BORANG PEMOHONAN CUTI

CUTI REHAT KHAS
(Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2005)


Alamat Guru:
................. TeleIon (Peiabat) :............
................. (Rumah) :...........
................. Rui. Kami: :...........
Tarikh: :.............
Kepada:

Guru Besar/Pengetua,
..................
..................
..................

1. Nama Guru yang memohon :...........................

2. No Fail Peribadi: JPS(W)/ ............................

3. No.Kad Pengenalan :...............................

4. Kategori :.........................................................

5. Jawatan :.....................................

6. Tarikh mula bertugas :...............................

7. Tarikh perlantikan ke iawatan sekarang :.......................
(Bagi PPP,tarikh perlantikan oleh SPP)

8. Tarikh disahkan dalam iawatan sekarang :.......................

9. Tarikh Cuti yang dipohon :.............................

10. Tempoh (Bilangan hari)Cuti yang dipohon :....................hari

11. Sebab cuti ini diperlukan (sertakan dokumen iika berkenaan) :...............
........................................
........................................
12. Rekod Cuti Rehat Khas yang pernah diluluskan pada tahun ini :

Daripada Hingga No.Ruj.Surat Kelulusan


1
13. Trikh melapor diri untuk bertugas semula (selepas cuti):...............
(Jika ada perubahan, Guru Besar/Pengetua/Ketua Bahagian) hendaklah membuat laporan
tentang tarih pegawai berkenaan kembali bertugas)

14. Kelas yang diaiar sekarang :..........................
(Jika Kelas Peperiksaan,sebutkan mata pelaiaran yang diaiar.Sertakan salinan Jadual Waktu
Mengaiar)

15. Sekiranya guru (pemohon) menialankan tugas iawatan Naik Pangkat,sila namakan pegawai yang
mengambilalih tugas dan lampiran nota serah tugas sementara.

16. Perakuan guru yang memohon :

Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang saya beri di atas ini benar dan betul.Sekiranya
maklumat itu didapati tidak benar dan/atau tidak betul,pertimbangan terhadap permohonan ini
akan dihentikan dan/atau sebarang kelulusan tentangnya ditarik-balik.
Tarikh :............ ..................
Tandatangan guru yang memohonPERHATIAN:

(i) Satu salinan boring ini hendaklah disimpan oleh sekolah,dan
sesalinan lagi oleh pegawai yang memohon.

(ii) Kecuali dalam kes kecemasan,setiap permohon hendaklah dikemukakan kepada
Guru Besar/pengetua masing-masing dan diluluskan sebelum cuti ini boleh
diambil.

(iii) Salinan dokumen/surat sokongan hendaklah dikepilkan bersama di mana
berkenaan.


2

SEKOLAH KEBANGSAAN LUBOK IPOH
ULU KATIBAS.96850 SONG.
D/A PE1ABAT PELA1ARAN DAERAH
KECIL SONG.
96850 SONG.BSHAGIAN KAPIT.
SARAWAK
Fax :
Tel :

Rui. Kami :
Tarikh :

05,/, :
(Nama guru)

Tuan/Puan,

KELULUSAN CUTI REHAT KHAS
Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2005

engan segala hormatnya saya meruiuk kepada permohonan tuan/puan yang bertarikh
.............. mengenai perkara yang tersebut di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan tuan/puan adalah diluluskan seperti berikut:

Tarikh - Tarikh Yang Diluluskan Bil.Hari

Tarikh - Tarikh Yang Pernah Diluluskan Pada Tahun Ini

Baki Kelayakan Tahun Ini

3. Seyogia diingatkan bahawa kelulusan cuti boleh ditarik balik iika maklumat yang diberikan
didapati tidak benar.

Sekian.Harap maklum.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA`

Saya yang menurut perintah,


.........
( JETIE AK JANTAI )
Guru Besar ,
SK.Lubok Ipoh,
96850 Song.

s.k. Unit Kemudahan,Pengarah Pelaiaran Sarawak.
PPG berkenaan/PPK(untuk Guru Sekolah Rendah/Tadika)

!07-.!0309:.3202443   4.2.:7:.    ./!$ .

.9.-0703.380. 3..72:.3/5443  %0254 .90::8.         4 #: $:7.3/4:203.3  .35073.39.7.7507.  4 .-079:.8.9.39.3/.7 :9.340$!!   %.!!! 9.3/5443  $0-..3 8079.-.380.2.7/8./.7   .3 .75.8  %.:93/507:...9./..3  %.30.9047  .3   #04/:9#0./::8.3.7:9.3 .7507.3  %../!0303.9.3.:33       .35.7..9.

7./.507:-. %720.3 :7:08..547/7:39:-079:.:9  .8802:. 8005..8.

!0309:.

7 $07.38.8.3.302-.2.3.8 0..3-.3.9:..9:.-079:...99://..3349..!.09:./:..202-:..:7: 502443 203..7/.:..38...3..257.780.9.7 $079.9 8..3.9.3 .20308.32..-0703.9..807.3:7:.3202443 $.8/.9.39:.3/. 2.9.2-.547.750.2.3.50.0.39.3.9: 03.3.3.7.-03.3...802:.:2.3 9039.8!05078.8.5.99/.7.. !07.3 03/.7/.83-03.3.3/.8802039..:2..350..3-09: $07.3 80-:9..3 203.7.-07/.

9.33 .3.-09: 50792-..3907.3/.3..3/039.55072443./.:9/.

3...7.9.8.3 809.305.         %.7.3-473303/./.3.5507244303/.02.3202443  !#%    $.4050.7 -.:80-.3./9.:./02:.340804..3:7:.9:8. :7:08.7  %.30::8.33./825.3 808.3202443 0.3. /..2080....9./.39039.3/.

3/4:203.83 2.83/.3.50309:.2.:93-40 /.380-0:2.3/::8.2- $.

3./05. -0703./2.8:7.98443.3-078.303/.2...3             .

 $ $& ! &&%$ $  .

3.2.!%!## $  $ $!% $# .2    %. ./.7  05. %0 **************************************************************************************    #: .:7:  %:.

.!003!07/2.472..207::05.9.3.39:./.93.3  &&$&%#%$ .8.380.!:..3 %.5072443.:3  03.

7 20303.3-.3.507.3-079.3.5072443.8   $:./2.39:.390780-:9/..7..:2.9.5:..9..

3.5:.   %% :7:08.:33     .3 !03.7  $0..3./3.3-.7 $ :-454  $43  8  &3902:/..2.7./::8.3%.3 //.7.3/-07..3::8.52.7.7.0..3 ../.7-.3!073.:33   $04..3203:7:950739..3 .9.3!.9./..%.3$.::8.-03.7.7 %.:2  #%&%&#  $.0::8.:2.7 %.3.5..3805079-07:9 %..!0.7     %..  !!-0703..7.:9-40/9.99/.

.#03/.!! :39::7:$04.

%.  ./.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful