorításból, Magnus odasietett hozzá, hogy
segítsen neki, de Veronika a földbe szúrta
a botját, és gonosz varázsigét mondott.
Váratlanul göcsörtös faágak törtek elő a hó
alól, és körülfonták Magnust. A vastag ágak
tekeredtek és csavarodtak, és addig szorí-
tották a férfi kezét, amíg el nem ejtette
a kardját. A király csapdába esett!
színnel. Freya intett, mire a gömbök elrepül-
Ameddig Veronika tek, eltűntek a messzeségben.
Magnusszal volt elfoglalva, – Ne! – kiáltotta Veronika. – Az utamba
nem vette észre, hogy szo- akarsz állni, nővérem? Nem fog menni! Egy-
rítása gyengül Freya csuk- szer már megpróbáltál száműzni, de túl erős
lóján. A királynő kihasz- volt a varázserőm, nem bírtál velem! Megszer-
nálta a helyzetet, és gyorsan zem a Nyughatatlan Fények fölött az irányí-
elmormolt egy varázsigét, tást, és én fogom uralni a szigetet! Ezúttal nem
mire három gömb lőtt ki állíthatsz meg! – fenyegetőzött Veronika, majd
szabad kezéből az égbolt fe- mormolni kezdett.
lé. A Nyughatatlan Fények Freya felismerte a szavakat: a húga átkot mon-
pislákoltak és halványod- dott, amivel magába szívhatja a varázserejét.
tak, miközben a gömbök A gonosz varázslónő baljósan, teli torokból
megteltek egy-egy színnel: felnevetett, mire Freya rémülten meredt rá.
az egyik lilával, a másik Veronika, az Árnyboszorkány visszatért Nor-
kékkel, a harmadik rózsa- doviába, és erősebb és gonoszabb, mint valaha.

14
Első fejezet

Az ikrek sietve szaladtak végig a kastély nyugati


folyosóján, a hálótermük felé, mert már el kel-
lett volna kezdeniük a készülődést a születésna-
pi ünnepségükre. Mint mindig, most is Hanna – De hát szülinapunk van! – vágott vissza
volt elöl, és nevetve húzta maga után Idát és Hanna. – Ilyenkor nyugodtan szórakozhatunk
Magdát. egy kicsit!
– Ne ráncigálj! – szólt rá Magda. Ida a szemét forgatta, de közben szaladt to-
– Időben visszaértünk volna, ha hamarabb vább. Reggel azzal töltötte az időt, hogy leraj-
abbahagyod a korcsolyázást a tavon! – emlékez- zolta azt a gyönyörű hóvirágot, amely nemrég
tette Hannát Ida. bújt ki a közeli lucfenyők mellett. Minden

16 17
HÓHERCEGNÔK A HAVASI SÓLYOM TITKA

nyugodt és békés volt, egészen addig, amíg egy A lányok hosszan összenéztek. Már órák óta
szarvas – akivel Magda játszott – keresztül nem ébren voltak, de a szüleik még nem értek vissza
szaladt a tisztáson, és le nem taposta a kis nö- a kastélyba. Nem vallott rájuk, hogy ilyen soká-
vényt. De most nincs idő ezen búslakodni! Ma- ig távol maradjanak anélkül, hogy üzennének
dame Olga, a nevelőnőjük már biztosan várja – főleg nem ezen a nagy napon. Egyikük sem
őket. Mindig mondja nekik, hogy hiába a Fé- mondta ki hangosan, de mindhárman érezték,
nyek Őrzőjének lányai, attól még időben kell hogy valami nem stimmel.
érkezniük! Ida is végigpillantott a faliszőnyegen, amely
Hanna, maga mögött húzva testvéreit, elsza- a nordoviai zászlót ábrázolta. A kastélyban szá-
ladt két szolgálólány mellett, akik épp az abla- mos ritka és gyönyörű tárgy volt, köztük egy
kot tisztították, és ahogy észrevették a herceg- ősi fa szobra, amelyet egyetlen csillogó, vulka-
nőket, boldog születésnapot kívántak nekik. nikus kőzetdarabból faragtak ki, és egy nagy
Hirtelen Magda lassított, és megállt az óriási kristályváza, tele több száz hófehér gyöngy-
faliszőnyeg előtt. virággal, amelyek sohasem hervadnak el. De
– Mi van már? – türelmetlenkedett Hanna. a lányok kedvence a falikárpit volt.
– Igen, siessünk! – sürgette a testvérét Ida is. Ida végigsimított a részletgazdag rajzon: uj-
– Látni szeretném már az új ruháinkat! jával körberajzolta a csillogó kristályrózsát,
De Magda kiszabadította a kezét, és tovább a fenséges havasi sólymot és a teljes kört bezá-
nézegette kedvenc falikárpitját. ró szivárványt, amelyek mind Nordovia ősi jel-
– Szerintetek anya és apa jól van? képei voltak. Ettől máris jobban érezte magát.

18 19
HÓHERCEGNÔK A HAVASI SÓLYOM TITKA

Halkan felsóhajtott, és remélte, hogy minden san testvéreire kacsintott – éreztétek már, hogy
rendben lesz. megjön a varázserőtök?
Magda megrázta a fejét.
– Reggel egy pillanatra azt hittem, én moz-
dítottam el a felhőket, de aztán kiderült, hogy
a szél volt az!
Ezen a testvérei jót nevettek.
– Nem, még nem – felelte Ida. – Remélem,
jó képességet kapok.
– Én valami izgit szeretnék! – vigyorgott
Hanna.
Ida a fejét csóválta, de aztán a tekintete az
égboltra esett.
– Ti nem láttok semmi furcsát a Nyughatat-
lan Fényekben? Valami nincs rendben velük. –
Hanna és Magda odament az ablakhoz, miköz-
– Biztos minden rendben lesz – szólalt meg ben Ida tovább beszélt: – Általában élénkek és
Hanna, mintha csak Ida gondolataiban olva- ragyogóak, de most mintha megfakultak volna.
sott volna. – Anya és apa bármelyik pillanatban Nézzétek, a kék folyton eltűnik és visszajön!
megérkezhet. Na és… – kezdte, majd játéko- És mintha egyre szürkébb lenne…

20 21