You are on page 1of 8

Dziennik Ustaw Nr 89 — 5039 — Poz.

545

545
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 maja 2008 r.

w sprawie szkoleƒ dla podmiotów, których dotyczà dzia∏ania obj´te Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007—2013, oraz doradzania odnoÊnie do sporzàdzania dokumentacji niezb´dnej do uzyskania
pomocy finansowej

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2) wskazanie metod realizacji poszczególnych tema-
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich tów szkolenia, w tym opis zaj´ç w terenie, oraz po-
z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego mocy dydaktycznych;
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, 3) wykaz materia∏ów szkoleniowych, które b´dà udo-
poz. 427) zarzàdza si´, co nast´puje: st´pnione uczestnikom szkolenia;
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres, warunki, spo- 4) wykaz osób prowadzàcych zaj´cia dydaktyczne
sób i tryb: z zakresu poszczególnych tematów szkolenia,
z podaniem imion i nazwisk oraz tytu∏ów zawodo-
1) prowadzenia szkoleƒ dla podmiotów, których do- wych lub naukowych tych osób;
tyczà dzia∏ania obj´te Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanych dalej 5) przewidywanà liczb´ uczestników szkolenia.
„szkoleniami”;
3. W przypadku dzia∏ania „Program rolnoÊrodowi-
2) doradzania odnoÊnie do sporzàdzania dokumenta- skowy”:
cji niezb´dnej do uzyskania pomocy finansowej
w ramach dzia∏aƒ obj´tych Programem Rozwoju 1) zakres tematyczny szkolenia jest okreÊlony w za-
Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanego ∏àczniku do rozporzàdzenia;
dalej „doradzaniem”. 2) zaj´cia dydaktyczne obj´te programem szkolenia
mogà prowadziç osoby, które posiadajà:
§ 2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
jednostek doradztwa rolniczego i innych podmiotów, a) wykszta∏cenie wy˝sze oraz
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie b) co najmniej 2-letnie doÊwiadczenie zawodowe
szkoleƒ lub doradzania w zakresie innym ni˝ okreÊlo- odpowiadajàce zakresowi tematycznemu pro-
ny w § 3 i 8. wadzonych zaj´ç.
§ 3. Szkolenia sà prowadzone przez: § 5. 1. Program szkolenia dla dzia∏aƒ:
1) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibà w Brwi- 1) „Korzystanie z us∏ug doradczych przez rolników
nowie, zwane dalej „Centrum”, dla dzia∏aƒ: i posiadaczy lasów” w zakresie dotyczàcym us∏ug
a) „Korzystanie z us∏ug doradczych przez rolników doradczych Êwiadczonych rolnikom,
i posiadaczy lasów” w zakresie dotyczàcym 2) „Program rolnoÊrodowiskowy”
us∏ug doradczych Êwiadczonych rolnikom,
b) „Program rolnoÊrodowiskowy”; — opracowuje Centrum.
2) Paƒstwowe Gospodarstwo LeÊne Lasy Paƒstwo- 2. Program szkolenia dla dzia∏ania „Korzystanie
we, zwane dalej „Lasami Paƒstwowymi” — dla z us∏ug doradczych przez rolników i posiadaczy la-
dzia∏ania „Korzystanie z us∏ug doradczych przez sów” w zakresie dotyczàcym us∏ug doradczych Êwiad-
rolników i posiadaczy lasów” w zakresie dotyczà- czonych posiadaczom lasów opracowujà Lasy Paƒ-
cym us∏ug doradczych Êwiadczonych posiada- stwowe.
czom lasów.
3. Programy szkoleƒ zatwierdzajà kierownicy jed-
§ 4. 1. Szkolenia sà prowadzone na podstawie pro- nostek opracowujàcych te programy, z wyjàtkiem pro-
gramu szkolenia. gramu szkolenia dla dzia∏ania wymienionego w ust. 1
pkt 1, który zatwierdza minister w∏aÊciwy do spraw
2. Program szkolenia zawiera: rozwoju wsi.
1) zakres tematyczny, sposób realizacji oraz termin
i miejsce szkolenia; 4. Program szkolenia zatwierdza si´, je˝eli pro-
gram spe∏nia wymagania okreÊlone w § 4.
———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-
stracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 § 6. Szkolenie prowadzi si´ w formie:
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 li- 1) wyk∏adów lub kszta∏cenia na odleg∏oÊç — w przy-
stopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a- padku zaj´ç teoretycznych;
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599). 2) çwiczeƒ — w przypadku zaj´ç praktycznych.
Dziennik Ustaw Nr 89 — 5040 — Poz. 545

§ 7. 1. Ukoƒczenie szkolenia potwierdza zaÊwiad- 3. Na list´ doradców rolniczych wpisuje si´ osoby,
czenie o jego ukoƒczeniu. które:

2. ZaÊwiadczenie wydaje si´ uczestnikowi szkole- 1) posiadajà wykszta∏cenie wy˝sze na kierunku


nia, je˝eli: ochrona Êrodowiska, ogrodnictwo, rolnictwo,
technika rolnicza i leÊna, weterynaria, zootechnika
1) w przypadku szkolenia prowadzonego w formie: lub na kierunkach pokrewnych;
a) wyk∏adów — uczestniczy∏ w co najmniej 75 % 2) odby∏y szkolenie dla dzia∏ania „Korzystanie z us∏ug
godzin zaj´ç dydaktycznych obj´tych progra- doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”,
mem szkolenia, którego przedmiotem jest zakres tematyczny doty-
b) kszta∏cenia na odleg∏oÊç — zaliczy∏ w drodze czàcy us∏ug doradczych Êwiadczonych rolnikom,
i posiadajà zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu tego szko-
elektronicznej co najmniej 90 % zagadnieƒ ob-
lenia;
j´tych programem szkolenia;
3) z∏o˝y∏y przed dyrektorem Centrum z wynikiem po-
2) w przypadku szkolenia prowadzonego w formie
zytywnym egzamin pisemny w formie testu,
çwiczeƒ — uczestniczy∏ w pe∏nym wymiarze go-
sprawdzajàcy wiedz´ i umiej´tnoÊci z zakresu za-
dzin zaj´ç dydaktycznych obj´tych programem
gadnieƒ obj´tych szkoleniem.
szkolenia.
4. Lista doradców rolniczych zawiera:
3. ZaÊwiadczenie wydaje si´ w terminie 7 dni od
dnia ukoƒczenia szkolenia. 1) imiona i nazwiska doradców rolniczych;
§ 8. Doradzanie wykonuje si´ w zakresie: 2) wskazanie miejsc Êwiadczenia us∏ug doradczych
przez doradców rolniczych;
1) oceny gospodarstwa rolnego pod wzgl´dem spe∏-
niania wymogów wzajemnej zgodnoÊci (cross- 3) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
-compliance) w gospodarstwie rolnym oraz zasad nazw´, siedzib´ i adres podmiotu, w którym do-
bezpieczeƒstwa i higieny pracy w tym gospodar- radcy rolniczy sà zatrudnieni.
stwie lub opracowania planu dostosowania gos-
podarstwa rolnego do wymogów wzajemnej 5. Dyrektor Centrum wpisuje na list´ doradców rol-
zgodnoÊci (cross — compliance) oraz zasad bez- niczych osoby, które spe∏niajà wymagania okreÊlone
pieczeƒstwa i higieny pracy w tym gospodarstwie w ust. 3, niezw∏ocznie po spe∏nieniu tych wymagaƒ.
— w ramach dzia∏ania „Korzystanie z us∏ug dorad-
czych przez rolników i posiadaczy lasów” w zakre- § 10. 1. Doradzanie w zakresie okreÊlonym w § 8
sie dotyczàcym us∏ug doradczych Êwiadczonych pkt 2 lit. a mogà wykonywaç osoby, które zosta∏y wpi-
rolnikom; sane na list´ prowadzonà przez dyrektora Centrum,
zwane dalej „doradcami rolnoÊrodowiskowymi”.
2) sporzàdzania, w ramach dzia∏ania „Program rol-
noÊrodowiskowy”: 2. Na list´ doradców rolnoÊrodowiskowych wpisu-
je si´ osoby, które:
a) planów dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej lub
1) posiadajà wykszta∏cenie wy˝sze na kierunku archi-
b) dokumentacji przyrodniczej;
tektura krajobrazu, biologia, ochrona Êrodowiska,
3) realizacji zwyk∏ej praktyki leÊnej, ochrony leÊnej ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leÊna,
ró˝norodnoÊci biologicznej, planowania i uzyski- weterynaria, zootechnika lub na kierunkach po-
wania odnowienia naturalnego, piel´gnowania krewnych;
uprawy z odnowienia naturalnego, roli martwego
2) odby∏y szkolenie dla dzia∏ania „Program rolnoÊro-
drewna w lesie, planowania i zak∏adania strefy
dowiskowy”, którego przedmiotem jest zakres te-
oszyjkowej na skraju lasu oraz wprowadzania do- matyczny okreÊlony w za∏àczniku do rozporzàdze-
mieszek biocenotycznych i podsadzeƒ przebudo- nia w cz´Êci I, i posiadajà zaÊwiadczenie o ukoƒ-
wujàcych — w ramach dzia∏ania „Korzystanie czeniu tego szkolenia;
z us∏ug doradczych przez rolników i posiadaczy la-
sów” w zakresie dotyczàcym us∏ug doradczych 3) z∏o˝y∏y przed dyrektorem Centrum, z wynikiem po-
Êwiadczonych posiadaczom lasów. zytywnym:

§ 9. 1. Doradzanie w zakresie okreÊlonym w § 8 a) egzamin pisemny w formie testu, sprawdzajàcy


pkt 1 jest wykonywane na podstawie metodyki dora- wiedz´ i umiej´tnoÊci z zakresu zagadnieƒ obj´-
dzania opracowanej w Centrum i zatwierdzonej przez tych szkoleniem,
ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi. b) egzamin praktyczny obejmujàcy opracowanie
planu dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej.
2. Doradzanie w zakresie okreÊlonym w § 8 pkt 1
mogà wykonywaç osoby, które zosta∏y wpisane na li- 3. Lista doradców rolnoÊrodowiskowych zawiera:
st´ prowadzonà przez dyrektora Centrum, zwane dalej
„doradcami rolniczymi”. 1) imiona i nazwiska doradców rolnoÊrodowiskowych;
Dziennik Ustaw Nr 89 — 5041 — Poz. 545

2) wskazanie miejsc Êwiadczenia us∏ug doradczych 6. Wojewoda niezw∏ocznie przekazuje dyrektorowi


przez doradców rolnoÊrodowiskowych; Centrum informacj´ o osobach, którym wydano za-
Êwiadczenie, o którym mowa w ust. 4.
3) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres podmiotu, w którym do- 7. Dyrektor Centrum wpisuje na list´ ekspertów
radcy rolnoÊrodowiskowi sà zatrudnieni. przyrodniczych osoby, które spe∏niajà wymagania
okreÊlone w ust. 2, niezw∏ocznie po otrzymaniu infor-
4. Dyrektor Centrum wpisuje na list´ doradców macji, o której mowa w ust. 6.
rolnoÊrodowiskowych osoby, które spe∏niajà wyma-
gania okreÊlone w ust. 2, niezw∏ocznie po spe∏nieniu § 12. 1. Doradzanie w zakresie okreÊlonym w § 8
tych wymagaƒ. pkt 3 jest wykonywane na podstawie metodyki dora-
dzania opracowanej w Lasach Paƒstwowych.
§ 11. 1. Doradzanie w zakresie okreÊlonym w § 8
pkt 2 lit. b mogà wykonywaç osoby, które zosta∏y wpi- 2. Doradzanie w zakresie okreÊlonym w § 8 pkt 3
sane na list´ prowadzonà przez dyrektora Centrum, mogà wykonywaç osoby, które zosta∏y wpisane na li-
zwane dalej „ekspertami przyrodniczymi”. st´ prowadzonà przez dyrektora Centrum, zwane dalej
„doradcami leÊnymi”.
2. Na list´ ekspertów przyrodniczych wpisuje si´
osoby, które: 3. Na list´ doradców leÊnych wpisuje si´ osoby,
które:
1) posiadajà pisemnà rekomendacj´ instytucji na-
ukowej lub dyrektora parku narodowego, lub dy- 1) posiadajà wykszta∏cenie Êrednie w zakresie leÊnic-
rektora parku krajobrazowego, lub wojewódzkiego twa lub wykszta∏cenie wy˝sze na kierunku leÊnic-
konserwatora przyrody, lub pozarzàdowej organi- two lub na kierunkach pokrewnych;
zacji przyrodniczej w zakresie posiadania wiedzy 2) majà udokumentowany co najmniej 2-letni sta˝
i doÊwiadczenia w rozpoznawaniu gatunków pta- pracy w leÊnictwie;
ków lub siedlisk przyrodniczych, wydanà na pod-
stawie udzia∏u w sporzàdzaniu planów ochrony 3) odby∏y szkolenie dla dzia∏ania „Korzystanie z us∏ug
obszarów chronionych lub inwentaryzacji przyrod- doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”,
niczej, lub monitoringu przyrodniczego, lub publi- którego przedmiotem jest zakres tematyczny doty-
kacji naukowych dotyczàcych gatunków ptaków czàcy us∏ug doradczych Êwiadczonych posiada-
lub siedlisk przyrodniczych, lub dzia∏aƒ z zakresu czom lasów, i posiadajà zaÊwiadczenie o ukoƒcze-
czynnej ochrony przyrody; niu tego szkolenia.
2) odby∏y szkolenie dla dzia∏ania „Program rolnoÊro- 4. Podstawà wpisu na list´ doradców leÊnych jest
dowiskowy”, którego przedmiotem jest zakres te- zaÊwiadczenie wydane przez Dyrektora Generalnego
matyczny okreÊlony w za∏àczniku do rozporzàdze- Lasów Paƒstwowych potwierdzajàce spe∏nianie wy-
nia w cz´Êci II, i posiadajà zaÊwiadczenie o ukoƒ- magaƒ okreÊlonych w ust. 3.
czeniu tego szkolenia.
5. Lista doradców leÊnych zawiera:
3. Przez pozarzàdowe organizacje przyrodnicze,
wymienione w ust. 2 pkt 1, rozumie si´ organizacje: 1) imiona i nazwiska doradców leÊnych;

1) wpisane do Krajowego Rejestru Sàdowego przez 2) wskazanie miejsc Êwiadczenia us∏ug doradczych
okres co najmniej 3 lat poprzedzajàcych dzieƒ wy- przez doradców leÊnych;
dania rekomendacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1; 3) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres podmiotu, w którym do-
2) które zrealizowa∏y co najmniej trzy projekty w za- radcy leÊni sà zatrudnieni.
kresie sporzàdzania planów ochrony obszarów
chronionych lub inwentaryzacji przyrodniczej, lub 6. Dyrektor Generalny Lasów Paƒstwowych nie-
monitoringu przyrodniczego, lub publikacji nauko- zw∏ocznie przekazuje dyrektorowi Centrum informacj´
wych dotyczàcych gatunków ptaków lub siedlisk o osobach, którym wydano zaÊwiadczenie, o którym
przyrodniczych, lub dzia∏aƒ z zakresu czynnej mowa w ust. 4.
ochrony przyrody.
7. Dyrektor Centrum wpisuje na list´ doradców leÊ-
4. Podstawà wpisu na list´ ekspertów przyrodni- nych osoby, które spe∏niajà wymagania okreÊlone
czych jest zaÊwiadczenie wydane przez wojewod´ po- w ust. 3, niezw∏ocznie po otrzymaniu informacji, o któ-
twierdzajàce spe∏nianie wymagaƒ okreÊlonych w ust. 2. rej mowa w ust. 6.
5. Lista ekspertów przyrodniczych zawiera: § 13. Listy doradców rolniczych, doradców rolno-
Êrodowiskowych, ekspertów przyrodniczych oraz do-
1) imiona i nazwiska ekspertów przyrodniczych; radców leÊnych prowadzi si´ w formie papierowej lub
2) wskazanie miejsc Êwiadczenia us∏ug doradczych elektronicznej. Listy te sà jawne.
przez ekspertów przyrodniczych;
§ 14. Doradcy rolniczy sà obowiàzani do uczestni-
3) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo czenia w kszta∏ceniu uzupe∏niajàcym, prowadzonym
nazw´, siedzib´ i adres podmiotu, w którym eks- przez Centrum, w zwiàzku ze zmianà przepisów doty-
perci przyrodniczy sà zatrudnieni. czàcych minimalnych wymogów wzajemnej zgodno-
Dziennik Ustaw Nr 89 — 5042 — Poz. 545

Êci (cross-compliance) w gospodarstwie rolnym oraz § 17. 1. Osoby, które posiadajà uprawnienia do do-
zasad bezpieczeƒstwa i higieny pracy w tym gospo- radzania przy sporzàdzaniu dokumentacji niezb´dnej
darstwie, w ciàgu roku od dnia wejÊcia w ˝ycie zmia- do uzyskania pomocy finansowej w ramach dzia∏ania
ny przepisów w tym zakresie. „Wspieranie przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych
i poprawy dobrostanu zwierzàt” w ramach Planu Roz-
§ 15. 1. Dyrektor Centrum mo˝e skreÊliç doradc´ woju Obszarów Wiejskich na lata 2004—2006, sà
rolniczego, doradc´ rolnoÊrodowiskowego, eksperta uprawnione do doradzania w zakresie okreÊlonym
przyrodniczego lub doradc´ leÊnego odpowiednio w § 8 pkt 2 lit. a, je˝eli:
z list doradców rolniczych, doradców rolnoÊrodowi-
skowych, ekspertów przyrodniczych lub doradców le- 1) odby∏y, w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r.,
Ênych, je˝eli: szkolenie uzupe∏niajàce prowadzone przez Cen-
trum pod nazwà „Promocja i informacja o dzia∏a-
1) osoba, której Êwiadczono us∏ugi doradcze, ponio- niu Osi 2 — Programie rolnoÊrodowiskowym (p∏at-
s∏a w zwiàzku z tym szkod´ z winy doradcy rolni- noÊci rolnoÊrodowiskowe) w ramach Programu
czego, doradcy rolnoÊrodowiskowego, eksperta Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013.
przyrodniczego lub doradcy leÊnego; Szkolenie doradców rolnoÊrodowiskowych.” lub
2) w przypadku doradcy rolniczego lub doradcy leÊ- 2) odby∏y, w terminie do dnia 1 marca 2009 r., szko-
nego — us∏ugi doradcze sà przez nich Êwiadczone lenie, którego przedmiotem jest zakres tematycz-
w sposób nierzetelny, co zosta∏o stwierdzone ny okreÊlony w za∏àczniku do rozporzàdzenia
w trakcie kontroli, o której mowa w art. 37 ustawy w cz´Êci I, i posiadajà zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obsza- tego szkolenia oraz z∏o˝y∏y przed dyrektorem Cen-
rów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego trum z wynikiem pozytywnym egzamin pisemny
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów w formie testu, sprawdzajàcy wiedz´ i umiej´tno-
Wiejskich, lub Êci z zakresu zagadnieƒ obj´tych szkoleniem, oraz
3) w przypadku doradcy rolniczego — doradca rolni- egzamin praktyczny obejmujàcy opracowanie pla-
czy: nu dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej.
a) wykonuje czynnoÊci doradcze niezgodnie z me- 2. Dyrektor Centrum wpisuje na list´, o której mo-
todykà doradzania, o której mowa w § 9 ust. 1, wa w § 10 ust. 1, osoby spe∏niajàce wymagania okreÊ-
b) nie uczestniczy∏ w kszta∏ceniu uzupe∏niajàcym, lone:
o którym mowa w § 14;
1) w ust. 1 pkt 1 — w terminie 7 dni od dnia przed∏o-
4) w przypadku doradcy leÊnego, je˝eli doradca leÊny ˝enia zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia wy-
wykonuje czynnoÊci doradcze niezgodnie z meto- mienionego w ust. 1 pkt 1;
dykà doradzania, o której mowa w § 12 ust. 1.
2) w ust. 1 pkt 2 — w terminie 7 dni od dnia z∏o˝enia
2. Dyrektor Centrum informuje: z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 2.
1) wojewod´ o skreÊleniu eksperta przyrodniczego
z listy ekspertów przyrodniczych, § 18. 1. W 2008 r. osobami uprawnionymi do dora-
2) Dyrektora Generalnego Lasów Paƒstwowych dzania w zakresie okreÊlonym w § 8 pkt 2 lit. b sà oso-
o skreÊleniu doradcy leÊnego z listy doradców leÊ- by, które spe∏niajà wymagania okreÊlone w § 11 ust. 2
nych pkt 1.
— w terminie 7 dni od dnia dokonania skreÊlenia. 2. Podstawà wpisu na list´, o której mowa w § 11
ust. 1, jest zaÊwiadczenie wydane przez wojewod´,
§ 16. 1. Osoby, które do dnia 31 grudnia 2008 r.: potwierdzajàce spe∏nianie wymagaƒ okreÊlonych
1) odby∏y szkolenie prowadzone przez Centrum pod w § 11 ust. 2 pkt 1.
nazwà „Minimalne wymagania wzajemnej zgod- 3. Osoba uprawniona do doradzania na podstawie
noÊci w gospodarstwie rolnym (cross-complian- ust. 1 jest obowiàzana, w terminie do dnia 15 listopa-
ce)” i posiadajà zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu tego da 2008 r., do odbycia szkolenia wymienionego w § 11
szkolenia, ust. 2 pkt 2.
2) z∏o˝y∏y przed dyrektorem Centrum z wynikiem po-
zytywnym egzamin pisemny w formie testu, 4. Osoba uprawniona do doradzania na podstawie
sprawdzajàcy wiedz´ i umiej´tnoÊci z zakresu za- ust. 1 traci te uprawnienia, je˝eli, w terminie do dnia
gadnieƒ obj´tych szkoleniem, o którym mowa 30 listopada 2008 r., nie przed∏o˝y wojewodzie za-
w pkt 1, Êwiadczenia o odbyciu szkolenia wymienionego
w § 11 ust. 2 pkt 2.
3) spe∏niajà wymagania okreÊlone w § 9 ust. 3 pkt 1
5. Osoba, która utraci∏a uprawnienia do doradza-
— sà uprawnione do doradzania w zakresie okreÊlo- nia na podstawie ust. 1, podlega skreÊleniu z listy,
nym w § 8 pkt 1. o której mowa w § 11 ust. 1, o czym dyrektor Centrum
2. Dyrektor Centrum wpisuje na list´, o której mo- niezw∏ocznie informuje wojewod´.
wa w § 9 ust. 2, osoby spe∏niajàce wymagania okreÊ-
§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
lone w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia z∏o˝enia z wy-
og∏oszenia.
nikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 1
pkt 2. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
Dziennik Ustaw Nr 89 — 5043 — Poz. 545

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa


i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. (poz. 545)

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA DLA DZIA¸ANIA „PROGRAM ROLNOÂRODOWISKOWY”

I. Dla doradców rolnoÊrodowiskowych

Liczba godzin zaj´ç


Zakres zagadnieƒ
Lp. Zakres tematyczny zagadnienia teoretycz- praktycz-
obj´tych szkoleniem ogó∏em
nych nych

1 2 3 4 5 6
1 System pomocy dla Podstawy prawne, w tym rozporzàdzenia: 3 3 —
rolnictwa i obszarów — Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 wrzeÊnia
wiejskich 2003 r. ustanawiajàce wspólne zasady dla sys-
temów wsparcia bezpoÊredniego w ramach
wspólnej polityki rolnej i ustanawiajàce okreÊ-
lone systemy wsparcia dla rolników oraz
zmieniajàce rozporzàdzenia (EWG) nr 2019/93,
(WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE)
nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE)
nr 1251/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG)
nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001,
— Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca
2005 r. w sprawie finansowania wspólnej po-
lityki rolnej,
— Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzeÊnia
2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
— Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. ustanawiajàce szczegó∏owe zasady
stosowania rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju ob-
szarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW),
— Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia
2005 r. ustanawiajàce szczegó∏owe zasady
stosowania rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia proce-
dur kontroli, jak równie˝ wzajemnej zgodno-
Êci w odniesieniu do Êrodków wsparcia roz-
woju obszarów wiejskich.
Instrumenty polityki rolnej finansowane przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW).
2 Dzia∏anie „Program Podstawy prawne. 4 4 —
rolnoÊrodowiskowy” Obszary wdra˝ania.
w ramach Programu Informacje ogólne — opis dzia∏ania oraz Êrodo-
Rozwoju Obszarów wiskowe i przyrodnicze cele programu rolnoÊro-
Wiejskich na lata dowiskowego.
2007—2013 (PROW Omówienie ogólnych wymagaƒ przystàpienia
2007—2013) do Programu, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
zmian w stosunku do Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2004—2006 (PROW 2004—2006) oraz
omówienie zasad przejÊcia z PROW 2004—2006
do Programu.
Zakres wdra˝ania (beneficjent, kryteria dost´pu,
typologia pakietów rolnoÊrodowiskowych, zasa-
dy ∏àczenia pakietów, ogólne zasady kalkulacji
p∏atnoÊci, degresywnoÊç, p∏atnoÊci za pakiety).
Dziennik Ustaw Nr 89 — 5044 — Poz. 545

1 2 3 4 5 6
3 Ochrona Êrodowiska Omówienie poszczególnych dzia∏aƒ w ramach 2 2 —
na obszarach rolnych osi 2.
Omówienie innych instrumentów dotyczàcych
ochrony Êrodowiska na obszarach rolnych (do-
radztwo, modernizacja gospodarstw rolnych)
w ramach EFRROW oraz innych funduszy zwià-
zanych z ochronà Êrodowiska.
4 Zasady realizacji Szczegó∏owe wymogi dotyczàce rolnictwa zrów- 7 3 4
Pakietu 1. Rolnictwo nowa˝onego, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
zrównowa˝one zmian w stosunku do rolnictwa zrównowa˝one-
go realizowanego w ramach PROW 2004—2006.
P∏odozmian i zmianowanie.
Plan nawo˝enia i bilans azotu.
Ochrona roÊlin — przedstawienie ró˝norodnych
metod ochrony roÊlin (biologicznych, mecha-
nicznych, chemicznych); prezentacja sposobów
post´powania z opakowaniami po Êrodkach
ochrony roÊlin.
Potrzeba wapnowania gleb.
Kalkulacja p∏atnoÊci dla pakietu.
5 Zasady realizacji Prezentacja wymogów dotyczàcych rolnictwa 10 9 1
Pakietu 2. Rolnictwo ekologicznego okreÊlonych w przepisach Unii
ekologiczne Europejskiej.
Przedstawienie krajowych przepisów prawnych
dotyczàcych rolnictwa ekologicznego. Warunki
przestawiania gospodarstwa rolnego na produk-
cj´ ekologicznà.
System kontroli i certyfikacji.
Omówienie dokumentów wymaganych w syste-
mie rolnictwa ekologicznego.
Kalkulacja p∏atnoÊci dla pakietu.
6 Zasady realizacji Omówienie zagro˝eƒ wynikajàcych z produkcji 4 3 1
Pakietu 8. Ochrona rolniczej dla wód i gleb.
gleb i wód oraz Ró˝norodne metody upraw i nawo˝enia gleby,
Pakietu 9. Strefy w∏aÊciwych ze wzgl´du na ochron´ przed erozjà
buforowe i ugniataniem, oraz utrzymanie ˝yznoÊci.
Omówienie ró˝norodnych metod gospodarowa-
nia, w∏aÊciwych ze wzgl´du na ochron´ wód
gruntowych i powierzchniowych.
Typy stref buforowych i ich rola w ograniczaniu
zagro˝eƒ Êrodowiska.
Omówienie szczegó∏owych wymogów w zakresie
pakietów rolnoÊrodowiskowych dotyczàcych
ochrony gleb i wód (definicje mi´dzyplonów)
oraz pakietu strefy buforowej, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem zmian w stosunku do tych pakie-
tów realizowanych w ramach PROW 2004—2006.
Kalkulacja p∏atnoÊci dla pakietów.
7 Zasady realizacji Ogólny opis pakietu oraz omówienie szczegó∏o- 5 4 1
Pakietu 6. wych wymogów poszczególnych wariantów.
Zachowanie Przeglàd odmian i gatunków lokalnych roÊlin
zagro˝onych uprawnych obj´tych wsparciem.
zasobów Przyk∏adowy opis dokumentów dotyczàcych re-
genetycznych roÊlin jestracji i kwalifikacji odmian i gatunków lokal-
w rolnictwie nych roÊlin uprawnych.
Sposób prowadzenia dokumentacji danych do-
tyczàcych plantacji oraz wykonywanych zabie-
gów przy produkcji materia∏u siewnego.
Sposób dzia∏ania i procedury w banku genów.
Kalkulacja p∏atnoÊci dla pakietu.
Dziennik Ustaw Nr 89 — 5045 — Poz. 545

1 2 3 4 5 6
8 Zasady realizacji Ogólny opis pakietu oraz omówienie szczegó∏o- 4 3 1
Pakietu 7. Zachowa- wych wymogów poszczególnych wariantów.
nie zagro˝onych za- System ochrony zwierzàt gospodarskich w Pol-
sobów genetycznych sce.
zwierzàt w rolnictwie Rozwiàzania instytucjonalne.
Kalkulacja p∏atnoÊci dla pakietu.

9 Przyrodnicze aspekty Znaczenie ekosystemów rolnych dla ró˝norod- 3 3 —


realizacji programu noÊci biologicznej.
rolnoÊrodowisko- Wp∏yw intensywnego i ekstensywnego sposobu
wego gospodarowania na walory przyrodnicze obsza-
rów wiejskich.
Przeglàd gatunków i zbiorowisk wyst´pujàcych
w krajobrazie rolniczym.

10 Zasady realizacji Omówienie szczegó∏owych wymogów pakietu. 10 8 2


Pakietu 4. Ochrona Omówienie gospodarki rolnej, prowadzonej
zagro˝onych w danym miejscu, pod wzgl´dem preferencji
gatunków ptaków siedliskowych ptaków.
i siedlisk Przeglàd gatunków ptaków pod wzgl´dem za-
przyrodniczych poza kwalifikowania do p∏atnoÊci w ramach pakietu.
obszarami NATURA Czynniki zwiàzane z u˝ytkowaniem rolniczym,
2000 decydujàce o wyst´powaniu ptaków.
Kryteria zakwalifikowania poszczególnych u˝yt-
ków zielonych do pakietu.
Charakterystyka siedlisk i elementów Êrodowi-
skowych szczególnie istotnych przy ocenie war-
toÊci przyrodniczej trwa∏ego u˝ytku zielonego.
Kalkulacja p∏atnoÊci dla pakietu.

11 Zasady realizacji Obszary NATURA 2000. 4 4 —


Pakietu 5. Ochrona Ogólny opis pakietu.
zagro˝onych ptaków Porównanie realizacji pakietu na obszarach
i siedlisk przyrodni- NATURA 2000 i poza tym obszarem.
czych na obszarach Kalkulacja p∏atnoÊci dla pakietu.
NATURA 2000

12 Zaj´cia w terenie Prezentacja nast´pujàcych grup gatunków pta- 12 2 10


z rozpoznawania ków:
ptaków i siedlisk — ptaki podmok∏ych u˝ytków zielonych, ze
przyrodniczych szczególnym uwzgl´dnieniem ptaków siew-
kowatych,
— ptaki zwiàzane z krajobrazem rolniczym,
w tym ptaki siedlisk marginalnych.
Metodyka ornitologicznych prac w terenie: roz-
poznawanie i liczenie ptaków — znaczenie eko-
systemów rolnych dla ptaków.
Przeglàd gatunków wyst´pujàcych w krajobrazie
rolniczym, z omówieniem zaobserwowanych
gatunków.
Metodyka botanicznych prac w terenie: rozpo-
znawanie gatunków i siedlisk.
Czynniki zwiàzane z u˝ytkowaniem rolniczym,
decydujàce o ró˝norodnoÊci biologicznej w od-
niesieniu do konkretnej sytuacji.
Omówienie gospodarki rolnej, prowadzonej
w danym miejscu, pod wzgl´dem czynników sie-
dliskotwórczych.
Mo˝liwoÊç zakwalifikowania poszczególnych
u˝ytków zielonych do pakietu.
Dziennik Ustaw Nr 89 — 5046 — Poz. 545

1 2 3 4 5 6
Przeprowadzenie çwiczeƒ z wst´pnej wyceny
wartoÊci biologicznej trwa∏ych u˝ytków zielo-
nych.
Prezentacja zaobserwowanych gatunków, sie-
dlisk i sposobów ich u˝ytkowania oraz propono-
wanie dzia∏aƒ rolnoÊrodowiskowych, mo˝liwych
do podj´cia na danym terenie.

13 Dokumentacja Wniosek rolnoÊrodowiskowy o przyznanie 10 2 8


w ramach programu pierwszej i kolejnych p∏atnoÊci rolnoÊrodowisko-
rolnoÊrodowisko- wych; informacja o ewentualnych zmianach
wego w tym zakresie.
Plan dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej, opraco-
wywany przy udziale doradcy rolnoÊrodowisko-
wego (prezentacja nowego planu dzia∏alnoÊci
rolnoÊrodowiskowej, wraz z informacjà na temat
zmian w tym planie, przyk∏adowe plany dzia∏al-
noÊci rolnoÊrodowiskowej — ze szczególnym
zwróceniem uwagi na wyst´pujàce b∏´dy).
Dokumentacja przyrodnicza opracowywana
przez ekspertów przyrodniczych (omówienie
procedury opracowywania dokumentacji, pre-
zentacja dokumentacji przyrodniczej).
Zasady wspó∏pracy i podzia∏ obowiàzków mi´-
dzy doradcà rolnoÊrodowiskowym a ekspertem
przyrodniczym.

14 Zasady kontroli Zakres kontroli na miejscu. 2 2 —


realizacji pakietów Sankcje ogólne oraz sankcje w ramach poszcze-
rolnoÊrodowisko- gólnych pakietów i wariantów.
wych, sankcje
w ramach programu
rolnoÊrodowisko-
wego

RAZEM GODZIN 80 52 28

II. D l a e k s p e r t ó w p r z y r o d n i c z y c h

Liczba godzin zaj´ç


Zakres zagadnieƒ
Lp. Zakres tematyczny zagadnienia
obj´tych szkoleniem
teoretycznych praktycznych
1 Program Ogólne za∏o˝enia programu. 3
rolnoÊrodowiskowy Pakiety programu rolnoÊrodowiskowego.

2 Wspó∏praca eksperta Ustalenie zasad wspó∏pracy (podzia∏ ról). 1


z doradcà Ustalenie sposobu kontaktu w okresie przy-
rolnoÊrodowiskowym gotowywania dokumentacji i realizacji pro-
gramu.

3 Metodyka sporzàdzania Przedstawienie ujednoliconej metodyki spo- 4


dokumentacji rzàdzania dokumentacji przyrodniczej (grupa
przyrodniczej ornitologiczna lub grupa siedliskowa).

RAZEM GODZIN 8