You are on page 1of 15

Atsakingi priemonių Tikslinė grupė (naudos Nuorodome vieną Nuorodome reikiama Kaip siejasi su strateginio

__- 0 Tikslai, 00 uždaviniai, 000 priemonės - veiklos Laikas Tiksli vieta Sėkmės rodikliai Rezultato aprašymas (pagal rodiklį) Kas įgyvendino Siūlymai/Pastebėjimai
vykdytojai gavėjai) pagrindinį išteklį lėšų sumą plano tikslais/uždaviniais
VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS 2019-01-01 – 2019-12-31 VEIKLOS (RENGINIŲ, PROJEKTŲ IR PAN.) PLANAS Didelė dalis pedagogų žino daugiau teorinės medžiagos apie diferencijavimą, sužinojo praktinių veiklos būdų bei
metodų. Dalis mokytojų (40-50 proc.) nepakankamai dažnai naudojo aktyvius bei kitus mokymosi metodus .
Dalis mokytojų (60 proc.) kartu su mokiniais dalyvaudami projektuose, kultūros paso edukacijose,
organizuodami veiklas netradicinėse erdvėse tikslingai taikė įvairius mokymosi metodus. Pusė mokinių
Daugiau mokytojų taikys aktyvaus ugdymosi metodus, bus orientuoti ne tik į
neatpažįsta metodų įvairovės bei teigia, negali pasirinkti darbo būdų, formų, nepakankamas tempas, namų
Ugdymo(si) veiklų ir metodų įvairovė siekiant akademinius pasiekimus, bet ir kitokį ugdymo organizavimą bei bendrųjų
1 €7 055,00 darbai nediferencijuojami ir pan. Didesnė dalis mokinių (60 proc.) buvo skatinami kelti mokymosi tikslus,
geresnių ugdymo(si) pasiekimų kompetencijų tobulinimą. Didžioji dalis mokinių gebės išsikelti pamatuojamus tikslus
numatyti įgytų žinių taikymo praktiniame gyvenime galimybes. Jiems buvo suteikta galimybė pasirinkti užduočių
ir objektyviai juos įsivertinti.
atlikimo būdus, rasti reikiamą informaciją bei priemones, klausti ir kreiptis pagalbos, aptarti, vertinti savo
pasiekimus ir planuoti asmeninį tobulėjimą. Tokiais būdais buvo tobulinamos mokinių bendrosios bei dalykinės
kompetencijos. . Ne didelė dalis jų reflektavo apie naujas patirtis, todėl ši veikla bus tęsiama 2020 veiklos
metais. Tikslas įgyvendintas gerai.
Išvada: dalis mokytojų (60 proc.) kartu su mokiniais dalyvaudami projektuose, kultūros paso edukacijose,
Daugiau nei pusė mokyklos mokytojų taikys mokinių mokymosi strategijas: ugdymo
organizuodami veiklas netradicinėse erdvėse tikslingai taikė įvairius mokymosi metodus. Pusė mokinių
proceso metu padaugės praktinio pritaikymo užduočių, padidės ugdymo užsiėmimų
Tikslingai taikyti įvairius mokymosi metodus neatpažįsta metodų įvairovės bei teigia, negali pasirinkti darbo būdų, formų ir pan. Didesnė dalis mokinių (60
skaičius netradicinėse erdvėse, muziejuose, edukacinėse išvykose, Daugiau mokinių
11 tobulinant mokinių bendrąsias bei dalykines €1 855,00 proc.) buvo skatinami kelti mokymosi tikslus, numatyti įgytų žinių taikymo praktiniame gyvenime galimybes.
nei praėjusiais metais gebės išsikelti mokymosi tikslus, savarankiškai pasirinkti
kompetencijas Jiems buvo suteikta galimybė pasirinkti užduočių atlikimo būdus, rasti reikiamą informaciją bei priemones,
užduočių atlikimo būdą, susirasti reikiamą informaciją ir priemones, klausti ir
klausti ir kreiptis pagalbos, aptarti, vertinti savo pasiekimus ir planuoti asmeninį tobulėjimą. Tokiais būdais
paprašyti pagalbos, aptarti ir vertinti savo mokymąsi, planuoti laiką.
buvo tobulinamos mokinių bendrosios bei dalykinės kompetencijos.
Kultūros paso įgyvendinimas 1-8 klasėse 2019 metais progimnazijai buvo skirta 15765
Klasių vadovai, dalykų
1-8 klasių vadovai, G. eurų Kultūros paso lėšų. Buvo panaudota
Skatinti ir plėtos mokinių domėjimąsi įvairiomis kultūros ir meno veiklos formomis, II programa 2 uždavinys 1 mokytojai. Administravi 2020 metais išnaudoti 100 proc
111 Sadauskienė, J. 5-8 klasių mokiniai Vasaris-gruodis Antakalnio g. 33 Kitos lėšos €0,00 10875,5 eurų, t.y. 69 proc. visų skrtų lėšų.
mokiniai bus supažindinti su dalyvavimo šiose veiklose galimybėmis. veikla G.Sadauskienė ir J. skiriamų Kultūros paso lėšų
Paravinskienė Mokiniai aktyviai buvo skatinami domėtis
Paravinskienė
įvairiomis kultūros ir meno veiklos formomis.
T. Jankūnas, Č. Vuicik, Sausis-Gruodis, Antakalnio g. 33, Kad mokytojai dažniau savo pamokose išnauodotų turimas technologijas mokinių
IKT įrankių, galimų panaudoti ugdymui procesui, Mokytojai, 1-8 klasių Žmogiškieji II programa 3 uždavinys 3-7 IKT mokymai mokytojams sausio ir balandžio T.Jankūnas, A.
112 A. Motiejūnė, kiti mokinių atostogų Mokymosi ugdymui, tuo būdu individualizuoti bei diferencijuotų veiklas, ugdytų savo bei mokinių €0,00
pristatymas bei mokymai mokiniai ištekliai veiklos mėnesį. Motiejųnė, Č.Vuicik
pedagogai metu laboratorja IKT raštingumą.
Tarpklasinės grindų riedulio varžybos,
tarptautinė chemikų konferencija -
projektinių darbų pristatymas, Lietuvos
S. Baltakienė, D.
Skatinti mokinių domėjimąsi STEAM mokslais, daugiau veikti atliekant tiriamuosius konferencija Mindaugo progimnazijoje - Daugiau organizuoti praktinių
Kovo 18-22 2 proc. GPM I programa 3 uždavinys 3 Tvaronė, N.
113 Žemės dienos paminėjimo savaitė G.K.S. metodinė grupė Mokyklos bendruomenei Antakalnio g. 33 darbus, mokytis per patirtinį mokymąsi, ugdyti mokinių ekologinį pilietiškumą. €30,00 projektinio darbo pristatymas, Pilaitės užsiėmimų, skatinti atlkti tiriamuosius
dienomis lėšos veikla Dubovskienė, J.
Skatinti mokinius dirbti bendradarbiaujant kūrybiškai ir inovatyviai. progimnazijoje Vilniaus m. chemikų darbus.
Paravinskienė
konferencijoje projektinio darbo pristatymas.
Penktų klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje,
skirtai Žemės ir Vandens dienai paminėti.
Įvyko teorinės kino įvado pamokos 8 kl.
mokiniams, vyko susitikimas su jaunaisiais
Dalyvavimas projekte „Dideli maži ekranai. Medijų O. Velikorodnova, J. Ugdant mokinių audiovizualinių medijų raštingumą priartinsime mokymosi procesą Žmogiškieji I programa 2 uždavinys 2 kino režisieriais. Mokiniai kūrė socialines bei J. Gadeikienė, O.
114 5-8 klasių mokiniai Sausis-Gegužė Antakalnio g. 33 €0,00
raštingumas Lietuvos mokyklose" Gadeikienė prie kasdienės mokinių aplinkos bei pomėgių. ištekliai veikla komercines reklamas, kurios buvo rodomos Velikrodnova
progimnazijos „Kino liūtų" festivalyje
„Skalvijos" kino centre.
Rodikliuose nurodytas kompetencijas
Sudaryti sąlygas mokiniams susipažinti bei patirti bendrystę su kitų Lietuvos mokyklų II programa 2 uždavinys 1, 6 mokiniai tobulino bendradarbiaudami su
G. Azguridienė, A. Projekto Žmogiškieji G. Azguridienė ir A.
115 Projektas „Mokykla mokyklai“ 1-4 klasių mokiniai Sausis-Gruodis mokiniais. Mokytis bendravimo bei bendradarbiavimo, kūrybiškumo bei pažinimo €200,00 veiklos, III programa 3 Vilniaus raj. M. Lukšienės gimnazijos
Daunoravičienė mokyklose ištekliai Daunoravičienė
kompetencijų. Mokytis tarp mokytojų. uždavinys mokiniais. Mokytojos pasidalino patirtimi ir
organizavo bendrus renginius.
VU tyrėjai atliko tyrimą ką vaikai galvoja apie
T. Jankūnas, S. Tikslas - tyrimo metu sužinoti, ką vaikai galvoja apie gamtos saugojimą ir koks jų gamtos saugojimą ir koks yra jų aplinką T. Jankūnas, S. Verta labai rimtai vertinti, ar verta
Dalyvauti VU tyrime apie mokinių požiūrį į gamtos Žmogiškieji I programa 1 uždavinys 5
116 Stirbinskas, G. 2-4 klasių mokiniai Sausis-Kovas Antakalnio g. 33 aplinką tausojantis elgesys. VU tyrėjai pristatytis mokyklos situaciją bei plėtros €0,00 tausojantis elgesys. VU tyrėjai nepristatė Stirbinskas, G. dalyvauti tyrimuose, kai patys esame
saugojimą ištekliai veikla
Sadauskienė galimybes. tyrimo duomenų bei mokyklos Sadauskienė neinformuojami apie jo rezultatus.
situacijos.
Tradiciškai mokykloje buvo organizuoti
Kaziuko mugės ir Užgavėnių renginiai. Muzikos mokytoja Dž.
Netradicinių veiklų savaitė ,,Lietuvių liaudies
Pradinių klasių Pradinių klasių Supažindinti vaikus su lietuvių liaudies tradicijomis ir papročiais. Skatinti mokinius Žmogiškieji I programa 1 uždavinys 7 Aktyviai įsitraukė mokinių tėvai. Dalyvavo 95 Kmieliauskienė,
117 tradicijos: Kaziuko mugė, Vieversio diena, 1-4 klasių mokiniai Kovas €0,00
metodinė grupė metodinė grupė domėtis savo tautos tradicijomis. ištekliai veikla proc. pradinukų. Suorganizuota ir įgyvendinta pradinių klasių
Užgavėnės".
netradicinių pamokų savaitė supažindino mokytojos.
mokinius su lietuvių liaudies tradicijomis.

1
Atsakingi priemonių Tikslinė grupė (naudos Nuorodome vieną Nuorodome reikiama Kaip siejasi su strateginio
__- 0 Tikslai, 00 uždaviniai, 000 priemonės - veiklos Laikas Tiksli vieta Sėkmės rodikliai Rezultato aprašymas (pagal rodiklį) Kas įgyvendino Siūlymai/Pastebėjimai
vykdytojai gavėjai) pagrindinį išteklį lėšų sumą plano tikslais/uždaviniais
VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS 2019-01-01 – 2019-12-31 VEIKLOS (RENGINIŲ, PROJEKTŲ IR PAN.) PLANAS Būtų smagu, kad mokytojai bei klasių
vadovai paskatintų mokinius rašyti
straipsnius svetainei, laikraščiui ar
I programa 3 uždavinys 4 Progimnazijoje nuo 2019-09-02 veikia
Siekiame sudaryti sąlygas mokiniams mokytis komunikacijos meno, IT panaudojimo, Žmogiškieji radijui. Taip mokytumėmės
118 Progimnazijos medijos grupės įkūrimas T. Jankūnas, Č. Vuicik, 4-8 klasių mokiniai Rugsėjis-Birželis Antakalnio g. 33 €0,00 veikla, II programa 3 mokyklos žurnalistų būrelis, o nuo spalio T. Jankūnas, E. Rimkutė
prisiimti atsakomybę dėl mokyklos veiklos gyvingumo. Mokytis be tik pamokų metu. ištekliai šiuolaikiškiau, mokiniams galėtų būti
uždavinys 7 veikla mėnesio pradėjo veikti mokyklos radijas.
užskaitomos socialinės-pilietinės
valandos. Labai reikia mokytojų
paramos!
Visi 7 klasių mokiniai dalyvavo dviratininkų
Žmogaus saugos Sudaryti sąlygas pamokų metu įgyti praktiškų žinių, ugdyti mokinių kaip esimo I programa 3 uždavinys 4 T. Jankūnas, J.
119 Dviratininkų mokymo programa 5 ar 7 klasių mokiniai Sausis-Gruodis Antakalnio g. 33 Ugdymo lėšos €1 200,00 mokymo programoje ir įgijo dviratininko Puiki programa, siūloma tęsti 5 klasėse.
mokytojai, T. Jankūnas dalyvių saugumą, sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti dviratininko pažymėjimą veikla Gadeikienė
pažymėjimus.
Siekti, kad namų ruošos grupė turėtų
Namų ruošos grupė veikia kasdien, sudarytas
Švietimo pagalbos nuolatinę veiklos vietą, kur galėtų kurti
Mokiniai atliks namų ruošos darbus su pagalbos specialistų bei vyresnių mokinių pagalbos specialistų ir mokytojų padėjėjų
Pagalbos specialistai, Žmogiškieji I programa 2 uždavinys 2 specialistų metodinė savitą mokymosi atmosferą, naudoti IKT
1110 Namų darbų ruošos grupė 1-8 klasių mokiniai Vasaris-Gruodis Antakalnio g. 33 pagalba. Ugdys mokėjimo mokytis, pagalbos kitam, bendradarbiavimo, asmeninę €0,00 veiklos grupėje tvarkaraštis. Sunkumų
VGK, N. Čiukšienė ištekliai veikla grupė, E.Sinkevič, N. pamokų ruošai, daugiau prisidėtų kiti
kompetencijas. turintiems mokiniams padeda ir mokiniai, ir
Čiukišenė mokiniai (mokinių senatas ar
specialistai.
savanoriai).
Mokinių verslumo, atsakingumo ir praktinės veiklos Dalyvauta mažiausiai trijose miesto bei šalies Išėjus Agnei, nėra kam perimti šios
Skatinti mokinių iniciatyvumą ir gebėjimą keltis tikslus, įgalinant juos kurti ir vystyti
skatinimas mokykloje. Dalyvavimas nacionalinėse Vietos, kuriose Žmogiškieji I programa 1 uždavinys 7 mugėse. Keletas mokinių grupių sukūrė veiklos. Gal būtų norinčių, nes tai
1111 A. Motiejūnė 5-8 klasių mokiniai Sausis-Gruodis projektus patiems, ugdyti atsakomybę. Sudaryti sąlygas įgyti praktinių žinių apie €0,00 A. Motiejūnė
LJA (Lietuvos Junior Achievment) programos vyks mugės ištekliai veikla verslus bei produktus. Sukurti produktai per labai praktinis bei prasmingas
verslumą, finansinį raštingumą, vadovavimą.
mugėse. mokinių įmones buvo platinami. dalykas.
MTC birželį surengtas atviras projekto
pristatymas, kuriame dalyvavo aktyviausi
keletas 5 klasių mokinių (10 proc.). Buvo
Saugomų Skatinti mokinių smalsumą, domėjimąsi supančia aplinka, diskusijų kultūrą ir kritinį skatinamas mokinių smalsumas, domėjimasis
Projektas „Mokiniai - mokiniams“. 5 klasių mokinių
teritorijų mąstymą, mokyti raiškiai kalbėti, sklandžiai dėstyti savo mintis, naudoti I programa 2 uždavinys 3 supančia aplinka. Mažiau pavyko atskleisti
1112 pranešimų (projektinių darbų pristatymo) apie A. Motiejūnė 5 klasių mokiniai Birželis Ugdymo lėšos €25,00 A. Motiejūnė
nacionalinis informacines, komunikacines technologijas. Ugdyti mokinių kūrybingumą, norą veikla diskusijų kultūrą ir kritinį mąstymą. Pavyko
žmogaus saugumą konferencija.
lankytojų centras pažinti save, pasitikėjimą savimi. Skleisti gerąją mokymosi kitose erdvėse patirtį. mokyti raiškiai kalbėti, sklandžiai dėstyti
mintis, naudoti informacines, komunikacines
technologijas. Ugdyti mokinių kūrybingumą,
norą pažinti save, pasitikėjimą savimi.
Birželio 5 dieną mūsų mokykloje pirmą kartą
Vilniaus istorijoje buvo suorganizuotas
Vilniaus miesto mokyklų užsienio kalbų
Mokiniai, padedami mokytojų, suranda jiems patinkančias dainas ir sukuria jų dainų improvizacijų konkursas „Schools‘
interpretacijas. Mokyklos, dalyvaujančios konkurse pateikia paraišką Vilniaus Eurovision 2019“. Jame dalyvavo 5-8 klasių
Antakalnio progimnazijai el. paštu. Konkurse gali dalyvauti Vilniaus miesto mokyklų mokiniai iš skirtingų mokyklų. Pagrindinis
5-8 klasių mokinių grupelės iki 10 asmenų, vadovaujami savo kalbų ir muzikos prizas buvo profesionalus dainos įrašas ,,
mokytojų. Kiekviena mokykla gali paruošti iki dviejų pasirodymų su skirtingų klasių Boyar Studijoje”. Kiti gavo knygyno ,,
,,Schools' Eurovision 2019" Vilniaus miesto užsienio O.Marenkova. I. Žmogiškieji I programa 3 uždavinys 3 O. Marenkova, I.
1113 5-8 klasių mokiniai Birželio 5 d. Antakalnio g. 33 mokiniais. Renginio tikslai: €0,00 Humatinas”, anglų kalbos kursų ,,Ames” ir
dainų improvizacijų konkursas 5-8 kl. Antonevič ištekliai veikla Antonevič
Skatinti mokinių domėjimąsi anglų kalba per kultūrinę ir muzikinę prizmę. Didinti mūsų direktoriaus Tomo Jankūno dovanas.
mokymosi motyvaciją, ugdyti meninę saviraišką, artistiškumą interpretuojant įvairių Mūsų šventę pagražino įžymūs dainininkai,
grupių dainas. kurie sutiko būti komisijos nariais. Tai Anna
Serikova, Evelina Sašenko ir grupė ,,Black
Biceps”, o atvykusi daininkinė Božena
Sokolinska mūsų šventę pradėjo savo daina ,,
Bučiuok mane”. Pamatėme net 18 nuostabių,
vaizdingų pasirodymų, iš kurių komisijos
Projektas „Breaking News“ arba „Šiandien O.Marenkova 6e,8d klasės mokiniai Vasaris- Gruodis Antakalnio g. 33 Projektas vyks tik anglų k. Jame dalyvaus 6e,8d kl. mokiniai, kurie bus mūsų Projektas vyksta
nariai išrinko tik anglų
pačius k. Jame
geriausius. dalyvauja
Konkursą
mokykloje“ mokyklos žurnalistais. Mokiniai ugdysis kūrybinių gebėjimų: kurs tekstą, filmuos, 6e,8d
laimejokl.grupė
mokiniai, kurie
,,Balsių yra mūsų
Balsai” mokyklos
su daina ,,
montuos ir kalbins Antakalnio progimnazijos mokinius kas mėnesį apie vykstantį žurnalistai.
Fairytale”. Mokiniai ugdosi kūrybinių
mūsų mokykloje renginį. Tuo pačiu pagerins asmenines, socialines, kūrybingumo, gebėjimų: kuria tekstą, filmuoja reportažą,
komunikavimo, mokėjimo mokytis ir dalykines kompetencijas. Bus skatinamas montuoja ir kalbina Antakalnio progimnazijos
Žmogiškieji I programa 3 uždavinys 3
1114 mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas. €0,00 mokinius apie vykstantį mūsų mokykloje O. Marenkova
ištekliai veikla
renginį. Šiuo metu yra nufilmuota 5 skirtingi
reportažai, kuriuos galima pažiūrėti youtube,
o visos nuorodos yra mokyklos svetainėje.

2
Atsakingi priemonių Tikslinė grupė (naudos Nuorodome vieną Nuorodome reikiama Kaip siejasi su strateginio
__- 0 Tikslai, 00 uždaviniai, 000 priemonės - veiklos Laikas Tiksli vieta Sėkmės rodikliai Rezultato aprašymas (pagal rodiklį) Kas įgyvendino Siūlymai/Pastebėjimai
vykdytojai gavėjai) pagrindinį išteklį lėšų sumą plano tikslais/uždaviniais

Integruotas anglų-rusų kalbų žaidimas "Alias" arba O.Velikorodnova, O. Balandis - Gegužė Antakalnio g. 33 VILNIAUS ANTAKALNIO
Sudaryti sąlygas PROGIMNAZIJOS
mokiniams 2019-01-01 pamokose
dalyvauti netradicinėse – 2019-12-31 VEIKLOS (RENGINIŲ, PROJEKTŲ IR PAN.) PLANAS
ir renginiuose, Mokykloje vyko 7-8 klasių mokinių
"Pasakyk kitaip" Marenkova skatinti mokinių domėjimąsi užsienio kalbomis. integruotas anglų-rusų kalbų žaidimas „Alias
“, kurio tikslas buvo kelti užsienio kalbų
Žmogiškieji II programa 2 uždavinys 1 mokymosi motyvaciją, skatinti mokinių O Marenkova, O.
1115 7-8 klasių mokiniai €0,00
ištekliai veikla bendradarbiavimą tarp klasių. Mokiniai Velikorodnova
mokėsi žaisdami, varžėsi komandomis,
laimėjo prizines vietas, patyrė daug pozityvių
emocijų
Antakalnio g. 33 5- 8 klasių mokiniai bus supažindinti su Metų knygomis ir dalyvaus rinkimuose. Nupirktos ir reklamuojamos 2018 metų vaikų
Pagerės mokinių skaitymo įgūdžiai, sustiprės komunikacinė kompetencija. 2-4 klasių ir paauglių knygos. Už patikusias vaikų ir
mokiniai išrinks bibliotekoje pačias skaitomiausias 5 vaikų knygas, o 5-8 klasių paauglių metų knygas skaitytojai balsavo
L. Gaidienė, I. Byraitė-
mokiniai - 5 paauglių populiariausias knygas. Mokiniai skatinami daugiau skaityti paskelbtoje svetainėje savarankiškai. Išrinkti
Pekorienė, D. Žmogiškieji I programa 1 uždavinys 1.7
1117 Metų knygos rinkimai 5-8 klasių mokiniai Sausis- vasaris knygų ir reikšti savo nuomonę bei dalintis mintimis apie jas. €0,00 Antakalnio progimnazijos 2-4 klasių ir 5-8 S. Šeduikienė
Šapalienė, S. ištekliai veikla
klasių skaitomiausių lietuvių, užsienio autorių
Šeduikienė
ir tęsinių bei serijų knygų penketukai.
Informacija apie tai paviešinta bibliotekoje ir
mokyklos svetainėje.
Antakalnio g. 33 Mokykloje vyko daug renginių. Akcija
„Pasisveikink įvairiomis užsienio kalbomis!“,
5-8 klasių mokinių piešinių paroda, rytinė
mankšta pradinių klasių mokiniams, kurios
metu vaikai pasimokė naujų žodžių keliomis
užsienio kalbomis. I a. fojė vyko pagrindinis
šios dienos renginys, kuriam ruošėsi 5 – 8
klasių mokiniai ir jų tėvai – Pasaulio šalių
Užsienio kalbų Siekiant populiarinti daugiakalbę Europos kultūrą mokiniams bus sudaromos sąlygos Žmogiškieji I programa 1 uždavinys 7 patiekalų mugė. Organizuotas „Flashmob“ Užsienio kalbų
1118 Europos kalbų dienos minėjimas 5-8 klasių mokiniai Rugsėjis €0,00
mokytojai dalyvauti netradiciniuose renginiuose ištekliai veikla masinis šokis, Ia. fojė pakabintas pasaulio mokytojos
žemėlapis, kuriame tiek mokiniai, tiek
mokytojai žymėjo tą šalį, kurioje lankėsi. Šią
dieną per užsienio kalbų pamokas mokiniai
žaidė Kahoot ir kitus žaidimus, sukurtus
Europos kalbų dienai paminėti. Organizuotas
6 klasių mokinių tarpmokyklinis konkursas
„Kiek daug mes žinome apie Lietuvą ir
Jungtinę Karalystę?“.
Vasario-kovo mėnesį vykdyta bandomoji
SELFIE programos mokinių, mokytojų, Po tęstinės apklausos, siekiant daugiau
administracijos aplkausa. Tyrimo duomenys IKT naudoti ugdymui, kad mokiniai
1-8 klasės mokiniai, Įsivertinti skaitmeninių technologijų naudojimą mūsų mokykloje. Atsižvelgiant į Žmogiškieji II programa 3 uždavinys 2
1119 SELFIE programos diegimas T. Jankūnas, Č. Vuicik Vasaris- gruodis Antakalnio g. 33 €0,00 buvo pristatomi tarptautinėje konferencijoje, T.Jankūnas, Č.Vuicik mokytųsi IKT įrankius naudoti ugdymui,
mokytojai rezultatus, bus kuriami nauji IKT plėtros uždaviniai. ištekliai veikla
kurioje dalyvavo Č. Vuicik. Su tėvų atstovais nuspręsta atlikti visuminį SELFIE tyrimą
bei mokytojais nusprendėme, kad SELFIE 2020 metais.
naudosime kaip įrankį IKT plėtrai mokykloje.
Suorganizuota viktorina 7-8 kl. mokiniams
Bendra veikla įkvėps vaikus skaityti dar daugiau ir skaitymo džiaugsmu dalintis su Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti.
I. Byraitė- Pekorienė, Žmogiškieji I programa 1 uždavinys 7 L.Gaidienė, I. Byraitė-
1120 Tarptautinė vaikų knygos diena 7-8 klasių mokiniai Balandis Antakalnio g. 31 kitais; mokiniai ugdysis mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, kūrybingumo €0,00 Renginys vyko netradicinėje erdvėje.
L. Gaidienė, ištekliai veikla Pekorienė
kompetencijas. Patobulinintos pažinimo, asmeninė,
komunikavimo kompetencijos
Suorganizuotas renginys mokyklos
bendruomenei skaičiaus pi dienai paminėti. Matematikos
1-4 klasės buvo supažindintos su pi mokytojai: S.
skaičiumi. 5-7 klasėms buvo suorganizuota Adomavičienė, A.
Matematikos ir viktorina apie pi skaičių. Mokinių Buzienė, T.
Žmogiškieji I programa 1 uždavinys 7
1121 Pi dienos organizavimas mokykloje informacinių 5-8 klasių mokiniai Kovas Antakalnio g. 33 Paskatins domėtis matematika, sužinoti daugiau apie skaičių pi €0,00 kompiuteriais piešti piešiniai patalpinti Romanovski, V. Praplėsti Pi dienos minėjimo tematiką.
ištekliai veikla
technologijų grupė mokyklos svetainėje. Pi skaičius pristatytas Sinkevičienė, R.
mokytojams. Matematikos mokytojų Šarmavičienė ir dailės
inicijuota ir dailės mokytojos suorganizuota mokytoja D.
paroda „Pi skaičius matematikoje“. Ši paroda Rakauskaitė
demonstruota mokyklos erdvėse.

Tikslingas gamtamokslinių priemonių panaudojimas G.Sadauskienė, Č. Panaudojant gamtamokslines priemones bus organizuojama daugiau praktinių Žmogiškieji Pasaulio pažinimo pamokose buvo Pradinių klasių
1122 1-4 klasių mokiniai Vasaris-Gruodis Antakalnio g. 33 €0,00 naudojamos gamtamokslinio tyrimo
pradiniame ugdyme Vuicik, metodinė grupė pamokų. Mokiniai gebės teorines žinias taikyti praktikoje. ištekliai III programa 1 uždavinys 2 veikla mokytojos.
priemonės.

3
Atsakingi priemonių Tikslinė grupė (naudos Nuorodome vieną Nuorodome reikiama Kaip siejasi su strateginio
__- 0 Tikslai, 00 uždaviniai, 000 priemonės - veiklos Laikas Tiksli vieta Sėkmės rodikliai Rezultato aprašymas (pagal rodiklį) Kas įgyvendino Siūlymai/Pastebėjimai
vykdytojai gavėjai) pagrindinį išteklį lėšų sumą plano tikslais/uždaviniais
VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS 2019-01-01 – 2019-12-31 VEIKLOS (RENGINIŲ, PROJEKTŲ IR PAN.) PLANAS 6b klasė antrus metus dalyvauja integralaus
gamtamokslinio ugdymo išbandyme. Buvo
suorganizuotos netradicinės pamokos kitose
erdvėse: VU, Molėtų observatorijoje, vyko
Dalyvavimas projekto „Integralaus gamtamokslinio J.Paravinskienė, L.Pilat, Žmogiškieji III programa 1 uždavinys 2 praktiniai užsiėmimai. Vykdant veiklas ir J.Paravinskienė, L.Pilat,
1125 5-6 klasių mokiniai Sausis-Gruodis Antakalnio g. 33 €0,00
ugdymo programos 5–8 klasėms“ išbandyme A.Stelnionytė Planuojant veiklas bus išskirtos integralios įvairius gamtos reiškinius siejančios ištekliai veikla rengiant metodinę medžiagą A.Stelnionytė
temos, organizuojamos netradicinės pamokos kitose erdvėse, vykdoma daugiau bendradarbiaujame su projekte
praktinių užsiėmimų. Bus skatinamas mokinių domėjimasis STEAM mokslais bei dalyvaujančiomis mokyklomis bei su mūsų
ugdomi jų gebėjimai. Vykdant veiklas ir rengiant metodinę medžiagą mokykla mentore - Vilniaus Basanavičiaus
bendradarbiausime su kitomis projekto mokyklomis. progimnazija.
Du kartus per metus visos 5-8 klasėms
organizuojamos netradicinės pamokas kitose
erdvėse, išsikeliant tikslus ir formuojant
uždavinius: 7d klasės edukacinė istorijos
pamoka Valdovų rūmuose, 7b ir 7d
edukacinės istorijos pamokos Trakų
nacionaliniame muziejuje. 6A ekukacinė
pamoka su 3D įranga, 7b, c kl. (2018-2019 V.Oliškevičienė,
m. m.) edukacinė išvyka į Kauną su T.Romanovski, I.
Netradicinės edukacinės erdvės sužadins didesnę mokinių motyvaciją, domėjimąsi Turėtų būti aiškiau formuluojami
literatūrine-istorine užduotimi, 8b, c kl. Byraitė-Pekorienė, L.
5-8 klasių vadovai, 1-4 Balandžio 30 deina, supančia aplinka, plės akiratį, skatins tyrinėti, atrasti, stiprės bendravimo ir Žmogiškieji II programa 2 uždavinys netradicinių pamokų tikslai bei
1126 Pamoka netradicinėje erdvėje 1-8 klasių mokiniai Antakalnio g. 33 €0,00 (2019-2020 m. m.) pažintinė-edukacinė Gaidienė, J. Gadeikienė,
klasių mokytojai. Spalio 25 diena bendradarbiavimo įgūdžiai. Du mokytojai dalykininkai organizuos kuruojamos klasės ištekliai 1veikla uždaviniai, taip pat viešinti vykusias
išvyka po Panemunės pilis su orientacine N. Čiukšienė, K.
edukacinės pamokos pristatymo rengimą. veiklas svetainėje, mokyklos stenduose.
užduotimi. 7a klasės edukacinė išvyka į Grelecka, R.
Druskininkus, edukacinė pamoka VU Vasiliauskienė
chemijos fakultete bei edukacinis
užsiėmimas Dailės muziejuje, savanorystė
„Maisto banko" akcijoje. 8a kl. edukacinė
istorijos pamoka „Dingusio Vilniaus
beieškant". Pilietiškumo pamoka 8a, 6a kl.
mokiniams Antakalnio kapinėse prie
memorialo Laisvės gynėjams.
Dalyvavo visų 5-8 klasių atstovai (visiems
dalyviams įteikti padėkos raštai už
dalyvavimą, geriausiems darbų ir pasirodymų
autoriams skirti I, II ir III vietų diplomai). Iš
viso konkurse dalyvavo net keturiasdešimt 5-
8 klasių mokinių, kurie varžėsi šokio,
muzikavimo, triukų demonstravimo,
audiovizualinių medijų kūrimo, technologijų,
dailės kategorijose. Visiems pasirodymams
Mokiniams bus sudaryta galimybė saviraiškai atskleidžiant savo talentus. Įvyks
mokiniai ruošėsi patys, be mokytojų
technologijų ir dailės mokinių sukurtų darbų parodos bei muzikinių ir teatro gebėjimų
pagalbos. Pasirodymus vertino 6 narių
pristatymų scenoje renginys. Skatinti atskleisti kūrybinius, meninius, technologinius
komisija: viena žinomiausių Lietuvos atlikėjų
gebėjimus, ugdant pasitikėjimą savimi ir puoselėjant jaunimo saviraišką. Didinti
T.M.D.u.Žm.s. metodinė I programa 1 uždavinys 1.7 Raminta Naujanytė- Bjelle, konkurso T. M. D ir Žm.s.
1127 „Jaunieji talentai" 5-8 klasių mokiniai Gegužė -Birželis Antakalnio g. 33 kūrybiškumą, entuziazmą, kūrybines pastangas bei saviraiškos laisvę, sudarant Paramos lėšos €200,00
grupė veikla „Lietuvos balsas“ dalyvės Ugnė Čėsnaitė ir metodinė grupė
sąlygas kūrybinių idėjų realizavimui.
Lėja Danielė, teatro būrelio vadovas, aktorius
Ugdyti mokinių meninę brandą ir kompetenciją, estetinį suvokimą, sceninę kultūrą
Ignas Gužauskas, choreografijos mokytoja
bei meninį lygį. Stiprinti bendruomenės bendradarbiavimą.
Gintarė Vaitiekūnaitė ir Neformaliojo ugdymo
skyriaus vedėja Agnė Motiejūnė. Po skambių
muzikos akordų, energingų šokių, garsių Punktą papildyti 5-8 klasių mokytojai -
žiūrovų aplodismentų visi dalyviai buvo jie taip pat veda netradicinėse erdvėse
pagerbti nominacijomis bei padėkomis. pamokas. Nėra kur įrašyti būrelių
Komisija skyrė keturias pirmąsias vietas: solo pasirodymų ne mokyklos erdvėse bei
šokio kategorijoje- Aistei M., grupės šokio renginių, kurie nepriklauso konkrečių
kategorijoje- Aistei M., Domantei N. ir Saulei savaičių ar akcijų laikotarpiui. Būtų
R., muzikavimo kategorijoje- Urtei Justinai T., šaunu numatyti skiltį nenumatytiems
technologijų kategorijoje- Saulei J. darbams.
Įvyks kiekvienos klasės dailės ir technologijų kūrybinių darbų parodos, bei teatro ir Organizuotos dailės, technologijų mokinių
T.M.D.u.Žm.s. metodinė Gruodžio mėnesio 3 muzikiniai pasirodymai. Tikslas - skatinti mokinių kūrybiškumą, drąsą, iniciatyvumą. I programa 1 uždavinys 7 kūrybinių darbų parodos, įvyko kalėdinis T. M. D ir Žm.s.
1128 Kalėdinių renginių projektas "Kalėdų belaukiant" 5-8 klasių mokiniai Antakalnio g. 33 Paramos lėšos €200,00
grupė savaitė Įtraukti į renginius mokinių tėvus, siekiant bendradarbiavimo su visa mokyklos veikla renginys aktų salėje (teatro grupė, dainavimo metodinė grupė
bendruomene. studija)

4
Atsakingi priemonių Tikslinė grupė (naudos Nuorodome vieną Nuorodome reikiama Kaip siejasi su strateginio
__- 0 Tikslai, 00 uždaviniai, 000 priemonės - veiklos Laikas Tiksli vieta Sėkmės rodikliai Rezultato aprašymas (pagal rodiklį) Kas įgyvendino Siūlymai/Pastebėjimai
vykdytojai gavėjai) pagrindinį išteklį lėšų sumą plano tikslais/uždaviniais
VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS 2019-01-01 – 2019-12-31 VEIKLOS (RENGINIŲ, PROJEKTŲ IR PAN.) PLANAS P 3 klubas planuodamas Patirčių dieną
išgrynino probleminius klausimus ir pateikė
juos svarstyti suformuotoms mokytojų
Metodų įvairovės stebėsena: atvirų pamokų Metodinė taryba, J. grupėms. Svarstyti bendruomenės telkimo,
Sudaryta galimybė mokytojams mokytis iš kitų mokytojų patirčių, dalintis patirtimi ir
susitarimai, kolegialaus stebėjimo grafiko Matuliauskienė Žmogiškieji IV programa, 1 uždavinys; III kompetencijų ugdymo, raštingumo gerinimo,
1129 Mokyklos bendruomenė Vasaris-Gruodis Antakalnio g. 33 taip siekti pamokos kokybės (surengtos 7 atviros pamokos, daugiau nei puse €0,00 P 3 klubas
sudarymas, refleksija, patirčių dienos Administracija, P kubu ištekliai programa 1 uždavinys refleksijos bei renginių ir netradicinių dienų
mokytojų aplankys po 2 kolegų pamokas),
organizavimas. klubas D.Šapalienė organizavimo klausimai. Suformuluoti galimi
problemų sprendimai, veiklos, atsakomybės.
Visi pasiūlimai matomi Google diske Patirčių
dienos aplanke.
Verta pasidomėti, kodėl mokytojai
neišnaudoja šios priemonės
įvairesniam mokinių ugdymui. Ši
priemonė sėkmingai naudojama
kitose mokyklose. Tenka
apgailestauti, kad tarp mūsų
Č. Vuicik, užsienio Bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus, dalintis ir, trumpai tariant, jaustis bei Žmogiškieji II programa 3 uždavinys 4 Č. Vuicik, užsienio mokytojų neatsiranda norinčių
1130 eTwinning programos įgyvendinimas 5-8 klasėms 5-8 klasių mokytojai Vasaris-Gruodis Antakalnio g. 33 €0,00 eTwinnings projektų nevykdyta.
kalbų mokytojai būti įdomiausios besimokančios Europos bendruomenės dalimi. ištekliai veikla kalbų mokytojai mėginti šią priemonę ugdymui. O
tai juk virtualus kelias pažinti kitas
šalis, virtuliai bendrauti su kitų
šalių mokiniais ir pan. eTwinning
mokymai mokytojams buvo
organizuoti ne kartą mūsų
mokyklos pedagogams.
Pagerės mokinių pasiekimai, padidės gerai ir labai gerai besimokančių mokinių
Mokykloje organizuotame seminare atnaujinę žinias apie individualizavimą bei diferencijavimą, mokytojai
skaičius. 100 proc mokinių pildys ,,Individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo
Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo(si) veiklas, ieškojo naujų ugdymo metodų. Mokiniams buvo sudarytos sąlygos pagal gebėjimus rinktis ir dalyvauti mokyklos,
lapus“, mokės kelti tikslus, analizuoti save ir savo veiklą, kels tikslus pusmečiams ir
12 siekant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, €5 200,00 miesto, šalies olimpiadose, konkursuose, kūrybinių darbų parodose, varžybose. Mokinių pasiekimų patikrinimo
metams, planuos karjerą ir socialinę pilietinę veiklą bei savanorystę. Klasių
orientuojantis į mokinių poreikius duomenimis nežymiai pagerėjo kai kurių mokinių ugdymosi rezultatai. Dalis mokinių geba planuoti savo karjerą
valandėlių metu aptars su klasės vadovu ir tėvais (globėjais) pusmečių pasiekimus,
bei didesnė dalis mokinių tinkamai atlieka socialinę - pilietinę veiklą.
lygins su 2017-2018 m.m. pasiekimais.
Dalyvavimas mokyklos, miesto, šalies olimpiadose: Lietuvių k. metodinė Vilniaus miesto 8 -tų klasių fizikos olimpiada,
A.Stelnionytė, L.
6 ir 8 klasių lietuvių kalbos mokylinėje ir miesto grupė, GKS metodinė Ten kur vyks 2 proc. GPM organizuota mokyklos 6 ir 8 klasių mokinių
121 1-8 klasių mokinai Balandis Nes siekiame gabiems mokiniams sudaryti sąlygas realizuoti savo gebėjimus. €1 000,00 I tikslas 2 uždavinys 3 veikla Gaidienė, I. Byraitė-
olimpiadose, gamtos mokslų olimpiadose, grupė, MI metodinė konkursas lėšos lietuvių kalbos olimpiada, dalyvauta miesto
Pekorienė, D. Šapalienė
matematikos olimpiadose. grupė 6 klasių lietuvių kalbos olimpiadoje.

5
Atsakingi priemonių Tikslinė grupė (naudos Nuorodome vieną Nuorodome reikiama Kaip siejasi su strateginio
__- 0 Tikslai, 00 uždaviniai, 000 priemonės - veiklos Laikas Tiksli vieta Sėkmės rodikliai Rezultato aprašymas (pagal rodiklį) Kas įgyvendino Siūlymai/Pastebėjimai
vykdytojai gavėjai) pagrindinį išteklį lėšų sumą plano tikslais/uždaviniais

Dalyvavimas mokyklos, miesto, šalies konkursuose: A.Stelnionytė D. VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS 2019-01-01 – 2019-12-31 VEIKLOS (RENGINIŲ, PROJEKTŲ IR PAN.) PLANAS 11 mokinių dalyvavo respublikiniame
matematikos, gamtos mokslų, istorijos, žmogaus Skurauskienė N. konkurse „Lietuvos Laisvės kovų ir netekčių
saugos, technologijų, dailės. Dalyvavimas Dubovskienė J. istorija". 8A klasės mokinys Deimonas
nacionaliniuose konkursuose: „Lietuvos kovų už Paravinskienė,V. Laurinavičius laimėjo III vietą, o 8D klasės
laisvę ir netekčių istorija“, „Lietuvos istorijos žinovo Oliškevičienė, R. mokinės Aistė Markauskaitė ir Audinga
“ ,"Lietuvos Konstitucijos egzaminas" , XIX Č. Vasiliauskienė G. Songailaitė laimėjo paskatinamąsias
Kudabos geografijos konkursas, geografijos Sadauskienė, L. Pilat, premijas. 18 7-8 klasių mokinių dalyvavo
olimpiada ,,Mano gaublys 2019'', Nacionaliinis R. Petreikienė, J. Konstitucijos egzamine. 8B klasės mokinė
loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas Gadeikienė, 3-4 klasių Saulė Vildžytė pateko į II etapą. 30 8 klasių
3-4 klasėse, 5-8 klasių mokinių meninio skaitymo mokytojos, D. mokinių dalyvavo Europos egzamine. 20 6-7
konkurse, dailiojo ir taisyklingojo diktanto rašymas, Šapalienė, L. Gaidienė, klasių mokinių dalyvavo aplinkosaugos
informacinių technologijų konkurse „Bebras“, I. Byraitė - Pekorienė, konkurse „Ekologiškumo virusas plinta", 18
integruotame lietuvių kalbos ir technologijų M. Razauskienė, L. 7-8 kl. mokinių dalyvavo aplinkosaugos
respublikiniame konkurse "Kūrybos paukštė 2019", Zorubienė, MI grupė, E. socialinių reklamų konkurse „Vienkartinių
antrųjų užsienio kalbų meninio skaitymo konkurse, Skupienė, E. puodelių šlovės pabaiga", 25 8-ų klasių
užsienio kalbų dailyraščio konkursas, Europos Lukaševičius, R. mokiniai dalyvavo nacionalinėje
Sąjungos nacionaliniame jaunųjų mokslininkų Kazlauskytė, E. D. aplinkosaugos olimpiadoje. Respublikiniame
konkurse 2020, kituose technologijų ir dailės Rakauskaitė, O. kūrybiniame konkurse „Kūrybos paukštė"
dalykų. Velikorodnova, L. dalyvavo 5-6 klasių mokinės, laimėta I vieta.
Petružienė, N.Gaidienė, 5-8 klasių 51 mokinys dalyvavo
A.Dobravolskienė, A. respublikiniame piešinių konkurse Europos V.Oliškevičienė, R.
Motiejūnė, O. kalbų dienai paminėti. 4 b kl. mok. Lukas Vasiliauskienė, S.
Marenkova, S. Grigas matematikos ,,Olympis", ,,Kings" ir 4b Adomavičienė, A.
Adomavičienė, A. kl. mok. Laura Bytautaitė biologijos, lietuvių Buzienė, T.
Buzienė, T. kalbos, 4b kl. mok. Vytautas Petkevičius Romanovski. R.
Romanovski, V. anglų k ., 4d kl. mok. Lukas Švedas Vilniaus Kazlauskytė, J.
Sinkevičienė, R. m. matematikos konkursas II vieta, ,,Pangea" Paravinskenė, E.
Ten kur vyks 2 proc. GPM
122 Šarmavičienė. 1-8 klasių mokinai Sausis-Gruodis Nes siekiame gabiems mokiniams sudaryti sąlygas realizuoti savo gebėjimus. €1 000,00 I tikslas 2 uždavinys 3 veikla prizinė vieta, 4c kl. mok. Austėja Skupienė, J.
konkursas lėšos
Kasperūnaitė ,,Pangea" prizinė vieta, 4c kl. Gadeikienė, O.
mok. Kotryna Kisielė mieste Diktanto Velikorodnova, Č.
konkurse II vieta, 3 kl. mok. Nikolė Šližytė Vuicik, V. Jonaitytė, N.
mieste Diktanto konkurse I vieta. 2 a kl. mok. Semionovienė, M.
Meda Mikūtaitė anglų k. „Olympis" I vieta. 5- Šidlauskienė, A.
8 klasių mokiniai dalyvavo bilogijos Ramanauskienė, D.
olimpiadoje: 5e kl. mokinė Rugilė Malikonytė Valaikienė, K. Grelecka
užėmė III vietą.miesto olimpiadoje.
Tarptautiniame konkurse -parodoje ,,
Kalėdinis žaisliukas iš gamtinių medžiagų"
dalyvavo dvi 7-tų klasių mokinės: Sofija
Ališauskaitė ir Ieva Zigmantaitė.
Respublikinėje kalėdinėje kūrybinių darbų
parodoje ,,Linksmieji nykštukėliai" dalyvavo
7d klasės mokinė Sofija Ališauskaitė. Vilniaus
miesto mokinių meniniame kūrybiniame
projekte-konkurse ,,Laukiame šventų Kalėdų -
dekoracija savo rankomis" dalyvavo 7a klasės
mokinė Saulė Jankūnaitė. Darnaus vystymo
projekte dalyvavo 5-8 klasių mokiniai
kurdami filmus; Grand Prix vietą laimėjo
Šiuolaikinis krikščioniškasis dramos teatro
būrelis. Šiuolaikinis krikščioniškasis dramos
teatro būrelis dalyvavo konkurse „Pažink
Šventąjį Raštą. Gyvieji Biblijos paveikslai" ,
laimėjo nominaciją už geriausią erdvinę
kompoziciją.

6
Atsakingi priemonių Tikslinė grupė (naudos Nuorodome vieną Nuorodome reikiama Kaip siejasi su strateginio
__- 0 Tikslai, 00 uždaviniai, 000 priemonės - veiklos Laikas Tiksli vieta Sėkmės rodikliai Rezultato aprašymas (pagal rodiklį) Kas įgyvendino Siūlymai/Pastebėjimai
vykdytojai gavėjai) pagrindinį išteklį lėšų sumą plano tikslais/uždaviniais
VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS 2019-01-01 – 2019-12-31 VEIKLOS (RENGINIŲ, PROJEKTŲ IR PAN.) PLANAS Dailės parodos mokytojų dienos, Europos
kalbų ir Kalėdų proga. Technologijų 7-ų klasių
mokinių kūrybinių darbų paroda "Obuolys
Antanas ir jo draugai" , 7 klasių mokinių
kalėdinė paroda "Robotukai", 8b klasių
mokinių kalėdinė paroda,, Angelų choras",5
klasių mokinių paroda "Vertybių herbas", 6a
kl. mokinių darbų paroda „Vilnius senosiose
fotografijose", Velykinės 5 klasių mokinių Č. Vuicik, D. Luotienė, J.
technologijų darbų parodos, 7 klasių mokinių Gadeikienė, E.
darbų paroda ,,Kalėdų eglutė". 50 6-8 kl. Skupienė E.
Per metus progimnazijos patalpose bus suorganizuotos 5-10 parodų. Mokiniams bus mokinių dalyvavo mokyklinėje geografijos Lukaševičius, R.
Technologijų, dailės,
sudarytos galimybės saviraiškai, tobulinamos asmeninės atsakomybės, iniciatyvumo I programa 1 uždavinys 7 olimpiadoje ir respublikiniame geografijos Kazlauskytė, L. Pilat, R.
123 Mokinių kūrybinių darbų parodos mokyklos erdvėse etikos, pradinių klasių 1-8 klasių mokiniai Sausis - gruodis Antakalnio g. 33 Paramos lėšos €200,00
ir kūrybingumo kompetencijos, stiprinama bendrakūra. Sudarytos galimybės veikla konkurse ,,Mano gaublys''. 3 mokiniai Petreikienė, O.
mokytojai
mokymosi sėkmei patirti. progimnaziją atstovavo respublikiniame XIX Velikorodnova, N.
Č. Kudabos geografijos konkurse. Geriausiai Gaidienė, A.
pasirodė V. Chadzevičius, 7a kl. - 16 vieta Dobravolskienė, I.
respublikoje iš 150 dalyvavusių šeštokų. Byraitė-Pekorienė
Antųjų užsienio kalbų organizuotame
skaitovių konkurse dalyvavo 5-8 klasių
mokiniai, 1 mokinė - Tija Židelytė (6b)
atstovavo progimnazijai Vilniaus miesto rusų
(užsienio) kalbos skaitovų konkurse-
olimpiadoje, kur laimėjo III vietą. Domantė
Noreikaitė (6d) atstovavo progimnazijai
Vilniaus miesto poezijos konkurse ,,Poezijos
pavasarėlis" - skaitė savo
Vilniaus m. mokyklų kūrybą,
žaidynių staloKipras
teniso
Dalyvavimas mokyklos, miesto, šalies varžybose:
Paulauskas
varžybos (2 (6b), Ieva Maculevičiūtė
v.), turizmo (8c)
šventė "Vilniaus
Vilniaus m. mokyklų žaidynių stalo teniso varžybos,
konkurse ,,Mano Vilnius" laimėjo prizines
žiema", tarpklasinės kvadrato varžybos (5-6
turizmo šventė "Vilniaus žiema", Vilniaus Danske Daiva Tvaronė, Simona Ten kur vyks 2 proc. GPM D. Tvaronė, S.
124 5-8 klasių mokinai Sausis-Gruodis Nes siekiame gabiems mokiniams sudaryti sąlygas realizuoti savo gebėjimus. €500,00 I tikslas 2 uždavinys 3 veikla vietas.
kl.), Dviračių žygis, Lietuvos mokyklų
maratonas, tarpklasinės kvadrato varžybos (5-6 kl.), Baltakienė varžybos lėšos Baltakienė.
žaidynėse kvadrato varžybos, Kalėdinis baudų
krepšinio varžybos (7-8 kl.), lengvosios atletikos
metimo turnyras, grindų riedulio varžybos
trikovės varžybos (5-8 kl.), dviračių žygis
Žemės dienai pažymėti.
MI grupė, V.
Oliškevičienė, J.
Padūmytė
157 mokiniai dalyvavo 1-8 klasių moksleivių
Dalyvavimas mokamuose olimpiadose, konkursuose: Matuliauskienė, V.
matematikos konkurse „Kengūra“ . Du
"Istorijos Kengūra", ,,Matematikos Kengūra", Jonaitytė, S. Nes siekiame gabiems mokiniams sudaryti sąlygas realizuoti savo gebėjimus. Skatinti S. Adomavičienė, A.
moksleiviai pateko į 50 geriausųjų, o 3
Matematikos konkursas PANGEA 3-4 kl. Vengalienė, A. Ten kur vyks mokinius kurti, padėti atskleisti prigimtines galias, stebėti jų raišką. Sudaryti 2 proc. GPM Buzienė, T.
125 1-8 klasių mokinai Kovas, Gruodis €500,00 I tikslas 2 uždavinys 3 veikla mokiniai pateko į 100 geriausiųjų mokinių
Dalyvavimas miesto 1-4 klasių Meninio skaitymo Daunoravičienė, S. konkursas mokiniams sąlygas keltis asmeninius tikslus, planuoti tiriamąjį darbą. Skleisti lėšos Romanovski, V.
sąrašą. Vykdyti 2-4 kl. dailaus rašto ir 3-4
konkurse, Diktanto konkurse, Dailiojo rašto Adomavičienė, A. socialinių mokslų žinias. Formuoti mokslinio mąstymo ir tiriamojo darbo įgūdžius. Sinkevičienė, R.
kl. diktanto konkursai - nugalėtojai atstovavo
konkurse. Buzienė, T. Šarmavičienė, D.
mokyklai Vilniaus m. konkuruose.
Romanovski, V. Valaikienė, J.
Sinkevičienė, R. Damkauskienė, Ž.
Šarmavičienė Butrimienė
Atnaujinti žinias apie individualizavimą bei diferencijavimą, pateikti metodus, būdus,
T. Jankūnas, N. T.Jankūnas, A.
Antakalnio g. 33, kaip tinkamai diferencijuoti bei individualizuoti ugdymo metu. Geriau pazindami IV programa I uždavinys 4
126 Individualizavimo ir diferencijavimo mokymai Čiukšienė, Metodinė Pedagogai Vasaris-Rugpjūtis Ugdymo lėšos €3 000,00 Mokymuose dalyvao 50 pedagogų. Vasiliauskas, N.
aktų salė mokinius, pedagogai tikslingiau diferencijuos ir individualizuos veiklas ir užduotis, veikla
taryba Čiukšienė,
siekdami aukštesnių rezultatų.
Tyrime dalyvavo 51 mokinys. Matematikos
TIMSS Tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų G.Sadauskienė, V. Tyrimas suteikia informacijos, kaip kinta mokinių matematikos ir gamtos mokslų Žmogiškieji I programa 1 uždavinys 6 G. Sadauskienė, V.
127 4c ir 4e klasių mokiniai Kovas-Balandis Antakalnio g. 33 €0,00 rezultatas 65 proc. šalies mąstu, gamtos
tyrimas Jonaityė, O.Panko žinios ir gebėjimai nuo 4 iki 8 klasės. ištekliai veikla Jonaitytė, O. Panko
mokslų 63 proc. šalies mąstu.
Surengti 4 poklabiai aktyviųjų metodų
taikymo patirtims pasidalinti. Sukurta
Sudaromos sąlygos nuomonių įvairovei, rezultatų išsigryninimui, stebėtų pamokų
Surengti bent du profesionalūs prasmingi pokalbiai P kubu klubas, S. Žmogiškieji galimybė mokytojams išbandyti ir kartu P 3 klubas, N.
128 Mokyklos bendruomenė Balandis Antakalnio g. 33 aptarimui siekiant veiklos tobulinimo ir ugdymo proceso kokybės gerinimo bei €0,00 I programa 2, 3 uždaviniai
metodų įvairovės taikymo rezultatams apibendrinti. Stirbinskas ištekliai aptarti metodų įgyvendinimo sąlygas ir Čiukšienė
mokytis vieni iš kitų
išvengti klaidų.Tėvų atstovai pokalbiuose
nedalyvavo.
Padėkos raštais bus apdovanoti geriausi 2018-2019 m.m. bibliotekos knygų
Geriausių bibliotekos knygų skaitytojų Žmogiškieji I programa 1 uždavinys 1.7 Padėkos raštai įteikti 125 geriausiems
129 S. Šeduikienė 2-8 klasių mokiniai Gegužė-Birželis Antakalnio g. 33 skaitytojai. Bus įvertina mokinio asmeninė pažanga bei skatinamas įprotis nuolat €0,00 S. Šeduikienė
apdovanojimai ištekliai veikla bibliotekos knygų skaitytojams.
draugauti su knyga.

7
Atsakingi priemonių Tikslinė grupė (naudos Nuorodome vieną Nuorodome reikiama Kaip siejasi su strateginio
__- 0 Tikslai, 00 uždaviniai, 000 priemonės - veiklos Laikas Tiksli vieta Sėkmės rodikliai Rezultato aprašymas (pagal rodiklį) Kas įgyvendino Siūlymai/Pastebėjimai
vykdytojai gavėjai) pagrindinį išteklį lėšų sumą plano tikslais/uždaviniais
VILNIAUS ANTAKALNIO
Dalis ugdymo proceso PROGIMNAZIJOS 2019-01-01
įgyvendinta per projektinę – 2019-12-31
veiklą: VEIKLOSidėja,
bus suformuluota (RENGINIŲ, PROJEKTŲ IR PAN.) PLANAS
Metodinė taryba, J. Projektai tyrėjo kompetencijai ugdyti yra 7 ir T. Jankūnas, J.
sukurti uždaviniai, sudarytas veiklų planas, numatytas rezultatų veišinimas. Geriausi Žmogiškieji I programa 3 uždavinys 3
1210 Projektas skirtas tyrėjo kompetencijai ugdyti Paravinskienė, N. 4-8 kalsių mokiniai Gegužė-Gruodis Antakalnio g. 33 €0,00 8 klasių mokinių ugdymo proceso dalis Paravinskienė, N.
darbai bus pristatyti baigiamajame renginyje. Atlikdami ir prstatydami darbus ištekliai veikla
Čiukšienė (planuojama ugdymo plane). Čiukšienė
mokiniai ugdys tiriamąją, komunikacinę, bendradarbiavimo kompetencijas.
Metodinėse grupėse vyko pokalbiai apie
diferencijavimą ir individualizavimą. Kai kurie
Surengti prasmingą profesionalų pokalbį apie I programa 1uždavinys, III
Sudarome galimybę kiekvienam mokytojui pasimatuoti rezultatus, pasidalinti Žmogiškieji mokytojai vedė atviras pamokas, kuriose
1211 diferencijavimo ir individualizavimo patirtis ir Metodinė taryba Pedagogai Lapkritis Antakalnio g. 33 €0,00 programa 3 uždavinys, IV
patirtimi, siekti tvaraus rezultato. ištekliai stebėtas diferencijavimas ir J. Padūmytė
rezultatus programa 1,2 uždaviniai
individualizavimas. Metodinėje taryboje vyko Matuliauskienė, N.
apibendrinantis pokalbis . Čiukšienė
Daugiau mokytojų bei mokyklos darbuotojų (70 proc.), dalies mokinių (60 proc.) ir ne didele tėvų (50 proc.)
pastangomis kuriama mokinio raidai palanki aplinka progimnazijoje. Dalis mokinių (50 proc.) prisiima
Mokyklos bendruomenės pastangomis kuriama mokinio raidai palanki aplinka.
atsakomybę bei jie jaučiasi mokyklos kūrėjais ir šeimininkais. Prevencinių programų įvairovės įgyvendinimas
Mokiniai jaučiasi mokyklos kūrėjais ir šeimininkais. Sėkmingas prevencinių programų
visose klasėse nesudaro prielaidų efektyvios pozityvios emocinės aplinko kūrimui, ji sudėtingai išmatuojama bei
2 Saugios emocinės ugdymo aplinkos kūrimas įgyvendinimas bei jaukios aplinkos sukūrimas pagerina emocinę savijautą. €78 850,00
atpažįstama pusės mokinių (50 proc.), todėl vertėtų pereiti prie vienos prevencinės programose 1-2, 3-4 ar 1-4
Bendrakūra vertinama kaip galimybė veikti drauge, tobulėti, kurti, prisiimti
ir 5-8 klasėse. Bendrakūra vertinama kaip galimybė veikti drauge, tobulėti, kurti, tačiau tik dalis bendruomenės
atsakomybę įgyvendinant kūrybinius sumanymus.
narių prisiima atsakomybę bei nedidelė dalis lyderystę įgyvendinant kūrybinius sumanymus. Tikslas vertinamas
gerai.
Mokyklos valdyme atstovaujami visų mokyklos bendruomenės narių interesai,
pripažįstama požiūrių ir nuomonių įvairovė, palaikoma diskusija, gerbiama kiekvieno Išvada: organizuodami klasių ir įvairių mokinių grupių telkimo veiklas, skatindami požiūrių ir nuomonių įvairovę,
nuomonė. Mokyklos savivaldos atstovai renkami atvirai ir skaidriai, funkcionuojančios suteikėme galimybę didesnei daliai mokinių (70 proc.) saviraiškai ir socialinių-emocinių įgūdžių raiškai.
21 Stiprinti bendruomeniškumą ne kaip formalios, o kaip realiai veikiančios, savarankiškai priimančios sprendimus €9 500,00 Mokyklos veiklų planavimo, organizavimo ir įsivertinimo procesuose dalyvauja visos savivaldos institucijos
institucijos. Mokinių savivalda jaučiasi priklausanti mokyklos bendruomenei, prisiimančios atsakomybę už savo įsitraukimą į procesus. Klasių savivaldos ir senatas turi nepakankamai
prisiima įsipareigojimus, turi teisę inicijuoti, priimti ir įgyvendinti sprendimus bei išnaudotą galimybę dalyvauti, inicijuoti ir įgyvendinti spendimus bei kurti mokyklos gyvenimą.
kurti mokyklos gyvenimą.
T. Jankūnas, E, D.
T. Jankūnas, E, D. Poezijos ir vizualaus meno konkursas „MANO Rakauskaitė, D.
Rakauskaitė, D. Siekiame telkti bendruomenę per kūrybiškumą bei veikimą kartu, taip pat sudaryti VILNIUS“ surengtas labai gerai. Gauta Erminienė, J.
Poezijos ir vizualaus meno konkursas „MANO 2 proc. GPM IV programa 1 uždavinys 1 Siūloma tęsti konkursą kas 2 metus,
211 Erminienė, pradinių Mokiniai, mokytojai Sausis-Gegužė Antakalnio g. 33 sąlygas įvairių gabumų mokiniams bei mokytojams atskleisti kūrybinius gebėjimus, €100,00 pagalba apdovanojimams, surengta paroda Gadeikienė, E. Rimkutė,
VILNIUS“ lėšos veikla keisti vertinimo sistemą, kriterijus.
klasių ir lietuvių kalbos pažinti kitų mokyklų patirtį bei viešas atviras renginys. Konkursas E. Skupienė ir lietuvių
mokytojos reflektuotas. kalbos bei literatūros
mokytojos
Veikla prasminga, tačiau vertėtų
Kiekvieną pirmadienį viena iš klasių (ją
suteikti daugiau atsakomybės
Kiekvieną pirmadienį pakelti Lietuvos valstybinę išrenka prieš tai vėliavą kėlusi klasė) su ją
mokiniams, paaiškinti, kaip gerbti LR
vėliavą giedant Lietuvos himną kartu su viena klase, lydinčiu mokytoju ir administracijos atstovu
T. Jankūnas, I. T. Jankūnas, I. vėliavą bei išgirsti sveikinimą. O gal
kurią parinks klasė, kuri dalyvavo ceremonijoje, taip Antakalnio g. 33, Žmogiškieji ir giedodami himną kelia Lietuvos valstybinę
212 Bartanovičius, klasių Mokyklos bendruomenė Sausis-Gruodis Nes norime ugdyti pilietiškumą, mokytis gerbti valstybinę vėliavą, giedoti himną €0,00 IV tikslas 1 uždavinys 4 veikla Bartanovičius, klasių patys mokiniai norėtų sveikinti? Reiktų
pat kviečiant dalyvauti visus norinčius. Penktadienį, lauko klasė ištekliai vėliavą. Kviečiami dalyvauti visi norintieji.
vadovai, auklėtojai vadovai paieškoti idėjų, kaip aktyvinti šį
pasibaigus pamokoms, vėliavą nuleis Jaunojo kario Penktadienį, pasibaigus pamokoms, vėliavą
procesą. Gal pasiūlymų turėtų
būrelio mokiniai. nuleidžia tos klasės atstovai. Taip ba
klasių vaovai bei kiti mokyklos
ugdomas pilietiškumas.
vadovai?
Kartu su Vilniaus Karoliniškių muzikos
dešimtmete mokykla, Vilniaus miesto
savivaldybe surengtas paskutinis dešimtasis
Siekiame telkti bendruomenę per kūrybiškumą bei veikimą kartu, taip pat sudaryti
Dešimtasis jaunučių chorų festivalis "Širdelėj T. Jankūnas, Dž. Mokyklose, 2 proc. GPM III tikslas 1 uždavinys 1 ir 2 lopšinių festivalis, kurio metu miesto T. Jankūnas, A.
213 Mokyklos bendruomenė Sausis-Gegužė sąlygas įvairių gabumų mokiniams bei mokytojams atskleisti kūrybinius gebėjimus, €300,00 Nebetęsti šio festivalio.
skamba vis lopšinės" Kmieliauskienė Mokytojų namai lėšos veiklos lygmeniu garsinama ir mūsų progimnazija. Motiejūnė
pažinti kitų mokyklų patirtį
Šiais metais mūsų mokiniai vedė renginį,
tačiau tenka apgailestauti, kad nebuvo
atlkėjų.
A. Motiejūnė, R.
Kazlauskytė, D.
Šapalienė, J.
Sutelkti pedagogų, visos mokyklos bendruomenės pastangas mokinio individualybei
Gadeikienė, D.
atsiskleisti, ugdyti visuomenės darniam vystymuisi aktualius bendruosius gebėjimus „Žaliojoje dienoje" dalyvavo visi 5-8 klasių T. M. D. ir Žm.S.
Valaikienė, G.
ir vertybines nuostatas, kreipiančius į kūrybišką tikrovės problemų sprendimą bei 2 proc. GPM III tikslas 1 uždavinys 1 ir 2 mokiniai. Įsitraukta į Erasmus+ projektą su metodinė grupė, 1-2, 3-
214 Darnios mokyklos projektas Dzindzalietienė, R. Mokyklos bendruomenė Sausis-Gegužė Antakalnio g. 33 €1 000,00
pažangius pokyčius. Tikslas - bendradarbiaujant mokyklos pedagogams, atrasti savitą lėšos veiklos Slovėnijos ir Serbijos mokyklomis „Darnios 4 metodinė grupė, 5-8
Petreikienė, T.
Geros mokyklos koncepcijos raišką vietos bendruomenėje ir bei prisidėti prie mokyklos" idėjai vystyti. klasių vadovai
Jankūnas, N. Čiukšienė,
Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo.
D. Naujalytė -
Erminienė, R.
Malikėnienė, Č. Vuicik.
1 klasių mokytojos, Šokio ir muzikos
1 klasių mokiniai, jų tėvai, Puoselėti mokyklos tradicinius renginius. Burti klasių koncentrų bendruomenę Žmogiškieji Įvykęs renginys subūrė 1 klasių
215 Šeimos šventė ,,Ačiū, kad esi" šokio ir muzikos Gegužė Antakalnio g. 33 €0,00 III tikslas 3 uždavinys 2 veikla mokytojos bei 1 klasių
mokytojai aktyviai įtraukians mokinių šeimų narius. ištekliai bendruomenę.
mokytojos mokytojos.

8
Atsakingi priemonių Tikslinė grupė (naudos Nuorodome vieną Nuorodome reikiama Kaip siejasi su strateginio
__- 0 Tikslai, 00 uždaviniai, 000 priemonės - veiklos Laikas Tiksli vieta Sėkmės rodikliai Rezultato aprašymas (pagal rodiklį) Kas įgyvendino Siūlymai/Pastebėjimai
vykdytojai gavėjai) pagrindinį išteklį lėšų sumą plano tikslais/uždaviniais
VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS 2019-01-01 – 2019-12-31 VEIKLOS (RENGINIŲ, PROJEKTŲ IR PAN.) PLANAS Pirmų klasių mokiniams buvo sukurtos
susipažinimo knygutės ,,Antakalnėnai'' . K. Bielskytė, N.
I programa 1 uždavinys 4
„Antakalnėnai“ 1 klasių mokinių susipažinimo su Pirmų klasių mokiniai susipažins su mokyklos darbuotojais, jų darbo vietomis, Pagalbos specialistai ir pradinių klasių Bernatonienė, V.
218 Pagalbos specialistai 1 klasių mokiniai Spalis Antakalnio g. 33 Ugdymo lėšos €50,00 veikla, III tikslas 3 uždavinys 2
mokyklos bendruomene savaitė pareigomis. mokytojos pažindino pirmų klasių mokinius Povilaitytė, 1-ų klasių
veikla
su mokyklos administracija, pagalbos mokytojos
specialistais ir jų darbo vietomis.
Idėja graži ir, manau, patalpas visada
I programa 1 uždavinys 4 galima rasti, pvz. kodėl neišnaudojus
Mokiniai kurs šiltesnius santykius su pagalbos specialistais, bei keis nusistovėjusią Nebuvo įgyvendinta, dėl patalpų stokos
219 Penktadieninės arbatos pertraukos su mokiniais Pagalbos specialistai 5-8 klasių mokiniai Vasaris-Gruodis Antakalnio g. 33 Ugdymo lėšos €50,00 veikla, III tikslas 3 uždavinys 2 Pagalbos specialistai MOKINIŲ SENATO patalpos šiems
nuostatą apie pagalbos specialistų darbą. veiklos įgyvendinimui.
veikla susitikimams, o gal Laisvės fojė su
užtvaromis?
Dainavimo studija pristatė koncertinę
A. Kamarauskienė, R.
I programa 1 uždavinys 4 programą, „Karoliukų būrelis" organizavo
A. Motiejūnė, būrelių Skatinti bendradarbiavimą, sudaryti sąlygas būrelių vadovams pademonstruoti savo Žmogiškieji Malikėnienė, Č. Vuicik,
2110 Atviras šeimos dienos renginys Mokyklos bendruomenė Gegužė Antakalnio g. 33 €0,00 veikla, III tikslas 3 uždavinys 2 kūrybinių darbų mugę. „Poezijos pavasaris"
vadovai vykdomas veiklas, įtraukti į jas daugiau mokinių. ištekliai E. Rimkutė, J
veikla vidiniame mokyklos kiemelyje, „Action
Paravinskienė
bound" 5-8 klasių mokiniams.
Mokyklos bendruomenė ugdys socialines emocines kompetencijas: bendravimo, Nebuvo įgyvendinta, nes darbuotojai, kurie Gera idėja, būtų smagu, kad kas
I programa 2 uždavinys 3
2111 Socialinio emocinio raštingumo olimpiada Pagalbos specialistai Mokyklos bendruomenė Rugsėjis-Spalis Antakalnio g. 33 bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, emocijų reguliavimo, savimonės, socialinio Ugdymo lėšos €300,00 turėjo įgyvendinti veiklą, nebedirba Pagalbos specialistai prisiimtų atsakomybę bei pabandytų ją
veikla
atsakingumo, mokykloje. vykdyti.
5-8 klasių mokiniai Vasaris, Balandis, Antakalnio g. 33 ,,Komplimentas angliškai" : Vilniaus
Gruodis Antakalnio progimnazijoje vasario 27 dieną,
pertraukų metu 5-8 kl. mokiniai turėjo
pririšti juosteles prie rankos tam, kuriam
norėtų pasakyti komplimentą angliškai.
Per ilgąją pertrauką mokyklos aktų salėje
komplimentų nugalėtojai buvo išrinkti ir
apdovanoti prizais.
Už renginį buvo atsakingi mokiniai iš
O.Velikorodnova, L. O. Marenkova, O.
Sveikinimai trimis užsienio kalbomis Kalėdų ir I programa 1 uždavinys 4 5e/7d/8b/8c/ klasių, kurie ugdėsi kūrybinius
Petružienė, N.Gaidienė, Mokiniai sukurs sveikinimo atvirukus trimis užsienio kalbomis ir papuoš savo darbais Žmogiškieji Velikorodnova, A.
2112 Velykų proga, Šv. Valentino dienos akcija €0,00 veikla, III tikslas 3 uždavinys 2 gebėjimus: mokinių komanda iš „Breaking
A.Dobravolskienė, O. stendą 1 aukšte Kalėdų ir Velykų proga. ištekliai Dobravolskienė, N.
„Komplimentas anglų kalba“ veikla News“ kūrė tekstą, filmavo reportažą, kiti
Marenkova Gaidienė
padėjo išdalinti juosteles ir vesti renginį
anglų kalba. Antrųjų užsienio kalbų
mokytojos vedė netradicines pamokas, kurių
metu 6 – 8 klasių mokiniai kūrė kalėdinius
bei velykinius atvirukus, rašė sveikinimus ir
linkėjimus trimis užsienio kalbomis –
prancūziškai, rusiškai ir vokiškai, papuošė
mokyklos erdves.

L. Gaidienė, D. Antakalnio g. 33
Rezultatas pasiektas iš dalies – lituanistai
Šapalienė, M.
Kartą per mėnesį mokyklos bendruomenei pateiksime rekomendacijas dėl dažniausiai Žmogiškieji III programa 1 uždavinys 3 konsultavo kitus mokytojus, pagalbos Lietuvių kalbos ir
2113 Taisyklingos lietuvių kalbos puoselėjimas Razauskienė, I. Mokyklos bendruomenė Gegužė-Gruodis €0,00
pasitaikančių kalbos klaidų. ištekliai veikla specialistus kalbos taisyklingumo literatūros mokytojai
Byraitė- Pekorienė, L.
klausimais, padėjo redaguoti įvairius raštus.
Zorubienė
Padėkos raštais apdovanoti 2b ( mokytoja R.
Aršvilaitė) ir 3f (mokytoja Z. Petravičienė)
klasių mokiniai, aktyviausiai skaitę mokyklos
Renkama klasė, kuri per šiuos mokslo metus perskaitė daugiausia knygų Žmogiškieji I programa 1 uždavinys 7 bibliotekos knygas. Išrinkti ir paskelbti
2114 Projektas „Augame kartu su knyga“ S. Šeduikienė 2-8 klasių mokiniai Sausis-Birželis Antakalnio g. 33 €0,00 S. Šeduikienė
progimnazijos bibliotekoje. Klasės pastangos bus įvertintos padėkos raštu. ištekliai veikla geriausi mokyklos bibliotekos 2018-2019 m.
m. knygų skaitytojai, o jais tapo Rugilė
Uršuliakaitė ir Povilas Dambauskas. Mokiniai
apdpvanoti padėkos raštais bei knygomis.
II programa 1 uždavinys 2 20 proc. mokinių dalyvavo projekte ,,
Mokiniai kurs palankią ugdymuisi aplinką - knygų lentynas turtins meniškai Žmogiškieji 7a, 8b, 8c klasių
2115 Projektas ,,Dovanoju knygą" 5-8 klasių vadovai 5-8 klasių mokiniai Kovas-gruodis Antakalnio g. 33 €0,00 veikla, III tikslas 3 uždavinys 2 Dovanoju knygą". Dovanos papildė
vertingais kūriniais. Tobulins socialinę ir iniciatyvumo kompetencijas. ištekliai vadovai
veikla koridoriuose esančias knygų lentynas.
Administracija, A. Vyko Patirčių diena, dvi mokytojų išvykos. Administracija, A.
Organizuoti tradicines darbuotojų šventes: Patirčių Motiejūnė, N.Čiukšienė, Spalis, Gruodis, Telkti mokyklos bendruomenę, sudaryti galimybę kiekvienam kartu kurti mokyklos 2 proc. GPM Sukurta galimybė mokytojmas netradicinėje Motiejūnė, N.Čiukšienė,
2116 Mokyklos darbuotojai Antakalnio g. 33 €2 000,00 III programa 3 uždavinys
diena, mokytojų išvyka. Metodinė taryba, J. Birželis kultūros pokyčius. Bus surengtos dvi šventės ir bent viena bendra išvyka. lėšos erdvėje bendrauti ir kuti neformalius Metodinė taryba, J.
Matuliauskienė santykius, atsiskleisti asmenybėms. Matuliauskienė

9
Atsakingi priemonių Tikslinė grupė (naudos Nuorodome vieną Nuorodome reikiama Kaip siejasi su strateginio
__- 0 Tikslai, 00 uždaviniai, 000 priemonės - veiklos Laikas Tiksli vieta Sėkmės rodikliai Rezultato aprašymas (pagal rodiklį) Kas įgyvendino Siūlymai/Pastebėjimai
vykdytojai gavėjai) pagrindinį išteklį lėšų sumą plano tikslais/uždaviniais
VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS 2019-01-01 – 2019-12-31 VEIKLOS (RENGINIŲ, PROJEKTŲ IR PAN.) PLANAS Visos 5-8 klasės valandėlių metu kūrė bendrą
Draugo dienos apipavidalinimą. Mokiniai
Žmogiškieji I programa 1 uždavinys 4 bendradarbiaudami papuošė mokyklos
2117 Draugo diena 5-8 klasių vadovai 5-8 klasių mokiniai Lapkritis Antakalnio g. 33 Bus kuriami emociškai tvarūs mokinių santykiai, pozityvi bendravimo kultūra. €0,00 5-8 klasių vadovai
ištekliai veikla erdves. Dalyvavo bendrose veiklose.
Pertraukų metu buvo surengtas flashmobas ir
karaokė.
Ž. Butrimienė, Vietos, kurių Pasidalijome gerąja patirtimi, svečiai stebėjo Ž. Butrimienė,
Bendradarbiaujant su Alytaus Panemunės Dalintis gerąja patirtimi (susijusia su ugdymo(si) procesais) su Alytaus Panemunės 2 proc. GPM
2118 administracija, P3 Mokyklos darbuotojai Vasaris-Gruodis metu numatomi €500,00 IV programa 1 uždavinys ugdymosi procesą, apžiūrėjo ugdymosi administracija, P3
pagrindine mokykla, dalintis gerąja patirtimi mokykla. lėšos
klubas susitikimai erdves. klubas
Įvertinti didžiausią pažangą padariusių mokinių darbą bei patirti bendrystę mokantis Siūloma į apdovanojimo išvyką įtraukti
T. Jankūnas, Pagalbos Didžiausią pažangą padarę Stovyklavimo 2 proc. GPM I programa 1 uždavinys 2 Apdovanoti didžiausią pažangą padarę T. Jankūnas, K.
2119 Apdovanojimo išvyka Birželis kartu bei kuriant bendruomenę, kuri prisiimtų atsakomybę dėl pokyčių mokykloje bei €4 000,00 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius
specialistai 4-8 klasių mokiniai vieta lėšos veikla mokiniai. Bielskytė
juos kurtų. mokinius.
Keletui klasių esame dovanoję pamokas
T. Jankūnas, E.
Ieškoti motyvacinių priemonių paskatinti mokinius mokytis bei kurti besimokančią Mokymosi laboratorijoje ar kitose erdvėse. T. Jankūnas, E. Reikia daugiau mokytojų pagalbos,
Rimkutė, Č. Vuicik, Žmogiškieji I programa 1 uždavinys 2
2120 Dovana - kitokia pamoka 1-8 klasių mokinai Sausis-Gruodis Antakalnio g. 33 bendruomenę mokykloje. Ugdyti IKT raštingumą, socialinę atsakomybę ar €0,00 Tokias pamokas mokiniai priima smagiai. Rimkutė, U. pagalvoti apie sistemiškumą. Verta
ugdymo skyriaus ištekliai veikla
pilietiškumą. Tačiau sistemos čia nebuvo. Per mažai Puskunigytė tęsti.
vedėjai
pagalbos iš kitų mokytojų idėjai paremti.
Mokyklos vadovai dalyvavo Remkuosi mokytis
Šią priemonę tikslingą tęsti galbūt
programos mokymuose, kur įgyta žinių apie
ir kita forma, kad darbuotojai būtų
Vietos, kur bus Dalyvauta bent viename seminare, siekiant sklandesnio ir prasmingesnio pokalbių sklandesnį ir prasmingesnį pokalbių
Organizuoti bei dalyvauti socialinėse bei T. Jankūnas, A. IV programa 3 uždavinys 4 T. Jankūnas, A. labiau įgalinami kurti kaitą. Labai
2121 1-8 klasių mokinai Sausis-Gruodis organizuojamas organizavimo. Įgytas žinias pritaikyti pokalbiuose su pavaldžiais darbuotojais siekiant Ugdymo lėšos €200,00 organizavimą. Įgytas žinios nesistemingai
pilietiškumo akcijose Motiejūnė, N. Čiukšienė veikla Motiejūnė, N. Čiukšienė reikia daugiau žmonių pagalbos
seminaras mokymosi kultūros plėtros bei bendrystės. pritaikomos pokalbiuose su pavaldžiais
kuriant pokyčius bei mokantis
darbuotojais siekiant mokymosi kultūros
kartu!
plėtros bei bendrystės.
Bus pateiktas savivaldybės vasaros poilsio programai finansuoti ir sėkmės atveju
Būtų šaunu, kad rastųsi keletas
(gavus finansavimą) surengsime dienos stovyklą (ne mažiau 5 dienų) mokiniams (ne
T. Jankūnas, kiti I programa 1 uždavinys 4 Neatsirado nei vieno norinčio teikti paraišką. T. Jankūnas, kiti pradinių klasių mokytojų bei
2122 Suorganizuoti vasaros stovyklą mokykloje 1-8 klasių mokinai Birželis, Rugpjūtis Antakalnio g. 33 mažiau nei 20), kur vaikai mokysis bendrystės, neformalaus bendravimo ir pan. Kitos lėšos €1 000,00
darbuotojai veikla Todėl šis projektas nevyko. darbuotojai socialiniai pedagogai, kurie
Siekiame parodyti, kad mokytis formalioje įstaigoje galime ir neformaliai, stiprinsime
išjudintų šią veiklą mokykloje.
bendruomeniškumą.
Gerės viena iš esminių vidinių mokinio būsenų - savijauta, kuri nurodo, kaip mokinys
Išvada: po įvykusių remonto darbų sukurtos naujos mokymosi ir aktyvaus poilsio erdvės kuria pasitenkinimą
jaučiasi konkrečioje aplinkoje, šiuo atveju, mokykloje. Po įvykusių remonto darbų,
ugdymosi procesu. Vykdydami projektus, intensyvias sąmoningumo didinimo veiklas ir vykdydami pozityvias
naujų, modernių aplinkų kūrimo, sėkmingo prevencinių programų įgyvendinimo
22 Įgyvendinti pozityviąją prevenciją €69 150,00 prevencines programas, pasiekėme geresnės mokinių savijautos, profesionaliau sprendėme konfliktines
mokiniai noriai lankys mokyklą, bus patenkinti ja, jos mikroklimatu. Mokiniai jausis
situacijas. Mokiniai kuria draugiškus santykius, mokosi konstruktyviai spręsti iškilusius konfliktus, kurių
saugesni atvirose erdvėse mokyklos patalpose, rūbinėse, mokyklos kieme. Sumažės
mokykloje mažėja.
konfliktinių situacijų, mokiniai bus draugiškesni.
Lėšos panaudotos kito sportinio inventoriuas
A. Vasiliauskas,
įsigyjimui (kamuoliams, čiužiniams,
Ugdymo aprūpinimo sk. 1-8 klasių mokiniai, Įsigyjamas bėgimo takelis ir/ar kiti teniruokliai. Gerės mokinių ir mokyklos Salių nuomos II tikslas 2 uždavinys 2 ir 4 A. Vasiliauskas,
221 Sveikos ugdymo aplinkos kūrimas Vasaris-Gruodis Antakalnio g. 33 €3 000,00 svarmenimas, lankams, šokdynėms,
kūno kultūros mokyklos bendruomenė darbuotojų dvasinė ir fizinė savijauta. lėšos veiklos Ugdymo aprūpinimo sk.
raketėms, hanteliams, barjerams ir kitam
mokytojai
inventoriui įsigyti).
Lėšos skirtos rūsio
A. Vasiliauskas, 1-8 klasių mokiniai, Plečiamos esamos erdvės aktyviam poilsiu, įsigyjami lauko tereniruokliai Salių nuomos A. Vasiliauskas,
222 Lauko poilsio ir aktyvios veiklos erdvių kūrimas Vasaris-Gruodis Antakalnio g. 33 €9 000,00 II tikslas 1 uždavinys 1 veikla ventiliacijos/rekuperacijos sistemos
Ugdymo aprūpinimo sk. mokyklos bendruomenė ir/ar karstynės. Įrengiamas šiltnamis. lėšos Ugdymo aprūpinimo sk.
įsigyjimui ir įrengimui.
A. Vasiliauskas, H. Įsigyta 10 projektorių, 36 kompiuteriai. Iš
1-8 klasių mokiniai, Įsigyjami projektoriai, kompiuteriai, interaktyvi lenta bei kita reikiama įranga. Bus Ugdymo aplinkos II tikslas 1 uždavinys 5 ir 6 A. Vasiliauskas,
223 Organizacinės technikos atnaujinimas Pranckevičius, Ugdymo Vasaris-Gruodis Antakalnio g. 33 €8 000,00 uždaromos įstaigos gauta 50 monitorių bei
mokytojai, kiti darbuotojai kokybiškesnė, tikslesnė, aiškesnė ugdymo turinio sklaida. lėšos veiklos Ugdymo aprūpinimo sk.
aprūpinimo sk. kitos įrangos.
Esamų lauko įėjimo durų remontas/atnaujinimas, automatinių durų užrakto Atliktas minimalus lauko durų remontas:
A. Vasiliauskas, A. Vasiliauskas,
224 Lauko durų remontas ir automatizavimas 1-8 klasių mokiniai, Vasaris-Gruodis Antakalnio g. 33 įrengimas. Saugesnės aplinkos didinimas, ribojant patekimą bei išvykimą iš mokyklos Kitos lėšos €10 000,00 II tikslas 1 uždavinys 8 veikla pakeisti pritraukimo mechanizmai. Įrengta
Ugdymo aprūpinimo sk. Ugdymo aprūpinimo sk.
mokyklos bendruomenė patalpų. durų automatinio užrakto sistema.
Įsigyta 250 kėdžių, daiktų saugojimo lentytos
A. Vasiliauskas, Nestandartinių baldų įsigyjimas. Mokiniai gerai jausis saugioje jų poreikiams 2 proc. GPM persirengimo patalpose. 15 valgyklos stalų. A. Vasiliauskas,
225 Edukacinių baldų įsigyjimas Vasaris-Gruodis Antakalnio g. 33 €600,00 II tikslas 1 uždavinys 2 veikla
Ugdymo aprūpinimo sk. 1-8 klasių mokiniai, pritaikytoja modernioje aplinkoje. lėšos Nauji virtuvėlės baldai technologijų kabinete, Ugdymo aprūpinimo sk.
mokyklos bendruomenė mokykliniai suolai bei kėdės.
Atnaujinta aktų salės scena, grindys, sienos
A. Vasiliauskas, Aktų salės sienų remontas, scenos atnaujinimas, grindų dangos atnaujinimas. Ugdymo aplinkos ir kt. Suremontuota dalis bendrų patalpų, A. Vasiliauskas,
226 Vidaus patalpų remontas Vasaris-Gruodis Antakalnio g. 33 €7 500,00 II tikslas 1 uždavinys 12 veikla
Ugdymo aprūpinimo sk. 1-8 klasių mokiniai, Laiptinės link mažosios aporto salės remontas, kabinetų remontas. lėšos 1,2,3 aukštų dalis koridorių, 56, 41, 53, 40, Ugdymo aprūpinimo sk.
mokyklos bendruomenė 72, 38, 66, 50 kab.
A. Vasiliauskas, 1-8 klasių mokiniai, Esant galimybei įrengti sporto aikštyno tvorą. Mokiniai jausis saugesni atvirose Įsigyta 15 valgyklos stalų, atnaujinta dalis A. Vasiliauskas,
227 Sporto aikštyno atnaujinimas Vasaris-Gruodis Antakalnio g. 33 Kitos lėšos €30 000,00 II tikslas 2 uždavinys 3 veikla
Ugdymo aprūpinimo sk. mokyklos bendruomenė erdvėse. kėdžių. Ugdymo aprūpinimo sk.
A. Vasiliauskas, 1-8 klasių mokiniai, Didinamas mokyklos valgykloje esančių baldų kiekis, įsigyjami stalai, kėdės, kita 2 proc. GPM Sporto aikštyno atnaujinimui nebuvo gautas A. Vasiliauskas,
228 Mokyklos valgyklos aplinkos kūrimas Vasaris-Gruodis Antakalnio g. 33 €2 500,00 II tikslas 1 uždavinys 1 veikla
Ugdymo aprūpinimo sk. mokytojai, kiti darbuotojai reikiama įranga. lėšos finansavimas. Ugdymo aprūpinimo sk.

10
Atsakingi priemonių Tikslinė grupė (naudos Nuorodome vieną Nuorodome reikiama Kaip siejasi su strateginio
__- 0 Tikslai, 00 uždaviniai, 000 priemonės - veiklos Laikas Tiksli vieta Sėkmės rodikliai Rezultato aprašymas (pagal rodiklį) Kas įgyvendino Siūlymai/Pastebėjimai
vykdytojai gavėjai) pagrindinį išteklį lėšų sumą plano tikslais/uždaviniais
A. Vasiliauskas, H. VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS 2019-01-01 – 2019-12-31 VEIKLOS (RENGINIŲ, PROJEKTŲ IR PAN.) PLANAS
1-8 klasių mokiniai, 2 proc. GPM Įsigyta 150 licencijų antivirusinės programos A. Vasiliauskas,
229 El. priemonių saugumo užtikrinimas Pranckevičius, Ugdymo Vasaris-Gruodis Antakalnio g. 33 Antivirusinės programos įsigyjimas siekiant užtikrinti saugų IKT naudojimą. €700,00 II tikslas 3 uždavinys 2 veikla
mokytojai, kiti darbuotojai lėšos ESET Ugdymo aprūpinimo sk.
aprūpinimo sk.
Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje, skirtoje J. Gadeikienė, E. 5-8 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda
2210 Antakalnio g. 33 €0,00 I programa 2 uždavinys J. Gadeikienė, Č. Vuicik
Tolerancijos dienai Rakauskaitė 1-8 klasių mokiniai Lapkričio 15 Mokiniai suvoks ir pripažins, jog visi žmonės turi vienodas teises. Žmogiškieji ištekliai „Tolerancijos švyturys"
Virš 90 proc. 2,4,6,8 klasių mokinių dalyvavo
2019 metų NMPP ir e-NMPP, taip pat 4,6,8
klasių mokiniai pildė klausimyną. Tyrimo
rezultatai buvo aptarti metodinėse grupėse.
Remiantis pasitikrinamųjų darbų rezultatais,
1-8 klasių mokytojai ilgalaikius planus
Dalyvavimas tarptautiniuose mokinių pasiekimų G.Sadauskienė, J. 1-8, 2, 4, 6, 8 klasių Žmogiškieji I programa, 1 uždavinys, 6 Dalykų mokytojai,
2211 Balandis-Gegužė Antakalnio g. 33 Nustatyti mokinių individualią pažangą ir pasiekimus. €0,00 parengė/koregavo atsižvelgdami į stipriąsias
tyrimuose, NMPP testai 2, 4, 6, 8 klasės. Paravinskienė mokiniai ištekliai veikla administracija
ir tobulintinas mokinių mokymosi sritis.
Gauti rezultatai aptarti su mokiniais.
Reminatis lietuvių klabos patikrinimo
rezultatais buvo suorganizuota žinių gilinimo
grupė mokinimas, nepasiekusiems
patenkinamo lygio.
Pagalbos specialistai kartu su 5-7 klasių
mokiniais rengė pristatymus, žaidimus apie
patyčias ir vedė užsiėmimus 1-4 klasių
mokiniams. Veikė patyčių pranešimų dėžutė,
kurioje mokiniai galėjo anonimiškai ir saugiai
Pagalbos specialistai,
Mokyklos bendruomenė atkreips dėmesį į patyčių reiškinį, suvoks skirtumą tarp pranešti apie patyčias. Aštuntų klasių
E.Sinkevič, VGK N. K. Bielskytė, E.
1-8 klasių mokiniai, patyčių ir konflikto, supras koks elgesys yra žeminantis, skaudinantis. Prisimins 2 proc. GPM I tikslas 2 uždavinys 2 ir 5 mokiniams vaikų linijos atstovė skaitė
2212 Sąmoningumo didinimo mėnuo "BE PATYČIŲ" Čiukšienė, Metodinė Kovas Antakalnio g. 33 €100,00 Sinkevič, E. Rimkutė, 5-
mokyklos bendruomenė tinkamus reagavimo būdus į patyčias. Mokiniai drąsiau kalbės ir praneš suaugusiems lėšos veiklos pranešimą apie savanorystę ,,Vaikų linijoje''.
taryba J. 8 kl. vadovai
apie vykstančias patyčias bei konfliktus. Vyko kino apie patyčias, draugiškumą,
Matuliauskienė
toleranciją peržiūra ir diskusijos su 1-4 klasių
mokiniais. Suorganizuotas piešinių ir
eilėraščių konkursas ,,Draugystė'' 1-8 klasių
mokiniams, o geriausių darbų autoriai buvo
apdovanoti prizais..
Bendradarbiavimas su klasių auklėtojais vykdant 90 proc. specialistų dalyvavo prevencinės
Pagalbos specialistai,
programas „Paauglystės kryžkelės". programos ,,Paauglystės kryžkelės''
E. Sinkevič, Metodinė K. Bielskytė, E. Siūloma klasės vadovams rodyti daugiau
90 proc. specialistų dalyvaus prevencinių programų įgyvendinime. Pagal poreikį, Žmogiškieji I tikslas 2 uždavinys 2 ir 5 įgyvendinime. Pagalbos specialistai kartu su
2213 taryba, J. 5-8 klasių mokiniai Vasaris-Gruodis Antakalnio g. 33 €0,00 Sinkevič, V. Povilaitytė, iniciatyvos vykdant prevencinę
specialistai kartu su klasių auklėtojais praves užsiėmimus. Mokytojai ir specialistai ištekliai veiklos klasių vadovais vedė užsiėmimus. Mokytojai
Matuliauskienė, VGK N. Šopė programą ,,Paauglystės kryžkelės''.
sukurs bendradarbiavimo aplinkas, mokytojai geriau vertins tarpusavio santykius, ir specialistai kūrė bendradarbiavimo
N. Čiukšenė
vystysis bendradarbiavimo kultūra. aplinką, vystėsi bendradarbiavimo kultūra.
Vienas 2 kl. mokinys, trys 5 kl. mokiniai, penki 6 kl. mokiniai kartą per savaitę turės Vienas 2 kl. mokinys, keturi 5 kl. mokiniai,
susitikimą su Vilniaus universiteto studentais. Mokiniai stiprins pasitikėjimą savimi, penki 6 kl. mokiniai kartą per savaitę turėjo
Pagalbos specialistai, lavins bendravimo įgūdžius, sužinos ir patirs tinkamus laisvalaikio leidimo būdus. I tikslas 2 uždavinys 2 ir 5 susitikimą su Vilniaus universiteto
2214 Projektas "Kelrodė žvaigždė" 2-6 klasių mokiniai Vasaris-Gruodis Antakalnio g. 33 Ugdymo lėšos €50,00 K. Bielskytė, E. Sinkevič
E.Sinkevič, K.Bielskytė veiklos studentais. Mokiniai stiprino pasitikėjimą
savimi, lavino bendravimo įgūdžius, sužinojo
ir patirė tinkamus laisvalaikio leidimo būdus.
Viena 7 kl. mokinė kartą per savaitę turės susitikimą su suaugusiu žmogumi Viena 7 kl. mokinė kartą per savaitę turėjo
mentoriumi. Mokiniai stiprins atsparumą neigiamai aplinkos įtakai, didins savo susitikdavo su suaugusiu mentoriumi. Mentorystė po 2 mėnesių buvo
Pagalbos specialistai. Žmogiškieji I tikslas 2 uždavinys 2 ir 5
2215 Projektas "Mentor Lietuva" 6-8 klasių mokiniai Vasaris-Gegužė Antakalnio g. 33 sveikos gyvensenos įgūdžius, tobulins savo asmeninius gebėjimus. €0,00 Mokinė stiprino atsparumą neigiamai E. Sinkevič nutraukta tarp 7 kl. mokinės ir
E.Sinkevič, K.Bielskytė ištekliai veiklos
aplinkos įtakai, gerino sveikos gyvensenos mentorės, nes mokinė nelankė
įgūdžius, tobulino asmeninius gebėjimus. mokyklos.
Mokiniai mokėsi konstruktyviai, efektyviai K. Bielskytė, E.
Pagalbos specialistai, Mokiniai mokysis konstruktyviai, efektyviai spręsti jiems iškylančias problemas. spręsti jiems iškylančias problemas. Lavino Sinkevič, N. Šopė, V.
2 proc. GPM I tikslas 2 uždavinys 2 ir 5
2216 Socialinių įgūdžių lavinimo grupė E.Sinkevič, VGK N. 1-6 klasių mokiniai Vasaris-Birželis Antakalnio g. 33 Lavins elgesio klasėje (mokykloje), bendravimo, jausmų suvokimo, savikontrolės, €200,00 elgesio klasėje (mokykloje), bendravimo, Povilaitytė, G.
lėšos veiklos
Čiukšienė įsijautimo, pasitikėjimo savimi ir kt. įgūdžius. jausmų suvokimo, savikontrolės, įsijautimo, Raudonytė, V.
pasitikėjimo savimi ir kt. įgūdžius. Pagarielovas
Buvo vykdomos prevencinės programos ,,
Paauglystės kryžkelės'' užsiėmimai, paskaita
Mokiniai supras neigiamą alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų Žmogiškieji I tikslas 2 uždavinys 2 ir 5 ,,Rizikinga elgsena'', kurių metu mokiniai
2217 Paskaitos apie psichiką veikiančias medžiagas Pagalbos specialistai 6-8 klasių mokiniai Vasaris-Gegužė Antakalnio g. 33 €0,00 Pagalbos specialistai
vartojimo poveikį žmogaus sveikatai ir visuomenei. ištekliai veiklos mokėsi apie neigiamą alkoholio, tabako ir
kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
poveikį žmogaus sveikatai ir visuomenei.
Dalyvavo 90 proc. 4 klasių mokinių; įvyko po
Pagalbos specialistai, Dalyvaus 90 proc. 4 klasių mokinių; įvyks po 1 užsiėmimą klasėje, bus patobulintos 2 proc. GPM I tikslas 2 uždavinys 2 ir 5 1 užsiėmimą klasėje, buvo tobulinamos L. Miškinienė, N. Šopė,
2218 Projektas "Paguodos skrynelės" 4 klasių mokiniai Rugsėjis-Spalis Antakalnio g. 33 €50,00
E.Sinkevič asmeninės psichinės sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijos. lėšos veiklos asmeninės psichinės sveikatos saugojimo ir E. Sinkevič
stiprinimo kompetencijos.

11
Atsakingi priemonių Tikslinė grupė (naudos Nuorodome vieną Nuorodome reikiama Kaip siejasi su strateginio
__- 0 Tikslai, 00 uždaviniai, 000 priemonės - veiklos Laikas Tiksli vieta Sėkmės rodikliai Rezultato aprašymas (pagal rodiklį) Kas įgyvendino Siūlymai/Pastebėjimai
vykdytojai gavėjai) pagrindinį išteklį lėšų sumą plano tikslais/uždaviniais
VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS 2019-01-01 – 2019-12-31 VEIKLOS (RENGINIŲ, PROJEKTŲ IR PAN.) PLANAS Dalyvavo 1-8 klasių mokinių tėvai, kurie
Pagalbos specialistai,
Dalyvaus dešimt 1-8 klasių mokinių tėvų. Tobulins įgūdžius ir spręs savo vaikų 2 proc. GPM tobulino įgūdžius ir mokėsi spręsti savo vaikų
2219 Tėvystės įgūdžių lavinimo grupė adminstracijaN. 1-8 klasių mokinių tėvai Sausis-Kovas Antakalnio g. 33 €50,00 I tikslas 2 uždavinys 4 veikla N. Bernatonienė
problemas lėšos problemas. Grupės užsiėmimus vedė
Čiukšienė
psichologė N. Bernatonienė.
Mokykla sėkmingai dalyvauja „Renkuosi
P 3 mokytojų klubas gera idėja aktyvinti
A. Motiejūnė, D. mokyti“ programoje ir sukūrė pokyčių A. Motiejūnė, D.
mokytojus. Tokio prasmingo
Dalyvavimas projekte "Renkuosi mokyti - mokyklų Šapalienė, K. Grelecka, Įgyvendinant pokyčio projektą, kurti gerą emocinę aplinką, leidžiančią skleistis Žmogiškieji IV programa 1 uždavinys 1 projektą (P3 mokytojų klubą). Toliau Šapalienė, K. Grelecka,
2220 Mokyklos bendruomenė Rugsėjis-Birželis Antakalnio g. 33 €0,00 bendradarbiavimo labai reikia mūsų
kaitai" Č. Vuicik, N. Čiukšienė, kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui. ištekliai veikla dalyvaujama programos alumnų klube. O nuo Č. Vuicik, N. Čiukšienė,
mokiniams ir visai mūsų komandai. Gal
T. Jankūnas rugsėjo turime du naujus „Renkuosi mokyti“ T. Jankūnas
yra idėjų kaip tai tęsti?
programos mokytojus.
Skatinti mokinius atlikti prasmingas socialines - pilietines veiklas tiek mokykloje,
Žmogiškieji I programa 1 uždavinys 4 Organizuota socialinių - pilietinių veiklų
2221 Socialinių pilietinių veiklų mugė A. Motiejūnė 5-8 klasių mokiniai Sausis Antakalnio g. 33 tiek už jos ribų, sudarant galimybes susipažinti su įvairiomis socialinių - pilietinių €0,00 A. Motiejūnė
ištekliai veikla mugė 5-8 klasių mokiniams
veiklų atlikimo galimybėmis.
Pirkti nauji vadovėliai, mokytojų knygos,
šakinė ir grožinė literatūra2.3. Nustatyti ir
patenkinti progimnazijos bendruomenei
reikalingų leidinių poreikį. Išanalizuoti
mokyklos bendruomenės metodinės,
informacinės, dalykinės ir grožinės
literatūros poreikį ir nupirkti reikalingas
knygas. Naujus leidinius sutvarkyti ir įtraukti
į individualią ir visuminę apskaitą.
Gautos metodinių grupių reikalingos
Tenkinant progimnazijos bendruomenės poreikius, mokiniai, mokytojai ir specialistai Žmogiškieji II programa 1 uždavinys 13 literatūros paraiškos bei mokinių
2222 Reikalingų leidinių pirkimai S. Šeduikienė Mokyklos bendruomenė Gegužė-Lapkritis Antakalnio g. 33 €0,00 S. Šeduikienė
bus aprūpinti reikalingais ir aktualiais leidiniais. ištekliai veikla pageidaujamos literatūros apklausos
analizuojamos ir sprendimas grindžiamas
turimomis lėšomis, tenkinama bent 50%
poreikio. Nauji leidiniai tinkamai sutvarkomi
ir įtraukiami į fondo apskaitą., periodiniai
leidiniai ir kt. Nupirkti 2444 egz. už
18190,98 eurų sumą. Užsakyti 8 periodiniai
leidiniai už 173,47 eurų sumą. Visi leidiniai
tinkamai sutvarkti, įtraukti į inventoriaus
apskaitą. Buhalterijai pateiktos visos
reikalingos atskaitos ir pirkimų dokumentai.
Olimpiados metu ugdyti(s) 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas:
1a klasės mokiniai dalyvavo SEU olimpiadoje
savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų I programa 1 uždavinys 2
2223 Draugiškoji SEU olimpiada "Dramblys". D. Valaikienė 1 klasių mokiniai ir jų tėvai Kovas Antakalnio g. 33 Kitos lėšos €14,00 ir ugdėsi savitvardą, mokėsi kurti tarpusavio D. Valaikienė
sprendimų priėmimą. Pildant refleksijų sąsiuvinius įsivertinti ir stebėti asmeninę bei veikla
santykius grįstus pagarba.
mokinių pažangą.
Esant poreikiui mokyklos specialistai kartu
su klasių auklėtojais vedė prevencinės
100 procentų klasėsauklėtojų dalyvaus akredituotų prevencinių programų E. Sinkevič, K.
programos ,,Paauglystės kryžkelės''
Klasių vadovai, įgyvendinime. Pagal poreikį mokyklos specialistai kartu su klasių auklėtojais praves 2 proc. GPM Bielskytė, N. Šopė, V.
2224 Prevencinių programų įgyvendinimas 1-8 klasių mokiniai Sausis-Gruodis Antakalnio g. 33 €1 000,00 I tikslas 1 uždavinys 1 veikla užsiėmimus. Mokiniai gerino tarpusavio
pagalbos specialistai užsiėmimus. Mokiniai gerins tarpusavio santykius, vystysis darnaus bendravimo lėšos Povilaitytė, 5-8 kl.
santykius, vystė darnaus bendravimo
kultūra. Pamokos vyks ne mažiau nei 2 kartus per mėnesį. vadovai
kultūrą. Pamokos vyko ne mažiau nei 2
kartus per mėnesį.
2019 metais buvo gautos visos skirtos
gamtos mokslų priemonės, jos buvo
Gautos gamtos mokslų priemonės bus parengtos naudojimui bei įrengtos erdvės jų parengtos naudojimui bei įrengtos erdvės jų
Aktyviau naudoti gautas priemones, taip
Gamtos mokslų mokymo priemonių panaudojimo Pradinių klasių ir laikymui. Taip bus modernizuojama 1–8 kl. gamtos ir technologinių mokslų mokymo 2 proc. GPM II programa 1 uždavinys 2 laikymui. Gamtos ir technologinių mokslų Pradinių, gamtos,
2225 1-8 klasėse Sausis-Gruodis Antakalnio g. 33 €500,00 pat naudoti parngtus pamokų planus
įgyvendinimas gamtos mokytojai (si) aplinka. Naudojamos priemonės padės gamtos mokslų mokytis taikant praktinę lėšos veikla mokytojai dalyvavo seminaruose ir gilinosi į technologijų mokytojai
svetainėje Vedlys
tiriamąją veiklą skrtų priemonių panaudojimo galimybes.
Naudojamos priemonės padeda mokytis
taikant praktinę tiriamąją veiklą .
VGK posėdžiai vyko vieną kartą per mėnesį.
VGK nariai aiškiai suvokė savo funkcijas ir
VGK posėdžiai vyks ne rečiau, kaip kartą per mėnesį. VGK nariai aiškiai suvokia savo atsakomybę (nariai formavo darbotvarkę,
funkcijas ir atsakomybę (nariai formuoja darbotverkę, inicijuoija pokyčius, formuluoja inicijavo pokyčius, formulavo idėjas), N. Čiukšienė, K.
Mokyklos vaiko gerovės komisijos darbo N.Čiukšienė, K. Žmogiškieji I programa 2 uždavinys 1
2226 Mokyklos bendruomenė Sausis-Gruodis Antakalnio g. 33 idėjas), problemos sprendžaimos operatyviai, ir efektyviai. Į sprendimų priėmimą ir €0,00 problemos buvo sprendžiamos operatyviai, ir Bielskytė, pagalbos
organizavimas Bielskytė ištekliai veikla
vykdymą įtraukiami mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai, mokyklos savivaldos efektyviai. Į sprendimų priėmimą ir vykdymą specialistai
institucijos. buvo įtraukiami mokiniai, mokytojai, mokinių
tėvai, mokyklos savivaldos institucijos,
bendradarbiaujama su išorės institucijomis.

12
Atsakingi priemonių Tikslinė grupė (naudos Nuorodome vieną Nuorodome reikiama Kaip siejasi su strateginio
__- 0 Tikslai, 00 uždaviniai, 000 priemonės - veiklos Laikas Tiksli vieta Sėkmės rodikliai Rezultato aprašymas (pagal rodiklį) Kas įgyvendino Siūlymai/Pastebėjimai
vykdytojai gavėjai) pagrindinį išteklį lėšų sumą plano tikslais/uždaviniais
VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS 2019-01-01 – 2019-12-31 VEIKLOS (RENGINIŲ, PROJEKTŲ IR PAN.) PLANAS Parengtas asmens duomenų apsaugos
paketas. Darbuotojams pateikta daug
T. Jankūnas, asmens informacijos šia tema. Atnaujinta svetainės T. Jankūnas, asmens
duomenų apsaugos politika, kitų IKT priemonių naudojimo duomenų apsaugos
Žmogiškieji
2227 Asmens duomenų apsauga funkcijas Mokyklos bendruomenė Sausis-Gruodis Antakalnio g. 33 Užtikrinti asmes duomenų apsaugą progimnazijoje. €0,00 IV programa 1, 2, 3 uždaviniai politika. Priskirtos darbuotojams funkcijos. funkcijas Tęsti naują veiklą.
ištekliai
įgyvendinantys Klasių mokinių dokumentai perkelti pas įgyvendinantys
darbuotojai skyrių vedėjus. Kadangi tai papildomos darbuotojai
funkcijos mokyklai, tai tobulėti šioje srityje
yra būtina.
Nuolat stebima ir fiksuojama kiekvieno mokinio pažangos dinamika, sistemingai
analizuojamos sėkmės ir nesėkmės, koreguojamos vertinimo ir įsivertinimo
strategijos. Mokytojai mokosi drauge ir vieni iš kitų: dalydamiesi patirtimi, Išvada: sukurta aplinka, kurioje mokytojai, mokiniai ir dauguma mokinių tėvų analizuodami sėkmes ir nesėkmes
Reflektuoti mokyklos veiklos procesą ir rezultatus atradimais, sumanymais ir kūriniais, studijuodami šaltinius, stebėdami kolegų kelia ugdymo tikslus, skatindami mokinio pažangą, stiprindami jo psichinę ir fizinę sveikatą bei socialumą.
23 siekiant tikslingo mokymo(si) pamokas, siekdami plėsti akiratį ir praturtinti bei aktualizuoti mokinių udymo(si) €200,00 Vykdant kolegialų pamokų stebėjimą mokytojai turi galimybę mokytis vieni iš kitų. Organizuojant prasmingus
turinį. Mokytojai ir tėvai bendradarbiauja palaikydami ir skatindami mokinio pažangą, pokalbius tarp dalykų mokytojų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų pasiekta sėkmingesnio SUP turinčių
stiprindami jo psichinę ir fizinę sveikatą bei socialumą. Reflektuodami individualią mokinių ugdymosi.
mokymosi patirtį, mokiniai padeda mokytojams įvertinti mokymosi gilumą ir
tinkamumą.
Administracija, (T.
Mokyklos taryba (S.
Parengtas ir suderintas dvejų metų Jankūnas, N.
Stirbinskas), Metodinė Ugdymo planą privalu rengti, tačiau būtina jį adaptuoti pagal mokyklos
Parengti dvejų metų ugdymo planą, kuris atitiktų progimnazijos ugdymo planas, kuris atitinka Čiukšienė), Mokyklos
taryba (J. Padūmytė- bendruomenės poreikius. Ugdymo planai bus parengti laiku, orientuoti į mokinių Žmogiškieji I programa, 3 uždavinys, 2
231 strateginio plano lūkesčius, padėtų kurti gerą 1-8 klasių mokiniai Kovas-Rugpjūtis Antakalnio g. 33 €0,00 strateginio plano lūkesčius, tikimės, kad taryba (S. Stirbinskas),
Matuliauskienė), pažangą ir saviraiškų ugdymąsi. Nuo 2019-09-01 ugdymo procesas organizuojamas ištekliai veikla
mokyklą padeda kurti gerą mokyklą. Džiaugiamės, kad Metodinė taryba (J.
Administracija, (T. pagal atnaujintus ugdymo planus.
atsirado projektinė veikla. Padūmytė-
Jankūnas, N. Čiukšienė)
Matuliauskienė)
Atnaujinti įsivertinimo grupės sudėtį bei įsivertinimo Įsivertinimo grupės sudėtis neatnaujinta.
grupėje priimti naujus susitarimus, leisiančius Pradėtas vertinti individualizavimas bei
pristatyti ugdymo metodų įvairovės taikymo T. Jankūnas, Antakalnio g. 33, Užtikrinti pasidalytąją lyderystę, kad fiksuotume bei reflektuotume, kaip kuriame Žmogiškieji diferencijavimas pamokose per kokybinį T. Jankūnas, Privalu tęsti veiklą bei atnaujinti grupę,
232 Mokytojai Sausis-Gruodis €0,00 IV programa, 2, 3 uždaviniai
pamokose metodus, taip pat sukurti naujus įsivertinimo grupė 43 kabinetas gerą mokyklą bei koks mūsų visų efektyvus mokymasis ištekliai atvirą tyrimą. Nespėta šios veiklos įsivertinimo grupė gal įtraukti mokinių bei tėvų atstovus.
vertinimo įrankius, kurie leistų mokytis taikyti įgyvendinti pilnai, todėl privalome to dar
individualizavimą bei diferencijavimą pamokose mokytis bei tęsti.
Pagal įsivertimo planą atliktas vertinimas.
Tęsti veiklą. Galvoti apie kitas formas:
Kolegialus grįžtamasis ryšys - kitoks pamokų Pagal įsivertimo planą atlikti vertinimą kaip mokymosi procesą, kad mokykloje būtų Daugumoje stebėtų pamokų 75 proc. Visų padalinių bei
T. Jankūnas, Žmogiškieji IV programa, 1 uždavinys 1 ir pvz. IKT panaudojimą, laboratorijas,
233 stebėjimas pedagogų mokymuisi dėl mokinių Pedagogai Sausis-Gruodis Antakalnio g. 33 daugiau šiuolaikinių ugdymo pamokų. Kad daugiau mokytojų organizuotų pamokas €0,00 mokytojai taiko aktyvius metodus, tačiau institucijų vadovai,
įsivertinimo grupė ištekliai 4 veiklos mokymąsi išvykų bei renginių metu,
sėkmės įvairesniais metodais, kurie daigiau įgalina mokinius mokytis pamokose. dauguma mokinių apie 70 proc. to nepastebi įsivertinimo grupė
kitokias netradicines dienas.
kasdieniniame ugdymo procese.
Mokytojai kviečiami po veiklos į refleksijos
Visų padalinių bei Visų padalinių bei
Palaikyti veiklų reflektavimo procesą kaip mokymosi Po kiekvienos veiklos ugdyti bendruomenės narių kritišką mąstymą apie mūsų veiklos Žmogiškieji IV programa, 1 uždavinys 1 pokalbį, aptariamos tęstinumo galimybės.
234 institucijų vadovai, Visa bendruomenė Sausis-Gruodis Antakalnio g. 33 €0,00 institucijų vadovai,
procesą prasmingumą bei rezultatyvumą. Mokytis mokyti. ištekliai veikla Refleksiją organizuoja veiklos idėjos
įsivertinimo grupė įsivertinimo grupė
įgyvendintojas.
Nustatyta, kaip mokykloje jaučiasi ir
prisitaiko 1 ir 5 klasių mokiniai.
Organizuotame renginyje pasidalinta gerąja K. Bielskytė, E.
Pagalbos specialistai, pradinių klasių mokytojų ir mokytojų Sinkevič, V. Povilaitytė,
Sužinoti, kaip mokykloje jaučiasi ir prisitaiko 1 ir 5 klasių mokiniai. Organizuotame
VGK, mokytojai Žmogiškieji IV programa, 3 uždavinys 2 ir dalykininkų patirtimi. Atsižvelgę į tyrimo N. Bernatonienė,
235 1 ir 5 klasių mokinių adaptacijos tyrimas Pedagogai, tėvai Lapkritis-Vasaris Antakalnio g. 33 renginyje pasidalins gerąja patirtimi pradinių mokytojų ir mokytojai dalykininkai. €0,00
dalykininkai, ištekliai 4 veiklos rezultatus, pagalbos mokiniui specialistai adminsitarcija, lietuvių,
Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus aktyvinti klasėje vykdomas prevencines programas.
administracija parengė klasių vadovams rekomendacijas dėl matematikos, pradinių
mokinių socialumo didinimo, psichinės ir klasių mokytojai.
fizinės sveikatos gerinimo, vykdė prevencines
programas klasėse.
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių Organizuodami prasmingus pokalbius su
Pagalbos specialistai, 1-8 klasių mokiniai, Mokytojai dalinsis patirtimi: sėkmingais ugdymo būdais bei sunkumais, ir ieškos būdų IV programa, 3 uždavinys 2 ir Pagalbos specialistai,
236 ugdymo savaitiniai aptarimai su mokytojais Vasaris-Gruodis Antakalnio g. 33 Ugdymo lėšos €200,00 dalykų mokytojais pasiekėme sėkmingesnio
VGK pedagogai sunkumams įveikti. 4 veiklos VGK
SUP turinčių mokinių ugdymosi.
Išsiaiškinta, kaip sekėsi mokytis daugumai
T. Jankūnas, Išsiaiškinti kaip sekėsi mokytis daugumai mokinių, bei išgirsti jų požiūrį į ugdymo Žmogiškieji IV programa, 3 uždavinys 2 ir mokinių bei išgirstas jų požiūris į ugdymo T. Jankūnas,
237 Atlikti mokinių vertinimą apie pusmečio rezultatus 1-8 klasių mokiniai Po I pusmečio Antakalnio g. 33 €0,00
įsivertinimo grupė proceso rezultatus ištekliai 4 veiklos proceso rezultatus. Duomenys skelbiami įsivertinimo grupė
viešai. Mažai kas jais naudojasi.
Pavasarį ir rudenį surengtose tėvų
Numatysime konsultavimo dienose dalyvavo per 40 proc.
J. Paravinskienė, G. Dalyvaus per 40 proc. mokinių tėvų, bus aptartas mokinių pažangumas ir sutarta dėl I programa, 2 uždavinys, 1
1-8 klasių mokiniai ir jų mėnesio plane: Žmogiškieji mokinių tėvų, aptartas mokinių pažamgumas Mokytojai,
238 Tėvų konsultacijų dienos Sadauskienė. N. Antakalnio g. 33 sėkmingesnio mokinių ugdymo(si). Pagerės mokytojų, mokinių ir jų tėvų €0,00 veikla, III programa 2
tėvai rudenį ar žiemą bei ištekliai ir sutarta dėl sėkmingesnio mokinių ugdymo administracija
Čiukšienė bendradarbiavimo vertinimas. uždavinys 2 veikla
pavasarį (si). Gerėjo mokytojų, mokinių ir jų tėvų
bendradarbiavimas.

13
Atsakingi priemonių Tikslinė grupė (naudos Nuorodome vieną Nuorodome reikiama Kaip siejasi su strateginio
__- 0 Tikslai, 00 uždaviniai, 000 priemonės - veiklos Laikas Tiksli vieta Sėkmės rodikliai Rezultato aprašymas (pagal rodiklį) Kas įgyvendino Siūlymai/Pastebėjimai
vykdytojai gavėjai) pagrindinį išteklį lėšų sumą plano tikslais/uždaviniais
VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS 2019-01-01 – 2019-12-31 VEIKLOS (RENGINIŲ, PROJEKTŲ IR PAN.) PLANAS 1-8 klasių mokiniams organizuojamos
konsultacijos, suburta 7 klasių mokinių,
nepasiekusių patenkinamo lygio NMPP ,
Priimti bei įgyvendinti bendrus susitarimus lietuvių J. Paravinskienė, N.
Žmogiškieji III programa, 1 uždavinys, 1 ir papildomo mokymosi grupė, vyksta Mokytojai,
239 kalbos skaitymo bei rašymo įgūdžių gerinimui 5-8 Čiukšienė, Metodinė 5-8 klasių mokiniai Sausis-Gruodis Antakalnio g. 33 Gerinti skaitymo bei rašymo gebėjimus per lietuvių kalbos taisyklingą vartojimą. €0,00
ištekliai 3 veiklos papildomos pamokos grįžusiems iš užsienio administracija
klasėse. taryba, 5-8 klasių tėvai
ar atvykusiems į Lietuvą gyventi
užsieniečiams. Mokytojai dalykininkai
skatinami taisyti mokinių klaidas.
Mokytojai aktyviai dalyvavo seminaruose,
Vietos, kur bus
Mokytojų bei pagalbos specialistų specifinių J. Paravinskienė, G. Kelti pedagoginių darbuotojų kvalifikaciją kaip pagalbos priemonę siekiant pokyčių kursuose, mokymuose., dalinosi įgyta
Pedagogai, pagalbos organizuojami IV programa, 1 uždavinys, 3 Pedagogai,
2310 dalykinių, psichologinių-edukacinių, IKT raštingumo Sadauskienė. N. Sausis-Gruodis konkretaus darbuotojo darbe. Po mokymų bei įgytų žini, gebėjimų pritaikymo ugdymo Ugdymo lėšos €1 000,00 patirtimi metodinėse grupėse. išklausytus
specialistai mokymai ar veikla administracija
ir kitų žinių gilinimas, kompetencijų tobulinimas. Čiukšienė metu, jas reflektuoti siekiant mokymosi tvarumo. seminarus pedagogai fiksuoja svetainėje
seminarai
registruose.
Mokyklos vadovai dalyvavo keliuose
mokymuose, kur įgyta žinių apie sklandesnį ir
prasmingesnį pokalbių organizavimą. Įgytas
Vietos, kur bus Dalyvauta bent viename seminare, siekiant sklandesnio ir prasmingesnio pokalbių Tikslinga tęsti šia veiklą su visais
Kelti kvalifikaciją, tobulinant vadybines pokyčių IV programa 3 uždavinys 4 žinios nesistemingai pritaikomos pokalbiuose
2311 Padalinių vadovai Padalinių vadovai Sausis-Gruodis organizuojamas organizavimo. Įgytas žinias pritaikyti pokalbiuose su pavaldžiais darbuotojais siekiant Ugdymo lėšos €200,00 Padalinių vadovai padalinių vadovais. Šią atsakomybę
valdymo kompetencijas veikla su pavaldžiais darbuotojais siekiant
seminaras mokymosi kultūros plėtros bei bendrystės. turėtų prisiimti patys padalinių vadovai.
mokymosi kultūros plėtros bei bendrystės.
Mokymų neturėjo direktoriaus pavaduotojas
ugdymo aplinkos aprūpinimui.

Trumpiniai:
IKT - informacinės komunikacinės technologijas
GKS - gamtos mokslų, kūno kultūros ir socialinių mokslų metodinė grupė
VGK - vaiko gerovės komisija
SEU - socialinio emocinio ugdymo
NMPP - nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas
VU - Vilniaus universitetas
STEAM - gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai, matematika (angl. science, technology, engineering, arts, maths)
TIMMS - tarptautinis lyginamasis tyrimas, rengiamas Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos (angl. International
association for the Evaluation of Education Achievement (IEA) - http://www.iea.nl

Atsakingi priemonių Tikslinė grupė (naudos Nuorodome vieną Su kokiu 1 ar tikslu ir 1-3 Kodėl nebuvo
Nr. 2019 metais įvykdytos neplanuotos veiklos: Laikas Tiksli vieta Sėkmės rodikliai Naudota lėšų Rezultato aprašymas (pagal rodiklį) Siūlymai/Pastebėjimai
vykdytojai gavėjai) pagrindinį išteklį uždaviniu siejasi veikla? planuota?
Projekte dalyvavo viso apie 170 aktorių ir 64
Vilniaus, Kauno, Alytaus mokyklų dailės
darbų autorių, tarp kurių ir mūsų
progimnazijos 7 klasių mokinės Elena
Rimkutė ir Ugnė Saulevičiūtė. Tikrosios
Šalies projektas "Atviros kultūriniam paveldui Antakalnio g. 33, Tikslas - per meninę raišką suburti įvairių tautybių Lietuvos mokinius Lietuvos rusų I programa 1 uždavinys 4 Buvo planuota, tačiau
Žmogiškieji scenos dvasią pajuto bei talentą vaidinti
1. asmenybės ugdymas daugiakultūrinėje visuomenėje O.Velikorodnova 7-8 klasių mokiniai Rugsėjis - balandis Lietuvos rusų dramos teatro scenoje ugdant pagarbą kultūriniam paveldui, skatinti jų domėjimąsi €0,00 veikla, III tikslas 3 uždavinys 2 nebuvo laiku įrašyta į
ištekliai sėkmingai atskleidė 7a klasės mokinės Urtė
per rusų literatūrą ir jos sąsają su Lietuvos kultūra". dramos teatras užsienio kalbomis, ugdyti daugiakalbystės kompetencijas. veikla metų veiklos planą.
Justina Treikauskaitė, Uršulė Gaponovaitė,
Kotryna Matuliauskaitė, 7c klasės mokiniai
Kamila Kiričiukaitė, Elvinas Bubelevičius,
Martynas Noreika ir Tadas Noreika, 8e
klasės mokinė Kristina Kuprytė.
Netradicinė pamoka, skirta 5 klasių Nebuvo planuota, nes
mokiniams, kurie šiais mokslo metais pradėjo iš anksto nebuvo
mokytis rusų antrosios užsienio kalbos, vyko informacijos apie tokį
I programa 1 uždavinys 4
Vilniaus lenkų Sudaryti sąlygas mokiniams dalyvauti netradicinėse pamokose ir renginiuose, Žmogiškieji teatre. Jaunimo studijos „Arlekin“ linksmas renginį vaikams, kuris
2. Rusų kalbos pamoka netradicinėje erdvėje. O.Velikorodnova 5 klasių mokiniai Gruodis €0,00 veikla, III tikslas 3 uždavinys 2
kultūros namai skatinti mokinių domėjimąsi užsienio kalbomis. ištekliai šiuolaikiškas muzikinis spektaklis puikiai tiko
veikla
„Spragtukas“, vaidinamas rusų kalba, pradedantiems mokytis
sudomino vaikus, paskatino jų domėjimąsi antrosios (rusų)
užsienio kalba ir kitos šalies kultūra. užsienio kalbos.

14
Atsakingi priemonių Tikslinė grupė (naudos Nuorodome vieną Nuorodome reikiama Kaip siejasi su strateginio
__- 0 Tikslai, 00 uždaviniai, 000 priemonės - veiklos Laikas Tiksli vieta Sėkmės rodikliai Rezultato aprašymas (pagal rodiklį) Kas įgyvendino Siūlymai/Pastebėjimai
vykdytojai gavėjai) pagrindinį išteklį lėšų sumą plano tikslais/uždaviniais
VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS 2019-01-01 – 2019-12-31 VEIKLOS (RENGINIŲ, PROJEKTŲ IR PAN.) PLANAS Tarpmokyklinis Vilniaus miesto konkursas ,,
Kiek mes žinome apie Lietuvą ir Jungtinę
Karalystę” , kuriame dalyvavo ,,Saulėtekio"
mokyklos - daugiafunkcinio centro ir
Antakalnio progimnazijos 6 klasių komandos.
Vilniaus
Konkursas ,,Kiek mes žinome apie Lietuvą ir Jungtinę Paminėti Europos kalbų dieną, skatinti kalbų mokymosi įvairovę ir toleranciją Žmogiškieji Mokiniai pagerino asmenines, socialines,
3. O. Marenkova 6 klasių mokiniai Rugsėjo 26 d. Antakalnio €0,00 I programa 1 uždavinys
Karalystę” skirtingų šalių atžvilgiu, plėsti žinias apie Lietuvą ir Jungtinę Karalystę. ištekliai kūrybingumo, komunikavimo, mokėjimo
progimnazija
mokytis ir dalykines kompetencijas.
Dėl prizinių vietų varžėsi keturios mokinių
komandos. Prizinės (I ir II vietos ) atiteko
mūsų mokyklos mokiniams.

Erasmus+ projekto stende atsispindėjo


Vilniaus
O. Marenkova, D. tokios veiklos, kaip: logotipo rinkimas LSS, O. Marenkova, D.
4. Tarptautinio projekto ,,Erasmus+" stendo puošimas 2-8 klasių mokiniai Visus metus Antakalnio Atspindėti stende apie vykstančias Erasmus+ projekto veiklas. €0,00
Valaikienė, I. Antonevič Kalėdinių atviručių į Slovėniją ir Serbiją Valaikienė, I. Antonevič
progimnazija
rašymas, Įvairių pasaulio šalių prietarai.
Švyko tris renginiai. Tikybos pamokas
lankantiems mokiniams buvo sudarytos
sąlygos dalyvauti Adventinio susikaupimo
Per religinius apmąstymus pateikti tikrąją Advento prasmę. Ugdyti gebėjimą ruoštis susitikimų veiklose progimnazijoje bei Šv.
Vilniaus
bei laukti kiekvienos šventės kaip didžiulio stebuklo. Sudaryti galimybes Jonų bažnyčioje. 6 klasės renginį vedė kun.
Lapkričio 28 d., Antakalnio Žmogiškieji I programa, 1 uždavinys, 1.7
5. Adventiniai „džiaugsmo" susitikimai K. Grelecka 5-8 klasių mokiniai bendradarbiavimui, pagarbai, tarpusavio supratimui, atleidimui ir susitaikinimui. €0,00 Gabrielius iš Šv. apaštalų Petro ir Povilo K. Grelecka
gruodžio 4-5 d. progimnazija, Šv. ištekliai veikla
Kurti gilesnį ir abipusiškenį bendradarbiavimą tarp mokinių vykdant bendrą ugdomąjį bažnyčios, 7-8 klasių mokiniams renginį vedė
Jonų bažnyčia
darbą mokykloje. T. Steponas iš Šv. Jonų bažnyčios. Mokiniai
pagylino žinias apie adventinį laikotaprį,
mokėsi bednruomeniškumo bendroje veikloje,
rašė einamojo laikotrapio pasirižymus.
Mokiniai savarankiškai darė rožančius, kurie
K. Grelecka, D. Spalio 24 d. Šv. apaštalų Petro Skatinti mokinius saugoti aplinką panaudojant gamtinius išteklius savo darbams. Žmogiškieji I programa, 1 uždavinys, 1.7 K. Grelecka, D.
6. Šv. Rožinio paroda iš gamtinių išteklių medžiagų 1-8 klasių mokiniai €0,00 buvo eksponuoti Šv. apaštalų Petro ir Povilo
Balevičiutė ir Povilo bažnyčia Kurti gilesnį ryšį su parapijos bendruomene. ištekliai veikla Balevičiutė
bažnyčioje.
Vyko 5 skirtingos edukacinės veiklos. Aktų
salėje mokiniams buvo paruoštos įvairios 5 klasių auklėtojai, Č.
Vilniaus
Padėti 5 klasių mokiniams adaptuotis naujame gyvenimo tarpsnyje. Per įvairias Žmogiškieji I programa, 1 uždavinys, 1.4 ir užduotys bei „penktokų" priesaika. Mokiniai Vuicik, Dolita, O.
7. Penktokų „krikštynos" 5 klasių vadovai 5 klasių mokiniai Spalio 25 d. Antakalnio €0,00
veiklas skatinti draugiškumą, gerumą bendraujant su kitų penktų klasių mokiniais. ištekliai 1.7 veiklos buvo supaindinti su teatro veikla. Svečiavosi Velikorodnova, mokinių
progimnazija
gimnazijos teatro dramos studija, kuri parodė senatas
mokiniams spektaklį..
Šiuolaikinio krikščioniškojo dramos teatro
būrelio mokiniai pristatė spektaklį „Rankos.
Progimnazijos Antakalnio g. 33, Mokiniai pagilins iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas, ugdysis dorovingumą, Žmogiškieji I programa 1 uždavinys 7
8. Tarptautinės teatro dienos paminėjimas K. Grelecka Kovo 27 d. €0,00 Arba vienos meilės istorija". Ugdėsi pagarbą K. Grelecka
bendruomenė Aktų salė pagarbą teatrinei raiškai. ištekliai veikla
žiūrovui, sau ir draugams. Į renginį buvo
kviečiami visi bendruomenės nariai bei tėvai.
Įvyko kalėdinis renginys aktų salėje (teatro
K. Grelecka, A.
Kalėdinių renginių projektas „Kalėdų belaukiant" Sausio mėnesio 2 Įvyks kalėdinio renginio kartojimas mokiniams bei jų tėvams. Tikslas - skatinti grupė, dainavimo studija, šokių ansamblis
Progimnazijos Žmogiškieji I programa 1 uždavinys 7 Kamarauskienė, Dž.
9. kalėdinio renginio mokyklos bendruomenei K. Grelecka savaitė (po mokinių Antakalnio g. 33 mokinių kūrybiškumą, drąsą, iniciatyvumą. Įtraukti į renginius mokinių tėvus, siekiant €0,00 „Antspindys").Mokiniai galėjo stebėti savo
bendruomenė, tėvai ištekliai veikla Kmieliauskienė
pakartojimas atosotgų) bendradarbiavimo su visa mokyklos bendruomene. draugų pasirodymus. Tėvai galėjo džiaugtis
savo vaikų pasiekimais.
5-8 kl. mokiniai dalyvavo leidyklos „Tikra
knyga" inicijuojamoje akcijoje: artėjančių
Dalyvavimas kalėdinėje akcijoje „Maža didelė Antakalnio g. 33, Pagilino lietuvių k. ir etikos dalykų žinias, ugdėsi pilietiškumo nuostatas, atjautą, Žmogiškieji
10. J. Gadeikienė 5-8 klasių mokiniai Gruodžio 9-16 d. €0,00 I programa 1 uždavinys švenčių proga parašė 58 laiškus Širvintų J. Gadeikienė
draugystė" 61 kab. supratingumą bei dėmesingumą. ištekliai
parapijos globos namuose gyvenantiems
seneliams.
Vykdomi darbo teisės reikalavimai ir visiems,
Atnaujintos darbo sutartys pagal pasikeitusius T. Jankūnas, J. Rugsėjo 1 - Žmogiškieji mokytojams paaiškinta etato sandara, T. Jankūnas, J.
11. Darbuotojai Antakalnio g. 33 Vykdomi darbo teisės reikalavimai. Mokytojams paaiškinta etato sandarą. €0,00 III programa 3 uždavinys
teisės aktus Kaškevičiūtė Gruodžio 31 d. ištekliai visiems darbuotojams atnaujintos darbo Kaškevičiūtė
sutartys.
Projektas gavo finansavimą bei pradėtas
T. jankūnas, A. vykdyti. Jame netiesiogiai dalyvauja 10 proc. T. Jankūnas, A.
Parengtas ir įgyvendinamas tarptautinis mainų Sausio 1 - Gruodžio Projektas gaus finansavimą bei bus pradėta vykyti. Jame dalyvau 5 proc, pedagogų, Žmogiškieji I programa 1 uždavinys 2
12. Motiejūnė, D. Mokytojai, 4-8 kl. mokiniai Antakalnio g. 33 €3 000,00 mokinių ir 5 proc, mokytojų , tieisiogiai 3 Motiejūnė, D.
projektas 31 d. 10 proc. mokinių. ištekliai veikla.
Valaikienė proc. mokytojų. Vyko projekto susitikimas Valaikienė
Slovėjinoje.
13.
14.
15.

15