Dziennik Ustaw Nr 95

— 5311 —

Poz. 605

605
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 28 maja 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w Êrodkach ochrony roÊlin jest zabronione2) Na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w Êrodkach ochrony roÊlin jest zabronione (Dz. U. Nr 130, poz. 1391, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: ———————
1)

1) w za∏àczniku nr 1, w wykazie substancji aktywnych, których stosowanie w Êrodkach ochrony roÊlin podlega ograniczeniom, dodaje si´ pkt 3—30 w brzmieniu: „3) 1,3,5-tir-(2-hydroksyetylo)-heksahydro-s-triazyna — stosowana wy∏àcznie do odka˝ania przedmiotów u˝ywanych do produkcji rolniczej, szklarni, maszyn oraz narz´dzi rolniczych,

2)

3) 4)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia: 1) decyzji Komisji 2007/355/WE z dnia 21 maja 2007 r. dotyczàcej niew∏àczenia karbarylu do za∏àcznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofni´cia zezwoleƒ na Êrodki ochrony roÊlin zawierajàce t´ substancj´ (Dz. Urz. UE L 133 z 25.05.2007, str. 40), 2) decyzji Komisji 2007/356/WE z dnia 21 maja 2007 r. dotyczàcej niew∏àczenia trichlorfonu do za∏àcznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofni´cia zezwoleƒ na Êrodki ochrony roÊlin zawierajàce t´ substancj´ (Dz. Urz. UE L 133 z 25.05.2007, str. 42), 3) decyzji Komisji 2007/392/WE z dnia 21 maja 2007 r. dotyczàcej niew∏àczenia oksydemetonu metylowego do za∏àcznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofni´cia zezwoleƒ na Êrodki ochrony roÊlin zawierajàce t´ substancj´ (Dz. Urz. UE L 148 z 09.06.2007, str. 7), 4) decyzji Komisji 2007/366/WE z dnia 25 maja 2007 r. dotyczàcej niew∏àczenia tiodikarbu do za∏àcznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofni´cia zezwoleƒ na Êrodki ochrony roÊlin zawierajàce t´ substancj´ (Dz. Urz. UE L 139 z 31.05.2007, str. 28), 5) decyzji Komisji 2007/379/WE z dnia 25 maja 2007 r. dotyczàcej niew∏àczenia fenitrotionu do za∏àcznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofni´cia zezwoleƒ na Êrodki ochrony roÊlin zawierajàce t´ substancj´ (Dz. Urz. UE L 141 z 02.06.2007, str. 76), 6) decyzji Komisji 2007/387/WE z dnia 6 czerwca 2007 r. dotyczàcej niew∏àczenia dichlorfosu do za∏àcznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofni´cia zezwoleƒ na Êrodki ochrony roÊlin zawierajàce t´ substancj´ (Dz. Urz. UE L 145 z 07.06.2007, str. 16), 7) decyzji Komisji 2007/389/WE z dnia 6 czerwca 2007 r. dotyczàcej niew∏àczenia malationu do za∏àcznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofni´cia zezwoleƒ na Êrodki ochrony roÊlin zawierajàce t´ substancj´ (Dz. Urz. UE L 146 z 08.06.2007, str. 19), 8) decyzji Komisji 2007/393/WE z dnia 6 czerwca 2007 r. dotyczàcej niew∏àczenia diazynonu do za∏àcznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofni´cia zezwoleƒ na Êrodki ochrony roÊlin zawierajàce t´ substancj´ (Dz. Urz. UE L 148 z 09.06.2007, str. 9), 9) decyzji Komisji 2007/415/WE z dnia 13 czerwca 2007 r. dotyczàcej niew∏àczenia karbosulfanu do za∏àcznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofni´cia zezwoleƒ na Êrodki ochrony roÊlin zawierajàce t´ substancj´ (Dz. Urz. UE L 156 z 16.06.2007, str. 28), 10) decyzji Komisji 2007/416/WE z dnia 13 czerwca 2007 r. dotyczàcej niew∏àczenia karbofuranu do za∏àcznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofni´cia zezwoleƒ na Êrodki ochrony roÊlin zawierajàce t´ substancj´ (Dz. Urz. UE L 156 z 16.06.2007, str. 30), 11) decyzji Komisji 2007/417/WE z dnia 13 czerwca 2007 r. dotyczàcej niew∏àczenia diuronu do za∏àcznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofni´cia zezwoleƒ na Êrodki ochrony roÊlin zawierajàce t´ substancj´ (Dz. Urz. UE L 156 z 16.06.2007, str. 32), 12) decyzji Komisji 2007/437/WE z dnia 19 czerwca 2007 r. dotyczàcej niew∏àczenia haloksyfopu-R do za∏àcznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofni´cia zezwoleƒ na Êrodki ochrony roÊlin zawierajàce t´ substancj´ czynnà (Dz. Urz. UE L 163 z 23.06.2007, str. 22), 13) decyzji Komisji 2007/442/WE z dnia 21 czerwca 2007 r. dotyczàcej niew∏àczenia okreÊlonych substancji czynnych do za∏àcznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofni´cia zezwoleƒ na Êrodki ochrony roÊlin zawierajàce te substancje (Dz. Urz. UE L 166 z 28.06.2007, str. 16), 14) decyzji Komisji 2007/553/WE z dnia 2 sierpnia 2007 r. dotyczàcej niew∏àczenia siarczanu mocznika i dimetipinu do za∏àcznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofni´cia zezwoleƒ na Êrodki ochrony roÊlin zawierajàce te substancje czynne (Dz. Urz. UE L 208 z 09.08.2007 r., str. 10). Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541. Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2553, z 2005 r. Nr 139, poz. 1169 i Nr 230, poz. 1959, z 2006 r. Nr 127, poz. 891, Nr 135, poz. 956 i Nr 227, poz. 1662 oraz z 2007 r. Nr 144, poz. 1009.

Dziennik Ustaw Nr 95

— 5312 —

Poz. 605

4) 2-metylo-3-buten-2-ol — stosowany wy∏àcznie w leÊnictwie, 5) 3-karen — stosowany wy∏àcznie w leÊnictwie, 6) 4,6,6-trimetylo-bicyclo[3.1.1]hepto-3-en-ol,((S)-cis-werbenol) — stosowany wy∏àcznie w leÊnictwie, 7) aldehyd glutarowy — stosowany wy∏àcznie do odka˝ania narz´dzi rolniczych, pojazdów, pustych magazynów do przechowywania produktów roÊlinnych oraz szklarni, z wy∏àczeniem stosowania w ogródkach przydomowych oraz na roÊliny doniczkowe w pomieszczeniach mieszkalnych, 8) alfa-pinen — stosowany wy∏àcznie w leÊnictwie, 9) anetol — stosowany wy∏àcznie w leÊnictwie, 10) biohumus — stosowany wy∏àcznie do ochrony roÊlin ozdobnych, 11) brodifakum — stosowany wy∏àcznie jako Êrodek do zwalczania gryzonii i kretów w postaci przyn´t gotowych, umieszczanych w specjalnie skonstruowanych podajnikach, z wy∏àczeniem stosowania w ogródkach przydomowych, 12) chalkogran — stosowany wy∏àcznie w leÊnictwie, 13) chitozan — stosowany wy∏àcznie do ochrony roÊlin warzywnych i ozdobnych, 14) EDTA i jego sole — stosowany wy∏àcznie w szkó∏kach drzewek sadowniczych, 15) etanedial — stosowany wy∏àcznie do odka˝ania narz´dzi rolniczych, pojazdów, pustych magazynów do przechowywania produktów roÊlinnych oraz szklarni, z wy∏àczeniem stosowania w ogródkach przydomowych oraz na roÊliny doniczkowe w pomieszczeniach mieszkalnych, 16) ipsdienol — stosowany wy∏àcznie w leÊnictwie, 17) kwas izomas∏owy — stosowany wy∏àcznie do ochrony ziemniaka, kukurydzy, zbó˝ i buraków, 18) kwas izowalerianowy — stosowany wy∏àcznie do ochrony ziemniaka, kukurydzy, zbó˝ i buraków, 14a 8-hydroksycholina — po lp. 22 dodaje si´ lp. 22a w brzmieniu: 22a azynofos metylowy — po lp. 42 dodaje si´ lp. 42a w brzmieniu: 42a endosulfan

19) kwas nadoctowy — stosowany wy∏àcznie do dezynfekowania szklarni, magazynów, narz´dzi rolniczych i innego wyposa˝enia, 20) miazga czosnkowa — stosowana wy∏àcznie do ochrony roÊlin warzywnych i ozdobnych, 21) myrcenol — stosowany wy∏àcznie w leÊnictwie, 22) olejek pomaraƒczowy — stosowany wy∏àcznie do ochrony sa∏aty, 23) olej parafinowy o nr CAS 64741-88-4 — stosowany wy∏àcznie do ochrony sadzeniaków ziemniaka, 24) p-hydroksybenzoesan metylu — stosowany wy∏àcznie w leÊnictwie, 25) sól potasowa kwasu kaprylowego o nr CAS 124-07-2 — stosowana wy∏àcznie do zapobiegania wzrostowi chwastów i mchów w ogrodach i na terenach rekreacyjnych, 26) terpinolen — stosowany wy∏àcznie w leÊnictwie, 27) wyciàg z produktów spo˝ywczych kwasu fosforowego i màczki rybnej przeznaczony do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin o funkcji odstraszajàcej szkodniki — stosowany wy∏àcznie do ochrony ziemniaków, buraków, zbó˝, rzepaku oleistego i roÊlin stràczkowych, 28) wyciàg z grejpfruta — stosowany wy∏àcznie do ochrony roÊlin warzywnych, ozdobnych i obróbki nasion oraz odka˝ania sprz´tu u˝ywanego pod dachem, 29) wyciàg z d´bu czerwonego, kaktusa Pronikly, sumaka aromatycznego, mangrowii czerwonej — stosowany wy∏àcznie do ochrony buraka cukrowego, 30) wyciàg z mi´ty pieprzowej — stosowany wy∏àcznie do ochrony przy obróbce nasion przed wysiewem.”; 2) w za∏àczniku nr 2: a) w cz´Êci I w ust. 1: — po lp. 14 dodaje si´ lp. 14a w brzmieniu:

Dziennik Ustaw Nr 95

— 5313 —

Poz. 605

— po lp. 54a dodaje si´ lp. 54b w brzmieniu: 54b heksakonazol

— po lp. 64b dodaje si´ lp. 64c w brzmieniu: 64c metabenzotiazuron

— po lp. 98 dodaje si´ lp. 98a w brzmieniu: 98a sulfamat amonu — po lp. 99 dodaje si´ lp. 99a w brzmieniu: 99a tetratiow´glan sodu

— po lp. 107 dodaje si´ lp. 107a w brzmieniu: 107a winchlozolina

b) cz´Êç II otrzymuje brzmienie: II. Substancje aktywne, dla których Komisja Europejska wyda∏a decyzj´ w sprawie niedopuszczenia ich do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin, oraz termin, w jakim Êrodki ochrony roÊlin zawierajàce te substancje aktywne mogà znajdowaç si´ w obrocie 1. Zwiàzki chemiczne Lp. Substancja aktywna zawarta w Êrodku ochrony roÊlin Termin, w jakim Êrodki ochrony roÊlin zawierajàce substancje aktywne mogà znajdowaç si´ w obrocie 3 do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (E,Z)-8,10-tetradekadienyl (E/Z)-9-dodecen-1-ol

2

1,3,5-tir-(2-hydroksyetylo)-heksahydro-s-triazyna 2-etylo-1-dioksaspiro (4,4) nonan 2-merkaptobenzotiazol 2-metoksypropan-1-ol 2-metoksypropan-2-ol 2-metylo-3-buten-2-ol 2-naftylooksyacetamid 3-karen 3-metylo-3-buten-1-ol 4,6,6-trimetylo-bicyclo[3.1.1]hepto-3-en-ol, ((S)-cis-werbenol)

Dziennik Ustaw Nr 95 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 alachlor albumina mleka aldehyd cynamonowy aldehyd glutarowy alfa-pinen anetol asfalt benzolinon biohumus brodifakum chalkogran chitozan chloraloz chlorek wapnia chlorofasynon cis-zeatyn cytronellol diazynon dichlorfos dimetenamid dimetipin diuron EDTA i jego sole etanedial eugenol fenitrotion flufenzyna flumetsulam foksym formaldehyd fosalon fosforan trójwapnia haloksyfop-R HBTA jako Êrodek odka˝ajàcy ipsdienol ipsenol karbaryl karbofuran karbosulfan kazeina 2

— 5314 — 3 do dnia 18 czerwca 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 6 grudnia 2008 r. do dnia 6 grudnia 2008 r. do dnia 22 czerwca 2008 r. do dnia 2 lutego 2009 r. do dnia 13 grudnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 25 listopada 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 czerwca 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 19 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 21 listopada 2008 r. do dnia 13 grudnia 2008 r. do dnia 13 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r.

Poz. 605

Dziennik Ustaw Nr 95 1 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 2

— 5315 — 3 do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 6 grudnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 21 listopada 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r.

Poz. 605

kompleks miedziowy 8-hydroksychinoliny z kwasem salicylowym kumylfenol kwas foliowy kwas gammaaminomas∏owy kwas izomas∏owy kwas izowalerianowy kwas jasmonowy kwas mrówkowy kwas nadoctowy kwas N-fenyloftalmowy kwas p-hydroksybenzoesowy kwas walerianowy laktofen lanolina lecytyna lineatyna malation miazga czosnkowa myrcenol nadtlenek wodoru octan (8E,10E)-8,10-dodekadien-1-ylu octan (E)-9-dodecen-1-ylu octan (E/Z)-9-dodecenylu octan (Z)-11-tetradecen-1-ylu oksydemeton metylowy oleina olejek czosnkowy olejek kanangowy olejek pomaraƒczowy olejek sojowy olejek sosnowy olejek wawrzynkowy olejek z drzewa gwajakowego olejek z trawy cytrynowej oleje naftowe o nr CAS 64742-55-8 i 64742-57-7 oleje naftowe o nr CAS 74869-22-0 olejki eteryczne przeznaczone do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin o funkcji odstraszajàcej szkodniki olej parafinowy o nr CAS 64741-88-4

90

do dnia 30 czerwca 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 95 1 91 92 93 94 95 96 97 98 2

— 5316 — 3 do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r.

Poz. 605

olej parafinowy o nr CAS 64741-89-5 olej parafinowy o nr CAS 64741-97-5 olej parafinowy o nr CAS 64742-55-8 olej parafinowy o nr CAS 64742-65-0 olej parafinowy o nr CAS 8012-95-1 olej rybny przeznaczony do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin o funkcji odstraszajàcej szkodniki olej s∏onecznikowy olej talowy surowy o nr CAS 93571-80-3 przeznaczony do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin o funkcji odstraszajàcej szkodniki olej z oliwek parakwat p-hydroksybenzoesan metylu pirofosforan ˝elaza polimer styrenu i akrylamidu propolis proszek musztardowy proszek z igie∏ drzew iglastych p-toluenosulfonochloroamid sodu siarczan mocznika siarczek 2-hydroksyetylbutylu sól potasowa kwasu kaprylowego o nr CAS 124-07-2 sól potasowa kwasu t∏uszczowego oleju talowego o nr CAS 61790-12-3 sól sodowa 2-metoksy-5-nitrofenolu terpinolen tetramina heksometylenu tiodikarb trichlorfon w´glan amonu wodorotlenek wapnia wodorow´glan sodu wyciàg z grejpfruta wyciàg z pestek grejpfruta wyciàg z kwasu fosforowego spo˝ywczego i màczki rybnej przeznaczony do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin o funkcji odstraszajàcej szkodniki wyciàg z d´bu czerwonego, kaktusa Pronikly, sumaka aromatycznego i mangrowii czerwonej wyciàg z mi´ty pieprzowej ˝elatyna

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 11 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 2 lutego 2009 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 25 listopada 2008 r. do dnia 21 listopada 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.

123 124 125

do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 22 grudnia 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 95 2. Mikroorganizmy Lp.

— 5317 —

Poz. 605

Substancja aktywna zawarta w Êrodku ochrony roÊlin

Termin, w jakim Êrodki ochrony roÊlin zawierajàce substancje aktywne mogà znajdowaç si´ w obrocie do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r.

1 2 3 4 5

Agrobacterium radiobacter, szczep K 84 Bacillus sphaericus Bacillus subtilis, szczep IBE 711 bakulowirus GV wirus wieloÊciennoÊci jàdra Neodiprion sertifer

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

— 5318 —

— 5319 —

— 5320 —

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç: — w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa); — w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´): — ul. Powsiƒska 73, tel. 0-22 694-62-96 — al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73 Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego numeru O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w wersji informacyjnej w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl i www.rcl.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56 Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06 Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530) www.cokprm.gov.pl e-mail: dziust@cokprm.gov.pl, wydawnictwa@cokprm.gov.pl T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 1174/W/C/2008

ISSN 0867-3411

Cena 2,40 z∏

(w tym 7 % VAT)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful